Brožura poutníka - Stará Boleslav - Návštěva papeže Benedikta XVI

Transkript

Brožura poutníka - Stará Boleslav - Návštěva papeže Benedikta XVI
Pastorační návštěva
papeže Benedikta XVI.
v České republice
ve dnech 26.–28. září 2009
brozura_blok_0826.indd 1
27.8.2009 8:09:20
brozura_blok_0826.indd 2
27.8.2009 8:09:21
Drazí poutníci svatováclavští, drazí mladí přátelé,
vítám vás všechny na tomto posvátném místě ve Staré
Boleslavi. Sem v minulosti po celá staletí putovali naši
předkové, aby uctili místo, kde prolil svou krev do základů
našeho státu mučedník, ochránce naší vlasti a hlavní patron
naší církve svatý kníže Václav. Utíkali se k němu zvláště
v těžkých dobách o přímluvu. S tímto poutním místem je
spojena také úcta k Panně Marii Nanebevzaté, která je zde
po staletí uctívána jako Palladium, jako Ochránkyně naší
země a víry svatováclavské. Tento mariánský obrázek, zde
uchovávaný a uctívaný, je úzce spojen se životem svatého
Václava.
V tuto chvíli se shromažďujeme, abychom zde jako
svatováclavského poutníka přivítali Svatého otce Benedikta XVI. On je v dějinách prvním papežským poutníkem
k těmto našim svatým místům. Řada z vás se s ním setkala
v Kolíně nad Rýnem a v Sydney na světovém setkání mládeže. Dnes papež přichází za vámi, aby se on setkal s vámi
na naší domácí půdě ve společenství s našimi světci.
Vítáme Svatého otce s vděčností, že si letos vybral
za cíl své pastorační návštěvy malý národ v srdci Evropy,
když zatím navštěvoval velké a významnější národy. Jeho
nedávno uveřejněná encyklika Caritas in Veritate, ve světě kladně přijatá, ukazuje, že papež rozumí současným
světovým problémům a že je schopen poskytnout velmi
kompetentní orientaci. On přichází, aby vás povzbudil
a pomáhal vám na cestách vašeho životního hledání.
kardinál Miloslav Vlk
arcibiskup pražský
brozura_blok_0826.indd 3
27.8.2009 8:09:23
Národní svatováclavská pouť 2009
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Slavnost svatého Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa
Setkání Svatého otce s mladými lidmi a s poutníky
Neděle 27. září 2009
Bazilika svatého Václava
18:00 Slavnostní svatováclavský koncert
Přivítání lebky svatého Václava
Mariánské náměstí
19:30 Informace a hudba (skupina Credenc)
20:00 O svatosti převážně nevážně i vážně
21:00 Klopýtání (představení k pobavení a zamyšlení)
22:00 Večerní modlitba
Poutní chrám Panny Marie a okolí
22:30 Noční bdění
Možnost svátosti smíření, rozhovorů
a modlitby ve skupinkách
HLAVNÍ PROGRAM
Pondělí 28. září 2009
Proboštská louka
04:00 Otevření sektorů
06:00 Film Cestou čtvrtého krále
06:30 Informace a hudba (skupina SBM)
07:00 Svatý Václav – vstává na bohoslužbu každý den
Život mladých lidí po ránu
Filmová připomínka – Svatý Kopeček 1995
Pozvání k modlitbě – Modlitba Páně za setkání
07:30 Svatý Václav – mládí, rodinné problémy
Problémy dospívajícího
Filmová připomínka – Hradec Králové 1997
Pozvání k modlitbě – prosba o Ducha Svatého
08:00 Svatý Václav – zodpovědnost
Život není hra
Filmová připomínka – osoba Benedikta XVI.
Pozvání k modlitbě – vzýváme Marii, Matku
církve, a prosíme za Svatého otce a za církev
brozura_blok_0826.indd 4
27.8.2009 8:09:23
08:30 Svatý Václav – dnes
Není mrtvý, je živý
Filmová připomínka – Benedikt XVI.
a mladí lidé (Austrálie, Afrika)
Pozvání k modlitbě – buďme svatými dneška
08:50 Papež Benedikt XVI. zahajuje návštěvu Staré
Boleslavi v bazilice svatého Václava, kde uctí
světcovy ostatky a Palladium země české
Návštěva Benedikta XVI. v České republice
ve fotografiích a v krátkém zpravodajství
Přímý přenos ČT z baziliky svatého Václava
Očekávání příjezdu Svatého otce
09:20 Papež Benedikt XVI. přijíždí na Proboštskou
louku a v papamobilu projíždí mezi sektory,
aby pozdravil věřící
Přivítání Svatého otce v našem společenství
Slavnostní fanfáry Vojenské hudby Tábor
Píseň mládeže a příprava na mši svatou
09:45 Svatého otce vítá kardinál Miloslav Vlk,
arcibiskup pražský
Slavnostní mše svatá
Poselství Svatého otce mládeži
12:15 Rozloučení se Svatým otcem
Mariánské náměstí
13:00 Kulturní programy Národní svatováclavské pouti
Jazz Tett(y), KrisKrosKvintet
Soubor písní a tanců Dykyta Poděbrady
Kolínský Big Band
Minaret – divadlo pro nejmenší
Pop-rock Michael a další hudební pořady
20:00 Pochodňový průvod svatého Václava
Letní scéna Houštka
16:00 Koncert pro poutníky
Z díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka
Symfonický orchestr Virtuosi Pragenses
Dirigent Damiano Binetti, Itálie
Bazilika svatého Václava
18:00 Mše svatá na ukončení pouti
Rozloučení s lebkou svatého Václava
Lázně Houštka
21:00 Ohňostroj na závěr pouti
brozura_blok_0826.indd 5
27.8.2009 8:09:23
Důležité informace
Areál a místenky do sektorů
Příchod do areálu: Každý sektor je označen velkým písmenem a číslicí, včetně barevného rozlišení, a to na
praporcích ve všech rozích. Orientační plánek naleznete na
své místence a na poslední straně této knížky. Pořadatelé
vám rádi pomohou s nalezením vašeho sektoru. V zájmu
vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních poutníků, prosíme, dbejte pokynů pořadatelů. Sektory opouštějte jen
v případě nezbytné potřeby, nezdržujte se v uličkách
mezi sektory. V sektoru je možno použít vlastní skládací
sedačku. Areál je dobře ozvučen, na několika místech jsou
velkoplošné obrazovky.
Odchod z areálu: Aby nedošlo ke kolizím na přístupových
cestách, zůstaňte po skončení bohoslužby na svých místech, je připraven další program. Areál opouštějte postupně podle pokynů, které vyhlásí moderátoři.
Informace o lékařské pomoci
Stanoviště záchranné služby v případě nevolnosti či úrazu
najdete při příjezdové komunikaci a po stranách sektorů,
a to v označených stanech, kde bude zajištěna nezbytná
péče. Na ploše u jednotlivých sektorů jsou rovněž připraveni pracovníci Maltézské pomoci s vestami označenými
křížem. S dotazy nebo v případě jakýchkoliv problémů se
můžete u každého ze sektorů obracet na dobrovolníky,
kteří jsou vám rádi k dispozici.
Tísňová volání
Tísňové volání: 112
Policie ČR: 158
Hasičský záchranný sbor: 150
První pomoc: 155
Toalety a pitná voda
Toalety jsou umístěny po vnějších stranách sektorů. V jejich blízkosti naleznete i stany s pitnou vodou pro nouzové občerstvení.
Stánky s občerstvením
Stánky, kde lze zakoupit základní občerstvení, budou od
časných ranních hodin v provozu u příjezdové komunikace v blízkosti stanoviště záchranné služby. Další možnosti nabízejí obchody ve městě.
6
brozura_blok_0826.indd 6
27.8.2009 8:09:23
Rozdělování svatého přijímání a kaple s eucharistií
Svaté přijímání bude rozdělováno ve všech sektorech,
podávající budou pod červenobílým deštníkem, přijdou
k vám, sektory neopouštějte. Prosíme o trpělivost a ohleduplnost při přesunech těch, kteří jdou ke svatému přijímání. Upozorňujeme, že ke svatému přijímání mohou
přistoupit pouze věřící pokřtění v katolické církvi, kteří
žijí svátostným životem a kteří jsou na přijetí eucharistie
patřičným způsobem připraveni.
Pokud z nějakého důvodu nebudete moci přijmout eucharistii při mši svaté, máte možnost požádat o její přijetí
i dodatečně ve dvou označených stanech za posledními
sektory.
Bazilika svatého Václava
Po skončení mše svaté na Proboštské louce můžete navštívit baziliku svatého Václava, která bude otevřena až
do 19 hodin. V kryptě jsou vystaveny nejcennější svatováclavské památky a také relikvie českého knížete, které
tam můžete uctít. V 18:00 bude večerní mše svatá.
7
brozura_blok_0826.indd 7
27.8.2009 8:09:23
Poutní chrám Panny Marie
Bude otevřen po celý den. Je to prostor ticha a soustředěné modlitby. V kostele jsou k dispozici kněží pro přijetí
svátosti smíření nebo pro duchovní rozhovor. Chrám si
můžete v tichu prohlédnout.
Upozornění
Během bohoslužby nebude probíhat žádná finanční sbírka. Vyvarujte se případných podvodníků. Rozhodnete-li
se finančně přispět na úhradu nákladů spojených s organizací návštěvy Svatého otce v ČR, svůj finanční dar
můžete vložit do stabilních pokladnic, řádně označených,
v obou boleslavských chrámech.
DMS
Podpořte, prosíme, obnovu baziliky svatého Václava ve Staré Boleslavi, a to dárcovskou SMS ve tvaru: DMS VACLAV
na tel. číslo: 87 777. Cena DMS je 30 Kč, z toho na opravu památky přispějete 27 Kč. Služba je aktivní do 31. 12.
2009. Za vaši podporu děkujeme.
Aktivní účast
Současně vás velmi prosíme o zachování klidu během
bohoslužby, vyvarujte se potlesku, mávání transparenty
a pískání, aby nebyl ničím rušen její důstojný průběh.
Jsme naopak vybízeni k živé a soustředěné účasti na
slavení eucharistie zpěvem, modlitbou a odpověďmi, nasloucháním a postoji. Setkání se Svatým otcem Benediktem XVI. má duchovní charakter; dejme proto svým
přístupem najevo, že je pro nás mimořádným Božím darem.
Informace
Infostan se nachází v blízkosti stanoviště záchranné služby, v orientačním plánku je označen zřetelným „I“.
Další informace: www.navstevapapeze.cz
8
brozura_blok_0826.indd 8
27.8.2009 8:09:24
Eucharistii slaví
BENEDIKT XVI.
koncelebrují
kardinál Tarcisio Bertone
státní sekretář Vatikánu
kardinál Miloslav Vlk
arcibiskup pražský a primas český
dále
kardinál Giovanni Coppa
kardinál Joachim Meisner
čeští, moravští a zahraniční biskupové
diecézní a řeholní kněží
ministrují
seminaristé českých diecézí
pořadatelská služba
Sekce pro mládež České biskupské konference
zpěv a hudební doprovod
Credenc
SBM
Svatohorský chrámový sbor
Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka
Táborský chrámový sbor
Pěvecký sbor Slavík, Pacov
Vojenská hudba Tábor
Slavnostní bohoslužbu v přímém televizním a rozhlasovém přenosu
přenáší Česká televize a Český rozhlas 2 Praha.
/Seznam koncelebrujících platný k uzávěrce tisku/
brozura_blok_0826.indd 9
27.8.2009 8:09:24
PŘÍPRAVA NA MŠI SVATOU
&+23ROVNR
Duchu
Svatý, volám: Přijď
'XFKX6YDWÛYRO¿P3ĆLMó
'
&
&
&&
&&
&&
   
   
`
%    
% €€
EXó MDN RKHĀ YGXxL PÇ
*
   
`   
€€
EXó MDN RKHĀ YWøOH PÇP
'
'
    
1.
2.


UR]SDO Pø
`   
'XFKX 6YDWÛ YRO¿P 3ĆLMó
$PL
& $PL
& %€ €
&&

KRX FË


UR]SDO Pø
*
5 9xHPR
'a
€  
%ĎK
WX VQ¿ PL
MH
'a
 %    $PL
*
QHNR QHêQø
PLORVWLYÛ
&
&  % 
$PL
&&
'
&&
*
'REUR WX
 € 
VYRX Q¿P
 
MH
MH
*
X ND]X
$PL
 SUR YxH FKQ\
   
'
`
NGR MHM PLORYDW FKWø MË
10
brozura_blok_0826.indd 10
27.8.2009 8:09:24
ÚVODNÍ OBŘADY
Když se lid shromáždil, Svatý otec spolu s koncelebranty
a přisluhujícími vystupují na pódium a přistupují k oltáři,
zpívá se vstupní zpěv.
Pozdraví oltář obvyklou úklonou, políbí ho a Svatý otec
oltář okouří kadidlem.
Potom se spolu s přisluhujícími odebere k sedadlu.
VSTUPNÍ ZPĚV
Uzdrav
svou zem
8]GUDYVYRX]HP
&
& (
+XGED7RP%URRNV
7H[WXSUDYHQÛ3HWU-DQGD
$
   
& -HV WOL
PĎM
WYĎM
OLG
OLG
a

FKFH
FKFHP
)D
& & *D
& % r  a %   % 
r
&&&
&&&
&&&
&&
&
SRNRUQÛP EÛW
SRNRU QË EÛW
(a
(
 
€
VW¿W
VW¿W
D YPRGOLWEø EX GH
D YPRGOLWEø FKFHPH
$
  a

MHVWOL
1DxH
*D
% 
r
(
€
FKFH
MH
]OÛFK VNXWNĎ VH YD UR
]OÛFK VNXWNĎ VH YD UR
+PL
YDW
YDW
$aF &
  
xËP
PL
OLG
QË
)D
 a %   % 
r
KOHGDW PRX WY¿Ć
KOHGDW WYRX WY¿Ć
(
PĎM
SĆ¿
  
WH KG\ MH X VO\
6PL OXM VH QDG Q¿
(PL
%€
$
€
' '
`
YL Q\
R GSX VWËP
R GSXVČ KĆËFK Q¿P YxHP
$aF & '
& & +PL
&     
&
WH KG\ MH X VO\
VPL OXM VH QDG Q¿
L
xËP
PL
MH MLFK
3D QH
11
brozura_blok_0826.indd 11
27.8.2009 8:09:24
POZDRAV
Po skončení vstupního zpěvu Svatého otce pozdraví a přivítá
kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.
Svatý otec i věřící se vstoje znamenají křížem. Svatý otec
obrácen tváří k lidu zpívá:
In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.
Všichni odpovídají:
12
brozura_blok_0826.indd 12
27.8.2009 8:09:24
Svatý otec pozdraví shromáždění slovy:
Pax vobis.
Všichni odpovídají:
Svatý otec uvede slavení:
Fratres, agnoscámus peccáta nostra,
ut apti simus ad sacra mystéria celebránda.
Následuje chvíle ticha a potom všichni pokračují:
Confíteor Deo omnipoténti
et vobis, fratres, quia peccávi nimis
cogitatióne, verbo, ópere et omissióne:
mea culpa, mea culpa,
mea máxima culpa.
Ideo precor beátam Maríam
semper Vírginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres, oráre pro me
ad Dóminum Deum nostrum.
Svatý otec úkon kajícnosti zakončí:
Misereátur nostri omnípotens Deus
et, dimíssis peccátis nostris,
perdúcat nos ad vitam aetérnam.
Všichni odpovídají:
Amen.
KYRIE
Schóla a shromáždění:
13
brozura_blok_0826.indd 13
27.8.2009 8:09:24
GLORIA
Svatý otec:
Glória in excélsis Deo.
Schóla a shromáždění:
14
brozura_blok_0826.indd 14
27.8.2009 8:09:25
VSTUPNÍ MODLITBA
Svatý otec:
Orémus.
A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu:
Praesta, quaésumus, omnípotens aetérne Deus,
ut sancti Vencéslai mártyris vestígia sectántes in iustítia
et sapiéntia coram te ambulémus et, ea quae pacis sunt
quaeréntes, malum in bono vincámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti,
Deus, per ómnia saécula saeculórum.
15
brozura_blok_0826.indd 15
27.8.2009 8:09:26
Všichni odpovídají:
Všemohoucí věčný Bože,
dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava
žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to,
co slouží k nastolení tvého pokoje,
a přemáháme zlo dobrem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.
BOHOSLUŽBA SLOVA
Lektor přistoupí k ambonu a čte první čtení; všichni přítomní
sedí a naslouchají.
PRVNÍ ČTENÍ
Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky.
Oz 11,1.3–4.8c–9
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin:
„Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem si ho
a z Egypta jsem povolal svého syna.
Já jsem Efraima učil chodit, bral jsem je na svá ramena,
ale nechtěli uznat, že jsem se o ně staral.
Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky; byl jsem
k nim jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl
jsem se k němu, abych mu dal najíst.
Obrací se ve mně srdce, rozněcuje i soucit. Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima,
neboť jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe,
a nevzplanu hněvem.“
Na konci čtení lektor řekne:
Slyšeli jsme slovo Boží.
Všichni odpovídají:
Bohu díky.
16
brozura_blok_0826.indd 16
27.8.2009 8:09:27
ŽALM
Žl 103 (102)
Schóla:
a
a a

 
+RVSRGLQ
MH
&&&& a a a a a a a     
&&&&
PLOR VU GQÛ
D
PLOR VWLYÛ
Shromáždění opakuje:
Hospodin je milosrdný a milostivý.
Schóla:
1. Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní. Odp.
Schóla:
2. On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje ze záhuby tvůj život,
on tě věnčí láskou a slitováním. Odp.
Schóla:
3. Hospodin koná spravedlivé skutky,
zjednává právo všem utlačeným.
Oznámil své plány Mojžíšovi,
izraelským synům své skutky. Odp.
Schóla:
4. Hospodin je milosrdný a milostivý
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nejedná s námi podle našich hříchů
ani podle našich vin nám neodplácí. Odp.
Lektor přistoupí k ambonu a čte druhé čtení stejným způsobem.
17
brozura_blok_0826.indd 17
27.8.2009 8:09:28
DRUHÉ ČTENÍ
Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích a žili
spravedlivě.
1Petr 1,3–6; 2,21b–24
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista!
Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil,
takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději
na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé.
Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru,
chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat
nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i když
vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky.
Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad,
abyste šli v jeho šlépějích. „On nezhřešil a nikdo od něho
neslyšel nic neupřímného.“ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal
vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle
vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví
hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.
Na konci čtení lektor řekne:
Slyšeli jsme slovo Boží.
Všichni odpovídají:
Bohu díky.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Všichni povstanou. Následuje zpěv Aleluja. Mezitím se koná
příprava na evangelium. Svatý otec vloží kadidlo do kadidelnice. Potom jáhen, který bude číst evangelium, předstoupí
před Svatého otce a skloněn požádá o požehnání.
Schóla:
18
brozura_blok_0826.indd 18
27.8.2009 8:09:28
Shromáždění opakuje:
Aleluja, aleluja, aleluja.
Schóla:
Mt 5,6
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť
oni budou nasyceni.
Shromáždění opakuje:
Aleluja, aleluja, aleluja
EVANGELIUM
Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.
Mt 16,24–27
Jáhen jde k ambonu, doprovázejí ho přisluhující s kadidlem
a svícemi. Když skončil zpěv Aleluja, jáhen zazpívá:
Pán s vámi.
Shromáždění odpoví:
Jáhen:
Slova svatého evangelia podle Matouše.
přitom znamená křížem knihu a sebe na čele, ústech
a prsou.
Shromáždění zpěvem odpoví:
Potom jáhen knihu okouří a čte evangelium:
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by
chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život
pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku,
když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá
člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě
svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému
podle jeho jednání.“
19
brozura_blok_0826.indd 19
27.8.2009 8:09:28
Po přečtení evangelia jáhen zazpívá:
Slyšeli jsme slovo Boží.
A všichni zpěvem odpoví:
Jáhen předá knihu evangelia Svatému otci, který s ní
požehná shromáždění. Přitom schóla a shromáždění
opakují zpěv Aleluja.
HOMILIE
Všichni usednou. Svatý otec pronese italsky homilii, která
bude tlumočena do češtiny. Po homilii vyzve komentátor shromáždění ke krátké chvíli tiché modlitby.
VYZNÁNÍ VÍRY
Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, vybídne shromážděné věřící, aby společně vyznali víru:
Bratři a sestry, vážení přátelé, svým vyznáním víry vstupme nyní do duchovního proudu, který na tomto poutním
místě mučednické smrti svatého Václava a mariánské úcty
našimi dějinami procházel. Ve společenství se Svatým
otcem, který reprezentuje víru celé světové církve, se
dnes spolu se všemi věřícími našeho národa připojme
k víře svatého Václava, svaté Ludmily, všech našich
světců i našich předků, kteří zde svou víru vyznávali.
Všichni povstanou a Svatý otec začne recitovat Vyznání
víry:
Věřím v jednoho Boha,
shromáždění se přidá:
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
20
brozura_blok_0826.indd 20
27.8.2009 8:09:28
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Následující větu říkají všichni skloněni.
Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.
Amen.
MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Svatý otec:
Ad Deum Patrem omnipoténtem,
qui vult omnes hómines salvos fíeri
et ad agnitiónem veritátis veníre, tota mentis nostrae,
fratres caríssimi, dirigátur orátio.
Bratři a sestry, z celého srdce prosme Boha,
Otce všemohoucího, který chce, aby všichni lidé byli spaseni
a došli k poznání pravdy a s důvěrou volejme.
Schóla:
&
 
e e
.\UL H
a a
 
.\UL H
a a
 
7DL]Ç
€
H OH L VRQ
Shromáždění opakuje:
Kýrie, Kýrie, eléison.
Lektor:
1. Prosme Pána, aby vždycky zůstával ve své církvi
a nikdy ji neopouštěl.
21
brozura_blok_0826.indd 21
27.8.2009 8:09:28
Schóla a shromáždění:
Kýrie, Kýrie, eléison.
Kýrie, Kýrie, eléison.
Lektor:
2. Prosme Pána, aby naplnil svým Svatým Duchem
našeho papeže Benedikta, naše biskupy
a všechny služebníky církve.
Schóla a shromáždění:
Kýrie, Kýrie, eléison.
Kýrie, Kýrie, eléison.
Lektor:
3. Prosme Pána za všechny, kdo uvěřili a přijali Boží lásku,
aby jim dával odvahu žít podle víry v současném světě
a milovat Krista a církev.
Schóla a shromáždění:
Kýrie, Kýrie, eléison.
Kýrie, Kýrie, eléison.
Lektor:
4. Prosme Pána za náš národ i za jeho představitele,
aby na přímluvu svatého Václava
všichni společně hledali především duchovní hodnoty
a usilovali o ně.
Schóla a shromáždění:
Kýrie, Kýrie, eléison.
Kýrie, Kýrie, eléison.
Lektor:
5. Prosme Pána za mladé lidi, aby se správně rozhodovali
a nalézali odvahu k volbě životního povolání
v kněžství, zasvěceném životě nebo v manželství.
Schóla a shromáždění:
Kýrie, Kýrie, eléison.
Kýrie, Kýrie, eléison.
Lektor:
6. Prosme Pána za rodiny, aby manželům daroval sílu
k celoživotní věrnosti i ochotu k oběti,
aby každá rodina byla zdravým prostředím
pro přijetí a výchovu dětí.
22
brozura_blok_0826.indd 22
27.8.2009 8:09:28
Schóla a shromáždění:
Kýrie, Kýrie, eléison.
Kýrie, Kýrie, eléison.
Lektor:
7. Prosme Pána za chudé a také za ty, kdo trpí nemocí,
nouzí, bezprávím nebo nepřátelstvím,
aby se jich ve své dobrotě ujal.
Schóla a shromáždění:
Kýrie, Kýrie, eléison.
Kýrie, Kýrie, eléison.
Lektor:
8. Prosme Pána za všechny zemřelé, zvláště za oběti
válek, terorismu, násilí i přírodních katastrof,
aby je přijal do společenství své církve vítězné.
Schóla a shromáždění:
Kýrie, Kýrie, eléison.
Kýrie, Kýrie, eléison.
Svatý otec s rozpjatýma rukama:
Fiant, Dómine,
tuo grata conspéctui vota supplicántis Ecclésiae,
ut tua nobis misericórdia conferátur quod nostrórum
non habet fidúcia meritórum.
Per Christum, Dóminum nostrum.
Všichni odpovídají:
Amen.
Bože, přijmi laskavě prosby své církve,
a protože se před tebou nemůžeme spoléhat
na vlastní zásluhy,
kéž nás vyslyšíš pro své milosrdenství.
Skrze Krista, našeho Pána.
23
brozura_blok_0826.indd 23
27.8.2009 8:09:28
BOHOSLUŽBA OBĚTI
PŘÍPRAVA DARŮ
Všichni usednou. Přinášení darů a jejich kladení na oltář doprovází zpěv k přípravě darů. Koncelebrující kněží, určení
k rozdělování eucharistie, obdrží misky s hostiemi.
ZPĚV K PŘÍPRAVĚ DARŮ
5HXEHQ0RUJDQ
Tobě,
Králi, toužím
7REø.U¿OLWRXæËP
'I &
*a
&
(PL
a & *
    € € €
&
&
&
&
&
7REø .U¿OL WRX
'I &
€
Y]G¿W
æËP
(PL
a
êHVW VO¿YX
a 'I &
  
e
FH OÛP VUG FHP FKY¿
*
)
&
   `
&G
OËP MPÇQR WYÇ
'I &
*a
(PL
&

 € a €
  
=H YxË VË O\ ]SË
'I &
€
Y¿P
(PL

GËN
D
*
€
Y]G¿ Y¿P
'I &
 
 
SĆHG WH ERX
VH VNO¿
a )
*
  a  `
&
&G
QËP 3DQH PĎM
'I &
& *  


  

&
&
'¿Y¿P WL VUGFH VYÇ
$PL
 €
*

L GXxL VYRX
a
a   

e
&G
FKFL MHQ SUR WH EH æËW


 


6NDæ GÛP QD GH FKQX WËP
24
brozura_blok_0826.indd 24
27.8.2009 8:09:28
&
'I &
 
$PL
  € a


VNDæGÛP SURFLWQXWËP
a
&
a *
   `
&G
FKFL
MHQ WYRX FHVWRX MËW
Svatý otec okouří dary a oltář; potom jáhen okouří Svatého
otce, koncelebranty a shromáždění. Přípravu darů zakončí
Svatý otec výzvou k lidu, říká s rozpjatýma rukama:
Oráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrifícium
acceptábile fiat apud Deum
Patrem omnipoténtem.
Všichni povstanou a odpovídají:
Suscípiat Dóminus
sacrifícium de mánibus tuis
ad laudem et glóriam nóminis sui,
ad utilitátem quoque nostram
totiúsque Ecclésiae suae sanctae.
MODLITBA NAD DARY
Svatý otec s rozpjatýma rukama:
Súscipe, quaésumus, Dómine, haec dona,
quae ex terrae nostrae frúctibus altári tuo superpónimus,
et praesta, ut exémplo sancti Vencéslai in caritáte tui
et próximi crescéntes tibi et frátribus nostris serviámus.
Per Christum, Dóminum nostrum.
Všichni odpovídají:
Přinášíme, Bože, k oltáři dary z úrody naší země,
jako to činíval svatý Václav, a prosíme tě:
přijmi tuto naši službu a posiluj v nás lásku k tobě i k bližním,
abychom ti sloužili jako on celým svým životem.
Skrze Krista, našeho Pána.
25
brozura_blok_0826.indd 25
27.8.2009 8:09:28
EUCHARISTICKÁ MODLITBA
Svatý otec začíná eucharistickou modlitbu.
PREFACE I. O MUČEDNÍCÍCH
Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly.
Svatý otec:
Dóminus vobíscum.
Všichni odpovídají:
Svatý otec:
Sursum corda.
Všichni odpovídají:
-
é
Svatý otec:
Grátias agámus Dómino Deo nostro.
Všichni odpovídají:
Svatý otec:
Vere dignum et justum est, aequum et salutáre,
nos tibi semper et ubíque grátias ágere:
Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus:
Quóniam beáti mártyris Vencéslai
pro confessióne nóminis tui, ad imitatiónem Christi,
sanguis effúsus tua mirabília maniféstat,
26
brozura_blok_0826.indd 26
27.8.2009 8:09:29
quibus pérficis in fragilitáte virtútem,
et vires infírmas ad testimónium róboras,
per Christum, Dóminum nostrum.
Et ídeo, cum caelórum Virtútibus, in terris te iúgiter
celebrámus, maiestáti tuae sine fine clamántes:
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
a abychom tě chválili za to,
žes nám na svém mučedníku Václavovi zjevil svou moc.
On následoval tvého Syna až na smrt
a víru v něho zpečetil krví;
a jeho oběť je nám svědectvím,
že lidskou slabost proměňuješ v sílu
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:
SVATÝ
Shromáždění zpívá:
27
brozura_blok_0826.indd 27
27.8.2009 8:09:29
TŘETÍ EUCHARISTICKÁ MODLITBA
Svatý otec s rozpjatýma rukama říká:
Vere Sanctus es, Dómine,
et mérito te laudat omnis a te cóndita creatúra,
quia per Fílium tuum,
Dóminum nostrum Iesum Christum,
Spíritus Sancti operánte virtúte,
vivíficas et sanctíficas univérsa,
et pópulum tibi congregáre non désinis,
ut a solis ortu usqe ad occásum oblátio munda
offerátur nómini tuo.
Sepne ruce, vztáhne je nad dary, koncelebranti spolu s ním
vztáhnou pravou ruku k darům a polohlasně říkají:
Súpplices ergo te, Dómine, deprecámur,
ut haec múnera, quae tibi sacránda detúlimus,
eódem Spíritu sanctificáre dignéris ut Corpus
et + Sanguis fiant Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi,
cuius mandáto haec mystéria celebrámus.
sepnou ruce
Ipse enim in qua nocte tradebátur accépit panem et tibi
grátias agens benedíxit, fregit dedítque discípulis suis,
dicens:
koncelebranti vztáhnou pravou ruku k hostii
ACCÍPITE ET MANDUCÁTE
EX HOC OMNES:
HOC EST ENIM CORPUS MEUM,
QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.
Svatý otec ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu
a pokleknutím ho pozdraví. Koncelebranti sepnou ruce
a hluboce se ukloní, potom pokračují:
Símili modo, postquam cenátum est, accípiens cálicem,
et tibi grátias agens benedíxit, dedítque discípulis suis,
dicens:
koncelebranti vztáhnou pravou ruku ke kalichu
ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES:
HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI
NOVI ET AETÉRNI
TESTAMÉNTI,
AE
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR
IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM.
HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.
28
brozura_blok_0826.indd 28
27.8.2009 8:09:30
Svatý otec ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu
na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Koncelebranti sepnou ruce a hluboce se ukloní. Svatý otec potom
zazpívá:
Mystérium fídei.
A všichni zpěvem odpovídají:
Potom Svatý otec s rozpjatýma rukama říká, koncelebranti
recitují polohlasně spolu s ním:
Mémores ígitur, Dómine, eiúsdem Fílii tui salutíferae
passiónis necnon mirábilis resurrectiónis et ascensiónis
in caelum, sed et praestolántes álterum eius advéntum,
offérimus tibi, grátias referéntes, hoc sacrifícium vivum
et sanctum.
Réspice, quaésumus, in oblatiónem Ecclésiae tuae et,
agnóscens Hóstiam, cuius voluísti immolatióne placári,
concéde, ut qui Córpore et Sánguine Fílii tui refícimur,
Spíritu eius Sancto repléti, unum corpus et unus spíritus
inveniámur in Christo.
sepnou ruce
Pokračuje první koncelebrant s rukama rozpjatýma:
Ipse nos tibi perfíciat munus aetérnum,
ut cum eléctis tuis hereditátem cónsequi valeámus,
in primis cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María,
cum beátis Apóstolis tuis et gloriósis Martýribus,
cum Sancto Vencéslao et ómnibus Sanctis, quorum
intercessióne perpétuo apud te confídimus adiuvári.
sepne ruce
29
brozura_blok_0826.indd 29
27.8.2009 8:09:30
Druhý koncelebrant:
Haec Hóstia nostrae reconciliatiónis profíciat,
quaésumus, Dómine, ad totíus mundi pacem
atque salútem.
Ecclésiam tuam, peregrinántem in terra,
in fide et caritáte firmáre dignéris cum fámulo tuo
Papa nostro Benedícto et Epíscopo nostro Milosláo
cum episcopáli órdine et univérso clero
et omni pópulo acquisitiónis tuae.
Votis huius famíliae, quam tibi astáre voluísti,
adésto propítius. Omnes fílios tuos ubíque dispérsos
tibi, clemens Pater, miserátus coniúnge.
Fratres nostros defúnctos et omnes qui, tibi placéntes,
ex hoc saéculo transiérunt, in regnum tuum benígnus
admítte, ubi fore sperámus, ut simul glória tua
perénniter satiémur, per Christum Dóminum nostrum,
per quem mundo bona cuncta largíris.
sepne ruce
Svatý otec a koncelebranti:
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri
omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor
et glória per omnia saécula saeculórum.
Všichni odpovídají:
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
MODLITBA PÁNĚ
Přisluhující odvádějí kněze mezi věřící na místa, kde budou
rozdělovat eucharistii.
Svatý otec s rukama sepjatýma zpěvem vybídne věřící
k Modlitbě Páně:
Praecéptis salutáribus móniti, et divína institutióne
formáti, audémus dícere:
30
brozura_blok_0826.indd 30
27.8.2009 8:09:30
Rozepne ruce a všichni se modlí:
ae
ae -
Dále pokračuje Svatý otec sám a s rozpjatýma rukama
zpívá:
Líbera nos, quaésumus, Dómine, ab ómnibus malis,
da propítius pacem in diébus nostris,
ut ope misericórdiae tuae adiúti,
31
brozura_blok_0826.indd 31
27.8.2009 8:09:30
et a peccáto simus semper líberi
et ab omni perturbatióne secúri:
exspectántes beátam spem
et advéntum Salvatóris nostri Iesu Christi.
Sepne ruce.
Všichni zakončí modlitbu zvoláním:
POZDRAVENÍ POKOJE
Potom Svatý otec s rozpjatýma rukama říká nahlas:
Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis:
Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis:
ne respícias peccáta nostra, sed fidem Ecclésiae tuae;
eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre
et coadunáre dignéris.
Sepne ruce.
Qui vivis et regnas in saécula saeculórum.
Všichni odpovídají:
Svatý otec obrácen k lidu rozepne a znovu sepne ruce,
přitom zpívá:
Pax Dómini sit semper vobíscum.
Všichni odpovídají:
32
brozura_blok_0826.indd 32
27.8.2009 8:09:32
Jáhen vyzve věřící, aby se navzájem pozdravili a ujistili se
vzájemnou láskou:
Offérte vobis pacem.
A všichni se navzájem pozdraví podáním ruky se slovy:
Pokoj s tebou.
Svatý otec dá pozdravení pokoje dvěma koncelebrantům
a přisluhujícím jáhnům.
LÁMÁNÍ CHLEBA
Svatý otec vezme hostii, láme ji nad paténou a vpouští malý
úlomek do kalicha. Přitom se zpívá:
PŘIJÍMÁNÍ
Po vpuštění částečky hostie do kalicha Svatý otec pronáší
potichu se sepjatýma rukama příslušnou modlitbu. Poklekne, vezme hostii, drží ji trochu pozdvihnutou nad
paténou a obrácen k lidu říká:
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. Beáti
qui ad cenam Agni vocáti sunt.
A spolu s lidem pokračuje:
Dómine, non sum dignus ut intres sub tectum meum,
sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
33
brozura_blok_0826.indd 33
27.8.2009 8:09:32
V okamžiku, kdy Svatý otec přijme tělo Kristovo, začíná
zpěv k přijímání a kněží na svých místech začínají rozdělovat eucharistii věřícím.
ZPĚV K PŘIJÍMÁNÍ
Jako
laň
-DNRODĀ
$PL
åDOP
(PL
 
'PL
$PL
    €
-DNR ODĀ NWHU¿ WRXæË SËW ]SUD PH QH
(PL
 
WDN GXxH
$PL
  
€
9RGR æL YR WD
*
&
  
SĆLMGX NWREø

  
(PL
$PL
 a
æË]QË GXxH
P¿ NG\
'PL

EOËæ VYRX
OËx NG\
SĆL MGX NWR Eø
(
  &
  
WY¿Ć PL R GKD
  
)
€
%R æH WH EH
 a
(
$PL
 
P¿ KOHG¿
(PL
)
'PL
 
*
&
'PL

$PL

EOËæ VYRX
€
WY¿Ć PL RGKD OËx
2. Dík že tvé světlo, Pane, a pravda tvá
těm, kteří hledají, směr udává.
Kroky mé ať jdou věrně za tebou
[: na horu přesvatou, kde příbytky tvé jsou. :]
3. K oltáři tvému, Pane, přistoupím rád.
V písni své chválu ti chci vyzpívat.
Ty jsi skála má, radost veškerá,
[: má spása jediná, můj Mistr a můj Pán. :]
+RVDQD,,
Tobě
patří chvála
7REøSDWĆËFKY¿OD
&&& $
   
 
7REø SDWĆË FKY¿
OD
êHVW D
34
brozura_blok_0826.indd 34
27.8.2009 8:09:33
&&&
&&&
&&&
VO¿ YD
&&&
(a
1. +PL


 
 
  
P\ ]YH G¿PH VYRMH
GODQø
P\ YR O¿PH 7\ MVL 3¿Q
(a
a
     
2. +PL
O¿ PH 7\ MVL 3¿Q
$
9æG\Č W\ MVL 3¿Q
   

&&&
&&
&
*
  
&&
& S
$PDM
W\ MH GL QÛ W\
&
)PL

MVL NU¿O
' +PL
    € 
a

W\ MVL WROLN
1. (
VYøW
a

2. (
VH WL NODQË
b
 
&&&
&&&
VH
WL
9æG\Č W\ MVL 3¿Q
a
 
(
    
1H ERČ
WYÇ MH NU¿ ORY VWYË,
VO¿ YD
QD
$
&
)PL
a   
'
(
Yø N\
&
&PL
PRF L
a

YWYÇP
&
)PL
     
MPÇQX MH VËOD W\ MVL DOID RPHJD
&& '
&  €
&&&
0
NOD QË
'
 
FHOÛ
(
b
  a a  VYøW
&&& „
Q¿GKHUQÛ
-HæËx
 
$
&
)PL
PĎM
W\
1.
€

€
W\ MVL 3¿Q
 MVL
2.
W\ MVL
+PL (
$
€
 
YO¿ GFH
PĎM
35
brozura_blok_0826.indd 35
27.8.2009 8:09:33
Můj Králi, má spáso
36
brozura_blok_0826.indd 36
27.8.2009 8:09:33
-
Když Svatý otec dokončil rozdělování eucharistie věřícím,
odevzdá nádobu se zbylou eucharistií jáhnovi a odebere se na své místo. Kněží, kteří rozdělovali eucharistii
věřícím, když také sami přijali tělo a krev Kristovu, se
vrátí na svá místa. Končí zpěv k přijímání.
Komentátor vybídne shromáždění, aby všichni chvíli setrvali v tichém díkůčinění.
MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ
Svatý otec:
Orémus.
A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu:
Caelésti alimónia satiáti, Dómine,
qua beátus Vencéslaus
et omnes vestígia eius sequéntes confortabántur,
37
brozura_blok_0826.indd 37
27.8.2009 8:09:34
súpplices te deprecámur:
fac, ut in fortitúdine cibi illíus
ad caeléste convívium perveniámus
et in communióne cum ipsis in aetérnum vivámus.
Per Christum, Dóminum nostrum.
Všichni odpovídají:
Bože, přijali jsme z tvého stolu pokrm,
který posiloval svatého Václava a všechny,
kdo šli v jeho šlépějích; dej, ať v síle tohoto pokrmu
dojdeme k nebeské hostině a jsme s nimi spojeni navěky.
Skrze Krista, našeho Pána.
ZÁVĚREČNÉ OBŘADY
POZDRAV MLÁDEŽE
Dva zástupci mladých lidí Svatého otce pozdraví a předají
mu dary.
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE
Svatý otec pronese italsky poselství mládeži, které bude
tlumočeno do češtiny.
APOŠTOLSKÉ POŽEHNÁNÍ
Svatý otec:
Dóminus vobíscum.
Všichni odpovídají:
s
38
brozura_blok_0826.indd 38
27.8.2009 8:09:34
Svatý otec:
Sit nómen Dómini benedíctum.
Všichni odpovídají:
aé -
Svatý otec:
Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
Všichni odpovídají:
ae -
Svatý otec žehná shromáždění slovy:
Benedícat vos omnípotens Deus,
Pater + et Fílius + et Spíritus + Sanctus.
Jáhen obrácen k lidu se sepjatýma rukama zpívá:
Ite, missa est.
Všichni odpoví:
SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL
39
brozura_blok_0826.indd 39
27.8.2009 8:09:34
40
brozura_blok_0826.indd 40
27.8.2009 8:09:35
-
-
tam,
41
brozura_blok_0826.indd 41
27.8.2009 8:09:37
,
Světlo
světa
6YøWORVYøWD
&&&
&&&
&&&
&&&
5REHUW/HEHO/DQFH$QGHUVRQ
éHVNÛWH[W7RP¿x-LĆËN
a $     
7HQ NRKR
+PLD
€
a

]ĆËW
WHQ
$

VPøO\
(
   €
NWHUÛ
 

'RW NQL VH PÛFK
 
MH KRæ
QDxH RêL

ĆH NO Q¿P
$

UDQ
a

WHQ
  
KODV Q¿P YX xËFK
PR KO
42
brozura_blok_0826.indd 42
27.8.2009 8:09:38
&&&
&&&
&&&
ND æG¿ SË VHĀ VW¿
&&&
&&&
&
)PL
&&& +PLD
(
a

€
]QËW
a
   
WHQ
$
 
SR NRM
(
NWHUÛ
GR VUGFË VYĎM
$F &
 
a

UR ]G¿ Y¿
'
$Č
     $F &


OH
a

€
]SË Y¿
R QøP
VYøW
& G
b )PL
 
 
  
PĎ æH SR ]QDW
]¿Ć
NWH U¿
+PL (
YFK¿]Ë GR YxHFK
VWËQĎ
(
   €
a

2. Sám před sebou svět oči zavírá.
Jak cestu poznat má, kdo slepý klopýtá?
Už nesmíš dále dřímat, je čas vstát,
své srdce otevřít a ruce podávat.
Pak můžem spolu projít každou bouří
a bdít jak noční stráž, která čeká na svítání!
&&&
&&&
& & & +PL
 
&&&
a

(J &
    a $
5&KFL G¿O VYøWOR QÇVW
&
)PL


EÛW
SUR
 ]HP

VĎO
8æ
  PL ]Ë YxH FKQ\ VWË
*
& H
a )PL
a
 
  

O¿V ND KR ĆË
YQ¿V
Q\
(

a

WHó
a

&KFL
43
brozura_blok_0826.indd 43
27.8.2009 8:09:39
&& $
& 
G¿O
&&&
(J &
  a 
&
)PL
VYø WOR QÇVW

.UL VWXV
MH VYË FË
GQHV
& & & +PL
   
&&&
&&&
FH O¿
(
a

 

]H Pø ]¿
'
  
SO Q¿

VYø WOD YND æGÇP
 €
(
  
f
OH VNX MH KR
$
ĆË
'K
 
]Q¿V
3. Tak mnoho lidí hledá pro co žít,
jak krokům smysl dát, čím dlaně naplnit.
Teď s úsměvem jim můžeš vyjít vstříc,
ať v novém setkání smí Ježíš promluvit.
Tím světlem, které v hloubi srdce nosíš,
máš sílu tišit pláč – místo nářku zajásání.
4. Co osolí sůl chuti zbavená
a komu posvítí lampa ukrytá?
Jak život dá se bez života žít?
Přijď, Duchu, obnov nás, přijď vlažné zapálit!
Kéž pravá láska znovu všechny spojí,
a víra s nadějí nás vede k zmrtvýchvstání.
+RVDQD,,,
Haleluja,
sláva
+DOHOXMDVO¿YD
& *
'J
  &
&
5 +D OH OX MD
*
$PL
a 'J
  
&J
VO¿ YD
   
e
FKY¿ OD
*
êHVW L
' VXV
€
VGR EUR ĆH êH QËP
'J
  VË OD L PRF
&J
'J
   
Ø FWD L GËN WR Eø
44
brozura_blok_0826.indd 44
27.8.2009 8:09:39
&
&G
*

€

 r
QD Yø N\ Q¿ OH æË
'H
& (PL
a a
    € 
3ĆLxHO MVL SODPHQHP ]DæHKQRXW NQRW\
'H
a a
& (PL
    € 
$PL
YË URX MHQ GRXWQD MË FË
]PøQLW
'J
& *
    € 
e e
SXVWLQX Y]DKUDGX UR]NYHWORX YVUGFËFK
'H
& &aPDM a &G


   € 
EH]O¿ VN\ VWU¿GD MË FËFK
YVUGFËFK
(PL
& $PL
a a +PL


   `
EH] O¿ VN\ VWU¿ GD MË FËFK
a a
a 'H
    € 
6YDWÛ VH GRWÛ NDO QHêLVWÛFK VORXæLO
a
'H
& (PL a

  
 € 
&
&
&
&
(PL
a WHQ NGR PøO EÛW
X FWËY¿Q
.U¿O
'J
*
    
€ 
eXPÛYDO
e QRK\ VYÛP SRGGDQÛP
1HYLQ
&PDM
&G
   
QÛ ]D KĆËFK E\O SRWUHVW¿Q
$PL
 
QÛ
€ 
+PL
  
]D KĆËFK E\O SR WUH VW¿Q
Je
krásné být Božím dítětem
-HNU¿VQÇEÛW%RæËPGËWøWHP
(
$
& &&
& 'H
1HYLQ
(PL
`
+RVDQD,,
+
a
  a a €
 € €
-H NU¿VQÇ
EÛW %RæËP GËWøWHP
45
brozura_blok_0826.indd 45
27.8.2009 8:09:40
-H
&&
& & &&
& & &&
&&
&&&&
&&&&
¿V Ç
EÛW R
G Wø WH
a a + `
 
(
$
D Y%RKX
(
$
VYÇKR 2WFH PËW
+
a
  a a €
 €
2Q VW¿OH
YËWø]Ë QDG VYøWHP
(
$
+
a
€ €
 `D M¿ VPËP YMH KR SÇ êL æËW
&
&PL
 a a
  
5 $ WDN
NDæGÛ QRYÛ GHQ
a a €

%RKX
FKY¿ O\ VYÇ
& & & & &PL
a&
  €
$
SD WĆË
&&&&
æL YRW
&&&&
&
&PL
VËO\ QHVWDêË
&&&&
&&&&
FKYË OH
MH PX
 
+
UD GR VWQÇ
  € 
+
 
PĎM SO¿ê
a
a
   €
$
]SË Y¿P
+
L
 
NGH PL
(a
a
  
WDP VYRX PRFË SRP¿
&
&PL
  
K¿ NQøPX
YæG\ VH QD YUDFËP
(a
&&&&
  
€ 
€
 
+
€
YæG\Č MHQ
 
VU GFH
RQ PÇ VU GFH ]Q¿
(
`
]Q¿
2. Je krásné Ježíšem dát se vést
a s ním jen stoupat k nebi výš,
je krásné znát matku Marii
a u ní před zlem hledat skrýš.
46
brozura_blok_0826.indd 46
27.8.2009 8:09:40
Neopouštěj nás, svatý Václave
(Petr Skoumal)
Svatý Václave, vévodo naší beznaděje,
stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí,
svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi,
vévodo naší víry, naší samoty.
Neopouštěj nás, neopouštěj nás...
Svatý Václave, vévodo naší povolnosti,
měníme místodržící jako ohlávku,
svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi,
vždyť vodní dělo pálí jen párkrát do roka.
Neopouštěj nás, neopouštěj nás...
47
brozura_blok_0826.indd 47
27.8.2009 8:09:40
Stará Boleslav
Jsou místa, která jsou velmi úzce spjata s osudem národa. Takovým místem v české zemi je i Stará Boleslav. Není význačnější
události v českých dějinách, ať už radostné nebo žalostné,
která by tak či onak nebyla spojena se Starou Boleslaví. Tam
z krve svatého knížete Václava vyrostla politická i národní síla
českého lidu, tam jsou jedny z nejstarších kořenů státnosti,
křesťanské víry a kultury, po staletí formující náš národ.
Prastaré místo s puncem svatosti, radosti i slávy, na kterém ale také spočinul stín lidské zloby, bídy a pohany země
Václavovy. Toto místo zůstane jednou provždy spojeno s našimi největšími křesťanskými světci. Právem se má za to, že
zde kdysi knížecí rodinu navštívili svatí Cyril a Metoděj, zde
se svými vnuky pobývala svatá Ludmila, v klidném zákoutí svatováclavské baziliky odpočívá Božena, choť knížete
Oldřicha, i těla svatých Pěti bratří, mučedníků, pokračovatelů
v díle svatého Vojtěcha. Sem putoval charismatický svatý Prokop, tady se připravoval na svůj osudový zápas svatý Jan Nepomucký. Boleslav si zamiloval Otec vlasti a císař Karel IV.,
sám velký ctitel svatého Václava, a obehnal ji novými hradbami, v Boleslavi u oltáře slavil eucharistickou oběť slavný
arcibiskup Arnošt z Pardubic, Boleslav navštívila ctihodná
karmelitka Marie Elekta. V Boleslavi pobýval kronikář Kosmas i vynikající jezuitský historik Balbín. K tomuto místu
vzhlíželi vlastenci doby obrozenské i docela nedávné, když
před nacistickým či komunistickým nebezpečím hledali pomoc a ochranu u Palladia. Bez nadsázky lze říci, že Boleslav
milovali všichni, kdo milovali drahou českou zemi, její lid
a víru svatováclavskou. Na tomto nejstarším poutním místě
v Čechách dnes stojí kousek od sebe dva poutní chrámy: bazilika svatého Václava a poutní chrám Nanebevzetí Panny
Marie. Historické události s oběma úzce souvisí.
Ve Staré Boleslavi byla na začátku 10. stol. vybudována
knížecí akropole a v ní zřejmě několik kostelů, mezi nimi
s jistotou i kostel zasvěcený svatým Kosmovi a Damiánovi.
A právě u dveří tohoto kostelíka byl český kníže svatý Václav
zavražděn. Někteří historikové uvádějí, že to bylo v roce 929,
jiní se domnívají, že to byl rok 935. Přes veškeré úsilí ale jistotu o tom, jak a proč k této tragické a zároveň pro náš národ
slavné události došlo, zatím nemáme. Mocným argumentem
zůstává výrazně křesťanský rys Václavovy vlády, který byl
v zemi se silnými pohanskými kořeny nelibě vnímán. Mezi
Václavovými protivníky zaujímal přední místo jeho bratr
Boleslav. Nesporné je i to, že místem Václavovy vraždy byl
Boleslavův hrad, který tradice spojuje s areálem dnešní baziliky svatého Václava, stojící zřejmě na místě, kde kdysi
48
brozura_blok_0826.indd 48
27.8.2009 8:09:40
stál kostel svatých Kosmy a Damiána. Dle svědectví legend
byl Václav před tímto kostelem pochován. Teprve o tři roky
později bylo jeho tělo z podnětu knížete Boleslava převezeno
na Pražský hrad do kostela svatého Víta, který Václav vybudoval a kde odpočívá dodnes. Tímto aktem tzv. translace
(přenesení ostatků) byla jeho památka fakticky vyzdvižena na
úroveň světce.
Baziliku svatého Václava, která byla od počátku zamýšlena jako jedno velké mauzoleum pnoucí se nad místem vraždy
a původním Václavovým hrobem, založil kníže Břetislav I.
kolem roku 1042 a při ní zřídil v roce 1052 kolegiátní kapitulu, nejstarší instituci tohoto typu v našich zemích. Důvodem
bylo pokání, které kníže obdržel od papeže Benedikta IX.
za vyplenění polského Hnězdna českým vojskem a následné uloupení ostatků svatého Vojtěcha, jeho bratra Radima
a Pěti svatých bratří. Zprávu o vysvěcení kostela 19. května
1046 pražským biskupem Šebířem zaznamenal nejstarší
český kronikář, svatovítský kanovník Kosmas. Prastarý kostel
svatých Kosmy a Damiána byl zřejmě pojat do nové stavby.
Trojlodní románská bazilika s dvěma věžemi při západním
průčelí byla v úplnosti dokončena v roce 1052. Na svou dobu
byla mimořádně velká, a tak tiše svědčí o významu, jakého
se této stavbě od samého počátku dostalo, i o množství poutníků přicházejících do těchto míst. Jejím srdcem se stala
románská krypta uchovávající původní hrob svatého Václava.
Chrám nejprve poničili husité, velkou pohromou bylo období
třicetileté války, kdy bazilika roku 1640 dokonce vyhořela.
Později bylo na stavební údržbu málo peněz. Proto také
výsledná podoba chrámu prakticky fixovala raně barokní
úpravy a byly vyloučeny pozdější přestavby. Archeologické
výzkumy i přes svou neúplnost zatím potvrzují autenticitu
zdiva původní Břetislavovy baziliky, která si dodnes uchovala
svou takřka původní stavební dispozici.
Na tomto nejstarším českém poutním místě se ale uctívá také malý kovový obraz Panny Marie držící v náručí dítě
Ježíše, který legendy spojují se svatým Václavem. Tradiční
podání uvádí, že svatá Ludmila po svém křtu odevzdala svatému Metodějovi pohanské modly a bůžky, které do té doby
vlastnila, s přáním, aby z jejich kovu dal zhotovit křesťanské
bohoslužebné nádoby. Metoděj ovšem kromě nádob dal zhotovit i kovový obrázek Panny Marie s Děťátkem a ten daroval
Ludmile na památku. Po jejím zavraždění zdědil tento obrázek
svatý Václav, který jej choval ve velké úctě. Měl ho mít u sebe
i v okamžiku své mučednické smrti. Jeho sluha Podiven se
snažil mariánský obraz ukrýt před zneuctěním, proto ho zakopal do země, kde byl náhodně o několik staletí později
nalezen. Kanovníci staroboleslavské kapituly, kterým byl
49
brozura_blok_0826.indd 49
27.8.2009 8:09:40
obraz předán, na místě nálezu postavili kapli, do které záhy
začali putovat lidé z okolí, protože u tohoto obrazu docházeli
pozoruhodného vyslyšení svých proseb. Přesné stáří obrazu
o velikosti 19 x 13,5 cm je nejisté, podle některých historiků je
datovatelný do druhé poloviny 14. stol. Vzhledem k prastaré
poutní tradici, která tento obraz spojuje se svatým Václavem,
je však možné, že dnešní tepaný pozlacený reliéf je volnou
kopií dnes nezvěstné starší předlohy, která byla uctívána
jako Ludmilin obraz. U nás nezvyklá slitina tzv. korintské
mědi, z níž je reliéf zhotoven, a která je naopak typická pro
zpracování v Byzanci, by nasvědčovala staršímu a v daném
případě zahraničnímu původu.
Za husitských válek byly kaple i svatováclavský kostel
vypáleny, poutníci však do Boleslavi nepřestali putovat. Proto
již na konci 15. stol. jsou obě svatyně obnoveny. Výstavba
dnešní mariánské svatyně je však velkolepým dílem až
17. století. Pro dějiny mariánské Staré Boleslavi je důležitý
rok 1609, kdy čeští katolíci putovali do Staré Boleslavi prosit
Pannu Marii o záchranu víry a ochranu před poněmčením
české země. Tehdy byl proslavený milostný obraz, svědek četných uzdravení a mimořádných vyslyšení, označen za Palladium země české, její záštitu. Od té doby vždy, když byla
vlast v ohrožení, putovali naši předkové do Staré Boleslavi
prosit Pannu Marii o pomoc.
Nepřátelé českého národa pozorovali, že se naši předkové při každé celonárodní pohromě utíkají o pomoc k Palladiu
země české do Staré Boleslavi. Věděli to za třicetileté války
i příslušníci armád, které tehdy plenily Boleslav. Proto usilovali o to, aby se Palladia zmocnili a Čechům odebrali jejich
„Záštitu“. Roku 1632 ukradli Palladium Sasové a trvalo plných šest let, než bylo za vysoké výkupné Palladium vráceno
a opět uloženo ve staroboleslavské mariánské svatyni.
Když roku 1639 vtrhli Švédové do Čech, ukryla Palladium
paní Benigna z Lobkovic u císaře Ferdinanda III. na císařském
dvoře ve Vídni. Manželka Ferdinanda III. si Palladium velmi
oblíbila a ozdobila podobu Panny Marie zlatou korunkou
s perlami a diamanty, které reliéf dekorují dodnes. Roku 1646
vrátil císař, ač nerad, Palladium do Staré Boleslavi.
Za dva roky vzniklo však pro Palladium nové nebezpečí.
Bylo tedy odvezeno ze Staré Boleslavi do Prahy a ukryto na
Hradčanech u Svatého Víta. Opevněných Hradčan se však
překvapivě zmocnili Švédové a Palladium odvezli. Švédský
král Gustav Karel pak poslal po složitých diplomatických jednáních Palladium do Vídně císaři Ferdinandu III., který ho
roku 1650 vrátil do Staré Boleslavi. Když vyvstalo roku 1662
turecké nebezpečí, bylo Palladium ukryto v Praze. Rovněž
roku 1774 bylo Palladium přemístěno do Prahy. Hrozilo mu
50
brozura_blok_0826.indd 50
27.8.2009 8:09:40
totiž nebezpečí při vypuknutí II. slezské války. Roku 1778
bylo Palladium odvezeno před Prušáky na faru do Berouna
a poté, co pruské nebezpečí pominulo, bylo zase vráceno do
Staré Boleslavi.
Za nacistické okupace během druhé světové války bylo
Palladium v tichosti z oltáře sňato a zazděno. Nacisté dobře
věděli o významu Staré Boleslavi pro český národ, a proto
pojali plán na likvidaci celého města. Na to už jim však nezbyl čas. Po válce ve dnech 24. června až 1. července 1945
bylo Palladium odvezeno do Prahy a tam se před ním na
mnoha místech konaly děkovné pobožnosti za záchranu vlasti před záhubou, kterou jí Hitler chystal. Slavnosti vyvrcholily
na Staroměstském náměstí. Pak bylo Palladium ještě jednou
v průběhu prvních dvaceti let komunistické totality tajně
ukryto v sejfu, odkud bylo v roce 1968 vyzdviženo a vráceno
zpět do Staré Boleslavi k úctě věřících. V roce 2008 byl tento
skvost českého národa vystaven na čestném místě v přítomnosti dalších svatováclavských památek na výstavě v Klášteře
sv. Anežky České v Praze, a to včetně mimořádně cenného
rudolfínského oltáříku, daru císařské rodiny, zdobeného množstvím smaltů a pravých drahokamů.
Poutníci do Boleslavi putovali z různých směrů, přesto
však nejvýznamnější byla tradiční tzv. Svatováclavská cesta,
po které dle pověsti vezli mrtvé tělo knížete Václava z Boleslavi do Prahy. Podél cesty jezuité v roce 1674 za finanční pomoci hraběnky Leopoldiny Příchovské postavili ve vzdálenosti
od 400 do 600 metrů od sebe 44 kapliček, které byly dekorovány nástěnnými malbami ze života svatého Václava a obrazy
mariánských poutních míst Čech a Moravy. Tato cesta šla od
Prahy dvěma větvemi. Jedna vedla z Karlína přes Vysočany na
Prosek, kde se k ní připojovala větev vedoucí od Libně. Dnes,
po více než třech stech letech, zůstává z původního počtu
jen 29 kapliček. Valnou část má na svědomí totalitní režim
nedávných desetiletí, v důsledku rozorání původní cesty se
některé z nich ocitly uprostřed polí.
I dnes však do Staré Boleslavi proudí poutníci. V roce 2003
došlo k obnovení svatováclavských poutí, které se každoročně konají o svátku svatého Václava 28. září v přítomnosti
nejcennější relikvie – lebky českého knížete. Tyto pouti vždy
byly a nadále zůstávají výrazem odhodlání chránit dědictví
svatováclavské, křesťanskou víru, českou řeč i celou kulturu
národa.
Vladimír Kelnar, probošt
51
brozura_blok_0826.indd 51
27.8.2009 8:09:40
Modlitba k Panně Marii Staroboleslavské
Matko Boží, víme, že chováš zvláštní lásku k naší vlasti.
Zde ve Staré Boleslavi sis vybrala místo
k soustředění naší úcty k tobě,
odkud nám chceš dávat svoje dary.
Přijmi za to vyznání naší hluboké úcty
a oddanosti k tobě.
Z tohoto poutního místa jsi vždy ochraňovala českou zemi.
Prosíme tě, ochraňuj naši duši
a pečuj o spásu našich příbuzných a přátel.
Na tomto posvátném místě jsi vyslechla
tisíce proseb věrných českých srdcí,
vyslyš i naše vroucí prosby
a vypros nám vyslyšení v záležitostech,
které ti svěřujeme.
Nikdy jsi nikoho nezklamala, jistě nezklameš ani nás.
Matko českého národa, naše nebeská Matko,
přijmi nás zde na tomto posvátném místě
jako své milované a milující děti.
Vypros nám zdraví, sílu ve ctnostech,
útěchu v utrpení, požehnání v práci.
Ochraňuj nás v každém nebezpečí,
vypros nám šťastnou hodinu smrti.
Uveď nás jednou do slávy věčného života
pro nekonečné zásluhy svého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.
52
brozura_blok_0826.indd 52
27.8.2009 8:09:40
Credenc
Pojmenování, které se, podle slov členů skupiny, má důsledně
skloňovat v mužském rodě, má totiž hluboký duchovní podtext. Je odvozeno od latinského „credo“ (věřím).
Místem zrození tohoto životem pulzujícího seskupení je
farnost v Ostravě-Zábřehu. Před více než devíti lety ho tam
založil současný frontman a kapelník Honza Kováč. Členové
scholy se ale během let úplně obměnili, navíc Honza, který
zůstal jediným původním členem, přivedl spoluhráče z jiné
svojí kapely, aby se pak společně prezentovali na různých
křesťanských akcích. Kromě hraní ve farnosti mají za sebou
účinkování na několika diecézních i vikariátních setkáních
nebo na benefičních koncertech věnovaných na pomoc
(nejen) farnosti. Do širšího povědomí však Credenc vstoupil
v roce 2006 v Litomyšli, kde doprovázel Celostátní setkání
animátorů, a v roce 2007 v Táboře na Celostátním setkání
mládeže. Credenc přichází se svěžím, originálním, a přitom
hudebně vyzrálým a trefným zpracováním nejen zbrusu nových, ale i starších známých, či dokonce kancionálových písní, a to všechno mnohdy i v netradičních, nových hudebních
stylech, jako je např. house nebo rap.
SBM
SBM, tedy Schola brněnské mládeže, sdružuje zpěváky
a muzikanty z různých farností na Brněnsku. Myšlenky na
založení sboru s orchestrem rozvíjeli Štěpán Policer s Martinem Novákem již od roku 1998. O dva roky později schola
poprvé vystoupila v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně.
Od počátku se Schola brněnské mládeže profilovala
nejen vícehlasými sbory, nýbrž také zajímavou orchestrací
a originálními aranžemi. Během devíti let existence se SBMka rozrostla z původních patnácti členů na třicet pět zpěváků
a dvacet muzikantů a doprovázela svým zpěvem mnoho
slavností, koncertů či setkání, z nejvýznamnějších např. Mariazell 2004, Kolín nad Rýnem 2005, Tábor 2007... Na jaře
roku 2007 vydala SBMka své první profilové CD KOMpliment
BOhu, tedy „KOMBO”. V příštím roce oslaví Schola brněnské
mládeže 10 let své existence s díky za dar hudby, zpěvu, hraní
a všechny dary Bohem darované.
Vojenská hudba Tábor
Vojenská hudba Tábor byla založena v roce 1963. Její bohatá historie skýtá množství jmen schopných hudebníků, jak
řadových hráčů, tak především vedoucích a dirigentů. Z poslední doby jmenujme např. pplk. Václava Matouška, který
nastoupil jako hlavní dirigent v roce 1995. Pod jeho vedením
53
brozura_blok_0826.indd 53
27.8.2009 8:09:42
se značně rozšířil repertoár hudby, zejména o díla muzikálová,
filmová a chrámová, protože je výborným aranžérem. V roce
2005 odchází pplk. Václav Matoušek do důchodu a na jeho
místo nastupuje mjr. Robert Říšský, který je velitelem hudby
do současnosti.
Přestože Vojenská hudba Tábor po dobu svého trvání
přečkala několik etap rušení vojenských hudeb, té poslední,
bohužel, už neodolá. A tak je účast na liturgii v rámci návštěvy
Svatého otce v České republice jedním z jejích posledních
vystoupení.
Svatohorský chrámový sbor
Svatohorský chrámový sbor čítá 18 členů. Zabývá se především zpěvem při liturgii na známém mariánském poutním
místě – na Svaté Hoře u Příbrami. Je interpretem několika
kompaktních disků a zabývá se mimo jiné též prováděním
soudobé liturgické hudby. Po odchodu jeho někdejšího dirigenta a autora české chrámové hudby, patera Karla Břízy,
pracuje nyní pod vedením svatohorského regenschori Pavla
Šmolíka.
Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka
Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka je druhým z příbramských souborů, které se hudebně účastní této liturgie.
Během čtvrtstoletí činnosti vedli sbor pouze dva sbormistři:
zakladatel sboru Vladimír Vepřek a po jeho smrti svatohorský
regenschori Pavel Šmolík. Náplní činnosti sboru jsou sice
především koncerty, ale osoba sbormistra spojuje toto těleso
i s činností hudebně-liturgickou, zejména s účastí na velkých
poutích na Svaté Hoře a také již tradičně s účastí na Národní
svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.
Táborský chrámový sbor
Táborský chrámový sbor působí v děkanském kostele Proměnění Páně v Táboře a na poutním místě Klokoty. Po dlouhá
léta je hudebním iniciátorem a varhaníkem sboru pan Ladislav Šotek. Sbormistryní je v současné době Helena Boučková.
Kromě pravidelné účasti při významných svátcích církevního
roku je sbor činný též koncertně.
Pěvecký sbor Slavík, Pacov
Pěvecký sbor Slavík byl založen roku 1874. Pojmenování
sboru po českém houslistovi Josefu Slavíkovi bylo zvoleno
proto, aby byl nově založený soubor jednoznačně odlišen od
jiného v té době v Pacově již existujícího pěveckého spolku. Repertoár sboru není výrazně omezen, sbor provádí jak
54
brozura_blok_0826.indd 54
27.8.2009 8:09:43
skladby historické, tak novější, jak hudbu duchovní, tak
i hudbu světskou. Po více než šedesátileté souvislé činnosti
se roku 1941 odmlčel a svoji činnost obnovil až roku 1973.
Tehdy pěvecký spolek začal nacvičovat pod vedením
sbormistra Karla Zamrazila a brzy se začlenil do Unie českých
pěveckých sborů. Dalšími sbormistry byli Stanislav Pešička
a Lenka Klátilová, která sbor vede až do současnosti.
Sekce pro mládež České biskupské konference
je výkonný orgán České biskupské konference, jmenovitě
biskupa, který je zodpovědný za pastoraci mládeže. Sekce je
svou povahou základním nástrojem církve v pastoraci mládeže a plní důležitou formační, komunikační, koordinační,
studijní a informační funkci. Vyvíjí pastorační činnost na
co nejširší a nejobecnější úrovni s jasným evangelizačním
akcentem. Jejím posláním je starost o všechnu mládež, věřící
i nevěřící.
Sekce pro mládež ČBK nabízí mladým lidem možnost
zúčastnit se kurzů pro animátory, vzdálenějších příprav na
manželství (Škola partnerství) a mnoha jiných aktivit v centrech života mládeže v diecézích.
Zve také mladé lidi, aby nabídli své schopnosti a určitý
čas svého života v dobrovolnické práci pro církev.
Přehled akcí, odkazy, možnost zapojení a kontakty najdete na
www.signaly.cz.
55
brozura_blok_0826.indd 55
27.8.2009 8:09:43
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří návštěvu papeže
Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi podpořili modlitbou, přispěli
obětavou prací a účastí při organizaci a zajištění návštěvy,
hmotným darem či umožnili tuto akci svým finančním příspěvkem. Poděkování patří partnerům:
Jan a Alena Divišovi – Zahradnictví Radonice
Zahradnictví Benešovi – Stará Boleslav
Velký dík patří i všem firemním i individuálním dárcům, kteří
poskytli své dary a přáli si zůstat v anonymitě.
56
brozura_blok_0826.indd 56
27.8.2009 8:09:43

Podobné dokumenty

Brožura poutníka - Brno - Návštěva papeže Benedikta XVI. v České

Brožura poutníka - Brno - Návštěva papeže Benedikta XVI. v České Diecézní muzeum a Informační kontaktní centrum: www.petrovinfo.cz

Více

Orace k officiu: vlastní o svatých

Orace k officiu: vlastní o svatých Bože, tys založil spásu lidského rodu na vtělení svého Slova; dej, ať na tvém lidu spočine slitování, o něž tě prosíme: ať tak všichni poznají, že není žádné jiné jméno, které bychom měli vzývat, n...

Více

cupla mea

cupla mea i vám, bratři, že zhřešil jsem velmi cogitatióne, verbo, ópere et omissióne: myšlením, slovy, jednáním i opomenutím mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. má vina, má vina, má nesmírná vina Ideo p...

Více

Mešní řád (dominikánský ritus)

Mešní řád (dominikánský ritus) peccáto simus semper líberi et ab omni perturbatióne secúri. Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus. Per ómnia sǽcula sæcu...

Více

Příručka ke mši svaté

Příručka ke mši svaté pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad ...

Více