Soubor ke stažení - 8335-lu_katalog.dt-2015

Transkript

Soubor ke stažení - 8335-lu_katalog.dt-2015
PRESSURE
PŘETLAK
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ
KATALOG STANDARDNÍCH AGREGÁTŮ
S ROOTSOVÝM DMYCHADLEM ŘADY DT
CATALOGUE OF STANDARD P.D. BLOWER
PACKAGES OF DT RANGE
КАТАЛОГ СТАНДАРТНЫХ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
С РОТАЦИОННЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ СЕРИИ DT
1
TOP
5
1
Bezúdržbové provedení řemenů / Maintainance-free design of V-belts
Ременная передача не требует отдельного технического обслуживания
2
3
4
5
Snadná údržba a servis / Easy maintainance
Упрощенное обслуживание оборудования
Vyloučení absorpčního materiálu v tlumiči výtlaku / No absorbing material in discharge silencer
Отсутствие абсорбирующего материала в глушителе на выходе
Snížení pulzací a rezonancí v potrubí / Reduction of pulsations and rezonances in the piping
Низкие пульсации в трубопроводе
Žádné znečištění potrubí / No fouling of the piping
Не загрязняет трубопровод
Použití
Application
Использованиe:
Provzdušňovací
systémy
Aeration systems
Aерационные
системы
Sušení
Drying
Cушка
Pneudoprava
Pneumatic transport
Пневмотранспорт
Podpora spalování
Combustion processes
Поддержание процеса
горения
1
DMYCHADLOVÁ SOUSTROJÍ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ
Použití: Pro bezolejovou dopravu a stlačování vzduchu a neutrálních plynů
Provedení: Soustrojí jsou kompletována se základním příslušenstvím, potřebným pro bezporuchový provoz. Pohon dmychadla je elektromotorem, u dvou nejmenších velikostí přímo s pružnou spojkou, u ostatních velikostí pomocí převodu
klínovými řemeny.
Případy s využitím motoru na frekvenční měnič je nutno projednat s dodavatelem (LUTOS).
Základní vybavení
Zvláštní příslušenství
1. Dmychadlo s třízubými rotory;
u velikostí DT 4 a DT 4R s rotory
dvouzubými
2. Elektromotor
3. Nosný rám s tlumičem stlačeného
vzduchu (kromě velikosti DT4)
4. Tlumič a filtr sání
5. Řemenový převod u DT 4R až DT
120/1002, spojka u DT 4
6. Kryt řemenového převodu, pokud
není soustrojí kompletováno
s protihlukovým krytem
7. Pojistný ventil Herose u velikostí
DT 6/42 až DT 50/72
8. Kombinovaný pojistný a rozběhový
ventil u velikostí DT 50/102
a větších od tlaku 30 kPa
9. Zpětná klapka na výtlaku
10. Kompenzátor od velikosti DT 6/42
11. Vizuální indikátor zanesení filtru
od vel. DT 10/42 (V případě kompletace s protihlukovým krytem místo
indikátoru podtlakový manometr)
12. Manometr na výtlaku od vel. DT 6/42
13. 1× kompletní technická dokumentace
Inženýrské služby
1. Pojistný ventil – pro typy DT 4
a DT 4R
2. Vizuální signalizace zanesení filtru
DT 6/42
3. Protihlukový kryt
4. Podtlakový manometr místo
vizuálního indikátoru zanesení filtru
5. Snímače tlaků a teplot pro sledování a ochranu provozu
6. Elektrická řídicí jednotka v samostatné skříni (funkce shodné jako
u bodu 4)
7. Frekvenční měniče
1. Software na určení optimálního
typu a výkonnosti dmychadla,
příkonu, teploty vzdušiny na výtlaku z dmychadla, optimalizace
elektromotoru,…
2. Poradenská činnost v oblasti
rozvodů stlačeného vzduchu
3. Výpočty nucené ventilace strojovny
Klimatické podmínky
Klimatické provedení výrobku: WT ČSN EN 60721-3-3
Kategorie umístění výrobku:
ČSN EN 60721-3-3
3K7L, 3B1, 3C3, 3S2, 3M3
TLAKOVÉ POMĚRY STANDARDNÍHO SOUSTROJÍ
pv
Tlaková ztráta výtlaku
Tlakový rozdíl
na dmychadle
Tlaková ztráta filtru
a tlumiče sání
Tlakový rozdíl
dmychadlového
soustrojí
p3
∆p
p0
ps
ps – tlak na sací přírubě dmychadla, je nižší než tlak atmosférický o tlakovou ztrátu na filtrační vložce a v tlumiči sání
p0 – tlak atmosférický
p3 – tlak na výtlačné přírubě z dmychadlového soustrojí, je nižší než tlak na výtlačné přírubě dmychadla o tlakovou trátu v tlumiči výtlaku a tlakovou ztrátu na zpětné klapce, T-kusu pojistnéhoho ventilu a kompenzátoru
pv – tlak na výtlačné přírubě dmychadla
Katalog je aktualizován 1× ročně. Vzhledem k vývoji a zlepšování užitných vlastností výrobků LUTOS může v průběhu
této doby dojít k drobným změnám údajů uvedených v katalogu. Doporučujeme proto konkrétní údaje ověřit v aktualizovaném katalogu ve formátu PDF na stránkách www.lutos.cz.
2
STANDARD BLOWER PACKAGES
Usage: For oilfree transport and pressure of air and neutral gasses
Model: Blower packages are assembled with basic equipment necessary for malfunction free operation. Blowers are
driven by electromotor, for DT 4 directly by flexible coupling, for other Blower packages by V-belts.
Cases where frequency inverter would be used are needed to be discussed with supplier (LUTOS).
Basic equipment
Accessories
Engineering Service
1.Blower DI 6 – DI 120 (3 lobe rotors),
DI 4 and DT 4R (2 lobe rotors)
2.El-motor
3.Supporting frame with discharge
silencer except DT 4
4.Filter and suction silencer
5.Belt drive for DT 4R up to DT
120/1002, coupling for DT 4
6.Cover of belt drive, if the blower
packages is not completed with
sound enclosure
7.Safety valve Herose for DT 6/42
– DT 50/72
8.Bigger unit (from DT50/102´)
– PVO valve
9.Non-return flap valve on discharge
10.Compensator from DT 6/42
11.Visual filter clogging indicator
– from DT 10/42 (Vacuum gauge
instead of filter clogging indicator,
if the blower packages is completed with sound Enclosure)
12.Pressure gauge on discharge
DT 6/42
13.Complete technical documentation
of blower packages
1.Safety valve for DT 4 and DT 4R
2.Visual filter clogging indicator
for DT 6/42
3.Sound enclosures
4.Vacuum gauge instead of filter
clogging indicator
5.Pressure and temperature sensors
for blower protection
6.Electro control system in the
separate box
7.Frequency convertor
1.Software for determination of
the optimal model and power of
the blower, blower input power,
temperature of the compressed
air and optimum of electric motor,
etc.
2.Consulting services in the field
of air distribution.
3.Calculation of the forced ventilation of the blower house
Air conditions
Air implementation of product: WT ČSN EN 60721-3-3
Placement category of product: ČSN EN 60721-3-3
3K7L, 3B1, 3C3, 3S2, 3M3
PRESSURE RATE OF BASIC BLOWER PACKAGES
pv
Pressure loss of discharge
p3
Pressure difference
of blower only
Pressure loss of suction filter
and suction silencer
Pressure difference
of blower packages
∆p
p0
ps
ps – suction pressure of the blower suction flange is lower about pressure loss of suction filter and suction silencer than
atmospheric pressure
p0 – atmospheric pressure
p3 – pressure of the discharge flange of the blower packages is lower about loss in the discharge silencer and about loss of nonreturn flap valve, T-piece, safety valve and compensator than pressure of the discharge flange of the blower only
pv – pressure of the discharge flange of the blower only
Our cataogue is updated once a year. In the view of development and improvement of utility values of Lutos products,
it is possible that some information can be slightly changed within a year. Therefore it is recommended you to verify
particular data in our updated catalogue in PDF format on our web pages www.lutos.cz.
3
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Исполнение: Агрегаты укомплектованы всеми основными компонентами, обеспечивающими безаварийную эксплуатацию.
Нагнетательный элемент приводится в движение электродвигателем, у малых размеров агрегатов – напрямую, упругим
сцеплением; у остальных – при помощи ременной клиновидной передачи.
Основное оборудование
1.Нагнетатель с трёхзубыми роторами; у размера «DT 4» и «DT 4R»
с двухзубыми роторами
2.Электродвигатель
3.Несущая рама с демпфером
сжатого воздуха (кроме размера
«DT 4»)
4.Демпфер и фильтр всасывания
5.Ременная передача от «DT 4R»
6.Крышка ременной передачи, если
агрегат не укомплектован противошумным кожухом
7.Предохранительный клапан
«Herose» у размеров «DT 6/42»
- «DT 50/72»
8.У типов «DT 50/102» и «DT 60/102»
используется предохранительный
клапан «Herose» или комбинированный предохранительный и
пусковой клапан «PVO», в соответствии с требованиями заказчика (при необходимости применения). Клапан «PVO» используется для машин, обеспечивающих
перепад давления более 30кПа.
9.Обратный клапан на стороне
нагнетания
10.Компенсатор (устанавливается на
типы агрегатов выше “DT6/42”).
11.Визуальный индикатор засорённости фильтра от размера
«DT10/42» (Манометр низкого
давления вместо визуального
индикатора засорённости фильтра, если агрегат укомплектован
противошумным кожухом)
12.Манометр на стороне нагнетания
от размера «DT6/42».
13.1 комплект техн. документации
Специальные принадлежности
Инженерные службы
1.Программное обеспечение для
определения оптимального типа и
производительности нагнетателя,
потребляемой мощности,
темпе¬ратуры среды на стороне
нагнетания, оптимализации
электродвигателя, и пр.
2.Консультационная деятельность в
области обработки сжатого
воздуха.
3.Расчёты принудительной вентиляции машинного зала.
1.Предохранительный клапан – для
типов «DT4» и «DT4R»
2.Визуальная сигнализация засорённости фильтра у «DT6/42»
3.Противошумный кожух
4.Манометр низкого давления
вместо визуального индикатора
засорённости фильтра.
5.Датчики давлений и температур
для наблюдения и обеспечения
безопасности при эксплуатации.
6.Шкаф управления (функционал
аналогичен п.4)
7.Частотный преобразователь
Климатическое исполнение
Климатическое исполнение изделия: WT ČSN EN 60721-3-3
Категория размещения изделия:
ČSN EN 60721-3-3
7L, 3B1, 3C3, 3S2, 3M3
СООТНОШЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ СТАНДАРТНОГО АГРЕГАТАpv
Потеря давления нагнетания
Разница давлений
на нагнетателе
Потеря давления фильтра
и демпфера всасывания
Разница давлений
нагнетательного
агрегата
p3
∆p
p0
ps
ps– давление на всасывающем фланце нагнетателя, меньше атмосферного давления на величину потери давления на
фильтровальном вкладыше и в демпфере всасывания
p0– атмосферное давление
p3– давление на фланце напорного выхода нагнетательного агрегата, ниже давления на фланце напорного выхода нагнетателя
на величину потери давления в демпфере нагнетания и величину потери давления на обратном клапане, на Т – образном
звене предохранительного клапана и на компенсаторе
pv– давление на фланце напорного выхода нагнетателя
Каталог обновялется один раз в год. Учитывая развитие и улучшение потребительских свойств изделий фирмы ЛУТОС,
могут возникнуть некоторые мелкие отклонения от данных, приведенных в каталоге. В связи с этим рекомендуем
проверить конкретные данные изделий в постоянно обновляющемся каталоге в формате PDF на сайте www.lutos.cz
4
Q [m3·h–1] – Расход на входе [м3·час–1]
Δp [kPa] – Разница давлений [кПа]
T3 [°C]
– Температура на выходе [°C]
Pe [kW]
– Мощность нагнетателя [кВт]
Pm [kW]
– Мощность электродвигателя [кВт]
–1
n [min ] – Частота вращения нагнетателя [об/мин]
nm [min–1] – Частота вращения электродвигателя [об/мин]
Elmotor
– Электродвигатель
i [mm] – Ременные шкивы – электродвигатель / нагнетатель
X
– Количество ремней
LmA [dB] – Уровень шума [дБ] c кожухом/ без кожуха
p0 = 101 kPa, t1 = 20 °C, 0 м/н. у. моря, сухой воздух
Δp = p3 – p0
Q [m3·h–1] – Výkonnost dmychadlového soustrojí na sání
Δp [kPa] – Tlaková diference
T3 [°C]
– Teplota na výtlačné přírubě
Pe [kW] – Příkon dmychadla
Pm [kW] – Výkon motoru
n [min–1] – Otáčky dmychadla
nm [min–1] – Otáčky motoru
Elmotor – Osová výška a počet pólů elektromotoru
i [mm] – Průměr řemenice motoru / Průměr řemenice dmychadla
X
– Počet a druh klínových řemenů
LmA [dB] – Hladina akustického tlaku soustrojí s krytem a bez krytu
p0 = 101 kPa, t1 = 20 °C, Nv= 0 m / nad mořem, suchý vzduch
Δp = p3 – p0
Q [m3·h–1] – Capacity of blower packages on the suction
Δp [kPa] – Differential pressure
T3 [°C]
– Temperature on the discharge
Pe [kW] – Blower input
Pm [kW] – Motor load
n [min–1] – Blower speed
nm [min–1] – Motor speed
Elmotor – Elmotor – frame size of motor, number of poles
i [mm] – Diameter of pulley – motor / blower
X
– Number and type of V–belts
LmA [dB] – Level of acoustic pressure with and without noise enclosure
p0 = 101 kPa, t1 = 20 °C, Nv= 0 m / sea level, dry air
Δp = p3 – p0
DT 4
DT 4R
DMYCHADLOVÁ SOUSTROJÍ PRO PŘETLAK
BLOWER PACKAGES FOR PRESSURE
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
Δp [kPa]
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Elmotor
Pm [kW]
nm [min–1]
i
X
n [min–1]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
LmA [dB]
DT 4
DT 4R
DN 3/4“
A
71–2
0,55
2800
–
–
2800
27
25
0,1
56/73
25
31
0,1
57/74
24
36
0,1
58/74
23
42
0,2
58/75
23
49
0,2
59/76
22
55
0,3
59/77
21
62
0,3
60/78
21
70
0,4
61/79
20
78
0,411
61/79
A
80/71
1/XPZ
3155
31
25
0,1
62/74
30
30
0,1
64/75
29
36
0,2
64/76
28
41
0,2
65/76
27
47
0,3
65/77
27
54
0,3
65/78
26
60
0,4
66/79
25
67
0,4
66/80
B
71–2
0,55
2800
90/71
1/XPZ
3549
36
25
0,1
63/75
34
30
0,1
65/76
33
36
0,2
65/77
32
41
0,3
66/77
32
47
0,3
66/78
31
53
0,4
66/79
30
59
0,4
67/80
DN 1“
C
D
100/71
1/XPZ
3944
40
26
0,1
64/76
39
30
0,2
66/77
38
36
0,2
66/78
37
41
0,3
67/78
36
46
0,3
67/79
35
52
0,4
67/80
80/71
1/XPZ
3217
32
25
0,1
62/74
31
30
0,1
64/75
30
36
0,2
64/76
29
41
0,2
65/76
28
47
0,3
65/77
27
53
0,3
65/78
27
60
0,4
66/79
26
66
0,4
66/80
26
73
0,5
66/80
25
80
0,54
66/81
25
88
0,6
67/81
E
80–2
0,75
2855
90/71
1/XPZ
3619
37
25
0,1
63/75
35
30
0,1
65/76
34
36
0,2
65/77
33
41
0,3
66/77
33
47
0,3
66/78
32
52
0,4
66/79
31
58
0,4
67/80
31
65
0,5
67/81
30
71
0,55
67/81
30
78
0,61
67/81
29
84
0,67
67/82
F
100/71
1/XPZ
4021
41
26
0,1
64/76
40
30
0,2
66/77
39
36
0,2
66/78
38
41
0,3
67/78
37
46
0,4
67/79
36
52
0,4
67/80
36
57
0,5
68/81
35
64
0,55
68/81
35
70
0,61
68/81
34
76
0,68
68/81
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
5
DMYCHADLOVÁ SOUSTROJÍ PRO PŘETLAK
BLOWER PACKAGES FOR PRESSURE
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
DT 6/42
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 6/42
DT 6/42 DN 65
A
34
95
0,92
1,5
2135
2860
90-2
112/150
1/XPZ
77/87
31
112
1,01
1,5
2021
2860
90-2
106/150
1/XPZ
77/87
B
41
91
1,05
1,5
2427
2860
90-2
112/132
1/XPZ
78/88
40
104
1,22
1,5
2427
2860
90-2
112/132
1/XPZ
78/88
C
52
74
1,03
1,5
2860
2860
90-2
112/112
1/XPZ
78/88
52
86
1,23
1,5
2860
2860
90-2
112/112
1/XPZ
79/89
51
98
1,45
2,2
2880
2880
90-2
112/112
1/XPZ
80/90
D
62
61
0,92
1,5
3183
2860
90-2
118/106
1/XPZ
78/88
60
72
1,14
1,5
3183
2860
90-2
118/106
1/XPZ
78/89
60
84
1,38
2,2
3206
2880
90-2
118/106
1/XPZ
80/90
59
95
1,6
2,2
3206
2880
90-2
118/106
1/XPZ
81/91
E
71
60
1,03
1,5
3561
2860
90-2
132/106
1/XPZ
79/89
70
71
1,3
2,2
3586
2880
90-2
132/106
1/XPZ
80/90
69
82
1,54
2,2
3586
2880
90-2
132/106
1/XPZ
81/91
69
93
1,8
2,2
3586
2880
90-2
132/106
1/XPZ
82/92
F
G
H
77
63
1,1
1,5
3830
2860
90-2
150/112
1/XPZ
79/90
77
70
1,4
2,2
3857
2880
90-2
150/112
1/XPZ
80/91
76
81
1,66
2,2
3857
2880
90-2
150/112
1/XPZ
81/92
75
91
1,92
3
3871
2890
100-2
150/112
1/XPZ
82/93
91
48
0,94
1,5
4317
2860
90-2
160/106
1/XPZ
78/88
90
58
1,25
2,2
4347
2880
90-2
160/106
1/XPZ
80/91
89
69
1,56
2,2
4347
2880
90-2
160/106
1/XPZ
81/92
88
79
1,9
3
4362
2890
100-2
160/106
1/XPZ
82/93
87
89
2,2
3
4362
2890
100-2
160/106
1/XPZ
83/94
104
48
1,06
1,5
4856
2860
90-2
180/106
1/XPZ
79/91
103
58
1,41
2,2
4890
2880
90-2
180/106
1/XPZ
81/93
102
68
1,76
2,2
4891
2880
90-2
180/106
1/XPZ
82/94
102
78
2,2
3
4908
2890
100-2
180/106
1/XPZ
83/95
101
88
2,5
3
4908
2890
100-2
180/106
1/XPZ
83/95
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
6
DT 10/42
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
90
100
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 10/42
DN 65
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
83
55
1,1
1,5
2021
2860
90-2
106/150
1/XPZ
69/83
79
70
1,4
2,2
2035
2880
90-2
106/150
1/XPZ
70/83
74
85
1,8
2,2
2035
2880
90-2
106/150
1/XPA
71/83
70
103
2,1
3
2023
2890
100-2
112/160
1/XPA
72/89
67
121
2,4
3
2023
2890
100-2
112/160
1/XPA
72/90
99
53
1,2
1,5
2296
2860
90-2
106/132
1/XPZ
70/88
95
67
1,6
2,2
2312
2880
90-2
106/132
1/XPZ
71/89
91
74
2
3
2312
2890
100-2
112/140
1/XPA
71/90
88
96
2,4
3
2312
2890
100-2
112/140
1/XPA
72/91
85
111
2,8
4
2324
2905
112-2
112/140
1/XPA
73/92
83
128
3,2
4
2324
2905
112-2
112/140
1/XPA
73/92
122
52
1,4
2,2
2688
2880
90-2
140/150
1/XPZ
71/89
118
64
1,9
3
2697
2890
100-2
140/150
1/XPZ
71/90
114
77
2,3
3
2697
2890
100-2
140/150
1/XPA
72/91
105
92
2,7
4
2596
2905
112-2
118/132
1/XPA
73/92
102
106
3
4
2596
2905
112-2
118/132
1/XPA
73/93
100
120
3,6
5,5
2614
2925
132-2
118/132
1/XPA
73/93
98
135
4,1
5,5
2614
2925
132-2
118/132
1/XPA
74/95
133
51
1,5
2,2
2880
2880
90-2
125/125
1/XPZ
71/89
129
64
2
3
2890
2890
100-2
125/125
1/XPA
72/91
126
75
2,5
4
2905
2905
112-2
125/125
1/XPA
73/92
123
88
3
4
2905
2905
112-2
125/125
1/XPA
73/94
121
101
3,6
5,5
2925
2925
132-2
125/125
1/XPA
74/94
119
114
4
5,5
2925
2925
132-2
125/125
1/XPA
74/95
116
128
4,7
5,5
2925
2925
132-2
125/125
1/XPA
74/95
153
50
1,7
2,2
3214
2880
90-2
125/112
1/XPZ
72/91
149
62
2,3
3
3225
2890
100-2
125/112
1/XPA
73/92
146
73
2,8
4
3242
2905
112-2
125/112
1/XPA
74/93
144
85
3,4
5,5
3264
2925
132-2
125/112
1/XPA
74/94
141
98
4
5,5
3264
2925
132-2
125/112
1/XPA
74/95
139
110
4,5
5,5
3264
2925
132-2
125/112
1/XPA
74/95
137
123
5,1
7,5
3270
2930
132-2
125/112
1/XPA
75/96
135
136
5,7
7,5
3270
2930
132-2
125/112
1/XPA
76/97
180
50
2
3
3673
2890
100-2
150/118
1/XPZ
73/92
176
60
2,6
4
3692
2905
112-2
150/118
1/XPA
73/92
172
71
3,2
4
3692
2905
112-2
150/118
1/XPA
74/93
171
83
3,9
5,5
3718
2925
132-2
150/118
1/XPA
74/95
168
94
4,5
5,5
3718
2925
132-2
150/118
1/XPA
75/96
166
106
5,2
7,5
3724
2930
132-2
150/118
1/XPA
75/96
164
118
5,8
7,5
3724
2930
132-2
150/118
1/XPA
76/97
162
130
6,5
7,5
3725
2930
132-2
150/118
1/XPA
76/98
206
49
2,2
3
4128
2890
100-2
160/112
1/XPA
73/92
203
60
3
4
4150
2905
112-2
160/112
1/XPA
74/93
201
70
3,7
5,5
4178
2925
132-2
160/112
1/XPA
75/94
198
81
4,4
5,5
4178
2925
132-2
160/112
1/XPA
75/95
195
92
5,1
7,5
4185
2930
132-2
160/112
1/XPA
76/97
193
103
5,8
7,5
4185
2930
132-2
160/112
1/XPA
76/97
192
114
6,6
11
4200
2940
160-2
160/112
2/XPZ
77/98
190
126
7,3
11
4200
2940
160-2
160/112
2/XPZ
78/99
238
49
2,5
4
4668
2905
112-2
180/112
1/XPA
74/93
233
59
3,3
4
4668
2905
112-2
180/112
1/XPA
75/94
232
69
4,2
5,5
4700
2925
132-2
180/112
1/XPA
76/96
229
79
5
7,5
4708
2930
132-2
180/112
1/XPA
76/96
226
90
5,8
7,5
4708
2930
132-2
180/112
1/XPA
77/98
225
101
6,6
11
4725
2940
160-2
180/112
2/XPZ
77/98
223
112
7,4
11
4725
2940
160-2
180/112
2/XPZ
78/99
221
123
8,2
11
4725
2940
160-2
180/112
2/XPZ
79/100
253
49
2,6
4
4923
2905
112-2
200/118
1/XPA
75/94
250
59
3,5
5,5
4957
2925
132-2
200/118
1/XPA
76/96
247
69
4,4
5,5
4957
2925
132-2
200/118
1/XPA
76/97
244
79
5,2
7,5
4966
2930
132-2
200/118
1/XPA
77/98
241
89
6,1
7,5
4966
2930
132-2
200/118
1/XPA
78/98
240
100
7
11
4983
2940
160-2
200/118
2/XPZ
78/99
238
111
7,8
11
4983
2940
160-2
200/118
2/XPZ
79/100
236
123
8,7
11
4983
2940
160-2
200/118
2/XPZ
80/101
268
49
2,8
4
5187
2905
112-2
200/112
1/XPA
76/96
266
59
3,7
5,5
5223
2925
132-2
200/112
1/XPA
77/97
262
69
4,6
5,5
5223
2925
132-2
200/112
1/XPA
77/98
260
79
5,5
7,5
5232
2930
132-2
200/112
1/XPA
78/98
257
90
6,4
7,5
5232
2930
132-2
200/112
2/XPZ
78/99
256
100
7,3
11
5250
2940
160-2
200/112
2/XPZ
79/100
254
111
8,2
11
5250
2940
160-2
200/112
2/XPZ
80/101
252
120
9,2
11
5250
2940
160-2
200/112
2/XPZ
82/104
304
48
3,2
4
5810
2905
112-2
200/100
1/XPA
81/102
302
58
4,2
5,5
5850
2925
132-2
200/100
1/XPA
82/103
298
68
5,5
7,5
5860
2930
132-2
200/100
1/XPA
82/103
296
78
6,2
7,5
5860
2930
132-2
200/100
1/XPA
83/104
295
88
7,3
11
5880
2940
160-2
200/100
2/XPZ
84/106
293
98
8,3
11
5880
2940
160-2
224/112
2/XPZ
84/107
290
108
9,3
11
5880
2940
160-2
224/112
2/XPZ
84/106
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
7
DT 20/42
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
90
100
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 20/42 DN 65
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
131
53
1,6
2,2
2312
2880
90-2
106/132
1/XPZ
69/83
126
65
2,1
3
2312
2890
100-2
112/140
1/XPZ
70/83
121
79
2,6
4
2324
2905
112-2
112/140
1/XPA
71/83
118
93
3,1
4
2324
2905
112-2
112/140
1/XPA
72/89
116
107
3,63
5,5
2340
2925
132-2
112/140
1/XPA
72/90
110
123
4,1
5,5
2301
2925
132-2
118/150
1/XPA
73/92
106
139
4,6
5,5
2285
2925
132-2
125/160
1/XPA
73/93
160
51
1,8
2,2
2688
2880
90-2
140/150
1/XPZ
70/88
155
63
2,4
3
2697
2890
100-2
140/150
1/XPA
71/89
151
75
3
4
2711
2905
112-2
140/150
1/XPA
71/90
140
89
3,5
5,5
2614
2925
132-2
118/132
1/XPA
72/91
137
103
4
5,5
2614
2925
132-2
118/132
1/XPA
73/92
131
117
5
5,5
2574
2925
132-2
132/150
1/XPA
73/93
129
131
5
7,5
2578
2930
132-2
132/150
1/XPA
74/95
250
50
2,7
4
3891
2905
112-2
150/112
1/XPA
73/92
247
60
3,6
5,5
3917
2925
132-2
150/112
1/XPA
74/93
243
71
4,4
5,5
3917
2925
132-2
150/112
1/XPA
75/94
239
82
5,3
7,5
3924
2930
132-2
150/112
1/XPA
75/95
236
93
6,2
7,5
3924
2930
232-2
150/112
2/XPZ
76/97
234
104
7
11
3937
2940
160-2
150/112
2/XPZ
77/98
232
116
7,9
11
3937
2940
160-2
150/112
2/XPZ
78/99
230
127
8,8
11
3937
2940
160-2
150/112
2/XPZ
79/100
270
49
2,9
4
4150
2905
112-2
160/112
1/XPA
74/93
267
59
3,8
5,5
4178
2925
132-2
160/112
1/XPA
75/94
262
70
4,7
5,5
4178
2925
132-2
160/112
1/XPA
76/96
259
80
5,7
7,5
4185
2930
132-2
160/112
1/XPA
76/96
257
91
6,6
11
4200
2940
160-2
160/112
2/XPZ
77/98
254
102
7,6
11
4200
2940
160-2
160/112
2/XPZ
78/99
252
113
8,5
11
4200
2940
160-2
160/112
2/XPZ
79/100
250
124
9,4
11
4200
2940
160-2
160/112
2/XPZ
80/101
289
49
3,1
4
4409
2905
112-2
170/112
1/XPA
75/94
286
60
4
5,5
4440
2925
132-2
170/112
1/XPA
76/96
283
70
5
7,5
4447
2930
132-2
170/112
1/XPA
76/97
279
80
6
7,5
4447
2930
132-2
170/112
1/XPA
77/98
277
91
7
11
4462
2940
160-2
170/112
2/XPZ
78/98
274
102
8
11
4462
2940
160-2
170/112
2/XPZ
79/100
272
113
9
11
4462
2940
160-2
170/112
2/XPZ
80/102
270
124
10
15
4463
2940
160-2
170/112
2/XPZ
81/102
235
50
2,6
4
3692
2905
112-2
150/118
1/XPA
73/92
232
60
3,4
5,5
3718
2925
132-2
150/118
1/XPA
73/92
228
71
4,2
5,5
3718
2925
132-2
150/118
1/XPA
74/93
224
82
5
7,5
3724
2930
132-2
150/118
1/XPA
74/95
221
93
5,9
7,5
3724
2930
132-2
150/118
1/XPA
75/96
219
104
6,7
11
3737
2940
160-2
150/118
2/XPZ
76/97
217
116
7,5
11
3737
2940
160-2
150/118
2/XPZ
77/98
215
127
8,4
11
3737
2940
160-2
150/118
2/XPZ
78/99
215
50
2,4
3
3429
2890
100-2
140/118
1/XPA
72/91
212
61
3,1
4
3447
2905
112-2
140/118
1/XPA
73/92
209
72
3,9
5,5
3470
2925
132-2
140/118
1/XPA
74/93
205
83
4,7
5,5
3470
2925
132-2
140/118
1/XPA
74/94
202
95
5,4
7,5
3476
2930
132-2
140/118
1/XPA
74/95
200
107
6,2
7,5
3476
2930
132-2
140/118
1/XPA
75/96
198
119
7
11
3488
2940
160-2
140/118
2/XPZ
76/97
196
131
7,7
11
3488
2940
160-2
140/118
2/XPZ
77/98
330
49
3,5
5,5
4957
2925
132-2
200/118
1/XPA
77/97
325
59
4,6
5,5
4957
2925
132-2
200/118
1/XPA
78/98
321
69
5,7
7,5
4957
2925
132-2
200/118
1/XPA
78/99
319
79
6,8
11
4983
2940
160-2
200/118
2/XPZ
79/100
335
89
8,5
11
5250
2940
160-2
200/112
2/XPZ
80/100
333
99
9,5
11
5250
2940
160-2
200/112
2/XPZ
81/102
200
50
2,2
3
3225
2890
100-2
125/112
1/XPA
71/89
196
61
2,9
4
3242
2905
112-2
125/112
1/XPA
72/91
193
72
3,7
5,5
3264
2925
132-2
125/112
1/XPA
73/92
190
84
4,4
5,5
3264
2925
132-2
125/112
1/XPA
73/94
187
96
5,1
7,5
3270
2930
132-2
125/112
1/XPA
74/94
184
108
5,9
7,5
3277
2930
132-2
132/118
1/XPA
74/95
183
120
6,6
11
3288
2940
160-2
132/118
2/XPZ
75/96
181
132
7,3
11
3288
2940
160-2
132/118
2/XPZ
76/97
309
49
3,3
4
4668
2905
112-2
180/112
1/XPA
76/96
306
59
4,3
5,5
4700
2925
132-2
180/112
1/XPA
77/97
302
69
5,4
7,5
4708
2930
132-2
180/112
1/XPA
77/98
299
79
6,4
7,5
4708
2930
132-2
180/112
1/XPA
78/98
297
90
7,5
11
4725
2940
160-2
180/112
2/XPZ
79/99
294
100
8,5
11
4725
2940
160-2
180/112
2/XPZ
80/101
175
51
2
3
2890
2890
100-2
125/125
1/XPA
71/89
171
62
2,6
4
2905
2905
112-2
125/125
1/XPA
71/90
166
74
3,3
4
2905
2905
112-2
125/125
1/XPA
72/91
164
86
3,9
5,5
2925
2925
132-2
125/125
1/XPA
73/92
160
99
4,6
5,5
2925
2925
132-2
125/125
1/XPA
73/93
158
112
5,2
7,5
2930
2930
132-2
132/132
1/XPA
74/95
156
124
5,9
7,5
2930
2930
132-2
132/132
1/XPA
74/95
154
137
6,6
11
2940
2940
160-2
132/132
2/XPZ
75/96
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
8
DT 30/42
DT 30/72
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
90
100
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 30/42 DN 65
DT 30/72 DN 80
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
222
50
2,5
3
2550
2890
100-2
150/170
1/XPA
70/91
217
62
3,3
4
2563
2905
112-2
150/170
1/XPA
71/91
213
73
4,1
5,5
2580
2925
132-2
150/170
1/XPA
72/92
208
86
4,9
7,5
2585
2930
132-2
150/170
1/XPA
73/94
204
98
5,7
7,5
2585
2930
132-2
150/170
1/XPA
74/94
201
111
6,6
11
2594
2940
160-2
150/170
1/XPA
74/95
198
124
7,4
11
2594
2940
160-2
150/170
1/XPA
74/96
195
137
8,2
11
2594
2940
160-2
150/170
1/XPA
74/95
260
50
2,8
4
2905
2905
112-2
170/170
1/XPA
71/92
256
60
3,8
5,5
2925
2925
132-2
170/170
1/XPA
71/92
250
72
4,7
5,5
2925
2925
132-2
170/170
1/XPA
72/93
246
83
5,6
7,5
2930
2930
132-2
170/170
1/XPA
73/95
243
95
6,5
11
2940
2940
160-2
170/170
1/XPA
75/96
239
107
7,5
11
2940
2940
160-2
170/170
1/XPA
75/96
236
119
8,4
11
2940
2940
160-2
170/170
1/XPA
76/97
233
131
9,3
11
2940
2940
160-2
170/170
1/XPA
76/96
297
49
3,2
4
3247
2905
112-2
190/170
1/XPA
71/92
293
60
4,2
5,5
3269
2925
132-2
190/170
1/XPA
71/92
288
70
5,3
7,5
3275
2930
132-2
190/170
1/XPA
73/94
283
81
6,3
7,5
3275
2930
132-2
190/170
1/XPA
74/95
280
92
7,3
11
3286
2940
160-2
190/170
1/XPA
76/96
276
104
8,4
11
3286
2940
160-2
190/170
1/XPA
76/97
273
115
9,4
11
3286
2940
160-2
190/170
1/XPA
77/98
270
127
10,4
15
3286
2940
160-2
190/170
1/XPA
77/98
340
49
3,6
5,5
3648
2925
132-2
212/170
1/XPA
72/92
334
59
4,8
7,5
3654
2930
132-2
212/170
1/XPA
72/92
329
69
5,9
7,5
3654
2930
132-2
212/170
1/XPA
73/94
325
80
7,1
11
3666
2940
160-2
212/170
1/XPA
75/96
321
91
8,2
11
3666
2940
160-2
212/170
1/XPA
76/97
318
102
9,4
11
3666
2940
160-2
212/170
1/XPA
77/97
314
113
10,5
15
3666
2940
160-2
212/170
1/XPA
78/98
312
124
11,7
15
3666
2940
160-2
212/170
1/XPA
78/99
362
49
3,8
5,5
3854
2925
132-2
224/170
1/XPA
73/93
356
59
5
7,5
3860
2930
132-2
224/170
1/XPA
73/93
351
69
6,2
7,5
3860
2930
132-2
224/170
1/XPA
74/95
348
80
7,5
11
3874
2940
160-2
224/170
1/XPA
76/96
344
91
8,7
11
3874
2940
160-2
224/170
1/XPA
77/97
340
101
9,9
15
3874
2940
160-2
224/170
1/XPA
78/98
337
112
11,1
15
3874
2940
160-2
224/170
1/XPA
78/99
334
123
12,4
15
3874
2940
160-2
224/170
2/XPA
79/99
385
49
4
5,5
4061
2925
132-2
236/170
1/XPA
74/94
379
58
5,3
7,5
4068
2930
132-2
236/170
1/XPA
73/94
375
68
6,6
11
4081
2940
160-2
236/170
1/XPA
74/95
370
79
7,9
11
4081
2940
160-2
236/170
1/XPA
77/97
366
89
9,2
11
4081
2940
160-2
236/170
1/XPA
77/98
362
100
10,5
15
4081
2940
160-2
236/170
2/XPA
78/99
359
110
11,7
15
4081
2940
160-2
236/170
2/XPA
79/100
356
131
13
18,5
4081
2940
160-2
236/170
2/XPA
79/100
401
49
4,1
5,5
4210
2925
132-2
190/132
1/XPA
74/94
397
59
5,5
7,5
4217
2930
132-2
190/132
1/XPA
75/95
391
69
6,9
11
4232
2940
160-2
190/132
1/XPA
76/97
386
79
8,2
11
4232
2940
160-2
190/132
1/XPA
77/98
382
89
9,5
11
4232
2940
160-2
190/132
1/XPA
78/98
379
100
10,9
15
4232
2940
160-2
190/132
2/XPA
79/99
376
111
12,2
15
4232
2940
160-2
190/132
2/XPA
80/101
373
121
13,5
18,5
4232
2940
160-2
190/132
2/XPA
80/101
424
48
4,4
5,5
4432
2925
132-2
200/132
1/XPA
76/95
419
58
5,8
7,5
4439
2930
132-2
200/132
1/XPA
76/96
415
68
7,2
11
4455
2940
160-2
200/132
1/XPA
78/98
410
78
8,6
11
4455
2940
160-2
200/132
1/XPA
78/98
406
88
10,1
15
4455
2940
160-2
200/132
1/XPA
79/99
403
98
11,5
15
4455
2940
160-2
200/132
2/XPA
80/100
400
109
12,9
15
4455
2940
160-2
200/132
2/XPA
81/102
397
119
14,3
18,5
4455
2940
160-2
200/132
2/XPA
80/102
453
48
4,7
5,5
4698
2925
132-2
212/132
1/XPA
77/97
447
58
6,2
7,5
4706
2930
132-2
212/132
1/XPA
77/97
444
68
7,7
11
4722
2940
160-2
212/132
1/XPA
79/99
439
78
9,2
11
4722
2940
160-2
212/132
1/XPA
79/99
435
88
10,7
15
4722
2940
160-2
212/132
2/XPA
80/100
432
98
12,2
15
4722
2940
160-2
212/132
2/XPA
81/101
428
108
13,7
18,5
4722
2940
160-2
212/132
2/XPA
82/103
426
118
15,2
18,5
4722
2940
160-2
212/132
2/XPA
82/104
482
48
5
7,5
4972
2930
132-2
224/132
1/XPA
77/98
478
58
6,6
11
4989
2940
160-2
224/132
1/XPA
78/98
472
67
8,2
11
4989
2940
160-2
224/132
1/XPA
80/100
468
77
9,8
15
4989
2940
160-2
224/132
1/XPA
80/101
464
87
11,3
15
4989
2940
160-2
224/132
2/XPA
81/101
460
97
12,9
15
4989
2940
160-2
224/132
2/XPA
82/103
457
107
14,5
18,5
4989
2940
160-2
224/132
2/XPA
82/104
511
48
5,3
7,5
5239
2930
132-2
236/132
1/XPA
80/100
506
58
7
11
5256
2940
160-2
236/132
1/XPA
81/101
501
67
8,7
11
5256
2940
160-2
236/132
1/XPA
82/102
497
77
10,3
15
5256
2940
160-2
236/132
2/XPA
82/102
493
87
12
15
5256
2940
160-2
236/132
2/XPA
82/102
489
97
13,6
18,5
5256
2940
160-2
236/132
2/XPA
83/104
486
106
15,3
18,5
5256
2940
160-2
236/132
2/XPA
83/105
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
9
DT 40/72
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
90
100
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 40/72 DN 80
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
264
51
3
4
2256
2905
112-2
132/170
1/XPA
71/92
258
63
4
5,5
2271
2925
132-2
132/170
1/XPA
71/92
252
75
5
7,5
2275
2930
132-2
132/170
1/XPA
72/93
245
87
6
7,5
2275
2930
132-2
132/170
1/XPA
73/95
241
100
7
11
2283
2940
160-2
132/170
1/XPA
75/96
237
113
7,9
11
2283
2940
160-2
132/170
2/XPA
75/96
233
126
8,9
11
2283
2940
160-2
132/170
2/XPA
76/97
312
50
3,4
5,5
2581
2925
132-2
150/170
1/XPA
71/92
304
61
4,5
5,5
2581
2925
132-2
150/170
1/XPA
71/92
297
73
5,6
7,5
2585
2930
132-2
150/170
1/XPA
73/94
293
84
6,8
11
2594
2940
160-2
150/170
1/XPA
74/95
287
96
7,9
11
2594
2940
160-2
150/170
1/XPA
76/96
283
108
9
11
2594
2940
160-2
150/170
2/XPA
76/97
279
121
10,1
15
2594
2940
160-2
150/170
2/XPA
77/98
362
50
4
5,5
2925
2925
132-2
170/170
1/XPA
72/92
355
60
5,2
7,5
2930
2930
132-2
170/170
1/XPA
72/92
348
71
6,4
7,5
2930
2930
132-2
170/170
1/XPA
73/94
344
82
7,7
11
2940
2940
160-2
170/170
1/XPA
75/96
339
93
9
11
2940
2940
160-2
170/170
1/XPA
76/97
334
105
10,2
15
2940
2940
160-2
170/170
2/XPA
77/97
330
116
11,5
15
2940
2940
160-2
170/170
2/XPA
78/98
413
49
4,4
5,5
3269
2925
132-2
190/170
1/XPA
73/93
406
60
5,8
7,5
3275
2930
132-2
190/170
1/XPA
73/93
400
70
7,3
11
3286
2940
160-2
190/170
1/XPA
74/95
395
81
8,7
11
3286
2940
160-2
190/170
1/XPA
76/96
390
91
10,1
15
3286
2940
160-2
190/170
1/XPA
77/97
385
102
11,5
15
3286
2940
160-2
190/170
2/XPA
78/98
381
114
12,9
15
3286
2940
160-2
190/170
2/XPA
78/99
469
49
5
7,5
3654
2930
132-2
212/170
1/XPA
74/94
463
59
6,6
11
3666
2940
160-2
212/170
1/XPA
73/94
456
69
8,1
11
3666
2940
160-2
212/170
1/XPA
74/95
450
79
9,7
15
3666
2940
160-2
212/170
1/XPA
77/97
445
90
11,3
15
3666
2940
160-2
212/170
1/XPA
77/98
441
101
12,8
15
3666
2940
160-2
212/170
2/XPA
78/99
437
111
14,4
18,5
3666
2940
160-2
212/170
2/XPA
79/100
499
49
5,3
7,5
3861
2930
132-2
224/170
1/XPA
74/94
493
59
7
11
3874
2940
160-2
224/170
1/XPA
75/95
487
69
8,6
11
3874
2940
160-2
224/170
1/XPA
76/97
481
79
10,3
15
3874
2940
1650-2
224/170
1/XPA
77/98
476
90
12
15
3874
2940
160-2
224/170
1/XPA
78/98
472
101
13,6
18,5
3874
2940
160-2
224/170
2/XPA
79/99
468
111
15,3
18,5
3874
2940
160-2
224/170
2/XPA
80/101
530
49
5,6
7,5
4068
2930
132-2
236/170
1/XPA
76/95
524
59
7,4
11
4081
2940
160-2
236/170
1/XPA
76/96
517
69
9,1
11
4081
2940
160-2
236/170
1/XPA
78/98
511
79
10,9
15
4081
2940
160-2
236/170
1/XPA
78/98
506
89
12,6
15
4081
2940
160-2
236/170
2/XPA
79/99
502
99
14,4
18,5
4081
2940
160-2
236/170
2/XPA
80/100
499
109
16,2
22
4088
2945
180-2
236/170
2/XPA
81/102
551
49
5,9
7,5
4217
2930
132-2
190/132
1/XPA
77/97
546
59
7,7
11
4232
2940
160-2
190/132
1/XPA
77/97
539
69
9,5
11
4232
2940
160-2
190/132
1/XPA
79/99
533
79
11,3
15
4232
2940
160-2
190/132
2/XPA
79/99
529
89
13,1
18,5
4232
2940
160-2
190/132
2/XPA
80/100
524
99
14,9
18,5
4232
2940
160-2
190/132
2/XPA
81/101
522
110
16,8
22
4239
2945
180-2
190/132
2/XPA
82/103
584
49
6,2
7,5
4439
2930
132-2
200/132
1/XPA
77/98
578
59
8,2
11
4455
2940
160-2
200/132
1/XPA
78/98
572
68
10,1
15
4455
2940
160-2
200/132
1/XPA
80/100
566
78
12
15
4455
2940
160-2
200/132
2/XPA
80/101
561
88
13,9
18,5
4455
2940
160-2
200/132
2/XPA
81/101
557
98
15,8
18,5
4455
2940
160-2
200/132
2/XPA
82/103
554
108
17,7
22
4462
2945
180-2
200/132
2/XPA
82/104
625
49
6,7
11
4722
2940
160-2
212/132
1/XPA
80/100
617
59
8,7
11
4722
2940
160-2
212/132
1/XPA
81/101
611
68
10,7
15
4722
2940
160-2
212/132
2/XPA
82/102
605
78
12,7
15
4722
2940
160-2
212/132
2/XPA
82/101
600
88
14,8
18,5
4722
2940
160-2
212/132
2/XPA
82/102
597
97
16,8
22
4730
2945
180-2
212/132
2/XPA
83/104
594
107
18,9
22
4730
2945
180-2
212/132
2/XPA
84/105
664
49
7,2
11
4989
2940
160-2
224/132
1/XPA
81/102
656
59
9,3
11
4989
2940
160-2
224/132
1/XPA
82/102
650
68
11,4
15
4989
2940
160-2
224/132
2/XPA
83/103
644
78
13,5
18,5
4989
2940
160-2
224/132
2/XPA
83/103
640
87
15,7
18,5
4989
2940
160-2
224/132
2/XPA
84/104
637
97
17,9
22
4998
2945
180-2
224/132
2/XPA
84/105
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
10
DT 50/72
DT 50/102
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
90
100
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 50/72 DN 80
DT 50/102 DN 100
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
482
51
5,4
7,5
2585
2930
132-2
150/170
2/XPA
67/88
474
62
7,1
11
2594
2940
160-2
150/170
2/XPA
67/89
465
73
8,8
11
2594
2940
160-2
150/170
2/XPA
68/91
458
84
10,4
15
2594
2940
160-2
150/170
2/XPA
68/92
452
95
12,1
15
2594
2940
160-2
150/170
2/XPA
68/92
446
107
13,8
18,5
2594
2940
160-2
150/170
2/XPA
69/93
441
119
15,4
18,5
2594
2940
160-2
150/170
2/XPA
69/93
438
130
17,1
22
2599
2945
180-2
150/170
2/XPA
70/94
558
51
6,2
7,5
2930
2930
132-2
170/170
2/XPA
68/90
550
61
8,1
11
2940
2940
160-2
170/170
2/XPA
68/91
541
72
10,0
15
2940
2940
160-2
170/170
2/XPA
69/93
534
83
11,9
15
2940
2940
160-2
170/170
2/XPA
69/93
528
94
13,8
18,5
2940
2940
160-2
170/170
2/XPA
69/93
522
105
15,7
18,5
2940
2940
160-2
170/170
2/XPA
70/94
519
116
17,6
22
2945
2945
180-2
170/170
2/XPA
70/94
516
127
19,6
30
2950
2950
200-2
170/170
2/XPA
72/96
598
51
6,7
11
3118
2940
160-2
180/170
2/XPA
69/91
588
61
8,7
11
3113
2940
160-2
180/170
2/XPA
70/92
579
72
10,7
15
3113
2940
160-2
180/170
2/XPA
70/94
572
82
12,5
15
3113
2940
160-2
180/170
2/XPA
71/95
566
93
14,7
18,5
3113
2940
160-2
180/170
2/XPA
71/95
562
104
16,7
22
3118
2945
160-2
180/170
2/XPA
71/95
557
115
18,7
22
3118
2945
180-2
180/170
2/XPA
71/95
554
126
20,8
30
3124
2950
200-2
180/170
3/XPA
72/96
635
51
7,1
11
3285
2940
160-2
190/170
2/XPA
69/91
626
61
9,2
11
3286
2940
160-2
190/170
2/XPA
70/93
617
71
11,3
15
3286
2940
160-2
190/170
2/XPA
71/94
610
82
13,4
18,5
3286
2940
160-2
190/170
2/XPA
71/95
604
92
15,5
18,5
3286
2940
160-2
190/170
2/XPA
71/95
600
103
17,7
22
3291
2945
180-2
190/170
2/XPA
72/96
596
114
19,9
30
3297
2950
200-2
190/170
3/XPA
72/96
592
124
22,0
30
3297
2950
200-2
190/170
3/XPA
73/97
673
51
7,6
11
3459
2940
160-2
200/170
2/XPA
70/92
664
61
9,8
15
3459
2940
160-2
200/170
2/XPA
71/93
655
71
12,0
15
3459
2940
160-2
200/170
2/XPA
71/95
648
81
14,2
18,5
3459
2940
160-2
200/170
2/XPA
72/95
643
92
16,5
22
3465
2945
180-2
200/170
2/XPA
72/96
638
102
18,7
22
3465
2945
180-2
200/170
2/XPA
72/96
635
113
21,0
30
3471
2950
200-2
200/170
3/XPA
73/96
631
123
23,2
30
3471
2950
200-2
200/170
3/XPA
73/97
719
51
8,1
11
3666
2940
160-2
212/170
2/XPA
70/92
709
61
10,5
15
3666
2940
160-2
212/170
2/XPA
71/93
701
71
12,8
15
3666
2940
160-2
212/170
2/XPA
72/95
694
81
15,1
18,5
3666
2940
160-2
212/170
2/XPA
73/95
689
91
17,5
22
3673
2945
180-2
212/170
2/XPA
73/96
685
102
20,0
30
3679
2950
200-2
212/170
2/XPA
73/96
680
112
22,3
30
3679
2950
200-2
212/170
3/XPA
74/97
676
122
24,7
30
3679
2950
200-2
212/170
3/XPA
74/97
777
49
8,3
11
3920
2940
160-2
200/150
2/XPA
71/92
767
59
10,8
15
3920
2940
160-2
200/150
2/XPA
72/94
759
68
13,3
18,5
3920
2940
160-2
200/150
2/XPA
73/95
752
78
15,9
18,5
3920
2940
160-2
200/150
2/XPA
74/96
747
88
18,5
22
3927
2945
180-2
200/150
2/XPA
73/96
743
98
21,1
30
3933
2950
200-2
200/150
2/XPA
74/96
728
109
23,3
30
3887
2950
200-2
224/170
2/XPA
74/97
727
119
25,9
30
3887
2950
200-2
224/170
3/XPA
75/97
829
49
8,9
11
4155
2940
160-2
212/150
2/XPA
71/92
819
58
11,5
15
4155
2940
160-2
212/150
2/XPA
72/94
810
68
14,2
18,5
4155
2940
160-2
212/150
2/XPA
73/95
805
78
16,9
22
4162
2945
180-2
212/150
2/XPA
74/96
800
87
19,7
30
4169
2950
200-2
212/150
2/XPA
74/96
795
97
22,4
30
4169
2950
200-2
212/150
2/XPA
74/97
774
108
24,7
30
4095
2950
200-2
236/170
2/XPA
75/97
771
119
27,4
37
4102
2955
200-2
236/170
3/XPA
76/97
880
49
9,4
11
4390
2940
160-2
224/150
2/XPA
72/93
870
58
12,3
15
4390
2940
160-2
224/150
2/XPA
73/95
862
68
15,1
18,5
4390
2940
160-2
224/150
2/XPA
74/96
857
77
18
22
4398
2945
180-2
224/150
2/XPA
75/96
852
87
20,9
30
4405
2950
200-2
224/150
2/XPA
75/97
847
97
23,8
30
4405
2950
200-2
224/150
2/XPA
75/97
844
108
26,7
37
4413
2955
200-2
224/150
3/XPA
76/98
840
118
29,6
37
4413
2955
200-2
224/150
3/XPA
77/98
953
49
10,3
15
4722
2940
160-2
212/132
2/XPA
73/94
943
58
13,3
18,5
4722
2940
160-2
212/132
2/XPA
74/95
937
68
16,4
22
4730
2945
180-2
212/132
2/XPA
75/96
931
77
19,5
30
4738
2950
200-2
212/132
2/XPA
76/96
925
87
22,6
30
4738
2950
200-2
212/132
2/XPA
76/97
920
97
25,7
30
4738
2950
200-2
212/132
3/XPA
77/98
896
107
28,2
37
4649
2955
200-2
236/150
3/XPA
77/99
892
117
31,3
37
4649
2955
200-2
236/150
3/XPA
78/99
1011
49
11
15
4989
2940
160-2
224/132
2/XPA
74/95
1002
58
14,2
18,5
4989
2940
160-2
224/132
2/XPA
75/96
995
68
17,5
22
4998
2945
180-2
224/132
2/XPA
75/97
990
77
20,7
30
5006
2950
200-2
224/132
2/XPA
76/97
984
87
24
30
5006
2950
200-2
224/132
2/XPA
76/98
981
97
27,4
37
5015
2955
200-2
224/132
3/XPA
78/98
976
107
30,7
37
5015
2955
200-2
224/132
3/XPA
78/100
971
117
34
45
5015
2955
200-2
224/132
4/XPA
79/101
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
11
DT 60/102
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
90
100
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 60/102 DN 100
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
654
50
7,1
11
2634
2940
160-2
224/250
2/XPA
66/91
641
61
9,3
11
2634
2940
160-2
224/250
2/XPA
68/92
631
71
11,5
15
2634
2940
160-2
224/250
2/XPA
68/92
622
83
13,8
18,5
2634
2940
160-2
224/250
2/XPA
68/93
616
94
16
22
2639
2945
180-2
224/250
2/XPA
69/93
611
105
18,2
22
2643
2945
200-2
224/250
2/XPA
70/94
605
116
20,4
30
2643
2950
200-2
224/250
2/XPA
70/93
601
127
22,6
30
2643
2950
200-2
224/250
2/XPA
72/96
699
50
8
11
2791
2940
160-2
224/236
2/XPA
66/90
687
61
10
15
2791
2940
160-2
224/236
2/XPA
68/92
676
71
12,3
15
2791
2940
160-2
224/236
2/XPA
68/93
688
81
14,7
18,5
2791
2940
160-2
224/236
2/XPA
69/93
661
92
17
22
2795
2945
180-2
224/236
2/XPA
69/93
656
103
19,4
30
2800
2950
200-2
224/236
2/XPA
69/93
651
114
21,8
30
2800
2950
200-2
224/236
2/XPA
70/94
646
125
24,2
30
2800
2950
200-2
224/236
2/XPA
72/96
742
50
8
11
2940
2940
160-2
224/224
2/XPA
67/91
730
61
10,5
15
2940
2940
160-2
224/224
2/XPA
68/93
719
71
13
18,5
2940
2940
160-2
224/224
2/XPA
69/93
711
81
15,5
18,5
2940
2940
160-2
224/224
2/XPA
69/93
705
92
18
22
2945
2945
180-2
224/224
2/XPA
70/95
700
103
20,5
30
2950
2950
200-2
224/224
2/XPA
70/94
694
114
23
30
2950
2950
200-2
224/224
2/XPA
71/94
689
124
25,5
30
2950
2950
200-2
224/224
2/XPA
72/96
787
50
8,5
11
3098
2940
160-2
236/224
2/XPA
68/92
775
60
11,1
15
3098
2940
160-2
236/224
2/XPA
69/94
765
71
13,7
18,5
3095
2940
160-2
236/224
2/XPA
70/94
757
81
16,3
22
3103
2945
180-2
236/224
2/XPA
70/94
752
91
19
22
3108
2945
180-2
236/224
2/XPA
70/95
745
102
21,6
30
3108
2950
200-2
236/224
2/XPA
71/95
740
113
24,2
30
3108
2950
200-2
236/224
2/XPA
72/95
736
122
27
37
3113
2955
200-2
236/224
2/XPA
73/96
840
49
9,1
11
3282
2940
160-2
250/224
2/XPA
70/93
828
60
11,8
15
3282
2940
160-2
250/224
2/XPA
70/94
818
70
14,6
18,5
3282
2940
160-2
250/224
2/XPA
71/94
810
80
17,4
22
3287
2945
180-2
250/224
2/XPA
71/95
805
91
20,2
30
3292
2950
200-2
250/224
2/XPA
71/95
798
101
23
30
3292
2950
200-2
250/224
2/XPA
72/96
793
112
26
30
3292
2950
200-2
250/224
2/XPA
73/96
790
121
28,7
37
3298
2955
200-2
250/224
2/XPA
74/97
893
50
9,7
15
3467
2940
160-2
250/212
2/XPA
70/93
881
60
12,6
15
3467
2940
160-2
250/212
2/XPA
71/94
871
70
15,6
18,5
3467
2940
160-2
250/212
2/XPA
71/95
864
80
18,4
22
3473
2945
180-2
250/212
2/XPA
72/95
858
90
21,5
30
3479
2950
200-2
250/212
2/XPA
72/96
852
100
24,4
30
3479
2950
200-2
250/212
2/XPA
73/96
848
110
27,4
37
3485
2955
200-2
250/212
2/XPA
73/96
844
120
30,4
37
3485
2955
200-2
250/212
2/XPA
74/97
952
50
10,4
15
3675
2940
160-2
250/200
2/XPA
71/93
940
60
13,5
18,5
3675
2940
160-2
250/200
2/XPA
71/95
932
70
16,6
22
3681
2945
180-2
250/200
2/XPA
72/95
926
80
19,7
30
3688
2950
200-2
250/200
2/XPA
72/96
919
90
22,8
30
3688
2950
200-2
250/200
2/XPA
73/96
914
99
26
37
3694
2955
200-2
250/200
2/XPA
73/97
909
109
29,2
37
3694
2955
200-2
250/200
2/XPA
74/96
903
120
32,3
45
3694
2955
200-2
250/200
3/XPA
75/98
1007
50
11,3
15
3868
2940
160-2
250/190
2/XPA
72/94
996
60
14,6
18,5
3868
2940
160-2
250/190
2/XPA
72/96
988
70
17,9
22
3875
2945
180-2
250/190
2/XPA
73/95
982
79
21,2
30
3882
2950
200-2
250/190
2/XPA
74/96
974
89
24,1
30
3882
2950
200-2
250/190
2/XPA
74/96
970
99
27,5
37
3888
2955
200-2
250/190
2/XPA
74/98
964
109
30,8
37
3888
2955
200-2
250/190
2/XPA
75/97
959
120
34,1
45
3888
2955
200-2
250/190
3/XPA
76/99
1069
50
12
15
4081
2940
160-2
236/170
2/XPA
73/95
1057
60
15,4
18,5
4083
2940
160-2
250/180
2/XPA
73/96
1052
70
19
22
4097
2950
180-2
250/180
2/XPA
74/95
1043
79
22,5
30
4097
2950
200-2
250/180
2/XPA
75/97
1036
89
26
30
4097
2950
200-2
250/180
2/XPA
75/97
1032
98
29,2
37
4104
2955
200-2
250/180
2/XPA
75/98
1025 109 32,6 45 4104 2955 200-2
250/180
3/XPA
76/99
1021
119
36,1
45
4104
2955
200-2
250/180
3/XPA
77/100
1138
51
12,6
15
4324
2940
160-2
250/170
2/XPA
72/96
1128
60
16,3
22
4331
2945
180-2
250/170
2/XPA
72/96
1121
70
20
30
4338
2950
200-2
250/170
2/XPA
74/4/96
1113
79
23,6
30
4338
2950
200-2
250/170
2/XPA
75/97
1108
88
27,4
37
4346
2955
200-2
250/170
2/XPA
75/97
1102
98
31,1
37
4346
2955
200-2
250/170
2/XPA
75/98
1095
108
34,7
45
4346
2955
200-2
250/170
3/XPA
76/99
1090
118
38,5
45
4346
2955
200-2
250/170
3/XPA
77/100
1215
51
13,5
18,5
4594
2940
160-2
250/160
2/XPA
74/96
1206
60
17,3
22
4602
2945
180-2
250/160
2/XPA
74/97
1198
70
21,2
30
4609
2950
200-2
250/160
2/XPA
75/96
1190
79
25
30
4609
2950
200-2
250/160
2/XPA
76/97
1186
88
29,3
37
4617
2955
200-2
250/160
2/XPA
75/97
1180
98
33,2
45
4617
2955
200-2
250/160
3/XPA
75/98
1173
108
37,1
45
4617
2955
200-2
250/160
3/XPA
76/99
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
12
DT 65/102
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
90
100
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 65/102 DN 100
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
707
51
7,7
11
1629
1460
160-4
250/224
2/XPA
72/90
689
62
10,2
15
1629
1460
160-4
250/224
2/XPA
74/91
675
73
12,7
15
1629
1460
160-4
250/224
2/XPA
75/92
666
84
15,3
18,5
1635
1465
180-4
250/224
2/XPA
75/93
656
96
17,7
22
1635
1465
180-4
250/224
2/XPA
76/93
647
108
20,2
30
1635
1465
200-4
250/224
2/XPA
76/94
640
120
22,8
30
1635
1465
200-4
250/224
3/XPA
77/95
634
132
25,3
30
1635
1465
200-4
250/224
3/XPA
77/95
753
50
8,2
11
1718
1460
160-4
200/170
2/XPA
73/91
768
61
10,9
15
1718
1460
160-4
200/170
2/XPA
75/92
727
72
13,5
18,5
1728
1465
180-4
250/212
2/XPA
75/92
715
83
16,2
22
1728
1465
180-4
250/212
2/XPA
76/93
704
95
18,8
22
1728
1465
180-4
250/212
2/XPA
76/94
696
107
21,5
30
1728
1465
200-4
250/212
2/XPA
77/95
688
118
24,1
30
1728
1465
200-4
250/212
3/XPA
77/95
688
130
26,9
37
1739
1475
200-4
250/212
3/XPA
77/96
809
50
8,7
11
1817
1460
160-4
224/180
2/XPA
74/92
788
61
11,5
15
1817
1460
160-4
224/180
2/XPA
75/92
776
71
14,3
18,5
1823
1465
180-4
224/180
2/XPA
76/93
764
83
17,1
22
1823
1465
180-4
224/180
2/XPA
76/94
758
94
19,9
30
1831
1465
200-4
250/200
2/XPA
77/95
750
105
22,7
30
1831
1465
200-4
250/200
2/XPA
77/95
742
117
25,5
30
1831
1465
200-4
250/200
3/XPA
77/96
743
128
28,6
37
1844
1475
200-4
250/200
3/XPA
78/96
897
50
9,6
15
1993
2940
160-2
160/236
2/XPA
75/92
880
60
12,7
15
1993
2940
160-2
160/236
2/XPA
76/93
867
71
15,8
18,5
1997
2945
160-2
160/236
2/XPA
76/94
857
82
18,8
22
2000
2950
180-2
160/236
2/XPA
77/95
850
92
21,9
30
2006
2950
200-2
170/250
2/XPA
77/95
841
103
25
30
2006
2950
200-2
170/250
2/XPA
77/96
836
114
28,1
37
2009
2955
200-2
170/250
3/XPA
78/96
830
125
31,2
37
2009
2955
200-2
170/250
3/XPA
78/97
961
49
10,2
15
2117
2940
160-2
180/250
2/XPA
75/93
944
60
13,4
18,5
2117
2940
160-2
180/250
2/XPA
76/94
932
70
16,6
22
2120
2945
180-2
180/250
2/XPA
77/94
922
81
19,9
30
2124
2950
200-2
180/250
2/XPA
77/95
912
91
23,2
30
2124
2950
200-2
180/250
2/XPA
77/96
905
102
26,5
37
2128
2955
200-2
180/250
2/XPA
78/96
898
113
29,8
37
2128
2955
200-2
180/250
3/XPA
78/97
890
125
33,1
45
2128
2955
200-2
180/250
3/XPA
78/97
1022
49
10,7
15
2234
2940
160-2
190/250
2/XPA
76/93
1005
59
14,2
18,5
2234
2940
160-2
190/250
2/XPA
77/94
992
70
17,6
22
2235
2945
180-2
170/224
2/XPA
77/95
982
80
21,1
30
2239
2950
200-2
170/224
2/XPA
77/96
972
91
24,5
30
2242
2950
200-2
190/250
2/XPA
78/96
967
101
28,1
37
2246
2955
200-2
190/250
3/XPA
78/97
960
112
31,5
37
2246
2955
200-2
190/250
3/XPA
78/97
952
123
35
45
2246
2955
200-2
190/250
3/XPA
78/97
1084
49
11,3
15
2363
2940
160-2
180/224
2/XPA
76/94
1073
59
14,9
18,5
2363
2940
160-2
180/224
2/XPA
77/95
1061
69
18,6
22
2367
2945
180-2
180/224
2/XPA
77/95
1045
79
22,2
30
2360
2950
200-2
200/250
2/XPA
78/96
1035
90
25,8
30
2360
2950
200-2
200/250
2/XPA
78/97
1029
100
29,6
37
2364
2955
200-2
200/250
3/XPA
78/97
1020
112
33,2
45
2364
2955
200-2
200/250
3/XPA
78/97
1014
122
36,8
45
2364
2955
200-2
200/250
3/XPA
78/99
1157
49
12,1
15
2499
2940
160-2
170/200
2/XPA
77/94
1143
59
15,9
18,5
2499
2940
160-2
170/200
2/XPA
77/95
1131
69
19,8
30
2502
2950
200-2
212/250
2/XPA
77/96
1119
79
23,7
30
2502
2950
200-2
212/250
2/XPA
78/97
1111
89
27,5
37
2506
2955
200-2
212/250
2/XPA
78/97
1103
100
31,4
37
2506
2955
200-2
212/250
3/XPA
78/99
1094
111
35,3
45
2506
2955
200-2
212/250
3/XPA
78/99
1088
121
39,1
45
2506
2955
200-2
212/250
3/XPA
79/100
1231
49
12,8
15
2634
2940
160-2
224/250
2/XPA
77/95
1216
59
16,9
22
2639
2945
180-2
224/250
2/XPA
77/96
1205
68
20,9
30
2643
2950
200-2
224/250
2/XPA
77/96
1193
78
25
30
2643
2950
200-2
224/250
2/XPA
78/97
1186
89
29,2
37
2648
2955
200-2
224/250
2/XPA
78/99
1175
99
33,2
45
2648
2955
200-2
224/250
3/XPA
79/100
1168
110
37,3
45
2648
2955
200-2
224/250
3/XPA
79/100
1304
49
13,6
18,5
2775
2940
160-2
236/250
2/XPA
77/96
1293
58
17,9
22
2785
2945
180-2
236/250
2/XPA
77/96
1279
68
22,2
30
2785
2950
200-2
236/250
2/XPA
78/98
1270
78
26,5
37
2790
2955
200-2
236/250
2/XPA
78/99
1260
88
30,8
37
2790
2955
200-2
236/250
2/XPA
79/100
1250
99
35,1
45
2790
2955
200-2
236/250
3/XPA
80/101
1242
109
39,4
45
2790
2955
200-2
236/250
3/XPA
80/101
1390
49
14,4
18,5
2940
2940
160-2
250/250
2/XPA
78/97
1376
58
19
22
2945
2945
180-2
250/250
2/XPA
78/98
1365
68
23,5
30
2950
2950
200-2
250/250
2/XPA
78/99
1356
78
28,1
37
2955
2955
200-2
250/250
2/XPA
79/100
1344
88
32,7
45
2955
2955
200-2
250/250
3/XPA
80/101
1336
98
37,3
45
2955
2955
200-2
250/250
3/XPA
80/102
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
13
DT 66/202
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
90
100
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 66/202 DN 150
DT 66/202*
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
997
50
10,8
15
1880
2925
160-2
180/280
1/XPB
74/91
981
61
14,2
18,5
1887
2935
160-2
180/280
1/XPB
74/92
975
71
17,8
22
1893
2945
180-2
180/280
2/XPB
74/92
963
82
21,2
30
1896
2950
200-2
180/280
2/XPB
75/93
952
93
24,7
30
1896
2950
200-2
180/280
2/XPB
75/94
945
104
28,2
37
1900
2955
200-2
180/280
2/XPB
76/95
937
115
31,6
37
1900
2955
200-2
180/280
2/XPB
77/96
933
126
35,1
45
1903
2960
225-2
180/280
3/XPB
78/97
1070
50
11,5
15
1985
2925
160-2
190/280
1/XPB
75/92
1055
60
15,1
18,5
1992
2935
160-2
190/280
1/XPB
75/93
1040
70
18,8
22
1998
2945
180-2
190/280
2/XPB
75/93
1029
81
22,5
30
2002
2950
200-2
190/280
2/XPB
75/94
1020
92
26,1
37
2005
2955
200-2
190/280
2/XPB
76/94
1011
103
29,8
37
2005
2955
200-2
190/280
2/XPB
77/96
1008
113
33,6
45
2013
2960
225-2
170/250
3/XPB
77/97
1001
124
37,2
45
2013
2960
225-2
170/250
3/XPB
78/98
1143
50
12,2
15
2107
2925
160-2
170/236
1/XPB
75/92
1132
60
16,1
22
2121
2945
180-2
170/236
2/XPB
76/93
1118
70
20
30
2124
2950
200-2
180/250
2/XPB
76/93
1105
81
23,9
30
2124
2950
200-2
180/250
2/XPB
76/94
1096
91
27,8
37
2128
2955
200-2
180/250
2/XPB
76/95
1087
101
31,6
37
2128
2955
200-2
180/250
2/XPB
77/96
1082
112
35,6
45
2132
2960
225-2
170/236
3/XPB
78/97
1075
123
39,5
45
2132
2960
225-2
170/236
3/XPB
79/98
1220
49
12,9
15
2231
2925
160-2
180/236
1/XPB
76/93
1203
60
17
22
2235
2945
180-2
170/224
2/XPB
76/94
1191
70
21,2
30
2242
2950
200-2
190/250
2/XPB
76/94
1178
80
25,2
30
2242
2950
200-2
190/250
2/XPB
76/95
1170
90
29,3
37
2246
2955
200-2
190/250
2/XPB
77/96
1163
101
33,5
45
2250
2960
225-2
190/250
2/XPB
77/97
1155
111
37,6
45
2250
2960
225-2
190/250
2/XPB
78/98
1158
122
42
55
2265
2970
250-2
180/236
3/XPB
79/100
1292
49
13,7
18,5
2358
2935
160-2
180/224
1/XPB
76/94
1285
59
18
22
2367
2945
180-2
180/224
2/XPB
77/95
1265
69
22,3
30
2360
2950
200-2
200/250
2/XPB
77/95
1254
79
26,6
37
2364
2955
200-2
200/250
2/XPB
77/96
1243
90
30,9
37
2364
2955
200-2
200/250
2/XPB
77/96
1236
100
35,3
45
2368
2960
225-2
200/250
2/XPB
78/97
1228
110
39,6
45
2368
2960
225-2
200/250
2/XPB
79/98
1236
121
44,4
55
2391
2970
250-2
190/236
3/XPB
80/101
1380
49
14,5
18,5
2489
2935
160-2
212/250
1/XPB
77/94
1369
59
19,1
30
2502
2950
200-2
212/250
2/XPB
77/95
1353
69
23,7
30
2502
2950
200-2
212/250
2/XPB
77/95
1342
79
28,3
37
2506
2955
200-2
212/250
2/XPB
77/96
1333
90
32,9
45
2508
2960
225-2
200/236
2/XPB
77/97
1323
99
37,5
45
2508
2960
225-2
200/236
2/XPB
78/98
1323
109
42,3
55
2520
2970
250-2
200/236
2/XPB
79/100
1467
49
15,4
18,5
2630
2935
160-2
224/250
1/XPB
77/95
1460
59
20,3
30
2650
2950
200-2
212/236
2/XPB
77/96
1445
69
25,2
30
2650
2950
200-2
212/236
2/XPB
77/96
1435
78
30,1
37
2655
2955
200-2
212/236
2/XPB
77/97
1426
88
35
45
2659
2960
225-2
212/236
2/XPB
78/97
1417
98
39,8
45
2659
2960
225-2
212/236
2/XPB
79/98
1405
109
44,6
55
2652
2970
250-2
200/224
2/XPB
80/101
1569
49
16,5
22
2795
2945
180-2
224/236
1/XPB
77/95
1553
59
21,6
30
2800
2950
200-2
224/236
2/XPB
78/96
1541
68
26,7
37
2805
2955
200-2
224/236
2/XPB
78/96
1528
78
31,9
37
2805
2955
200-2
224/236
2/XPB
78/97
1514
88
36,9
45
2801
2960
225-2
212/224
2/XPB
78/98
1507
98
42,1
55
2804
2970
250-2
236/250
2/XPB
79/100
1662
49
17,5
22
2945
2945
180-2
200/200
1/XPB
77/96
1646
59
22,9
30
2950
2950
200-2
200/200
2/XPB
78/97
1634
68
28,3
37
2955
2955
200-2
200/200
2/XPB
78/97
1624
78
33,7
45
2960
2960
225-2
250/250
2/XPB
78/98
1613
88
39,1
45
2960
2960
225-2
250/250
2/XPB
79/98
1610
97
44,7
55
2970
2970
250-2
250/250
2/XPB
80/101
1759
49
18,5
22
3103
2945
180-2
236/224
2/XPB
77/96
1744
58
24,1
30
3108
2950
200-2
236/224
2/XPB
78/97
1732
68
29,9
37
3113
2955
200-2
236/224
2/XPB
78/97
1728
77
35,8
45
3128
2960
225-2
224/212
2/XPB
79/98
1728
87
41,8
55
3146
2970
250-2
250/236
2/XPB
79/100
1719
97
47,5
55
3146
2970
250-2
250/236
2/XPB
81/102
1883
49
19,8
30
3304
2950
200-2
280/250
2/XPB
78/98
1865
58
25,8
30
3304
2950
200-2
280/250
2/XPB
78/99
1854
68
32
37
3310
2955
200-2
280/250
2/XPB
78/99
1832
77
37,8
45
3295
2960
225-2
236/212
2/XPB
79/100
1840
87
44,3
55
3326
2970
250-2
224/200
2/XPB
80/101
1991
49
21,2
30
3479
2950
200-2
250/212
2/XPB
78/99
1977
58
27,5
37
3485
2955
200-2
250/212
2/XPB
79/100
1967
68
33,9
45
3493
2960
225-2
236/200
2/XPB
79/100
1962
77
40,5
55
3505
2970
250-2
236/200
2/XPB
80/101
1951
87
46,9
55
3505
2970
250-2
236/200
3/XPB
81/102
2128
49
22,7
30
3688
2950
200-2
250/200
2/XPB
79/100
2107
58
29,3
37
3694
2955
200-2
250/200
2/XPB
80/101
2095
68
36,1
45
3700
2960
225-2
250/200
2/XPB
80/101
2076
77
42,8
55
3689
2970
250-2
236/190
3/XPB
81/102
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
* str. 21/ pgs. 21/ s. 21/ CTP. 21
14
DT 70/202
DT 70/302
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
90
100
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 70/202 DN 150
DT 70/302 DN 200
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1427
50
15,8
18,5
1460
1460
180-4
315/315
2/XPB
73/95
1405
60
20,8
30
1465
1465
200-4
315/315
2/XPB
71/95
1383
71
25,7
30
1465
1465
200-4
315/315
2/XPB
74/96
1375
81
30,8
37
1475
1475
225-4
315/315
3/XPB
74/96
1360
92
35,8
45
1475
1475
225-4
315/315
3/XPB
75/97
1352
104
40,9
55
1480
1480
250-4
315/315
3/XPB
75/97
1341
115
45,9
55
1480
1480
250-4
315/315
3/XPB
75/97
1334
127
50,8
75
1480
1480
280-4
335/335
4/XPB
76/98
1626
50
18
22
1635
1465
180-4
315/280
2/XPB
74/96
1599
60
23
30
1635
1465
200-4
315/280
2/XPB
75/97
1585
71
29
37
1659
1475
225-4
315/280
3/XPB
75/97
1567
81
34,4
45
1659
1475
225-4
315/280
3/XPB
76/98
1577
90
41
55
1665
1480
250-4
315/280
3/XPB
76/98
1565
103
46,1
55
1665
1480
250-4
315/280
4/XPB
77/99
1556
113
51,8
75
1667
1480
280-4
315/280
3/XPB
76/98
1570
124
58,1
75
1687
2975
280-2
190/335
4/XPB
77/99
1923
50
20,9
30
1896
2950
200-2
180/280
2/XPB
75/97
1902
60
27,3
37
1900
2955
200-2
180/280
2/XPB
76/98
1883
70
33,7
45
1903
2960
225-2
180/280
3/XPB
76/98
1872
80
40,3
55
1909
2970
250-2
180/280
3/XPB
77/99
1856
90
46,7
55
1909
2970
250-2
180/280
3XPB
77/99
1820
101
52,5
75
1889
2975
280-2
200/315
3/XPB
76/98
1810
111
58,9
75
1889
2975
280-2
200/315
3/XPB
77/99
1794
122
65,1
75
1883
2975
280-2
212/335
4/XPB
78/100
2049
50
22,2
30
2006
2950
200-2
190/280
2/XPB
76/98
2022
60
28,9
37
2006
2955
200-2
190/280
2/XPB
76/98
2004
70
35,9
45
2009
2960
225-2
190/280
3/XPB
77/99
1993
80
42,6
55
2015
2970
250-2
190/280
3/XPB
77/99
1982
90
49,5
75
2019
2975
280-2
190/280
3/XPB
76/98
1949
100
55,8
75
2002
2975
280-2
212/315
3/XPB
77/99
1939
110
62,6
75
2002
2975
280-2
212/315
3/XPB
78/100
1930
120
69,4
90
1989
2975
280-2
224/335
4/XPB
78/100
2183
50
23,7
30
2124
2950
200-2
180/250
2/XPB
76/98
2161
60
30,9
37
2128
2955
200-2
180/250
3/XPB
77/99
2143
69
38,1
45
2131
2960
225-2
180/250
3/XPB
76/99
2133
79
45,4
55
2138
2970
250-2
180/250
3/XPB
78/100
2103
89
52,3
75
2125
2975
280-2
200/280
3/XPB
77/99
2080
99
59,2
75
2116
2975
280-2
224/315
3/XPB
77/99
2069
109
66,3
75
2116
2975
280-2
224/315
3/XPB
78/100
2314
50
25,1
30
2239
2950
200-2
190/250
2/XPB
77/99
2300
60
32,8
45
2250
2960
225-2
190/250
3/XPB
77/99
2288
69
40,5
55
2258
2970
250-2
190/250
3/XPB
78/100
2269
79
48,1
55
2257
2970
250-2
190/250
3/XPB
78/100
2244
89
55,5
75
2249
2975
280-2
212/280
3/XPB
77/99
2209
99
62,5
75
2229
2975
280-2
236/315
3/XPB
78/100
2198
109
70
90
2229
2975
280-2
236/315
4/XPB
79/101
2473
50
26,9
37
2379
2955
200-2
190/236
2/XPB
77/99
2452
59
35
45
2383
2960
225-2
190/236
3/XPB
78/100
2439
69
43,1
55
2391
2970
250-2
190/236
3/XPB
79/101
2409
79
50,9
75
2380
2975
280-2
224/280
3/XPB
78/100
2394
88
59
75
2380
2975
280-2
224/280
3/XPB
78/100
2359
98
66,4
75
2361
2975
280-2
250/315
3/XPB
79/101
2617
50
28,6
37
2506
2955
200-2
212/250
2/XPB
77/98
2596
59
37
45
2510
2960
225-2
212/250
2/XPB
78/99
2584
69
45,6
55
2518
2970
250-2
212/250
2/XPB
79/100
2555
79
53,9
75
2508
2975
280-2
236/280
3/XPB
79/101
2540
88
62,4
75
2508
2975
280-2
236/280
3/XPB
79/101
2557
98
70,9
90
2508
2975
280-2
236/280
3/XPB
80/102
2779
50
30,5
37
2648
2955
200-2
224/250
2/XPB
78/99
2757
59
39,4
45
2652
2960
225-2
224/250
2/XPB
78/100
2747
69
48,5
55
2661
2970
250-2
224/250
2/XPB
79/101
2722
77
57,3
75
2656
2975
280-2
250/280
3/XPB
80/101
2707
87
66,4
75
2656
2975
280-2
250/280
3/XPB
80/102
2681
97
75
90
2644
2975
280-2
280/315
3/XPB
80/102
2944
50
32,5
45
2794
2960
225-2
236/250
2/XPB
79/100
2930
60
42
55
2804
2970
250-2
236/250
2/XPB
79/101
2915
69
51,6
75
2809
2975
280-2
236/250
2/XPB
81/102
2897
78
61,1
75
2809
2975
280-2
236/250
3/XPB
81/102
2883
88
70,6
90
2809
2975
280-2
236/250
3/XPB
81/102
3133
51
34,8
45
2960
2960
225-2
250/250
2/XPB
80/100
3119
60
44,9
55
2970
2970
250-2
250/250
2/XPB
81/102
3104
69
55
75
2975
2975
280-2
250/250
2/XPB
82/103
3086
76
65
75
2975
2975
280-2
280/280
3/XPB
82/104
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
15
DT 90/302
DT 90/552
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
90
100
DT 90/302
A
B
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
1747
1913
T3 [°C]
138
138
Pe [kW]
79,5
83,5
Pm [kW]
90
90
n [min–1]
1244
1318
–1
nm [min ]
1485
1485
Elmotor
280-4
280-4
i
335/400 355/400
X
4/XPC 4/XPC
LmA [dB]
80/99
81/100
3
–1
Q [m ·h ]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 90/552
DN 200
DN 250
C/A
D/B
E/C
F/D
G/E
H/F
I/G
J/H
K/I
J
K
L
M
2423
57
31,6
37
1405
1475
225-4
300/315
3/XPC
76/94
2363
69
40,6
45
1405
1475
225-4
300/315
3/XPC
77/96
2308
81
49,7
55
1410
1480
250-4
300/315
3/XPC
78/98
2255
93
59
75
1414
1485
280-4
300/315
3/XPC
79/99
2204
106
68,5
75
1414
1485
280-4
300/315
4/XPC
80/101
2152
120
78,2
90
1414
1485
280-4
300/315
4/XPC
80/101
2106
134
88,4
110
1414
1485
315-4
300/315
4/XPC
81/101
2549
58
33,9
37
1475
1475
225-4
300/300
3/XPC
76/94
2490
69
43,4
55
1475
1475
250-4
300/300
3/XPC
77/96
2435
81
53
75
1480
1480
280-4
300/300
3/XPC
78/98
2383
93
62,8
75
1480
1480
280-4
300/300
3/XPC
79/99
2353
106
73,3
90
1485
1485
280-4
300/300
4/XPC
80/102
2302
120
83,6
90
1485
1485
280-4
300/300
4/XPC
80/101
2274
132
92,8
110
1485
1485
315-4
355/355
4/XPC
81/102
2699
58
35,5
45
1549
1475
225-4
315/300
3/XPC
77/95
2653
69
45,7
55
1554
1480
250-4
315/300
3/XPC
78/97
2619
80
56,2
75
1554
1480
280-4
315/300
3/XPC
79/98
2568
93
66,5
75
1554
1480
280-4
315/300
3/XPC
80/100
2518
105
77
90
1559
1485
280-4
315/300
4/XPC
81/101
2502
116
86,8
110
1569
1485
315-4
375/355
3/XPC
81/102
2452
130
97,6
110
1569
1485
315-4
375/355
4/XPC
81/102
2917
60
40,6
45
1659
1475
225-4
315/280
3/XPC
78/95
2815
71
51,5
75
1665
1480
280-4
315/280
3/XPC
79/97
2778
81
62,8
75
1665
1480
280-4
315/280
3/XPC
80/99
2727
96
71,9
90
1671
1485
280-4
315/280
4/XPC
81/100
2652
102
80,7
90
1671
1485
280-4
315/280
4/XPC
82/102
2698
114
91,7
110
1673
1485
315-4
400/355
3/XPC
82/102
2664
127
103,7
132
1673
1485
315-4
400/355
4/XPC
82/103
2627
139
115,4
132
1673
1485
315-4
400/355
4/XPC
84/103
3061
61
44,7
55
1765
1475
250-4
335/280
3/XPC
79/96
3020
73
56,6
75
1771
1480
280-4
335/280
3/XPC
80/97
2950
85
68
75
1771
1480
280-4
335/280
3/XPC
81/99
2916
97
76,2
90
1777
1485
280-4
335/280
4/XPC
82/101
2951
101
91,9
110
1773
1485
315-4
400/335
3/XPC
82/103
2915
113
97,2
110
1773
1485
315-4
400/335
3/XPC
83/103
2869
125
109,1
132
1773
1485
315-4
400/335
4/XPC
85/105
2785
139
120,2
132
1773
1485
315-4
400/335
4/XPC
87/106
3214
62
48,6
55
1842
2960
250-2
280/450
3/XPC
79/97
3157
73
60,8
75
1851
2975
280-2
280/450
3/XPC
80/98
3104
86
73,1
90
1851
2975
280-2
280/450
3/XPC
81/102
3083
90
81
90
1851
2975
280-2
280/450
3/XPC
82/102
3130
101
93,1
110
1863
2980
315-2
250/400
3/XPC
83/103
3084
113
103,5
132
1863
2980
315-2
250/400
4/XPC
84/104
3044
125
117,6
132
1863
2980
315-2
250/400
4/XPC
86/108
3473
62
52
75
1960
2975
280-2
280/425
3/XPC
80/97
3377
73
64,4
75
1960
2975
280-2
280/425
3/XPC
81/99
3325
86
77,5
90
1960
2975
280-2
280/425
3/XPC
82/101
3375
90
84,6
110
1987
2980
315-2
300/450
3/XPC
83/103
3345
101
96,8
110
1987
2980
315-2
300/450
3/XPC
85/106
3308
113
111,2
132
1986
2980
315-2
300/450
4/XPC
85/107
3706
62
55,2
75
2100
2975
280-2
300/425
3/XPC
81/99
3622
73
68,5
90
2100
2975
280-2
300/425
3/XPC
82/100
3571
86
82,3
90
2100
2975
280-2
300/425
3/XPC
83/102
3650
90
91
110
2086
2980
315-2
315/450
3/XPC
84/104
3600
101
102,9
132
2086
2980
315-2
315/450
3/XPC
85/106
3555
112
116,7
132
2086
2980
315-2
315/450
4/XPC
85/107
3958
62
58,6
75
2221
2975
280-2
280/375
3/XPC
82/103
3902
73
73,2
90
2221
2975
280-2
280/375
3/XPC
85/105
3941
78
86,8
110
2224
2980
315-2
250/335
3/XPC
86/106
3901
89
96,6
110
2224
2980
315-2
250/335
4/XPC
85/105
3856
101
111,2
132
2224
2980
315-2
250/335
4/XPC
86/106
4299
58
56,4
75
2346
2975
280-2
280/355
3/XPC
84/101
4243
68
71,4
90
2346
2975
280-2
280/355
3/XPC
86/106
4207
78
87,9
110
2350
2980
315-2
280/355
3/XPC
86/107
4160
89
102,1
132
2350
2980
315-2
280/355
4/XPC
86/106
4115
100
117,6
132
2350
2980
315-2
280/355
4/XPC
87/107
4600
58
62,5
75
2514
2975
280-2
300/355
3/XPC
84/106
4559
68
79
90
2514
2975
280-2
300/355
3/XPC
87/106
4494
78
95,1
110
2518
2980
315-2
300/355
3/XPC
87/107
4448
89
111,5
132
2518
2980
315-2
300/355
4/XPC
88/107
4918
58
66,7
75
2664
2975
280-2
300/335
3/XPC
85/106
4871
68
84,1
110
2669
2980
315-2
300/335
3/XPC
88/107
4822
78
101,4
110
2669
2980
315-2
300/335
3/XPC
88/107
4775
89
118,9
132
2669
2980
315-2
300/335
4/XPC
89/107
5546
58
76,1
90
2975
2975
280-2
300/300
3/XPC
86/107
5502
68
95,6
110
2980
2980
315-2
300/300
3/XPC
88/108
5453
78
115
132
2980
2980
315-2
300/300
4/XPC
89/109
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
16
DT 100/552
DT 100/802
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
90
100
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
A
B
C
D/A
2922
57
37,7
45
1106
1475
225-4
300/400
3/XPC
76/94
2867
68
48,6
55
1110
1480
250-4
300/400
3/XPC
77/95
2818
80
59,7
75
1114
1485
280-4
300/400
3/XPC
78/97
2760
92
70,8
90
1114
1485
280-4
300/400
3/XPC
79/99
2710
105
82,1
90
1114
1485
280-4
300/400
4/XPC
80/100
2646
118
93,7
110
1114
1485
315-4
300/400
4/XPC
80/101
2589
132
105,6
132
1114
1485
315-4
300/400
5/XPC
80/101
3071
57
40,4
45
1162
1475
225-4
315/400
3/XPC
76/94
3029
68
52,1
75
1169
1485
280-4
315/400
3/XPC
78/96
2967
80
63,6
75
1169
1485
280-4
315/400
3/XPC
78/98
2909
92
75,3
90
1169
1485
280-4
315/400
3/XPC
79/99
2853
105
87,2
110
1169
1485
315-4
315/400
4/XPC
80/101
2797
118
99,4
110
1169
1485
315-4
315/400
4/XPC
80/101
2741
132
111,8
132
1169
1485
315-4
315/400
5/XPC
80/101
3317
57
43,2
55
1240
1480
250-4
335/400
3/XPC
77/95
3263
68
55,4
75
1244
1485
280-4
335/400
3/XPC
78/97
3203
79
67,7
75
1244
1485
280-4
335/400
3/XPC
79/98
3145
91
80,1
90
1244
1485
280-4
335/400
3/XPC
80/100
3090
104
92,6
110
1244
1485
315-4
335/400
4/XPC
81/101
3036
116
105,4
132
1244
1485
315-4
335/400
4/XPC
81/102
2981
130
118,5
132
1244
1485
315-4
335/400
4/XPC
81/102
3540
57
46,4
55
1314
1480
250-4
355/400
3/XPC
77/95
3491
68
59,4
75
1318
1485
280-4
355/400
3/XPC
78/97
3431
79
72,4
90
1318
1485
280-4
355/400
3/XPC
79/99
3375
91
85,4
110
1318
1485
315-4
355/400
3/XPC
80/100
3321
103
98,7
110
1318
1485
315-4
355/400
4/XPC
81/102
3268
115
112,1
132
1318
1485
315-4
355/400
4/XPC
82/102
3215
128
125,8
160
1318
1485
315-4
355/400
4/XPC
82/102
3200
138
136,7
160
1319
1486
315-4
355/400
5/XPC
82/103
DT 100/552 DN 250
E/B F/C G/D H/E
3774
57
49,2
55
1388
1480
250-4
375/400
3/XPC
79/96
3709
68
62,6
75
1388
1480
280-4
375/400
3/XPC
79/97
3662
79
76,4
90
1392
1485
280-4
375/400
3/XPC
80/99
3607
90
90,2
110
1392
1485
280-4
375/400
3/XPC
81/100
3554
102
104,1
132
1392
1485
315-4
375/400
4/XPC
82/102
3501
114
118,2
132
1392
1485
315-4
375/400
4/XPC
82/103
3488
123
129,6
160
1393
1486
315-4
375/400
4/XPC
83/103
3437
136
144
160
1393
1486
315-4
375/400
5/XPC
83/103
4031
57
53,6
75
1480
1480
280-4
400/400
3/XPC
80/97
3983
68
68,2
75
1485
1485
280-4
400/400
3/XPC
80/97
3924
79
82,9
90
1485
1485
280-4
400/400
3/XPC
81/99
3869
90
97,6
110
1485
1485
315-4
400/400
3/XPC
82/101
3816
102
112,5
132
1485
1485
315-4
400/400
4/XPC
83/103
3830
110
122,9
160
1485
1485
315-4
400/400
4/XPC
83/103
3783
121
138
160
1486
1486
315-4
400/400
4/XPC
84/104
3734
134
153,2
200
1486
1486
315-4
400/400
5/XPC
84/104
4353
57
57,5
75
1584
1485
280-4
400/375
3/XPC
80/97
4289
68
72,9
90
1584
1485
280-4
400/375
3/XPC
81/98
4231
79
88,5
110
1584
1485
315-4
400/375
3/XPC
82/100
4177
90
104,2
132
1584
1485
315-4
400/375
3/XPC
83/102
4125
101
120
132
1584
1485
315-4
400/375
4/XPC
84/104
4124
109
131,4
160
1579
1486
315-4
425/400
4/XPC
84/104
4075
121
147,3
160
1579
1486
315-4
425/400
4/XPC
84/104
4027
133
163,4
200
1579
1486
315-4
425/400
5/XPC
84/104
4624
58
63,2
75
1683
1485
280-4
425/375
3/XPC
80/98
4561
69
79,8
90
1683
1485
280-4
425/375
3/XPC
81/99
4503
79
96,4
110
1683
1485
315-4
425/375
3/XPC
82/101
4449
90
113,2
132
1683
1485
315-4
425/375
4/XPC
83/103
4501
98
123,5
160
1672
1486
315-4
450/400
4/XPC
84/105
4455
108
140,2
160
1672
1486
315-4
450/400
4/XPC
84/105
4407
119
157
200
1672
1486
315-4
450/400
5/XPC
85/105
4360
131
174
200
1672
1486
315-4
450/400
5/XPC
85/105
I/F
J/G
K/H
4917
58
67
75
1778
1485
280-4
425/355
3/XPC
81/99
4854
69
84,4
110
1778
1485
315-4
425/355
3/XPC
82/100
4797
79
102
110
1778
1485
315-4
425/355
3/XPC
83/102
4743
90
119,7
132
1778
1485
315-4
425/355
4/XPC
84/104
4725
98
131,3
160
1765
1486
315-4
475/400
4/XPC
85/106
4676
108
148,8
160
1765
1486
315-4
475/400
4/XPC
85/106
4628
119
166,6
200
1765
1486
315-4
475/400
5/XPC
85/106
4581
131
184,5
200
1765
1486
315-4
475/400
5/XPC
85/106
5236
58
71,1
90
1882
1485
280-4
450/355
3/XPC
81/100
5174
69
89,6
110
1882
1485
315-4
450/355
3/XPC
83/100
5117
79
108,2
132
1882
1485
315-4
450/355
3/XPC
83/103
5140
88
121,6
160
1882
1485
315-4
450/355
4/XPC
84/105
5090
98
140,2
160
1882
1486
315-4
475/375
4/XPC
85/107
5042
108
158,8
200
1882
1486
315-4
475/375
5/XPC
85/107
4995
119
177,7
200
1882
1486
315-4
475/375
5/XPC
85/107
4949
130
196,7
250
1882
1486
315-4
475/375
6/XPC
85/106
5477
59
77,2
90
1973
2975
280-2
315/475
3/XPC
84/100
5424
70
96,8
110
1976
2980
315-2
315/475
3/XPC
84/104
5367
79
116,5
132
1976
2980
315-2
315/475
4/XPC
85/105
5495
88
129,3
160
1988
1486
315-4
475/355
4/XPC
87/107
5446
98
148,9
200
1988
1486
315-4
475/355
4/XPC
86/107
5398
107
168,7
200
1988
1486
315-4
475/355
5/XPC
87/108
5352
118
188,6
250
1988
1486
315-4
475/355
5/XPC
88/110
5307
129
208,7
250
1988
1486
315-4
475/355
6/XPC
88/110
DT 100/802 DN 300
L/I M/J N/K
5833
60
85,2
110
2104
2980
315-2
300/425
3/XPC
84/100
5771
71
106,1
132
2104
2980
315-2
300/425
3/XPC
84/104
5715
82
127,2
160
2105
1486
315-4
425/300
4/XPC
85/105
5829
88
137,7
160
2105
1486
315-4
425/300
5/XPC
87/107
5780
98
158,4
200
2105
1486
315-4
425/300
5/XPC
86/107
5733
107
179,2
200
2105
1486
315-4
425/300
6/XPC
87/108
5687
118
200,1
250
2105
1486
315-4
425/300
6/XPC
88/110
6234
60
91
110
2235
2980
315-2
300/400
3/XPC
84/100
6173
71
113,3
132
2235
2980
315-2
300/400
4/XPC
84/104
6204
78
129,6
160
2203
1486
315-4
630/425
3/XPC
85/105
6054
88
149,5
200
2203
1486
315-4
630/425
4/XPC
87/107
6005
98
171,5
200
2203
1486
315-4
630/425
4/XPC
86/107
5958
110
193,6
250
2203
1486
315-4
630/425
5/XPC
87/108
6590
63
103,5
132
2384
2980
315-2
300/375
3/XPC
84/100
6529
74
127,6
160
2341
1486
315-4
630/400
3/XPC
84/104
6531
78
136,2
160
2341
1486
315-4
630/400
4/XPC
85/105
6479
88
159,4
200
2341
1486
315-4
630/400
4/XPC
87/107
6431
98
182,8
200
2341
1486
315-4
630/400
5/XPC
86/107
6384
110
206,3
250
2341
1486
317-4
630/400
5/XPC
87/108
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
17
DT 110/802
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 110/802 DN 300
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
4519
57
60,2
75
1114
1485
280-4
375/500
3/XPC
87/95
4426
68
77,1
90
1114
1485
280-4
375/500
3/XPC
87/96
4356
80
94,5
110
1118
1488
315-4
375/500
3/XPC
88/98
4278
92
111,8
132
1118
1488
315-4
375/500
4/XPC
88/100
4199
104
129,5
160
1115
1486
315-4
375/500
4/XPC
89/101
4122
117
147,4
160
1115
1486
315-4
375/500
4/XPC
90/102
4870
57
64,3
75
1188
1485
280-4
400/500
3/XPC
87/95
4778
68
82,2
90
1188
1485
280-4
400/500
3/XPC
87/97
4702
79
100,5
110
1190
1488
315-4
400/500
3/XPC
88/99
4622
91
118,9
132
1190
1488
315-4
400/500
4/XPC
88/100
4536
103
137,3
160
1189
1486
315-4
400/500
4/XPC
89/102
4460
115
156,2
200
1189
1486
315-4
400/500
4/XPC
90/102
5221
56
68,4
75
1262
1485
280-4
425/500
3/XPC
87/96
5129
67
87,4
110
1268
1488
315-4
425/500
3/XPC
87/98
5064
78
107
132
1266
1488
315-4
425/500
3/XPC
88/99
4986
90
126,4
160
1263
1486
315-4
425/500
4/XPC
88/101
4891
102
145,7
160
1263
1486
315-4
425/500
4/XPC
89/103
4817
114
165,6
200
1263
1486
315-4
425/500
5/XPC
90/103
5496
56
71,6
90
1320
1485
280-4
400/450
3/XPC
87/97
5405
67
91,5
110
1323
1488
315-4
400/450
3/XPC
88/98
5336
78
111,8
132
1323
1488
315-4
400/450
4/XPC
89/100
5258
89
132,1
160
1321
1486
315-4
400/450
4/XPC
89/101
5169
101
152,3
200
1321
1486
315-4
400/450
4/XPC
90/103
5096
113
173
200
1321
1486
315-4
400/450
5/XPC
91/103
5932
56
76,7
90
1411
1485
280-4
475/500
3/XPC
88/98
5851
67
98,1
110
1414
1488
315-4
475/500
3/XPC
88/98
5768
78
119,6
132
1414
1488
315-4
475/500
4/XPC
89/100
5682
89
141
160
1412
1486
315-4
475/500
4/XPC
89/102
5609
100
162,8
200
1412
1486
315-4
475/500
5/XPC
90/104
5537
113
184,8
200
1412
1486
315-4
475/500
5/XPC
91/104
6187
58
86,4
110
1488
1488
315-4
500/500
3/XPC
89/98
6097
68
109
132
1488
1488
315-4
500/500
4/XPC
89/99
6016
80
131,9
160
1486
1486
315-4
500/500
4/XPC
90/101
5939
90
154,9
200
1486
1486
315-4
500/500
4/XPC
90/103
5866
103
178,2
200
1486
1486
315-4
500/500
5/XPC
91/104
5794
114
201,7
250
1486
1486
315-4
500/500
5/XPC
92/104
6595
58
91,6
110
1576
1488
315-4
450/425
3/XPC
89/99
6506
69
115,6
132
1576
1488
315-4
450/425
4/XPC
89/100
6425
80
139,7
160
1573
1486
315-4
450/425
4/XPC
90/101
6349
90
164,1
200
1573
1486
315-4
450/425
5/XPC
91/103
6276
102
188,6
250
1573
1486
315-4
450/425
5/XPC
92/105
6206
114
213,4
250
1573
1486
315-4
450/425
6/XPC
92/105
7012
58
97
110
1663
1488
315-4
475/425
3/XPC
89/99
6924
69
122,4
132
1663
1488
315-4
475/425
4/XPC
90/100
6843
80
147,8
160
1661
1486
315-4
475/425
4/XPC
90/102
6768
91
173,5
200
1661
1486
315-4
475/425
5/XPC
91/104
6696
101
199,4
250
1661
1486
315-4
475/425
5/XPC
92/105
6627
114
225,5
250
1661
1486
315-4
475/425
6/XPC
92/106
7386
61
110
132
1767
1488
315-4
475/400
4/XPC
89/100
7299
71
137,3
160
1765
1486
315-4
475/400
4/XPC
90/101
7219
82
164,7
200
1765
1486
315-4
475/400
5/XPC
90/103
7144
94
192,3
250
1765
1486
315-4
475/400
6/XPC
91/105
7072
105
202,2
250
1765
1486
315-4
475/400
6/XPC
92/106
7003
116
248,3
315
1765
1486
315-4
475/400
6/XPC
92/106
7805
65
127,9
160
1882
1486
315-4
475/375
4/XPC
89/101
7720
76
157,4
200
1882
1486
315-4
475/375
4/XPC
90/102
7641
87
187,1
250
1882
1486
315-4
475/375
5/XPC
90/104
7567
98
217
250
1882
1486
315-4
475/375
6/XPC
91/106
7495
110
247,1
315
1882
1486
315-4
475/375
6/XPC
92/108
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
18
DT 120/1002
Δp
[kPa]
30
40
50
60
70
80
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
Q [m3·h–1]
T3 [°C]
Pe [kW]
Pm [kW]
n [min–1]
nm [min–1]
Elmotor
i
X
LmA [dB]
DT 120/1002 DN 300
A
B
C
D
E
F
G
H
6369
54
77,8
90
1485
1485
280-4
450/450
3/XPC
89/98
6278
64
99,8
110
1488
1488
315-4
450/450
3/XPC
87/99
6197
74
122
160
1486
1486
315-4
450/450
4/XPC
88/101
6122
85
144,4
160
1486
1486
315-4
450/450
5/XPC
90/103
6050
96
166,9
200
1486
1486
315-4
450/450
5XPC
91/105
5981
107
189,6
250
1486
1486
315-4
450/450
5/XPC
92/105
7154
55
91,4
110
1670
2980
315-2
280/500
3/XPC
90/99
7065
65
116,5
132
1670
2980
315-2
280/500
4/XPC
88/100
6984
76
141,7
160
1670
2980
315-2
280/500
4/XPC
89/102
6909
86
167,1
200
1670
2980
315-2
280/500
5/XPC
91/104
6838
97
192,7
250
1670
2980
315-2
280/500
6/XPC
92/106
6770
108
218,5
250
1670
2980
315-2
280/500
6/XPC
93/106
7607
58
104,8
132
1789
2980
315-2
300/500
3/XPC
89/100
7519
68
132,1
160
1789
2980
315-2
300/500
4/XPC
91/101
7440
79
159,5
200
1789
2980
315-2
300/500
5/XPC
91/103
7365
90
187,1
250
1789
2980
315-2
300/500
5/XPC
91/105
7295
101
214,9
250
1789
2980
315-2
300/500
6/XPC
91/106
7226
112
242,8
315
1789
2980
315-2
300/500
6/XPC
91/107
7929
60
117,7
132
1882
2980
315-2
300/475
4/XPC
89/101
7842
71
146,8
160
1882
2980
315-2
300/475
4/XPC
90/102
7763
82
176
200
1882
2980
315-2
300/475
5/XPC
91/104
7689
93
205,4
250
1882
2980
315-2
300/475
6/XPC
91/106
7618
104
235,1
315
1882
2980
315-2
300/475
6/XPC
91/108
8411
61
127,8
160
1988
2980
315-2
300/450
4/XPC
88/103
8326
72
158,5
200
1988
2980
315-2
300/450
4/XPC
89/106
8248
83
189,4
250
1988
2980
315-2
300/450
5/XPC
88/106
8175
93
220,5
250
1988
2980
315-2
300/450
6/XPC
89/107
8105
105
251,8
315
1988
2980
315-2
300/450
6/XPC
89/110
8896
62
138,3
160
2105
2980
315-2
300/425
4/XPC
89/103
8811
73
171,1
200
2105
2980
315-2
300/425
5/XPC
89/106
8733
83
204
250
2105
2980
315-2
300/425
6/XPC
88/106
8660
94
237,1
315
2105
2980
315-2
300/425
6/XPC
89/107
9278
64
151,2
200
2203
1486
315-4
630/425
4/XPC
89/103
9194
75
185,8
200
2203
1486
315-4
630/425
4/XPC
91/106
9117
85
220,5
250
2203
1486
315-4
630/425
5/XPC
91/106
9045
96
255,4
315
2203
1486
315-4
630/425
6/XPC
92/107
9771
67
172,7
200
2341
1486
315-4
630/400
4/XPC
89/103
9688
78
210
250
2341
1486
315-4
630/400
5/XPC
91/106
9611
89
247,4
315
2341
1486
315-4
630/400
6/XPC
91/106
9539
100
285,1
315
2341
1486
315-4
630/400
6/XPC
92/107
Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217
19
AGREGÁTY
BLOWER PACKAGES
АГРЕГАТЫ
26
26
240
71
270
240
71
270
DT 4 (21 kg)
35 54
54
M8-7
35
158
158
419
M8-7
M8-7
M8-7
203
203
235
235
419
max. 398 max. 398
33
45
45
33
298
298
DT 4R (24 kg)
58
58
314
max. 628 max. 628
314
260
260
280
280
305
305
PROTIHLUKOVÉ KRYTY
SOUND ENCLOSURES
ПРОТИВОШУМНЫЕ КОЖУХИ
335
90
550
450
450
80
80
225
K 4R (22 kg)
85
85
485
550
80
80
485
160
160
K 4 (20 kg)
90
445
335
445
560
560
225
20
m
DN
c
AGREGÁTY DT 6/42 AŽ DT 120/1002
BLOWER PACKAGES DT 6/42 TO DT 120/1002
AГРЕГАТЫ ОТ DT 6/42 ДО DT 120/1002
d
Os
g
u
r
g
e
f
a
DT 6/42
DT 10/42
DT 20/42
DT 30/42
DT 30/72
DT 40/72
DT 50/72
DT 50/102
DT 60/102
DT 65/102
DT 66/202
DT 66/202 *
DT 70/202
DT 70/302
DT 90/302
DT 90/552
DT 100/552
DT 100/802
DT 110/802
DT 120/1002
a
b
c
d
e
f
g
± 5 mm
m
u
r
s
DN
Kg **)
K ***)
798
635
645
50
430
330
–
160
80
341
9
DN 65 / PN 10
77
K 42
811
648
845
50
430
330
–
160
80
341
9
DN 65 / PN 10
91
K 42
829
648
845
50
430
330
–
160
80
341
9
DN 65 / PN 10
95
K 42
823
673
961
50
430
330
–
160
80
341
9
DN 65 / PN 10
120
K 42
869
829
1065
45
655
420
–
246
130
313
13
DN 80 / PN 10
150
K 72
895
829
1065
45
655
420
–
246
130
313
13
DN 80 / PN 10
160
K 72
903
844
1186
45
655
420
–
246
130
313
13
DN 80 / PN 10
200
KN 72
1025
869
1240
70
680
500
–
246
130
385
13
DN 100 / PN 10
230
K 102
1049
869
1240
70
680
500
–
246
130
385
13
DN 100 / PN 10
245
K 102
1085
883
1247
70
680
500
–
246
130
385
13
DN 100 / PN 10
325
K 102
1227
1022
1336
188
940
600
–
250
130
444
13
DN 150 / PN 10
425
K 202
1227
1056
1388
188
940
600
–
250
130
444
13
DN 150 / PN 10
450
K 202
1324
1112
1518
188
940
600
–
250
130
444
13
DN 150 / PN 10
630
KN 202
1643
1320
1687
247
1200
700
–
413
144
727
13
DN 200 / PN 10
750
K 302
1717
1369
1816
247
1200
700
–
413
144
727
13
DN 200 / PN 10
975
KN 302
1829
1540
1932
300
1420
800
510
463
144
817
13
DN 250 / PN 10
1110
K 552
1866
1597
2082
300
1420
800
510
463
144
817
13
DN 250 / PN 10
1375
K 552
2063
1597
2082
300
1420
880
510
463
144
947
13
DN 300 / PN 10
1490
K 802
2126
1597
2082
300
1420
880
510
463
144
947
13
DN 300 / PN 10
1710
K 802
2404
1600
2017
300
1420
880
510
463
144
1244,5
13
DN 300 / PN 10
1810
K 1002
**)
Hmotnost bez elektromotoru
Weight without el. Motor
Вес без электродвигателя
21
b
***)
Protihlukový kryt
Sound enclosure
Противошумный кожух
m
DN
c
PROTIHLUKOVÉ KRYTY K 42 AŽ K 202
SOUND ENCLOSURES K 42 TO K 202
ПРОТИВОШУМНЫЕ КОЖУХИ ОТ K 42 ДО K 202
d
a
r
b
m
DN
c
PROTIHLUKOVÉ KRYTY K 302 AŽ K 1002
SOUND ENCLOSURES K 302 TO K 1002
ПРОТИВОШУМНЫЕ КОЖУХИ ОТ K 302 ДО K 1002
a
r
d
b
a
b
c
d
± 5 mm
m
r
DN
K 42
780
882
1061
236
160F
71
DN 65 / PN 10
HXTR/2-250 (0,11 kW; 400 V; 0,23 A)
120
K 72
1065
920
1261
225
248
74
DN 80 / PN 10
HCFT/4–315H (0,15 kW; 400 V; 0,3 A)
160
KN 72
1150
1000
1433
275
248
64
DN 80 / PN 10
HCFT/4–315H (0,15 kW; 400 V; 0,3 A)
186
K 102
1150
1000
1433
275
248
52
DN 100 / PN 10
HCFT/4–315H (0,15 kW; 400 V; 0,3 A)
186
K 202
1300
1200
1636
310
253
59
DN 150 / PN 10
HCFT/4-315H (0,15 kW; 400 V; 0,3 A)
220
KN 202
1300
1200
1636
330
253
59
DN 150 / PN 10
HCFT/4-315H (0,15 kW; 400 V; 0,3 A)
220
K 302
1500
1790
1872
590
413
190
DN 200 / PN 10
HCFT/4–400H (0,32 kW; 400 V; 1,0 A)
490
KN 302
1650
1990
2192
649
413
200
DN 200 / PN 10
HCFT/4–450H (0,50 kW; 400 V; 1,5 A)
540
K 552
1650
1990
2192
674
463
255
DN 250 / PN 10
HCFT/4–450H (0,50 kW; 400 V; 1,5 A)
540
K 802
1990
1990
2192
679
463
255
DN 300 / PN 10
HCFT/4–500H (0,66 kW; 400 V; 2,0 A)
580
K 1002
1990
1990
2192
679
463
552
DN 300 / PN 10
HCFT/4-500H (0,66 kW; 400 V; 2,0 A)
580
Ventilátor – Fan – Ventilator – Вентилятор
[kg]
22
OVLÁDACÍ ROZVADĚČE S ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ JEDNOTKOU PRO DMYCHADLA LUTOS
Dmychadlová soustrojí velikosti DT 6/42 až DT 120/1002 je možno kompletovat s ovládacími rozvaděči, které lze osadit
řídicí a kontrolní jednotkou přímo od výrobce. Komplet se skládá z elektrického rozvaděče, osazeného elektrickými přístroji a jisticími prvky, které zajišťují spínání, chod a jištění motoru dmychadla a ventilátoru. Druhou částí kompletu je
logický automat firmy CMC. Jako základní provedení je použit typ AIRMASTER. Vlastní dmychadlové soustrojí má navíc
snímač tlaku a teploty na výstupu. Dále je možnost vybavit rozvaděč frekvenčním měničem. Rozvaděče je možno připevnit na zeď nebo na konzole, které se upevní do země vedle dmychadla.
Základní funkce
Řízení motoru dmychadla
–zapnuto/vypnuto
–časování stykače pro přepnutí hvězda/trojúhelník
Funkce displeje
–tlak vzduchu na výstupu
–výstupní teplota (po stlačení tlačítka teploty)
–provozní hodiny (celkové, pro výměnu oleje atd.
– voleno tlačítkem)
Funkce alarmu – signalizace, případně nouzové zastavení
stroje
–překročení proudu motoru
–dosažení, případně překročení mezní teploty
–dosažení, případně překročení mezního tlaku na výstupu (zastavení stroje po časové prodlevě)
–zanesení filtru sání (při použití elektrického indikátoru
zanesení filtru)
Při nouzovém zastavení stroje je třeba pro nové spuštění
odstranit poruchu a stlačit tlačítko RESET. Řídicí systém
je možno napojit na dálkové ovládání a monitorování
chodu dmychadla.
Pro větší velikosti dmychadel, při požadavku dodávky
proměnného množství vzduchu změnou otáček motoru
dmychadla frekvenčním měničem, požadavku na řízení
chodu dalšího dmychadla, případně požadavku většího
počtu kontrolních funkcí je k dispozici logický automat
Aircon L1 se dvěma tříčíslicovými displeji a jedním dvouřádkovým displejem alfanumerickým LCD.
Při zakoupení dmychadlového soustrojí včetně elektrického zařízení odpadají starosti se zajišťováním elektrického
ovládání. Po připojení potrubí k soustrojí a zapojení
na elektrickou síť je dmychadlo připraveno ke spuštění.
Použitím řídícího systému AIRMASTER M3AP případně
Aircon L1 získá uživatel jednoduché, v oboru kompresorů
ověřené řízení, které má všechny výhody řízení na bázi
mikroprocesoru, ale je cenově srovnatelné s běžným elektromagnetickým ovládáním. Navíc má k dispozici časové
údaje k provedení plánovaných údržbářských prací a hlídání mezních hodnot tlaku a teploty, které jsou důležité
pro zabránění vzniku poruch dmychadla.
Ovládací panel obsahuje 5 tlačítek (spuštění a zastavení dmychadla, RESET, tlačítko pro zobrazení aktuální teploty resp.
tlaku a tlačítko pro volbu počítání provozních hodin na displeji), 8 indikací LED (indikace funkce pěti tlačítek, alarm, chod
motoru a připojení na el. síť) a tříčíslicový sedmisegmentový displej LED pro znázornění analogových hodnot tlaku a teploty, časových údajů a stavů pohonu.
Výkon motoru
(kW)
23
Typ skříně
Váha
(kg)
Rozměry š × v × h
(mm)
Výkon motoru
(kW)
Typ skříně
Váha
(kg)
Rozměry š × v × h
(mm)
1,1–2,2
plech
6
380 × 600 × 210
45
plech
35
800 × 1800 × 400
3–4
plech
6
380 × 600 × 210
55
plech
55
800 × 1800 × 500
5,5
plech
18
380 × 600 × 210
75
plech
60
800 × 1800 × 500
7,5
plech
18
380 × 600 × 210
90
plech
65
800 × 1800 × 500
11
plech
18
500 × 700 × 250
110
plech
150
800 ×2000 × 600
15
plech
20
500 × 700 × 250
132
plech
165
800 ×2000 × 600
18,5
plech
20
600 × 800 × 250
160
plech
180
800 ×2000 × 600
22
plech
24
600 × 800 × 250
200
plech
210
1200 × 2000 × 600
30
plech
32
800 × 1800 × 400
250
plech
230
1200 × 2000 × 600
37
plech
32
800 × 1800 × 400
315
plech
250
1200 × 2000 × 600
CONTROL UNIT FOR LUTOS AIR BLOWER PACKAGES
The air blower packages of sizes DT 6/42 to DT 120/1002 supplied can be completed with switchboards, which can be
equipped with control units directly from the manufacturer. The unit consists of an electric switchboard with electrical
devices and safety circuits ensuring switching on/off, running and safety of the air blower and fan engine. The other part
of the unit is a logic automat by CMC. The basic version is the AIRMASTER type. The air blower machine set has its
own pressure and temperature sensors at output. Furthermore, it is possible to equip the switchboard with a variable
speed drive. The switch board can be mounted on the wall or on a bracket, which is fixed next to the blower.
Basic function
Air blower engine control
–on/off
–contactor timing to delta/star switching
Display function
–air pressure at output
–output temperature (after pushing temperature pushbutton)
–operation clock (total, for oil change etc. – selected
by pushbutton)
Alarm functions – signaling or emergency stop
–exceeding engine current
–reaching or exceeding limit temperature
–reaching or exceeding limit pressure at output (machine stop at time delay)
–suction filter clogging (if electric filter clogging indicator is used)
During emergency stop, the error should be cleared and
the RESET pushbutton must be pressed to start the device. The control unit can be connected to remote controlling and monitoring of the air blower operation.
For larger air blowers, Aircon L1 logic automat with two
3-digit displays and one two-line alpha-numeric LCD display is available if supplies of variable air quantity (using
frequency converter to change engine revolutions) are
required or if one more air blower or more controlling
functions are required.
If the air blower machine set is purchased together with
the electric devices, you have no problems associated
with electric control. After connecting a pipeline to the
machine set and upon connecting to the power system,
the air blower is ready to run. Use of the AIRMASTER
M3AP or Aircon L1 control system provides a user simple,
field-tested device with all the benefits of a microprocessor-based device, but which is price-comparable to common solenoid controls. Moreover, the system has available
time data to perform planned maintenance work and for
monitoring of limit pressure and temperature values important for avoiding damage to the air blower.
The control panel has five pushbuttons (air blower start/stop, reset, display current temperature/pressure, pushbutton for
operating hours counting on display) 8 LED indicators (five pushbuttons indication, alarm, motor rotation and connection
to power) and a three-digit 7-segment LED to display analogue values of pressure and temperature, time values and
power status.
Motor load
(kW)
Design of panel
Weight
(kg)
Dimensions
(mm)
Motor load
(kW)
Design of panel
Weight
(kg)
Dimensions
(mm)
1,1–2,2
Steel switch-board
6
380 × 600 × 210
45
Steel switch-board
35
800 × 1800 × 400
3–4
Steel switch-board
6
380 × 600 × 210
55
Steel switch-board
55
800 × 1800 × 500
5,5
Steel switch-board
18
380 × 600 × 210
75
Steel switch-board
60
800 × 1800 × 500
7,5
Steel switch-board
18
380 × 600 × 210
90
Steel switch-board
65
800 × 1800 × 500
11
Steel switch-board
18
500 × 700 × 250
110
Steel switch-board
150
800 ×2000 × 600
15
Steel switch-board
20
500 × 700 × 250
132
Steel switch-board
165
800 ×2000 × 600
18,5
Steel switch-board
20
600 × 800 × 250
160
Steel switch-board
180
800 ×2000 × 600
22
Steel switch-board
24
600 × 800 × 250
200
Steel switch-board
210
1200 × 2000 × 600
30
Steel switch-board
32
800 × 1800 × 400
250
Steel switch-board
230
1200 × 2000 × 600
37
Steel switch-board
32
800 × 1800 × 400
315
Steel switch-board
250
1200 × 2000 × 600
24
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ LUTOS
Нагнетательные агрегаты Lutos, от «DT6/42» до «DT120/1002» могут укомплектовываться распределительными щитами,
которые включают в себя шкаф управления. Устройство состоит из разводной коробки, оборудованной различными
датчиками и защитными элементами, которые обеспечивают: включении/выключение, работу и обеспечение безопасности воздуходувки, а в случае использования кожуха, и работы вентилятора. Другой составляющей является логический
аппарат от СМС – для стандартной версии используется тип AIRMASTER. Шкаф управления можно дополнительно сочетать с частотным преобразователем (в случае использования ЧП, шкаф управления обязателен!).
Основные функции
Управление двигателем нагнетателя
–включение / выключение
–управление реле для переключения звезда /
треугольник
Функции дисплея
–давление воздуха на выходе
–температура на выходе (после нажатия кнопки
отображения температуры)
–рабочие часы (всего, до замены масла осталось,
и т. д. – режим выбирается путем нажатия кнопки)
Функция сигнализации о неполадках – сигнализация
или же аварийная остановка машины
–превышение тока двигателя
–достижение или же превышение предельной
температуры
–достижение или же превышение предельного
давления на выходе (остановка машины после
временной задержки остановки)
–засорение фильтра всасывания (при использовании
электрического индикатора засорения фильтра)
В случае аварийной остановки машины, для нового запуска агрегата необходимо устранить неисправность,
после чего нажать кнопку “RESET”. Система управления
может подключаться к дистанционному пульту управления и слежения за работой нагнетателя. Для больших
типов нагнетателей, возможна комплектация с логическим аппаратом Aircon-1, с двумя трехзначными
дисплеями и одним двух строчным численно-буквенным
LCD дисплеем. Использование Aircon-1:
- в случае необходимости регулирования количества
подаваемого воздуха, путем использования частотного
преобразователя для изменения количества оборотов
электродвигателя
- регулирование хода работы дополнительной воздуходувки
-в
случае необходимости большего количества управляемых функций
При покупке воздуходувки вместе с электрическим оборудованием, отпадает необходимость обеспечения электрического управления. После присоединения трубопровода к агрегату и подключения к электрической сети,
оборудование готово к эксплуатации. Путем использования управляющей системы AIRMASTER M3AP или Aircon
L1, пользователь получает простое, но при этом проверенное в сегменте компрессоров, управление, имеющее
все выгоды микропроцессорной технологии и сопоставимое по цене с обычным, электромагнитным. Дополнительной выгодой является постоянный доступ к информации о количестве отработанных часов, которая необходима для проведения запланированных работ по обслуживанию и контроля предельных величин давления и
температуры, которые, в свою очередь, могут являться
критическими для предотвращения выхода оборудования
из строя.
Панель управления имеет 5 кнопок (пуск и остановка нагнетателя, RESET (ПЕРЕЗАПУСК), кнопку для изображения актуальной температуры или давления и кнопку для выбора подсчёта рабочих часов на дисплее), 8 индикаторов «LED»
(индикация функций пяти кнопок, сигнализация неполадок, ход двигателя и подключение к электрической сети) и трёхзначный семисегментный дисплей «LED» для визуального представления аналоговых величин давления и температуры,
временных данных и состояний привода.
Мощность
электродвигателя
(кВт )
Исполнение
Вес
(кг)
Размеры
(mm)
Мощность
електродвигателя
(кВт)
Проведение
Вес
(кг)
Размеры (mm)
1,1–2,2
Металлический шкаф
6
380 × 600 × 210
45
Металлический шкаф
35
800 × 1800 × 400
3–4
Металлический шкаф
6
380 × 600 × 210
55
Металлический шкаф
55
800 × 1800 × 500
5,5
Металлический шкаф
18
380 × 600 × 210
75
Металлический шкаф
60
800 × 1800 × 500
7,5
Металлический шкаф
18
380 × 600 × 210
90
Металлический шкаф
65
800 × 1800 × 500
11
Металлический шкаф
18
500 × 700 × 250
110
Металлический шкаф
150
800 ×2000 × 600
15
Металлический шкаф
20
500 × 700 × 250
132
Металлический шкаф
165
800 ×2000 × 600
18,5
Металлический шкаф
20
600 × 800 × 250
160
Металлический шкаф
180
800 ×2000 × 600
22
Металлический шкаф
24
600 × 800 × 250
200
Металлический шкаф
210
1200 × 2000 × 600
30
Металлический шкаф
32
800 × 1800 × 400
250
Металлический шкаф
230
1200 × 2000 × 600
37
Металлический шкаф
32
800 × 1800 × 400
315
Металлический шкаф
250
1200 × 2000 × 600
25
POZNÁMKY
COMMENT
ЗАМЕЧАНИЯ
26
LUTOS
Atlas Copco s.r.o., division Lutos, Průmyslová 10, Praha 10, CZ, E-mail: [email protected], www.lutos.cz
Platnost 1/2010 / Validity from 1/2010 / Действует с 1/2010
27

Podobné dokumenty

8336-lu-kat-BAH-2015

8336-lu-kat-BAH-2015 p3 – tlak na výtlačné přírubě z dmychadlového soustrojí, je nižší než tlak na výtlačné přírubě dmychadla o tlakovou trátu v tlumiči výtlaku a tlakovou ztrátu na zpětné klapce, T-kusu pojistnéhoho v...

Více

TOP 5

TOP 5 ps – давление на всасывающем фланце нагнетателя, меньше атмосферного давления на величину потери давления на фильтровальном вкладыше и в демпфере всасывания p0 – атмосферное давление p3 – давлен...

Více

Bakaláři - Tisk rozvrhů

Bakaláři - Tisk rozvrhů Fj FN1 Lím (A2) Fj FN2 Pan (H1.1)

Více

Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a

Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a globální síti Internet, protože vnáší do elektronických komunikací svobodu pohybu, což je taková výhoda, která se i navzdory problémům komunikace za pohybu, jako jsou rušení, rychle se měnící podmí...

Více

regulátory a přepínače otáček - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s

regulátory a přepínače otáček - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s nutné konzultovat s výrobcem motorů maximální přípustnou rychlost) Charakteristiky U/f: U/f řízení (konstantní moment, snížený moment při jakékoli poměru U/f). Pokud se zvolí SLV vektorové řízení, ...

Více

Klínové řemeny - Elprim

Klínové řemeny - Elprim • Polyesterová tažná vrstva je odolná proti protažení, únavě a rázovým zatížením. • Povrch žebra profilů PL a PM je krytý tkaninou, odolává opotřebení a umožňuje funkci řemenu jako spojka s prokluz...

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ

PŘEHLED PRODUKTŮ Ctra de l’Arboç, Km 1,7 - 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA) - Spain PH: +34 93 8115450 FAX: +34 93 8115470 MEGADYNE MIDDLE EAST FZCO P.O. BOX: 17366 - JEBAL ALI FZS - DUBAI - U.A.E. PH: +971 4...

Více