nájemní smlouva v pdf

Komentáře

Transkript

nájemní smlouva v pdf
NÁJEMNÍ SMLOUVA
uzavřena mezi:
1.
Ing. Petr Gadula
bytem 1. května 221, Ostrava – Polanka, 725 25
r.č.: ..............................
(dále jako pronajímatel)
a
2.
..............................
bytem: ...........
r.č. ..............................
(dále jako nájemce)
I. Předmět smlouvy
1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti - RD číslo popisné 221 na ulici 1. května v
Ostravě – Polance, PSČ 725 25. Součástí nemovitosti jsou 4 pokoje určené k pronájmu s vlastními
koupelnami:
a) „Severní“ pokoj, celkem 18 m2, jednolůžkový, v prvním patře vchod naproti schodiště
b) „Modrý“ pokoj, celkem 24 m2, dvoulůžkový, v prvním patře vchod vpravo od
schodiště, dveře vlevo od komína
c) „Žlutý“ pokoj, celkem 21 m2, dvoulůžkový, v prvním patře, vchod vpravo od komína
d) „Jižní“ pokoj, celkem 18 m2, jednolůžkový, v prvním patře, vchod u schodiště
2. Pronajímatel tímto přenechává nájemci do nájmu výše uvedený pokoj popsaný v odst. 1. .....)
tohoto článku a nájemce tento pokoj do nájmu přijímá (dále jen „předmět nájmu“ nebo
„předmětná nemovitost“).
3. Součástí nájmu je vybavení pokoje:
a) … x postel
b) … x pracovní stůl
c) … x židle
d) … x skříň
4. Součástí nájmu je také možnost využití společných prostor, tedy kuchyňky s vybavením:
a) indukční vařič
b) hrnce
II. Doba nájmu
Nájem se sjednává na dobu určitou. Nájem začíná dnem ............... a končí dnem ...................
III. Účel nájmu
Nájemce má právo užívat předmět nájmu za účelem bydlení. Spolu s nájemcem je oprávněný(á) užívat
předmět nájmu i ............................................, r.č. ..........................
1/3
IV. Nájemné
1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na nájemném ve výši ...............,- Kč měsíčně
(slovy: .......................................................................... korun českých). Nájemné zahrnuje služby
spojené s užíváním nemovitosti, tj. elektřina, teplo, vodné, stočné, internetové připojení.
2. Nájemné je splatné vždy měsíčně k 1. dni kalendářního měsíce na daný měsíc, a to na účet
pronajímatele, č.ú.: 670100-2201049328/6210
3. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na složení kauce ve výši ..................,- Kč, která byla
uhrazena ke dni podpisu této smlouvy. Tato kauce bude vrácena v den skončení nájmu za
předpokladu, že nájemce nebude mít vůči pronajímateli žádný dluh, a to jak na nájemném, službách
spojených s užíváním předmětu nájmu či z titulu náhrady případné škody.
4. V případě prodlení s platbami nájemného, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení
ve výši 0,05% denně z nájemného. Pronajímatel je oprávněn započíst dlužné částky nájemného oproti
složené kauci, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nájemce není oprávněn měnit bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele účel nájmu a
rovněž není bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele oprávněn dát do užívání předmětnou
nemovitost třetí osobě.
2. Nájemce není oprávněn uskutečňovat stavební a jiné úpravy v předmětné nemovitosti. Veškeré
vzniklé investice, vyjma obvyklé údržby nemovitosti a drobných oprav, hradí pronajímatel.
3. Pronajímatel je povinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv souvisejících s touto
smlouvou. Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmětnou nemovitost ve stavu způsobilém k
užívání a nájemce je povinen ho v tomto stavu udržovat. Nájemce je povinen po skončení nájmu
předmětnou nemovitost předat pronajímateli ve stejném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
4. Pronajímatel si vyhrazuje právo přístupu do předmětné nemovitosti za účelem provedení oprav,
údržby, a to po předchozí domluvě s nájemcem a jen po nezbytně nutnou dobu.
5. Pronajímatel je povinen zajistit veškeré opravy předmětné nemovitosti bránící řádnému užívání
nemovitosti, nebo jimiž je ohrožen výkon nájemního práva. Nesplní-li pronajímatel tyto povinnosti, je
nájemce oprávněn v nezbytné míře odstranit vzniklé závady a je oprávněn požadovat úhradu těchto
nákladu od pronajímatele. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu
oprav v nemovitosti.
6. Nájemce se zavazuje udržovat v předmětné nemovitosti pořádek a při nadměrném poškození
vybavení a zařízení předmětné nemovitosti přičiněním nájemce je tento povinen zajistit opravu, resp.
novou náhradu na své vlastní náklady. Nájemce je povinen dodržovat pravidla občanského soužití.
V objektu předmětné nemovitosti je zakázáno kouřit.
VI. Skončení nájmu
1. Nájem dle této smlouvy skončí:
a) písemnou dohodu obou smluvních stran
b) lhůtou uvedenou v čl. II. této smlouvy
c) písemnou výpovědí pronajímatele, a to zejména v případě, že je nájemce po dobu delší
než 1 měsíc v prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb podle této smlouvy, s výpovědní
lhůtou 1 měsíc, která počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi. V
případě, že bude nájemce hrubě porušovat pravidla dobrých mravů nebo poškozovat
2/3
pronajatý majetek, je pronajímatel oprávněn ukončit nájem okamžitě, přičemž je nájemce
povinen vyklidit předmětnou nemovitost do 14 dnů ode dne této výpovědi
d) písemnou výpovědí nájemce v případě, že se předmětná nemovitost bez jeho zavinění
stane trvale nezpůsobilou k dalšímu užívání a dále v případě, že pronajímatel přes
písemné upozornění hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, nájem
skončí dnem doručení výpovědi pronajímateli.
VII. Závěrečná ustanovení
Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně, ne v tísni, ani za
jiných nápadně nevýhodných podmínek.
Rovněž výše uvedené smluvní strany prohlašují, že obsahu této smlouvy porozuměly, souhlasí s ním,
na znak čeho tuto smlouvu podepisují.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
V .............................., dne.....................
Pronajímatel:
Nájemce:
…................................................
…..................................................
3/3

Podobné dokumenty

tisk pohlednic

tisk pohlednic Proč mít vlastní pohlednice? Jenom jediná, která přivede nového hosta, (klienta, zákazníka), vám může zaplatit celý náklad (550 ks). Pohlednice lidé nevyhazují tak jako letáky a prospekty. Pohledni...

Více

Smlouva o pronájmu

Smlouva o pronájmu přilbou, bez které je zakázáno jízdní kolo nebo koloběžku užívat (dále jen dopravní prostředek)  pronajímatel přenechává nájemci výše uvedený dopravní prostředek na sjednanou dobu: datum _________...

Více

Mapy.cz vs. aMapy.cz

Mapy.cz vs. aMapy.cz je nutné zadat konkrétnı́ URL (i protokol http nebo https), nestačı́ jen doména Petr Gadula

Více

Smlouva o nájmu Kärcher Puzzi 100 s příslušenstvím

Smlouva o nájmu Kärcher Puzzi 100 s příslušenstvím 1. Úplata za nájem představuje částku ..........,- Kč a je splatná při podpisu této smlouvy. V. Kauce 1. Nájemce se zavazuje při převzetí předmětu nájmu složit vratnou kauci 3.000,- Kč. Při vrácení...

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ předpisů, osobní údaje uvedené v této smlouvě nebo údaje, které ubytovatel získá v souvislosti s plněním práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. Článek VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 1. Ubytovaný je...

Více

Smlouva o testovani kola

Smlouva o testovani kola Předmětem této smlouvy je závazek ADROIT BIKE, že přenechá testovacímu jezdci po stanovenou dobu a za níže uvedených podmínek do užívání kompletní jízdní kolo ………………………………………….. v ceně ……………………ve s...

Více

Nájemní smlouva a provozní řád K

Nájemní smlouva a provozní řád K Předmět, účel a doba nájmu, nájemné, záloha 1.1. Předmětem nájmu je jízdní kolo nebo koloběžka s příslušenstvím (včetně zámku na kolo) a doplňkovým vybavením, vše specifikováno v Předávacím protoko...

Více