28. října

Transkript

28. října
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK
Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
Hostivice, květen 2010
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
2
UPOZORNĚNÍ
Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné kapitoly
a soubor sešitů věnovaných jednotlivým ulicím. Popis způsobu užívání čísel popisných a přehled
všech hostivických ulic je uveden v sešitu s úvodními kapitolami.
Pracovní verze k 23. květnu 2010
Sestavil Jiří Kučera
Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová
Neoznačené obrázky a fotografie: sbírka autora, autor, Josef Kučera a Alena Kučerová
Plány na podkladu katastrální mapy nakreslila Alena Kučerová
Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
3
Umístění ulice
Ulice se nachází v Hostivici nad školou a je ohraničena ulicemi Komenského a Kmochovou.
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
4
Historie ulice
Stavební vývoj
Ulice vznikla ve 30. letech 20. století. V roce 1938 byla dobudována mezi ulicemi
Komenského a Smetanovou a v roce 1953 již byla prodloužena do dnešního rozsahu, do
křižovatky s Kmochovou ulicí. 1
Ulice 28. října od Komenského ulice 22. června 2009. Foto Jindřich Lukášek
Ulice 28. října mezi Smetanovou a Študentovou ulicí 8. června 2009. Foto Jindřich Lukášek
1
VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky inv. č. 4248/38 a 1569/1953
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
5
Pojmenování ulice
Ulici pojmenovalo hostivické obecní zastupitelstvo někdy ve 30. letech 20. století jako
Příční, nejspíše proto, že je kolmá k ulici Komenského. Poprvé je název doložen
v seznamu ulic, který zaslal obecní úřad v listopadu 1939 Okresnímu úřadu Kladno. 2
Pravděpodobně záhy po roce 1945 ji hostivický místní národní výbor přejmenoval na
14. října. 3 Tento název připomínal generální stávku v roce 1918, v době končící
1. světové války, která proběhla na protest proti vývozu potravin ze země. Na výzvu
akčního výboru Socialistické rady, který stávku připravoval, došlo na mnoha místech
k vyhlášení československého státu.
Protože název ulice byl poplatný době svého vzniku, městská rada jej obecně
závaznou vyhláškou č. 2/1991 ze dne 1. března 1991 upravila na ulici 28. října. 4 Dne
28. října 1918 byla v Praze zveřejněna nóta rakouského ministra zahraničí Andrássyho
americkému prezidentovi Wilsonovi. Souhlas Rakousko-Uherska se všemi podmínkami
stanovenými americkou vládou pro jednání o příměří byl pochopen jako kapitulace
a vypukly mohutné lidové manifestace. V průběhu těchto oslav vyhlásil Národní výbor
zřízení československého státu a převzal správu země. Tento den je považován za den
vzniku Československé republiky a stal se hlavním státním svátkem Československa. Po
roce 1948, kdy bylo nežádoucí připomínat vznik první republiky, se den označoval jako
Den znárodnění (1948) a později i Den československé federace (1968). 28. říjen jako
státní svátek byl obnoven v roce 1988.
Ulice 28. října od Kmochovy ulice 10. března 2008
2
3
4
SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Hostivice, karton č. 1, inv. č. 1.1.2, č.j. 2483/39
Příslušné usnesení není k dispozici, v knize zápisů č. HR2 tato ulice není zmíněna
Vyhláška je uložena u Městského úřadu Hostivice. V roce 2005 byla z formálních důvodů zrušena,
název však zůstává nadále v platnosti
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
6
Domy v ulici
Dům čp. 283
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 278, k. ú. Hostivice
KN 321, k. ú. Hostivice
Rodinný dům postavil někdy před rokem 1927 zřízenec drah Vilém Černoch
s manželkou Marií. V roce 1980 byl majitelem Antonín Sedláček. 5
Dům čp. 283 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice
Dům čp. 286
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 321, k. ú. Hostivice
KN 283, k. ú. Hostivice
Rodinný dům postavil mezi roky 1927 a 1931 sedlář Josef Čuchýl. Za druhé světové
války již patřil Janu a Antonii Fořtovým a v roce 1980 Ivaně Tejkalové. 6
5
6
MÚ Hostivice, seznam přednostů domácností 1927; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů 1980
MÚ Hostivice, voličský seznam 1931; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; doklad k přečíslování domů
1980
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
7
Dům čp. 286 dne 8. června 2009. Foto Jindřich Lukášek
Dům čp. 351
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 327, k. ú. Hostivice
KN 174, k. ú. Hostivice
Rodinný dům postavil v letech 1931 až 1932 Jaroslav Kubišta s manželkou Bedřiškou.
Kubišta byl za první republiky členem obecní rady a působil i jako jednatel a kronikář
místní odbočky Národní jednoty severočeské. Dům zůstal v majetku rodiny až do
současnosti. 7
Pohled na dům čp. 351 ze Študentovy ulice v projektové dokumentaci na stavbu domu ze srpna 1931
a v plánu adaptace domu z dubna 1932. Oba plány zpracoval stavitel Rudolf Šťastný z Jenče
7
Plány na výstavbu a adaptaci domu od stavitele Rudolfa Šťastného z Jenče zapůjčil Roman Kubišta
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
Dům čp. 351 dne 8. června 2009. Foto Jindřich Lukášek
Dům čp. 353 na snímku z 26. prosince 2001
8
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
9
Dům čp. 353
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 359, k. ú. Hostivice
KN 176, k. ú. Hostivice
Rodinný dům postavil mezi roky 1931 a 1936 Vilém Sleza s manželkou Annou
a v roce 1980 patřil Marii Zahradníkové.8
Dům čp. 407
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 475, k. ú. Hostivice 9
KN 337, k. ú. Hostivice
Rodinný dům byl postaven až mezi roky 1953 a 1966, v roce 1980 ho vlastnil Josef
Šopejstal. 10
Dům čp. 407 dne 22. června 2009. Foto Jindřich Lukášek
Dům čp. 432
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 324, k. ú. Hostivice
KN 327, k. ú. Hostivice
Rodinný dům postavili před rokem 1934 Antonín a Antonie Petříkovi. 11 Dům byl
v majetku rodiny ještě v roce 2004.
8
9
10
11
MÚ Hostivice, voličský seznam 1931; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; ÚAZK, písemný
operát katastru pro k. ú. Hostivice; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů 1980
ÚAZK, katastrální mapa 1968. Umístění budovy na pozemku zde neodpovídá pozdějším mapám
VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky inv. č. 1569/1953 a 11253/1966. V 60. letech rovněž dům
získal číslo orientační. SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů 1980
ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, soupis majitelů k regulačnímu plánu
1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; doklad k přečíslování domů 1980
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
Dům čp. 432 dne 8. června 2009. Foto Jindřich Lukášek
Dům čp. 432 z ulice Ke Stromečkům 22. června 2009. Vlevo dům čp. 433. Foto Jindřich Lukášek
10
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
11
Dům čp. 433
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 323, k. ú. Hostivice
KN 330, k. ú. Hostivice
Rodinný dům postavil před rokem 1934 František Svejkovský (Švejkovský?)
s manželkou Jindřiškou. V roce 1980 ho vlastnili Cyril a Milena Žákovi. 12
Dům čp. 432 dne 8. června 2009. Foto Jindřich Lukášek
Dům čp. 434
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 401, k. ú. Hostivice
KN 333, k. ú. Hostivice
Rodinný dům postavili před rokem 1937 Josef a Emílie Šímovi a v roce 1980 patřil
Libuši Macháčkové. 13
Dům čp. 435
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 402, k. ú. Hostivice
KN 335, k. ú. Hostivice
Rodinný dům postavili mezi roky 1937 a 1940 Adolf a Anežka Bauerovi. V současné
době má stejné majitele jako sousední dům čp. 434. 14
12
13
14
ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, soupis majitelů k regulačnímu plánu
1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; doklad k přečíslování domů 1980
ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, soupis majitelů k regulačnímu plánu
1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; doklad k přečíslování domů 1980
ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, soupis majitelů k regulačnímu plánu
1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; doklad k přečíslování domů 1980
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
12
Dům čp. 439
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 406, k. ú. Hostivice
KN 249, k. ú. Hostivice
Rodinný dům postavili mezi roky 1937 a 1940 Eduard a Marie Švecovi. V roce 1980
ho vlastnil Zdeněk Paroulek. 15
Dům čp. 439 dne 8. června 2009. Foto Jindřich Lukášek
Dům čp. 448
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 431, k. ú. Hostivice
KN 245, k. ú. Hostivice
Dům čp. 448 byl postaven před rokem 1946 v severovýchodním rohu parcely, v roce
1951 ho vlastnila Božena Hvězdová. Současný rodinný dům vznikl jako novostavba
v dřívější zahradě až mezi roky 1969 a 1975. V roce 1980 ho vlastnili Marie Buňatová
a J. Císařová. 16
15
16
ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, soupis majitelů k regulačnímu plánu
1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; doklad k přečíslování domů 1980
ÚAZK, katastrální mapa 1946; MÚ Hostivice, dotazník k obsazenosti bytů 1951; doklad k přečíslování
domů 1980; VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky inv. č. 9294/1969 a 21297/1975
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
13
Dům čp. 439 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice
Dům čp. 459
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 405, k. ú. Hostivice
KN 279, k. ú. Hostivice
Rodinný dům postavil v roce 1936 úředník František Strašlipka s manželkou Boženou.
V roce 1980 dům patřil Rudolfu Hlízovi. 17
Dům čp. 459 na rohu ulic 28. října a Smetanovy v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice
17
MÚ Hostivice, kronika č. 4, str. 173; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; doklad k přečíslování domů
1980
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
14
Dům čp. 460
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 322, k. ú. Hostivice
KN 281, k. ú. Hostivice
Rodinný dům postavil v roce 1933 František Kadlec. Dům je v majetku rodiny až do
současnosti. 18
Dům čp. 460 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice
Dům čp. 491
Parcelní číslo původní:
Parcelní číslo současné:
PK st. 400, k. ú. Hostivice
KN 339, k. ú. Hostivice
Jednopatrový rodinný dům postavili v roce 1938 Ferdinand a Božena Himlovi na
pozemku odděleném od domu čp. 276. Proti této parcelaci se dopisem z 18. října 1938
vyslovila Státní regulační komise pro hl. m. Prahu s okolím, protože pozemek je příliš úzký
a nebude ho možné zastavět tak, aby bylo vyhověno potvrzeným zastavovacím pravidlům.
Zároveň nebylo při parcelaci navrženo zkosení v rohu parcely, které mělo umožnit lepší
příjezd do ulice 28. října z Komenského ulice. Toto stanovisko obecní úřad nerespektoval
a stavba byla postavena podle původního záměru. V letech 2007 až 2008 Petr Pelunka
dům přestavěl a rozšířil směrem k ulici Komenského. 19
18
19
Kolaudační rozhodnutí ze 17. června 1933 (informaci sdělil Zdeněk Kadlec)
MÚ Hostivice, kronika č. 4, str. 186; SOkA Kladno, fond OkÚ Kladno, karton č. 111, sign. 3-H/838
HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Ulice 28. října
Dům čp. 491 v roce 1994 a 17. června 2009. Foto Jindřich Lukášek
15

Podobné dokumenty

Hostivický uličník - Hostivická historie

Hostivický uličník - Hostivická historie ÚAZK, Parcelní protokol pozemkového katastru z roku 1875 a navazující výkazy změn Přehled základních pramenů k historii domu čp. 113: - ÚAZK, Parcelní protokol pozemkového katastru z roku 1875 a na...

Více

Vítejte na desátém ročníku festivalu

Vítejte na desátém ročníku festivalu vsadilo na melodii. V následujícím roce se na sólovou dráhu vydal spoluzakladatel Duchené. Album Magnificent Tree nahrála už jen trojice, vyšlo v roce 2000 a kapela je dodnes považuje za své nejzve...

Více

Palubní deník

Palubní deník Za tento román (první díl tzv. Hraniční trilogie) získal autor v roce 1993 Národní knižní cenu i Národní cenu literární kritiky. Kniha je protipólem akčních velkoměstských zalidněných a upovídaných...

Více

Usnesení RM 07.09.2015

Usnesení RM 07.09.2015 Usnesení č. 730: Rada města schvaluje na základě výběrového řízení a zaplacení kauce, uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 5 v ulici Husova čp. 1 ve Vodňanech se Sandrou Strnadovou, trvale bytem ...

Více

Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL

Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL výuka cizího jazyka a zároveň odborného předmětu. Existuje několik náhledů na to, co přesně CLIL vymezuje. Širší definice říká, že CLIL je zastřešující termín pro jakoukoli metodu výuky, kde se spo...

Více