Französisch-Tschechisch

Transkript

Französisch-Tschechisch
bab.la Phrasen: Geschäftskorrespondenz | Bestellung
Französisch-Tschechisch
Bestellung : Bestellung abgeben
Nous considérons l'achat de...
Uvažujeme o koupi...
Formell, vorsichtig
Nous sommes ravis de passer
une commande auprès de
votre entreprise pour...
Jsme rádi, že si u Vaší
společností můžeme zadat
objednávku na...
Formell, sehr höflich
Nous voudrions passer une
commande.
Chtěli bychom zadat
objednávku.
Formell, höflich
Veuillez trouver ci-joint notre
commande pour...
V příloze je naše závazná
objednávka pro...
Formell, höflich
Veuillez trouver ci-joint notre
commande.
V příloze najdete naší
objednávku.
Formell, höflich
Nous avons une demande
constante de... et nous
voudrions commander...
Máme konstantní poptávku
po..., a proto bych si
objednal(a)...
Formell, höflich
Nous passons la commande
ci-jointe pour...
Tímto zadáváme objednávku
na...
Formell, direkt
Nous désirons vous acheter...
Máme v úmyslu od Vás
koupit...
Formell, direkt
Seriez-vous en mesure
d'accepter une commande
de... pour un prix de...par...?
Byli byste schopni přijmout
objednávku na ... za cenu...
za ...?
Formell, sehr direkt
Dans l'attente de votre
confirmation. Merci de nous
confirmer par écrit.
Těšíme se na Vaše potvrzení.
Potvrďte prosím písemně.
Formell, höflich
Pourriez-vous confirmer la
date d'expédition et le prix par
fax ?
Mohl(a) byste prosím potvrdit
datum odesílaní a cenu pro
odeslání faxem?
Formell, höflich
Votre commande sera traitée
aussi rapidement que
possible.
Vaše objednávka bude
vyřízena co nejrychleji.
Formell, sehr höflich
Votre commande est en cours
de traitement et nous pensons
que la commande sera prête
à être expédiée avant le...
Vaše objednávka se právě
zpracovává. Očekáváme, že
Vaše objednávka bude
připravena k expedici do...
Formell, höflich
Conformément à notre accord
verbal, nous vous envoyons le
contrat afin que vous puissiez
le signer.
V souladu s naší ústní
dohodou jsme vám poslali
smlouvu na podepsání.
Formell, direkt
Vous trouverez ci-joint deux
copies du contrat.
V příloze najdete dvě kopie
smlouvy.
Formell, direkt
Merci de nous retourner une
copie signée du contrat sous
10 jours après la date de
réception.
Prosím, vraťte podepsanou
kopii smlouvy nejpozději do
10 dnů ode dne obdržení.
Formell, direkt
Veuillez trouver ci-joint la
confirmation de votre
commande.
Tímto potvrzujeme Vaší
objednávku.
Formell, höflich
Ceci est une confirmation de
notre accord verbal du...
Tímto potvrzuji naší ústní
dohodu ze dne...
Formell, höflich
Nous acceptons vos
conditions de paiement et
confirmons que le paiement
sera effectué par lettre de
crédit irrévocable / mandat
Přijímáme platební podmínky
a potvrzujeme, že platba bude
provedena neodvolatelným
akreditivem / mezinárodní
poštovní poukázkou (IMO) /
Formell, höflich
Nous venons de recevoir
votre fax et confirmons la
commande comme prévu.
Právě jsme obdrželi Váš fax a
tímto mohu potvrdit uvedenou
objednávku.
Formell, direkt
Bestellung : Bestätigung
1/3
bab.la Phrasen: Geschäftskorrespondenz | Bestellung
Französisch-Tschechisch
postal international / virement
bancaire.
bankovním převodem.
Nous passons cette
commande à titre d'essai
sous condition que la livraison
soit effectuée avant le...
Tato zkušební objednávka
bude zadána pod podmínkou,
když bude doručení učiněno
před...
Formell, direkt
Vos produits seront expédiés
sous...jours / semaines / mois.
Vaše zboží bude odesláno do
... dní / týdnů / měsíců.
Formell, direkt
Serait-il possible de réduire
notre commande de...à...
Bylo by možné snížit naši
objednávku od ... do...
Formell, höflich
Serait-il possible d'augmenter
notre commande de...à...
Bylo by možné zvýšit naši
objednávku od... do...
Formell, höflich
Serait-il possible de retarder
la commande jusqu'au...
Bylo by možné odložit
objednávku, dokud...
Formell, höflich
Nous sommes au regret de
vous informer que nous ne
pourrons pas livrer les biens
avant...
Bohužel Vás musíme
informovat, že nejsme
schopni dodat zboží do...
Formell, höflich
Nous sommes au regret de
vous informer que cette
commande ne sera pas prête
pour envoi demain.
S politováním Vám musíme
oznámit, že tato žádost
nebude zítra připravena k
odeslání.
Formell, höflich
Nous sommes au regret de
vous informer que nous
devrons passer commande
auprès d'une autre entreprise.
Musíme Vás s politováním
informovat, že jsme nakonec
zadali objednávku jinému
subjektu.
Formell, sehr höflich
Nous sommes au regret de
vous informer que nous avons
déjà passé commande auprès
d'une autre entreprise.
Musíme Vás s politováním
informovat, že jsme nakonec
zadali objednávku jinému
subjektu.
Formell, sehr höflich
Ces articles ne sont
malheureusement plus
disponibles. Nous sommes
par conséquent dans
l'obligation d'annuler votre
commande.
Bohužel tyto položky nejsou
již k dispozici/na skladě, proto
budeme muset Vaši
objednávku zrušit.
Formell, höflich
Malheureusement vos
conditions de vente ne sont
pas suffisamment
compétitives pour que la
commande soit validée.
Bohužel vaše podmínky
nejsou dostatečně
konkurenceschopné na to,
aby objednávka byla
uskutečněna.
Formell, höflich
Nous sommes au regret de
vous informer que nous ne
pouvons accepter votre offre
parce que...
Bohužel nemůžeme přijmout
Vaší nabídku, protože...
Formell, höflich
Nous voudrions annuler votre
commande. Le numéro de la
commande est le...
Chtěli bychom zrušit naši
objednávku.Objednací číslo
je...
Formell, direkt
Nous sommes dans
l'obligation d'annuler votre
Jsme nuceni zrušit svou
objednávku v důsledku...
Formell, direkt
Puisque vous ne souhaitez
pas nous proposer un taux
Vzhledem k tomu, že nejste
ochotni nám nabídnout nižší
Formell, sehr direkt
Bestellung : Änderungen
Bestellung : Stornierung
2/3
bab.la Phrasen: Geschäftskorrespondenz | Bestellung
Französisch-Tschechisch
commande dû à...
Nous ne voyons pas d'autre
choix que d'annuler notre
commande de...
plus bas, nous avons le regret
de vous informer que nous ne
passerons pas commande
auprès de vous.
Nevidíme jinou možnost než
zrušit naší objednávku na...
cenu, musíme Vám s
politováním oznámit, že
nejsme schopni zadat
objednávku u Vás.
Formell, sehr direkt
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Dopis 5. únor 2010

Dopis 5. únor 2010 a jablka. Všem vždy moc chutná. Poté následuje rozbalování dárečků.Je to jeden z nejkrásnějších dnů v roce.Měj se hezky,pozdravuj rodiče,kamarády a pilně se uč.

Více