zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
Elektronicky podepsáno
27. 11. 2014
Mgr. Hana Mlčouchová
ředitelka odboru
(v zastoupení)
Finanční úřad pro Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín
Územní pracoviště v Kroměříži
Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž
Č. j.:1898832/14/3304-00540-706917
Vyřizuje: Mojmír Hrudík
Tel.: 573 323 308
ID datové schránky: 62in63e
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen „ daňový řád“),
v souladu s ustanovením čl. XXII bod 1. zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o
změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých
zákonů, s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do
31.12.2013 (dále jen „o.s.ř.“), a v souladu s ustanovením čl. II bod 2. zákona 293/2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony, ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem na prodej
movitých věcí č.j.: 128457/08/320940/2234 ze dne 06.11.2008 vydaného podle § 73 odst. 6
písm. c) a § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nařizuje
dražbu movitých věcí.
Místo konání dražby:
budova Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí
535/21, 767 01 Kroměříž, zasedací místnost č. 322 - 3. patro
Čas konání dražby: 8. ledna 2015 v 10:00 hodin
Zápis do seznamu osob zúčastněných na dražbě bude probíhat od 09:30 hodin do zahájení
dražby.
1. Předmětem dražby jsou tyto movité věci:
Pořadové
číslo
Označení a popis dražené věci včetně příslušenství
nebo souboru věcí
Počet
kusů
Zjištěná cena
Nejnižší
dražební podání
1.
Soubor věcí (poř. č. 2-11)
1
59.000,00 Kč
19.667,00 Kč
č.j.: 1898832/14/3304-00540-706917
strana 2 z 4
2.
4-nitný obnitkovací šicí stroj (Overlock)
JUKI MO 2416
1
7.500,00 Kč
2.500,00 Kč
3.
Průmyslový 1-jehlový šicí stroj
JUKI DDL-555-2
1
3.000,00 Kč
1.000,00 Kč
4.
Průmyslový 1-jehlový šicí stroj
JUKI DDL-5550N-1
1
6.000,00 Kč
2.000,00 Kč
5.
Průmyslový 1-jehlový šicí stroj
JUKI DLN-415-2
1
10.400,00 Kč
3.467,00 Kč
6.
5-nitný obnitkovací šicí stroj (Overlock)
MAUSER SPEZIAl 516-4-26
1
4.200,00 Kč
1.400,00 Kč
7.
Průmyslový 1-jehlový šicí stroj
JUKI DDL-5550N-1
1
6.000,00 Kč
2.000,00 Kč
8.
Průmyslový 1-jehlový šicí stroj
GARUDAN GF-115-147H
1
3.100,00 Kč
1.034,00 Kč
9.
Průmyslový dírkovací šicí stroj
MINERVA 72711-101
1
5.200,00 Kč
1.734,00 Kč
10.
Ruční vertikální řezačka Hoffman
HF-60S
1
8.800,00 Kč
2.934,00 Kč
11.
Ruční vertikální řezačka DAYANG
CZD-108
1
4.800,00 Kč
1.600,00 Kč
V případě, že nebude vydražen soubor věcí uvedený v dražební vyhlášce pod poř. č. 1,
budou draženy jednotlivé věci souboru uvedené pod poř. č. 2 - 11 samostatně (§ 210
odst. 3 daňového řádu).
Daňový dlužník, jehož výše uvedené movité věci jsou předmětem dražby, není plátcem DPH.
Znalecký posudek je k dispozici. Výsledná cena byla určena na základě znaleckého posudku
č. 473-17/2014 vypracovaného znalcem Ing. Lumírem Pospíšilem ze dne 16.5.2014.
Technický stav movitých věcí je úměrný základní amortizaci. Stroje nejsou zapojeny,
zkouška funkčnosti nebyla provedena. Dražební jistota není vyžadována.
2. Den, místo a čas konání prohlídky movité věci, organizační zabezpečení prohlídky:
Zájemci o dražbu si mohou sjednat prohlídku dražených věcí osobně na Finančním úřadě
pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Oddělení vymáhací, 3. patro, kancelář č.
303 nebo telefonicky na čísle 573 323 308, 573 323 309.
3. Minimální výše příhozu:
U předmětu dražby poř. č. 1 je stanovena na 500,00 Kč. Minimální výše příhozu u předmětu
dražby poř. č. 2-11 je stanovena na 100,00 Kč. Jedná se o první kolo dražby.
č.j.: 1898832/14/3304-00540-706917
strana 3 z 4
4. Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání:
Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho
účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).
5. Předpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené předměty převzít a za kterých
se stanou jejich vlastníky:
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k
vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další
závady váznoucí na věci.
Správce daně vydá vydražiteli potvrzení o úhradě nejvyššího dražebního podání, které je
spolu s rozhodnutím o udělení příklepu dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému
předmětu (§ 211 odst. 3 daňového řádu).
Pokud nebude provedeno rozvrhové řízení, pak přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají
zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci (§ 177 odst. 1 daňového řádu a
§ 329 odst. 7 o.s.ř.).
Bude-li o výtěžku dražby provedeno rozvrhové řízení, pak dnem právní moci rozhodnutí o
rozvrhu zanikají zadržovací, zástavní a nájemní práva váznoucí na předmětu dražby; to
neplatí u nájemních práv, o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u nájemních práv, za
něž byla poskytnuta vydražiteli náhrada (§ 231 odst. 1 daňového řádu).
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají zástavní práva, ledaže by zatěžovala pouze
prodávaný spoluvlastnický podíl (§ 231 odst. 2 daňového řádu).
Přechodem vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele zanikají předkupní práva
k předmětu dražby (§ 197 odst. 1 daňového řádu).
6. Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce:
Každý, komu svědčí k předmětu dražby právo, které nepřipouští provedení daňové exekuce,
se vyzývá, aby jej uplatnil u shora uvedeného správce daně a aby takové uplatnění prokázal
nejpozději do zahájení dražby, jinak k jeho právu nebude při provedení daňové exekuce
přihlíženo (§ 179 a § 195 odst. 2 písm. g) daňového řádu).
7. Výzva k uplatnění pohledávek podle § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu:
Věřitelé z pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem váznoucím na
předmětu dražby, pro které není vedena tato daňová exekuce, se vyzývají, aby své
pohledávky uplatnili přihláškou u shora uvedeného správce daně a prokázali je příslušnými
listinami, a to nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení
pohledávky odmítne (§ 197 odst. 2 a 3, § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu).
K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem váznoucím na předmětu
dražby, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se nepřihlíží (§ 195 odst. 2 písm.
h) daňového řádu).
Oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu se může přihlásit a prokázat
příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení
odmítne. K přihláškám, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se nepřihlíží
(§ 197 odst. 2 a § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu).
č.j.: 1898832/14/3304-00540-706917
strana 4 z 4
8. Upozornění k předkupnímu právu
Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo, je povinen prokázat toto právo
správci daně nejpozději do zahájení dražby. Je-li předkupní právo prokázáno, může je
osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Přechodem vlastnictví předmětu
dražby na vydražitele toto právo zaniká (§ 197 odst. 1 daňového řádu).
Poučení:
Dražit nesmí:
a) daňový exekutor, licitátor a další úřední osoby správce daně, který dražbu nařídil, dlužník
a manžel dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí věci,
která je předmětem dražby (§ 201 písm. a) daňový řád),
b) vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel
neuhradil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání (§ 201 písm. b) daňového řádu).
Z účasti na dražbě je vyloučen také znalec, který byl správcem daně ustanoven k ocenění
předmětu dražby a toto ocenění také provedl (§ 201 písm. a) a § 77 daňového řádu).
Osoby, jimž bylo toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou, se mohou odvolat ve lhůtě do
15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je podle § 195 odst. 4 daňového řádu přípustné
pouze proti těmto údajům:
a) zjištěná nebo výsledná cena předmětu dražby;
b) výše nejnižšího dražebního podání;
c) výše dražební jistoty a způsob její úhrady;
d) práva a závady spojené s předměty dražby s označením těch závad, o nichž bylo podle §
221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané
odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu).
Dražební vyhláška je k dispozici na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz
Ing. Milan Voznica
ředitel sekce
v zastoupení
Mgr. Hana Mlčouchová
ředitelka odboru

Podobné dokumenty

cj1046 Dražební vyhláška.

cj1046 Dražební vyhláška. Oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu se může přihlásit a prokázat příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení odmítne. K přih...

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 12.09.2016. Jsou-li předkupní právo nebo výhrada zpětné k...

Více

SH-7000Series

SH-7000Series ŘASENÍ (1-JEHLOVÉ TŘÍNITNÉ, 2-JEHLOVÉ ČTYŘNITNÉ A 2-JEHLOVÉ PĚTINITNÉ STROJE)

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 530 02 Pardubice

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 530 02 Pardubice Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce Věřitelé z pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva váznoucím na předmětu dražby, ...

Více

Barevná tiskárna ady HP Color LaserJet 5550

Barevná tiskárna ady HP Color LaserJet 5550 (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Nmecko (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Polsko (Značka B IEC 60950- IEC60825-1), Rusko (GOST-R50377), Slovensko (IEC 60950-IEC60825-1), Slovinsko (SQI-IEC 60950-EN60825-1),...

Více

Stáhnout - Dolní Rožínka

Stáhnout - Dolní Rožínka Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 14. 9. 2016. Jsou-li předkupní právo nebo výhrada zpětné ...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint na veletrzích vzdělávání při exkurzích žáků a učitelů ve firmách v rámci školních praxí žáků 2. a 3. ročníků ve vybraných textilních firmách formou besed se žáky 8. a 9. tříd základních škol v regi...

Více