Akademické tituly

Transkript

Akademické tituly
Akademické tituly
Akademické hodnosti jsou dosažené studiem vysoké školy nebo jinou formou vysokoškolského
vzdělávání. Podrobnosti upravuje Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Bc.
baccalaureus
bakalář
BcA.
baccalaureus artis
bakalář umění
Mgr.
magister
magistr
MgA.
magister artis
magistr umění
Ing.
ingénieur
inženýr
Ing. arch. ingerum architectus
inženýr architekt
JUC.
juris utriusque candidatus
kandidát obojího práva
JUDr.
juris utriusque doctor
doktor obojího práva
ICDr.
juris canonici doctor
doktor kanonického práva
MDDr.
medicinae dentalis doctor
doktor zubní medicíny
MSDr.
medicinae stomatologicae doctor doktor zubní medicíny
MUC.
medicinae universae candidatus
kandidát všeobecné medicíny (po uzavřeném třetím
ročníku)
MVC.
medicinae veterinarinae
candidatus
kandidát veterinární medicíny
MUDr.
medicinae universae doctor
doktor všeobecné medicíny
MVDr.
medicinae veterinarinae doctor
doktor veterinární medicíny
PaedDr.
paedagogiae doctor
doktor pedagogiky
PharmDr. pharmaciae doctor
doktor farmacie
PhDr.
philosophiae doctor
doktor filozofie
PhMr.
pharmaciae magister
magistr farmacie
RNDr.
rerum naturalium doctor
doktor přírodních věd
RSDr.
rerum socialium doctor
doktor sociálních věd
RCDr.
rerum commercialum doctor
doktor obchodních věd
RTDr.
rerum technicarum doctor
doktor technických věd
ThDr.
theologiae doctor
doktor teologie
ThLic.
theologiae licentiatus
licenciát teologie, bohosloví
ThMgr.
theologiae magister
magistr teologie, bohosloví
Akademický titul se píše vždy před jménem.
Neakademické tituly - (absolventi vyšších odborných škol)
DiS. diplomovaný specialista
Titul DiS. se píše vždy za jménem. Mezi jménem a tímto titulem se píše vždy čárka.
Vědecké hodnosti
Vědecké hodnosti jsou dosažené pokračujícím studiem vysoké školy s obhájením disertační práce.
philosophiae
doctor
v podstatě odpovídá dřívějšímu CSc., tzv. velký doktorát - Doktor pro
ostatní oblasti mimo teologie.
DBA
doctorate of
business
administration
mezinárodně uznávaný doktorský titul v oblasti podnikání a
managementu (udělováno především v anglosaských zemích), oproti
klasickému Ph.D. je však studium výrazně orientováno na manažerskou
a podnikatelskou praxi a výzkum reálných manažerských problémů - je
spojením vědy se skutečným životem, Ph.D a DBA jsou doktorské
úrovně, úrovní stejné, určené různým skupinám zájemců
Th.D.
theologiae doctor doktor v oblasti teologie
CSc.
candidatus
scientiarum
kandidát věd
DrSc.
doctor
scientiarum
doktor věd (udílení tohoto titulu bylo zrušeno)
DSc.
doctor
scientiarum
doktor věd (znovu zavedení titulu Akademií věd od 18. 12. 2002 jako
náhrada za DrSc. [1]
Ph.D.
řádný člen
Akademik Akademie věd
ČR
Vědecká hodnost se píše vždy za jménem. Mezi jménem a hodností se píše vždy čárka.
Titul akademik je nejvyšší akademická hodnost a nahrazuje ostatní tituly a hodnosti. Uvádí se vždy
před jménem.
Čestné hodnosti
Čestná hodnost je titul dosažený jmenováním (nikoliv studiem)
Dr. h. c. doctor honoris causa čestný titul
Vědecko-pedagogické hodnosti
Tato hodnost je dosažena vědecko-pedagogickou nebo umělecko-pedagogickou činností.
doc. docent
prof. profesor
Anglosaské vysokoškolské tituly
Tyto tituly se uvádějí za jménem.
B.A.
Bachelor of Arts
absolvent vysoké školy různých směrů, převážně humanitních
nebo společenskovědních oborů.
B.Eng.
Bachelor of
Engineering
absolvent vysoké školy různých směrů - inženýrských oborů.
B.F.A.
Bachelor of Fine Arts
absolvent vysoké školy uměleckého zaměření.
MBA
Master of Business
Administration
absolvent univerzity zaměřené především na management, ale i
jiné obory, jako např. logistiku a finance
LL.M
Master of Laws
absolvent právnické fakulty
M.S. /
MSc
Master of Science
absolvent vysoké školy s vědeckou či technickou specializací,
např. Computer Science, přírodní vědy či ekonomie
M.A.
Master of Arts
absolvent vysoké školy různých směrů, převážně humanitních
nebo společenskovědních oborů.
M.Eng.
Master of Engineering
absolvent vysoké školy různých směrů - inženýrských oborů.
M.F.A.
Master of Fine Arts
absolvent vysoké školy uměleckého zaměření.
M.Div.
Master of Divinity
absolvent teologické vysoké školy (teologického semináře).
M.D.
Medical Doctor
doktor medicíny, absolvent lékařské vysoké školy
M.Pol.Sc.
Master of Political
Sciences
absolvent vysoké školy
Ph.D. /
PhD
Philosophiae Doctor
Vizte kapitolu vědecké hodnosti výše. Tento titul se nyní užívá na
celém světě, včetně ČR.
Zdroj: www.wikipedia.org

Podobné dokumenty

Dříve CSc. dnes PhD.

Dříve CSc. dnes PhD. ThMgr. theologiae magister – magistr teologie, bohosloví V decko-akademické hodnosti

Více

Prezentace č. 6

Prezentace č. 6 ◦ PhDr. – philosophiae doctor, doktor filozofie ◦ PhMr. – pharmaciae magister, magistr farmacie ◦ RNDr. – rerum naturalium doctor, doktor přírodních věd ◦ RSDr. – rerum socialium doctor, doktor soc...

Více

Latinske zkratky

Latinske zkratky asi, přibližně s přílohami, doklady srovnej (poznámku v literatuře, odkaz) společnost předložka za jinak shodných podmínek s pochvalou nejvyšší s časem / s akademickou čtvrthodinou po stanoveném ča...

Více

František Boleloucký

František Boleloucký František Boleloucký byl hospodářský pedagog a člen odboje odsouzený během druhého stanného práva. Dále se zmiňuje, že byl beletristou a aktivním propagátorem zemědělství na Jižní Moravě.1 Mě ale z...

Více