2/2013 - KHK Pardubického kraje

Transkript

2/2013 - KHK Pardubického kraje
ZPRAVODAJ
Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje
č. 2 | 2013
STAVEBNICTVÍ
EKOLOGIE
ODPADY
KOVOŠROT
DEMOLICE
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO VÁS
Společnost SK EKO Vám nabízí řešení komplexního portfolia služeb v oblasti odpadového hospodářství. Pro naše zákazníky
zajišťujeme nejvyšší možnou technologickou a ekologickou úroveň zpracování odpadu a následné administrativy.
Komplexním ekologickým servisem nabízíme:
Transport odpadu z Vašeho areálu/firmy do místa odstranění nebo recyklačního střediska
Výkup druhotných surovin
Likvidaci odpadů
Řešení logistické podpory v poskytnutí sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů a obsluhujícího personálu
Bezpečnou skartaci vašich dokumentů
Naše služby dále zahrnují servisní odborně - poradenské činnosti, jakými jsou:
Zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady,
Vedení evidence odpadů
Poradenskou činnost
V oblasti odpadového hospodářství a ekologie působíme více než 18 let čímž jsme se stali regionální jedničkou a významným
celorepublikovým leaderem. Abychom mohli nabízer a garantovat kvalitní služby, vytvořili jsme, uplatňujeme a stále rozvíjíme
několik systémů kvality.
Systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009
Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005
Systém managementu BOZP ČSN OHSAS 18001:2008
Našim klientům nabízíme široké spektrum služeb přímo souvisejícíh s odpadovým hospodářstvím.
Demontáže a ekologická likvidace starých technologií
Demolice a ekologická likvidace hal, staveb - občanského i průmyslového charakteru
Demontáže a ekologická likvidace střešních krytin, azbestových zátěží aj.
Stavební práce (i ve ztížených podmínkách)
Prodej recyklátů
Společnost stále ivestuje do obnovy vozového parku a nákupu nových technologií. Mezi posledními
velkými investicemi je nákup mobilního drtiče dřevní hmoty - Doppstadt DW2060, který zpracovává
veškerou dřevní hmotu až do průměru 30cm, nebo nákup drtící linky na plastový odpad, která zpracuje
až 500 kg plastu/hod.
Rádi za Vámi přijedeme a připravíme pro Vaši firmu optimální řešení.
Vyzkoušejte kvalitu profesionálů.
SK-EKO Systems s.r.o.
Průmyslová zóna Synthesia a.s., čp. 134,
533 53 Pardubice, IČ: 64827763, DIČ: CZ64827763
Zákaznické centrum
T/F: +420 466 414 120, Nonstop servis: +420 603 468 105, E: [email protected]
Obchodní zástupce: Bc. Marek Reimann, +420 605 283 994, [email protected]
SK-EKO Pardubice s.r.o.
Pardubice, Semtín, Průmyslová zóna Synthesia a.s., čp. 134
2 53 Pardubice, IČ: 25283979, DIČ: CZ25283979
533
www.skeko.cz
Slovo předsedy
Vydává
Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje,
náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
Tel: 466 613 782
E­‑mail: [email protected]
www.khkpce.cz
Šéfredaktor
Ing. Roman Sodomka, PhD.
Zástupce šéfredaktora
Petra Drahošová
Redakční rada
Iveta Lemberková,
Iva Roušarová,
Lenka Báčová,
Jana Lukesová
Kontaktní informace:
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
PARDUBICKÉHO KRAJE
náměstí Republiky 12, 53002 Pardubice,
Tel: 466 613 782, 466 612 164,
Fax: 466 613 491
E­‑mail: [email protected]
Ředitel: Ing. Roman Sodomka
OBLASTNÍ KANCELÁŘ CHRUDIM
Široká 29, 53701 Chrudim,
Tel: 724 613 926,
E­‑mail: [email protected],
Vedoucí kanceláře: Iva Roušarová
OBLASTNÍ KANCELÁŘ ORLICKO
Nádražní 547 (budova ČSOB­‑boční vchod),
56002 Česká Třebová,
Tel: 724 613 928,
E­‑mail: [email protected],
Vedoucí kanceláře: Jana Lukesová
OBLASTNÍ KANCELÁŘ SVITAVY
Wolkerova alej 92/18 (multifunkční centrum
Fabrika), Svitavy 56802,
Tel: 724 613 968,
Email: [email protected],
Vedoucí oblastní kanceláře: Lenka Báčová
Vážení členové hospodářské komory,
vážení obchodní přátelé,
Nacházíme se v polovině roku 2013
a máme za sebou naše krajské shromáždění
i celorepublikový sněm hospodářské komo‑
ry ČR.
Krajské shromáždění se uskutečnilo
v Domě techniky v Pardubicích 22. 4. 2013
a předem se ve všech našich 4 oblastech
uskutečnila oblastní shromáždění. Progra‑
mem bylo vyhodnocení a projednání čin‑
ností v roce 2012 – byla vzata na vědomí
zpráva představenstva, zpráva o hospo‑
daření, zpráva dozorčí rady, výroční zprá‑
va KHK Pk za rok 2012 a schválení účetní
závěrky za rok 2012, rozpočtu na rok 2013.
Současně byly zvoleni delegáti na XXV.
Sněm HK ČR, který se uskutečnil v Praze
30. 5. 2013. Před sněmem se konalo rozší‑
řené zasedání představenstva spolu s do‑
zorčí radou a oblastními radami, na kterém
vystoupil prezident HK ČR Petr Kužel, který
informoval o aktuálním dění v komorové
síti a odpověděl na dotazy. Na jednání sně‑
mu byly Petr Kužel a ostatní volené orgány
potvrzeny na svých pozicích.
V prvním pololetí letošního roku činnost
komory probíhala standardně v poskytová‑
ní veškerého servisu, služeb a dále jsme
aktivně pracovali na podpoře a zvyšování
prestiže středního odborného školství a to
především v rámci připravované optimali‑
zace středního školství v rámci Pardubické‑
ho kraje. Stále je naší snahou zajistit, pro
Vás podnikatele, aby technické, učňovské
školství bylo rozšiřováno a podporováno,
aby v budoucnu byla v našich společnos‑
tech kvalifikovaná a řemeslně zručná pra‑
covní síla.
Druhé letošní číslo zpravodaje je vydá‑
váno v období před letními měsíci, měsíci
kdy většina z nás míří na dovolené, a proto
dovolte mne tradičně popřát Vám příjemně
strávené dny volna a odpočinku a šťastný
návrat z dovolené.
Vážení členové, obchodní přátelé, přeji
Vám, ať se Vám i v druhém pololetí letoš‑
ního roku práce daří a těším se na setkání
s Vámi při různých akcích naší krajské hos‑
podářské komory.
Miloš Huryta
předseda představenstva KHK Pk
X X Obsah
Slovo předsedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informace z Oblastní kanceláře Chrudim . . . . . . . . . . . . . . 5
Informace z Oblastní kanceláře Orlicko . . . . . . . . . . . . . . . 6
Informace z Oblastní kanceláře Pardubice . . . . . . . . . . . . . 7
Informace z Oblastní kanceláře Svitavy . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prezentace členských firem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Grafický design a tisk:
LOSENICKÝ - polygrafický závod, s. r. o.
Náchodská 2100, 549 01 Nové Město n. Metují,
Tel: 491 470 470, 491 470 270,
E­‑mail: [email protected],
www.losenicky.cz
3
X X Jednaní s prezidentem Hospodářské komor y
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolic‑
ký se dne 2. 5. 2013 sešel s prezidentem Hospo‑
dářské komory České republiky Petrem Kuželem
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolic‑
ký se dne 2. 5. 2013 sešel s prezidentem Hospo‑
dářské komory České republiky Petrem Kuželem,
členem předsednictva HK ČR Jiřím Doležalem
a předsedou představenstva Krajské hospo‑
dářské komory Pardubického kraje Milošem
Hurytou. Společným tématem byla mimo jiné
i potřeba novely zákona o veřejných zakázkách.
Petr Kužel mimo jiné ocenil odvahu Rady
Pardubického kraje a hejtmana Martina Netolic‑
kého, že nepodlehli při jedné z veřejných zaká‑
zek lákadlu podezřele nízké ceny a odpovědně
vybrali dodavatele s reálným rozpočtem. Dalším
bodem diskuze bylo uplatnění absolventů škol.
Prezident Kužel využil své návštěvy v Pk k se‑
tkání i s představenstvem Khk Pk, členy DR a OR.
Při setkání seznámil s aktivitami HK ČR směřují‑
cími k podpoře podnikání a vývojem situace na
Úřadu HK ČR a zodpověděl dotazy přítomných
k těmto tématikám.
Roman Sodomka
ředitel KHK PK
X X Setkání zás tupců zaměs tnavatelů Pardubického kra je s hejtmanem Mar tinem Netolickým
Dne 16. 5. 2013 se v Kongresovém hotelu
Jezerka na Seči neformální setkání zástupců vý‑
znamných zaměstnavatelů Pardubického kraje
s hejtmanem Martinem Netolickým. Na setkání
byla rovněž přítomna členka Rady Pardubického
kraje Ludmila Navrátilová, která je zodpovědná
za investice a majetek.
Hlavní náplní tohoto neformálního setkání
byla otevřená diskuze k problematice veřej‑
ných zakázek, přípravě investičních akcí Par‑
dubického kraje v dalším programovém období
2014–2020, financování zdravotnictví, situace
v dopravní obslužnosti a údržbě silnic II. a III.
třídy. Zvláštním tématem diskuze byl stav střed‑
ního školství a jeho připravované změny s ohle‑
dem na demografický vývoj a současnou úroveň
znalostí a manuálních dovedností absolventů
středních škol. Pan hejtman kladně hodnotil
aktivitu zástupců Krajské hospodářské komory Pardubického kraje při řešení problematiky
středního odborného školství.
Na závěr se účastníci setkání shodli na pro‑
spěšnosti vzájemné výměny informací a názo‑
rů a dohodli se pokračovat v založené tradici
těchto setkání. Příští setkání bude zaměřeno na
konkrétní aktuální téma a na projednání návrhů
krajské samosprávy a zaměstnavatelů k tomuto
tématu.
Roman Sodomka
ředitel KHK PK
4
Informace z Oblastní kanceláře Chrudim
Vážení členové hospodářské komory, vážení obchodní přátelé,
nacházíme se v druhém čtvrtletí roku 2013,
kdy nás ze všech stran atakuje celorepubliková
a potažmo i celoevropská krize. Naše členy se
proto v tomto nelehkém období snažíme podpo‑
řit jak setkáváním s různými institucemi státní
správy a samosprávy tak i pořádáním cílených
seminářů na aktuální téma.
Oblastní kancelář Chrudim pokračovala
v druhém čtvrtletí v již nastartovaném progra‑
mu přímé podpory svých členů. Součástí této
podpory je konkrétní setkání jednotlivých pod‑
nikatelských subjektů s přímo zainteresovanými
orgány státní správy a samosprávy, včetně orga‑
nizací, které tyto podpůrné akce zajišťují.
V rámci této aktivity byla uskutečněna se‑
tkání hlineckých firem působících v cestovním
ruchu s vedením města a regionálními orga‑
nizacemi podporující cestovní ruch. Výsledný
efekt pro zúčastněné firmy bylo uspořádání Sva‑
tojiřského jarmarku v prostorách skanzenu lido‑
vých staveb Betlém. Díky krásnému slunečnému
počasí se akce zúčastnilo velké množství firem
a živnostníků, kteří si zde při přímém styku
s kupujícími ověřili konkurenceschopnost svých
výrobků na trhu. Vzhledem k velké úspěšnosti
této akce budeme v těchto aktivitách nadále
pokračovat. Domníváme se, že je nutné obnovit
přímý kontakt mezi výrobcem a kupujícím a na
základě takto vzniklé důvěry rozvíjet propagaci
místních výrobků a to ve všech oblastech působ‑
nosti.
Další vekou propagací činnosti kanceláře
Chrudim bylo aktivní zapojení členů oblas‑
ti Chrudim do rozjíždějící se MAS Chrudimsko
a vstup členů Khk Pk do řídících orgánů MAS.
Po projednání v členské základně bylo proza‑
tím ustoupeno od spojení MAS Chrudim a MAS
Hlinecko. Obě dvě tyto MAS budou podporová‑
ny oblastí Chrudim a vývoj ukáže, zda budoucí
sloučení bude prospěšné pro obě vzniklé MAS.
Na základě těchto aktivit byly vygenerová‑
ny témata pro semináře, které se uskutečnily
v Chrudimi za hojné účasti členů tak i nečlenů
Khk Pk. Největší popularitě se těšil seminář
„Prověřování kreditních informací obchodních
partnerů K2 + OCTOPUS“.
Na závěr semináře byla uspořádána anketa,
která vygenerovala témata seminářů na podzim
roku 2013.
Vzhledem k tomu že se blíží čas dovolených
a prázdnin – to je doba odpočinku chtěli bychom
tuto náladu nastartovat na již 11. Tenisovém tur‑
naji, který pořádáme na Seči a na který srdečně
zveme všechny členy i nečleny Krajské hospodář‑
ské komory Pardubického kraje. Tenisový turnaj
bude završen setkáním podnikatelů Pardubické‑
ho kraje v prostorách hotelu JEZERKA.
Pevně věřím, že společně překonáme veškeré
těžkosti této doby a přes prázdniny načerpáme
nové síly k úspěšnému rozvíjení svých firem.
Zároveň chci poděkovat všem členům, kteří
se aktivně podílejí na činnosti Krajské hospo‑
dářské komory Pardubického kraje – oblastní
kanceláře Chrudim a popřát prožití krásných
a nezapomenutelných chvil na letních dovole‑
ných.
Pavel Adámek
předseda Oblastní rady Chrudimsko
X X Prověřování kreditních informací obchodních par tnerů
místnost při oblastní kanceláři v Chrudimi do
posledního místa.
Účastníci se seznámili s uceleným elektro‑
nickým servisem kreditních informací k libovol‑
nému identifikačnímu číslu IČ z ČR. Informace
lze čerpat jednorázově pouhým zadáním IČ
nebo automaticky denně monitorovat změny
u obchodních partnerů. Informace a změny jsou
čerpány z 31 zdrojů veřejně dostupných (insol‑
venční rejstřík, obchodní atd.), dostupných za
úhradu (centrální evidence exekucí atd.) a ze
soukromých firemních zdrojů (např. databáze
dlužníků kteří neplatí své závazky).
Seminář bude postupně probíhat i na dalších
oblastních pobočkách Krajské hospodářské ko‑
mory Pardubického kraje.
Rovněž lze využít po dohodě i individuální
schůzku se zástupci obou přednášejících a to:
Dne 21. května 2013 uspořádala oblastní
kancelář Chrudim seminář na téma „Prověřování kreditních informací obchodních partnerů“.
Tento seminář byl určen jak jednatelům, ma‑
nažerům i účetním, členům i nečlenům Krajské
hospodářské komory Pardubického kraje.
Přednášející Ing. Tomáš Koreček a Ing. Josef
Petříček jsou zástupci dvou společností
K2 atmitec Pardubice, s. r. o, autor infor‑
mačního sytému K2 a DC GROUP, spol. s r. o,
Praha, autor prověřovacího systému OCTOPUS.
Téma tohoto semináře zaplnilo zasedací
K2 atmitec Pardubice, s. r. o.
Ing. Tomáš Koreček, Pardubice
tel: 602 520 169.
email: [email protected]
www.k2.cz
DC GROUP, spol. s r. o.
Ing. Josef Petříček, Hradec Králové
tel: 603 585 951
e­‑mail: [email protected]
www.dcgroup.cz
Iva Roušarová
Oblastní kanceláře Chrudim
5
Informace z Oblastní kanceláře Orlicko
Vážení obchodní přátelé,
dovolte mi Vás pozdravit podruhé v roce
2013. Právě uplynulé první čtvrtletí naznačilo,
jak bude letošní rok vypadat. Právě zveřejně‑
ná čísla ukazují, že česká ekonomika je již ve
zřejmé recesi. Pro nás, podnikatele, kteří se
pohybujeme v reálném světě, to není až tak
nová zpráva, o to více nás pak překvapuje údiv
sdělovacích prostředků. Na počátku roku se
Představenstvo KHK sešlo mimořádně na dvou
diskuzích. Chronologicky první byla s ministrem
průmyslu Martinem Kubou a druhá byla s před‑
sedou vlády Petrem Nečasem. Na obě diskuze
jsme si připravili řadu otázek a kritických připo‑
mínek. Domnívám se, že jsme oběma dali velmi
silnou zpětnou vazbu, jak vypadá reálné podni‑
kání v naší republice.
Oblastní rada Orlicko pracovala standard‑
ním způsobem. Na počátku dubna proběhlo
v České Třebové Shromáždění členů, na kterém
jsme zhodnotili loňský rok, zvolili své zástupce
na Shromáždění delegátů KHK, které se konalo
22. 4. v Pardubicích a také zástupce na Sněm
Hospodářské komory. Shromáždění členů bylo
opět provázeno slabou účastí, nicméně diskuze
byla velmi živá. Navázali jsme osobní kontakty
s vedením místní akční skupiny MAS Orlicko se
sídlem v Žamberku. V letech 2014 – 2020 bude
MAS Orlicko rozhodovat o poměrně velkém ob‑
jemu finančních prostředků ze strukturálních
fondů EU. Projekty, které budou zveřejňovány
a následně posuzovány, budou určeny zejména
pro živnostníky a malé podniky.
Na počátku roku rezignoval na všechny své
funkce i členství v komoře pan Pavel Hilde‑
brand, jeden ze zakládajících členů tehdejší
Okresní hospodářské komory. Rada mu i touto
cestou děkuje za nezištnou práci pro Komoru.
Vážení podnikatelé, ať se nám všem daří.
Vlastimil Dytrt
Předseda Oblastní rady Orlicko
X X Vyhlášení výsledků soutěží pro jektu Volba povolání
v Pardubickém kra ji
Krajská hospodářská komora Pk v rámci
udržitelnosti projektu „Volba povolání
v Pardubickém kraji“ uspořádala 2. 5. 2013
krajské kolo soutěží projektu ve dvou oblastech:
literární a nejlepší výrobek. Prací žáků se sešlo
mnoho, měly velkou úroveň a porota neměla
jednoduché vybrat vítěze. V kategorii literární
práce zvítězila úvaha Jana Moravce z 9. B, ZŠ
Bystré na téma Technické obory a v kategorii
o nejlepší vlastní výrobek zaujmul porotu krokodýl Jany Křepelkové z 9. B, ZŠ B.Smetany
Lanškroun. Slavnostní vyhlášení a předání věc‑
ných cen proběhlo 23.května 2013 na Bambiri‑
ádě v Chrudimi. KHK Pk touto cestou podporuje
technické vzdělávání žáků a manuální zručnost,
která v základním školství tolik chybí.
Literární práce:
1.Jan Moravec, 9.B, ZŠ Bystré, Technické obory - úvaha
2.
Flip Vamberský, 9.tř, ZŠ Skuteč, Úvaha
o povolání
3.Daniel Tomeš, 8.A, ZŠ A.Jiráska Lanškroun,
Důležitost rozhodnutí
Nejlepší výrobek:
1. Jana Křepelková, 9. B, ZŠ B.Smetany, Lanš‑
kroun, Krokodýl
2.Petr Šulc, 9. tř, Spec.ZŠ Chrudim, Vláček
3.
Filip Kovář, 9. tř, ZŠ Zámecká,Litomyšl,
Šachovnice
Jana Lukesová
Oblastní kancelář Orlicko
X X Shromáždění členů 2013
Krajská hospodářská komora Pardubického
kraje uspořádala ve svých čtyřech oblastech
Shromáždění členů 2013, kde se volili delegáti
na Shromáždění delegátů Khk Pk a XXV. Sněm
HK ČR, který se bude konat 30. 5. 2013 v Pra‑
ze. Ok Svitavy si přizvala ředitele pobočky ČM‑
ZRB, a. s. Brno Ing. Aleše Trnku, který zde před‑
stavil profil činnosti banky, produkty a výhled
pro rok 2013 a další období. ČMZRB bude v roce
2013 pokračovat v realizaci národního progra‑
mu záruk a velmi pravděpodobně i v roce 2014.
Lze předpokládat, že v návaznosti na celkovou
strategii zvýšení podílu podpor formou úvě‑
rů, záruk či rizikového kapitálu prosazovanou
6
Evropskou komisí se zvýší i zapojení ČMZRB do
implementace MPO připravovaného operačního
programu na podporu podnikání a inovací po
roce 2013.
Diskuze byla využita ve všech 4 oblastech
k výměně názorů na aktuální podmínky pro
podnikání, vývoji cen energií, administrativní
zátěži podnikatelů, nedostatku a kvality absol‑
ventů technických škol a získávání nových členů
komory.
Jana Lukesová
Oblastní kancelář Orlicko
X X SPOLUPRÁCE OK Orlicko a MAS
Orlicko
Na základě nově vzniklé spolupráce Ok Orlic‑
ko s Místní akční skupinou ORLICKO, proběhla
zajímavá beseda na téma „Zaměření dotační
podpory pro podnikatelské subjekty v letech
2014 – 2020“.
Účastníci diskuse – firmy Orlicka, získali infor‑
mace o přípravě nového dotačního období 2014
– 2020 a činnosti MAS ORLICKO a mají možnost
se zapojit do rozhodování o směřování finanč‑
ních prostředků v letech 2014 – 2020 na podpo‑
ru podnikatelských, případně dalších projektů.
Hlavními oblastmi zájmu jsou:
1. Obce a města (infrastruktura, vybavenost,
potřeby obcí)
2. Občané pro region – region pro občany
(vzdělávání a profesní růst, péče o děti, vol‑
ný čas,péče o seniory, handicapované a další
specifické skupiny obyvatel)
3. Podnikání – ekonomika – zaměstnanost
(zemědělský sektor, sektor cestovního ruchu,
lesnictví, zpracovatelský sektor, stavebnictví
a služby).
Rámec podporovaných aktivit a projektů,
stejně jako základní požadavky na žádost o do‑
taci vychází ze závazných pravidel.
Stanovení doplňkových kritérií, výběr pod‑
porovaných oblastí i finančních limitů, stejně
jako výběr projektů je v kompetenci MAS.
Využijte této mimořádné příležitosti přímo
ovlivnit směřování prostředků pro podnikatel‑
ské subjekty příštích letech.
Jana Lukesová
Oblastní kancelář Orlicko
X X Setkání prezidenta HKČR
s Hejtmanem Pardubického
kra je
Hejtman Martin Netolický se na začátku
května 2013 sešel s prezidentem Hospodář‑
ské komory České republiky Petrem Kuželem,
členem předsednictva Jiřím Doležalem a před‑
sedou představenstva Krajské hospodářské
komory Pardubického kraje Milošem Hurytou.
Společným tématem byla mimo jiné i potřeba
novely zákona o veřejných zakázkách.
Petr Kužel ocenil odvahu Rady Pardubického
kraje a hejtmana Martina Netolického, že ne‑
podlehli při veřejné zakázce lákadlu podezřele
nízké ceny a odpovědně vybrali dodavatele s re‑
álným rozpočtem. Dalším bodem diskuze bylo
uplatnění absolventů škol. „
Prezident Kužel využil své návštěvy v Pk k se‑
tkání i s představenstvem Khk Pk, členy DR a OR.
Při setkání seznámil s aktivitami HK ČR směřují‑
cími k podpoře podnikání a vývojem situace na
Úřadu HK ČR a zodpověděl dotazy přítomných
k těmto tématikám.
Jana Lukesová
Oblastní kancelář Orlicko
Informace z Oblastní kanceláře Pardubice
X X Setkání s náměs tkem
primátorky
Dne 23. 5. 2013 se zástupci Krajské hospo‑
dářské komory Pardubického kraje z Oblastní
kanceláře Pardubice zúčastnili slavnostního
zahájení výstavby nové výrobní haly přeloučské
firmy Kiekert- CS.
Tato firma je jedna z největších výrobců au‑
tomobilových zámků, které úspěšně vyváží po
celé Evropě. Během posledních let došlo k vel‑
kému nárůstu zakázek a v důsledku toho stáva‑
jící kapacita výrobních linek již nebyla dosta‑
čující. Bylo proto rozhodnuto rozšíření závodu,
aby vznikly nové prostory pro výrobu, sklady
a kanceláře.
Kiekert- CS patří mezi stabilní a velmi důle‑
žité zaměstnavatele v našem regionu a zprovoz‑
něním nové haly v první polovině roku 2014 roz‑
šíří počet zaměstnanců a tím přispěje ke snížení
nezaměstnanosti v našem regionu.
Anna Bednářová
Oblastní kancelář Pardubice
Dne 27. května proběhlo v rámci zasedání
Oblastní rady Pardubice setkání s Ing. Michalem
Koláčkem, náměstkem primátorky Statutárního
města Pardubice. Ing Koláček informoval na zá‑
kladě položených dotazů o přípravách nového
Strategického plánu rozvoje města Pardubice,
zahájení prací na přípravě nového územního
plánu města. Jehož mottem je „Návrat do Měs‑
ta“ za úkol si kladou posílení centrální funkce
města, využití potenciálu centra města, potla‑
čení expanze po obvodu s přihlédnutím k oče‑
kávanému demografickému vývoji,
Dalším bodem jednání byla důležitost do‑
pravní části územního plánu, především řešení
oblasti budoucího přístavu a letištního termi‑
nálu. Ing. Koláček dále informoval o postupu
příprav investičních akcí jako jsou přednádraží,
jehož projekt se předělává pro nové plánovací
období EU, Severovýchodní obchvat kde jsou
problémy s územním rozhodnutím a připravují
se na vypořádání nemajetkové újmy.
X X Hongkongská rada pro rozvo j obchodu (HK TDC) ve spolupráci
s Kra jskou hospodářskou komorou Pardubického kra je pořádala
dne 31. 5. 2013 seminář Efektivní obchod s Honkongem a Čínou.
Seminář byl rozdělen do několika téma‑
tických okruhů: „Kdy upřednostnit Hongkong
před Čínou“, „Jak si zajistit své peníze při
obchodování s Čínou/Hongkongem“, „Pro‑
blematika přepravy zboží mezi ČR a Čínou
přes Hong Kong“, „Praktické rady ke kon‑
trole kvality výrobků v asijském regionu“,
pro firmy začínající podnikat s těmito Asij
skými zeměmi byla určena část „Služby HKTDC
pro snadnější vstup na hongkongský a čínský
trh“ a mnoho dalších zajímavých témat.
Účastníkům byl dán prostor pro kladení otá‑
zek, jejich dotazy zodpovídali zástupci Hong‑
kongské rady pro rozvoj obchodu, zástupci
firem Eurogate Logistics, Procure it Direct a RE‑
ALTIME TECHNOLOGIES, s. r. o.
Účast na semináři byla vysoká.
7
Informace z Oblastní kanceláře Svitavy
X X změny v posky tování pracovnělékařských služeb
Ve Svitavách jsme uspořádali 21. 5. 2013 se‑
minář ke změnám v poskytování pracovnělékař‑
ských služeb. Pozvali jsme si zkušeného lektora
R. Křepinského, člena Rady vlády pro BOZP, per‑
sonalisty, vedoucí pracovníky a privátní lékaře,
kteří svými zkušenostmi a poznatky přispěli
k zajímavé diskusi.
Zákonem č. 47/2013 Sb, kterým se mění zá‑
kon č. 373/2011 Sb, o specifických zdravotních
službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. byla
s účinností od 1. dubna 2013 změněna ustano‑
vení týkající se poskytování pracovnělékařských
služeb.
Dlouho očekávaná novela obsahuje dvě zá‑
sadní změny:
První změna přináší zvolnění pro zaměst‑
navatele, který má oprávnění k poskytování
zdravotních služeb, které mu s ohledem na jeho
obor vzdělání umožňuje poskytovat pracovnělé‑
kařské služby, že nemusí k zajištění pracovně‑
lékařských služeb pro své zaměstnance uzavírat
písemnou smlouvu o poskytování pracovnělé‑
kařských služeb, ale může pracovnělékařské
služby poskytovat prostřednictvím lékaře se
specializovanou způsobilostí v oboru pracovní
lékařství nebo všeobecné praktické lékařství na
základě pracovněprávního nebo obdobného
vztahu.
Druhá změna přináší zvolnění u vstupních
prohlídek. Podle novely již nebudou vyžadová‑
ny vstupní pracovnělékařské prohlídky u všech,
kdo chtějí uzavřít pracovněprávní nebo obdob‑
ný vztah. Podle novely je zaměstnavatel po‑
vinen zajistit vstupní lékařské prohlídky vždy
před uzavřením pracovního poměru a vztahu
obdobného vztahu pracovněprávnímu. Před
uzavřením dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr bude mít tuto povinnost, jen
má­‑li být osoba zařazena k práci, která je prací
rizikovou nebo jejíž součástí je činnost, pro je‑
jíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti
stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstna‑
vateli novela však umožňuje vyžádat si vstupní
pracovnělékařskou prohlídku i u osob, které
mají být zařazeny na práci, která není prací ri‑
zikovou, bude­‑li mít pochybnosti o zdravotní
způsobilosti osoby ucházející se o práci. Pokud
se osoba nepodrobí vstupní lékařské prohlídce,
bude se považovat za zdravotně nezpůsobilou.
Lenka Báčová
Oblastní kancelář Svitavy
X X S VITAVSKÁ BURZA FILANTROPIE 2013
XX PODPOŘIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY SVITAVSKÉ‑
HO REGIONU
XX ZJISTIT NA CO POTŘEBUJÍ SVITAVSKÉ ORGA‑
NIZACE PENÍZE
XX PŘISPĚT NA DOBROU VĚC A STÁT SE FILAN‑
TROPY…
Město Svitavy pořádalo svou první městskou
burzu filantropie dne 11. 6. 2013. Osloveni byli
podnikatelé z regionu, aby podpořili tuto akci,
která má cíl propojení ziskového a neziskového
sektoru. Osobní účastí na burze mohli zjistit,
jaké služby svitavské organizace připravují,
nabízejí a v čem potřebují finanční pomoc. Cí‑
lem burzy bylo představit projekty svitavských
organizací zástupcům ziskového sektoru a pře‑
svědčit je o jeho smysluplnosti a o tom, že právě
daný projekt je vhodný k získání jejich finanční
či materiální podpory.
X X Semináře Energetické ps ychologie EFT
Níže se Vám pokusíme přiblížit podstatu me‑
tody EFT a náplně seminářů, které bychom rádi
také zrealizovali.
Nový způsob jak léčit tělo a mysl
Jóga, meditace, masáž, akupunktura a by‑
linky, toto jsou pouze některé z přínosů východ‑
ní medicíny pro několik desetiletí trvající hle‑
dání způsobů, jak dobře žít bez prášků s méně
invazivní zdravotní péčí. A z toho důvodu jsem
nadšen, že Vás mohu informovat o nových slib‑
ných zjištěních v poli energetické psychologie,
zvláště o metodě zvané Technika pro osvoboze‑
ní od emočních (EFT), neboli tapping, která při‑
vádí naše hledání holistického řešení na úplně
novou vzrušující úroveň.
Co je však na metodě EFT unikátní je způsob
jakým kombinuje moudrost východu – akupre‑
suru, neboli „body meridiánů“ v našem těle
s tradiční západní psychoterapií. Tato metoda
využívá ťukání konečky prstů na specifické kon‑
krétní body meridiánů, zatímco pacient hovoří
o traumatických zážitcích a zažívá přitom širo‑
kou škálu emocí. „Ťukání na akupresurní body
8
odesílá signály přímo do centra stresu ve střed‑
ní části mozku, a obchází tak čelní lalok (myslící
část, aktivní při terapeutickém rozhovoru),“
vysvětluje Dr. Church, Ph.D, který se zabývá vý‑
zkumem a používá EFT od roku 2002. Dr. Church
dodává, „Protože EFT spontánně ovlivňuje stres
na fyzické úrovni, dává Vám to nejlepší z obou
světů těla i duše. Je to jako mít masáž uprostřed
psychoterapie.“
Ve skutečnosti je to schopnost EFT ovliv‑
ňovat amygdalu, část mozku ve tvaru mandle,
která spouští negativní reakci těla na pocit
ohrožení, proces, který často nazýváme „bojuj
nebo leť“, která ji činí tak mocnou. „Snížením
stresu“, dodává Church, pomáhá EFT s mnoha
problémy. Ve sportovním výkonu, obchodním
a finanční tlaku a většině onemocnění je vždy
přítomna složka stresu. Snížení stresu v jedné
oblasti, má obvykle pozitivní efekt i na ostatní
oblasti života.
Lenka Báčová
Oblastní kancelář Svitavy
Svitavská burza filantropie 2013 je podpoře‑
na městem Svitavy. Akce je realizována v rámci
Evropského roku občanů, zaštiťuje ji radní Par‑
dubického kraje pro sociální péči a neziskový
sektor Pavel Šotola a Koalice nevládek Pardu‑
bicka. Koordinátorem Svitavské burzy filantro‑
pie je MC Krůček.
Lenka Báčová
Oblastní kancelář Svitavy
X X Závazkové právo podle nové‑
ho občanského zákoníku
V měsíci květnu jsme uspořádali ještě jeden
seminář Závazkové právo podle nového občan‑
ského zákoníku s lektorkou JUDr. Evou Vaňko‑
vou, která je spolupracujícím advokátem, medi‑
átorem, koučem a externím pedagogem UPCE.
Cílem semináře bylo přítomným účastníkům
vysvětlit základní rozdíly týkající se závazko‑
vých vztahů v porovnání současné právní úpravy
a nového občanského zákoníku.
Lenka Báčová
Oblastní kancelář Svitavy
X X MAS Svitava
V letošním roce jsme navázali spolupráci
s Místní akční skupinou Svitava (MAS), která
pracuje v území naší oblasti. Tato MAS v období
2009 až 2013 rozdělila na různé projekty více
jak 21 mil. Kč s přednostním určením pro ven‑
kov. Podrobněji se s činností MAS můžete sezná‑
mit na jejich stránkách www.massvitava.cz.
Tato MAS právě teď začíná zpracovávat stra‑
tegii na nové programové období EU do roku
2020. S veřejně projednanou a schválenou
strategií bude MAS usilovat o získání podstatně
větších alokací na dotace, než tomu bylo dosud.
V příštích letech je totiž očekáváno, že místní
akční skupiny, na rozdíl od nynějšího využívání
metody LEADER jen v Programu rozvoje venko‑
va, dává Evropská komise možnost metodu vy‑
užít pro všechny programy financované z fondů
Společného strategického rámce. Roční alokace
u MAS se tak mohou zvýšit více jak desateroná‑
sobně. Vznikne možnost uspokojit nejen více
žadatelů, ale poskytnout pomoc i pro rozvoj
podnikání či zlepšování služeb v regionu.
Konkrétně se má prosadit, že místní akční
skupiny dostanou příležitost rozhodovat o po‑
skytnutí dotací na malé projekty v operačních
programech Podnikání a inovace pro konkuren‑
ceschopnost, Výzkum, vývoj a vzdělávání, Za‑
městnanost, Doprava, Životní prostředí a o In‑
tegrovaný regionální operační program.
Naším záměrem je navázat spolupráci
i s ostatními MAS v regionu.
Lenka Báčová
Oblastní kancelář Svitavy
Místní akční skupina Svitava – zkratkou MAS
Svitava - je občanské sdružení založené v roce
2006 s cílem přispívat v územním venkovském
prostoru svazků obcí Mikroregion Svitavsko
a Mikroregion Brněnec k jeho rozvoji metodou
LEADER, tj. spoluprací soukromého a veřejného
sektoru.
Jde o region průmyslově zemědělský převáž‑
ně při toku řeky Svitavy o ploše 332 km2 s více
jak 30 tisíci obyvateli žijícími včetně měst Svita‑
vy a Březová nad Svitavou ve 27 obcích. Území
vyniká bohatostí lesních ploch, které pokrývají
30 % území a zásobami pitné vody; krajina je
vhodná pro cykloturistiku i pěší turistiku a rela‑
xační pobyty v přírodě.
MAS vypracovala v červnu 2007 Rozvojovou
strategii a v následujícím roce pak Strategický
plán LEADER na období 2009 až 2013 s názvem
„Nehledáme pramen řeky Svitavy, ale jak podél
toku řeky lépe žít“. S tímto plánem pak každo‑
ročně získávala z Programu rozvoje venkova mi‑
nisterstva zemědělství alokace pro poskytování
dotací žadatelům, jejichž projekty korespondo‑
valy se strategickým plánem MAS. V průběhu
pěti let MAS Svitava vybrala k realizaci 54 pro‑
jektů a žadatelé jejím prostřednictvím obdrželi
dotace přesahující v celkově 21 mil. Kč. Z této
částky šlo do veřejného sektoru 12 milionů,
neziskovým právnickým osobám 4 mil, podni‑
kajícím subjektům téměř 3,5 mil. a církevním
právnickým osobám více jak 1,5 mil. Kč. Ze
schválených projektů je ke konci května 2013
již dokončeno 32 projektů a zbývající jsou buď
v realizaci, nebo se jejich započetí chystá. Prů‑
měrná výše dotace činila 390 tis. Kč, nejnižší
byla 34 tis. Kč a nejvyšší 1403 tis. Kč.
Pro programové období EU 2014 až 2020
byly zahájeny práce na novém strategickém plá‑
nu. Podkladem budou původní strategie MAS
a také výsledek dotazníkového šetření u obyva‑
tel, podnikatelů a obcí, které už proběhlo. Málo
odpovědí došlo od podnikatelů a bude proto
třeba ještě šetření dodatečně doplnit. Na roz‑
díl od končícího období budou mít MAS od roku
2015 možnost získat alokace i z jiných operač‑
ních programů než z PRV ministerstva zeměděl‑
ství. Předpokládá se účast MAS na operačních
programech MPO, MŽP, MMR, MPSV a MŠMT. MAS
by tak měly v následujícím období rozdělovat
několikanásobně více dotaci než dosud.
Kontakty:
adresa sídla:
MAS Svitava, č. p 134, 569 11 Koclířov,
[email protected]
webové stránky: http://www.massvitava.cz
předseda sdružení: Vladimír Buchta,
tel. 461 545 795, [email protected]
manažeři:
Eduard Jedlička, tel. 724 087 958,
[email protected]
Petr Škoda, DiS, kancelář MAS 464 601 937,
mobil 775 974 253, [email protected]
X X Technické obor y – úvaha
Zamýšlím se nad problémem nedostatku
studentů na středních technických školách.
V dnešní době studuje většina mladých lidí
humanitní obory. Představte si, kdyby neby‑
li žádní pracovníci např. v těžkém průmyslu.
Dnes si vyperete prádlo, umyjete nádobí nebo
uvaříte, ale nikdo si neuvědomí, co kvůli tomu
muselo být vykonáno, kolika obory a profesemi,
např. pračka před použitím, musela projít.
Mnohdy mají mladí lidé maturitu. Ale
k čemu? Kdyby měli vystudovaný učební obor,
mohli by najít práci rychleji a lépe než např. člo‑
věk se střední školou. Proč žáci nechodí na tech‑
nické obory? Podle mne je jejich největší oba‑
vou těžká matematika a fyzika, ale mnohdy si
neuvědomí, že například na střední škole může
být matematika a fyzika ještě těžší. Technika
je vlastně z řeckého slova techne - řemeslo,
umění, kterým vykonáme prospěšnou činnost.
Technika je velmi potřebná, nikdo si neuvědo‑
mí, že téměř všechny výrobky má na svědomí
technika. Technika vyžaduje znalosti při řešení
běžných věcí např. vytváření výrobků. Myslím si,
že tyto znalosti a dovednosti se člověk v tech‑
nickém oboru naučí. Proto nechápu, proč na
technické obory chodí stále méně studentů.
Škol s technickým zaměřením je v ČR celá řada,
ale ani to zřejmě naší situaci nepomůže. Navíc
můžeme ztratit konkurenceschopnost, jelikož
nemáme pokryté obory jako strojař, elektro‑
technik, projektant, konstruktér, kvalifikovaný
technik, specialista na chemickou výrobu a jiné.
Ale náš stát tyto obory potřebuje už jenom kvů‑
li lepší ekonomice. Profese, kterých je třeba:
technici, strojaři a elektrotechnici, specialisté
na chemickou výrobu a řemeslníci všeho druhu.
Čeští studenti teoreticky studují obory bez bu‑
doucnosti a myslím si, že budou mít problémy
s uplatněním. Bylo by lepší vsadit na jistotu,
že v budoucnu budete mít práci a jít na střední
školu s technickým zaměřením.
Jan Moravec
XI. B Základní škola Bystré
mezinárodní turnaj mužů, žen a veteránů v malé kopané
Čím bude jubilejní 15. Ročník výjimečný,
popř. čím by podle vás měl být?
Jubilejní 15. ročník bude výjimečný už jen
tím, že mezinárodní
je to popatnácté,
co se týmy z celé Čes‑
turnaj mužů, žen a veteránů v malé kopané
ké republiky, Slovenska či z Polska sejdou na
sportovištích zde u nás ve východních Čechách.
Výjimečný bude také počtem účastníků, ačko‑
liv doba růstu počtu zúčastněných týmů je již
za námi a poslední ročníky víceméně stagnuje
kolem 150přihlášených týmů. Turnaje se jako
každoročně zúčastní řada kvalitních fotbalistů
či futsalistů z nejvyšších českých soutěží, čímž
je zajištěná kvalita i atraktivita fotbalu samot‑
ného. Nesmíme
zapomenout
také
tradiční
mezinárodní turnaj
mužů, žen a veteránů
v maléna
kopané
9
ženský turnaj Women‘s Cup, kde se uskuteční
již po šesté a bude mít, jako každoročně, velice
kvalitní zastoupení včetně některých ligových
hráček.
lze to porovnávat, protože organizace každého
druhu sportovní akce je různá, některá zabere
méně, některá více.
Kolik lidí se do celé akce zapojí?
To je různé a nelze to přesně specifikovat.
V průběhu roku se na turnaji podílí úzký okruh
cca třech lidí. S přibližujícím se časem blíže
k turnaji se tento počet samozřejmě zvětšuje,
ale není to tak, že by se jednalo o desítky lidí,
to pouze jenom v průběhu turnaje, o samotném
víkendu. Navíc v řadě věcí spolupracujeme s ex‑
terními partnery, kteří mají na starost pořádání
například kulturního programu a ty mají opět
svoje lidi.
Je tato akce s něčím v republice srovnatelná? Počtem týmů je to obdivuhodné nasazení.
Nevíme a vlastně ani neporovnáváme. Sa‑
mozřejmě máme přehled o konkurenčních
turnajích, počtech týmů jich se účastnících,
ale vlastně nebereme to ani jako konkurenci,
QantoCup má svojí tradici a většina týmů se sem
vrací už jenom právě kvůli tomu, kdy hráči mají
náš turnaj v kalendářích zapsaný s ročním opa‑
kováním. Co se týče ostatních sportů, akcí, tak
určitě asi budeme jednou z největších, ale ne‑
v průběhu soboty. Pro mnoho lidí je ženský fot‑
bal velká neznámá a nemají ani představu, jak
jsou tyto zápasy napínavé a atraktivní. Kulturní
doprovodný program v pátek i v sobotu nabídne
pořádnou porci zábavy nejen pro účastníky, ale
také i pro místní. Nově se bude konat v areálu
svitavské Cihelny, kde budeme mít větší zázemí,
protože očekávaný počet účastníků je v řádech
tisíců. V tomto počtu není snadné najít vhodný
areál a vyhovět všem podmínkám. Věřím, že jak
účastníci turnaje, tak návštěvníci turnaje či ve‑
černího kulturního programu si přijdou na své
a bude se jim u nás líbit.
Na co konkrétně byste osobně diváky pozval? Sportovní turnaj či kulturní vystoupení? Co si nenecháte ujít vy?
Diváky bych pozval samozřejmě na obojí.
V průběhu celého víkendu se uskuteční na svi‑
tavských stadionech atraktivní podívaná na
malou kopanou. Čím více se bude turnaj blížit
finále, tím více jsou zápasy zajímavější a kvalit‑
nější, ale také takticky svázanější, protože se
jich účastní opravdu kvalitní hráči. Perfektní po‑
dívanou nabízí ženský turnaj, který se uskuteční
KULTURNÍ PROGRAM
Areál Cihelna Svitavy
Pátek 28.6. od 18:00
Koncerty kapel
Syfon, Do větru,
Trio de Janeiro a další.
Laser show.
Sobota 29.6. od 18:00
Tomáš Löbl, Bořek Slezáček,
Genny Ciatti, Petr Poláček
„Nám to vyjde“ protagonisté
muzikálu Děti Ráje,
Megadiscoshow
s rádiem Vysočina, Laser show,
LED stěna 3x5m s projekcí.
PROGRAM QANTOCUPU
29.června, Svitavský Stadion, stadion Svitavy Lány, Vendolí 9:00 - 18:00
- základní skupiny 15.ročníku Qantocupu
29.června, Svitavský Stadion 9:00 - 18:00
- 6. ročník Women‘s Cupu, 2. ročník Veteran‘s Cupu
30.června, Svitavský Stadion 8:00 - 18:00
- semifinálové skupiny, finálové boje
ČESKO-SLOVENSKÝ FOTBALOVÝ TÝDEN 2013
24.6. - pondělí
25.6. - úterý
26.6. - středa
27.6. - čtvrtek
18:00
18:00
17:00
18:00
FC Hradec Králové - AS Trenčín
FC Vysočina Jihlava - ŠK Slovan Bratislava
FC Vysočina Jihlava - AS Trenčín
FC Hradec Králové - ŠK Slovan Bratislava
28. června - pátek 18:00
Svitavy
Bystřice n. Per.
Svitavy
Litomyšl
Moravská Třebová
SK Sigma Olomouc - ŠK Slovan Bratislava
10
Prezentace členských firem
DC GROUP, spol. s r. o.
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10
Tel: +420 281 002 170
Fax: +420 281 002 171
e­‑mail: [email protected]
www.dcgroup.cz
K2 atmitec Pardubice, s. r. o.
Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice
Czech Republic
tel: +420 468 003 090
fax: +420 466 616 134
mobil: +420 602 520 169
e­‑mail: [email protected]
www.k2.cz
Společnost K2 atmitec Pardubice, s. r. o. se
profiluje jako dodavatel komplexních ICT řešení
pro oblasti služeb, obchodu, výroby a specia‑
lizovaných řešení pro různé obory podnikání.
Základem jejího úspěšného fungování na trhu
je poskytování řešení s využitím Informačních
systémů K2, které zákazníkům přinášejí konku‑
renční výhodu a stabilitu.
Informační systém K2
Informační systém K2 je komplexní nástroj
pro řízení podniků, který ve svých modulech
provázaně řídí firemní procesy, zpřehledňuje
činnosti firmy a poskytuje relevantní podklady
pro rozhodování.
Společnost DC GROUP, spol. s r. o. provozuje
a nabízí členům i nečlenům hospodářské komo‑
ry systém OCTOPUS neboli 3 v 1.
PROVĚŘOVÁNÍ FIREM – TUZEMSKO.
Pomocí unikátního systému OCTOPUS si
uživatel v daný moment prověří jakýkoliv pod‑
nikatelský subjekt v ČR. Uživatel má k dispozici
během několika sekund aktuální komplexní
informaci.
Systém zpracovává údaje z celkem 31 zdrojů.
Např. : obchodní a insolvenční rejstřík, exeku‑
ce, databáze dlužníků, účetní závěrky, nespo‑
lehlivý plátce DPH, registrované bankovní účty
(ručení DPH), dluhy u zdravotních pojišťoven,
vazby subjektů a osob do jiných společností,
katastr nemovitostí, vazby na pojišťovny pohle‑
dávek, ratingové hodnocení atd.
MONITORING FIREM.
Tato služba zajistí plně automatické den‑
ní monitorování vybraných podnikatelských
subjektů. Nové skutečnosti jsou uživatelům
zasílány na mail. Např: změny v insolvenčním
a obchodním rejstříku, změny v hodnocení „ne‑
spolehlivý plátce DPH“, nové dluhy atd.
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK.
Mimo ČR řešíme i pohledávky ve 149 zemích
prostřednictvím svých kanceláří. K vymáhání
používáme vlastní informační systém i osobní inkaso v regionech. Lze využít mimosoudní
vymáhání (odměnu platí věřitel pouze po vymožení pohledávky) i soudní vymáhání.
MAS ORLICKO
je občanské sdružení se sídlem v Žamberku,
které působí v regionu Orlicko již od roku 2006.
V roce 2009 získalo grant v hodnotě 60 000 000
korun, na základě kterého se podílelí na rozdě‑
Investice a Finance s.r.o.
K Vinici 1256
530 02 Pardubice
Zprostředkování prodeje,
koupě a pronájmu nemovitostí včetně zajištění
veškerého právního servisu
a poskytování poradenství.
reality BV, s. r. o.
Ing. Václav Beran
realitní makléř
Palackého 297
560 02 Česká Třebová - Parník
IČO: 27535746
Tomáš Bouz
stínící technika
lování prostředků z Programu rozvoje venkova
a v letech 2009 – 2012 podpořilo celkem 115
projektů v území.
V současné době připravuje novou žádost
pro období 2014 – 2020 a v rámci této přípravy
organizuje diskusní fóra s potenciálními žada‑
teli a příjemci dotací z území.
Více na www.masorlicko.cz
tel: +420 465 350 657
+420 776 773 380
e­‑mail: vaclav.beran@reality­‑bv.cz
www.reality­‑bv.cz
Telefon: 725 593 168
Email: [email protected]
http: www.investice-finance.eu
Představení společnosti
Jsme česká poradenská kancelář s vlastním ojedinělým
přístupem. Poskytujeme poradenské služby v oblastech
souvisejících s podnikatelskou činností. Našimi klienty jsou
jak malí a střední podnikatelé, tak i nadnárodní společnosti.
Klientům se snažíme porozumět a následně jim pomoci.
Naším cílem je nejen poradit, ale problém klienta úspěšně
vyřešit. Respektujeme a ctíme vlastní know-how každého
klienta.
Námi poskytované služby
Zajistíme pro Vás optimální financování.
 Provozní, investiční, zakázkové financování.
 Bankovní záruky, akreditiv.
Ekonomické poradenství a controlling.
Transakční poradenství – akvizice a fúze společností.
 Příprava projektů.
 Správa aktiv, majetku, financí a společností.
Restrukturalizace obchodních aktivit.
 Krizové řízení.
Správa a zakládání společností.
Pojištění průmyslových rizik.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
11

Podobné dokumenty

legal update 04/2013

legal update 04/2013 http://www.ctu.cz/aktuality/tiskovezpravy.html?action=detail&ArticleId=10267

Více

4 - BMW Motorrad

4 - BMW Motorrad se rozhodli pro model s individuální výbavou. Tento návod k obsluze popisuje zvláštní výbavu (ZV) a vybrané zvláštní příslušenství (ZP) nabízené společností BMW. Prosíme o pochopení, že jsou popiso...

Více

Propozice QantoCup 2013

Propozice QantoCup 2013 můžu, žen a veteránů, QantoCup 2013. Po loňském návratu do hlavního pořadatelského města Svitav se i letošní ročník odehraje v tomto městě. Podařilo se nám zajistit další hrací plochu na Svitavském...

Více

Markéta Kukačková

Markéta Kukačková Tato diplomová práce je zaměřena na dobrovolnickou činnost jako jednu z možností, která b y mohla vést ke zlepšení ps ychosociálního život a dětí v kojeneck ých ústavech a dětsk ých domovech. S tím...

Více

Stáhnout - fačr

Stáhnout  - fačr 2017 (pánové Fitzel, Prokeš, Říčka, Barák, Hřebík). Ustaven oponentní orgán, jehož předsedou bude Josef Lébr a předloží složení

Více