romantismus v evropské literatuře - Po-07

Transkript

romantismus v evropské literatuře - Po-07
ROMANTISMUS V EVROPSKÉ LITERATU¤E
romantismus = my‰lenkov˘ a umûleck˘ smûr 19.
st.; vznikl jako reakce na klasicismus a osvícenství; svoboda projevu, vá‰nû a city; zdÛraznûní
osudu jedince, kter˘ stojí proti spoleãnosti; dÛraz na líãení dramatické pfiírody; typick˘mi Ïánry jsou balada, poema, román, povídka.
romantick˘ hrdina = v˘jimeãná osobnost, stojící
vÏdy na okraji spoleãnosti nebo bojující proti ní;
oblíbené postavy ÏebrákÛ, tulákÛ, katÛ; láska je
vÏdy ne‰Èastná, hrdina miluje vysnûn˘ ideál a
tu‰í, Ïe jeho zosobnûní nezíská; spoleãnost je
svázána konvencemi a odmítá silné city a vá‰nû; proto hrdina utíká do pfiírody nebo se vrací v
my‰lenkách do minulosti a historie.
ANGLIE
GEORGE GORDON BYRON (1788-1824); i
sv˘m Ïivotem pfiipomíná romantické hrdiny - ‰lechtická rodina, chlapec je ov‰em spoleãností
odsunut na okraj pro své postiÏení; Ïivot ve svûtû fantazie a snûní; cesty po svûtû; zemfiel pfii
pomoci fieck˘m povstalcÛm
• Childe Haroldova pouÈ - moderní epos; hrdina má mnoho autobiografick˘ch rysÛ - moderní intelektuál z vy‰‰í spoleãnosti, nespokojen˘
s vlastním Ïivotem, se pou‰tí na daleké cesty
• DÏaur; Korzár; Lara - básnické povídky, námûty z cest v Arábii
• Manfred; Kain - filozofická dramata ve ver‰ích; celkovû pesimistické vyznûní
PERCY BYSSHE SHELLEY (1792-1822); pfiedstavitel titanismu = hrdinové vzdorují nejvy‰‰ím
silám - Bohu, osudu, celému svûtu
• Odpoutan˘ Prometheus - básnické drama;
Prometheus je pozmûnûn do podoby romantického hrdiny; vzpoura proti bohÛm, posel
ohnû
WALTER SCOTT (1771-1832); zakladatel historického románu; sbûratel staroanglick˘ch pohádek a povûstí a skotsk˘ch balad; snaha o pfiesné vykreslení prostfiedí
• Waverley - látka skotského povstání r. 1745;
vydává anonymnû (strach z kritiky)
w w w. c d s t u d e n t . c z
• Ivanhoe - doba panování Richarda Lvího srdce
• Kenilworth - doba anglické královny AlÏbûty
HEINRICH HEINE (1797-1856); emigrace do
Francie
• Kniha písní - obsahuje známou báseÀ Lorelei
FRANCIE
RUSKO
VICTOR HUGO (1802-1885); syn napoleonského
generála; nenávidí válku i Napoleona samotného; dobrovolné vyhnanství na ostrÛvku u Normandie
• Cromwell - drama; úvod = manifest romantismu ve Francii
• Legenda vûkÛ - tfiídíln˘ básnick˘ cyklus; v˘voj
lidstva na cestû k pokroku a humanitû
• Bídníci (UboÏáci) - román o uprchlém trestanci Jeanu Valjeanovi; nespravedlnost spoleãensk˘ch zákonÛ
• Chrám Matky boÏí v PafiíÏi - vztah o‰klivého
zvoníka Quasimoda ke krásné Esmeraldû; PafiíÏ 15. st.
• Dûlníci mofie - hrdinství rybáfiÛ, boj s rozboufien˘m mofiem
• Devadesát tfii - Francie v dobû revoluce; psáno po návratu z vyhnanství
STENDHAL /HENRY BEYLE/ (1783-1842); vyznavaã Napoleona, úãastník taÏení do Ruska;
hrdinové proÏívají vá‰nivé lásky, boufií se proti
spoleãnosti, umírají
• âerven˘ a ãern˘ - barvy jako symboly revoluce a tmáfiství; hrdina Julian Sorel ve víru lásky
• Kartouza parmská - mlad˘ italsk˘ ‰lechtic
marnû touÏí po naplnûní ideálu - odchází proto
do klá‰tera
ALEXANDR SERGEJEVIâ PU·KIN (17991837); ze staré ‰lechtické rodiny; za proticarské
ver‰e poslán do vyhnanství, pozdûji vykázán jen
mimo Petrohrad; zemfiel pfii souboji po odhalení
dvorsk˘ch intrik
• Kavkazsk˘ zajatec - lyrickoepická skladba;
mlad˘ Rus v zajetí kmene âerkesÛ
• Bachãisarajská fontána - vá‰nivá láska v orientálním prostfiedí na jihu Ruska
• Cikáni - odbojnost a rozervanost hrdinÛ
• EvÏen Onûgin - vrcholné dílo; hrdina, znaven
Ïivotem a nudou spoleãnosti odjíÏdí na venkovské sídlo; láska nevinné TaÈjany, souboj s
pfiítelem, odjezd
• Piková dáma - povídka s fantastick˘m námûtem
• Kapitánská dcerka - doba Pugaãova povstání; láska mladé dívky k vûzni
• Boris Godunov - boj o rusk˘ trÛn; historické
drama
MICHAIL JURJEVIâ LERMONTOV (1814-1841);
dvakrát ve vyhnanství; zabit v souboji
• Démon - poema; zlo se rodí z bezmocnosti
dobra
• Hrdina na‰í doby - hrdina Peãorin jako „zbyteãn˘ ãlovûk“
NùMECKO
NOVALIS /FRIEDRICH VON HARDENBERG/
(1772 - 1801); básník a prozaik
• Hymny noci - motiv ztracené lásky, smrti
• Heinrich von Ofterdingen - nedokonãen˘ román o stfiedovûkém básníkovi; touha nalézt
modr˘ kvût - symbol romantismu
JACOB A WILHELM GRIMMOVÉ (1785-1863 a
1786-1859); sbûratelé lidové slovesnosti - proslulá sbírka pohádek
POLSKO
ADAM MICKIEWICZ (1798-1855); ovlivnilo ho
vyhnanství v Rusku a setkání s Pu‰kinem
• Konrád Wallenrod - ver‰ovaná historická povídka
• Pan Tadeበ- epos o pomûrech v Polsku bûhem napoleonsk˘ch válek
SLOVENSKO
ΩUDOVÍT ·TÚR (1815-1856); základy spisovné
sloven‰tiny
• Náreãja slovenskuo alebo Potreba písaÀja
v tomto náreãí
• Náuka reãi slovenskej
• Spevy a piesne - vlastenecké a milostné ver‰e
JÁN BOTTO (1829-1881); mnoho balad
• SmrÈ Jáno‰íkova - rozsáhlá epická skladba;
oslava Jáno‰íka jako lidového hrdiny
JANKO KRÁL (1822-1876); tvÛrce ohlasové poezie a mnoha balad; revoluãní poslání poezie
• Zakliata panna vo Váhu a divn˘ Janko - nejznámûj‰í balada
Poznámky
poema = básnická povídka, ãasto ver‰ovan˘ lyricko-epick˘ útvar; najdeme zde dûj, reflexe i popis; námûtem je boj individua proti pfiírodním nebo spoleãensk˘m silám; napfi. Byron, Pu‰kin.
◆ byronismus = odrÛda romantismu, nazvaná
podle G. G. Byrona; hrdina bojuje se svûtem a
se sv˘m vlastním zklamáním ze Ïivota.
◆ hudba - v prÛbûhu období romantismu do‰lo k
velkému rozmachu klavírních skladeb a koncertÛ - Schubert, Schumann, Chopin, Liszt.
◆ SmrÈ Jáno‰íkova - b˘vá ãasto srovnávána s
Máchov˘m Májem - pfiedev‰ím motivy popravy
a zatãení.
◆ EvÏen Onûgin je psán ve ver‰ích, které jsou sefiazeny do speciálních strofick˘ch útvarÛ - tzv. onûginsk˘ch strof; ãasté je také navozování kontaktu autora se ãtenáfiem.
◆
MAëARSKO
SÁNDOR PETÖFI (1823-1849); vlastenecká a revoluãní poezie
LITERATURA
09

Podobné dokumenty

Nové knihy

Nové knihy Simon Chase zkoumá a sleduje obyvatele mofi5. Isla Dewarová: Radost ze Ïivota – v romásk˘ch vod. Chování tûchto ÏivoãichÛ je ov‰em nu sledujeme pfiíbûh Ïeny, která ode‰la od rodiny ãím dál víc podivn...

Více

FERDYDURKE Bruno Schulz

FERDYDURKE Bruno Schulz Pfiedmluva k Filidorovi v‰ak ukazuje pfii celém pozitivistickém kultu faktu, Ïe autor tuto ideologii poru‰il, zpronevûfiil se jí, jelikoÏ ji omezuje, vyjímá urãité záleÏitosti z její pravomoci. Gombro...

Více

tisk ve formátu A5 - Strana demokratického socialismu

tisk ve formátu A5 - Strana demokratického socialismu První ãlánek napsal pfied 54 lety Josef Macek, kdysi v˘znamn˘ ãesk˘ ekonom a politik. V 30.letech byl spolutvÛrcem ekonomického programu ãeské sociální demokracie. Po kvûtnové revoluci sice jiÏ nep...

Více

satanicporn cultshop

satanicporn cultshop filmÛ se v posledních letech zv˘‰ila na pouhou podprÛmûrnost, takÏe je obtíÏné najít nûco nového, ãemu by se ãlovûk mohl bez obav zasmát. A na Lovcích dinosaurÛ se zasmûjete i bez pomoci lehk˘ch dr...

Více

KAREL GOTT VZPOMÍNÁ NA JIŘÍHO ŠTAIDLA

KAREL GOTT VZPOMÍNÁ NA JIŘÍHO ŠTAIDLA hráãi. Bylo to pro mû splnûní snu; vyletûl jsem vlastnû z nuly rovnou do stratosféry. Od té doby uÏ mû nic nemohlo zaskoãit. Bylo ale hodnû vûcí, které mû potû‰ily. Nedávno napfiíklad nazpíval jednu...

Více

číst - ARCHIV - Vedneměsíčník

číst - ARCHIV - Vedneměsíčník Druhé ãíslo ve dne mûsíãníku se po minulém úletu vrátilo zpátky do sv˘ch nov˘ch kolejí. Eh? # STOP < REWIND (omylem jsem se ocitla v Tetrisu). Ve dne mûsíãník jsme roz‰ífiili o dvû strany, ale jinak...

Více