Manuál CRS

Komentáře

Transkript

Manuál CRS
CRS - 435 XG
Jednokanálový režim centrálky s postupnými kódy
slouží k ovládání pohonů rolet, vrat a rolovacích mříží
Základní informace
Ovládání CRS-435 XG je dodáváno ve stavu umožňujícím bezpečnou instalaci a provoz,
pod podmínkou dodržení všech směrnic obsažených v návodu k obsluze a bezpečnostních
předpisů platných pro daný způsob využití (np. vrat nebo rolet).
Montáž a opravu elektrických zařízení smí provádět pouze odborník s příslušným
opravněním.
Veškeré přestavby nebo změny ovládání CRS-495XG jsou nepřípustná. Záruční opravy
lze provádět pouze u výrobce. Během záručních oprav je třeba používat pouze originální
náhradní díly a součástky.
Bezpečnost chodu ovládání CRS-435XG je zaručena pouze za předpokladu užívání v
souladu s pokyny výrobce. Krajní hodnoty uvedené v technických údajích nelze v žádném
případě překročit.
Dodatečné bezpečnostní předpisy
Během instalace, spouštění, servisu ovládání je třeba dodržovat všechny platné
bezpečnostní předpisy týkající se konkrétního využití (np. vrat nebo rolet) a předcházení
nehodám. Mějte zvláště na zřeteli následující bezpečnostní předpisy:
1. Evropské normy
PN-EN 60204-1 Bezpečnost elektrických zařízení s elektronickými funkčními
soustavami
PN-EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácí a jiné využití
PN-EN 60335-2-95 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácí a jiné využití.
Zvláštní požadavky pro zařízení jež slouží k vertikálnímu přesouvání garážových vrat
v rodinných domcích.
PN-EN 60335-2-97 Bezpečnost elektrických přístrojů pro domácí a jiné využití.
Zvláštní požadavky pro zařízení sloužící k obsluze žaluzií, záclon, markíz a podobných
zařízení.
2. Protipožární předpisy
3. Předpisy proti nehodám
Centrálka je určena k ovládání pohonů s napětím 230V AC. Centrálka může být ovládaná
lokálně (vhodným tlačítkem) nebo dálkově, radiofrekvenčním naváděním pomocí
dálkového ovládače. Skládá se z výstupu z fotobuňky. Pro ovládání centrálky ovládačem
je nutné uložit kód ovládače do paměti centrálky. Maximálně lze uložit 15 různých kódů.
Signály z dálkového ovládače nebo tlačítka lokálního ovládání způsobí v následujícím
oběhu pohyb směrem k otevírání, zastavení, pohyb směrem k zamykání, zastavení.
Signál z fotobuňky ve fázi zamykání zastaví pohon a znemožní opětovné spuštění pohonu
směrem k zamykání až do ukončení signálu z fotobuňky. Pohyb směrem k otevírání bude
možný i přes signál z fotobuňky. Doba ovládání v libovolném směru je omezena. Hodnotu
omezení nastavuje seřizovač v rozmezí od 10 do 120 s.
www.rolrols.cz
[email protected]
800 10 40 10
Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6 - Řepy
Připojení centrálky
Na tlačítka 12 a 13 zapojíme napájení 230V střídavého proudu (výlučně přes rozdílový
přepínač-pojistku). Na tlačítka 9, 10 a 11 zapojíme motor pohonu, přičemž tlačítko 11 je
společnou koncovkou pro oba směry pohybu, a vodiče k tlačítkům 9 a 10 je třeba připojit
takovým způsobem, aby reakce fotobuňky blokovala pohyb směrem k zamykání.
Tlačítka 1 a 2 jsou vývodem napájení +12V DC pro fotobuňky. Tlačítka 1 a 5 jsou
spojena s hmotou centrálky. Tlačítka 3 a 5 tvoří vstup lokálního ovládání, a tlačítka 4 a 5
výstup signálu z fotobuňky.
Lokální ovládání tvoří normální otevřený monostabilní vypínač, který během fungování
zavírá přístup k hmotě. Fotobuňka by měla během normálního nastavení zamykat vstup
centrálky s hmotou, a během fungování otevírat.
Programování centrálky
Centrálka si dokáže uložit do paměti a „zapamatovat” maximálně 15 různých kódů.
Stlačení a přidržení přepínače SW3 způsobí přechod centrálky do režimu zapamatování.
Zasignalizuje to singalizační dioda L5 (červeně) po dobu asi 1 sekundy, po níž bude v
rozpětí co 0,5 sekundy blikat tolikrát, kolik si aktuálně zapamatovala kódů. Pokud si
centrálka nepamatuje žádné kódy, tak po 1-sekundovém bliknutí signalizační diody L5
zhasne. Tehdy je třeba stlačit (po delší dobu) tlačítko ovládače, jehož kód má být
zapamatován. Zapamatování kódu zasignalizuje bliknutím signalizační dioda L5 po dobu
asi 1 sekundy a následně sérií bliknutí. Pokud se počet bliknutí zvýšil, znamená to, že si
centrálka zapamatovala a uložila další kód. Pokud se počet bliknutí nezvýšil, znamená to,
že centrálka má již uloženo 15 kódů a její možnost ukládání je ukončena.
Pro návrat do běžného režimu je třeba uvolnit tlačítko přepínače SW3, což je potvrzeno
bliknutím signalizační diody L5 po dobu asi 2 sekund. Uložené kódy jsou zapamatovány
rovněž po vypnutí a opětovném zapnutí napájení.
Vymazání uložených kódů
Pokud si přejete vymazat všechny uložené kódy, je potřeba v režimu zapamatování
stlačit tlačítko přepínače SW2. Vymazání kódů z paměti centrálky potvrdí bliknutí
signalizační diody L5 po dobu asi 1 sekundy. Po vymazání kódů je potřeba se vrátit do
běžného režimu uvolněním přepínačů SW3 a SW2. Pokud si nyní přejete uložit nové
kódy, je potřeba opětovně vstoupit do režimu „zapamatovávání”.
Ovládání centrálky ovládačem není možné, pokud si centrálka nepamatuje žádné kódy.
Lze ji ovšem ovládat lokální tlačítkem (ruční ovládání).
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ obalu
Napětí napájení
Kmitočty
www.rolrols.cz
[email protected]
Materiál PLASTIK GW
Barva šedý
Rozměry 150 x 110 x 70 mm
Jmenovite 230 VAC
Frekvence 50Hz
433,92 MHz
800 10 40 10
Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6 - Řepy
Typ obalu
Rozsah teploty
Vlhkost vzduchu
Materiál PLASTIK GW
Barva šedý
Rozměry 150 x 110 x 70 mm
ve skladě
-5°C
... +45°C
-25°C ... +70°C
do 93% nekondensující
Výstupní převody
10A / 250 VAC
Bezpečnostní převody
250VAC/ 3.15 A
Výstupní proud
jmenovitý
Svorky
šroubové
3A
Hmota
560 g
ROZMÍSTĚNÍ DŮLEŽITÝCH SOUČÁSTEK
SW2, SW3 – tlačítka určená k zapamatování (viz nastavení)
R25 – nastavování času otevírání/zamykání
PR3, PR4 – převodníky
L5 – signalizační dioda signalizující aktuální režim (viz nastavení)
TR – síťový transformátor
1,,5,5,,11 – místa zapojení motorů fotobuněk, krajních vypínačů atd.
12 – napájení 230V AC – převod N (nula)
13 – napájení 230V AC – převod L1 (fáze)
BZ1 – pojistka pohonu (3,15A)
BZ3 – síťová pojistka (315 mA)
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ
1,2 – napájení fotobuňky
4,5
–
fotobuňka
[F]
(NC
normálně
kompaktní)
3,5 – Tlačítko ručního ovládání [M] (NO)
9 – převod pohonu [S] (otevírání)
10 – převod pohonu [S] (zamykání)
11 – převod pohonu [S] (společný)
12,13 – napájení ~ 230V/50Hz
Síťové připojení je třeba provést přes 6A
rozdílový vypínač s citlivostí 50 mA
230V ~ 50 Hz
www.rolrols.cz
[email protected]
800 10 40 10
Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6 - Řepy
OBECNÉ INFORMACE PRO BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ
Níže uvedené poznámky jsou hlavními směrnicemi během užívání ovládání INEL ve
spojení s jinými přístroji. Bezpodmínečně dodržujete následující směrnice během
instalace a provozu.
POZOR – Varování před možným poškozením ovládání nebo jiných trvalých
hodnot, pokud nebudou přijaty vhodné bezpečnostní opatření
-
před instalací ovládání a nastavení mezních vypínačů je třeba zkontrolovat držáky
všech šroubových spojení
NEBEZPEČÍ – znamená to, že existuje riziko ohrožení života nebo zdraví
uživatele v případě nedodržení vhodných bezpečnostních opatření
-
-
dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy týkající se daného zařízení (np.
vrata, roleta).
před výměnou pojistek odpojte napájení, následně vyměňte pojistku a poté
opětovně zapojte napájení.
instalaci zařízení CRS-435XG provádějte se všemi ochrannými prostředky, jež jsou
vyžadovány platnými bezpečnostními předpisy. Ovládání obsahují bezpečnostní
systémy proti zmáčknutí – čidla namontována na vrata, která zabraňují přímému
kontaktu s překážkou.
při zařízeních INEL pod stálým proudem je třeba kromě pojistky použít rovněž
vypínač zajišťující bezpečnou přestávku v napájení (rozpojovač) a naistalovat jej
tak, aby bylo možné všechny spojení lehce přerušit.
vodiče a kabelové vodiče je třeba pravidelně kontrolovat pro případ poškození
izolace nebo jejího narušení.
v případě zjištění poškození vodičů je třeba okamžitě odpojit napájení a
poškozené vodiče vyměnit.
před zapojením je nutné ověřit přípustnost napětí zařízení s místním napájením.
UPOZORNĚNÍ – DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST OSOB
-
nedovolte dětem chrát si s zařízeními ovládání,
nenechávejte zařízení v blízkosti dětí,
sledujte pohyb zařízení (np. vrat, rolet) a zajistěte, aby se během jejich chodu
nevyskytovali v jejich blízkosti žádné osoby,
je třeba vyškolit a poinfomovat uživatele vrat o způsobu zacházení a možných
bezpečnostních rizicích spojených s ovládáním. Osoby lze pokládat za vyškolené,
pokud jim zaměstnavatel, správce budovy nebo majitel dovolil spouštět vrata a
informoval je, jak s nimi zacházet.
www.rolrols.cz
[email protected]
800 10 40 10
Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6 - Řepy

Podobné dokumenty