d´ARTAMAn 1-2007

Transkript

d´ARTAMAn 1-2007
informační bulletin pro amatérské divadlo
1 | 2007
V tomto čísle d´ARTAMAna
naleznete:
■ Pozvání na XII. OTEVŘENO do Kolína
a workshop Petra Michálka s názvem
Vyprávět příběh / str. 2
■ Propozice 9. mezinárodní festivalu
nezávislých a amatérských divadel
APOSTROF Praha 2007 / str. 2
■ Propozice přehlídky Znojemský strom
pohádek 2007 / str. 3 a 7
■ Propozice 6. festivalu barokního divadla,
opery a hudby Theatrum Kuks 2007 / str. 4
■ Propozice salonu odmítnutých FEMAD
Poděbrady 2007 / str. 5
■ Propozice soutěže Ochotnický plakát
2007 / str. 6
■ Pozvání na Divadelní Děčín / Divadelní
Třebíč, celostátní přehlídku činoherního
a hudebního divadla 2007 / uprostřed
bulletinu
■ Propozice přehlídky studentského a jinak
mladého divadla Kopřivnická Bedna 2007 /
str. 11
■ Pozvání do Bechyně na přehlídku Divadlo
v trávě / str. 12
■ Propozice autorské soutěže divadelních
her s genderovou problematikou Zlatá
divadelní žába / str. 12
■ Propozice divadelní přehlídky Sokolovská
čurda / str. 13
■ Propozice národní přehlídky
jednoaktových her Kaškova Zbraslav
2007 / str. 14
■ Pozvání na LiStOVáNí, cyklus scénických
čtení / str. 15
XII. OTEVŘENO
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA
PANTOMIMY
A POHYBOVÉHO DIVADLA
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
KOLÍN
20.–22. DUBNA 2007
Předpokládaný program:
pátek 20. 4. 2007 – Kolín
g
workshop (program bude upřesněn)
– Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
g
příjezd účastníků národní přehlídky, registrace – Městské divadlo Kolín
g
zkoušky, první část přehlídky – Městské
divadlo Kolín a studiová scéna
g
rozborový seminář – Městské divadlo
Kolín (studiová scéna)
g
večerní inspirativní představení pro účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín
sobota 21. 4. 2007 – Kolín
g
zkoušky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
g
druhá část přehlídky – Městské divadlo
Kolín a studiová scéna
g
večerní galapředstavení pro veřejnost
– Městské divadlo Kolín
neděle 22. 4. 2007 - Kolín
g
rozborový seminář – Městské divadlo
Kolín (studiová scéna)
g
dětské představení pro veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín
(Program muže být krácen s ohledem na �nanční podmínky.)
OTEVŘENO KOLÍN
WORKSHOP MgA. PETRA MICHÁLKA
VYPRÁVĚT PŘÍBĚH
Anotace: Typy příběhů, příběh hrdiny,
dialog, princip začátku, středu a konce, katarze,
mytický příběh. Jean-Claude Carriére, Mr. Bean,
Milan Kundera. Jak příběh psát, jak příběh vy-
právět, jak příběh hrát. Seminář plný asociací,
zážitků a vyprávění. To, co vás může inspirovat,
si vyberete sami.
Seminář konaný v rámci národní
přehlídky pantomimy a pohybového divadla
můžete navštívit v pátek 20. 4. 2007 od 11
hod. nebo v sobotu 21. 4. 2007 od 9 hod.
Kontakty pro podrobné informace a
přihlášky: ECPN Brno, KDN, Vodova 35, 612 00
Brno, tel.: 541 212 401, fax: 541 211 389, e-mail:
[email protected], www.ecpn.cz nebo NIPOS–ARTAMA, Lenka Novotná, P. O. BOX 12, Blanická 4,
120 21 Praha 2, tel: 221 507 974, e-mail: novot-
APOSTROF
9. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
NEZÁVISLÝCH
A AMATÉRSKÝCH DIVADEL
PRAHA
29. 6.–4. 7. 2007
Hlavní pořadatel: Divadlo Lucerna MB, Praha
Spolupořadatelé: Hlavní město Praha, Divadlo Na zábradlí, Divadlo DISK
Partnet: Ministerstvo kultury
Zaměření festivalu
a jeho programová struktura
Hlavním heslem festivalu je Divadlo jako mezinárodní komunikační jazyk.
Na něm je postavena jednak dramaturgie
festivalu, a jednak i jeho struktura. Od svých
počátků, které se datují do roku 1999, se festival APOSTROF (tehdy ještě pod názvem MB/
apostrof/99) zaměřil na konfrontaci českého a
slovenského divadla na straně jedné, a divadla
ze vzdálenějšího zahraničí na straně druhé.
Během jednotlivých ročníků festivalu
se zaměření festivalu úžeji vypro�lovalo: jednotlivé divadelní žánry a formy, národní kultury, režijní přístupy a způsoby herectví komunikují pomocí jazyka, který je všem srozumitelný
a který je tím jediným hodnotícím prvkem při
výběru účinkujících. České i zahraniční soubo-
2
ry hovoří řečí, která boří národnostní i národní
hranice, hovoří jazykem divadelním.
„Základní myšlenkou, s níž tvůrci zahajovali první ročník, je setkávání a vzájemná
konfrontace špičkových českých, slovenských
a zahraničních nezávislých, amatérských a
poloprofesionálních divadel,“ říká ředitel festivalu Akram Staněk. „Během uplynulých let
se nám podařilo uvést na festivalových scénách
divadelní soubory ze všech koutů světa, vytvořili
jsme řadu projektů, na nichž se společně podíleli
čeští a zahraniční tvůrci, navázali jsme spolupráci
s mnoha festivaly v zahraničí.“
Apostrofská premiéra a Divácká cena
Zvláštností festivalu APOSTROF je to,
že hlavní cenu neudělují pořadatelé, ale sami
diváci. Během celého trvání festivalu mají návštěvníci možnost udělit každému představení
verdikt svým hlasováním. Na závěr festivalu je
vyhlášen a oceněn nejúspěšnější soubor, který
si tímto zajistí účast na příštím ročníku APOSTROFu bez výběrového řízení.
Apostrofská premiéra je hozenou
rukavicí všem souborům. Ten, který výzvu přijme, má možnost premiérově uvést svoji hru
na festivalových scénách, před festivalovým
publikem a před festivalovými tvůrci a podělit
se s nimi o premiérové napětí i radost.
Doprovodné akce festivalu
Kromě hlavního programu nabízí
festival řadu doprovodných akcí a představení
v off programu. Návštěvníci i účinkující mají
možnost se zúčastnit tvůrčích divadelních
dílen, jejichž program bude znám v dubnu
2007, pobavit se na festivalovém večírku (ten je
spojen s prezentacemi jednotlivých souborů),
podebatovat nad představeními s divadelními
tvůrci a odborníky.
Program je připraven i pro sponzory
a média (tiskové konference, interview s pořadateli a účinkujícími, tiskové zprávy, obrazová
dokumentace a denní festivalové aktuality ve
festivalovém zpravodaji).
Na představení zahraničních souborů
jsou pozváni zástupci velvyslanectví jejich domovských zemích či konzulátů v ČR.
Festival se koná ve spolupráci s
Hlavním městem Prahou, Divadlem Na zábradlí a Divadlem DISK, za �nanční podpory
MK ČR.
Kontakty:
Akram
Staněk
– ředitel festivalu: tel.: 604 226 170, e-mail:
[email protected], Marie Fišerová
– produkce: tel.: 603 461 917, e-mail: marie.f
[email protected], Anenské nám. 5, 115 33
Praha 1, Viola Baštýřová – dramaturgyně: tel.:
776 210 599, e-mail: [email protected]
ZNOJEMSKÝ
STROM POHÁDEK
2007
PROPOZICE
Základní organizační údaje:
Termín konání: 21.–25. 5. 2007
Pořadatel: Znojemská Beseda, Masarykovo
nám. 22, 669 01 Znojmo; IČO: 00092720
Místo konání: Městské divadlo Znojmo, nám.
Republiky 20, Znojmo
Charakteristika přehlídky: Nepostupová soutěžní přehlídka amatérských činoherních souborů hrajících pro děti. Ocenění
nejlepšího souboru cenou „Znojemský pohádkový strom“. Hodnocení provádí odborná porota, která rovněž vede debaty po jednotlivých
představeních. Závěrečné hodnocení výsledků
přehlídky proběhne formou slavnostního večera dne 25. května 2007.
Podmínky účasti:
Účast na základě přihlášky souboru
(viz vzor ke zvětšení uprostřed bulletinu).
V případě velkého počtu přihlášených bude
proveden následný výběr účastníků pořadatelem. Prosíme proto buď umožnit zhlédnutí
nabízeného představení do 31. 3. 2007, nebo
raději spolu s přihláškou zaslat videokazetu
se záznamem představení (v pořádku vrátíme
poštou nebo osobně na přehlídce). Pořadatelé
3
si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů.
Autorská práva:
V přihlášce soubor potvrdí, že má
vyřešeny náležitosti provozování uměleckého
díla a uvede agenturu, která autora zastupuje.
Autorské poplatky hradí pořadatel.
Co nabízíme:
g úhradu nákladů ve výši cestovních výloh
souboru
g úhradu nákladů na ubytování souboru (1 noc)
g úhradu autorských poplatků
g možnost zahrát si před hledištěm plným
dětského publika ve věku 1. stupně ZŠ a před
odbornou porotou – a to každý soubor vždy
dvakrát za dopoledne ( v 8.30 a v 10.15)
g divadlo s kukátkovým jevištěm o rozměrech
6,5 x 7,5 m, s forbínou a výškou v portále 4,2 m,
vybaveném moderní technikou
g po představení povídání o viděném s porotou a k tomu malé občerstvení
Co požadujeme:
Do 28. 2. 2007 obdržet řádně vyplněnou přihlášku a jako její přílohu kopii dokladu
o právní formě existence souboru, fotogra�i
z představení, případně i videokazetu či DVD
s jeho záznamem. Další požadavky viz níže.
Co chceme znát o představení:
Kromě základních údajů uvedených
na přihlášce jeho stručnou charakteristiku,
osoby a obsazení, jmenný seznam dalších
podílejících se osob – zde, prosím, uveďte, co
daná osoba při představení zajišťuje.
Slovo o souboru:
Alespoň v několika větách to základní
o souboru včetně adresy kontaktní osoby – pro
otisknutí v přehlídkové informační publikaci.
Přihlášku zasílejte do 28. 2. 2007
na adresu:
Znojemská Beseda, Václav Beran, Masarykovo nám. 22, 669 01 Znojmo
Další informace rádi poskytneme:
na tel.: 515 300 244 – Václav Beran;
515 300 243 – RNDr. Alena Moravcová; fax:
515 300 240, e-mail: [email protected];
[email protected]
THEATRUM KUKS
6. ROČNÍK FESTIVALU
BAROKNÍHO DIVADLA,
OPERY A HUDBY
V KUKSU 23.–26. SRPNA 2007
POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PAVLA
BRADÍKA
Pořadatelé: GATE Náchod, Obec Kuks, Hospitál
Kuks
Generální partner: KOOPERATIVA,
POJIŠŤOVNA, a. s.
Hlavní partner: RWE TRANSGAS, a. s.
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR,
Královéhradecký kraj
Kuks, dnes malá vesnička na půl cesty
mezi Dvorem Králové a Jaroměří, je zvláštní místo. Nesmírně bohaté svojí minulostí a donedávna
paradoxně nesmírně chudé přítomností. V Kuksu
se teď totiž dějí věci! Od časů Františka Antonína
hraběte Sporcka, který na levém břehu Labe nechal postavit věhlasné lázně, na pravém klášter
s hospitálem a na lázeňském břehu Labe otevřel
roku 1702 dřevěné divadlo Comoedien-Haus,
kde vystupovaly evropské divadelní společnosti
a benátská operní stagiona, uplynulo už pár set
let. V roce 2002 se zde poprvé uskutečnil festival
Theatrum Kuks, aby se do Kuksu vrátily pozdní
commedia dell’arte, Rademinovy či Defrainovy
hanswurstiády, vivaldiovská opera, Božanovy
duchovní písně, pouti, Koniášova kázání, poustevnická tematika, tanec, čarodějnické písně a
další popěvky, parforsní lovecké signály, Hanckeho básně, pouliční divadla, vodní hudba na Labi i
barokní soutěže na bývalém sportovišti.
Festival se řídí barokní dramaturgií,
kombinuje profesionální a neprofesionální
umění, zahraniční hosty z Itálie, USA, Německa,
Rakouska, Francie a Polska, rekonstrukce starých
„kukských“ textů i nové realizace a land-artové
akce ve snaze navázat na genius loci. Festival
každoročně vyhledává i nové lokality v areálu
Národní kulturní památky Hospitál Kuks (včetně
kostela, refektáře, lékárny, lapidária, nádvoří,
zahrady nebo okolí soch Ctností a Neřestí), v zákoutích památkové rezervace Kuks (na kaskádo-
4
vém schodišti, v kukském „podsvětí“, v obnoveném Comoedien-Hausu) atd. Návštěvníci mají
dokonce přístup do Sporckovy hrobky, která
je za běžného provozu pro veřejnost uzavřena.
Theatrum Kuks je jediný na baroko orientovaný
festival v Královéhradeckém kraji s celostátním
významem a s mezinárodní účastí. Letos to bude
již pošesté, co s sebou tento ojedinělý festival
přinese do kukského „krásného oudolí“ barokní
umění všeho druhu.
Vyzýváme divadelní soubory, které mají v repertoáru barokní tituly, aby se
zúčastnily festivalu Theatrum Kuks 2007,
přijely si zahrát do krásného prostředí
kukského areálu a svým vystoupením
přispěly ke svátku barokního divadla!
Přihlášky přijímáme do 31. března 2007.
Sekretariát: 544 43, Kuks 53, e-mail:
[email protected], web: http://theatrum.zde.cz
Ředitel festivalu: Stanislav Bohadlo, tel.: +420
602 470 459, [email protected]
Manažerka festivalu: Zuzana Milková, tel.:
+420 608 524 563, [email protected]
FEMAD
SALON ODMÍTNUTÝCH
36. ROČNÍK
DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY
OCHOTNICKÉHO DIVADLA
V PODĚBRADECH
24.–27. KVĚTNA 2007
PROPOZICE
Poděbradský FEMAD se vrací ke své
původní tradici, kdy býval vyhledávaným místem
setkání odmítnutých souborů. Dvakrát však do
stejné řeky vstoupit nelze. FEMAD už nebude
nabízet platformu divadelníkům, kteří nevyhovují z ideologických důvodů. Chceme pozvat na
přehlídku soubory, které zůstaly těsně před branami postupu na celostátní přehlídku. Mnohdy
to může být dáno jen omezeným počtem hracích
míst na celostátní přehlídce, jindy z důvodu sub-
jektivního pohledu hodnotitelů, kteří se nenaladili
na stejnou vlnu jako divadelní soubory. A protože
umění je objektivně nezměřitelné, chceme těmto
souborům, které zůstaly odmítnuty těsně pod
čarou, nabídnout novou možnost tvůrčí konfrontace na poděbradském FEMADu.
Termín: 24.–27. května 2007
Účast: 9 divadelních souborů vybraných na základě doporučení krajských porot a
odpovídajících dramaturgické skladbě přehlídky.
Hodnocení: Soubory se hodnotí ve
vzájemné diskusi a o vítězi přehlídky a dalších
cenách rozhodují samotní účastníci prostřednictvím svých mluvčích při závěrečném veřejném
hlasování. Hlasuje se o nejlepší inscenaci, mužský herecký výkon v hlavní roli, ženský herecký
výkon v hlavní roli, mužský a ženský herecký výkon ve vedlejší roli a nejlepší scénogra�i, případně hudbu. Divácká porota uděluje cenu divácké
poroty (bez omezení kategoriemi) a porota
mladých divadelníků uděluje cenu mladému
divadelníkovi do 25 let.
Podmínky:
1. Do programu FEMADu budou zařazeny předně ty soubory a jejich inscenace, které
byly doporučeny krajskými porotami, ale nebyly
zařazeny do programu přehlídky celostátní
(Divadelní Děčín / Divadelní Třebíč). V druhém
sledu bude proveden výběr na základě doporučení krajských přehlídek z inscenací, které budou
odbornými porotami označeny jako první nepostupující (nedoporučené na celostátní přehlídku). Návrhy musí být doručeny pořadatelům
FEMAD nejdéle do 2. 4. 2007 (použijte Přihlášku
– evidenční list souboru a inscenace viz vzor ke
zvětšení uprostřed bulletinu). Součástí doporučení musí být písemné hodnocení inscenace
v délce cca 10 řádků.
2. Dramaturgická rada přehlídky vybere podle doporučených titulů a termínových
možností 9 titulů, které budou odehrány: čtvrtek
20.00, pátek 10.00, 16.00, 20.00, sobota 10.00,
16.00, 20.00 a v neděli 10.00 a 15.00. V neděli
v 19.00 proběhne veřejné hlasování a udílení
cen přímo na jevišti divadla.
3. Každý účastník nominuje svého
mluvčího, který musí být na náklady pořadatele
5
přítomen po celou dobu přehlídky. Účastní se
besed o jednotlivých představeních a na závěr
přehlídky hlasuje o cenách (v případě svého
souboru je vždy z hlasování vyloučen).
4. Zúčastněný soubor má nárok na
cestovné (4 Kč/km osobní automobily, 15 Kč/km
autobus), jedno hlavní jídlo a občerstvení. Soubor ze vzdálenosti přesahující 120 km má nárok
na bezplatné ubytování pro všechny přítomné
členy nezbytné pro zdar inscenace. V takovém
případě ještě souboru vzniká nárok na snídani.
Pořadatel na požádání zajistí na náklady účastníků další stravování i ubytování v přijatelných
cenách i po celý průběh přehlídky.
5. O účasti na přehlídce bude programovou radou rozhodnuto nejpozději do 15.
dubna 2007.
Pořadatelé: DS Jiří Poděbrady, Město Poděbrady, KIC, s.r.o., Poděbrady
Partneři: RWE, a.s., Středočeský kraj, Poděbradka, a. s.
Kontaktní adresa: Divadelní spolek Jiří, P. O.
BOX č. 2, 290 01 Poděbrady
OCHOTNICKÝ
PLAKÁT 2007
2. ROČNÍK PERIODICKÉ SOUTĚŽE
DIVADELNÍHO GRAFICKÉHO
DESIGNU
S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ
Plakát je součástí výtvarné kultury ulice.
Divadelní plakát však cíleně zve z ulice do kulturního zařízení, na kulturní událost. V tom je výjimečný.
Navíc v sobě spojuje jednak stránku komerční,
protože má zájem nabízené „zboží“ dobře prodat,
a jednak současně i nezanedbatelnou stránku
estetickou, protože má zájem už zvoleným výtvarným názorem naznačit pojetí, obsah, případně
atmosféru divadelního představení. S ohledem na
bohatou tradici divadelního plakátu se jeví potřeba
metodicky podporovat ty soubory a jejich aktivity,
které nepodceňují význam divadelního plakátu
jako svébytného artefaktu. Cílená estetizace a s tím
spojená aktivizace potenciálního diváka začíná ve
chvíli, kdy se zastaví u zajímavě řešeného plakátu.
A od nápaditého, nevšedního plakátu pak vede
přímá cesta do divadelního hlediště.
Vyhlašovatel:
Divadelní spolek Jiří Poděbrady za odborné gesce NIPOS-ARTAMA a za �nanční podpory
Ministerstva kultury a Středočeského kraje.
Účast:
Soutěže se mohou zúčastnit všechny
právnické osoby v České republice, které pro propagaci své amatérské divadelní tvorby vydávají
divadelní plakáty a programy, na jejichž realizaci
se převažujícím způsobem podíleli neprofesionální
výtvarníci a vznikly v časovém úseku od 1. února
2006 do 31. ledna 2007. (Rozhodující je datum
realizace, nikoliv premiéry.) Za stejných podmínek
se mohou do soutěže přihlásit i fyzické osoby, které
nejsou profesionálními výtvarníky a designéry a
svou tvorbou se podílejí na realizaci divadelních
plakátů a programů.
Kategorie:
Kategorizace soutěžních prací byla na
základě zkušeností nultého ročníku zrušena a výtvarníci, respektive amatérská divadelní sdružení
mohou dle svého zvážení zasílat realizované programy a plakáty buď jako samostatné soutěžní artefakty, případně jako komplet (plakát a program).
Dále do soutěže mohou být zařazeny invenčně
pojaté pozvánky na premiéry a představení, rovněž originální vstupenky apod. V neposlední řadě
do soutěže mohou být přihlášeny také originálně
řešené programy divadelních festivalů.
Přihlášky:
Každý zúčastněný subjekt může do
soutěže zaslat nejvýše 3 kusy plakátů či programů
(apod.) z různých divadelních realizací, přičemž
komplet plakát a program se považuje za jeden
soutěžící artefakt.
Přihlášený plakát či program musí být
zaslán ve trojím vyhotovení v takovém stavu, aby
nemohlo dojít během přepravy k poškození, na
adresu: Divadelní spolek JIŘÍ, P. O. BOX č. 2, 290 01
Poděbrady. Zásilku s průvodním dopisem označte
heslem PLAKÁT.
Další technické podmínky:
Zaslané soutěžní artefakty se nevracejí.
V přiloženém průvodním dopise musí být uveden
6
DIVADELNÍ DĚČÍN
10.-13. 5. 2007
Městské divadlo Děčín
Teplická 75, 405 02 Děčín,
tel./fax: 412 530 797, tel.:412 530 630
e-mail: [email protected]
Vážení divadelní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Národní přehlídky amatérského činoherního a
hudebního divadla DIVADELNÍ DĚČÍN / DIVADELNÍ TŘEBÍČ, jejíž děčínská čát se koná ve
dnech 10.-13. 5. 2007. Pokud budete mít zájem přehlídku navštívit, vyplňte a odešlete
prosím níže uvedenou přihlášku. Těšíme se na setkání.
NIPOS-ARTAMA a Městské divadlo Děčín
Jméno a příjmení: ..............................................................................................................
Adresa: ................................................................................................................................
Telefon: ...............................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
Ubytování
Stravování
Typ
Inf. cena
Hotel
280,- Kč
Internát
200,- Kč
Den
čtvrtek
10.5.2007
pátek
11.5.2007
sobota
12.5.2007
Mužů
Počet
Den
čtvrtek
10.5.2007
Žen
Typ
Počet
večeře
pátek
11.5.2007
snídaně
oběd
večeře
sobota
12.5.2007
snídaně
oběd
věčeře
neděle
19.5.2007
snídaně
Celodenní strava: 170,- Kč (inf. cena)
DIVADELNÍ TŘEBÍČ
16.-20. 5. 2007
KVIZ Třebíč
Karlovo náměstí 47, 674 01 Třebíč
tel./fax: 568 610 041, tel.: 568 610 015
e-mail: [email protected]
Vážení divadelní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Národní přehlídky amatérského činoherního a
hudebního divadla DIVADELNÍ DĚČÍN / DIVADELNÍ TŘEBÍČ, jejíž třebíčská čát se koná ve
dnech 16.-20. 5. 2007. Pokud budete mít zájem přehlídku navštívit, vyplňte a odešlete
prosím níže uvedenou přihlášku. Těšíme se na setkání.
NIPOS-ARTAMA a KVIZ Třebíč
Jméno a příjmení: ..............................................................................................................
Adresa: ................................................................................................................................
Telefon: ...............................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
Ubytování
Stravování
Typ
Inf. cena
Internát
200,- Kč
Den
Mužů
Počet
Den
středa
16.5.2007
Typ
oběd
večeře
čtvrtek
17.5.2007
snídaně
oběd
večeře
pátek
18.5.2007
snídaně
oběd
věčeře
pátek
18.5.2007
sobota
19.5.2007
snídaně
oběd
večeře
sobota
19.5.2007
neděle
20.5.2007
snídaně
raut
středa
16.5.2007
čtvrtek
17.5.2007
Žen
Počet
název subjektu, který nominuje do soutěže své plakáty a programy, datum premiéry (není-li uveden
v textu) a jméno, příjmení, adresa a telefonický kontakt na výtvarníka (či výtvarníky), autora soutěžní
realizace a přiložený doklad o úhradě manipulačního poplatku ve výši 100 Kč za každý přihlášený
příspěvek (účet 51-7265600257/0100, var. symb.
100, nebo složenkou na výše uvedenou adresu).
Závazný termín odeslání, aby zaslané soutěžní
práce mohly být posouzeny odbornou porotou, je
31. března 2007.
Odborná porota:
Hodnotící porota je tříčlenná a pracuje
ve složení: akademický malíř František Štorm, vedoucí katedry gra�ky VŠUP Praha, ing. architekt Jan
Pavlíček, amatérský divadelní režisér a profesionální
výtvarník a Mgr. Pavel Purkrábek, divadelní výtvarník a scénograf.
Vyhlášení výsledků a ceny:
Vyhlášení výsledků proběhne při zahájení celostátní přehlídky FEMAD Poděbrady. Odborná porota má právo udělit hlavní cenu soutěže a
dále až 4 zvláštní ceny. Udělené ceny mají věcnou i
peněžitou formu. Ocenění výtvarníci budou na náklady vyhlašovatele pozváni na vyhlášení výsledků.
Hodnotící komise dále vybere cca 20 nejzajímavějších přihlášených prací na výstavu, která bude
zahájena vernisáží na poděbradském FEMADu.
Odborná porota zpracuje závěrečnou
studii o soutěži, která bude shrnovat představené
tendence, čímž by mělo dojít i k novým výtvarným
impulzům jednotlivých amatérských výtvarníků a
ochotnických souborů. Závěrečnou zprávu poroty obdrží všechny přihlášené subjekty. Výsledky
soutěže budou zveřejněny v časopise Amatérská
scéna.
Ostatní ustanovení:
Pořadatelé soutěže vytvoří takové
podmínky, aby se součástí divadelní přehlídky
FEMAD 2007 stala jednodenní víkendová dílna pro
amatérské výtvarníky se zaměřením na divadelní
gra�cký design. O pořádání tohoto workshopu a
podmínkách účasti budou všichni přihlášení účastníci soutěže včas informováni. Stejná informace
bude rozšířena prostřednictvím krajských postupových přehlídek a v pravidelném informačním
bulletinu pro amatérské divadlo d´ARTAMAn. Pro
zjednodušení situace pořadatelé uvítají, když už
s přihlášenou soutěžní prací účastníci vyjádří případný zájem o účast na workshopu.
Za organizační štáb
Dr. Ladislav Langr, ředitel soutěže
KOPŘIVNICKÁ
BEDNA 2007
À LA HRAČKA
VI. ROČNÍK NESOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKY
STUDENTSKÉHO
A JINAK MLADÉHO DIVADLA
PROPOZICE
Termín konání přehlídky: čtvrtek
31. května až neděle 3. června 2007
Místo konání: DDM Kopřivnice,
Kpt. Jaroše 1077, 742 21, Kopřivnice
Termín odeslání přihlášky: do 6. května 2007
Poslání přehlídky: Předvést si navzájem
své dosavadní divadelní zkušenosti a dovednosti,
vzájemně se inspirovat a obohatit. Přehlídka není
omezena konkrétním divadelním oborem. Budou
probíhat diskusní klubíčka, podle zájmu budou k dispozici dílny či společný program a na závěr nebude
chybět hapenning. No prostě budeme si hrát...
Technické podmínky: K dispozici je: jeviště o rozměrech š. 7 m, h. 3 m. Rozměry sálu: 15 m
x 7,5 m. Jedná se tedy spíše o představení malých
jevištních forem. K dispozici: re�ektory, stmívače,
reprobedny, CD, možnost několika opon včetně
bílé na stínohru... Jiné požadavky je třeba nahlásit
předem, případně si je obstarat samostatně.
Občerstvení: V průběhu přehlídky bude
k dispozici bufetové občerstvení s teplou kuchyní (gril).
Stravování: Dle domluvy a objednávky
lze v DDM (guláš, řízky, zelňačka) za cca 20–30 Kč
za jedno jídlo.
Úhrada nákladů: Pokud se nám opět
podaří zajistit potřebné �nance jako doposud,
uhradíme cca 50 % nákladů spojených s dopravou
11
na divadelní přehlídku a zpět, avšak pouze vlakem
ČD (skupinové jízdenky), nebo linkovým autobusem ČSAD, doprava osobním automobilem dle
osobní domluvy. Účinkující soubory neplatí žádný
účastnický poplatek. Vstup na všechna divadelní
představení přehlídky je zdarma.
Ubytování: Ubytovat se můžete v prostorách DDM Kopřivnice za 20 Kč (k dispozici:
klubovny, WC, kuchyňka; spací pytel a karimatku
s sebou) nebo na ubytovně SPŠS Kopřivnice za 150
Kč (pokoje, postele, sprcha, WC).
Informace a přihlášky: Prosím, abyste
nejpozději do 6. 5. 2007 zaslali závazné přihlášky
(tiskopis vám na vyžádání zašleme) na adresu Pavel
Rösner, ÚDIVADLO DDM Kopřivnice, Kpt. Jaroše
1077, 742 21 Kopřivnice nebo na e-mail: [email protected]
Další informace: [email protected], tel.: 602 724 115.
Zveme Vás na Zveme Vás na
v pořadí již XV.
Zveme Vás na Zveme Vás na Zveme Vás na
DIVADLO V TRÁVĚ
přehlídku, které se mohou zúčastnit
všechny amatérské soubory z ČR
(a nebudou-li drahé, i soubory ze zahraničí),
které chtějí hrát pod volnou oblohou ve svěží trávě.
Zveme Vás
27.–29. července 2007
DO BECHYNĚ
Toto je pozvánka pro všechny, kteří chtějí konfrontovat
svá hledání výrazových prostředků pro divadlo v plenéru
s druhými. Hlavním cílem přehlídky tedy je radování se
z práce druhých, poznávání, konzultace, inspirace.
Zveme nejen všechny soubory, ale i všechny zájemce
o poučení a nahlédnutí do kuchyně druhých.
Těšit se můžete na pořádnou porci trávy.
Bližší informace a příjem přihlášek u organizátorů.
U Nádraží 602
391 65 Bechyně
Tel: 381 213 338
Tel, fax: 381 212 433
e-mail: reditel@kulturnidum
[email protected]
JUŽSENAVÁSTĚŠÍMEJUŽSENAVÁSTĚŠÍMEJUŽSENAVÁSTĚŠÍMEJUŽSENAVÁSTĚŠÍME
ZLATÁ
DIVADELNÍ ŽÁBA
Občanské sdružení Žába na prameni
vyhlašuje první ročník dramatické soutěže pro
veřejnost na téma: Rovné příležitosti žen
a mužů v životě, v práci, ve škole, doma…
Aneb: O tom, že feminismus není bubák, že rovné šance mají mít všichni a všechny, že gender
není sprosté slovo, že stereotypy jsou pozitivní
i negativní, že předsudky jsou manipulativní, a
že nejlépe by nám bylo, kdybychom mohli být
jednoduše všichni sami sebou.
Kdo se může zúčastnit
Do soutěže mohou svou původní divadelní
hru přihlásit autoři či autorky píšící česky nebo
slovensky, kteří si vyzvednou přihlášku a informace na [email protected] nejpozději
do 30. května 2007.
Kdy, jak a kým bude vybrán/a vítěz/ka
Uzávěrka soutěže je 30. června 2007. Hry bude
posuzovat porota jmenovaná Žábou na prameni, o. s., a divadelní, literární, audiovizuální
agenturou DILIA.
Výherkyně/výherci soutěže převezmou ceny
při slavnostním večeru v prosinci 2007. Finanční ocenění získají první tři:
1. místo 15 000 Kč, 2. místo 10 000 Kč, 3. místo
5000 Kč. První tři oceněné texty budou představeny formou autorského čtení, např. na akcích
organizovaných Žábou na prameni, v Rádiu 1,
ČRo a dalších. Vítězným autorům nabízí agentura DILIA své agentážní služby. Vítězný text
bude zařazen do projektu 8@8, v rámci něhož
Divadlo LETÍ ve spolupráci s agenturou DILIA
představuje formou scénických čtení současné
české a zahraniční hry. Pět nejlepších her bude
publikováno na www.zabanaprameni.cz .
Soutěž �nančně podpořil nadační fond: SLOVAK-CZECH WOMEN´s FUND. Partnery soutěže jsou: Divadelní, literární, audiovizuální
agentura Dilia a Rádio 1 , Český rozhlas 6 .
12
Divadlo bez zákulisí Sokolov ve spolupráci s MDK Sokolov vás zve na přehlídku
SOKOLOVSKÁ ČURDA
(čurda – malá divadelní role)
Jedná se o pátý ročník nesoutěžní divadelní přehlídky pro soubory z celé ČR.
Zveme vás!
Kam?
DO SOKOLOVA
Kdy?
28. – 30. ZÁŘÍ 2007
Pozvánka je především pro všechny soubory ČR, které si ani tak nechtějí dokázat, kdo je lepší,
jako si hezky zahrát, setkat se se sobě podobnými cvoky a popovídat si o řeholi, kterou sdílíme.
Zveme nejen všechny soubory, ale i všechny příznivce ochotnického divadla, kteří mají zájem o poučení
a nahlédnutí, jak a co dělají druzí.
UZÁVĚRKA PŘÍHLÁŠEK JE 31. 5. 2007.
Jako v minulých letech používáme osvědčené přihlášky, které vymyslela ARTAMA
(viz vzor ke zvětšení uprostřed bulletinu).
Vyplňte je, prosím, pečlivě a odpovědně, ať v tom nemáme chaos.
Chceme vybírat pečlivě a zajistit žánrovou pestrost, tak nám k přihlášce přibalte text hry, podle kterého jste zkoušeli.
Můžeme vám nabídnout:
K hraní: divadlo s jevištěm 10,5 m š. x 6,5 m hl. s půlkruhovou
forbínou 10,5 m š. x 3,5 m hl. ve vrcholu.
Vybavení: divadlo – minidisk, cd, mc, mc-double mixpult 16 vstupů, ozvučení cca. 2000 W,
Stage 400 W, Back stage 900 W, 2x interkom, mikrofony, stojany, kabeláž, konektory XLR,
Jack světelný pult NOVA LM 96 SF, výstup DMX 512, stmívače DDS 24,
re�ektory FHR 500 W 1000 W na 3 rampách, portálech, bočních lávkách a ochozech, re�ektory CHR 500 W
ve 2 bateriích nad jevištěm, 2x přední nepohyblivé FHR 2000, 2x tvarovací HHR 1200 se stojany.
K spaní: ubytovnu za 150 Kč / osoba
K povídání: salonek a kavárnu
Zaplatíme: účinkujícím nocleh a dopravu (vozidlo do 3,5 t – 3,80 Kč/km, nad 3,5 t – 7,60 Kč/km).
Hlaste se na adrese :
Eva Valjentová, Spartakiádní 1960, 356 01 Sokolov
tel.. 723 899 095, e-mail: [email protected]
POZOR ! PŘEHLÍDKA NENÍ ŽÁNROVĚ OMEZENA !
TĚŠÍME SE NA VÁS !
13
KAŠKOVA ZBRASLAV
2007
VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍ SOUTĚŽE
JEDNOAKTOVÝCH HER
Amatérská divadelní asociace
a Svaz českých divadelních ochotníků
vyhlašují soutěž a národní přehlídku
jednoaktových her pro amatérské divadelní soubory pod tradičním názvem
Kaškova Zbraslav 2007.
Soutěž je v lichých letech vyhlašována jako Kaškova Zbraslav s národní
přehlídkou ve Zbraslavi a gescí Amatérské
divadelní asociace, v sudých letech pak jako
Memoriál Ladislava Lhoty s národní přehlídkou v Holicích a gescí Svazu českých divadelních ochotníků. Gestoři mohou organizačně-technickým provedením národního kola
přehlídky pověřit jinou právnickou osobu
(divadelní soubor, kulturní dům apod.).
V roce 2007 je gestorem národní
přehlídky Amatérská divadelní asociace,
partnerem Svaz českých divadelních ochotníků, organizačně-technickým subjektem
národního kola je D. S. Monde, spolupracující
organizací je Zbraslavská kulturní společnost.
Posláním soutěže je podpořit
tradici uvádění jednoaktových her a jiných
krátkých scénických útvarů, které dávají
souborům možnosti jak repertoárové rezervy s obvykle menším obsazením, tak
uvádění méně frekventovaných textů.
O organizaci soutěže v každém roce rozhoduje pracovní komise složená ze zástupců
obou vyhlašovatelů.
Jednoaktovka musí pro účely
soutěže splňovat tato kritéria:
a) musí jít o inscenaci dramatického textu
(vyloučeno je pohybové divadlo, pantomima a opera);
b) inscenace je založena na souhře nej-
méně dvou dramatických postav (herců),
jednajících pohybem i slovem (nepatří sem
divadlo jednoho herce, recitační pásmo,
divadlo poezie);
c) časový rozsah je minimálně 10 min., maximálně 50 min.;
d) divadelní provozování hry je autorskoprávně ošetřeno hrajícím souborem.
Soutěž je dvoustupňová. Prvním
stupněm jsou oblastní kola, která musí
skončit nejpozději do 15. srpna 2007.
Termín oblastních kol jsou pořadatelé povinni oznámit nejméně 14 dnů předem na
adresu ADA. V roce 2007 se uskuteční národní přehlídka Jednoaktovky ve dnech
23.–25. 11. 2007 v Praze-Zbraslavi. Poroty oblastních kol mají právo doporučit
dvě inscenace s určením pořadí do NP
gestorovi přehlídky.
Přihlášky do oblastních kol na tiskopisech „Evidenční list – přihláška souboru
a inscenace“ je nutné zaslat na adresu ADA
nebo SČDO, a to nejpozději do 15. května
2007. Přílohou přihlášky (lze ji stáhnout na
adrese http://scdo.webpark.cz; www.ada-divadlo.cz; nebo http://www.vsvd.cz/)
musí být jeden exemplář textu aktovky.
Požadované dokumenty lze zaslat elektronicky. Organizační a �nanční podmínky
oblastních kol i národní přehlídky stanoví
jejich pořadatelé. Část nákladů mohou přenést i na soutěžící.
Doporučení na národní přehlídku
musí zaslat organizátoři oblastních kol do
14 dnů po ukončení oblastního kola na
adresu ADA.
Na národní přehlídce budou
vyhlášeny vítězné inscenace na základě
doporučení hodnotící poroty a vítězné
představení může být doporučeno do programu Jiráskova Hronova 2008. Nedílnou
součásti národní přehlídky jsou rozborové
semináře.
Amatérská divadelní asociace &
Svaz českých divadelních ochotníků
14
LiStOVáNí
Cyklus scénických čtení
Od roku 2003 si v České republice, a dnes už nejen tam, vydobyl své
neotřesitelné místo skromný projekt LiStOVáNí, který si na sebe vzal neskromný
úkol – představovat zajímavé, aktuální
knihy, jež se objevují na trhu. Každý měsíc mu stojí tváří v tvář vybraní autoři a
jejich dílo či přímo konkrétní kniha. Ta je
pak před diváky interpretována v podobě
scénického čtení. Připravují jej členové
činohry Jihočeského divadla v Českých
Budějovicích a Městského divadla Brno
Věra Hollá, Pavel Oubram a Lukáš Hejlík v
další spolupráci herců z různých českých
a slovenských měst.
V každoměsíčním seriálu přinášejí v rámci LiStOVáNí nový titul. Jde přibližně o hodinové divadelní vystoupení,
v němž přenášejí děj knihy, jazyk autora,
atmosféru dané literatury na obecenstvo, které zatím tvoří především hojný
počet studentstva a které se tak ve světě
oproštěném od kultury a literatury vrací
zpět k tomu, co tu bylo první – knize. Nepředstavujte si ale nějaké fanzinové čtení
oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou,
začátkem a koncem.
Svérázný projekt LiStOVáNí si
získal stálé publikum na čtyřech scénách
– v Praze to je vždy beznadějně vyprodaná poetická kavárna Obratník, v Českých
Budějovicích sympatické divadlo SUD,
v Brně kultovní Skleněná louka / Místo
galerie a konečně i v Bratislavě, kde
patří k nejnavštěvovanějším vrcholům
programu Štúdia 12. Nedá se opomenout
také nespočet akcí „mimo“ program – na
nejrůznějších knižních či multikulturních
festivalech (Svět knihy Praha / Brno, Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě,
Literárny cirkus, Žilinský literární festival,
Comiks Saloon, Libriáda v Trnavě, Divadelní Festival smíchu v Pardubicích, Semtex Culture) či pro akce kulturních institutů (České centrum na Slovensku, Polsku
a Maďarsku, Goethe-institut, Rakouské
kulturní fórum, Slovenský institut). Z
LiStOVáNí se tedy stal fenomén šířící literaturu, českou, slovenskou i překladovou,
opravdu v evropském měřítku.
Navíc díky vřelé spolupráci se
všemi předními českými a slovenskými
nakladateli se chystá LiStOVáNí přibrat
do svých programů ještě jeden zásadní bod. Na všech jeho stálých scénách,
krom zmiňovaných představení, pořádat
navíc každoměsíčně křest aktuální knihy,
doprovázený autorem, nakladatelem,
autogramiádou, besedou. Knihy a jejich
novota tak oběhnou hned čtyři města a
dostanou se tedy dál než do Prahy. Stejně
tak se tvůrci projektů budou snažit zvát na
svá představení autory, i ty zahraniční.
LiStOVáNí je zcela jistě originálním projektem, který velmi účinně míří do
černého. Je dobře navštěvován, vzdělává,
baví, inspiruje k četbě, propaguje naši i
překladovou literaturu, nabízí divadelní
performance, vládne příjemnou atmosférou a duchaplně vyplňuje chvíle, které
dnes obětujeme často stupidní kultuře.
LiStOVáNí má současně na repertoáru:
§ Richard Brautigan: HAWKLINSKÁ NESTVŮRA
§ Chuck Palahniuk: PROGRAM PRO
PŘEŽIVŠÍ
§ Alessandro Baricco: OCEÁN MOŘE
§ Michal Hvorecký: BRAND PARTY
§ Marián Palla: ZAMEŤ MOU HRUĎ
§ Denis Leary: RAKOVINU NEVYLÉČÍŠ
15
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Tove Janssonová: ČAROVNÁ ZIMA
(jeden z příběhů skřítků muminů)
Tomáš Míka: UND
Anton Pavlovič Čechov: PODVODNÍCI Z NOUZE
David Jan Žák: AXE AFRICA
Pavel Brycz: PATRIARCHÁTU DÁVNO
ZAŠLÁ SLÁVA
Václav Havel: PROSÍM STRUČNĚ
BÁSNÍCI CESTUJÍCÍ AUTOSTOPEM (na
cestě s Beat Generation)
HAKLIÁDA aneb pražský voyeur J.B.
(z díla Emila Hakla)
JSEM Z TOHO WOODY ALLEN (literární výstřely nejen z Brodwaye)
NEPROPADEJTE PANICE!! – Douglas
Adams: STOPAŘŮV PRŮVODCE GALAXIÍ
KNIHA O HŘBITOVĚ A CINTORÍNĚ od
Samka Tále, který smrdí stále
ROGER KROWIAK (parodické příběhy
agenta Krowiaka od kolektivu autorů)
GUTTENBERGOVY ČÍTANKY (koláž
povídek a ukázek ze slovenské, francouzské, německé, africké, britské a
americké čítanky z Guttengergovy
řady)
! ODKOUPÍME
– NABÍDNĚTE !
Pro potřeby redakce časopisu odkoupíme
vázané i nevázané ročníky časopisů
OCHOTNICKÉ DIVADLO 1955
AMATÉRSKÁ SCÉNA 1969
KONTAKT: NIPOS-ARTAMA,
redakce časopisu Amatérská scéna,
dr. Milan Strotzer, Blanická 4,
120 21 Praha 2
tel. 221 507 956-7, fax: 221 507 955,
e-mail: [email protected].
Připravujeme:
§ Mempo Giardinelli: ŽHAVÝ MĚSÍC
§ Arto Paasilinna: STARÁ DÁMA VAŘÍ
JED
§ Daniela Kapitáňová: AŤ TO ZŮSTANE
V RODINĚ!
§ Phillip Pullman: HODINOVÝ STROJEK
Na přelomu dubna a května
připravujeme velkou novinu – křest
LiStOVáNí novou knihou Co jsem to
proboha udělal, při kterém s námi bude
účinkovat její autor Robert Fulghum.
S knihou Co jsem to proboha udělal
vystoupíme:
§ 30. 4. 2007 v Havlíčkově Brodě
§ 2. 5. 2007 v Brně
§ 3. 5. 2007 v Českých Budějovicích
§ 4. 5. 2007 v Praze (Svět knihy)
LiStOVáNí – cyklus scénických čtení
www.listovani.cz
[email protected]
Lukáš Hejlík,
Říčky 15, 664 83 Domašov
Tel.: +420 777 680 013
d´ARTAMAn 1/2007
Informační bulletin pro amatérské divadlo
XVII. ročník
Vydal útvar ARTAMA
Národního informačního a poradenského střediska
pro kulturu Praha
jako přílohu časopisu AMATÉRSKÁ SCÉNA č. 1/2007
Uzávěrka tohoto čísla byla 19. 2. 2007
Další číslo vyjde 7. 5. 2007
Redaktoři: Simona Bezoušková a PhDr. Milan Strotzer
Adresa redakce:
NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2
Tel.: 221 507 956-7 / Fax: 221 507 955
E-mail: [email protected] nebo [email protected]
Tiskne: Kulturní agentura IKARUS
�rmy Josef Havelka JH&C Mělník
Rozšiřuje: A.L.L. Production, s. r. o.
P. O. BOX 732, 111 21 Praha 1
PROPAGAČNÍ TISKOVINA SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ
Objednat lze pouze jako součást časopisu Amatérská scéna
16

Podobné dokumenty

d´ARTAMAn 3-2007

d´ARTAMAn 3-2007 Zajímá vás jak pomáhá DILIA amatérům? Chcete vědět, jak se vypořádat s autorským zákonem, kdo je autorem díla, jaká má práva, jak postupovat, když chcete uvést inscenaci, jak žádat o licence k uvád...

Více

Zde si stáhněte PDF soubor - Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Zde si stáhněte PDF soubor - Středočeská vědecká knihovna v Kladně Call centrum: tel.: 234 092 851, fax: 234 092 813 e-mail: [email protected] Rozšiřují též společnosti holdingu PNS a.s. – drobný prodej. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poš...

Více

Zpravodaj z ČHS 4/2013

Zpravodaj z ČHS 4/2013 největším počtu skalních oblastí. Na základě již dříve podané žádosti jsme získali na dalších deset let povolení lezení na území Přírodní památky Stříbrný vrch v Dubských skalách (platnost pro člen...

Více

O INTERPRETACI VIZUÁLNÍHO TEXTU

O INTERPRETACI VIZUÁLNÍHO TEXTU vůbec užívat analytického myšlení (na rozdíl od nutně analyticky čtených verbálních znaků) – „obrazy stačí rozpoznat, zatímco slovo je třeba pochopit“ (Reifová a kol., 2004, s. 52) (percepce je tak...

Více

Didaktika literatury - vybrané kapitoly

Didaktika literatury - vybrané kapitoly Velký přínos pro metodiku českého jazyka a literatury má publikace H. Košťálové a kol. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl kaţdého ţáka (Praha: Česká školní inspekce, 2010), která je ke staţen...

Více