Kit components

Transkript

Kit components
Kit components
Product SILVER SEQUENCE™ DNA Sequencing System
100 Rxns
Product code Q4130
Substance number
M203
Q407
Q408
Q417
Q418
Q419
Q420
Q560
P227
Q4133
Q421
Q427A
Q428
Q440
Description
Sequencing Grade Taq DNA Polymerase
fmol® Sequencing Buffer
DNA Sequencing Stop Solution
SILVER SEQUENCE™ Nucleotide Mix d/ddG
SILVER SEQUENCE™ Nucleotide Mix d/ddC
SILVER SEQUENCE™ Nucleotide Mix d/ddA
SILVER SEQUENCE™ Nucleotide Mix d/ddT
pUC/M13 Forward Primer
pGem® -3Zf(+) Plasmid DNA
Silver Nitrate 10 x 2g
Bind Silane
Formaldehyde 37%
Sodium Thiosulfate
Sodium Carbonate, Anhydrous
Amount
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Symbols
T
CN
Xi
T
Xi
DR
strana 1/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
*
Revize: 08.12.2010
1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
Obchodní označení: DNA Sequencing Stop Solution
Číslo výrobku: Q408
Použití látky / přípravku Laboratorní chemikálie
Identifikace výrobce/dovozce:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
MSDS author: [email protected]
Obor poskytující informace:
Promega UK Ltd.
Delta House
Southampton Science Park
Southampton SO16 7NS
UNITED KINGDOM
Tel: (44) 23 8076 0225
Fax: (44) 23 8076 7014
email address: [email protected]
Nouzové telefonní číslo:
For Chemical Emergency ONLY (spill, leak, fire, exposure or accident), call CHEMTREC at 1-800-424-9300
For call originating outside the United States dial 001-703-527-3887
2 Identifikace nebezpečnosti
Označení nebezpečí:
T Toxický
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
Výrobek podléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice Evropského
společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.
R 61
Může poškodit plod v těle matky.
R 36/38
Dráždí oči a kůži.
R 48/20/21/22 Rovněž zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici
vdechováním, stykem s kůží a požíváním
Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
Klasifikace odpovídá dohodám dodatku B k rakouskému Nařízení o chemikáliích, je však doplněna údaji z
odborné literatury a firemními údaji.
(pokračování na straně 2)
CZ
DR
strana 2/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: DNA Sequencing Stop Solution
(pokračování strany 1)
Prvky štítku GHSs
Nebezpečí
H360 - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
Prevence:
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
Reakce:
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace:
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
3 Složení nebo informace o složkách
Chemická charakteristika
Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
75-12-7 formamide
T,
Xi; R 61-36/38-48/20/21/22
Nebezpečí:
3.7/1B
Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.
*
75-100%
4 Pokyny pro první pomoc
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.
Při zasažení očí:
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s
lékařem.
Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.
Upozornění pro lékaře:
Mohou nastat následující příznaky: žádný
*
5 Opatření pro hašení požáru
Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo
pěnou odolnou vůči alkoholu.
Zvláštní nebezpečí vzniklé působením látky, produktů spalování nebo vzniklých plynů: Nejsou známy
6 Opatření v připadě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Nosit osobní ochranný oděv.
(pokračování na straně 3)
CZ
DR
strana 3/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: DNA Sequencing Stop Solution
(pokračování strany 2)
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zředit velkým množstvím vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatečné větrání.
7 Zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Upozornění k bezpečnému zacházení:
Nádrž udržovat nepropustně uzavřenou.
Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.
Zamezit vytváření aerosolů.
Při odborném zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na
pracovišti.
Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
Osobní ochranné prostředky:
Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Těhotné ženy se musí bezpodmínečně vyvarovat vdechnutí a styku s pokožkou.
Během práce nejíst a nepít.
Po zacházení s produktem ihned důkladně očistit pokožku.
Na pracovišti musí být zajištěna možnost na mytí.
Ochrana dýchacích orgánů:
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším zatížení se
musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím
zkoušku.
(pokračování na straně 4)
CZ
DR
strana 4/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: DNA Sequencing Stop Solution
(pokračování strany 3)
Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle
*
9 Fyzikální a chemické vlastnosti
Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:
Zápach (vůně):
Kapalná
Bezbarvá
Charakteristický
Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: 2,5°C
Teplota (rozmezí teplot) varu: 210°C
Bod vzplanutí:
> 100°C
Samozápalnost:
Produkt není samozápalný.
Nebezpečí exploze:
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
Tenze par při 20°C:
0,03 hPa
Hustota při 20°C:
1,125 g/cm3
Rozpustnost ve / směsitelnost s
Úplně mísitelná.
vodě:
Obsah ředidel:
Organická ředidla:
Voda:
Obsah netěkavých složek:
95,0 %
4,9 %
0,1 %
10 Stálost a reaktivita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
11 Toxikologické informace
Akutní toxicita:
Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
75-12-7 formamide
Orálně
LD50 5570 mg/kg (Rat)
Dráždivé působení na oči acute 100 mg (Rabbit)
Primární dráždivé účinky:
na kůži: Dráždí kůži a sliznice.
na zrak: Dráždivé účinky
Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
(pokračování na straně 5)
CZ
DR
strana 5/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: DNA Sequencing Stop Solution
(pokračování strany 4)
Doplňující toxikologická upozornění:
Produkt poukazuje, na základě výpočtů všeobecných zařaďovacích směrnic ES pro přípravky v posledním
platném znění následující nebezpečí:
dráždivý
*
12 Ekologické informace
Vyloučení látky (stálost a odbouratelnost): Není k dispozici
Chování v ekologickém prostředí:
Mobilita a bioakumulační potenciál: Není známo
Ekotoxické účinky:
Poznámka: Není k dispozici
Další ekologické údaje:
Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
13 Pokyny pro odstraňování
Produkt:
Doporučení:
Likvidace by měla být v souladu s platnými regionálními, národními a místními zákony a předpisy. Naleznete v §
7: Manipulace a skladování, a § 8: Kontrola expozice / osobní ochrana pro další zpracování informací a ochrany
zaměstnanců.
Kontaminované obaly:
Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.
*
14 Informace pro přepravu
Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující): Není regulováno
ADR/RID-GGVS/E třída:
Výstražná tabule: Číslo UN:
Není regulováno
Námořní přeprava IMDG:
IMDG-třída:
Látka znečišťující moře:
Ne
Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
ICAO/IATA-třída:
Není regulováno
-
UN "Model Regulation": *
15 Informace o předpisech
Označení podle právních směrnic EHS:
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.
Nebezpečné komponenty k etiketování:
formamide
(pokračování na straně 6)
CZ
DR
strana 6/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: DNA Sequencing Stop Solution
(pokračování strany 5)
R-věty:
61
Může poškodit plod v těle matky.
36/38
Dráždí oči a kůži.
48/20/21/22 Rovněž zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním,
stykem s kůží a požíváním
S-věty:
20
Nejezte a nepijte při používání.
23
Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).
26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte
toto označení).
60
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
Národní předpisy:
Třída podíl v %
Wasser
NK
4,9
95,0
Stupeň ohrožení vody: VOT 1(Samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.
16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak
žádné smluvní právní vztahy.
Relevantní věty R
36/38
Dráždí oči a kůži.
48/20/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s
kůží a požíváním
61
Může poškodit plod v těle matky.
Obor, vydávající bezpečnostní list:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
* Údaje byly oproti předešlé verzi změněny
CZ
DR
strana 1/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
Obchodní označení: Silver Nitrate 10 x 2g
Číslo výrobku: Q4133
Číslo CAS: 7761-88-8
Číslo ES (EINECS): 231-853-9
Použití látky / přípravku Laboratorní chemikálie
Identifikace výrobce/dovozce:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
MSDS author: [email protected]
Obor poskytující informace:
Promega UK Ltd.
Delta House
Southampton Science Park
Southampton SO16 7NS
UNITED KINGDOM
Tel: (44) 23 8076 0225
Fax: (44) 23 8076 7014
email address: [email protected]
Nouzové telefonní číslo:
For Chemical Emergency ONLY (spill, leak, fire, exposure or accident), call CHEMTREC at 1-800-424-9300
For call originating outside the United States dial 001-703-527-3887
2 Identifikace nebezpečnosti
Označení nebezpečí:
C Žíravý
N Nebezpečný pro životní prostředí
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
R 34
Způsobuje poleptání.
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
Klasifikace odpovídá dohodám dodatku B k rakouskému Nařízení o chemikáliích, je však doplněna údaji z
odborné literatury a firemními údaji.
(pokračování na straně 2)
CZ
DR
strana 2/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Silver Nitrate 10 x 2g
(pokračování strany 1)
Prvky štítku GHSs
Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Varování
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Prevence:
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
Reakce:
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace:
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
3 Složení nebo informace o složkách
Chemická charakteristika:
Číslo CAS:
7761-88-8 dusičnan stříbrný
Identifikační číslo(čísla)
Číslo ES (EINECS): 231-853-9
Indexové číslo: 047-001-00-2
4 Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
Zavést lékařské ošetření.
Při nadýchání: Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Ihned povolat lékaře.
Při požití: Bohatě zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch. Neprodleně vyhledat lékaře.
Upozornění pro lékaře:
Mohou nastat následující příznaky: žádný
5 Opatření pro hašení požáru
Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo
pěnou odolnou vůči alkoholu.
(pokračování na straně 3)
CZ
DR
strana 3/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Silver Nitrate 10 x 2g
(pokračování strany 2)
Zvláštní nebezpečí vzniklé působením látky, produktů spalování nebo vzniklých plynů: Nejsou známy
6 Opatření v připadě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.
Nosit osobní ochranný oděv.
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Použít neutralizační prostředky.
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatečné větrání.
7 Zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Upozornění k bezpečnému zacházení:
Dobré odprašovaní.
Nádrž opatrně otevřít a zacházet s ní opatrně.
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
Kontrolní parametry: Odpadá
Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
Osobní ochranné prostředky:
Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku se zrakem.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Během práce nejíst a nepít.
Na pracovišti musí být zajištěna možnost na mytí.
Ochrana dýchacích orgánů: Není nutné.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
(pokračování na straně 4)
CZ
DR
strana 4/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Silver Nitrate 10 x 2g
(pokračování strany 3)
Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle
9 Fyzikální a chemické vlastnosti
Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:
Zápach (vůně):
Krystalové
Bezbarvá
Bez zápachu
Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání:
Teplota (rozmezí teplot) varu:
210°C
Není určena.
Bod vzplanutí:
Nedá se použít.
Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Látka se nedá zapálit.
Nebezpečí exploze:
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
Hustota při 20°C:
4,35 g/cm3
Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě při 20°C:
Organická ředidla:
2,192 g/l
0,0 %
Obsah netěkavých složek:
100,0 %
10 Stálost a reaktivita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
11 Toxikologické informace
Akutní toxicita:
Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
7761-88-8 dusičnan stříbrný
Orálně
LD50 1173 mg/kg (Rat)
Dráždivé působení na oči acute 1 mg (Rabbit)
Primární dráždivé účinky:
na kůži: Leptavé účinky na kůži a sliznice.
na zrak:
Silné leptavé účinky
Dráždivé účinky
Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
(pokračování na straně 5)
CZ
DR
strana 5/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Silver Nitrate 10 x 2g
(pokračování strany 4)
Doplňující toxikologická upozornění:
Při pozření silné leptavé účinky v ústní dutině a hrdle a může dojít k perforaci jícnu a žaludku.
12 Ekologické informace
Vyloučení látky (stálost a odbouratelnost): Není k dispozici
Chování v ekologickém prostředí:
Mobilita a bioakumulační potenciál: Není známo
Ekotoxické účinky:
Poznámka: Velmi jedovatý pro ryby.
Další ekologické údaje:
Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 3 (zařazení v listině):silně ohrožuje vodu
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo do kanalizace,ani v malých množstvích.
Nesmí nezředěno nebo nezneutralizováno proniknout do odpadních vod nebo jímek.
Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí nepatrného množství do zeminy.
V povodích je také jedovatá pro ryby a plankton.
velmi jedovatá pro vodní organismy
13 Pokyny pro odstraňování
Produkt:
Doporučení:
Likvidace by měla být v souladu s platnými regionálními, národními a místními zákony a předpisy. Naleznete v §
7: Manipulace a skladování, a § 8: Kontrola expozice / osobní ochrana pro další zpracování informací a ochrany
zaměstnanců.
Kontaminované obaly:
Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.
14 Informace pro přepravu
Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):
ADR/RID-GGVS/E třída: 5.1 (O2) Látky podporující hoření
50
Kemlerovo číslo:
Výstražná tabule: Číslo UN: 1493
II
Typ obalu:
5.1
Etiketa:
Symbol (ryba a strom)
Zvláštní označení:
1493 DUSIČNAN STŘÍBRNÝ
Označení nákladu:
(pokračování na straně 6)
CZ
DR
strana 6/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Silver Nitrate 10 x 2g
(pokračování strany 5)
Kód omezení pro tunely:
E
Námořní přeprava IMDG:
IMDG-třída:
Číslo UN:
Label
Typ obalu:
EMS-skupina:
Látka znečišťující moře:
Segregation groups
Technický název:
5.1
1493
5.1
II
F-A,S-Q
Ne
Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds)
SILVER NITRATE
Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
ICAO/IATA-třída:
Číslo UN:
Label
Typ obalu:
Technický název:
5.1
1493
5.1
II
SILVER NITRATE
UN "Model Regulation": UN1493, DUSIČNAN STŘÍBRNÝ, 5.1, II
15 Informace o předpisech
Označení podle právních směrnic EHS:
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.
R-věty:
34
Způsobuje poleptání.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S-věty:
1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto
označení).
60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
Národní předpisy:
Stupeň ohrožení vody: VOT 3(zařazení v listině): silně ohrožující vodní zdroje.
16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak
žádné smluvní právní vztahy.
(pokračování na straně 7)
CZ
DR
strana 7/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Silver Nitrate 10 x 2g
(pokračování strany 6)
Obor, vydávající bezpečnostní list:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
CZ
DR
strana 1/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
Obchodní označení: Bind Silane
Číslo výrobku: Q421
Číslo CAS: 2530-85-0
Číslo ES (EINECS): 219-785-8
Použití látky / přípravku Laboratorní chemikálie
Identifikace výrobce/dovozce:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
MSDS author: [email protected]
Obor poskytující informace:
Promega UK Ltd.
Delta House
Southampton Science Park
Southampton SO16 7NS
UNITED KINGDOM
Tel: (44) 23 8076 0225
Fax: (44) 23 8076 7014
email address: [email protected]
Nouzové telefonní číslo:
For Chemical Emergency ONLY (spill, leak, fire, exposure or accident), call CHEMTREC at 1-800-424-9300
For call originating outside the United States dial 001-703-527-3887
2 Identifikace nebezpečnosti
Označení nebezpečí:
Xi Dráždivý
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
Klasifikace odpovídá dohodám dodatku B k rakouskému Nařízení o chemikáliích, je však doplněna údaji z
odborné literatury a firemními údaji.
Prvky štítku GHSs
(pokračování na straně 2)
CZ
DR
strana 2/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Bind Silane
(pokračování strany 1)
Varování
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Prevence:
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Reakce:
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321
Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace:
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
3 Složení nebo informace o složkách
Chemická charakteristika:
Číslo CAS:
2530-85-0 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Identifikační číslo(čísla)
Číslo ES (EINECS): 219-785-8
Indexové číslo: 607-134-00-4
4 Pokyny pro první pomoc
Při nadýchání: Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.
Při zasažení očí:
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s
lékařem.
Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.
Upozornění pro lékaře:
Mohou nastat následující příznaky: žádný
5 Opatření pro hašení požáru
Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo
pěnou odolnou vůči alkoholu.
Zvláštní nebezpečí vzniklé působením látky, produktů spalování nebo vzniklých plynů: Nejsou známy
6 Opatření v připadě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Nosit osobní ochranný oděv.
(pokračování na straně 3)
CZ
DR
strana 3/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Bind Silane
(pokračování strany 2)
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zředit velkým množstvím vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Zajistit dostatečné větrání.
7 Zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Upozornění k bezpečnému zacházení: Při odborném zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
Kontrolní parametry: Odpadá
Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
Osobní ochranné prostředky:
Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Během práce nejíst a nepít.
Po zacházení s produktem ihned důkladně očistit pokožku.
Ochrana dýchacích orgánů:
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším zatížení se
musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle
9 Fyzikální a chemické vlastnosti
Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:
Zápach (vůně):
Tekutina
Bezbarvá
Lehký
(pokračování na straně 4)
CZ
DR
strana 4/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Bind Silane
(pokračování strany 3)
Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: 190°C
Bod vzplanutí:
> 100°C
Nebezpečí exploze:
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
Meze výbušnosti:
Dolní mez:
Horní mez:
0,9 Vol %
5,4 Vol %
Hustota při 20°C:
1,045 g/cm3
Rozpustnost ve / směsitelnost s
Úplně mísitelná.
vodě:
100,0 %
Organická ředidla:
10 Stálost a reaktivita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
11 Toxikologické informace
Akutní toxicita:
Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
2530-85-0 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Orálně LD50 22600 uL/kg (Rat)
Primární dráždivé účinky:
na kůži: Dráždí kůži a sliznice.
na zrak: Dráždivé účinky
Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
12 Ekologické informace
Vyloučení látky (stálost a odbouratelnost): Není k dispozici
Chování v ekologickém prostředí:
Mobilita a bioakumulační potenciál: Není známo
Ekotoxické účinky:
Poznámka: Není k dispozici
Další ekologické údaje:
Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
CZ
(pokračování na straně 5)
DR
strana 5/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Bind Silane
(pokračování strany 4)
13 Pokyny pro odstraňování
Produkt:
Doporučení:
Likvidace by měla být v souladu s platnými regionálními, národními a místními zákony a předpisy. Naleznete v §
7: Manipulace a skladování, a § 8: Kontrola expozice / osobní ochrana pro další zpracování informací a ochrany
zaměstnanců.
Kontaminované obaly:
Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.
14 Informace pro přepravu
Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující): Není regulováno
ADR/RID-GGVS/E třída:
Výstražná tabule: Číslo UN:
Není regulováno
Námořní přeprava IMDG:
IMDG-třída:
Látka znečišťující moře:
Ne
Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
ICAO/IATA-třída:
Není regulováno
-
UN "Model Regulation": -
15 Informace o předpisech
Označení podle právních směrnic EHS:
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.
R-věty:
36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
S-věty:
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
28 Při styku s pokožkou kůži ihned omýt velkým množstvím vody
Národní předpisy:
Třída podíl v %
NK
100,0
Stupeň ohrožení vody: VOT 1(Samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.
16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak
žádné smluvní právní vztahy.
Obor, vydávající bezpečnostní list:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
(pokračování na straně 6)
CZ
DR
strana 6/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Bind Silane
(pokračování strany 5)
U.S.A.
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
CZ
DR
strana 1/9
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
Obchodní označení: Formaldehyde 37%
Číslo výrobku: Q427A
Použití látky / přípravku Laboratorní chemikálie
Identifikace výrobce/dovozce:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
MSDS author: [email protected]
Obor poskytující informace:
Promega UK Ltd.
Delta House
Southampton Science Park
Southampton SO16 7NS
UNITED KINGDOM
Tel: (44) 23 8076 0225
Fax: (44) 23 8076 7014
email address: [email protected]
Nouzové telefonní číslo:
For Chemical Emergency ONLY (spill, leak, fire, exposure or accident), call CHEMTREC at 1-800-424-9300
For call originating outside the United States dial 001-703-527-3887
2 Identifikace nebezpečnosti
Označení nebezpečí:
T Toxický
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
Výrobek podléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice Evropského
společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.
R 23/24/25
Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 34
Způsobuje poleptání.
R 37
Dráždí dý chací orgány.
R 39/23/24/25 Toxický : nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 40
Podezření na karcinogenní účinky.
R 43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
(pokračování na straně 2)
CZ
DR
strana 2/9
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Formaldehyde 37%
(pokračování strany 1)
Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
Klasifikace odpovídá dohodám dodatku B k rakouskému Nařízení o chemikáliích, je však doplněna údaji z
odborné literatury a firemními údaji.
Prvky štítku GHSs
Nebezpečí
H301 - Toxický při požití.
H311 - Toxický při styku s kůží.
H331 - Toxický při vdechování.
Nebezpečí
H370 - Způsobuje poškození orgánů.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Varování
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
Varování
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Reakce:
P301+P310
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P361
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace:
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
3 Složení nebo informace o složkách
Chemická charakteristika
Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
50-00-0 Formaldehyd
T,
C; R 23/24/25-34-39-40-43-63
Nebezpečí:
3.1.O/3, 3.1.D/3, 3.1.I/3;
3.2/1B
Varování:
3.6/2; 3.4.S/1
25-50%
(pokračování na straně 3)
CZ
DR
strana 3/9
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Formaldehyde 37%
(pokračování strany 2)
67-56-1 methanol
T,
F; R 11-23/24/25-39/23/24/25-63
Nebezpečí:
2.6/2;
3.1.O/3, 3.1.D/3, 3.1.I/3;
3.8/1
Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.
5-10%
4 Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
Ochranu dýchaní odstranit teprve po odstranění znečistěných částí oděvu.
Při nepravidelném dechu nebo zástavě dechu provést umělé dýchání.
Postižené dopravit na čerstvý vzduch.
Postižené nenechat bez dozoru.
Zavést lékařské ošetření.
Při dýchacích potížích zavést kyslíkovou terapii.
Lékařský dohled nejméně 48 hodin.
Při nadýchání:
Přívod čerstvého vzduchu nebo kyslíku; vyhledat lékařskou pomoc.
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
Ihned zavolat lékaře.
Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Ihned přivolat lékaře.
Při zasažení očí: Ihned povolat lékaře.
Při požití:
Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.
Bohatě zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch. Neprodleně vyhledat lékaře.
Upozornění pro lékaře:
Mohou nastat následující příznaky: Alergické projevy
5 Opatření pro hašení požáru
Vhodná hasiva: Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.
Zvláštní nebezpečí vzniklé působením látky, produktů spalování nebo vzniklých plynů: Nejsou známy
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Použít ochranný dýchací přístroj.
6 Opatření v připadě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.
Osoby se nesmí přibližovat a musí zůstat návětrnné straně.
Nosit osobní ochranný oděv.
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zředit velkým množstvím vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Použít neutralizační prostředky.
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
(pokračování na straně 4)
CZ
DR
strana 4/9
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Formaldehyde 37%
(pokračování strany 3)
Zajistit dostatečné větrání.
7 Zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Upozornění k bezpečnému zacházení:
Nádrž udržovat nepropustně uzavřenou.
Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.
Nádrž opatrně otevřít a zacházet s ní opatrně.
Zamezit vytváření aerosolů.
Pracovat jen v odtahu.
Při odborném zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:
Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit.
Mít připravené ochranné dýchací přístroje.
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
Kontrolní parametry:
50-00-0 Formaldehyd
NPK Krátkodobá hodnota: 1 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 0,5 mg/m3
D, S
67-56-1 methanol
NPK Krátkodobá hodnota: 1000 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 250 mg/m3
D
Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
Osobní ochranné prostředky:
Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Ochranný oděv odděleně přechovávát.
Zamezit styku se zrakem.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Během práce nejíst a nepít.
Po zacházení s produktem ihned důkladně očistit pokožku.
Na pracovišti musí být zajištěna možnost na mytí.
Ochrana dýchacích orgánů:
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším zatížení se
musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
(pokračování na straně 5)
CZ
DR
strana 5/9
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Formaldehyde 37%
(pokračování strany 4)
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím
zkoušku.
Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
Ochrana očí:
Ochranné brýle
Uzavřené ochranné brýle
9 Fyzikální a chemické vlastnosti
Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:
Zápach (vůně):
Kapalná
Bezbarvá
Charakteristický
Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: 64°C
Bod vzplanutí:
> 55°C
Zápalná teplota:
455°C
Samozápalnost:
Produkt není samozápalný.
Nebezpečí exploze:
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
Meze výbušnosti:
Dolní mez:
Horní mez:
5,5 Vol %
73,0 Vol %
Tenze par při 20°C:
128 hPa
Hustota při 20°C:
0,9087 g/cm3
Rozpustnost ve / směsitelnost s
Úplně mísitelná.
vodě:
Obsah ředidel:
Organická ředidla:
Voda:
47,0 %
53,0 %
10 Stálost a reaktivita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
CZ
(pokračování na straně 6)
DR
strana 6/9
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Formaldehyde 37%
(pokračování strany 5)
11 Toxikologické informace
Akutní toxicita:
Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
50-00-0 Formaldehyd
Orálně
LD50 >100 mg/kg (Rat)
Dráždivé působení na pokožku acute 2 mg/ 24H (Rabbit)
67-56-1 methanol
Orálně
LD50 5628 mg/kg (Rat)
Primární dráždivé účinky:
na kůži: Leptavé účinky na kůži a sliznice.
na zrak:
Silné leptavé účinky
Dráždivé účinky
Senzibilizace: Stykem s pokožkou je možné přecitlivělost.
Doplňující toxikologická upozornění:
Produkt poukazuje, na základě výpočtů všeobecných zařaďovacích směrnic ES pro přípravky v posledním
platném znění následující nebezpečí:
toxický
žíravý
dráždivý
Při pozření silné leptavé účinky v ústní dutině a hrdle a může dojít k perforaci jícnu a žaludku.
Senzibilizace Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
12 Ekologické informace
Vyloučení látky (stálost a odbouratelnost): Není k dispozici
Chování v ekologickém prostředí:
Mobilita a bioakumulační potenciál: Není známo
Ekotoxické účinky:
Poznámka: Není k dispozici
Další ekologické údaje:
Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 2 (Samozařazení):ohrožuje vodu
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
Nesmí nezředěno nebo nezneutralizováno proniknout do odpadních vod nebo jímek.
Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do zeminy.
13 Pokyny pro odstraňování
Produkt:
Doporučení:
Likvidace by měla být v souladu s platnými regionálními, národními a místními zákony a předpisy. Naleznete v §
7: Manipulace a skladování, a § 8: Kontrola expozice / osobní ochrana pro další zpracování informací a ochrany
zaměstnanců.
Kontaminované obaly:
Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
(pokračování na straně 7)
CZ
DR
strana 7/9
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Formaldehyde 37%
(pokračování strany 6)
Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.
14 Informace pro přepravu
Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):
ADR/RID-GGVS/E třída: 8 (CT1) Žíravé látky
86
Kemlerovo číslo:
Výstražná tabule: Číslo UN: 2922
II
Typ obalu:
8+6.1+3
Etiketa:
2922 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N. (FORMALDEHYD, ROZTOK,
Označení nákladu:
METHANOL)
E
Kód omezení pro tunely:
Námořní přeprava IMDG:
IMDG-třída:
Číslo UN:
Label
Typ obalu:
EMS-skupina:
Látka znečišťující moře:
Technický název:
8
2922
8+6.1+3
II
F-A,S-B
Ne
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (FORMALDEHYDE SOLUTION,
METHANOL)
Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
ICAO/IATA-třída:
Číslo UN:
Label
Typ obalu:
Technický název:
8
2922
8+6.1+3
II
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (FORMALDEHYDE SOLUTION,
METHANOL)
UN "Model Regulation": UN2922, LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N., 8 (6.1+3), II
*
15 Informace o předpisech
Označení podle právních směrnic EHS:
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.
(pokračování na straně 8)
CZ
DR
strana 8/9
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Formaldehyde 37%
(pokračování strany 7)
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Formaldehyd
methanol
R-věty:
23/24/25
Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
34
Způsobuje poleptání.
37
Dráždí dý chací orgány.
39/23/24/25 Toxický : nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.
40
Podezření na karcinogenní účinky.
43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S-věty:
4
Uchovávejte mimo obytné objekty.
7/9
Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.
26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte
toto označení).
60
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
Národní předpisy:
Doplnující klasifikace podle Neb.lát.V doplněk II: Může způsobit rakovinu.
Třída podíl v %
Wasser
I
53,0
47,0
Stupeň ohrožení vody: VOT 2(Samozařazení): ohrožující vodní zdroje.
16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak
žádné smluvní právní vztahy.
Relevantní věty R
11
Vysoce hořlavý.
23/24/25
Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
34
Způsobuje poleptání.
39
Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.
39/23/24/25 Toxický : nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.
40
Podezření na karcinogenní účinky.
43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
63
Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
Obor, vydávající bezpečnostní list:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
(pokračování na straně 9)
CZ
DR
strana 9/9
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Formaldehyde 37%
(pokračování strany 8)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
* Údaje byly oproti předešlé verzi změněny
CZ
DR
strana 1/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
Obchodní označení: Sodium Carbonate, Anhydrous
Číslo výrobku: Q440
Číslo CAS: 497-19-8
Číslo ES (EINECS): 207-838-8
Použití látky / přípravku Laboratorní chemikálie
Identifikace výrobce/dovozce:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
MSDS author: [email protected]
Obor poskytující informace:
Promega UK Ltd.
Delta House
Southampton Science Park
Southampton SO16 7NS
UNITED KINGDOM
Tel: (44) 23 8076 0225
Fax: (44) 23 8076 7014
email address: [email protected]
Nouzové telefonní číslo:
For Chemical Emergency ONLY (spill, leak, fire, exposure or accident), call CHEMTREC at 1-800-424-9300
For call originating outside the United States dial 001-703-527-3887
2 Identifikace nebezpečnosti
Označení nebezpečí:
Xi Dráždivý
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
R 36 Dráždí oči.
Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
Klasifikace odpovídá dohodám dodatku B k rakouskému Nařízení o chemikáliích, je však doplněna údaji z
odborné literatury a firemními údaji.
(pokračování na straně 2)
CZ
DR
strana 2/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Sodium Carbonate, Anhydrous
(pokračování strany 1)
Prvky štítku GHSs
Varování
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Prevence:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
Reakce:
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
3 Složení nebo informace o složkách
Chemická charakteristika:
Číslo CAS:
497-19-8 uhličitan sodný
Identifikační číslo(čísla)
Číslo ES (EINECS): 207-838-8
Indexové číslo: 011-005-00-2
4 Pokyny pro první pomoc
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.
Při zasažení očí:
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s
lékařem.
Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.
Upozornění pro lékaře:
Mohou nastat následující příznaky: žádný
5 Opatření pro hašení požáru
Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo
pěnou odolnou vůči alkoholu.
Zvláštní nebezpečí vzniklé působením látky, produktů spalování nebo vzniklých plynů: Nejsou známy
6 Opatření v připadě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Nosit osobní ochranný oděv.
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
Doporučené metody čistění a zneškodnění: Nabrat mechanicky.
CZ
(pokračování na straně 3)
DR
strana 3/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Sodium Carbonate, Anhydrous
(pokračování strany 2)
7 Zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Upozornění k bezpečnému zacházení: Při odborném zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Produkt není hořlavý.
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
Kontrolní parametry: Odpadá
Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
Osobní ochranné prostředky:
Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku se zrakem.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Během práce nejíst a nepít.
Ochrana dýchacích orgánů:
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším zatížení se
musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle
9 Fyzikální a chemické vlastnosti
Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:
Zápach (vůně):
Krystalický prášek
Bílá
Bez zápachu
Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání:
Teplota (rozmezí teplot) varu:
854°C
Není určena.
Bod vzplanutí:
Nedá se použít.
Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Látka se nedá zapálit.
(pokračování na straně 4)
CZ
DR
strana 4/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Sodium Carbonate, Anhydrous
(pokračování strany 3)
Nebezpečí exploze:
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
Hustota při 20°C:
2,533 g/cm3
Hustota sypatelnosti při 20°C:
500-600 kg/m3
Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě při 20°C:
Organická ředidla:
212 g/l
0,0 %
Obsah netěkavých složek:
99,0 %
10 Stálost a reaktivita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
11 Toxikologické informace
Akutní toxicita:
Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
497-19-8 uhličitan sodný
Orálně
LD50 4000 mg/kg (Rat)
Dráždivé působení na oči acute 50 mg (Rabbit)
Primární dráždivé účinky:
na kůži: Žádné dráždivé účinky
na zrak: Dráždivé účinky
Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
12 Ekologické informace
Vyloučení látky (stálost a odbouratelnost): Není k dispozici
Chování v ekologickém prostředí:
Mobilita a bioakumulační potenciál: Není známo
Ekotoxické účinky:
Poznámka: Není k dispozici
Další ekologické údaje:
Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 1 (zařazení v listině):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
CZ
(pokračování na straně 5)
DR
strana 5/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Sodium Carbonate, Anhydrous
(pokračování strany 4)
13 Pokyny pro odstraňování
Produkt:
Doporučení:
Likvidace by měla být v souladu s platnými regionálními, národními a místními zákony a předpisy. Naleznete v §
7: Manipulace a skladování, a § 8: Kontrola expozice / osobní ochrana pro další zpracování informací a ochrany
zaměstnanců.
Kontaminované obaly:
Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
14 Informace pro přepravu
Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující): Není regulováno
ADR/RID-GGVS/E třída:
Výstražná tabule: Číslo UN:
Není regulováno
Námořní přeprava IMDG:
IMDG-třída:
Látka znečišťující moře:
Ne
Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
ICAO/IATA-třída:
Není regulováno
-
UN "Model Regulation": -
15 Informace o předpisech
Označení podle právních směrnic EHS:
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.
R-věty:
36 Dráždí oči.
S-věty:
2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
22 Nevdechujte prach.
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Národní předpisy:
Stupeň ohrožení vody: VOT 1(zařazení v listině): slabě ohrožující vodní zdroje.
16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak
žádné smluvní právní vztahy.
Obor, vydávající bezpečnostní list:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
(pokračování na straně 6)
CZ
DR
strana 6/6
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 09.12.2010
Revize: 08.12.2010
Obchodní označení: Sodium Carbonate, Anhydrous
(pokračování strany 5)
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
CZ