urethane clear sealer new part b

Transkript

urethane clear sealer new part b
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
Datum vydání: 08/01/2016
Datum zpracování: 18/02/2016
Nahrazuje: 11/09/2014
Verze:
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.
Identifikátor výrobku
Forma výrobku
: Směsi
Obchodní název
: URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B
Číslo CAS
: mixture
Kód výrobku
: 5604-002B
Typ výrobku
: Coating
Vzorec
: na
Skupina výrobků
: Obchodní označení výrobku
1.2.
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1.
Relevantní určené způsoby použití
Spec. průmyslového/profesionálního použití
: Průmyslový.
Pouze pro odborné použití.
Použití látky nebo směsi
: COATING
1.2.2.
Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dura Technologies, Inc.
2720 South Willow Avenue #A
Bloomington, CA 92316
909.877.8477
ChemTrec US: 800.424.9300
ChemTrec Int: +1 70 3527 3887
1.4.
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace
: ChemTrec US: 800.424.9300 Int: +1 70 3527 3887
CHEMTREC: 1-800-424-9300
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.
Klasifikace látky nebo směsi
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)#
Flam. Liq. 3
H226
Acute Tox. 4 (Oral)
H302
Acute Tox. 3 (Dermal)
H311
Acute Tox. 1 (Inhalation:vapour)
H330
Skin Irrit. 2
H315
Eye Irrit. 2
H319
Resp. Sens. 1
H334
Skin Sens. 1
H317
Muta. 1B
H340
Carc. 1B
H350
STOT SE 3
H335
STOT SE 3
H336
Plné znění H-vět viz oddíl 16
Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS [DSD] nebo 1999/45/ES [DPD]
Carc.Cat.2; R45
Muta.Cat.2; R46
F; R11
Xn; R20
Xi; R36/38
Plné znění R-vět viz oddíl 16
18/02/2016
CS (čeština)
1/10
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
2.2.
Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)
:
Signální slovo (CLP)
: Nebezpečí
Nebezpečné obsažené látky
: 1,6-diisocyanatohexane
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)
: H226 - Hořlavá kapalina a páry
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H311 - Toxický při styku s kůží
H315 - Dráždí kůži
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H330 - Při vdechování může způsobit smrt
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě
H340 - Může vyvolat genetické poškození
H350 - Může vyvolat rakovinu
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)
: P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce
P202 - Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený
P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení
P241 - Používejte elektrické, osvětlovací, ventilační zařízení do výbušného prostředí
P260 - Nevdechujte prach, dým, mlhu, aerosoly, páry
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště
P280 - Používejte ochranné brýle, ochranný oděv, ochranné rukavice
P284 - Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P308+P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte lékaře
P330 - Vypláchněte ústa
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte lékaře
P361+P364 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným
použitím vyperte
P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte
P370+P378 - V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý (CO2), suchý hasicí prášek,
pěna
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu
P405 - Skladujte uzamčené
P501 - Odstraňte obsah/obal Odstraňte obsah/obal {0|message=<specify in accordance with
local/regional/national/international regulations>|default=...|filter=(_)?DISPOSAL_.+}
GHS02
2.3.
GHS06
GHS08
Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1.
Látka
Nepoužije se
18/02/2016
CS (čeština)
2/10
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
3.2.
Směsi
Název
Identifikátor výrobku
%
Klasifikace podle směrnice
67/548/EHS
1,6-diisocyanatohexane
(Číslo CAS)822-06-0
<= 75
T; R23
Xi; R36/37/38
R42
R43
<= 30
R10
R66
R67
(Číslo ES)212-485-8
(Indexové číslo)615-011-00-1
n-butyl acetate
(Číslo CAS)123-86-4
(Číslo ES)204-658-1
(Indexové číslo)607-025-00-1
Název
Identifikátor výrobku
Konkrétní koncentrační limity
1,6-diisocyanatohexane
(Číslo CAS)822-06-0
(0.5 =< C) R42/43
(0.5 =< C < 2) Xn;R20
(2 =< C) T;R23
(Číslo ES)212-485-8
(Indexové číslo)615-011-00-1
Název
Identifikátor výrobku
%
Třídění podle nařízení (ES)
č.1272/2008 (CLP)
1,6-diisocyanatohexane
(Číslo CAS)822-06-0
<= 75
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
<= 30
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
(Číslo ES)212-485-8
(Indexové číslo)615-011-00-1
n-butyl acetate
(Číslo CAS)123-86-4
(Číslo ES)204-658-1
(Indexové číslo)607-025-00-1
Název
Identifikátor výrobku
Konkrétní koncentrační limity
1,6-diisocyanatohexane
(Číslo CAS)822-06-0
(0.5 =< C) Skin Sens. 1, H317
(0.5 =< C) Resp. Sens. 1, H334
(Číslo ES)212-485-8
(Indexové číslo)615-011-00-1
Plné znění R-vět a H-vět viz článek 16
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné
: Osobě v bezvědomí do úst nikdy nic nevkládejte. V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou
pomoc (ukažte lékaři etiketu, je-li to možné).
První pomoc při vdechnutí
: Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu. Postiženého udržujte v klidu. Přeneste postiženého na
čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je nutné odborné ošetření (viz ...
na tomto štítku).
První pomoc při kontaktu s kůží
: Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím
vyperte. Při podráždění kůže: wash throughly for five minutes. seek medical attention.
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odborné ošetření (viz seek medical attention. na tomto
štítku). Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Specifické opatření (viz ... na tomto štítku).
První pomoc při kontaktu s okem
: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: SEEK
IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Vypláchněte
velkým množstvím vody. V případě, že bolesti, mrkání a zarudnutí přetrvávají, vyhledejte
lékařskou pomoc.
První pomoc při požití
: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte lékařskou pohotovostní službu.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
4.2.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/poranění
: Může vyvolat genetické poškození (avoid skin contact and inhalation.). Může vyvolat rakovinu
(avoid skin contact and inhalation.).
Symptomy/poranění při vdechnutí
: Nebezpečí vážného poškození zdraví při prodloužené expozici nadýcháním. Zdraví škodlivý při
vdechování. Při vdechování může způsobit smrt.
Symptomy/poranění při kontaktu s kůží
: Dráždí kůži. Při opakované expozici tomuto materiálu může dojít k absorpci pokožkou, což
představuje vysoké zdravotní riziko. Toxický při styku s kůží.
Symptomy/poranění při kontaktu s okem
: Způsobuje vážné podráždění očí.
Symptomy/poranění při požití
: Požití malého množství tohoto přípravku vede k vážným zdravotním rizikům.
4.3.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
18/02/2016
CS (čeština)
3/10
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodné hasicí prostředky
: Pěna. Suchý prášek. Oxid uhličitý. Water spray. Písek.
Nevhodná hasiva
: Nepoužívejte prudký proud vody.
5.2.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí požáru
: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry.
Nebezpečí výbuchu
: Může docházet ke vzniku hořlavé/výbušné směsi par se vzduchem.
Reaktivita
: Žádné nebezpečné reakce než účinky popsané níže.
5.3.
Pokyny pro hasiče
Opatření pro hašení požáru
: Pro ochlazení nechráněných nádob použijte vodní postřik nebo mlhu. Při hašení hořících
chemikálií dbejte opatrnosti. Zabraňte (potlačte) průniku vody použité na hašení do životního
prostředí.
Ochrana při hašení požáru
: Do místa požáru nevstupujte bez řádného ochranného vybavení včetně ochrany dýchacího
ústrojí.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření
6.1.1.
: Odstraňte zdroje zapálení. Zvláštní péči věnujte prevenci vzniku statického elekrického náboje.
Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření.
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky
: Gloves. Protective goggles. Protective clothing.
Plány pro případ nouze
: Evakuujte osoby, jejichž přítomnost na místě není nutná.
6.1.2.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky
: Úklidovou četu vybavte řádnými ochrannými prostředky.
Plány pro případ nouze
: Prostory odvětrávejte.
6.2.
Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters.
6.3.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro zabránění
: Dam up the liquid spill. Contain released substance, pump into suitable containers.
Způsoby čištění
: Rozlitý produkt nechejte dle možností co nejdříve vsáknout do inertních materiálů, např. jíl,
křemelina. Uniklý produkt seberte. Skladujte odděleně od ostatních materiálů.
6.4.
Odkaz na jiné oddíly
See Heading 8. Exposure controls and personal protection.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.
Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování
: S prázdnými nádobami zacházejte opatrně, protože zbytky par mohou být hořlavé.
Opatření pro bezpečné zacházení
: Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem ruce a
ostatní nechráněná místa. Zajistěte dobrou ventilaci v provozních prostorách, aby se zamezilo
tvorbě par. Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření. Používejte pouze nářadí z
nejiskřícího kovu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte
vdechování DUST, FUMES, MIST, OR VAPORS. Před použitím si obstarejte speciální
instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli
jim. Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. Proveďte preventivní
opatření proti výbojům statické elektřiny. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
Hygienická opatření
: Po manipulaci důkladně omyjte HANDS. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani
nekuřte.
7.2.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Technická opatření
: Zemnění, které zabraňuje statické elektřině, by se mělo provést řádně podle příslušných
postupů. Uzemněte obal a odběrové zařízení. Používejte electrical, ventilating and lighting
equipment. zařízení do výbušného prostředí.
Skladovací podmínky
: Keep only in the original container in a cool, well ventilated place away from : HEAT SPARKS
OR OPEN FLAMES. Uchovávejte na místě zabezpečeném proti požáru. Uchovávejte obal
těsně uzavřený.
Nekompatibilní látky
: Silné báze. Strong acids.
Neslučitelné materiály
: Zdroje zapálení. Přímé sluneční světlo. Zdroje tepla.
7.3.
Specifické konečné / specifická konečná použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
18/02/2016
CS (čeština)
4/10
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1.
Kontrolní parametry
1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)
Belgie
Hraniční hodnota (mg/m³)
Belgie
Hraniční hodnota (ppm)
Francie
VME (mg/m³)
Francie
VME (ppm)
Francie
VLE (mg/m³)
Francie
VLE (ppm)
Velká Británie
Velká Británie
USA - ACGIH
USA - ACGIH
WEL TWA (mg/m³)
WEL STEL (mg/m³)
ACGIH TWA (ppm)
ACGIH STEL (ppm)
0.034 mg/m³
0.005 ppm
Diisocyanate d'hexaméthylène,0.075 mg/m³; France;
Time-weighted average exposure limit 8 h; VL: Valeur
non réglementaire indicative
Diisocyanate d'hexaméthylène,0.01 ppm; France;
Time-weighted average exposure limit 8 h; VL: Valeur
non réglementaire indicative
Diisocyanate d'hexaméthylène,0.15 mg/m³; France;
Short time value; VL: Valeur non réglementaire
indicative; (5min)
Diisocyanate d'hexaméthylène,0.02 ppm; France;
Short time value; VL: Valeur non réglementaire
indicative; (5min)
0.02 mg/m³
0.07 mg/m³
0.005 ppm
0.005 ppm
n-butyl acetate (123-86-4)
Belgie
Belgie
Belgie
Belgie
Francie
Francie
Francie
Francie
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
USA - ACGIH
USA - ACGIH
Hraniční hodnota (mg/m³)
Hraniční hodnota (ppm)
Krátkodobá hodnota (mg/m³)
Krátkodobá hodnota (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)
ACGIH TWA (ppm)
ACGIH STEL (ppm)
723 mg/m³
150 ppm
964 mg/m³
200 ppm
710 mg/m³
150 ppm
940 mg/m³
200 ppm
724 mg/m³
150 ppm
966 mg/m³
200 ppm
150 ppm
200 ppm
8.2.
Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
: Ensure exposure is below occupational exposure limits (where available).
Osobní ochranné pomůcky
: Zabraňte zbytečné expozici.
Ochrana rukou
: Používejte ochranné rukavice.
Ochrana očí
: Chemické ochranné brýle nebo bezpečnostní skla.
Ochrana kůže a těla
: Používejte vhodný ochranný oděv.
Ochrana dýchání
: Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
Další informace
: Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
18/02/2016
CS (čeština)
5/10
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství
: Kapalina
Barva
: clear.
Zápach
: characteristic.
Práh zápachu
: Nejsou dostupné žádné údaje
pH
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota tuhnutí
: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu
: >= 122.2 °C
Bod vzplanutí
: >= 26.7 °C
Teplota samovznícení
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny)
: Vysoce hořlavá kapalina a páry,Hořlavá kapalina a páry
Tlak páry
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota
: Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota
: 1.1
Rozpustnost
: Nejsou dostupné žádné údaje
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost
: Nejsou dostupné žádné údaje
Oxidační vlastnosti
: Nejsou dostupné žádné údaje
Omezené množství
: Nejsou dostupné žádné údaje
9.2.
Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.
Reaktivita
Žádné nebezpečné reakce než účinky popsané níže.
10.2.
Chemická stabilita
Polymerization can result in formation of solid deposits, even in vapour space. Nezavedený. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může docházet ke
vzniku hořlavé/výbušné směsi par se vzduchem. Hořlavá kapalina a páry.
10.3.
Možnost nebezpečných reakcí
Nezavedený.
10.4.
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Přímé sluneční světlo. Extrémně vysoké nebo nízké teploty. Otevřený oheň. Přehřátí. Teplo. Jiskry.
10.5.
Neslučitelné materiály
Strong acids. Silné báze.
10.6.
Nebezpečné produkty rozkladu
fume. Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý. Může docházet k uvolňování hořlavých plynů.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1.
Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
: Zdraví škodlivý při požití. Toxický při styku s kůží. Při vdechování může způsobit smrt.
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B(mixture)
ATE CLP (orální)
500.000 mg/kg tělesné hmotnosti
ATE CLP (dermální)
300.000 mg/kg tělesné hmotnosti
ATE CLP (výpary)
0.050 mg/l/4 h
1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)
LD50, orálně, potkan
LD50 potřísnění kůže u králíků
LC50, inhalačně, potkan (mg/l)
LC50 potkan inhalačně (ppm)
18/02/2016
745 mg/kg (Rat)
599 mg/kg (Rabbit)
0.31 mg/l/4 h (Rat)
45 ppm/4h (Rat)
CS (čeština)
6/10
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)
ATE CLP (orální)
745.000 mg/kg tělesné hmotnosti
ATE CLP (dermální)
ATE CLP (plyny)
ATE CLP (výpary)
ATE CLP (prach, mlha)
599.000 mg/kg tělesné hmotnosti
45.000 ppmv/4 h
0.310 mg/l/4 h
0.310 mg/l/4 h
n-butyl acetate (123-86-4)
LD50, orálně, potkan
LD50 potřísnění kůže u králíků
ATE CLP (orální)
10770 mg/kg (Rat)
> 17600 mg/kg (Rabbit)
10770.000 mg/kg tělesné hmotnosti
žíravost/dráždivost pro kůži
: Dráždí kůži.
Vážné poškození očí / podráždění očí
: Způsobuje vážné podráždění očí.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat
alergickou kožní reakci.
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Mutagenita v zárodečných buňkách
: Může vyvolat genetické poškození.
Karcinogenita
: Může vyvolat rakovinu.
Toxicita pro reprodukci
: Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice
: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice
: Neklasifikováno
Nebezpečnost při vdechnutí
: Neklasifikováno
Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a
příznaky
: Zdraví škodlivý při vdechování. Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Zdraví škodlivý při požití. Toxický při styku s kůží. Při vdechování může způsobit smrt.
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.
Toxicita
n-butyl acetate (123-86-4)
LC50 ryby 1
LC50 jiné vodní organismy 1
EC50 dafnie 1
EC50 jiné vodní organismy 1
LC50 ryby 2
EC50 dafnie 2
TLM pro ryby 1
Mezní limit pro jiné vodní organismy 1
Mezní limit pro řasy 1
Mezní limit pro řasy 2
12.2.
18 mg/l (96 h; Pimephales promelas)
10 - 100 mg/l (96 h)
10 - 100 mg/l (48 h; Daphnia magna; Static system)
320 mg/l (96 h; Algae)
62 mg/l (96 h; Brachydanio rerio)
24 - 205 mg/l (24 h; Daphnia magna)
10 - 100,96 h; Pisces
10 - 100,96 h
21 mg/l (168 h; Scenedesmus quadricauda; GROWTH RATE)
280 mg/l (192 h; Microcystis aeruginosa; GROWTH RATE)
Perzistence a rozložitelnost
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B(mixture)
Nezavedený.
Perzistence a rozložitelnost
1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)
Perzistence a rozložitelnost
Not readily biodegradable in water. Low potential for adsorption in soil. Nezavedený.
n-butyl acetate (123-86-4)
Perzistence a rozložitelnost
Biochemical oxygen demand (BOD)
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK)
ThOD
BSK (% TSK)
Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. Nezavedený.
0.15 - 0.5 g O²/g substance
2.32 g O²/g substance
2.21 g O²/g substance
46 % ThOD
12.3.
Bioakumulační potenciál
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B(mixture)
Nezavedený.
Bioakumulační potenciál
18/02/2016
CS (čeština)
7/10
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log
Pow)
Bioakumulační potenciál
1.08 (QSAR)
Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4). Nezavedený.
n-butyl acetate (123-86-4)
BCF ryby 1
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log
Pow)
Bioakumulační potenciál
12.4.
14 (Pisces)
1.79 - 2.06
Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). Nezavedený.
Mobilita v půdě
n-butyl acetate (123-86-4)
Povrchové napětí
12.5.
0.0145 N/m (25 °C)
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.6.
Jiné nepříznivé účinky
: Zabraňte uvolnění do životního prostředí
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1.
Metody nakládání s odpady
Doporučení pro likvidaci odpadu
: Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnicemi. Odstraňte
obsah/obal approved disposal site.
Další informace
: S prázdnými nádobami zacházejte opatrně, protože zbytky par mohou být hořlavé.
Ekologie - odpadní materiály
: Nebezpečný odpad z hlediska toxicity. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.
Číslo OSN
Číslo OSN
: 1263
Číslo OSN (IATA)
: 1263
Číslo OSN (IMDG)
: 1263
14.2.
Příslušný název OSN pro zásilku
Oficiální pojmenování pro přepravu
: paint
Oficiální pojmenování pro přepravu (IATA)
: paint
Náležitý název pro zásilku (IMDG)
: paint
Popis přepravního dokladu
: UN 1263, 3, II, (D/E)
14.3.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Třída (OSN)
: 3
Kód klasifikace (UN)
: F1
Třída (IATA)
: 3
Třída (IMDG)
: 3
Bezpečnostní značky (UN)
: 3
14.4.
Obalová skupina
Obalová skupina (OSN)
Balicí skupina (IATA)
Obalová skupina (IMDG)
14.5.
: II
: II
: II
Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí
: Ne
Způsobuje znečištění mořské vody
: Ne
Další informace
: Nejsou dostupné žádné doplňující informace.
18/02/2016
CS (čeština)
8/10
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
14.6.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.6.1.
Pozemní přeprava
Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód)
: 30
Kód klasifikace (UN)
: F1
Oranžové tabulky
:
Zvláštní předpis (ADR)
: 163, 640C, 650
Přepravní kategorie (ADR)
: 2
Kód omezení vjezdu do tunelu
: D/E
Omezená množství (ADR)
: 5l
Vyňaté množství (ADR)
: E2
Kód EAC
: •3YE
14.6.2.
Doprava po moři
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
14.6.3.
Letecká přeprava
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
14.6.4.
Vnitrozemská lodní doprava
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
14.7.
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nepoužije se
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1.
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1.
Předpisy EU
Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Seveso
15.1.2.
:
Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
15.2.
Posouzení chemické bezpečnosti
No chemical safety assessment has been carried out
ODDÍL 16: Další informace
Další informace
18/02/2016
: Žádné.
CS (čeština)
9/10
URETHANE CLEAR SEALER NEW PART B
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
Plné znění R-vět, H-vět a EUH-vět:
Acute Tox. 1 (Inhalation:vapour)
Acute Tox. 3 (Dermal)
Acute Tox. 3 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Oral)
Carc. 1B
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 3
Muta. 1B
Resp. Sens. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
H226
H302
H311
H315
H317
H319
H330
H331
H334
H335
H336
H340
H350
R10
R11
R20
R23
R36/37/38
R36/38
R42
R43
R45
R46
R66
R67
F
T
Xi
Xn
Akutní toxicita (inhalování:pára) Kategorie 1
Akutní toxicita (dermální), kategorie 3
Akutní toxicita (inhalační), kategorie 3
Akutní toxicita (orální), kategorie 4
Karcinogenita, kategorie 1B
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
Hořlavé kapaliny, kategorie 3
Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1B
Senzibilizace dýchacích cest, kategorie nebezpečnosti 1
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění
dýchacích cest
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky
Hořlavá kapalina a páry
Zdraví škodlivý při požití
Toxický při styku s kůží
Dráždí kůži
Může vyvolat alergickou kožní reakci
Způsobuje vážné podráždění očí
Při vdechování může způsobit smrt
Toxický při vdechování
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
Může způsobit podráždění dýchacích cest
Může způsobit ospalost nebo závratě
Může vyvolat genetické poškození
Může vyvolat rakovinu
Hořlavý
Vysoce hořlavý
Zdraví škodlivý při vdechování
Toxický při vdechování
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
Dráždí oči a kůži
Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
Může vyvolat rakovinu
Může vyvolat poškození dědičných vlastností
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
Vysoce hořlavý
Toxický
Dráždivý
Zdraví škodlivý
Strategie udržitelného rozvoje EU (příloha II k nařízení REACH)
To the best of our knowledge this SDS is accurate. The the extent allowed by law, this statement is made in lieu of an other warranties, expressed or implied including but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose and is in lieu of any other obligations or liability on the part of Dura Technoligies, Inc.
18/02/2016
CS (čeština)
10/10

Podobné dokumenty