2012 - 2013

Transkript

2012 - 2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ŠKOLY
školní rok 2012/2013
Předkladatel:
Mgr. Ivana Chramostová
Zpracovatelé:
Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová,
Mgr. Kateřina Bjačková, Mgr. Karin Solná, Mgr. Jarmila Straková,
Vladislava Feilhauerová, Pavlína Pajkovská, Šárka Berková, vedoucí
předmětových komisí a MS
Pedagogická rada byla s obsahem VZ seznámena dne: 16. 9. 2013
Školská rada schválila dne: 25. září 2013
….……....……………………………….
Mgr. Ivana Chramostová
ředitelka školy
Č.j. ZaMSS 473/2013
Přílohou VZ je informační bulletin k projektu Světová škola.
2
OBSAH
Část I.
Základní údaje o škole
5
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy
6
Statutární orgán organizace
6
Charakteristika školy
6
Členové širšího vedení školy
10
Část II.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
10
Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
10
Část IV.
Přijímací řízení
11
Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
11
5.1
Prospěch žáků v ZŠ ve šk. roce 2012/2013
11
5.2
Počty vycházejících žáků ve školním roce 2012/2013
12
5.3
Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ
12
5.4
Počet žáků se sníženou známkou z chování
12
5.5
Celkový počet neomluvených hodin
12
5.6
Volitelné předměty v 7. – 9. ročníku – počty žáků
13
5.7
Volitelné předměty v 7. – 9. ročníku
13
5.8
Nepovinné předměty
14
5.9
Žáci s odlišným rokem školní docházky
14
5.10
Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků
14
Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
17
Část VII.
17
Část IX.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti
Část X.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012
22
11.1
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
23
11.2
Projekty školy
28
11.3
Další projekty
30
11.4
Charita
39
11.5
Akce pro MŠ
43
12.1
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
45
12.2
Publikační činnost
45
12.3
Akce organizované školou
46
12.4
Účast na dalších akcích a soutěžích
52
12.5
Účast na olympiádách a soutěžích
73
12.6
Mezinárodní soutěže
80
12.7
Aktivity školy ve spolupráci se zahraničními partnery, školou
81
12.8
Besedy, přednášky
82
12.9
Exkurze
82
12.10
Testování žáků společností SCIO
82
Část VIII.
Část XI.
Část XII.
3
19
20
12.11
Ochrana člověka za mimořádných událostí
96
12.12
Zajištění praxe pro studenty
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery
Světová škola
96
102
Hodnocení činnosti
111
14.1
Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2012/2013
111
14.2
Zpráva školního metodika prevence sociálně patologických jevů
114
14.3
Zpráva o činnosti výchovného poradce
120
14.4
Škola podporující zdraví
121
14.5
Zprávy o práci předmětových komisí a metodických sdružení
123
14.6
Hodnocení práce MŠ
141
14.7
Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu
148
Část XV
VZ o poskytování informací
160
Část XVI.
Autoevaluace
160
16.1
Činnosti školy směřující k naplnění autoevaluačních cílů
160
16.2
Přehled počtu žáků od šk. roku 2008/2009
198
Připravujeme ve školním roce 2013/2014
198
17.1
V oblasti řízení a správy
198
17.2
Hospitační a kontrolní činnost
199
17.3
Úkoly vycházející z Plánu práce na školní rok 2013/2014
199
17.4
Tematické zaměření školního roku 2013/2014
200
17.5
Připravované projekty pro školní rok 2013/2014
201
Část XVIII.
Závěr
208
Příloha č. 1
Vyhodnocení preventivních aktivit
212
Příloha č. 2
Profil Škola 21
215
Příloha č. 3
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze SR
222
Příloha č. 4
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
222
Část XIII.
13.1
Část XIV.
Část XVII.
4
98
Část I.
Základní údaje o škole
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 –
příspěvková organizace
od 1. 7. 2013
Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková
organizace
Sídlo školy:
Šrámkova 4, 747 05 Opava
IČ školy:
00849642
Telefonní kontakt:
Základní škola: 553 780 351, 774 935 706
Mateřská škola: 553 780 371, 734 827 374
Adresa pro dálkový přístup:
[email protected]
[email protected]
Webové stránky školy:
www.skola-opava.cz
www.koralekopava.cz
Zřizovatel školy:
Statutární město Opava
Ředitelka školy:
Mgr. Ivana Chramostová
Zástupce ředitele, který trvale
zastupuje ředitele v plném
rozsahu jeho řídící činnosti:
Do 28. 2. 2013 Ing. Otto Vnuk
Zástupce ředitele školy:
Do 28. 2. 2013 Ing. Otto Vnuk
Od 1. 3. 2013 Mgr. Jana Kaniová
Od 1. 3. 2013 Mgr. Jana Kaniová
Výchovný poradce:
Mgr. Jana Kaniová
Mgr. Karin Solná
Školní speciální pedagog:
Mgr. Kateřina Bjačková
Školní psycholog:
Mgr. Lucie Prosková
Vedoucí pracovník mateřské
školy:
Pavlína Pajkovská
Vedoucí vychovatelka ŠD
Vladislava Feilhauerová
Složení školské rady:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:
5
-
Věra Meierová
-
Marcela Marulevová

Zástupci pedagogických pracovníků:

-
Mgr. Jana Kaniová
-
Mgr. Simona Martinková
-
od 1. 2. 2013 Mgr. Anna Tenglerová
Zástupci zřizovatele:
-
Taťána Tomšíková
-
Ing. Barbora Salzmannová
(předsedkyně školské rady)
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy
Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle
příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je
poskytování předškolního a základního vzdělávání.
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná Radou města. Ředitelka jedná jménem
organizace a je za její činnost odpovědná Radě města. Při své činnosti je povinna postupovat
v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy Statutárního
města Opava a vnitřními organizačními předpisy organizace.
Pravomoci ředitelky školy jsou vymezeny §164 a §165 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Charakteristika školy
1.
2.
3.
4.
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní klub
kapacita 200 dětí
kapacita 800 žáků
kapacita 175 žáků
kapacita 70 žáků
IZO: 600142591
IZO: 600142591
IZO: 600142591
IZO: 600142591
Naše škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň. Nabízíme žákům výuku podle
programu Škola podporující zdraví, výuka je realizována podle školního vzdělávacího
programu Krok za krokem. Žákům a jejich rodičům nabízí služby školní poradenské
pracoviště, zastoupené dvěma výchovnými poradkyněmi, školní speciální pedagožkou a
školní metodičkou prevence.
6
Výuka probíhá nejen ve třídách, ale i v několika dobře vybavených odborných učebnách,
(např. učebna fyziky, chemie, angličtiny, němčiny, hudební výchovy, výtvarné výchovy a
v neposlední řadě školní dílna pro práci se dřevem a kovy).
Hodinám literární výchovy slouží žákovská knihovna. Výtvarníci, ŠD i ŠK využívají
keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem. V školním roce 2012/2013 jsme získali grant
Ministerstva životního prostředí ČR, díky němuž probíhá obnova školní zahrady, která bude
od října 2013 sloužit jako arboretum a přírodní učebna.
Všechny kmenové třídy naší školy jsou nově vybaveny interaktivními projektory Benq, které
kombinují výhody běžné popisovatelné tabule a velké dotykové obrazovky. Každá třída
s tímto projektorem je vybavena audio technikou, čímž se z každé třídy stává multimediální
učebna.
Pro sportovní vyžití slouží žákům krásný sportovní areál s atletickým stadionem, dvěma hřišti
na basketbal, volejbal, malou kopanou, házenou a pálkovanou. K dispozici jsou také dvě
tělocvičny. O prázdninách 2012 byl vybudován pro naše gymnastky, které slaví úspěchy
i v mezinárodních soutěžích, gymnastický sál. Slouží jako malá tělocvična, je vybaven
gymnastickým nářadím a pružnou podlahou pro nácvik akrobacie.
Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka v 18 třídách základní školy a v jedné přípravné
třídě. Školní družina, školní klub a školní klubík nabízí širokou paletu volnočasových aktivit,
pořádá akce pro rodiče a veřejnost, organizuje letní tábory pro děti.
Pro větší školní akce a veřejná vystoupení využívá škola dvě tělocvičny a prostorné atrium.
Všichni vyučující mají kabinety vybavené počítači, které jsou zapojené do sítě, s volným
přístupem na internet, od školního roku 2012/2013 je zajištěn přístup k internetu (WiFi) ve
všech učebnách.
Škola úzce spolupracuje se SRPŠ. Rodiče se účastní akcí pořádaných školou, ŠD a ŠK, žáci
školy se zapojují do sportovních akcí, které pro ně připravují rodiče. Společně jsme obnovili
tradici školních plesů. Naši rodiče se pravidelně scházejí ke sportovním aktivitám
v tělocvičně. Velký úspěch zaznamenali již 2x na republikové Přehlídce pódiových skladeb
pořádané Sokolem Praha, kde získali pod vedením trenérky, učitelky ZŠ Daniely Kurečkové,
poháry za netradiční pohybové skladby.
Od školního roku 2010/2011 jsou rodiče informováni o prospěchu svých dětí
formou elektronické žákovské knížky, od školního roku 2013/2014 mají přístup do
elektronické třídní knihy, kde mohou sledovat docházku svých dětí.
V rámci projektu Nadačního fondu Tesco jsme získali titul Extratřída. Pomocí našich
vymyšlených a nafocených komixů, které vytvořil žákovský parlament pod vedením Evy
Halfarové, jsme oslovili opavské školy a veřejnost. Za získané finanční prostředky Fondu
jsme nechali vytisknout brožury s komixy s různými rizikovými situacemi, které mohou být
pro děti nebezpečné. Tyto komixy při přednáškách žákovského parlamentu rozdáváme
školám, aby s nimi mohli pracovat i ve svých školách. Každá situace je doplněna metodickým
návodem, jak mohou učitelé s jednotlivými texty pracovat. Myslíme si, že můžeme tímto
způsobem přispět k větší informovanosti o různých rizicích a někomu třeba i touto cestou
pomoci. V tématech se objevuje např. nebezpečí rozdělávání ohně v lese, setkání s cizím
7
psem, nález injekční stříkačky, následky kouření marihuany, začlenění žáka z rozvojové země
do kolektivu třídy, řešení krádeže ve třídě apod.
Naše škola podporuje ve vzdělání chlapce Juliána z Ugandy. Ve spolupráci se SRPŠ
organizujeme každoročně akce (např. vánoční jarmark, bazary, noc se strašidly) z jejichž
výtěžku (vstupné, prodej výrobků) chlapcovo vzdělávání financujeme.
Historického úspěchu dosáhli v červenci 2013 naši písaři, pod vedením Karin Solné, na
Mistrovství světa ve zpracování textů v belgickém Gentu. Za účasti 31 zemí ze čtyř světadílů
získali naši 3 žáci celkem 12 medailí (6 zlatých, 2 stříbrné a 4 bronzové) a škola byla oceněna
jako nejlepší škola ve světě, která se věnuje psaní ZAV. Takového úspěchu zatím nedosáhla
žádná škola ve světě.
Dne 20. 8. 2012 schválila Rada města výjimku z počtu žáků stanoveného prováděcím
právním předpisem školského zákona, a to zvýšením počtu na 34 žáků ve třídě (číslo usnesení
1521/44 RM 12).
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém zasedání dne 29. 4. 2013, usnesením
č. 350/17 ZM 13 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 8 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválilo Dodatek č. 6 ke Zřizovací
listině školy o změně názvu školy, který se mění k datu 1. 7. 2013 následovně: Základní škola
Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace.
Mateřská škola Korálek má kapacitu 200 dětí, měla 8 tříd, 7 tříd běžného typu, jedna třída
speciální pro děti s vadami řeči. Věkové složení tříd bylo většinou smíšené, s výjimkou
nejmladší věkové skupiny. Škola pracuje podle osobnostního modelu výchovy a pravidel
Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
Tematické zaměření školního roku 2012/2013 bylo orientováno na čtyři živly (oheň,
vzduch, voda, země), které starověká filosofie, věda, později alchymie
a esoterika, chápaly jako základní složky světa a snažily se jimi vyložit
přírodní jevy a vnitřní složení člověka.
Každé roční období bylo zaměřeno na jeden z těchto živlů, témata byla
metodicky použita ve výuce jednotlivých předmětů, stejně tak byly
zaměřeny jednotlivé akce, besedy, vystoupení, sportovní a jiné
soutěže,…
Aktivity k tematickému zaměření školního roku 2012/2013
OHEŇ
‐
‐
‐
‐
‐
aktivity jednotlivých tříd zaměřené na živel OHEŇ
Hrajeme si u ohníčku, Hrajeme si celý den – spolupráce se SVČ
1. listopadu - Halloween, dopolední akce ve třídách
natáčení jednotlivých příspěvků na DVD
tematická výzdoba chodby a tematikou oheň
8
‐
Závěr: Strašidelná škola – večerní procházka školou pro rodiče a děti ve spolupráci se
SVČ, škola zaznamenala návštěvnost cca 350 osob
VODA
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
aktivity jednotlivých tříd zaměřené na živel VODA
návštěva aquaparku, bruslení, stavění sněhuláků
natáčení jednotlivých příspěvků na DVD
tematická výzdoba chodby a tematikou voda
podoby vody, koloběh vody - krátké pásmo s žáky 1. stupně
dramatické zpracování 4 živlů a předvedení spolužákům i rodičům
Závěr: Vánoční bazárek na podporu Juliana
VÍTR
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
aktivity jednotlivých tříd zaměřené na živel VÍTR
natáčení jednotlivých příspěvků na DVD
tematická výzdoba chodby a tematikou vítr
pouštění čínských draků
zdobení košťat a pálení čarodějnic
exkurze na letiště pro zájemce
Závěr: vynášení Morany do řeky, společně celá škola
ZEMĚ
‐
‐
‐
‐
‐
aktivity jednotlivých tříd zaměřené na živel ZEMĚ
natáčení jednotlivých příspěvků na DVD
tematická výzdoba chodby a tematikou Země
aktivity ke Dni Země
Závěr: ŽIVLY – závěrečný sportovně poznávací den se SVČ pro MŠ, ZŠ
Dne 12. 6. 2013 obdržela škola certifikát Světová škola.
Projekt Světová škola je mezinárodní projekt, který v ČR
organizují neziskové organizace Člověk v tísni a Adra,
probíhal pod záštitou místopředsedy vlády a ministra
zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Kritéria pro
udělení titulu Světová škola vycházejí z cílů a principů
globálního rozvojového vzdělávání (GRV) uvedených
v Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání 2011-2015. GRV přispívá k pochopení
rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích, usnadňuje
porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům,
které je ovlivňují, a směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé
možnost žít důstojný život. Naším tématem pro získání tohoto významného ocenění bylo
téma ,,uprchlictví“.
9
Členové širšího vedení školy (ŠVŠ)
Mgr. Ivana Chramostová
Ředitelka školy
Zástupkyně ředitelky školy
Výchovný poradce pro 1. stupeň
Vedoucí pracovník MŠ
Koordinátor evaluace
Výchovný poradce pro 2. stupeň
Školní metodik prevence
Speciální pedagog
Koordinátor spolupráce s MŠ a SVČ
Vedoucí MS 1. stupně ZŠ
Projektová činnost
Vedoucí MS 1. stupně ZŠ
Ekonomka školy
Mgr. Jana Kaniová
Pavlína Pajkovská
Ing. Otto Vnuk
Mgr. Karin Solná
Mgr. Eva Halfarová
Mgr. Kateřina Bjačková
Mgr. Daniela Kurečková
Mgr. Jarmila Straková
Mgr. Anna Tenglerová
Šárka Berková
-
ŠVŠ se scházelo pravidelně v ředitelně školy
-
ŘŠ využívá ŠVŠ jako poradní a metodický orgán
-
ŠVŠ zkvalitňuje informační systém školy
-
ŘŠ nadále využívá možnosti přenesení pravomocí na členy ŠVŠ v oblasti
plánování i hodnocení činnosti
Část II.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
Základní vzdělávání
Školní vzdělávací program Krok za krokem
Předškolní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání ,,Hrou a očima dětí objevujeme
svět“
Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy dle P 1-04 k 30. 06. 2013
Zaměstnanci školy
Počet fyzických osob
Přepočtený evidenční počet
Pedagogičtí zaměstnanci
50
48,02
Nepedagogičtí zaměstnanci
15
12,806
z toho zaměstnanci výdejny stravy
0
1,866
10
Část IV.
Přijímací řízení
4.1 Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání
Kapacita
školy
Počet
zapsaných
žáků
Počet 1. tříd
k 1. 9. 2012
800
3
57 (PT 9)
Počet přijatých Počet 1. tříd
žáků
k 1. 9. 2013
45 (PT 9)
2
PT = přípravná třída
4.2 Zápis do mateřské školy, přijetí k předškolnímu vzdělávání
Kapacita
školy
Počet tříd
k 1. 9. 2012
Počet
dětí Počet
dětí Počet tříd
zapsaných
přijatých
k 1. 9. 2013
Počet
volných míst
200
8
200
2
53
8
Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Prospěch žáků v základní škole ve školním roce 2012/2013
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za 1 st.
6.
7.
8.
9.
Celkem za 2. st.
Počet
žáků
57
57
34
22
31
201
26
36
36
33
131
Prospělo
s vyznamenáním
53
53
28
14
23
171
11
20
13
11
55
11
Prospělo
4
3
6
8
8
29
14
16
21
21
72
Neprospělo
0
1
0
0
0
1
1
0
2
1
4
5.2 Počty vycházejících žáků ve školním roce 2012/2013
Ročník
Celkem žáků
Chlapců Dívek
7.
8.
9. A
9. B
0
2
16
17
0
0
8
10
0
2
8
7
Celkem
35
18
17
5.3 Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ
Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona)
Konečný stav rozmístění žáků
Gymnázia
3
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
19
Střední vzdělání s výučním listem
11
Neumístěno
0
Počet žáků 9. tříd celkem
33
5.4 Počet žáků se sníženou známkou z chování
Stupeň chování
Počet žáků
2.
3.
2
0
Procento
z celkového počtu žáků
0,6 %
0%
5.5 Celkový počet neomluvených hodin
Počet žáků
Celkem hodin
331
31
12
Průměr na 1 žáka
0,09
5.6 Volitelné předměty (VP) v 7. – 9. ročníku – počty žáků
7.
celkem
8.
celkem
9.
VII. A VII. T žáků VIII. A VIII. B žáků IX. A IX. B
VP
NJ
4/0
4
4
9
13
0
0
FJ
2/3
3
2
0
2
0
6
Dom
5/6
0/0
6
9
9
18
4
5
KB
5/4
3/3
8
0
0
0
3
0
SA
3/3
2/0
5
3
0
3
7
10
Kon AJ
2
6
Pě
5/2
0/0
5
8
9
17
10
3
ZA
2/5
5/3
8
10
9
19
12
2
Celkem
39
72
Celkem žáků:
181
Poznámka:
7. ročník – 1 volitelný předmět/žák
8. ročník – 1 volitelný předmět (NJ, FJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák
9. ročník – 1 volitelný předmět (NJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák
5.7 Volitelné předměty (VP) v 7. – 9. ročníku
Třída
název předmětu
vyučující
1. st.
2. st.
2. st.
2.st.
Sportovní aktivity
ZA – 1. skupina
ZA – 2. skupina
ZA – 3. skupina
8. A
Domácnost
8. B
9. r.
Domácnost
Cvičení z ČJ
9. r.
Cvičení z M
6. T
9. r.
9. r.
8. r.
Matematický klub
Sportovní hry
Seminář z CH
Jazyk německý
9. r.
Jazyk francouzský
9. r.
2. st.
2. st.
Konverzace v AJ
Pěstitelství
Sportovní aktivity
Martina Smijová, Mgr. Daniela Kurečková
Mgr. Karin Solná
Mgr. Karin Solná
Mgr. Karin Solná
Mgr. Eva Konderlová, od 1. 2. 2013
Mgr. Eva Halfarová
PhDr. Jiřina Walachová
PhDr. Jiřina Walachová
Mgr. Eva Konderlová, od 12. 2. 2013
Mgr. Marcel Godovský
Mgr. Marcel Godovský
Mgr. Jiří Plachký
Mgr. Alena Königová
Mgr. Karin Solná
Mgr. Simona Martinková, od 14. 2. 2013
PhDr. Květoslava Krajčová
Mgr. Alena Wagnerová
Mgr. Jana Chrásková Hopjanová
Martina Smijová, Mgr. Daniela Kurečková
13
celkem
žáků
0
6
9
3
17
8
13
14
70
5.8 Nepovinné předměty
Třída, ročník
Předmět
Vyučující
I. a II. tř.
I. A, II. tř.
Sportovní hry
Gymnastika
IX. B
Cvičení z M
IX. A, B
4. – 6.
Cvičení z ČJ
Psaní ZAV
Mgr. Daniela Kurečková
Mgr. Daniela Kurečková
Mgr. Eva Konderlová, od 12. 2. 2013 Mgr.
Marcel Godovský
PhDr. Jiřina Walachová
Mgr. Karin Solná
5.9 Žáci s odlišným rokem školní docházky
V letošním roce navštěvovalo školu 9 žáků s odlišným rokem školní docházky.
5.10 Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků
Jméno, příjmení
Mgr. Ivana Chramostová
Mgr. Jana Kaniová
Vladislava Feilhauerová
Mgr. Zdeňka Gélová
Mgr. Marcel Godovský
Mgr. Eva Halfarová
Úkoly
Ředitelka školy
Zástupce ředitelky školy
Aprobace
1. st.
1. st.
Vedoucí vychovatelka
Kroužky ŠK
Dopravní výchova
Házená
Kin-ball
Sportovní soutěže
ŠD
Správce sborovny
1. st.
Správce žákovské knihovny pro 1. st.
Správce čítárny pro 1. st.
Koordinátor literárních soutěží pro 1. st.
Koordinátor ICT
Předmětová komise informatiky
Správce kabinetu informatiky
Správce didaktické techniky
Elektronická ŽK
Projekty
Správce sítě
Správce učebny VT 1
Metodik prevence soc. pat. jevů
Správce multimediální učebny – pav. B
Správce sbírky Př
Předmětová komise Př
projekty
Př
Světová škola
Mgr. Jana Hopjanová Chrásková
Mgr. Jana Kaniová
Koordinátor pro výzdobu školy
výstavy výtvarných děl
výchovný poradce pro MŠ a 1. st. ZŠ
14
Př - VV
1. st.
Mgr. Alena Konigová
Mgr. Jana Králová
Mgr. Daniela Kurečková
Mgr. Lukáš Peterek
Mgr. Radovan Plaček
Mgr. Jiří Plachký
Mgr. Světlana Plesníková
Martina Smijová
Mgr. Karin Solná
sekce TU
Koordinátor vzdělávání cizinců
Projekty
Koordinátor ŠVP
Chemická olympiáda
Předmětová komise Ch
Správce učebny F a CH
Správce kabinetu M, Ch
Metodické příručky 2. st.
speciální pedagog
reedukace
Vedoucí MS
Správce skladu učebnic 1. st.
Dopravní výchova – 1. st.
Koordinátor spolupráce s MŠ
Koordinátor spolupráce se SVČ
Sportovní gymnastika, sportovní soutěže
Pohybové skladby
Florball
Mc Donald´s Cup
Sportovní soutěže
Správce kabinetu a sbírky Z
Správce učebny Z
Zeměpisná olympiáda
Předmětová komise Z
Správce skladu učebnic 2. st.
Sportovní soutěže
Předmětová komise PČ
Správce kabinetu a sbírky TV, PČ
Předmětová komise PČ
Správce tělocvičen
Lyžařský a cyklistický výcvikový kurz
Sportovní soutěže
Přípravná třída základní školy
Správce sbírky pro 1. st.
Vedoucí MS 1. – 3. ročník
Koordinátor výtvarných soutěží pro 1. st.
Vedoucí předmětové komise TV
Atletické soutěže
Soutěže volejbalu, sportovní soutěže
Tisková mluvčí
Kariérní poradce
Výchovný poradce pro 2. st. ZŠ,
Správce učebny VT 2
Předmětová komise JN, RV, OV
15
M - Ch
Spec. Pg
1. st.
VA
Z - TV
OV - TV
1. st.
JČ - OV
Mgr. Jarmila Straková
Mgr. Jitka Šimkovská
Mgr. Anna Tenglerová
Mgr. Kateřina Bjačková
Radka Schablická
Ing. Otto Vnuk
Mgr. Jana Výtisková
PhDr. Jiřina Walachová
Mgr. Alena Zapletalová
ŠD
Učitelé ve vyučování
Správce kabinetu a sbírky RV, OV, JN
Multikulturní výchova
Jeden svět na školách
ZAV
Projekty
Metodik přípravné třídy
Správce multimediální učebny – pav. C
Předmětová komise HV
Koordinátor MaK
Správce učebny HV
Správce kabinetu HV
Správce sborovny
Koordinátor projektu Výchova ke zdraví
(Zdravá škola, Zdravé zuby, Zdravá pětka)
Koordinátor projektu Škola Zdravých
měst
Logopedická sledování žáků
Správce keramické dílny
Keramický kroužek
Předseda inventární komise
Koordinátor evaluace školy
Koordinátor matematických a
přírodovědných soutěží pro 1. st.
BOZP (zdravotník, bezpečnostní technik)
Metodické příručky 1. st.
Správce sbírky JA pro 1. st.
Učitelská a žákovská knihovna – 2. st.
Předmětová komise JČ, D
Správce kabinetu a sbírek ČJ, D
Předmětová komise VV
Předmětová komise JA
Tvořivá škola
Správce učebny VV, kabinetu VV, sbírky
VV
výzdoba pavilonu B
Dramatická výchova
Estetická výchova
Pravidla slušného chování
Soutěže ŠD
Dramatická výchova
Etická výchova, pravidla slušného chování
Dopravní výchova
Estetická výchova
Projekty školy
16
MŠ, 1. st.
JČ - HV
1. st.
Spec. Pg
ŠD
1. st.
JČ – D
JČ – VV
Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost na úseku prevence kriminality
Počet akcí
a protidrogové prevence
Přednášky
34
Adaptační pobyty žáků
1
Akce v rámci volného času
99
Práce se třídami
5
Týden zdraví a prevence, Týden věnovaný problematice Akce v rámci
uprchlictví
projektu
Akce v rámci
Projekt EAD, Světová škola, Extratřída, Multikultura
projektu
Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
344
24
11
2
344
6
92
5
344
24
344
24
Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Typ kurzu
Nácvik čtení, nácvik psaní, rozvoj grafomotoriky
Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
Realizace sexuální výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ
Vedení obtížného rozhovoru
Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v AJ
Učíme žáky učit se
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost, zábavné vyučování
na 1. stupni
Od integrace k inkluzi
Nautilus
Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky v AJ
Abeceda čtenářských dovedností a strategií pro 1. stupeň I
Učíme se číst genetikou
program VUREES – Zelená podnikání Modul I a Modul II
ŠVP – změny úpravy platné od 1. 9. 2013
Školní vzdělávací program – změny a realizace ve výuce
Třídnické hodiny jako nástroj pro udržování a rozvoj soc. vztahů
Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy
Express Way to Learning
Vývoj nových nástrojů inspekčního hodnocení
Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ
17
Počet zúčastněných
pedagogů
2
1
2
6
1
10
1
2
9
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
Podpora integrace nově vytvořených materiálů do výuky
Vedení třídnické hodiny
Setkání školních speciálních pedagogů a školních psychologů
Bezpečný provoz tělocvičen, dětských hřišť a sportovišť
Testování znalostí etikety, profesionálního image s odborným
výkladem
Tréninkový program zaměřený na zmírnění grafomotorických obtíží u
dětí předškolního a školního věku
Škola a ekonomika
Metodika výuky anglického jazyka (Oxford University Press)
Archivnictví a spisová služba
Den zdraví na Pedagogické fakultě v Olomouci
Express Way to Learning (Steve Lever)
Seminář s interaktivní tabulí ve výuce němčiny, práce s e-bookem
Konzultační centrum pro žákovské parlamenty
Dítě se syndromem hyperaktivity v mateřské škole
Metodicko-jazykový kurz anglického jazyka pro učitele MŠ a 1. stupně
ZŠ
Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií
Příprava a sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2012 ve vybraných účetních
jednotkách
Vaše škola – Průvodce úspěšného ředitele
5. krajská konferenci k prevenci rizikových forem chování
Prezentace systému energetického managementu
Právní vědomí vychovatele
Zážitkovou formou k výchově
Hodnotící aktivity v mateřské škole
Metodická poradna dne 12.04.2013
Metodická poradna dne 15.05.2013
Kurz základní metodiky pro výuku angličtiny v mateřských školách
Začleňování výuky cizího jazyka do výchovně vzdělávacího procesu v
MŠ
Tvorba tematických celků – uplatňování Aj v MŠ
Přínosy Reuvena Feuersteina pro práci s dětmi s učebními obtížemi
Realizace sexuální výchovy na 1. stupni základních škol
Realizace sexuální výchovy na 2. stupni základních škol
Školní vzdělávací program – změny a realizace ve výuce
Metodická poradna dne 29. 08. 2013
Možnosti podpůrného vedení žáků se SVP prostřednictvím IVP
Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné
poradce ZŠ
Školení k metodické pomůcce Multipolis
Tuzemské stáže: Sdílení dobrých praxí při řízení kvality vzdělávání (4.
12. 2012 - 5. 12. 2012)
18
2
1
1
1
27
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
Development centrum
Timemanagement ve školské praxi
Proč nezvládá klíčové kompetence
Pedagogická diagnostika pro MŠ
Hudebku mám nejraději
Co, kdy a jak ve výchově dítěte
Absolvování hygienického minima
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti r. 2012 a 2013
Souhrn změn ve mzdové účtárně a personalistice
Cestovní náhrady za rok 2012 a v roce 2013
Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství
Škola a ekonomika dne 3. 5. 2013
Reforma účetnictví státu
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
V rámci samostudia a sebevzdělávání pedagogové ze ZŠ a MŠ využívali odbornou literaturu,
(např. RVP, Učitelské noviny, Informatorium, Obecná didaktika, Pedagogika předškolního
věku, Moje psychologie, Speciální pedagogika, Jak řešit konflikty a lépe si porozumět
v předškolním věku, Barevné kamínky, Rozvoj grafomotoriky, Psychopedie, Logopedie,
Pedagogická komunikace v teorii a v praxi, Praktická psychologie, Rozvoj osobnosti
dítěte,…) nebo čerpali z internetových zdrojů (www.rvp.cz, www.predskolaci.cz,
www.i-creative.cz, www.svettvoreni.cz, metodický portál, www.detskestranky.cz,
www.msmt.cz,…).
Stejně jako v loňském roce i letos se zkrácení ONIV výrazně projevilo na možnosti vysílat
pedagogické a ostatní pracovníky na další vzdělávání, proto maximálně využíváme
vzdělávacích aktivit financovaných z projektů ESF.
Část VIII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Kurz
Jméno účastníka
Mgr. Ivana Chramostová
Koordinátor inkluze
Manažerský vzdělávací program Učící se škola od 3/2012 do Mgr. Ivana Chramostová
1/2013
Ing. Otto Vnuk
Mgr. Jarmila Straková
Od integrace k inkluzi (OIKI)
Mgr. Marcel Godovský
Monika Budíková
Asistent pedagoga
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských Ing. Otto Vnuk
zařízení
Vladislava Feilhauerová
5011131250 – Timemanagement ve školské praxi
Textový editor MS Word 2010 (v rozsahu 12 hodin),
Berková Šárka
financováno z projektu Investice do rozvoje vzdělávání - Vysoká
škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Centrum
19
celoživotního vzdělávání)
Mgr. Kaniová Jana
Budíková Monika
Mgr. Štellar Jiří
Mgr. Plachký Jiří
Mgr. Wagnerová Alena
Mgr. Bjačková Kateřina
Mgr. Zapletalová Alena
Mgr. Solná Karin
Smijová Martina
Mgr. Straková Jarmila
Mgr. Šimkovská Jitka
Mgr. Králová Jana
PhDr. Walachová Jiřina
Mgr. Königová Alena
Mgr. Výtisková Jana
Mgr. Tenglerová Anna
Mgr. Gélová Zdeňka
Ing. Vnuk Otto
Mgr. Halfarová Eva
Mgr. Plesníková Světlana
V příštím školním roce budeme v tomto vzdělávání pokračovat.
Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení
procesů ve školách v Moravskoslezském kraji (05/2012 –
12/2012)
2
Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti
9.1
Inspekční činnost provedena ČŠI
Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2012/2013 neproběhla.
9.2
Kontrolní činnost provedena ČŠI
Kontrolní činnost ČŠI ve školním roce 2012/2013 neproběhla.
9.3
Kontrola provedena odborem kontroly MMO
Kontrola odborem kontroly MMO ve školním roce 2012/2013 neproběhla.
9.4
Kontrola provedena KÚ MSK
Kontrola KÚ MSK ve školním roce 2012/2013 neproběhla.
20
9.5
Kontrola inspektorátu práce
Kontrola inspektorátu práce ve školním roce 2012/2013 neproběhla.
9.6 Kontrola provedená v rámci poradenské činnosti (PaedDr. Jan Mikáč)
Na základě vlastní objednávky vedení školy byla vykonána kontrola ve škole dne 6. 5. 2013.
Tento typ kontroly provádí PaedDr. Jan Mikáč, zatím jediný v ČR, na žádost a objednávku
vedení organizace.
Oblast a rozsah kontroly
Personální agenda, dokumentace – osobní spisy zaměstnanců, směrnice školy, povinná
dokumentace školy. Záměrem nebyla úplná kontrola celé agendy a dokumentace, kontrola
byla zaměřena na nalezení systémových chyb či chybných postupů zaměstnavatele.
Závěr:
,,Naprostá většina dokumentace školy dostačující jak rozsahem, tak kvalitou zpracování. Je
vedena pravidelně, systematicky, správně, pouze s drobnými formálními nedostatky
přebranými od předchozích zpracovatelů, rozsah se neustále zvětšuje a je dáván do souladu
s požadavky právních předpisů a s jejich změnami. Je obtížné sledovat neustálé změny, ale
všechny jsou v dostačující podobě a formě v dokumentech zachyceny. Je velmi pozitivní, že
žádné nedostatky nebyly zjištěny v nejrizikovější oblasti – čerpání státního rozpočtu, i
příspěvku zřizovatele.“
Závěr: Při kontrole nebylo zjištěno porušení žádných právních předpisů
9.7 Ověření nastaveného účetního systému v příspěvkové organizaci v roce 2012 – Ing.
Turoň
Na základě vlastní objednávky účetní jednotky byla provedena Ing. Jiřím Turoněm dne 1. 2.
2013 ověření některých skutečností týkajících se nastavení účetního systému příspěvkové
organizace dle zákona 563/91 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky 410/2009 Sb., v roce
2012.
Závěr: ,,Při provedeném ověřování jsem nezjistil žádné významné nedostatky. Doporučení
k přijetí opatření jsou popsána přímo v textu k jednotlivým ověřovaným oblastem.“
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kontrola 13. 12. 2012 – nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
Okresní správa sociálního zabezpečení Opava - kontrola dne 22. 08. 2013 – opatření
k nápravě se neukládá
21
Část X.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012
10.1 Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu
Viz příloha č. 3
list č. 1, 3
10.2 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
Viz příloha č. 4
list č. 4 – 7
10.3 Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele
Oprava a údržba
Částka celkem
Nátěry dveří, zárubní a zábradlí v MŠ
106 384,-
Oprava zahradních herních prvků v MŠ
49 250,-
Malování prostor školy
51 378,-
Investiční akce z vlastních zdrojů
Částka celkem
Nákup multifunkčního ozvučovacího systému
67 000,--
10.4 Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu
Mimorozpočtové zdroje
poskytnuté granty
sponzoři
ostatní
Příroda ve škole, škola v přírodě, aneb
malé školní arboretum
Nadace Tesco - Extratřída
Finanční prostředky v Kč
celkem
využité
67 803,-
67 803,-
24 000,-
24 000,-
OPTYS
20 000,-
20 000,-
Radka Tyburcová
2 000,-
2 000,-
Hansen Electric
10 000,-
10 000,-
Vlastimil Žáček
Účelový příspěvek MMO (MS ZAV Gent 2013)
5 000,-
5 000,-
40 000,-
40 000,-
168 803,-
168 803,-
celkem
22
10.5 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Název projektu
Finanční prostředky
v Kč
celkem využité
státní fondy
programy EU
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
240 771,00
projekty KÚ MSK
Projekty MŠMT
jiné projekty
Část XI.
11.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Projekty
Včele
(CZ.1.07/1.1.00/08.0094)
pilotní testování didaktických a metodických
materiálů k rozvoji podnikavosti, finanční a
spotřebitelské gramotnosti, ohleduplnosti
k životnímu prostředí, ostatním lidem i sobě samým
Arnika
Arnika se zabývá ochranou mokřadů a vodních
toků, omezováním znečištění životního prostředí
toxickými látkami a odpady a podporou účasti
veřejnosti v rozhodování o životním prostředí.
Významnou roli v jejich činnosti hraje spolupráce s
dalšími nevládními organizacemi na úrovni České
republiky, i na mezinárodní úrovni.
Jeden svět na školách
Program společnosti Člověk v tísni, festivalové
projekce a školní projekce dokumentárních filmů,
debata s hostem
Příběhy bezpráví
Literární a výtvarné soutěže, besedy
Rozvojové cíle tisíciletí
dokumentární filmy zaměřené na globální problémy
současného světa a jejich řešení
EU FOR ALL (CZ.1.07/1.1.00/14.0129) Inovace výuky angličtiny s podporou informačních
technologií, jež je realizován občanským sdružením
EUFORALL a je financován z prostředků
Evropských strukturálních fondů a státního
rozpočtu České republiky.
23
Podpora rozvoje kompetencí
k podnikavosti a inovativnosti žáků ZŠ
21 - EU peníze školám
(CZ.1.07/1.4.00/21.0772)
Od integrace k inkluzi
(CZ.1.07/1.2.25/02.0053)
Projekt Centra podpory integrace
(CZ. 1.07/1.2.00/08.0117)
Cílem projektu je lepší orientace v ekonomické
oblasti a prohlubování pojmů
Peníze do škol - šablony
Projekt KÚ v rámci OPVK
Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí
a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Učíme se společně pro 1. – 5. ročník
Pracovní listy pro výukové jednotky
VURRES v "Pracovním prostoru pro
Finanční gramotnost – pilotní škola pro testování
podporu reformy školství"
didaktických materiálů
Tvorba nových interaktivních materiálů pilotní škola k realizaci projektu
pro potřeby výuky anglického jazyka v (NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.)
1. – 3. třídách ZŠ
Fairyland pro I. stupeň ZŠ
Fairyland 1 se zaměřuje především na rozvoj
poslechových a konverzačních dovedností, a to v
těchto tématech: představení, škola, domov, hračky,
obličej, jídlo, zvířata a smysly.
Praktická podpora Environmentální
Cílem projektu je rozšířit implementaci
výchovy ve školních vzdělávacích
Environmentální výchovy na českých základních i
programech základních a středních škol středních školách, a tím zvýšit kompetence žáků v
s využitím audiovizuálních prostředků oblasti EVVO
European action on drugs (EAD)
zvýšení informovanosti a ochoty k činům
v
rámci boje proti drogám a snižování rizik, které
souvisejí s jejich zneužíváním
Recyklohraní
školní recyklační program, který si klade za cíl
realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a
elektrozařízení spojený s osvětovou činností v
problematice nakládání s odpady ve školských
zařízení v České republice.
Ovoce do škol
trvalé zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvoření
zdravých stravovacích návyků ve výživě
dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit
klesající spotřebu ovoce a zeleniny
Nautilus (NAUčíme Tě Učit Se - aneb rozvoj klíčové kompetence k učení
jak nemít ze školy ponorku)
Systémová podpora edukace moderní
výuka moderní historie
historie a výchovy k občanství ve
školách MSK (EduČaS)
Učící se škola
V rámci realizace manažerského programu pro
(CZ.1.07/1.3.05/04.0007)
vedoucí pracovníky škol proběhlo snímání Barev
života celého sboru pracovníků
Rozumíme penězům
podpora finanční gramotnosti žáků základních škol
24
Jak na to
Správná volba
EDISON
Začít spolu (Step by Step)
První pomoc - šance pro život
(CZ.1.07/1.1.07)
Centrum podpory integrace
(CZ. 1.07/1.2.00/08.0117)
Rodiče vítáni
Čas proměn
Veselé zoubky
Tonda Obal
Čtení pomáhá
Zelená škola
Ajaxův zápisník
Síť M.R.K.E.V.
La Ngonpo
Gepard (CZ. 1. 07/1. 1. 00/14. 0225)
na druhém stupni
Multimediální prezentace žáků v JA
rozšíření podpory rozvoje kariérového poradenství
u žáků 8. tříd a poradců pro volbu povolání
(směřuje ke zvýšení kompetencí při výběru
vhodného směru dalšího studia)
podpora mezikulturního vzdělávání
otevřený metodický model nabízející učitelům a
školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky
a cíle RVP pro ZV a MŠ
Systematická výuka "první pomoci"
prostřednictvím předání teoretických znalostí a
praktických dovedností nutných pro záchranu
života
zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků
Certifikace v prosinci 2012
Rodiče vítáni je značka pro školy otevřené rodičům.
opakovaná akce pro dívky 6. ročníku
preventivní program, který pořádá dm drogerie
market s.r.o.
třídění a recyklace odpadu
Charitativní projekt na podporu čtenářské
gramotnosti
projekt je zaměřen na sběr baterií a drobného
elektroodpadu ve školách, vytváří ekologické cítění
u dětí
Spolupráce s PČR, preventivní projekt, jehož cílem
je zvyšování právního vědomí již u dětí mladšího
školního věku
Metodika a realizace komplexní ekologické
výchovy) je dlouhodobým programem Sdružení
středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV
Pavučina). Jeho záměrem je vytvářet funkční
systémy školního a mimoškolního EVVO, rozvíjet
a podporovat regionální sítě pedagogických
pracovníků, podporovat proces vytváření a realizace
školních programů EVVO a podporovat
pedagogické pracovníky při začleňování EVVO
jako průřezového tématu do ŠVP.
Mezinárodní vzdělávací projekt, seznámení žáků
s rozvojovou problematikou
projekt zaměřený výrazně do oblasti práce s
informacemi, tj. na "informační gramotnost"
25
La Ngonpo
‐
Mezinárodní vzdělávací projekt učen žákům celého světa ve věku 12 – 16 let. Projekt
umožňuje žákům poznávat sebe a své okolí a zároveň spolužáky z jiné země.
‐
Cílem projektu je seznámení žáků s rozvojovou problematikou a podnítit jejich zájem
o rozvojová témata.
‐
Výstupem projektu je metodika v angličtině a původní česko-ladacká, která sleduje
nejnovější trendy ve výuce multikulturního a globálního vzdělávání.
‐
Metodika je využitelná napříč všemi předměty, pokrývající témata globálního a
multikulturního vzdělávání, osobnostní, sociální a environmentální výchovu.
‐
Zapojená škola získává metodickou podporu, možnost konzultací s autorským týmem,
podporu při zprostředkování kontaktu na partnerskou třídu, proškolení učitelů a
workshop pro žáky.
Hodnocení materiálu La Ngonpo
Dobrý den, reaguji na Váš email, týkající se využívání materiálu la ngonpo ve výuce. Naše
škola se dlouhodobě věnuje multikultuře, je zapojena do multikulturních projektů. Váš
materiál jsme využívali jako zdroj nápadů, návrhů a informací, využili jsme připravené lekce
na téma migrace, uprchlíci, ale i ukázky rituálních zdobení různých národů apod. Lekce jsou
udělány srozumitelně a přehledně, dobře se s nimi pracovalo, poskytovaly i důležité odkazy,
které jsme také využili. S materiálem budeme i nadále pracovat a to také v hodinách
anglického jazyka.
S pozdravem Eva Halfarová
11.1.1 Hodnocení projektu EU peníze školám (CZ.1.07/1.4.00/21.0772)
‐
Projekt byl zahájen 19. 10. 2010, kdy rozhodlo MŠMT ČR o poskytnutí dotace na
úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu č. j. OP VK 1.4 849642.
‐
Celková výše dotace činila 1 606 776 Kč
‐
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů zlepšit stav počátečního
vzdělávání na naší základní škole.
26
Za účelem zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo realizováno:
‐
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
‐
I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této
oblasti
‐
II/1 Individualizace výuky cizích jazyků
‐
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
‐
II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
‐
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
‐
III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
‐
IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti
žáků ZŠ
‐
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
‐
VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti
‐
VII/1 Prevence rizikového chování
V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 936 DUMů (digitálních učebních materiálů),
kterými se výuka jejich následným využitím prostřednictvím nových pomůcek velmi
zefektivnila. 14 pedagogů se zúčastnilo kurzů DVPP. Kurzy byly zaměřeny na zkvalitnění a
zefektivnění výuky. V rámci individualizace cizích jazyků byly odučeny 144 hodiny, v rámci
individualizace matematické gramotnosti byly odučeny 104 hodiny. V prevenci rizikového
chování bylo odpřednášeno 96 hodin.
Za průběžnou aktivní činnost a podílení se na realizaci projektu, za realizaci DUMů, byla
pedagogům vyplacená finanční odměna.
Při realizaci projektu jsme se snažili realizovat projekt tak, aby škola získala vyšší úroveň
vybavení a zpřístupnila žákům nejnovější technologie.
27
11.2 Projekty školy
Projekty školy
Týden zdraví a prevence
Živly kolem nás
Škola podporující zdraví
Den Země
Drogy trochu jinak - interaktivní výukový
program
Normální je nekouřit
Domácí mazlíčci
Domácí mazlíčci
Česká republika
Letem světem
Logická olympiáda
Příroda očima žáků
Canisterapie
Ovoce
KDO JSEM?
CO TY NA TO?
NEBUĎME LHOSTEJNÍ K…
Země – živá planeta
Knihou proti šikaně
Obnova školní zahrady
Svět ve škole
Světová škola
Extratřída
Týden věnovaný problematice uprchlictví
celoškolní projekt zaměřený na zdravý životní
styl (sbírka pro psí útulek, fotosoutěž, exkurze
do čističky odpadních vod, besedy a
přednášky, workshopy,…)
Celoškolní projekt zaměřený na živly – oheň
voda, vítr, země.
Na základě předložené zprávy o činnosti
školy jsme držiteli titulu Škola podporující
zdraví, která podporuje zdravý životní styl
celoškolní týdenní projekt celé ZŠ a MŠ
Interaktivní výukový program, využívající
interaktivní tabuli, zapojení žáků do procesu
výuky - seznámení žáků zábavným
a efektivním způsobem s problematikou drog
a ostatními sociálně patologickými jevy
program podpory zdraví a prevence kouření
pro mladší školní věk
péče o domácí zvířata
fotosoutěž
VV
Projektový den v rámci projektu Multikultura
a vzdělávání
září 2012
fotosoutěž
akce pro MŠ a 1. st. ZŠ
tvorba prezentací, herbáře, laboratorní práce
projekt zaměřen na multikulturní výchovu,
etnika, handicapované žáky, rasy, …
projekt zaměřen na vztahy mezi žáky,
zlepšení soc. klimatu ve třídách
projekt zaměřen na zdravý životní styl,
prevenci úrazů, …
výtvarná soutěž, výstava prací
prevence proti kyberšikaně
ve spolupráci s MMO vytvořen projekt
získán Grant
propojení EVVO a VV
Projekt organizace Člověk v tísnimultikultura
Projekt prevence RCH u žáků
Projektový týden v rámci projektu Světová
28
Země – živá planeta
Knihou proti šikaně
Kyberšikana a její prevence, MIŠ
Svět ve škole
Třináctka s pohybem
Česko se hýbe
Zdravá pětka
Zdravé zuby
Světový den hygieny rukou
Ozdravné pobyty
Africké slunce rytmy
Noc se strašidly
Hraje si celá škola
Cyklistické výlety
Raftování
Knihovnické lekce a besedy
Roadshow
Charitativní Vánoční jarmark
Bezpětkové týdny
Inline bruslení
Studenti píšou knihu
Sběr starého papíru
Škola s písničkou
Finanční gramotnost - OPTYS
škola
výtvarná soutěž, výstava prací
prevence proti kyberšikaně
výzkum pro zmapování míry zneužívání IT
technologií žáky, minimalizace šikany
propojení EVVO a VV
Celoškolní projekt k pohybovým aktivitám
dětí během vyučování, v naší škole zaměřen
na školní rekordy
Naše škola se zapojila do projektu sportování
v oblasti pohybových skladeb
Seznamování se a příprava zdravých pokrmů.
Soutěž „Košík plný rozumu“- zdravý životní
styl
Projekt na podporu péče o chrup
Snížení rizika vzniku a šíření infekcí
spojených se zdravotní péčí zaváděním
účinných postupů v hygieně rukou
Zimní a letní výcvikové kurzy
Bubnování skupiny Afrikana, zapojení dětí do
hry a tance
Noční prohlídka školy, plnění úkolů na
stanovištích, spolupráce se SVČ
Netradiční hry, trampolíny, koloběžky aj.
zpestřily dopolední vyučování dětí MŠ i ZŠ
Výlet do přírody na kolech pro rodiče a děti
Základní výcvik na klidné vodě pro děti 1.
Stupně ZŠ
Orientace v knihovně, literární výchova
netradičně, besedy s literárními osobnostmi
Role ČNB v ekonomice
Burza, jejíž výtěžek byl použit na charitativní
účely
Motivační týdny zaměřené na zlepšení
prospěchu
Akce pro ZŠ, bezpečné inline bruslení
Diskuse na téma médií pro 9. ročník
Vedení k péči o životní prostředí, výtěžek
použit k dovybavování ŠK
Rozvoj zájmu dětí o zpěv, který vyvrcholil
koncertem, děti skládaly též text písně, který
byl umělci zhudebněn
Práce se sadou s dětskými penězi, učení se
hospodaření, získání reálného obnosu za
29
Cvičíme s písničkou
Sportovní hry MŠ
Čtení pomáhá
DENTAL ALARM
určité aktivity, vytváření metodiky k pomůcce
Pohybové skladby pro MŠ
Podpora pohybových aktivit u malých dětí
Zapojení do internetového projektu na
podporu čtenářských dovedností žáků
Preventivní program zubní hygieny pro děti
11.3 Další projekty školního roku 2012/2013
Adopce na dálku
-
pokračujeme v adopci ugandského chlapce Juliana
Příroda ve škole, škola v přírodě, aneb malé školní arboretum (školní zahrada)
-
Podařilo se nám získat grant ve výši téměř 70.000,- Kč z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí ČR, určeného základním školám na tvorbu
takzvaných „ Přírodních učeben.“
-
Představili jsme ministerstvu projekt s názvem „Příroda ve škole, škola v přírodě aneb
malé školní arboretum.“ Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přírodně
naučného prostoru školní zahrady jako prvku interaktivní výuky a vzdělávání
k udržitelnému rozvoji a výchově k péči o životní prostředí.
-
Význam školní zahrady je v dnešní době nezanedbatelný, ne-li ještě významnější než
v předchozích dobách, a to zejména v podmínkách městského sídlištního prostředí, ve
kterém se nachází naše škola.
-
Školní zahrada tak „městským“ dětem umožní bezprostředně pozorovat rostliny a
živočichy v jejich přirozeném prostředí, a to nejenom dětem, ale i jejich rodičům.
-
Nová školní zahrada umožní poznávat druhy našich původních rostlin, druhy
cizokrajné, léčivé a aromatické rostliny a díky naučným tabulím o nich získají
návštěvníci zahrady nové poznatky.
-
Pro žáky a další návštěvníky zahrady tak vznikne nový prostor pro vzdělávání,
odpočinek a relaxaci.
-
Dílčím cílem projektu je účast žáků a rodičů na samotném vytváření tohoto nového
prostoru a tvorbě jednotlivých prvků zahrady, čímž žáci získají cennou pracovní
zkušenost.
-
Projekt byl zahájen 1. února 2013 a bude ukončen slavnostním otevřením nové školní
zahrady v září 2013.
30
Projekt EDISON
Netradiční týden v rámci projektu Edison
EDISON funguje pod záštitou MŠMT a
jeho cílem je především podpora
mezikulturního vzdělávání především
na středních školách. Projekt probíhá
v 7 městech České republiky, u nás se
projekt uskutečnil v únoru 2013.
Naše škola se již podruhé stala
hostitelskou školou v rámci projektu
Edison. Přivítali jsme praktikanty
z několika zemí světa,
studenty
univerzit
z Indonésie,
Brazílie,
Austrálie, Bulharska a Egypta. Naši
žáci zažili týden plný her, procvičili si
angličtinu v míře vrchovaté a dozvěděli se mnoho zajímavého o jednotlivých zemích,
kulturách a lidech. Všichni byli nadšeni, protože týden nás obohatil nejen znalostně, ale
poznali jsme i skvělé lidi a vyzkoušeli výuku trochu jinak. V závěru týdne pak
proběhl miniturnaj ve florbalu, kinballu a bowlingu. Celý netradiční týden vyvrcholil
společným tancem praktikantů a žáků naší školy včetně velmi emotivního závěru, kdy objetí a
slzy nebraly konce.
31
Poděkování patří nejen našim hostům za úžasně prožitý týden, ale také rodinám, které
poskytly ubytování a celý týden se o studenty vzorně staraly.
Jak Edison probíhá?
– Z různých zemí světa přijede do naší školy skupina zahraničních vysokoškolských
studentů
– Každý z nich přiblíží studentům zemi, z které pochází – její sociální,
ekonomickou, politickou a také kulturní situaci
– Studenti mají možnost porovnat situaci především mezi osmi zeměmi a Českou
republikou
– Všechny aktivity probíhají v anglickém jazyce
– Projekt probíhá po dobu jednoho týdne
– Tento projekt v obdobné formě probíhá v Rakousku, Maďarsku a Polsku
Jaký je přínos pro naši školu?
– Podpora mezikulturního vzdělávání
– Nový pohled žáků, rodičů a okolí na kreativní činnost školy
– Propagace školy
Jaký je přínos pro žáky?
–
Rozšíření všeobecného přehledu
–
Uvědomění si rozdílů mezi národnostmi a kulturami
–
Jedinečný zážitek ze setkání s odlišnou kulturou
–
Získání odpovědí přímo od zdroje
–
Motivace v učení angličtiny
Games4English
-
projekt je zaměřen především na praktickou výuku a aplikaci anglického jazyka ve
spojení s dovedností žáků užívat moderní výpočetní technologie
-
aktivity projektu jsou určeny žákům druhého stupně základních škol (7. až 9. třída) a
budou probíhat formou zájmového kroužku
-
zájmový kroužek bude zakončen soutěží, jejíž hlavní cenou je týdenní pobyt
v Londýně pro vítěze a jeho doprovod.
-
výukový kroužek, povedou Bc. Wagnerová a Mgr. Zapletalová
-
praktická forma výuky JA, aktivní účast žáků
32
V naší škole se do projektu zapojilo deset žáků osmých a devátých tříd, všem patří pochvala,
neboť se poctivě na jednotlivé úkoly připravovali a cílevědomě pracovali na stanovených
prezentacích. V krajském kole soutěže Games 4 English, aneb „ Zdokonal se ve své angličtině
a staň se vynikajícím řečníkem“ získali naši žáci 1. a 2. místo.
Vítěz Moravskoslezského kraje, Lukáš Piwowarski, předvedl své kvality i v celostátním kole
v argumentaci a prezentaci v anglickém jazyce, a ačkoliv konkurence byla také na úrovni,
zvítězil a vyhrál. Získal týdenní zájezd pro dvě osoby do Velké Británie.
Vítězná prezentace byla na téma „My idol“. Pro Lukáše je životní inspirací jeho otec, kterého
porotě i všem přítomným barvitě představil.
Ekologická škola v Moravskoslezském kraji
-
přihlásili jsme se do dalšího ročníku, jehož vyhlašovatel je MSK
Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. – 3.
třídách ZŠ (CZ.1.07/1.1.00/14.0137)
-
pilotní škola pro pilotování interaktivní angličtiny na 1. stupni realizovaného
společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
-
projekt je zaměřen, jak název napovídá, na tvorbu materiálů pro interaktivní výuku
angličtiny nejmenších žáků
-
vyučující budou mít k dispozici pro každý ročník jedno DVD s multimediálními
interaktivními materiály, díky nimž se stane výuka pestřejší, zábavnější, ale i
dynamičtější a názornější
-
Interaktivní materiály budou průběžně „testovány“ na
připomínkovány vyučujícími i žáky
vybraných
školách
a
Škola písničkou
-
realizátorem je ANGELUS AUREUS o.p.s. a který vznikl za podpory dotačního
programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu činnosti nestátních
neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a
základního uměleckého vzdělávání v roce 2012
-
projekt Škola písničkou je realizován v 50 základních školách v ČR od září do
prosince 2012
-
cílem projektu je inovace a kreativní zpestření výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ
prostřednictvím využití zábavných a nenásilně naučných písniček z CD ŠKOLA
33
PÍSNIČKOU a doplňkových podpůrných materiálů určených pro pedagogy v souladu
s RVP ZV v oblasti: 57 – umění a kultura, 571 – Hudební výchova
-
inovace výuky představuje propojení rozvoje hudebních dovedností a didaktické práce
s texty písniček, aktivní zapojení žáků do děje, diskuze o textech a významu slov či
slovních spojení
-
podpůrným materiálem je pro pedagogy zpracovaný didaktický manuál (pracovní list
s metodickými poznámkami) pro práci s texty, jehož autorem je PhDr. ONDŘEJ
HNÍK, PhD (zástupce vedoucí Katedry české literatury Pedagogické fakulty UK
v Praze)
-
Vyučujícím se tato akce nejevila jako vhodná pro naše žáky 1. stupně, protože jsou
v oblasti HV vzdělanější, než lektoři předpokládali, a tudíž akce vyšla jako
podúrovňová
Správná volba – šťastná budoucnost
-
na přípravě se podílí Střední odborná škola Třineckých železáren a podnikatelské
asociace: Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska a Svaz sléváren
České republiky
-
cílem projektu je zvýšit zájem o řemeslo a technické obory u žáků sedmých až
devátých tříd ZŠ v Moravskoslezském kraji
-
propojení školy a praxe prostřednictvím exkurzí i odborných seminářů, které budou
probíhat na půdě školy i v jednotlivých podnicích
-
Žáci budou mít možnost udělat si jasnou představu o konkrétních profesích a jejich
ohodnocení a poptávce na trhu práce
-
současně si žáci budou mít možnost ujasnit své profesní předpoklady a uvědomit si
závažnost svého rozhodnutí při výběru školy
-
projekt bude podpořen propagačními materiály, které budou zahrnovat katalog
řemesel, kompletní seznam firem v Moravskoslezském kraji, členěných dle oborů,
včetně seznamu středních odborných škol
Základní a střední škola pro budoucnost (pro pedagogy)
Tvoje budoucnost - tvoje volba (pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ)
-
realizátorem těchto projektů jsou VŠB-Technická univerzita Ostrava a IT Cluster, o. s.
-
oba tyto projekty byly ze strany MŠMT schváleny, spolupráce začne v příštím
školním roce
-
školy, které se aktivně zúčastní těchto vzdělávacích aktivit, získá certifikát „ZŠ pro
budoucnost“, který je spojen se značkou kvality, škola jej může využít při
marketingové komunikaci
34
Nautilus
projekt nabízí žákům základních a středních škol a jejich učitelům připravený systém kurzů a
přípravných materiálů pro žáky a metodických materiálů pro pedagogy, které směřují
k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení)
-
jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím, pro které jsou určeny
(2. stupeň základní školy a střední škola)
-
práci s výukovými materiály mají učitelům usnadnit pro ně připravené vzdělávací
aktivity a metodické materiály zaměřené na efektivní využití jednotlivých výstupů ve
výuce
-
projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky, probíhal v období od září 2010 do června 2013
-
Scio - testy klíčové kompetence k učení (pilotní škola v rámci projektu zdarma)
První pomoc - Šance pro život 2
projekt navazuje na projekt První pomoc – šance pro život, který probíhal v období od
1. 7. 2011 do 30. 6. 2012, kterého se naše škola účastnila. Byl určen žákům 8. a 9. tříd, nyní je
projektová žádost zaměřena na výuku první pomoci pro učitele a provozní zaměstnance
základních a středních škol v Moravskoslezském kraji. Předkladatelem projektu je
Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Třinec
Od integrace k inkluzi (OIKI)
-
projekt je určen školám zřizujícím školní poradenské pracoviště
-
předkladatelem je KÚ MSK
-
Realizace projektu je plánovaná od června 2013 do prosince 2014
-
Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod
podporujících rovný přístup ke vzdělávání
-
Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících
rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
-
Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně
pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami
Projekt Centra podpory integrace
Projekt vytvoří a rozvine systém poradenských služeb (prostřednictvím Center podpory
integrace) poskytovaných celému spektru dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami. Jeho snahou je především vytvoření podmínek pro začleňování žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů pro tělesnou výchovu. Bude podpořeno neformální
vzdělávání s cílem zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér
bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Zdokonalíme systém vzdělávání
35
pracovníků nestátních neziskových organizací a středisek volného času aplikací vzdělávacího
modulu. Vytvoříme metodický materiál, který bude sloužit v rámci realizovaných typů
školení pedagogických pracovníků. Zrealizujeme jednodenní vzdělávací akce s cílem změnit
postoje k pohybovým aktivitám a osobám se speciálními potřebami. Snahou projektu je
systémově řešit danou problematiku na úrovni krajů s pomocí regionálních speciálně
pedagogických center.
Pobyt „Se Čtyřlístkem do pohádky“
Ve dnech 3. 6. – 7. 6. 2013 pořádala Eurotopia
v místě Kaménka u Oder pobyt pro předškolní
děti ,,Se čtyřlístkem do pohádky“. Děti
přípravné třídy zažily s paní učitelkou Bárou a
pracovnicemi Eurotopie týden plný hraní
zábavných her, výletů, tvarných ateliérů,
sportovních turnajů, posezení u táborového
ohně a spoustu další úžasné zábavy. Všichni se
vrátili nadšení a spokojení.
Děkujeme Eurotopii za organizaci této akce.
Spolupráce s firmou Optys - Finanční gramotnost – 1. stupeň ZŠ
13. 9. 2012 byl zahájen projekt k finanční gramotnosti, který ve svém úvodu obsahoval
návrhy bankovek. Žáci se zaujetím navrhovali a realizovali své představy, proto bylo velmi
obtížné vybrat ty nejvydařenější.
Cílem projektu je naučit děti hospodařit s penězi, uvědomit si jejich reálnou hodnotu a úzce
spolupracovat s rodiči prostřednictvím dětských peněz.
Jak konkrétně práce probíhala? Dostali jsme k dispozici hru Na obchod, kde si žáci vybírali
karty s obrázky různého zboží, které si mohli zakoupit. Sestavovali jsme tak jídelníčky zdravé
i méně zdravé výživy, počítali náklady na potraviny, připravovali si dětskou party.
Samozřejmě, že za každý nákup jsme museli zaplatit dětskými penězi. Sčítání, odčítání,
násobení i dělení tedy bylo základním předpokladem úspěšné transakce.
Sponzor projektu nám dal k dispozici částku 200 dětských korun, které měly reálnou hodnotu
200,-Kč. Jak mohli žáci získat celkovou částku? Prvním krokem bylo sepsání smlouvy, kde
se každý zavázal svým podpisem ke splnění vlastního úkolu. Vznikly tak velmi hezké
komiksové příběhy, malá kniha nazvaná Vesmírná bitva, zajímavosti o některých místech
naší vlasti, atd.
Druhým krokem bylo zhotovení výrobků z dřívek a výtvarné zpracování triček s tématem
Prázdniny.
36
17. 6. 2013 byl projekt ukončen předáním zasloužené finanční částky dětem, které si mohou
v prodejně vybrat odměny. Najdou zde dřevěné zápichy, kreativní přání, pohádkovou knihu,
šek v hodnotě 50,-Kč a další zajímavosti.
Děkujeme koordinátorce projektu paní Grossmannové, panu řediteli i ostatním zúčastněným
za sponzorování výtvarného materiálu k naší tvořivé práci.
Tento projekt pilotovala 2. A (Mgr. Jarmila Straková) a 4. třída (Mgr. Anna Tenglerová)
Projekt Klubu personalistů MSK
-
realizaci projektu připravuje Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o.s. v rámci
výzvy OPVK MSK
-
Cílová skupina: tohoto jsou žáci 6. až 9. tříd
-
Cíle projektu: propojení světa žáků ZŠ se SOŠ a možnými budoucími zaměstnavateli
z řad významných regionálních podniků
-
Klíčová aktivita: zaměstnavatelé seznámí žáky a jejich učitele se svými podniky
formou krátkých prezentací ve školách a umožněním exkurzí ve svých podnicích
-
Doprovodná aktivita projektu: vybrané SOŠ představí své studijní obory a zázemí
svých vzdělávacích institucí
Extra třída – Komixy - rizikové situace
Protože jsme žáci sídlištní školy ve
větším městě a můžeme se proto
setkat s různými situacemi, které
mohou být pro nás a naše
kamarády nebezpečné, rozhodli
jsme se, že pomocí našich
vymyšlených
a
nafocených
komixů oslovíme své kamarády a
veřejnost. Vytiskli jsme brožury
s komixy, které popisují rizika, se
kterými se můžeme setkat a
poradit, jak se v těchto situacích
chovat.
Uspořádali jsme besedy pro žáky
okolních škol (např. ZŠ Dostojevského, SŠ stavební). Členové žákovského parlamentu
představili komixy a diskutovat o nich s hosty. Na závěr dostali žáci naše komixy, aby s nimi
mohli pracovat i ve svých školách.
Myslíme si, že můžeme tímto způsobem přispět k větší informovanosti o těchto rizicích a
někomu třeba i touto cestou pomoci.
Od Nadačního fondu Tesco na realizaci projektu získáme 22 500 Kč + 1 500,-Kč.
37
Za náš projekt jsme získali poděkování pořadatelů:
Vážené patronky a vážení patroni,
moc nás těší skvělé výsledky 1. výzvy programu Extra třída. Posíláme Vám vyjádření velkého
obdivu nad tím, co Vaši žáci dokázali za tu dobu vytvořit. Doufáme, že z toho máte radost i
Vy. Aktuálně Vašim Extra třídám posíláme poštou "placky" Jsme Extra třída 2013 (doufáme,
že jim udělají radost a budou je hrdě nosit) a Nadační fond Tesco s Vámi dojednává dodatek
ke grantové smlouvě, který se týká paušální odměny 1.500,- Kč pro každou Extra třídu.
Zároveň ale chceme pogratulovat všem Extra třídám, i Vám - jejich patronům a patronkám,
k odvaze pustit se do neznámého, ochotě udělat něco užitečného a k dotažení projektů až do
fáze jejich realizace.
Budeme se těšit na spolupráci při dalších ročnících programu Extra třída i při jiných
příležitostech!
Váš tým programu Extra třída
Silvie Pýchová a Vojtěch Hurych
Projekt Čtu a vím, co čtu
-
Získáme informaci o míře vlivu spontánního učení a pozitivní motivace ke čtení tzv.
personální knihou a to na území celého Moravskoslezského kraje.
Rekordy pro každého
Nadregionální projekt ,,Třináctka s pohybem“.
Smyslem akce je zmapovat sportovní úroveň dětí naší školy a zároveň v každém ročníku
vybrat kluka a holku s nejlepší sportovním výsledkem, který bude letošním školním
rekordem. Smyslem akce je rovněž den v pohybu, při kterém každé zapojené dítě absolvuje 5
disciplín, ve kterých hodnotu převedeme do bodového systému. Při opakování akce mohou
děti pozorovat, zda se jejích sportovní dovednosti zlepšují nebo ne.
V březnu proběhla 1. část akce, v červnu na školním hřišti s měřením atletických disciplín 2. část
akce.
Dlouhodobé projekty EVVO
-
účast žáků na zasedání OZDM
-
projekt Recyklohraní (sběr baterií a drobných elektrospotřebičů a plnění aktuálních
úkolů)
-
projekt Zelená škola (sběr nefunkčních mobilních telefonů, baterií)
-
projekt Praktická podpora EVVO ve ŠVP (cílem projektu je podpora a rozšíření
implementace EVVO na ZŠ, v rámci projektu vzniknou praktické nástroje pro výuku
EVVO)
-
školní projekt Obnova školní zahrady
38
-
školní projekt Ekologizace a estetizace prostředí školy(propojení EVVO a VV)
-
třídění odpadu ve třídách
-
péče o prostředí ve třídě , škole a na školní zahradě
-
prohloubení ekologických znalostí v předmětu přírodopis a seminář z přírodopisu
-
činnost školního Ekotýmu
-
projekt ekologického centra Tereza -Ekolampov- virtuální ekoškola
-
sběrová soutěž hliník- pořádá MMOpava
11.4 Charita
Charita – organizování charitativních sbírek
Liga proti rakovině
Fond Chrpa – prostředky pro hyporehabilitaci
Fond Sidus – prostředky na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR
Sluníčkový den – veřejná sbírka pro opuštěné děti a pěstounské rodiny
Sbírka pro psí útulek
Tříkrálová sbírka
Projekt Šance
Život dětem – pomoc nemocným, opuštěným a handicapovaným dětem
Čtení pomáhá
Sbírka šatstva pro Diakonii Broumov
Adopce na dálku-Julian
Sbírka pro Terezku-PET víčka
Sbírka pro Haničku- dražba obrazů našich žáků na nákup kompenzační pomůcky
Divadelní představení a obrázky pro děti z dětského centra Čtyřlístek
Adopce na dálku
Protože se naše škola věnuje charitativní činnosti, která
podporuje u žáků sociální cítění a učí žáky pomáhat
potřebným, podporujeme již 2. rokem prostřednictvím
Adopce na dálku ugandské dítě - Juliána.
Živí se farmařením, ale příjem nestačí na vzdělání. Má
rád fotbal a pomáhá na zahradě. Ve škole ho baví
občanská nauka. Naše podpora je využita na náklady
spojené s potřebami na jeho vzdělání.
39
Drazí žáci z Opavy, jsem velmi vděčný, že Vás mám za přátele, že mě podporujete. Děkuji
Bohu, že Vás přivedl do mého života. Vaše láska a podpora mě doprovázejí každý den. Minulý
školní rok jsem si užil školy, protože jsme měli soutěže ve fotbale, v hudbě, tanci a dramatice.
Byl jsem velmi šťastný, že naše škola vyhrála.
Potěšil mě Váš dopis, dozvěděl jsem se o Vaší zemi, o Opavě a o vaší škole. Nyní mám krátké
prázdniny. Chci Vám napsat, že jsem byl v minulém školním roce výborný v angličtině a
v náboženství. Doufám, že se v budoucnu stanu pilotem, protože mám rád letadla.
Na prázdniny jsem zůstal u babičky, pomáhám jí na zahradě se sázením. Také se těším, že
uvidím svého strýce a pokud to půjde dobře, strávím s jeho rodinou Vánoce. Jak slavíte
Vánoce u Vás?
Julian
Drazí přátelé z Opavy, mám Vás moc rád a zdravím Vás. Jak se máte? Jaké jste měli vánoce a
Nový rok? My jsme se měli dobře, měli jsme hodně jídla a pití. Děkuji Vám za Vaši podporu.
Minulý rok jsem ve škole tvrdě pracoval, abych měl dobré známky, skončil jsem na 13. místě
z 50 žáků - nejúspěšnější jsem byl v matematice a pak v angličtině. Tento rok musím pracovat
ještě pilněji, je to těžký ročník a nechci Vás zklamat.
O vánočních prázdninách jsem pomáhal s nošením vody, úklidem domu. Staral jsem se o
zvířata…
Těším se na Váš dopis. Bůh Vám žehnej.
Julian
40
Julian pochází z velmi chudé rodiny. Jeho sponzorem chceme zůstat i nadále, proto chystáme
ve školním roce 2013/2014 charitativní akce na jeho podporu, jako bude například vánoční
bazar, prodej PF aj.
Díky našemu ročnímu příspěvku může Julian chodit pravidelně do školy. V budoucnu by se
chtěl stát pilotem, tak mu touto naší pomocí třeba pomůžeme jeho sen splnit…
Podrobné informace o hospodaření nadace jsou k nahlédnutí ve Výroční zprávě nadace, nebo
na webových stránkách www.mezinarodni-potreby.cz
Děkujeme všem žákům i jejich rodičům za podporu.
CPK – CHRPA
nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo 1.
října roku 2003 po mnoha letech zájmu jeho členů a přátel o
jezdectví obecně, jezdecký sport, výchovu mladých koní a posléze
o širokou oblast hyporehabilitace především z hlediska postavení
koní v ní.
Fond SIDUS
Žáci naší školy se zapojili do projektu Fondu Sidus "Kdo si hraje,
pomáhá ", jehož cílem je pomoc při léčbě vážně nemocných dětí
v ČR. Žáci zakoupením samolepek přispěli na zakoupení přístrojů
pro pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice v Praze Motole a pro
Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci.
Fond Sidus, potvrzení pro výroční zprávu
,,Potvrzujeme, že Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 – příspěvková
organizace se zúčastnila veřejné sbírky č. S-MHMP/958815/2012 ve školním roce 2012/2013.
Sbírku pořádá obecně prospěšná společnost FOND SIDUS, o.p.s.. Pro tuto sbírku výše
jmenovaná škola utržila 1,018,-Kč.“
Milan Nemček, ředitel
Tříkrálová sbírka Charity Opava
Dne 7. 1. 2013 proběhla na naší škole Tříkrálová
sbírka Charity Opava. Tři králové prošli školu a
napsali na dveře symbolické K+M+B. O akci
byli žáci informovaní rozhlasovou relací, ve
které byla vysvětlena a přiblížena tradice Tří
králů. Celá akce byla zakončena koledováním
na ulici Nákladní a Šrámkova. Děkuji žákům 7.
A za pomoc.
41
V Opavě 29. 1. 2013
Vážená paní ředitelko,
rádi bychom Vaším prostřednictvím poděkovali pí. učitelce Evě Halfarové a všem žákům,
kteří se letos v lednu dobrovolně a obětavě rozhodli pomoci při celostátní Tříkrálové sbírce
2013 a také tímto způsobem reprezentovalo Vaši školu. Stali se na pár dní skutečnými králi,
kteří nesli ostatním radostné poselství a nabídli možnost těm lidem, kteří chtějí přispět na
dobrou věc.
Prosíme Vás, zda byste pro Vás vhodnou formou mohli tlumočit naše upřímné poděkování
pedagogům a žákům.
Letošní sbírka byla určena k vytvoření centra poskytujícího komplexní služby seniorům,
dobudování několika bytů chráněného bydlení a zčásti také úhrada provozních nákladů
mateřského centra Neškola.
Ještě jednou děkuji za její vstřícnost.
S přáním pěkného dne
Marie Gilíková koordinátorka Tříkrálové sbírky 2013
Charitativní sbírka v rámci Světového dne boje proti AIDS
Ve dnech 3. - 5. 12. proběhla na naší škole za pomoci žáků žákovského
parlamentu sbírka Červená stužka společnosti AIDS pomoc. Připojili jsme se
tak k preventivní informační kampani, která v těchto dnech probíhá po celé ČR.
Jako doprovodný program proběhnou besedy pro žáky 2. stupně o této
problematice.
Humanitární sbírka
Dne 28. 11. 2012 uspořádala naše škola charitativní sbírku pro Diakonii Broumov. Občanské
sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i
pracovní příležitost.
Vybíralo se oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky aj. Nashromáždilo se velké množství balíků
s věcmi, které si zaměstnanci Diakonie vyzvedli a předali potřebným. Všem moc děkujeme za
podporu.
42
Výtěžek z veřejné aukce
Žáci školního ŽP předali dne 4.
dubna 2013, žákyni 3. ročníku,
Haničce Silné výtěžek z veřejné
aukce obrazů žáků naší školy. Aukce
proběhla na školním plese, který se
konal 22. února 2013. Vybralo se
1500 Kč, které byly spolu
s příspěvkem
z dobrovolného
vstupného z akce Noc se strašidly
500 Kč předány Haničce. Těchto
2000 Kč využijí rodiče Haničky ke
koupi
kompenzační
pomůcky.
Děkujeme všem dárcům.
Vybrané finance dobrovolného vstupného z akcí školy jsou uloženy na účtu SRPŠ a budou
příležitostně použity dle potřeby.
11.5 Akce pro MŠ
Angličtina pro předškoláky
Od března do června probíhal v naší škole tříměsíční kurz anglického jazyka s rodilým
mluvčím pro předškolní děti. Vedl je učitel Michael z Kanady, který navázal na aktuální
znalosti dětí. Děti měly jedinečnou možnost získat hravou formou a přímým kontaktem
s jazykem praktické znalosti angličtiny.
Cvičíme s písničkou
Do již pátého ročníku pohybových skladeb pro mateřské školy se zapojilo více než 200 dětí
v deseti pohybových skladbách. Úroveň choreografií má vzestupnou tendenci, proto tuto akci
hodnotíme jako velmi úspěšnou a motivující k organizaci dalších ročníků.
43
Vaření a okénko do přírodopisu
Dne 28. 11. 2012 se konala akce pro žáky MŠ a jejich rodiče s názvem Vaření a okénko do
přírodopisu. Na dvou stanovištích si děti s rodiči mohli vyzkoušet své znalosti z přírodopisupoznat savce a hmyz, podívat se do mikroskopu a najít poklad- minerál. Také si mohli
prohlédnout kostru. V kuchyňce si pak prověřili své smysly – chuť a čich a ,,uvařili“
pohádkové jednohubky.
Kouzelníci
Pro své kamarády z mateřských škol jsme připravili dopoledne plné chemických a fyzikálních
pokusů, při kterých pomáhali starší žáci naší školy.
Děti si prohlédly první třídy, vyzkoušely si, jak se sedí ve školních lavicích, vypočítaly
několik příkladů a společně s prvňáčky si zazpívali a zacvičili.
Mikulášská nadílka
Děti dětem – tak se dá nazvat návštěva starších dětí u mladších kamarádů naší MŠ
v kostýmech Mikuláše, Anděla a Čerta. Malý dáreček byl odměnou za pěknou písničku.
Sportovní hry mateřských škol 2013
Již tradičně naše škola spolu se
Střediskem volného času Opava
pořádá sportovní klání pro opavské
mateřské školy.
140 dětí mateřských škol se
zapojilo do tradiční akce, při které
si děti zdokonalují své atletické
dovednosti
ve
smíšených
desetičlenných
družstvech.
V letošním roce proběhla měření
v tělocvičnách školy vzhledem
k nepříznivému počasí.
Program dětské letní olympiády
doplnil zábavný program Střediska volného času v Opavě v duchu olympiády zimní.
Děkujeme našim kolegyním Martině Smijové a Mgr. Daniele Kurečkové za vzornou přípravu
a starost o celou akci.
44
Část XII.
12.1 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Prezentace 1. tříd v tisku – září 2012- Region Opavsko
Gymnastické naděje dosáhly na medaile – březen 2013- Region Opavsko
Televizní prezentace akce „ Noc se strašidly“ - regionální vysílání – listopad 2012
Škola na Šrámkově ulici má mnoho aktivit – Region Opavsko – 22. ledna 2013
Televizní prezentace zápisu do 1. tříd - regionální vysílání – únor 2013
„Den tance“– vystoupení dětí na Horním náměstí v Opavě s prezentací práce školy –
květen 2013
OPTYS prezentace práce se žáky školy, kulturní a sportovní vystoupení pro veřejnost
– červen 2013
Televizní přenos „Česko se hýbe“ ČT 4 - červen 2013
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Česká televize Ostrava 25. 7. 2013
České noviny, magazín 19. 7. 2013
Finanční noviny 19. 7. 2013
iDnes 19. 5. 2013
Týdeník Školství č. 30 2013
Opavský deník 15. 5. 2013
Týdeník Školství č. 21 2013
Opavský deník 23. 1.2013
iDnes 19. 1. 2013
Týdeník Školství č. 29 2012
Opavsko 1. listopadu 2012
‐
Školství 3. října 2012
Region OPAVSKO 8. leden 2013
‐
‐
‐
viz webové stránky školy www.skola-opava.cz
inzerce v periodikách
mnohá vystoupení v TV, články v tisku s tématem MS Gent 2013
12.2 Publikační činnost
Tvorba kapitol elektronické učebnice „Nevšední matematika Mgr. Ivana Chramostová,
ředitelka školy
všedního dne“
45
12.3 Akce organizované školou
Plavecká štafeta 2013
Naše škola je ve spolupráci s magistrátem SMO pořadatelem plavecké štafety.
První ročník byl uspořádán ke vstupu ČR do EU v roce 2004 a od té doby soutěž doznala
několika změn. Pravidla soutěže jsou vytvořena tak, aby se plavání mohly zúčastnit i
malotřídní školy s malým počtem žáků. Podmínkou je, aby byli ve štafetě zástupci všech
ročníků 1. stupně. Soutěž je nenáročná, každá škola může plavat v rámci hodiny plavání. Stačí
jen odeslat výsledný čas, popř. pár fotek nebo slov, jak se školám plavalo.
Do letošního roku štafetu plavalo 21 950 žáků 1. stupně. Sice jsme zatím žádné kolo této
soutěže nevyhráli (letos jsme se umístili na 11. místě), ale plaveme rádi, a to je nejdůležitější.
Návštěva České národní banky v naší škole - Roadshow pro školu
19. 11. 2012 - 7:15 - 9:15
Byli jsme velmi potěšeni, že u nás mohla v pondělí 19. 11. 2012 proběhnout ojedinělá akce
České národní banky k 20. výročí české Koruny.
Po 7. hodině dorazil do atria školy konvoj vozidel České národní banky a Policie ČR. Žáci si
vyzkoušeli, jaké to je sedět na místě speciální jednotky na ochranu bankovních převozů, která
doprovází převozy velkých částek peněz, vyzkoušeli výstroj a manipulaci se zbraněmi.
V chodbě školy pak byla instalována výstava platných i falešných platidel, žákům byl
vysvětlen proces ražby mincí a na tabletech byly připraveny hry s tématikou finanční
gramotnosti. Každý si mohl odnést drcené lisované papírové bankovky.
Vzhledem k jedinečnosti této akce naši školu navštívili TV Polar a Opavský týdeník.
Doprovodné programy k výstavě „Život a dílo Františka Papouška“
V rámci předmětu VOZ navštívili naši žáci v Památníku Petra Bezruče od 24. 10. do 31. 12.
2012 doprovodné programy k výstavě „Život a dílo Františka Papouška“
Kurzy českého jazyka
Od května 2010 poskytuje naše škola ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV ČR
s Centrem na podporu integrace cizinců pro MS kraj v Ostravě samostatně koncipovaný kurz
českého jazyka pro děti - cizince ve věku 6-15 let a kurz českého jazyka pro cizince v Opavě.
Cílem kurzu je zajistit dětem, jejichž rodiče jsou cizími státními příslušníky, doplnění výuky
českého jazyka ve škole. Kurzem chceme zajistit orientaci v klíčových a obvyklých životních
situacích, se kterými se děti denně setkávají. Dále pochopení významu českých slov,
46
prohlubování a upevňování základních gramatických pravidel, vyjadřování se v souvislostech
a v neposlední řadě se zaměřujeme na plynulý mluvený projev.
Kurz pro dospělé má zajistit cizím státním příslušníkům
výuku českého jazyka a s tím související činnost, která
umožní všem účastníkům získat vědomosti v nejrůznějších
oblastech kulturního, společenského i vědeckého
života.
Zároveň
chceme
kurzem
podnítit
samostatnost v rozšiřování si vědomostí nejen českého
jazyka, ale znalostí životních zvyklostí v České republice
v širších souvislostech. Jednou z činností, kterou chceme
realizovat, je návštěva kulturních památek města Opavy a
upraveným výkladem seznámit cizince s městem ve kterém žijí.
Veselé zoubky
Již potřetí přišla společnost dm drogerie market v únoru a březnu do českých škol s
oblíbeným dm preventivním programem „Veselé zoubky“, jehož tématem je správná péče o
zuby a prevence zubního kazu. Cílem letošního roku bylo zapojit do programu 35 000 žáků
prvních tříd základních škol.
Prostřednictvím dm preventivního programu „Veselé zoubky“ pomáhá dm dětem a jejich
rodičům v oblasti správné péče o zuby. A protože nejlepším řešením je správná prevence,
snažíme se přispět k tomu, aby si děti utvořily co nejlepší návyky, které si ponesou do
budoucího života.
Stejně jako v předchozích letech oslovila každá prodejna dm jednu základní školu ve svém
okolí. Spolupracující školy, kam patří také naše škola, pak v březnu navštívili proškolení
zástupci dm. Preventivní hodinu doprovází zábavně-vzdělávací film „Jak se dostat
Hurvínkovi na zoubek“, který společnost dm pro účely preventivního programu natočila ve
spolupráci s Mgr. Helenou Štáchovou přímo v Divadle Spejbla a Hurvínka. Hlavní postavy
filmu dětem hravou formou vysvětlují, proč je nutné si zoubky důkladně čistit, jak při čištění
zoubků postupovat a proč je nutné pravidelně navštěvovat zubního lékaře.
Preventivní hodinu doplnil praktický nácvik správné techniky čištění. „Na základě konzultace
s odborníky na prevenci zubního kazu jsme dospěli k závěru, že nejčastější chybou při čištění
zoubků u dětí je nesprávná technika čištění. Dětem proto v průběhu preventivní hodiny
47
zapůjčujeme makety zoubků spolu se zubními kartáčky a děti tak mají jedinečnou možnost
nacvičit si techniku čištění zubů pod dohledem proškoleného zástupce dm."
Celkem se tak dm preventivního programu Veselé zoubky zúčastnilo více než 900
škol. Děkujeme sponzorům a těšíme se na další spolupráci.
Projekt „Tvoje správná volba“
Tento projekt volně navazuje na projekt Ajaxův zápisník. Je zaměřený na cílovou skupinu
žáků třetích a čtvrtých tříd základních škol. Jedná se o projekt policistů ze Slovenské
republiky, který byl financován za podpory programu Prevence a boje proti zločinu
Generálního ředitelství Evropské komise pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost. Vzhledem
k tomu, že se jedná o projekt nadnárodní, participovali na jeho realizaci a koordinaci kromě
Policie Slovenské republiky také kolegové z České republiky, a to z Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje a Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Projekt využívá inovativní přístupy práce s dětmi formou interaktivní výstavy, jejíž součástí
jsou čtyři tvořivé dílny, čtyři dřevěné interaktivní panely s tématikou alkoholu, tabáku a
marihuany. Čtvrtým posledním panelem je stůl s otázkami na již zmíněnou problematiku, kdy
děti na zadané otázky odpovídají formou frotáže.
Posláním projektu je spoluvytvářet dětem ve věku devíti a deseti let portfolio zručností a
schopností pro jejich budoucí rozhodování o tom, jak budou nakládat se svými životy. Žákům
především třetích tříd či čtvrtých tříd přiblížit některé nástrahy a nebezpečí často zabalená do
krásných obalů. Přitom alkohol a cigarety představují nejfrekventovanější legálně užívané
drogy, které jsou velkým problémem celé společnosti.
Děkujeme Policii ČR za významnou spolupráci.
Zápis do prvních tříd
V letošním roce přivítalo děti pohádkové bludiště, ve kterém za splnění úkolu dostávaly
malého Bludištíka. Po absolvování trasy děti pokračovaly povídáním s učiteli a v závěru
pohádkové cesty nalezly v zakletém hradě skutečného Bludištíka, který jim byl odměnou za
svou první školní návštěvu a přinesl jim sladkou dobrotu. Nafukovací balonek s logem školy
si jako pozvánku na září odnesly domů.
48
Vánoční jarmark
Dne 20. 12. 2012 se konal tradiční vánoční jarmark a charitativní bazar. Vánoční jarmark se
letos konal v duchu afrických rytmů, což kontrastovalo s venkovním počasím. Návštěvníky a
žáky rozehřál koncert afrického bubeníka SHABBY, kdy tancovala celá tělocvična, učitelé i
žáci.
V prodejních dílnách se letos objevila novinka - charitativní bazar na podporu adoptivního
chlapce JULIANA. Žáci i rodiče měli možnost nakoupit si vánoční dárky a přispět na dobrou
věc. Na závěr akce proběhlo vystoupení žáků s názvem ŽIVLY.
Děti dětem
Tradiční vystoupení, kdy děti předvedou svým spolužákům, v čem vynikají.
Tělocvik pro rodiče
Třetí ročník TV pro rodiče byl zaměřen na pohybové skladby a gymnastická cvičení. Rodiče
se zapojili do republikové Přehlídky pohybových skladeb, kde získali svůj druhý pohár za
komické ztvárnění Čarodějnic.
III. Společenský večer
22. února 2013 proběhl již III. společenský večer, který pořádala sdružení rodičů mateřské i
základní školy ve spolupráci s vedením školy. K pobavení více než 100 účastníků hrála opět
krnovská BT Nova. Podle ohlasů si večer všichni užili a již nyní se těší na další ročník.
Poděkování patří vystupujícím pod vedením kolegyně Daniely Kurečkové a všem sponzorům
za dárky do tomboly!!!
Všichni přítomní se skvěle bavili a jistě se již všichni těšíme na další ročník.
ZOO Ostrava 2012
I v letošním roce jsme se zúčastnili tradiční vědomostní soutěže ve výukovém centru
ostravské zoologické zahrady pro žáky 6. - 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií s názvem Soutěž mladých zoologů 2012. ZOO Ostrava ji pořádá ve
spolupráci s Kruhem přátel ZOO již od 70. let minulého století. Soutěž se dlouhodobě těší
mezi školami velkému zájmu. Svědčí o tom i počet přihlášených žáků do letošního kola
soutěže, kterých je téměř 2000 z celkem 106 škol z celého Moravskoslezského kraje.
49
Tématem letošního ročníku byli „Brouci ČR“.
Naši školu reprezentovala 4 družstva třídy 8. B. I když se žáci při testu pořádně zapotili,
strávili pěkné dopoledne prohlídkou savců v zoologické zahradě, které právě probírali ve
výuce přírodopisu.
Bludiště – TV Ostrava
V úterý 15. ledna 2013 jsme se zúčastnili zábavné televizní soutěže „Bludiště“. Náš úžasný
tým ve složení Klaudie Sofková, Aneta Bendíková, Richard Beil a Lukáš Piwowarski si
vyzkoušel jak vědomostní, tak i sportovní úkoly. I když se velmi snažili a vydali se ze všech
sil – za vydatné podpory publika – jejich soupeř měl bohužel více štěstí. Své sehrála i tréma,
protože soutěžit před kamerami není vůbec žádná legrace! Za odměnu si soutěžící odvezli
trička s logem soutěže.
Celému týmu i vedoucí akce Mgr. Evě Halfarové děkujeme za reprezentaci, vynikající výkon
a skvělý zážitek.
Zdravá pětka
Žáci prvních tříd absolvovali lekce přípravy zdravé svačiny, spojené s besedou o potravinách
a hrami. Žáci osmých a devátých tříd pak připravovali zdravou párty. Vše pro děti
zorganizoval obchodní řetězec ALBERT v rámci projektu „Zdravá pětka“.
50
Děti malovaly s EUROTOPIÍ
V pátek 14. prosince proběhlo v opavském Obecním domě finálové kolo dalšího ročníku
výtvarné soutěže pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií, kterou
pořádala opavská nestátní nezisková organizace EUROTOPIA Opava o.p.s. za finanční
podpory Statutárního města Opavy.
Výtvarné práce byly posuzovány odbornou, 5-ti člennou porotou, jejímiž členy byli Ondřej
Kubesa – zastupitel Statutárního města Opava, Lenka Přibylová z Opavské kulturní
organizace, Miroslava Konečná – vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy, Ivo
Schvan – ředitel Pedagogicko-psychologické porady Opava a Lucie Rybová – koordinátorka
komunitního plánování Magistrátu města Opavy.
Ve 2. kategorii vyhrála 1. místo naše Tereza Plesníková z 6. T, 3. místo obsadila Andrea
Marková ze 6. T. V kategorii nejstarších žáků se na prvním místě umístila naše Eliška
Kosmálová ze 7. T. Všem vítězům gratulujeme!
Akce Velký kamarád
V rámci spolupráce mezi žáky 1. a 2.
stupně navštívili žáci ŽP první třídu a
připravili si pro prvňáčky hodinu na
téma Nebezpečné situace.
Jako témata zvolili žáci ŽP- Pozor na
pískovišti a Pozor pes. Nejdříve
prvňáčkům promítli komixy s touto
tématikou a potom si povídali,
vyplňovali pracovní listy, závodili a učili
se na příkladech z praxe, co dělat
v těchto situacích. Prvňákům se výuka se
staršími spolužáky líbila. Jako odměnu si
odnesli letáčky Jak se starat o pejsky od PČR.
51
Lyžařský výcvik Karlov 2013
Lyžařský výcvik pro první stupeň měl
charakter ozdravného pětidenního pobytu
v Karlově. Výcviku se zúčastnilo 45 dětí
prvních až pátých tříd, které se během čtyř dnů
naučily či zdokonalily ve svých lyžařských
dovednostech.
Pátý
den
relaxovaly
v AQUACENTRU v Bruntále. Výborná strava,
průběh bez zdravotních komplikací a
spokojenost dětí byla odměnou šestičlennému
organizačnímu týmu.
Hodnocení LVK 2. stupně samotnými žáky:
Dne 4. 2. 2013 jsme se 7., 8. a 9. třídy vydaly na lyžařský kurz na Karlov pod Pradědem, kde
je krásné okolí a sjezdovky. Bydleli jsme přímo na kopci v chatě Roháč, kde jsme viděli přímo
na sjezdovku, kde jsme lyžovali. Chatu jsme měli celou sami pro sebe, tak jsme si to naplno
užívali:). Také nesmíme zapomenout podotknout, že nám tam výborně vařili, tak jsme se
pokaždé výborně posilnili. Za krásného počasí se nám dobře lyžovalo. Všichni si užívali
každého dne na horách a dny, kdy jsme byli spolu, někteří naposled… Pokaždé byla dobrá
atmosféra a všichni se výborně bavili. Byli tam samí úžasní lidé a spolu s učiteli to byl úžasný
lyžák. Učitelé nám tam vymysleli zábavné hry, u kterých se všichni pobavili a budeme na to
vždy vzpomínat :), Bohužel nám to rychle uběhlo. Doufáme, že další lyžáky budou aspoň
z poloviny tak dobré jako tento...:)
Tereza Marulevová, Aneta Faksová – 9. B
12.4 Účast na dalších akcích a soutěžích
Republikové finále soutěže O nejlepší pohybovou skladbu
V letošním roce jsme připravili pro tuto soutěž 2 pohybové skladby: O vlkovi a neposlušných
kůzlatech pro děti 1. stupně a Strašáci a slunečnice pro děti 2. stupně. Ve skladbách bylo
zapojeno 36 dětí, které získaly dvě prvenství v krajském finále soutěže O nejlepší pohybovou
skladbu a v republikovém finále v O2 aréně vybojovali žáci 2. a 3. místo.
Celostátní přehlídka pódiových skladeb - Sokol Praha
21. – 22. března 2013 se 46 účastníků účastnilo celostátní přehlídky pódiových skladeb ČOS
se rozdělilo do čtyř skladeb: O vlkovi a neposlušných kůzlatech, Strašáci a slunečnice, Kouzla
králů a Čarodějnice. Zájezd do Prahy s poznávání a účastí na soutěži byl obohacen dvěma
tituly: Originální zpracování dětského námětu a Humorné zpracování pohybové skladby
dospělých.
Zájezd do Prahy spojili rodiče a žáci s krásným výletem. Všichni účastníci si mrazivý víkend
užilo. V pátek se zastavili a Aquaparku v Čestlicích, kde je bavilo řádění na tobogánech, ve
vlnách a dalších atrakcích, zapojili se do soutěží o ceny, ohřáli se v sauně v perníkové
52
chaloupce. Někteří se vydali
procházku večerní Prahou.
na
Další den po zkouškách skladeb
v tělocvičně navštívili lanové centrum
Kroužky na Vltavě, kde se vyřádí
každý, jen ta zima byla obrovská.
Vysoké lanové překážky a prudké
tobogány vyžadovaly dost odvahy, ale
všichni zúčastnění si to skvěle užili.
Odpolední program už probíhal jen
v tělocvičně, postupně se účastníci převlékali do kostýmů a cvičili 4 skladby. Některé se
povedly lépe, jiné méně, ale 2 poháry (jeden děti a jeden rodiče) domů přivezli.
Poděkování jistě patří trenérce Mgr. Daniele Kurečkové.
Česko se hýbe, cvičí a tančí – poděkování hlavní manažerky
Dobrý den a ahoj Vám všem,
ráda bych Vám i vašim závodníkům chtěla poděkovat za účast jménem organizátorů akce
„Česko se hýbe, cvičí a tančí“, jehož jste byli součástí v sobotu 1. 6. 2013 v pražské O2
aréně.
Doufáme, že se Vám akce líbila a většině z Vás splnila očekávání.
Věřte mi, že jsme se jako
organizátoři snažili o zdárný
průběh akce, ale vzhledem
k opatřením, které souvisejí
s pořádáním
akcí
v těchto
prostorách, jsme na některé
problémy narazili až v průběhu
konání akce, za které se Vám
tímto chceme i omluvit.
Jsme přesvědčeni, že myšlenku,
která je za projektem „Česko se
hýbe“ jsme určitě splnili a
budeme se na vás těšit i při dalších akcí.
Celkem se akce zúčastnilo 2270 závodníků, 2160 diváků, za celý den jsme mohli vidět 171
pohybových skladeb, na gala večeru vystoupilo mimo vybrané skladby na 250 hostů.
Natáčení klipu, kterého jste byli součástí, se bude vysílat v přenosech programu České
televize sport.
53
Jsme rádi, že se realizace povedla. V případě, že máte nějaká doporučení, přání, neváhejte
nás kontaktovat.
Za celý organizační tým
Jitka Literová Hlavní Manažerka akcí FISAF.cz
Netradiční sportovní dopoledne žáků ZŠ a MŠ Šrámkova
ZŠ a MŠ Šrámkova ve spolupráci se ZŠ Havlíčkova, která se zabývá výchovou a vzděláním
zrakově postižených dětí, zorganizovaly zajímavé dopoledne plné sportu a zábavy. Žáci 7.
ročníku se mohli přesvědčit, jaké to je nevidět, a ještě přitom sportovat. Žáci ze speciální
školy vyzvali své vrstevníky, aby si společně vyzkoušeli typické sporty zrakově postižených a
některé běžné aktivity denní potřeby bez zrakové kontroly. Žáci se postupně po skupinkách
střídali na čtyřech stanovištích: prostorová orientace zrakově postižených, goalball, showdovn
a tandemová cyklistika.
Smyslem tohoto dopoledne bylo ukázat zdravým dětem, že i se zrakovým handicapem lze
smysluplně využít volný čas prostřednictvím pohybových aktivit.
8. ročník integrovaného turnaje v goalballe
Žáci 8. B si opět vyzkoušeli hru nevidomých a získali 4. místo.
Tchoukballový turnal
Žáci 8. B svou bojovností získali prvenství v turnaji mezi opavskými školami.
Cena primátora města
Cena primátora za fotografii – Linda Kremserová (VII. T)
Kreativně s recyklovatelnými materiály (soutěž nakladatelství Anagram)
1. místo a zvláštní cena pro vedoucího práce – VII. T a Mgr. Jana Chrásková
Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu (vyhlašuje MMO)
1. místo – Patricie Daříčková (VII. T)
3. místo – Karolína Pindurová (VII. T)
1. místo – kolektiv VII. T
Vánoční malování (pořádá společnost Eurotopia Opava)
1. místo – Tereza Plesníková (VI. T)
3. místo – Andrea Marková (VI. T)
1. místo – Eliška Kosmalová (VII. T)
Mezinárodní projekt Mene Tekel Praha
-
soutěž Má země má svoboda (vyhlašuje společnost Umění bez bariér a UK Praha)
Cena poroty – Karolína Pindurová (VII. T), Hana Ševčíková (VII. T)
54
Poděkování ředitele:
Vážená paní ředitelko!
Rádi bychom Vám jménem vedení mezinárodního festivalu Méně Tekel poděkovali za Váš
zájem o podporu projektu, který interaktivními formami doplňuje výuku novodobých dějin.
Stejně jako v předchozích ročnících byla součástí letošní mezigenerační výstavní kompozice
,,Má země a svoboda“ v Galerii Karolina Univerzity Karlovy vystavena výtvarná díla žáků,
kteří se zúčastnili stejnojmenné soutěže vyhlášené v rámci šestého ročníku MT.
Odbornou porotou byly oceněny tyto žákyně Vaší školy:
Ve věkové kategorii 11-15 let získaly Zvláštní cenu Hana Ševčíková a Karolina Pindurová
pod pedagogickým vedením Mgr. Jany Chráskové.
Ocenění žáci byli při slavnostní vernisáži, zahájené rektorem Univerzity Karlovy Prof. RNDr.
Václavem Hamplem, DrSc., odměněni a jejich tvorba společně s dalšími soutěžními obrázky
měla značný podíl na úspěšném výstavném projektu.
Mgr. Jan Řeřicha, ředitel
Doma i ve škole myslíme na přírodu
Statutární město Opava a Středisko volného času Opava vyhlásili u příležitosti Dne Země
2013 výtvarnou soutěž pro školy na téma „Doma i ve škole myslíme na přírodu!“
55
Vybrané práce byly vystaveny na Dni Země 21. dubna na náměstí Osvoboditelů v Opavě.
Práce, které jsme do soutěže zaslali, vytvořili žáci 6. A, 7. T, 8. A a 8. B. Ke každému
obrázku děti připojily krátký text se zamyšlením o důležitosti ochrany přírody.
1. místo – Patricie Daříčková (VII. T)
3. místo – Barbora Horová (VIII. B)
Frankofonie 2013 (celostátní soutěž, Ministerstvo zahraničních věcí Praha)
Žáci základních škol a středních škol měli za úkol realizovat výtvarnou práci (kresbu, malbu
ve formátu maximálně A3, dále fotografii, DVD nebo PowerPoint) s námětem aspoň tří
„z deseti slov Frankofonie pro rok 2013“, které vyhlásila centrála OIF (Mezinárodní
Organizace Frankofonie) v Paříži. Jde o tato slova: atelier, bouquet, cachet, coup de foudre,
équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà. Výtvarné práce měly vyjádřovat
základní lidské hodnoty vyznávané jednotlivcem či kolektivem.
Z více než 400 prací z celé ČR bylo oceněno 15 nejlepších autorů. Naše děvčata získala 5., 6.,
7. a 8. místo.
56
5. místo – Aneta Faksová (IX. B)
6. místo – Barbora Macháčková (VII. T)
7. místo – Karolína Pindurová (VII. T)
8. místo Patricie Daříčková (VII. T)
V této velmi prestižní soutěži jsme získali Ocenění Nejaktivnější škola.
O nejkrásnější loutku
Již potřetí jsme zvítězili ve výtvarné soutěži vyhlášené Magistrátem města Opavy s názvem
„O nejkrásnější loutku“. Kolektiv žáků 7. T a 6. ročníku do této soutěže, jejíž tématem byla
řemesla a profese, vytvořil z papíru chovatelku se zvířaty - žirafu, morče, psa se štěňaty, páva
a holuba.
Tato obrovská plastika byla ke zhlédnutí během prázdnin v Knihovně Petra Bezruče v Opavě.
57
Lidice 2013 (Mezinárodní výtvarná výstava Lidice)
Již tradičně se účastníme se svými výtvarnými pracemi mezinárodní výtvarné soutěže v
Lidicích. Tématem letošní soutěže byly tradice a zvyky naší země. Do soutěže jsme zaslali
práce žáků 7. T.
Letos jsme se dočkali největšího úspěchu. Bylo hodnoceno 25 000 obrázků. Medaili Lidická
růže získala Barbora Macháčková (VII. T), Čestné uznání – Nikol Ausficírová (VII. T).
Požární ochrana očima dětí 2013
I v letošním roce naše výtvarné a literární práce uspěly v soutěži s názvem Požární ochrana
očima dětí. Ve výtvarné části byla nejúspěšnější Tereza Tomanová z 8. B, která v okresním i
krajském kole získala 2. místo, v okresním kole dále uspěl Lukáš Kůžel z 3. A (3. místo) a
Sabina Lakomá z 3. B a Martin Dubinský z 8. B získali Čestná uznání.
V literární části jsme si vedli rovněž skvěle. V kategorii žáků nižšího stupně žákyně Sabina
Lakomá z třídy 3. B zaujala 2. místo, žák Sebastian Vu také z 3. B 3. místo. Mezi staršími
žáky si vedla dobře Barbora Matýsková ze třídy 8. A. Jmenovaní postoupili do krajského kola
a tam vybojovali Sebastian Vu i Barbora Matýsková 1. místa.
58
Netradiční výtvarná práce „Děti poznávají svět!“
Naše škola
již dlouhou dobu
spolupracuje s ofsetovou tiskárnou
Optys. V letošním školním roce jsme
pro tuto firmu vytvořili netradiční
výtvarnou práci, která nyní zdobí
vstupní halu do objektu firmy Optys
v Dolních Životicích. Touto netradiční
prací je více než 2m vysoká papírová
plastika.
Plastika je zhotovena z materiálů
poskytnutých firmou Optys, starých
novin a krabic, které v rámci svých
aktivit donesly do školy děti. Plastika
znázorňuje děti s paní učitelkou se
symboly vzdělávání, sportovních
aktivit a přírody. Tento výtvarný
objekt je naplněn optimismem
dětských tvůrců vůči životu a touhou
59
po poznání. Samotná realizace tohoto díla si vyžádala mimo estetické a výtvarné schopnosti
dětí také znalosti technické pro udržení statiky celého objektu. Práce na plastice se staly pro
děti velkým poučením, neboť objekt svým rozměrem a rozsahem překonává dosavadní školní
výtvarné práce. Plastiku zhotovily děti ze 6. a 7. ročníku Základní školy Šrámkova Opava
v hodinách výtvarné výchovy pod odborným vedením Mgr. Jany Hopjanové Chráskové.
Zhotovení plastiky si vyžádalo 4 měsíce intenzivní tvorby dětí. Tvorba plastiky děti velmi
bavila a na výsledek své práce jsou děti velmi hrdé.
Úspěch v soutěži „ Krásy našich kostelů“
Soutěž Krásy našich kostelů byla vyhlášena farností kostela sv. Petra a Pavla v Opavě
k příležitosti tak zvané Noci kostelů konané 24.5. 2013. Soutěže se zúčastnilo téměř 300 dětí
ve věku od 3 do 15 let. Za naši školu jsme do soutěže zaslali dvě práce – práci Kateřiny
Kremserové z 6. A a práci Barbory Macháčkové ze 7. T, tato práce získala v soutěži
„ocenění“ - pořadatelé ocenili jen 5 nejlepších prací. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo
večer v kostele sv. Petra a Pavla v Opavě za krásného zvuku varhan.
Den Země
Magistrát města Opavy uspořádal 21.dubna 2013 oslavu Dne země na náměstí Osvoboditelů
v Opavě. Naše škola zde měla také své stanoviště, na kterém si návštěvníci akce mohli zahrát
puzzle, nakreslit obrázek na balónek, vyrobit keramický šperk či si zhotovit zvířátko z plodů
rostlin. Nejúspěšnější atrakcí našeho stanoviště se však stalo eko-bludiště, které si zahrály
nejenom děti, ale i jejich rodiče.
Součástí našeho stanoviště byla i výstava výtvarných prací žáků 8. a 9. ročníků naší školy
s názvem Alive – Naživu.
60
Motto naší výstavy:
„Za naši planetu jsme zodpovědní všichni. Je na každém z nás, aby si uvědomil, že musíme
podniknout nějaká prostá a evidentní opatření. Spousta nových a evidentních způsobů jak
s tím něco dělat existuje i v našem každodenním životě. A teď pro to nadešel ten čas.“
Yann Arthus-Bertrand - francouzský fotograf
Výtvarné práce žáků jsou inspirovány tvorbou světově uznávaných fotografů živé přírody,
jako jsou: Yann Arthus- Bertrand, Jan Van Arkel, Gary Braasch, Jim Brandenburg, Eric
Dietrich, Frans Lanting, Norbert Wu, James D. Watt, Mitsuaki Iwago, Tui de Roy a Winfried
Wisniewski.
Výstava chce především poukázat na krásu přírody, jejíž jsme nedílnou součástí a kterou
denodenně ovlivňujeme svou činností.
Poděkování vedoucí odboru školství MMO na Dni Země 2013:
Vážená paní ředitelko,
ráda bych touto cestou poděkovala za aktivní účast ZŠ a MŠ Opava, Šrámkova na Dni Země,
který proběhl v neděli 21. 4. 2013.
Především bych ráda vyzdvihla skvěle odvedenou práci Mgr. Jany Chráskové a dalších
pracovníků, kteří aktivity zajistili. Stanoviště bylo velice dobře připravené a návštěvníci Dne
Země aktivity hodnotili s nadšením.
Věřím, že vaše škola byla s účastí také spokojena a těším se, že budeme na podobných akcích
spolupracovat i nadále.
S pozdravem
Mgr. Miroslava Konečná
vedoucí odboru školství MMO
Den stromů
Neděle 16. října patřila v Opavě
stromům. Smyslem Dne stromů je
upozornit na důležitost a význam
stromů pro lidi. Přestože se jedná o
celosvětový svátek, datum oslav
v jednotlivých zemích se různí podle
klimatických podmínek. V České
republice je stanoveno na 20. října,
kdy stromy hrají všemi barvami a kdy
je vhodné je sázet.
Naše škola si na Den stromů
připravila stanoviště plné zajímavých
aktivit – malování na keramické listy,
vytváření figurek z přírodnin, malování na balónky, házení na terč, skládání puzzle, skládání z
61
kamínků a kaštanů a malou výstavu domácích mazlíčků. Samozřejmě nechyběly ani naučné
tabule znázorňující méně známé druhy stromů a jejich plody.
Kreativně s recyklovatelnými materiály
V
hodinách
výtvarné
výchovy často pracujeme s
netradičními materiály, k
těmto materiálům patří i
recyklovatelné
materiály
jako jsou například petlahve.
Objekty, které jsme z těchto
materiálů vyrobili, zaujaly
porotu soutěže Kreativně s
recyklovatelnými materiály,
kterou vyhlásilo ostravské
nakladatelství Anagram, a ta
nám udělila v soutěži první
místo a zvláštní cenu poroty.
Všechny oceněné výrobky
jsou
na
http://www.anagramsro.cz/vyhodnoceni-souteze-kreativne-s-recyklovatelnymimaterialy-x31303.
Dům snů
Střední průmyslová a stavební škola v Opavě uspořádala pro žáky základních škol výtvarnou
soutěž s názvem "Dům snů". Úkolem soutěžících bylo ve svých dílech výtvarně ztvárnit dům
62
podle své fantazie. Dům, ve kterém by chtěli jednou žít.
Do soutěže se zapojilo několik opavských i
mimo opavských škol, z nichž komise ve
složení Ing. Tomáš Fischer, Mgr. Ondřej
Kočár a Ing. Karla Labudová vybrala nejlepší
práce.
Práce žáků 6. A a T naší školy získala 1.
místo a zvláštní cenu poroty. S dětmi jsme se
zúčastnili slavnostního předávání cen, které
proběhlo 30. ledna 2013 na půdě SPŠS.
Kromě diplomů jsme získali USB disky
a velký dort. Součástí předávání cen bylo i
"Malování vítězů". V rámci této činnosti žáci
vytvořili koláž na motivy obrazu "Balcony"
(autor M. C. Escher). Každý žák vytvořil
jednu A4. Tato dílka poté vytvořila
zajímavý celek.
Protože tato koláž, jako výsledek společné
práce vítězů soutěže, byla velmi povedená, přišel náš vyučující Mgr. Ondřej Kočár s nápadem
celé dílo zarámovat, nabídnout do aukce a výtěžek darovat na pomoc jiné základní škole.
Obraz vydražil pan Havlický za cenu 10.000,- Kč. Celá tato suma byla darována Základní
škole pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, která za tyto peníze pořídila stavitelné
lavice pro své žáky. Všichni jsme rádi, že celá soutěž měla toto symbolické vyústění a i naši
úspěšní žáci mohli tímto způsobem pomoci.
Kreslený příběh
Marketingové centrum Profil s.r.o. spolu
se Severočeskými doly a.s. vyhlásily
výtvarnou soutěž s názvem Dítě a dnešní
svět. Všechny zaslané práce byly
vystaveny na akci Rošťák roku pořádané
již
zmíněnými
společnostmi
v Mariánských Lázních dne 22. června
2013. Poté byly práce předány do
dětských domovů a ústavů sociální péče,
kde budou zdobit interiéry budov. Žáci 6.
ročníku vytvořili 13 obrázků na formát
výkresu A2. 8 prací vytváří dohromady
kreslený příběh s názvem Neobyčejný den obyčejné holky Kláry.
63
Pohledy do přírody
Žáci 7. T prezentovali své fotografické práce na 17. ročníku fotografické výstavy Pohledy do
přírody. Výstava je pořádána Sdružením mladých ochránců přírody a Lesy ČR pod záštitou
MŠMT. Letošní tématem byl les a život v lese.
Floristická soutěž Olomouc (soutěž v aranžování květin)
2. místo – Barbora Macháčková (VII. T) – oblastní kolo
8. místo - Barbora Macháčková (VII. T) – zemské kolo
Poděkování za účast ve floristické soutěži:
Vážená paní ředitelko,
přijměte prosím od Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu v Opavě, poděkování
za účast Vašich žáků Radka Holuši, Ondřeje Glabazni, Veroniky Molnárové, Kristýny
Palisové, Patricie Daříčkové a Barbory Macháčkové, kteří se 24. 4. 2013 zúčastnili námi
organizovaného okresního kola celostátních soutěží ČZS Mladý zahrádkář a floristické
soutěže. Sl. Barbora Macháčková obsadila 1. místo ve floristické soutěži, kategorii ZŠ.
Prosím předejte poděkování také paní Mgr. Janě Chráskové, která za Vaši školu zajišťovala
organizační záležitosti a jejich doprovod.
Těšíme se, že Vaše škola vyšle i příští rok do těchto krásných soutěží své zástupce.
Děkuji Vám za spolupráci.
Předseda představenstva ÚS ČZS Opava
Dr. Stanislav Šmajdler
Nejlepší fotografie
V měsíci říjnu jsme zaslali několik fotografií do
soutěže pořádané občanským sdružením Mladí
ochránci přírody pod záštitou MŠMT.
Nejlepší fotografií se stala v kategorii A práce naší
žákyně 7. T Patricie Daříčkové s názvem „Moje místo
v lese“. Letos byla hodnocena každá jednotlivá
fotografie, anonymně hodnotili 4 aktivní fotografové
1 až 10 body a prostý součet jednoznačně určil
výsledné pořadí. Nejlepší fotografové získali
předplatné některých časopisů zaměřených na oblast
fotografie. Gratulujeme!
64
20. MR OPEN Olomouc 2012
Klára Odehnalová, žákyně 8. B - stříbrná medaile, Tereza Tomanová, žákyně 8. B - 18.
místo a Lukáš Piwowarski, žák 9. A - 10. místo - nominace na MS ve zpracování textů a
informací v Belgii 2013 – Klára Odehnalová, Lukáš Piwowarski, Tereza Tomanová
13. ročník soutěže ZAV Bruntál 2013 pro 3. ročníky SŠ a talentované mladší žáky –
celostátní
Klára Odehnalová, žákyně 8. B získala ve čtyřech disciplínách dvě druhá a dvě první místa.
Družstva - 2. místo. Družstvo soutěžilo ve složení: Klára Odehnalová, Tereza Tomanová – 8.
B, Lukáš Piwowarski – 9. A, Nikol Durčáková – 6. T
Mistrovství ČR 2013 v psaní ZAV s mezinárodní účastí
Talentová soutěž - 1. místo - Klára Odehnalová z 8. B a 3. místo - Lukáš Piwowarski z 9. A
bodované soutěže - Klára Odehnalová - dvě 1. místa desetiminutové opisy s penalizací 10
úhozů, 50 úhozů a 100 úhozů za neopravenou chybu a kombinace jednotlivců, 30minutový
opis – všechna 1. místa
Klára Odehnalová - titul šestinásobné mistrně republiky, když zvítězila ve všech
disciplínách.
1. místo – družstva - z celé ČR
Celorepubliková soutěž studentů 1. ročníků SŠ a žáků ZŠ v psaní na klávesnici
Klára Odehnalová, žákyně 8. B – 5 prvenství získala ve všech disciplínách – bodovaných
trénincích i desetiminutových opisech s penalizací 10, 50, 100
1. místo – družstva
Historický úspěch našich písařů na mistrovství světa – Gent 2013
V belgickém Ghentu se uskutečnilo Mistrovství
světa ve zpracování textů, kterého se
zúčastnilo celkem 31 zemí ze čtyř světadílů.
Obrovského úspěchu dosáhli žáci ZŠ Šrámkova,
kdy na stupně vítězů dosáhli celkem dvanáctkrát.
Klára Odehnalová, žákyně 8. třídy, vybojovala
celkem 5 zlatých medailí, z toho jednu zlatou
medaili získala v Mezinárodní soutěži Intersteno
z celkem 424 účastníků.
Získala další dvě stříbrné medaile – jedna z nich královská disciplína – 30minutový opis.
Klárka se stala absolutní mistrní světa, vybojovala zlato v kombinaci, tzn., byla nejúspěšnější
ve všech disciplínách. Lukáš Piwowarski, žák 9. tř., získal 1 zlatou medaili a 3 bronzové,
Tereza Tomanová si vybojovala bronz. Všichni tři reprezentanti soutěžili v 7 disciplínách
v 30minutovém opise - zisk stříbra, diktátech - CBA – zlato, bronz, Real time - zlato,
65
v cizojazyčných diktátech – ve
slovenském diktátě získali zlato a
bronz,
Korespondence
a
protokolování – zlato, stříbro, bronz,
Kombinace jednotlivců – zlato,
bronz. Nejsilnější emoce zavládly při
vyhlášení disciplíny Korespondence
a protokolování, kdy na stupních
vítězů stanuli všichni 3 žáci ZŠ
Šrámkova. Je to nesmírný úspěch
jedné školy na světovém šampionátu.
Získání 12 medailí v kategorii žáků
pouze z jedné školy historie nepamatuje. K výborným výsledkům přispěla bezesporu
obrovská pomoc našich sponzorů. Prvotní obrovskou pomocí bylo Magistrátem SMO
vyčlenění finančních prostředků do rozpočtu školy pro obnovu zastaralé výpočetní techniky,
která byla nutná pro intenzívní tréning našich písařů. Dále pak finanční příspěvky na cestovní
náklady naší delegace, bez kterých by cesta pro naši delegaci byla neúnosná. Příspěvky
schválením poskytla Rada Magistrátu SMO, představenstvo firmy OPTYS, spol. s.r.o.,
zastoupené jednatelem Ing. Janem Víchou a společnost Hansen Electric, spol. s r.o.,
zastoupená ředitelem a jednatelem, panem Ing. Josefem Šimečkem.
Velmi si vážíme jejich pomoci. Jako výraz úcty a poděkování měla naše delegace loga všech
sponzorů na jednotném oblečení, ve kterém reprezentovala školu, Opavu i Českou republiku.
66
Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu
Tuto soutěž vyhlásila NPK (Národní politika kvality) a úkolem soutěžících bylo vybrat si
kvalitní český výrobek, výtvarně ho zpracovat a označit příslušnou značkou. Akce je součástí
celoevropských aktivit a podpořilo ji několik firem a sponzorů velmi atraktivními cenami.
Škoda, že jsme nezískali žádné ocenění, ale žáci 3. B napsali krásné příběhy:
Pohádka o Kvalitě
Byl jeden tatínek a jedna maminka a narodila se jim krásná dceruška, které dali jméno
Kvalitka.
Kvalitka spinkala v kvalitní postýlce, měla kvalitní hračky, nádobí, prostě měla všechno
kvalitní. Kvalitka rostla a rostla, až se z ní stala velká Kvalita.
Všichni ji měli rádi. Kvalita nebyla nafoukaná, nebyla zlá. Byla hodná a dobrá. Byla vysoká.
Ukazovala lidem její věci, potřeby, jídlo. Učila děti poznávat, co je kvalita a co ne. Hlavně se
lidé a děti naučili poznávat kvalitu na jídle a oblečení, také na nábytku a dalších věcech.
Kvalita ukazovala lidem, jak vyrábět kvalitnější výrobky.
Kvalita rostla a rostla, až se z ní stala ještě větší Kvalita. Narodily se jí děti, které ukazují
svou kvalitu po celém světě.
Sabina Lakomá, 3. B
Kvalita
Kvalita je dobrá, ale také drahá.
Jenom žádná chemie, ta nás zde snad zabije!
Kdo chce zdravý býti, musí také kvalitně žíti.
A chceš-li zdravé nohy míti, musíš kvalitní boty míti.
Sebastian Vu, 3. B
Recyklohraní
–
sběr použitých baterií (240 kg), elektrospotřebičů (50 ks), PET – víček (300 kg),
mobilních telefonů (50 ks), hliníku (130 kg), papíru (2 663 kg)
Ekologická škola v Moravskoslezském kraji
Tato soutěž je vyhlašována na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji.
Cílem je podpořit, ocenit a zviditelnit probíhající ekologické aktivity škol a školských
zařízení včetně práce pedagogů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
67
Dětská scéna 2013
42. ročníku celostátní přehlídky dětských
recitátorů v Opavě se 15. 2. 2013
zúčastnili Adéla Mrůzková, Linda
Palarčíková, Tomáš Koky, Hana Silná,
Kateřina
Mališková
a
Barbora
Matýsková. Do okresního kola, které
proběhlo 8. 3. 2013 postoupily Linda
Palarčíková a Adéla Mrůzková, která
získala Cenu poroty. Blahopřejeme!
Noc se strašidly
V pondělí 5. listopadu v podvečer se naše škola proměnila ve školu plnou duchů, čarodějnic a
dalších strašidel. Za svitu lampiček, lampionů a svíček se vydali plnit strašidelné úkoly. Na
strašidla čekalo vaření strašidelného lektvaru, stezka odvahy, létání na koštěti, čarodějný kvíz
a další úkoly. Strašidla přišla v doprovodu rodičů, kteří se také nechali vtáhnout do tajemné
atmosféry.
Na tuto akci byli žáci MŠ a ZŠ pozváni dopoledne strašidelným průvodem
žáků z Žákovského parlamentu. Akce proběhla za vydatné pomoci zaměstnanců SVČ Opava.
Jim všem i dalším, kteří pomáhali, moc děkujeme!
Začarovaná písnička
Dne 27. 3. 2013 se v Obecním domě konalo krajské kolo V. ročníku pěvecké soutěže
handicapovaných spoluobčanů "ZAČAROVANÁ PÍSNIČKA ". Druhé místo a postup do
celostátního kola získala: Hana Silná z 3. A. Blahopřejeme!
Mistrovství ČR v CAPOEIŘE
12. - 14. dubna se v Jablonci nad Nisou konalo 7. Mistrovství ČR dětí v capoeiře. Bojovat o
medaile a mistrovský titul přijelo do jablonecké haly celkem 108 závodníků z celé ČR. Mezi
68
12 nejlepších ze 43 soupeřů v kategorii B postoupil i žák 3. A Vojtěch Kroča a obsadil
krásné 7. místo. Blahopřejeme!
Vystoupení pro seniory
Návštěva Belárie v Hradci nad Moravicí byla pro děti možností udělat radost seniorům, kteří
zde žijí. Děti navštívily penzion a předvedly půl hodiny cvičení, zpěvu, recitace. Zahrály
seniorům pohádku, zazpívaly anglicky i česky, zacvičily a předaly dárky, které samy vyrobily
– voskové svíčky. Odměnou jim byla návštěva bazénu, ve kterém si užily spousty her a
dovádění. Procházka k vlaku v dešti nikomu nevadila.
Návštěva Dětského centra Čtyřlístek
Dne 5. 6. 2013 navštívili žáci 7. A Dětské centrum Čtyřlístek. Žáci měli možnost, prohlédnout
si prostory zařízení, zázemí miminek a malých dětí. Podívali se, kde si hrají, kde mají
rehabilitace, masáže. Také si prohlédli prenatální místnost a dověděli se zajímavé informace
o činnosti dětského centra. Na závěr předali žáci obrázky, které poslouží jako výzdoba chodeb
a slíbili další spolupráci.
Sběrové soutěže
V letošní sběrové soutěži, kdy jsme sbírali hliník, PET víčka, baterie. Elektrospotřebiče a
mobilní telefony, zvítězila třída 5. B, 2. místo obsadila třída 3. B a třetí místo 2. B.
Za první místo 5. B obdržela výlet do Aquaparku v Kravařích, pro žáky 3. B byla připravena
pizza a žáci 2. B získali zákusky.
Do sběrové soutěže se zapojily všechny třídy naší školy prvního i druhého stupně. Na druhém
stupni nejvíce nasbírala třída 9. B, která získala sladkou odměnu. Titul nejlepšího sběrače
školy ve sběru baterií získal Matěj Netopil z 2. B, královnou ve sběru hliníku se stala Katka
Adamczyková z 5. B. Všechny oceněné třídy získaly nejen sladkou odměnu, ale také
diplomy.
Nasbíraná PET- víčka jsme věnovali na pomoc Terezce. V příštím školním roce pokračujeme.
69
Pomoc zvířátkům
I v letošním roce se naše škola zapojila do sběru kaštanů a žaludů, který organizuje společnost
Opavská lesní a.s. Lesníci použijí nasbírané plody na dokrmování lesní zvěře ve studeném
zimním období. Žáci naší školy celkem nasbírali 1548 kg těchto plodů. Nejvíce nasbírali tyto
třídy:
4. A
2. A
1. A
374 kg
237 kg
144 kg
Ekosešity
Jedna opavská firma přišla s novým
nápadem, tzv. Ekosešitů. Nejenže sešity
jsou vyrobeny z recyklovaného papíru,
mají i ekologický obal. Největší
zvláštností sešitu však je, že sám žák si
přebal sešitu vytvoří sám – vymaluje,
nakreslí, popíše. Odpadá zde i nákup
igelitových obalů na sešit, sešit totiž je
opatřen samolepící fólií, která jej nahradí.
Na výzdobě reklamních sešitů se podíleli
žáci 3. B, 8. B a 8. A.
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Vynikající výsledek našich žáků v odznaku
všestrannosti
olympijských
vítězů
(OVOV).
31. května 2013 proběhlo okresní kolo
OVOV, kterého se zúčastnilo také
družstvo a jednotlivci naší školy. Velmi
dobrého 5. místa dosáhlo družstvo složené
ze 4 dívek a 4 chlapců. V jednotlivcích
byli naši žáci ještě úspěšnější – Michal
Dzimbaník, Jiří Vrána a Vojtěch Kroča
vyhráli svou kategorii a postoupili do
krajského kola, které proběhlo 14. června na ZŠ Opava, Engllišova za účasti významných
osobností nejen z oblasti sportu.
Děti přijeli povzbudit reprezentanti Šárka Kašpárková, Gejza Valent, ale také tatínek naší
nejúspěšnější tenistky pan Kvita a vítěz X-faktoru Jiří Zoniga, který dětem zazpíval. Ani tady
se naši žáci neztratili. Vojta Kroča vynikajícími výkony v jednotlivých disciplínách dosáhl až
na metu nejvyšší a vyhrál, tím se probojoval do republikového finále, které proběhne v září
70
v Praze. Jirka Vrána se jen o vlásek nedostal na stupně vítězů a skončil na nepopulárním, ale
přesto výborném, 4. místě. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězi
přejeme úspěch ve zdolávání další mety.
Olympiáda tělesně postižených sportovců
Dne 22. 5. 2013 se konal ve víceúčelové sportovní hale Opava 11. ročník olympiády tělesně
postižených sportovců.
Naši školu reprezentovala žákyně 3. A Hana Silná. V kategorii "mechanický vozík
s částečnou asistencí mladší", získala 1. místo. Blahopřejeme!
Školní rekordy
Měsíc březen zahájila celá
škola sportovní dopoledne
v rámci projektu nazvaného
ŠKOLNÍ REKORDY.
Žáci si porovnávali výkony
v hodu plným míčem,
v trojskoku, v počtu nejvíce
přeskoků
přes
švihadlo,
driblinku a v disciplíně sedy –
lehy.
Všechny
výkony
zaznamenali
učitelé
TV
k porovnání
s výkony
v příštím školním roce.
Košík plný rozumu
Naše škola se přihlásila do letošního třetího ročníku turnaje v deskové hře Košík plný rozumu
II., který je pořádán občanským sdružením Freetime za podpory Nadačního fondu Albert,
Ministerstva zemědělství, Státního zdravotního ústavu a Zdravé pětky.
Naše žákyně Klára Hmelárová a Kateřina Seidlová získaly 2. místo v krajském kole této
soutěže.
Desková hra „Košík plný rozumu“ je určena pro žáky 1. a nově i 2. stupně. Cílem hry je
naučit se orientovat ve světě potravin a osvojit si zásady jejich zdravé konzumace. Hráči vedle
bodů a bonusů sbírají též cenné informace o tom, co jejich organismu prospívá, a co jej
naopak zatěžuje. Všechna nutriční tvrzení, která jsou ve hře použita, byla schválena
poradcem pro zdravou výživu. Na vývoji hry se podílel tým pedagogů a hra může být použita
jako učební pomůcka. Hra Košík plný rozumu II. přináší nejen více akce a napětí, ale i nové
poznatky a zkušenosti v oblasti hygieny stravování a bezpečnosti potravin.
71
72
12.5 Účast na olympiádách a soutěžích
Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2012/2013
umístění
Název soutěže
v okresním kole
(nebo oblastním)
v krajském kole
v
ústředním
(celorepublikovém, příp.
mezinárodním kole)
Soutěže typu A
A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
19. - 20. místo
A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
25. místo
A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH
11. a 15. místo (AJ)
A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
13. a 29. místo
A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
31., 36. místo
A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
12., 25. a 32. místo
A10) MATEMATICKÝ KLOKAN
15 žáků
A13) PYTHAGORIÁDA
41. místo
A19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
RECITÁTORŮ
3 žáci
Soutěže typu B
B14) MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ
SOUTĚŽ LIDICE
B14) MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ
SOUTĚŽ LIDICE
B73) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 8 žáků
B6) BOBŘÍK INFORMATIKY
35. místo
B43) STOLNÍ TENIS
6. a 10. místo
73
Medaile Lidické růže
Čestné uznání
B60) EVROPSKÉ SRDCE
35 žáků
Soutěže typu C
C1) MÁME RÁDI PŘÍRODU
C7) POHLEDY DO PŘÍRODY
15 žáků
1. místo
Další soutěže vyhlašované AŠSK
B41) FOTBAL
1 družstvo
B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU
6. místo
SPOŘITELNOU
B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP
1 družstvo
B47) PŘESPOLNÍ BĚH
7., 7., 16., 17. místo
B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
6., 8. a 10. místo
B49) MINIFOTBAL - MCDONALD´S CUP - 1. - 3.
5. místo
třída
okres 1. - 3. tř. 5. místo okrsek
B49) minifotbal - McDonald´s cup
1. - 3. tř. 1. místo okrsek 4. - 5.
tř. 3. místo
B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP
1 družstvo
Sportovní gymnastika - pohár AŠSK ČR - družstva
1., 2., 5. místo
9. místo
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR 1., 3. místo
jednotlivci
BASKETBAL - AND1 CUP
2. místo
Odznak všestrannosti olympijských vítězů - jednotlivci 5. místo
1., 4. místo
74
září 2013 postup
Jiné soutěže
When I am alone - literární soutěž JA (SPUSA)
20 prací
Mezinárodní soutěž v psaní dopisů
5 prací
Opavské Vánočky
3., 2x5. místo
Matematický maraton
14. místo
O nejlepší pohybovou skladbu
2x1.místo
2., 3. místo
Česko se hýbe
2x1.místo
1. místo
Teamgym
2. místo
6. místo
Šplh 3. - 5. ročník
9., 10. místo
Vánoční laťka
9., 11. místo
Velká cena pro talentovanou mládež
7. místo
Plavání
3. a 5. místo
Plavecká štafeta
11. místo
Memoriál M. Fišera
7. místo
Olympiáda tělesně postižených
1. místo
Začarovaná písnička
2. místo
Vánoční zpívání
4.místom
Přírodovědná soutěž MGO
9. místo
Basket do škol
Soutěž v technických dovednostech
3. místo
2. a 9. místo
75
Mistrovství ČR v CAPOEIŘE
7. místo
Vánoční zpívání
4. místo
Požární ochrana očima dětí - literární práce
2x2., 3. místo
Požární ochrana očima dětí - výtvarné práce
2x2., 3. místo, ČU
O cenu primátora
Cena primátora
2x1., 2. místo
1., 3. místo,
Vánoční strom - Nejkrásnější ván. Ozdoba
1. místo - kolektiv žáků
Vánoční malování- Eurotopia Opava
2x1. m. st., 3. místo ml.
Doma i ve škole myslíme na přírodu
1., 3. místo
Na moři, po souši, vzduchem, aneb z místa na
místo (VV, ADRA)
1. místo - cyklus
Celostátní soutěž Frankofonie 2013
5., 6., 7., 8. místo
Celostátní soutěž Frankofonie 2013
Ocenění
škola
Dům snů
1. místo
Dům snů
Ocenění za odborné vedení
práce
nejaktivnější
1. místo
Kreativně s recyklovatelnými materiály
(kolektiv žáků)
Kreativně s recyklovatelnými materiály
Cena
za
vedení práce
76
odborné
Krásy našich kostelů
Ocenění
Dětská recitační scéna
1. místo
Soutěž o nejkrásnější loutku
1. místo, kolektiv žáků
Soutěž o nejkrásnější loutku
1. a 3. místo
Vánoční malování
2x1. a 3. místo
Mladý zahrádkář - Floristická soutěž
1. místo
8. místo
Mene Tekel Praha, soutěž Má země má svoboda
2xcena poroty
Košík plný rozumu II
2x2.místo
Kin-ball - mezinárodní turnaj (Hradec Králové)
6. místo
Kin-ball - Finále Poháru ČR ZŠ (Praha)
5. místo
Street hockey - oblastní kolo
2. místo
Mládežnický florbal
4. místo
Florbal ŠD 1. ročníků
3. místo
Florbal ŠD 3. ročníků
4. místo
Florbal ŠD 4. ročníků - chlapci
4. místo
Florbal ŠD 4. ročníků - dívky
2. místo
Opavská florbalová liga elévů
3. místo
ČS liga házené Trenčín
2. místo
ČS liga házené Karviná
1. místo
ČS liga házené Bytča
3. místo
77
ČS liga házené Poruba
Florbalový turnaj Neplachovice
2. místo
3. místo, 2. nejlepší střelec
Mezinárodní turnaj Prague Handball Cup - házená
34. místo
2x1.m., 2x2.místo,
Závody v in-line bruslení ŠD
3. místo
Liga kopané ŠD
4. místo
Plavání ŠD
1x3.m., 2x4.m., 2x5.místo
Lehkoatletický čtyřboj ŠD
2 x 3. místo, 2 x 4. místo
Vybíjená ŠD
7. místo
Coca - cola Cup 6. - 9. tříd chlapci
3. místo
Coca - cola Cup 6. - 9. tříd dívky
3. místo
Turnaj ve florbalu - Sokol Neplachovice
3. místo, 2. nejlepší střelec
1. stupeň – 8. místo
Soutěž mladých zdravotníků
2. stupeň - 9. místo
Prague handball Cup
34. místo
Polanka Children´s Cup - Finále ZŠ - 1. - 2. třída
1. místo
Polanka Children´s Cup - Finále ZŠ - 3. - 4. třída
8. - 10. místo
Polanka Children´s Cup - Finále ZŠ - 5. třída
5. - 7. místo
Polanka Children´s Cup - minižáci
2. místo
Květiny- výtvarná soutěž ŠD
16
78
Game s4 English
1., 2. místo
1. místo
Psaní na klávesnici ZAV:
Intersteno 2013 - světová soutěž
1., 11., 84. a 158. místo
OPEN Olomouc
2., 10., 18. místo
ZAV Bruntál - střední školy + talentovaní ml. žáci
- jednotlivci
2x1., 2x2.místo
ZAV Bruntál - střední školy + talentovaní ml. žáci
- družstva
2. místo
Mistrovství ČR 2013 v psaní ZAV s mezinárodní
účastí - jednotlivci
3x1., 3. místo
Mistrovství ČR 2013 v psaní ZAV s mezinárodní
účastí - jednotlivci
5x1.místo
Mistrovství ČR 2013 v psaní ZAV s mezinárodní
účastí - družstva
1. místo
Soutěž studentů 1. ročníků SŠ a žáků ZŠ jednotlivci
5x1.místo
Soutěž studentů 1. ročníků SŠ a žáků ZŠ - družstva
1. místo
5x1. místo
Mistrovství světa – Gent 2013
2x 2. místo
4x3. místo
79
12.6 Mezinárodní soutěže
Mezinárodní soutěž Intersteno 2013
-
celkem 424 účastníků z 10 zemí
Klára Odehnalová – 1. místo, Tereza Tomanová 11. místo
Mistrovství světa – Gent 2013
-
5x1. místo, 2x 2. místo, 4x3. místo (Klára Odehnalová, Tereza Tomanová, Lukáš
Piwowarski)
Mezinárodní turnaj Prague Handball Cup – házená
-
34. místo
Kin-ball - mezinárodní turnaj
-
6. místo
Mezinárodní soutěž v psaní dopisů
-
odesláno 5 prací
Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice
-
Medaile Lidická růže
-
Čestné uznání
Mezinárodní výstava dětských výtvarných prací
Polské město Rzesow letos uspřádalo mezinárodní výstavu s názvem Podivní ptáci
(v originále Ptaki czudaki).
Cílem výstavy je probudit zájem o ornitologii, povzbudit děti a mládež k aktivnímu a
tvůrčímu trávení volného času, rozvíjet dětskou představivost, rozvíjet výtvarné schopnosti
dětí a mládeže a propagovat výtvarná díla mladých umělců. Výstavy se účastní děti ve věku 4
až15 let, tj. kolektivy z mateřských škol, základních škol a gymnázií z celého světa.
Naši školu na této výstavě reprezentovaly dvě práce – Holubice s ptáčaty, kterou vytvořily
80
Daniela Danzerová a Natálie Pflégrová ze 7. T, a Tučňák s mládětem zhotovený Barborou
Macháčkovou a Nikol Ausficírovou, rovněž ze 7. T.
12.7 Aktivity školy ve spolupráci se zahraničními partnery, školou
-
Obnovení spolupráce se základní školou Bieruń, Polsko se stále moc nedaří. Kontakt
je zatím omezen pouze na přání, telefonní rozhovory a pozvánky na akce, které se
však zatím nepodařilo časově realizovat
-
Spolupráce s šestitřídní školou v polské obci Żeleznikowa Wielka v okolí Nowego
Sącza
-
Pokračování spolupráce s vedením obce Rytro. Polská delegace navštívila již po druhé
ples naší školy a prohlédla si naše město.
-
Mlodzieźowa Orkiestra Deta z polských Starokrzepic – dechová kapela přátel ze
Starokrzepic se ve dnech 13. – 15. 9. 2013 zúčastnila 27. ročníku národopisného
festivalu Chodníčky k domovu
12.8 Besedy, přednášky
Mimoškolní akce pořádané
školou (přednášky, kurzy,
semináře, ...)
Obsahová náplň a cíle
vzdělávacího procesu
Počet zúčastněných na
vzdělávání
žáků
pedagogů ostatních
(dětí)
Festival kultur Polsko
Aktivní účast, vystoupení dětí
25
2
2
Týden s draky
Výroba, pouštění draků
189
7
veřejnost
rodiče
Den stromů
Akce ekotýmu
7
1
Beseda se spisovatelem
Svitákem
Pozvání spisovatele do školy
84
4
Noc se strašidly
Procházka noční školou s plněním
úkolů
330
15
veřejnost
rodiče
Kouzelníci
Akce pro děti MŠ
22
4
68
Teamgym junior
Pořádání krajského finále soutšže
18
3
76
Zdravá škola
Akce pro děti MŠ
24
4
72
Čertování pro předškoláky
Akce pro děti MŠ
25
4
88
Charitativní vánoční jarmark
k 25.výročí založení školy
Prezentace školy a MŠ a práce
dětí
500
Všichni PP
Ferda Mravenec
Akce pro děti MŠ
24
4
Lyžařský výcvik 1. stupeň
Akce pro děti 1. stupně
40
5
81
veřejnost
rodiče
72
Hrajeme se na školu
Akce pro předškoláky
22
4
68
Do školy nanečisto
Akce pro předškoláky
330
Lyžařský výcvik 2. stupeň
Akce pro děti 2. stupně
30
4
Rekordy pro každého
Sportovní den - projekt
331
PP
Školní kolo v kinballu
Sportovní den pro školní třídy
62
3
Cvičíme s písničkou
Soutěž pro MŠ
28
4
120
Plavecká štafeta
Internetová soutěž v plavání
50
3
veřejnost
Vystoupení pro seniory
Belárie
Kulturně-sportovní akce pro
seniory
42
3
30
Raftování
Sportovní akce pro děti 1. stupně
200
10
30
2
60
42
2
60
Všichni PP veřejnost
Vystoupení pro seniory
Slavkov
Sportovní aktivita pro okolní
školy
Kulturně-sportovní akce pro
seniory
Sportovní hry MŠ
Sportovní olympiáda pro MŠ
20
6
140
Návštěva MŠ v 1. třídě
Ukázky práce ve škole
60
3
60
Tchoukballový turnaj
12.9 Exkurze
Trh pracovních příležitostí - 16. 5. 2013 - chlapci 8. A,B - SOUS Opava.
Čistička odpadních vod, 7. T
Pohankový mlýn, 7. T
Valašské muzeum v přírodě, 7. T
12.10 Testování žáků společností SCIO
12.10.1 Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9.
ročníků základní školy
Termín zkoušky: 13. 05. 2013 - 07. 06. 2013
Termín provedení testů: 13. 5. 2013 - 6. 6. 2013
Termín zkušebních testů: 7. 5. 2013 - 10. 5. 2013
I. testování: 22. 1. 2013 - 17. 2. 2013
II. testování: 4. 6. 2013 - 15. 6. 2013
82
1. Vyhodnocení školy
Základním úkolem testování je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní
požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností.
První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech
testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb
- dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné)
části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj.
jaká část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), 21–40%, 41–60%, 61–80% a 81–100%.
Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou
v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání školy s ostatními
školami – graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků. Žádným způsobem nelze
z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol (ani počty škol v jednotlivých
skupinách).
5. ročník - Matematika
Průměrná úspěšnost žáků školy: 54,81%
Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu
opět úlohy základní úrovně (Obtížnost 1), a jaká část žáků řešila ve druhé části testu úlohy
vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky školy,
v legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků.
83
Podíly žáků školy po rozvětvení:
Obtížnost 1: 92,31% (24)
Obtížnost 2: 7,69% (2)
Tabulka detailních výsledků:
Test
Obtížnost
5. A
5. B
Škola
Celkem
Vyhodnocených
testů
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
14
1
51%
28%
48%
0%
55%
25%
48%
50%
12
1
58%
88%
46%
59%
100%
65%
67%
26
2
54%
57%
47%
0%
57%
61%
56%
60%
74627
14201
50%
65%
46%
59%
51%
68%
53%
62%
Celý test
Geometrie
Počítání s čísly
Slovní úlohy
5. ročník – Český jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy: 68,72%
84
Podíly žáků školy po rozvětvení:
Obtížnost 1: 65,38% (17)
Obtížnost 2: 34,62% (9)
Tabulka detailních výsledků:
Test
Obtížnost
5. A
5. B
Škola
Celkem
Vyhodnocených
testů
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
14
3
74%
88%
57%
100%
74%
89%
81%
73%
75%
89%
84%
89%
12
6
73%
85%
59%
87%
69%
94%
83%
87%
74%
75%
73%
85%
26
9
74%
86%
58%
91%
72%
93%
82%
82%
75%
80%
80%
86%
74785
33879
68%
82%
60%
79%
61%
78%
74%
82%
66%
80%
74%
89%
Celý test
Porozumění
textu
Pravopis a
mluvnice
Slovní zásoba a
slovotvorba
Větná skladba
Sloh a literatura
85
5. ročník – Anglický jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy: 89,92%
Podíly žáků školy po rozvětvení:
Obtížnost 1: 4,00% (1)
Obtížnost 2: 96,00% (24)
Tabulka detailních výsledků:
Test
Obtížnost
5. A
5. B
Škola
Celkem
Vyhodnocených
testů
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
13
13
91%
68%
82%
48%
96%
89%
-
12
11
88%
66%
83%
63%
50%
93%
69%
88%
25
24
89%
67%
83%
55%
50%
95%
80%
88%
73197
50894
78%
65%
75%
53%
47%
85%
77%
81%
Celý test
Čtení s porozuměním
Gramatika
Poslech
Slovní zásoba
86
9. ročník – Matematika
Průměrná úspěšnost žáků školy: 66,96%
Podíly žáků školy po rozvětvení:
Obtížnost 1: 82,14% (23)
Obtížnost 2: 17,86% (5)
Tabulka detailních výsledků:
Test
Vyhodnocených testů
Celý test
Geometrie
Počítání s čísly
Slovní úlohy
Obtížnost
9. A
9. B
Škola
Celkem
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
12
2
59%
62%
56%
60%
64%
75%
54%
38%
16
3
68%
61%
65%
53%
65%
75%
84%
42%
28
5
64%
61%
61%
56%
65%
75%
71%
40%
70075
14595
48%
60%
42%
55%
50%
65%
57%
58%
87
9. ročník – Anglický jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy: 74,67%
Podíly žáků školy po rozvětvení:
Obtížnost 1: 37,50% (9)
Obtížnost 2: 62,50% (15)
Tabulka detailních výsledků:
Test
Vyhodnocených testů
Celý test
Čtení s porozuměním
Gramatika
Slovní zásoba
Poslech
Obtížnost
9. A
9. B
Škola
Celkem
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
12
5
67%
89%
64%
44%
90%
54%
88%
92%
12
10
76%
94%
72%
75%
85%
100%
99%
78%
24
15
71%
92%
68%
51%
87%
64%
95%
85%
66806
28026
61%
80%
64%
50%
71%
60%
84%
63%
88
9. ročník – Český jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy: 67,22%
Podíly žáků školy po rozvětvení:
Obtížnost 1: 58,33% (14)
Obtížnost 2: 41,67% (10)
Tabulka detailních výsledků:
Test
Vyhodnocených testů
Celý test
Porozumění textu
Pravopis a mluvnice
Slovní zásoba a slovotvorba
Větná skladba
Sloh a literatura
Obtížnost
9. A
9. B
Škola
Celkem
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
12
3
60%
76%
52%
61%
75%
66%
89%
61%
83%
51%
69%
12
7
58%
75%
56%
63%
81%
58%
88%
56%
71%
48%
61%
24
10
59%
76%
53%
63%
78%
63%
88%
59%
75%
50%
63%
69919
43917
69%
71%
65%
66%
75%
73%
78%
66%
68%
67%
70%
89
12.10.2 Ocenění žáci
Dva naši žáci dosáhli výborného výsledku v testování společnosti Scio a získali OCENĚNÍ za
výborné výsledky v testování, které společnost Scio realizovala v první polovině školního
roku 2012/2013.
12.10.3 KEA – Meziroční porovnání 2009/10 – 2012/13
Český jazyk
6. ročník, školní rok 2009/10
Svými výsledky se naše škola řadila mezi průměrné školy, máme lepší výsledky než
polovina zúčastněných škol.
9. ročník, školní rok 2012/13
Výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky
než 80% zúčastněných škol.
V průběhu druhého stupně se 33% žáků výrazně zlepšilo, 23% žáků zlepšilo, 26% žáků mírně
zlepšilo nebo zhoršilo, 10% žáků zhoršilo a 3% žáků výrazně zhoršilo.
Matematika
6. ročník, školní rok 2009/10
Svými výsledky se naše škola řadila mezi lepší průměrné školy, měli jsme lepší výsledky
než 60% zúčastněných škol.
9. ročník, školní rok 2012/13
Výsledky naší školy jsou špičkové. Patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
Výsledky jsou srovnatelné s testovanými třídami gymnázií.
V průběhu druhého stupně se 50% žáků výrazně zlepšilo, 30% žáků zlepšilo, 10% žáků mírně
zlepšilo nebo zhoršilo, 3% žáků zhoršilo a 3% žáků výrazně zhoršilo.
90
12.10.4 Stonožka 2012/2013 – 9. ročníky – modul KEA
Český jazyk
Výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky
než 80% zúčastněných škol.
Hodnocení podle části testu
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v části
mluvnice, průměrné v částech sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost.
Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech
znalosti a aplikace, průměrné v části porozumění.
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP vyplývá, že je v naší škole
studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech
odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Matematika
Výsledky naší školy jsou špičkové. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než
80% zúčastněných škol. Patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
Hodnocení podle části testu
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech
číslo a proměnná, geometrie v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty; průměrné
v části nestandardní aplikační úlohy a problémy.
Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech
znalosti, porozumění, aplikace.
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP vyplývá, že je v naší škole
studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než
jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře
zacházení a žáci pracují nad svoje možnosti.
Anglický jazyk
Výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky
než 70% zúčastněných škol.
91
Hodnocení podle části testu
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v části
konverzační situace; průměrné v částech poslech, čtení a porozumění textu, komplexní
cvičení, gramatika a slovní zásoba.
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testu z anglického jazyka s výsledky testu OSP vyplývá, že je v naší
škole studijní potenciál žáků v anglickém jazyce využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou
na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují tzv. pod
svoje možnosti.
12.10.5 Stonožka 2012/2013 – 6. ročníky – modul KEA
Český jazyk
Výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky
než 70% zúčastněných škol.
Hodnocení podle části testu
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné v částech
mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost.
Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné
v částech znalosti, aplikace, porozumění.
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP vyplývá, že je v naší škole
studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni,
než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházení
a žáci pracují nad svoje možnosti.
Matematika
Svými výsledky se naše škola řadila mezi průměrné školy, máme lepší výsledky než
polovina zúčastněných škol.
Hodnocení podle části testu
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné v částech
číslo a početní operace, geometrie v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty,
nestandardní aplikační úlohy a problémy.
Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné
v částech znalosti, porozumění, aplikace.
92
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP vyplývá, že je v naší škole
studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni
jejich studijních předpokladů.
12.10.6 Stonožka 2012/2013 – 5. ročníky
Matematika
Výsledky naší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme
lepší výsledky než 70% zúčastněných škol.
Hodnocení podle části testu
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné v částech
čísla a početní operace, geometrie v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty,
nestandardní aplikační úlohy a problémy.
Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné
v částech znalosti, porozumění, aplikace.
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP vyplývá, že je v naší škole
studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než
jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře
zacházení a žáci pracují nad svoje možnosti.
12.10.7 Scio Computer Adaptive Test of English (SCATE)
Naše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování
proběhlo v březnu a dubnu 2013 v 6. – 8. ročníku.
V 5. – 8. ročníku uspějí žáci, kteří zvládnou úroveň A1, v 9. ročníku A2. Kategorie jsou
vytvořeny na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Zařazení do konkrétní kategorie žákům pomáhá přesněji si uvědomit šíři svých znalostí a
provázanost jednotlivých jazykových dovedností. Test tak pomáhá žákům i jejich rodičům
vnímat jazykové vzdělávání v konkrétních obrysech.
Do testu byly zařazeny i interaktivní úlohy, které více využívají možností výpočetní techniky
a činí řešení testu atraktivnějším a zábavnějším.
93
94
A1
Žák zná výrazy používané v každodenním životě a dokáže vyjádřit detaily týkající se jeho
osoby, rodiny a přátel. Jednoduchými větami popíše místo, kde žije a lidi, které zná. Umí
položit jednoduché otázky a zjistit tak informace o jiné osobě (například o místě, kde žije,
nebo o věcech, které vlastní). Porozumí pomalu, zřetelně a jednoduše mluvícím partnerům,
kteří jsou ochotni případně svou výpověď zopakovat, a dokáže reagovat na jejich otázky.
V textu i mluveném projevu dokáže identifikovat známá slova a věty. Úroveň A1 očekává
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 5. třídy základní
školy.
A2
Žák umí základními frázemi popsat sebe, svou rodinu, školu, zájmy či okolí. Dokáže v přímé
a jednoduché výměně informací stručně popsat rutinní činnosti a své potřeby. Umí vést
společenskou konverzaci o známých tématech a reagovat na momentální situaci. Dokáže
napsat jednoduché poznámky či zprávy a zvládne i krátký osobní dopis. V jednodušších
textech dokáže vyhledat základní informace. Rozumí větám, které se týkají jeho samého,
rodiny, nákupů nebo zaměstnání. Porozumí základnímu sdělení, je-li proneseno pomalu a
zřetelně. Úroveň A2 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka
na konci 9. třídy základní školy.
Závěr
Dle výsledků dotazníkového šetření žáci shledávají, že se v hodinách AJ hodně naučí, 40%
žáků upozorňuje na to, že se jejich spolužáci nechovají tak, jak vyžaduje vyučující, ale hodiny
AJ hodnotí jako hodiny s dobrou atmosférou.
12.7.8 Informační gramotnost s Gepardem
Testování probíhalo ve třech kolech. První dvě kola proběhla ve školním roce 2011/2012 v 5.
a 9. ročníku, třetí kolo v listopadu 2012 a zúčastnily se třídy 9. ročníku.
Obě třídy dosáhly průměrného pásma - výsledků s označením INFO uživatel:
Informační gramotnost
Vyhledávání ti docela jde a dokážeš i posoudit, která informace je důležitá. Používáš několik
způsobů, jak s ostatními komunikovat. Víš, že existuje pirátství a že internet nemusí být vždy
bezpečný. Víš, jak si své věci přehledně uspořádat.
95
Vyhledávání info (kde a jak je hledáš, sháníš?)
Při vyhledávání si už pomáháš nejen obrázky, ale třeba i názvy kapitol nebo klíčovými slovy.
Víš, že v knihách nebo časopisech mohou být informace napsány jinak než na internetu, a
chápeš proč.
Hodnocení info (rozumíš všemu, co kde najdeš?)
Poznáš, jestli je informace srozumitelná a také jestli je spolehlivá. Chápeš už rozdíl mezi
tvrzením (faktem) a míněním (názorem), a proto většinou poznáš, když má nějaká informace
ovlivnit tvé mínění.
Komunikace (jak se dorozumíváš s ostatními?)
Znáš a používáš několik způsobů, jak s ostatními komunikovat (mobil, e-mail, facebook). Při
dorozumívání s druhými už podle situace řešíš, jak přizpůsobit co, komu a jak sděluješ.
Bezpečnost a fair-play (umíš se bránit a hraješ podle pravidel?)
Začínáš si uvědomovat, že existuje pirátství a že se nemají jen tak kopírovat cizí věci. Už víš,
že musíš být opatrný při zveřejňování svých osobních údajů a že hrozí nebezpečí, že za „cool“
přezdívkou se může schovávat někdo jiný.
Práce s info (co s nimi děláš a umíš je využít?)
Když se ti chce, dokážeš si přehledně uspořádat své věci (knihy v knihovničce, písničky na
MP3, soubory v počítači), abys o nich měl dobrý přehled.
12.11 Ochrana člověka za mimořádných událostí
–
viz příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí
–
Do obsahu vzdělávání ve školách byla zařazena na základě pokynu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy č. j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003. Příručka obsahuje návod,
jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných
událostí.
–
Příručka je uložena ve Společnosti, v sekci: Data škola – Učitelé; je přístupná všem
pedagogickým pracovníkům školy.
12.12 Zajištění praxe pro studenty
Škola dlouhodobě zajišťuje praxi pro studenty středních škol, vysokých škol nebo PPP.
V letošním školním roce v naší škole získávali praxi tito studenti:
96
Souvislá profesní praxe v 1. ročníku ZŠ
Termín: 17. 09. 2012 – 21. 09. 2012
Jméno a příjmení studenta: Patricie Prokšová
Odborný garant: KPA PdF OU v Ostravě
Pedagogická praxe u metodika prevence
Termín:
19. 04. 2013 - 1. hodina
24. 04. 2013 – 1. hodina
Jméno a příjmení studenta: Petra Strakošová
Odborný garant: PPP Opava, Mgr. I. Schvan, Mgr. L. Šimečková
Pedagogická praxe ve školní družině
Termín:
říjen 2012 – leden2013
Jméno studenta: Ivana Holešová
Odborný garant: Slezská univerzita Opava
Odborná praxe
Termín: 20. 5.2 013 – 31. 05. 2013
Jméno a příjmení studenta: Martin Budík
Ingrit Beilová
Odborný garant: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
Odborná stáž asistenta pedagoga
Jméno a příjmení studenta: Monika Budíková
Odborný garant:
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
informační centrum Nový Jičín,
Odborná praxe studenta
Termín:
14. – 21. 11. 2012
Jméno a příjmení studenta: Štěpána Mikulince ( školní klub)
Odborný garant:
Univerzita Karlova - pedagogická fakulta, obor vychovatel
97
Část XIII.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Organizace,
spolupracuje
s kterou
PO
Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu
Statutární město Opava
Pomoc při přípravě projektů, spolupráce metodika
Odbor
školství-koordinátor
EVVO
EVVO
Odborná pomoc
Statutární město Opava
Podpora programu prevence sociálně pat. jevů,
Odbor školství
programy prevence, včasná intervence, pomoc při
Odbor propagace
přípravě metodiků Prevence a EVVO, pomoc při
zajištění adaptačního pobytu žáků 5.B třídy
Pomoc při zajišťování sportovních akcí
Výstava výtvarných prací žáků naší školy,
Knihovna Petra Bezruče
návštěvy knihovny, Návštěvy, pasování prvňáčků
na čtenáře,…
AREKA
HZS Opava
Úřad práce
Středisko environmentální výchovy - Opavské
zastupitelstvo dětí a mládeže (OZDM)
Seznámení s hasičskou technikou, praktické
ukázky
Přednáška – Požární ochrana-prevence
Oddíl mladých hasičů - Hasík
Volba povolání
Poskytnutí uchazečů o práci registrovaných na
Úřadu práce
Ekocentrum TEREZA Ostrava
Jsme členy společnosti PAVUČINA
Informa
Veletrh středních škol (volba povolání)
Vítkovice, a.s.
Návštěva SŠ a provozu
BESIP
PPP Opava, p. o.
The Action – BESIP Tone – pořad zaměřený na
bezpečnost silničního provozu
Odborné psychologické a speciálně pedagogické
poradenství, konzultace IVP
Optys
Finanční gramotnost
Vystoupení pro seniory Belárie
Kulturně-sportovní akce pro seniory
Vystoupení pro seniory Slavkov
Kulturně-sportovní akce pro seniory
CURADEN s.r.o.
Preventivní program zubní hygieny
Slezská nemocnice Opava
Správná technika hygieny rukou
98
Plavecká škola Opava
Základní
škola,
Havlíčkova 1, p. o.
KÚ MSK
Plavecký výcvik
Opava, Odborná pomoc při průběhu vzdělávání
v přípravné a speciální třídě
DVPP, odborná pomoc při vzdělávání v přípravné
a speciální třídě, příprava projektů
PREEDUK
ZŠ při PL Opava, PL Opava
Policie ČR
Městská policie Opava
CPIV
Sokol Opava
Přiřazení školního psychologa
Spolupráce v případě hospitalizace žáků v PL,
konzultace s MUDr. Skřontovou
Preventivní činnost (besedy, přednášky, BESIP,
Ajaxův zápisník, informační kampaň, intervence
drobné i závažnější trestné činnosti žáků krádeže)
Besedy, přednášky, poradenský servis, řešení
přestupků, Ajax
Podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu
vzdělávání, školní podpůrný program
Sportovní akce a soutěže
Sportovní akce, návštěva lanového centra, akce
Středisko volného času, Opava,
pro MŠ, vodácké aktivity, ochrana přírody,
příspěvková organizace
příležitostné akce
SK P.E.M.A. Opava
Kroužek házené
SCIO
Testování
Škola získala Zlatý certifikát společnosti SCIO
za velmi aktivní spolupráci
Oddělení sociálně právní ochrany
Přednášky, besedy (trestná činnost mladistvých,
dětí odboru sociálních věcí
rodinné vztahy)
MMO
Diagnostické, preventivně výchovné a poradenské
Středisko výchovné péče Opava
služby
Centrum psychologické pomoci
Psychologické a sociální poradenství
Opava, přísp.org.
Správa uprchlických zařízení Centrum pro podporu integrace cizinců MSK
MV ČR
Podpora výuky cizinců (děti i dospělí)
Psychologicko-právní poradna, krizová pomoc,
ELIM
dobrovolnický program – doučování žáků
Domov sv. Zdislavy
Vystoupení pro seniory
Domov pro seniory Bílá Opava
Vystoupení pro seniory
Pedagogické centrum „Srdce“
Spolupráce v oblasti výchovného poradenství
VITA Ostrava
Ekologické centrum, program M.R.K.E.V.
Natura Opava
Ekologické centrum
99
OZDM
Účast žáků na zasedáních
Opavská lesní
Sběr kaštanů
Sociální odbory a kurátor
péče o děti s poruchami chování
SPC
Konzultace IVP a následné péče
Kliničtí psychologové
Psychologická intervence
Klinický logoped
Konzultace
Slezské Gymnázium
Bulimie, besedy pro žáky
Strojní průmyslová škola, Opava
Soutěž PREZENTACE
Jazyková škola Hello
jsme partnerskou školou autorizovaného centra
pro mezinárodní Cambridgeské zkoušky
z angličtiny, které pořádá jako jedno z mála center
v České republice, tyto celosvětově uznávané
zkoušky.
Eurotopia Opava
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Odpolední klub pro děti ve věku 3 – 7let
(přípravná třída)
Eurotopia - odpolední klub pro děti ve věku 3 – 7 let
opavská nestátní nezisková organizace v rámci této aktivity se organizace věnuje dětem, které
chodí do přípravného ročníku naší základní školy dětem poskytují podnětné prostředí, ve
kterém se mohou účastnit mnoha zajímavých činností a dalších programů
100
CPIV (Centrum pro podporu inkluzívního vzdělávání)
-
průběžná konzultační a poradenská pomoc v oblasti psychologických a
speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence sociálně
patologických jevů
-
ověřování a vytváření podmínek pro zajištění distribuce vzdělávání podle
možností a schopností žáků
,,Inkluzivní vzdělávání je definováno jako uspořádání běžné školy způsobem, který může
nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly, přičemž
nezáleží na druhu speciálních potřeb ani na úrovni výkonů žáků" (Lebeer, 2006).
Inkluzivní vzdělávání je tedy takové vzdělávání, do kterého jsou zapojeni všichni žáci bez
ohledu na jejich speciální vzdělávací potřeby a možnosti. Na tyto jejich potřeby a možnosti
pak škola odpovídá prostřednictvím různých podpůrných opatření.
Naše škola organizuje vzdělávání žáků-cizinců (včetně cizinců-dospělých), kteří také patří do
skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami díky svému odlišnému mateřskému
jazyku a sociokulturnímu původu. Inkluzivní výuka je základním předpokladem pro integraci
žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu. Žáci-cizinci jako část širokého spektra žáků se
SVP, jsou díky svému znevýhodnění ohroženi exkluzí neboli vyloučením z výuky, ale i ze
společnosti svých vrstevníků. Proto je jejich inkluze do výuky a do kolektivu nejen
opatřením, které těmto patologickým jevům zabrání, ale především jejich právem.
Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
-
Psychologická a speciálně pedagogická intervence
-
Informační a metodická činnost, příprava podkladů pro vzdělávací opatření,
dokumentace
-
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků
s výukovými a výchovnými problémy
-
Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu
nápravných programů
-
Metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence
-
Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol
-
Vedení přednášek a besed na úseku prevence sociálně patologických jevů
-
řešení problémů třídních kolektivů, popř. preventivní programy zahrnující
sociálně psychologické techniky na rozvoj sebepoznání žáků, práce s emocemi,
komunikační dovednosti, řešení konfliktů, aj.
101
Středisko výchovné péče Opava
-
cílená práce s vážnějšími poruchami chování u dětí
-
metodické vedení při preventivně výchovných programech pro žáky zaměřené
na aktuální problém (narušené vztahy, šikana)
-
odborné konzultace pro pedagogy a výchovné poradce v oblasti výchovy dětí
s rizikem či projevy poruch chování
Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace
-
vzdělávací pořady, sportovní akce
-
loutkové divadlo
-
víkendové akce
-
vzdělávací pořady
-
folklorní akce
-
vodácké aktivity, školní výlety, programy na pobytových akcích
-
ochrana přírody
-
osvětová činnost a prevence rizikového chování
-
olympiády a přírodovědné soutěže
-
přírodovědné exkurse na SVČ
-
Den Země
-
Sportovní hry pro MŠ – sportovní olympiáda mateřských škol
-
Cyklistické aktivity
-
Noc se strašidly
-
Hraje si celá škola
13.1 Světová škola
Od června 2013 patříme mezi 6 základních a 21 středních škol v celé ČR, které se mohou
pyšnit Oceněním Světová škola.
Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném
světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Základem snahy
o získání titulu byli aktivní žáci podporovaní pedagogy.
102
Světová škola je místem, kde:
–
globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
–
se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální
vývoj v rozvojovém světě;
–
žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
–
žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
–
je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána
akce;
–
je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.
Koncept Světové školy je v České republice rozvíjen posledních 6 let a to díky
stejnojmennému mezinárodnímu projektu, do kterého se Člověk v tísni v uplynulých letech
zapojil.
Co zapojením do sítě Světových škol získáme?
–
Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (VMEGS, MKV, EV, VDO)
do výuky (metodické materiály).
–
Konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další možnost účastnit se
akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva,
ekonomická globalizace, chudoba…).
–
Prestižní ocenění, nad nímž převzal záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních
věcí Karel Schwarzenberg.
Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s dalšími
nevládními neziskovými organizacemi.
103
13.1.1 Aktivity projektu Světová škola
Týden věnovaný problematice uprchlictví
1. Stručný popis jednotlivých aktivit
Ve dnech 2. - 5. dubna 2013 probíhal v naší škole Týden věnovaný problematice uprchlictví.
Cílem bylo seznámit žáky naší školy formou konkrétních případů a výpovědí lidí z různých
částí světa, kteří navštěvují v rámci multikulturních projektů naši školu, s životem a problémy
uprchlíků, naučit žáky zhodnotit a na příkladech doložit význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádřit své možnosti, jak mohou v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a ohrožení.
Prvním z hostů, kteří přijali naše pozvání, byla paní Z. Skácelová z organizace ICEJ, která
spolu se svou kolegyní, paní J. Hlávkovou, přednášela našim žákům o antisemitismu a
holocaustu. Beseda byla velmi poutavá, žáci oběma dámám se zaujetím naslouchali. Mluvené
slovo bylo doplněno prezentací s dobovými fotografiemi. Pamětnice pak vyprávěla svůj
příběh o útěku její rodiny před nacismem. Přestávku žáci využili k diskusi, bylo vidět, že je
tato problematika zajímá.
Další hosté měli pro žáky i veřejnost připravené přednášky o uprchlících v Africe, Evropě a
ČR. Jednalo se o zástupce organizací eeecc.org, Maryia Arafasha z Burundi a organizace
CPIC. O uprchlících a jejich osudech vyprávěli očití svědkové, poutavé vyprávění bylo
doprovázeno autentickými fotografiemi a filmy z těchto oblastí. Součástí besedy byl i úvod
k workshopům. Zástupce organizace z Burundi předal žákům poselství, na jehož základě
budou tvořit výtvarné práce s vlastními návrhy řešení této problematiky. Práce poté budou
putovat do Afriky, kde budou vystaveny v prostorách organizace, která pomáhá dětem
z oblastí postižených občanskou válkou v Burundi.
Besed se kromě žáků naší školy zúčastnili i žáci Obchodní akademie, zástupci Magistrátu,
pedagogové a rodiče. Byl také vydán sborník prací žáků, týkající se této problematiky, jehož
součástí jsou i výsledky dotazníkového šetření na téma UPRCHLÍCI, které proběhlo mezi
žáky a rodiči.
Žáci provedli ve škole a okolí průzkum související s globálními problémy. Nástroj pro vlastní
šetření si žáci a učitelé sestavili sami na základě poskytnutých informací a instrukcí. Výsledky
a vyhodnocení průzkumu slouží k pojmenování místního problému, který má globální přesah
a jehož řešení se žáci chtějí a budou věnovat.
Realizační tým a žáci na základě dlouholetých zkušeností s prací na multikulturních
projektech pomocí brainstormingu identifikovali problém, kterému by se chtěli blíže věnovat.
Oslovili také rodiče. Vzhledem ke geografickému umístění našeho města a historickým
souvislostem (oblast Sudet), se téma týkalo v minulosti mnohých rodin žáků.
104
2. Cíle akce a jejich naplňování
Spolupráce s organizací zabývající se uprchlíky, vytyčení konkrétní pomoci. Tento cíl byl
splněn, všechny oslovené organizace se zúčastnily.
-
Předávání informací a zkušeností prostřednictvím besed, ukázkových hodin a
konference. Vše proběhlo formou wokshoppů, zkušenosti a vědomosti si žáci
předávali mezi sebou, spolupracovali s realizačním týmem, veřejností a rodiči.
-
Dotazníkový průzkum, vyhodnocení dotazníků - práce s výsledky, předávání
informací dalším školám na besedách, vytyčení konkrétní pomoci. Žáci vytvořili
dotazníky, uskutečnila se vernisáž, za pomoci členů přizvaných organizací si žáci
vytyčili konkrétní pomoc - práci na projektu týkající se zlepšení komunikace
v rizikových oblastech.
-
Vyhodnocení dotazníků, zpětné vazby ze škol, předání konkrétní pomoci (daru),
seznámení s výsledky dotazníku, domluva vernisáže v Burundi.
3. Zapojení aktéři
Realizační tým: vedení školy a pedagogové zapojení do projektu, vybraní žáci působící v ŽP,
třídy, ve kterých se projekt realizoval (realizační tým – 4 členové, pedagogové – 12 osob, ŽP
– 10 žáků, 1. stupeň – 165 žáků, 6. - 9. ročník – 120 žáků; celkem 311 osob)
Role realizačního týmu: plánování, koordinace, tvorba harmonogramu, tvorba a realizace
dotazníků, sběr dat, oslovení žáků a veřejnosti, zjišťování, jak je na tom naše škola a lokalita
vzhledem k vytyčeným problémům, tvorba briefing paperu,…
Místní partneři: Magistrát města, vedoucí odboru školství Mgr. Miroslava Konečná
Role místního partnera: pomoc s realizací akce, podpora, sponzor a aktivní účastník,
komunikace se školami, reprezentace u hostů.
Přizvaní partneři: členové organizací Maryia Arafasha, eeecc.org, Centrum na podporu
uprchlíků, ICEJ (celkem 5 členů)
Role přizvaných partnerů: besedy, poskytování informací a rad, pomoc s vytyčením
problému, poradenství, kontakty, odborné vedení,…
4. Hodnocení akce
Názory pedagogů zapojených do projektu:
Akce mi přinesla spoustu hodin strávených při smysluplné práci s dětmi. Bylo zajímavé
sledovat, jak se žáci seznamují s tématem, postupně se noří do problematiky uprchlictví.
Zajímavé bylo také setkání s pozvanými hosty, kteří se problematice věnují, mají informace a
zkušenosti přímo z postižených oblastí a mohou na konkrétních případech demonstrovat toto
téma. Myslím, že získané informace nám mohou pomoci při naší další charitativní činnosti.
Eva Halfarová, metodik prevence, člen realizačního týmu
105
Zaujal mě zájem žáků, se kterým sledovali danou problematiku, jejich aktivita při
vyhledávání informací k tématu z dostupných zdrojů ve škole i doma. V řízeném rozhovoru
žáci projevovali velký zájem o život lidí v postižených oblastech, se zájmem naslouchali
spolužákům, kteří si připravili referáty, v rozhovorech řešili pomoc novému spolužákovi
z ciziny při začlenění do jejich kolektivu apod.
Pedagogové školy přistoupili k projektu s velkým zájmem, aplikovali problematiku
uprchlictví do vyučovacích hodin i do práce se svými třídami. Tento projekt velmi obohatil
práci celé školy a spíše mi bude líto, když skončí. Jistě se však budeme tematice začleňování
GRV věnovat při naplňování cílů ŠVP v další práci naší školy.
Ivana Chramostová, ŘŠ, člen realizačního týmu
S dětmi jsme strávili několik hodin při seznamování se s problematikou uprchlictví a
besedování na dané téma. Žáci se začínali orientovat v pojmech spojených s tématem,
vyhledávali informace, sdělovali si mezi sebou své názory a pocity. Myslím si, že je dobré o
těchto věcech hovořit již s dětmi na nižším stupni a postupně je zapojovat do charitativních
činností, které pro ně budou pochopitelné a smysluplné díky hodinám věnovaným tomuto
tématu.
Jana Kaniová, ZŘŠ, člen realizačního týmu
Žáci 6. - 9. ročníků hodnotili besedy, psali, co je zaujalo, co je oslovilo a nad čím ještě doma
dále diskutovali a přemýšleli:
6. ročník - beseda o uprchlících v ČR, p. K. Vývoda
‐
zajímavá byla úvodní hra na téma, kdo je člověk na obrázku, ze které části světa je, co
dělá…
‐
zaujaly mě informace o uprchlických centrech v ČR
‐
zaujalo mě, kdo může a kdo nemůže dostat azyl
7. ročník - beseda na téma holocaust, pamětnice Z. Skácelová
‐
zajímavé bylo vyprávění pamětnice, za jakých podmínek prchala s rodinou, jakému
čelila nebezpečí
‐
velmi mě zaujalo, že se v koncentračních táborech lidé snažili věnovat i umění a
sportu
‐
ujasnil jsem si vše o otázce židovství, jejich kultuře a náboženství
‐
nevěděl jsem, kolik známých osobností bylo židovského původu
8. ročník - beseda o uprchlících v Kosovu a Gruzii, zástupce organizace eeecc.org
‐
zajímavé bylo autentické vyprávění přímých účastníků a promítání filmů
z uprchlických táborů
‐
je smutné, jak se člověk může kvůli politické situaci stát uprchlíkem
106
‐
bylo velmi zajímavé promítání filmů o tom, jak lidé žijí v uprchlickém táboře
9. ročník - beseda o uprchlících v Africe, zástupce organizace Maryia Arafasha
‐
zajímavá byla ukázka života v uprchlickém táboře, lidé se tam musí zaměstnat prací,
aby přišli na jiné myšlenky
‐
zaujal mě krátký film o odzbrojování, jak se to v praxi dělá
‐
lektor vysvětlil na konkrétních příkladech, jaký je rozdíl mezi vnitřním uprchlíkem a
uprchlíkem
Karin Solná, výchovná poradkyně pro 2. st., člen realizačního týmu
5. Přínos realizace projektu Světová škola
Globální rozvojové vzdělávání je proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností
mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích, rozvíjí dovednosti a podporuje
vytváření hodnot a postojů… Z tohoto jsme vycházeli, vedli žáky tímto směrem, učili je
komunikovat mezi sebou navzájem. Vytvořil se tým, který spolupracoval, respektoval cizí
názory. Poznali jsme zajímavá témata, rozšířili své poznání, získali kontakty na osoby, se
kterými bychom se běžně nesetkali. Zajímavý byl také způsob získávání informací - žáci se
naučili komunikovat a vycházet s cizími lidmi, klást jim otázky, naslouchat a to hlavně
v prostorách mimo školu. Žáci také o problematice informovali (vzdělávali) své rodiče a
známé.
Názory žáků:
‐
zajímavé byly postřehy přímého účastníka
‐
lektor vysvětlil vše o situaci v těchto zemích, o kterých víme z doslechu z médií
‐
diskutovali jsme doma o uprchlících v naší rodině za války
‐
zajímavá byla spolupráce mezi žáky různých tříd při tvorbě stromu a otázek
k dotazníkům
‐
uvědomění si, jak se máme dobře, že nemusíme prchat ze své vlasti
‐
byl to dobrý pocit zjistit, jak můžeme i my někomu pomoci
6. Dokumentace a medializace akce
‐
články na webu, v tisku, na nástěnce, briefing paper, distribuce letáků rodičům a
veřejnosti, účast pozvaných hostů - žáci jiných škol, veřejnost, učitelé a zástupci
Magistrátu
107
7. Začlenění témat GRV do běžného života školy
Témata GRV jsou začleněna do ŠVP tak, aby byla této tématice věnována patřičná pozornost
napříč všemi ročníky základního vzdělávání. V jednotlivých ročnících je kladen důraz na
představení GRV problematiky věkovým a individuálním možnostem každého žáka.
V rámci zkvalitnění metodických postupů ve výuce připravuje škola v rámci DVPP Seminář
globálního rozvojového vzdělávání pro učitele ZŠ, který pořádá o.s. ADRA. Seminář bude
zaměřený na globální rozvojové vzdělávání (GRV), metody a témata GRV a využití
samotného GRV ve výuce v souladu s Rámcově vzdělávacím programem, seminář je
akreditován MŠMT.
V rámci začlenění GRV do výuky budou pro žáky realizovány celodenní tematické dny
zaměřené na určitá rozvojová témata. Tyto programy umožní žákům prohloubit své znalosti
o rozvojových zemích se zaměřením na konkrétní problematiku. Tematické dny zařadíme do
průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Environmentální výchova, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova.
8. Dotazník pro rodiče, příbuzné i širokou veřejnost
V rámci našeho projektu Světová škola, se žáci mimo jiné zabývají ve vyučování, na
projektových hodinách a besedách problematikou uprchlictví. Protože si myslíme, že velmi
přínosné je svědectví konkrétních osob, mají žáci možnost klást otázky pamětníkům a
přímým účastníkům, kteří mají s uprchlictvím zkušenost, na besedách ve škole. Na základě
těchto rozhovorů vytvořili žáci malý dotazník, který obsahuje nejčastější otázky na toto téma.
Dotazník byl rozdán rodičům žáků 1. a 2. stupně. Žáci diskutovali s rodinou, příbuznými,
sousedy, zapisovali názory a zkušenosti dospělých. V mnohých případech se dozvěděli
zajímavosti z historie vlastní rodiny (válečné zážitky prarodičů…).
Cílem dotazníkového šetření bylo získat u žáků motivaci pro vlastní spoluúčast při řešení
problémů a pomoc lidem potřebným, handicapovaným aj. Dále poznání názorů starší
generace, sdílení zážitků.
Otázky dotazníku:
1. Co se Vám vybaví při slově UPRCHLÍK?
2. Znáte ze svého okolí/své rodiny někoho, kdo byl nucen uprchnout/emigrovat ze své
vlasti?
3. Víte, kterých zemí ve světě/v Evropě, se tato problematika týká?
Odpovědi:
1. Všichni respondenti správně uvedli, kdo je uprchlík. Tuto problematiku znají z médií
a tisku, také však od žáků, kteří se tímto problémem intenzivně zabývají ve škole.
2. I když žijeme v politicky stabilní zemi, bez válečných konfliktů, v některých rodinách
žijí pamětníci, kteří byli nuceni uprchnout za 2. světové války. Také byly uvedeny
případy emigrace v období totality.
108
3. Byly uvedeny státy Afriky, Asie ale také některé evropské státy, ve kterých probíhaly
nepokoje. Také někteří uvedli azylová centra, která v ČR máme.
Hodnocení Týdne věnovanému problematice uprchlictví žáky
Hodnocení třídy 7. A - beseda o holocaustu s p. Z. Skácelovou
Beseda s paní Skácelovou byla velmi poutavá, bylo zajímavé poslouchat autentické vyprávění
pamětnice. Na útěku prožila její rodina hodně nebezpečných situací a chvilek. Lidé, kteří jim
pomáhali, museli být stateční, protože riskovali svůj vlastní život. Podobné situace zažívají i
uprchlíci v dnešní době. Když jsme kreslili ve výtvarné výchově téma ,,Co by sis zabalil do
kufříku, kdybys musel uprchnout“, představili jsme si situaci, o které vyprávěla paní
Skácelová.
Paní Skácelová byla statečná, její vyprávění nás dohnalo až k slzám.
Lea Ludwigová, Natka Šenková
Každá cesta do vesnice znamenala velké nebezpečí.
Adéla Šustrová
Zaujal mě příběh, jak se jim v úkrytu v lese v okně objevila puška, to je muselo hodně
vyděsit.
Ondra Kalina
Je zajímavé, že i lidé v koncentračních táborech měli sílu věnovat se kultuře a sportu.
Veronika Tomšíková
Paní Skácelová vyprávěla i veselé zážitky.
Radim Malohlava
Všechny příběhy a informace mě zaujaly.
Tomáš Novák
109
110
Část XIV.
Hodnocení činnosti
14.1 Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2012/2013
V čem spatřujete svůj hlavní přínos pro ŠPP a školu:
Koordinace a vedení reedukačních skupin, péče o žáky individuálně integrované, individuální
práce s dětmi v přípravné třídě, metodická podpora kolegům a rodičům.
Zapojení do DVPP – absolvované vzdělávací a výcvikové akce:
Zapojení do projektu – Od integrace k inkluzi
Krátkodobý výcvik – Vedení reedukačních skupin
Náměty pro další vzdělávací akce pro ŠPP (potřeby, zaměření obsahu, požadovaní
lektoři, příp. vlastní záměry odborného růstu):
Náměty pro práci s dětmi s poruchami chování a s dětmi s ADHD.
Které diagnostické nástroje a didaktické testy jste nově pořídili nebo nově začali
používat v tomto školním roce:
Žádné. K základní pedagogické diagnostice používám materiály dle O. Zelinkové.
Zhodnoťte v procentuálním poměru rozložení poskytovaných poradenských činností
ŠSP/ŠP:
Diagnostická a depistážní činnost
20%
Intervenční činnost
65%
Metodická a konzultační činnost
15%
Přehled odborných činností školního psychologa/speciálního pedagoga v tabulkové části
a) Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve školním roce 2012/2013 péče ŠP/ŠSP:
Celkový počet
z toho individuální péče z toho skupinová péče**
žáků,
kterým
Kategorie žáků
(počet jednotlivých žáků – (celkový počet žáků ve všech
byla věnována
ne kontaktů)
skupinách)
péče
MŠ
14
0
14
ZŠ – 1. stupeň
46
20
26
ZŠ – 2. stupeň
22
4
18
SŠ
Celkem
78
24
54
111
b) Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠP/ŠSP (v pořadí od 1. nejčastěji):
Důvody
Pořadí
5
7
6
3
2
4
1
Školní zralost
Problémy v osobnostním vývoji
Vztahové obtíže
Výukové problémy
Poruchy učení
Výchovné problémy a poruchy chování
Péče o integrované žáky
c) Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele, resp. počet setkání (např.
konzultace, krizové intervence, besedy, metodické schůzky aj.):
Kategorie
Rodiče (škola)/konzultace
Učitelé/vedení ZŠ
Rodiče předškoláků
SPC, PPP
realizovaných individuálně
12
20
10
4
realizovaných skupinově
0
0
1
2
d) Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠP/ŠSP:
Zaměření
Prevence školního selhávání
Depistáže, skupinová diagnostika
Práce se třídou (bez diagnostiky)
Součinnost v primární prevenci soc. - patolog. jevů
Podpora vzdělávacích aktivit školy
Pobytové akce s žáky mimo školu
Koordinační činnost v rámci ŠPP
Vedení přednášky, semináře (pro žáky, pedagogy, rodičovskou veřejnost)
Tvorba metodických materiálů
Zapojení do projektu školy
Psaní zpráv, sdělení pro instituce
Celodenní výlety a akce
112
Počet aktivit
3
4
4
3
1
0
4
1
0
1
11
2
Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce)
Instituce
PPP
sociální odbory a kurátor
SPC
Psychiatr
kliničtí psychologové
Policie ČR
klinický logoped
školy základní
Obsah spolupráce
Konzultace IVP, poradenství
péče o děti s poruchami chování
Konzultace IVP a následné péče
Konzultace s MUDr. Skřontovou
psychologická intervence
prevence i intervence drobné i závažnější trestné činnosti žáků
Konzultace
Informace ohledně přestupů žáků
1. Žáci s normativem – individuální vzdělávací plány
Žáků zařazených do režimu speciálního vzdělávání – individuální integrace na ZŠ podle
školského zákona je 32, z toho 22 na 1. stupni a 10 na 2. stupni. Dyslektických asistentek
(DA), které provádějí reedukaci s žáky je 7.
Pro všechny tyto žáky je zpracován individuální vzdělávací plán, na jeho přípravě se podílel
ŠSP, TU a vyučující jednotlivých předmětů.
2. Přípravná třída
V přípravné třídě je momentálně 10 dětí. S dětmi, které mají doporučenou logopedickou péči,
pracuji minimálně jednou týdně 10 minut na rozvoji řeči a fonematického sluchu.
Se všemi dětmi provádím v rámci integrativní hodiny cvičení na rozvoj rozumových
schopností, grafomotoriky, prostorové a pravolevé orientace, sluchového a zrakového
vnímání.
3. Individuální reedukační péče ŠSP
Na základě požadavků PPP v Opavě a TU pravidelně pracuji s 37 žáky převážně na I. stupni
včetně přípravného ročníku. Zaměřuji se na nápravná grafomotorická cvičení, rozvoj
pozornosti, reedukaci čtení, čtení s porozuměním, sluchovou analýzu textu, rozvoj
matematických dovedností apod. Při všech činnostech vždy vycházím ze zprávy a doporučení
PPP.
4. Spolupráce se školním psychologem
Od 1. října spolupracuji se školní psycholožkou Mgr. Lucií Proskovou. Proběhla 4
sociometrická šetření ve 4. třídě a 8 psychologických intervencí u žáků 2., 5., 6. a 7. třídy
(problémové chování ve výuce).
113
5. Program prevence nežádoucích jevů
Ve spolupráci s metodičkou prevence a výchovnou poradkyní šetříme problémy a hledáme
řešení dle kompetencí jednotlivých složek poradenského pracoviště.
6. Spolupráce s rodiči žáků a jinými institucemi:
Kontakt s rodiči je osobní v rámci konzultačních hodin, nebo telefonický.
Spolupracuji s klinickou logopedkou Mgr. Kavanovou
Spolupráce s PPP a SPC SRDCE při konzultaci IVP a navrhovaných reedukačních postupů
zvláště u žáků s VPU, SPU a u hraničních žáků.
Vypracovala: Mgr. Kateřina Bjačková, školní speciální pedagog
14.2 Zpráva metodika prevence
Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Počet akcí
34
1
99
5
Akce v rámci
projektu
Akce v rámci
projektu
Přednášky
Adaptační pobyty žáků
Akce v rámci volného času
Práce se třídami
Týden zdraví a prevence, Týden věnovaný
problematice uprchlictví
Projekt EAD, Světová škola, Extratřída,
Multikultura,
Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
344
11
344
92
24
2
6
5
344
24
344
24
Údaje o spolupráci
využíváme
PPP
SVP
Policie ČR
Městská policie
OHS
OSPOD (OPD)
SPC
Orgány státní správy
Odborníci
Nestátní zařízení
ano
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
forma spolupráce
Programy PP, poradenství
Programy PP
Besedy PP, pomoc při řešení případů
Besedy PP, pomoc při řešení případů
Besedy
Besedy, výchovné komise
Poradenství
Pomoc při řešení případů
Odborné besedy, poradenství
Akreditované a ověřené programy doporučené PPP
114
Akce žákovského parlamentu
měsíc
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
název akce
výstup
Velký kamarád
Příprava projektu, spolupráce s 1.
Extratřída
stupněm
Charita Chrpa, Fond Sidus, Život dětem
Organizace sbírek, práce na
Extratřída
projektu
Strašidla ve škole, Světová škola
Pomoc s akcí, příprava projektu
Jarmark, bazárek
Pomoc s akcí, charitativní činnost
Světová škola
Vytyčení tématu v projektu
Charitativní sbírka Fond Sidus
Organizace sbírky
Světová škola, Extratřída
Práce na projektech, sběr dat
Týden věnovaný problematice
Světová škola, Extratřída
uprchlictví, ŽP-přednášky pro
školy
Charitativní sbírka Liga proti rakovině, Organizace sbírek, ŽP- přednášky
Fond Sidus, Extratřída
pro školy
Prezentace
projektu,
získání
Workshop Světové školy Praha
certifikátu
Schůzky ŽP 2012-13
Září
20. 9. volba nových členů, plán aktivit a akcí
Říjen
4. 10. kontrola třídního desatera, příprava akce Velký kamarád, akce OPTYS
10. 10. Velký kamarád - s 1. ročníkem
15. - 18. 10. charitativní sbírka Život dětem
18. 10. Nevidíme, ale tvořit můžeme- dílny s nevidomými
29. - 31. 10. charitativní prodej org. CHRPA, Fond Sidus
Listopad
1. 11. příprava na akci Strašidla ve škole a Jarmark
Prosinec
20. 12. pomoc na Vánočním jarmarku, charitativní bazar
Leden
16. 1. 2013 - parlament řešil úklid v šatně- rozepsaly se služby do šatny, facebook ve škole,
pomoc při zápisu do 1. tříd, hostem byla paní ředitelka
115
30. 1. 2013 - účast paní učitelky E. Halfarové na slavnostním otevření Konzultačního centra
pro práci s ŽP v Krnově, obdržení materiálů pro práci s ŽP a zápisníku pro ŽP
Únor
20. 2. 2013 - sbírka Fond Sidus, soutěž o nejuklizenější šatnu
Březen
Úklidové hlídky, pomoc při organizaci aktivit Světové školy a Extratřídy
Duben
9. 4. 2013 - porada o projektu Extratřída a o organizaci charitativní sbírky
Projekt Extratřída, přednášky pro školy
Květen
7. 5. 2013 - charitativní sbírka Fond Sidus a Liga proti rakovině, vyhodnocení a předání
sbírek
Projekt Extratřída, přednášky pro školy
Červen
12. 6. účast dvou členů ŽP na závěrečném workshopu ke Světové škole, převzetí certifikátu.
18. 6. závěrečná schůzka, zhodnocení práce ŽP, nákup knižních odměn – 1000,- Kč poukázka
za práci na projektu Světová škola
Intervence, práce se třídou
Program primární prevence
září
14.9. Sportovní hry pro handicapované - 8. B
14.9. Dračí lodě, kamarádství, týmová spolupráce- 7. A, T
27.9. Kouření, preventivní program - 9. A, B
říjen
18.10. Nevidíme, ale tvořit můžeme, akce ŽP
20.10 Bulimie, beseda -8. A, B
20. - 25. 10. Dotazníkové šetření ČAŠMP 6. - 9. roč.
listopad
5.11. Kyberšikana, preventivní program - 7. A
5.11. Program PPP na téma vztahy v kolektivu - 6. A, T
15.11. Návykové látky, preventivní program - 9. A, B
21.11. Program PPP na téma vztahy v kolektivu - 6. A, T
21.11. Práce se třídou, spec. ped. a školní psycholog- 2. C
21. 11. preventivní program Rasismus, CPIV - 7. A
116
27.11. Program PPP na téma vztahy v kolektivu - 6. A, T
27.11. Příběhy bezpráví- Jeden svět -9. A, B
prosinec
10.12. Zdravá 5 - 6. - 9. roč.
11.12. Program PP- vztahy ve třídě PPP Šimečková- 6. roč
13.12. Program PP- Návyk. látky - 8. B
leden
17.1. Program PP - Návyk. látky - 7. T
23.1. Program PP – Návyk. látky - 7. A
30.1. Mezi stěnami- prevence šikany - 7. A
únor
15.2. Multikultura – uprchlíci - 9. roč.
20.2. Multikultura – uprchlíci - 7. roč.
20.2. Domácí úkol pro rodiče- Kyberšikana – 5. roč.
27.2. Příběhy uprchlíků – Světová škola - 7. A
březen
5. - 6. 3. beseda pro MŠ na téma Rizikové situace s PČR
18. -22. 3. Jeden svět 6. - 9. roč.
21. 3. prevence RCH - práce s CD, 4. ročník
23.3. Veselé zoubky - zdravý životní styl 1. a 2. ročník
duben
Duben - beseda na téma Rizikové situace pro žáky 3. ročníku s PČR
Duben- dopravní soutěž pro žáky 1. a 2. stupně
1. - 5. 4. besedy v rámci Týdne věnovanému problematice uprchlictví
květen
6. 5. Láska ano, děti ještě ne, beseda o sexuální výchově p. Kolář - žáci
9.ročníků
9. 5. Zdravá pětka pro 1.stupeń
10.5. Prevence kouření 7. A
11.5. Prevence kyberšikany 7. T
10.5. Prevence kouření 7. T
červen
5.6. Exkurze do Osvětimi
5. 6. návštěva Dětského centra Čtyřlístek 7. A
12.6. Workshop ke Světové škole Praha, udělení certifikátu
117
Poděkování za účast v besedě Láska ano, děti ne:
Odesílatel:
MUDr. Kovář Petr
CAT OSTRAVA
Jurečkova 3
702 00 OSTRAVA 1
GYNPRENATAL s.r.o.-NZZ
Místní 358/9
736 01 HAVÍŘOV
www.gynprenatal.cz
www.antikoncepce.eu
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli!
Často se zapomíná, že zásadní zásluhu na vzdělání, ale také morálním profilu a budoucích
lidských kvalitách studentů (tedy generací přicházejících) má především pedagog.
Jsme velice rádi, že jste se společně se svými studenty zúčastnili naší přednášky, protože také
sexuální osvěta a výchova se spolupodílí na formování dospívající osobnosti. Pevně věříme,
že i touto drobnou formou jsme mohli alespoň malým dílem přispět a napomoci tak
systematické a dlouhodobé práci učitelů.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem zaměstnanců CAT Ostrava poděkoval za
neúnavnou snahu udělat svět lepším, a popřál hodně zdraví, úspěchů a pohody.
Těšíme se na další spolupráci.
Za kolektiv lékařů a pracovníků
MUDr. Petr KOVÁŘ
V Ostravě dne 6. 5. 2013
118
Projekty a akce 2012-13
Projekt Týden zdraví a prevence
Stupeň vzdělání a období vzdělání: 1. a 2. stupeň ZŠ
Organizační forma výuky: týden projekt, besedy, přednášky, exkurse, workshopy, návaznost
na aktivity ke Dni Země
Týden věnovaný problematice uprchlictví
Datum: 2. - 5. dubna 2013
Rozpis jednotlivých aktivit:
Úterý 2. 4.
-
relace o problematice uprchlictví v rozhlase, představení brožurky, výstupy
z dotazníků, otevření výstavky prací žáků.
-
beseda na téma vnitřní uprchlictví - Holocaust, se zástupci organizace
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A DIALOGU - pamětnice paní Z. Skácelová
‐
Besedy o uprchlících – EVROPA – Kosovo - zástupce organizace eeecc.org
‐
‐
AFRIKA - Burundi - zástupce organizace Maryia Arafasha
ČESKÁ REPUBLIKA - org. CPIC K. Vývoda
Středa 3.4.
Pátek 5.4.
Součástí besed bude úvod k workshopům pro žáky, zástupce organizace z Burundi předá
žákům poselství, na základě kterého budou žáci tvořit obrázky, ukazující cestu, jak lze těmto
problémům předcházet. Obrázky poté budou vystaveny v prostorách organizace Maryia
Arafasha, která pomáhá dětem z oblastí postižených občanskou válkou v 90. letech v Burundi.
Součástí zprávy metodika prevence je Souhrnná zpráva pro školu – Identifikace rizikových
oblastí u dospívajících, který je Přílohou č. 1 Výroční zprávy a který vyhodnotila Česká
asociace školních metodiků prevence.
Skríningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti vznikl na základě
dotazníku vytvořeného R. E. Tarterem „The Drug Use Screening Inventory“ (DUSI) v roce
1990. Autory české verze dotazníku jsou MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy
a Doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
Vypracovala: Eva Halfarová, metodik prevence
119
14.3 Zpráva o činnosti výchovného poradce
Na naší škole pracují 2 výchovné poradkyně.
Pro 1. st. – Mgr. Jana Kaniová, pro 2. st. Mgr. Karin Solná.
Výchovná poradkyně pro 1. st. se zabývá rovněž činností v MŠ. Práce výchovného poradce 2.
st. byla zaměřena především na kariérové poradenství. Průběžně byly žákům předávány
informace týkající se přijímacího řízení a zápisových lístků. Od listopadu využívali rodiče i
žáci 9. ročníků prodloužené konzultační hodiny, rodiče i žáci jevili velký zájem o konzultace
zaměřené na volbu povolání.
Volbě povolání bylo věnováno v 9. ročníku dostatek času před vyplňováním přihlášek i
v průběhu přijímacího řízení. Spolupráce s třídními učiteli byla velmi dobrá, takže rodiče i
žáci měli soustavnou možnost konzultací.
Průběžně od září navštěvovali školu zástupci středních škol a předávali žákům informace o
studiu. V září se zúčastnil výchovný poradce pro II. st. setkání výchovných poradců, kde
proběhla prezentace vybraných opavských firem.
V listopadu se již tradičně uskutečnilo na naší škole setkání zástupců některých středních škol
a zástupců vybraných firem s rodiči a žáky. Rovněž o toto setkání byl velký zájem z řad
rodičů a žáků.
Žáci 9. ročníků se zúčastnili informační akce Úřadu práce v Opavě zvané INFORMA a měli
možnost navštívit všechny SŠ v rámci Dnů otevřených dveří. Zúčastnili se také exkurze na
SŠT v Opavě. S touto školou jsme navázali spolupráci, v níž budeme pokračovat také příští
školní rok nejen v rámci pracovních činností druhého stupně, ale také v oblasti volby
povolání. Tradičně navštívili žáci 9. ročníků Úřad práce, kde získali další informace o
uplatnění na trhu práce v našem regionu.
V rámci volby povolání navštívili žáci 8. ročníku akci na poznání stavebních řemesel "Trh
pracovních příležitostí“.
Všechny exkurze jsou pro žáky přínosem, protože většina žáků nemá reálnou představu o
provozu podniku, a co přesně obnášejí některé profese. Pro VP v rámci kariérového
poradenství byla připravena zajímavá akce na SŠT v Opavě týkající se perspektivy uplatnění
absolventů technických oborů na trhu práce.
Dále se práce výchovného poradce I. a II. st. vyznačovala řešením kázeňských problémů
žáků, a to jak formou výchovných komisí, tak pohovorů buď se samotnými žáky, nebo rodiči.
Obě výchovné poradkyně aktivně spolupracují s Pedagogicko- psychologickou poradnou v
Opavě, Pedagogickým centrem „Srdce“. Spolupráce s rodiči a vyučujícími se rovněž promítá
do oblasti žádostí o vyšetření žáků v PPP. Závěry a doporučení jsou školou respektovány.
Školní poradenské pracoviště spolupracuje aktivně na řešení všech výukových i výchovných
problémů žáků a umožňuje žákům, v případě potřeby, individuální konzultaci.
Vypracovaly: Mgr. Jana Kaniová – I. st., Mgr. Karin Solná – II. st.
120
14.4 Škola podporující zdraví
Ve školním roce 2010/2011 naše škola obhájila na další 4 roky certifikát zařazení do projektu
„ Sítě zdravých škol.“
Škola podporuje zdravý životní styl – dbá na skladbu jídelníčku, zajištění pitného režimu,
ochranu životního prostředí, do výuky zařazujeme tělovýchovné a relaxační chvilky, žáci
mohou trávit přestávky v atriu školy či na chodbě na koberci, kde mají možnost pohybových
aktivit. O zdravý životní styl usilujeme zařazením do projektu Ovoce do škol.
Již druhým rokem probíhají ve spolupráci s obchodním řetězcem ALBERT lekce Zdravé
pětky, kde se žáci seznamují se zdravým stravováním a přípravou vhodných pokrmů. V rámci
tohoto projektu jsme se rovněž zapojili do soutěže Košík plný rozumu a v národním kole jsme
obsadili dvě druhá místa.
Usilujeme o vytvoření bezpečného a bezbariérového prostředí, což se daří,. plošina pro
vozíčkáře, která je poslední částí vytvoření celkového bezbariérového prostředí, bude
instalována na podzim roku 2013.
Jako každým rokem, tak i letos, proběhl týden zdraví. V rámci Světového dne hygieny rukou
jsme se zúčastnili propagační akce Světové zdravotnické organizace „ČISTÁ PÉČE JE
BEZPEČNĚJŠÍ“, jejímž cílem bylo snížení rizika vzniku a šíření infekcí spojených se
zdravotní péčí zaváděním účinných postupů v hygieně rukou. Velmi dobře je zpracován
Minimální preventivní program. Každoročně probíhá celoškolní projekt ke Dni Země, kterého
se účastní dílčím způsobem všichni žáci naší školy. Zapojujeme se do projektu Jeden svět,
kde děti zhlédnou projekci zajímavých a poučných dokumentárních filmů.
V rámci „Zdravé školy“ se účastníme projektu ZDRAVÉ ZUBY. Každoročně probíhá v naší
škole preventivní program péče o zuby Veselé zoubky pod záštitou drogerie dm market s.r.o.
a DANTAL ALARM – preventivní program zubní hygieny pro děti.
Děti jsou vzdělávány v oblasti dopravy a bezpečnosti silničního provozu, pravidelně
navštěvují dopravní hřiště, absolvují lekce dopravní výchovy a účastní se dopravních soutěží.
Dopravní výchova je začleněna do všech oblastí vzdělávání na 1. i 2. stupni.
Proběhly sportovní a tělovýchovné aktivity – lyžařské kurzy, cyklokurz, cyklistický výlet
s rodiči, Česko se hýbe – pohybové skladby, O nejlepší pohybovou skladbu, různé soutěže ve
florbalu, fotbalu, házené, kinballu, basketbalu, vybíjené, plavecké štafetě, atletickém víceboji,
atd.
Proběhla akce Rekordy pro každého, ve které žáci nastavili školní rekordy v disciplínách
OVOV. Ve spolupráci se SVČ pak sportovní den a jízda na raftech.
19. 3. 2013 se A. Tenglerová a J. Kaniová zúčastnily semináře „Realizace sexuální výchovy
na 1. a 2. stupni ZŠ v Praze. Se svými poznatky seznámily také kolegy.
121
Akce, které proběhly v rámci projektu Škola podporující zdraví:
-
lekce „ zdravé pětky“ v přípravné třídě a všech prvních třídách
-
„Party se zdravou pětkou „pro žáky 8. a 9. tříd
-
účast v projektu „Zdravé zuby“
-
beseda o správné péči o zuby firmy Curadey - DENTAL ALARM – 1. stupeň
-
seminář Sexuální výchova na 1. a 2. stupni ZŠ (A. Tenglerová, J. Kaniová)
-
„Den hygieny rukou“ Slezská nemocnice v Opavě – 4. ročník
-
„Ajax“ – preventivně informační projekt POLICIE ČR, beseda s interaktivní výstavou
v rámci tohoto projektu - TVOJE SPRÁVNÁ VOLBA pro 3. a 4. třídy
-
tělovýchovné a relaxační chvilky
-
dodržování hygieny ve třídách – správné větrání
-
sportovní den
-
jízda na raftech
-
přestávky v ATRIU školy
Košík plný rozumu
V rámci projektu ZDRAVÁ 5 NA
ŠKOLÁCH, se žáci 4. - 7.ročníku naší
školy, zapojili do soutěžního klání
s názvem KOŠÍK PLNÝ ROZUMU.
Hra Košík plný rozumu vychází
z Komenského teorie „škola hrou“.
Zábavnou a lákavou formou ukazuje
dětem, jak se zdravě stravovat a co je to
zdravý životní styl. Právě zdravý
životní styl dětí je prostřednictvím
programu Zdravá Pětka klíčovým
tématem podpory Nadačního fondu
Albert. Každý ročník sestavil družstva po 4-5 žácích. Při hře se žáci dobře bavili a jistě se i
poučili. Vítězové na prvních 3 místech z každé třídy postoupili do okresního kola.
Vypracovala : Mgr. Anna Tenglerová
122
14.5 Zprávy o práci předmětových komisi a metodických sdružení
14.5.1 Zpráva vedoucích metodického sdružení 1. - 5. ročníku
1. Úvod
Metodické sdružení 1. stupně se scházelo pravidelně jedenkrát měsíčně. Na schůzkách
plánovalo program na další měsíc a hodnotilo práci za uplynulé období. Hlavním zaměřením
byla v letošním roce úprava ŠVP, zařazení standardů v MA, ČJ a AJ. Nedílnou součástí bylo
plánování akcí pro MŠ a příprava zápisu pro úspěšné získávání nových žáků.
2. Školní projekty
Týden zdraví a prevence
Živly kolem nás
Škola podporující zdraví
Den Země
Kyberšikana a její prevence
Třináctka s pohybem
Česko se hýbe
Zdravá pětka
Zdravé zuby
Světový den hygieny rukou
Ozdravné pobyty
Africké slunce rytmy
Noc se strašidly
celoškolní projekt zaměřený na zdravý životní
styl (sbírka pro psí útulek, fotosoutěž, exkurze
do čističky odpadních vod, besedy
a
přednášky, workshopy,…)
Celoškolní projekt zaměřený na živly – oheň
voda, vítr, země.
Na základě předložené zprávy o činnosti
školy jsme držiteli titulu Škola podporující
zdraví, která podporuje zdravý životní styl
celoškolní týdenní projekt celé ZŠ a MŠ
výzkum pro zmapování míry zneužívání IT
technologií žáky
Celoškolní projekt k pohybovým aktivitám
dětí během vyučování, v naší škole zaměřen
na školní rekordy
Naše škola se zapojila do projektu sportování
v oblasti pohybových skladeb
Seznamování se a příprava zdravých pokrmů.
Soutěž „Košík plný rozumu“- zdravý životní
styl
Projekt na podporu péče o chrup
Snížení rizika vzniku a šíření infekcí
spojených se zdravotní péčí zaváděním
účinných postupů v hygieně rukou
Zimní a letní výcvikové kurzy
Bubnování skupiny Afrikana, zapojení dětí do
hry a tance
Noční prohlídka školy, plnění úkolů na
stanovištích, spolupráce se SVČ
123
Hraje si celá škola
Cyklistické výlety
Raftování
Knihovnické lekce a besedy
Roadshow
Charitativní Vánoční jarmark
Bezpětkové týdny
Sběr starého papíru
Škola s písničkou
Finanční gramotnost - OPTYS
Cvičíme s písničkou
Sportovní hry MŠ
Čtení pomáhá
DENTAL ALARM
Veselé zoubky
Tonda Obal
Zelená škola
Ajaxův zápisník
Netradiční hry, trampolíny, koloběžky aj.
zpestřily dopolední vyučování dětí MŠ i ZŠ
Výlet do přírody na kolech pro rodiče a děti
Základní výcvik na klidné vodě pro děti 1.
Stupně ZŠ
Orientace v knihovně, literární výchova
netradičně, besedy s literárními osobnostmi
Role ČNB v ekonomice
Burza, jejíž výtěžek byl použit na charitativní
účely
Motivační týdny zaměřené na zlepšení
prospěchu
Vedení k péči o životní prostředí, výtěžek
použit k dovybavování ŠK
Rozvoj zájmu dětí o zpěv, který vyvrcholil
koncertem, děti skládaly též text písně, který
byl umělci zhudebněn
Práce se sadou s dětskými penězi, učení se
hospodaření, získání reálného obnosu za
určité aktivity, vytváření metodiky k pomůcce
Pohybové skladby pro MŠ
Podpora pohybových aktivit u malých dětí
Zapojení do internetového projektu na
podporu čtenářských dovedností žáků
Preventivní program zubní hygieny pro děti
preventivní program, který pořádá dm
drogerie market s.r.o.
třídění a recyklace odpadu
projekt je zaměřen na sběr baterií
a drobného elektroodpadu ve školách, vytváří
ekologické cítění u dětí
Spolupráce s PČR, preventivní projekt, jehož
cílem je zvyšování právního vědomí již u dětí
mladšího školního věku
124
3. Úspěchy v soutěžích a olympiádách
Výtvarné soutěže:
Požární ochrana očima dětí
3. místo krajská soutěž l. Kůžel
1. místo okresní soutěž S. Lakomá
2. místo okresní soutěž S. Vu
1. místo krajská soutěž S. Vu
Na moři, po souši, vzduchem, aneb z místa na místo
1. místo celorepubliková soutěž A. Zdrálková, K. Freyová, S. Lakomá, G. Paruzová,
D. Valová
Velikonoce
1. místo – Linda Kuličková
Literární soutěže:
Výročí A. Lindgrenové
3. místo H. Silná, R. Pracný, A. Přikrylová, M. Šembera
Požární ochrana očima dětí
2. místo okresní soutěž S. Lakomá
3.místo okresní soutěž S. Vu
1.místo krajská soutěž S. Vu
Pěvecké soutěže :
Začarovaná písnička
2. místo celostátní kolo – H. Silná
Recitační soutěže:
Dětská recitační scéna
H. Silná – okresní kolo
125
Sportovní soutěže:
Olympiáda tělesně postižených
1. místo – H. Silná
ostatní sportovní soutěže viz. MS TV + ŠD, ŠK
Vědomostní soutěže:
Košík plný rozumu
2. místo v národním turnaji Kateřina Seidlerová
4. Sportovní aktivity
Děti dětem
Tradiční vystoupení, kdy děti předvedou svým spolužákům, v čem vynikají.
Tělocvik pro rodiče
Třetí ročník TV pro rodiče byl zaměřen na pohybové skladby a gymnastická cvičení. Rodiče
se zapojili do republikové Přehlídky pohybových skladeb, kde získali svůj druhý pohár za
komické ztvárnění Čarodějnic.
Cvičíme s písničkou
Do již pátého ročníku pohybových skladeb pro mateřské školy se zapojilo více než 200 dětí
v deseti pohybových skladbách. Úroveň choreografií má vzestupnou tendenci, proto tuto akci
hodnotíme jako velmi úspěšnou a motivující k organizaci dalších ročníků.
Lyžařský výcvik Karlov 2013
Lyžařský výcvik pro první stupeň měl charakter ozdravného pětidenního pobytu v Karlově.
Výcviku se zúčastnilo 45 dětí prvních až pátých tříd, které se během čtyř dnů naučily či
zdokonalily ve svých lyžařských dovednostech. Pátý den relaxovaly v AQUACENTRU
v Bruntále. Výborná strava, průběh bez zdravotních komplikací a spokojenost dětí byla
odměnou šestičlennému organizačnímu týmu.
Republikové finále soutěže O nejlepší pohybovou skladbu, a další- KUR
V letošním roce jsme připravili pro tuto soutěž 2 pohybové skladby: O vlkovi a neposlušných
kůzlatech pro děti 1. stupně a Strašáci a slunečnice pro děti 2. stupně. Ve skladbách bylo
zapojeno 36 dětí, které získaly dvě prvenství v krajském finále soutěže O nejlepší pohybovou
skladbu a v republikovém finále v O2 aréně vybojovali žáci 2. a 3. místo.
Celostátní přehlídka pódiových skladeb - Sokol Praha
46 účastníků celostátní přehlídky pódiových skladeb ČOS se rozdělilo do čtyř skladeb:
O vlkovi a neposlušných kůzlatech, Strašáci a slunečnice, Kouzla králů a Čarodějnice. Zájezd
do Prahy s poznávání a účastí na soutěži byl obohacen dvěma tituly: Originální zpracování
dětského námětu a Humorné zpracování pohybové skladby dospělých.
126
Sportovní hry mateřských škol KUR
140 dětí mateřských škol se zapojilo do tradiční akce, při které si zdokonalují své atletické
dovednosti děti ve smíšených desetičlenných družstvech. V letošním roce proběhla měření
v tělocvičnách školy vzhledem k nepříznivému počasí. Program dětské letní olympiády
doplnil zábavný program Střediska volného času v Opavě v duchu olympiády zimní.
5. Zápis do prvních tříd
V letošním roce přivítalo děti pohádkové bludiště,
ve kterém za splnění úkolu dostávaly malého
Bludištíka. Po absolvování trasy děti pokračovaly
povídáním s učiteli a v závěru pohádkové cesty
nalezly v zakletém hradě skutečného Bludištíka,
který jim byl odměnou za svou první školní
návštěvu a přinesl jim sladkou dobrotu. Nafukovací
balonek s logem školy si jako pozvánku na září
odnesly domů.
Ve všech předmětech v jednotlivých ročnících
nižšího stupně jsou dobré technické podmínky, je
vhodné je stále vylepšovat dle požadavků
vyučujících.
127
6. Sebevzdělávání v rámci DVPP
-
Počítačový kurz WORD – všichni učitelé 1. stupně
-
Realizace sexuální výchovy na 1. a 2. stupně A. Tenglerová, J. Kaniová
-
Vedení obtížného rozhovoru – S. Plesníková, M. Smijová
-
Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v AJ – J. Výtisková
-
Učíme žáky učit se - J. Výtisková
-
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/ zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ
- J. Výtisková
-
Od integrace k inkluzi – j. Straková
-
Nautilus – A. Tenglerová, A. Zapletalová, J. Výtisková, J.Králová, S. Plesníková, Z.
Gelová, D. Kurečková, J. Straková
-
Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky AJ – A. Zapletalová, J. Výtisková
-
Abeceda čtenářských dovedností a strategií pro 1. st. ZŠ – z. Gelová
-
Genetická metoda výuky čtení – J. Králová, S. Plesníková, A. Tenglerová
Vypracovaly: Mgr. Daniela Kurečková, Mgr. Anna Tenglerová
14.5.2 Zpráva o činnosti PK ČJ a CJ
Členové komise:
ČJ: Mgr. K. Solná, Mgr. J. Šimkovská, PhDr. J. Walachová, Mgr. A. Zapletalová
CJ: Mgr. S. Martinková (1. pol.), Mgr. K. Solná, Mgr. A. Wagnerová, Mgr. A. Zapletalová
Předseda: Mgr. A. Zapletalová
Členové komise se během školního roku 2012/2013 scházeli podle plánu – proběhly tři
schůzky všech členů a nespočet dílčích, operativních. Na schůzkách se řešily úkoly
vyplývající z organizace školního roku a náplně jazykové výuky.
Učivo bylo ve všech třídách probráno podle tematických plánů.
Během školního roku jsme se zapojili do následujících soutěží:
1) Olympiáda v českém jazyce – zodpovídala: Šimkovská/Zapletalová
Školní kolo: 1. místo: L. Gattnerová (8. A)
2. místo: L. Fojtík (9. B)
3. místo: V. Harrerová ( 9. B)
Okresní kolo: L. Gattnerová: 13. místo, L. Fojtík: 29. místo
128
2) Olympiáda v jazyce anglickém
a) kategorie 6. a 7. tříd – zodpovídala: Zapletalová
Školní kolo: 1. místo: L. Kremserová (7. T)
2. místo: M. Kempná (7. A)
3. místo: J. Peiker (7. T)
Okresní kolo: L. Kremserová – 11. místo
b) kategorie 8. a 9. tříd – zodpovídala: Wagnerová
Školní kolo: 1. místo: L. Piwowarski ( 9. A)
2. místo: V. Harrerová (9. B)
3. místo: D. Endrych/ L . Gattnerová ( 8. A)
Okresní kolo: L. Piwowarski – 15. místo
3) Recitační soutěž “ Dětská scéna 2013“ – zodpovídala: Solná/ Zapletalová
Školní kolo: 1. místo : B. Matýsková (8. A)
2. místo: T. Gacek (8. A)
3. místo: T. Tomanová (8. B)
Okrskové kolo: B. Matýsková – bez umístění
4) Mezinárodní soutěž v psaní dopisů: ,,Proč je voda tak drahocenná“
- zodp: Walachová/ Zapletalová
- bylo odesláno 5 prací
5) Literární soutěž v angličtině „ When I am alone“ (organizovala SPUSA- společnost
přátel USA)
- zodp. Wagnerová/ Zapletalová
- odesláno 20 prací
6) Požární ochrana očima dětí – literární část – zodpovídala Zapletalová
Do školního kola se zapojili žáci 3. B a 8. A.
Okresní kolo: 2. místo: S. Lakomá (3.B) - kategorie L1
3. místo: S. Vu ( 3. B) - kategorie L1
2. místo: B. Matýsková – kategorie L3
Krajské kolo: 1. místo: Sebastian Vu
129
1. místo: Barbora Matýsková
Výsledky republikového kola nejsou zatím známy
7) Games 4 English – zodp. Wagnerová/ Zapletalová
Krajské kolo: 1. místo: L. Piwowarski (9. A)
2. místo: D. Endrych (8. A)
Národní kolo: 1. místo: Lukáš Piwowarski
Zapojili jsme se do následujících projektů:
1) Games 4 English
Kroužek angličtiny, který rozvíjel schopnost prezentace a argumentace v anglickém
jazyce.
Byl realizován v rámci projektu OP VK „ Inovace výuky angličtiny s podporou
informačních technologií“ spolufinancovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu
ČR.
Pracovalo zde 10 žáků 8. - 9. ročníku pod vedením lektorek Mgr. A. Wagnerové a
Mgr. A. Zapletalové.
2) Edison
projekt na podporu komunikace v angličtině, projekt AIESEK Ostrava.
V týdnu 24. 2. – 3. 3. 2013 působilo na škole několik zahraničních studentů, kteří
chodili do výuky a komunikovali s žáky, seznamovali je s reáliemi jejich zemí, učili
angličtinu hravou formou. Všichni byli ubytováni v rodinách žáků.
Kromě celoplošného testování žáků 9. tříd byli žáci testováni z anglického jazyka - Scio
Computer Adaptive Test of English ( březen/duben 2013) v následujících třídách:
6. T
- žáci prokázali znalosti úrovně A1-A2
7. T
- žáci prokázali znalosti úrovně A1 – A2 (Nikola Ausficírová B1)
Výběr žáků 8. ročníku – znalosti úrovně A1 – A2 (D. Endrych B1)
Vypracovala: Mgr. Alena Zapletalová
130
14.5.3 Hodnocení celoroční práce předmětové komise matematiky
V průběhu školního roku proběhly 4 schůzky předmětové komise matematiky. Mimo tyto
schůzky její členové operativně řešili aktuální problémy týkající se matematiky. Během
celého školního roku byly v každém ročníku psány 4 kontrolní práce se stejným zadáním
v paralelních třídách daného ročníku.
Spolupráce učitelů matematiky je velice dobrá, průběžně si sdělují své poznatky a problémy
z výuky matematiky v jednotlivých třídách a ročnících.
Předmětová komise se také zabývala sebehodnocením žáků v matematice a plněním osnov
z matematiky. Všichni vyučující splnili tematické plány.
Žáci naší školy se zúčastnili těchto soutěží: Matematické olympiády, Pythagoriády,
mezinárodní soutěže MATMAR 2013, matematického Klokana 2013 a soutěže Finanční
gramotnost, která probíhala přes PC.
Výsledky soutěží:
Matematická olympiáda – 8. ročník:
Ve školním kole matematické olympiády pro 8. ročník byl úspěšným řešitelem jen Tomáš
Gacek z VIII. A., který se zařadil také mezi úspěšné řešitele okresního kola.
Pythagoriáda:
V polovině února 2013 se žáci 5. až 8. ročníku zúčastnili školního kola Pythagoriády, celkem
se školního kola zúčastnilo 46 žáků.
Ročník:
Počet zúčastněných žáků:
5. ročník
25
6. ročník
7
7. ročník
8
8. ročník
6
Seznam úspěšných řešitelů školního kola:
5. ročník
Příjmení a jméno
Rok
Počet bodů
soutěžícího
narození
ve školním kole
131
Umístění
v okresním
kole
Halfarová Gabriela
2002
11
Piwowarski Jan
2001
10
Riborschová Vladěna
2001
10
Červeňáková Kristýna
2002
9
Malíšková Kateřina
2002
9
Jagusztýn Jakub
2001
10
Kroča Daniel
2001
9
6. ročník
Příjmení a jméno
Rok
Počet bodů
soutěžícího
narození
ve školním kole
Pavlíčková Viktorie
2001
10
Roth Julius
2001
9
Salzmann Tomáš
2001
9
8. ročník
Příjmení a jméno
Rok
Počet bodů
soutěžícího
narození
ve školním kole
Škrobánek Adam
1998
9
Umístění v
okresním
kole
41. - 48.
místo
Matematický Klokan
Soutěže, která se konala 22. 3. 2013, se zúčastnilo 119 žáků 1.stupně a 34 žáci 2. stupně.
V kategorii Cvrček byli nejúspěšnějšími řešiteli Michal Kosmál z III. A, Aneta Zdrálková
z III. B a Zuzana Kovalčíková z II. A. V kategorii Klokánek byli 3 nejlepšími Štěpán Kuzník
z V. A, Kateřina Mališková a Lucie Pokorná z V. B.
Trojicí nejlepších řešitelů kategorie Benjamín byli Tomáš Salzmann, Vendula Luksová a
Nikol Durčáková z VI. T, nejlepšími řešiteli v kategorii Kadet byli Lucie Gattnerová z VIII.
A, Lukáš Fojtík a Vanda Harrerová z IX. B.
MATMAR 2012
Této mezinárodní soutěže na ZŠ Opava Kylešovice se v letošním roce zúčastnili žáci Lukáš
Piwowarski z IX. A a Lukáš Fojtík z IX. B, kde měli během 12 hodin vyřešit 150
132
matematických příkladů se stejným zadáním jako žáci spolupracujících škol ve Švédsku,
Finsku, USA a v Německu.
Lukáš Fojtík získal 17. místo a Lukáš Piwowarski 21. místo.
Finanční gramotnost
V únoru proběhlo školní kolo 4. ročníku soutěže Finanční gramotnost, kterého se zúčastnili
žáci 6. až 9. ročníku. Výsledky tohoto kola však nedostačovaly na postup.
Zpracoval: Mgr. Jiří Štellar, předseda PK matematiky
14.5.4 Zpráva předmětové komise Ch – Př – F – Z
Složení komise - F Konderlová, Godovský, Vnuk (v únoru 2013 odešla Mgr. Konderlová do
důchodu)
‐
PŘ Halfarová, Štellar, Hopjanová Chrásková
‐
Z Plaček,
‐
CH Königová
‐
PĚ Hopjanová Chrásková
Společné schůzky všech členů:
11. 9. 2012 – sestavení plánu činnosti, organizace šk. roku, vybavenost kabinetů, sestavení
tematických plánů, stav učebnic, DVPP
18. 9. 2012 – obsazení odborné učebny, její stav a údržba
24. 1., 16. 4., 14. 6. 2013 – hodnocení uplynulého období – plnění tematických plánů průběžně – operativní schůzky učitelů jednotlivých aprobací
V průběhu školního roku došlo k několika schůzkám. Nejpřínosnější jsou operativní schůzky
vyučujících stejných předmětů, na kterých jsou řešeny otázky vybavenosti kabinetů, prospěch
a hodnocení žáků, příprava a realizace soutěží, příprava prověrek a testů, příprava projektů.
Učivo bylo ve všech předmětech a ve všech třídách probráno podle tematických plánů.
Olympiády: ¨
–
Zeměpisná olympiáda: školní kolo – 20. 2. 2013 – zodpovídá R. Plaček, účast 21 žáků
Okresní kolo: 7. 3. 2013 - Mendelovo gymnázium
Kat. A – Tomáš Salzmann, 12. místo
Kat. B – Dominik Lakomý, 25. místo
Kat. C – Tomáš Kupka, 32. místo
–
Chemická olympiáda: školní kolo – 3 žáci – listopad až leden – zodpovídá A.
Königová
133
Okresní kolo – 1. 3. 2013 – Veronika Molnárová, IX., 25. místo
–
Fyzikální olympiáda: školní kolo – 18. 3. 2013 12 žáků VII. T, VIII. A, B –
zodpovídá M. Godovský
Další soutěže:
Přírodopis
-
Den stromů – EKOTÝM – 16 žáků
ZOO Ostrava – všichni žáci, 8. B
Přírodovědná soutěž na MGO – žáci 9. A, B
Mladý zahrádkář – soutěž pořádaná ČSZ Opava
soutěž v aranžování rostlin – 1. místo, B. Macháčková, VII. T
floristická soutěž v Olomouci – zemské kolo, 8. místo, B. Macháčková, VII. T
Fyzika
-
Archimediáda 10. žáků
Technická olympiáda, VIII. A, B, VII. A, T – 70 žáků
Mezinárodní olympiáda ze základů věd – 9 žáků – internetová soutěž
Přírodovědný klokan – školní kolo – říjen 2013 – účast 21 žáků – zodpovídá A. Königová
1. místo – Matěj Seidler, VIII. A
2. místo - Lucie Gattnerová, VIII. A
3. místo - Ondřej Šišma, IX. B
Další akce:
– Den Země – EKOTÝM – 16 žáků, účast na akci pořádané magistrátem
– sběr druhotných surovin - Recyklohraní – sběr použitých baterií (240 kg),
elektrospotřebičů (50 ks), PET – víček (300 kg), mobilních telefonů (50 ks), hliníku
(130 kg), papíru (2 663 kg)
– práce na projektu Malé školní arboretum aneb škola v přírodě - zodpovídá J.
Hopjanová Chrásková, škola získala z Revolvingového fondu MŽP dotaci na úpravu
školní zahrady
– výstava domácích mazlíčků
– ekovycházka do okolí města
– celoroční spolupráce s koordinátorkou EVVO města Opavy Dr. Kateřinou Pálkovou
Vzdělávací akce: J. Hopjanová Chrásková – Jak s dětmi bádat - seminář
A. Königová – Jednoduché pokusy z dostupných chemikálií – seminář
Vypracovala: Mgr. Alena Königová
134
14.5.4 Zpráva o činnosti předmětové komise D - VOZ
Ve školním roce 2012/13 vyučovali dějepisu a výchově k občanství a zdraví Jiřina
Walachová, Karin Solná, Jiří Plachký a Radovan Plaček. Všichni se řídili školním
vzdělávacím programem Krok za krokem — 1. 9. 2007.
Východiskem jsou všechna průřezová témata (výchova demokratického občana, osobnostní a
sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní,
environmentální a mediální výchova) a oba předměty rozvíjejí všechny životní kompetence
(komunikace, řešení problémů, sociální a personální kompetence, kompetence k učení,
občanské a pracovní kompetence). Vyučující splnili tematické plány i plán práce předmětové
komise. Využívali vybavení kabinetů dějepisu i občanské výchovy, podle potřeby a aktuální
nabídky se zapojovali se svými žáky do školních projektů, účastnili se besed, exkurzí a
výstav. Po druhé jsme se stali hostitelskou školou v rámci projektu EDISON. Příkladem
netradiční výuky byl projektový den Letem světem, který probíhal ve spolupráci s CPIV a byl
vyvrcholením projektu Podpora multikulturní výchovy. K zamyšlení vedla žáky i hra
Multipolis, plná příběhů a rozmanitých situací. Žáci si rozšířili všeobecný přehled, setkali se s
odlišnými kulturami, poznávali shody a rozdíly, seznamovali se v rámci projektu Světová
škola s problémem uprchlictví. Této problematice byl věnován i týden od 2. - 5. dubna, jehož
cílem bylo doložit význam vzájemné solidarity mezi lidmi. Podobný cíl měly i školní projekty
Co ty na to?, Kdo jsem? Nebuďme lhostejní k .... I letos jsme v rámci projektu Jeden svět na
školách - příběhy bezpráví - zhlédli dokument Děti ulice a besedovali s J. Rotreklem, deváté
třídy navštívily koncentrační tábor v Osvětimi. Využívali jsme i nabídku OKO a Slezského
muzea, potěšili se obrazy Zdenka Buriana v Domě umění. Vystoupení skupiny Pernštejni nás
zavedlo do období starověkého Říma.
V rámci péče o talentované a nadané žáky se dvacet žáků osmých a devátých ročníků utkalo
ve školním kole 42. ročníku dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Od pohanských
zvyků ke křesťanským tradicím." Nejúspěšnějšími řešiteli byli Tomáš Gacek a Lucie
Gattnerová z VIII. A třídy.
Vyučující se ve spolupráci s vedením školy snažili o rozšíření materiálního zabezpečení
výuky, podíleli se na organizaci vzdělávacích akcí školy a účastnili se dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Vypracovala: Jiřina Walachová
14.5.5 Zpráva o činnosti předmětové komise Estetické výchovy
Předmětová komise EV pracovala ve složení:
HV Mgr. Jitka Šimkovská – předsedkyně PK
VV Mgr. Jana Hopjanová Chrásková
Mgr. Alena Zapletalová
135
Mgr. Eva Halfarová
PV Mgr. Jiří Plachký
V letošním školním roce proběhlo pět schůzek předmětové komise. Na jednotlivých
schůzkách, ale také operativně dle potřeby, byly projednány tyto body:
-
Sestavení plánu činnosti PK a stanovení úkolů pro školní rok 2012/13
-
Vyučující se snažili průběžně a co nejlépe plnit stanovené úkoly.
-
Projednání a zpracování tematických plánů pro jednotlivé předměty, aktuální úpravy
dle ŠVP (M. Godovský, A. Königová), kontrola plnění
-
ŠVP byl průběžně aktualizován, byly doplněny nové položky. Ve všech předmětech
byly sestaveny, průběžně dodržovány a plněny tematické plány učiva. Vyučující se
snažili rozvíjet ve svých předmětech všechny klíčové kompetence dle ŠVP.
-
Výběr kulturních a hudebních pořadů pro školní rok 2012/13
-
Po domluvě s vyučujícími a TU zařizovala referentka MaK J. Šimkovská. Žáci se
zúčastnili řady zajímavých kulturních pořadů … (viz Přehled kulturních akcí).
-
Výběr a zapojení se do soutěží, práce s talentovanými žáky
-
Vyučující se věnovali práci s talentovanými žáky. Žáci se zúčastnili zejména
výtvarných
-
soutěží a dobře reprezentovali školu.
-
Zapojení se do celoškolních projektů
-
Vánoční jarmark (výtvarné práce, výzdoba školy, vystoupení tříd, výroba a prodej
dárků)
-
Miniprojekty v rámci jednotlivých předmětů, projektové vyučování
-
Výzdoba školy
-
Vyučující VV spolupracují při průběžné obnově výzdoby školy.
-
Pomoc při organizaci akcí pro MŠ a ŠD
-
Probíhala spolupráce s vyučujícími I. stupně, ŠD a ŠK při organizaci mnoha akcí –
např. Den otevřených dveří, Zápis do 1. ročníku – výzdoba, dárky …
-
Mikulášská nadílka pro děti naší školy – žáci 9. B a TU.
-
Výběr vzdělávacích akcí, spolupráce vyučujících jednotlivých předmětů
-
Vyučující se účastní vzdělávacích akcí a následně informují kolegy o obsahu, úrovni,
zajímavých námětech pro výuku. Ve vyučování učitelé využívají interaktivní tabule a
dataprojektory.
-
Inventarizace pomůcek a vybavení kabinetů, návrhy na zakoupení nových pomůcek
Výuka probíhá v odborných učebnách. Vyučující se snaží efektivně pracovat
s dostupnými materiály a pomůckami. O svěřené kabinety pečují svědomitě. Proběhla
136
řádná inventarizace a zhodnocení stavu pomůcek. Nepotřebné pomůcky byly navrženy
k vyřazení. Dále byl zakoupen výtvarný materiál (snažíme se získat sponzory – např.
spolupráce s firmou Optys Opava).
-
Hodnocení zvládnutí učiva v jednotlivých předmětech, sebehodnocení žáků
-
Žáci zvládali učivo v daných předmětech dle svých možností a schopností. Jsou stále
vedeni ke kulturnímu chování a vystupování, vkusu, pracovitosti, neničení školního
majetku a výzdoby školy. Přestože se v tomto bodě snažíme být vytrvalí a důslední,
výsledky našeho snažení bohužel nejsou optimistické. Dále se žáci učí sebehodnocení
a toleranci k práci a projevům spolužáků.
-
Při hodnocení žáků vycházejí vyučující z ustanovení klasifikačního řádu školy, mají
sjednocená pravidla pro hodnocení v jednotlivých třídách, hodnotí žáky podle toho,
jak aktivně využívají své schopnosti a nadání, hlavně jejich snahu, píli a plnění
povinností.
Výtvarná výchova
Soutěže:
O cenu primátora
Cena primátora za fotografii – Linda Kremserová (VII. T)
Kreativně s recyklovatelnými materiály (soutěž nakladatelství Anagram)
1. místo a zvláštní cena pro vedoucího práce – VII. T a Mgr. Jana
Chrásková
Mladí ochránci přírody (fotosoutěž)
1. místo – Patricie Daříčková (VII. T)
Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu (vyhlašuje MMO)
1. místo – Patricie Daříčková (VII. T)
3. místo – Karolína Pindurová (VII. T)
1. místo – kolektiv VII. T
Vánoční malování (pořádá společnost Eurotopia Opava)
1. místo – Tereza Plesníková (VI. T)
3. místo – Andrea Marková (VI. T)
1. místo – Eliška Kosmalová (VII. T)
137
Mezinárodní projekt Mene Tekel Praha, soutěž Má země má svoboda (vyhlašuje společnost
Umění bez bariér a UK Praha)
Cena poroty – Karolína Pindurová (VII. T), Hana Ševčíková (VII. T)
Frankofonie 2013 (celostátní soutěž, Ministerstvo zahraničních věcí Praha)
5. místo – Aneta Faksová (IX. B)
6. místo – Barbora Macháčková (VII. T)
7. místo – Karolína Pindurová (VII. T)
8. místo Patricie Daříčková (VII. T)
Ocenění Nejaktivnější škola – Mgr. Jana Chrásková
Dům snů (pořádá SŠ stavební Opava)
1. místo – kolektiv žáků 6. ročníku
Zvláštní cena za vedení práce – Mgr. Jana Chrásková
Doma i ve škole myslíme na přírodu (vyhlašuje MMO)
1. místo – Patricie Daříčková (VII. T)
3. místo – Barbora Horová (VIII. B)
Lidice 2013 (Mezinárodní výtvarná výstava Lidice)
největší úspěch – hodnoceno 25 000 obrázků
Medaile Lidické růže – Barbora Macháčková (VII. T)
Čestné uznání – Nikol Ausficírová (VII. T)
Floristická soutěž Olomouc (soutěž v aranžování květin)
2. místo – Barbora Macháčková (VII. T) – oblastní kolo
8. místo - Barbora Macháčková (VII. T) – zemské kolo
Krásy našich kostelů (soutěž Noc kostelů)
Ocenění – Barbora Macháčková – (VII. T)
138
Požární ochrana očima dětí
2. místo – Tereza Tomanová (VIII. B) – okresní kolo
Čestné uznání – Martin Dubinský (VIII. B) – okresní kolo
2. místo – Tereza Tomanová (VIII. B) – krajské kolo
O nejkrásnější loutku (vyhlašuje MMO)
1. místo – kolektiv žáků VII.T a 6. ročníku
Výstavy a prezentace školy
Výstava Alive – Den Země – náměstí Osvoboditelů Opava
Prezentace výtvarných prací ve firmě Optys
Výstava výtvarných prací dětí 1. a 2. stupně – červen 2013
Naše netradiční práce ve VV – papírová plastika Děti poznávají svět – kolektiv VI. A,T, VII.
T (plastika zhotovena pro společnost Optys, nyní zdobí vstupní halu firmy Optys v Dolních
Životicích)
Malování vítězů (SŠ stavební Opava)
Malba vítězů soutěže Dům snů - z výsledných prací byl vytvořen obraz, který byl vydražen.
Peníze byly věnovány ZŠ pro tělesně postižené v Opavě
Výzdoba školy
Halloween, Vánoční jarmark, Zápis 2013, Ples ZŠ a MŠ, Maškarní karneval, Akce pro MŠ
Hudební výchova
Hudební výchova byla dotována 1 hodinou týdně v každém ročníku, vyučovala Mgr. Jitka
Šimkovská.
Soutěže
Vánoční zpívání (pořádá společnost Eurotopia Opava)
4. místo – Charlotte Řeháčková (IX. B)
Opavský skřivánek
Akce pro MŠ – Čertovská písnička
139
Miniprojekty
‐
Řemesla v českých umělých, lidových i populárních písních (LV, HV, PV) – zpěv,
tanec, rozbor textů, praktická činnost
‐
Roční období v českých umělých, lidových i populárních písních (LV, HV, PV) –
zpěv, tanec, rozbor textů, praktická činnost
‐
Hudební slohy (HV, VV, D, LV) – tvorba plakátů
‐
Světové Vánoce (VV, HV, D) – vyhledávání a zpracovávání informací
‐
Duševní zdraví & hudba, muzikoterapie, relaxace, arteterapie – referáty žáků, besedy
na dané téma
‐
praktické provádění úkolů – vyjádření pocitů, nálad … při poslechu hudby
Pracovní výchova
Pracovní výchova byla dotována 1 hodinou týdně v každém ročníku, vyučoval Mgr. Jiří
Plachký.
PV – 4. a 5. ročník
‐
PV - 6. a 7. ročník žáci pracovali s papírem (stříhání, skládání, lepení, barvení) –
vyráběli pomůcky či výzdobu pro 1. stupeň
‐
pracovali se dřevem, z polotovarů vyráběli ptačí budky, krmítka, bedničky, letadla, aj.
(řezání, pilování, broušení, spojování materiálů)
‐
žáci se seznámili s technickým výkresem (kótování, měření)
‐
pracovali s dřevěnými polotovary – zhotovovali výrobky ze dřeva – viz 4. a 5. ročník
‐
pracovali s kovem – broušení, řezání, pilování a ohýbání
PV - 8. a 9. ročník
‐
žáci pracovali se dřevem, kovem, plastem i papírem
‐
vyráběli pomůcky pro nižší stupeň
‐
opravovali školní pomůcky i nábytek
‐
osvojovali si pracovní dovednosti – řezání, stříhání, ohýbání, spojování materiálů,
broušení, natírání
Soutěže
V rámci PV se žáci 7. ročníku se zúčastnili Soutěže v technických dovednostech, kde se
v okresním finále umístili takto:
140
‐
Jakub Smolka – VII. A – 2. místo
‐
Ondřej Kalina – VII. A – 9. místo
Přehled kulturně – vzdělávacích pořadů
Divadelní představení ve Slezském divadle v Opavě:
O vlku a kůzlátkách
- 28. 2. 2013 (přípravná třída)
Staré pověsti české
- 30. 1. 2013 (III. A, III. B, IV. A, V. A, V. B, VI. A, VI. T)
Sluha dvou pánů
- 31. 1. 2013 (VII. A, VII. T, VIII. A, VIII. B)
Dalskabáty, hříšná ves - 9. 4. 2013 (IX. A, IX. B)
Popelka
- 16. 5. 2013 (II. A, II. B, II. C)
Tři mušketýři
- 10. 6. 2013 (VII. T)
Dalskabáty, hříšná ves - 18. 6. 2013 (VI. A, VI. T, VII. A)
Divadelní představení v Loutkovém divadle v Opavě:
Čarodějná pohádka
- 26. 11. 2012 (III. A, III. B)
Vánoční pohádka o kapru Karlovi - 17. 12. 2012 (I. A, I. B)
Pohádka sousedská
- 4. 2. 2013 (II. C)
Á-Á-Á, Atlas ten se má
- 29. 4. 2013 (II. A, II. B)
Dětský den v divadle
- 31. 5. 2013 (I. B, I. C)
Tečka – přehlídka div. souborů
- 26. 6. 2013 (I. A, I. B, I. C)
Zlatohlav – představení nastudovali žáci 9. ročníku pod vedením Daniela Kollmana.
Pro žáky 1. a 2. stupně bylo představení sehráno 14. 6. 2013 v LD Opava.
Mgr. Jitka Šimkovská, předsedkyně PK EV
14.6 Hodnocení práce MŠ
Průběh školního roku 2012/2013 ve spolupráci se ZŠ
Mateřská škola Šrámkova je osmitřídní MŠ, včetně jedné logopedické třídy. Od 1. 1. 2010 je
MŠ součástí ZŠ Opava, Šrámkova 4, přísp.org. Situace umožňuje velmi vhodné podmínky ke
spolupráci ZŠ a MŠ. Děti z mateřské školy se mohou účastnit mnoha sportovních, kulturních i
vzdělávacích akcí pořádaných školou. Mají příležitost navštěvovat první ročníky, seznámit se
se školou, získat mnoho informací, zkušeností, zážitků i přátel. ZŠ Šrámkova je zaměřena na
mnoho oblastí, v nichž své děti rozvíjí a zdokonaluje, a jimiž se velice úspěšně prezentuje.
Zejména sportovní aktivity, které mají na ZŠ mnohaletou tradici, patří k oblastem, ve kterých
141
škola již mnoho let spolupracuje i s ostatními mateřskými školami z Opavy a okolí. Pořádá
sportovní, gymnastické aj. soutěže, zve děti na svá vystoupení apod. Další významnou oblastí
jsou vzdělávací a zábavné akce, jejichž přípravy i průběhu se účastní i žáci základní školy,
což je pro ně rovněž velmi přínosné. Spolupráce mladších a starších žáků je velice žádoucí,
přirozenou a zkušenostní záležitostí, obohacující všechny zúčastněné strany. Nelze opominout
ani spolupráci učitelů a žáků, kterou tyto situace umožňují a podporují. Nespornou výhodou
je možnost spoluúčasti MŠ na sportovních výcvicích ZŠ např. na lyžařském kurzu apod.
Mateřská škola by v budoucnu měla využívat výše zmíněných možností jako nadstandardu ke
svému vzdělávacímu programu a ke svým veškerým akcím. Zejména v případě gymnastiky a
angličtiny se nabízí i možnost spolupráce MŠ a ZŠ (formou tréninků, výuky, her, soutěží,
využívání hřiště a tělocvičny apod.), což je pro děti výborná příležitost. V průběhu roku
probíhá mnoho sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. MŠ bude spolupracovat s
mnoha organizacemi nabízejícími různorodé programy. Děti z MŠ mohou navštěvovat kurz
bruslení (od podzimu do jara), plavání i lyžování (ve spolupráci se školou).
Akce a spolupráce ZŠ a MŠ Šrámkova
Základní škola, kam děti z MŠ Šrámkova většinou přecházejí, a se kterou máme velmi dobrou
spolupráci, organizuje pro MŠ mnoho různých sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí.
Mnoho akcí je určeno i pro rodiče a děti. Mateřská škola má možnost využívat prostory
základní školy - tělocvičny, hřiště. Pravidelně navštěvujeme 1. ročníky ZŠ, ale i ostatní třídy
např. v rámci zábavně vzdělávací akce. Žáci ze ZŠ pomáhají mateřské škole při drobných
opravách a úpravách a společně s pedagogy se podílejí na všech akcích.
MŠ Šrámkova spolupracuje se ZŠ Šrámkova, účastní se projektů pořádaných ZŠ Šrámkova
(např. celoroční projekt Živly Země aj.), podílí se na společných akcích pořádaných školou na
zahradě, ve škole i v přírodě, účastní se lyžařských výcviků, škol v přírodě, společných
vystoupení MŠ a ZŠ, fotografování sourozenců MŠ a ZŠ, navštěvuje první třídu, družinu,
využívá tělocvičny, hřiště, pracovní dílny, kuchyňku apod. Žáci se ZŠ se podílí na drobných
opravách a úpravách školního zařízení pro MŠ.
Dlouhodobý program Oheň, Voda, Země, Vzduch ve spolupráci ZŠ Šrámkova - vystoupení
gymnastek a dětí z 8. třídy, vánoční jarmark na ZŠ Šrámkova, prohlídka základní školy.
Organizování karnevalu ve spolupráci se SVČ a ZŠ Šrámkova - místo konání - ZŠ Šrámkova,
zajištění tříd, zjištění účasti dětí, informace o průběhu, zajištění jednotlivých úkolů - vstupné,
program, příprava, úklid, fotografování akce
Nadstandartní činnosti v MŠ
Soutěže
- Cvičíme s písničkou – O nejlepší pohybovou skladbou – gymnastická soutěž duben
postupující – květen – Víceúčelová hala
- Olympijské hry mateřských škol 2013 – atletické disciplíny
- Krásná jako kvítka – výtvarná soutěž
- Soutěž: O nejkreativnější perníkovou chaloupku
142
- Soutěž: ,,Doma i ve škole myslíme na přírodu“
- Výtvarná soutěž: Hasiči – bronzová medaile
- Výtvarná soutěž: Hradování
- Výtvarná soutěž: Den mláďat
- Výtvarná soutěž: Moje nejmilejší zvířátko
- Výtvarná soutěž: Cestou dvou bratří
- Výtvarná soutěž: Hokejová rodina Jaromíra Jágra
Akce s rodiči
-
Individuální pohovory se všemi rodiči předškolních a odkladových dětí
-
Přednáška o školní zralosti
-
Test školní zralosti – individuální práce s předškolními dětmi
-
Vystoupení na Karnevalu – skladby, módní přehlídka
-
Vystoupení dětí v rámci akce Živly pro rodiče
-
Účast na akci Sběr hliníku, účast na akci Sběr víček od PET lahví, účast na akci
Sběr baterií
-
Výstavy pro rodiče k různým příležitostem
-
Tvoření s rodiči k různým příležitostem
-
Sportovní hry MŠ a ZŠ na školní zahradě
-
Besídka ke Dni matek
-
Rozloučení s předškoláky
Vystoupení s dětmi
-
Vystoupení dětí v Knihovně P. Bezruče – básně, písně, skladby
-
Vystoupení dětí na Karnevalu – skladby, módní přehlídka
-
Vystoupení dětí na akci Živly pro děti – básně, písně, skladby
-
Vystoupení dětí na Den mláďat – gymnastika
Akce organizované ZŠ
-
Sportovní olympiáda na hřišti pro předškolní děti
-
Živly v pohybu – společná vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ
-
Vánoční Jarmark
-
Společenský ples
143
-
Karneval v ZŠ – vystoupení dětí ZŠ a MŠ
-
Pohybové skladby MŠ – děti získaly zlatou a stříbrnou medaili za skladby
-
Česko se hýbe – soutěž o nejlepší pohybovou skladbu – děti získaly bronzovou
medaili a
-
pohár v krajském finále
-
Sportovní hry pro kluky v tělocvičně ZŠ
-
Gymnastika – spolupráce, společná vystoupení, možnost využití tělocvičny,
gymnastického
-
sálu, školního hřiště, náčiní aj.
-
Nabídka výukových programů pro děti MŠ – Živly v pohybu
-
Společné fotografování sourozenců ZŠ a MŠ
-
Zápis do 1. třídy
-
Výtvarné soutěže
-
Noc se strašidly pro rodiče a děti v ZŠ
-
Účast na akci Sběru hliníku, Sběru víček od PET láhví (pomoc pro Terezku), Sběru
baterií
-
Ukázková hodina dětí 1. třídy
-
Olympijské hry mateřských škol 2013 – atletické disciplíny
Kroužky
-
Angličtina – ukázková hodina
-
Gymnastika – reprezentace na akcích a soutěžích
-
Výtvarný kroužek
-
Flétna
-
Grafomotorický kroužek
-
Dramatický kroužek
-
Kroužek Maxík - Stimulační program pro předškoláky a děti s odkladem školní
docházky
-
Sportovní hry pro chlapce předškolního věku
-
Bruslení
-
Plavání předškolních dětí
Další akce
-
Den dětí s kolotoči, atrakcemi a soutěžemi
144
-
Společné programy pro děti pořádané SVČ
-
Výlety do přírody
-
Návštěva dopravního hřiště M. Hoštice, ul. Mírová
-
Přednášky o psech, s policisty, PO, zdravotníky, drogová prevence aj.
-
Recyklohraní – Dolní Náměstí
-
In-line bruslení
Spolupráce se SRPŠ
-
Spolupráce s MŠ na úrovni organizační a finanční
-
Organizace Karnevalu pro MŠ
-
Zajištění sportovního dne pro MŠ
-
Společenský ples pro ZŠ a MŠ
SRPŠ – příspěvek rodičů 300,- Kč, platby z fondu SRPŠ v letošním roce 2012/2013:
-
40 000,- na hračky k Vánocům
-
5 500,- dětský den (kolotoče, bonbóny)
-
9 100,- rozloučení s předškoláky (kniha, balíček psacích potřeb)
-
5 000,-na didaktický materiál
-
1 000,- na sportovní náčiní (obruče, míče, prolézací tunel)
-
5 000,- na dresy
-
20 000,- na výlety (autobus, vstupné)
-
3 000,- na Den Matek (kytky)
-
500,- na karneval (balónky aj.)
Celkem: 90 000,- Kč
-
Opravy v MŠ (nátěry, šatníkové bloky, dřezy, molitany, vymalování, oprava zahrady,
klády, drobné nákupy aj.)
-
5 000,- záloha na výtv., kancelářský aj. materiál
Spolupráce MŠ s ostatními institucemi a organizacemi
MŠ spolupracuje se ZŠ Šrámkova, účastní se projektů pořádaných ZŠ Šrámkova (např.
celoroční projekt Živly Země aj.), podílí se na společných akcích pořádaných školou na
zahradě, ve škole i v přírodě, účastní se lyžařských výcviků, škol v přírodě, společných
145
vystoupení MŠ a ZŠ, fotografování sourozenců MŠ a ZŠ, navštěvuje první třídu, družinu,
využívá tělocvičny, hřiště, pracovní dílny, kuchyňku apod. Žáci se ZŠ se podílí na drobných
opravách a úpravách školního zařízení pro MŠ
MŠ spolupracuje s koordinátory se SVČ - Mini ZOO v Opavě, Loutkové divadlo, akce pro
ZŠ a MŠ, společná divadla a koncerty v MŠ, lyžařský kurz, kulturní, vzdělávací a zábavné
akce
MŠ navštěvuje kino Mír, Slezské divadlo, koncerty k různým příležitostem, Marianum,
knihovnu P. Bezruče (přednášky, vystoupení), Slezskou nemocnici - dětské oddělení, hasiče,
sportovní centrum v Kateřinkách, centrum Žabka, pořádá přednášky s policisty, kineziology,
exkurze
MŠ pravidelně navštěvuje Zimní stadion, Městské lázně, Rehabilitační centrum Na Statku MŠ
spolupracuje se SMO a OŠ - projednání vzájemných požadavků s Odborem školství a kultury,
informace o činnosti MŠ, akce školy
MŠ spolupracuje s PPP a SPC - vyšetření školní zralosti, vady řeči, podpora
v grafomotorických dovednostech, diagnostiky dětí
MŠ spolupracuje se specialistou pro otázky romské menšiny
MŠ spolupracuje s lékaři, pořádá přednášky o zdravé výživě, přednášky s ORL lékařem
MŠ spolupracuje s KVIC, účast učitelek na akcích pořádaných dle programové nabídky
Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, probíhá oboustranná otevřená komunikace,
rodiče jsou zváni na informativní schůzky, na přednášku školní zralosti, individuální
pohovory o dětech, pořádá společné akce v ZŠ Šrámkova, na školní zahradě, v přírodě, v MŠ
- besídky k různým příležitostem a posezení s rodiči, dny otevřených dveří a pracovní dílny
v MŠ. MŠ konzultuje s rodiči vzdělávací, finanční, kulturní aj. záležitosti týkající se jejich
dětí (především SRPŠ).
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013
Oprava a údržba
- šatníkové bloky na 7 - 8 tř.
- doplnění šatnových bloků do počtu 28 (2 – 3 - 4 tř.)
- opravy šatníkových bloků na třech třídách (výměna sololitů)
- malování šaten
- učitelský stůl
- opravy zlomených parapetů, zúžení parapetů a zabudování nových boxů
- opravy a nátěry starého nábytku na třídách
- nátěry dveří, zárubní, zábradlí schodišť, topení, kovových skříní, výtahů
146
- zakoupení 120 ks molitanů na nová plastová lehátka
- zakoupení moderních stavebnic a didaktických pomůcek
- zakoupení 6 ks terin k pitnému režimu a 4x kuchyňský dřez, tácky, nože
- zakoupení kopírky pro MŠ
- oprava všech herních prvků na školní zahradě, dovoz nových klád
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet zúčastněných
pedagogů
Typ kurzu
Sociálně právní dovednosti
15
Hodnotící aktivity v MŠ
2
Metodická poradna
1
Proč nezvládá klíčové kompetence odpovídající předškolnímu věku?
2
Diagnostika předškolního věku
2
Hudebku mám nejraději
1
Oxford University Press – Metodika pro učitele AJ v MŠ
1
AJ – Realizace a zakomponování AJ do ŠVP a TVP PV
1
Změny v průběhu školního roku 2012/2013
ŠVP PV - Dodatek k bodu 5.2. Kritéria pro přijímání dítěte do MŠ v ŠVP PV
Od 1. 5. 2013 byla upravena Kritéria pro přijímání do MŠ.
Školní řád – Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu ze dne 25. 11. 2012
Dle přechodných ustanovení čl. II bod 2 zákona č. 331/2012 Sb., je s účinností od 1. 12. 2012
omezena docházka dítěte do MŠ z důvodu pobírání rodičovského příspěvku pouze do 2 let
jeho věku – tzn. v současné době neexistují čtyřhodinové a pětidenní docházky.
Platná kritéria od 1. 5. 2013
O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka mateřské školy za podmínek
stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při přijímání postupuje podle správního řádu
(§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona) a kritérií, která stanovila pro školní rok 2013/2014
a podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném
školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí. Do mateřské školy může
být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že
147
je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34
odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
1.
2.
Potvrzení pediatra o řádném očkování podle
§ 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně
veřejného zdraví a ve znění pozdějších
předpisů, nebo potvrzení, že se nemůže
očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci
Dosažení věku dítěte 6 let v období
od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014
(Podle § 34 odst. 4 zákona 564/2004 Sb.,
školský zákon, se k předškolnímu vzdělávání
přednostně přijímají děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky.)
Potvrzení pediatra je povinné.
Děti před nástupem do povinného 5
vzdělávání
jsou
přijímány
přednostně
3.
Datum narození dítěte
4.
Sourozenec, který je již přijat do MŠ
k předškolnímu vzdělávání
Opětovné podání žádosti v dané MŠ
Dále rozhoduje přesné datum narození dítěte Od nejstaršího
5.
6.
Body
1. 9. 2008 – 31.8.2009 4-5-let
1. 9. 2009 – 31.8.2010 3-4 roky
1. 9. 2010 – 31.3.2011 2,6-3 roky
4
3
2
1
1
Kritéria jsou bodována, o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude rozhodováno dle součtu
bodů.
V průběhu školního roku 2012/2013 probíhaly krátké pravidelné pedagogické porady dle
potřeby organizace. Pedagogické rada se uskutečnila dne 29. 8. 2012 – zahájení školního
roku, 22. 1. 2013 – pololetní hodnocení, 25. 6. 2013 – závěrečná porada.
S celoročním hodnocením byli pedagogičtí zaměstnanci seznámeni na krátké poradě.
Vypracovala: Pavlína Pajkovská, vedoucí pracovník MŠ
14.7 Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu
Počet žáků ve ŠD – 1.pol. 148 2. pol . 142
Počet žáku ve ŠK - 70
Počet oddělení ŠD – 6
Zájmové kroužky ŠD
Florbal 1. -2. tříd
Mgr. L. Peterek
17
148
Florbal 3. – 5. tříd
Mgr. L. Peterek
22
Florbal 6. – 9. tříd
V. Feilhauerová
20
Výtvarný kroužek
R. Schablická
17
Keramický kroužek R. Schablická
15
Zábavná angličtina
D. Třeštíková
15
Hudebně pohybový
D. Třeštíková
16
Aerobik
T. Brachtlová
Házená
V. Feilhauerová
22
Kin – ball
V. Feilhauerová
28
Sbor
N. Teichmannová
12
15
AKCE ŠD
Září
10.9.
Malování na
150 + 5
12. 9.
Den sociálních služeb
12+1
26.9.
Filmové představení v kině Mír – Madagaskar
20 + 1
28. 9.
Turnaj ve stolním fotbálku
18 + 1
2. 10.
Zábavné odpoledne v knihovně
22 + 1
5. 10.
Návštěva Minizoo – SVČ Opava
14 + 1
Říjen
11.10.
Návštěva knihovny
15 + 1
12. 10.
Drakiáda
150 + 5
19. 10.
Filmové představení v kině Mír
46 + 2
25. 10.
Návštěva jízdárny v Opavě Kateřinkách
13 + 2
14. 11.
Filmové představení v kině Mír – Piráti
17 + 1
15. 11.
Předvánoční vyrábění v knihovně
17 + 1
19. 11.
Návštěva knihovny P. Bezruče v Kateřinkách
21 + 1
22. 11.
Návštěva knihovny P. Bezruče v Kateřinkách
22 + 1
23. 11.
Návštěva solné jeskyně v Opavě
10 + 1
Listopad
27.11.
Návštěva knihovny P. Bezruče v Kateřinkách
149
26+1
30. 11.
Advent na SzeŠ
26+1
6. 12.
Čertování
150 + 5
7. 12.
Pečení vánočních perníčků
18+1
7. 12.
Prohlídka KD Na rybníčku, solná jeskyně
10 + 1
11. 12.
Slezské muzeum- malování baňek
20+1
13. 12.
Návštěva knihovny P. Bezruče v Kateřinkách
25 + 1
14. 12.
Vánoční trhy
20 + 1
18. 12.
Vánoční trhy
22 + 1
21. 12.
Turnaj v deskové hře Labyrint
16 + 1
9. 1.
Celodružinové finále ve hře Člověče,nezlob se
10 + 1
11. 1.
Edukovaný program k výstavě Opavský zámek
14 + 1
17. 1.
Návštěva cvičné kuchyně
21 + 1
21. 1.
Turnaj v dámě
8+1
12.2.
Návštěva Obecního domu
7+1
4.2.
Módní show
90 + 5
15. 2.
Návštěva solné jeskyně
10 + 1
15. 2.
Soutěž v puzzlích (1. - 4. odd.)
135 + 4
19. 2.
Návštěva knihovny
17 + 1
21. 2
Maškarní karneval
140 + 5
8. 3.
Solná jeskyně, vycházka městem
10 + 1
19.3.
Zábavné odpoledne v knihovně – Bobr.Seznamte se
22 + 1
21. 3.
Velikonoční zdobení – celodruž. akce pro děti a rodiče
140 + 5
22. 3.
Návštěva solné jeskyně, vycházka městem
10 + 1
28. 3.
Velikonoční prázdniny – Pevnost Boyard soutěž ŠD ve Štítině
10 + 1
Prosinec
Leden
Únor:
Březen:
150
Duben:
5. 4.
Návštěva Zemského archivu v Opavě
14 + 2
8. – 12.4.
Dopravní soutěž – v jednotl. odděleních
142 + 5
11.4.
Beseda v knihovně
20 + 1
19. 4.
Návštěva solné jeskyně
10 + 1
19.4.
Dopravní soutěž , jízda zručnosti
140 + 5
29. 4.
Beseda se o zdraví s pí. Maierovou
50 + 2
30.4.
Beseda o včelařství
37 + 2
10. 5.
Návštěva knihovny PB
10 + 1
16. 5.
Beseda s městskou policií (1.- 4. odd.)
50 + 2
17. 5.
Aktivní procházka hist. centrem Opavy (s opavskou kult.organ.) 15 + 1
21.5.
Kloboukový den.
120 + 5
30. 5.
Návštěva Slezského muzea – výstava optických klamů a iluzí
16 + 1
3. 6.
Prohlídka Slezského muzea
15 + 2
5. 6.
Filmové představení v kině mír Zvonilka:Tajemství křídel
38 + 2
10.6.
Výsadba květin do atria
30 + 1
11.6.
Beseda o přírodě a myslivosti
30 + 1
18.6.
Návštěva hasičského záchranného sboru
30 + 1
19.6.
Těšíme se na prázdniny – celodružinová akce
135 + 5
Květen:
Červen:
Odborná praxe studentky Slezské univerzity Ivany Holešové říjen - prosinec 2012 u Dany
Třeštíkové
Soutěže a sportovní akce
Září
19. 9.
Kopaná ŠD ve Slavkově
8 + 1 4. místo
27. 9.
Závody v in-line bruslení
7+1
2 x 1. místo, 2 x 2. místo, 1 x 3. místo
29.9.
Bruslení- Kravaře
7+1
4. 10.
Mc Donald´s Cup - 1. kolo
32 + 2
22. 10.
Skáče celá družina (trampolíny a koloběžky)
150 + 5
Říjen
151
23.10.
Turnaj ve vybíjené ŠD
12 + 2 (100 + 10) 7. místo
8. 11.
Mládežnický florbal - ZŠ Oticka
9 + 1 4. místo
15. 11.
Street hockey – 1. kolo
12 + 1
17. 11.
Liga házené minižáci – Frýdek – Místek
5+1
27. 11.
Florbal ŠD 4. ročníků – chlapci, dívky
9+1
Listopad
chlapci – 4. místo, dívky – 2. místo
28. 11.
Horolezecká stěna SVČ Opava
14 + 1
7.12.
Čertovský turnaj v kuželkách
26 + 1
10. 12.
Soutěž ŠD v aerobiku - ZŠ Vrchní
9+1
13. 12.
Turnaj ve florbalu – okrskové kolo (ZŠ E. Beneše) 9 + 1 4. místo
13. 12.
Mc Donald´s Cup – 2 kolo
34 + 2
10. 1.
Street hockey - 2. kolo
21 + 1
28. 1.
Bruslení – Bully Kravaře
4+1
30. 1.
Soutěž ŠD v plavání okresu Opava
7+1
Prosinec
Leden
1 x 3. místo, 2 x 4. místo, 2 x 5. místo
Florbal ŠD 3. ročníků
6 + 1 4. místo
Florbal ŠD 5. ročníků
6 +1 4. místo
12.2.
Návštěva Obecního domu
7+1
13. 2.
Opavská florbalová liga žáků a elévů - 1. kolo
9+1
14. 2
Přátelské utkání ve florbale se ZŠ Slavkov
10 + 1
4. 3.
Opavská florbalová liga žáků a elévů – 2. kolo
9+1
5. 3.
Turnaj ve florbale ŠD 3. ročníků
6+1
6. 3.
Turnaj ve florbale ŠD 5. ročníků
6+1
7. 3.
Turnaj v tanečních podložkách
18 + 1
25. 3.
Opavská florbalová liga žáků a elévů - 3. kolo
9+1
Únor:
Březen:
152
Duben:
11. 4.
McDonald cup - 3. kolo
39 + 2
17. 4.
Návštěva pohybového střediska FitBalance
12 + 1
25. 4.
Turnaj žáků 1. tříd ve florbale ŠD
5+1
29. 4.
Přehlídka podiových skladeb ŠD
15 + 1
30. 4.
Okresní kolo dopravní soutěže ŠD, M. Poledňák 1. místo 7 + 1
Květen:
6. 5
Opavská florbalová liga žáků a elévů - 4.. kolo
7+1
9. 5.
Okrskové kolo Mc Donald´s Cup 1. - 3. Tříd
10 + 1
1. místo
10. 5.
Okrskové kolo Mc Donald´s Cup 4. - 5. tříd
8+1
3. místo
15. 5.
Okresní kolo Mc Donald´s Cup 1. - 3. tříd
10 + 1
5. místo
16. 5.
Lehkoatletický čtyřboj žáků okresu Opava 1. - 4. tříd
15 + 5 (134)
2 x 3. místo,2 x 4. místo, 6. místo, 8. místo, 10. místo, 2 x 11. místo,
14. místo, 15. místo, 17. místo, 18. místo
16. 5.
Návštěva střelnice SVČ Husova
16 + 1
7. 6.
Turnaj v kuželkách – kuželna
39 + 2
10.6.
Opavská florbalová liga žáků a elévů - finále
10 + 1
Červen:
Ostatní
Facepainting – součást „Velikonočního zdobení“ – B. Lesáková - 3/4
Organizace ŠD
Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání dětí. Její provoz je od 6.00 do 17.00 hod.,
v případě zájmových kroužků může být provoz prodloužen. Příchod do ranní družiny končí
v 7.30 hod.
Celoroční úplata za zájmové vzdělávání dětí ve ŠD činí 800,- Kč a je rozdělena do dvou částí
(pololetí). První část ve výši 400,- Kč, bude hrazena do 15. září 2012 v hotovosti ve ŠD,
druhá část ve stejné výši do 15. února 2013. O prominutí platby je možno požádat ředitelství
školy do 10. září 2012.
153
Tel. kontakt ŠD 553 780 355, 774 019 922, email adresa [email protected]
O všech připravovaných akcích jsou zákonní zástupci dětí seznamováni prostřednictvím
letáčků a webových stránek školy. Řád ŠD je zveřejněn na informační nástěnce u heren ŠD a
na webových stránkách školy.
1. oddělení
D. Třeštíková
2. oddělení
M. Budíková do 26.3. 2013, T. Brachtlová od 27.3.2013
3. oddělení
R. Schablická
4. oddělení
N. teichmannová
Klubík
Mgr. L. Peterek
Organizace ŠK
V. Feilhauerová
Provoz ŠK od 11.45 hod – 17 hod. pro žáky 5. – 9. ročníků a je přizpůsoben dle požadavků
školy. Výše úplaty za ŠK činí 150,- Kč, zálohová úplata za užívání skříňky na osobní věci
činí 100,- Kč. Poplatek za skříňky je navrácen v měsíci.
Akce ŠK
Září
10. 9
Malování na chodník
14 + 1
5. 10.
Podzimní štrůdlování
12 + 1
8. – 12. 10.
Týden s draky
70 + 1
12. 10.
Drakiáda
15 + 1
19. 10.
Návštěva Aquaparku Kravaře
18 + 1
22. – 31. 10.
Turnaj v Člověče nezlob se
27 + 1
Říjen
Listopad
12. – 23. 11. Turnaj v Wii nintendo
29 + 1
14 . – 15. 11. Sběr starého papíru
250
23. 11.
15 + 1
Pečení bramboráků
26. – 30. 11. Turnaj v pexesu
36 + 1
154
Prosinec
11. 12.
Pečení perníků
15 + 1
14. 12.
Návštěva Aquaparku Kravaře
13 + 1
17. – 20. 12. Turnaj v kulečníku
39 + 1
Únor:
11. – 15. 2.
Turnaj ve stolním tenisu
24 + 1
11. – 15. 2.
Turnaj v šachu
17 + 1
13. 2.
Beseda – Neber, co ti nepatří
17 + 1
21. 2.
Karneval
23 + 1
22. 2.
Výlet do Aquaparku Kravaře
15 + 1
4. – 8. 3.
Bezpětkový týden
150
4. – 8.3
Turnaj v Člověče, nezlob se
39 + 1
18. 3.
Turnaj v Kris krosu
29 + 1
21. 3.
Velikonoční zdobení
21 + 1
25. 3.
Návštěva knihovny P.Bezruče
26 + 1
Literární soutěž
53 + 1
15. 4.
Dopravní soutěž 4. – 9. tříd – školní kolo
40 + 6
26. 4.
Beseda o zdraví
30 + 1
Březen:
Duben:
Květen:
2. 5.
Městské kolo dopravní soutěže – M. Hoštice
6. – 10. 5.
Turnaj ve stolním fotbalu
28 + 1
20. – 24. 5.
Turnaj v luštění křížovek
33 + 1
24. 5.
Soutěž hlídek mladých zdravotníků
9+1
21. 5.
Kloboukový den
15 + 1
22. – 28. 5.
Sběr starého papíru 1. – 9. třída
344
155
8+1
Červen:
18. 6.
Těšíme se na prázdniny
15 + 1
21. 6.
Výlet do Aquaparku Kravaře
14 + 1
25. 6.
Vyhodnocení celoroční soutěže ŠK
70 + 1
26. 6.
Výlet do Aquaparku Kravaře – 2.B – odměna za sběr starého papíru – nejlepší
třída
25 + 3
Červenec:
21. – 31. 7.
Survivor 2013 – Kdo přežije Relaxu
Soutěže a sportovní akce ŠK
Září
15. 9.
Házená st. žačky - Hlučín
15 + 1
16. 9.
Házená minižáci - Ostrava-Hrabůvka
7+1
22. 9.
Házená minižáci - Kopřivnice
6+1
23. 9.
Házená ml. Žačky - Hlučín
9+1
29. 9.
Házená st. žačky - Opava
12 + 1
1. – 24. 10.
Turnaj ve stolním tenise
29 + 1
4. 10.
Mc Donald´s Cup 1. – 5. tř. 1. kolo
15 + 1
6. 10.
Házená ml. žačky – Opava
9+1
7. 10.
Házená minižáci - Karviná
5+1
12. 10.
Coca – cola Cup 6. – 9. tř. chlapci
15 + 1
17. 10.
Mezinárodní turnaj v kinballe v Hradci Králové
9 + 2 6. místo
18. 10.
Házená - školní liga – 1. kolo
10 + 1 (100 + 10)
18. 10.
Preventan Cup 4. – 5. tř. – 1. kolo
30 + 2
21. 10.
Házená minižáci – Opava
10 + 1
23. 10.
Vybíjená ŠD okresu Opava
114 + 10
27. 10.
Házená st. žačky – Třinec
14 + 1
31. 10.
Přátelské utkání v házené se ZŠ I. Hurníka
14 + 1
Říjen
156
3. místo
Listopad
15. 11.
Street hockey 1. – 7. tř. – 1. kolo
15 + 1
22. 11.
Liga ŠD okresu Opava v házené
70 + 7
7. 12.
Čertovský turnaj v kuželkách
15 + 1
10. 12.
Házená – školní liga – 2. kolo
14 + 1 (100 + 10)
9. 1.
Street hockey 1. – 7. tř. – 2. kolo
21 + 1
17. 1.
Liga ŠD okresu Opava v házené 2. kolo
15 + 1 (80 + 7)
31. 1.
Turnaj ve florbalu 5. – 9. tř.
30 + 1
Prosinec
Leden
Únor:
4. – 8. 2.
LVVZ 7. – 9. třída - Karlov
11. – 15. 2.
Turnaj ve stolním tenisu
24 + 1
23. 2.
Turnaj ve florbalu v Neplachovicích
9+1
3. místo, 2 nejlepší střelec – M. Dzimbaník
24. 2.
ČS liga v Trenčíně – st. žačky
10 + 1 2. místo, celkově 4. místo
25. 2.
Školní liga v miniházené
9 + 1 (50 + 4)
27. 2.
Turnaj ve volejbale s cizinci
30 + 1
28. 2.
Turnaj v kin-ballu, florbalu s cizinci
30 + 1
7. 3.
Liga ŠD v miniházené
60 + 6
22. 3.
Přátelské utkání ve florbalu se ŠK Englišova
19 + 1
Březen:
Duben:
28. 3. – 1. 4. Prague handball Cup - házená
14 + 1 34. místo z 75
2. 4.
Kin-ball – školní kolo
36 + 1
4. 4.
Street hockey 1. – 7. tříd – oblastní kolo
6 + 1 2. místo
157
8. 4.
Školní liga v miniházené – 4. kolo
10 + 1 (80 + 6)
11. 4.
Mc Donald´s Cup – 3. školní kolo
21 + 4
13. 4.
Minižáci házená – Karviná
9+1
16. – 17. 4.
Finále Poháru ČR ZŠ v kin-ballu
8 + 2 5. místo
19. 4.
Přátelské utkání v házené se ZŠ E. Beneše
23 + 1
26. 4.
Coca – cola Cup dívek 6. – 9. tříd – okresní kolo v Odrách
3. místo
27. 4.
Mladší žačky házená – Opava
14 + 1
28. 4.
Minižáci házená – Opava
15 + 1
2. 5.
Liga ŠD v miniházené
65 + 6
6. – 10. 5.
Turnaj ve stolním fotbalu
28 + 1
9. 5.
Turnaj ve futsalu – školní kolo
37 + 1
13. – 17.5.
Turnaj na tanečních podložkách
42 + 1
14. 5.
Čokoládová tretra
27 + 1 3. místo V. Tomsa
16. 5.
Lehkoatletický čtyřboj ŠD okresu Opava
25 + 1
20. – 24. 5.
Turnaj v luštění křížovek
33 + 1
23. 5.
Turnaj ve florbalu – školní kolo
42 + 1
27. – 31. 5.
Turnaj ve stolním tenisu
19 + 1
Turnaj ve stolním tenisu
19 + 1
Polanka Children´s Cup – finále ZŠ
30 + 1 1. místo 1. – 2. tříd,
15
+
1
Květen:
Červen:
3. – 7. 6.
8. – 10. místo 3. – 4. tříd, 8. místo 5. tříd
8. 6.
Polanka Children´s Cup – minižáci
8 + 1 2. místo
9. 6.
Minižáci házená – Karviná
6+1
20. 6.
Liga ŠD v miniházené
9 + 1 (50 + 5)
Turnaj ve florbalu – školní kolo
33 + 1
158
Červenec:
21. – 31. 7.
Survivor 2013 – Kdo přežije Relaxu
Srpen:
5. – 12. 8.
Letní soustředění – Sobotín
22. – 25. 8.
Karvina Cup – házená
30. 8. – 1. 9. Turnaj minižáků – Horka nad Moravou
Závěrem
Školní družina a školní klub realizují výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo
vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje
žákům přípravu na vyučování.
-
Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno
pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a
klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
-
Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
-
Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci
možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde
o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru,
který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
-
Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních
povinností, není to povinná činnost ŠD a ŠK. Může jít o vypracovávání domácích úkolů
(pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15:00 hodinou, vychovatel/ka žákům úkoly
neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení
problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích
a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD a
ŠK (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).
-
Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této
činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo
skupinu. ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené.
Zpracovala: Vladislava Feilhauerová
159
XV.
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
A/ počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
B/ počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
C/ opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech
výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů
na právní zastoupení: 0
D/ počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení: 0
E/ další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
F/ počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
G/ počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:
0
H/ výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: nebyla vedena žádná sankční řízení
I/ veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu
školy
V Opavě dne 27. 12. 2012
Mgr. Ivana Chramostová, ředitelka školy
XVI.
Auto evaluace
16.1 Činnosti školy směřující k naplnění auto evaluačních cílů v průběhu
sledovaného období
Škola průběžně analyzovala a vyhodnocovala výsledky, které získávala v procesu popisované
auto evaluace. Zároveň přijímala důležitá opatření a formulovala další kroky, které povedou
k naplnění auto evaluačních cílů.
160
Základním prostředkem k řízení auto evaluace ve škole byla a je řízená diskuse. Řízené
diskuse byly zaměřeny na ověřování dílčích evaluačních cílů (kritérií) a stanovení následných
opatření.
16.1.1 Příklad řízené diskuse (řídila ředitelka školy)
Co se škole již podařilo naplnit? Co ještě školu dále čeká? Jaké činnosti jsou kladně přijímány
a vnímány nejen učiteli, ale i žáky a rodiči?
Nejdůležitější aktivity:
–
časté slovní hodnocení, žáci jsou hodnoceni bezprostředně po výkonu, jsou často
chváleni – toto podporuje důvěryhodné prostředí pro žáky, které oceňují rodiče i žáci;
–
případná nekázeň, hlavně o přestávkách, je okamžitě řešena;
–
ranní kruh (rozvíjení osvědčených technik) naučí děti vzájemnému naslouchání
(využívání prvků programu Začít spolu) – tato aktivita je využívaná také s cílem
využívání pozitivních sociálních vztahů mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli;
–
spolupráce napříč ročníky – výčet společných akcí; zachovávání lidových tradic
v mnoha akcích školy – pozitivní zpětná vazba, vyhodnocení videozáznamů;
–
rodiče společně s dětmi navštěvují hřiště školy, využívají ho i odpoledne po škole –
opět pozitivní zpětná vazba od rodičů i od žáků;
–
články do Regionu, Učitelských listů, Učitelských novin, Hlásky, televizní vysílání
Polaru, ČT1, ČT24 – škola o sobě „dává vědět“, veřejnost má možnost se pravidelně
seznamovat s akcemi školy i nabídkou školy pro veřejnost;
–
zvláštní pozornost je věnována žákům, kteří jsou často nemocni – naplňování
individuálního přístupu – důsledná individuální péče všem;
–
využívání počítačů, dataprojektorů nejen v hodinách cizího jazyka, využívání
počítačových programů – postupné naplňování dílčích cílů a kompetencí;
–
velmi podrobné informace o každém žákovi, důvěrná znalost žáka i rodinného
prostředí, hodnocení založené na pozitivním přístupu; hodnocení prospěchu a chování
žáků.
Nezbytná opatření
–
v maximální míře využívat počítačové programy,
–
k tomuto využívat nabídky dalšího vzdělávání pedagogů.
Opatření na základě dotazníkových šetření
Škola si průběžně pokládala důležitou otázku, která vyplynula z výsledků dotazníku:
„Co jsme již v procesu auto evaluace zrealizovali a co je možné v této oblasti dále zlepšovat?
161
Jaké má škola rezervy?“
V průběhu auto evaluace vedení školy uskutečnilo:
Pravidelné mimo výukové akce – rozšíření nabídky kroužků.
Rozšíření nabídky volitelných předmětů dle zájmů žáků.
Pravidelné konzultační hodiny učitelů (vždy odpoledne 1. úterý v měsíci, případně dle potřeb
a domluvy), kdy každý rodič je informován v tom smyslu, že může kdykoliv ve vyhrazené
dny, případně po domluvě kdykoliv, přijít za učitelem a vše s ním konzultovat – prospěch i
chování, případně jakýkoliv problém, o kterém se chce poradit s učitelem.
Třídní schůzky přesunuty na úterý.
Uvedenou nabídkou škola výrazně vyšla vstříc těm rodičům, kteří v uvedených oblastech
nebyli plně spokojeni.
Prioritou školy je spokojený žák.
Škola buduje pro své žáky bezpečné zázemí, kde se jim dostává kvalitního vzdělání.
Neformální setkání při různých akcích pořádaných školou, školní družinou a školním klubem
podporují vztah žáků i jejich rodičů ke škole.
Žákům byl v průběhu evaluačních činností zadán dotazník (vytvořený pedagogickými
pracovníky školy), který zjišťoval vztah žáků ke škole, k výuce, ke spolužákům, jejich
prožitky a pocity. Dotazník bývá doplněn rozhovory se žáky, které probíhají průběžně během
popisované auto evaluace. Žáci mají možnost více se rozhovořit o tom, co se jim ve škole líbí,
na koho se ve škole těší, jaké zájmové kroužky si vybrali, jak v kroužkách pracují apod.
Se žáky 1. třídy byl proveden rozhovor, který směřoval ke stejnému cíli.
Žáci vesměs dávali najevo kladný vztah ke škole a ke všemu, co se týká školního života.
U žáků převládá pocit bezpečí, děti mají ve třídách kamarády, na které se těší a zažívají s nimi
i společně s vyučujícími příjemné chvíle – nejen při zájmové činnosti, ale i při vyučování.
Uvedená zjištění plně korespondují s tím, jak učitelé vnímají svoji práci – jako smysluplnou
činnost, ve které nacházejí možnost seberealizace.
Čím dále škola přispěla ke spokojenosti žáků i rodičů?
Škola v době popisované auto evaluace rozšířila nabídku kroužků, zaměřila se na anglický
jazyk již od 1. ročníku, nabízí výběr cizího jazyka (Ruský jazyk, Francouzský jazyk,
Španělský jazyk, Německý jazyk), nově nabídla konverzaci angličtiny pro žáky 9. ročníku,
Cvičení z Matematiky a Jazyka českého, jako intenzivnější přípravu k přijímacím zkouškám
na střední školy, rozšířila nabídku v oblasti informační gramotnosti žáků.
Škola uvádí do provozu školní zahradu i pro využití rodičů s dětmi při volnočasových
aktivitách.
Škola se též zaměřila velmi intenzivně na nápravnou péči o integrované žáky, aby se i ony
cítily ve škole šťastně a bezpečně.
162
Služby pro veřejnost
Škola též v době popisované auto evaluace nabídla nové využití prostoru školy, konkrétně
tělocvičny pro cvičení rodičů, což bylo kladně přijato. V tělocvičně se mimo jiné nabízí
možnost cvičení dětí s rodiči, což přispívá k pozitivnímu hodnocení školy rodiči-občany a
k jejich spokojenosti.
Společné využití volného času rodičů s jejich dětmi umožňuje otevření sportoviště pro
rodičovskou veřejnost, rodiče tak mají možnost se neformálně sejít s učiteli, kteří hřiště
využívají společně se žáky k nejrůznějším výchovně-vzdělávacím činnostem.
Škola velmi intenzivně rozvíjela v průběhu popisované auto evaluace svoje aktivity pro
občany v dalších zajímavých nabídkách, pořádala mimo jiné i přednášky pro veřejnost
z oblasti přípravy na vyučování, prevence sociálně patologických jevů, přednášky
o uprchlictví v rámci projektu Světová škola. Další přednášky a besedy jsou již plánovány.
Mezi další významné akce, na kterých se podíleli i občané obce, můžeme zařadit:
„Vánoční tvoření s rodiči a přáteli školy a Vánoční jarmark“ – tvorba adventních věnců,
vánočních ozdob; vystoupení žáků, tuto akci pořádá škola každý rok, ale snaží se o stále
atraktivnější a zajímavější podobu – zpětnou vazbou je hojná účast zájemců z řad zákonných
zástupců.
Dále jmenujme například akce „Dny otevřených dveří“ a akcí pro rodiče a děti.
Stále větší oblibě se těší využívání prostor škol (tělocvičny a školního hřiště) veřejností a také
společné besídky a jiné akce.
Zpětnou vazbu škola získává rozhovory s rodiči, s občany města a z videozáznamů
uskutečněných akcí.
V dohledné době, jak bylo několikrát zdůrazněno, je škola připravena zpřístupnit počítače
veřejnosti.
Prestiž školy v posledních letech stoupá také z důvodu vyšší úrovně jazykové výuky. K tomu
ředitelka školy dodává: „Před třemi lety byla přijata nová učitelka AJ, což se velmi pozitivně
odrazilo na kvalitě výuky anglického jazyka. V příštím školním roce rozšíří řady pedagogů
rodilý mluvčí z Kanady. Rozšiřujeme volbu cizích jazyků v rámci volitelných i nepovinných
předmětů. I nadále jsou nabízeny kroužky anglického jazyka ve školní družině, v přípravě je
nabídka pro veřejnost – po zajištění platných živnostenských oprávnění je škola do budoucna
připravena zahájit jazykové kurzy i pro veřejnost. Letos již probíhal kurz JA s výukou rodilým
mluvčím pro děti okolních mateřských škol.“
16.1.2 Opatření pro minimalizaci pracovní zátěže
V dalším průběhu auto evaluace se vedení školy zaměřilo (mimo jiné) na práci
pedagogických zaměstnanců. Vedení školy předpokládalo, že „spokojený učitel“ znamená ve
svém důsledku i spokojeného rodiče i žáka, to vše se odrazí v dobré pověsti školy a
v postojích občanů ke škole.
163
V průběhu auto evaluace proběhly rozhovory vedení školy s pedagogickými pracovníky
(jejich obsah vycházel z výsledků dotazníkového šetření).
Cílem bylo otevřeně hovořit o pracovních podmínkách ve škole, o vedení školy,
o smysluplnosti práce, kterou učitelé vykonávají apod.
Škola (pod vedením ředitelky) stanovila následující opatření, kterými chtěla dosáhnout
zlepšení pracovních podmínek:
–
tam, kde je to možné, umožnit učitelům spolurozhodování a participaci na úkolech,
tím posílit demokratický styl vedení, otevřený styl jednání pro všechny a kooperaci.
–
umožnit učitelům „smysluplné“ další vzdělávání.
–
připravit vzdělávací akci pro pedagogické pracovníky zaměřenou na selfmanagement
a práci s časem – harmonizaci pracovního a soukromého života.
–
připravit vzdělávání pro pedagogy zaměřené na zapojování etické výchovy a témat
globálního rozvojového vzdělávání do výuky.
Škola, jak již bylo výše uvedeno, rozšiřuje nabídku, zaměřuje se na spokojenost všech
subjektů školního života, včetně veřejnosti.
Výsledky evaluačních technik (opakovaně využitých) prokazují pozitivní posun v rozvoji
školního i mimoškolního života a postupné naplňování evaluačních cílů.
16.1.3 Příklad rozvržení auto evaluačních činností
září - sebehodnocení práce učitelů a jejich hodnocení vedením školy (součástí je projednání
výše příplatku za osobní ohodnocení)
říjen - posouzení práce školy širším vedením podle stanovených kritérií (rámec pro
sebehodnocení)
listopad - dovednostní testy Kalibro, Scio v 6. a 8. ročníku
leden - březen - srovnávací testy Kalibro, Scio v 5., 7. a 9. ročníku
květen - komplexní vyhodnocení srovnávacích testů Kalibro, Scio a výsledků přijímacího
řízení na střední školy
červen - zjišťování názorů žáků 9. ročníku, jejich hodnocení školy a návrhy na změny
červen - realizace dlouhodobých opatření (učební plány, úvazky)
červenec - zapracování všech výsledků do Výroční zprávy o činnosti školy
v průběhu školního roku (nepravidelně) - podle aktuální situace a okolností dotazníky pro
učitele, žáky a zákonné zástupce, případně získávání informací (zpětné vazby)
prostřednictvím různých aktivit v průběhu seminářů (projektů – např. Škola podporující
zdraví, Inkluzivní škola) pro celý sbor
Nástroje auto evaluace společně s cíli, kritérii a časovým rozvržením auto evaluačních
činností tvoří nedílnou součást popisu auto evaluace školy.
164
16.1.4 Mapa školy
Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy vytvořila na základě doručených dotazníků
společnost Scio v roce 2012. Na šetření nám poskytl finanční prostředky zřizovatel.
Souhrnné výsledky
1. Průběh a kvalita výuky
Z pohledu množství získaných znalostí či přípravy na přijímací zkoušky hodnotí učitelé naši
školu 5.6 body ze 7 možných.
Učitelé hodnotí pozitivně působení školy na rozvoj některých dovedností u žáků: schopnost
spolupráce, samostatného učení, vedení diskuzí, vyhledávání a zpracování informací nebo
argumentace.
Výuku je možné doplňovat rozmanitými způsoby. Žáci by jako zpestření přivítali praktické
činnosti, provádění pokusů (58%); úkoly, které by vypracovávali ve skupinkách (34%); práce
ve skupinách v hodinách (30%)
2. Chování a výchova
Rodiče žáků hodnotí v této oblasti školu spíše pozitivně, a to 5.33 bodů ze 7 možných. Naše
škola byla rodiči hodnocena lépe než 46% ostatních zúčastněných škol.
Ve svém dotazníku učitelé hodnotili chování žáků k pedagogickému sboru - udělili mu 2.12
bodů ze 4 možných.
V průměru je na ostatních školách chování žáků k pedagogickému sboru hodnoceno 2.14
body.
3. Atmosféra a prostředí školy
Žáci na 1. stupni hodnotí atmosféru školy pozitivně a udělili jí 2.89 bodů ze 3 možných. Škola
výsledkem předstihla 88% sledovaných škol.
Na 2. stupni je atmosféra školy vnímána spíše pozitivně a v průměru byla ohodnocena 3.11
bodů ze 4 možných).
Žáci na 2. stupni se dále měli možnost vyjádřit k prostředí v naší škole, které se jim v souhrnu
spíše líbí – ohodnotili je 3.05 bodů ze 4 možných. V průměru je prostředí na školách
hodnoceno 3.09 body.
4. Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů
Rodiče jsou podle vlastního hodnocení o dění ve škole informováni dobře. Dále jsme
zjišťovali, jak mohou rodiče ovlivňovat chod školy a její budoucnost. Naše škola získala 1.89
bodů ze 4 možných. Průměrné hodnocení ve všech školách bylo 1.87 bodů.
Nemalý vliv na vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli může mít důvěra ve férové jednání.
Zeptali jsme se proto žáků 2. stupně, zda „mají pocit, že s nimi učitelé jednají fér – např. drží
165
dané slovo, splní to, co slíbí atd.“ Žáci hodnotí důvěryhodnost svých učitelů spíše pozitivně, a
to 3.03 body ze 4 možných. Výsledkem jste předstihli 54% zapojených škol.
Učitelé odpovídali na otázku 'Jak se rodiče zajímají o práci a chování svých dětí?' Učitelé
zájem rodičů hodnotí jako celkem dostatečný (2.88 body ze 4 možných).
5. Školní nej
Žáci, učitelé a rodiče si nejvíce váží (vždy 3 nejčastější odpovědi):
žáci - kamarádů, spolužáků; akcí, které škola pořádá; výuky na PC
rodiče – přístupu učitelů k žákům; přístupu učitelů k rodičům; vedení školy (ředitelky)
učitelé - vzhledu budovy, výzdoby a vybavení tříd, chodeb atd.; snahy učitelů o zlepšení,
změny k lepšímu; mimoškolních akcí pořádaných školou
6. Překážky učení
Jaké překážky brání žákům v dosahování lepších výsledků (4 nejčastější odpovědi z každé
skupiny):
rodiče - neochota, nedostatek vůle dítěte; nepřátelství některých spolužáků, špatné vztahy
mezi dětmi; nedostatek času na učení (množství jiných aktivit); učení je příliš náročné, děti
jsou jím přetěžované
učitelé - celkový stav společnosti a nedostatečná prestiž vzdělání obecně; nedostatek podpory
a motivace v rodině; lenost, pohodlnost, nedostatek píle; neukázněnost, neschopnost
soustředit se
7. Kvalita výuky
Učitelé hodnotí kvalitu výuky z hlediska možnosti získat znalosti či přípravu na přijímací
zkoušky v průměru (5.59 body ze 7 možných). Podle hodnocení učitelů se na rozvoj
schopností "naučit se fakta" či "připravit se na přijímací zkoušky" 61% škol v šetření
zaměřuje méně než naše škola.
Učitelé spíše pozitivně (5.37 body ze 7 možných) hodnotí působení školy na rozvoj některých
dovedností u žáků: spolupracovat, samostatně se učit, vést diskuzi, vyhledat a zpracovat
informace nebo argumentovat. Na 63% škol u žáků tyto dovednosti rozvíjejí více než na naší
škole. S tímto poznatkem bude pracovat pedagogický sbor na svých metodických schůzkách.
8. Chování a výchova
Rodiče žáků hodnotí v této oblasti školu spíše pozitivně, a to 5.33 body ze 7 možných.
9. Atmosféra školního prostředí
Hodnocení nejmenších žáků, tj. dětí na 1. stupni, ukazuje, že školní atmosféra je pozitivní
(dali jí 2.89 body ze 3 možných).
Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně (hodnotili ji 3.11 bodů ze 4 možných).
Učitelé ji hodnotí spíše pozitivně a dali jí 3.15 bodů ze 4 možných.
166
10. Vnější vztahy
Na základě hodnocení rodičů se naše škola v oblasti vnějších vztahů chová spíše pozitivně;
rodiče škole udělili 3.08 bodů ze 4 možných.
11. Materiální podmínky
Žáci na 2. stupni hodnotí vybavení školy spíše negativně (v průměru 1.92 bodů ze 4
možných.)
Postoj učitelů je spíše pozitivní - udělili škole 2.7 bodů ze 4 možných.
Analytická část závěrečné zprávy nabízí konkrétní výsledky naší školy, a to zejména
v podobě přehledných tabulek a grafů. Ve většině případů jsou v jedné tabulce či grafu
uvedeny pro porovnání i výsledky všech zúčastněných základních škol.
Tyto grafy jsou tematicky rozděleny do jedenácti skupin:
1) Cíle školy
2) Školní vzdělávací program
3) Výběr školy
4) Spokojenost se školou
5) Kvalita a forma výuky
6) Hodnocení
7) Vztahy
8) Bezpečné a zdravé prostředí školy
9) Spolupráce
10) Materiální zázemí
11) Školní NEJ
V následujících tabulkách jsou vyčísleny počty žáků, učitelů a rodičů, kteří se zúčastnili
tohoto kola projektu Mapa školy. Údaje jsou uvedeny nejen o naší škole, ale pro srovnání také
o všech ostatních zúčastněných školách.
167
Tabulka č. 1 – Základní počty zúčastněných respondentů
Počet respondentů
Žáci 1. stupně
Žáci 2. stupně
Učitelé
Rodiče
Provozní zaměstnanci
Celkový počet respondentů
Vaše škola
135
108
34
268
11
556
Všechny zúčastněné školy
16189
11786
2122
22 396
600
53 093
Tabulka č. 2 – Počty respondentů podle typu základní školy
Typ školy
ZŠ, 1. – 9. ročník
ZŠ, pouze 1. stupeň
Nerozlišené ZŠ
Všechny školy
Počet škol
78
35
46
159
Žáci 1.
stupně
Žáci 2.
stupně
Učitelé
Rodiče
Provozní
zaměstnan
ci
9 606
8 420
1 361
13 762
398
1 486
0
145
1 339
85
5 097
3 366
616
7 295
117
16 189
11 786
2 122
22 396
600
Tabulka č. 3 – Návratnost dotazníků
Skupiny respondentů
Žáci 1. stupně
Žáci 2. stupně
Učitelé
Rodiče
Provozní zaměstnanci
Vaše škola
Nerozlišené ZŠ
Všechny zúčastněné školy
22,5 %
30,9 %
68 %
28,2 %
100 %
77,6 %
74 %
71,1 %
64,4 %
48 %
94.4 %
168
100 %
73.6 %
76.9 %
87.5 %
Následující tabulky slouží pro snadnou a přesnou interpretaci souhrnných grafů. Naleznete v nich výčet otázek, které o dané oblasti významným
způsobem vypovídají a byly k vytvoření souhrnných grafů použity, ale také dosažené výsledky za každou otázku v podobě číselných hodnot.
Dalším údajem, který je v tabulkách zařazen, je Z – skóre. To vám napoví, které otázky o dané oblasti ve vaší škole vypovídají více a které méně.
Vysvětlivky k tabulkám:
Váš percentil
•
v řádku vedle označení skupiny respondentů je uveden percentil naší školy za danou oblast dosažený celou skupinou respondentů
(v prvním řádku tabulky má hodnotu 96 a znamená, že uvedená škola předstihla v hodnocení žáků 1. stupně v oblasti kvality výuky zaměřené na
znalosti 96% zúčastněných škol)
•
v ostatních řádcích jsou uvedeny percentily dosažené naší školou v jednotlivých otázkách, které do oblasti spadají
Vaše hodnota
•
v řádku vedle označení skupiny respondentů je uveden vážený průměr hodnot za všechny odpovědi na jednotlivé otázky z celé oblasti za
naši školu – při jeho výpočtu je zohledněn počet respondentů, kteří na jednotlivé otázky odpověděli, může se pro každou otázku lišit
•
v ostatních řádcích (u jednotlivých otázek) je uvedena průměrná bodová hodnota odpovědí za naši školu (odpovědi respondentů jsou
převedeny na body takto: ano – 4, spíše ano – 3, spíše ne – 2, ne – 1, tedy čím vyšší číslo, tím je hodnocení pozitivnější)
Medián
• významy jednotlivých uvedených čísel jsou stejné jako v případě „Vaše hodnota“, ale výsledky jsou uvedeny za školu, která se umístila na
50. percentilu, neboli představuje v rámci tohoto kola dotazníkového šetření „průměrnou“ základní školu
169
Škála
• odpovědi respondentů jsou vyjádřeny bodovací škálou (tzn. řadou čísel, jež představují stupnici souhlasu); čím vyšší číslo, tím je hodnocení
pozitivnější (v ukázkové tabulce jsou použity dvě škály: 1, 2 a1 – 4, v ostatních tabulkách se objevují i škály 1 – 3 a 1 – 7)
Z - skóre
• násobek směrodatných odchylek, o který se naše škola liší od průměrné hodnoty za všechny školy. Napoví, které otázky o dané oblasti v naší
škole vypovídají více a které méně. Pokud je Z-skóre rovno nule, odpovídá to průměru. Kladné hodnoty Z-skóre vyjadřují nadprůměrné
hodnoty, záporné podprůměrné hodnoty.
Množství odpovědí
• počet odpovědí, které vyjadřovaly určité hodnocení (v tabulce jsou to různá čísla – 246, 134 a 27, což znamená, že respondenti buď
neodpověděli na všechny otázky, nebo některá z jejich odpovědí byla „neumím posoudit“)
170
1. KVALITA VÝUKY -zaměřeno na znalosti
Označ.
otázky
19
29 e)
29 h)
Označe
ní
otázky
19
29 e)
29 h)
2
6 c)
6 e)
12
17 c)
17 e)
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Hodnoceno žáky 2. stupně
Snaží se učitelé o to, aby tě učení opravdu bavilo a bylo pro tebe zajímavé, aby
ses nenudil(a)?
Na naší škole si nejvíc vážím výběru volitelných předmětů.
Na naší škole si nejvíc vážím způsobu a kvality výuky – naučíme se hodně
nového, nenudíme se atd.
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Hodnoceno žáky 2. stupně
Snaží se učitelé o to, aby tě učení opravdu bavilo a bylo pro tebe
zajímavé, aby ses nenudil(a)?
Na naší škole si nejvíc vážím výběru volitelných předmětů.
Na naší škole si nejvíc vážím způsobu a kvality výuky -naučíme se hodně
nového, nenudíme se atd.
Hodnoceno učiteli
Kolik bodů byste udělil(a) Vaší škole za kvalitu výuky?
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků schopnost naučit se fakta.
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků schopnost připravit se na přijímací
zkoušky.
Hodnoceno rodiči
Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky v této škole?
Posuďte, jak škola rozvíjí u Vašeho dítěte schopnost naučit se fakta.
Posuďte, jak škola rozvíjí u Vašeho dítěte schopnost připravit se na
přijímací zkoušky.
171
Váš
percen
til
43
Vaše
hodno
ta
1,56
64
Medi
án
Škála
Zskóre
Množství
odpovědí
1,56
1 -4
–
–
2,55
2,43
1 -4
0,1
153
59
1,08
1,06
1, 2
0,04
154
64
1,05
1,04
1, 2
0,02
151
Medi
án
Škála
Zskóre
Váš
percentil
Vaše
hodnota
Množství
odpovědí
33
1,62
1,67
1 -4
–
–
31
2,45
2,59
1 -4
-0,1
96
78
1,14
1,09
1, 2
0,09
108
7
1,03
1,06
1, 2
-0,16
108
61
39
69
5,59
5,48
5,5
5,45
5,67
5,23
1 -7
1 -7
1 -7
–
-0,1
0,29
–
27
34
67
5,76
5,47
1 -7
0,22
33
56
39
54
5,25
5,29
5,27
5,19
5,38
5,26
1 -7
1 -7
1 -7
–
-0,02
0,04
–
249
246
76
5,18
4,95
1 -7
0,16
233
2. KVALITA VÝUKY -zaměřeno na kompetence
Označení
otázky
9
12
13
7
23
26
2
6 b)
6 f)
6 h)
12
17 b)
17 f)
17 h)
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Hodnoceno žáky 1. stupně
Nechá tě paní učitelka nebo pan učitel říci, co si myslíš -svůj názor?
Pracujete v hodinách i ve skupinkách?
Když se ti během vyučování něco nepovede, máš možnost si to opravit?
Hodnoceno žáky 2. stupně
Ptají se tě učitelé na tvůj názor na výuku -například co bys chtěl(a) dělat, která
činnost v hodině tě nejvíc zaujala, jak se ti hodina líbila atd.?
Jak často diskutujete v hodinách ve třídě o vašich názorech na věci, o kterých
se učíte, na knížky, které čtete, na aktuální události atd.?
Máš možnost hodnotit ve škole své vlastní výkony a vystoupení nebo
vystoupení svých spolužáků? Ptá se tě např. paní učitelka (pan učitel), jakou
známku bys dal(a) tomu, kdo je zkoušený?
Hodnoceno učiteli
Kolik bodů byste udělil(a) Vaší škole za kvalitu výuky?
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat v kolektivu,
vycházet a jednat s lidmi.
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků schopnost samostatně se učit, vyhledat a
zpracovat informace
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků schopnost vést diskusi, obhajovat vlastní
názor.
Hodnoceno rodiči
Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky v této škole?
Posuďte, jak škola rozvíjí u Vašeho dítěte schopnost spolupracovat v
kolektivu, vycházet a jednat s lidmi.
Posuďte, jak škola rozvíjí u Vašeho dítěte schopnost samostatně se učit,
vyhledat a zpracovat informace.
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků schopnost vést diskusi, obhajovat vlastní
názor.
172
Váš
percentil
96
92
93
93
54
Vaše
hodnota
2,79
2,84
2,67
2,86
1,92
Medián
Škála
Z-skóre
2,54
2,59
2,37
2,65
1,91
1 -3
1 -3
1 -3
1 -3
1 -4
–
0,44
0,55
0,43
–
Množství
odpovědí
–
132
132
134
–
65
1,79
1,71
1 -4
0,03
99
38
1,9
1,94
1 -4
-0,09
88
61
2,1
2,05
1 -4
0,05
92
37
39
5,37
5,48
5,52
5,67
1 -7
1 -7
–
-0,1
–
27
25
5,29
5,75
1 -7
-0,22
34
48
5,48
5,5
1 -7
0,06
33
45
5,24
5,32
1 -7
0,05
34
56
39
5,23
5,29
5,21
5,38
1 -7
1 -7
–
-0,02
–
249
52
5,52
5,5
1 -7
0,06
254
55
5,14
5,11
1 -7
0,04
249
56
4,98
4,92
1 -7
0,09
246
3. CHOVÁNÍ A VÝCHOVA
Označení
otázky
6
9
5
9
6 a)
6 b)
6 g)
6 i)
17 a)
17 b)
17 g)
17 i)
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Hodnoceno žáky 1. stupně
Chovají se děti u vás ve třídě k sobě hezky?
Nechá tě paní učitelka nebo pan učitel říci, co si myslíš –svůj názor?
Hodnoceno žáky 2. stupně
Máš pocit, že s tebou učitelé jednají fér –např. drží dané slovo, splní
to, co slíbí atd.?
Víš, co bys měl(a) dělat, u koho hledat pomoc, kdyby ti (nebo tvému
kamarádovi, kamarádce) někdo dlouhodobě a opakovaně ubližoval –
nadával ti, ponižoval tě, bil tě atd.?
Hodnoceno učiteli
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků schopnost dodržovat pravidla a
respektovat autoritu.
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat
v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi.
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků schopnost slušně se chovat.
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků zdravé sebevědomí a schopnost
sebekritiky.
Hodnoceno rodiči
Posuďte, jak škola rozvíjí u Vašeho dítěte schopnost dodržovat
pravidla a respektovat autoritu.
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat
v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi.
Posuďte, jak škola rozvíjí u Vašeho dítěte schopnost slušně se chovat.
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků zdravé sebevědomí a schopnost
sebekritiky.
173
Váš
percentil
91
86
92
48
Vaše
hodnota
2,64
2,43
2,84
3,29
1 -3
1 -3
1 -3
1 -4
Zskóre
–
0,33
0,44
–
Množství
odpovědí
–
132
132
–
54
3,01
1 -4
0,06
103
3,57
3,58
1 -4
-0,03
96
24
5,16
5,62
1 -7
–
–
26
5,12
5,53
1 -7
-0,2
34
25
5,29
5,75
1 -7
-0,22
34
13
5,09
5,8
1 -7
-0,4
33
40
5,15
5,33
1 -7
-0,02
34
46
5,33
5,35
1 -7
–
–
36
5,29
5,39
1 -7
-0,03
252
52
5,52
5,5
1 -7
0,06
254
40
5,56
5,63
1 -7
0
247
52
4,94
4,89
1 -7
0,06
247
Medián
Škála
2,42
2,25
2,59
3,3
3,03
46
4. ATMOSFÉRA ŠKOLY
Označení
otázky
1
2
4
1
3
9
10
11
22
3
23
25
28
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Hodnoceno žáky 1. stupně
Líbí se ti u nás ve škole?
Těšíš se ráno na něco nebo na někoho ve škole?
Můžeš se s prosbou o pomoc obrátit na všechny učitele?
Hodnoceno žáky 2. stupně
Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy?
Je pro tebe škola místem, kde se cítíš dobře?
Hodnoceno učiteli
Kolik bodů byste udělil(a) vaší škole za její atmosféru a
vnitřní klima?
Jste rád(a), že učíte právě na této škole?
Spolupracují podle Vás učitelé při plánování výuky a
její realizaci dostatečně?
Cítíte, že vedení oceňuje Vaši práci?
Hodnoceno rodiči
Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola řízena?
Naše dítě nezažívá ve škole nebo kvůli ní strach.
Jsme spokojeni s chováním všech žáků školy k našemu
dítěti, nemáme důvod obávat se, že mu od nich hrozí
nějaké nebezpečí.
Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by
hledali školu pro své dítě?
174
Váš
percentil
88
65
73
89
49
34
61
17
Vaše
hodnota
2,89
1,97
1,95
2,81
3,11
3,38
2,89
3,15
Medián
Škála
Z-skóre
2,79
1,96
1,93
2,61
3,12
3,45
2,82
3,46
1 -3
1, 2
1, 2
1 -3
1 -4
1 -4
1 -4
1 -4
–
0,09
0,13
0,4
–
-0,07
0,09
–
Množství
odpovědí
–
133
133
132
–
76
91
–
14
4,88
5,9
1 -7
-0,55
34
14
3,4
3,77
1 -4
-0,53
30
52
3,39
3,38
1 -4
0,14
31
18
25
51
57
3,06
3,24
3,43
3,45
3,38
3,32
3,43
3,43
1 -4
1 -4
1 -4
1 -4
-0,34
–
0,06
0,07
32
–
238
257
8
2,78
3,08
1 -4
-0,26
250
35
3,3
3,42
1 -4
-0,12
243
5. VNITŘNÍ VZTAHY
Označení
otázky
3
4
5
6
4
8
12
12
13
23
24
25
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Hodnoceno žáky 1. stupně
Poradí a pomůže ti paní učitelka nebo pan učitel, když
potřebuješ?
Můžeš se s prosbou o pomoc obrátit na všechny učitele?
Máš ve třídě kamarády?
Chovají se děti u vás ve třídě k sobě hezky?
Hodnoceno žáky 2. stupně
Jak se cítíš ve vaší třídě, jak se ti tam učí a pracuje?
Jaké jsou celkově vztahy mezi žáky ve vaší třídě?
Máš pocit, že když někdo chce u vás ve škole něco změnit,
např. výzdobu ve třídě, téma besedy, průběh výuky atd., je
nějaká šance, že se mu to povede (po dohodě s ostatními ve
třídě)?
Hodnoceno učiteli
Chovají se podle Vás učitelé k žákům korektně a berou je jako
své partnery?
Jste spokojen(a) s chováním žáků k učitelům?
Hodnoceno rodiči
Naše dítě nezažívá ve škole nebo kvůli ní strach.
Jaké jsou podle Vás v převažující míře vztahy mezi žáky
školy?
Jsme spokojeni s chováním všech žáků školy k našemu dítěti,
nemáme důvod obávat se, že mu od nich hrozí nějaké
nebezpečí.
175
Váš
percentil
92
Vaše
hodnota
2,74
Medián
Škála
Z-skóre
2,57
1 -3
–
Množství
odpovědí
–
92
2,85
2,65
1 -3
0,41
133
89
86
86
40
38
59
2,81
2,87
2,43
2,9
2,95
3,04
2,61
2,79
2,25
2,93
2,99
3
1 -3
1 -3
1 -3
1 -4
1 -4
1 -4
0,4
0,2
0,33
–
-0,05
0,07
132
130
132
–
101
101
23
2,69
2,79
1 -4
-0,13
88
50
2,76
2,77
1 -4
–
–
59
3,42
3,33
1 -4
0,22
33
41
20
57
2,12
3,04
3,45
2,22
3,15
3,43
1 -4
1 -4
1 -4
-0,04
–
0,07
34
–
257
29
2,85
2,92
1 -4
-0,07
228
8
2,78
3,08
1 -4
-0,26
250
6. VNĚJŠÍ VZTAHY
Označení
otázky
Váš
percentil
Vaše
hodnota
Medián
Škála
Z-skóre
Množství
odpovědí
Hodnoceno žáky 1. stupně
91
2,82
2,65
1 -3
–
–
7
Navštěvují rodiče vaše školní akce -besídky, výstavy,
akademie?
84
2,85
2,67
1 -3
0,46
132
14
Pokud máš ve škole nějaký problém, svěříš se rodičům?
88
2,78
2,67
1 -3
0,21
134
Hodnoceno učiteli
73
3,05
2,88
1 -4
–
–
18
Zajímají se rodiče dostatečně o práci a chování svých dětí ve
škole?
44
2,88
2,94
1 -4
0,05
33
21
Mají ve Vaší škole rodiče reálnou možnost ovlivňovat chod
školy a její budoucnost?
87
3,24
2,91
1 -4
0,55
29
Hodnoceno rodiči
44
3,08
3,1
1 -4
–
–
4
Jste spokojeni s tím, jak se k Vám chovají učitelé školy?
55
3,68
3,67
1 -4
0,11
258
5
Jste dostatečně informováni o dění ve škole?
39
3,43
3,49
1 -4
-0,02
262
11
Máte v této škole reálnou možnost ovlivňovat její chod a
rozhodování o její budoucnosti?
54
1,89
1,88
1 -4
0,02
209
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
176
7. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
Označení
otázky
28
29 d)
29 j)
25
30 j)
30 k)
26
27
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Hodnoceno žáky 2. stupně
Líbí se ti prostředí ve škole?
Na naší škole si nejvíc vážím kvalitního vybavení -pomůcek,
počítačů, programů, učebnic atd.
Na naší škole si nejvíc vážím vybavení ke sportování a možnosti
ho využívat -hřiště, tělocvična atd.
Hodnoceno učiteli
Jste spokojen(a) s materiálním zázemím Vaší školy?
Na škole si nejvíce vážím kvalitního vybavení (pomůcek,
počítačů, programů, učebnic atd.)
Na škole si nejvíce vážím vzhledu budovy, výzdoby a vybavení
tříd, chodeb...
Hodnoceno rodiči
Jste spokojeni s materiálním zázemím školy (vybavením a stavem
budov, tříd atd.)?
Jste spokojeni s vzhledem a výzdobou (tříd, chodeb atd.)?
Váš
percentil
22
43
Vaše
hodnota
1,92
3,05
Medián
Škála
Z-skóre
2,06
3,1
1 -4
1 -4
–
-0,03
Množství
odpovědí
–
91
37
1,15
1,18
1, 2
-0,16
108
32
1,15
1,18
1, 2
-0,13
108
92
65
2,7
3,26
2,06
3,05
1 -4
1 -4
–
0,27
–
34
62
1,32
1,2
1, 2
0,07
34
99
1,62
1,08
1, 2
1,31
34
79
3,55
3,34
1 -4
–
–
81
3,5
3,25
1 -4
0,37
257
73
3,6
3,46
1 -4
0,26
255
Jedním z výstupů zpracování dotazníků Mapy školy je přehled odlišností školy, který je tvořen seznamem otázek, ve kterých naše škola vykazuje
výraznou odchylku od souhrnného výsledku všech škol.
Cílem analýzy není zjistit množství odlišností naší školy, ale podat jejich stručný přehled. Na interpretaci důležitosti jednotlivých odlišností je
potřeba nahlížet v kontextu naší konkrétní školy a jejího prostředí.
Přehled je tvořen několika tabulkami za jednotlivé skupiny respondentů projektu Mapa školy (žáci po třídách, učitelé a rodiče po třídách).
V tabulce je v prvním sloupci uvedeno číslo otázky, v dalším sloupci znění otázky, popř. výrok charakterizující odpověď. Mezi posuzované otázky
nebyly zahrnuty takové, kde respondenti vybírali z nabídky. Při výběru byli omezeni počtem svých odpovědí (např. Z následující nabídky vyberte
177
maximálně 3 možnosti). Domníváme se, že by tak mohlo u těchto otázek dojít ke zkreslení významu výsledků odpovědí.
Následuje sloupec se znaménkem „+“ nebo „-“, které říká, zda je hodnota výsledku naší školy v dané otázce kladnější nebo zápornější, než je
hodnota výsledku všech škol. Všechna znaménka „+“ znamenají lepší výsledek a „-“ horší výsledek, vidíte tedy hned na první pohled, v čem
naše škola vyniká a kde má rezervy, se kterými bude průběžně pracovat.
Následující dvě hodnoty odpovědí – první je hodnota dosažená respondenty naší školy (první sloupec), druhá je výsledek dosažený respondenty
dané skupiny všech škol (druhý sloupec). U otázek, kde si respondenti vybírají ze seznamu odpovědí, jsou hodnoty výsledku uváděny v procentech
(údaj o tom, kolik respondentů danou odpověď zvolilo). U otázek, jejichž odpovědím se dají přiřadit číselné hodnoty (např. ano, spíše ano, spíše
ne, ne), je z odpovědí spočítána průměrná hodnota odpovědi na danou otázku. Do výpočtu byly zahrnuty pouze odpovědi těch respondentů, kteří
vyjádřili určité hodnocení, tzn. jiné než „nevím“ či „nelze posoudit“.
V posledním sloupci je uvedeno Z – skóre, které informuje o míře rozmanitosti odpovědí – pokud jsou odpovědi respondentů podobné, je hodnota
v rozmezí od -2 do 2, pokud jsou naopak odpovědi různorodé, hodnota se od nuly výrazně vzdaluje (záporným i kladným směrem).
Hodnota našeho výsledku je považována za výrazně odlišnou od celku tehdy, pokud se nepřekrývají takzvané „intervaly spolehlivosti“(99%) pro naši a celkovou střední
hodnotu odpovědi na danou otázku.
178
ŽÁCI - 2. ročník
Označen
í otázky
3
Označen
í otázky
4
5
6
7
9
11
12
13
14
17
18
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Poradí a pomůže ti paní učitelka nebo pan učitel, když potřebuješ?
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+
+/-
Můžeš se s prosbou o pomoc obrátit na všechny učitele?
Máš ve třídě kamarády?
Chovají se děti u vás ve třídě k sobě hezky?
Navštěvují rodiče vaše školní akce -besídky, výstavy, akademie?
Nechá tě paní učitelka nebo pan učitel říci, co si myslíš -svůj názor?
Baví tě to, o čem se ve škole učíte?
Pracujete v hodinách i ve skupinkách?
Když se ti během vyučování něco nepovede, máš možnost si to opravit?
Pokud máš ve škole nějaký problém, svěříš se rodičům?
Jakou známkou bys ohodnotil(a) školu?
Pokud jíš ve školní jídelně, chutná ti jídlo, které tam dostáváš?
179
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Vaše
Celková
hodnota hodnota
2,8
2,59
Vaše
Celková
hodnota hodnota
3
2,6
2,91
2,75
2,55
2,26
3
2,62
2,9
2,61
3,75
3,45
2,69
2,44
3
2,76
2,9
2,69
4,96
4,71
3,83
3,14
Z-skore
0,39
Z-skore
0,65
0,35
0,48
0,62
0,49
0,39
0,46
0,51
0,36
0,36
0,8
ŽÁCI - 3. ročník
Označení
otázky
2
3
4
6
7
9
11
12
13
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Těšíš se ráno na něco nebo na někoho ve škole?
Poradí a pomůže ti paní učitelka nebo pan učitel, když potřebuješ?
Můžeš se s prosbou o pomoc obrátit na všechny učitele?
Chovají se děti u vás ve třídě k sobě hezky?
Navštěvují rodiče vaše školní akce -besídky, výstavy, akademie?
Nechá tě paní učitelka nebo pan učitel říci, co si myslíš -svůj názor?
Baví tě to, o čem se ve škole učíte?
Pracujete v hodinách i ve skupinkách?
Když se ti během vyučování něco nepovede, máš možnost si to opravit?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Vaše
hodnota
2
2,97
2,94
2,45
2,91
2,97
3,85
2,91
2,94
Celková
hodnota
1,92
2,59
2,51
2,16
2,53
2,53
3,25
2,34
2,62
Z-skore
0,29
0,74
0,69
0,52
0,58
0,7
0,79
1,12
0,58
ŽÁCI - 4. ročník
Označení
otázky
1
2
3
6
9
12
13
17
18
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Líbí se ti u nás ve škole?
Těšíš se ráno na něco nebo na někoho ve škole?
Poradí a pomůže ti paní učitelka nebo pan učitel, když potřebuješ?
Chovají se děti u vás ve třídě k sobě hezky?
Nechá tě paní učitelka nebo pan učitel říci, co si myslíš -svůj názor?
Pracujete v hodinách i ve skupinkách?
Když se ti během vyučování něco nepovede, máš možnost si to opravit?
Jakou známkou bys ohodnotil(a) školu?
Pokud jíš ve školní jídelně, chutná ti jídlo, které tam dostáváš?
180
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Vaše
hodnota
2
2
2,94
2,61
3
2,94
2,89
4,72
3,54
Celková
Z-skore
hodnota
1,93
0,27
1,91
0,31
2,65
0,59
2,17
0,74
2,56
0,73
2,34
1,16
2,5
0,69
4,29
0,46
2,83
0,79
ŽÁCI - 5. ročník
Označení
otázky
18
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Pokud jíš ve školní jídelně, chutná ti jídlo, které tam dostáváš?
+
Vaše
Celková
hodnota hodnota
3,34
2,65
Z-skore
0,75
ŽÁCI - 7. ročník
Označení
otázky
6
21
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Nemám výhrady k tomu, jak se moji spolužáci chovají k učitelům.
Jak často během hodin pracujete na řešení problému v týmech nebo ve skupinkách?
+
–
Vaše
hodnota
3,16
1,42
Celková
hodnota
2,42
1,86
Vaše
hodnota
1,42
Celková
hodnota
1,78
Z-skore
0,66
-0,7
ŽÁCI - 8. ročník
Označení
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
otázky
7
Ptají se tě učitelé na tvůj názor na výuku -např. která činnost tě nejvíce zaujala apod.?
181
+/–
Z-skore
-0,43
ŽÁCI - 9. ročník
Označení
otázky
2
7
8
9
11
15
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Je ve škole důvěryhodná osoba, na kterou se můžeš obrátit s problémem nebo o radu?
Ptají se tě učitelé na tvůj názor na výuku -např. která činnost tě nejvíce zaujala apod.?
Jaké jsou celkově vztahy mezi žáky ve vaší třídě?
Víš, co bys měl(a) dělat, kdyby ti někdo dlouhodobě a opakovaně ubližoval?
Myslím si, že kdybych si na něco u nás ve škole stěžoval(a), nezpůsobí mi to problémy.
Když něco během hodiny nevíš nebo nestihneš, můžeš to říct všem učitelů bez obav?
+
+
+
+
+
+
Vaše
hodnota
2
2,27
3,5
3,89
2,85
3
Celková
Z-skore
hodnota
1,85
0,41
1,68
0,76
3,08
0,66
3,59
0,43
2,23
0,64
2,34
0,64
Vaše
hodnota
4,88
3,24
2,48
3,89
Celková
Z-skore
hodnota
5,64
-0,56
2,86
0,56
1,95
0,63
3,23
0,89
UČITELÉ
Označení
otázky
9
21
27
32
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Kolik bodů byste udělil(a) Vaší škole za její atmosféru a vnitřní klima?
Mají ve Vaší škole rodiče reálnou možnost ovlivňovat chod školy a její budoucnost?
Považujete přechod ke školním vzdělávacím programům za krok správným směrem?
Pokud se stravujete ve školní jídelně, chutná Vám jídlo, které tam dostáváte?
182
–
+
+
+
RODIČE - 1. ročník
Označení
otázky
26
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Jste spokojeni s materiálním zázemím školy?
+
Vaše
hodnota
3,52
Celková
hodnota
3,24
Vaše
hodnota
2,33
Celková
hodnota
1,97
Z-skore
0,37
RODIČE - 2. ročník
Označení
otázky
7
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Dostali jste od školy nějaké informace o probíhající reformě základního školství?
+
Z-skore
0,55
RODIČE - 3. ročník
Označení
otázky
8
25
28
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Máte zájem dozvědět se víc informací o změnách souvisejících s reformou školství?
Nikdy nás neznepokojovalo chování některých žáků školy k našemu dítěti.
Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své dítě?
183
+
–
–
Vaše
hodnota
3,63
2,33
3,12
Celková
hodnota
3,34
3,03
3,46
Z-skore
0,39
-0,74
-0,47
RODIČE - 4. ročník
Označení
otázky
11
26
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Máte v této škole reálnou možnost ovlivňovat její chod a rozhodovat o její budoucnosti?
Jste spokojeni s materiálním zázemím školy?
–
+
Vaše
hodnota
1,46
3,58
Celková
hodnota
1,91
3,23
Z-skore
-0,57
0,47
RODIČE - 5. ročník
Označení
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
otázky
26
Jste spokojeni s materiálním zázemím školy?
27
Jste spokojeni s vzhledem a výzdobou (tříd, chodeb atd.)?
Vaše
hodnota
3,64
3,8
Celková
hodnota
3,24
3,47
+/-
Vaše
hodnota
Celková
hodnota
Z-skore
+
5,85
5,15
0,45
+
+
5,65
5,54
4,98
4,75
0,46
0,52
+/+
+
Z-skore
0,55
0,51
RODIČE - 8. ročník
Označení
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
otázky
Rozvíjí škola u vašeho dítěte schopnost spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s
17 b)
lidmi?
17 c)
Rozvíjí škola u vašeho dítěte schopnost naučit se fakta?
17 d)
Rozvíjí škola u vašeho dítěte schopnost řešit samostatně problémy a komplexní úlohy?
184
RODIČE - 9. ročník
Označení
otázky
12
17 c)
17 e)
24
25
26
27
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky v této škole?
Rozvíjí škola u vašeho dítěte schopnost naučit se fakta?
Rozvíjí škola u vašeho dítěte schopnost připravit se na přijímací zkoušky?
Jsou podle vás mezi žáky školy dobré vztahy?
Nikdy nás neznepokojovalo chování některých žáků školy k našemu dítěti.
Jste spokojeni s materiálním zázemím školy?
Jste spokojeni s vzhledem a výzdobou (tříd, chodeb atd.)?
+
+
+
+
+
+
+
Vaše
hodnota
5,44
5,71
5,86
3,19
3,48
3,57
3,59
Celková
hodnota
4,89
4,89
4,86
2,85
3,13
3,2
3,29
Vaše
hodnota
2,91
2
2,82
Celková
hodnota
3,42
1,86
3,24
Z-skore
0,42
0,56
0,6
0,58
0,36
0,5
0,41
NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Označení
otázky
10 c)
11
3
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
+/-
Jste spokojen se vztahy na pracovišti
Máte vyčleněnou samostatnou místnost pro odpočinek, převlečení apod.?
Ve škole je dobrá a pohodová atmosféra.
185
–
+
–
Z-skore
-0,8
0,4
-0,66
ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2008/2009 žáci 1. stupně
1. část Vícenásobné odpovědi - Změna v názorech respondentů. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní
změně v názorech respondentů v daném roce proti současnému (2012) šetření.
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Zaškrtni všechno, čeho se bojíš:
někoho ve třídě
starších spolužáků
Můžeš si vybrat při vyučovací hodině práci či cvičení podle sebe?
ne
jen někdy
ano
Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené:
cizí jazyk
vlastivěda
hudební výchova
výtvarná výchova
Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které máš nejmíň rád(a):
prvouka
186
2009
2010
2011
2012
4%
7%
11%
13%
19%
56%
15%
36%
29%
36%
16%
12%
25%
43%
30%
4%
31%
56%
12%
24%
ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2008/2009 žáci 1. stupně
2. část Otázky, ve kterých se vybírala jedna odpověď ze škály. Z odpovědí byla vypočtena průměrná hodnota za všechny respondenty školy.
V tabulce jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní změně v názorech respondentů v daném roce proti
současnému (2012) šetření.
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Pracujete v hodinách i ve skupinkách?
Pokud máš ve škole nějaký problém, svěříš se rodičům?
2009 2010 2011 2012
2.39
2.67
2.60
2.78
Max
3
3
ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2008/2009 žáci 2. stupně
1. část Vícenásobné odpovědi - Změna v názorech respondentů. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní změně v názorech respondentů
v daném roce proti současnému (2012) šetření.
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Setkal(a) jsi se někdy na této škole se šikanou?
byl(a) jsem sám(sama) šikanován(a)
byl(a) jsem svědkem šikany
ne, nesetkal(a)
Vyhovuje ti počet volitelných předmětů ve tvém rozvrhu?
ne, je jich až moc
ano, téměř vyhovuje
Co je podle tebe nejdůležitější se ve škole naučit?
naučit se slušně se chovat
získat maximum znalostí a vědomostí
2009
187
2010
2011
2012
14%
14%
57%
9%
24%
46%
7%
43%
14%
51%
21%
72%
27%
55%
dobře se připravit na přijímací zkoušky
33%
48%
naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace
32%
37%
naučit se dodržovat pravidla a respektovat autoritu
18%
7%
naučit se obhajovat vlastní názor a vést diskusi
26%
19%
získat zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky
8%
15%
respektovat životní prostředí
6%
respektovat odlišnosti (kulturní, etnické atd.)
12%
Co je pro tebe osobně největší překážkou, abys dosahoval(a) lepších výsledků?
vlastní neochota, nedostatek vůle
30%
23%
nedostatek času na učení (množství jiných aktivit)
30%
20%
nepřízeň některých učitelů
24%
10%
o žádných překážkách nevím
14%
24%
Jakými aktivitami bys doplnil(a) výuku (nebo co by mělo být častější než teď), protože by ti pak připadala zajímavější a asi by tě víc
bavila?
různé tempo výuky pro různé žáky
9%
18%
samostatné studium pomocí výukových programů
16%
9%
práce ve skupinách v hodinách
39%
30%
samostatné vyhledávání informací a nových poznatků v knihovně a na internetu
25%
14%
projekty, které by spojovaly více předmětů
21%
15%
Které předměty patří mezi tvé oblíbené?
ČJ
26%
12%
AJ
20%
35%
CH
5%
13%
PŘ
42%
24%
ZE
24%
15%
VV
25%
35%
188
ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2008/2009 žáci 2. stupně
1. část Vícenásobné odpovědi - Změna v názorech respondentů. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní
změně v názorech respondentů v daném roce proti současnému (2012) šetření.
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
2009
2010
2011
2012
HV
26%
34%
TV
47%
31%
INF
30%
Které předměty patří mezi tvé neoblíbené?
ČJ
18%
31%
AJ
42%
16%
MA
38%
56%
CH
14%
29%
FY
61%
48%
DĚ
34%
44%
HV
9%
Máš možnost hodnotit ve škole své vlastní výkony a vystoupení nebo vystoupení svých spolužáků? Ptá se tě např. paní učitelka (pan
učitel), jakou známku bys dal(a) tomu, kdo je zkoušený?
v menšině hodin
59%
50%
Čeho si na vaší škole nejvíc vážíš?
akcí, které škola pořádá
22%
43%
kvalitního vybavení – pomůcek, počítačů, programů, učebnic atd.
25%
15%
školní jídelny
7%
16%
vzhledu budovy, výzdoby a vybavení tříd, chodeb atd.
9%
19%
vybavení ke sportování a možnosti ho využívat – hřiště, tělocvična atd.
28%
15%
výuky na PC
18%
32%
kamarádů, spolužáků
83%
57%
189
vedení školy – snaží se řešit problémy a věci zlepšovat
Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co ti na vaší škole nejvíc vadí?
malý výběr volitelných předmětů
spolužáci, špatné vztahy mezi žáky, nadávání
vzhled budovy, výzdoba a vybavení tříd, chodeb atd.
nedostatek kvalitního vybavení – pomůcek, počítačů, programů, knih, učebnic atd.
jídelna – fronty, špatné jídlo
4%
20%
8%
8%
13%
24%
38%
21%
15%
6%
2%
9%
ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2008/2009 žáci 2. stupně
2. část Otázky, ve kterých se vybírala jedna odpověď ze škály. Z odpovědí byla vypočtena průměrná hodnota za všechny respondenty školy.
V tabulce jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní změně v názorech respondentů v daném roce proti
současnému (2012) šetření.
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Jak se cítíš ve vaší třídě, jak se ti tam učí a pracuje?
Máš pocit, že s tebou učitelé jednají fér -např. drží dané slovo, splní to, co slíbí atd.?
Ptají se tě učitelé na tvůj názor na výuku -například co bys chtěl(a) dělat, která činnost v
hodině tě nejvíc zaujala, jak se ti hodina líbila atd.?
Zkus se zamyslet nad svými zkušenostmi a nad zkušenostmi svých spolužáků -máš pocit, že
když někdo chce u vás ve škole něco změnit (např. výzdobu ve třídě, téma besedy, průběh
výuky atd.), je nějaká šance, že se mu to povede (po dohodě s ostatními ve třídě)?
Když něco během hodiny nevíš, nestihneš, nebo se ti něco nezdá na výkladu učitele, kolika
učitelům to řekneš bez obav, že se naštvou nebo tě kvůli tomu zesměšní?
Jak často během hodin pracujete na řešení nějakého problému v týmech nebo ve
skupinkách tří nebo více žáků?
Jak často si místo toho, aby vám všechno řekl(a) učitel(ka), odpovídáte na některé vaše
190
2009 2010
3.09
2.71
2011
2012
2.81
2.92
Max
4
4
1.91
1.67
4
2.41
2.21
4
2.45
1.92
4
1.86
1.40
4
1.92
1.67
4
otázky sami tak, že si hledáte odpovědi v knihách, na internetu, v časopisech atd.?
Jak často diskutujete v hodinách ve třídě o vašich názorech na věci, o kterých se učíte, na
knížky, které čtete, na aktuální události atd.?
Máš pocit, že jsi učením přetěžován(a)?
Líbí se ti prostředí ve škole?
2.00
1.58
4
2.66
3.05
2.42
2.73
4
4
ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2008/2009 UČITELÉ
1. část Vícenásobné odpovědi - Změna v názorech respondentů. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní
změně v názorech respondentů v daném roce proti současnému (2012) šetření.
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy?
získat maximum znalostí a vědomostí
dobře se připravit na přijímací zkoušky
naučit se dodržovat pravidla a respektovat autoritu
naučit se obhajovat vlastní názor a vést diskusi
naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi
Co je podle vašeho názoru pro významnou část žáků největší překážkou k dosažení lepších výsledků?
lenost, pohodlnost, nedostatek píle
celkový stav společnosti a nedostatečná prestiž vzdělání obecně
nedostatek podpory a motivace v rodině
špatné vztahy s některými učiteli
nedostatek dobrých učebnic a pomůcek
příliš mnoho různorodých zájmů, nedostatek času k učení
neukázněnost, neschopnost soustředit se
Myslíte si, že je potřeba brát při klasifikaci v úvahu rovněž kázeň žáků v hodinách?
ne
191
2009
19%
33%
14%
81%
95%
62%
52%
2010
2011
2012
29%
6%
15%
32%
62%
10%
62%
59%
71%
62%
6%
9%
21%
47%
14%
24%
spíše ne
spíše ano
ano
Do kterých oblastí života školy by podle vás žáci raději neměli zasahovat?
cíle a směřování školy
vytváření pravidel školy
metody výuky
hodnocení žáků
řešení výchovných problémů
Považujete stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující?
ne, rodiče zasahují do naší práce občas až příliš
ne, rodiče by měli být ve vztahu ke škole aktivnější
Do kterých oblastí života školy by podle vás rodiče raději neměli zasahovat?
vytváření pravidel školy
192
19%
38%
29%
29%
26%
15%
33%
29%
10%
10%
47%
12%
21%
24%
26%
33%
9%
18%
14%
24%
ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2008/2009 UČITELÉ
1. část Vícenásobné odpovědi - Změna v názorech respondentů. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní
změně v názorech respondentů v daném roce proti současnému (2012) šetření.
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
metody výuky
obsah výuky
řešení výchovných problémů
personální obsazení
Které nedostatky pociťujete v současnosti ve své vlastní práci?
nedostatečná kvalifikace
nedostatečná aplikace nových metod a postupů
nedůslednost a přílišná benevolence vůči žákům
nedaří se mi žáky zaujmout, nadchnout je
Co se vám ve vaší práci v současné době především daří?
aplikace moderních metod a postupů
zaujmout a nadchnout žáky pro věc
hodně toho žáky naučit
navazovat dobré vztahy s kolegy
měnit celkovou atmosféru ve škole k lepšímu
Čeho si na vaší škole nejvíc vážíte?
dobrých vztahů mezi učiteli
spolupráce s rodiči
vedení školy
kvality výuky
kvalitního vybavení: pomůcek, počítačů, programů, učebnic atd.
vzhledu budovy, výzdoby a vybavení tříd, chodeb atd.
2009
43%
38%
5%
76%
193
2010
2011
2012
53%
50%
12%
71%
5%
14%
10%
6%
18%
21%
3%
52%
33%
5%
19%
5%
32%
47%
12%
32%
12%
38%
10%
14%
14%
62%
33%
24%
18%
26%
6%
32%
62%
mimoškolních akcí pořádaných školou
Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám na vaší škole nejvíc vadí?
přístup a neochota žáků
neochota některých učitelů ke změně, chybí snaha o zlepšení
špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům
špatné vztahy mezi některými kolegy
špatné vztahy mezi žáky navzájem
nedostatek kvalitního vybavení – pomůcek, počítačů, programů, učebnic atd.
19%
35%
52%
5%
71%
10%
33%
5%
32%
26%
56%
29%
15%
15%
ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2008/2009 UČITELÉ
2. část Otázky, ve kterých se vybírala jedna odpověď ze škály. Z odpovědí byla vypočtena průměrná hodnota za všechny respondenty školy.
V tabulce jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní změně v názorech respondentů v daném roce proti
současnému (2012) šetření.
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Kolik bodů byste udělil(a) vaší škole za kvalitu výuky?
Máte od svých žáků dostatek informací o tom, jak komu z nich vyhovuje váš způsob výuky,
jeho forma, tempo, srozumitelnost?
Posuďte, jak škola rozvíjí u žáků dané schopnosti.
dodržovat pravidla a respektovat autoritu
spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi
samostatně se učit, vyhledávat a zpracovat informace
slušně se chovat
vést diskusi, obhajovat vlastní názor
zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky
194
2009
5.85
2010
2011
2012
5.48
Max
7
3.52
3.13
4
5.76
5.90
6.05
6.24
5.76
5.86
5.12
5.29
5.48
5.09
5.24
5.15
7
7
7
7
7
7
Kolik bodů byste udělil(a) vaší škole za její atmosféru a vnitřní klima?
Vyskytují se v této škole závažné negativní jevy (drogy, šikana...)?
Máte vy osobně reálnou možnost zasahovat do rozhodnutí, která se týkají chodu školy a její
budoucnosti?
Jste spokojen(a) s materiálním zázemím vaší školy?
Kdybyste měl(a) možnost vrátit se na začátek a rozhodnout se znovu -stal(a) byste se opět
učitelem(kou)?
Považujete přechod ke školním vzdělávacím programům za krok správným směrem?
5.76
2.71
4.88
2.50
7
4
2.24
2.59
4
3.76
3.26
4
2.86
3.35
4
1.95
2.41
4
ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2008/2009 RODIČE
1. část Vícenásobné odpovědi - Změna v názorech respondentů. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní
změně v názorech respondentů v daném roce proti současnému (2012) šetření.
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Podle čeho jste se především rozhodovali při výběru školy, kterou vaše dítě navštěvuje?
pověst školy, doporučení jiných rodičů
zaměření školy nebo některé třídy (sport, jazyky apod.)
Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy?
získat maximum znalostí a vědomostí
dobře se připravit na přijímací zkoušky
naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi
Považujete stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující?
ne, škola i rodiče by se měli snažit vzájemnou spolupráci prohlubovat
ano, spolupráce je (spíše) vyhovující
195
2009
2010
2011
2012
9%
3%
16%
10%
57%
15%
49%
67%
28%
43%
15%
60%
6%
72%
Na kterých oblastech života školy máte zájem se spolupodílet?
hodnocení žáků řešení výchovných problémů
32%
6%
Co podle vás především brání vašemu dítěti v dosahování lepších výsledků?
učení je příliš náročné, děti jsou jím přetěžované
23%
nedostatek času na učení (moc jiných aktivit)
7%
nepřízeň některých učitelů
13%
příliš nestandardních forem výuky (projekty, výlety, skupinové vyučování atd.)
14%
příliš výuky formou výkladu s minimální aktivitou dětí
2%
Kterou z následujících aktivit byste preferovali na úkor klasických hodin výuky?
exkurze, poznávací výpravy
54%
samostatné vyhledávání informací v knihovně a na internetu
34%
žádné, za nejefektivnější považujeme klasické formy výuky
11%
Existuje nějaká vzdělávací oblast, předmět, skupina předmětů, na níž by se podle vás měla škola více zaměřit?
cizí jazyky
29%
informační a komunikační technologie
14%
Čeho si na vaší škole nejvíc vážíte?
přístupu učitelů k žákům
32%
vedení školy, ředitel(ky)
12%
otevřenosti školy a jejího vedení k našim nápadům a přáním
3%
mimoškolních akcí pořádaných školou
38%
Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám na vaší škole nejvíc vadí?
vzhled budovy, výzdoba a vybavení tříd atd.
7%
196
10%
30%
10%
14%
7%
4%
10%
38%
20%
21%
23%
6%
47%
29%
9%
21%
1%
ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2008/2009 RODIČE
Otázky, ve kterých se vybírala jedna odpověď ze škály. Z odpovědí byla vypočtena průměrná hodnota za všechny respondenty školy. V tabulce
jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní změně v názorech respondentů v daném roce proti současnému (2012)
šetření.
Znění otázky nebo výrok charakterizující odpověď
Jste spokojeni s tím, jak je vaše škola řízena?
Dostali jste od školy nějaké informace o probíhající reformě základního školství?
Posuďte, jak škola rozvíjí u vašeho dítěte dané schopnosti.
připravit se na přijímací zkoušky
Jste spokojeni s nabídkou volitelných předmětů?
Je vaše dítě učením přetěžováno?
Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své dítě?
197
2009 2010 2011 2012
2.83
3.05
1.39
1.81
4.77
2.05
2.94
2.78
5.18
2.51
3.20
3.06
Max
4
3
7
4
4
4
16.2 Přehled počtu žáků od školního roku 2008/2009 - předpoklad pro rok
1214/1215
školní rok
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
předpoklad pro 2014/2015
počet žáků
360
305
310
321
331
347
360
Část XVII.
Připravujeme ve školním roce 2013/2014
17.1 V oblasti řízení a správy
-
zvyšovat naplněnost školy,
-
spolupracovat se zřizovatelem v otázkách finančních, organizačních a při akcích
obce i školy – Dny dětí, besídky, dále spolupráce s obcí na projektech týkajících se
školy, dětského hřiště, sportovišť,
-
pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy,
mezinárodní spolupráce, profil regionu),
-
využívat grantových nabídek k získání finančních prostředků (vybavenost školy,
mezinárodní spolupráce, profil regionu, pobyty žáků se zaměřením na
environmentální výchovu),
-
doplňovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební
pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy
za pomoci zřizovatele,
-
zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování
práce školy,
-
hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP,
-
zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy,
delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení,
-
pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování,
zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.
198
17.2 Hospitační a kontrolní činnost
-
bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce,
partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo, respektování
individuálních zvláštností žáků, respektování doporučení školských poradenských
zařízení v péči o děti/žáky, zohledňování vzdělávacích potřeb a možností žáků –
cizinců, využívání materiálního zabezpečení z projektu EU peníze základním
školám, na systematickou přípravu pro realizaci cílů kurikulární reformy, inovaci
obsahu vzdělávání, inovace metod a forem, přizpůsobování organizačních struktur,
nabízení programů pro talentované a nadané žáky, na aktivní účast v rozvojových
projektech.
-
Součástí kontrolního systému bude kontrola způsobu klasifikace ověřováním názorů
žáků a rodičů a začlenění standard do výuky.
17.3 Úkoly vycházející z Plánu práce na školní rok 2013/2014
-
Věnovat pozornost průběžné aktualizaci školního vzdělávacího programu
-
Pokračovat v projektu Zdravá škola, Škola Zdravých měst a v ostatních projektech
-
Pokračovat v zařazování témat osobnostně sociální výchovy, etické výchovy,
dramatické výchovy a témat GRV do výuky
-
V rámci naplňování vzdělávacích cílů stanovených v RVP ZV začlenit do výuky
Dopravní výchovu a Standardy pro základní vzdělávání
-
Začlenit do plánu činnosti školy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledku
vzdělávání vydaná ČŠI na školní rok 2012/2013
-
zapojit další pedagogy do systému vzdělávání
-
zařazovat do výuky ve stále větším rozsahu osobnostně sociální výchovu formou
volitelných a nepovinných předmětů, zařazování témat do předmětů povinné výuky,
pořádání výjezdních akcí pro žáky
-
Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště ve složení výchovní
poradci, speciální pedagog, školní metodik prevence a školní psycholog, s cílem
poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zapojit do této
práce logopedické asistenty
-
Poskytovat odbornou a metodickou pomoc pedagogům prostřednictvím práce
speciálního metodického kabinetu, zaměřením DVPP na tuto oblast a vybavováním
odborné knihovny. Uskutečňovat pravidelná jednání kabinetu ve škole, na
výjezdních akcích a inspirujících akcích, umožnit účast na těchto akcích všem
zájemcům
-
Pokračovat ve spolupráci s CPIV, v činnosti školního psychologa a celého školního
poradenského pracoviště
-
V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu
v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy
v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti ŠD a ŠK
199
-
Pořádat akce, při kterých se rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a
školních akcích. Takováto propagace se velmi osvědčila a přivedla další žáky
-
Po dohodě s vedením okolních MŠ pořádat akce pro MŠ a společné akce
-
DVPP zaměřit na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávání praktických
psychologických dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových
situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní
docházky
-
Dále rozšiřovat propagaci práce školy v tisku, v místních periodikách a dalších
médiích, mezi rodičovskou veřejností, pokračovat ve vydávání vlastního časopisu.
Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku a žáků 5. ročníků
okolních ZŠ s 1. stupněm. Neustále zlepšovat profilaci školy v oblasti prezentace na
veřejnosti
-
Nabídnout žákům možnosti práce v kroužcích školy, ŠD a ŠK
-
Pokračovat ve spolupráci s PPP, SPC a ostatními organizacemi
-
V kritériích pro udělování nenárokových složek platu zohlednit především podíl
zaměstnanců na plnění výše uvedených bodů
-
Vytvářet pestrou nabídku volitelných a nepovinných předmětů dle požadavků žáků a
jejich zákonných zástupců
-
Zaměřit se na výchovu k volbě povolání a environmentální výchovu, výchovu ke
zdravému životnímu stylu
-
Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků,
k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací
systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci
-
K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči
o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými vzdělávacími
potřebami a o žáky se zdravotním postižením nebo znevýhodněním
-
Účinnou prevencí a dobrou spoluprací se zákonnými zástupci předcházet vzniku
neomluvené absence
-
Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků
-
Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, pokračovat
v informovanosti rodičů a veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy a
jednotlivých tříd
17.4 Tematické zaměření školního roku 2013/2014 - ITKSE
Individualizace, tvořivost, komunikace, spolupráce, efektivní výuka
Vést děti při výuce tak, aby se soustředily na vnitřní radost z učení a rozvíjení vlastních
schopností. Pomoci jim, aby měly odstup od vnějších stimulací typu odměny, soupeření,
hodnocení – tyto faktory nemají převážit nad vnitřním potěšením z vlastní práce.
Podporovat přirozenou zvídavost dětí, povzbuzovat je, aby kladly otázky.
200
Podporovat zájmovou činnost, která přispívá k rozvoji schopností a dovedností, probouzí
touhu po vědění. Rozšířená nabídka zájmových kroužků – přírodovědný, matematický,
šachový, deskových her apod.
Ve výuce celé třídy je potřebná individualizace. Zvyknout všechny žáky ve třídě na
individualizované formy výuky, respektující individuální dispozice žáků, např. na to, že běžně
dostávají úkoly rozdílné náročnosti, že jednotlivci mají rozdílnou potřebu opakovacích
cvičení apod.
Seskupování žáků do pracovních skupin, zadávání úkolů odstupňované náročnosti nebo na
různá témata. Metoda seskupování je vhodná a potřebná zejm. v těch předmětech, kde se
zvlášť uplatňují intelektové schopnosti -vytvářet skupiny sdružující žáky s podobnou
výkonnostní úrovní. Jiná možnost – seskupování žáků podle jejich zájmů (možno i napříč
věkovými skupinami).
Podporovat kreativní myšlení. Zadávat úkoly podněcující tvořivost v řešení problémů, hledání
vlastních cest a způsobů řešení úkolů. Úkoly využívající divergentní myšlení.
Projektové vyučování. Projektové úlohy vycházejí ze ŠVP, ale vyžadují práci s učivem do
větší hloubky a šíře, umožňují tvořivé zpracování, jde o učení směřující k vytvoření
konkrétního produktu. Je pozměněna role učitele, u žáků se rozvíjí schopnost samostatně
vyhledávat informace a samostatně se rozhodovat, také pracovat v týmu, jsou respektovány
mezipředmětové a časové souvislosti.
Postupy kritického myšlení – do hloubky promýšlet informace, brát v úvahu jejich zdroje,
nazírat je z různých úhlů pohledu, argumentovat, komunikovat, formulovat a obhájit svůj
názor. Sdílet názory a nápady k řešenému problému v takové atmosféře, kdy každý žák může
diskutovat bez obav, protože názory jednotlivých účastníků jsou rovnocenné.
Výuka s počítačovou podporou.
Učit žáky vystupovat před skupinou, dávat jim příležitost k adekvátním formám prezentace
vlastní práce před druhými. Umožňovat jim projevit a uplatnit znalosti a dovednosti i
v mimoškolním prostředí.
17.5 Připravované projekty pro školní rok 2013/2014
Pedagog V
-
projekt bude zaměřen na DVPP v oblastech psychologické gramotnosti PP,
komunikační a prezentační dovednosti, práce s ICT
-
plán realizace projektu 9/2013 – 12/2014
-
žadatelem je EDUCO CENTRUM s. r. o.
Adopce na dálku
-
budeme pokračovat v adopci ugandského chlapce Juliana
Seminář globálního rozvojového vzdělávání
-
pro učitele ZŠ, pořádá o.s. ADRA.
201
-
zaměřený na globální rozvojové vzdělávání (GRV), metody a témata GRV a využití
samotného GRV ve výuce v souladu s RVP,
-
seminář je akreditován MŠMT.
Celodenní tematické dny pro žáky
-
zaměřené na určitá rozvojová témata
-
programy umožní žákům prohloubit své znalosti o rozvojových zemích se zaměřením
na konkrétní problematiku
-
tematické dny zařadíme do průřezových témat Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Výchova demokratického
občana a Multikulturní výchova
Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK
(CZ.1.07/1.3 3.05/03.0024)
-
tento projekt zahrnuje koučovací přístup v práci učitele, mentoring a jeho zavádění ve
škole a výcvik interních mentorů
La Ngonpo
Pokračování v projektu
Cílem projektu je i nadále seznamovat žáky s rozvojovou problematikou a podnítit jejich
zájem o rozvojová témata
Zapojování témat globálního a multikulturního vzdělávání, osobnostní, sociální a
environmentální výchovy do všech oblastí výuky
Metodická podpora při zprostředkování kontaktu na partnerskou třídu
Proškolení učitelů a workshop pro žáky
Propojení základních škol a významných zaměstnavatelů MS kraje
-
projekt připravuje Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o.s. v rámci výzvy
Operačního programu pro konkurenceschopnost MS kraje
-
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci 6. až 9. tříd základních škol
Moravskoslezského kraje
-
Cílem projektu je propojit svět žáků základních škol se středními odbornými školami
a
především
možnými
budoucími
zaměstnavateli
z řad
významných
regionálních podniků.
Zaměstnavatelé seznámí žáky a jejich učitele se svými podniky a to formou krátkých
prezentací ve školách a umožněním exkurzí ve svých podnicích.
‐
202
Efektivní výuka metodou projektového vyučování
‐
‐
‐
‐
Příprava pedagogických pracovníků Š a ŠZ na využívání inovativních vyučovacích
metod, forem a způsobů organizace výuky k naplnění cílů kurikulární reformy
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti peer learningu
Další vzdělávání pedagogických pracovníků Š a ŠZ se zaměřením na využívání ICT
ve výuce
Další vzdělávání pedagogických pracovníků Š a ŠZ se zaměřením na cizí jazyky
Brána dalšího vzdělávání otevřená
‐
‐
‐
tři odborné na sobě nezávislé moduly: Práce se třídou, Finanční a podnikatelská
gramotnost a Udržitelný rozvoj Vše bude akreditováno v systému DVPP
tři samostatné moduly pro vedoucí pracovníky škol - školská legislativa, školský
management, personalistika
školní rok 2013/2014 a 2014/2015
Administrace zkoušek Cambridge ESOL
‐
spolupráce na prezentaci a organizaci Cambridgeských zkoušek
Zavádění prvků etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí
‐
‐
‐
‐
DVPP většiny pedagogického sboru
Následný mentoring podporující kromě implementace učeného též učitelskou
sebereflexi ve vztahu ke konkrétním požadavkům na kvalitu učitelské práce a ústící do
vytvoření elektronického sborníku příkladů dobré praxe,
Konzultace zaměřené na inovaci ŠVP
posílení vzdělávacích i osobnostních kompetencí učitelů školy, zakomponování
výchovného stylu do jejich práce v jednotlivých vzdělávacích oblastech, a tedy i
zlepšení sociálního klimatu na škole
Krokus
‐
‐
‐
realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s
Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze
projekt je určen žákům starším 11 let, běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale
po celém světě
HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na
podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších
203
dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli
Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů
vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky
obětí holocaustu (27. ledna).
Týden pro inkluzi 2013
http://www.rytmus.org/aktuality/284
Občanské sdružení Rytmus pořádá ve spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni Týden pro inkluzi,
který se bude konat na podzim od 4. do 10. listopadu 2013.
Záměrem společné akce je podpořit zapojování žáků se znevýhodněním do škol hlavního
vzdělávacího proudu.
Spolupracující organizace budou uvedeny na připravovaných webových stránkách
Týden pro inkluzi 2013.
Mezinárodní kampaň Food Right Now – Postavme se hladu
-
připravuje společnost Člověk v tísni
-
Akce Naše Posvícení, která proběhne na školách v ČR ve středu 16. 10. 2013 na
světový den výživy
-
Cílem akce je podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak řešení problému hladu
ve světě. V tento den budou zapojené restaurace a školní jídelny v celé ČR podávat
menu sestavené pouze z lokálních surovin nebo promítat filmy spojené s tématikou
hladu ve světě.
Ekoškola
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci
snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve
škole a jejím okolí.
Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktivně
spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své
aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky,
které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kritérií pro získání
mezinárodního ocenění.
204
Ozdravný pobyt žáků škol z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
‐
dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní
rok 2013/2014 v Moravskoslezském kraji.
Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků škol
-
realizován Ostravskou univerzitou v Ostravě
-
projekt zaměřený na výuku podnikavosti v ZŠ a gymnáziích v České republice
-
smyslem je zavedení výukových materiálů pro výuku kompetencí, které u žáků podnítí
kreativní uvažování a budou je motivovat k novým nápadům, jež budou žáci umět
definovat, prezentovat a obhájit před ostatními
OPEN STREET
- služby terénního programu OPEN STREET Opava organizace OPEN HOUSE v rámci
prevence rizikového chováním mládeže
- žáci od 12 let budou informováni o nabídce služeb terénního programu OPEN
STREET Opava, budou jim představeni pracovníci programu, dojde k předání
kontaktů na pracovníky
- žáci budou v bloku seznámeni s principy a dobou poskytování této sociální služby
"Global Storylines" - výuka příběhem
-
-
-
,,Global Storylines – výuka příběhem“ je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje
NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.
Projekt vytvořila skotská organizace WOSDEC – West of Scotland Development
Education Centre ve spolupráci s University of Strathclyde.
Cílem je podpořit rozšíření participativní výuky globálních témat na 1. stupni ZŠ,
ověřit přístup storylines jako účinného nástroje pro takovou výuku a identifikovat,
jakou podporu učitelé pro participativní výuku globálních souvislostí potřebují.
Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
V tomto přístupu (storylines) jsou žáci vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky
po dobu dvou až tří měsíců. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a
umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí
fiktivního příběhu. Třída vytváří fiktivní komunitu, učitel zahajuje a posouvá příběh,
klade před komunitu problémy, klade klíčové otázky k prodiskutování problému. Žáci
v rolích i mimo své role v navazující výuce problém zkoumají a hledají pro svou
fiktivní komunitu řešení.
realizuje Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, probíhá
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Projekt vytvořila skotská
205
organizace WOSDEC – West of Scotland Development Education Centre ve
spolupráci s University of Strathclyde.
Projekt Ingenious
-
projekt je založený na partnerství soukromých podniků a ministerstev školství
učitelé testují na školách výukové moduly vytvořené firmami a podniky, které jsou do
projektu zapojeni
-
do projektu bude v každém školním roce zapojeno 10 českých učitelů z 10 různých
základních a středních škol
-
Dům zahraničních služeb plní roli koordinátora českých učitelů
-
projekt chce posílit propojení mezi výukou přírodovědných oborů ve školách a
praktickým profesním uplatněním mladých lidí v této oblasti
projekt chce podpořit rozvoj výuky matematiky a přírodovědných předmětů tak, aby
mladí lidé ve školách získávali dovednosti, které budou následně potřebovat ve své
praxi
do projektu bude zapojeno přes 1000 evropských tříd ze 16 zemí
-
Naše Posvícení - středa 16. 10. 2013 - světový den výživy
-
-
Cílem akce je podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak řešení problému hladu
ve světě. V tento den budou zapojené restaurace a školní jídelny v celé ČR podávat
menu sestavené pouze z lokálních surovin nebo promítat filmy spojené s tématikou
hladu ve světě.
Třídy připraví programy a ochutnávky místních jídel
Výstava ukradené dětství
-
pohled na dětskou práci očima čtyř českých fotografek
-
výstava zachycuje život pracujících dětí, s nimiž se autorky setkaly při svých cestách
po Africe, Asii a v dalších rozvojových zemích
-
putovní výstava
iTEC – Innovative Technologies for an Engaging Classroom
- evropský projekt, do kterého je zapojeno celkem 27 evropských zemí je řízený
organizací European Schoolnet (www.eun.org), snaží se načrtnout možné trendy
vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Funkci
národního koordinátora projektu v České republice plní Dům zahraničních služeb
(www.dzs.cz/eun)
- Pátý cyklus projektu iTEC je zaměřen na využití výukových videí ve školách, jeho
cílem je nastínit možné způsoby práce v různých vyučovacích předmětech s využitím
informačních a komunikačních technologií. Je otevřen učitelům všech předmětů.
206
-
Učitelé vyučují podle připravených výukových scénářů, které akcentují samostatnou a
tvořivou práci žáků, při níž se ve velké míře využívá ICT. Každý zapojený učitel
vyzkouší ve své výuce jeden scénář budoucnosti. Scénář přetvoří do své vlastní
hodiny (či několika hodin), v níž zohlední věk a schopnosti svých žáků, výukové téma
i technologie, které mají žáci ve škole a doma k dispozici. Scénář následně realizuje
v dvou třídách.
Dále připravujeme
Internetová poradna
‐
anonymní internetová poradna linky důvěry určená žákům, dětem, rodičům,
pedagogům a všem, kteří by potřebovali pomoci se svými starostmi a trápením
‐
je určena těm, kteří nechtějí nebo nemohou komunikovat s odborníkem
prostřednictvím telefonu nebo osobně
Elektronická třídní kniha
‐
Od školního roku 2013/2014 získají zákonní zástupci žáků přístup do elektronické
třídní knihy, kde mohou sledovat docházku svých dětí.
Spolupráce s Českou televizí
-
Chystaný pořad je zaměřen na školy, které pociťují jako problém odliv žáků
odcházejících na víceletá gymnázia resp. možnost motivovat ty žáky, kteří zůstávají.
-
Předpokládaný začátek natáčení pořadu je v lednu 2014
207
XVIII.
Závěr
Školní rok 2012/2013 byl pro nás velice úspěšný. Úspěchy, kterých jsme dosáhli u nás i
v zahraničí, jsou odměnou za celoroční poctivou práci všech učitelů a zaměstnanců školy.
Výroční zprávě školy a webovým stránkám školy věnujeme velkou pozornost, protože je to
mnohdy jediná možnost představit veřejnosti komplexní ukázky celoroční práce školy,
kvalitní práce pedagogů i úspěchů žáků.
K 1. 9. 2013 připravujeme dle zásad pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu
(ŠVP) vydání nového ŠVP, jelikož dochází k jeho zásadním změnám, které mění stávající
model vzdělávání žáků (změna hodinové dotace v učebním plánu, vznik nových vyučovacích
předmětů, nová integrace stávajících vzdělávacích obsahů). Do ŠVP bude začleněno výrazné
rozšíření nabídky volitelných předmětů pro žáky II. stupně, vyučovací předměty budou
doplněny o Standardy pro základní vzdělávání, Dopravní výchovu, Etickou výchovu a
Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. ŠVP
inovujeme o nové volitelné předměty tak, abychom od září vyšli co nejvíce vstříc zájmům
našich žáků. Mezi nové volitelné předměty patří Jazyk španělský, Jazyk ruský, Estetika a
Pěstitelství. Změnu zaznamenal předmět Domácnost, který je nabízen jako volitelný předmět,
kde se nevyučuje pouze vaření, ruční práce aj., ale také potřebné domácí práce, které vyžadují
zručnost, jako je práce se dřevem, kovem, s nátěry apod. Náš ŠVP bude navazovat na ŠVP
PV pro lepší návaznost předškolního a základního vzdělávání.
K dosahování výrazných výsledků pomáhá aktivní spolupráce vedení školy se zřizovatelem,
který nabízí škole dokonalý servis se širokou nabídkou aktivit pro vzdělávání pedagogů nebo
akcí pro žáky, aktivně a s výbornými výsledky se účastníme akcí města.
Velkou pozornost věnujeme vzdělávání nejen pedagogů, ale také vedení školy. Ředitelka
školy mimo vzdělávání pro zkvalitňování úrovně řídící práce navštěvuje kurz pro
koordinátory inkluze, který je zatím jediným projektem v ČR v historii. Jedním
z dlouhodobých cílů školy je vytvořit inkluzivní prostředí pro všechny děti a žáky.
Zástupkyně ředitelky zahájí studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, pedagogové si
prohlubují kvalifikaci během celého roku v oblastech svých aprobací.
Ředitelka školy a Mgr. Solná se věnují nad rámec školy publikační a posuzovatelské činnosti,
ředitelka školy je autorkou kapitol elektronické učebnice Nevšední matematika všedních dnů,
Mgr. Solná je autorkou odborných textů v oblasti administrativy.
Vedení školy aktivně spolupracuje s různými odbornými, profesními a sociálními orgány,
dlouhodobě spolupracuje se zahraničními polskými školami a partnery obcí Rytro, Bieruň,
Krzepice a Starokrzepice.
Škola dlouhodobě zajišťuje praxe pro studenty středních pedagogických škol, pedagogických
fakult a zájemcům z řad dospělých v rámci jejich rekvalifikačních kurzů v oblasti
administrativy.
V souladu se strategií rozvoje školy na léta 2010 – 2013 se nám začíná dařit realizovat některé
kroky směřující k obnovení důvěry opavské veřejnosti, a následně k většímu zájmu rodičů
208
o naši školu. V tomto úkolu pomáhá spolupráce s mateřskými školami v blízkém okolí nebo
pořádání společných akcí pro děti i jejich rodiče.
Trpělivě se snažíme budovat pozitivní image školy, úspěchy zveřejňujeme v různých
periodikách. Daří se nám prezentovat úspěchy a záměry naší školy v televizním vysílání.
Prezentace na veřejnosti a neustále aktualizované kvalitní webové stránky školy pomáhají
propagovat práci školy na veřejnosti tak, aby o svých kvalitách rodiče přesvědčila.
Ve školním roce 2013/2014 opět otevřeme přípravnou třídu pro děti s odkladem školní
docházky, která si získává oblibu u rodičů. Naplňováním kapacity školy jsme překonali počet
200 žáků na I. stupni, což svědčí o výrazně zlepšené propagaci školy i skvělé práci všech
pedagogů.
II. stupeň však pociťuje velký úbytek žáků odchodem silnějších ročníků. Nenaplněné třídy I.
stupně do roku 2010 přecházející na II. stupeň nestačí tento úbytek doplňovat. Tuto situaci
jsem musela řešit nepopulárními opatřeními, která se dotkla některých pedagogů. Ale i na II.
stupni zaznamenáváme drobný nárůst nových žáků, hlavně těch, co se stěhují s rodiči do
Opavy a kteří dají na doporučení našich rodičů, nebo se jim líbila propagace školy na webu.
Od vzniku nových stránek, to je od září 2010, k začátku školního roku 2013/2014 stránky
navštívilo téměř 66 tisíc návštěvníků, což představuje průměrně přes 20 tisíc návštěvníků
ročně.
Výsledky začíná přinášet naše snaha o propagaci školy a jejích aktivit v okolních obcích se
školami pouze s I. stupněm, kde naši práci nejen prezentujeme, ale začali jsme jim dodávat
také obnovený školní časopis Tukan s informacemi o škole a mnoha soutěžemi o ceny.
Věříme, že probíhající změny budou znamenat zvyšování prestiže naší školy a zájmu rodičů
nechat vzdělávat svoje děti právě u nás, v naší škole.
Prioritou školy je neustálé zkvalitňování podmínek pro vzdělání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a podmínky ke vzdělávání nadaných žáků. Velkou roli zde sehrává
funkční Školní poradenské pracoviště, ve kterém aktivně pracují školní metodik prevence,
obě výchovné poradkyně, speciální pedagog a školní psycholog, jejichž práce má jistě velký
vliv na snižující se počet zaznamenaných negativních jevů.
Při propagaci práce školy výrazně pomáhá aktivní školní parlament, který seznamuje své
spolužáky s vizí vedení školy a všemi připravovanými akcemi. V příštím roce chci častěji
navštěvovat schůzky školního parlamentu a naši spolupráci prohloubit.
Neustále pracujeme s informacemi z dotazníkového šetření předchozího roku a snaží se
v mezích možností naplňovat přání žáků a jejich zákonných zástupců. Letos se nám podařilo
zřídit školní bufet, k velké radosti našich žáků, ale některé, finančně náročnější projekty, však
vyžadují delší plánování pro svou realizaci.
Pro nízký počet žáků z vycházejících letošních 5. tříd se nám nepodaří otevřít Třídu pro 21.
století. Ta ale začíná zajímat některé rodiče žáků I. stupně, kteří mají zájem o zařazení svého
dítěte do tohoto typu vzdělávání.
209
Věnujeme velkou pozornost ověřování schopností a znalostí žáků formou různých testování.
Častější testování pomáhají žákům ,,naučit se a pochopit jazyk testů“ a lépe se v nich
orientovat. Učitelé i vedení školy výsledky podrobně vyhodnocují a dále s nimi pracují.
V letošním roce získali žáci mnoho pěkných výsledků, ale budeme pracovat především s těmi,
které nejsou tak dobré. Bližší rozbor veškerého letošního testování je v kapitole 12.7.
Daří se nám sjednocovat postupy při řešení kázeňských přestupků, všichni učitelé jsou si
vědomi, že nelze přehlížet a tolerovat nevhodné chování žáků nebo jejich agresivitu a že
mocno množství partnerů, kteří s naší školou spolupracují. Potvrzuje se předpoklad, že
k vybudování vysokého standardu poskytovaného vzdělávání vede cesta přes důsledné
působení na žáky a dodržování stanovených pravidel.
V průběhu školního roku mají žáci školy i děti v MŠ možnost zapojit se do práce mnoha
nabízených zájmových kroužků, jichž většina je poskytována zdarma. Také větší množství
nabízených volitelných předmětů a rozšíření JA již v oddělení předškolních dětí v MŠ a od
prvního ročníku žáci a jejich zákonní zástupci přivítali.
Přetrvávající nedostatek prostředků na nákup učebních pomůcek a na jejich modernizaci jsme
vyřešili - během prázdnin jsme nechali opravit další část poškozených učebnic, tentokrát pro
II. stupeň. Zde nám opět vyšlo vstříc Knihařství v Háji u Opavy. Pro školní rok 2013/2014
znamená nárůst ONIV možnost zakoupit nové učebnice pro cizí jazyky na I. i II. stupni.
V závěru mi však dovolte, milý čtenáři, zmínit se o úspěších, kterých naši žáci pod vedením
svých učitelů letos dosáhli.
Malí gymnasté a gymnastky Daniely Kurečkové dosáhli na nejvyšší příčky republikových
pohybových skladeb, i když zatím musí povyskočit, aby viděli na pódium. U nich vidím
obrovský potenciál, protože je porazili jedině o několik let starší závodníci. Tak jim držme
pěsti, ať se jim daří i nadále. Krásných výsledků na sportovním poli dosahuje se svými
svěřenci Vladislava Feilhauerová, vedoucí vychovatelka, která získává v házené mnohá
ocenění v národních i mezinárodních soutěžích. Martině Smijové a Jiřímu Plachkému, který
zároveň velmi dobře připravuje žáky na soutěže v technických dovednostech, se začíná dařit i
na atletických soutěžích, které byly dříve v naší škole poněkud opomíjeny.
Cennou práci vykonávají všichni pedagogové ve ŠD a ŠK, kde nabízejí žákům mnoho
zajímavých kroužků, čímž se jim daří naplňovat oddělení ŠD a ŠK, u kterých jsme museli,
pro zvýšený zájem o školské služby, požádat KÚ o navýšení kapacity.
Úžasné výsledky žáků v národních i mezinárodních výtvarných soutěžích dávají tušit, že
kolegyně Jana Hopjanová Chrásková se svými svěřenci ještě neřekla poslední slovo. Získat
tak prestižní ocenění, jako je Lidická růže, se podaří jen málokteré umělecké škole. Jana
Hopjanová Chrásková má spolu se svým Ekotýmem také obrovskou zásluhu na získání
prostředků z grantu MŽP ČR pro obnovu školní zahrady, kde vznikne přírodovědná učebna a
naučná stezka přístupná i veřejnosti. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout přírodní
arboretum, což je uprostřed sídliště jistě unikátní.
210
Velmi dobře si vedli malí výtvarníci 3. ročníku, které dovedla Alena Zapletalová
k nejvyššímu ocenění kolektivních prací v národní výtvarné soutěži organizace Varianty.
Podařilo se jí však také společně s kolegyní Alenou Wagnerovou připravit žáky v soutěži
Games 4 English tak, že získali 1. a 2. místo v kraji a 1. místo v České republice.
Kolegyní Jarmily Strakové a Evy Halfarové si velmi vážím pro jejich neúnavnou práci na
projektech, které přinášejí nejen finanční prostředky, ale také obohacují výuku našich žáků.
Projekt Dětské peníze Jarmily Strakové a Anny Tenglerové, která je také hlavním garantem
titulu Zdravá škola, ve spolupráci s firmou Optys, zvýší hravou formou finanční gramotnost
žáků na I. stupni.
Ziskem titulu Extratřída se pyšní se svými žáky Eva Halfarová. V projektu Tesca získala
prostředky na výtisk komixů s metodickým návodem, jak předcházet rizikovým situacím, se
kterými se mohou žáci setkat. Ty se žákovským parlamentem prezentuje opavským školám a
předávají k další prevenci.
Realizační tým a všichni pedagogové se zasloužili o to, že se od června pyšníme získáním
titulu Světová škola. Během celého školního roku se všichni pedagogové podíleli na
začleňování GRV témat do výuky a na přípravě akcí s multikulturní tématikou. Tato práce je
oceněna titulem, který zatím v historii získalo v ČR pouze 6 základních a necelých 20
středních škol.
Omluvám se všem pedagogům, které jsem nejmenovala, ale velmi si vážím práce všech, bez
nich by naše škola nebyla na takové úrovni, na které je.
Na závěr si dovolím poděkovat kolegyni Karin Solné za neúnavnou práci se žáky v psaní
ZAV, protože získání dvanácti medailí na mistrovství světa v psaní na klávesnici nemá ve
světě obdoby.
V závěrečných odstavcích sice nejsou všichni jmenováni, přesto se většina zaměstnanců školy
zasluhuje o zlepšení pověsti naší školy v očích veřejnosti a snaží se vytvořit našim žákům
bezpečné a zajímavé prostředí pro vzdělávání. Záměrně hovořím o všech zaměstnancích,
protože bez správních zaměstnanců bychom neměli vytvořeno tak pěkné a čisté školní
prostředí.
Popsané úspěchy hovoří za vše. Velmi děkuji všem pedagogům a zaměstnancům školy za
jejich práci a vážím si, že mohu být součástí takového kolektivu, jako je v naší škole.
Mgr. Ivana Chramostová, ředitelka školy
211
Příloha č. 1
Vyhodnocení preventivních aktivit za školní rok 2012/2013
(Dotazník pro: Pedagogicko-psychologická poradna Opava, příspěvková organizace, Rybí trh
7-8, 746 01)
Název a adresa školy: ZŠ a MŠ Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace
Počet žáků ve škole (k 30. 9. 2012): 331
ZŠ úplná
ZŠ neúplná
SŠ s maturitou
SŠ bez maturity
ŠMP :
Jméno: Eva Halfarová
Telefon: 605 75 28 83
E-mail: [email protected]
Kumulovaná funkce:
vychovatel, jiná
ANO / NE
Pokud ano, se kterou funkcí: výchovný poradce,
Finanční ohodnocení: ANO / NE / NEVÍM
Vlastní kabinet ŠMP: sám / s VP / s více kolegy
Specializační studium pro ŠMP (min 250 hod): ANO / NE
studovat
Specializační studium absolvováno v roce: 2011
Konzultační hodiny:
studuji / plánuji / neplánuji
vzdělavatelem: KVIC Opava
ANO / NE
Školní poradenské pracoviště:
ANO / NE
funguje / nefunguje
Školní preventivní tým:
ANO / NE
funguje / nefunguje
Školní psycholog:
2hod měsíčně
ANO Jméno: Mgr.L.Prosková
- interní / externí, výše úvazku:
NE
Školní speciální pedagog: ANO Jméno: K.Bjačková
úvazku:0,8hod
NE
212
-
interní / externí,
výše
Finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování:
Žádáno ve výši: 30.000Kč Tesco – projekt Extratřída
Získaná částka: 24 000Kč
Škola aplikuje specializované programy směrem k výchovně problémovým a sociálně
handicapovaným jedincům :
Přípravné třídy:
ANO / NE
počet tříd: 1
počet asistentů: 1
Specializované třídy pro VPU: ANO / NE
počet tříd:
počet asistentů:
Rómský asistent:
ANO / NE
počet tříd: 1
počet asistentů: 1
Jiné projekty a programy:
ANO / NE
počet tříd:
počet asistentů:
které: integrace žáka s tělesným postižením, projekt Od integrace k inkluzi.
Uveďte, o která témata je mezi pedagogy největší zájem (vzdělávání):
Šikana, kyberšikana, snižování agresivity, neukázněnost třídy, řešení konfliktů, záškoláctví,
romská problematika, komunikace s rodiči, poruchy přijmu potravy, sexuální výchova,
závislostní chování, jiné (doplňte):
Výskyt řešených rizikových forem chování v daném školním roce (jen řešené případy):
Omluvené hodiny:
16 204
Neomluvené hodiny:
31
Podezření na skryté záškoláctví:
ANO / NE
Snížená známka z chování: 2. stupeň:
Zneužití alkoholu:
331
počet hodin:16 204
počet žáků:
6
počet hodin: 31
počet žáků:
1
počet hodin: 23
počet žáků: 3
počet hodin:
3. stupeň: počet žáků: 0
počet hodin:
0
Zneužití ostatních drog:
počet žáků:
počet žáků:
0
počet případů:
počet žáků:
počet případů:
Agresivní, násilné chování:
počet žáků: 4
počet případů: 2
Šikana:
počet žáků: 3
počet případů: 2
kyberšikana:
počet žáků:
počet případů:
netolismus:
počet žáků:
počet případů:
Problémové chování spojené s PC:
213
Krádeže:
Sebepoškozování:
0
počet žáků:
počet případů: 3
počet žáků:
počet případů:
Jiné (uveďte): kouření v okolí školy
Další aktivity, informace, změny, projekty, ocenění:
Projekty Světová škola- získání certifikátu, Extratřída- finance na tisk brožur s preventivní
tématikou, Multikultura- návštěvy cizinců ve škole, Charitativní projekty a charita.
214
Příloha č. 2
Profil Škola 21
Indikátor
Aktuální stav k 3. 9. 2012
Plánovaný stav k 2. 9. 2013
1. řízení a plánování
role ICT ve
vizi školy
Využití ICT hraje významnou roli ve
vizi a je plně zahrnuto do koncepce
rozvoje školy.
Vize je sdílena celou školou včetně
žáků.
Je
aktivně
ověřována
každodenní praxí a šířena ven.
Návrh opatření:
Komentář:
ICT plán
Plán je vyvíjen specializovaným
týmem. Jeden učitel (ICT koordinátor)
nebo
skupina
učitelů
přebírá
iniciativu, přípravu i realizaci plánu
ve škole.
Plán je komplexně integrován do
celého ŠVP. Proces je aktivně
podporován vedením školy a
akceptován všemi zaměstnanci. ICT
koordinátor
podporuje
využití
technologií v celé škole.
Návrh opatření:
Komentář:
Pozornost je zaměřena na podporu
využití ICT v různých výukových
aktivitách školy.
využití ICT
ve výuce
Pozornost je zaměřena na komplexní
zapojení ICT do výukového procesu
a
na
zkoumání
nových
a
efektivnějších přístupů.
Návrh opatření:
Komentář:
akceptace
přijaté
strategie
Škola průběžně vyvíjí a schvaluje své
plány na využití ICT prostřednictvím
opakujících se jednání a porad se
zaměstnanci,
žáky,
rodiči
a
zřizovatelem. Všichni zúčastnění jsou
obeznámeni s obsahem.
215
Škola přizpůsobuje plány rozvoje
inovativnímu využití ICT a daří se jí
je naplňovat. Dochází k posilování
etického a odpovědného přístupu k
technologiím. Případy zneužití ICT
jsou ojedinělé a celou komunitou
aktivně odsuzované.
Návrh opatření:
Komentář:
specifické
vzdělávací
potřeby
Škola podporuje zavádění různých
metodických postupů využití ICT s
cílem usnadnit žákům odlišných
vlastností a specifických potřeb
dosažení výukových cílů.
Škola má implementován plně
inkluzivní model využití ICT
(případně i dalších specializovaných
pomůcek)
dovolující
každému
žákovi rozvoj podle osobního
vzdělávacího plánu.
Návrh opatření:
Komentář:
2. ICT ve Školním vzdělávacím programu
porozumění
učitelů
Většina učitelů chápe, jak začlenit
ICT do ŠVP, a ví, jak lze s jejich
pomocí zlepšit kvalitu výuky.
Všichni učitelé si určují vlastní
metody výukového využití ICT a
umí je aplikovat v praxi.
Návrh opatření:
Komentář:
vzdělávací
plán
Škola nejen integrovala ICT do
výuky,
ale
věnuje
čas
též
soustavnému hledání dalších možností
zdokonalení stávajících postupů.
Návrh opatření:
Komentář:
zkušenosti
většiny
učitelů
Učitelé využívají ICT tak, aby žáci
měli možnost se vzdělávat formou
konstruktivně pojatých předmětových
i mezipředmětových aktivit.
Návrh opatření:
Komentář:
216
Výukové metody využívající ICT
jsou orientovány na žáka. Všude ve
škole
se
vyskytují
důkazy
skutečných,
na
poznávání
orientovaných aktivit a spolupráce.
zkušenosti
většiny
žáků
Žáci využívají ICT při vyučování
soustavně a jsou (kromě etických
pravidel) vedeni ke vzájemné
spolupráci.
Soustavné využívání ICT žáky vede
k tvorbě vlastních digitálních obsahů
a e-portfolií. Výuková spolupráce jde
nad rámec vlastní školy. Etická
pravidla jsou většinově akceptována.
Návrh opatření:
Komentář:
specifické
vzdělávací
potřeby
Učitelé si uvědomují, že ICT může
pomáhat žákům se specifickými
(zvláštními) potřebami.
Učitelé využívají ICT cíleně k
podpoře výuky žáků, kteří mají
krátkodobě
nebo
dlouhodobě
problémy.
Návrh opatření:
Komentář:
3. profesní rozvoj
Jen někteří učitelé mají
vzdělávat se v oblasti ICT.
zájem
Většina učitelů má zájem o profesní
růst v oblasti ICT a zúčastňuje se
především
vzdělávacích
akcí
organizovaných v rámci školy.
Potřeby profesního rozvoje v oblasti
ICT určuje všem zaměstnancům
vedení školy (nebo ICT koordinátor).
Program profesního rozvoje v oblasti
ICT je připravován v souladu s
potřebami ŠVP soustavně všemi
učiteli ve spolupráci s ICT
koordinátorem.
uvědomění
a zapojení
Návrh opatření:
Komentář:
plánování
Návrh opatření:
Komentář:
zaměření
Většina učitelů se účastní školení
zaměřeného na využití ICT ve
vzdělávání.
217
Škola po dohodě se zaměstnanci
připravuje
program
profesního
rozvoje na základě plánu rozvoje
celé školy a v souladu s jejími
specifickými potřebami.
Návrh opatření:
Komentář:
Mezi učiteli je vzrůstající tendence
využívat ICT ve výuce a zdokonalovat
se.
Většina učitelů ví, jak využívat ICT
ve výuce, snaží se stále zdokonalovat
a pomáhat kolegům.
sebedůvěra
Návrh opatření:
Komentář:
neformální
způsoby
profesního
rozvoje
Ke sdílení nápadů a příkladů dobré
praxe dochází jen mezi některými
učiteli.
Ke sdílení nápadů a příkladů dobré
praxe mezi všemi učiteli dochází
často, a to jak osobně, tak online.
Návrh opatření:
Komentář:
4. integrace ICT do života školy
dostupnost
ICT jsou ve škole stále a všude
pohotově k dispozici jak učitelům, tak
žákům
(typicky
s
podporou
bezdrátové sítě).
Učitelé, žáci i širší školní komunita
využívají ICT pro vzájemné spojení i
pro přístup do školy odkudkoliv a
kdykoliv.
Návrh opatření:
Komentář:
ICT jsou využívány ve všech
výukových aktivitách školy, kde je
jejich nasazení přínosné.
Škola prezentuje a sdílí příklady
dobré praxe i mimo rámec vlastní
školní komunity.
využití
Návrh opatření:
Komentář:
metodická
Vedení školy výukové využití ICT
218
Koordinátor ICT učí ostatní učitele
podpora
nesleduje. ICT koordinátor, pokud
existuje, je chápán hlavně jako
správce sítě a údržbář.
ovládat počítače a pomáhá jim se
školní administrativou.
Návrh opatření:
Komentář:
prezentace
na internetu
Školní web je vytvářen využitím
vhodného redakčního systému a
obsahuje nejen aktuální informace, ale
též materiály vytvořené jak učiteli, tak
žáky.
K
vytvoření
komunikativního
prostředí škola využívá vhodný
počítačový
systém,
jehož
prostřednictvím celá školní komunita
publikuje pravidlům neodporující a
výuku
podporující
materiály
prokazující dosažení výukových cílů.
Návrh opatření:
Komentář:
e-Learning
Všichni učitelé jsou vedeni k tomu,
aby digitální výukové materiály
poskytovali žákům prostřednictvím
internetu.
Škola používá specializovaný systém
řízení výuky (LMS) dovolující
kombinovat prezenční a distanční
formy výuky.
Návrh opatření:
Komentář:
spojení
vnějším
světem
s
Kromě běžné komunikace nabízí
škola širší školní komunitě pravidelně
aktualizované informace o sobě. Do
komunikace s vnějším světem se
zapojují i učitelé – např. formou
osobních či třídních blogů.
Celá školní komunita úspěšně
používá k výukovým účelům
nejnovější
nástroje
internetové
komunikace (včetně sociálních sítí).
Cílem je do výukových aktivit
zapojit širší okolí včetně rodičů,
expertů, pamětníků apod.
Návrh opatření:
Komentář:
projekty
Škola pravidelně realizuje jednotlivé
či celoškolní projekty využívající ICT.
219
Škola má zkušenosti s integrací ICT
do mezipředmětových aktivit a
větších rozsáhlejších projektů (např.
eTwinning nebo Comenius). Tyto
aktivity jsou součástí ŠVP.
Návrh opatření:
Komentář:
ICT jako pracovní nástroj nutný k
realizaci výukové činnosti na půdě
školy (informační zdroje, zpracování
dat, tvorba dokumentů).
pohled
žáka
ICT plně integrovány téměř do všech
činností tak, že jejich přítomnost je
chápána jako samozřejmost.
Návrh opatření:
Komentář:
5. ICT infrastruktura
Existuje pouze základní
plánování nákupu ICT.
stupeň
Plán nákupu ICT sleduje více
souvislostí.
Kromě
ceny
též
standardizaci vybavení, záruční
podmínky, ekologickou likvidaci
apod.
Všechny prostory školy a všechny
počítače jsou připojeny do lokální sítě
a jejím prostřednictvím do internetu.
Zároveň je řešen přístup k výukovým
materiálům a síťovým zdrojům uvnitř
i vně školy.
Všechna data vztahující se k výuce
(např. e-portfolio) jsou k dispozici z
libovolného počítače kdekoli na
internetu v případě, že má uživatel
oprávnění s nimi nakládat. Uživatel
se vůbec nezabývá tím, kde jsou data
fyzicky uložena.
plán
pořizování
ICT
Návrh opatření:
Komentář:
LAN
internet
a
Návrh opatření:
Komentář:
technická
podpora
Technická podpora je celoročně
zabezpečena, zajišťuje stabilní provoz
220
Technická podpora je řešena
systémově, zajišťuje stabilní provoz
a zabývá se též dalším technickým
rozvojem.
infrastruktury a je zaměřena na její
koncepční rozvoj v souladu s ŠVP.
Návrh opatření:
Komentář:
digitální
učební
materiály
Učitelé digitální učební materiály
nejen vyhledávají a používají, ale též
k vlastní potřebě upravují a vytvářejí
nové, které následně sdílejí s
ostatními
(např.
na
<a
href="http://dum.rvp.cz/">DUM</a>).
Návrh opatření:
Komentář:
ICT
vybavení
Pronikání ICT do života školy
směřuje
k
všudypřítomnému
využívání prezentačních i mobilních
zařízení učiteli i žáky.
Návrh opatření:
Komentář:
Škola se problematikou legálnosti
svého softwaru zabývá a plánuje
nákup licencí spolu s nákupem
hardwaru.
licence
Návrh opatření:
Komentář:
221
Na všech školních počítačích je k
dispozici potřebný software, který je
legální. Existuje systém evidence
softwaru pro případný softwarový
audit.
Příloha č. 3
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2012
list č. 1, 3
Příloha č. 4
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
list č. 4-7
222

Podobné dokumenty