údaje o bezpečnosti při práci s materiálem polyester urethane 5528a

Transkript

údaje o bezpečnosti při práci s materiálem polyester urethane 5528a
Datum poslední revize APRIL 2013
Upraveno 4
ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM
POLYESTER URETHANE 5528A
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní název
Číslo výrobku
POLYESTER URETHANE 5528A
UR5528A, EUR5528K5K, EUR5528RP50G, EUR5528RP250G, EUR5528RP250GE, ZE
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití
Použití, která se nedoporučují
Pryskyřice.
V této chvíli nemáme informace o omezení použití . Budou zahrnuty v bezpečnostním listu až
budou k dispozici
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel
H K WENTWORTH PTY LIMITED
P.O. BOX 339
BROOKVALE, NSW 2100
AUSTRALIA
02 9938 1566
02 9938 1467
GENERAL MANAGER
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
+44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT Mon – Fri
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace (1999/45/EHS)
Není klasifikováno.
2.2 Prvky označení
Vety O Oznacení Specifické Rizikovosti
Pokyny Pro Bezpecné Nakládání
NC
Není klasifikováno.
NC
Není klasifikováno.
2.3 Další nebezpečnost
Nejedná se o látku PBT/vPvB podle stávajících kritérií EU.
ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.2 Směsi
Poznámky Ke Složení
Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels Ingrediants are
registered on AICS
ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci
Vdechování
Vyneste okamžitě exponovanou osobu na čerstvý vzduch. Udržujte postiženou osobu v teple a klidu. Přivolejte okamžitě
lékařskou pomoc.
Požití
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Okamžitě vypláchněte ústa a zajistěte čerstvý vzduch. Okamžitě přivolejte lékařskou
pomoc!
1/ 6
POLYESTER URETHANE 5528A
Kontankt s kůží
Odneste postiženou osobu od zdroje kontaminace. Svlékněte znečištěný oděv. Okamžitě omyjte kůži mýdlem a vodou. Při
jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc.
Kontakt s očima
Okamžitě omývejte oči velkým množstvím vody při rozevřených očních víčkách. Nezapomeňte před vyplachováním
odstranit z očí kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování nejméně 15 minut. Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte
lékařskou pomoc.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Ošetřete podle symptomů.
ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Hasiva
Hasicí prostředky
Požár možno uhasit za použití: Vodní tříšť, mlha nebo mlžný opar. Pěna. Prášek.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečné produkty hoření
Při termickém rozkladu nebo spalování se mohou uvolňovat kysličníky uhlíku a jiné jedovaté plyny nebo páry.
Neobvyklá Nebezpecí Pri PožÁru A Výbuchu
Není zaznamenáno žádné mimořádné nebezpečí ohně nebo výbuchu.
Zvláštní nebezpečí
Při hoření mohou vznikat toxické plyny (COx, NOx).
5.3 Pokyny pro hasiče
Zvláštní Postupy Pri Hašení
Žádný zvláštní postup hašení požáru není udán.
Ochranné prostředky pro hasiče
V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Noste ochranný oděv, jak je popsáno v bodě 8 tohoto bezpečnostního listu.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků ani půdy.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Dobře větrejte. Používejte nutné prostředky osobní ochrany. Nechte vsáknout do vermikulitu, suchého písku nebo hlíny a
dejte do kontejnerů.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Noste ochranný oděv, jak je popsáno v bodě 8 tohoto bezpečnostního listu.
ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Vyvarujte se rozlití a kontaktu s kůží a očima. Dobře větrejte, vyvarujte se vdechování par. Překročí-li znečištění vzduchu
přijatou hladinu, používejte schválený respirátor. Osoby náchylné k alergickým reakcím by neměly pracovat s tímto
výrobkem.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu na suchém, chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte pouze v
původním obalu. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv, hnojiv a jiného citlivého materiálu.
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití
Určená použití pro tento výrobek jsou podrobně popsána v oddíle 1.2.
ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
2/ 6
POLYESTER URETHANE 5528A
8.1 Kontrolní parametry
8.2 Omezování expozice
Ochranné prostředky
Podmínky procesu
Používejte technickou kontrolu na omezení znečištění vzduchu na povolenou hranici expozice. Zajistěte pohotovostní oční
sprchu.
Technická opatření
Zajistěte přiměřenou ventilaci, včetně vhodného místního odsávání, aby byla jistota, že nebudou překročeny maximálně
přípustné koncentrace.
Ochrana dýchacích orgánů
Když znečištění vzduchu překročí přijatelnou hranici, musí být použita respirační ochrana. Doporučuje se používat
respirátor s kombinovaným filtrem, typ A2/Р2. EN14387 Při rozprašování používejte vhodný respirátor s přívodem vzduchu.
Ochrana rukou
Používejte ochranné rukavice vyrobené z: Guma, neoprén nebo PVC. Nejvhodnější rukavice je třeba volit po konzultaci s
jejich dodavatelem, který může podat informace o době penetrace materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Gloves should
conform to EN374
Ochrana očí
Noste osvědčené protichemické bezpečnostní brýle tam, kde se dá rozumně předpokládat expozice očí. EN166
DalšÍ Ochranná Opatrení
Noste vhodný oděv, aby se zcela zabránilo kontaktu s kapalinou a opakovanému, nebo delšímu kontaktu s párou.
Hygienická opatření
NEKUŘTE NA PRACOVIŠTI! Umyjte se po každé pracovní směně a před každým jídlem, kouřením a použitím toalety.
Pokud se kůže znečistí, okamžitě ji omyjte vodou a mýdlem. Okamžitě odstraňte každý oděv, který se znečistí. Při
používání nejezte, nepijte ani nekuřte.
ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vnější vzhled
Barva
Zápach
Bod tavení (°C)
Relativní hustota
Teplota vzplanutí (°C)
Teplota samovznícení (°C)
Viskózní
Černý.
Aromatický.
200 (392 F)
1.02 @ 20 °C (68 F)
275 (527 F) CC (uzavřená miska).
395 (743 F)
9.2 Další informace
Žádné.
ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
S tímto výrobkem nejsou spojena žádná zvláštní nebezpečí reaktivity.
10.2 Chemická stabilita
Stabilní za normálních teplot.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Není k dispozici.
Nebezpecná Polymerizace
Nepolymerizuje.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
3/ 6
POLYESTER URETHANE 5528A
Vyvarujte se žáru, plamenů a jiných zápalných zdrojů.
10.5 Neslučitelné materiály
Materiály, Jichž Je Treba Se Vyvarovat
Žádné neslučitelné skupiny nejsou uvedeny.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Vysoké teploty uvolňují: Dráždivé plyny/páry/dýmy z: Kysličník uhličitý (CO2). Kysličník uhelnatý (CO).
ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxikologických účincích
Ostatní Úcinky Na Zdraví
U této látky nejsou prokázány karcinogenní vlastnosti.
Požití
Může způsobit bolesti žaludku nebo zvracení.
Kontankt s kůží
Dráždí kůži. Může způsobit podráždění kůže/ekzém.
Kontakt s očima
Dráždí oči.
Varování Ohledne Zdraví
Žádný zvláštní akutní nebo chronický zdraví nepříznivý účinek není zaznamenán, nicméně tato chemikálie může přesto mít
škodlivý vliv na lidské zdraví, ať už všeobecně, nebo na určité osoby mající již předem existující, nebo skryté zdravotní
problémy.
Toxikologické informace o složkách.
Branched Polyalcohol
Akutní toxicita:
Akutní toxicita (orální LD50)
> 5000 mg/kg Potkan
ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE
Ekotoxicita
Není považováno za nebezpečné pro životní prostředí.
12.1 Toxicita
Ekologické informace o složkách.
Branched Polyalcohol
Akutní toxicita – ryby
LC50 96 hodiny > 100 mg/l Brachydanio rerio (Danio pruhované)
Akutní toxicita – vodní bezobratlí
EC50 48 hodiny > 100 mg/l Daphnia magna
Akutní toxicita – vodní rostliny
IC50 72 hodiny > 100 mg/l Scenedesmus subspicatus
Akutní toxicita – mikroorganismy
EC50 > 1000 mg/l Aktivovaný kal
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Rozložitelnost
U tohoto výrobku nejsou údaje o jeho rozložitelnosti.
12.3 Bioakumulační potenciál
Bioakumulativní potenciál
Údaje o bioakumulaci nejsou udány.
12.4 Mobilita v půdě
4/ 6
POLYESTER URETHANE 5528A
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Tento výrobek neobsahuje žádné látky PBT ani vPvB.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1 Metody nakládání s odpady
Rozsypaný (rozlitý) materiál a jeho zbytky se likvidují v souladu s požadavky příslušných místních úřadů.
ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Všeobecné
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu (IMDG,
IATA, ADR/RID).
Informace O Silnicní Doprave
Není klasifikováno
Informace O Železnicní Doprave
Není klasifikováno.
Informace O Námorní Doprave
Není klasifikováno.
Informace O Letecké Doprave
Není klasifikováno.
14.1 Číslo OSN
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR/RID/ADN Třída
Není klasifikovaný pro dopravu.
Oznacení Pri Doprave
Žádný varovný dopravní štítek se nevyžaduje.
14.4 Obalová skupina
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
Látka OhrožUjící ŽIvotní Prostredí/ZnecišTuje More
Ne.
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
Nejsou požadovány žádné informace.
ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo
směsi
Povolování (hlava VII nařízení č. 1907/2006)
Žádná zvláštní povolení nejsou pro tento produkt uvedena.
Omezení (hlava VIII nařízení č. 1907/2006)
Žádná zvláštní omezení používání nejsou pro tento produkt uvedena.
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.
ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE
Vydáno
Datum poslední revize
Upraveno
SDS č.
Helen O'Reilly
APRIL 2013
4
10876
5/ 6
POLYESTER URETHANE 5528A
Vety O Oznacení Specifické Rizikovosti - Plné Znení
NC
Není klasifikováno.
Plné Standardní Vety O Nebezpecnosti
Odvolání
Tato informace se týká pouze tohoto specificky uvedeného materiálu a nemusí platit pokud se tento materiál používá v kombinaci s jakýmikoli jinými
materiály, nebo procesy. Tato informace je dle nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti přesná a spolehlivá k uvedenému datu. Nicméně se
neposkytuje žádná záruka ohledně její přesnosti, spolehlivosti a úplnosti. Je zodpovědností uživatele se rozhodnout o vhodnosti takové informace pro
jeho vlastní potřebu.
6/ 6
Datum poslední revize APRIL 2013
Upraveno 4
ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM
POLYESTER URETHANE 5528B
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní název
Číslo výrobku
POLYESTER URETHANE 5528B
UR5528B, EUR5528K5K, EUR5528RP50G, EUR5528RP250G, EUR5528RP250GE, ZE
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití
Použití, která se nedoporučují
Pryskyřice.
V této chvíli nemáme informace o omezení použití . Budou zahrnuty v bezpečnostním listu až
budou k dispozici
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel
ELECTROLUBE. A division of HK
WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE
LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
[email protected]
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
+44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT Mon – Fri
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace (ES 1272/2008)
Fyzikální a chemická
nebezpečí
Lidské zdraví
Není klasifikováno.
Acute Tox. 4 - H332;Skin Irrit. 2 - H315;Eye Irrit. 2 - H319;Resp.
Sens. 1 - H334;Skin Sens. 1 - H317;Carc. 2 - H351;STOT Single 3 H335;STOT Rep. 2 - H373
Životní prostředí
Není klasifikováno.
Klasifikace (1999/45/EHS)
Xn;R20, R48/20. Carc. Cat. 3;R40. R42/43. Xi;R36/37/38.
Plné znění R-vět a vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16.
2.2 Prvky označení
Obsahuje
METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE
Oznacení V Souladu S (ES) C. 1272/2008
Signálním Slovem
Nebezpečí
Standardní Vety O Nebezpecnosti
H315
H317
Dráždí kůži.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
1/ 8
POLYESTER URETHANE 5528B
H319
H332
H334
Způsobuje vážné podráždění očí.
Zdraví škodlivý při vdechování.
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo
dýchací potíže.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Podezření na vyvolání rakoviny.
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici.
H335
H351
H373
Pokyny Pro Bezpecné Zacházení
P285
P280
P305+351+338
P313
P314
P342+311
Doplnující Pokyny Pro Bezpecné Zacházení
P271
P260
P304+341
P333+313
Doplňující informace na štítku
EUH204
V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu
dýchacích cest.
Používejte ochranné rukavice a ochranu očí a obličeje.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přidýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Nevdechujte páry/aerosoly.
PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na
čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
2.3 Další nebezpečnost
Nejedná se o látku PBT/vPvB podle stávajících kritérií EU.
ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.2 Směsi
METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE
Číslo CAS: 26447-40-5
80-100%
Číslo ES: 247-714-0
Klasifikace (ES 1272/2008)
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Resp. Sens. 1 - H334
Skin Sens. 1 - H317
Carc. 2 - H351
STOT Single 3 - H335
STOT Rep. 2 - H373
Klasifikace (67/548/EHS)
Carc. Cat. 3;R40
Xn;R20,R48/20
Xi;R36/37/38
R42/43
Plné znění R-vět a vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16.
Poznámky Ke Složení
Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels Ingrediants are
registered on AICS
ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci
Vdechování
Vyneste okamžitě exponovanou osobu na čerstvý vzduch. Zajistěte čerstvý vzduch, teplo a klid, nejlépe v pohodlně
vzpřímené poloze vsedě. Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. Pokud se objeví dýchací problémy,
použijte umělé dýchání nebo kyslík. Pamatujte, že symptomy plicního edému (dýchací potíže) se mohou projevit až do 24
hodin po expozici. Ihned přivolejte záchrannou službu.
2/ 8
POLYESTER URETHANE 5528B
Požití
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Okamžitě vypláchněte ústa a zajistěte čerstvý vzduch. Okamžitě přivolejte lékařskou
pomoc!
Kontankt s kůží
Odneste postiženou osobu od zdroje kontaminace. Okamžitě svlékněte znečištěný oděv. Okamžitě omyjte kůži mýdlem a
vodou. Přivolejte neprodleně lékařskou pomoc, pokud se objeví symptomy po omytí.
Kontakt s očima
Okamžitě omývejte oči velkým množstvím vody při rozevřených očních víčkách. Nezapomeňte před vyplachováním
odstranit z očí kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut a poskytněte lékařskou pomoc. Při jakýchkoli
trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Vdechování
Může způsobit dýchací potíže astmatického charakteru.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Ošetřete podle symptomů.
ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Hasiva
Hasicí prostředky
Požár možno uhasit za použití: Vodní tříšť, mlha nebo mlžný opar. Pěna. Prášek.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečné produkty hoření
Při termickém rozkladu nebo spalování se mohou uvolňovat kysličníky uhlíku a jiné jedovaté plyny nebo páry.
Neobvyklá Nebezpecí Pri PožÁru A Výbuchu
Oheň způsobuje tvorbu toxických plynů.
Zvláštní nebezpečí
Oheň tvoří: Dráždivé plyny/páry/dýmy z: Kyanovodík (HCN). Oxidy dusíku (NOx).
5.3 Pokyny pro hasiče
Zvláštní Postupy Pri Hašení
Nedýchejte páry z ohně. Používejte ochrannou masku na stlačený vzduch, pokud se výrobek dostal do ohně.
Ochranné prostředky pro hasiče
V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Noste ochranný oděv, jak je popsáno v bodě 8 tohoto bezpečnostního listu.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků ani půdy.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pokud zacházíte s uniklým materiálem, seznamte se laskavě s oddílem pojednávajícím o vhodných ochranných
opatřeních. Používejte nutné prostředky osobní ochrany. Zastavte únik pokud to není nebezpečné. Spláchněte velkým
množstvím vody na čisté místo určené pro uniklý materiál. Neznečišťujte vodní zdroje či kanály.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Noste ochranný oděv, jak je popsáno v bodě 8 tohoto bezpečnostního listu. Další informace o zdraví škodlivých účincích
viz bod 11. Zneškodňování odpadu viz bod 13.
ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
3/ 8
POLYESTER URETHANE 5528B
Osoby s poškozenou funkcí plic by neměly pracovat s tímto preparátem. Osoby náchylné k alergickým reakcím by neměly
pracovat s tímto výrobkem. Zamezte tvoření mlžných oparů/aerosolů. Vyvarujte se vdechování par/aerosolů a kontaktu s
kůží a očima. Dobře větrejte, vyvarujte se vdechování par. Překročí-li znečištění vzduchu přijatou hladinu, používejte
schválený respirátor. Při práci, při níž se tvoří výpary, používejte mechanické větrání. Rozprašování je pouze dovoleno v
uzavřených systémech, v rozprašovacích komorách a spray-boxech s přiměřenou ventilací. Zařízení na vyplachování očí a
pohotovostní sprcha musí být v dosahu při práci s tímto výrobkem.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Uchovávejte pouze v původním obalu. Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu na suchém, chladném, dobře
větraném místě. Chraňte před horkem, jiskrami a otevřeným ohněm.
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití
Určená použití pro tento výrobek jsou podrobně popsána v oddíle 1.2.
ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Kontrolní parametry
8.2 Omezování expozice
Ochranné prostředky
Podmínky procesu
Používejte technickou kontrolu na omezení znečištění vzduchu na povolenou hranici expozice. Zajistěte pohotovostní oční
sprchu.
Technická opatření
Zajistěte dostatečnou ventilaci během operací, při nichž se tvoří pára. Zajistěte přiměřenou ventilaci, včetně vhodného
místního odsávání, aby byla jistota, že nebudou překročeny maximálně přípustné koncentrace.
Ochrana dýchacích orgánů
Když znečištění vzduchu překročí přijatelnou hranici, musí být použita respirační ochrana. Doporučuje se používat
respirátor s kombinovaným filtrem, typ A2/Р2. EN14387 Při rozprašování používejte vhodný respirátor s přívodem vzduchu.
Ochrana rukou
Používejte ochranné rukavice vyrobené z: Guma, neoprén nebo PVC. Nejvhodnější rukavice je třeba volit po konzultaci s
jejich dodavatelem, který může podat informace o době penetrace materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Gloves should
conform to EN374
Ochrana očí
Noste osvědčené protichemické bezpečnostní brýle tam, kde se dá rozumně předpokládat expozice očí. EN166
DalšÍ Ochranná Opatrení
Noste vhodný oděv, aby se zcela zabránilo kontaktu s kapalinou a opakovanému, nebo delšímu kontaktu s párou.
Hygienická opatření
NEKUŘTE NA PRACOVIŠTI! Umyjte se po každé pracovní směně a před každým jídlem, kouřením a použitím toalety.
Okamžitě odstraňte každý oděv, který se znečistí. Pokud se kůže znečistí, okamžitě ji omyjte. Při používání nejezte,
nepijte ani nekuřte.
Kontroly zatížení životního prostředí
Se zbytky a prázdnými obaly je nutno zacházet jako s nebezpečným odpadem, a to v souladu s místními a národními
předpisy.
ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vnější vzhled
Barva
Zápach
Rozpustnost
Bod tavení (°C)
Relativní hustota
Tlak páry
Viskózní Kapalina
Hnědý.
Zatuchlý (plesnivý).
Nerozpustný ve vodě
<0 (32 F)
1.22 @ 20 °C (68 F)
1300 kPa @ 25 °C (77 F)
4/ 8
POLYESTER URETHANE 5528B
Teplota vzplanutí (°C)
Teplota samovznícení (°C)
>200 (392 F) CC (uzavřená miska).
>260 (500 F)
9.2 Další informace
ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Prudce reaguje se silnými kyselinami, zásadami, organickými chemikáliemi a určitými kombinacemi kovů.
10.2 Chemická stabilita
Stabilní za normálních teplot.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Nebezpecná Polymerizace
Nepolymerizuje.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Vyvarujte se žáru, plamenů a jiných zápalných zdrojů. Prudce reaguje se silnými kyselinami, zásadami, organickými
chemikáliemi a určitými kombinacemi kovů.
10.5 Neslučitelné materiály
Materiály, Jichž Je Treba Se Vyvarovat
Voda, pára, vodní směsi. Silné kyseliny.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Vysoké teploty uvolňují: Toxické plyny/páry/dýmy: Kysličník uhličitý (CO2). Kysličník uhelnatý (CO). Kyanovodík (HCN).
ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxikologických účincích
Toxická Dávka 1 – LD 50
>2000 mg/kg (orální-krysa)
Akutní Toxicita - LC 50
490 mg/l/4hod. (inh-krysa)
Ostatní Úcinky Na Zdraví
Karcinogenní kategorie 3.
Další informace
Žádná zvláštní nebezpečí pro zdraví se neuvádějí.
Vdechování
Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Může vyvolat senzibilizaci při
vdechování.
Požití
Může způsobit bolesti žaludku nebo zvracení.
Kontankt s kůží
Dráždí kůži. Delší nebo opakovaná expozice může způsobit silné podráždění. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Kontakt s očima
Dráždí oči.
Toxikologické informace o složkách.
METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE (CAS: 26447-40-5)
Toxická Dávka 1 – LD 50
5000 mg/kg (orální-krysa)
Toxická Dávka 2 – LD 50
5000 mg/kg (ipr-krysa)
Akutní Toxicita - LC 50
370 mg/l/4hod. (inh-krysa)
5/ 8
POLYESTER URETHANE 5528B
ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE
Ekotoxicita
Není považováno za nebezpečné pro životní prostředí. U tohoto polymeru se předpokládá nízká toxicita.
12.1 Toxicita
LC50, 96 Hodin, Ryby, mg/l
>1000
Akutní toxicita – ryby
LC0 96 hodiny > 1000 mg/l
EC50, 48 Hodin, Dafnie, mg/l
>500
Akutní toxicita – vodní bezobratlí
EC0 > 500 mg/l Daphnia magna
Akutní toxicita – vodní rostliny
EC0 72 hodiny 1640 mg/l Scenedesmus subspicatus
Ekologické informace o složkách.
METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE (CAS: 26447-40-5)
LC50, 96 Hodin, Ryby, mg/l
100
EC50, 48 Hodin, Dafnie, mg/l
100
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Rozložitelnost
Výrobek je těžko biologicky rozložitelný.
12.3 Bioakumulační potenciál
Bioakumulativní potenciál
Výrobek neobsahuje žádné látky, u nichž by se očekávala schopnost bioakumulace.
12.4 Mobilita v půdě
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Tento výrobek neobsahuje žádné látky PBT ani vPvB.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Nejsou požadovány žádné informace.
ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Další informace
Odpad je klasifikován jako zvláštní. Zneškodňuje se na regulované skládce v souladu s pokyny místního úřadu pro
zneškodňování odpadů.
13.1 Metody nakládání s odpady
Se zbytky a prázdnými obaly je nutno zacházet jako s nebezpečným odpadem, a to v souladu s místními a národními
předpisy.
ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Všeobecné
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu (IMDG,
IATA, ADR/RID).
Informace O Silnicní Doprave
Není klasifikováno
Informace O Železnicní Doprave
Není klasifikováno.
Informace O Námorní Doprave
Není klasifikováno.
Informace O Letecké Doprave
Není klasifikováno.
14.1 Číslo OSN
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
6/ 8
POLYESTER URETHANE 5528B
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Oznacení Pri Doprave
Žádný varovný dopravní štítek se nevyžaduje.
14.4 Obalová skupina
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
Látka OhrožUjící ŽIvotní Prostredí/ZnecišTuje More
Ne.
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
Nejsou požadovány žádné informace.
ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo
směsi
Legislativa EU
Směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS.
Směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES.
Systém specifických informací ohledně nebezpečných preparátů. 2001/58/ES.
Commission Directive 2000/39/EC of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in
implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to
chemical agents at work.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, se změnami.
Přehledy týkající se zdraví a životního prostředí
Žádná ze složek není uvedena na seznamu.
Povolování (hlava VII nařízení č. 1907/2006)
Žádná zvláštní povolení nejsou pro tento produkt uvedena.
Omezení (hlava VIII nařízení č. 1907/2006)
Žádná zvláštní omezení používání nejsou pro tento produkt uvedena.
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.
ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE
Vydáno
Datum poslední revize
Upraveno
SDS č.
Helen O'Reilly
APRIL 2013
4
10877
Vety O Oznacení Specifické Rizikovosti - Plné Znení
R36/37/38
R42/43
R20
R40
R48/20
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.
Nebezpečný při vdechování.
Podezření na karcinogenní účinky.
Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
7/ 8
POLYESTER URETHANE 5528B
Plné Standardní Vety O Nebezpecnosti
H315
H317
H319
H332
H334
H335
H351
H373
Dráždí kůži.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Zdraví škodlivý při vdechování.
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Podezření na vyvolání rakoviny.
Může způsobit poškození orgánů <<Organs>> při prodloužené nebo opakované expozici.
Odvolání
Tato informace se týká pouze tohoto specificky uvedeného materiálu a nemusí platit pokud se tento materiál používá v kombinaci s jakýmikoli jinými
materiály, nebo procesy. Tato informace je dle nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti přesná a spolehlivá k uvedenému datu. Nicméně se
neposkytuje žádná záruka ohledně její přesnosti, spolehlivosti a úplnosti. Je zodpovědností uživatele se rozhodnout o vhodnosti takové informace pro
jeho vlastní potřebu.
8/ 8

Podobné dokumenty

údaje o bezpečnosti při práci s materiálem polyurethane resin ur5041

údaje o bezpečnosti při práci s materiálem polyurethane resin ur5041 NEKUŘTE NA PRACOVIŠTI! Umyjte se po každé pracovní směně a před každým jídlem, kouřením a použitím toalety. Pokud se kůže znečistí, okamžitě ji omyjte vodou a mýdlem. Okamžitě odstraňte každý oděv,...

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM CLEAR

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM CLEAR Noste ochranný oděv, jak je popsáno v bodě 8 tohoto bezpečnostního listu. Další informace o zdraví škodlivých účincích viz bod 11. Výrobek obsahuje látku, která je škodlivá pro vodní organismy a kt...

Více