Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné

Transkript

Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné
Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné HNO 3.
Řešení:
V MFChT musíme vyhledat relativní atomové hmotnosti Ar, jednotlivých prvků, ze kterých se
dané látky skládají.
Ar (C) = 12, Ar (O) = 16, Ar (H) = 1, Ar (N) = 14, Mm = ? kg ∙ mol-1
Nejprve vypočítáme relativní molekulovou hmotnost daných sloučenin
𝑀𝑟 𝐶𝑂 = 12 + 16 = 28
𝑀𝑟 𝐻𝑁𝑂3 = 1 + 14 + 3 ∙ 16 = 63
Molární hmotnost daných sloučenin je pak
𝑀𝑚 = 𝑀𝑟 ∙ 10−3
Číselně
𝑀𝑚 𝐶𝑂 = 28 ∙ 10−3 𝑘𝑔. 𝑚𝑜𝑙 −1
𝑀𝑚 𝐻𝑁𝑂3 = 63 ∙ 10−3 𝑘𝑔. 𝑚𝑜𝑙 −1
Odpověď:
Molární hmotnost oxidu uhelnatého je 28 ∙ 10-3 kg ∙ mol-1, molární hmotnost kyseliny dusičné
je 63 ∙ 10-3 kg ∙ mol-1.
Poznámka:
V technické praxi a v chemii se při výpočtech molární hmotnosti často užívá jednotka g ∙ mol-1 .
Potom platí Mm = Mr. (Molární hmotnost oxidu uhelnatého je 28 g ∙ mol-1, molární hmotnost
kyseliny dusičné je 63 g ∙ mol-1.) Při řešení fyzikálních se však doporučuje užívat jednotku
kg ∙ mol-1 .

Podobné dokumenty

Hookův zákon pro pružnou deformaci - em-mafy

Hookův zákon pro pružnou deformaci - em-mafy (natahujeme-li např. gumové vlákno, dochází spolu s jeho prodlužování k příčnému zužování). Platnost Hookova zákona omezuje mez pružnosti. Např. ocel je pružná pro ε < 0,15 %. Poznámka: Pokud výpoč...

Více

Ohmův zákon

Ohmův zákon Spojme zdroje napětí homogenním kovovým vodičem (drát stálého průřezu). Ve vodiči vznikne stálý proud I, neměníme-li elektromotorické napětí zdroje U e . Proud se nemůže měnit ani od místa k místu ...

Více

Pomůcky do matematiky

Pomůcky do matematiky Pomůcky do matematiky Rýsovací potřeby tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko

Více

Práce a energie - Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního

Práce a energie - Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního - umožňuje žákům využívat ICT při řešení úloh; - vede žáky k formulaci vlastního řešení problémových úloh; - vede žáky k jasnému a srozumitelnému vyjadřování, jak v písemné, tak i slovní formě. IV....

Více

Veličiny a jejich jednotky - Efektivní Učení Reformou Oblastí

Veličiny a jejich jednotky - Efektivní Učení Reformou Oblastí vštěpili jejich správné užití. II. Kompetence k řešení problémů: - vede žáky k tvorbě pojmových map, čímž žákům umožní vyhledávat, kategorizovat a vhodně využívat informace dle kauzálních závislost...

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY

CHEMICKÉ VÝPOČTY Výpočty procentového složení látky Zjišťujeme procentové zastoupení prvků v molekule. Př.: Jaké je procentové složení vody? Zjistíme molekulovou hmotnost vody H2O, zaokrouhlíme na celé číslo. Atomo...

Více

Úlohy:

Úlohy: • objem, který zaujímá jeden kmol kovu v tuhém stavu • objem, který zaujme jeden atom hliníku • poloměr atomu hliníku za předpokladu, že atom má tvar koule

Více

Dva bodové náboje Q1 = - 5 nC a Q2 = 2 nC jsou umístěny ve vakuu

Dva bodové náboje Q1 = - 5 nC a Q2 = 2 nC jsou umístěny ve vakuu Dva bodové náboje Q1 = - 5 nC a Q2 = 2 nC jsou umístěny ve vakuu ve vzdálenosti 12 cm. a) Jakou silou budou na sebe působit? b) Jakou silou budou na sebe působit, jestliže se dotknou a pak se oddál...

Více