TERM 2.0

Transkript

TERM 2.0
Regulátory vytápìní
TERM 2.0
Regulátor kaskády kotlù
Mikroprocesorový regulátor s analogovým
ovládáním:
- regulace formou postupného spínání kotlù,
- možnost rovnomìrného vytìžování kotlù,
- dálkové havarijní vypínání,
- možnost ruèního øízení kaskády.
Technické vybavení:
- 1 vstup Pt100 -50 až +200 °C,
- 1 binání vstup pro havarijní vypnutí kaskády,
- 4 reléové výstupy pro ovládání kotlù,
- montáž: nástìnná,
do panelu,
na lištu DIN.
Popis
TERM 2.0 je regulátor urèený k regulaci teploty výstupní vody
z kaskády až 4 kotlù na plynná nebo kapalná paliva. Regulace
se provádí jejich postupným spínáním podle odebíraného
množství tepla. Poøadí spínání kotlù nastavené pøi výrobì je 1,
2, 3, 4 (statická priorita). Zmìníme-li pøíslušný parametr pøístroje,
budou kotle spínány s ohledem na jejich rovnomìrné vytìžování
(dynamická priorita).
Nastavení pøístroje se provádí pomocí ovládacích prvkù
na èelním panelu. Tímto zpùsobem lze mìnit žádanou teplotu
výstupní vody, øadit jednotlivé kotle do kaskády a také provádìt
ruèní ovládání.
Binární vstup regulátoru je urèen pro vnìjší vypnutí všech kotlù
v kaskádì pøi pøerušení odbìru tepla (zdrojem signálu mohou
být koncové spínaèe servopohonù smìšovacích ventilù). Tento
vstup mùže být také využit k havarijnímu vypnutí kaskády.
Pøístroj lze pøipojit pøes komunikaèní adaptér k sériové lince
poèítaèe. Speciální programový ovladaè (WINDOWS komp.)
umožòuje provádìt zmìny parametrù i mimo základní nastavení
pøi výrobì a prùbìžnì sledovat èinnost pøístroje.
Regulátor TERM 2.0 je vhodné doplnit modulem èasového
zpoždìní MTD 1, který uzavírá s nastavenou èasovou prodlevou
prùtok vody v kotlech po jejich vypnutí, a tak umožòuje využít
jejich zbytkového tepla. Souèasnì dovoluje zachovat prùtok vody
v primárním okruhu i pøi vypnutí všech kotlù.
Zapojení pøístroje pøi regulaci kaskády
1 - 4.
Kaskáda kotlù
5.
6.
Regulátor TERM 2.0
Pt1 - snímaè teploty kotlové vody
7.
8.
Obìhové èerpadlo
Dálkový vypínaè kaskády
(pøi pøerušení odbìru tepla)
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.
ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
1
Regulátory vytápìní
Parametry pøístroje
Stupeò krytí:
IP 40
Provozní podmínky:
teplota: -20°C ÷ +60°C
vlhkost: < 80 %
Montáž:
nástìnná, do panelu,
lišta DIN TS35
Komunikace: 1 x binární pøes ext. adaptér na RS-232,
pøipojení: JACK 3,5 mm
Rozmìry pøístroje:
Montážní otvor v panelu:
144 x 95 x 93 mm
138 x 96 mm
Napájení:
Jištìní:
Hmotnost:
0,6 kg
Vstupy:
1 x Pt100 :
4 x binární:
Výstupy:
3 x relé:
tøívodièové zapojení, rozsah: -50°C ÷ +200°C
aktivní, napìtí: 230 V∼, proud: 5 mA
zátìž: 250 V∼, 2 A
230 V, 50 Hz, 4 VA
vnìjší pojistka 32 mA
vnitøní termistorová pojistka transformátoru 80 mA
Svorkové zapojení
pohled z èelní strany
* Po pøipojení binárního vstupu k nulovému vodièi
regulátor vypne všechny kotle v kaskádì.
Pozn.: Pøi použití dvouvodièového snímaèe Pt100 s vnitøním kantalovým
vedením o odporu Rv (vyznaèen na svorkovnici snímaèe) je tøeba do
obvodu snímaèe zapojit kompenzaèní odpor Rj = Rv.
Popis ovládacích prvkù regulátoru
1. indikace napájení
2. pøepínaè “RUÈNÌ - AUTO”
3. nastavení teploty kotlové vody: 70 ÷ 90°C
4. indikace dálkového vypnutí kaskády
5. indikace provozu kotle K1
6. spínaè pro zaøazení kotle K1 do kaskády
7. indikace provozu kotle K2
8. spínaè pro zaøazení kotle K2 do kaskády
9. indikace provozu kotle K3
10. spínaè pro zaøazení kotle K3 do kaskády
11. indikace provozu kotle K4
12. spínaè pro zaøazení kotle K4 do kaskády
13. konektor pro komunikaci s PC
14. otoèná západka
15. upevòovací šroub
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.
2
ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 039 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
Regulátory vytápìní
Rozmìry pøístroje
Podmínky pro montáž, instalaci a oživení
Montáž, instalaci a oživení regulátoru TERM 2.0 smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlášky è. 50/78 pøi dodržení všech
platných pøedpisù ! Dále je tøeba dbát obecných zásad ochrany pøed úèinky statické elektøiny.
Podklady pro objednávku
Objednací èíslo
Typové oznaèení
Název
40 05001 901001
TERM 2.0
Regulátor kaskády kotlù
40 05001 801001
KA 2.0
Adaptér pro TERM 2.0 s programovým ovladaèem
Doporuèená návazné pøístroje
Objednací èíslo
Typové oznaèení
Název
40 05002 90100x
TERM 2.3 (D/T)
Ekvitermní regulátor vytápìní s dvoupolohovou regulací TUV
40 05004 90100x
TERM 2.4 (D/T)
Ekvitermní regulátor vytápìní s regulací teploty vratné vody
40 05005 90100x
TERM 2.5 (D/T)
Ekvitermní regulátor s korekcí vytápìní podle pokojové teploty
40 05002 90600x
TERM 2.6 (D/T)
Ekvitermní regulátor s regulací støední teploty topné vody
40 05007 901001
TERM 2.7
Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápìní
40 05008 901001
TERM 2.8
Ekvitermní regulátor vytápìní s tøístavovou regulací ohøevu TUV
Katalogový list TP 115/34/02-00
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.
ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
3

Podobné dokumenty

TERM 2.8

TERM 2.8 Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Více

TERM 2.5

TERM 2.5 reagovat na zmìny teplot v objektu (napø. pøi oslunìní domu).

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor schéma è.9 (náhrada za zdroj NM 021704A+NM 991792) systém 16 do 250 tlaèítek (telefonù) ,vyzvánìní na elektrické zvonky +9V,-9V ... napájení komunikace + podsvícení modulu el.vrátného +10V, ... nap...

Více

ovi - katalogový list

ovi - katalogový list Proudový pøevodník OV/I je urèen jako doplnìk odporových vysílaèù používaných pøi snímání polohy servopohonù apod. Slouží k pøevedení signálu vysílaèe na unifikovaný proudový signál 4 ÷ 20 mA. Pote...

Více

maxex

maxex 4 - indikace stavu sepnutí výstupního relé 5 - indikace stavu rozepnutí výstupního relé

Více

SILOTERM 4

SILOTERM 4 vybavena venkovním snímaèem teploty STSv/485, mùže panel zobrazovat i tuto teplotu. Pøepínání zobrazovaných závìsù lze provádìt cyklicky v obou smìrech pomocí vnìjších tlaèítek pøipojených k pøíslu...

Více

MCU 1/S4

MCU 1/S4 Svorka BIN nemá u tohoto provedení žádnou funkci.

Více

5 - Radiozurnal.sk

5 - Radiozurnal.sk bezdrátový mikrofon, PC uèebna s Internetem 512 kbps, elektronická dílna se 6 pracovišti a QRP radiolaboratoø se 6 vysílacími stanovišti.

Více

Lineární jednotka

Lineární jednotka Ruènì vysuòte lineární jednotku do støední polohy. Krátce aktivujte pohon ve smìru OTEVØENO. Jestliže smìr zdvihu nesouhlasí, ihned zaøízení vypnìte. Poté na servopohonu prohoïte pøipojení fází mot...

Více