26.02.2014 Zápis do kroniky za rok 2012

Transkript

26.02.2014 Zápis do kroniky za rok 2012
ZÁPIS DO KRONIKY
2012
Činnost OÚ a zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se během roku 2012 scházelo pravidelně, celkem na 11
zasedáních.
Členové zastupitelstva: Alena Brunnerová (SDH Valtínov), Jaroslav Čapek (SNK
Tělovýchova a sport), Robert Kálal (KDU-ČSL), Mgr. Eva Krafková (SNK Tělovýchova a
sport), Josef Kudrna ( SNK Živnostníci), Ing. Petr Moučka (SNK Mosty), MVDr. Vít Němec
(SNK Zdravý rozum), Petr Král (ČSSD), Ing. Petr Popela (SNK Tělovýchova a sport), Luboš
Rozporka (KSČM), Drahoslava Vobrová (SNK Živnostníci).
Starosta - Jaroslav Čapek, místostarostka - Drahoslava Vobrová.
Finanční výbor: předseda – Ing. Petr Popela, členové – Zdeněk Zámečník, Jana
Procházková, Zdeněk Pudil, Jiří Dvořák.
Kontrolní výbor: předseda – Josef Kudrna, členové – Ing. Karel Winkler, Luboš
Rozporka, Petr Král, Ing. Petr Moučka.
Komise školská a kulturní: předseda – Mgr. Eva Krafková, členové – Iva Eichlerová,
MVDr. Vít Němec, Josef Drobil, Dana Kudrnová.
Komise sociální a bytová: předseda – Alena Brunnerová, členové – Miroslava
Ferdanová, Marta Hájková, Jindřich Waszniowski, Marie Matoušková.
Komise veřejného pořádku: předseda – Robert Kálal, členové – Jan Smejkal, Karel
Loukota, Jan Nechanický, Eva Šteflová.
V personálním obsazení míst na Obci nedošlo ke změně.
Z rozhodnutí zastupitelstva obce byly v letošním roce zrealizovány tyto akce:
- dokončení sjezdu ulice Nerudova
- obrubníky v ulici Bystřická
- oprava vodovodních přípojek ulice Bystřická
- chodník pro pěší u hasičárny v Kunžaku
- ukazatele rychlosti Valtínov
- oprava kapličky Mosty
- oprava vrat sušárny hadic – hasičárna Mosty
- výstavba 5 nových bytů v Kunžaku, čp. 170
- rekonstrukce střechy ZŠ SNW Kunžak
- stavební úpravy a přístavba ZŠ SNW Kunžak
- oprava ústředního topení v ZŠ SNW Kunžak
- nákup mulčovače za malotraktor
- nákup malotraktoru
- výměna osvětlení v kuchyni MŠ Kunžak
Včetně dalších menších akcí si výše uvedené akce vyžádaly náklad cca 9 300 000,-- Kč
včetně DPH. Z toho získané dotace činily 2 983 440,-- Kč.
Během roku obecní zastupitelstvo schválilo tyto nové vyhlášky: Vyhláška č. 1/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu, Směrnice Obce Kunžak k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Nedošlo ke změně v užívání obecních bytů. Roční nájmy byly o rok prodlouženy.
V čp. 170 byla provedena rekonstrukce pěti bytů, čtyři nájemníci stávacících bytů v 1. patře
se ještě před Vánocemi nastěhovali do nových bytů v přízemí. V roce 2013 se Obec pokusí o
získání dotace na rekonstrukci bytů v 1. patře a dokončení rekonstrukce celého domu čp. 170.
Bylo zvýšené nájemné v obecích bytech, podle kategorie bytu je buď 38,- Kč/m2 nebo 45,Kč/m2.
Obec Kunžak vstoupila do obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Česká
Kanada.
V roce 2012 došlo ke schválení Změny č. 2 územního plánu obce Kunžak a byla
podána žádost o změnu č.3.
Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší
výměry ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů).
V prosinci 2006 po shromáždění všech dostupných podkladů a materiálů byla poslána
žádost na Poslaneckou sněmovnu ČR o přidělení statutu města. Do konce roku 2012 nebyla
žádost vyřízena.
V roce 2012 došlo kvůli shodě s registrem s novými pravidly pravopisu k přejmenování ulic
v Kunžaku:
• ulice Boženy Němcové byla přejmenována na ulici B. Němcové
• ulice Ke kostelu na ulici Ke Kostelu
• pro náměstí se začal užívat název náměstí Komenského místo nám. Komenského
• nové byla pojmenována ulice Sportovní ((jsou zde tyto objekty: MŠ čp. 445, sportovní
hala čp.169, kuželna čp. 394, bytový dům čp. 170, kancelář ATC čp. 197 a objekt
pily)
• dále byla nově pojmenována ulice K Vodojemu
Obec nechala zhotovit u firmy Zápalka propagační zápalky, kdy na jednotlivých
krabičkách zápalek byl na jedné straně znak obce Kunžak a na druhé fotografie některých
míst z Kunžaku nebo z místních částí. Zápalky se těšily velké oblibě u obyvatel obce.
Obec Kunžak během roku 2012 přispěla ČSŽ 4 000,- Kč na pořádání dětského
karnevalu, 4 000,- Kč na pořádání Dětského dne, 4 000,- Kč na pořádání čertovského reje,
Svazu tělesně postižených 10 000,- Kč na jejich činnost, SDH Mosty 10 000,- Kč na pořádání
oslav 110. výročí sboru, SDH Valtínov 8 000,- Kč na pořádání hasičských závodů a 30 000,kč činil příspěvek na zakoupení praporu u příležitosti oslav 100. výročí sboru, SDH Kunžak
10 000,- Kč na pořádání závodů u příležitosti 135. výročí sboru,100 000,- Kč TJ Kunžak na
jejich činnost, TJ 3 000,-Kč na uspořádání turnaje v sálové kopané, TJ oddíl kuželky 12000,Kč na zakoupení dvou stolů na stolní tenis, TJ Kunžak 57 000,- Kč na dofinacování akce
Údržba a provoz sportovního zařízení (dotace, kterou TJ získala činila 133 000,- Kč) pro rok
2012 a a pro následující rok na dofinancování stejného projektu 52 500,- Kč, 6 000,- Kč
oddílu Tri Club Vajgar na závody v triatlonu na Zvůli O pohár starosty obce, Českému svazu
včelařů Jindřichův Hradec 3 000,- Kč, ZŠ S.N.Wintona Kunžak 13 000,- Kč na pořádání Dne
Země, Lince bezpečí 2 100,-Kč. Obec přispívá na provoz pojízdné prodejny pana Pidrmana
z Chvalkovic 500,- Kč měsíčně a 1000,- Kč pojízdné prodejně pana Nypla z Mutné. Oba
zajíždějí do místních částí obce Kunžak jedenkrát týdně. Pan Miláček zásobuje Suchdola
aterezína dostává příspěvek 100,- Kč měsíčně.
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2012
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč
Pol.
PŘÍJMY
1111 Daň z příjmu FO závislá činnost
- dle zaměstnanců 4634/
1112 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn.
- z hrubého výnosu 1652/
1113 Daň z příjmu FO z kapit. výn.
1121 Daň z příjmů PO
1122 Daň z příjmů PO za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
1334 Odvody za odnětí půdy - z.p.f.
1335 Popl. -odnětí poz. - funkce lesa
1337 Poplatek za komunální odpad
1340 Poplatek - za prov. syst. likvid. kom. odpadu
1341 Poplatek ze psů
1342 Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt
1343 Popl. užívání veřejn. prostranství
1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1351 Odv.z loterií a podob. her kromě výh. hr. př.
1361 Správní poplatky - výpis KN 701/, ostatní
- výpis TR 702/
- výpis OR 704/
- matriční 706/
1511 Daň z nemovitostí
4111 Neinv. přij. transf. z VPS SR - volba prezid.
- volby do zastupitelstev krajů
4112 Neinv. přij. transf. se SR - s.dotační vztah
4116 Ost. neinv. přij. transfery ze SR - úřad práce
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů
4216 Ost. investiční přijaté transfery ze SR - MMR
4222 Investiční přijaté transfery od krajů
1032 - Podpora ostat. produkčních činn.
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
1070 - Rybářství
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2141 - Vnitřní obchod
2112 Příjmy z prodeje zboží - zápalky,
2310 - Pitná voda
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
2 420 334,00 2 420 334,00
138 920,00
138 920,00
62 231,00
62 231,00
50 000,00
50 000,00
259 921,00
259 921,00
2 525 983,00 2 525 983,00
300 000,00
300 000,00
5 906 767,00 5 906 767,00
0,00
1 000,00
0,00
5 296,00
0,00
47,00
878 660,00
0,00
0,00
878 660,00
31 000,00
31 000,00
160 000,00
160 000,00
20 000,00
27 584,00
12 000,00
12 000,00
35 000,00
35 000,00
38 362,00
10 000,00
10 000,00
3 000,00
3 000,00
7 000,00
7 000,00
50 000,00
50 000,00
1 200 000,00 1 366 292,00
0,00
2 400,00
0,00
75 000,00
883 200,00
883 200,00
0,00
117 000,00
700 000,00
592 461,00
0,00
97 030,00
0,00 2 750 000,00
0,00
233 440,00
15 654
19 039
016,00
928,00
2 551 379,29
147 810,17
87 764,61
63 725,12
283 737,83
2 783 686,99
486 020,00
5 384 407,00
1 000,00
5 296,00
47,00
0,00
871 860,00
30 342,00
201 267,00
31 516,00
20 696,00
47 334,00
38 890,79
15 550,00
5 500,00
3 700,00
26 730,00
1 761 212,00
2 400,00
75 000,00
883 200,00
117 000,00
592 461,00
97 030,00
2 750 000,00
233 440,00
19 600 002,80
786 000,00 1 430 775,00
1 539 953,40
89 000,00
89 000,00
89 605,00
0,00
1 524,00
1 870,00
138 000,00
138 000,00
138 000,00
2321 - Odv. a čistění odp. vod, nakl. s k.
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
180 000,00
180 000,00
180 000,00
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč
Pol.
3314 - Činnosti knihovnické
2324 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
105,00
105,00
3 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
1 350,00
4 350,00
5 800,00
1 500,00
7 300,00
3326 - Poř., zach. obn. hod. míst. kult. p.
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
0,00
14,00
14,00
3349 - Ost. záležitosti sdělov. prostř.
2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
0,00
4 800,00
5 100,00
160 000,00
0,00
160 000,00
160 000,00
5 999,00
165 999,00
151 275,00
5 999,00
157 274,00
123 000,00
411 884,00
0,00
534 884,00
128 159,00
411 884,00
11 997,00
552 040,00
134 465,00
434 397,00
13 234,00
582 096,00
134 000,00
223 000,00
0,00
357 000,00
153 075,00
223 000,00
5 464,00
381 539,00
155 635,00
218 579,00
5 589,00
379 803,00
5 850,00
39 700,00
600,00
1 200,00
8 400,00
29 925,00
0,00
182 826,00
7 645,00
51 448,00
600,00
1 200,00
8 400,00
29 925,00
22 500,00
20 000,00
77 151,00
6 171,00
7 898,00
232 938,00
7 158,50
54 000,00
1 100,00
1 200,00
5 600,00
29 425,00
22 500,00
20 000,00
77 151,00
6 276,00
7 898,00
232 308,50
0,00
3 418,00
4 086,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2324 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady
3612 - Bytové hospodářství - BH
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
3612 - Bytové hospodářství - DPS
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
2111
2132
2324
2329
3613 - Nebytové hospodářství
Příjmy z poskyt. služeb a v. - sl. náj. ČSAD
- zdravotní středisko
Příjmy z pronájmu ost. nemov. - Valtínov
- sklad u čp. 104
- nebytové čp. 170
- garáže, ubyt. ČSAD
- nebytové čp. 182
- budova kina
- zdravotní středisko
Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
3631 - Veřejné osvětlení
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
20 000,00
77 151,00
2111
2139
2310
2324
3632 - Pohřebnictví
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Př. z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
890,00
210,00
200,00
52,00
1 352,00
3 752,00
868,00
200,00
52,00
4 872,00
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč
Pol.
2111
2119
2131
2133
2310
2324
2329
3111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu mov. věcí
Př. z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Příjmy z prodeje pozemků
6 000,00
0,00
215 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
271 000,00
6 000,00
24 264,00
215 000,00
2 950,00
120,00
720,00
12 015,00
136 190,00
397 259,00
14 619,00
24 264,00
216 912,00
2 950,00
120,00
720,00
12 030,00
138 710,00
410 325,00
2 120,00
2 120,00
143 800,00
1 000,00
17 000,00
1 500,00
163 300,00
143 800,00
1 000,00
17 000,00
1 500,00
163 300,00
123 994,00
2 196,00
16 920,00
2 120,00
145 230,00
3 600,00
45 000,00
0,00
48 600,00
3 600,00
70 470,00
2 000,00
76 070,00
4 614,00
70 470,00
2 000,00
77 084,00
150 000,00
150 000,00
178 717,35
0,00
1 105,00
1 105,00
3769 - Ost. správa v ochraně život. prostř.
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3 745,00
3 745,00
5512 - PO - dobrovolná část
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
2 981,00
2 981,00
5 000,00
490,00
8 313,00
13 803,00
8 300,00
895,00
8 313,00
17 508,00
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadů
2310 Př. z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
- likvidace z pytlů
- kupony odpady
2112 Příjmy z prodeje zboží
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2310 Příjmy z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
3727 - Prevence vzniku odpadů
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
6171 - Činnost místní správy
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
5 000,00
190,00
0,00
5 190,00
6310 - Obec. příjmy a výd. z fin. operací
2141 Příjmy z úroků (část)
6409 - Ostatní činnosti
2321 Přijaté neinvestiční dary
PŘÍJMY CELKEM
100 000,00
100 000,00
120 676,64
0,00
200 000,00
200 000,00
18 822
816,00
23 336
165,00
24 081 881,69
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč
VÝDAJE
5021
5031
5032
5139
5162
5169
5173
1032 - Podpora ostat. produkčních činn.
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu j.n.
Služby telekom. a radiokom.
Nákup ostatních služeb
Cestovné
2141 - Vnitřní obchod
5138 Nákup zboží - zápalky prodej
5139 Nákup materiálu j.n. - zápalky
5212 Neinv. transfery fyzickým osobám
2143 - Cestovní ruch
5329 Ost. neinv. transf. veř. r. - mapy výletní cíle
2212 - Silnice
5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru - obec
- úřad práce
5021 Ostatní osobní výdaje - zim. údržba
5031 Pov. pojistné na soc. zabezp. - obec
- úřad práce
- zimní údržba
5032 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. - obec
- úřad práce
- zimní údržba
5137 DHDM
5139 Nákup materiálu j.n.
5156 Pohonné hmoty a maziva
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
6121 Budovy, haly, stavby
2219 - Ost. záležitosti pozem. komunik.
5139 Nákup materiálu j.n.
52 700,00
13 175,00
4 743,00
64 900,00
1 600,00
187 428,00
12 000,00
336 546,00
52 700,00
13 175,00
4 743,00
65 288,00
1 600,00
226 118,00
12 000,00
375 624,00
38 361,00
9 588,00
2 744,00
65 288,00
400,00
226 118,00
8 639,00
351 138,00
0,00
0,00
28 800,00
28 800,00
5 000,00
5 500,00
28 800,00
39 300,00
5 000,00
5 500,00
28 800,00
39 300,00
0,00
4 675,00
4 675,00
76 800,00
0,00
22 500,00
19 200,00
0,00
5 625,00
6 912,00
0,00
2 025,00
0,00
15 000,00
15 000,00
280 000,00
250 000,00
0,00
693 062,00
76 800,00
15 672,00
22 500,00
19 200,00
3 918,00
5 625,00
6 912,00
1 410,00
2 025,00
11 226,00
15 000,00
15 000,00
280 000,00
236 051,00
36 287,00
747 626,00
20 909,00
15 672,00
1 888,00
5 227,00
3 918,00
0,00
1 883,00
1 410,00
0,00
11 226,00
14 894,00
4 430,00
114 285,00
108 748,00
36 287,00
340 777,00
0,00
12 832,00
1 073,00
5169 Nákup ostatních služeb
6121 Budovy, haly, stavby
2223 - Bezpečnost silničního provozu
5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO
6121 Budovy, haly, stavby - inf. ukazat. rychl. - ob
- transfer GP kraj
2229 - Ostatní záležit. v silniční dopravě
5137 DHDM
5169 Nákup ostatních služeb
1 921,00
461 362,00
476 115,00
0,00
461 361,20
462 434,20
0,00
0,00
0,00
0,00
5 700,00
36 720,00
103 440,00
145 860,00
5 700,00
36 720,00
103 440,00
145 860,00
50 000,00
0,00
50 000,00
49 965,00
2 969,00
52 934,00
49 965,00
2 969,00
52 934,00
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč
Pol.
5192
6121
6122
2310 - Pitná voda
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady
(část)
Budovy, haly, stavby
Stroje, přístroje, zařízení
5139
5169
5171
6121
2321 - Odvád. a čis. odp. vod a nakl. s k.
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby
5139
5169
5171
0,00
780 000,00
780 000,00
45 000,00
0,00
509 000,00
45 000,00
5 789,00
908 478,00
2 726,80
5 788,80
822 477,56
0,00
12 629,00
135 000,00
135 000,00
0,00
59 592,00
689 000,00 1 166 488,00
12 629,00
0,00
59 592,00
903 214,16
10 000,00
0,00
1 045 000,00
340 000,00
1 395 000,00
10 000,00
638,00
639 733,00
340 000,00
990 371,00
0,00
638,00
316 780,80
79 600,00
397 018,80
50 000,00
50 000,00
0,00
3111 - Předškolní zařízení
5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO
1 170 199,00 1 170 199,00
1 116 875,00
3113 - Základní školy
5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO
1 969 500,00 1 702 209,00
1 702 209,00
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině
5171 Opravy a udržování
5021
5031
5032
5136
5139
5153
5154
5162
5163
5169
5171
3314 - Činnosti knihovnické
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Knihy, učební pomůcky a tisk
Nákup materiálu j.n.
Plyn
Elektrická energie
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
30 000,00
7 500,00
2 700,00
65 000,00
4 000,00
40 830,00
10 550,00
11 000,00
700,00
4 400,00
5 000,00
30 000,00
7 500,00
2 700,00
65 000,00
4 000,00
40 830,00
10 550,00
11 000,00
700,00
5 348,00
5 000,00
29 837,00
7 500,00
2 700,00
63 093,00
3 226,00
20 644,00
4 117,00
10 009,20
700,00
5 348,00
0,00
5021
5031
5032
5139
5169
5175
5194
3319 - Ostatní záležitosti kultury
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Věcné dary
5021
5139
5154
5171
3326 - Poř. zach. obn. hodn. míst. kult. p.
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Opravy a udržování
181 680,00
182 628,00
147 174,20
42 000,00
3 000,00
1 080,00
1 000,00
20 000,00
2 000,00
2 000,00
71 080,00
42 000,00
3 000,00
1 080,00
1 000,00
20 000,00
2 000,00
2 000,00
71 080,00
27 453,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
825,00
41 278,00
0,00
0,00
1 020,00
25 000,00
26 020,00
5 890,00
2 546,00
1 020,00
22 733,00
32 189,00
5 890,00
2 546,00
914,00
3 869,00
13 219,00
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč
Pol.
3341 - Rozhlas a televize
5171 Opravy a udržování
5192 Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady
3349 - Ostatní záležitosti sdělov. prostř.
5169 Nákup ostatních služeb
5021
5031
5032
5139
5175
5194
3399 - Ost. zál. kult. círk. sděl. pr. - SPOZ
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu j.n.
Pohoštění
Věcné dary
5011
5031
5032
5137
5139
5151
5153
5154
5162
3412 - Sport. zařízení v majetku obce
Platy zaměst. v prac. poměru
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekom. a radiokom.
10 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
0,00
3 569,00
3 569,00
15 000,00
15 447,00
15 447,00
7 500,00
1 875,00
675,00
2 000,00
400,00
22 000,00
34 450,00
7 500,00
1 875,00
675,00
2 000,00
400,00
22 000,00
34 450,00
5 660,00
1 250,00
450,00
1 662,00
55,00
16 782,00
25 859,00
244 432,00
61 108,00
21 999,00
10 000,00
45 000,00
58 000,00
199 500,00
70 000,00
8 500,00
236 677,00
61 108,00
21 999,00
10 000,00
45 000,00
53 606,00
155 809,00
70 000,00
8 500,00
173 321,00
43 331,00
15 601,00
1 375,00
28 007,00
48 786,00
155 809,00
61 273,00
7 972,32
5163
5169
5171
5192
5424
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady
Náhrady mezd v době nemoci
8 100,00
22 000,00
50 000,00
2 000,00
0,00
800 639,00
8 100,00
22 000,00
50 000,00
2 000,00
7 755,00
752 554,00
8 100,00
12 174,00
1 980,00
1 527,00
7 755,00
567 011,32
70 000,00
145 000,00
215 000,00
134 500,00
0,00
134 500,00
134 500,00
0,00
134 500,00
3429 - Ost. zájmová činnost a rekreace
5169 Nákup ostatních služeb
25 000,00
25 000,00
0,00
Pol.
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
5222 Neinv. transfery občan. sdružením
6322 Investiční transfery občan. sdružením
5021
5031
5032
5137
5139
5151
5153
5154
5163
5167
5169
5171
5192
5909
6121
5011
5031
5032
5137
5139
5151
5153
5154
5162
3612 - Bytové hospodářství - BH
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Poskyt. neinvestiční příspěvky, náhrady
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Budovy, haly, stavby
- B.j.5 PB-VB Kunžak, čp. 170 - obec
- B.j.5 PB-VB Kunžak, čp. 170 - MMR
3612 - Bytové hospodářství - DPS
Platy zaměst. v prac. poměru
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekom. a radiokom.
22 055,00
29 658,00
4 889,00
6 712,00
1 760,00
1 963,00
80 000,00
20 000,00
5 000,00
31 038,00
66 900,00
58 054,00
84 400,00
90 800,00
19 000,00
22 407,00
6 000,00
6 000,00
0,00
780,00
10 000,00
27 980,00
25 000,00
27 904,00
0,00
15 000,00
0,00
17 712,00
1 300 000,00
706 321,00
0,00
341 499,00
0,00 2 750 000,00
1 625 004,00 4 153 828,00
117 560,00
29 390,00
10 580,00
5 000,00
7 000,00
26 800,00
168 200,00
39 000,00
15 000,00
117 560,00
28 718,00
10 338,00
5 000,00
7 000,00
26 800,00
105 237,00
39 000,00
15 022,00
29 658,00
6 712,00
1 963,00
0,00
28 327,00
58 054,00
90 800,00
22 046,00
5 950,00
780,00
27 979,46
27 903,76
15 000,00
17 712,00
385 297,55
341 499,00
2 750 000,00
3 809 681,77
114 873,00
28 718,00
10 338,00
0,00
2 311,50
26 800,00
105 237,00
33 637,00
15 021,23
5163
5169
5171
5909
6121
5021
5031
5032
5139
5151
5153
5154
5163
5166
5169
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Budovy, haly, stavby
3613 - Nebytové hospodářství
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu j.n.
Studená voda - Valtínov
- čp. 170
- zdravotní středisko
Plyn - čp. 170
- ČSAD
- zdravotní středisko
Elektrická energie - Valtínov
- čp. 170
- zdravotní středisko
Služby peněžních ústavů
Konzult., porad. a právní služby - budova ZŠ
Nákup ostatních služeb
11 300,00
24 029,00
7 585,00
14 721,00
20 400,00
432 710,00
11 244,00
24 029,00
1 026,00
14 721,00
20 400,00
408 355,73
7 415,00
1 854,00
667,00
5 000,00
0,00
2 800,00
7 540,00
40 900,00
0,00
52 300,00
0,00
10 600,00
8 500,00
32 850,00
0,00
20 000,00
7 415,00
1 854,00
667,00
7 785,00
4 640,00
800,00
7 540,00
19 000,00
5 795,00
38 471,00
47 190,00
4 117,00
7 589,00
32 850,00
8 160,00
32 114,00
6 436,00
814,00
158,00
7 784,87
4 640,00
800,00
7 252,00
19 000,00
5 795,00
38 471,00
47 190,00
4 117,00
7 589,00
32 850,00
8 160,00
32 113,60
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč
Pol.
3613 - Nebytové hospodářství - pokrač.
5171 Opravy a udržování
- budova ZŠ
- budova kina
5192 Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - zdrav. stř.
Budovy,haly,stavby - Stav. úpravy a příst.
6121 ZŠ
- Rekonstrukce topení ZŠ
- Rekonstrukce střechy ZŠ - obec
- Rekonstrukce střechy ZŠ - POV
3619 - Ost. rozvoj bydlení a byt. hospod.
6121 Budovy, haly, stavby - výstavba RD M. Pod.
5021
5154
5169
5171
6121
11 300,00
27 000,00
10 000,00
0,00
20 000,00
486 830,00
3631 - Veřejné osvětlení
Ostatní osobní výdaje
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby
3632 - Pohřebnictví
5139 Nákup materiálu j.n.
5151 Studená voda
5169 Nákup ostatních služeb
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 224,00
79 494,00
2 500,00
808,00
0,00
16 224,00
79 494,00
2 500,00
808,00
0,00 2 334 278,00
0,00
212 938,00
1 500 000,00
725 629,00
0,00
130 000,00
1 700 426,00 3 727 858,00
2 334 277,87
212 938,00
725 629,00
130 000,00
3 725 041,34
0,00
59 520,00
59 520,00
4 800,00
375 000,00
5 000,00
50 000,00
30 000,00
464 800,00
4 800,00
369 908,00
5 000,00
50 000,00
30 000,00
459 708,00
4 800,00
343 736,00
2 400,00
27 952,00
0,00
378 888,00
5 000,00
4 000,00
30 000,00
5 000,00
4 000,00
30 000,00
79,00
3 271,00
20 121,00
5192 Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady
3635 - Územní plánování
5179 Ostatní nákupy j.n.
5011
5021
5031
5032
5131
5132
5137
5139
5151
5154
5156
5162
5163
5166
5167
5169
5171
5178
5192
5361
3639 - Komunální služby a územní rozvoj
Platy zaměst. v prac. poměru
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Potraviny
Ochranné pomůcky
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Konzult., porad. a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
- rekultivace ter. úprav pod MŠ
Opravy a udržování
Nájemné za náj. s právem koupě
Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady
Nákup kolků
3639 - Komun. služ. a úz. rozvoj - pokrač.
Platby daní a poplatků SR
Platby daní a poplatků krajům, obcí a SF
Stroje, přístroje, zařízení
Dopravní prostředky
Pozemky
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadů
5169 Nákup ostatních služeb
5137
5138
5139
5169
20 000,00
59 000,00
0,00
23 471,00
0,00
30 000,00
0,00
875 522,00
115 900,00
223 631,00
80 507,00
2 500,00
10 000,00
25 000,00
85 000,00
10 900,00
20 300,00
180 000,00
4 400,00
37 000,00
8 000,00
10 000,00
45 000,00
200 000,00
50 000,00
192 370,00
0,00
0,00
875 522,00
94 121,00
223 631,00
80 507,00
2 500,00
8 200,00
69 546,00
158 208,00
11 077,00
21 985,00
221 998,00
4 400,00
37 472,00
8 000,00
10 080,00
55 674,00
160 089,00
153 108,00
176 339,00
6 250,00
12 000,00
848 113,00
105,00
211 881,00
76 270,00
357,00
7 210,00
69 546,00
158 207,44
11 077,00
21 985,00
221 997,50
4 400,00
37 472,00
2 570,00
10 080,00
55 673,40
160 089,00
153 108,00
176 338,80
6 250,00
12 000,00
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč
Pol.
5362
5362
6122
6123
6130
20 000,00
59 000,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
DHDM
Nákup zboží
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
10 000,00
9 150,00
0,00
850,00
0,00
136 516,00
0,00
373 142,00
100 000,00
100 000,00
2 286 030,00 3 010 365,00
65 000,00
3 837,00
850,00
136 516,00
373 142,00
88 928,00
2 848 003,14
65 000,00
53 517,00
0,00
9 576,00
2 300,00
2 300,00
3 500,00
3 500,00
1 052 555,00 1 049 106,00
1 058 355,00 1 064 482,00
9 576,00
2 102,70
3 417,30
1 000 937,00
1 016 033,00
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
5169 Nákup ostatních služeb
372 241,00
401 160,00
401 160,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru - obec
- úřad práce
115 200,00
0,00
115 200,00
71 640,00
73 132,00
71 640,00
5031 Pov. pojistné na soc. zab. - obec
- úřad práce
5032 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. - obec
- úřad práce
5132 Ochranné pomůcky
5137 DHDM
5139 Nákup materiálu j.n.
5169 Nákup ostatních služeb
5169 Ost.neinv. transf. veř. rozp. - SPOM mobiliář
4343 - Soc. pomoc v souvisl. s živ. pohr.
5499 Ost. neinv. transfery obyvatelstvu
4351 - Os. asist., peč. služba, sam. bydl.
5141 Úroky vlastní - obec
- transfer POV
5019
5021
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5163
5167
5512 - PO - dobrovolná část
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
DHDM
Nákup materiálu j.n.
- transfery kraj 706,14004
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby peněžních ústavů
Služby školení vzdělávání
28 800,00
0,00
10 368,00
0,00
1 000,00
50 000,00
10 000,00
80 000,00
0,00
295 368,00
28 800,00
17 916,00
10 368,00
6 444,00
1 327,00
50 000,00
9 673,00
80 000,00
18 418,00
409 786,00
18 276,00
17 916,00
6 596,00
6 444,00
1 326,47
47 136,00
6 144,00
22 460,80
18 418,00
289 489,27
6 000,00
6 000,00
0,00
35 616,00
0,00
35 616,00
35 616,00
25 000,00
60 616,00
10 687,20
24 928,00
35 615,20
55 970,00
3 600,00
10 000,00
26 000,00
0,00
820,00
9 400,00
21 100,00
21 500,00
13 000,00
1 100,00
45 778,00
8 305,00
10 000,00
34 572,00
62 930,00
1 569,00
4 579,00
21 100,00
25 647,00
15 807,00
1 100,00
0,00
7 905,00
0,00
34 572,00
62 930,00
1 569,00
4 579,00
20 979,00
24 146,90
15 807,00
0,00
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč
Pol.
5512 - PO - dobrovolná část - pokrač.
5169 Nákup ostatních služeb
- transfer kraj 706
5171 Opravy a udržování
5222 Neinv. transfery občan. sdružením
5021
5023
5031
5032
5167
5173
6112 - Zastupitelstva obcí
Ostatní osobní výdaje
Odměny čl. zastup. obcí a krajů
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Služby školení vzdělávání
Cestovné
5019
5021
5039
5139
6115 - Volby do zastup. územ. sam. celků
Ostatní platy - volby kraj
Ostatní osobní výdaje - volby kraj
Ost. pov. poj. placené zaměstn. - volby kraj
Nákup materiálu - volby kraj
20 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
212 490,00
35 541,00
3 400,00
62 935,00
63 350,00
396 613,00
23 951,00
3 400,00
62 409,20
63 350,00
325 598,10
19 200,00
823 700,00
130 925,00
75 861,00
3 000,00
3 000,00
1 055 686,00
19 200,00
765 804,00
124 104,00
70 650,00
3 000,00
3 000,00
985 758,00
2 300,00
765 804,00
124 104,00
69 158,00
1 690,00
1 683,00
964 739,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
19 700,00
1 050,00
3 000,00
958,00
19 700,00
208,00
696,00
- volba prezidenta ČR
5156 Pohonné hmoty a maziva - volby kraj
5161 Služby pošt - volby kraj
- volba prezidenta
5162 Služby telekom. a radiokomun. - volby kraj
5164 Nájemné - volby kraj
5169 Nákup ostatních služeb - volby kraj
5173 Cestovné - volby kraj
5175 Pohoštění - volby kraj
5011
5021
5031
5032
5038
5136
5137
5139
5151
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
6171 - Činnost místní správy
Platy zaměst. v prac. poměru
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Ost. pov. poj. hrazené zaměstnavat.
Knihy, učební pomůcky a tisk
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Konzult., porad. a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
601,00
3 000,00
4 035,00
1 799,00
7 889,00
6 120,00
24 431,00
631,00
2 144,00
77 400,00
601,00
1 608,00
4 035,00
396,00
7 888,80
6 120,00
1 944,00
631,00
2 144,00
46 929,80
1 233 810,00 1 227 933,00
19 300,00
15 329,00
311 327,00
311 327,00
112 078,00
112 078,00
15 000,00
15 000,00
5 000,00
10 114,00
10 000,00
25 239,00
60 000,00
83 913,00
12 240,00
20 840,00
116 500,00
71 058,00
40 000,00
40 000,00
30 000,00
30 025,00
70 000,00
69 975,00
33 850,00
33 850,00
5 000,00
5 958,00
60 000,00
60 000,00
25 000,00
25 000,00
430 000,00
417 935,00
30 000,00
37 746,00
40 000,00
13 371,00
8 000,00
8 000,00
30 000,00
30 000,00
1 164 838,00
9 591,00
291 210,00
104 826,00
12 711,00
10 114,00
25 239,00
83 912,02
20 840,00
62 458,00
34 822,30
30 025,00
55 749,21
24 098,00
5 958,00
0,00
23 755,00
390 722,22
37 746,00
0,00
3 166,00
15 454,00
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč
Pol.
5179
5192
5194
5229
5321
5329
5362
5424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6171 - Činnost místní správy - pokrač.
Ostatní nákupy j.n.
Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady
Věcné dary
Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. oranizacím
Neinvestiční transfery obcím
Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům úz. úrovně
Platby daní a poplatků SR
Náhrady mezd v době nemoci
6310 - Obecné př. a výdaje z fin. operací
5163 Služby peněžních ústavů
6399 - Ostatní finanční operace
5362 Platby daní a poplatků SR
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
4 000,00
4 000,00
300,00
300,00
25 000,00
25 000,00
0,00
3 984,00
12 000,00
12 000,00
0,00
1 492,00
2 000,00
2 000,00
0,00
5 877,00
2 740 405,00 2 719 344,00
4 000,00
272,00
4 572,00
3 984,00
3 000,00
1 492,00
1 500,00
5 877,00
2 431 931,75
25 000,00
25 000,00
17 233,00
550 000,00
0,00
550 000,00
797 071,00
460,00
797 531,00
797 070,56
460,00
797 530,56
6402 - Finanční vypořádání minulých let
5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let kraj - obec
5222
5229
5329
5366
6409 - Ostatní činnosti
Neinv. transfery občan. sdružením
Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. organiz.
Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům územ. úr.
Výdaje z FV mín. let kraj - obec
VÝDAJE CELKEM
258 548,00
16 874,00
16 874,00
85 000,00
10 000,00
4 000,00
0,00
99 000,00
177 302,00
6 016,00
2 508,00
199 617,00
385 443,00
36 100,00
4 910,80
0,00
199 617,00
240 627,80
21 946
775,00
27 533
245,00
24 354 732,14
FINANCOVÁNÍ
8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech
8124 Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostředků
8901 Operace z peněž. účtů organizace - DPH př.
FINANCOVÁNÍ CELKEM
3 999 109,00 5 072 230,00
-875 150,00 -875 150,00
690 862,89
-875 150,00
457 137,56
3 123 959,00 4 197 080,00
272 850,45
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ ZA ROK 2012
Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4
ROZPOČET v Kč
schválený
upravený
SKUTEČNOST
v Kč
- Daňové příjmy
- Nedaňové příjmy
- Kapitálové příjmy
- Přijaté transfery
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
14 070 816,00 14 289 397,00
3 118 800,00 4 160 047,00
50 000,00
136 190,00
1 583 200,00 4 750 531,00
18 822 816,00 23 336 165,00
0,00
0,00
14 849 471,80
4 343 168,89
138 710,00
4 750 531,00
24 081 881,69
0,00
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci
18 822 816,00 23 336 165,00
24 081 881,69
17 596 775,00 18 440 601,00
4 350 000,00 9 092 644,00
21 946 775,00 27 533 245,00
0,00
0,00
16 019 584,52
8 335 147,62
24 354 732,14
0,00
21 946 775,00 27 533 245,00
24 354 732,14
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace výdajů
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci
Třída 8 - Financování
Financování celkem
3 123 959,00
4 197 080,00
272 850,45
3 123 959,00
4 197 080,00
272 850,45
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012
Obec: Kunžak
souhrnné informace
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Kunžak – souhrnné informace
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasy
hlasů
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky
3
3
100,00 1 185
524
44,22
523
504
96,37
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Kunžak
Kandidátní listina
název
Platné hlasy
celkem
v%
7
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
9
1,78
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
9
1,78
20
Moravané
2
0,39
21
SUVERENITA - Blok JB pro JCK
4
0,79
22
Nár.socialisté-levice 21.stol.
0
0,00
30
Věci veřejné
1
0,19
33
TOP 09 a Starostové pro JHČ
12
2,38
43
Komunistická str.Čech a Moravy
104
20,63
51
Strana zelených
4
0,79
53
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
2
0,39
59
"JIHOČEŠI 2012"
58
11,50
60
Česká str.sociálně demokrat.
138
27,38
64
Jč koalice SNK ED a SsČR
12
2,38
65
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.
0
0,00
70
Občanská demokratická strana
64
12,69
77
Strana svobodných občanů
13
2,57
84
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
61
12,10
93
Česká pirátská strana
11
2,18
číslo
Okrsek: 1 Kunžak
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 1 – souhrnné informace
Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 1 – souhrnné informace
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v %
obálky
hlasy
hlasů
995
424
42,61
423
404
95,51
Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 1
Kandidátní listina
název
číslo
Platné hlasy
celkem
v%
7
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
5
1,23
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
9
2,22
20
Moravané
2
0,49
21
SUVERENITA - Blok JB pro JCK
3
0,74
22
Nár.socialisté-levice 21.stol.
0
0,00
30
Věci veřejné
1
0,24
33
TOP 09 a Starostové pro JHČ
10
2,47
43
Komunistická str.Čech a Moravy
96
23,76
51
Strana zelených
4
0,99
53
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
2
0,49
59
"JIHOČEŠI 2012"
48
11,88
60
Česká str.sociálně demokrat.
108
26,73
64
Jč koalice SNK ED a SsČR
8
1,98
65
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.
0
0,00
70
Občanská demokratická strana
54
13,36
77
Strana svobodných občanů
8
1,98
84
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
38
9,40
93
Česká pirátská strana
8
1,98
Okrsek: 2 Mosty
Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 2 – souhrnné informace
Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 2 – souhrnné informace
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v %
obálky
hlasy
hlasů
98
55
56,12
55
55
100,00
Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 2
Kandidátní listina
název
číslo
Platné hlasy
celkem
v%
7
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
2
3,63
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
0
0,00
20
Moravané
0
0,00
21
SUVERENITA - Blok JB pro JCK
1
1,81
22
Nár.socialisté-levice 21.stol.
0
0,00
30
Věci veřejné
0
0,00
33
TOP 09 a Starostové pro JHČ
0
0,00
43
Komunistická str.Čech a Moravy
5
9,09
51
Strana zelených
0
0,00
53
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
0
0,00
59
"JIHOČEŠI 2012"
4
7,27
60
Česká str.sociálně demokrat.
13
23,63
64
Jč koalice SNK ED a SsČR
4
7,27
65
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.
0
0,00
70
Občanská demokratická strana
2
3,63
77
Strana svobodných občanů
3
5,45
84
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
20
36,36
93
Česká pirátská strana
1
1,81
Okrsek: 3 Valtínov
Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 3 – souhrnné informace
Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 3 – souhrnné informace
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v %
obálky
hlasy
hlasů
92
45
48,91
45
45
100,00
Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 3
Kandidátní listina
název
číslo
Platné hlasy
celkem
v%
7
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
2
4,44
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
0
0,00
20
Moravané
0
0,00
21
SUVERENITA - Blok JB pro JCK
0
0,00
22
Nár.socialisté-levice 21.stol.
0
0,00
30
Věci veřejné
0
0,00
33
TOP 09 a Starostové pro JHČ
2
4,44
43
Komunistická str.Čech a Moravy
3
6,66
51
Strana zelených
0
0,00
53
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
0
0,00
59
"JIHOČEŠI 2012"
6
13,33
60
Česká str.sociálně demokrat.
17
37,77
64
Jč koalice SNK ED a SsČR
0
0,00
65
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.
0
0,00
70
Občanská demokratická strana
8
17,77
77
Strana svobodných občanů
2
4,44
84
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
3
6,66
93
Česká pirátská strana
2
4,44
Základní škola S.N.Wintona Kunžak
Škola je zřízena Obcí Kunžak jako příspěvková organizace s názvem Základní škola
Sira Nicholase Wintona Kunžak. Pod tímto názvem byla zařazena do sítě škola s REDIZO
600 060 501 (IZO ZŠ: 107 721 171, IZO ŠD: 114 400 156, IZO ŠJ: 102 503 869). Sídlo
školy: náměstí Komenského 237, 378 62 Kunžak, e-mail: [email protected]. Ředitelkou je
Mgr. Eva Krafková, zástupkyní ředitele Mgr. Dana Horázná.
Ve školním roce 2011/12 měla 9 tříd a 2 oddělení školní družiny. Škola měla podle
zahajovacího výkazu celkem 177 žáků – 84 dívek a 93 chlapců – na I. stupni bylo 96 žáků v
pěti třídách (průměr žáků na třídu – 19,2) a na II. stupni bylo 81 žáků ve čtyřech třídách
(průměr 20,25). Celkový průměrný počet žáků na třídu byl 19,7 žáků. Oproti minulému
školnímu roku ubylo 5 žáků. Do 1. třídy nastoupilo 17 dětí. Během školního roku se
odstěhovali 3 žáci a 3 žáci přibyli, takže počet žáků na konci školního roku byl stejný jako na
začátku školního roku tedy 177. Většina žáků bydlí v Kunžaku (104, tj. 58,7%), ostatní
dojíždějí: z Lánů 2, z Mostů 6, z Valtínova 7, ze Zvůle 1, ze Suchdola 1, ze Střížovic 5, z
Vlčic 29, z Člunku 9, z Lomů 10, z Olšan – Jalovčí 1, z Mutyněvsi 1. Odstěhovali se 3 žáci z
Valtínova a do školy se přihlásili 2 žáci ze Strmilova a 1 z Vlčic, 1 žák z Vlčic se přestěhoval
do Lásenice, odkud pak dojížděl. Do školní družiny bylo zapsáno celkem 50 žáků I. stupně,
kteří byli rozděleni do dvou oddělení. Jedno z nich pracovalo v úplném výchovném programu,
druhé oddělení bylo otevřeno jen na 1,5 hodiny denně – od 11.45 do 13.15 hodin. Toto
oddělení navštěvovali zejména přespolní žáci do odjezdu autobusů.
Od září 2012 třídnictví:
1. třída
Jitka Beranová
2. třída
Iva Kolářová
3. třída
Marie Krejčí
Jana Geistová
4. třída
5. třída
Štěpánka Štruplová
6. třída
Jan Dobeš
7. třída
Hana Tančincová
8. třída
Pavel Chrstoš
Jana Klabouchová
9. třída
Dále na škole vyučuje Radka Burianová a Jaroslava Rozporková, která odešla do
důchodu a vyučuje na zkrácený úvazek, zástupkyní ředitele je Dana Horázná a Eva Krafková
je ředitelkou školy. Ve školní družině pracuje Radka Lindourková. Asistentkou pedagoga je
Libuše Pulkrabová. Vedoucí školní jídelny je paní Miroslava Váňová, kuchařkami jsou
Zdeňka Hanzalová, Irena Nechanická a Šárka Semotánová, školníkem a topičem Zdeněk
Tůma, uklízečkami Věra Leixnerová, Jiřina Procházková. Hospodářkou školy je Marta
Hájková.
Během školního roku probíhaly práce na dalším zkvalitňování materiálního vybavení
pracoviště. Pokračovalo se ve vybavování školním nábytkem a vybavením (nábytek do
ředitelny, nový zátěžový koberec do multimediální učebny a ředitelny, ruční čistící stroj
schodů, nová lednice do školní jídelny) výpočetní technikou (další interaktivní tabule) a
pomůckami (digitální mikroskopické kamery, atlasy rostlin, atlasy ptáků, atlasy hmyzu a
atlasy stromů, mapy, výuková DVD, výukové počítačové programy). Do jazykové učebny
zakoupili novou velkoplošnou televizi a DVD přehrávač. V učebně fyziky a chmie byly
instalovány vnitřní žaluzie.
Na jaře museli přestěhovat učebnu dílen z budovy čp. 170, kde probíhá rekonstrukce,
do budovy školy. Byla umístěna místo učebny estetické výchovy. Aby mohla tato učebna
fungovat jako školní dílny, byly odmontovány žaluzie, které byly přemístěny do kmenové
třídy č.19, a na zeď, kde byl koberec, nechali přidělat dřevěné palubky. Zde je umístěno
nářadí. Před stěhováním byly nově natřeny ponky a byla v nich vyměněna prkna. Byly také
vyměněny některé poškozené svěráky za nové.
Během jarních měsíců docházelo k velkému úniku vody z ústředního topení, byla
nalezeno místo, kde docházelo k úniku a v srpnu firma Valek tuto závadu opravila. Bylo
nutné nahradit stávající rozvody ústředního topení, které jsou v nepřístupných šachtách,
rozvody venkovními. Práce probíhaly ve školní jídelně a kuchyni a na chodbách v suterénu.
Oprava stála 212 938,- Kč.
Během letních prázdnin probíhala úplná výměna střešní krytiny, byla vyměněna
některá střešní okna, přidalo se zateplení stropu a byl na něj dán dřevěný poklop, aby půda
byla pochozí, také byl rozšířen vstup do těchto prostor, aby byl lépe přístupný. Tuto akci
prováděla firma Střechy s.r.o. Jindřichův Hradec. Bylo zde investováno celkem 855 629,- Kč,
z grantu JčK bude hrazeno 130 000,- Kč, zbývající část bude z rozpočtu obce.
Druhou velkou stavební akcí, která byla také zahájena v červenci, byla dostavba části
budovy. Byla zbourána nářaďovna a na jejím místě byla zahájena dostavba nové nářaďovny,
skladu a učebny výtvarné výchovy. Práce probíhaly tak, aby v září nenarušovaly provoz
školy. Stavba byla po dokončení a kolaudaci předána do užívání ještě před Vánocemi. Projekt
vytvořila firma P Ateliér Jindřichův Hradec a stavbu provádí firma Staving s.r.o. Studená.
Bylo zde investováno z rozpočtu obce 2 334 178,- Kč.
Školská rada pracovala v novém složení. V roce 2012 byli zvoleni noví členové rady.
Rada pracuje v tomto složení:
• jmenovaní zástupci zřizovatele: Alena Brunnerová, Ing. Petr Moučka, Petr Král
• zvolení zástupci rodičů: Ladislav Melichar, Bc. Kateřina Smejkalová, Ing. Iveta
Plucarová
• zvolení zástupci pegagogů: Mgr. Jitka Beranová, Mgr. Štěpánka Štruplová, Mgr. Iva
Kolářová
Rada se sešla na ustavujícím jednání, kdy byl jejím předsedou zvolen pan Petr Král.
Ve všech ročnících je vyučováno podle vlastního Školního vzdělávacího programu ZŠ
Sira Nicholase Wintona Kunžak. Škola zajišťuje standardní vzdělání poskytované základní
školou. Do tématických plánů byly zpracovány doplňky k učebním osnovám a tématika
„Ochrana člověka za mimořádných situací.“ Jako volitelný předmět byl vyučován biologický
seminář.
S žáky, kterým byly diagnostikovány specifické poruchy učení, byla prováděna
reedukace. Od ledna 2012 pracuje na škole v rámci projektu RAMPS VIP III speciální
pedagog. Od ledna 2012 pracuje s dětmi podle jejich individuálních potřeb, provádí reedukaci
a jejím úkolem je poskytovat nejen odbornou pomoc žákům, ale v případě potřeby poskytuje
konzultace rodičům, mají-li se svými dětmi výchovné nebo vzdělávací problémy.
Dva žáci jsou integrováni a mají vypracovaný IVP, z toho jeden žák je integrovaný a
má přidělenou asistentku pedagoga a je vyučován podle ŠVP praktická škola.
25. ledna 2012 se uskutečnil zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013. K zápisu se
dostavili rodiče s 32 dětmi. Zapsáno bylo celkem 27 dětí. V září nakonec nastoupí 25 žáků, z
toho je 13 dívek a 12 chlapců. 12 dětí je z Kunžaku, 1 ze Zvůle, 2 z Mostů, 1 z Valtínova, 1 ze
Suchdola, 2 z Vlčic, 1 ze Střížovic, 5 z Člunku.
V 5. a 9. ročníku proběhlo celoplošné testování žáků z českého jazyka, matematiky a
anglického jazyka. V testech žáci se shodovali s průměrnými výsledky v celé republice, v
některých oblastech byli i nad průměrem. Nejlepší úspěšnosti dosáhli v 9. ročníku v českém
jazyce.
7. května pro žáky organizovali oslavu Dne Země. Téma WESTERN si žáci sami
vybrali. Z podnětu ekotýmu byla do plánu akcí ekoškoly zařazena ve větší míře dopravní
výchova. V květnu učitelé zorganizovali pro žáky 1. až 5. ročníku dopravní soutěž, jejíž
součástí byla nejen jízda zručnosti na kole, která se konala na náměstí před školou, ale i testy
z dopravní výchovy. Pro ty nejmenší soutěž připravili žáci 8. třídy.
Sportovní soutěže
•
Kinderiáda
•
Přespolní běh JH - celkově za školy 3. místo a chlapci také 3. místo, dívky byly 1. ve
III. kategorii
•
Okresní kolo stolní tenis - st. dívky 1. místo a postup do kraje, st. hoši 2. místo
•
krajské kolo stolní tenis st. dívky – 3. místo
•
okresní kolo florbal
•
okresní kolo stolní tenis – všechna 4 družstva 1. místo, starší žáci a žákyně postup do
kraje
•
krajské kolo stolní tenis 1. místo st. chlapci
•
soutěž v plavání 1. st.
•
soutěž v plavání 2. st.
•
volejbal (8. a 9. tř.) – 3. místo
•
velikonoční florbalový turnaj - 2. místo
•
Mac Donald Cup (1. - 3. tř.)
•
Štít města Dačic (II. st.) pohár vesnické školy, velký počet medailí
•
turnaj v minifotbale – vítězství v okresním kole (8. a 9. tř.)
•
krajské kolo v minifotbalu ve Strakonicích - 3. místo
•
Štít města Dačic (I. st.) 2. místo
•
nohejbal (st. hoši) - 3. a 5. místo
Ostatní soutěže
•
Logická olympiáda (4., 5., 9. tř.)
•
Přírodovědný klokan (8. a 9. tř.)
•
Matematická olympiáda – účast v okresním kole (Linda Burianová – velmi dobré
řešení)
•
Dějepisná olympiáda – účast v okresním kole
•
Olympiáda v anglickém jazyce – účast v okresním kole
•
Recitační soutěže – účast v okresním kole – Klára Štruplová – ocenění
•
Matematický klokan
•
Olympiáda v českém jazyce – účast v okresním kole
•
Rybářská soutěž (dobrovolníci z II. stupně – školní kolo)
•
Soutěž Živá zahrada – Nadační fond pro vydru – (3., 4. tř.) – 4. třída ocenění – zdarma
výukový program
Na škole pracovalo několik kroužků: zdravotní tělesná výchova, dramatický, 2
kroužky aerobiku, kroužek hry na flétnu, kroužek florbalu, tyto kroužky byly vedeny
pedagogickými pracovníky školy. Jedno oddělení římskokatolického náboženství vede pan
farář Berkovský. Dále paní Marková vede 2 kroužky volejbalu – mladší a starší žáci.
Nejmladší žáci mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka, který vede paní Pazourová.
Mladší i starší žáci navštěvovali anglický klub pod vedením rodilých mluvčí – učitelé z CISP.
Žáci 1. stupně již pravidelně vystupují s kulturním programem na vítání občánků.
Stejně tomu i letošní školní rok, kdy dvakrát vystoupily děti z kroužku hry na flétnu.
Dramatický kroužek navštěvovalo v letošním školním roce třicet čtyři žáků od 2. do 9.
ročníku. Připravili vlastní hru Směsice z naší televizní krabice. Sehráli dvě představení pro
děti ze základní školy a pro žáky z mezinárodní křesťanské školy, která byla v Kunžaku na
škole v přírodě, jedno pro rodiče a veřejnost. Kroužek aerobiku – starší žákyně spolu s
chlapci z 9. ročníku vystoupily se svým programem na konci školního roku při závěrečném
vyhodnocování celoroční práce. Vystoupení mělo velký úspěch.
Lyžařský výcvik se konal pro žáky 7. a 8. ročníku na konci února 2012 v Krkonoších
na chatě Eliška ve Vítkovicích. Aby nebyl kurz tak finančně náročný, byl doplněn i několika
žáky 9. ročníku.
Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali v bazénu v Jindřichově Hradci 10 dvouhodinových
lekcí kurzu plavání. Kurz probíhal od listopadu do března.
Dále byly pro žáky zorganizovány výukové programy v terénu:
•
Dva cykly programu Objevování blízkého (3., 4., 5., 6. tř.)
•
Hajnice (7. tř.)
•
Program louka (1., 2. tř.)
•
Jindrova naučná stezka (4. tř.)
•
Program Etiketa (7. a 8. tř.)
•
Program Fixa (9. tř.)
•
Dva cykly programu Do světa – preventivní program (II. st.)
•
Program Šelmy (4., 5. a 6. tř.)
•
Program Co nám dává krajina (8. tř.)
•
Výukový program EVVO Veselí nad Lužnicí (4. tř.) – na Vávrovce „Zamoření“
•
Kouzelný den v laboratořích (8. tř.)
Pro prohloubení praktických znalostí jsme zorganizovali tyto exkurze:
•
návštěva knihovny JH (1., 2., 4., 5. tř.)
•
dopravní hřiště – průkaz cyklisty JH (4. tř.)
•
návštěva ZD Kunžak (1. a 2. tř.)
•
exkurze AVE Fedrpuš (6. a 7. tř.) – grant JčK
•
Úřad práce JH (9. tř.)
•
exkurze Centropen Dačice (9.tř.)
•
Burza škol a exkurze SOU JH (8. a 9. tř.)
•
exkurze bioplynová stanice v ZD Kunžak (9. tř.)
•
dopravní hřiště JH nebo Plavsko (1., 2., 3. 5. tř)
•
Krýzovy jesličky v JH (1. - 3. tř.)
V rámci školních výletů se uskutečnily tyto exkurze:
•
ZOO Jihlava (1. – 3. r.)
•
Chýnovské jeskyně, Tábor (4. a 5. r.)
•
Chytrov (6. r.)
•
Vltava (7. r.)
•
Jizerka (8. r.)
•
Novohradské hory – Dálava (9. r.)
Již několik let vedou žáci kroniku kunžackého čápa, letošní jaro se přihlásili do
projektu Springlive (Jaro ožívá). A také spolupracovali se Střední lesnickou školou v Písku,
na tuto webovou stránku umístili informace o kunžackém čápovi www.jih.capiweb.cz.
Pokračovali v práci se žáky devátého ročníku, kteří mají zájem o badatelskou činnost.
Letos zpracovali dvě nová témata. Téma Jizerské hory zpracovali Leontýna Králová, Aneta
Janáková, Veronika Hrbová, Jaroslava Janáková a Josef Dvořák. V sedmé a v osmé třídě byli
na výukovém programu na Jizece, a tak nabyté vědomosti a informace o Jizerských horách
zpracovali pod vedení p. zástupkyně do uceleného textu. Druhým tématem byla práce s
názvem Věž pro veřejnost, kterou pod vedením p. ředitelky Evy Krafkové zpracovaly Tereza
Buzková, Eliška Kovářová. Žáci prezentovali výsledky své badatelské činnosti před svými
spolužáky. Potom své práce představili na Konferenci žákovských prací Klubu ekologické
výchovy na ministerstvu školství.
Paní Ruth Hálová (Wintonovo dítě) během školního roku navštívila dvakrát naši
školu. Přijela před Vánocemi a společně s dětmi si zazpívala koledy. Zúčastnila se štafetového
běhu ke 103. narozeninám S. N. Wintona. Navázali jsme s ní osobní přátelský vztah, děti si ji
velmi oblíbily.
S dvaceti žáky se zúčastnili koncertu, který pořádalo sdružení Muzika Judaika.
Světová premiéra symfonické skladby CHAIM BE TIKVA byla věnovaná Siru Nicholasi
Wintonovi a obětem holocaustu a byla uvedena 28. prosince 2011 v Betlémské kapli v Praze.
Naše škola převzala nad tímto koncertem záštitu.
Zástupci školy byli pozváni Židovským národním fondem na benefiční večer Společná
cesta, který byl pořádaný u příležitosti 110 let trvání Židovského národního fondu (KEREN
KAYEMETH LE ISRAEL). Slavnostní večer se konal v Praze v Černínském paláci pod
záštitou ministra zahraničních věcí pana Karla Schwarzenberga. Benefiční večer byl ve
prospěch výsadby Českého lesa v poušti Negev. Vystoupil zde i místopředseda Senátu ČR
Přemysl Sobotka a velvyslanec Státu Izrael J. E. Yakov Levy. Velice překvapilo a potěšilo
vystoupení předsedy KKL pana Pacovského, který ve svém projevu poděkoval všem
sponzorům a zmínil žáky naší školy, kteří také přispěli na výsadbu stromů v izraelské poušti.
Slavnostního večera se zúčastnili: pan starosta Jaroslav Čapek, ředitelka školy Eva Krafková a
žáci 9. ročníku Jaroslava Janáková, Veronika Hrbová a Lukáš Přikryl, kteří vzorně
reprezentovali naši školu. Dále byli Židovským národním fondem pozváni 1. července na
společenský večer v Černínském paláci u příležitosti Evropské konference KKL-JNF v Praze
a 85. výročí cesty T.G.Masaryka do tehdejší Palestiny. Společenského večera se zúčastnila
ředitela Eva Krafková, zástupkyně ředitele Dana Horázná a bývalý ředitel školy Václav
Popela. V únoru jsme byli pozváni na Židovskou obec v Praze, kde se konal slavnostní večer
u příležitosti Nového roku stromů. Oslavy se zúčastnili ředitelka školy, pan starosta a žáci 9.
ročníku Karolína Geistová, Eliška Kovářová a Aneta Janáková.
28. září a 8. května žákyně 9. ročníku Eliška Kovářová a Tereza Buzková provázely
návštěvníky na kunžacké věži. O výstup na věž byl velký zájem. Na podzim přišlo 161
návštěvníků a na jaře dalších 80. Na podzim při prvním otevření věže pro veřejnost jsme
vybrali na dobrovolném vstupném 6 100,- Kč. Tato částka byla určena na vyčištění věžních
hodin. 15. května byly věžní hodiny vyčištěny technikem firmy Valla za částku 4 200,- Kč.
Zbývající peníze budou použity na další opravy.
19. května Sir Nicholas Winton oslavil 103. narozeniny. Žáci naší školy mu poslali
neobvyklý dárek – padák. Padák jako symbol záchrany. Na padák se všichni žáci i
zaměstnanci školy podepsali. Celou akci zdokumentovali a nakonec se vyfotili s padákem na
náměstí. Z fotografií nechali udělat fotoknihu, kterou spolu s padákem panu Wintonovi
poslali. Náš dárek ho velmi potěšil, napsal krásný dopis a pak dostali fotografie z oslavy jeho
narozenin, kde padák otevřeli.
V pátek 18. května běželi štafetový běh na 103 metrů okolo školy. Běželi všichni žáci
a navíc měli milou návštěvu – přijela paní Ruth Hálová a zástupci Židovského národního
fondu paní Michaela Vidláková a paní Zoša Vyoralová.
V sobotu 19. května pro žáky, jejich rodiče a pro veřejnost uspořádali pochod okolo
Kunžaku. Letos ho pořádali společně se sdružením Cassiopeia. Tomáš Smrž, který pro školu
v loňském roce organizoval projekt Objevování blízkého pro žáky 1. stupně, připravil
zajímavou trasu, kdy účastníci se museli velice dobře dívat kolem sebe a hledat jednotlivé
„indicie“, aby v cíli mohli vyluštit šifru a jít hledat poklad, který byl ukryt v přírodní učebně.
Pochodu se zúčastnilo 63 lidí a několik psů.
Před Velikonocemi pro rodiče a veřejnost uspořádali burzu žákovských výrobků, čistý
výtěžek z prodeje byl 8 000,- Kč. Peníze byly použity na školné pro adoptovaného keňského
chlapce Labana a na příspěvky charitativním akcím.
Během školního roku uspořádali několik charitativních akcí, celkem bylo na různá
konta zasláno 38 995,- Kč.
„Sběr tříděného papíru“ je projekt, který realizuje sběrovou akci odpadového papíru
formou soutěže pro kolektivy tříd. Výtěžek je použit na odměny pro vítěze – dorty a hlavně na
školné pro adoptovaného keňského chlapce Labana, kterého žáci naší školy adoptovali v roce
2006, popř. na další charitativní sbírky. Sběrová akce je otevřena veřejnosti. Sběr tříděného
papíru je tradiční oblíbený projekt pro 9. třídu realizovaný převážně v hodinách biologického
semináře a ve volném čase žáků. Jedná se o několikahodinový projekt. V roce 2011 se
uskutečnil již 7. ročník tohoto projektu. Škola úzce spolupracuje s obcí a hlavní část realizace
projektu se uskutečňuje v zapůjčených objektech obce. Záštitu projektu poskytuje starosta
obce Kunžak pan Jaroslav Čapek. Sběr tříděného papíru se uskutečnil 1. - 3.11.2011. Soutěž
probíhala pro kolektivy tříd ve dvou kategoriích: 1. a 2. stupeň. Vybralo se celkem 10,968 tun
papíru, za který se utržilo 23 920,- Kč. Peníze budou použity na zaplacení školného a
zdravotního pojištění adoptovanému keňskému chlapci Labanovi, dále na příspěvky na
některé charitativní akce a bude pro školu zakoupena váha.
Přihlásili se do 1. ročníku soutěže projektů Jihočeská ratolest s projektem Sběr
tříděného papíru. Tuto soutěž vyhlásilo o.s. Krasec a JčK.
Na workshopu Ekoškoly v Českých Budějovicích prezentovali aktivity naší školy žáci
9. ročníku Karolína Geistová, Eliška Kovářová, Lukáš Přikryl pod vedením koordinátorky
EVVO Dany Horázné.
Na Podzimních dnech EVVO pořádaných v Českých Budějovicích prezentovali
projekt Malí prosebníci Tereza Buzková a Karel Fáber a koordinátorka EVVO prezentovala
aktivity naší školy týkající se projektu Ekoškola.
Na zvěrečné konferenci k projektu ENVIGAME prezentovali své zkušenosti s tímto
projektem koordinátor ICT a koordinátorka EVVO, kteří projekt na naší škole realizovali a
také zde vystoupili naši žáci Tereze Buzková a Aneta Janáková.
Na stránkách ČEZ je umístěno soutěžní video Hodina snů, pro které v soutěži o
Oranžovou učebnu hlasovalo přes 500 lidí.
Během celého školního roku pokračovali v plnění jednotlivých bodů mezinárodního
projektu Ekoškola. Škola je jednou ze 14 škol v ČR, která tento titul získala již po třetí. Další
obhajoba školu čeká za tři roky. Sbíráme hliník, vybité baterie, třídíme odpad na papír, pet
lahve a tetrapak obaly, sklo a ostatní odpad. Na škole je organizován i sběr pomerančové kůry
a léčivých bylin - výtěžek je vyplácen žákům. Do projektu ekoškoly jsou zapojeni nejen
všichni žáci školy, ale i všichni zaměstnanci školy a snaží se zapojit i veřejnost (např. sběr
tříděného papíru). V závěru školního roku pořádali ekokonferenci, kde sami žáci od těch
nejmenších mluvili o jednotlivých aktivitách, které během celého roku pořádali. Žáci byli
samostatní, dokázali prezentovat svoji práci a dokázali naslouchat ostatním a ocenit jejich
úsilí. Byly zde vyhodnocovány některé celoroční aktivity, například ve sběru bylin, sběru
pomerančové kůry. Aktivní žáci byli odměněni drobnými cenami.
Škola je držitelem titulu Škola udržitelného rozvoje I. stupně.
V září 2012 škole skončilo čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma
lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do tříd, 2
interaktivní tabule, fotoaparáty, mikroskopy, učebnice, DVD, výukové programy). V každém
školním roce byl zorganizován 16 hodinový kurz prevence sociálně patologických jevů pro
všechny třídy druhého stupně. Ve dvou ročnících 1. stupně byly děleny hodiny českého
jazyka a ve dvou ročnících 2. stupně dvě hodiny matematiky. Čtyři vyučující byli zaškoleni,
jak využívat interaktivní tabuli, jedna učitelka absolvovala jazykový kurz ve Velké Británii.
Abychom mohli tyto peníze čerpat, museli učitelé během doby realizace projektu vytvořit
celkem 540 výukových materiálů, které také museli ověřit ve výuce. Do projektu byli
zapojeni všichni vyučující.
Ve školním roce 2011/12 získali dotaci z programu Podpora programu dopravy dětí na
dětské dopravní hřiště. Výše dotace byla 5 700,- Kč Všechny třídy 1. stupně byly na
dopravním hřišti v Jindřichově Hradci a v Plavsku.
Od JčKÚ získali na jaře 2011 ještě tzv. rychlý grant realizovali ho na podzim 2011.
12. října žáci 6. a 7. ročníku byli na exkurzi ve firmě AVE a na skládce Fedrpuš. Z grantu
byla hrazena doprava.
Naše škola se zapojila do projektu RAMPS VIP III, což znamená, že po dobu dvou let
bude na škole na zkrácený úvazek pracovat speciální pedagog. Na naší škole to je paní PhDr.
Jitka Balcarová. Od ledna 2012 pracuje s dětmi podle jejich individuálních potřeb, provádí
reedukaci a jejím úkolem bude poskytovat nejen odbornou pomoc žákům, ale v případě
potřeby může poskytovat konzultace rodičům, budou-li mít se svými dětmi výchovné nebo
vzdělávací problémy.
Škola se v roce 2012 zapojila do projektu Podaná ruka, který je financován z
prostředků EU a jeho organizátorem je Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia.
Cílem tohoto projektu je metodická a informační pomoc s realizací environmentální a
multikulturní výchovy v jihočeských mateřských, základních a středních školách. Učitelé naší
školy se zúčasnili seminářů týkajících se této problematiky. Projekt bude pokračovat do konce
roku 2012.
V červnu 2012 podali grant na MŽP, kde žádají finance na vybudování arboreta v
přírodní učebně. Projekt nazvaný Učíme se pod stromy je zaměřen na další budování přírodní
učebny a její další možnosti využití. Žádají o částku 67 000,- Kč. Samotný projekt by se měl
případně realizovat během školního roku 2012/13.
Již tradičně se účastnili projektu Mléko do škol, kromě mléka žáci odebírali i lipánky,
přihlášeno bylo asi 75% žáků školy. Ceny mléčných výrobků jsou dotovány z prostředků ČR
a EU. Výrobky dodává firma Laktea.
Také se přihlásili do projektu Ovoce do škol a žáci I. stupně dostávali zdarma dvakrát
v měsíci ovoce nebo zeleninu. Ovoce a zeleniny jsou hrazeny z prostředků ČR a EU. Na
dodávání zboží mají smlouvu s firmou Laktea.
Třetím rokem spolupracují s mezinárodní školou Christian International School of
Prague. Vyučovacím jazykem žáků, kteří jsou z celého světa, je angličtina, ale učí se také
česky, komunikace probíhala v obou jazycích. V prosinci přijelo do naší školy na dva dny 20
studentů a 4 pedagogové, byli ubytováni v rodinách žáků a pedagogů naší školy. Uspořádali
společné hodiny. Dvojjazyčný předvánoční koncert pro veřejnost a pak pro všechny žáky naší
školy. Promítli jim film Síla lidskosti o Siru Nicholasi Wintonovi. Na jaře žáci naší školy
navštívili CISP v Praze, zúčastnili se vyučování, kdy se seznámili s jiným systémem výuky a
společně poznávali Prahu, zúčastnili generální zkoušky muzikálu Buy Buy Birdie, který
nastudovali studenti CISP. Byli ubytováni v rodinách studentů. Poznali nejen odlišný systém
výuky, ale i jiné kulturní zvyklosti v mezinárodních rodinách. V květnu přijeli žáci CISP do
Kunžaku na školu v přírodě a jedno dopoledne strávili s našimi žáky, se žáky 7. třídy hráli na
hřišti hry, pak se zúčastnili divadelního představení našeho dramatického kroužku. Večer byli
pozváni na táborák do Struh, kde ještě společně hráli hry. Od října ve škole vedli Bill Gregory
a Vincent Corpus, rodilí mluvčí a učitelé CISP, kluby anglického jazyka (pro mladší a starší
žáky). Také vedli dva kurzy angličtiny pro dospělé, které navštěvovalo asi 20 občanů
Kunžaku (3 učitelé ze ZŠ).
Mateřská škola
Statutárním zástupcem: Bc.Hana Spurná
Zástupce ředitelky: Monika Smejkalová
Leden - červen
počet tříd:
3
počet dětí: pavilon A:
pavilon B:
pavilon D:
celkem 68 dětí
25, věk: 2 – 7leté,
23, věk: 2 - 7leté
20, věk 3 - 7leté, 1 ZPŽ
Pedagog.zaměstnanci:
červenec - srpen
září - prosinec
Vladislava Hansalanderová
Veronika Dobešová
učitelka
učitelka
pav.
pav.
A
A
Monika Smejkalová
Bc.Hana Spurná
učitelka
ředitelka
pav.
pav.
B
B
Ema Kolaříková
učitelka
pav.
D
letní prázdniny 1.8. – 31.8. 2012
počet tříd: 3
počet dětí: pavilon A:
pavilon B:
pavilon D:
Pedagog. zaměstnanci:
pav.A:
celkem 63 děti
23,
věk 2 - 7leté
22,
věk 3 - 6leté
18,
věk 3 - 7leté
Vlad. Hansalanderová
Veronika Dobešová
pav. B: Bc.Hana Spurná
Monika Smejkalová
pav.D:
Emilie Kolaříková
Provozní zaměstnanci:
Květa Zušťáková
- kuchařka
Jana Marková
- uklízečka ( 0,4), pom. kuch. (0,6)
Jaroslava Drobilová - uklízečka
Administrativní zaměstnanci:
Miroslava Váňová
Marta Hájková
- vedoucí ŠJ (0,25)
- účetní MŠ (0,2)
Akce pořádané MŠ
Leden
Únor
Duben
Květen
Červen
21.6. 2012
- návštěva 1. tř. ZŠ
- dětský karneval – ve třídách MŠ, odpoledne venku s dětmi a jejich rodiči
- pálení "čarodějnic"
- Den matek
- stavění "májky"
- pečení vuřtů
- Besídka pro maminky
- kácení "máje"
oslava Dne dětí - zábavní a soutěžní dopoledne
pečení vuřtů
- turistické výlety po okolí – na kolech: Komorník
- školka nonstop – cyklistický výlet v kombinaci s vláčkem, přesun na
kolech do Střížovic, odtud vlakem do Senotína, odtud přesun na kolech do
Kunžaku přes Rožnov (bizoni)
- slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky - předání pamětních knih,
slavnostní přípitek
3x týdně
6x do roka
říjen
prosinec
- využití sportovní haly
- návštěva divadel. představení – Hugo a Fugo na cestách
- Drakiáda
- Mikulášská nadílka
- pečení cukroví s rodiči
- zpívání koled u stromku, s občerstvením a s ohňostrojem
- vánoční besídka s nadílkou
- vánoční besídka s 1. třídou ZŠ
- besídka pro důchodce
- výroba přáníček
- rozdávání přáníček k Vánocům obchodům, institucím, sponzorům
23. 12. 2012 - 1.1. 2013 MŠ uzavřena - vánoční prázdniny
Zaměstnanci MŠ od roku 2006 sponzorují indickou holčičku Mary Monishu v projektu
Adopce na dálku, v letošním roce se připojili téměř všichni rodiče dětí. MŠ se účastnila sbírky
Fondu Sidus.
MŠ má své webové stránky, www.materska-škola.cz/kunzak
vydává čtvrtletní časopis Zvoneček
Akce pořádané ve spolupráci se ZŠ SNW Kunžak
•
•
•
návštěva divadelních představení v ZŠ
návštěva paní učitelky ze ZŠ v MŠ u budoucích prvňáčků
návštěva 1.třídy ZŠ budoucími prvňáčky, před zápisem do ZŠ
Hospodaření MŠ Kunžak
Nákup hraček a pomůcek pro děti - ze školného (300 Kč, na dítě a měsíc)
Provoz MŠ je hrazen z rozpočtu obce.
Mzdy zaměstnancům vypláceny Krajským úřadem- OŠMT, České Budějovice, v roce 2012
byly kráceny finanční prostředky tzv. „vázáním“ ve výši 2,15% , pro MŠ to znamenalo
snížení úvazků u učitelek na 0,85, takže se ve třídě už nepřekrývají, a je u dětí jedna učitelka
dopoledne a jedna učitelka odpoledne.
Sponzorské dary od podnikatelů - 2 000,- Kč za rok
Zemědělské družstvo Kunžak
Zemědělské družstvo Kunžak zaměstnávalo v roce 2012 v průměru 98 zaměstnanců,
z toho 62 mužů a 36 žen. Nejvýznamnější personální změnou je odchod předsedy Ing. Jana
Hanzala do penze a nástup nového předsedy, Zdeňka Zámečníka.
K 31. 12. 2012 mělo družstvo 156 členů. Dne 26. října 2012 se konaly volby do
orgánů družstva, které změnily složení představenstva a kontrolní komise. Do nového
představenstva byli zvoleni tito členové družstva: Haneyová Lenka, Martínek Zdeněk Ing.,
Máca Milan, Tůma Zdeněk, Vítek Miloš, Zámečník Zdeněk, Zámečník Zdeněk ml.
Představenstvo pak na své první schůzi zvolilo Zdeňka Zámečníka st. novým předsedou
družstva a Zdeňka Tůmu místopředsedou.
Do kontrolní komise byli zvoleni: Hanzal Jan Ing., Waszniowski Jindřich, Vašek
František. Kontrolní komise svým předsedou zvolila Ing. Jana Hanzala. Funkční období obou
orgánů je pět let.
Hospodářský výsledek družstva za rok 2012 skončí ziskem ve výši cca 5,5 mil. Kč.
Pozitivně tento výsledek ovlivnila především stabilní výroba elektřiny v bioplynové stanici a
rostoucí výkupní ceny vepřového a hovězího masa (obojí nárůst okolo pěti korun na kg).
Negativně pak byl výsledek ovlivněn především výrazným poklesem ceny mléka v letních
měsících, který činil téměř dvě koruny na litr. Ten byl navíc doprovázen poklesem v dojivosti
dojnic. Oba tyto propady se od července do konce roku vyrovnávaly a jak změna ceny, tak
vývoj dojivosti nyní vykazují pozitivní trend.
Z pořádaných akcí lze zmínit reprezentační ples, který se konal v únoru 2012. Jeho
organizace se ujali zaměstnanci družstva.
Rostlinná výroba:
Družstvo v roce 2012 hospodařilo na celkem 2424 hektarech zemědělské půdy, z toho 958
hektarů orné půdy a 1466 hektarů luk a pastvin.Výnosy plodin byly mírně nadprůměrné.
Struktura plodin pěstovaných na orné půdě byla následující:
Pšenice ozimá:
244 hektarů
Ječmen ozimý:
39 hektarů
Ječmen jarní:
132 hektarů
Triticale:
40 hektarů
Kukuřice na siláž:
325 hektarů
Řepka:
61 hektarů
Brambory průmyslové: 115 hektarů
Jetel:
2 hektary
Živočišná výroba:
V živočišné výrobě se družstvo jako v minulých letech zabývalo produkcí vepřového a
hovězího masa a dále produkcí mléka.
Přehled prodejů komodit živočišné výroby:
Telata:
27,2 t
Jalovice:
4,7 t
Býci ve výkrmu:
111,9 t
Dojnice:
44,8 t
Masné krávy:
24,3 t
Plemenní býci:
5,6 t
Prasata ve výkrmu:
Prasnice a prasničky:
Mléko:
320,5 t
12,3 t
1 657 009 litrů
Služby
V poskytnutých službách měla v roce 2012 největší podíl vyrobená elektřina z bioplynové
stanice (necelých 19 mil. Kč), dále tržby z dopravy a tržby z polních prací. Došlo
k významnému prohloubení spolupráce s rakouským partnerem, firmou Agrana, pro kterou
družstvo zajišťovalo dopravu brambor z ČR a také dodávalo vlastní průmyslové brambory.
Investiční výstavba:
Z budov družstvo v roce 2012 postavilo jen novou váhu. Ostatní významné investice tvořily
dva starší nákladní automobily a jeden nákladní návěs do dopravy, zastýlací vůz a nakladač
do živočišné výroby, obilní kombajn, lišta k řezačce a shrnovač do rostlinné výroby. Družstvo
také nakoupilo poměrně velké množství pozemků od různých osob a institucí.
KDU-ČSL
K 31.12.2012 má organizace 17 členů.
Složení výboru MO:
Předseda : Josef Drobil
Místopředseda a jednatel: Zdeněk Pudil
Hospodář: Václav Holcmann
Členové výboru: ing.Vladimír Šamal, Miloš Šícha, Jiří Drobil,
Antonín Lovětínský.
V průběhu roku se konaly 3 členské schůze. Výborové schůze se konaly dle potřeby. Členové
MO provedli rekonstrukci jednoho křížku u cesty. Dne 8.2.2012 proběhla výroční členská
schůze, které se zúčastnilo 17 členů. V květnu uspořádala místní organizace pochod z Jiter
přes Zvůli do Mostů. Většina členů se zúčastnila podzimního setkání s předsedou KDU-ČSL
p. Pavlem Bělobrádkem. V roce 2012 se snížil počet členů MO, protože zemřeli dva členové,
a to Marie Vašková a Karel Vašek.
Český svaz žen
V roce 2012 měla místní organizace Českého svazu žen celkem 34 členek.
Výbor pracoval v tomto složení:
Datum
03.03.
05.06.
08.12.
předsedkyně - Věra Šárová
místopředsedkyně – Marie Kudrnová
pokladník – Veronika Vobrová
Akce pořádané ČSŽ
Pořádané akce
Dětský karneval
Dětský den
Mikulášská nadílka
Všechny akce pořádala MO ve spolupráci s hasiči.
MS Jitro
Myslivecké sdružení Jitro Kunžak mělo v roce 2012 34 členů stálých, 4 čestné členy a
1 adepta.
Výbor pracoval ve složení:
předseda – Petr Trepka
myslivecký hospodář – Jiří Doupník st.
finanční hospodář – Iva Nováková
místopředseda – Ing. Jaroslav Štefl
jednatel – Jan Brunner
kynolog – Lukáš Doupník
člen výboru – Ing. Miloš Bučina
Myslivecké sdružení uspořádalo v roce 2012 tyto akce: myslivecký ples, v Dačicích
střelby na asfaltové holuby – memoriál Pavla Janáka. V Hošťatech má v užívání rybník kde
uspořádal rybářské závody pro děti. Vypouští uměle odchované kachny březnačky a uměle
odchovávané bažanty divoké.
V roce 2012 členové MS ulovili tuto zvěř: srnčí zvěř 18 ks, mufloní zvěř 6 ks, prase
divoké 78 ks, liška 26 ks, zajíc 13 ks, bažant divoký – kohout uměle odchován 87 ks, kachna
divoká 74 ks, holub hřivnáč 18 ks, kuna skalní 28 ks, kuna lesní 7 ks, straka obecná 1 ks,
kočka domácí 21 ks.
Svaz tělesně postižených
Tato organizace patří stále v obci k nejaktivnějším. Členskou základnu tvoří občané
Kunžaku a přilehlých obcí Mosty, Valtínov, Suchdol a dále občané obcí Člunek a Střížovice.
Organizace má 86 členů, oproti roku 2011 je to nárůst o 6 členů. Výbor pracuje ve stejném
složení: předseda Ing. Karel Mátl, místopředseda a jednatel Eva Havlíčková, hospodář
Ludmila Vosolsobě, členové paní Paulíková, Libuše Krištofová, Růžena Marková, Jana
Drobilová. V únoru odstoupila z funkce hospodářky paní Vosolsobě a na její místo byla
členskou schůzí kooptování paní Otylie Popelová. Výbor je doplněn o důvěrníky: p. Anderle
ze Střížovic a paní Marie Šteflová z Lánů. I kontrolní a revizní komise pracuje ve stejném
složení: předseda Radka Winklerová, členové Marie Leitgebová, Karel Vítek. V únoru se
konala výroční členská schůze za účasti hostů ze ZŠ, OÚ, MO Studená a Dačice.
Organizace přispěla svým 20 členům částkou 600,- Kč na pedikůru a 47 členům
částkou 1410,- Kč na masáže a 5 členům 150,- Kč na rekondiční plavání. Ve spolupráci se ZŠ
se uskutečnila přednáška spojená s besedou se zdravotnickým zaměřením na téma záchranná
služba a první pomoc, kterou provedl pan MUDr. Mraček. Besedy se zúčastnilo 42
posluchačů. 29. července výbor zorganizoval zdravotní vycházku kolem Komorníka, které se
zúčastnilo 29 členů.Organizace zorganizovala zájezd na Jihočeské slavnosti do Holašovic. Ve
spolupráci s MO Studená a Dačice se členové místní organizace zúčastňují i jejich akcí jako je
„Buchtování“ v Jilmu a tančních zábav. V roce 2012 bylo zorganizováno 5 zájezdů do divadel
– dačické „keklování“ a ochotnická představení v Počátkách. V lednu ve spolupráci se ZŠ
pořádali kulturní odpoledne s divadlem a jazzovou kapelou. Členové MO se také zúčastnili
v ZŠ promítání filmu Nickyho rodina, který byl poté promítán i MO z Dačic. V červnu se 14
členů zúčastnilo rekondičního pobytu v Pasohlávkách. Celkem pořádali 5 tanečních zábav U
Točíka (mimo jiné jedna masopustní a jedna Mikulášská) a jedna zábava byla ve Valtínově.
Na jejich akce přispěla obec Kunžak, obec Střížovice a obec Člunek.
Tělovýchovná jednota Kunžak
Současný stav členské základny: oddíly – stolní tenis 14 členů, kuželky – 28 členů, kopaná
177 členů, ostatní členové 9, celkem 229.
Vedoucí funkcionáři: předseda: Rudolf Hanzalík, místopředseda: Aleš Přikryl, ostatní členové
výboru: Zdeněk Košťál, Radek Burian, Jovana Vilímková.
Kontrolní komise: předseda: Radek Hrůza, členové: Josef Brtník, Stanislav Paďouk.
Předsedové oddílů: kopaná – Ing. Karel Winkler, kuželky – Radek Burian, stolní tenis –
Michal Ruman.
Oddíl stolního tenisu
Oddíl kuželek má 15 členů, z toho 9 mužů, 3 dorostence a 3 starší žáky.
Oddíl stolního tenisu reprezentují dvě družstva mužů A tým se v sezóně 2011/12
umístil v Okresním přeboru II na 7. místě z 12 družstev. B tým v OP III na 6. místě z 11
družstev. Vedle toho se starší žáci, dorostenci i muži zúčastnili několika turnajů
v jindřichohradeckém okrese i mimo něj. Zde především starší žáci a dorostenci dosahovali na
medailová umístění (např. Štěpán Smejkal získal 3. místo v kategorii st. žáků na turnaji O
pohár města Jindřichův Hradec. Mužům se nejlépe dařilo na tradičním turnaji v Sedle, kde 3.
místo získal František Zabloudil a v Kamenici nad Lipou, kde Michal Ruman a Václav
Holcmenn obsadili ve čtyřhrách 2. místo.
Oddíl tradičně ve spolupráci s provozovateli kempu na Zvůli zde organizuje letní
turnaje. 8. prosince proběhl oficiálně 2. ročník Mikulášského turnaje dětí a mládeže za účasti
26 dětí z Kunžaku, Studené a Českých Velenic. Oddíl trénuje na galerii sportovní haly
Kunžak dvakrát týdně, tréninku dětí se kromě registrovaných hráčů účastní i dalších 12 dětí
ve věku mladších a starších žáků, z toho 2 dívky.
Oddíl kuželek
Členská základna oddílu kuželek TJ Kunžak čítala v roce 2012 celkem 34 členů, z toho je
aktivních 25.
Aktivní hráči dle družstev :
A družstvo – 6
B družstvo – 5
C družstvo – 5
D družstvo – 5
Dorostenci – 3 ( zároveň hrají i družstvech C a D)
Žáci – 4
Družstvo A hraje čtvrtou sezónu v Krajském přeboru I (KP I). V loňském ročníku
2011-2012 skončilo z 12 účastníků na 9. místě a zachránilo se v nejvyšší krajské soutěži.
V letošním ročníku 2012-2013 je po skončení podzimní části na 6. místě, když na domácí
dráze nepoznalo hořkost porážky. Družstva B a C hrají Okresní přebor (OP) a obsadila
v loňském ročníku 8. respektive 5. místo. Do letošní sezóny OP jsme za TJ Kunžak přihlásili
dokonce 3 družstva – B,C a D. Družstvo B podává stabilní výkony a s 9 body je ve středu
tabulky na 6. místě. Družstvo D platí nováčkovskou daň a je bez bodu na posledním 11.
místě. Družstvo C má naopak nejvyšší ambice (postup do KP II) a soutěž se 14 body po
skončení podzimní části vede. Nejlépe ze všech družstev si vede dorost. Loni bez ztráty bodu
vyhrál OP a letos to zatím opakuje, je tedy na 1. místě. Úspěchy dorost potvrzuje i
v jednotlivcích. Nejnadějnější hráč Brtník Josef ml. získal na Krajském přeboru 2. místo a
kvalifikoval se na Mistrovství republiky. Další úspěchy – ČEZ CUP – Tábor : 1. místo
(Brtník J.ml.), Slavonice: 2. místo (Hrůza R.ml.) + 1. místo sprint (Brtník J. ml.). Talentu
Brtníka J. ml. si všimli v Dačicích, od jara zde bude hostovat a hrát 1. ligu dorostu. Daří se
nám vychovávat i nejmenší hráče. V Poháru Mladých nadějí, který je celorepublikový a hraje
se turnajovým způsobem, máme v letošním ročníku 2 mladé žáky a 2 starší žákyně.
Umístnění zde není podstatné, důležité je, že naši nejmladší hrají a soutěží.
Výbor kuželek je 3-členný a pracuje ve složení: předseda Burian Radek, organizační
pracovník Hrůza Radek a pokladník Brtník Josef. Do organizační struktury oddílu lze zařadit
také vedoucí jednotlivých družstev, za A družstvo Jirků Pavel, B družstvo Burianová Radka,
C družstvo Mrkva Ondřej a D družstvo Pudilová Lenka.
Ze sportovních akcí oddíl pořádal letos již 3. ročník Memoriálu Františka Dvořáka na
2x30 hodů a to v tradičním lednovém termínu. Memoriál je určen pro všechny aktivní i
bývalé členy + pozvané hosty. Kategorie jsou 3: žáci - dorostenci+dospělí - neregistrovaní
hráči. Po ukončení sezóny pořádáme pouze pro aktivní hráče Bohoušovu 30 na 2x30 hodů
sdružených.
Z mimosportovních akcí pořádal oddíl dlouhé roky Pouťovou zábavu, příští rok je
v jednání pořádání Cecilské zábavy.
Oddíl ekonomicky soběstačný není, bez příspěvku sponzorů a TJ by bylo fungování
obtížné. Největší částky jsou vydávany na jízdné. Proto jsme se letos rozhodli snížit sazbu za
1 km na 2,50 Kč (oproti minulým letům 4,00 Kč) a zvýšit členské příspěvky z 300 Kč na 500
Kč. Členské příspěvky spolu s financemi za pronájem stačí přibližně pokrýt náklady na
jízdné, náklady na energie musí financovat TJ.
Největší událost oddílu kuželek za posledních 20 let byla rekonstrukce kuželny, která
proběhla již v roce 2011. Zbudovalo se nové rozběžiště, žlábky okolo drah, okna, strop se
zateplením a svítidly, rozvody elektřiny, chodníček, sběhy a podavače koulí. Toto vše si
vyžádalo celkovou investici 175 000 Kč. Investice se za pomoci obce a sponzorů doplatila až
letos. Členové oddílu při rekonstrukci odpracovali 1 000 hodin brigádnických hodin!
Oddíl kopané
Sezóna 2011/2012
Výbor oddílu fotbalu pracuje v tomto složení:
předseda: Karel Winkler, organizační pracovník Pavel Janák, správce areálu Pavel Kovář,
členové Josef Brtník, Oldřich Beran
V loňském roce pořádali několik turnajů:
turnaj O pohár starosty obce Kunžak - muži
turnaj Maminek - pro naše nejmenší naděje
turnaj O putovní pohár ředitele závodu Tecnocap s.r.o. - muži
turnaj Memoriál Milana Řeháka – stará garda
Hodnocení sezóny je celkem jednoduché. Výborné výkony podávaly všechny mládežnické
celky a naopak muži vysloveně propadli.
Tato sezóna byla pro nás v mnohém poslední. V letní přestávce došlo k velkým změnám
v kunžackém fotbale. K redukci počtu mužstev nás donutilo především malé množství hráčů.
Z původních 7 mužstev zůstaly pouze 3. Jednoznačné bylo sloučení týmů muži A a muži B a
to vzhledem k výkonům i počtu hráčů. Z důvodu nedostatku dětí jsme byli také nuceni pro
další sezónu zrušit mladší přípravku a také mladší a starší žáky.
V této sezóně se nám podařilo obdržet státní dotaci na provoz zařízení. Z této dotace jsme
provedli částečnou rekonstrukci budovy, která slouží jako kabiny, kuželna a restaurace.
Rekonstrukce spočívala ve výměně všech dřevěných oken za plastová a v horním patře byla
položena nová dlažba.
Výsledky sezony 2011/2012
muži A
14. místo
1. B. třída skupina D
muži B
12. místo
okresní soutěž skupina B
dorost
3. místo
1. A. třída skupina C
st. žáci
2. místo
1. A. třída skupina C
ml. žáci
10. místo
1. A. třída skupina C
st. přípravka 5. místo
okresní přebor skupina B
ml. přípravka - bez umístění (hráno formou turnajů)
Sbor dobrovolných hasičů Kunžak
Sbor dobrovolných hasičů má 46 členů, zásahová jednotka má 21 členů.
Výbor pracoval ve složení: starosta – Martin Waszniowski, velitel zásahové jednotky
– Jiří Dvořák, pokladník - Zdeněk Zámečník, členové výboru – Ondřej Mrkva, Petr Hladeček,
Jan Nechanický a kontrolní komise – Oldřich Sýkora, Jiří Zátopek, předseda kontrolní komise
– Miroslav Dvořák.
Zásahy SDH
Datum
03.07.
05.07.
06.07.
07.07.
18.07.
04.08.
6.09.
17.09.
17.10.
31.10.
27.11.
23.12.
Druh zásahu
Bříza zasažená bleskem
Technická pomoc - padlé stromy
Technická pomoc - padlé stromy
Technická pomoc - padlé stromy
Technická pomoc - dopravní nehoda
Rozhořelé ohniště
Požár truhlárny
Technická pomoc - dopravní nehoda
Lesní porost - pálení větví
Pálení dřevěného odpadu - Čech odpady
Plynová bomba - planý poplach
Technická pomoc - ořezávání větví a stromů
Akce pořádané SDH
Datum
20.01.
17.03.
24.03.
31.03.
30.04.
05.06.
14.07.
13.10.
08.12.
Akce
Výroční valná hromada
Ples SDH
Hasiči Cup SDH
Kuželky
Stavění máje
Dětský den (ČSŽ+SDH)
Soutěž v PS Kunžak
Výlov
Čerti (ČSŽ+SDH)
Místo zásahu
Kunžak
Střížovice
Kaproun, Člunek
M. Ratmírov
Valtínov
Kunžak
Malíkov nad Nežárkou
Kunžak-Lomy
Valtínov
Lomy
Strmilov
Kunžak-Valtínov
Sbor dobrovolných hasičů Mosty
SDH Mosty má k 31.12.2011 21 členů.
Během roku došlo k přestavbě hasičské stříkačky. U sboru je utvořeno hasičské
družstvo a sbor disponuje traktorem Zetor a motorovou stříkačkou PS 12.
Hasiči se zúčastnili hasičských závodů 28. května ve Valtínově, 26. června pořádali
závody doma v Mostech, 9. července se zúčastnili závodů v Kunžaku a 6. srpna závodů
v Horním Meziříčku.
V roce 2011 nezasahovali u žádného požáru.
5. března organizovali v Mostech masopust, obcí prošel masopustní průvod. 16.
července pořádali taneční zábavu, kde hrála country kapela Lovci mamutů, 23. července
pořádali diskotéku.
Odpracovali zdarma 201 brigádnických hodin při údržbě a úklidu při pořádání závodů
a zábav, provedli opravu tarasu vodní nádrže u kapličky, zajišťovali hlídky při pálení
čarodějnic, stavěli májku.
SHD má v užívání 4 návesní rybníky, sloužící jako vodní nádrže.
Sbor dobrovolných hasičů Valtínov
SDH Valtínov má k 31.12.2012 48 členů.
Výbor pracuje ve složení:
Starosta
Ing. Karel Plucar
Náměstek
Robert Kálal
Velitel
Josef Lovětínský
Pokladník
Ing. Petr Závodný
Jednatel
Irena Pekárková
Preventista Vladimír Tomíšek
Členové
Vladimír Vybíral st.
Pavel Brtník
Milan Bařinka st.
Hasiči v roce 2012 vyjížděli k 2 požárům.
Celkem odpracovali mnoho brigádnických hodin, jednak na údržbě strojů a
příslušenství, ale i na údržbě terénů, sečení, vybavování hasičárny, ale hlavně na přípravě
oslav 100. výročí SDH Valtínov, která byla spojena se srazem rodáků Valtínova.18. srpna se
ve Valtínově konaly velké oslavy 100. výročí místního hasičského sboru, které byly spojené
se setkáním valtínovských rodáků.
V roce 2012 uspořádali celkem 63 akcí: 9 kulturních akcí, 3 školení, 2 výlovy rabníka,
2 oslavy životního jubilea, 17 hasičské závody, 19 brigád, 1 valná hromada, 1 ples, 1 vánoční
strom a další.
Firmy
PKD Dačice spol. s r.o.
Zemědělské družstvo
Kunžak
K.T.Z. spol. s r.o.
ENERGO OKNA s.r.o.
Zemědělství - Jaroslav
Štefl
Svářečská škola s.r.o.
provozovna Kunžak,
Bystřická 288
Kunžak, Střížovická 420
Kunžak, Bystřická 289
Kunžak, Nerudova 505
Kovovýroba
zemědělská výroba, opravárenská
činnost, doprava
výroba a prodej výrobků z plastů
dodávka a montáž plastových oken a
dveří
Kunžak - Lána 243
Zemědělská výroba
Kunžak, Střížovická 233
svářečské práce, kurzy, dozor
Výroba a prodej ochranných
pracovních oděvů
M+P Petr Král
Kunžak, Nová 401
OKTANnew.cz s.r.o.čerpací stanice Kunžak
Pila Kunžak - KNEISSL
Jan s.r.o.
Praha 3 - Táboritská
Benzinová čerpací stanice
1000/23
Hodětín 14, 391 81 Veselí
Pořez kulatiny
nad Lužnicí
Prodejny
JEDNOTA, spotřební
družstvo
Kunžak,náměstí
Komenského 194
FLOP - prodejna potravin Kunžak, Nová 185
MILA - prodejna
potravin
Jiří Miláček, Kunžak
Večerka - prodej potravin Kunžak, Strmilovská 10
Řeznictví a uzenářství,
Václav Šindelář
Drogerie TETA
Prodejna nábytku Jaroslav Hladeček
Maloobchodní prodej potravin,
drogistického a nepotravinářského
zboží denní potřeby.
Prodej potravin, drogistického a
nepotravinářského zboží denní
potřeby.
Prodej potravin
Prodej potravin, drogistického a
nepotravinářského zboží denní
potřeby.
Kunžak, B. Němcové 426 Prodej masa a uzenin
Kunžak, náměstí
Komenského 92
Kunžak, náměstí
Komenského 94
Barvy, laky, drogerie
prodej nábytku
Prodejna textilu a
Kunžak, náměstí
galanterie- Iva Šmídová Komenského 195
Prodej textilu a galanterie, sběr
prádla pro čistírnu, sběrna pro
opravy obuvi
AMÁLKA - dětské
odívání B. Košťálová
Kunžak, Dačická 163
prodej dětských oděvů a hraček
Květinka
Kunžak, Hradecká 163
SKI SERVIS - Bc.
prodej květin, krmivo pro domácí
zvířata
půjčovna a prodej lyžařského
Rostislav Smejkal
NOWAS s.r.o.
Kunžak, Nová 374
AZ koupelny s.r.o.
Kunžak,B.Němcové 435
vybavení, servis
prodej vázacího zboží, upínací
techniky, zdvihacích zařízení
koupelnové zboží
V přehledu nejsou uvedeny tyto provozovny:
• second hand, který provozuje paní Beranová
• „ráj trpaslíků“ pana Šnelzera
Řemesla
Kosová Zdeňka
Autoservis JUVE
Střížovice s.r.o. Marcel
Zich
Účto DV s.r.o.
Drahoslava Vobrová
Kunžak, Malé Podolí 27
Pojišťovnictví
Kunžak, Dačická 416
opravy silničních vozidel
Kunžak, B. Němcové 422 vedení účetnictví a daňové evidence
Autoslužba Jiří Doupník Kunžak, Nerudova 508
Pneuservis Radek Burian
Autoservis Kunžak Daniel Kozák
HOLZ servis s.r.o. Josef
Kudrna
Truhlářství, tesařství Jiří
Kos
Kunžak, Nerudova 507
Provozovna Kunžak,
Hradecká 512
Truhlářství Jan Vrlík
Kunžak - Lána 82
Truhlářství Jiří Dvořák
Kunžak, Nová 358
Opravy silničních motorových
vozidel, lakování
pneuservis
Servis a oprava utomobilů
Kunžak, Hradecká 303
tesařství, truhlářství, pořez kulatiny
Kunžak, Malé Podolí 27
Truhlářství, tesařství
Truhlářství Lukáš Kudrna Kunžak, Dačická 416
Tesařství Petr Bitala
Kunžak, Bystřická 406
Kominictví Karel
Kunžak, Mosty 10
Loukota
Taxislužba Marcel Zich Kunžak, Dačická 416
Zemní a výkopové práce,
Kunžak, Lána 247
Miroslav Zámečník
Těžba dřeva - Oldřich
Kunžak, Nová 364
Beran
Zemní a výkopové práce
Kunžak - Lána 255
- Milan Sobek
Těžba dřeva - Milan
Kunžak, Bystřická 405
Koukol
Těžba dřeva - Oldřich
Kunžak, Dačická 367
Sýkora
Těžba dřeva - František Kunžak, Bystřická 407
výroba nábytku na zakázku z
lamina, masivu i dýhy
výroba a montáž nábytku, obkladů,
podlah
Truhlářské práce
Tesařské práce
Kominictví, vložkování komínů,
revize
Taxislužba
Zemní a výkopové práce
těžba dřeva
Zemní a výkopové práce
Těžba dřeva
Těžba dřeva
Těžba dřeva
Vičan
Těžba dřeva - Pavel
Kunžak - Bystřická 407
Nečas
Obchodní činnost - Milan Kunžak, náměstí
Máca
Komenského 72
Grafické práce - Pavel
Kunžak, Ke Kostelu 229
Michl
Kadeřnictví Božena
Kunžak, Nová 401
Smejkalová
Kadeřnictví a kosmetika
Kunžak, Nerudova 474
Ilona Melicharová
Nehtové studio - Jana
Kunžak, Nerudova 476
Brachová
Manikúra pedikúra Kunžak, Dačická 416
Marie Kudrnová
Malířství a zednictví Kunžak, Nová 398
Jan Nechanický
Zednictví - Michal
Kunžak, Nerudova 505
Trepka
Zednictví Kamil Trepka Kunžak, Bystřická 405
Elektrikářství Martin
Kunžak, Nerudova 504
Janák
Augsten Petr - opravy
Kunžak, Ke Kostelu 1
vozidel
Údřba a čištění střech
Kunžak, Nová 393
Vlastimil Rychta
Těžba dřeva
Obchodní činnost
Grafické práce
Kadeřnictví
kadeřnictví a kosmetika
Nehtová modeláž
Pedikůra, manikůra
Práce malířské a zednické
Zednické práce
Zednické práce
Práce elektrikářské
Opravy silničních motorových
vozidel
Práce klempířské, pokrývačské,
natěračské, čištění střech
Pohostinství
Hostinec U Točíka
Hostinec a kinokavárna Luboš Malát
Bar Ostrov co není
Pohostinství Na hřišti
Pizerie - Marie
Zámečníková
Pohostinství - Mosty
Pohostinství Valtínov Petr Hornych
Pohostinství Kaproun
Kunžak, Hradecká 184
pohostinství
Kunžak, Strmilovská 344
hostinské služby
Kunžak, Ke Kostelu230
Kunžak,Sportovní 394
Kunžak, náměstí
Komenského 156
Kunžak, Mosty 60
bar, stravování
pohostinství
Valtínov
pohostinství
Kaproun 8
Pohostinství
pizerie
pohostinství
Ubytování
Arabela - penzion u
čarodějnic
Autocamp Komorník
Kunžak, Velké Podolí 127 pronájem objeku
Autocamp Komorník
Autokemp Zvůle
Autokemp Zvůle
chalupa "U čerta"
Suchdol
Chalupa Kaproun
Kaproun 6, 378 33 Nová
Bystřice
ubytování v chatách i ve stanech
ubytování v chatách i ve stanech,
možnost stravování, vhodné
kapacitně i pro školení, sportovní a
jiná soustředění, recepce ATC:
384399165 / v měsících červen až
srpen/
Ubytování v soukormí v České
Kanadě
ubytování v soukromí
chalupa Studený pramen
Kaproun 24
Kaproun
ubytování v soukromí , bližší na
www.chalupauviklanu.cz
Chalupa u Viklanu
Suchdol u Kunžaku 20
chaty Komorník
Miroslav Podlaha, Kunžak
ubytování
342
Chaty u rybníka
Komorník
Tomek Alois
www:chaty-komornik.info
SJS Invest s.r.o. Nerudova ubytování v chatách, hostinská
472 378 62 Kunžak
činnost
penzion, posilovna, bazén,
Penzion Bělidlo
Kunžak, Nerudova 500
www:belidlo.cz
378 62 Kunžak, Náměstí
Penzion Skalíček
penzion www.ubytovanikunzak.cz
Komenského 71
ubytování a stravování,
Penzion U Točíka
Kunžak, Hradecká 184
www:utocika.com
Ubytování - celoročně v penzionu,
sezónně bungalov a chatky,
Rekreační centrum Česká
restaurace - možnost stravování,
Kunžak, Struhy 57
Kanada
vhodné pro sportovní soustředění,
školy v přírodě, školení
www.centrumceskakanada.cz
Rekreační zařízení u
CHATREK s.r.o.,
ubytování, stravování
rybníka Komorník
Palackého tř. 94, Brno
Ubytování v soukromí, byt 2+1 se
sociálním zařízením
Ubytování u Martínků
Kunžak, Střížovická 206 www.zdenekmartinek.cz/ubytovani,
e-mail:
[email protected]
Milan Sobek, 378 62
Ubytování v soukromí
ubytování na samotě u lesa
Kunžak 255
Radek Burian, Nerudova
Ubytování v soukromí
ubytování
507, 378 62 Kunžak
Chaty Zvůle
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ V KUNŽAKU
Praktický lékař pro dospělé, MUDr. Novák Vítězslav
Zubní lékař, MUDr. Tyleček Drahomír
Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Spurná Anna
Gynekologická ambulance - MUDr. Kümmel Miroslav
Knihovna
Místní lidová knihovna byla do dubna 2012 umístěna v budově čp. 170. Pak kvůli
rekonstrukci byly knihy přestěhovány do budovy bývalého kina, kde měla být otevřena
knihovna. Ale kvůli velkým nárokům na požární bezpečnost a nutným rozsáhlým stavebním
úpravám zde k provozování knihovny prozatím, místo pro knihovnu se našlo dočasně
v přízemí budovy obecního úřadu. Zde byla knihovna otevřena v srpnu. Internet pro veřejnost
začal sloužit po komplikovaných jednáních s poskytovatelem až v listopadu.
Knihovnicí je paní Iva Eichlerová. Knihovna je otevřena pro veřejnost vždy v úterý a
v pátek od 16 do 18 hodin.
V knihovně je v roce 2012 celkem 10 078 svazků, nově bylo zakoupeno 200 knih.
Zapsáno je celkem 165 a z toho 48 dětských čtenářů, kteří za rok 2012 celkem navštívili
knihovnu 1 536krát a vypůjčili si 12 629 knižních titulů, z toho 2 404 naučná dospělí čtenáři,
5 0809 beletrie dospělí čtenáři, 856 naučná děti, 1 560 beletrie děti. Knihovna odebírá 3
periodika, která si čtenáři půjčili 560krát. Oproti roku 2011 se zvýšil počet čtenářů. Počet
výpůjček poklesl, protože knihovna nebyla tři měsíce v provozu.
Ediční činnost
V roce 2012 vyšla dvě čísla Kunžackého zpravodaje, vyšla v červenci a v prosinci.
Články o dění v Kunžaku se nejčastěji objevovaly v Listech Jindřichohradecka, kde
jsme se mohli dočíst o různých akcích, které se v Kunžaku konaly.
V přímém vysílání českého rozhlasu Eva Krafková mluvila 28. září o otevření
kunžacké věže pro veřejnost, vysílání bylo zároveň pozvánkou na akci. A 23. února pro Český
rozhlas nahrávala v Kaprouně informace o Járovi Cimrmanovi.
Kunžak byl propagován v několika turistických nabídkách.
Kulturní přehled
Plesy a taneční zábavy
14. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro.
4. února se konal ples valtínovských hasičů.
12. února se konal ples ZD.
25. února pořádali třetí ples kunžačtí živnostníci.
17. března pořádali ples kunžačtí hasiči.
24. listopadu se konala Cecilkovská taneční zábava.
Divadlo
Do dramatického kroužku v základní škole se přihlásilo 34 dětí, které nastudovaly pod
vedením Evy Krafkové představení Směsice z naší televizní krabice. Děti hrály třikrát pro
žáky základní školy, mateřské školy Kunžak. Představení pro rodiče a veřejnost se konalo 29.
dubna.
Koncerty
28. července se konal letní koncert v kostele sv. Bartoloměje. Na koncertě vystoupila
Zdena Kloubová – zpěv, Petr Přibyl – viola, Zuzana Němečková – varhany.
19. prosince se konal v obřadní síni Vánoční koncert studentů z mezinárodní
křesťanské školy z Prahy.
23. prosince se v obřadní síni konal Vánoční koncert. Vystupovali Jana Kumštová –
zpěv, Jan Thuri – hoboj, Františeka Xavera Thuriho nakonec na koncertě nahradila
japonská klavíristka, Radek Širc – violoncello, Miloš Havlík – housle. Oba vánoční
koncerty měly velmi vysokou návštěvnost.
Různé
V březnu pořádal Český svaz žen maškarní karneval pro děti.
19. května pořádala v den 102. narozenin S.N.Wintona ZŠ štafetový běh na 103 m
okolo školy, kterého se zúčastnila i paní Ruth Hálová – Wintonovo dítě.
20. května se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.
2. června pořádal svaz žen dětský den.
28. července se konal Turnaj v kopané O pohár ředitele Tecnocap s.r.o. Střížovice.
29. července se na Zvůli konal V. ročník závodů v triatlonu O pohár starosty obce,
který pořádal klub Trisk.
V srpnu se konal Turnaj v kopané - memoriál Milana Řeháka.
22. září byl na pile cirkus.
28. září byla pro veřejnost otevřena věž kostela sv. Bartoloměje, akci uspořádali žáci
základní školy. Návštěvníky provázeli na věži, věž navštívilo 80 návštěvníků.
18. listopadu se konalo vítání občánků.
8. prosince na náměstí pořádal svaz žen a hasiči čertovský rej.
14. prosince žáci ZŠ navštívili DPS, kde obyvatelům zazpívali koledy a zarecitovali,
zahráli na flétny, přinesli jim i malé dárečky. Na radnici se 17. prosince pořádalo již
tradiční předvánoční setkání s důchodci, kde zazpívaly a zarecitovaly děti z mateřské a
ze základní školy, také pro účastníky vyrobily vánoční přání.
Národopis
Tři králové letos nepřišli popřát.
V roce 2012 se masopustní rej na náměstí nekonal. V březnu byl dětský maškarní
karneval.
Velikonoce byly letos 8. a 9. dubna. Letošní Velikonoce byly chladné, byl mráz a na
Velikonoční neděli byla odpoledne sněhová vánice. O Velikonočním pondělí bylo
ráno -7°C, bylo ale slunečno. Mrazivé počasí neodradilo velké množství koledníků od
koledy.
Čarodějnice se pálili na Malém Podolí. V obci byly postaveny dvě májky. Jedna na u
hasičárny a jedna na Bělidle.
Pouť se konala 26. srpna na náměstí. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti
návštěvníků. V sobotu ráno pršelo, ale odpoledne bylo 26°C. V neděli ráno bylo polojasno a
20°C. Kolem náměstí a v ulici Ke Kostelu a v Havlíčkově ulici byly postaveny stánky
s tradičním pouťovým zbožím, byly zde i stánky s „vietnamským zbožím“. Oproti minulým
letům jich bylo opět méně. Na náměstí byly tyto pouťové atrakce: velký řetízkový kolotoč,
twister, velkou atrakcí byly lavice, které se vysoko otáčely, dětský kolotoč, skákací hrad,
prolézačka s míčky, 1 střelnice. Dále zde byly stánky s občerstvením. I návštěvníků na pouti
bylo méně než v minulých letech. Náměstí po dobu konání poutě bylo pronajaté panu
Ranglovi, který se svými společníky zajišťoval provoz atrakcí.
5. prosince chodil Mikuláš s andělem a čerty. Vyrojilo se velké množství pekelníků i
andělů v čele se svatým Mikulášem a byli velmi pěkně namaskováni. Dopoledne navštívili
také základní školu a DPS a mateřskou školu. V sobotu se na náměstí konal rej čertů, který
organizovali hasiči spolu s ČSŽ. Přijeli sem i tři čerti na koních.
V prosinci byl na náměstí pod školu postaven vánoční strom, uprostřed kašny byl
sloup se čtyřmi hvězdami a dalšími ozdobami. Byly osvíceny keře kolem. Osvětlena byla
základní škola. V Hradecké ulici a okolo náměstí byly umístěny na stožáry veřejného
osvětlení světelné sněhové vločky. Konal se i vánoční koncert. Na Štědrý večer byla v kostele
půlnoční mše.
Silvestr slavili lidé buď doma, na chatách, nebo v restauracích. O půlnoci bylo slyšet
velké množství petard a lidé tentokrát utratili hodně za zábavnou pyrotechniku. Klid nastal
kolem jedné již v novém roce.
Počasí
Nový rok začal oblevou, pršelo a slezl sníh, který ale vydržel jen dva dny, bylo +5°C.
5. a 6. ledna začalo pochumelovat a ochladilo se na nulu. 7. ledna přišla sněhová vánice
napadlo asi 7 cm sněhu, sněžilo odpoledne i večer. Další den sněží nadále, ale sníh postupně
odtává, telota je malinko nad nulou. 9. ledna začalo hustě sněžit, ale protože sněžilo cestou do
Kunžaku jen od Člunku, tak nevyjely z Jindřichova Hradce sypače a v lomovské kopci stála
dvě hodiny uvězněná auta. Odpoledne už začalo pršet a pršelo celou noc a 10. ledna bylo
polojasno a na povrchu byly jen zbytky sněhu. 13. ledna chumelilo celý den a sníh se udržel,
sněží i v následujících dnech. 15. ledna je ráno -7°C a odpoledne děti v letošní zimě poprvé
sáňkují. Následují den přišel mráz, ráno bylo -13°C. Pak se opět oteplilo na nulou a sněžilo.
19. ledna husté sněžení přešlo v déšť, sníh odtával, bylo +2°C. Od 20. do 25. ledna jsou
teploty okolo nuly, sněží a občas do toho prší. 26. ledna konečně dorazila opravdová zima, je
bílo a mrzne, ráno bylo -12°C. Ranní mrazy okolo -10°C jsou i v následujícíh dnech a je
jasno a fouká vítr.
Únor začal mrazivě. Ranní teploty byly i -17°C a 3.února bylo ráno -23°C a přes den
-10°C a bylo jasno. V následujícím týdnu jsou ranní mrazy od -13°C do -17°C a pak klesají
teploty ještě níž. 11. února je -22°C a 12. února dokonce -26°C. Do 15. února stále mrzne
(-10°C až -15°C). 15. února sněžilo a za den napadlo asi 30cm sněhu, pak nastalo oteplení.
18. a 19. února pršelo, sníh odtával, zbylo ho asi 15 cm. 21. února bylo -10°C a bylo jasno.
Druhý den se oteplilo na ranní teplotu -2°C. 24. února se dokonce oteplilo na +10°C, prší a
sníh taje. 26. února je +1°C, sníh odtává. Na konci února prší a nastalo oteplení.
Březen začal s teplotami okolo +10°C a sníh úplně zmizel, ale jenom na chvíli. 6.
března se ochladilo a ráno bylo -7°C a další den ještě o stupeň méně. 8. března sněžilo a sníh
se udržel po celý den, pak se zase oteplilo, až do 16. března byly denní teploty okol +10°C.
17. března vystoupila teplota na +17°C (ráno bylo -2°C), přes den na slunci bylo krásně teplo,
dalo se chodit v krátkých rukávech. Toto počasí vydrželo do 28. března, bylo slunečno,
teploty až +15°C a raná mrazíky (-3°C). Na konci března se ochladilo na +8°C a pršelo. 31.
března a 1. dubna poletuje sníh, který ale hned odtává.
Začátek dubna byl teplý a suchý, nepršelo a teploty baly od +14°C do +18°C. 6. dubna
se ochladilo na + 10°C a druhý den bylo ještě chladněji, odpoledne začal poletovat sníh a do
toho chladného počasí přiletěl čáp. Na Velikonoční neděli bylo ráno -1°C a odpoledne byla
sněhová vánice. Na Velikonoční pondělí bylo ráno -7°C, přes den bylo +5°C a bylo slunečno.
Do 11. dubna byly teploty okolo +14°C. 12. dubna se ochladilo a celý den se držela ranní
teplota +5°C a odpoledne chumelilo, bylo bílo, ale sníh odtával. Následující dny pršelo a
teploty byly okolo +10°C. 20. dubna přišla první velká bouřka, která trvala asi hodinu.
V dalších dnech se začalo oteplovat. Na konci dubna bylo až +26°C, přišlo letní počasí,
rozkvetly třešně, prudce se zazelenaly stromy a tráva. (od 27. do 30. dubna)
Letní počasí bylo i na začátku května, teploty přes 20°C (i +25°C), občas drobně
zapršelo. 6. května byl v noci silný déšť, 11. května bylo dokonce +29°C a v noci bylo +12°C
a bylo velmi dusno, druhý den nastal velký zlom, ráno bylo +17°C a v 9.00 hodin začalo pršet
a ochladilo se na +5°C. 13. května bylo ráno +1°C a přes den +10°C, i v následujících dnech
bylo velmi podobné počasí, ráno byly mrazíky a přes den teploty lehce nad +10°C. 18. května
bylo dokonce ráno -3°C a místy i víc, takže pomrzly všechny třešně. Od 20. května do konce
měsíce bylo sucho a teploty okolo +20°C.
1. června pršelo, další dny na začátku června bylo polojasno a teploty do +20°C. Na
Medarda 8. června přišly přeháňky. 9. června bylo ráno +14°C a bylo dusno, večer se zatáhlo
a začalo pršet. Pršelo i následujích dnech. 14. června byla navečer bouřka, padaly velké
kroupy, které ještě ráno ve stínu zůstaly ležet na zemi, ochladilo se na +10°C. 15. června se
oteplilo na +20°C a další den bylo již +25°C, teploty nad +25°C vydržely až do 21. června
(18. června bylo i o půlnoci dokonce +20°C.). Od 22. do 24. června bylo okolo +24°C a bylo
slunečno. Pak byly tři dny trochu chladnější, ale do konce června bylo slunečno a velmi teplo,
teploty dosahovaly i +30°C.
I prázdniny začaly s vysokými teplotami, přes den bylo vždy okolo +27°C a bylo
dusno a večer přišla bouřka, tento scénář se denně opakoval do 6. července, kdy dokonce
přišly kroupy, silnice Střížovická a Bystřická byly po přívalovém dešti zaplaveny bahnem.
Pak byly teploty okolo +25°C a občas byla drobná přeháňka. 11. července se ochladilo na
+18°C. I v následujících dnech byly teploty do +17°C s občasnými přeháňkami. Od 15. do 20.
července denně pršelo a ranní teploty byly v rozmezí +8°C až +13°C a přes den bylo +16°C
až +20°C. pak se oteplilo a do 27. července bylo slunečno a teploty přes +25°C. 28. července
byla na večer velká bouřka. Do konce července bylo stálé letní počasí, slunečno a teploty přes
+25°C.
Stejné krásné letní počasí bylo i na začátku srpna. 5. srpna bylo ráno +16°C,
odpoledne +30°C a večer ještě +23°C. V následující dekádě byly denní teploty okolo +23°C.
Až 18. srpna začaly teploty stoupat nad +26°C, nejteplejší den byl 20. srpen (v republice
dokonce padaly teplotní rekordy (např. v Dobřichovicích naměřili +40,4°C), v Kunžaku bylo
+30°C a v byla tropická noc, kdy teplota neklesla pod +20°C. Do 25. srpna byly teploty do
+25°C a bylo slunečno. 24. srpna odletěl čáp. O pouti 26. srpna bylo +20°C a bylo polojasno.
Do konce srpna byly teploty okol +25°C. 30. srpna v noci začalo pršet a pršelo i celý poslední
den měsíce.
Stejně tak začalo září, celý den pršelo a bylo +15°C. 2. září se trochu oteplilo a
v následujích dnech bylo krásné letní počasí, až do 11. září byly teploty nad +20°C (dokonce
+24°C). 12. září se ochladilo a bylo jen +8°C a začalo pršet. V dalších dnech se oteplilo, bylo
polojasno a teploty do +18°C a konečně začaly růst houby. Pěkné počasí vydrželo do 21. září,
kdy přes den bylo jen +13°C. 25. září přišly Václavské časy, bylo jasno teploty od +16°C do
+20°C.
I měsíc říjen byl velmi teplý, teploty byly zpočátku měsíce okolo +18°C a 6. října bylo
dokonce +20°C. 7. října se prudce ochladilo na pouhých +6°C přes den. Do 12. října byly
teploty okolo +15°C. 13. a 14. října bylo zase zpátky krásné babí léto, teploty byly okolo
+18°C. Od 15. do 22. října je inverze, je zataženo, teploty do +15°C a zatím vůbec nemrzne.
23. října bylo dokonce slunečno a +17°C. Od 24. října se postuně ochlazuje, je sychravo a
denní teploty +13°C. 27. října poprvé padá sníh a je bílo, přes den bylo +3°C, nemrzne.
Začátkem listopadu také nemrzlo, denní teploty byly okolo +10°C, pouze 14. listopadu
bylo ráno -3°C. Až do 17. listopadu je stálá mlha, je inverze. 18. listopadu vysvitlo sluníčko a
slunečno bylo i 24. a 25. listopadu. Teploty jsou okolo +10°C, stále nemrzne. Kvetou
sedmikrásky, pampelišky. Studená fronta přišla až 29. listopadu, večer sněžilo a stějně tak
bylo i poslední den v listopadu.
Prosinec začal celodenními mrazy, poletuje sníh, sněhu jsou asi 2 cm. Až do 6.
prosince denně poletuje sníh, a teploty jsou lehce pod nulou. 7. prosince je ráno -10°C a celý
den svítí slunce, toto počasí je i v dalších dnech, 9. prosince je -13°C a večer sněží. 10.
prosince celou noc a celý den sněží, napadlo asi 20 cm sněhu. Sněží i další den. 12. prosince
je -9°C. 15. prosince přišla obleva, teploty jsou okolo nuly, prší a je ledovka. Postupně sníh
odtává. Vánoce jsou bez sněhu. Do konce prosince nesněží ani nemrze a všechen sníh zmizel,
často je inverze a teploty nad nulou. 31. prosince je slunečno a začalo mrznout.
Srážky v roce 2012:
Leden
97,9 mm
Únor
37,8 mm
Březen
16,3 mm
Duben
51,5 mm
Květen
32,4 mm
Červen
114,4 mm
Červenec
142,3 mm
Srpen
79,2 mm
48,8 mm
Září
Říjen
57,0 mm
Listopad
25,8 mm
Prosinec
78,2 mm
Celkem:
781,69 mm
65,13 mm
Průměr:
Srážkově byl rok 2012 průměrný.
V roce 2012 byla v Kunžaku ukončena činnost oficiální dešťoměrné stanice, bude nahrazena
automatickou stanicí, která bude umístěna ve Strmilově. Od roku 1979 tuto stanici vedla
celých 33 let paní Iva Šmídová.
Pohyb obyvatelstva
Počet obyvatel k 31. 12.2012
Část obce
Kaproun
Kunžak
Mosty
Suchdol
Terezín
Valtínov
Zvůle
muži
2
625
41
10
3
56
7
celkem
celkem
744
Občané s platným trvalým pobytem
ženy
celkem
1
3
594
1219 + 24 cizinců
44
85
8
18
1
4
56
112
9
16
713
1457 + 24 cizinců
1481
Oproti loňskému roku se počet obyvatel snížil o 4 obyvatele.
Ulice
B. Němcové
Bystřická
Čechova
Dačická
Havlíčkova
Hradecká
Ke Kostelu
Malé Podolí
Velké Podolí
Komenského nám.
Střížovická
Nerudova
Nová
Strmilovská
Sportovní
Žižkova
Ostatní
počet obyvatel
67
121
31
98
40
123
22
102
62
75
58
154
160
29
12
24
65
V Kunžaku jsou přihlášeni i cizí státní příslušníci: Slovenská republika 5, Rakousko 2,
Ukrajina 15, Maďarsko 2.
Narození v roce 2012:
Daniel Bílek
Marie Čelovičová
Štěpán Jiruška
Matěj Marýška
Ondřej Moučka
Eliška Moučková
Šarlota Pokorná
Matěj Vašek
Rozálie Vlčková
Mathias Zušťák
Zemřelí v roce 2012:
Libuše Čechová
František Šopík
Ladislav Schmied
Františka Schmiedová
Pravoslav Koblížek
Růžena Šamalová
Ivan Švehla
Kristina Riebová
Milan Havlík
Marie Šťávová
Věra Čapková
Zdeněk Mašek
Marie Petráková
Ladislav Švec
Karel Doupník
Karel Procházka
Ladislav Straka
Alena Vondráková
Nejstarší občané:
Ženy Marie Schitznerová
Anežka Koblížková
Antonie Buchnerová
Muži Rudolf Máca
Zdeněk Vondrák
František Dvořák
Svatby:
V roce 2012 bylo v Kunžaku uzavřeno 5 sňatků, tři sňatky byly delegovány z jiných obcí.
Dva sňatky uzavřeli kunžačtí občané:
Milan Novotný a Marika Dvořáková
Petr Podařil a Martina Anderlová
Informace o trestné činnosti
Obec Kunžak spadá do obvodního oddělení Nová Bystřice, místní část Terezín do
obvodního oddělení Slavonice a Mosty a Suchdol, Valtínov, Kaproun a Zvůle do obvodního
oddělení Dačice.
Na území obce Kunžak bylo za rok 2012 spácháno celkem 22 trestných činů. Z tohoto
počtu bylo 17 trestných činů majetkových, jedná se o různé druhy krádeží, 2 trestné činy –
zanedbání povinné výživy, 1 trestný čin – ohrožení pod vlivem návyková látky (alkohol za
volantem), 1 trestný čin – ublížení na zdraví (pracovní úraz), 1 trestný čin – výtržnictví.
Z těchto 22 trestných činů nebylo objasněno 9 trestných činů (nepodařilo se zjistit
pachatele), jedná se hlavně o majetkové trestné činy.
Mezi nejzávažnější trestné činy patří krádež vloupání do Jednoty COOP v Kunžaku, kde
byla způsobená škoda ve výši cca 250.000,-Kč.
Největším problémem jsou krádeže barevných kovů (měděné okapy, svody) z rekreačních
objektů, na území Kunžaku celkem 5 trestných činů. Ve spolupráci s SKPV J.Hradec byl
zjištěn pachatel.
Přestupky :
Spácháno celkem 26 přestupků, z toho u 13 přestupků byl zjištěn pachatel, u 13 přestupků se
nepodařilo pachatele zjistit.
13 objasněných přestupků : 5 x – přestupky proti majetku § 50/1a zák. č. 200/90 Sb.
4 x – občanské soužití § 49 zák. č. 200/90 Sb.
1 x – alkohol
1 x veřejné pohoršení
2 x porušení veterinárního zákona
Vzpomínka na pana Ladislava Schmieda
Ve věku nedožitých 85 let zemřel 29. března 2012 český amatérský pozorovatel sluneční
fotosféry, který této zálibě na profesionální úrovni zasvětil celý život. Pan Schmied se věnoval
systematickému pozorování Slunce celých 66 roků. Za toto období pořídil 12 500 zákresů
sluneční fotosféry!
Pan Ladislav Schmied byl vynikajícím pozorovatelem a to i přesto, že dlouhá léta bojoval s
velkým handicapem, kterým byl jeho postupně se zhoršující zrak. Velkou životní odměnou
pro něho bylo, když se mu díky moderním medicínským metodám zrak navrátil do té míry, že
nemusel nosit brýle. Bohužel to již bylo na sklonku jeho života.
Pan Schmied vstoupil do ČAS jako student v roce 1943 a v roce 1944 začal soustavně
pozorovat sluneční fotosféru. V roce 1947 se stal pozorovatelem Sluneční sekce, tehdy pod
vedením Dr. Ceplechy. Od poloviny padesátých let spolupracoval s astronomickým kroužkem
v Jindřichově Hradci s Prof. Neuwirthem a p. Mosem. V roce 1961 se účastnil celostátní
výpravy na pozorování úplného zatmění Slunce do Bulharska a v témže roce byla v
Jindřichově Hradci otevřena hvězdárna, kde společně s p. Martínkem instaloval hlavní
dalekohled od konstruktérů Kozelský/Gajdušek. Sám ve své sluneční pozorovatelně v
Kunžaku používal pro svá pozorování dalekohled, který měl optiku od stejné dvojice
konstruktérů. V letech 1961 až 1964 absolvoval kurz astronomie v Českých Budějovicích. V
základní škole v Kunžaku vedl vlastní astronomický kroužek, který spolupracoval s kroužkem
v Jindřichově Hradci, se kterým společně pořádali meteorické expedice.
Pan Ladislav Schmied svojí technikou napozoroval téměř 6 slunečních cyklů a kromě
vlastních pozorování koordinoval a zpracovával pozorování stanic ČESLOPOL z Čech,
Moravy, Slovenska a Polska. Je autorem publikace Sluneční činnost v létech 1610-1748 a
1969-1992 (Úpice) a dále publikace Štatistické a grafické prehlady slnečnej činnosti od roku
1610 (Hurbanovo). Z nedávné doby (2004) je rozsáhlá publikace Evidence vizuálních
pozorování sluneční fotosféry v ČR a SR, která existuje i v digitální podobě.
Za svoji astronomickou činnost byl mnohokráte oceněn.
1965 Byl vyhlášen nejlepším pozorovatelem sluneční sekce ČAS
1967 Čestné uznání (za vynikající odbornou a organizační práci v ČAS)
1971 Medaile J. Keplera
1974 Čestné uznání (za obětavou práci pro sluneční sekci)
1976 Medaile M. Koperníka
1978 Čestné uznání za práci v ČAS
1992 Čestné uznání (za jeho významnou a dlouholetou práci pro astronomii)
1995 Zvolen čestným členem ČAS (jako uznání zásluh o rozvoj astronomie)
1999 Čestné uznání u příležitosti Astronomického festivalu (za dlouholetou činnost ve
prospěch české astronomie)
2002 Čestné členství na Hvězdárně Františka Pešty v Sezimově Ústí (zamnohaleté vynikající
studium a pozorování aktivity Slunce)
Také po něm byla pojmenována planetka 11326 - Ladislavschmied.
Pan Schmied si zachovával i přes svůj vysoký věk bystrou mysl, racionální úsudek a svěžího
ducha. Uměl vždy naslouchat a poradit. O panu Schmiedovi se dá jednou větou říci, že to byl
velký životní optimista. Díky svému optimismu překonal mnoho až neuvěřitelných životních
překážek.
A také to byl Pozorovatel vesmíru s velkým P.

Podobné dokumenty

02.03.2016 Zápis do kroniky za rok 2015

02.03.2016 Zápis do kroniky za rok 2015 k trvalému pobytu žádná osoba. Byl schválen dokument Místní program obnovy venkova

Více

zápis do kroniky 2009

zápis do kroniky 2009 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu mov. věcí Příjmy z prodeje krátk. a drob.dlouh. maj. Přij. nekapit. příspěvky, ...

Více

31.03.2011 Zápis do kroniky za rok 2010

31.03.2011 Zápis do kroniky za rok 2010 Členové zastupitelstva: Alena Brunnerová (SDH Valtínov), Jaroslav Čapek (SNK Tělovýchova a sport), Robert Kálal (KDU-ČSL), Mgr. Eva Krafková (SNK Tělovýchova a sport), Josef Kudrna ( SNK Živnostníc...

Více