zprávy pegase

Komentáře

Transkript

zprávy pegase
Podporujeme účast organizací SME v Evropském sociálním dialogu
ZPRÁVY PEGASE
Číslo 5, prosinec 2012
Úvodník: Co jsme se naučili při realizaci
projektu PEGASE
Projekt PEGASE – Podpora sociálního
dialogu v malých a středních podnicích po roce činnosti a práce končí. Je čas
udělat inventuru realizovaných iniciativ a
zamyslet se nad tím, co jsme se naučili.
Cíle projektu byly dvojí: posílit začlenění
organizací malých a středních podniků v
nových členských státech v účasti na
sociálním dialogu, a podporovat je, aby
lépe vyjadřovaly potřeby malých a
středních podniků vztahující se k
sociálním a pracovním otázkám. Použitá
metoda se měla stát přehledným
zobrazením otázek, které řeší sociální
partneři v jiných zemích a na evropské
úrovni, a to včetně pořadí významnosti.
Projekt poskytl příležitost zapojit
účastníky přímo do práce UEAPME v
evropském sociálním dialogu: poskytnout
jim rychlý přehled o praktických
podmínkách sociálního dialogu v tom či
onom určitém členském státu; přinášet
zasvěcené informační a komunikační
prostředky včetně informací týkajících se
činnosti a fungování evropského sociálního
dialogu a jeho vlivu na malé a střední
podniky.
Jestliže srovnáváme stav před a po
implementaci
projektu,
můžeme
konstatovat, že se objevily nové prvky,
které nebyly zřejmé a na něž jsme před
zahájením projektu ani nepomysleli.
Odborníci z PEGASE prohloubili své
znalosti o tom, co znamená sociální dialog
v praxi a co je a co by mělo být v jeho
rámci zájmem malých a středních
podniků. Získali organizační dovednosti
při propagaci úlohy malých a středních
podniků v národním sociálním dialogu,
schopnost vytvářet vztahy s ostatními
podniky, významnými průmyslovými
organizacemi a v neposlední řadě s
odborovými organizacemi, stejně jako
větší vhled do toho, jak využívat – tam,
kde je to možné – Evropské fondy dostupné
pro daný účel. Jedním z prvních výstupů
projektu PEGASE je to, že odborníci jsou
lépe vybaveni a lépe se cítí, co se týče
vlastního (osobního) zapojení do
evropského a národního sociálního
dialogu. Je pravda, že členové organizací
malých a středních podniků jsou plně
zapojeni do každodenní práce svých
podniků a ne vždy projevují okamžitý
zájem stát se plnohodnotnou součástí
národního sociálního dialogu. Díky
projektu PEGASE by odborníci měli být
schopni snadněji vysvětlovat, jak sociální
dialog vede k sociálnímu smíru a jak
zlepšuje fungování podniků díky užší
spolupráci se zástupci zaměstnanců. Na
sociálních partnerech je, aby nalezli ta
TAKÉ V TOMTO ČÍSLE:
str. 2/3 Názory členů sítě PEGASE na to, co se v průběhu
projektu naučili
nejvhodnější řešení pro podniky a
zaměstnance; tyto požadavky jsou ještě
obtížnější v případě menších podniků
vzhledem ke specifikům spojeným s jejich
velikostí. Navíc je třeba připomenout
skutečnost, že podnikatelé ve většině
případů pracují společně, každý den, se
svými zaměstnanci, což činí ze sociálního
dialogu přirozenější a metodičtější
proces.
Co se týče informací a komunikace,
PEGASE poskytl významné nástroje
odborníkům z malých a středních
podniků, které jim zůstanou k dispozici i
po ukončení projektu: síť odborníků
umožňující výměnu zkušeností; Newsletter
s informacemi a zprávami o aktivitách
evropského
sociálního
dialogu
poskytovaných UEAPME a Akademií
Avignon; jednou týdně vydávaný
UEAPME Newsflash, pokrývající hlavní
zájmové oblasti pro malé a střední
podniky, jakými jsou ekonomická, fiskální
či právní politika; webové stránky, které
uvádějí ve zkratce všechny potřebné
dokumenty a kontakty týkající se otázek
sociálního dialogu.
Tyto nové prostředky zajistí kontinuitu a
udržitelnost aktivit zahájených projektem
PEGASE, neboť UEAPME je i nadále bude
členům PEGASE zprostředkovávat.
ZPRÁVY PEGASE
2
Co jsme se při realizaci projektu PEGASE naučili od našich partnerů
Chorvatsko: HUP
c) Dobré pracovní klima
mezi
účastníky;
d) Speciální vydání „PEGASE NEWS“;
e) Perfektní vedení projektu ze strany
Liliane
Volozinskis
a
vynikající
organizační podpora zprostředkovaná
Helen Hoffmann.“
Miloslav Šolc
AMSP/CR
„Mou
jedinou
nejvýznamnější
zkušeností z projektu PEGASE je to, že
jsem se naučila, co je to sociální
dialog – je to proces a téměř stále se
měnící, živý organismus. Sociální
dialog je proces, který vyžaduje
trvalou a průběžnou aktualizaci
znalostí. Člověk se o něm může
dozvědět z písemných dokumentů, i
když podobných materiálů není mnoho.
Neexistuje škola sociálního dialogu,
která by nám dovolila se o něm
informovat. Můžeme se poučit pouze z
projektů, jakým je PEGASE. V průběhu
mé roční účasti v projektu PEGASE
jsem získala jsem více znalostí a
informací o sociálním dialogu, než
četbou o tomto předmětu či účastí na
jiných aktivitách zaměřených na
sociální dialog – byl to kontakt s jinými
zaměstnavatelskými
asociacemi,
výměna zkušeností a příklady ´dobré
praxe´, jež nám dovolily dozvědět se
hodně o sociálním dialogu – ale stejně
tak na základě různých zkušeností z
naší praxe jsem se stala otevřenější
vůči
novým
poznatkům
a
sebevědomější, když dojde na toto
téma, zejména při mé práci s malými a
středními podniky a při mých snahách
vyjít vstříc jejich potřebám a
požadavkům.“
Anny Brusić
HUP, Croatian Employers Association
Estonsko: EVEA
Malta: GRTU
„Před mou účastí na projektu PEGASE
byl pro mne termín „evropský sociální
dialog“ jen abstraktní politickou frází
vzhledem k tomu, že naše asociace se
neúčastní kolektivního vyjednávání na
národní úrovni. Naše jednání s
pracovníky UEAPME a s organizacemi
malých a středních podniků z jiných zemí
v průběhu setkání v rámci projektu a
především účast na setkáních Výboru
pro evropský sociální dialog a Výboru
pro sociální záležitosti UEAPME tento
proces do velké míry osvětlila a naplnila
jej skutečným obsahem, např. tím, že
ukázala, jak ovlivňuje malé a střední
podniky a proč by se do něj tyto podniky
měly zapojit. Jedním z budoucích cílů
EVEA bude rozvíjet organizační
kapacitu jako zástupce malých a
středních zaměstnavatelů.“
Marina Kaas
EVEA, Estonská asociace SME
Maďarsko: IPOSZ
Česká republika: AMSP
„Projekt PEGASE pro mne znamenal
tento přínos:
a) Velmi užitečné informace získané od
členů UEAPME, od kolegů, odborníků,
kteří spolupracují s Evropskou unií,
EC s ESF, Výborem pro sociální
dialog;
b) Aktivní účast a diskuze o námětech
relevantních pro malé a střední
podniky;
prostředí musí mít kolegové z členských
organizací stále aktuální informace.
Práce UEAPME je nezbytná pro nás
členy, protože nás jako pupeční šňůra
spojuje s evropským sociálním dialogem.
V budoucnosti bych uvítal výčet
intervenčních
možností,
jejichž
prostřednictvím bychom mohli vyvíjet
účinnější snahy směřující k ovlivňování
evropských záležitostí. A v tom plně
spoléháme na UEAPME.“
Dániel Bugár
IPOSZ
„Projekt PEGASE byl velmi užitečný,
protože představoval velkou příležitost
jak zjistit ve spolupráci s jinými
zúčastněnými organizacemi, co v rámci
sociálního dialogu funguje a co ne. Bylo
velkou zkušeností vidět v praxi to, co
jsem se o evropském sociálním dialogu
dozvěděl z učebnic a pracovních
materiálů
UEAPME.
Informační
kampaně a školení týkající se evropského
sociálního dialogu jsou ´nekonečným
příběhem´, protože v neustále se
měnícím politickém a institucionálním
„Sociální dialog je věc, na kterou by
podniky, zejména malé a střední, měly
pohlížet se vší vážností. Otázky
objevující se na této úrovni jsou
významnými otázkami ovlivňujícími
každodenní život podniků; je to např.
růst, zaměstnanost, fungování trhu
práce, zdraví a bezpečnost, celoživotní
vzdělávání a rozvoj, pracovní doba,
rovnost mužů a žen, apod. Účast na této
úrovni znamená, že o rozsahu a
aktivitách může být rozhodováno právě
na základě priorit malých a středních
podniků, a to především v současném
podnikatelském prostředí, kdy malé a
střední podniky bojují o jejich vyřešení.
V síti PEGASE jsem nalezl příležitost
lépe pochopit mechanismus, jak sociální
dialog funguje, např. implementaci
rámcových dohod. Zpětné Informace o
stavu sociálního dialogu v jiných zemích
EU, to, jak by efektivní a kvalitní
myšlenky mohly být uplatněny u nás
doma. Síť pomohla zařadit sociální
dialog do agendy těch zemí, kde sociální
dialog ještě není rozvinut a kde diskuze
na národní úrovni teprve začaly. Tento
proces bude dále pokračovat, dále se
rozvíjet, a tak bude dosaženo trvalého
účinku. Naše organizace je v současné
době zapojena do sociálního dialogu
podle evropského modelu; bude i nadále
sehrávat roli sociálního partnera na
národní úrovni, bude hledat příležitosti a
kapacity – i prostřednictvím projektů
financovaných EU – jak vyjádřit potřeby
malých a středních podniků a dále
rozvíjet sociální dialog.“
Michael Galea
GRTU
3
ZPRÁVY PEGASE
Co jsme se při realizaci projektu PEGASE naučili od našich partnerů
Polsko: ZRP
„Účast na projektu PEGASE
představovala sumu informací a
výměnu zkušeností fungující jako
sociální dialog v různých členských
státech zapojených do práce
UEAPME. Před zahájením projektu
jsem se práce v rámci evropského
sociálního dialogu neúčastnila. Jak
se však ukazuje, podobné problémy
existují i v případě mikro- a malých
podniků. Různé otázky projednávané
v rámci evropského dialogu v EU
ovlivňují každodenní život malých
podniků, jakými jsou např. růst,
zaměstnanost, konkurenceschopnost,
fungování
trhu
práce,
restrukturalizace,
flexicurita,
stárnutí pracovní síly, celoživotní
vzdělávání v oblasti dovedností a
kvalifikace, zdraví a bezpečnost,
působení pracovních podmínek.
Projekt PEGASE probíhal hladce,
bez komplikací. Na posledním
zasedání bylo poukázáno na to, co
by mělo zlepšeno a doplněno, aby
došlo ke zkvalitnění podpory a
významu fóra evropského sociálního
dialogu. Polská asociace řemesel
(Polish Craft Association) navrhuje,
aby další projekt věnoval více
pozornosti pracovním otázkám a
pracovní legislativě, stejně jako
sladění pravidel podnikání pro malé
a střední podniky.“
Izabela Opęchowska
ZRP
Rumunsko: CNIPMMR
„Projekt PEGASE byl velmi
zajímavým a užitečným nástrojem,
jak se něco dozvědět o evropském
sociálním dialogu a o úloze
zaměstnavatelských organizací při
implementaci sociálního dialogu. Já
sama považuji za velmi užitečné to,
že jsem se dozvěděla více o vlivu
ESF na malé a střední podniky, o
příkladech spolupráce mezi podniky
a typech služeb nabízených jejich
členům, o ´dobré praxi´ ve vztahu k
Evropským
sociálním
fondům;
získala jsem přímou zkušenost s
účastí na rozhodovacím procesu
sociálního dialogu z pohledu
sociálních partnerů. Diskuze o
mechanismu zavádění evropských
dohod, o tom, jak sdělovat obsah
sociálního dialogu členům, jak
posílit kapacitu organizací malých a
středních
podniků,
jak
lépe
zpřístupnit fondy pro budování
kapacity v rámci sociálního dialogu
malých a středních podniků, a jak
posílit účast malých a středních
podniků na sociálním dialogu – to
vše splnilo má očekávání.“
Oana Dasca
CNIPMMR
Slovinsko: OZS
„Projekty v oblasti sociálního
dialogu jsou zvláště důležité v
současné době probíhající krize,
neboť vzrůstá počet důkazů o tom, že
k řadě klíčových rozhodnutí dochází
bez účasti sociálních partnerů. I
přesto, že Komora řemeslných a
drobných
živností
Slovinska
(Chamber of Craft and Small
Business of Slovenia) se již několik
let podílí na sociálních záležitostech,
projekt se ukázal být pro Komoru
velmi užitečným, a to jak v rámci
oživení existujících schopností, tak
při získávání nových. Bylo zajímavé
analyzovat
proces
sociálního
dialogu na evropské úrovni, úspěchy
i plány do budoucna a implementace
na národní úrovni. Zejména bylo
přínosné seznámit se se situací zemí
účastnících se projektu; přínosná
byla i výměna zkušeností. Nové
kontakty navázané mezi účastníky
projektu budou velmi užitečné pro
budoucí práci, neboť umožní snazší
a rychlejší výměnu názorů na různé
otázky týkající se sociálního
dialogu.“
Marjan Ravnik
OZS, Chamber of Craft and Small
Business of Slovenia
Turecko: TESK
„Sociální dialog je mechanismus,
který
umožňuje
definovat
a
prosazovat ekonomickou a sociální
politiku
v
demokratických
společnostech. V tomto smyslu má
významné místo i v rámci EU. S
pomocí projektu PEGASE se mezi
našimi členy zvýšila informovanost i
obecné povědomí; rovněž to, co se
odehrává mezi členskými státy a
kandidátskými
zeměmi,
je
považováno za jeden z principů
podtrhujících evropský sociální
model,
založený
na
dobrém
fungování ekonomiky, na vysoké
úrovni sociální ochrany a vzdělání.
Konfederace tureckých obchodníků
a řemeslníků (Confederation of
Turkish Tradesmen and Craftsmen –
TESK) zahrnuje různá odvětví
řemesel a obchodníků. Díky větší
informovanosti se zvýšilo i povědomí
o tom, co to je evropský sociální
dialog a k čemu v rámci evropského
sociálního dialogu dochází v
členských státech i v kandidátských
zemích. “
Mehmet Güven
Confederation of Turkish Tradesmen
and Craftsmen (TESK)
ZPRÁVY PEGASE
4
Na základě toho, čemu jsme se naučili v
průběhu účasti na projektu, musíme jasně
rozlišovat mezi tím, co se naučili
zakladatelé projektu, a tím, co se naučili
jeho účastníci.
Jako zakladatelé jsme získali jasnější
pohled na to, jak mohou některé klíčové
aspekty podmínek účasti na národním
sociálním dialogu pomoci nebo naopak
znemožnit přijetí organizací malých a
středních podniků. Jejich účast spolu s
odborovými svazy na tripartitním
sociálním dialogu může být dobrou
příležitostí, jak posílit formální i
neformální vzájemné uznání jako
sociálních
partnerů
a překonat
roztříštěnost reprezentace malých a
středních podniků. Závazná povaha
národních
odvětvových
dohod
prostřednictvím tzv. „rozšíření dohod
vládou“ na malé a střední podniky by
mohly odstartovat nové formy účasti
malých a středních podniků na národním
sociálním dialogu (přednostní konzultace,
účast na jednání jako pozorovatelé,
pomocná a podpůrná role, atd.). Kromě
toho zkušenosti malých podnikatelů, kteří
jsou
rovněž
zaměstnavateli
vyjednávajícími na úrovni podniku, mohou
být sdíleny s jinými podnikateli. To by
mohlo sloužit jako vhodný prostředek k
posílení jejich schopností vyjádřit potřeby
malých a středních podniků v sociální i
pracovní oblasti. Každodenní neformální
praxe sociálního dialogu v malých
podnicích by měla být lépe podporována a
hodnocena jako první krok k
strukturovanějším formám sociálního
dialogu na odvětvové nebo spíše regionální
či teritoriální úrovni.
To, čemu se odborníci naučili, bylo z
části publikováno v průběhu setkání
pracovní skupiny.
Získané poznatky se u jednotlivých expertů
liší, ale těmi nejobecnějšími byly: vysoká
přidaná hodnota informací o tom, jak je
sociální dialog organizován a jak funguje
v praxi různých členských států; potřeba
lepšího pochopení obsahu sociálního
dialogu a lepšího způsobu, jak sdělit jeho
pozitivní přínos jejich členům; význam
hledání všech možných způsobů, jak se
stát formálně uznávanými jako sociální
partner na národní úrovni, což je
nevyhnutelným požadavkem lepšího
předvídání a lepších reakcí na potřeby
jejich členů; nutnost zaplnit mezeru mezi
institucionalizovanými
formami
a
praktičtějším
rozměrem
sociálního
dialogu; význam toho, aby mezi všemi
evropskými zeměmi bylo vymezeno, čím a
jak organizace malých a středních
podniků ovlivňují sociální otázky;
výměna praktických zkušeností s
ČÍSLO 5, PROSINEC 2012
fungováním sociálního dialogu v různém
národním kontextu. Všechny tyto otázky
byly definovány jako velmi cenné nástroje
a zdroj inspirace pro domácí realitu
jednotlivých zemí.
Jednou z dalších lekcí, které jsme se díky
tomuto projektu naučili, je potvrzení
toho, že organizace malých a středních
podniků považují svou aktivní účast na
sociálním dialogu za prioritu, pokud
chtějí překonat aktuální ekonomické a
sociální problémy, jimž malé a střední
podniky čelí.
Závěrem lze říci, že naším dalším úkolem
bude i nadále šířit obecné výsledky a
poznatky PEGASE mezi našimi řádnými
členy i mimo ně, a na jejich základě
dosahovat dalších úspěchů v sociálním
dialogu a pomoci tak malým a středním
podnikům překonat četné sociální a
ekonomické výzvy spojené s probíhající
krizí.
Liliane Volozinskis a Blando Palmieri
Brusel, 29. listopadu 2012
O projektu PEGASE
Cílem projektu PEGASE je posílit postavení 11 odvětví a SME organizací, členů UEAPME, v 7 „nových“
členských státech a ve 2 kandidátských zemích tak, že bude podporovat jejich aktivní účast na
Evropském sociálním dialogu.
Hlavními výsledky by mělo být:
a) Jasnější pochopení procedur a rozhodovacího procesu v rámci Evropského sociálního dialogu ze strany
národních organizací
b) Na míru šité informace pro malé a mikro- podniky, a
c) Větší schopnost specifikovat zájmy malých a mikro- podniků v rámci agendy Evropského sociálního dialogu.
Projekt zajišťuje UEAPME s podporou Akademie Avignon.
Projekt byl zahájen 28. listopadu 2011 na období 13 měsíců a trvá do konce prosince 2012.
Tento projekt je organizován s finanční podporou ze strany Evropské Unie.

Podobné dokumenty

Maráthí – English

Maráthí – English Maráthí – English (http://sanskritdocuments.org/all_sam_txt/marathi-dict.txt)

Více

Roční ZpRáva 2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Roční ZpRáva 2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací publikuje elektronicky zpravodajství z oblasti zemědělského ekonomického výzkumu v podobě tzv. „Newsflash“, tiskne časopis „EuroChoices“ a oficiální impaktový vědecký časopis asociace „European Rev...

Více

Existovala smrt před pádem člověka do hříchu?

Existovala smrt před pádem člověka do hříchu? Text z Gn 2-3. kapitoly lze interpretovat jako kletbu, jejímž důsledkem je duchovní smrt. Ve slovech kletby z Gn 3,19 Bůh říká Adamovi „prach jsi a v prach se obrátíš“, což implikuje, že Adam byl j...

Více

Prostředek socializace, tvůrce komunit a internetového

Prostředek socializace, tvůrce komunit a internetového V závěru této kapitoly bych se ještě rád zaměřil na uživatele Webu 2.0. Ty lze rozdělit na uživatele aktivní, kteří vkládají data, vytvářejí komunity a jsou tvůrci internetového obsahu a na uživate...

Více

číslo 2/2009 - Odborový svaz zaměstnanců poštovních

číslo 2/2009 - Odborový svaz zaměstnanců poštovních Slovnaftu. Pozadu nejsou ani naše odborové svazy, především kováky je vždy vidět i slyšet. Oslavy 1. máje jsou pořádány řadou organizací nebo stran na různých místech republiky. Jako odbory je však...

Více