Barometr

Transkript

Barometr
Barometr
dostupnosti moderních
antikoncepčních možností
pro ženy v deseti zemích eu
Zahájeno v červnu 2013,
evropský parlament, brusel
klíčová zjištění a doporučené postupy
Zaměřeno na Českou republiku
www.planovanirodiny.cz
www.ippfen.org/en/
01
Barometr
Dostupnost moderních
antikoncepčních možností
pro ženy v deseti zemích eu
Úvod a
metodika
Barometr (pozn. překladatele: ponecháváme název běžný v AJ ve významu
ukazatel nebo indikátor) dostupnosti moderních antikoncepčních možností
pro ženy si klade za cíl poskytnout srovnání a přehled o stavu dostupnosti
moderní antikoncepce pro mladé ženy v deseti členských státech EU: v
Bulharsku, České republice, Francii, Německu, Itálii, Litvě, Nizozemsku,
Polsku, Španělsku a Švédsku. Tato zpráva poukazuje na potřebu a důležitost
znovu stanovit reprodukční zdraví jako politickou prioritu EU a národních
programů a zakotvit moderní antikoncepční možnosti1 jako klíčovou součást
sjednocených postupů vedoucích k zabránění nechtěným těhotenstvím
a posílení postavení žen v jejich osobním, společenském a profesním životě.
Zpráva vychází z výsledků zpráv SAFE I2 a SAFE II3 IPPF EN, Evropské komise REPROSTAT 3
Report4, z vybraných praktických doporučení WHO pro užívání antikoncepce5 a ze sdělení
Evropského parlamentu o přístupu k sexuální výchově v EU6.
Bylo identifikováno osm různých oblastí a odpovídající kritéria a ty byly použity
jako doporučení pro hodnocení a posouzení situace v daných zemích ve vztahu k
dostupnosti moderních antikoncepčních možností:
1
2
3
4
5
6
7
8
Tvorba politiky a strategie
Obecné povědomí o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících
právech (SRHR) a moderních antikoncepčních možnostech
Vzdělávání v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a moderních
antikoncepčních možností pro mladé lidi a mladé dospělé
Vzdělávání a kurzy pro pracovníky ve zdravotnictví
a pro poskytovatele služeb
Poskytování individualizovaného poradenství a kvalita služeb
Existence refundačních programů
Předcházení diskriminaci
Zlepšování postavení žen pomocí přístupu k moderním
antikoncepčním možnostem
02
Údaje ze zemí byly shromážděny prostřednictvím on-line multiple choice dotazníku
členskými asociacemi IPPF EN a dalšími národními nezávislými odborníky. Respondenti
vybrali odpověď, která nejlépe popisovala realitu jejich země na základě sekundárního
výzkumu, profesní a osobní odborné znalosti, zkušenosti a konzultací s odborníky z jejich
sítě. Partneři Barometru se dohodli na systému hodnocení s cílem umožnit napříč zeměmi
konzistentní srovnání výsledků.
Přehled zemí podle všech
sledovaných kritérií
73.7%
69.6%
67.2%
62.8%
42.5%
33.4% 32.8%
22.4%
12.2% 10.6%
DE
NL
FR
SE
ES
PL
BG
IT
CZ
LT
Tento leták prezentuje klíčová zjištění Barometru a doporučení v každé z osmi zvažovaných oblastí. Cílem doporučení je poskytnout základ k rozvoji postupů, které se
zabývají neuspokojenými potřebami rovného přístupu k moderním antikoncepčním
metodám. K dosažení tohoto cíle doporučení vyžadují strukturovaný dialog všech
zainteresovaných stran, zejména žen, zdravotníků, orgánů veřejné moci a osob
s rozhodovací pravomocí. V příloze najdete kapitolu Barometru o České republice
doplněnou o přehled dalších zemí a jejich stávající politice i přetrvávajících
nedostatcích v přístupu k moderním antikoncepčním prostředkům.
Úplná zpráva, multiple choice dotazník a hodnotící přehled lze nalézt na:
http://www.ippfen.org/en.
Pro více informací, prosím, neváhejte kontaktovat IPPF EN na [email protected] nebo
IPPF senior poradce programu, Marieka Vandewiele na: [email protected]
03
Barometr
Dostupnost moderních
antikoncepčních možností
pro ženy v deseti zemích eu
Klíčová zjištění a
politická doporučení
Prevence nechtěných těhotenství by v moderních společnostech měla být prioritou.
Posílení postavení žen, jejich zaměstnanosti a integrace jsou důležitými prvky pro
blaho žen a společnosti jako celku, a to zejména v současném ekonomickém klimatu.
Je proto velmi důležité, aby osoby a orgány, které mají příslušné pravomoci, měli
problematiku dostupnosti moderní antikoncepce jako klíčovou součást své politiky
v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, rovnosti žen a mužů, posílení postavení
žen i v oblasti plánování rodiny, zaměstnanosti a vzdělávání.
Následující část představuje klíčová zjištění Barometru a doporučení v jednotlivých oblastech,
které by si měli tvůrci postupů osvojit a tím by bylo zajištěno jejich náležité zaměření a pokrok
jak v prevenci nechtěných těhotenství, tak v podpoře zlepšení postavení žen.
1
Tvorba politiky a strategie
Klíčová zjištění
Pouze několik národních vlád z deseti zkoumaných zemí má formovanou a implementovanou
komplexní strategii SRHR se zvláštním zaměřením na kontrolu plodnosti a přístupu k
moderním antikoncepčním prostředkům.
Opatření, která se týkají sexuálního a reprodukčního zdraví včetně souvisejících práv (SRHR)
jsou obecně roztříštěna a omezena. Často se tak děje kvůli špatné nebo chybějící politické
pozornosti a finanční podpoře. V některých zemích nejsou zapojeny zainteresované strany
do rozvoje a provádění postupů SRHR.
Monitorování a vyhodnocování jsou v téměř všech zkoumaných zemích považovány za
málo rozvinuté.
Doporučení
Rozvíjet sjednocený a komplexní národní rámec sexuálního a reprodukčního zdraví včetně
souvisejících práv (SRHR) se zvláštním zaměřením na plánování rodiny, kontrolu plodnosti
a přístup k moderním antikoncepčním prostředkům. Tento systém by měl zahrnout
opatření v různých oblastech, včetně oblasti sexuální výchovy, vzdělávání a odborné
přípravy zdravotnických pracovníků a poskytovatelů služeb i upevňování postavení žen.
Vytvářet odpovídající platformy pro zapojení zainteresovaných stran (nevládní organizace,
zdravotničtí pracovníci, poskytovatelé služeb, organizace plánovaného rodičovství) do
přípravy, provádění a vyhodnocování postupů a strategií SRHR.
Zahrnout cílená opatření k řešení zvláštních potřeb zranitelných osob.
Poskytnout zejména v době finanční krize dostatečné finanční prostředky na realizaci
postupů s cílem zajistit jejich úspěšný výsledek.
Vytvořit účinné systémy monitorování a hodnocení s jasnými ukazateli měření úspěšnosti
implementace postupů a informovat o jejich kontrole.
04
2
Obecné povědomí prostřednictvím
osvětových kampaní
Klíčová zjištění
Ve většině zkoumaných zemí se odborníci domnívají, že povědomí široké veřejnosti o SRHR
a antikoncepci je nízké vzhledem k nedostatku vládní podpory, nedostatku prostředků
anebo absenci koordinovaného vládního přístupu.
V době tohoto průzkumu pouze ve třech zemích z deseti prověřovaných stávající vlády
financovaly kampaně za zvyšování povědomí o SRHR včetně komplexních informací
o antikoncepčních prostředcích a prevenci nezamýšleného těhotenství.
Žádné kampaně za rovnost žen a mužů se nezmiňují o roli plánovaného rodičovství a
dostupnosti moderních antikoncepčních možností pro ženy jako o metodách, kterými lze
dosáhnout jejich profesních a osobních tužeb.
Ve většině zkoumaných zemí nejsou žádné, nebo jen špatně prováděné vládní systémy
monitorování a hodnocení osvětových kampaní vztahujících se k SRHR.
Doporučení
Provádět pravidelné, rozsáhlé a vhodně financované informační kampaně o SRHR a
plánovaném rodičovství, jejichž cílem je předcházet nezamýšleným těhotenstvím
prostřednictvím informovanosti o celé škále moderních antikoncepčních metod, stejně
jako o jejich použití a výhodách.
Zajistit odpovídající zapojení všech klíčových zainteresovaných stran do vývoje, realizace
i vyhodnocování osvětových kampaní.
Soustředit se na plánované rodičovství v kampaních za rovnost žen a mužů a rovné
příležitosti.
Zavést odpovídající monitorovací systémy s vybranými hodnotícími kritérii pro měření
úspěšnosti kampaní za zvyšování povědomí a informovat o jejich kontrole.
3
Sexuální výchova na školách
Klíčová zjištění
Sexuální výchova je povinná v polovině zkoumaných zemí, ale jen zřídka se vztahuje na
kompletní vědecké informace v celém rozsahu a na používání antikoncepce. Obecně platí,
že odborníci, kteří pomáhají mladým dospělým v prevenci nechtěných těhotenství, považují
sexuální výchovu ve školách za nedostatečnou. Podle odborníků může náboženský vliv
občas bránit v poskytování přiměřené sexuální výchovy pro mladé dospělé.
Pouze v několika zkoumaných zemích zavedly vlády cílená vzdělávací opatření pro
zranitelné skupiny osob ohrožené sociálním a ekonomickým vyloučením.
Doporučení
Zajistit, aby sexuální výchova byla povinná a byl na ni přidělen dostatečný čas a
prostředky.
Rozvíjet obecné cíle a obsah programů sexuální výchovy na různých stupních škol,
přizpůsobit je věku žáků a založit je na současných vědeckých poznatcích.
Zajistit, aby programy sexuální výchovy byly pravidelně revidovány a aktualizovány.
Zajistit zapojení příslušných zainteresovaných stran včetně rodičů při poskytování
sexuální výchovy.
Vypracovat pokyny pro učitele a poskytovat odpovídající kurzy k sexuální výchově,
včetně doporučení, jak zohlednit kulturní rozmanitosti.
Vyvíjet odpovídající informační materiály pro podporu kvalitní výuky.
05
Barometr
Dostupnost moderních
antikoncepčních možností
pro ženy v deseti zemích eu
4
Vzdělávání a odborná příprava zdravotnických pracovníků
a poskytovatelů služeb
Klíčová zjištění
V řadě zkoumaných zemí je nedostatek spolehlivých a kvalitních směrnic pro
zdravotníky a další poskytovatele služeb v oblasti moderní antikoncepce.
Tam, kde takové materiály existují, jsou často jen částečně realizovány.
V několika zkoumaných zemích jsou organizované vzdělávací programy a postgraduální
školení týkající se kontroly porodnosti, plánovaného rodičovství a možností antikoncepce
pro zdravotnické pracovníky a poskytovatele služeb nedokonale rozvinuté a/nebo
nedokonale realizované kvůli nedostatku veřejné podpory.
Doporučení
Vytvořit a uvést v život celostátní, na důkazech založené (evidence-based) směrnice
pro zdravotníky pro oblast poskytování služeb moderní antikoncepce, individuálního
poradenství a celé škály používání moderních antikoncepčních prostředků.
Definovat minimální standardy kvality a zahrnout opatření, aby odborníkům byly
poskytovány poznatky založené na nejnovějších vědeckých důkazech
Podporovat rozvoj a provádění povinných vzdělávacích programů a postgraduálního
vzdělávání v oblasti plánování rodiny a moderních antikoncepčních možností se zaměřením
na studenty medicíny a zdravotnické pracovníky za účelem zajistit kvalitní poradenství
pro ženy.
5
Poskytování individuálního poradenství a kvalitních
služeb sexuálního a reprodukčního zdraví včetně
souvisejících práv (SRHR)
Klíčová zjištění
Ve většině zemí zahrnutých do tohoto průzkumu, je všeobecný nedostatek povědomí o
individuálním poradenství jako o klíčové součásti kvality poskytovaných služeb v oblasti
sexuálního a reprodukčního zdraví.
V zemích, kde individuální poradenství existuje, vyzývají zúčastněné strany k lepší
dostupnosti a kvalitě poradenských služeb.
Ve všech zkoumaných zemích existuje obecný nedostatek hodnotících a monitorovacích
systémů pro zajištění řádné realizace směrnic a standardů kvality individuálního poradenství.
Zdravotničtí pracovníci a poskytovatelé služeb nedostávají ve většině zkoumaných zemí
dostatečné školení o individuálním poradenství.
Doporučení
Zahrnout individuální poradenství jako klíčovou součást kvalitních služeb SRHR.
Realizovat opatření k zajištění minimálních standardů kvality a dostupnosti poradenských
služeb zaměřených na mladé ženy a páry.
Vypracovat a pravidelně aktualizovat směrnice o individuálním poradenství SRHR pro
zdravotníky a poskytovatele zdravotní péče, včetně informací o všech druzích antikoncepce
včetně toho, jak radit ženám a párům na základě jejich osobních potřeb.
Zahrnout problematiku individuálního poradenství do postgraduálních programů a také
jako hlavní předmět výuky na lékařských fakultách a do praktických cvičení pro zdravotníky
a další poskytovatele služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.
Vybudovat a zavést systém monitorování a vyhodnocování individuálního poradenství
jako součásti celkového hodnocení poskytovaných zdravotních služeb.
06
6
Úhrada antikoncepce
Klíčová zjištění
Ve všech zemích zkoumaných v této zprávě litovaly zainteresované strany rozdílů
v přístupu k celé řadě antikoncepčních metod a poukazovaly na odlišnosti v dostupnosti
některých antikoncepčních prostředků v jednotlivých zemích.
Pouze polovina zkoumaných zemích má nějaký druh refundačního programu zavedený v
praxi. Některé ze zemí mají určitá opatření o úhradě zaměřená na řešení sociálních
a ekonomických bariér, kterým čelí mládež, mladí dospělí a osoby ohrožené sociálním a
ekonomickým vyloučením. Tato opatření jsou nedostatečná a podle odborníků je
třeba, aby se zajistila plná dostupnost antikoncepce pro tyto zranitelné skupiny.
Ddoporučení
Zajistit rovný přístup a dostupnost všech moderních antikoncepčních metod ve všech
zemích.
Rozvíjet adekvátní úhrady moderních antikoncepčních metod, které berou v úvahu finanční
překážky mladých žen a zranitelných skupin ohrožených sociálním a ekonomickým
vyloučením, vzhledem k tomu, že přiměřená úhrada vede ke snížení počtu nechtěných
těhotenství a následně k nižším nákladům na zdravotní péči.
Zajistit pravidelnou kontrolu refundačního programu tak, aby zahrnoval nová kontraceptiva
a rozšířil přístup k antikoncepčním možnostem pro všechny.
7
Prevence diskriminace a SRHR
Klíčová zjištění
Ekonomické a sociální bariéry nejsou plně zohledněny v politických opatřeních, jejichž
cílem je zajistit rovný přístup k moderním antikoncepčním možnostem pro všechny.
Jen velmi málo ze zkoumaných zemí zavedlo opatření, která podporují přístup k
veřejným službám SRHR zaměřeným na zranitelné skupiny. Stigmatizace zůstává
významnou překážkou v přístupu k poskytování služeb SRHR a poradenských služeb.
Finanční krize je další faktor, který se musí zohlednit v některých zemích, a jak se
odborníci domnívají, rozpočtové škrty v systémech zdravotní péče mohou vážně
ohrozit kvalitu SRHR.
Doporučení
Rozvíjet opatření týkající se otázek sociální a zdravotní nerovnosti a problémů ohrožených
skupin ve všech pokynech týkajících se SRHR a zaměřit se na zlepšení přístupu k výběru
moderních antikoncepčních prostředků.
Vypořádat se se stigmatizací jako překážkou pro hledání a poskytování služeb SRHR
a poradenských služeb.
07
Barometr
Dostupnost moderních
antikoncepčních možností
pro ženy v deseti zemích eu
8
Zlepšování postavení žen pomocí přístupu k moderním
antikoncepčním možnostem
Klíčová zjištění
Všechny zkoumané země mají vypracovanou národní politiku pro podporu rovnosti
žen a mužů a účasti žen v profesním a společenském životě. Nicméně žádná země
z tohoto průzkumu nehovoří o plánovaném rodičovství a přístupu k volbě moderních
antikoncepčních prostředků jako o součásti politiky rovnosti žen a mužů, která
pomáhá ženám realizovat jejich osobní a profesní aspirace.
Ve většině zkoumaných zemí politická opatření pro rovnost žen a mužů a pro posílení
postavení žen usilují především o zlepšení pracovního a rodinného života pro ženy
s dětmi a to prostřednictvím politiky zaměřené na rodinu a práci (např. rodičovská
dovolená, poskytování péče pro děti do tří let apod.).
Monitorovací a hodnotící systémy politiky pro rovnost žen a mužů jsou obecně považovány
odborníky za špatné nebo neexistující. Pokud hodnotící systémy existují, nejsou jejich
výsledky brány v úvahu pro zpětnou vazbu.
Doporučení
Vybudovat konkrétní opatření, jejichž cílem by bylo zlepšit dostupnost moderních
antikoncepčních možností a kontroly plodnosti v rámci politiky rovnosti žen a mužů,
začleňování a rovných příležitostí. Připustit, že nechtěné těhotenství ohrožuje zaměstnanost
žen, dosažení jejich osobních aspirací i ekonomický přínos pro širší společnost.
Implementovat celonárodní hodnotící a kontrolní systémy, jejichž cílem bude
posouzení účinnosti politiky genderové rovnosti a jejího dopadu na pohodu žen a
na jejich osobní rozvoj, včetně oblasti plánování rodiny.
Přehled bodování podle oblastí a zemí
Bulharsko
vzdělání
a kurzy
zdravotnických
pracovníků
vytváření
politiky
zvyšování
povědomí
sexuální
výchova
24.0%
35.7%
24.4%
56.8%
Česká republika
5.2%
0.0%
16.3%
10.5%
Francie
57.3%
63.1%
67.4%
77.9%
Německo
92.7%
83.3%
72.1%
82.1%
Itálie
5.2%
11.9%
41.9%
27.4%
0%
11.9%
10.5%
6.3%
Nizozemí
64.6%
60.7%
62.8%
87.4%
Polsko
37.5%
38.1%
39.5%
52.6%
Španělsko
49.0%
25.0%
25.6%
57.9%
Švédsko
41.7%
59.5%
46.5%
85.3%
Litva
08
Přehled bodování podle oblastí a zemí
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1
2
a
cné
ka
be m í
liti gie
Po trate všeo vědo
s
po
7
í 5
í 3
í 8
í 6
h 4
ce
áln ví
áln va
ač n m
ván en
kýc íků
en ace
u
u
c
d
v
o
i
x
t
d
š
e
n
i
a
o
s
p íž
se ých
iv en
P r mi n
fu gr
otn vn
zle aven
re pro
v
Ind orad
ri
rav raco
i sk
st
p
í zd p
o
d
n
p
ělá
vzd
DE
FR
NL
ES
PL
BG
CZ
SE
IT
LT
Individuální
poradenství
refundace
Prevence
diskriminace
zlepšování
postavení žen
28.7%
14.3%
a45.5%
22.0%
Bulharsko
24.3%
14.3%
9.1%
16.0%
Česká republika
72.2%
60.0%
54.5%
80.0%
Francie
77.4%
57.1%
50.9%
36.0%
Německo
20.0%
28.6%
36.4%
16.0%
Itálie
8.7%
14.3%
18.2%
30.0%
Litva
77.4%
71.4%
90.9%
30.0%
Nizozemí
24.3%
14.3%
18.2%
22.0%
Polsko
53.0%
57.1%
45.5%
22.0%
Španělsko
67.8%
57.1%
72.7%
76.0%
Švédsko
09
Barometr
Dostupnost moderních
antikoncepčních možností
pro ženy v deseti zemích eu
Česká republika
Přehled
sexuální a reprodukční zdraví a práva (srHr) nejsou politickou prioritou.
Obecné povědomí o srHr a moderních možnostech antikoncepce je velmi omezené,
široká veřejnost je dobře informována hlavně o hormonální antikoncepci.
ve školách existuje sexuální výchova. vzdělávací programy jsou však velmi obecné a
umožňují učitelům rozhodovat o obsahu výuky včetně sexuální výchovy.
Neexistuje úhrada antikoncepčních prostředků a to ani pro mladistvé.
skóre České republiky je ve srovnání s ostatními zeměmi EU obsaženými v této
zprávě velmi nízké.
v rámci tohoto Barometru je celkové skóre České republiky druhé nejnižší (12.2%);
nižší má pouze Litva (10.6%).
1
Tvorba politiky a strategie
V České republice nemáme žádnou společnou celostátní strategii v oblasti sexuálního
a reprodukčního zdraví a souvisejících práv. Ani v brzké době neočekáváme změnu
politického zájmu o tuto oblast.
Ministerstvo zdravotnictví se zabývá problematikou antikoncepce jenom příležitostně, a to
na nátlak nevládních organizací a zdravotnických pracovníků. Rozsah zájmu je však velmi
omezený.
Cílem vyhlášky z roku 20127 je sice zajistit přístup ke všem přípravkům hormonální antikoncepce
a nitroděložním tělískům (IUD), nicméně ve vyhlášce není žádná další zmínka o dalších
metodách antikoncepce nebo o sexuálním a reprodukčním zdraví. Vyhláška ukládá povinnost
absolvovat roční bezplatnou gynekologickou prohlídku všech žen.
2
Obecné povědomí o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících
právech (SRHR) a moderních antikoncepčních možnostech
Informovanost veřejnosti SRHR a moderních možnostech antikoncepce je velmi
omezená.
Nejčastější antikoncepční metodou, která je známá široké veřejnosti, je perorální hormonální
antikoncepce.
Neexistují vládou podporované informační kampaně.
“Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje
problematiku antikoncepce a plánovaného rodičovství za
důležitou. "
Doc. MUDr. Peter Koliba CSc.
Gynartis,s.r.o., Ostrava
10
Výsledky zemí podle sledovaných kritérií
24.3%
16.3%
5.2%
1
0.0%
2
3
14.3%
10.5%
4
5
6
16.0%
9.1%
7
a
í
ch
n
ce
va
mí
ka
stv
ram
ck ý ů
í že
ho
ina
do
liti gie
tni ovník raden
en
rog
im
výc
v
o
p
r
Po trate pově
í
a
v
í
k
c
t
o
ln
ra ra
é
s
čn
os
dis
íp
uá
da
í zd p
íp
ecn
ce
áln
sex
ob
fun
lán
ván
du
ven
e
e
ě
i
o
š
e
d
r
v
š
r
i
v
p
P
vz
I nd
zle
3
8
Vzdělávání v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví
a moderních antikoncepčních možností pro mladé lidi
a mladé dospělé.
V roce 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Rámcové vzdělávací
programy8, které vymezují obecné rámce pro veřejné vzdělávání včetně sexuální výchovy.
Neposkytují detailní informace k jejímu obsahu.
Učitelé rozhodují individuálně, jak řešit sexuální výchovu a zda do výuky zahrnout
informace o moderních antikoncepčních metodách. Školení pro učitele nejsou ani
povinná ani zajišťována.
Na sexuální výchovu nejsou přidělovány žádné finanční prostředky. Školy a učitelé
mohou žádat o státní granty na školení a materiály.
V roce 2004, zahájila Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (členská
organizace IPPF)9 organizovat programy přizpůsobené mladým lidem10 o problematice
antikoncepce a sexuálního zdraví. Základem programů je neformální síť mladých lidí,
kteří poskytují materiály a informace ve školách.
Také někteří lékaři připravují cílené programy v oblasti sexuálního a reprodukčního
zdraví a souvisejících práv pro žáky a školy (např. MUDr. Kovář11).
4
Vzdělávání a kurzy pro pracovníky ve zdravotnictví a
pro poskytovatele služeb
Neexistují směrnice pro služby a poradenství v oblasti moderních antikoncepčních
metod.
Neexistují povinné vzdělávací programy v oblasti plánovaného rodičovství pro pracovníky
ve zdravotnictví ani pro ostatní poskytovatele služeb.
Postgraduální kurzy jsou někdy organizovány nevládními nebo jinými organizacemi
a jsou akreditovány příslušnými celostátními institucemi.
11
Barometr
Dostupnost moderních
antikoncepčních možností
pro ženy v deseti zemích eu
“Hlavní problém vidím v tom, že není zájem a motivace
lékařů a vysokoškolských pedagogů o sexuální výchovu a
antikoncepci. Nedostatek zájmu lze vysvětlit nedostatečnou
vládní podporou a také nedostatkem finančních prostředků na
tuto činnost. Kromě nezájmu kompetentních orgánů má vliv
na tuto situaci i působení náboženských aktivistů, kteří jsou
silně proti jakékoli formě sexuální výchovy. "
Doc. MUDr. Peter Koliba CSc.
Docent gynekologie a porodnictví, Gynartis, s.r.o, Ostrava - Vřesina
5
Poskytování individualizovaného poradenství a kvalita služeb
Individualizované poradenství v českém zdravotnickém systému chybí.
Standardy kvality existují pouze pro obecné zdravotní poradenství.
Odborná péče specialistů o ženy je zajištěna.
Poradenství v oblasti SRHR a antikoncepce je omezené a často zaměřené jen na hormonální
antikoncepci.
Jen některá zdravotnická zařízení jsou vybavena pro poskytování všech moderních
antikoncepčních metod a prostředků.
Nevládní organizace a vzdělávací organizace organizují postgraduální vzdělávací programy
v oblasti individualizovaného poradenství, ovšem nesystematicky. Tyto programy jsou
akreditovány příslušnými celostátními institucemi.
6
Existence refundačních programů
7
Předcházení diskriminaci
Všechny moderní antikoncepční metody a prostředky s výjimkou podkožních implantátů
jsou v ČR dostupné. Ženské kondomy a pesary jsou dostupné v omezené míře, hlavně
v e-shopech.
Antikoncepce není proplácena. Některé ženy čelí finančním potížím a nemohou si moderní
antikoncepční metody dovolit, konkrétně některé typy dlouhodobě působících vratných
metod antikoncepce (LARC) a antikoncepční tablety.
V současné době není politická vůle tuto situaci měnit a alespoň pro vybrané skupiny
antikoncepci hradit
Neexistuje politický rámec, který by zajistil přístup ke službám sexuálního a reprodukčního
zdraví včetně souvisejících práv a k antikoncepčním možnostem pro zranitelné skupiny, ani
se neočekává v blízké budoucnosti.
Diskriminace romské komunity je specifická problematika se vztahem i ke zdravotnické péči.
12
8
Zlepšování postavení žen pomocí přístupu
k moderním antikoncepčním možnostem
Za stanovení klíčových priorit a jejich realizaci v oblasti rovnosti pohlaví zodpovídá Rady
vlády pro rovné příležitosti žen a mužů12
Postupy zaměřené na rovnost pohlaví a posílení žen jsou omezené a nedostatečně
realizované.
Kampaně za rovnost pohlaví a zlepšení postavení žen se netýkají oblasti sexuálního a
reprodukčního zdraví včetně souvisejících práv ani plánovaného rodičovství.
13
Barometr
Dostupnost moderních
antikoncepčních možností
pro ženy v deseti zemích eu
O partnerech
Evropská síť Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF EN) představuje jeden ze šesti
regionů Mezinárodní federace plánovaného rodičovství, která byla založena v roce 1952 a je
celosvětově nejsilnějším obhájcem sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv
(SRHR) pro každého člověka. IPPF EN zahrnuje čtyřicet členských organizací ve stejném počtu
zemí Evropy a Střední Asie. Regionální úřad IPPF EN sídlí v Bruselu v Belgii. IPPF EN má
participační status Evropské komise a má speciální poradní status v Ekonomické a sociální radě
OSN (ECOSOC). IPPF EN řídila vytvoření, strukturu a obsah této zprávy a koordinovala zapojení
příslušných členských asociací. V zemích, na které se tato zpráva vztahuje, také koordinovala
zapojení širší sítě odborníků a formulovala klíčová zjištění a doporučení.
více informací o IPPF EN na adrese: www.ippfen.org/en
sběr dat v jednotlivých zemích zajišťovaly následující
členské organizace IPPF EN:
Bulharská asociace pro plánování rodiny
a sexuální zdraví (BFPA), Bulharsko
Společnost pro plánování rodiny
a sexuální výchovu (SPRSV),
Česká republiky
Pro familia, Německo
Asociace pro plánování rodiny
a sexuální zdraví (FPSHA), Litva
Rutgers WPF, Nizozemí
Společnost pro rozvoj rodiny (TRR),
Polsko
Národní federace pro plánování rodiny,
Španělsko
Řídící odborníci a organizace:
Italská lékařská společnost pro antikoncepci (SMIC), Itálie
Dr. Elisabeth Aubény, Francie
Dr. Lena Marions, Švédsko
14
Bayer HealthCare je přední poskytovatel zdravotní péče pro ženy, který se zavázal usnadnit
přístup k antikoncepci, a sladit ji s potřebami a aspiracemi žen. Společnost Bayer by chtěla přispět
ke zlepšení sociální politiky a politiky v oblasti veřejného zdraví tím, že předá své odborné
znalosti v oblasti zdravotní péče o ženy, plánovaného rodičovství a zvyšování informovanosti o
potřebě důsledného prosazování politiky ve prospěch žen. Společnost Bayer podpořila tuto
zprávu grantem. Bayer HealthCare tuto zprávu nevydal.
Pro více informací o společnosti Bayer HealthCare, na adrese: www.ippfen.org/en
Reference:
1.
Pojem moderní antikoncepce se vztahuje na všechny nepohotovostní, reverzibilní antikoncepční metody, které umožňují
mladým lidem a mladým dospělým zabránit nechtěným těhotenstvím. Zahrnuje celou řadu různých metod: mužské a ženské
kondomy, pesary, perorální antikoncepci, antikoncepční vaginální kroužky, antikoncepční náplasti, depotní injekce a
dlouhodobě působící reverzibilní antikoncepci (LARC), např. nitroděložní systémy (IUS), nitroděložní tělíska (IUD) a
podkožní implantáty (SDI).
2. Mezinárodní federace pro plánované rodičovství Evropská síť (IPPF EN), Průvodce pro rozvoj politik týkajících se sexuality
a reprodukčního zdraví a práv mladých lidí v Evropě, 2007:
http://www.ippfen.org/NR/rdonlyres/4A7E8620-5009-4170-918B-E2891FC4161B/0/policyguide.pdf
3. Mezinárodní federace pro plánované rodičovství Evropská síť (IPPF EN), Zvyšování znalostí na základě sexuálního a
reprodukčního zdraví a souvisejících právech mladých lidí v Evropě: Souhrnná zpráva kvalitativního výzkumu provedeného
v pěti evropských zemích v rámci projektu SAFE II, 2012:
http://www.ysafe.net/safe/page14/assets/SAFE%20II_summary%20research%20report_BAT_final.pdf
4. Evropská komise, Zpráva o reprodukčním zdraví: REPROSTAT 3, 2010
5. Světová zdravotnická organizace, Odbor reprodukčního zdraví a výzkumu, Vybraná praktická doporučení pro
užívání antikoncepce, 2. ed. 2008:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241562846index/en/index.html
6. Evropský parlament Generální ředitelství pro vnitřní politiky, Politická sekce C: Občanská práva a ústavní záležitosti,
Politiky o sexuální výchově v Evropské unii, 2013.
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=83610
7. Vyhláška ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách 70/2012 Sb:
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-unora-2012-o-preventivnich-prohlidkach-18809.html
8. Rámcové vzdělávací programy: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
9. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu: http://www.planovanirodiny.cz/
10. Projekt Netopeer: http://www.planovanirodiny.cz/clanky/peer-projekt
11. Přednášky o sexualitě pro ZŠ a SŠ: http://www.gynprenatal.cz/?tit=prednasky-do-skol&cat=7
12. Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů:
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rada-pro-rovne-prilezitosti/uvod-29829/
Projekt je sponzorován organizací Bayer Pharma AG, Berlin
jako příspěvek k veřejné debatě.
Tištěno na 100% recyklovaném papíře
146, Rue Royale
1000 Brussels
Belgium
Tel: +32 (2) 250 09 50
Fax: +32 (2) 250 09 69
www.ippfen.org

Podobné dokumenty