Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál

Transkript

Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Uživatelský manuál
Revize manuálu: 1.1
Kompatibilita s verzí Workswell Thermal Vision Pro: 1.0 a vyšší
Datum uvolnění revize: 13.7.2015
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
1
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Úvod
Workswell Thermal Vision Pro je termovizní kamerový systém pro bezpilotní letecké systémy (drony,
UAVs – umanned aerial vehicles). Jedná se o lehký systém vybavený kamerou ve viditelném spektru a
termokamerou. Cílem celého systému je jednoduchý přenos, uložení a zpracování radiometrických
(teplotních) dat přímo z bezpilotního letounu (dronu) a zobrazení těchto dat na displeji ovládací
jednotky dronu v reálném čase. Systém také nabízí řadu palet a alarmových (bezpečnostních) módů,
které lze kombinovat s kamerou ve viditelném spektru.
Systém Workswell Thermal Vision Pro je navržen tak, aby bylo možné jeho ovládání i během letu.
Systém disponuje třemi digitálními vstupními porty, které jsou plně kompatibilní s běžně dostupnými
RC přijímači.
Systém umožňuje záznam kontinuálního videa z termokamery a pořizování jednotlivých snímků
z termovizní kamery i kamery ve viditelném spektru. Data (video nebo jednotlivé snímky) je možné
uložit prostřednictvím ovládací jednotky dronu prostřednictvím vstupních portů řídící jednotky.
Systém nabízí tři obrazové módy (termovizní mód, alarmový mód a záznam z kamery ve viditelném
spektru), které může operátor před vzletem nastavit prostřednictvím klávesnice. Během letu pak
může módy přepínat na ovládací jednotce UAV skrze vstupní porty řídící jednotky.
Termovizní mód slouží k zobrazení aktuálního termovizního leteckého snímku s informací o rozložení
povrchových teplot v jedné ze čtrnácti obrazových palet.
Alarmový (isotermický) mód nabízí volbu mezi alarmem nad teplotou a alarmem pod teplotou. Alarm
nad teplotou vyznačí zvolenou barvou (defaultně červená barva) v termovizním obraze oblasti, kde
došlo k překročení nastaveného teplotního alarmu. Alarm pod teplotou naopak vyznačí zvolenou
barvou (defaultně modrá barva) oblasti s nižší teplotou.
Oba výše uvedené módy umožňují automatické i manuální nastavení teplotního rozsahu,
automatické vyhledání maximální a minimální teploty (včetně kurzoru) a zobrazení hodnoty teploty
na displeji ovládací jednotky UAV.
Záznam z kamery ve viditelném spektru může být zobrazen na displeji ovládací jednotky dronu pro
snadnější orientaci v prostoru.
2
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Workswell Thermal Vision Pro
uživatelský manuál
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
3
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Vyvázání se ze záruky
Všechny výrobky (software, hardware či firmware) společnosti Workswell s.r.o. mají záruku proti výrobním vadám po dobu
dvou let. Tuto záruku lze uplatnit pouze pokud byl výrobek skladován a používán podle pokynů uvedených v příslušné
příručce.
Záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Záruku nelze uplatnit na výrobek, který byl nesprávně
používán, neudržován, poškozen nebo provozován při podmínkách, které manuál nestanovuje jako podmínku provozní.
Jestliže dojde k poškození výrobku, který je kryt zárukou, výrobek nesmí být dále používán, aby se zabránilo dalšímu
poškození. Zákazník musí neprodleně oznámit tuto závadu společnosti Workswell s.r.o. nebo jimi autorizovanému
distributorovi, jinak nebude možné záruku uplatnit.
Společnost Workswell s.r.o. zdarma opraví nebo vymění každý vadný výrobek, jestliže bude na základě odborné prohlídky
prokázána u výrobku vada materiálu či výrobku a jestliže bude tento výrobek vrácen společnosti Workswell s.r.o. v záruční
době, tj. do dvou let od data nákupu.
Výrobek nesmí být žádnou společností mimo společnost Workswell s.r.o. otevírán nebo upravován.
Společnost Workswell s.r.o. nenese odpovědnost za vady výrobku kromě výše uvedených a neposkytuje na ně záruku.
Žádná další záruka není vyjádřena ani předpokládána. Společnost Workswell s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené
neodborným použitím výrobku ani za škody způsobené třetím stranám či samotnému uživateli nesprávnou činností,
instalací či funkcí výrobku.
Autorská práva
© Workswell s.r.o. Všechna práva celosvětově vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Workswell
s.r.o. nesmí být žádná část software či hardware včetně zdrojového kódu a zdrojových souborů reprodukována, přenášena,
přepisována nebo překládána do jakéhokoli umělého či přirozeného jazyka, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Názvy a značky uvedené na výrobcích v této příručce jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými
známkami společnosti Workswell s.r.o.. Všechny ostatní ochranné známky nebo názvy společností zmíněné v této příručce a
manuálu se používají pouze pro identifikaci a jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
4
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................................ 1
Varování a upozornění ............................................................................................................................ 6
Obsah standardního dodání .................................................................................................................... 7
Informace pro uživatele .......................................................................................................................... 8
Nápověda a dotazy .................................................................................................................................. 9
Sestavení systému ................................................................................................................................. 10
Ovládání systému .................................................................................................................................. 16
Kompatibilita s FLIR Tools...................................................................................................................... 25
Skladovací a provozní podmínky ........................................................................................................... 27
Zahřívání termokamery ......................................................................................................................... 27
Výměna objektivu.................................................................................................................................. 28
Spárování klávesnice ............................................................................................................................. 29
Čištění .................................................................................................................................................... 32
Řešení problémů ................................................................................................................................... 33
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
5
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
1
Varování a upozornění
Varování
Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejeví viditelné známky poškození či
nesprávné funkce. Pokud je zařízení poškozené či jinak vadné, nepoužívejte jej.
Jakékoliv necertifikované servisní úkoly a zásahy do výrobku vedou k automatické
ztrátě záruky.
Upozornění
Nepoužívejte a neskladujte zařízení v rozporu se skladovacími a provozními
podmínkami stanovenými v této příručce (týká se jen hardware).







Nemiřte termokamerou (s krytem objektivu nebo bez něj) na intenzivní
zdroje energie, například na zařízení vyzařující laserové záření nebo
na slunce. Mohli by to mít nežádoucí účinek na přesnost kamery. Mohlo
by to rovněž způsobit poškození detektoru v kameře.
Nepoužívejte systém Workswell Thermal Vision Pro při teplotách vyšších
než +45°C. Vysoké teploty mohou způsobit poškození systému.
K čištění řídící jednotky, kamer, kabelů a dalšího příslušenství
nepoužívejte žádná ředidla ani jiné podobné kapaliny. Mohly by je
poškodit.
Při čištění objektivu kamery ve viditelném spektru buďte opatrní.
Při čištění objektivu termokamery buďte opatrní, objektiv je opatřen
jemnou antireflexní vrstvou. Nečistěte objektiv termokamery příliš
důrazně. Mohlo by dojít k poškození antireflexní vrstvy. Postup čištění
objektivu termokamery je uveden dále.
Údaje týkající se krytí jsou platné pouze tehdy, pokud jsou všechny otvory
všech komponent systému zakryté příslušnými kryty, příklopy nebo
krytkami. To zahrnuje zejména prostory baterie, rozhraní a konektory.
Následující informace se týkají baterií v bezdrátové klávesnici:
 Kladný a záporný pól baterie nezkratujte žádnými kovovými
předměty (např. drátem).
 Zabraňte styku baterie se sladkou nebo slanou vodou i celkovému
namočení baterie.
 V baterii nevytvářejte pomocí předmětů žádné otvory. Zabraňte
poškození baterie údery, např. kladivem. Na baterii nestoupejte,
ani ji nepoškozujte silnými nárazy nebo otřesy.
 Baterie nevhazujte do ohně, do jeho blízkosti, ani nepokládejte
na přímé sluneční světlo. Nezvyšujte teplotu baterie žárem.
 Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
 Před instalací baterie z ní odstraňte veškerou vodu nebo vlhkost.
Workswell Thermal Vision Pro je výrobek třídy A podle ČSN EN 55022 a EN 55022.
V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat vysokofrekvenční
interferenci (rušení přijímačů a jiných citlivých zařízení). V takovém případě se
může vyžadovat, aby uživatel přijal příslušná opatření (k odstranění rušení).
Workswell Thermal Vision Pro využívá technologii Bluetooth, která je definována
standardem IEEE 802.15.1. Tato technologie může způsobovat rušení přijímače
UAV. Proto důrazně doporučujeme vysunout USB dongle před zahájením letu.
6
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
2
Kufr
Obsah standardního dodání
Součástí standardního zakoupeného Workswell Thermal Vision Pro systému jsou
tyto části:







Termovizní kamera a kamera ve viditelném spektru v bikamerovém krytu
Řídící jednotka s Windows 7 a aplikací Workswell Control
Focus tool (pro manuální ostření termovizní kamery)
Mini bezdrátová klávesnice
Převodník HDMI/Analog
Sada kabelů (2xUSB 3.0 A-microB, 1xUSB 2.0 A-miniB, 1xHDMI-RCA, 1x
napájecí kabel 80cm)
Download Card
Řídící jednotka Součástí standardního dodání je řídící jednotka s operačním systémem Windows 7.
Řídící jednotka disponuje třemi vstupními porty pro ovládání systému z ovládací
jednotky UAV. Nainstalovaný systém Workswell Control používá software National
Instruments a software dalších společností. Společnost Workswell s.r.o. plně uznává
veškeré licenční ujednání se společností National Instruments a veškeré poplatky za
užívání tohoto modulu ve svém systému Workswell Control.
Dowload Card
S výrobkem Workswell Thermal Vision Pro je dodávána Dowload Card umožňující
přístup k příslušným dokumentům, včetně uživatelského manuálu v elektronické
podobě, a software na stránkách společnosti Workswell s.r.o..
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
7
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
3
Informace pro uživatele
Typografické
konvence
V této příručce se používají následující typografické konvence:




VELKÁ PÍSMENA se používají pro názvy kláves, tlačítek a položek menu,
COURIER se používá pro ukázky zdrojových kódů, názvy souborů
a souborové cesty,
kurzíva se používá pro důležité informace a názvy dokumentů,
tučné písmo je použito při odkazu na jinou kapitolu, pro názvy funkcí či
internetové odkazy
Nápověda a
uživatelské
fórum
S technickými dotazy, na které vám nepomohla najít odpověď tato příručka, se
obraťte na svého prodejce, nebo přímo na stránky produktu na internetové
adrese http://www.drone-thermal-camera.com, kde nejprve vyhledejte
odpověď v uživatelském fóru a pokud odpověď na svůj dotaz nenaleznete, zašlete
dotaz na email [email protected]
Aktualizace
Prioritním cílem společnosti Workswell s.r.o. je dodávat své výrobky v takové
podobě, aby splňovala aktuální potřeby svých uživatelů a zároveň, aby byly co
nejrychleji odstraněny všechny nedostatky, které byly při jejich užívání nalezeny.
Z tohoto důvodu společnost Workswell s.r.o. u všech svých výrobků pravidelně
uvolňuje aktualizace.
Firmware
Firmware je „interní“ řídicí program zařízení. Z uživatelského pohledu je
podstatná pouze aktuální verze firmware, která je nahrána v právě používaném
zařízení a videohardwaru.
8
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
4
Nápověda a dotazy
Obecný postup
Při hledání odpovědi na technický problém doporučujeme dodržovat následující
postup:




pokuste se nalézt odpověď v této příručce,
obraťte se na svého prodejce zařízení,
prostudujte stránky společnosti Workswell s.r.o. na adrese
http://www.drone-thermal-camera.com,
napište na email [email protected].
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
9
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
5
Sestavení systému
Obecný popis
Termovizní systém Workswell Thermal Vision Pro se skládá z několika částí. Před
prvním použitím je potřeba systém sestavit. Před každým dalším použítí je
doporučeno správné sestavení systému zkontrolovat.
Sestavení se skládá z těchto kroků:
1) Připojení termovizní kamery a kamery ve viditelném spektru do
řídící jednotky
2) Připojení řídící jednotky na napájení
3) Zprovoznění mini bezdrátové klávesnice
4) Připojení převodníku videa (HDMI/Analog)
5) Zapojení vstupních portů
USB dongle
3x digitální vstup
(servokonektory)
1
2
3
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
2x USB3
HDMI mini
2x USB3 micro
Bikamerový
kryt
HDMI
Analogové video
(konektor RCA)
Audio R/L
(volitelné)
NTSC/PAL
HDMI2AV
Převodník
Napájení 12-19V DC
Červená +
Černá -
USB2 mini (napájení)
10
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Připojení
termovizní
kamery a
kamery ve
viditelném
spektru do
řídící
jednotky
Bikamerový kryt obsahující termovizní i reálnou kameru se k řídící jednotce připojuje
prostřednictvím dvou USB 3.0 A-microB kabelů, které jsou součástí standardního
balení. Každá z kamer může být připojena do libovolného USB portu na řídící
jednotce.
Připojení
řídící
jednotky na
napájení
Řídící jednotka může být napájena v rozmezí 12-19V DC prostřednictvím 5.5x2.5mm
konektoru umístěného na zadní straně této jednotky. Konektor je kompatibilní se
souosými konektory o vnějším průměru 5.5 mm a vnitřním průměru 2.5 mm. Vnitřní
kontakt konektoru je +12-19V (±10%) DC a vnější kontakt je GND.
Pro napájení řídící jednotky je možné využít napájecí adaptér (volitelné příslušenství)
nebo vlastní zdroj napájení, který splňuje výše uvedené parametry. Pro tento účel je
v balení dodáván příslušný 5.5x2.5mm souosý konektor s kabelem o délce 80cm.
GND (černý vodič)
+12-19V DC (červený vodič)
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
11
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Zapojení
vstupních
portů
Součástí řídící jednotky jsou 3 servokonektory (typu JR). Tyto konektory je možné
připojit do standardního RC přijímače a ovládat tak některé funkce systému
Workswell Thermal Vision Pro během letu prostřednictvím RC vysílače. Pro
zprovoznění všech dostupných funkcí jsou potřeba 3 volné kanály.
Funkce, které lze ovládat během letu prostřednictvím RC kanálů:
Vstupní port
Klávesová zkratka
Přepínání obrazových
módů
1
F5
Pořizování snímků
2
F6
Nahrávání termovizního
videa
3
F7
Více informací k jednotlivým funkcím najdete v kapitole Ovládání systému.
Zapojení servokonektoru:
Poznámka: Při řízení systému Workswell Thermal Vision Pro není vyžadováno napájení
prostřednictvím servokonektorů.
Princip funkce digitálních vstupů:
Na digitálním vstupu je očekáván signál ze standardního RC přijímače. Tento signál je
formou PWM modulace, kde se obvykle každých 20ms (může se lišit podle druhu
přijímače) objeví signál o proměnné délce 1ms – 2ms.
Vstup 1
K přepnutí obrazových módů dojde, jestliže se na vstupu objeví impulz o délce větší,
než je 1.7ms. Tzn. obrazový mód je přepnut, pokud je páka vysílače, či
spínač/přepínač ovládající kanál, který je připojen na tento vstup, vychýlen do
příslušné krajní polohy. K opětovnému přepnutí obrazového módu dojde při dalším
vychýlení páky, přepínače, či spínače do příslušné krajní polohy.
Vstup 2
K pořízení snímků dojde, jestliže se na vstupu objeví impulz o délce větší, než je
1.7ms. Tzn. snímky jsou pořízeny, pokud je páka vysílače, či spínač/přepínač ovládající
kanál, který je připojen na tento vstup, vychýlen do příslušné krajní polohy.
K opětovnému pořízení snímků dojde při dalším vychýlení páky, přepínače, či spínače
do příslušné krajní polohy.
Vstup 3
Nahrávání videa je aktivní, jestliže je na vstupu série impulzů o délce větší, než je
1.7ms. Tzn. k pořizování videa dochází, pokud je páka vysílače, spínač/přepínač
ovládající kanál, který je připojen na tento vstup, vychýlen a ponechán v příslušné
krajní poloze. K nahrávání videa nedochází, jestliže se páka vysílače, spínač/přepínač
v této krajní poloze nenachází.
12
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Připojení
převodníku
videa
Pro bezdrátový přenos videa je výhodné převést digitální video na analogové ve
formátu PAL/NTSC. K tomu slouží dodávaný HDMI/Analog převodník. Převodník se
k řídící jednotce připojuje prostřednictvím dodávaného HDMI kabelu. HDMI/Analog
převodník vyžaduje vlastní napájení. K napájení je možné využít dodávaný USB 2.0 AminiB kabel, který může být zapojen do libovolného USB portu řídící jednotky.
Režim PAL se používá u většiny Evropských zobrazovacích zařízení. Režim NTSC se
používá u zařízení ze Severní a Střední Ameriky a z Japonska.
Manuální
ostření
termovizní
kamery
Ostření termovizní kamery se provádí manuálně za pomocí tzv. focus tool, který je
součástí standardního balení.
K ostření na blízko dochází jemným otáčením objektivu proti směru hodinových
ručiček. Při tomto pohybu se objektiv vysouvá z těla kamery. Pokud se stane otáčení
objektivu snažší, narazili jste na okraj rozsahu ostření. Při dalším otáčení může dojít
k vypadnutí objektivu.
K ostření na dálku je potřeba jemně otáčet objektivem po směru hodinových ručiček.
Při tomto pohybu se objektiv zasouvá do těla kamery. Po dosáhnutí krajní hodnoty
rozsahu ostření (ostření do nekonečna) již není možné další otáčení objektivu. Při
snaze o další otáčení může dojít k poškození objektivu a kamery. Pro většinu aplikací
je doporučeno použít ostření do nekonečna.
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
13
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Zprovoznění
bezdrátové
klávesnice
Součástí standardního dodání je mini bluetooth bezdrátová klávesnice, která slouží
pro nastavení Workswell Thermal Vision Pro před zahájením letu. Klávesnice se k řídicí
jednotce připojuje prostřednictvím USB donglu. USB dongle se nachází pod klávesnicí.
Napájení klávesnice zajišťuje zabudovaná Li-Ion baterie. Nabíjení probíhá
prostřednictvím mini USB konektoru, jako zdroj může být použit USB port počítače či
adaptér s 5V USB výstupem. Plné nabití akumulátoru signalizuje zhasnutí příslušné
červené LED diody.
Uchycení
bikamerové
ho krytu
Bikamerový kryt je možné uchytit ke konstrukci dronu prostřednictvím 4 montážních
otvorů se závitem M3x8. Montážní otvory jsou umístěny na spodní straně
bikamerového krytu.
14
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Řídící jednotku je možné uchytit ke konstrukci dronu prostřednictvím 2 montážních
otvorů se závitem M3x6. Montážní otvory jsou umístěny na spodní straně řídící
jednotky.
34
Uchycení
řídící
jednotky
13,5
85
112
116
112
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
34
34
116
116
15
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
6
Ovládání systému
Obecný popis Po startu řídící jednotky dojde k automatickému spuštění aplikace Workswell Control,
jejíž uživatelské rozhraní uvidíte na displeji ovládací jednotky dronu či na připojeném
monitoru. Aplikace umožňuje zobrazení obrazu z termokamery i kamery ve viditelném
spektru, dále pak aplikace umožňuje nastavovat parametry snímání a ukládat data
(jednotlivé snímky či video).
Ovládání systému:
Spuštění
aplikace
Vstupní port
Klávesová zkratka
Ukončení běhu Workswell
Control
-
F4
Přepínání obrazových
módů
1
F5
Pořizování snímků
2
F6
Nahrávání termovizního
videa
3
F7
Vyvolání okna nastavení
-
F8
Aplikace Workswell Control se spustí automaticky po zapnutí řídící jednotky. Pokud
byla aplikace ukončena, je možné ji opětovně spustit prostřednictvím ikony Workswell
Control, která je umístěna na ploše.
Workswell Control
Ukončení
aplikace
16
Pro ukončení běhu aplikace slouží klávesa F4. Jakékoliv jiné ukončení aplikace může
vést k dočasnému výpadku funkce připojených kamer (více v kapitole Řešení
problémů).
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Vypnutí řídící Vypnutí řídící jednotky probíhá jako u většiny počítačů s operačním systémem
jednotky
Windows 7 (Start -> Vypnout). Start menu je po ukončení běhu aplikace skryto. Zobrazí
se po najetí kurzorem do levého dolního rohu obrazovky.
Po vypnutí řídící jednotky je potřeba odpojit napájení. Aktivní napájení ve vypnutém
stavu může vést k dočasnému výpadku termokamery po opětovném spuštění systému
(více v kapitole Řešení problémů).
Přepínání
obrazových
módů
Přepínat obrazové módy je možné vstupním portem (1) řídící jednotky, či klávesou F5.
Pořadí obrazových módů je možné nastavit v hlavním menu (více v sekci Obecné
nastavení).
Obrazové módy:
Popis módu
Termovizní mód
Termogram s informací o povrchové teplotě objektu
v jedné ze 14 barevných palet
Alarmový (isotermický)
mód
V termogramu dojde k označení oblasti, kde došlo
k překročení/podkročení nastavené teploty
Záznam z kamery ve
viditelném spektru
Záznam z kamery ve viditelném spektru, který usnadní
orientaci v prostoru
Termovizní mód
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
17
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Alarmový (isotermický) mód
Záznam z kamery ve viditelném spektru
Pozn: Objektiv kamery ve viditelném spektru má menší ohniskovou vzdálenost, než
objektiv termokamery. Zorný úhel kamery ve viditelném spektru je tedy větší, než
zorný úhel termokamery.
18
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Pořizování
snímků
Pořídit snímky je možné vstupním portem (2) řídící jednotky, či klávesou F6. Na disk se
vždy uloží čtyři snímky (termovizní snímek, alarmový snímek, snímek z kamery ve
viditelném spektru a radiometrický snímek). Úspěšné uložení snímků signalizuje hláška
Images succesfully saved!. Přístup ke snímkům je možný po ukončení aplikace.
Všechny snímky jsou uloženy ve složce Workswell Control Data, která je umístěna na
ploše počítače.
Umístění složky:
C:\Users\Documents\Workswell Control\Logs\
Složka je dále rozdělena na podsložky pojmenované YYYY_MM_DD, kde YYYY je rok,
MM měsíc a DD den, kdy byly dané snímky pořízeny. Každý den je tedy uložený zvlášť.
Názvy a formáty ukládaných snímků:
Název snímku
Formát snímku
Snímek z kamery ve
viditelném spektru
HH_MM_SS_mode0
jpg
Termovizní snímek
HH_MM_SS_mode1
png
Alarmový (isotermický)
snímek
HH_MM_SS_mode2
png
Radiometrický snímek
HH_MM_SS_radiometric
jpg
HH – hodiny, MM – minuty, SS – sekundy času uložení snímku
Nahrávání
Nahrávání termovizního videa se spouští aktivací vstupního portu (3) řídicí jednotky, či
termovizního klávesou F7. Deaktivací vstupního portu či opětovným stiskem klávesy F7 se ukončí
videa
nahrávání videa a video je uloženo na disk. Aktivní nahrávání videa je signalizováno
značkou REC v levém horním rohu obrazovky. Uložené video obsahuje obrazové módy
ve stejném pořadí, v jakém byly zobrazeny na displeji ovládací jednotky dronu.
Umístění složky:
C:\Users\Documents\Workswell Control\Logs\
Název a formát ukládaného videa:
Termovizní video
Název videa
Formát videa
HH_MM_SS_video
avi
HH – hodiny, MM – minuty, SS – sekundy začátku nahrávání videa
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
19
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Vyvolání
Kontextové menu se vyvolá kliknutím pravým tlačítkem myši do obrazu. Kontextové
kontextového menu se zobrazí pouze v termovizním či alarmovém módu. Podoba kontextového
menu
menu se mění v závislosti na módu, ve kterém bylo vyvoláno.
Kontextové menu v termovizním módu, volba palety
Nastavení
rozsahu
palety
Dialog nastavení teplotního rozsahu palety lze vyvolat dvojím kliknutím levého tlačítka
myši na legendu (teplotní stupnici). Nastavení teplotního rozsahu je možné pouze v
termovizním či alarmovém módu.
legenda
Automatický teplotního rozsahu plně využívá rozlišení barevné palety. Kontrast obrazu
je maximální možný. Automatický teplotní rozsah se periodicky aktualizuje (více v sekci
Nastavení zobrazení).
20
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Manuální teplotní rozsah je vhodný, pokud je požadováno konstantní podání barev.
Barva odpovídající určité teplotě se v čase nemění. Kontrast obrazu je obecně nižší,
než když je nastavený automatický teplotní rozsah. Manuální rozsah je možné měnit
v rozmezí od -40°C do +550°C, což odpovídá rozsahu dodávané termovizní kamery.
Vyvolání okna Pro vyvolání okna nastavení slouží klávesa F8. Aplikace Workswell Control nabízí široké
nastavení
spektrum nastavení, díky kterým je možné přizpůsobit chování aplikace konkrétním
potřebám.
Okno nastavení obsahuje čtyři záložky, mezi kterými je možné přepínat pomocí kliknutí
myši.
Popis záložek:
1)
2)
3)
4)
Thermal Mode – nastavení termovizního módu
Alarm Mode – nastavení alarmového módu
General Settings – nastavení měřících parametrů a obrazových módů
Display Settings – nastavení velikosti fontů a obnovovací frekvence legendy
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
21
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Nastavení
Nastavení termovizního módu se provádí na záložce Thermal Mode.
termovizního
módu
1
3
2
Nastavení termovizního módu se skládá ze tří částí:
1) Teplotní rozsah – nastavení automatického či manuálního rozsahu
2) Paleta – volba obrazové palety
3) Min/Max funkce – zobrazení kurzoru maximální a minimální teploty, zobrazení
středového kříže, nastavení barvy kurzorů a zapnutí/vypnutí zobrazování
hodnoty teploty na displeji ovladače
Nastavení
alarmového
módu
Nastavení alarmového (isotermického) módu se provádí na záložce Alarm Mode.
1
3
2
22
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Nastavení alarmového módu se skládá ze tří částí:
1) Teplotní rozsah – nastavení automatického či manuálního rozsahu
2) Alarm Function – nastavení horního či spodního alarmu, mezních teplot, barvy
a intenzity vyznačené oblasti
3) Min/Max funkce – zobrazení kurzoru maximální a minimální teploty, zobrazení
středového kříže, nastavení barvy kurzorů a zapnutí/vypnutí zobrazování
hodnoty teploty na displeji ovladače Popis alarmových funkcí:
1) Alarm teplota nad (Above Alarm) – Vyznačí v obraze oblasti, které svou
teplotou přesáhli nastavenou teplotu. Vyznačení se provede zvolenou barvou
(defaultně červená) a se zvolenou intenzitou (průhledností).
2) Alarm teplota pod (Below Alarm) – Vyznačí v obraze oblasti, které mají nižší
teplotu, než je teplota nastavená. Vyznačení se provede zvolenou barvou
(defaultně modrá) a se zvolenou intenzitou (průhledností).
Poznámka: V jeden okamžik je možné použít pouze jednu alarmovou funkci.
Obecné
nastavení
Obecné nastavení je možné skrze záložku General Settings.
2
1
3
Tato záložka má dvě části:
1) Měřící parametry – nastavení parametrů prostředí pro konverzi obrazu
2) Obrazové módy – volba dostupných obrazových módu. Mezi zatrženými módy
je následně možné přepínat (více v sekci Přepínání obrazových módů).
3) Perioda kalibrace – doporučené nastavení je 5 minut (kratší perioda kalibrace
může vést k předčasnému opotřebení mechanismu kalibrace uvnitř kamery)
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
23
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Nastavení
zobrazení
Pro nastavení parametrů zobrazení slouží záložka Display Settings.
2
1
3
Nastavení zobrazování má tři části:
1) Nastavení zobrazení teplotního rozsahu – nastavení velikosti fontu a
obnovovacího intervalu legendy
2) Jednotka teploty – zobrazování teploty ve stupních celsia, stupních
Fahrenheita, či ve stupních Kelvina
3) Nastavení zobrazení Min/Max funkcí – nastavení velikosti fontu, obnovovacího
intervalu kurzoru i hodnoty teploty a nastavení velikosti kurzoru
24
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
7
Obecný popis
Kompatibilita s FLIR Tools
Systém Workswell Thermal Vision Pro umožňuje pořizování radiometrických snímků.
Pořízené radiometrické snímky je možné dále editovat prostřednictvím softwaru FLIR
Tools.
Základní funkce FLIR Tools:
 Editace/úprava snímků (termogramů) z termokamery
 Tvorba jednoduchých protokolů (zpráv o měření) ve formátu PDF
Odkaz ke stažení produktu FLIR Tools:
http://support.flir.com/SwDownload/app/RssSWDownload.aspx?ID=120
Více informací na:
http://www.termokamery-flir.cz/software-flir-tools/
Editace snímků Jednou ze základních funkcí FLIR Tools je editace pořízených radiometrických snímků
(termogramů). Během režimu editace termogramů je možné:









zobrazit základních informace o snímku (datum pořízení, model
termokamery apod.)
editovat všech pět parametrů měření, tj. emisivity, zdánlivé odražené
teploty, vzdálenosti, teploty atmosféry a vlhkosti atmosféry
číst a editovat textové poznámky, přehrávat hlasové poznámky
přidat (prakticky libovolný počet) měřicích bodů
přidat (prakticky libovolný počet) oblastí (obdélníky, elipsy) včetně zobrazení
minim a maxim
přidat (prakticky libovolný počet) delta funkcí pro stanovení teplotních
rozdílů
změnit paletu
přidat izotermu (nad, pod, interval, …)
změnit teplotní rozsah (ale pozor, pouze v mezích teplotního rozsahu, který
byl nastaven v termokameře při pořizování snímku, nastavený teplotní
rozsah termokamery dodatečně měnit již nelze)
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
25
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Tvorba
jednoduchých
protokolů
26
Další ze základních funkcí FLIR Tools je tvorba jednoduchých protokolů ve formátu
PDF. Pro obsáhlejší protokoly doporučujeme využití FLIR Tools+ a jeho nástavby pro
MS Windows. Tento software je placený a licenci je možné si objednat u společnosti
Workswell s.r.o.
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
8
Skladovací a
provozní
podmínky
Skladovací a provozní podmínky
Pro správnou funkčnost systému je třeba dodržovat následující skladovací a
provozní podmínky:
Provozní teplota
od 0°C do +45°C
Skladovací teplota
od -20°C do +60°C
Vlhost
20-80%, nekondenzující
Maximální plošný výkon
měřeného objektu
100W/cm2
Nedodržení těchto podmínek může vést k trvalému poškození systému.
9
Obecný popis
Zahřívání termokamery
Moderní termokamery jsou vybaveny senzorem (mikrobolometrické pole), který
musí být pro svou správnou funkci nejprve vyhřátý na požadovanou teplotu. Ohřátí
senzoru provádí termokamera automaticky po připojení kamery k řídící jednotce a
spuštění systému Workswell Thermal Vision Pro. Zahřátí senzoru na provozní
teplotu proběhne obvykle do 5 minut.
Po dobu zahřívání termokamery může obraz z termokamery vykazovat různé
defekty a přesnost naměřených teplotních dat je nižší. Proto doporučujeme před
započetím termografického měření nechat kameru zahřát.
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
27
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
10
Výměna
objektivu
termokamery
Výměna objektivu
Při výměně objektivu termokamery postupujte následovně:
1) Pomocí nástoje focus tool vyšroubujte objektiv termokamery proti směru
hodinových ručiček.
2) Výměnu objektivu provádějte s objektivem orientovaným směrem dolů.
Předejdete tak vniknutí nečistot na čip termokamery a také poškození
termokamery vlivem světla. Nikdy nemiřte termokamerou bez objektivu na
jakýkoliv zdroj světla.
Při čištění objektivu termovizní (infračervené) kamery buďte opatrní. Objektiv je
opatřen jemným antireflexním povlakem.
Opětovné zašroubování objektivu do těla termokamery se provádí otáčením
objektivu po směru hodinových ručiček. Nesnažte se zasunout objektiv hlouběji, než
kamera umožňuje. Může dojít k poškození čipu.
28
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
11
Obecný popis
Spárování klávesnice
Dodávaná mini bezdrátová klávesnice funguje na principu bluetooth bezdrátového
přenosu. Tato technologie vyžaduje provedení procesu párování při prvním
připojení klávesnice k řídící jednotce. Tento proces je nutné provést pouze jednou,
dále už se klávesnice připojuje k řídící jednotce automaticky.
Klávesnice je s řídící jednotkou spárována již od výroby, není tedy nutné opakovat
proces párování. Výjimkou je situace, kdy dojde k nechtěnému odebrání klávesnice
ze seznamu zařízení připojených k řídící jednotce, nebo je dodávaná klávesnice
vyměněna za jinou
Spárování
bezdrátové
klávesnice
Vložte bluetooth USB dongle (součástí klávesnice) do libovolného USB portu řídící
jednotky a klávesnici uveďte do zapnutého stavu.
V nabídce Start -> Ovládací panely -> Hardware a zvuk -> Zařízení a tiskárny klikněte
na tlačítko Přidat zařízení.
Na mini bezdrátové klávesnici stistkněte klávesu se symbolem bluetooth.
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
29
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Klávesnice se objeví v seznamu zařízení, která je možné přidat. Vyberte zařízení
Bluetooth 3.0 Macro Keyboard a následně klikněte na tlačítko Další.
Objeví okno zobrazující číselný kód. Tento kód je nutné vyťukat na klávesnici, kterou
chcete spárovat. Po zadání kódu stiskněte Enter.
30
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Úspěšné spárování mini bezdrátové klávesnice oznamuje následující okno.
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
31
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
12
Čištění
Čištění pouzdra Kapaliny:
kamer, kabelů
Pro čištění použijte jednu z následujících kapalin:
a řídící
 Teplá voda
jednotky
 Slabý roztok čisticího prostředku
Čisticí prostředek:
Měkká látka
Postup:
1) Namočte látku do kapaliny.
2) Vyždímejte z látky nadbytečnou kapalinu.
3) Pomocí látky součást vyčistěte.
Čištění
objektivu
termovizní
kamery
Kapaliny:
Pro čištění použijte jednu z následujících kapalin:
 Běžně dostupná čisticí kapalina pro objektivy, s obsahem izopropylalkoholu
vyšším než 30%
 96% etylalkohol (C2H5OH)
 DEE (= „éter“ = dietyléter, C4H10O)
 50% aceton (= dimetylketon, (CH3)2CO)) + 50% etylalkohol (objemově). Tato
kapalina zabraňuje vzniku skvrn na objektivu po vysušení.
Čistící prostředek:
Bavlněný tampón
Postup:
1) Namočte bavlněný tampón do kapaliny.
2) Vyždímejte z bavlněné látky nadbytečnou kapalinu.
3) Vyčistěte bavlněným tampónem objektiv pouze jednou a pak jej vyřaďte.
Varování:
Než použijete stanovenou kapalinu, prostudujte si příslušné bezpečnostní
tabulky materiálů a výstražné štítky na nádobách: kapaliny mohou být
nebezpečné.
Upozornění:


32
Při čištění objektivu termovizní (infračervené) kamery buďte
opatrní. Objektiv je opatřen jemným antireflexním povlakem.
Nečistěte objektiv termovizní (infračervené) kamery příliš důrazně.
Mohlo by dojít k odleštění antireflexní vrstvy. Opětovné nanesení
antireflexní vrstvy není možné a je vyžadována výměna objektivu.
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
13
Nelze se
připojit
k termovizní
kamery
Řešení problémů
Možné příčiny problému:
1) Termokamera byla odpojena
2) Nesprávné ukončení běhu aplikace
3) Napájení řídicí jednotky nebylo ukončeno po jejím vypnutí
Řešení problému:
1) Zkontrolujte správné zapojení termovizní kamery
2) Ukončete program stiskem F4, odpojte/připojte termovizní kameru a opět
spusťte program Workswell Control
3) Ukončete program stiskem F4, odpojte/připojte termovizní kameru a opět
spusťte program Workswell Control
Nelze se
připojit ke
kameře ve
viditelném
spektru
Možné příčiny problému:
1) Kamera ve viditelném spektru byla odpojena
2) Nesprávné ukončení běhu aplikace
3) Napájení řídicí jednotky nebylo ukončeno po jejím vypnutí.
Řešení problému:
1) Zkontrolujte správné zapojení kamery ve viditelném spektru
2) Ukončete program stiskem F4, odpojte/připojte kameru ve viditelném
spektru a opět spusťte program Workswell Control
3) Ukončete program stiskem F4, odpojte/připojte termovizní kameru a opět
spusťte program Workswell Control
Bezdrátová
klávesnice
nereaguje
Možné příčiny problému:
1)
2)
3)
4)
Baterie v klávesnici jsou vybité
USB dongle nebyl správně připojen
Klávesnice je příliš daleko od řídicí jednotky
Klávesnice je v režimu Stand By
Řešení problému:
1)
2)
3)
4)
Nabijte klávesnici.
USB dongle zasuňte do volného USB portu na řídicí jednotce.
Umístětě klávesnici do dosahu bezdrátového signálu (cca 2m)
Vypněte a zapněte klávesnici.
Workswell s.r.o. | Workswell Thermal Vision Pro
33
Workswell Thermal Vision Pro – uživatelský manuál
Vytváření Logů Při každém spuštění aplikace se vytvoří logovací soubor, ve kterém je zaznamenán
běh programu včetně případného hlášení o chybách. V případě výskytu problémů
může zaslání tohoto souboru zpět společnosti Workswell s.r.o. výrazně snížit dobu
potřebnou pro řešení daného problému.
Umístění logovacích souborů:
C:\Users\Documents\Logger\
Složka je dále rozdělena na podsložky pojmenované YYYY_MM_DD, kde YYYY je
rok, MM měsíc a DD den, kdy byla aplikace Workswell Control spuštěna. Každý den je
tedy uložený zvlášť.
Název a formát logovacích souborů:
Logovací soubor
Název Logu
Formát Logu
HH_MM_SS_LogFile
txt
HH – hodiny, MM – minuty, SS – sekundy času spuštění aplikace
34
Termovizní systém pro bezpilotní letouny| Workswell s.r.o.

Podobné dokumenty

Návod na ovládání Isotra Energy

Návod na ovládání Isotra Energy 6. Verze firmware – zobrazení nahrané verze firmware (software ovladače)

Více

Ovládání

Ovládání 1. Neblokujte větrací otvory. Aby projektor správně fungoval a nepřehříval se, doporučujeme jej umístit na takové místo, na kterém nebude omezeno větrání. Neumísťujte projektor na zarovnaný konfer...

Více

Speciální aplikace počítačového vidění.

Speciální aplikace počítačového vidění. • Far infrared (FIR): 15 - 1000 µm - chemie, spektroskopie, astrofyzika

Více

Manuál v češtině

Manuál v češtině 4.2.2 Rušení magnetometru (kompasu) ...................................................................................................... 24 4.2.3 Orientace při montáži GPS/MAG ......................

Více

- Uddeholm CZ

- Uddeholm CZ VANADIS 4 Extra je vhodná pro použití, při kterých jsou adhezivní opotřebení nebo vylamování, dominujícími problémy: • u měkkých materiálů, které tíhnou k tvorbě návaru za studena, např. Cu, Al, mě...

Více

SmartVision SDK 2 – uživatelský manuál

SmartVision SDK 2 – uživatelský manuál tučné písmo je použito při odkazu na jinou kapitolu, názvy funkcí či internetové odkazy

Více

instructions sbach

instructions sbach opening for accu pack - the hole must be about 1 mm smaller of each side, the fuselage foam will hold the accu pack in the right position. The accu pack press into the hole in fuselage 1.

Více

rc soupravy Graupner mx-16 a mx-12

rc soupravy Graupner mx-16 a mx-12 otázkou, zda omezení, která z toho vyplývají, jsou natolik podstatná, aby ovlivnila rozhodování zájemce. Nesporně zůstává rozdíl v  počtu kanálů. To, co je silnou stránkou řady vysílačů mx a  systé...

Více