Dražební vyhláška

Komentáře

Transkript

Dražební vyhláška
þM20 E 9/2013 -25
USNESENÍ
Okresní soud v Klatovech rozhodl vHYČFLYêNRQXUR]KRGQXWt
RSUiYQČQpKR
nezl. Filip Toušek, nar. 23.04.2008,
9HONp+\GþLFH4, 341 01 +RUDåćRYLFH,
zast. zákonným zástupcem Eduardem Touškem, nar. 9.6.1980,
Velké +\GþLFH,
proti povinnému:
Petra Soukupová, nar. 14.06.1982,
Chmelenská 188, 342 01, Sušice,
pro .þs SĜtVO
vydává tuto
dražební
vyhlášku
,'UDåEDPRYLWêFKYČFtXYHGHQêFKY ERGČ,,VHNRQi dne ĜtMQDY 10,00 hodin
QDPtVWČVDPpP Sušice, Chmelenská 188.
,,3ĜHGPČWHPGUDåE\ EXGRXQiVOHGXMtFtYČFLGUDåHQpVDPRVWDWQČ
rozhodná cena/nejnižší podání
'9'SĜHKUiYDþ621<'9316EH]'2
2) VCR LG LV4961, s DO
3) BTV Korting. úhl. cca 50cm, bez DO
300,00 .þ 100,00 .þ
600,00 .þ 200,00 .þ
300,00 .þ 100,00 .þ
,,,6ORåHQtMLVWRW\SURGUDåEXPRYLWêFKYČFtVHQHY\åDGXMH
,96RXGXSR]RUĖXMHåHSĜLUR]YUKXSRGVWDW\VHPRKRXRSUiYQČQêWLNGRGRĜt]HQt
SĜLVWRXSLOLMDNRGDOãtRSUiYQČQt, DGDOãtYČĜLWHOpSRYLQQpKRGRPiKDWXVSRNRMHQtMLQêFKY\PDKDWHOQêFK
SRKOHGiYHN QHER SRKOHGiYHN ]DMLãWČQêFK ]DGUåRYDFtP QHER ]iVWDYQtP SUiYHP QHER ]DMLãĢRYacím
SĜHYRGHPSUiYDQHåSURNWHUpE\OQDĜt]HQYêNRQUR]KRGQXWtMHVWOLåHMHSĜLKOiVtQHMSR]GČMLGR]DKiMHQt
dražebního jednání, jestliže v SĜLKOiãFH XYHGRX YêãL SRKOHGiYN\ D MHMtKR SĜtVOXãHQVWYt D SURNiåt-li je
SĜtVOXãQêPL OLVWLQDPL . SĜLKOiãNiP Y nichž YêãH SRKOHGiYN\ QHER MHMtKR SĜtVOXãHQVWYt QHEXGH
XYHGHQDVHQHSĜLKOtåt
V. Soud ukládá povinnému, aby v WHUPtQX NRQiQt GUDåE\ XPRåQLO SĜtVWXS N GUDåHQêP YČFHP D
SĜLSUDYLOYČFLN GUDåEČ
3RXþHQt3URWLWRPXWRXVQHVHQtQHQtRGYROiQtSĜtSXVWQp
Okresní soud v Klatovech
dne 02.10.2013
Za správnost vyhotovení:
Dagmar Loudová
-LWND.ĤVRYi, v.r.
Y\ããtVRXGQt~ĜHGQtN

Podobné dokumenty

Created with PDFsharp

Created with PDFsharp  QRVLþ QD MtGOR  NV

Více

Dražební vyhláška Petra Soukupová

Dražební vyhláška Petra Soukupová nezl. Filip Toušek, nar. 23.04.2008, Velké Hydčice 64, 341 01, Horažďovice zast. zákonným zástupcem Eudardem Touškem, nar. 9.6.1980, Velké Hydčice 64

Více

exekutorský úřad plzeň-město

exekutorský úřad plzeň-město QiPLWN\ SURWL XGČOHQt SĜtNOHSX OKĤWD  PLQXW YH NWHUp PRKRX Y]QpVW QiPLWN\SURWLXGČOHQtSĜtNOHSX9SĜtSDGČåHEXGRXSRGiQ\QiPLWN\SURWL XGČOHQtSĜtNOHSXUR]KRGQHVRXGQtH[HNXWRURW...

Více

Informace k přijímacímu řízení ve šk. roce 2014/2015 (*)

Informace k přijímacímu řízení ve šk. roce 2014/2015 (*) hlásí jen QDMHGQX ãNROX GUXKRX ãNROX QHY\SOĖXMH SODWt L SURSiĢiN\NWHĜt SĤMGRX QDYtFHOHWi gymnázia). V SĜtSDGČ åHVHåiNKOiVt GRGYRX RERUĤ QDMHGQpãNROH XYHGH QDSUYQtP P...

Více

Krajský soud Brno Husova 15 601 95 BRNO Zpráva

Krajský soud Brno Husova 15 601 95 BRNO Zpráva SUĤEČåQČSĜHEtUDOSĜLKOiãN\SRKOHGiYHNYČĜLWHOĤVHVWDYLOMHMLFKVH]QDPDSĜLSUDYil SRGNODG\SURSĜH]NXPQp jedQiQtDVFKĤ]LYČĜLWHOĤ2SUiYQČQRVWSRKOHGiYHNE\ODSRVX]RYiQD]HMPpQDSRGOH~þHWQLFW...

Více

výroční zpráva

výroční zpráva %\O\ ]DKiMHQ\ L RSUDY\ OHWHFNêFK StVWRYêFK PRWRUĤ þHVNR VORYHQVNp YêURE\SĜHGHYãtP W\SĤ :DOWHU0LQRU 0,,,D 0,,, NWHUpE\O\]DVWDYRYiQ\GRþHVNRVORYHQVNêFKOHWDGHO0HWD6RNRO ...

Více

Výroční zpráva - Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva - Diecézní charita Plzeň denní centrum a noclehárny (Plzeň); Osobní asistence Plzeň, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (Plzeň a Radobyčice), Pohotovostní asistenční služba, Tísňová péče (Plzeň), Domov pro senior...

Více

Parlamentním magazínu

Parlamentním magazínu DXWREXVRYt GRSUDYFL WDN DOH PRKRX XþLQLW L NG\NROLY SR]GČML QD NWHUpPNROLY NRQWDNWQtP þL GLVWULEXþQtP PtVWČ Ä3ĜHUHJLVWUDFL N GQHãQtPX GQL SURYHGOR  WLVtF DXWREXVĤ ] WRKR GYČ WLVtFRYN\ ]DKUDQLþQ...

Více