Obsah finanční části Contents

Transkript

Obsah finanční části Contents
Obsah finanční části
Contents
46
48
52
78
80
84
88
90
92
Zpráva nezávislých auditorů k účetní závěrce
Roční účetní závěrka
Příloha účetní závěrky
Zpráva nezávislých auditorů k výroční zprávě
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Předmět podnikání společnosti VCES a.s.
Základní údaje o společnosti
Kontaktní údaje
Důležité skutečnosti po účetní závěrce společnosti
47
49
53
73
81
85
89
90
92
Report of Independent Auditors on the Financial Statements
Annual Financial Statements
Notes to the Financial Statements
Report of Independent Auditors on the Annual Report
Report on Relations of Related Persons
Principal Activities of VCES a.s.
Basic Information about the Company
Contacts
Major Events after the Balance Sheet Date
VCES a.s. Annual Report 2005
45
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
46
Zpráva nezávislých auditorů
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon +420 251 151 111
Fax +420 251 156 111
Provedli jsme audit přiložené rozvahy společnosti VCES a.s. (dále „Společnost“) k 31. prosinci 2005, souvisejícího výkazu zisku
a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích a přílohy za rok 2005 (dále „účetní závěrka“).
Za sestavení účetní závěrky, která zahrnuje popis podnikatelských činností Společnosti, a za vedení účetnictví odpovídá
představenstvo Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. Tyto normy požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedená
ověření průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních
postupů a významných odhadů učiněných vedením Společnosti a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme
přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků
a vlastního kapitálu Společnosti k 31. prosinci 2005, výsledku jejího hospodaření a jejích peněžních toků za rok 2005 v souladu
se zákonem o účetnictví a ostatními příslušnými předpisy České republiky.
14. února 2006
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená partnerem
Ing. Petr Šobotník
auditor, osvědčení č. 113
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČO: 40765521, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, a v seznamu auditorských společností Komory auditorů
České republiky pod osvědčením č. 021.
Report of the Independent Auditors
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Prague 2
Česká republika
Telephone +420 251 151 111
Fascimile +420 251 156 111
We have audited the accompanying balance sheet of VCES a.s. (“the Company”) as at 31 December 2005, the related income
statement, statement of changes in shareholders' equity, cash flow statement and notes for the year then ended (“the financial
statements”). The financial statements, which include description of the Company's activities, and underlying accounting
records are the responsibility of the Company's Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors, International Standards on Auditing and related application
guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those auditing standards require that we plan and perform the
audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free of material misstatement. An audit
includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also
includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the
overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the assets, liabilities
and equity of the Company as at 31 December 2005, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended
in accordance with the Act on Accounting and other relevant legislation of the Czech Republic.
14 February 2006
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
represented by partner
Petr Šobotník
Auditor, Licence No. 113
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., registered seat Katefinska 40/466, 120 00 Prague 2, Czech Republic, Identification Number:
40765521, registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 3637, and in the
Register of Audit Companies with the Chamber of Auditors of the Czech Republic under Licence No 021.
VCES a.s. Annual Report 2005
47
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
48
Roční účetní závěrka
Annual Financial Statements
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2005 (v celých tisících Kč)
Balance Sheet in full format as at 31 December 2005 (in thousand Czech crowns)
31. 12. 2005
Označení /
Ref.
a
B.
B.
I.
1.
2.
3.
B.
B.
II.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.
C.
C.
I.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
C.
C.
II.
II.
C.
C.
III.
III. 1.
2.
3.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
C.
C.
D.
D.
IV.
IV. 1.
2.
3.
I.
I.
1.
2.
AKTIVA /
ASSETS
b
AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS
Dlouhodobý majetek / Fixed assets
Dlouhodobý nehmotný majetek / Intangible fixed assets
Software / Software
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek /
Intangible assets in the course of construction
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /
Advances paid for intangible assets
Dlouhodobý hmotný majetek / Tangible fixed assets
Pozemky / Land
Stavby / Constructions
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí / Equipment
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /
Tangible assets in the course of construction
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek /
Advances paid for tangible fixed assets
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Adjustment to acquired fixed assets
Oběžná aktiva / Current assets
Zásoby / Inventories
Materiál / Raw materials
Nedokončená výroba a polotovary /
Work in progress and semi-finished products
Výrobky / Finished goods
Zboží / Goods for resale
Poskytnuté zálohy na zásoby / Prepayments for inventory
Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables
Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables
Jiné pohledávky / Other receivables
Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables
Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables
Pohledávky - ovládající a řídící osoba / Intragroup receivables
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení /
Receivables from shareholders/owners
Stát - daňové pohledávky / Taxes and state subsidies receivable
Krátkodobé poskytnuté zálohy / Advances paid
Dohadné účty aktivní / Anticipated assets
Jiné pohledávky / Other receivables
Krátkodobý finanční majetek / Financial assets
Peníze / Cash in hand
Účty v bankách / Cash at bank
Krátkodobé cenné papíry a podíly / Short-term investments
Časové rozlišení / Accruals and deferrals
Náklady příštích období / Prepaid expenses
Příjmy příštích období / Accrued revenue
31. 12. 2004
Brutto /
Gross
Korekce /
Provision
Netto /
Net
Netto /
Net
1
3 326 115
780 625
19 026
13 847
2
-360 621
-293 943
-6 809
-6 809
3
2 965 494
486 682
12 217
7 038
4
3 014 347
519 783
11 423
10 163
2 337
360
2 842
474 465
65 882
382 258
25 090
900
508 360
69 170
419 582
17 823
2 337
2 842
761 599
66 091
493 768
200 084
-287 134
-209
-111 510
-174 994
393
76
1 580
2 530 766
1 325 789
17 310
1 307 722
229
298
230
78 068
55 571
22 497
865 339
798 858
8 969
24 064
2 509
12 921
4 111
13 907
261 570
5 056
191 514
65 000
14 724
4 891
9 833
-421
-66 678
-11 583
-595
-10 980
-8
-55 095
-53 406
-1 689
76
1 159
2 464 088
1 314 206
16 715
128
1 264
2 492 456
1 429 998
20 096
1 296 742
229
290
230
78 068
55 571
22 497
810 244
745 452
8 969
1 408 035
780
398
689
27 325
27 325
22 375
2 509
12 921
4 111
13 907
261 570
5 056
191 514
65 000
14 724
4 891
9 833
97 954
17 406
24 798
4 620
94 219
146 256
3 466
118 790
24 000
2 108
2 022
86
888 877
648 874
1 006
Označení /
Ref.
PASIVA /
LIABILITIES AND EQUITY
a
A.
A.
A.
A.
I.
I.
III.
1.
A.
III.
1.
A.
A.
A.
B.
B.
B.
IV.
IV.
V.
I.
I.
B.
B.
II.
II.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
B.
B.
III.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.
C.
I.
I.
1.
2.
b
PASIVA CELKEM / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Vlastní kapitál / Equity
Základní kapitál / Share capital
Základní kapitál / Share capital
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku /
Reserve funds, non-distributable reserves and other reserves
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond /
Statutory reserve fund, non-distributable reserves
Výsledek hospodaření minulých let / Retained earnings
Nerozdělený zisk minulých let / Retained profits
Výsledek hospodaření běžného účetního období / Profit (loss) for the current period
Cizí zdroje /Liabilities
Rezervy / Provisions
Rezervy podle zvláštních právních předpisů / Tax-deductible provisions
Ostatní rezervy / Other provisions
Dlouhodobé závazky / Long-term liabilities
Závazky z obchodních vztahů / Trade payables
Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení /
Liabilities - shareholders / owners
Jiné závazky / Other liabilities
Odložený daňový závazek / Deferred tax liability
Krátkodobé závazky / Short-term liabilities
Závazky z obchodních vztahů / Trade payables
Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení /
Liabilities to shareholders/owners
Závazky k zaměstnancům / Liabilities to employees
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění /
Liabilities for social security and health insurance
Stát - daňové závazky a dotace / Taxes and state subsidies payable
Krátkodobé přijaté zálohy / Advances received
Dohadné účty pasivní / Anticipated liabilities
Jiné závazky / Other payables
Časové rozlišení / Accruals and deferrals
Výdaje příštích období / Accruals
Výnosy příštích období / Deferred revenue
31. 12. 2005
31. 12. 2004
6
2 965 494
368 978
250 000
250 000
7
3 014 347
370 492
250 000
250 000
19 471
16 478
19 471
61 021
61 021
38 486
1 341 177
128 388
7 374
121 014
71 754
22 816
16 478
44 156
44 156
59 858
1 192 065
44 988
21 891
23 097
108 828
12 153
3 660
45 278
1 141 035
945 442
21 892
74 783
1 038 249
751 067
8 751
24 094
186 433
19 422
13 415
35 047
47 152
45 387
21 747
1 255 339
20 857
1 234 482
10 144
3 843
18 110
48 453
777
1 451 790
19 446
1 432 344
VCES a.s. Annual Report 2005
49
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
50
Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč)
Income Statement (in thousand Czech crowns)
Označení /
TEXT /
Ref.
a
DESCRIPTION
b
I.
A.
+
II.
II.
B.
B.
B.
1.
2.
3.
1.
2.
+
C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.
1.
2.
3.
4.
III.
III. 1.
2.
F.
F.
1.
2.
G.
IV.
H.
*
VI.
J.
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.
Q.
1.
2.
**
***
Tržby za prodej zboží / Sales of goods
Náklady vynaložené na prodané zboží / Cost of goods sold
Obchodní marže / Gross profit
Výkony / Sales of production
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / Sales of own products and services
Změna stavu zásob vlastní činnosti / Change in inventory of finished goods and work in progress
Aktivace / Own work capitalised
Výkonová spotřeba / Cost of sales
Spotřeba materiálu a energie / Raw materials and consumables
Služby / Services
Přidaná hodnota / Added value
Osobní náklady / Staff costs
Mzdové náklady / Wages and salaries
Odměny členům orgánů společnosti a družstva / Emoluments of board members
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social security costs
Sociální náklady / Other social costs
Daně a poplatky / Taxes and charges
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku / Depreciation of long-term assets
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu / Sale of long-term assets and raw materials
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku / Sale of long-term assets
Tržby z prodeje materiálu / Sale of raw materials
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu /
Net book amount of long-term assets and raw materials sold
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku / Net book amount of long-term assets sold
Prodaný materiál / Net book amount of raw materials sold
Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období /
Increase / (decrease) in operating provisions and complex prepaid expenses
Ostatní provozní výnosy / Other operating income
Ostatní provozní náklady / Other operating charges
Provozní výsledek hospodaření / Operating result
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů / Income from sales of securities and shares
Prodané cenné papíry a podíly / Securities and shares sold
Výnosové úroky / Interest income
Nákladové úroky / Interest expense
Ostatní finanční výnosy / Other financial income
Ostatní finanční náklady / Other financial expense
Finanční výsledek hospodaření / Financial result
Daň z přijmů za běžnou činnost / Tax on profit or loss on ordinary activities
- splatná / current
- odložená / deferred
Výsledek hospodaření za běžnou činnost / Profit or loss on ordinary activities after taxation
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) / Net profit (loss) for the financial period
Výsledek hospodaření před zdaněním / Profit or loss before taxation
Skutečnost
v účetním období /
Accounting period
2005
1
10 524
10 002
522
3 651 281
3 734 844
-101 596
18 033
3 047 553
745 479
2 302 074
604 250
397 613
282 678
11 520
98 633
4 782
7 854
30 578
39 909
37 337
2 572
38 568
37 913
655
3
3
2
1
2004
2
9 013
8 591
422
049 423
084 776
-37 189
1 836
600 274
702 313
897 961
449 571
365 190
257 742
11 620
89 907
5 921
4 106
28 145
15 988
9 803
6 185
4 319
1 875
2 444
89
42
39
82
125
150
627
944
-6
31
25
76
3
5
3
12
-11
33
62
-29
38
38
71
770
407
055
819
401
057
562
505
486
486
543
4
2
2
8
-4
12
22
-10
59
59
72
589
705
285
808
165
172
151
989
811
461
495
455
510
055
858
858
313
Přehled o změnách vlastního kapitálu (Účetní období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005)
Statement Of Changes In Shareholder’s Equity (Accounting period from 1 January 2005 to 31 December 2005)
tis. Kč / CZK’000
Zůstatek k 31. prosinci 2003 / As at 31 December 2003
Prodej podílu – zrušení přecenění na reálnou hodnotu /
Release of fair value adjustments - sale of share
Rozdělení zisku / Profit distribution
Výplata dividend / Dividend paid
Výsledek hospodaření za účetní období /
Net profit for the current period
Zůstatek k 31. prosinci 2004 / As at 31 December 2004
Rozdělení zisku / Profit distribution
Výplata dividend / Dividend paid
Výsledek hospodaření za účetní období /
Net profit for the current period
Zůstatek k 31. prosinci 2005 / As at 31 December 2005
Základní
kapitál /
Share capital
250 000
Zákonný
rezervní fond /
Satutory
reserve fund
0
Oceňovací
rozdíly
z přecenění /
Revaluation
reserve
-8
Nerozdělený
zisk /
Retained
earnings
218 634
Celkem/
Total
468 626
0
0
0
0
16 478
0
8
0
0
0
-16 478
-158 000
8
0
-158 000
0
250 000
0
0
0
16 478
2 993
0
0
0
0
0
0
250 000
0
19 471
0
0
59
104
-2
-40
858
014
993
000
59 858
370 492
0
-40 000
38 486
99 507
38 486
368 978
tis. Kč / CZK’000
2005
Peněžní toky z provozní činnosti / Cash flow from operating activities
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním / Net profit on ordinary activities before tax
71 543
A.1
Úpravy o nepeněžní operace: / Adjustments for non-cash movements:
121 916
A.1.1
Odpisy stálých aktiv / Depreciation of fixed assets
30 578
A.1.2
Změna stavu opravných položek a rezerv / Change in provisions
89 125
A.1.3
Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv / (Profit)/loss from disposal of fixed assets
576
A.1.4
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky / Net interest income
1 637
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami oběžných prostředků a mimořádnými položkami /
Net cash flow from ordinary activities before tax, changes in working capital and extraordinary items
193 459
A.2
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: / Working capital changes:
-3 912
A.2.1
Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv / (Increase)/decrease in receivables and prepayments
20 056
A.2.2
Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv / Decrease in short-term payables and accruals
-129 636
A.2.3
Změna stavu zásob / Decrease in inventories
105 668
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami /
Net cash flow from ordinary activities before tax and extraordinary items
189 547
A.3
Úroky vyplacené / Interest paid
-5 407
A.4
Úroky přijaté / Interest received
3 770
A.5
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost / Income tax on ordinary activities paid
-24 252
A ***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti / Net cash flow from ordinary activities
163 658
Peněžní toky z investiční činnosti / Cash flows from investing activities
B.1
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv / Acquisition of fixed assets
-37 718
B.2
Příjmy z prodeje stálých aktiv / Proceeds from sale of fixed assets
37 337
B.3
Půjčky a úvěry spřízněným osobám / Loans to related parties
-7 963
B***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti / Net cash flow from investing activities
-8 344
Peněžní toky z finanční činnosti / Cash flows from financing activities
C.1
Změna stavu vlastního kapitálu: / Changes in equity:
-40 000
C.1.1
Vyplacené dividendy / Dividends paid
-40 000
C***
Čisté peněžní toky z finanční činnosti / Net cash flow from financing activities
-40 000
Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů / Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
115 314
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku /
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
146 256
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku / Cash and cash equivalents at the end of the year 261 570
2004
Přehled o peněžních tocích (Účetní období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005)
Cash Flow Statement (Accounting period from 1 January 2005 to 31 December 2005)
72
12
28
-6
-7
-1
313
466
145
589
928
162
84
-367
-328
-73
34
779
412
021
820
429
-282
-2
4
-57
-338
633
989
066
096
652
-17 358
9 675
0
-7 683
-158 000
-158 000
-158 000
-504 335
650 591
146 256
VCES a.s. Annual Report 2005
51
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
52
Příloha účetní závěrky
(účetní období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005)
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
VCES a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052,
dne 18. prosince 2002. Sídlo Společnosti je Na Harfě 246/3, 190 05 Praha 9. Předmětem podnikání Společnosti je především
provádění staveb, jejich změn a odstraňování a inženýrská činnost v investiční výstavbě.
Složení představenstva k 31. prosinci 2005:
Jméno
JUDr. Miroslav Boštík
Ing. Petr Poláček
Ing. Martin Bašek
Ing. Jaroslav Novotný
Ing. Aleš Indra
Ing. Petr Pejcha
Ing. Martin Chlumecký
Ing. Tomáš Kolbe
Ing. Martin Vortel
Funkce
předseda představenstva
místopředseda představenstva
místopředseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
Den vzniku funkce
18. prosince 2002
18. prosince 2002
18. prosince 2002
18. prosince 2002
18. prosince 2002
18. prosince 2002
11. března 2003
22. března 2004
22. března 2004
Dne 22. března 2004 rozhodl jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady o změně stanov Společnosti,
a to o zvýšení počtu členů představenstva z osmi na deset, o čemž byl sepsán notářský zápis.
Dne 29. října 2004 bylo na adresu společnosti doručeno písemné odstoupení z funkce člena představenstva
od Ing. Petra Přástky. Jediný akcionář v působnosti valné hromady na svém nejbližším zasedání dne 30. listopadu 2004 rozhodl
o ukončení výkonu funkce člena představenstva Ing. Přástky s účinností od 30. listopadu 2004.
Dne 21. února 2005 rozhodl jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady o změně stanov Společnosti,
a to o snížení počtu členů představenstva z deseti na devět.
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2005 a 31. prosinci 2004:
Jméno
Ing. Zdeněk Pokorný
Ing. Miloš Emmer
Ing. Zdeněk Kroulík
Funkce
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
Den vzniku funkce
18. března 2004
18. března 2004
18. března 2004
Společnost je centrálně řízena generálním ředitelstvím a dále je členěna na odštěpné závody zapsané v obchodním rejstříku.
Jedná se o následující odštěpné závody:
Označení
VCES a.s.,
VCES a.s.,
VCES a.s.,
VCES a.s.,
VCES a.s.,
VCES a.s.,
odštěpný
odštěpný
odštěpný
odštěpný
odštěpný
odštěpný
závod
závod
závod
závod
závod
závod
PRAHA
PREMING
OLOMOUC
Vodohospodářské stavby
SOLNICE
Východočeská stavební
Umístění
Praha
Pardubice
Olomouc
Hradec Králové
Solnice
Hradec Králové
Odštěpný závod PORT byl rozhodnutím představenstva Společnosti zrušen k 30. červnu 2005 a jeho aktivity byly převedeny
na odštěpný závod SOLNICE. Dne 19. listopadu 2005 byl odštěpný závod PORT vymazán z obchodního rejstříku.
Notes to the Financial Statements
(Accounting period from 1 January 2005 to 31 December 2005)
1 GENERAL INFORMATION
VCES a.s. (“the Company”) was incorporated on 18 December 2002 at the Commercial Register maintained by the Prague city court,
section B, insert 8052, and has its registered office at Na Harfě 246/3, 190 05 Praha 9. The Company’s business activities mainly
comprise: building construction, reconstruction, demolition and engineering and development activities in the construction industry.
The members of the Board of Directors at 31 December 2005:
Name
Miroslav Boštík
Petr Poláček
Martin Bašek
Jaroslav Novotný
Aleš Indra
Petr Pejcha
Martin Chlumecký
Tomáš Kolbe
Martin Vortel
Position
Chairman of the Board of Directors
Vice-chairman of the Board of Directors
Vice-chairman of the Board of Directors
Vice-chairman of the Board of Directors
Member of the Board of Directors
Member of the Board of Directors
Member of the Board of Directors
Member of the Board of Directors
Member of the Board of Directors
18
18
18
18
18
18
Effective from
December 2002
December 2002
December 2002
December 2002
December 2002
December 2002
11 March 2003
22 March 2004
22 March 2004
On 22 March 2004, the sole shareholder of the Company, acting upon the authority of a general meeting of shareholders,
decided to change the Articles of Incorporation of the Company. The number of members of the Board of Directors was
increased from eight to ten. This was documented by a notary memorandum.
On 29 October 2004, the Company received Mr. Petr Přástka’s written resignation from his position as a Member of the Board
of Directors. The sole shareholder of the Company, acting on the authority of a general meeting of shareholders, decided in its
following meeting, held on 30 November 2004, to terminate Mr. Petr Přástka’s membership of the Board of Directors, effective
from 30 November 2004.
On 21 February 2005, the sole shareholder of the Company, acting upon the authority of a general meeting of shareholders,
decided to change the Articles of Incorporation of the Company. The number of members of the Board of Directors was
decreased from ten to nine.
The members of the Supervisory Board as at 31 December 2005 were follows:
Name
Zdeněk Pokorný
Miloš Emmer
Zdeněk Kroulík
Position
Chairman of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Effective from
18 March 2004
18 March 2004
18 March 2004
The Company is centrally managed by the General Manager’s department and is further split into divisions that are registered
in the Commercial Register. The divisions are as follows:
Name
VCES a.s.,
VCES a.s.,
VCES a.s.,
VCES a.s.,
VCES a.s.,
VCES a.s.,
division
division
division
division
division
division
PRAHA
PREMING
OLOMOUC
Vodohospodářské stavby
SOLNICE
Východočeská stavební
Location
Praha
Pardubice
Olomouc
Hradec Králové
Solnice
Hradec Králové
As the result of the decision of the Board of Directors from 30 June 2005, the PORT division was discontinued and its activities
were transferred to the SOLNICE division. The PORT division was deleted from the Commercial Register on 19 November 2005.
VCES a.s. Annual Report 2005
53
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
54
2. ÚČETNÍ POSTUPY
(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Účetní závěrka je sestavena v historických
cenách.
(b) Dlouhodobý nehmotný majetek
Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 1 000 Kč za položku, je odepisován rovnoměrně na základě jeho předpokládané
životnosti.
Společnost uplatňuje tyto doby životnosti:
Software – cena pořízení vyšší než 60 000 Kč
Software – cena pořízení nižší než 60 000 Kč
3 roky
2 roky
Do konce roku 2004 byl nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšovala 60 000 Kč za položku, účtován do nákladů při
pořízení a evidován v podrozvahové evidenci. Pro sjednocení evidence byl tento software, který Společnost používala k 1. lednu
2005, zařazen do rozvahy jako plně odepsaný.
K 1. lednu 2005 došlo k úpravě předpokládané doby životnosti jednotlivých kategorií nehmotného majetku oproti roku 2004.
Tato změna neměla významný dopad na celkové odpisy roku 2005.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota aktiva
snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou hodnotu.
(c) Dlouhodobý hmotný majetek
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen,
a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady.
Dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje 1 000 Kč za položku, je odepisován rovnoměrně na základě jeho
předpokládané životnosti.
Společnost uplatňuje tyto předpokládané doby životnosti:
Budovy a stavby
Stroje a zařízení
Výpočetní, komunikační a reprografická technika
Inventář
Motorová vozidla
Samostatné movité věci – cena pořízení nižší než 40 000 Kč
30 nebo 50 let
5–15 let
3 roky
10 let
3, 8 nebo 15 let
2 roky
Pozemky nejsou odepisovány.
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Společnost tvoří rezervu
na významné opravy, které bude podle odhadu vedení třeba provést v budoucích účetních obdobích v souladu se zákonem
o rezervách. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 000 Kč za rok je aktivováno.
Hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 40 000 Kč za položku, byl do konce roku 2004 považován za zásoby
a účtován do nákladů při spotřebě a evidován v podrozvahové evidenci. Pro sjednocení evidence byl tento majetek, který
Společnost používala k 1. lednu 2005, zařazen do rozvahy jako plně odepsaný.
2 ACCOUNTING POLICIES
(a) Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in the Czech
Republic. The financial statements have been prepared under the historical cost convention.
(b) Intangible fixed assets
Purchased intangible fixed assets are recorded at cost. Intangible fixed assets with a useful life of more than one year and
a unit cost higher than CZK 1,000 are amortised applying the straight-line method over their estimated useful lives.
The estimated useful lives applied by the Company are as follows:
Software – unit cost higher than CZK 60,000
Software – unit cost lower than CZK 60,000
3 years
2 years
Until 2004, all intangible fixed assets with a unit cost lower than CZK 60,000 were expensed upon acquisition and recorded in
the off-balance sheet evidence. To unify the Company’s records, this software, which was used by the Company as at 1 January
2005, was recorded in the balance sheet as fully depreciated.
As at 1 January 2005, the Company adjusted useful lives of individual categories of intangible fixed assets, as compared to 2004.
This change did not have material impact on the total 2005 depreciation expense.
A provision for impairment is established when the carrying value of an asset is greater than its estimated recoverable amount.
(c) Tangible fixed assets
Acquired tangible fixed assets are recorded at cost, which includes costs incurred in bringing the assets to their present location
and condition. Own work capitalised is recorded at cost.
Tangible fixed assets with a unit cost higher than CZK 1,000 are depreciated by applying the straight-line method over their
estimated useful lives.
The estimated useful lives applied by the Company are as follows:
Buildings and constructions
Machinery and equipment
Computers, communication and similar equipment
Furniture and fittings
Motor vehicles
Individual tangible assets – unit cost lower than CZK 40,000
30 or 50
5–15
3
10
3, 8 or 15
2
years
years
years
years
years
years
Land is not depreciated.
Repairs and maintenance expenditures relating to tangible assets are expensed as incurred. In accordance with the Act on
Reserves, provisions are recorded for significant necessary repairs that are expected to be incurred in future periods, as
estimated by management. Property enhancements exceeding CZK 40,000 per item per year are capitalised.
Until 2004, all tangible fixed assets with a unit cost lower than CZK 40,000 were treated as inventory and expensed upon
consumption and recorded in the off balance sheet evidence. To unify the Company’s records, these assets, which were used by
the Company as at 1 January 2005, were recorded in the balance sheet as fully depreciated.
VCES a.s. Annual Report 2005
55
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
56
K 1. lednu 2005 došlo k úpravě předpokládané doby životnosti jednotlivých kategorií hmotného majetku a metody odepisování
(přechod na rovnoměrné odpisy) oproti roku 2004. Tato změna neměla významný dopad na celkové odpisy roku 2005.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota aktiva
snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou hodnotu.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku, který Společnost převzala při přeměně, představuje rozdíl mezi oceněním podniku
původně nabytého společností VCES OLOMOUC s.r.o. a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku a závazků
v účetnictví zanikající účetní jednotky. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně po dobu 15 let.
(d) Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady
související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro veškeré úbytky nakoupených zásob užívá Společnost
metodu váženého aritmetického průměru.
Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceňovány vlastními výrobními náklady sníženými
o opravnou položku. Opravná položka je tvořena na základě individuálního posouzení jednotlivých zakázek. Vlastní výrobní
náklady zahrnují přímé náklady a podíl výrobní režie. V případě dlouhodobých smluv zahrnují také podíl správní režie. Přijaté
subdodávky jsou účtovány přímo do nákladů a současně je zaúčtována změna stavu nedokončené výroby. Přijaté subdodávky
jsou oceněny skutečnými náklady.
Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým nakoupeným zásobám je vytvořena na základě individuálního posouzení.
Opravná položka k zásobám vlastní výroby je vytvořena v případech, kdy ocenění těchto zásob převyšuje očekávaný výnos
z jejich prodeje.
(e) Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám.
Opravná položka k pohledávkám je vytvářena na základě analýzy věkové struktury pohledávek. Od roku 2005 je vytvářena
také na základě individuálního posouzení bonity dlužníků.
(f) Peníze a peněžní ekvivalenty
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní
majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti.
(g) Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce.
Všechna peněžní aktiva a pasíva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kursem zveřejněným Českou národní
bankou k rozvahovému dni. Všechny kursové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku
a ztráty.
(h) Výnosy
Tržby za služby jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb. Tržby za zboží a tržby za výrobky jsou zaúčtovány k datu
vyskladnění výrobků a zboží. Všechny tržby jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
Faktury za dodávky u smluv, u nichž opakovaně dochází k dílčímu předání a převzetí díla, jsou v průběhu zakázky průběžně
účtovány do tržeb souběžně s odúčtováním odpovídající části nedokončené výroby.
As at 1 January 2005, the Company adjusted useful lives of individual categories of tangible fixed assets and their depreciation
method (change to straight-line depreciation), as compared to 2004. This change did not have material impact on the total
2005 depreciation expense.
If the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, a provision is established.
Adjustments to acquired fixed assets resulting from the transformation of the Company represent the differences between the
valuations of the enterprise originally acquired by VCES OLOMOUC s.r.o. and the total amount of carrying values of individual
items of assets and liabilities acquired as recorded in the accounts of the dissolved enterprise. Such differences are amortised on
a straight-line basis over a period of 15 years.
(d) Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable amount. Cost includes the appropriate overheads incurred to bring
inventory to its present state and location (mainly transport, customs duty, etc.). The weighted average cost method is applied
for all disposals.
Inventories generated from own production (i.e. work in progress and finished goods) are stated at the lower of production
cost and estimated net realisable amount. A provision is created based on an analysis of individual contracts. Own production
costs include direct production costs and a share of production overheads. Long-term contracts also include portions of
administrative overheads. Subcontracted supplies received are expensed and the change in work-in-progress is recorded
simultaneously. Subcontracted supplies are valued at actual cost.
A provision for slow-moving and obsolete inventory is created based on an individual evaluation of inventories. A provision for
inventories generated from own production is created if the carrying values of the inventories are higher than the expected
sales values.
(e) Receivables
Receivables are stated at the nominal value less a provision for doubtful amounts.
A provision for bad debts is created on the basis of an ageing analysis. Starting from 2005 it is also created based on individual
evaluation of the credibility of the customers.
(f) Cash and cash equivalents
The Company has prepared a cash flow statement following the indirect method. Cash equivalents represent short-term liquid
investments, which are readily convertible to a known amount of cash.
(g) Foreign currency translation
Transactions denominated in a foreign currency are translated and recorded at the valid rate of exchange at the date of
transaction.
All monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies have been translated at the year-end exchange rate as
published by the Czech National Bank. All exchange gains and losses on monetary assets and liabilities are recorded in the
profit and loss account.
(h) Revenue recognition
Sales are recognised upon the performance of services. Sales for goods and own products are recognised upon the shipment.
All sales are stated net of discounts and Value Added Tax.
Invoices for deliveries related to contracts for which partial transfers are done regularly are, at the same time as the release of
the relevant portion of the work-in-progress inventory, recorded into revenues during the contract.
VCES a.s. Annual Report 2005
57
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
58
(i) Leasing
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního a operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku a je
účtována do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni
splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.
(j) Rezervy
Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba
vynaložit vlastní zdroje, a existuje spolehlivý odhad výše závazku. Společnost dále vytváří rezervy na významné budoucí opravy
dlouhodobého majetku tak, jak je upraveno zákonem o daních z příjmu.
(k) Výnosy příštích období
Na účet výnosů příštích období jsou v souladu s účetními předpisy a účetní směrnicí Společnosti účtovány doklady za plnění,
u kterých nastala povinnost uplatnit daň z přidané hodnoty na výstupu podle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty,
ale která nezakládají (neumožňují) realizaci tržeb podle uzavřených smluv, protože nedošlo k předání a převzetí díla ve smyslu
obchodního zákoníku a smluvních ujednání. Výnos bude realizován v příštích obdobích.
(l) Penzijní připojištění
Společnost od roku 2005 poskytuje svým zaměstnancům, kteří splní podmínky dané směrnicí Společnosti, příspěvky na jejich
individuální penzijní připojištění. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního
rozpočtu.
(m) Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasíva v rozvaze a jejich
daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit
v následujících účetních obdobích.
(n) Spřízněné strany
Spřízněnou stranou Společnosti se rozumí:
podniky, které se Společností tvoří skupinu podniků,
akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a podniky, kde tito
akcionáři mají podstatný nebo rozhodující vliv,
členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají
podstatný nebo rozhodující vliv,
podniky, které mají společného člena vedení se Společností.
Významné transakce a zůstatky transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 13.
(i) Leases
The costs of assets held under both finance and operating leases are recorded as expenses evenly over the life of the lease.
Amounts payable in future periods but not yet due are disclosed in the notes but not recognised in the balance sheet.
(j) Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation, it is probable that an outflow of resources will be
required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. The Company also recognises tax
deductible provisions relating to significant future repairs of property, plant and equipment as defined by the Income Tax Act.
(k) Deferred revenue
Based on the valid accounting legislation and the internal rules of the Company, deferred revenue is recognised on sales for
which the Company is obliged to pay VAT on output (as defined by the relevant provisions of the Act on VAT) but for which it is
not possible to realise revenue in accordance with the contract because the work was not handed over to the customer in the
manner required by the relevant provisions of the Commercial Code and the contract. The relating revenue will be recognised
in the subsequent periods.
(l) Pension plans
Starting from 2005, to those employees who comply with the relevant internal policy, the Company provides contributions to
their individually managed pension schemes. Regular contributions are made to the state to fund the national pension plan.
(m) Deferred taxation
Deferred tax liability is recognised on all temporary differences between the carrying amount of an asset or liability in the
balance sheet and its tax base. Deferred tax assets are recognised if it is probable that sufficient future taxable profit will be
available against which the assets can be utilised.
(n) Related parties
The Company’s related parties are considered to be the following:
companies which form a Group of companies with the Company;
shareholders of which the Company is a subsidiary or an associate, directly or indirectly, and subsidiaries and associates of
these shareholders;
members of the Company’s statutory and supervisory bodies and management and parties close to such members, including
the subsidiaries and associates of the members and their close parties;
companies with the same member of management.
Material transactions and outstanding balances with related parties are disclosed in Note13.
VCES a.s. Annual Report 2005
59
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
60
(o) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech
v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou
zaúčtovány v účetních výkazech.
3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Pořizovací cena
tis. Kč
Software
Nedokončený majetek
Poskytnuté zálohy
Celkem
31. prosince 2004
12 311
360
900
13 571
Reklasifikace
z podrozvahové
evidence
960
0
0
960
Přírůstky /
Přeúčtování
662
2 639
1 942
5 243
Vyřazení
86
662
0
748
31. prosince 2005
13 847
2 337
2 842
19 026
Reklasifikace
z podrozvahové
evidence
960
960
Odpisy
3 787
3 787
Vyřazení
86
86
31. prosince 2005
6 809
6 809
12 217
Oprávky
tis. Kč
Software
Celkem
Zůstatková hodnota
31. prosince 2004
2 148
2 148
11 423
Pořizovací cena
31. prosince 2003
Přírůstky /
Přeúčtování
Vyřazení
31. prosince 2004
Software
Ocenitelná práva
Nedokončený majetek
Poskytnuté zálohy
2 275
850
820
0
10 743
0
-460
900
707
850
0
0
12 311
0
360
900
Celkem
3 945
11 183
1 557
13 571
31. prosince 2003
2 002
850
2 852
1 093
Odpisy
853
0
853
Vyřazení
707
850
1 557
31. prosince 2004
2 148
0
2 148
11 423
tis. Kč
Oprávky
tis. Kč
Software
Ocenitelná práva
Celkem
Zůstatková hodnota
(o) Subsequent events
The effects of events that occurred between the balance sheet date and the date of preparation of the financial statements are
recognised in the financial statements in the case that these events provide further evidence of conditions that existed at the
balance sheet date.
Where significant events occur subsequent to the balance sheet date but prior to the preparation of the financial statements,
which are indicative of conditions that arose subsequent to the balance sheet date, the effects of these events are disclosed,
but are not themselves recognised in the financial statements.
3 INTANGIBLE FIXED ASSETS
Cost
CZK’000
31 December 2004
Software
12,311
Intangible assets in the course of construction
360
Advances paid
900
Total
13,571
Transfer from
off balance sheet
evidence
960
960
Additions/
transfers
662
2,639
1,942
5,243
Disposals
86
662
748
Transfer from
off balance sheet
evidence
960
960
Charge
for the year
3,787
3,787
Disposals
86
86
31 December 2003
2,275
850
820
-
Additions/
transfers
10,743
(460)
900
Disposals
707
850
-
31 December
2004
12,311
360
900
3,945
11,183
1,557
13,571
Charge
for the year
853
853
Disposals
707
850
1,557
31 December
2004
2,148
2,148
11,423
31 December
2005
13,847
2,337
2,842
19,026
Accumulated amortisation
CZK’000
Software
Total
Net book value
31 December 2004
2,148
2,148
11,423
31 December
2005
6,809
6,809
12,217
Cost
CZK’000
Software
Royalties
Intangible assets in the course of construction
Advances paid
Total
Accumulated amortisation
CZK’000
Software
Royalties
Total
Net book value
31 December 2003
2,002
850
2,852
1,093
VCES a.s. Annual Report 2005
61
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
62
4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Pořizovací cena
tis. Kč
31. prosince 2004
Pozemky
69 170
Stavby
519 915
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
161 052
Nedokončený dlouhodobý majetek
393
Poskytnuté zálohy
128
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
1 580
Celkem
752 238
Reklasifikace
z podrozvahové
evidence
0
0
Přírůstky /
Přeúčtování
355
18 426
Vyřazení
3 434
44 573
31. prosince 2005
66 091
493 768
37 254
0
0
0
14 139
-393
-52
0
12 361
0
0
0
200 084
0
76
1 580
37 254
32 475
60 368
761 599
Opravné
položky
209
1 388
Vyřazení
0
10 513
31. prosince 2005
209
111 510
0
0
1 597
11 873
0
22 386
174 994
421
287 134
474 465
Oprávky, opravné položky
tis. Kč
31. prosince 2004
Pozemky
0
Stavby
100 333
Samostatné movité věc
a soubory movitých věcí
143 229
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
316
Celkem
243 878
Zůstatková hodnota
508 360
Reklasifikace
z podrozvahové
evidence Odpisy
0
0
0 20 302
37 254
0
37 254
6 384
105
26 791
Pořizovací cena
tis. Kč
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý majetek
Poskytnuté zálohy
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Celkem
31. prosince 2003
69 143
523 061
202 445
0
0
1 580
796 229
Přírůstky /
Přeúčtování
70
123
6 439
393
128
0
7 153
Vyřazení
43
3 269
47 832
0
0
0
51 144
31. prosince 2004
69 170
519 915
161 052
393
128
1 580
752 238
Odpisy
13 535
15 579
105
29 219
Vyřazení
3 269
47 832
0
51 101
31. prosince 2004
100 333
143 229
316
243 878
508 360
Oprávky
tis. Kč
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Celkem
Zůstatková hodnota
31. prosince 2003
90 067
175 482
211
265 760
530 469
4 TANGIBLE FIXED ASSETS
Cost
CZK’000
31 December 2004
Land
69,170
Buildings, halls and constructions
519,915
Equipment
161,052
Tangible assets in the course of construction
393
Advances paid for fixed assets
128
Adjustment to acquired fixed assets
1,580
Total
752,238
Transfer from
off balance sheet
evidence
37,254
-
Additions/
transfers
355
18,426
14,139
(393)
(52)
-
Disposals
3,434
44,573
12,361
-
31 December
2005
66,091
493,768
200,084
76
1,580
37,254
32,475
60,368
761,599
Disposals
10,513
11,873
22,386
31 December
2005
209
111,510
174,994
421
287,134
474,465
Accumulated depreciation
CZK’000
31 December 2004
Land
Buildings, halls and constructions
100,333
Equipment
143,229
Adjustment to acquired fixed assets
316
Total
243,878
Net book value
508,360
Transfer from
off balance sheet
Charge
evidence for the year Provisions
209
20,302
1,388
37,254
6,384
105
37,254
26,791
1,597
Cost
CZK’000
Land
Buildings, halls and constructions
Equipment
Tangible assets in the course of construction
Advances paid for fixed assets
Adjustment to acquired fixed assets
Total
31 December 2003
69,143
523,061
202,445
1,580
796,229
Additions/
transfers
70
123
6,439
393
128
7,153
Disposals
43
3,269
47,832
51,144
Charge
for the year
13,535
15,579
105
29,219
Disposals
3,269
47,832
51,101
31 December
2004
69,170
519,915
161,052
393
128
1,580
752,238
Accumulated depreciation
CZK’000
Land
Buildings, halls and constructions
Adjustment to acquired fixed assets
Total
Net book value
31 December 2003
90,067
175,482
211
265,760
530,469
31 December
2004
100,333
143,229
316
243,878
508,360
VCES a.s. Annual Report 2005
63
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
64
Společnost rovněž používá majetek získaný finančním leasingem, který je však účtován jako dlouhodobý hmotný majetek až po
skončení doby leasingu.
Leasingové splátky ze současných smluv o finančním leasingu lze analyzovat takto:
tis. Kč
Splacené splátky
Splátky splatné do jednoho roku
Splátky splatné později
Celková výše splátek splacených
31. prosince 2005
54 719
32 293
31 867
31. prosince 2004
74 953
28 759
24 838
i splatných ze současných smluv
118 879
128 550
31. prosince 2005
17 310
1 307 722
229
298
230
1 325 789
-11 583
1 314 206
31. prosince 2004
20 805
1 408 785
780
398
689
1 431 457
-1 459
1 429 998
Údaje o operativním leasingu jsou uvedeny v poznámce 14.
5. ZÁSOBY
tis. Kč
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Celkem
Opravná položka
Zůstatková hodnota
Změnu opravné položky k zásobám lze analyzovat následovně:
tis. Kč
Počáteční zůstatek k 1. lednu
– z toho k nedokončené výrobě
– z toho k materiálu
Tvorba opravné položky
– z toho k nedokončené výrobě
– z toho k materiálu
– z toho ke zboží
Zrušení opravné položky
– z toho k nedokončené výrobě
– z toho k materiálu
Konečný zůstatek k 31. prosinci
– z toho k nedokončené výrobě
– z toho k materiálu
– z toho ke zboží
31. prosince 2005
1 459
750
709
11 204
10 980
216
8
1 080
750
330
11 583
10 980
595
8
31. prosince 2004
13 653
13 557
96
1 459
750
709
0
13 653
13 557
96
1 459
750
709
0
Při inventarizaci zásob za účetní období 2005 bylo zjištěno manko ve výši 124 tis. Kč.
Při inventarizaci zásob za účetní období 2004 bylo zjištěno manko způsobené neúmyslnými záměnami jednotlivých druhů
materiálu ve výši 85 tis. Kč.
The Company also uses assets under finance lease contracts that are not recorded as fixed assets in the financial statements
until the expiration of the lease and the transfer of the legal title to the lessee.
The leases may be analysed as follows:
CZK’000
Amounts paid on current finance lease contracts
Outstanding amounts payable within one year
Amounts payable after more than one year
31 December 2005
54,719
32,293
31,867
31 December 2004
74,953
28,759
24,838
Amounts paid and payable on current contracts
118,879
128,550
The information on operating lease commitments is disclosed in Note 14.
5 INVENTORIES
CZK’000
Raw materials
Work-in-progress and semi-finished products
Finished goods
Goods for resale
Advances paid for inventories
Total
Provision for diminution in value
Net book amount
31 December 2005
17,310
1,307,722
229
298
230
1,325,789
(11,583)
1,314,206
31 December 2004
20,805
1,408,785
780
398
689
1,431,457
(1,459)
1,429,998
The change in the provision for diminution in value is analysed as follows:
CZK’000
Opening balance as at 1 January
– work-in-progress
– raw materials
Charge for the year
– work-in-progress
– raw materials
– goods
Written off during the year
– work-in-progress
– raw materials
Closing balance as at 31 December
– work-in-progress
– raw materials
– goods
31 December 2005
1,459
750
709
11,204
10,980
216
8
1,080
750
330
11,583
10,980
595
8
31 December 2004
13,653
13,557
96
1,459
750
709
13,653
13,557
96
1,459
750
709
-
During the 2005 inventory count, the Company identified a shortage of CZK 124,000.
During the 2004 inventory count, the Company identified a shortage of CZK 85,000 caused by unintentional exchange of
individual types of inventory.
VCES a.s. Annual Report 2005
65
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
66
6. POHLEDÁVKY
tis. Kč
Pohledávky z obchodních vztahů - do splatnosti
- po splatnosti
Pohledávky z obchodních vztahů celkem
Ostatní poskytnuté zálohy
Ostatní pohledávky
- do splatnosti
- po splatnosti
Ostatní pohledávky celkem
Krátkodobé pohledávky brutto
Opravné položky na pochybné pohledávky
Čistá hodnota krátkodobých pohledávek
Dlouhodobé pohledávky
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám
Čistá hodnota celkových pohledávek
31. prosince 2005
655 777
143 081
798 858
12 921
51 848
1 712
53 560
865 339
-55 095
810 244
78 068
0
888 312
31. prosince 2004
549 423
158 266
707 689
24 798
215 165
40
215 205
947 692
-58 815
888 877
29 630
-2 305
916 202
Pohledávky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2005 ve výši 6 mil. Kč (2004: 44,4 mil. Kč) byly k rozvahovému dni zajištěny směnkami.
Společnost eviduje k 31. prosinci 2005 pohledávky ve výši 7 394 tis. Kč, které mají dobu splatnosti delší než 5 let
(k 31. prosinci 2004: 0 tis. Kč).
Ostatní pohledávky k 31. prosinci 2005 a 31. prosinci 2004 představují zejména pohledávky za účastníky sdružení a daňové pohledávky.
Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:
tis. Kč
Počáteční zůstatek k 1. lednu
Tvorba opravné položky
Zrušení opravné položky
Použití na odpis
Konečný zůstatek k 31. prosinci
31. prosince 2005
61 120
37 346
-41 534
-1 837
55 095
31. prosince 2004
46 582
20 155
-2 450
-3 167
61 120
7. VLASTNÍ KAPITÁL
Schválené a vydané akcie
tis. Kč
Kmenové akcie na jméno
v listinné podobě – plně splacené –
jmenovitá hodnota jedné akcie 2 mil. Kč
31. prosince 2005
31. prosince 2005
31. prosince 2004
31. prosince 2004
125 ks
250 000
125 ks
250 000
Společnost je plně vlastněna společností VCES HOLDING s.r.o., IČ 25259369, sídlo Masarykovo náměstí 1544, Pardubice, zapsanou
v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 10782, která je mateřskou společností skupiny.
V roce 2005 vyplatila Společnost mateřské společnosti dividendy z rozdělení zisku roku 2004 ve výši 40 000 tis. Kč.
Zákonný rezervní fond nelze rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. V souladu s příslušným
ustanovením stanov a obchodního zákoníku Společnost vytváří zákonný rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku ročně, dokud
výše tohoto fondu nedosáhne 20 % základního kapitálu.
6 RECEIVABLES
CZK’000
Trade receivables
Total trade receivables
Other advances paid
Other receivables
- current
- overdue
- current
- overdue
Total other receivables
Gross short-term receivables
Provision for doubtful receivables
Net short-term receivables
Long-term receivables
Provision for long-term receivables
Net total receivables
31 December 2005
655,777
143,081
798,858
12,921
51,848
1,712
53,560
865,339
(55,095)
810,244
78,068
888,312
31 December 2004
549,423
158,266
707,689
24,798
215,165
40
215,205
947,692
(58,815)
888,877
29,630
(2,305)
916,202
Trade receivables of CZK 6,000,000 as at 31 December 2005 (2004: CZK 44,400,000) were secured by promissory notes.
As at 31 December 2005, the Company reported receivables of CZK 7,394,000 (2004: CZK nil) which are due after five or more years.
Other receivables as at 31 December 2005 and 2004 represent mainly receivables from participants in associations and tax
receivables.
The change in the provision for doubtful receivables may be analysed as follows:
CZK’000
Opening balance as at 1 January
Charge for the year
Released during the year
Written off during the year
Closing balance as at 31 December
31 December 2005
61,120
37,346
(41,534)
(1,837)
55,095
31 December 2004
46,582
20,155
(2,450)
(3,167)
61,120
7 EQUITY
Authorised and issued share capital
Ordinary non-bearer shares – fully paid –
nominal value of CZK 2 million per share
31 December 2005
No.
31 December 2005
CZK’000
31 December 2004
No.
31 December 2004
CZK’000
125
250,000
125
250,000
The Company is fully owned by the ultimate group holding company VCES HOLDING s.r.o., ID 25259369, with its registered seat
at Masarykovo náměstí 1544, Pardubice, registered in the Commercial Register under section C, insert 10782.
In 2005, the Company paid dividends from the 2004 profit of CZK 40,000,000 to its parent company.
The statutory reserve fund may not be distributed to shareholders, but may be used to offset losses. The Company is required
by law to transfer 5% of its annual net profits to the statutory reserve fund until the balance of this reserve reaches 20% of the
issued share capital.
VCES a.s. Annual Report 2005
67
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
68
8. REZERVY
tis. Kč
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2004
Tvorba rezerv
Zrušení rezerv
Použití rezerv
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2005
tis. Kč
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2003
Tvorba rezerv
Zrušení rezerv
Použití rezerv
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2004
Rezervy
na soudní
spory
345
129
-10
-35
429
Rezervy
na opravy
dlouhodobého
majetku
21 891
0
-12 804
-1 713
7 374
Rezervy
na vady,
nedodělky
a ztráty
ze zakázek
15 222
102 234
-2 878
-9 894
104 684
Rezervy
na prémie
a bonusy
7 530
14 918
0
-7 530
14 918
Rezervy
na soudní
spory
3 800
345
-3 800
0
345
Rezervy
na opravy
dlouhodobého
majetku
10 945
10 946
0
0
21 891
Rezervy
na vady,
nedodělky
a ztráty
ze zakázek
31 231
15 222
-19 000
-12 231
15 222
Rezerva
na prémie
a bonusy
5 680
7 530
0
-5 680
7 530
Rezerva
na nečerpanou
dovolenou
0
983
0
0
983
Celkem
44 988
118 264
-15 692
-19 172
128 388
Celkem
51 656
34 043
-22 800
-17 911
44 988
9. ZÁVAZKY
tis. Kč
Závazky z obchodních vztahů
Závazky z obchodních
vztahů celkem
Krátkodobé přijaté zálohy
Ostatní závazky
Krátkodobé závazky celkem
Závazky z obchodních
vztahů dlouhodobé
Ostatní dlouhodobé závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé a dlouhodobé
závazky celkem
- do splatnosti
- po splatnosti*
- do splatnosti
- po splatnosti
31. prosince 2005
895 721
49 721
31. prosince 2004
690 760
60 307
945 442
47 152
148 253
188
1 141 035
751 067
18 110
269 072
0
1 038 249
22 816
3 660
45 278
12 153
21 892
74 783
1 212 789
1 147 077
* jedná se zejména o sporné nebo nekvalitně provedené dodávky (některé jsou řešeny soudní cestou), případně pozdržené platby z důvodu projednávaného zápočtu.
Ostatní závazky k 31. prosinci 2005 a k 31. prosinci 2004 představují zejména dosud nesplatné mzdové závazky, dosud nesplatné
závazky vůči státu, závazky k účastníkům sdružení do doby jejich vypořádání a dohadné položky.
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti.
8 PROVISIONS
CZK’000
Closing balance as at 31 December 2004
Litigation
provisions
345
Fixed asset
repair
provisions
21,891
Provision
for faulty
production and
loss on contracts
15,222
Charge for the year
Released during the year
Used during the year
Closing balance as at 31 December 2005
129
(10)
(35)
429
(12,804)
(1,713)
7,374
102,234
(2,878)
(9,894)
104,684
14,918
(7,530)
14,918
Litigation
provisions
3,800
345
(3,800)
345
Fixed asset
repair
provisions
10,945
(10,946)
21,891
Provision
for faulty
production and
loss on contracts
31,231
15,222
(19,000)
(12,231)
15,222
Provision
for bonuses
5,680
7,530
(5,680)
7,530
CZK’000
Closing balance as at 31 December 2003
Charge for the year
Released during the year
Used during the year
Closing balance as at 31 December 2004
Provision
Provision for untaken
for bonuses
holiday
7,530
983
983
Total
44,988
118,264
(15,692)
(19,172)
128,388
Total
51,656
34,043
(22,800)
(17,911)
44,988
9 LIABILITIES
CZK’000
Trade payables
Short-term advances received
Other payables
- current
- overdue*
- current
- overdue
Total short-term payables
Long-term trade payables
Other long-term payables
Deferred tax liability
Total short- and long-term liabilities
31 December 2005
895,721
49,721
945,442
47,152
148,253
188
1,141,035
22,816
3,660
45,278
31 December 2004
690,760
60,307
751,067
18,110
269,072
1,038,249
12,153
21,892
74,783
1,212,789
1,147,077
* Represents mainly disputed or low quality supplies (for some of which legal actions were taken) or delayed payments where possible offset is being negotiated.
Other payables as at 31 December 2005 and 31 December 2004 represent mainly outstanding payroll payables, state payables,
payables to participants in associations and anticipated liabilities.
Trade and other payables have not been secured over any assets of the Company.
VCES a.s. Annual Report 2005
69
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
70
Společnost eviduje k 31. prosinci 2005 závazky ve výši 8 696 tis. Kč, které mají dobu splatnosti delší než 5 let (k 31. prosinci 2004:
0 tis. Kč). Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné závazky ke státním
institucím.
Společnost má uzavřenu s Komerční bankou smlouvu o poskytování globální úvěrové linky až do souhrnné výše 470 000 tis. Kč,
v jejímž rámci může být čerpán kontokorentní a revolvingový úvěr, za jehož čerpanou výši ručí Společnost zástavou na
následujících nemovitostech:
Název zastavené nemovitosti
Areál Pohřebačka
Areál Chrudim
Areál Solnice
List vlastnictví
64
4458
1020
Katastrální území
575429
571164
576808
Obec
Opatovice nad Labem
Chrudim
Solnice
Zástavní věřitel
Komerční banka
Komerční banka
Komerční banka
12145
569810
Hradec Králové
Komerční banka
Areál Pouchov
Od roku 2005 má Společnost uzavřenu s HVB Bank smlouvu o poskytování globální úvěrové linky až do souhrnné výše
100 000 tis. Kč, v jejímž rámci může být čerpán kontokorentní a revolvingový úvěr.
K 31. prosinci 2005 a 31. prosinci 2004 nebyly revolvingové ani kontokorentní úvěry čerpány.
10. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:
tis. Kč
Splatnou daň
Odloženou daň
Úprava daňového nákladu předchozího období
Celkem
2005
62 562
-29 505
0
33 057
2004
22 510
-10 055
0
12 455
2005
71 543
178 396
-6 596
-601
242 742
26 %
63 113
-551
62 562
2004
72 313
41 713
-29 054
-2 609
82 363
28 %
23 062
-552
22 510
Splatná daň byla vypočítána následovně:
tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daňově neuznatelné náklady
Nezdaňované výnosy
Ostatní rozdíly
Daňový základ
Sazba
Daň z příjmů právnických osob
Sleva na dani
Výsledná daň
As at 31 December 2005, the Company reported payables of CZK 8,696,000 (2004: CZK nil) which are due after five or more
years. The Company does not have any overdue payables related to social or health insurance or other overdue payables to
state institutions.
The Company has a contract with Komerční Banka for the provision of global loan facility up to the total amount of CZK
470,000,000. Within this facility, an overdraft and revolving loan can be drawn. The loan is secured by pledging the following
immovable fixed assets:
Name of the property
Pohřebačka plant
Chrudim plant
Solnice plant
Ownership document No.
64
4458
1020
Cadastral area
575429
571164
576808
Location
Opatovice nad Labem
Chrudim
Solnice
Owner of the pledge
Komerční banka
Komerční banka
Komerční banka
12145
569810
Hradec Králové
Komerční banka
Pouchov plant
From 2005, the Company has a contract with HVB Bank for the provision of global loan facility up to the total amount of CZK
100,000,000. Within this facility, an overdraft and revolving loan can be drawn.
No overdraft or revolving loan was drawn as at 31 December 2005 and 31 December 2004.
10 TAXATION
The income tax expense consists of the following:
CZK’000
Current tax expense
Deferred tax expense
Adjustment of prior year tax expense
Total
2005
62,562
(29,505)
33,057
2004
22,510
(10,055)
12,455
2005
71,543
178,396
(6,596)
(601)
242,742
26%
63,113
(551)
62,562
2004
72,313
41,713
(29,054)
(2,609)
82,363
28%
23,062
(552)
22,510
Current tax can be analysed as follows:
CZK’000
Net profit before taxation
Non – tax deductible costs
Non taxable income
Other differences
Net taxable profit
Corporate tax rate
Corporate income tax
Tax allowance
Final tax
VCES a.s. Annual Report 2005
71
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
72
Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-) k 31. prosinci 2005 je vypočtena sazbou daně ve výši 24 % (daňová sazba pro rok
2006; k 31. prosinci 2004: 26 % a 24 % v závislosti na době, kdy bude uplatněna) a lze ji analyzovat následovně:
tis. Kč
Rozdíl daňových a účetních zůstatkových
hodnot dlouhodobého majetku
Rezervy a opravné položky
Ostatní přechodné rozdíly
Čistý odložený daňový závazek
31. prosince 2005
-78
31
1
-45
31. prosince 2004
129
320
531
278
-86 548
11 765
0
-74 783
2005
3 661 953
40 791
122
31 978
3 734 844
10 524
3 745 368
2004
2 974 950
64 898
30 005
14 923
3 084 776
9 013
3 093 789
2005
9
20
969
998
3
2004
9
26
985
1 020
3
11. ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ODVĚTVÍ
Výnosy z běžné činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:
tis. Kč
Stavební výroba
Strojírenská výroba
- tuzemsko
- tuzemsko
- zahraničí (EU)
Ostatní služby a nájmy
- tuzemsko
Celkové prodeje vlastních výrobků a služeb
Prodej zboží
Celkem
12. ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ
Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený)
Počet členů představenstva
Počet ostatních členů vedení
Počet ostatních zaměstnanců
Celkem
Počet členů dozorčí rady
Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva, ostatní ředitele a vedoucí zaměstnance, kteří jsou jim přímo podřízeni.
tis. Kč
Vedení
2005
Mzdové náklady
45 431
Odměny členům vedení
11 520
Náklady na sociální zabezpečení
15 904
Ostatní sociální náklady
56
- z toho příspěvky na penzijní připojištění vyplacené v roce 2005
28
Celkem
72 911
Ostatní
Celkem
237 247
0
82 729
4 726
844
324 702
282
11
98
4
678
520
633
782
872
397 613
The deferred tax asset/(liability) as at 31 December 2005 is calculated at 24% (the rates enacted for 2006; as at 31 December
2004: 26% and 24% depending on the date of expected reversal) and can be analysed as follows:
CZK’000
Difference between tax and accounting book
values of fixed assets
Provisions
Other temporary differences
Net deferred tax liability
31 December 2005
31 December 2004
(78,129)
31,320
1,531
(45,278)
(86,548)
11,765
(74,783)
2005
3,661,953
40,791
122
31,978
3,734,844
10,524
3,745,368
2004
2,974,950
64,898
30,005
14,923
3,084,776
9,013
3,093,789
2005
9
20
969
998
3
2004
9
26
985
1,020
3
11 REVENUE ANALYSIS
Revenue from ordinary activities has been generated as follows:
CZK’000
Construction work
Engineering production
- domestic
- domestic
- foreign (EU)
Other services and rent
- domestic
Total sales of own products and services
Sales of goods
Total
12 EMPLOYEE ANALYSIS
Employee numbers (average)
Members of the Board of Directors
Other members of management
Other staff
Total
Members of the Supervisory Board
Management includes executive members of the Board of Directors, other directors and managers directly subordinate to them.
CZK’000
Management
2005
Wages and salaries
45,431
Board emoluments
11,520
Social security costs
15,904
Other social costs
56
- of which contributions to pension schemes paid in 2005
28
Total
72,911
Other staff
Total
237,247
82,729
4,726
844
324,702
282,678
11,520
98,633
4,782
872
397,613
VCES a.s. Annual Report 2005
73
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
74
tis. Kč
2004
Mzdové náklady
Odměny členům vedení
Náklady na sociální zabezpečení
Ostatní sociální náklady
Vedení
Ostatní
Celkem
40 602
11 620
14 211
71
217 140
0
75 696
5 850
257
11
89
5
Celkem
66 504
298 686
365 190
Vedení Společnosti dále používá 26 osobních automobilů v úhrnné hodnotě 22 474 tis. Kč i k soukromým účelům.
V roce 2004 to bylo 27 osobních automobilů v celkové hodnotě 21 336 tis. Kč.
13. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:
tis. Kč
Výnosy:
Prodej vlastních výrobků
Prodej služeb
Prodej zboží
Prodej majetku a zásob
Ostatní provozní výnosy
Úroky z půjček
Celkové výnosy
2005
2004
129 918
3 059
0
0
374
264
133 615
166 621
2 964
147
127
132
1 045
171 036
2005
2004
14 362
63
29 691
0
0
44 116
13 774
0
44 292
360
1 976
60 402
31. prosince 2005
27 484
8 969
0
36 453
6 217
0
6 217
31. prosince 2004
21 729
1 006
60
22 795
4 055
13 853
17 908
tis. Kč
Náklady:
Nákup materiálu
Nákup ostatních neskladovatelných dodávek
Nákup služeb
Smluvní pokuty
Úroky z půjček
Celkové náklady
Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
tis. Kč
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Pohledávky celkem
Závazky z obchodních vztahů
Přijaté zálohy
Závazky celkem
Společnost nevytváří opravnou položku k pohledávkám za spřízněnými stranami.
742
620
907
921
CZK’000
2004
Wages and salaries
Board emoluments
Social security costs
Other social costs
Management
Other staff
Total
40,602
11,620
14,211
71
217,140
75,696
5,850
257,742
11,620
89,907
5,921
66,504
298,686
365,190
Total
26 company cars are made available to the management, for business and private use. The total value of these cars is CZK
22,474,000 (2004: 27 cars - total value CZK 21,336,000).
13 RELATED PARTY TRANSACTIONS
The Company was involved in the following related party transactions:
CZK’000
Revenues:
Sale of own production
Sale of services
Sale of goods
Sale of fixed assets and inventory
Other operating revenue
Interest received
Total revenues
2005
2004
129,918
3,059
374
264
133,615
166,621
2,964
147
127
132
1,045
171,036
2005
2004
14,362
63
29,691
44,116
13,774
44,292
360
1,976
60,402
31 December 2005
27,484
8,969
36,453
6,217
6,217
31 December 2004
21,729
1,006
60
22,795
4,055
13,853
17,908
CZK’000
Costs:
Purchase of material
Other purchases
Purchase of services
Contractual penalties
Interest paid
Total costs
The following related party balances were outstanding at:
CZK’000
Trade receivables
Intragroup receivables
Short-term advances paid
Total receivables
Trade payables
Advances received
Total liabilities
No provision is created for receivables from related parties.
VCES a.s. Annual Report 2005
75
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
76
Odměna členům představenstva Společnosti činila 11 040 tis. Kč, v roce 2004 částku 11 140 tis. Kč. Odměna členům dozorčí rady
Společnosti představovala v roce 2005 a 2004 částku 480 tis. Kč.
Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 2005 a 2004 akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů a řídícím
pracovníkům poskytnuto žádné další plnění jak v peněžní tak v naturální formě.
14. VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ PŘÍSLIBY A JINÉ BUDOUCÍ ZÁVAZKY
Společnost má uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí na nákup tří pater administrativní budovy Na Harfě od společnosti
PROJEKT HARFA s.r.o. Smlouva je uzavřena na částku 33 000 tis. Kč.
Společnost má tyto budoucí závazky z operativních leasingů a nájmů:
tis. Kč
Splatné do 1 roku
Splatné v období 1–5 let (odhad)
Celkem
31. prosince 2005
24 383
119 000
143 383
31. prosince 2004
21 776
110 000
131 776
15. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
K 31. prosinci 2005 Společnost čerpala neúvěrovou angažovanost u ČSOB, KB a HVB Bank (KB a HVB Bank v rámci globální
úvěrové linky, viz. poznámka 9) ve formě záruk za nabídku ve výši 23,4 mil. Kč, bankovních příslibů ve výši 342 mil. Kč a záruk
za dodržení závazků vůči zákazníkovi ve výši 288,6 mil. Kč. Tyto potenciální závazky jsou částečně jištěny zástavou
termínovaných vkladů.
Na všechny známé potenciální závazky byly v účetnictví Společnosti vytvořeny rezervy.
Vedení Společnosti si není vědomo žádných dalších potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2005.
16. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
V lednu 2006 představenstvo Společnosti rozhodlo o definitivním ukončení postupně utlumované nerentabilní výroby vratové
techniky a čistíren odpadních vod a uzavřelo smlouvu se společností PORT CZ s.r.o. na kompletní provádění záručních oprav
těchto do té doby realizovaných výrobků. Na částku sjednanou ve smlouvě byla v roce 2005 vytvořena rezerva.
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2005.
SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Tato účetní závěrka byla představenstvem schválena k předložení valné hromadě, resp. jedinému akcionáři, a podepsána:
14. února 2006
Remuneration paid to the members of the Board of Directors in 2005 was in the amount of CZK 11,040,000 (2004: 11,140,000).
Remuneration paid to the members of the Supervisory Board in 2005 was in the amount of CZK 480,000 (2004: 480,000).
Besides the above stated remuneration and benefits, there was no other consideration provided to the Company’s shareholders,
members of the Company’s boards and management in 2005 and 2004.
14 COMMITMENTS
The Company concluded a contract for the future purchase of three floors of the administrative building Na Harfě from
PROJEKT HARFA s.r.o. The agreed price is CZK 33,000,000.
The Company has the following commitments with respect to operational leases:
CZK’000
Current within one year
Due after one year but within five years (estimate)
Total
31 December 2005
24,383
119,000
143,383
31 December 2004
21,776
110,000
131,776
15 CONTINGENT LIABILITIES
As at 31 December 2005, the Company used other facilities from ČSOB, KB and HVB Bank (KB and HVB Bank within the global
loan facility, see Note 9) in the form of a guarantee for a proposal in the amount of CZK 23,400,000, drawing rights in the
amount of CZK 342,000,000 and guarantees for liabilities to investors in the amount of CZK 288,600,000. These potential
liabilities are partially secured by pledged term deposits.
All known contingent liabilities have been provided for.
The management of the Company is not aware of any other significant unrecorded contingent liabilities as at 31 December
2005.
16 SUBSEQUENT EVENTS
In January 2006, the Company’s Board of Directors decided about the final termination of the gradually decreasing unprofitable
production of gate engineering and waste water purification technology and concluded a contract with PORT CZ s.r.o. for
provision of complete warranty services to products made so far. Provision was created for the amount agreed in the contract.
No events have occurred subsequent to year-end that would have a material impact on the financial statements
as at 31 December 2005.
STATUTORY APPROVALS
These financial statements have been approved for submission to the general meeting of shareholders, respectively to the sole
shareholder, by the Company’s Board of Directors:
14 February 2006
VCES a.s. Annual Report 2005
77
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
78
Zráva nezávislých auditorů
akcionáři společnosti VCES a.s.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon +420 251 151 111
Fax +420 251 156 111
Provedli jsme audit přiložené rozvahy společnosti VCES a.s. (dále „Společnost“) k 31. prosinci 2005, souvisejícího výkazu zisku a ztráty,
přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích a přílohy za rok 2005 uvedených ve výroční zprávě (dále „účetní
závěrka“). Za sestavení účetní závěrky, která zahrnuje popis podnikatelských činností Společnosti, a za vedení účetnictví odpovídá
představenstvo Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. Tyto normy požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedená ověření průkaznosti částek a informací
uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením
Společnosti a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro
vydání výroku.
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a vlastního kapitálu
Společnosti k 31. prosinci 2005, výsledku jejího hospodaření a jejích peněžních toků za rok 2005 v souladu se zákonem o účetnictví
a ostatními příslušnými předpisy České republiky.
Ověřili jsme soulad účetních informací, uvedených v této výroční zprávě, které nejsou součástí účetní závěrky k 31. prosinci 2005, s ověřovanou
účetní závěrkou Společnosti. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou.
Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a jejími ovládajícími osobami, a mezi Společností a ostatními
společnostmi ovládanými stejnými ovládajícími osobami („Zpráva“) , uvedené v této výroční zprávě. Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá
představenstvo Společnosti. Naší úlohou je ověřit správnost údajů uvedených ve Zprávě. Naši prověrku jsme provedli v souladu
s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky, vztahujícími se k prověrkám zpráv o vztazích mezi propojenými osobami.
Tyto směrnice požadují, aby byla prověrka naplánována a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že Zpráva neobsahuje
významné nesprávnosti. Při prověrce jsme nezaznamenali žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přiložená Zpráva nebyla
ve všech významných ohledech řádně připravena.
6. března 2006
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
represented by partner
Petr Šobotník
Auditor, Licence No. 113
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČO: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, a v seznamu auditorských společností Komory auditorů České republiky
pod osvědčením č. 021.
Report of the Independent Auditors
to the Shareholder of VCES a.s.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Prague 2
Česká republika
Telephone +420 251 151 111
Fascimile +420 251 156 111
We have audited the accompanying balance sheet of VCES a.s. (“the Company”) as at 31 December 2005, the related income statement,
statement of changes in shareholders’ equity, cash flow statement and notes for the year then ended presented in the annual report
of the Company (“the financial statements”). The financial statements, which include description of the activities of the Company, and
underlying accounting records are the responsibility of the Company’s Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on these
financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors, International Standards on Auditing and related application guidance
of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those auditing standards require that we plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance as to whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test
basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting
principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation.
We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the assets, liabilities and equity
of the Company as at 31 December 2005, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with
the Act on Accounting and other relevant legislation of the Czech Republic.
We have examined whether the supplementary financial information included in the annual report of the Company, which does not form
part of the financial statements for the year ended 31 December 2005, is consistent with the audited financial statements of the Company.
In our opinion, all other supplementary information included in the annual report is consistent with the audited financial statements
in all material respects.
In addition we have also reviewed the accompanying report on relations between the Company and its controlling parties and between
the Company and the other parties controlled by the same controlling parties (“the Report”). The completeness and accuracy of the Report
is the responsibility of the Company’s Board of Directors. Our responsibility is to review the accuracy of information included in the Report.
We conducted our review in accordance with the auditing standards of the Chamber of Auditors of the Czech Republic related to reviews
of reports on relations between related parties. These standards require that we plan and perform the review to obtain moderate assurance
as to whether the Report is free of material misstatement. Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe
that the accompanying Report has not been properly prepared, in all material respects.
6 March 2006
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
represented by partner
Petr Šobotník
Auditor, Licence No. 113
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., registered seat Katefinska 40/466, 120 00 Prague 2, Czech Republic, Identification Number: 40765521,
registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 3637, and in the Register of Audit
Companies with the Chamber of Auditors of the Czech Republic under Licence No 021.
VCES a.s. Annual Report 2005
79
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
80
Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami
(obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., § 66a)
Na základě povinnosti stanovené §66a odst. 9 obchodního zákoníku a s přihlédnutím k právní úpravě obchodního tajemství
podle § 17 obchodního zákoníku podáváme zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též „propojené osoby”). V roce 2005 tvořila VCES a.s.
podnikatelské seskupení (dále též „koncern VCES“) s ovládající osobou VCES HOLDING s.r.o. (dále ovládanou společníky
JUDr. Miroslavem Boštíkem, Ing. Petrem Poláčkem, Ing. Jaroslavem Novotným, Ing. Martinem Baškem a Ing. Zdeňkem
Kroulíkem) a propojenými společnostmi EMPORI s.r.o., VCES REAL s.r.o., člen koncernu, PROJEKT HOSTIVAŘ s.r.o.,
VILADOMY ZÁMOSTÍ s.r.o., PROJEKT WELLNEROVA s.r.o., PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o., PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o.
a PROJEKT HARFA s.r.o. V účetním období 2005 a ani v předcházejících účetních obdobích neuzavřela VCES a.s. smlouvu
ovládací ani smlouvu o převodu zisku.
Veškeré vztahy mezi koncernovými společnostmi jsou založeny na obvyklých obchodních podmínkách promítnutých
do konkrétních smluv, jejichž seznam tvoří přílohu této zprávy.
Mezi subjekty jsou uzavírány smlouvy za zcela obvyklých obchodních podmínek nijak nevybočujících z pravidel běžných
obchodních styků a nijak nezvyšujících běžné obchodní riziko. Naopak subjekty koncernu získávají řadu výhod z jednotného
postupu vůči zákazníkům, zejména však vůči dodavatelům, se kterými jsou uzavírány tzv. Rámcové nadstavbové smlouvy
o dodávkách, z nichž plynou cenové, platební a další výhody. Další případné podrobnější údaje jsou uvedeny přímo ve výroční
zprávě nebo příloze účetní závěrky.
S ohledem ke všemu výše uvedenému není představenstvu známa žádná skutečnost, která by mohla být označena za újmu,
vzniklou ze smluv nebo opatření, učiněných mezi ovládanou, ovládající a propojenou osobou.
V Pardubicích dne 22. 2. 2006
Představenstvo společnosti VCES a.s.
Report on Relations
between Relates Persons
(under § 66(a) of the Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)
With respect to the provision of Section 66a(9) of the Commercial Code and the legal definition of a business secret under
Section 17 of the Commercial Code, we submit this Report on Relations between the Controlling and the Controlled Person
and Other Persons Controlled by the same Controlling Person (hereinafter also the “Related Persons”). In 2005, VCES a.s. was
part of a business grouping (hereinafter also the “VCES Group”) controlled by VCES HOLDING s.r.o. (controlled by Miroslav
Boštík, Petr Poláček, Jaroslav Novotný, Martin Bašek and Zdeněk Kroulík); related companies were EMPORI s.r.o., VCES REAL
s.r.o., member of the group, PROJEKT HOSTIVAŘ s.r.o., VILADOMY ZÁMOSTÍ s.r.o., PROJEKT WELLNEROVA s.r.o., PROJEKT
TOPOLOVKA s.r.o., PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. and PROJEKT HARFA s.r.o. In the 2005 accounting period, and in the preceding
accounting periods, VCES a.s. did not conclude any contract on control, or a contract on the transfer of profit.
All relations between companies associated in the group are based on usual business terms as reflected in specific contracts
which are listed in the Enclosure to this Annual Report.
Contracts between members of the group are concluded under standard business terms which do not differ from rules of usual
business relations and do not increase usual business risk. On the contrary, members of the group enjoy many advantages
related to unified approach to customers, and especially to suppliers. So-called Framework Superstructural Supply Contracts
are concluded with the suppliers resulting in price, payment and other advantages. More detailed information is given in the
Annual Report or in the Notes to the Financial Statements.
In view of the above statement, the Board of Directors is not aware of any fact which might be described as a detriment arising
from contracts or measures taken by the controlled, controlling, and related persons.
Pardubice, 22 February 2006
VCES a.s. Board of Directors
VCES a.s. Annual Report 2005
81
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
82
Smluvní
strana
Protistrana
Číslo smlouvy
Název smluvního aktu
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT WELLNEROVA s.r.o.
PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
PROJEKT MILOVICE s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
SND00024
SND00023
bez čísla
bez čísla
bez čísla
bez čísla
bez čísla
SMA00027/99450/MAČ/05
99/19-001/03
Smlouva o řízení projektu a jeho zajištění
Smlouva o řízení projektu a jeho zajištění
Smlouva o poskytnutí sídla a služeb souvisejících
Smlouva o poskytnutí sídla a služeb souvisejících
Smlouva o poskytnutí sídla a služeb souvisejících
Smlouva o poskytnutí sídla a služeb souvisejících
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 2. 10. 2003
Sml. na nájem a podnájem movitého majetku
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu movitého majteku
ze dne 29. 12. 2003
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.,
VCES REAL s.r.o., člen koncernu
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
bez čísla
bez čísla
bez čísla
99/19-001/03
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
PROJEKT HARFA s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
PROJEKT HOSTIVAŘ s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
POJEKT MILOVICE s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
PROJEKT WELLNEROVA s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
VCES REAL s.r.o., člen koncernu
EMPORI s.r.o.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
PROJEKT HOSTIVAŘ s.r.o.
PROJEKT WELLNEROVA s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
EMPORI s.r.o.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
bez čísla
5/2005
Topolovka-Develop č. 1 /
VCES-3171/3950
bez čísla
bez čísla
bez čísla
19/99-002/04
SNO 00003/306/05
MV1/2005
3030002/RAT/3950
bez čísla
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
99/19-001/03
VCES a.s.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
EMPORI s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
Topolovka-Develop č. 1 /
VCES-3171/4035
19/99-002/04
bez čísla
99/19-001/03
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
VCES REAL s.r.o., člen koncernu
EMPORI s.r.o.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
bez čísla
bez čísla
bez čísla
bez čísla
bez čísla
bez čísla
bez čísla
SND00016/99455/HOL/05
bez čísla
bez čísla
bez čísla
Topolovka-Develop č. 1 /
VCES-3171/4211
bez čísla
bez čísla
bez čísla
Topolovka-Develop č. 1 /
VCES-3397/4201
99/19-001/03
bez čísla
19/99-002/04
SBU00010/2361/HAL/05
SBU00011/2361/HAL/05
SBU00012/2361/HAL/05
SNO00013/REAL/POV/05
Ujednání o souhlasu s užitím ochranných známek
Cenové ujednání k ujednání o souhlasu užitím ochranných známek
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 2. 10. 2003
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu
movitého majteku ze dne 29. 12. 2003
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 2. 10. 2003
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví,
poskytování účetního poradenství a služeb souvisejících ze dne 22. 12. 03
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví,
poskytování účetního poradenství a služeb souvisejících ze dne 22. 12. 03
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví,
poskytování účetního poradenství a služeb souvisejících ze dne 23. 12. 03
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví,
poskytování účetního poradenství a služeb souvisejících ze dne 19. 12. 03
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví,
poskytování účetního poradenství a služeb souvisejících ze dne 19. 12. 03
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví,
poskytování účetního poradenství a služeb souvisejících ze dne 19. 12. 03
Smlouva o poskytnutí služeb v oblasti účetního a souvisejícího poradenství
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví,
poskytování účetního poradenství a služeb souvisejících ze dne 19. 12. 03
Kupní smlouva
Datum uzavření
02. 01. 05
02. 01. 05
02. 01. 05
02. 01. 05
02. 01. 05
02. 01. 05
02. 01. 05
02. 01. 05
03. 01. 05
14. 01. 05
14. 01. 05
28. 01. 05
25. 02. 05
30. 03. 05
01. 04. 05
01. 04. 05
01. 04. 05
01. 04. 05
01. 04. 05
01. 04. 05
01. 04. 05
01. 04. 05
05. 01. 05
Smlouva o dílo
Dodatek č. 4 k SOD Develop č. 4/PRE-3087
Dod. č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01. 05. 2004
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 2. 10. 2003
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 20. 12. 04
Smlouva o dílo
Smlouva o dílo
Objednávka
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu
movitého majteku ze dne 29. 12 .2003 (vozidla předst.)
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu
movitého majteku ze dne 29. 12. 2003
22. 04. 05
22. 04. 05
29. 04. 05
29. 04. 05
29. 04. 05
30. 05. 05
05. 01. 05
10. 06. 05
Smlouva o dílo
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce ze dne 20. 12. 04
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu
movitého majteku ze dne 29. 12. 2003
Rezervační smlouva
Rezervační smlouva
Rezervační smlouva
13. 08. 05
26. 08. 05
30. 08. 05
Smlouva o dílo
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu
movitého majteku ze dne 29. 12. 2003 (vozidla předst.)
Licenční smlouva o právu užívat ochranné známky
Cenové ujednání k licenční sml.
13. 10. 05
Smlouva o dílo
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu
movitého majteku ze dne 29. 12. 2003
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 2. 10. 2003
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce ze dne 20. 12. 04
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví jednotky
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví jednotky
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví jednotky
Kupní smlouva
Objednávky - průběžné dodávky materiálu
Celkový objem 22 mil. Kč
15. 11. 05
27. 06. 05
29. 06. 05
29. 09. 05
30. 09. 05
30. 09. 05
30. 09. 05
19. 10. 05
07. 11. 05
07. 11. 05
28. 12. 05
28. 12. 05
28. 12. 05
28. 12. 05
28. 12. 05
28. 12. 05
28. 12. 05
1. 1. -31. 12. 05
Contractual Counter
party
party
No. of contract
Contract title
Concluded on
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT WELLNEROVA s.r.o.
PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
PROJEKT MILOVICE s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
SND00024
SND00023
without number
without number
without number
without number
without number
SMA00027/99450/MAČ/05
99/19-001/03
Contract on Project Management and Procurement
Contract on Project Management and Procurement
Contract on the Provision of a Registered Seat and Related Services
Contract on the Provision of a Registered Seat and Related Services
Contract on the Provision of a Registered Seat and Related Services
Contract on the Provision of a Registered Seat and Related Services
Annex No. 3 to Contract on Lease of Non-residential Premises of 2 October 2003
Contract on Lease and Sublease of Movable Assets
Annex No. 8 to Contract on Lease
and Sublease of Movable Assets of 29 December 2003
2 January 2005
2 January 2005
2 January 2005
2 January 2005
2 January 2005
2 January 2005
2 January 2005
2 January 2005
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.,
VCES REAL s.r.o., člen koncernu
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
Agreement on Permission to Use Registered Trade Marks
Price Agreement to Agreement on Permission to Use Registered Trade Marks
Annex No. 4 to Contract on Lease of Non-residential Premises of 2 October 2003
Annex No. 9 to Contract on Lease and Sublease of Movable Assets
of 29 December 2003
Annex No. 5 to Contract on Lease of Non-residential Premises of 2 October 2003
Annex No. 1 to Contract on Account Keeping, Accounting Consultancy
and Related Services of 22 December 2003
Annex No. 1 to Contract on Account Keeping, Accounting Consulting
and Related Services of 22 December 2003
Annex No. 1 to Contract on Account Keeping, Accounting Consulting
and Related Services of 23 December 2003
Annex No. 1 to Contract on Account Keeping, Accounting Consulting
and Related Services of 19 December 2003
Annex No. 1 to Contract on Account Keeping, Accounting Consulting
and Related Services of 19 December 2003
Annex No. 1 to Contract on Account Keeping, Accounting Consulting
and Related Services of 19 December 2003
Contract on Provision of Accounting Services and Related Consulting Services
Annex No. 1 to Contract on Account Keeping, Accounting Consulting
and Related Services of 19 December 2003
Contract of Sale
14 January 2005
14 January 2005
28 January 2005
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
without number
without number
without number
99/19-001/03
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
PROJEKT HARFA s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
PROJEKT HOSTIVAŘ s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
POJEKT MILOVICE s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
PROJEKT WELLNEROVA s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.,
VCES REAL s.r.o., člen koncernu
EMPORI s.r.o.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
PROJEKT HOSTIVAŘ s.r.o.
PROJEKT WELLNEROVA s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
EMPORI s.r.o.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
without number
5/2005
Topolovka-Develop
č. 1 / VCES-3171/3950
without number
without number
without number
19/99-002/04
SNO 00003/306/05
MV1/2005
3030002/RAT/3950
without number
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
99/19-001/03
VCES a.s.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
EMPORI s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
Topolovka-Develop
č. 1 / VCES-3171/4035
19/99-002/04
without number
99/19-001/03
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES HOLDING s.r.o.
VCES HOLDING s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
PROJEKT HARFA s.r.o.
VCES REAL s.r.o., člen koncernu
EMPORI s.r.o.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
VCES a.s.
without number
without number
without number
without number
without number
without number
without number
SND00016/99455/HOL/05
without number
without number
without number
Topolovka-Develop
č. 1 / VCES-3171/4211
without number
without number
without number
Topolovka-Develop
č. 1 / VCES-3397/4201
99/19-001/03
without number
19/99-002/04
SBU00010/2361/HAL/05
SBU00011/2361/HAL/05
SBU00012/2361/HAL/05
SNO00013/REAL/POV/05
Contract for Work
Annex No. 4 to Development Contract for Work No. 4/PRE-3087
Annex No. 1 to Lease Contract of 1 May 2004
Annex No. 6 to Contract on Lease of Non-residential Premises of 2 October 2003
Annex No. 1 to Loan Contract of 20 December 2004
Contract for Work
Contract for Work
Order
Annex No. 3 to Contract on Lease and Sublease of Movable Assets
of 29 December 2003 (cars for the Board of Directors)
Annex No. 10 to Contract on Lease and Sublease of Movable Assets
of 29 December 2003
Contract for Work
Annex No. 2 on Loan Contract of 20 December 2004
Vehicle Leasing Contract
Annex No. 11 to Contract on Lease and Sublease of Movable Assets
of 29 December 2003
Reservation Contract
Reservation Contract
Reservation Contract
Contract for Work
Annex No. 4 to Contract on Lease and Sublease of Movable Assets
of 29 December 2003 (cars for the Board of Directors.)
Licence Contract for the Right to Use Registered Trade Marks
Price agreement to Licence Contract.
3 January 2005
25 February 2005
30 March 2005
1 April 2005
1 April 2005
1 April 2005
1 April 2005
1 April 2005
1 April 2005
1 April 2005
1 April 2005
5 January 2005
22 April 2005
22 April 2005
29 April 2005
29 April 2005
29 April 2005
30 May 2005
5 January 2005
10 June 2005
27 June 2005
29 June 2005
13 August 2005
26 August 2005
30 August 2005
29 September 2005
30 September 2005
30 September 2005
30 September 2005
13 October 2005
19 October 2005
7 November 2005
7 November 2005
Contract for Work
15 November 2005
Annex No. 12 to Contract for Lease and Sublease of Movable Assets
of 29 December 2003
28 December 2005
Annex No. 7 to Contract for Lease of Non-residential premises of 2 October 2003
28 December 2005
Annex No. 3 to Loan Contract of 20 December 2004
28 December 2005
Contract on Future Contract for Transfer of Flat Ownership
28 December 2005
Contract on Future Contract for Transfer of Flat Ownership
28 December 2005
Contract on Future Contract for Transfer of Flat Ownership
28 December 2005
Contract of Sale
28 December 2005
Continual orders for materials
Total value CZK 22 million
1 January-31 December 2005
VCES a.s. Annual Report 2005
83
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
84
Předmět podnikání společnosti VCES a.s.
Jak je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Projektování elektrických zařízení
Zámečnictví
Zednictví
Tesařství
Klempířství
Pokrývačství
Štukatérství
Podlahářství
Izolatérství
Kominictví
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Velkoobchod
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Správa a údržba nemovitostí
Vodoinstalatérství, topenářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Silniční motorová doprava nákladní
– vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti
– vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači
Montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Truhlářství
Principal Activities of VCES a.s.
As entered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, Part B, File 8052:
Construction of buildings, their alterations and removal
Design and planning work
Construction consultancy
Waste disposal (except for dangerous waste)
Manufacture of low-voltage control panels, batteries, cables and conductors
Design of electrical facilities
Locksmith’s trade
Bricklaying
Carpentry
Tinsmith’s trade
Roofing
Stuccowork
Floor laying
Insulation work
Chimney sweeping
Lease and rental of movables
Mediation of trade
Mediation of services
Wholesale
Manufacture of steel structures, boilers, bodies and containers
Operation of filling stations (fuel and grease)
Data processing, databank services, network administration
Administration and maintenance of buildings
Water plumbing, heating systems
Accounting consultancy, book keeping, tax registration
Road transport
– intrastate and international on vehicles with tonnage up to 3.5t
– intrastate on vehicles over 3.5t and trailer trucks
Assembly and repair of specified gas equipment and filling gas to pressure tanks
Assembly, repair and testing of specified electrical equipment
Assembly, repair and servicing of telecommunications equipment
Joinery
VCES a.s. Annual Report 2005
85
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
86
Opravy silničních vozidel
Výkon zeměměřičských činností
Provádění trhacích a ohňostrojných prací
Provádění veřejných dražeb
Hostinská činnost
Ubytovací služby
Oprávnění k hornické činnosti pro předmět činnosti:
– otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
– zřizování, zajišťování a likvidace lomů,
– úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
– zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uváděných činnostech.
Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem pro předmět činnosti:
– dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných
v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu,
– těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin
prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,
– práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
– práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
– zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 metrů
krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,
– vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb.,
– podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních
prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.
Repair of motor vehicles
Geodetic surveying
Blasting
Auctioneering
Catering services
Accommodation
Licence to carry out mining activities for the purpose of:
– opening, preparation and extraction of specified deposits
– formation, securing and liquidation of quarries
– benefication and refining of minerals carried out in connection with their extraction
– formation and operation of waste banks, dump outs and settling pits for all above listed activities.
Licence for activities carried out by mining techniques for the purpose of:
– extraction of unspecified deposits of minerals, including benefication and refining of minerals carried out in connection
with their extraction, and tracing and research of unspecified minerals deposits carried out for this purpose
– extraction of sand in streams and gravel sand by floating machines, including benefication and refining of this raw
material carried out in connection with their extraction, except for removal of deposits during maintenance of streams
– work ensuring stability of underground space (underground recovery work)
– ensuring access to caves and maintaining them in safe condition
– ground work with the help of machines and explosives if more than 100 000 cu.m. of rock are relocated at one location,
except for construction foundation work
– drilling of bore-holes deeper than 30m for other purposes than for activities specified in Sections 2 and 3 of Act No.
61/1988 Coll.
– underground work – mine and well drilling, driving of galleries and tunnelling, and creation of underground space larger
than 300 cu.m. of rock.
VCES a.s. Annual Report 2005
87
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
88
Základní údaje o společnosti
Obchodní firma:
Právní forma:
Sídlo:
Datum zápisu do obchodního rejstříku:
Doba, na kterou byla společnost založena:
IČ:
DIČ:
Společnost vedena u:
Základní kapitál:
Vydané akcie:
Nominální hodnota 1 akcie:
Forma a podoba akcie:
Jediný akcionář:
Právní předchůdci:
Podíl zahraniční účasti:
Rozhodující předmět podnikání:
VCES a.s.
akciová společnost podle zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění,
obchodní zákoník
Na Harfě 246/3, 190 05 Praha 9
18. 12. 2002
na dobu neurčitou
26746573
CZ26746573
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8052
250 000 000 Kč
125 ks
2 000 000 Kč
na jméno, v listinné podobě
VCES HOLDING s.r.o.
VCES DAFOSS a.s., VCES PREMING a.s., VCES Vodohospodářské stavby a.s.,
VCES PRAHA a.s., VCES Východočeská stavební a.s.,
PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o., VCES OLOMOUC s.r.o.
0%
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Basic Information about the Company
Business name:
Legal form:
Registered office:
Date of entry in the Commercial Register:
The Company was founded for:
ID No.:
Tax ID No.:
The Company is registered at:
Registered capital:
Shares issued:
Nominal value of one share:
Type and form of shares:
Sole shareholder:
Legal predecessors:
Foreign participation:
Principal activities:
VCES a.s.
joint-stock company under Act No. 513/1991 Coll. in the amended version,
the Commercial Code
Na Harfě 246/3, 190 05 Prague9
18 December 2002
indefinite time period
26746573
CZ26746573
the Municipal Court in Prague, Part B, File 8052
CZK 250,000,000
125 units
CZK 2,000,000
registered, in documentary form
VCES HOLDING s.r.o.
VCES DAFOSS a.s., VCES PREMING a.s., VCES Vodohospodářské stavby a.s.,
VCES PRAHA a.s., VCES Východočeská stavební a.s.,
PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o.,VCES OLOMOUC s.r.o.
0%
Construction of buildings, their alterations and removal
Design and planning work
Construction consultancy
VCES a.s. Annual Report 2005
89
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
90
Kontaktní údaje
Contacts
VCES a.s.
IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
se sídlem: Na Harfě 246/3, 190 05 Praha 9
tel. sekretariát: +420 226 056 105
fax: +420 226 056 100
e-mail: [email protected]
internet: www.vces.cz
VCES a.s.
ID No.: 26746573
Tax ID No.: CZ26746573
Registered office: Na Harfě 246/3, 190 05 Prague 9
tel. (MD’s Office): +420 226 056 105
fax: +420 226 056 100
e-mail: [email protected]
internet: www.vces.cz
O R G A N I Z A Č N Í S L O Ž K Y:
O R G A N I Z AT I O N A L U N I T S :
VCES a.s., odštěpný závod PREMING
IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
se sídlem: Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
odštěpný závod registrován u: Krajský soud v Hradci Králové,
pobočka Pardubice, oddíl A, vložka 11220
tel. sekretariát: +420 466 775 105
fax: +420 466 775 100
e-mail: [email protected]
VCES a.s., PREMING Branch
ID No.: 26746573
Tax ID No.: CZ26746573
Registered office: Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
Registered at: the Regional Court in Hradec Králové,
Pardubice branch, Part A, File 11220
tel. (MD’s Office): +420 466 775 105
fax: +420 466 775 100
e-mail: [email protected]
VCES a.s., odštěpný závod Vodohospodářské stavby
IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
se sídlem: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové
odštěpný závod registrován u: Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 11216
tel. sekretariát: +420 495 091 205
fax: +420 495 091 200
e-mail: [email protected]
VCES a.s., Vodohospodářské stavby Branch
ID No.: 26746573
Tax ID No.: CZ26746573
Registered office: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové
Registered at: the Regional Court in Hradec Králové, Part A,
File 11216
tel. (MD’s Office): +420 495 091 205
fax: +420 495 091 200
e-mail: [email protected]
VCES a.s., odštěpný závod OLOMOUC
IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
se sídlem: Fibichova 1141/2, 772 00 Olomouc
odštěpný závod registrován u: Krajský soud v Ostravě, oddíl
A.X, vložka 826
tel. sekretariát: +420 585 550 160
fax: +420 585 550 162
e-mail: [email protected]
VCES a.s., OLOMOUC Branch
ID No.: 26746573
Tax ID No.: CZ26746573
Registered office: Fibichova 1141/2, 772 00 Olomouc
Registered at: the Regional Court in Ostrava, Part A.X, File 826
tel. (MD’s Office): +420 585 550 160
fax: +420 585 550 162
e-mail: [email protected]
VCES a.s., odštěpný závod PRAHA
IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
se sídlem: Na Harfě 246/3, 190 05 Praha 9
odštěpný závod registrován u: Městský soud v Praze, oddíl B,
vložka 8052
tel. sekretariát: +420 226 056 505
fax: +420 226 056 500
e-mail: [email protected]
VCES a.s., odštěpný závod Východočeská stavební
IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
se sídlem: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové
odštěpný závod registrován u: Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 11218
tel. sekretariát: +420 466 944 013
fax: +420 466 941 205
e-mail: [email protected]
VCES a.s., odštěpný závod SOLNICE
IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
se sídlem: Poříčí 870, 517 01 Solnice
odštěpný závod registrován u: Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 11217
tel. sekretariát: +420 495 094 405
fax: +420 495 094 400
e-mail: [email protected]
VCES a.s., PRAHA Branch
ID No.: 26746573
Tax ID No.: CZ26746573
Registered office: Na Harfě 246/3, 190 05 Prague 9
Registered at: the Municipal Court in Prague, Part B, File 8052
tel. (MD’s Office): +420 226 056 505
fax: +420 226 056 500
e-mail: [email protected]
VCES a.s., Východočeská stavební Branch
ID No.: 26746573
Tax ID No.: CZ26746573
Registered office: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové
Registered at: the Regional Court in Hradec Králové, Part A,
File 11218
tel. (MD’s Office): +420 466 944 013
fax: +420 466 941 205
e-mail: [email protected]
VCES a.s., SOLNICE Branch
ID No.: 26746573
Tax ID No.: CZ26746573
Registered office: Poříčí 870, 517 01 Solnice
Registered at: the Regional Court in Hradec Králové, Part A,
File 11217
tel. (MD’s Office): +420 495 094 405
fax: +420 495 094 400
e-mail: [email protected]
VCES a.s. Annual Report 2005
91
VCES a.s. Výroční zpráva 2005
92
Důležité skutečnosti
po účetní závěrce společnosti
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2005.
Major Events after the Closing
of the Books
No events have occurred subsequent to year-end that would have a material impact on the financial statements
as at 31 December 2005.
© 2006 ENTRE s.r.o.
VCES a.s.
Poradenství, design a produkce: ENTRE s.r.o.
Consultancy, design and production: ENTRE s.r.o.
www.vces.cz

Podobné dokumenty