Usnesení - Jaroměřice nad Rokytnou

Transkript

Usnesení - Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení
ze schůze Rady města Jaroměřice nad Rokytnou
č. 12/2011 ze dne 9.3.2011
Číslo materiálu
RM-12-2011-1
RM-12-2011-2
RM-12-2011-3a)
RM-12-2011-4a
Předmět
Rada města Jaroměřice nad Rokytnou
Dodatek ke Smlouvě o zajištění
služeb soc. péče v Jaroměřicích nad
Rokytnou a poskytnutí příspěvku
na zajištění těchto služeb
rozhodla uzavřít dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb
sociální péče ve městě Jaroměřice nad Rokytnou a poskytnutí
příspěvku na zajištění těchto služeb mezi Městem Jaroměřice
nad Rokytnou a JUDr. Boženou Dolejskou, se sídlem Okružní
900, 674 01 Třebíč
odkládá rozhodnutí ve věci umístění informačních cedulí na
Stanovisko k umístění
stávající informační sestavy a ukládá odboru správy majetku
informačních cedulí
města:
1) Připravit návrh řešení umísťování komerčních
směrových tabulí na zařízení a majetek ve vlastnictví
města
2) Připravit sazebník
3) Konzultovat umístění těchto zařízení s Policií ČR
4) Prověřit v současnosti umístěná reklamní zařízení
Dopravní obslužnost – přehled
1. bere na vědomí vyhodnocení nabídek
vyhodnocení nabídek
2. ukládá odboru vnitřních věcí ve smyslu nejvýhodnější
k zabezpečení nedělní obslužnosti a
nabídky jednat s dopravcem k přípravě smluvních podmínek
sdělení k požadavku zařazení spojů 3. bere na vědomí informaci kraje Vysočina k zařazení spojů
v pracovní dny do základní
č. 11,12,13,14,16 na lince 790050 do základní dopravní
dopravní obslužnosti
obslužnosti
4. ukládá odboru vnitřních věcí po 12.6.2011 znovu požádat
kraj Vysočina o zavedení zkušebního provozu a následné
převedení do základní dopravní obslužnosti s přenesením
úhrady ztráty na kraj Vysočina
Podnikatelský inkubátor –
1. rozhodla pronajmout místnost č. 1.02 o výměře 35,58 m2
pronájem prostor
v objektu podnikatelského inkubátoru č.p. 1055 na ulici
Nová v Jaroměřicích nad Rokytnou společnosti DOMYKOMPLET CZ s.r.o., se sídlem Nová 1055, 675 51
Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 29200008, DIČ:
CZ29200008, zastoupené Ing. Alešem Hanákem, jednatelem
společnosti, za účelem provozování projektové činnosti ve
výstavbě a provádění staveb, a to na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 300,-strana 1 (celkem 3)
Termín
plnění
Odpovídá
30.3.2011
M. Římovská
23.3.2011
M. Dusík
J. Iranová, DiS.
31.3.2011
12.6.2011
31.3.2011
M. Janovská
Usnesení
ze schůze Rady města Jaroměřice nad Rokytnou
č. 12/2011 ze dne 9.3.2011
Číslo materiálu
Předmět
Rada města Jaroměřice nad Rokytnou
2.
3.
4.
5.
Kč/m2/rok bez DPH a s možností navyšování nájemného o
příslušnou míru inflace
rozhodla pronajmout místnost č. 1.01 o výměře 44,94 m2
v objektu podnikatelského inkubátoru č.p. 1055 na ulici
Nová v Jaroměřicích nad Rokytnou společnosti Octopus
Design s.r.o., se sídlem Nová 1055, 675 51 Jaroměřice nad
Rokytnou, IČ: 29018498, DIČ: CZ29018498, zastoupené
Mgr. Petrem Malíkem, jednatelem společnosti, za účelem
provozování vydavatelské a poradenské činností pro
stavebníky, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, za nájemné ve výši 300,--Kč/m2/rok bez DPH a
s možností navyšování nájemného o příslušnou míru inflace
rozhodla pronajmout místnost č. 1.06 o výměře 22,66 m2
v objektu podnikatelského inkubátoru č.p. 1055 na ulici
Nová v Jaroměřicích nad Rokytnou společnosti Octopus
Design s.r.o., se sídlem Nová 1055, 675 51 Jaroměřice nad
Rokytnou, IČ: 29018498, DIČ: CZ29018498, zastoupené
Mgr. Petrem Malíkem, jednatelem společnosti, za účelem
užívání místnosti bývalé recepce jako kanceláře, a to na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve
výši 300,--Kč/m2/rok bez DPH a s možností navyšování
nájemného o příslušnou míru inflace
rozhodla nevypůjčit věci movité dle přílohy č. 5 materiálu
RM-12-2011-4a umístěné v prostorách bývalé recepce –
místnosti č. 1.06 podnikatelského inkubátoru č.p. 1055 na
ulici Nová v Jaroměřicích nad Rokytnou Octopus Design
s.r.o., se sídlem Nová 1055, 675 51 Jaroměřice nad
Rokytnou, IČ: 29018498, DIČ: CZ29018498, zastoupené
Mgr. Petrem Malíkem, jednatelem společnosti
schválila ceník za pronájem věcí movitých umístěných
v prostorách bývalé recepce – místnosti č. 1.06
podnikatelského inkubátoru č.p. 1055 na ulici Nová
v Jaroměřicích nad Rokytnou
strana 2 (celkem 3)
Termín
plnění
Odpovídá
Usnesení
ze schůze Rady města Jaroměřice nad Rokytnou
č. 12/2011 ze dne 9.3.2011
Číslo materiálu
RM-12-2011-4b
RM-12-2011-5
RM-12-2011-6
RM-12-2011-7
RM-12-2011-8a)
RM-12-2011-8b)
Předmět
Rada města Jaroměřice nad Rokytnou
Pronájem štítu budovy k reklamním rozhodla poskytnout plochu k umístění reklamního zařízení na
účelům – Poděbradova 512
štítovou zeď objektu budovy č. p. 512 na ulici Poděbradova
v Jaroměřicích nad Rokytnou za cenu 30.000 Kč/rok bez DPH
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce a každoročním
navyšováním ceny o míru inflace
Neinvestiční dotace organizaci – rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci organizaci OREL
OREL Jaroměřice nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 5.000,-Kč na celoroční činnost
změřenou na mládež
Jmenování vedoucího Odboru
rozhodla neakceptovat předložený návrh tajemníka MěÚ na
správy majetku města
obsazení funkce vedoucího odboru majetku města
Změna provozní doby
souhlasí se změnou provozní doby v pobočkách městské
v knihovnách – Boňov, Ohrazenice knihovny Jaroměřice nad Rokytnou v místní části Boňov a
Ohrazenice dle materiálu č. RM-12-2011-7
Poskytnutí tělocvičny SDH
souhlasí s bezplatným poskytnutím tělocvičny pro SDH
Příložany
Příložany v pátky 17 až 19 hod.
Poskytnutí
tělocvičny
jednotě souhlasí s bezplatným poskytnutím tělocvičny pro OREL
OREL – turnaj ve florbalu
Jaroměřice nad Rokytnou za účelem konání turnaje ve florbalu
Vítězslav Pléha
člen rady města
Termín
plnění
Odpovídá
31.3.2011
M. Janovská
31.12.2011
M. Janovská
1.4.2011
Ing. M. Chloupek
30.3.2011
J. Kunstová
11.3.2011
M. Janovská
11.3.2011
M. Janovská
Ing. Jaroslav Soukup,MBA
starosta města
strana 3 (celkem 3)

Podobné dokumenty

slovo starosty - Jaroměřice nad Rokytnou

slovo starosty - Jaroměřice nad Rokytnou Z jednání rady a zastupitelstva města V měsíci květnu se konaly dvě schůze rady města. Dovolte mi seznámit vás ve stručnosti s projednávanou problematikou. Schůze rady města č. 16/2011 proběhla 4....

Více

Zpravodaj 12/2011 - Jaroměřice nad Rokytnou

Zpravodaj 12/2011 - Jaroměřice nad Rokytnou programu jedenáct bodů. V začátku jednání se radní zabývali bytovými záležitostmi, rozhodli pronajmout byt v bytovém domě na ulici Klášterní, rozhodli pronajmout místnost v budově podnikatelského i...

Více