symboly - CELLSEARCH

Transkript

symboly - CELLSEARCH
9.
7900005(100zkumavek)
9528-20(20zkumavek)
SYMBOLY
10.
Zdravotnický prostředek
pro diagnózu in vitro
Katalogové číslo
11.
Kód dávky/číslo šarže
Použitelné do
RRRR-MM-DD
12.
Teplotní rozsah
Výrobce
Upozornění: Seznamte se s
doprovodnými dokumenty
Viz návod k použití
Oprávněný zástupce pro
Evropskou unii
STERILE R
Sterilní, ozářením
Nepoužívejte opakovaně
PřenášenívzorkůzestříkačkydozkumavkyCellSavezapoužitíneostréhozařízeníse
musíprovádětznížeuvedenýchdůvodůsopatrností.Stlačenímpístustříkačkyběhem
přenášenímůževniknoutpřetlak.Uzávěrsemůžekrvetoutosilouuvolnitamůžetak
dojítkekontaktuskrví.Použitístříkačkykpřenosumůžerovněžzpůsobitpřeplnění
nebonedostatečnénaplněnízkumavky,cožmůževéstknesprávnémupoměrukrve
apřísadatudížknesprávnýmvýsledkůmanalýzy.ZkumavkyCellSavejsouurčeny
kodběrudanéhomnožstvíkrve.Plněníjedokončeno,kdyžvakuumnenatahujejiž
žádnoukrev.Jevšakmožné,ženěkterézkumavkysezdůvoduodporupístunaplní
pouzečástečně,jestližeseplnízestříkačky.
Jestliže se krev odebírá intravenózní linkou, zkontrolujte před zahájením plnění
zkumavekCellSave,zdasevevedenínenacházíi.v.roztok.
Nedostatečnénebonadměrnénaplněnízkumavekvedekevznikunesprávnéhopoměru
krveapřísadamůževéstknesprávnýmvýsledkůmanalýzy.
Upozornění:Vzorkysemusíuchovávatapřepravovatpřiteplotě15-30ºC.Uchovávání
vzorkůpředzpracovánímvchladničcemůženepříznivěovlivnitintegrituvzorku.
Zamezení zpětného toku
JelikožzkumavkysestabilizačnímčinidlemCellSaveobsahujípřísady,jevelmidůležité,aby
nedošlokezpětnémutokuzezkumavkysmožnýminepříznivýmiúčinky.Kzamezenízpětného
tokudodržujtenásledujícíbezpečnostníopatření:
1.
Nasměrujtepažipacientasměremdolů.
2.
Zkumavkudržtetak,abyuzávěrsměřovalnahoru.
3.
Škrtidlouvolněteokamžitě,jakmilezačnekrevtéci.
4.
Běhemvenepunkcedávejtepozor,abyseroztokuvnitřzkumavkynedostaldokontaktu
suzávěremnebokoncemjehly.
URČENÉ POUŽITÍ
ZkumavkasestabilizačnímčinidlemCellSavejeurčenakodběruauchovávánícirkulujících
epitelovýchbuněk(nádorovýchbuněk)vplnékrvizaúčelemkvantifikaceafenotypizace.
UCHOVÁVÁNÍ
• Zkumavkyuchovávejtepřiteplotě4-30ºC.Nepoužívejte,jestližepřísadaneníčiráa
bezbarvá.Nepoužívejtepodatuexspirace.
• Vzorky uchovávejte nebo přepravujte při teplotě 15-30 ºC. V extrémních
teplotních podmínkách může být při přepravě potřeba vzorky izolovat.
INDIKACE POUŽITÍ
ZkumavkysestabilizačnímčinidlemCellSavesemohoupoužítkmonitorovánícirkulujících
epitelovýchbuněk(nádorovýchbuněk),cožmůžebýtpřínosempřiošetřovánípacientůs
nádorovýmonemocněním.
POSTUP
Dodané materiály
ZkumavkysestabilizačnímčinidlemCellSave.Obsah:300ulroztokusobsahem4,6%Na2EDTA a
36%stabilizačníhočinidlabuněk,0,36%polyetylenglykolu,0,46%inertníchlátek
POPIS VÝROBKU
ZkumavkyCellSavejsouvakuovanézkumavkykodběrukrveobsahujícíantikoagulantEDTA
ačinidlonastabilizacibuněk.Vakuumjeurčenokodběruasi10mlkrve.Vnitřekzkumavkyje
sterilní.ZkumavkyCellSavejsouurčenykpoužitívespojenísnástrojivýrobceVeridex.
Potřebné materiály, které nejsou součástí dodávky
Jehlyaadaptérykodběrukrve,alkoholovétampóny,škrtidlo
1.
VenepunkciprovádějtepodlepostupuuvedenéhovCLSIH3-A6, Postup při odběru
krevních vzorků k diagnostickým účelům pomocí venepunkce.Pokudjevícezkumavek,
kteréjepotřebanaplnit,naplňtezkumavkyCellSavejakoprvní.
2.
Plňtezkumavku,dokudnepřestanetécikrev.
Zkumavku vyjměte z adaptéru a jemně ji 8 krát za účelem promísení převraťte.
3.
Převracení zkumavky zabraňuje srážení krve. Nesprávné nebo opožděné smíchání
můžemítzanásledeknepřesnévýsledkytestu.
4.
Vzorkysemusízpracovatběhem96hodinododběru.Vzorkyuchovávejtepřiteplotě
15-30ºC.
PRINCIP FUNKCE
ZkumavkyCellSavejsouvakuovanézkumavkykodběrukrve,kteréjsouvyvinutykpoužití
sestandardnímiflebotomickýmiprostředkyproodběržilníkrve.Zkumavkaobsahuje300ul
roztoku,kterýobsahujeNa2EDTAačinidlonastabilizacibuněk.EDTAabsorbujeiontyvápníkua
zabraňujetaksráženíkrve.Činidlonastabilizacibuněkzachovávámorfologiiaexpresiantigenů
napovrchuepitelovýchbuněk.Vkaždézkumavcejevakuumproodběr10mlplnéžilníkrve
zapoužitístandardníchpostupůproflebotomii.
OMEZENÍ
• Množstvíodebranékrvesemůželišitvzávislostinanadmořskévýšce,teplotěprostředí,
barometrickémtlaku,stářízkumavky,žilnímtlakuametoděplněnízkumavky.
• Vzorkysemusízpracovatběhem96hodinododběru.
• V případě analýzy vzácně se vyskytujících buněk pomocí analyzátoru CELLTRACKS
ANALYZERII™zkontrolujteintegrituvzorkupodlepopisuvnávodukpoužitíkanalyzátoru
CELLTRACKSANALYZERII™.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1.
Pokud se zkumavky uchovávají při teplotě 0 o C nebo méně, může dojít
kjejichrozrušení.
2.
Nevytlačujtepalcemgumovouzátkuzezkumavky.Zátkyodstraňujteotáčením
avytažením.
3.
Zkumavkunepoužívejte,pokudsevnínacházejícizílátky.
4.
Dodržujte všeobecně platná bezpečnostní opatření. Používejte ochranné rukavice,
pracovní plášť, ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky a používejte
technicképomocnéprostředkynaochranupředpotřísněnímvystříknutounebovylitou
krvíapřípadnýmkontaktemshematogennímipatogeny.
5.
Všechny předměty ze skla se mohou rozbít. Před použitím zkontrolujte všechny
předmětyzeskla,zdaseběhempřepravynepoškodilyapřimanipulacisnimidodržujte
bezpečnostníopatření.
6.
Se všemi biologickými vzorky a ostrými částmi předmětů používanými k odběru
krve(lancety,jehly,adaptérytypuluerasetykodběrukrve)zacházejtevsouladus
předpisyanařízenímiplatnýmivevašemzařízení.Vpřípaděkontaktusbiologickými
vzorky(napříkladbodnouránou)sepodrobteodpovídajícímulékařskémuošetření,
neboťpředstavujírizikopřenosuvirovéhepatitidy,HIV(AIDS)nebojinýchinfekčních
onemocnění.Používejtezabudovanéochrannézařízeníjehly,je-lijímzařízenípoužívané
k odběru krve vybaveno. SpolečnostVeridex nedoporučuje opakovaně používat
ochrannýkrytujižpoužitéjehly.Přepisyanařízenívevašemzařízenísevšakmohou
lišitajetřebajevkaždémpřípadědodržovat.
7.
Všechny ostré části předmětů k odběru krve likvidujte v nádobách na biologicky
nebezpečnýodpad,kterébylyvevašemzařízeníprotentoúčelschváleny.
8.
Přenášení odebraných vzorků pomocí injekční stříkačky a jehly se nedoporučuje.
Dalšímanipulacesostrýmipředměty,jakonapříkladsdutýmijehlami,zvyšujeriziko
poranění.
ÚČINNOST
Výtěžnost
Výtěžnost byla hodnocena po smísení vzorků s přídavkem nízkého počtu nádorových
buněk(0,50,100a200buněk/7,5ml)aspřídavkemvysokéhopočtunádorovýchbuněk
(0,100,1000a10000buněk/7,5ml).Krevod5zdravýchdárcůbylaodebránaodzkumavek
CellSaveasmísenasbuňkamiSKBR-3(buněčnálinierakovinyprsu).Vzorkybylyzpracovány
a obarveny DNA barvivem, anti-CD45-APC a anti-CK-PE na poloautomatickém systému
zpracovánívzorkůCELLPREP™aanalyzoványpomocíprůtokovéhocytometruFACSCaliburs
kuličkamizaúčelemvýpočtuabsolutníhopočtubuněk.Uexperimentuspřídavkemnízkého
počtunádorovýchbuněkbylaregresnírovnicey=0,8x+4,7akorelačníkoeficientbylR2=0,98.U
experimentuspřídavkemvysokéhopočtunádorovýchbuněkbylaregresnírovnicey=0,9x+6,2
akorelačníkoeficientbylR2=0,99.
Tabulka 1 ÚdajeovýtěžnostipronízkéavysokékoncentracenádorovýchbuněkSKBR-3
Dárce
A
B
C
D
E
Průměrná
výtěžnost v %
0
2
2
5
1
4
3
Nízká koncentrace
50
100
31
89
44
97
51
92
46
81
52
82
45
88
89,3%
88,2%
200
164
141
175
153
181
163
81,4%
0
2
4
1
2
2
2
Vysoká koncentrace
100
1 000
10 000
84
876
8259
74
775
8185
75
880
9342
118
846
8030
106
959
9014
91
867
8566
91,3%
86,7% 85,7%
Interferující látky
Krevod5zdravýchdárcůbylaodebránaodzkumavekEDTAaCellSaveasmísenasasi800buňkami
SKBR-3.ZkumavkyCellSavebylysmísenyspotencionálněinterferujícímilátkami(hemolytickákrev
5+,lipemickákrev1,94-2,04%emulgovanéhotuku,ikterickákrev7mg/dl),abysezjistiljejichvlivna
výtěžnostakvantifikacinádorovýchbuněk.Podvojnévzorkybylyzpracoványnapoloautomatickém
systémuzpracovánívzorkůCELLPREP™aanalyzoványpomocíprůtokovéhocytometruFACSCalibur.
Hemolytické,lipemickéaikterickévzorkyplnékrveodebranédozkumavekCellSavenemělyžádný
vlivnavýtěžnostakvantifikacinádorovýchbuněk.
Kvalita vzorku
Kvalitavzorkujeprosprávnoudetekcivzácnýchepitelovýchbuněkvelmidůležitá.Naintegritě
leukocytůvkrevníchvzorcích,vekterýchbylyepitelovébuňkypomocísystémuCELLPREP™
imunomagnetickyobohaceny,senechákvalitavzorkuspolehlivězjistit.Obrázek2zobrazuje
zabarveníjader(DAPI)krevníchvzorkůodebranýchdozkumavekEDTAaCellSave,kterébyly
po24hodináchzpracoványpomocísystémuCELLPREP™.Snímkybylypořízenyfluorescenčním
mikroskopemsobjektivemzvětšujícím10x.ZatímcovzorekodebranýdozkumavkyEDTA
obsahujehodnějadernéhomateriálu,jsouvevzorkukrvevezkumavceCellSavepřítomny
pouzekulatéobjekty(leukocyty).
Tabulka 2Výtěžnostpřidanýchnádorovýchbuněkpro7,5mlplnékrve
Dárce
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
Průměrná
SO
Kontrola EDTA
Počet
Počet
detekovaných přidaných
buněk
buněk
452
828
445
828
802
749
711
749
580
771
451
771
571
771
642
771
610
771
541
771
581
117
Výtěžnost
v%
55 %
54 %
107 %
95 %
75 %
58 %
74 %
83 %
79 %
70 %
75 %
17 %
Kontrola CellSave
Počet
Počet
detekovaných přidaných Výtěžnost
buněk
buněk
v%
388
696
56 %
486
696
70 %
689
696
99 %
690
696
99 %
289
716
40 %
272
716
38 %
552
716
77 %
636
716
89 %
526
716
73 %
535
716
75 %
506
72 %
150
22 %
CellSave, hemolytická krev
CellSave, lipemická krev
Počet
Počet
Počet
Počet
detekovaných přidaných Výtěžnost detekovaných přidaných Výtěžnost
buněk
buněk
v%
buněk
buněk
v%
A1
482
696
69 %
664
696
95 %
A2
502
696
72 %
691
728
95 %
B1
514
696
74 %
748
696
107 %
B2
571
696
82 %
712
696
102 %
C1
499
716
70 %
568
716
79 %
C2
470
716
66 %
599
716
84 %
D1
582
716
81 %
628
716
88 %
D2
551
716
77 %
549
716
77 %
E1
571
716
80 %
620
716
87 %
E2
499
716
70 %
620
716
87 %
Průměrná
524
74 %
640
90 %
SO
41
6%
63
10 %
Dárce
Obrázek 2ZabarveníjaderleukocytůvezkumavkáchEDTAaCellSave.
EDTA
CellSave Tube
CellSave, ikterická krev
Počet
Počet
detekovaných přidaných Výtěžnost
buněk
buněk
v%
638
696
92 %
612
728
84 %
678
696
97 %
679
696
98 %
561
716
78 %
514
716
72 %
651
716
91 %
589
716
82 %
554
716
77 %
584
716
82 %
606
85 %
55
9%
Stabilizace antigenu pro fenotypizaci
Schopnostzřetelněrozlišitrůznépopulacebuněkzávisínastářívzorkuvdoběprovádění
analýzy, jestliže nejsou vzorky stabilizovány. Stabilita leukocytů je indikátorem kvality
vzorku připrováděníanalýzy cirkulujícíchnádorových buněk. Obrázek1 ukazuje typický
příkladhustotyantigenuCD45různýchbuněčnýchpopulacípřiporovnáníkrevníchvzorků
odebíranýchdostandardnízkumavkyEDTAadozkumavkyCellSave.Krevbylaanalyzována
během2hodinododběru.Analýzabylaprovedenaznovupoasi48hodináchododběru
krve.Stupeňseparacemezilymfocytyagranulocytyzobrazujedélkahorizontálníčáryna
oseXkaždéhografu.SeparacemezioběmabuněčnýmipopulacemisevezkumavceEDTA
snižujesevzrůstajícímstářímvzorku.VezkumavceCellSaveseparacezůstávánezměněná.
Šipky na obrázku ukazující na populaci lymfocytů, monocytů a granulocytů zobrazují
posuntěchtobuněčnýchpopulacízdůvodustárnutívzorkůkrve.Tytopopulacebudestále
obtížnějšíodseberozlišit.
VeridexLLC
1001USHwy202North
Raritan,NJ08869USA
Telefon:1-877-VERIDEX(USA)
0080008374339(EU)
AUTOPREP™,CELLSEARCH™,CELLTRACKS™,CELLTRACKSANALYZERII™AMAGNEST™jsou
obchodníznámkyspolečnostiVeridex,LLC.
Tatotechnologie,včetněvýrobkůa/nebozdepopsaných,souvisejícíchkomponent,postupů
anástrojů,jechráněnapatentySpojenýchstátůamerickýchaodpovídajícímimezinárodně
platnýmipatentyadalšímipatentyvřízení,kterévlastníspolečnostVeridex,LLCsjedním
nebovícenásledujícímičísly:číslapatentůUSA5,466,574;5,512,332;5,597,531;5,698,271;
5,985,153; 5,993,665; 6,120,856; 6,136,182; 6,365,362; 6,551,843; 6,620,627; 6,623,982;
6,645,731; 6,660,159; 6,790,366; 6,861,259; 6,890,426; 7,011,794, 7,282,350 a 7,332,288.
NěkterékomponentyjsoulicencoványnaspolečnostVeridex,LLCfirmouStreckLaboratories,
Inc.,LaVista,NE,číslapatentůUSA5,849,517a5,459,073.
Obrázek 1 Separaceklastrůbuněkběhemstárnutívzorkůkrveodebranýchdozkumavek
EDTA a CellSave.
EDTA po 48 hod
Ortogonální rozptyl světla
Ortogonální rozptyl světla
EDTA po 2 hod
CD45-PerCP
posun
Zkumavka CellSave po 48 hod
Ortogonální rozptyl světla
CD45-PerCP
posun
CD45-PerCP
Zkumavka CellSave po 2 hod
Ortogonální rozptyl světla
posun
1001 US HWY 202 North
Raritan, New Jersey 08869 USA
1-877-VERIDEX
Ortho-Clinical Diagnostics
Johnson & Johnson
50-100 Holmers Farm Way
High Wycombe
Buckinghamshire
HP12 4DP
United Kingdom
00 8000 8374339 (EU)
CD45-PerCP
Vydáno v červnu 2010
631500041_CS
LBL50263

Podobné dokumenty

Návod k použití

Návod k použití (HCV), HIV-1 a HIV-2. Žádná z metod nemůže plně zaručit, že lidský materiál nebude obsahovat tyto a jiné infekční agens. V souladu se správnou laboratorní praxí se s jakýmkoli lidským materiálem mu...

Více

C:\Program Files\WERCS50\DOCS\wercs.ps

C:\Program Files\WERCS50\DOCS\wercs.ps vhodný hasicí prostředek: Poużijte jakýkoli hasicí roztok, který je vhodný pro okolní pożár. Hasicí prostředky nevhodné z bezpečnostních důvodů: żádné. 5.2 Zvláštní nebezpecnost vyplývající z látky...

Více

Sborník abstrakt

Sborník abstrakt nutnosti léčby podávána protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk (DB). V  říjnu 2008 bylo dokončeno vyhodnocení imunitní a  klinické odpovědi u  7 pacientů. Každému pacientovi bylo intrade...

Více

Výsledky

Výsledky LSK Lomnice n.P.

Více

Tisseel - Baxter Czech

Tisseel - Baxter Czech Injekce přípravku TISSEEL do tkáně s sebou nese riziko místního poškození tkáně. Přípravek TISSEEL má být aplikován pouze v tenké vrstvě. Nadměrná tloušťka sraženiny může negativně ovlivnit účinnos...

Více

Tisseel - Baxter Czech

Tisseel - Baxter Czech imunodeficience (HIV), virus hepatitidy typu B a virus hepatitidy typu C, a u neobaleného viru hepatitidy typu A. Tato opatření mohou mít omezený význam u některých neobalených virů, jako je parvov...

Více