Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS

Transkript

Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS
Nastavme výhybku v životě mladé
generace! Program Zdravá mládež přednášky na českých školách
Můžeš změnit osud jednoho dítěte.
Program Dálková adopce PLUS
Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda
Služební tým z I.N. Network z Velké Británie pořádal týdenní výukový a poznávací program
na školách ve Zlíně (únor 2009).
Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby, navštívil v únoru Nepál.
Na fotografii s koordinátorem programu Dálková adopce PLUS Rabindrou Subbou.
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Nadace Mezinárodní potřeby je nezávislá česká nadace a současně plnoprávný člen
mezinárodního sdružení I.N. Network. Od svého vzniku v r. 1995 jsme poskytli téměř 30
milionů Kč nadačních příspěvků, z toho v roce 2009 celkem 4 077 428 Kč.
Rozvíjíme dva hlavní programy:
* V programu „Zdravá mládež“ přednášejí na českých školách s naší podporou profesionální
lektoři o etických tématech a tak pomáhají mladým lidem najít pevné životní hodnoty.
* V programu „Dálková adopce PLUS a další pomoc do zahraničí“ poskytujeme cílenou
podporu dětem v nejchudších částech světa. Děti tak dosáhnou školního vzdělání a lepší
šanci pro život.
S programem je spojena řada širších křesťanských aktivit, odtud přídatek PLUS.
Obsah:
Úvodní slovo: člen správní rady Ing. Miloš Rauš................................................................... 2
O Nadaci Mezinárodní potřeby............................................................................................... 3
Pomoc dobrovolníků v r. 2009........................................................................................... 6
Návštěva Nepálu................................................................................................................. 6
Nový prezident I.N. Network v ČR.................................................................................. 7
Program Zdravá mládež............................................................................................................ 7
Nastavme výhybku v životě mladé generace................................................................... 7
Naši spolupracovníci.......................................................................................................... 9
Ze zpráv lektorů programu Zdravá mládež...................................................................... 9
Podpora pro program Zdravá mládež............................................................................. 12
Vyrovnávací fond a strategické partnerství.................................................................... 12
Pomoc I.N. Network, návštěvy a týmy ze zahraničí..................................................... 13
Dálková adopce PLUS a další pomoc do zahraničí.............................................................. 16
Z podporovaných zemí: Filipíny..................................................................................... 18
Sbírka Pomozte Filipínám 2009................................................................................ 18
Z podporovaných zemí: Nepál........................................................................................ 19
Z podporovaných zemí: Srí Lanka.................................................................................. 23
Z podporovaných zemí: Uganda...................................................................................... 24
Vánoční sbírky......................................................................................................................... 26
Finanční a ekonomické údaje za rok 2009............................................................................ 27
Výdaje (náklady)............................................................................................................... 27
Příjmy (výnosy)................................................................................................................. 29
Doplňující údaje a výrok auditora................................................................................... 31
Nadační jmění a hospodaření s výnosy NIF........................................................................ 32
Hospodaření s výnosy NIF, veřejné kolo a grantová pravidla...................................... 33
Souhrn darů a dárců............................................................................................................... 35
Variabilní symboly pro peněžité dary................................................................................... 40
Kontaktní údaje..........................................................................................zadní strana obálky
1
Zpráva o činnosti v roce 2009
Úvodní slovo: člen správní rady Ing. Miloš Rauš
Ing. Miloš Rauš nám odpověděl na naše otázky:
Existují různá občanská sdružení, misijní organizace,
sociální služby… V čem spatřuješ zvláštní přínos
Nadace Mezinárodní potřeby pro dobrou věc?
Pro mne je velmi důležité, že Nadace Mezinárodní potřeby má jasný
křesťanský charakter. Žijeme v době mnoha příležitostí, ale i zmatků,
a věřím, že potřeba postavit svůj život na pevný základ je dnes stejně
naléhavá, jako vždy byla.
Druhým mimořádným přínosem Nadace Mezinárodní potřeby je
volba směřování podpory. Je mnoho způsobů, jak pomoci člověku,
který žije v cizí zemi. V roce 1974 měl Ray Harrison ideu: Proč školit misionáře pro práci v cizině
(učit je cizí jazyk, cizí obyčeje, zajišťovat jim cestu, ubytování atd.), když v té cizí zemi jsou služebníci
ochotní a schopní k této práci, ale nemají dostatečné zázemí? Tento princip se podařilo uvést
v život, rozšířil se po celém světě a již několik desítek let přináší ovoce. V cílené podpoře místních
pracovníků vnímám velký přínos Nadace Mezinárodní potřeby.
Třetí aspekt, který chci zmínit a který vnímám jako podstatný (a ne zcela běžný), je konkrétnost
a zpětná vazba. Týká se to podpory křesťanských pracovníků, kdy víme, komu jsou jeho peníze
určeny, i to, čemu se pracovník věnuje. Týká se to i podpory dětí v programu Dálková adopce PLUS.
Dárce má k dispozici základní údaje o „svém“ dítěti včetně fotografie a průběžně o něm dostává
informace, ať již dítě žije na Filipínách, v Nepálu, na Srí Lance anebo v Ugandě.
Nadace Mezinárodní potřeby v České republice k výše uvedeným principům přidala v programu
„Zdravá mládež“ orientaci na mladé a dospívající. Nabízí jim jiný pohled – než který jim je neustále
předkládán médii – na život, na vztahy i na ně samé. Vážím si práce našich lektorů, kteří působí
na školách a mnohdy nestačí uspokojovat poptávku po přednáškách.
Jak se Ti pracuje ve vedení nadace – je to spíše rutina, nebo máš spolu se správní
radou možnost společně formovat nasměrování a aktivity nadace?
Pozvání do správní rady nadace vnímám jako poctu a vážím si ostatních členů rady i možnosti
se s nimi potkávat a společně řešit záležitosti týkající se nadace. Každé sejití správní rady provází
modlitba a k jednání a rozhodování přistupujeme s vědomím, že potřebujeme zvláštní milost.
Některé okolnosti nemůžeme ovlivnit a budoucnost se může zdát nejistá. O to větší vděčnost
můžeme prožívat, když se ohlédneme a uvědomíme si, čím jsme prošli – a překážek nebylo málo!
Sejití správní rady jsou pro mne obohacením – díky někdy rozdílným pohledům na projednávanou
záležitost a díky následnému společnému hledání dalšího kroku.
V čem by sis přál, aby nadace v nejbližších letech došla dále?
Základní směřování nadace je v pořádku. Programy „Zdravá mládež“ i „Dálková adopce PLUS“ jsou
výborné a přinášejí užitek. Zmíním dvě oblasti, jejichž posílení a rozvoj vidím jako důležité.
První je povzbuzování a podpora našich lektorů v návazné službě, kdy přicházejí mladí lidé s mnoha
otázkami, na které naše doba sice dává tisíce odpovědí, ale ty je nezbavují vnitřní prázdnoty.
Lektoři programu Zdravá mládež nemají být dalším mezníkem na cestě odnikud nikam – jsme si
2
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
vědomi toho, že životy lidí nemění ani vynikající
přednáška, ani skvělý program v nízkoprahovém
zařízení. Je třeba se zastavit v honbě za programy
a akcemi a umět dát skutečné odpovědi na zásadní
otázky.
Druhá oblast se týká financí. Podstatná část
příspěvků, kterými podporujeme přednáškovou
práci v českých školách, přichází ze zahraničí.
V souvislosti s ekonomickou krizí – ale nejen
proto – víme, že objem zahraničních darů se bude
Foto: ze zasedání správní rady, vlevo MUDr. Martin
snižovat. Abychom nejen udrželi, ale i rozvíjeli
Zavadil, vpravo předseda Jiří Krejčí
tento projekt, musíme najít jiné – tuzemské –
zdroje financování, přestože i zde se v uplynulých letech mnoho změnilo k lepšímu.
Chci poděkovat všem našim lektorům, kteří stojí v první linii a bojují za ne vždy optimálních
podmínek. Děkuji Petru Horáčkovi, výkonnému řediteli nadace, a pracovníkům kanceláře nadace
za jejich pečlivou a obětavou práci. Děkuji ochotným dárcům a vytrvalým modlitebníkům – bez
Vaší podpory by činnost nadace nebyla možná. A především děkuji Pánu Bohu za to, že se na této
službě smíme společně podílet.
O Nadaci Mezinárodní potřeby
Vznik, zakladatelé
Nadace Mezinárodní potřeby byla založena zřizovací listinou podle §20b Občanského zákoníku
zřizovateli Danielem Hejzlarem a Vladimírem Mockem.
Nadace byla od 10. 10. 1995 do 21. 7. 1997 zaregistrována u občanskosprávního odboru Obvodního
úřadu v Praze 10; od 23. 7. 1997 u občanskosprávního odboru Obvodního úřadu Praha 9 pod čj.
88/97.
Od 22. března 1999 až do současné doby je Nadace Mezinárodní potřeby podle zákona o nadacích
č. 227/1997 Sb. zapsána v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
pobočka Liberec, oddíl N, vložka 68. Rejstřík je veřejným seznamem; jeho součástí je i statut nadace
a výroční zpráva.
Působíme celorepublikově i s dosahem do zahraničí, přičemž v ČR ani v zahraničí nemáme žádnou
pobočku, ale pracujeme výhradně z našeho sídla. Jsme křesťanskou organizací, která nespadá pod
žádnou konkrétní církev. Jsme členem České evangelikální aliance a od podzimu 2009 i Křesťanské
misijní společnosti.
Účel a poslání nadace
Naším účelem je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou
veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí. Své poslání v současnosti realizujeme prostřednictvím
našich dvou hlavních programů: Zdravá mládež (v České republice), a Dálková adopce PLUS
spolu s dalšími pomáhajícími programy (v zahraničí). Svých cílů v České republice dosahujeme
partnerskou spoluprácí s neziskovými organizacemi, které svým charakterem a činností naplňují
účel nadace. V zahraničí spolupracujeme s místními pobočkami organizace I.N. Network (více viz
níže).
3
Zpráva o činnosti v roce 2009
Registrace
Nadace vzniká ze zákona dnem zápisu do nadačního rejstříku a bez tohoto povinného zápisu tedy
nemůže žádná nadace vzniknout.
Nadace Mezinárodní potřeby se dobrovolně zaregistrovala také v nepovinných veřejných
databázích:
– Katalog neziskovek – na http://neziskovky.cz/katalog/ (portál o. p. s. Neziskovky.cz),
– Evidence nestátních neziskových organizací (Evidence NNO) – na www.isnno.cz (je součástí
Portálu veřejné správy ČR).
Kontaktní údaje
Najdete je na zadní straně obálky.
Mezinárodní spolupráce
Nadace
Mezinárodní
potřeby
úzce spolupracuje s mezinárodním
společenstvím I.N. Network, které vzniklo
na Novém Zélandu v r. 1974 (původně
Inter-National Needs, celý současný název
zní The Inter-National Needs Network
Incorporated). Tato misijní a charitativní
organizace spojuje partnery ze 42
rozvojových a rozvinutých zemí ve službě
okolnímu světu, založené na křesťanských
hodnotách. K jejím klíčovým hodnotám
patří, že práci v každé zemi řídí a provádějí
výlučně místní lidé, kteří nejlépe znají
Foto: účastníci mezinárodního setkání I.N. Network
potřeby místních a vědí, jak se jim
v indickém Bangalore
přiblížit. Díky tomu I.N. Network pracuje
neobyčejně efektivně, a to i v mimořádně obtížných místních podmínkách.
I.N. Network pracuje v dárcovských („týlových“) zemích, které získávají finanční prostředky
na podporu vybraných projektů v podporovaných zemích, které nazýváme „frontové“.
Pouze v České republice zastáváme obě uvedené role.
Správní rada
Jiří Krejčí – předseda správní rady, misijní pracovník Křesťanských sborů pro práci s mládeží
ThMgr. Ing. Jaroslav Pleva – dříve biskup a nadsborový pracovník Jednoty bratrské, později
podnikatel
Ing. Miloš Rauš – ředitel společnosti ANETE, s. r. o., v Brně
MUDr. Martin Zavadil – lékař
Ing. Otakar Vožeh – přísedící z titulu své funkce: pracovník Mezinárodní kanceláře I.N. Network
jako koordinátor pro střední a východní Evropu, člen Mezinárodní správní rady I.N. Network
Dozorčí rada
Miroslava Bartošková – předsedkyně dozorčí rady, účetní firmy ARI-EKONOM, s. r. o., v Brně
Ing. Eva Šviráková, Ph.D. – koordinátorka projektů Komunikační agentury, Fakulta
multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Lydie Halamová – tajemnice a projektová manažerka Úzké rady Jednoty bratrské
4
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Další spolupracovníci
Ing. Miluše Machová – externí účetní
Ing. Vlastimil Říha – externí daňový poradce
Zaměstnanci
Mgr. Petr Horáček – výkonný ředitel – řízení organizace a vedení programu Zdravá mládež;
Daniela Horáčková – projektová manažerka – vedení programu Dálková adopce PLUS a péče
o administrativní zázemí;
Eliška Horáčková – samostatná administrativní pracovnice – od 1. 3. 2009 (částečný úvazek).
Z kanceláře Nadace Mezinárodní potřeby
Původně byl výkonný ředitel jediným placeným pracovníkem naší nadace a obětavě pracoval
ve vlastním bytě. Ing. Pavel Mareš takto odvedl množství pionýrské práce a jsme mu za ni stále
vděční. Na konci roku 2001 po něm tuto štafetu převzal Mgr. Petr Horáček.
Práce se rychle rozrůstala a jeden zaměstnanec už nestačil. V roce 2002 tedy přibyl druhý: nejprve
na dohodu o provedení práce, pak na malou, ale postupně stále větší část pracovního úvazku. V roce
2006 už nestačil ani celý úvazek 2. pracovníka.
Mezi rokem 2001 a 2006 se objem programu Dálková adopce PLUS téměř zčtyřnásobil, mezi
rokem 2006 až 2008 se více
než zdvojnásobil. Zatímco
v r. 2001 jsme podporovali
38 dětí ve 2 zemích, v r. 2009
jich bylo 342 ve 4 zemích (to je
devítinásobek).
Za pochodu jsme řešili
hluboké změny v administraci
programů a začali jsme
budovat vlastní databázový
systém. Bylo třeba najít
třetího
spolupracovníka,
který
zvládne
většinu
agend v nadaci, umí být až
chirurgicky přesný a zároveň
umí pracovat samostatně. To je
mnoho požadavků na jednoho
Foto: Prezentační stůl Nadace Mezinárodní potřeby na Křesťanské
člověka a několika bývalým
konferenci 2009, Praha
pracovníkům se to nedařilo.
Hledali jsme tedy v celém regionu a vyhlásili jsme několik kol výběrových řízení.
Východiskem z nejvyšší nouze se ukázala být Eliška Horáčková. Po několika předchozích brigádách
začala od března 2009 pracovat v nadaci v oblasti administrativy. Její pracovní roli někdy v nadsázce
nazýváme „Ferda mravenec“ – a mnoho organizací ví z vlastní zkušenosti, oč se jedná. To jsou
ti nesmírně cenní pracovníci, kteří jsou schopni se pružně pohybovat mezi nejrůznějšími úkoly,
vykonávat i samostatné funkce a ve výsledku zmnohonásobit efektivitu organizace.
Na konci roku 2009 jsme mohli s vděčností říci, že se nám podařil velký kus práce. Cítíme se
mnohem lépe připraveni na další rozvoj. Nadace má také od roku 2006 zázemí v přiměřených
kancelářských prostorech.
Na podzim 2010 bude Nadaci Mezinárodní potřeby už 15 let.
5
Zpráva o činnosti v roce 2009
Pomoc dobrovolníků v r. 2009
Nadace platí za mnohé služby, které čerpá, pouhým poděkováním… Tak je to v neziskovém sektoru
obvyklé; mnozí lidé dávají k dispozici svoje schopnosti a čas, aby se dílo mohlo dařit.
Členové správní i dozorčí rady vykonávají svoji cennou práci dobrovolnicky. Jiní lidé nám pomáhají
s databázovým systémem, počítačovou sítí, webovými stránkami apod. Velmi důležitá je stále se
rozrůstající „armáda“ dobrovolníků-překladatelů, jejichž rukama projdou za rok stovky stránek
textů, zpráv ze zemí, dopisů dětí (jejichž dárci neovládají angličtinu).
Svou dobrovolnou prací nám v r. 2009 pomohli:
Bartošková Miroslava, Brno Bíca Jan, Praha 6 Bořil Pavel, Týnec nad Sázavou Čaputovi Gabriela a Jan, Brno Čejka Václav Ing., Ph.D., Liberec 14 Dadák Dušan, Prostějov Drahý Ondřej, Chomutov
Eliášová Lucie, DiS., Zlín Gardlo Ondřej Bc., Havířov – Město Halamová Lydie, Liberec II Hanáková Nina Mgr., Brno
Hanzalová Jitka RNDr., Beroun
Chrastinová Petra, Zdounky
Jahodovi Zuzana a Zdeněk, Krupka
Jakešová Jitka MUDr., Tábor
Jemelíková Veronika, Lipník nad Bečvou
Kolářová Vladimíra
Krejčí Jiří, Brno
Kubiena Vilém st., Havířov – Bludovice
Lynn Lamont-Reha Bonnie, Delta, BC,
Kanada
Macák Jakub, Otrokovice
Marvánová Blanka, Brno
Matysovi Miloš a Kamila, Brniště
Michal Petr, Liberec 14
Motyková Kamila, Ostrava – Poruba
Pleva Jaroslav ThMgr. Ing., Kosmonosy
Pleva Vítězslav, Kosmonosy
Porubský Milan, Hejnice
Rauš Miloš Ing., Brno
Straková Petra, Havířov – Bludovice
Šíp Jiří Mgr., Rožmitál pod Třemšínem
Šviráková Eva Ing., Zlín
Wiejowski Ludvík Bc., Václavovice
Zavadil Martin MUDr., Mladá Boleslav
Děkujeme Vám všem!
Návštěva Nepálu
V únoru 2009 se uskutečnil jeden malý
sen nadace: cesta výkonného ředitele
do jedné ze zemí, kde podporujeme děti
v programu Dálková adopce PLUS. Cílem
bylo navštívit rodiny těchto dětí, osobně se
setkat s pracovníky místní pobočky I.N.
Network a poznat podporovanou práci
zblízka. Volba padla z pochopitelných
důvodů na Nepál, vždyť první děti
začala naše nadace podporovat právě
zde. V době návštěvy jsme v Nepálu
podporovali již 125 dětí, 13 studentů
teologie a 5 křesťanských pracovníků.
V rámci mezinárodní sítě I.N. Network
se tak ČR stala dokonce nejvýznamnějším
Foto: Petr Horáček v rodině nepálského kolegy Rabindry Subby
partnerem nepálské pobočky.
6
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Návštěva byla usnadněna tím, že se v indickém Bangalore konalo setkání ředitelů poboček I.N.
Network. Bylo tedy snadné spojit cestu do Indie také s Nepálem.
Šest dní v Nepálu se stalo námětem malého deníku, který původně vznikal pro rodinu a nejbližší
přátele. Opatřený řadou unikátních fotografií je po drobných úpravách k dispozici na našem webu
na http://www.incz.info/z-cesty-Nepalem.htm.
V Nepálu v době návštěvy nastoupil nový ředitel pobočky, pan Bimal Sodemba. Měli jsme možnost
osobně spolu projednat různé problémové body naší spolupráce a s odstupem času můžeme říci, že
naše spolupráce se posunula na kvalitativně novou úroveň.
Po návratu měl výkonný ředitel možnost vyprávět o životě v Nepálu s promítáním fotografií
na různých místech v ČR.
Nový prezident I.N. Network v ČR
Světovou síť nezávislých místních organizací I.N. Network, jejímž členem je i naše nadace, řídí
prezident I.N. Network a jeho kancelář.
Nadřízeným a vrcholným orgánem I.N. Network je Mezinárodní správní rada, složená ze zástupců
různých zemí a kontinentů.
Pan John Denbok byl od roku 2000 výkonným ředitelem I.N. Network v Kanadě. Jako bývalý
manažer největší společnosti na výrobu ovocných šťáv s velkou chutí i odvahou pozvedl kanadskou
organizaci na první místo mezi všemi dárcovskými pobočkami. Od ledna 2009 se ujal funkce
prezidenta I.N. Network po panu Melu Newthovi z Nového Zélandu.
John Denbok v prvních měsících své činnosti navštívil postupně všechny organizace sdružené
do I.N. Network. První tři dny v červnu 2009 byl hostem v České republice. Jeho návštěva byla
povzbuzením pro naši správní radu a pro několik lektorů programu Zdravá mládež a jejich
spolupracovníky, s nimiž se setkal. John na závěr svého pobytu v ČR před odjezdem na Slovensko
přednášel na nesmírně zajímavé téma „Osvobozování z otroctví kultu Trokosi v Ghaně“ pro
studenty střední školy ve Zlíně. Studenti byli zaujati Johnovým osobním výkladem a také jeho
zkušenostmi z dob podnikání a hledání cesty do služeb Božímu dílu.
Program Zdravá mládež
Nastavme výhybku v životě mladé generace
Nastavit výhybku má mimořádný význam.
Jen malá mezera mezi kolejemi,
pak ale vlak uhání úplně jinam…
Nastavit výhybku je nesmírně důležitá věc, a to tehdy, dokud
je čas. Nejlepší čas k tomu je, když je člověk mladý. Proto jsme
soustředili veškeré síly nadace na podporu práce mezi mládeží
a dětmi – konkrétně na školách v České republice.
Lektoři programu Zdravá mládež osloví každým rokem asi 20 000 mladých lidí, kterým přednášejí
o etických otázkách. Zní to sice poněkud suchopárně, ale v praxi je přednášková práce plná života
7
Zpráva o činnosti v roce 2009
a dynamiky a často je tu i mnoho legrace. Lektoři jsou obdarovanými lidmi, umí se opravdu
pohybovat mezi těmi, komu slouží. Však si jejich práce také cení jak učitelé, tak i žáci!
V roce 2009 jsme překonali personální obtíže a stabilizovali naši práci v kanceláři. Výkonný ředitel
se opět mohl častěji setkávat s lektory přednáškové činnosti při jejich práci. Reportáže z přednášek
zpracované z těchto návštěv jsou umístěné na našem webu v části „Z přednášek lektorů“. Přednáška
je mnohdy silným zážitkem plným dynamiky; je jako koncert, kde místo orchestru spolupůsobí
lektor a posluchači. Během let se v programu vystřídalo již téměř 20 talentovaných lektorů. Je
výsadou osobně zažít jejich práci.
Někteří z lektorů mohli i v roce 2009 nasadit své síly také mimo svoje vlastní město a okolí. Zapojili
se do soustředěných kampaní ve školách, které v různých místech ČR pořádaly místní organizace,
církve apod. Jednu z takových kampaní vede jeden z lektorů, kterého naše nadace podporovala
v přednáškové práci v letech 2003–2007 v Havířově, Ing. David Říman. Nyní v projektu Turbo 316
realizuje týdenní kampaně primární prevence na školách, do nichž se zapojuje řada lektorů.
Studium
Lektoři programu Zdravá mládež si doplňují vzdělání dálkovým studiem. Studium pochopitelně
v nějaké míře omezuje jejich činnost, ale je důležité pro budoucnost jejich práce. V roce 2009
ukončili náročný druhý ročník VŠ Patrik Müller a Roman Kladivo, bakalářské studium Petra
Mecnerová a Martin Stavjaník (který pokračuje v studiu magisterském).
Cesta lektora Romana Kladiva do USA
Roman Kladivo reprezentoval program Zdravá mládež během měsíčního pobytu v USA v únoru
2009. Jeho cestu detailně organizovali naši kolegové z I.N. Network v USA. Roman navštívil 6
amerických států, hovořil v 11 církvích, měl nesčíslné množství setkání.
Cílem cesty bylo podpořit finanční zajištění programu Zdravá mládež ze strany Spojených států
amerických, které jsou naším nejsilnějším
dárcovským partnerem.
Uvědomujeme si neuvěřitelnou „shodu náhod“,
která umožnila Romanovu cestu do USA. Když
nás američtí kolegové prosili, zda k nim můžeme
poslat někoho z lektorů nejméně na 4 týdny, byla to
ohromná výzva. Jenom několik z nich dostatečně
ovládá angličtinu. Další věc byla, jak uprostřed
školního roku uvolnit na měsíc z práce a dalších
vazeb někoho z nich. Nakonec pomohl mimo jiné
fakt, že v únoru 2009 byly školy v Liberci kompletně
zavřeny, protože se zde konalo Mistrovství světa
v severském lyžování. Roman se mohl snadněji
uvolnit a vydat na náročnou cestu. Podpořili jsme
tak obětavou práci našich kolegů v USA, kteří
usilovně zajišťují důležitou část prostředků pro
program Zdravá mládež.
Díky Romanově cestě po USA máme naději
na pokračující podporu ještě několik dalších let.
Zároveň pracujeme na tom, abychom pro program
Zdravá mládež vybudovali finanční základnu
Foto: Roman Kladivo hovoří o závislostech na učilišti
z našich českých zdrojů.
v Liberci.
8
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Naši spolupracovníci
V roce 2009 jsme spolupracovali s následujícími strategickými partnery a spolupracovníky programu:
1. DKP Bethel o. s., Litoměřice, lektor Martin Růžička,
2. Maják, o. p. s., Liberec, lektor Patrik Müller,
3. Maják, o. p. s., Liberec, lektor Roman Kladivo,
4. Pavučina, o. s. Den, pobočka Ostrava, lektorka Bc. Petra Mecnerová,
5. Pavučina, o. s. Den, pobočka Ostrava, lektor Ivo Neuvirt,
6. Slánka, o. s., Mladá Boleslav, lektor Mgr. Miloslav Fanta,
7. Unie Kompas, o. s., Zlín, lektor Bc. Martin Stavjaník,
8. ZIP o. s., Havířov, lektor Roman Želonka.
Ze zpráv lektorů programu Zdravá mládež
Malé sondy do práce našich milých spolupracovníků-lektorů vybíráme z jejich pravidelných zpráv
z činnosti. Otevírají se nám v nich pohledy do jejich přednáškové práce na školách a také do široké
škály doprovodných volnočasových aktivit.
Nový lektor: Martin Růžička, Litoměřice
Martin Růžička z Litoměřic se stal spolupracovníkem programu Zdravá mládež od května 2009.
Jeho úkolem bylo rozvinout přednáškovou práci na školách v Litoměřicích. Martin se opírá
o výborné zázemí občanského sdružení Dům křesťanské pomoci Bethel (DKP Bethel).
Nadace před lety významným způsobem podporovala vznik Domu křesťanské pomoci (částkou cca
4 miliony Kč). A tak nás velmi potěšilo, že se opět vracíme do „místa činu“. DKP Bethel nabízí široké
volnočasové aktivity pro mládež i další skupiny obyvatel, provozuje také úspěšný Dům na půli cesty,
který pomáhá dětem z dětských domovů najít jejich místo v životě po dosažení plnoletosti, když
musí zařízení opustit.
Martin Růžička je ovocem práce DKP Bethel. Vypráví o tom: „V roce 2004 jsem se poprvé objevil
v Bethelu jako vylekaný kluk, který vyrůstal v obyčejné rodině, která nic nevěděla o křesťanství…
Do Bethelu mě přivedla nabídka kurzů angličtiny s rodilými mluvčími (to byla mimochodem úplně
první akce takového druhu v Bethelu vůbec), o kterých jsem se dozvěděl od svého spolužáka…“
Martin v DKP Bethel získal nejen svou současnou vynikající angličtinu, ale i nový směr života, pokoj
v srdci a od roku 2007 také zaměstnání. DKP Bethel v Martinovi získal cenného spolupracovníka
a náš program Zdravá mládež nového lektora…
Martinova práce na školách se zpočátku rozvíjela pozvolna a koncem roku začala nabírat obrátky
tak, jak si školy získávaly důvěru v novou činnost.
Patrik Müller, Liberec
„O mé přednášky na školách je neustálý zájem, který převyšuje mou časovou kapacitu. Proto jsme
v říjnu povolali nového pracovníka a mým úkolem bylo vyškolit jej pro přednáškovou činnost.
Zajímavé bylo, že některé školy si nedokázaly představit, že by u nich přednášel někdo jiný než já.
Dokonce si mě někteří ředitelé škol odvedli stranou… Bylo vidět, že si na mne zvykli. Když jsem se
s tím setkal poprvé, nevěděl jsme v tu chvíli, co říct, jelikož jsem nerozuměl jejich obavám. Dokázal
jsem jen říct, že kolegovi věřím, a že já jsem zárukou kvality vědomostí, které můj kolega předá,
a věřím, že dětem otevře své srdce. Nevím, jak moc je to uklidnilo, ale jeden z nich mi na to řekl jen:
‘Opravdu?‘ Malá pauza. ‚Tak dobře.‘ Díky tomu, že jsme nyní dva přednášející pro základní školy,
můžeme už teď zaručit, že se poptávka většiny škol pro další rok naplní.
Další radostné svědectví je to, jak mne přijímají na školách. Není zvykem, aby nám škola obstarala
9
Zpráva o činnosti v roce 2009
oběd. Ale na jedné škole, kde mne pan ředitel zná
už 9 let, se o mne úžasně starají. Každou chvíli
mi vaří kávu či čaj a připravují svačiny. Oběd je
zde samozřejmostí, a když školní jídelna vaří
jídlo, o kterém si pan ředitel myslí, že pro mne
není moc dobré, tak mne posílá do restaurace,
abych se najedl lépe. Tento týden, když jsem
tam přednášel, mi dokonce děti upekly štrúdl
a předaly mi jej na začátku hodiny. To opravdu
potěší. Nicméně větší radost mi udělá, když se
stanou návštěvníky našeho klubu a přijmou
samy pro sebe to, co je důležité.“
Roman Kladivo, Liberec
Práci Romana Kladiva nejlépe vystihuje jeden z ohlasů z pera studentů:
„Myslím si, že to bylo hodně dobré, díky tomu jsem si uvědomil některé věci, které by mi do budoucna
mohly pomoct. A jsem rád, že tu byl a povídal o věcech, které už víme, anebo o věcech, které nevíme
a budou se nám hodit.“
Bc. Petra Mecnerová, Ostrava
„Od půlky ledna až do půlky února jsem se naplno věnovala Free klubu. Protože nám na pondělních
klubech pomáhají také dobrovolnice, věnovala jsem hodně úsilí tomu, abychom měli zpracované
všechny potřebné materiály ohledně dobrovolnictví. Hodně taky přemýšlím nad tím, jak vysvětlit
dětem, co pro ně osobně znamená, že jim nabízíme sociální služby, a jak jim tyto služby mohou
pomáhat v jejich životě. S dětmi na klubu mě velmi baví hrát UNO. Je to jednoduchá karetní
hra a to, co je na ní skvělé, je, že si pokaždé velmi dobře popovídáme. Děti jsou při hře otevřené
a povídají o všem možném i nemožném a to je pro mě úžasná příležitost je lépe poznat. Moc mě
těší, že některé z dětí, které na klub chodí, jsou hodně aktivní. Vymýšlejí pohádky pro divadelní
představení (které nám pak předvádějí), trénují tanec, aktivně se zapojují do všeho, co v klubu
vymyslíme, a samy vymýšlejí, co by se v klubu mělo dít.“
Ivo Neuvirt, Ostrava
„Přednášky se rozjely v plném proudu a já mám za sebou již první blok besed na základní škole
v Bohumíně. I zde jsou s besedami velice spokojeni a z ohlasů vím, že besedy mají svůj význam
pro život dětí. Jeden z nejsilnějších momentů byla beseda o rodině v 7. třídách, kde děti otevíraly
svá srdce a otevřeně mluvily o pocitech, které prožívají v rodině. Do závěrečného hodnocení besed
např. napsaly: ‚Líbila se mi beseda o rodině, protože se tam hodně mluvilo o mém životě,‘ nebo
jiná dívka napsala: ‚Líbila se mi beseda o rodině, protože vím, co mám udělat, když se máma cítí
sama.‘ Jistě bych mohl pokračovat ve výčtu ohlasů, které vyjadřují to, co děti opravdu prožívají. Jsou
zklamány z rodiny, jsou zraněny z rozvodu rodičů a hledají odpovědi, jak se s touto bolestí mají
vypořádat. Téma o rodině pomáhá také k sebereflexi a mnohé děti si uvědomují, co dělají v rodině
špatně.
V tématu rodina používám i techniku Sketchboardu, kdy vyprávím příběh marnotratného
syna a přitom maluji na tabuli. Tento příběh je pro mnohé hodně silným zážitkem. Tím, co děti
na besedách oceňují, je také možnost vyjádřit svůj názor, se kterým souvisí i důležité poznání, že
mnoho z nich prožívá podobné problémy. Besedy o rodině jsou velice praktické a jsem rád, když
mohu v e-mailech číst, jak někteří žáci překvapili své rodiče a udělali třeba nečekaný úklid.
Když jsem v posledních dnech zapisoval do svého diáře objednávku besed, zjistil jsem, že
10
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
besedy z tohoto cyklu ‚Etické dílny‘ zaplňují přes
80 % přednáškových dní. Hned na začátku září mě
kontaktovala jedna škola mimo Ostravu, která o besedy
měla zájem, ale žel jsem musel kvůli své kapacitě
odmítnout.
Někde uvnitř bych si přál, aby besedy mohly tvořit ještě
větší část mého pracovního týdne, a pevně doufám, že
se mi v dalším období podaří víc se odpoutat od klubové
činnosti. Vše záleží nejen na kapacitě našeho týmu, ale
i na tom, zda se pro podporu mé práce najde dost dárců.“
Mgr. Miloslav Fanta, Mladá Boleslav
„V první polovině školního roku už tradičně přednášíme
hlavně na základních školách. Zajímavé je pozorovat
rozdíly mezi 12letými a 15letými. V šestce je celá řada
kluků (a někdy i holek) před pubertou a jsou hraví.
S těmi máme bezprostřední kontakt a rádi se nechají
pozvat na sport. Málokdy se ovšem ptají na ožehavé otázky ze svého života. Málokdy napíšou
e-mail. Takové se snažíme zvát na Déčko (dorostový klub). V sedmičce a osmičce zachvátí puberta
téměř všechny. Na přednáškách nejvíce vyrušují sedmáci. Sice je to náročnější, ale kluci a holky
v tomto věku začínají hledat vlastní cestu, poprvé se zamilovávají, oslovuje je utrpení a nám píšou
první e-maily.
Zrovna včera mi přišel jeden dopis: ‚Celá naše rodina chceme bratránkovi pomoct, ale vůbec nevíme
jak, protože už nám vyhrožoval i tím, že se zabije atd. Také má takovou partu, která krade, a dluží
lidem peníze, kouří trávu atd. Tímto jsem Vás chtěla požádat, jestli byste nám nemohl poradit, co
s ním máme dělat. Děkuju...‘ Chci být s lidmi, když bojují se životem. Z této skupiny mám první
kluky, s kterými si píšu a scházím se s nimi. Jsou otevření, ale zároveň nestálí. Jednou upřímní,
podruhé si obhajují špatné věci.
Patnáctiletí deváťáci jsou zase jiní. Někteří jsou již uzavření ve smyslu: ‚Co nám tady budeš
vykládat...‘. Předčasně ‚staří‘. Někteří naopak stojí o to poznat pravdu, hledají orientaci v sexu,
v hodnotách, ptají se na Boha, o kterém nikdy neslyšeli. Pro kluky a holky z 9. tříd a středních škol
máme připraven Magnet (mládežnický klub). Já sám bych jim těžko mohl posloužit tak dobře, jako
to můžeme udělat společnými silami. Hledající okolo sebe potřebují druhé.“
Bc. Martin Stavjaník, Zlín
„Začal jsem sepisovat zprávu ze své práce a nejdříve jsem se obával, že toho nebudu schopen.
Nenacházel jsem žádné převratné, důležité události, měl jsem pocit, že budu jen stěží hledat nit
k nějakému smysluplnému psaní…
Když jsem si ale potom všechno sepisoval, zjistil jsem, že to jsou svým způsobem zázraky a super
věci, které jsem mohl díky Bohu prožít. Že nic z toho není žádná samozřejmost a za všechno jsem
Bohu vděčný. Mohl jsem prožít tolik důležitých a na první pohled nepodstatných drobností, které
mi dávají pevnou jistotu a pokoj.
Měl jsem formou besedy několik celodopoledních programů zaměřených na vztahy v třídním
kolektivu. Mnohé z nich jsem měl ve třídách, ve kterých už jsem minimálně jednou nebo i vícekrát
byl. Bylo velmi příjemné setkat se s dospívajícími (většinou ve věku 12–15 let), se kterými jsme
v minulosti prožili nějakou akci a oni při setkání na besedě vyjadřovali, jak jsou rádi, že se znovu
vidíme. Byl to pro mě velmi dojemný okamžik. V jedné třídě mi přišli po programu říct, že se s nimi
žádný učitel ani psycholog nebavil tak jako já.
11
Zpráva o činnosti v roce 2009
V únoru jsme spolu s Nadací Mezinárodní potřeby a s partnerskou
organizací I.N. Network zorganizovali příjezd skupiny křesťanů
z jednoho sboru v Anglii, kteří přijeli v rámci svého duchovního
vzdělávání na krátkodobou misii. Bylo jich sedm a byli využiti
jednak pro odpolední programy v klubech (máme ve Zlíně
a nejbližším okolí tři), ale zejména pro konverzaci do škol do hodin
angličtiny. Protože byli pro tyto činnosti velmi dobře připraveni,
školy byly z jejich služby nadšené a prosili o případné informace,
až někdy zase budeme mít takové hosty. Uvědomil jsem si, že
jsme se – spolu s celou skupinou – za tuto akci dlouho modlili
a hlavním viditelným výsledkem je, že se velmi zvedla prestiž naší
organizace u škol.“
Roman Želonka, Havířov
„Často je využívána i naše poradenská služba, kterou mladí lidé navštěvují proto, aby si s námi
popovídali o svých problémech ve škole i doma, o osobních věcech jako jsou vztahy nebo jejich
plány…
Jistý kluk, který je už ženatý a má malou dcerku – bydleli s manželkou v podnájmu – po letech
potkal staré kamarády, ti ho vtáhli do drog a on za ně začal utrácet peníze z rodinného rozpočtu.
Neměli už na nájem a jídlo… V jeho případě se podařilo zabránit jejich vystěhování a on sám potom
po doporučení přišel na kavárnu Teen Chalenge pro závislé. Je moc dobře, když to chce řešit a že tu
jsou křesťané, kteří ho budou dále doprovázet v jeho situaci.“
Podpora pro program Zdravá mládež
Nadace Mezinárodní potřeby od svého vzniku usiluje o to, aby nebyla jen pasivním příjemcem darů
ze zahraničí. Náš program Zdravá mládež byl od počátku financován zejména z peněz od našich
zahraničních partnerů, ale vždy jsme se snažili získat podporu pro lektory také z domácích (českých)
zdrojů. Zpočátku se to zdálo být nadlidským úkolem. V praxi je totiž mnohem snazší získat dárce
pro chudé děti v třetím světě než pro program, který pomáhá dětem v duchovní nouzi v českých
školách.
Dnes na program Zdravá mládež přispívají i mnozí z českých dárců, kteří znají naši práci na školách.
Z jejich darů pokrýváme podporu všech lektorů.
Chcete-li přispět na program Zdravá mládež, použijte variabilní symbol 350.
Vyrovnávací fond a strategické partnerství
Vyrovnávací fond
Lektoři programu Zdravá mládež získávají díky dobrému ohlasu své práce podporu od dárců, firem
či církví ve svém přímém okolí. Již před několika lety jsme se rozhodli, že podpoříme a rozvineme
toto (většinou místní) osobní dárcovství. Proto přispěje-li někdo naší nadaci na činnost lektora,
nadace k daru přidá 100 % (v r. 2009 to bylo 50 %) a tím dar zdvojnásobí a poskytne ve prospěch
lektora a jeho práce v programu Zdravá mládež.
Abychom mohli tento princip „vyrovnávání“ provádět, musíme samozřejmě mít sami od dárců pro
program Zdravá mládež dostatek prostředků. Stanovili jsme také určitý rozumný strop, po který
jsme schopni zdvojnásobovat dary pro každého lektora.
12
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Přesné podmínky Vyrovnávacího fondu vyhlašujeme pro každý rok. Lektoři vědí, jakou výši darů
pro svou činnost mají již zajištěnou a jaká jim ještě chybí a vyhledávají případně další osobní dárce.
Máme radost, že tímto způsobem se znásobují naše možnosti a možnosti místních dárců a program
Zdravá mládež se může rozvíjet.
Strategické partnerství
V programu Zdravá mládež pracujeme na principu
dlouhodobého partnerství, které se nám osvědčilo
a je pro nás charakteristické.
Přednášková práce na školách potřebuje svůj čas,
než se rozvine, než najde pevné místo v místních
školách. Nemělo by smysl podpořit jednoho
služebníka rok či dva a práci následně opustit.
Proto jsme se rozhodli uzavírat s podpořenými
spolupracovníky a jejich organizacemi smlouvy
o dlouhodobém partnerství. Smlouvy z naší strany
zaručují významnou finanční stabilitu. Pro nás
samozřejmě představují výzvu, protože pečujeme
o finanční zajištění stále rostoucího týmu lektorů.
Na druhé straně nás těší, že naše podpora proudí Foto: Martin Stavjaník ze Zlína působí v programu
do něčeho, co zde je dnes, ale bude zde i zítra. Tým
Zdravá mládež od roku 2001.
sloužících spolupracovníků je pro nás velmi cenný.
Naši podporu jsme rozhodnuti každým rokem v rozumné míře rozšiřovat ve prospěch dalších
pracovníků. Pokud je práce na školách tím, co je i ve Vašem srdci, obraťte se na nás.
Pomoc I.N. Network
Kolegové v dárcovských zemích I.N. Network (USA, Kanadě, Velké Británii, Novém Zélandu
a Monaku) pilně pracují, aby zajistili důležitou část finanční podpory pro náš program Zdravá
mládež. Protože se nyní čas od času vídáme osobně (v roce 2009 se ředitelé všech poboček I.N.
Network sešli v indickém Bangalore), známe se více než předtím. Jak velmi si ceníme usilovné práce
těchto partnerů!
Návštěvy a týmy ze zahraničí
Také v roce 2009 se nám osvědčila služba zahraničních týmů:
Sehraná skupinka křesťanů z Velké Británie navštívila v únoru Zlín a skvělým způsobem představila
svou zemi žákům na místních školách. Odpoledne se účastnili nízkoprahových klubů ve Zlíně
i Otrokovicích.
Jiný tým pod vedením Patrika Eville z americké Arizony byl v červenci středem dění na anglickém
jazykovém kempu pro dorostence, který organizoval Miloslav Fanta a jeho spolupracovníci poblíž
Náchoda.
Podpora projektu „Zdraví mládeži“ – Trans World Radio (TWR)
V roce 2009 jsme naposledy podpořili tvorbu zvláštních vysílání pro
děti a mládež na základě projektu TWR s názvem „Zdraví mládeži“.
Na ukončení podpory jsme se dohodli v druhé polovině roku
s ředitelem TWR poté, co byl projekt z jejich strany z personálních
důvodů ukončen.
13
Zpráva o činnosti v roce 2009
14
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
15
Zpráva o činnosti v roce 2009
Dálková adopce PLUS a další pomoc do zahraničí
Co nemůžeš? Nemůžeš změnit osud všech nejchudších dětí na světě...
Ale možná můžeš změnit osud jednoho z nejchudších dětí na světě!
Jak? Program Dálková adopce PLUS nabízí odpověď…
V programu Dálková adopce PLUS můžete svými penězi podporovat konkrétní dítě z chudé země
a tím mu umožníte chodit do školy. Když vystuduje, možná bude moci najít lepší práci a vymaní se
z koloběhu chudoby.
Různé typy adopce na dálku se díky osobní vazbě dárce a dítěte staly poměrně známým programem,
který má ve své činnosti zahrnuta celá řada neziskových organizací. Lidé se nás nezřídka ptají, zda se
nemůže stát, že se peníze, určené k podpoře dětí, někde ztratí a dostanou se úplně jinam. Rádi bychom
k tomuto ožehavému tématu uvedli několik myšlenek:
Za 8 let práce v Nadaci Mezinárodní potřeby jsme se nesetkali s žádným zneužitím peněz. Každý dar
se dostane ke konkrétnímu dítěti.
Kdykoliv se pokoušíme dělat něco dobrého, k čemu jsou peníze potřeba, může hrozit riziko jejich
zneužití. Proto se mnoha opatřeními snažíme něčemu takovému zabránit.
S partnerskou organizací I.N. Network komunikujeme o všech skutečných i zdánlivých nesrovnalostech
nebo chybách. Ty se dříve nebo později odhalí. Dojde-li vzácně k omylu, přehlédnutí, ztrátě e-mailu
a podobně, vždy vzniklou situaci řešíme. Když například dítě z různých důvodů (např. stěhování,
ukončení školy) opustí program, dárce se to dozví s časovou prodlevou. Zahraniční koordinátoři nám
sdělí datum, od kdy dítě už podporu nedostalo. Pokud se ukáže, že část podpory od dárce už nebyla
využita pro jím vybrané dítě, nabízíme dárci vrácení nevyužitých peněz nebo jiné možnosti využití
darů. Může také podpořit jiné dítě ze stejné nebo jiné země – dárce pak o nevyužité peníze může
snížit další podporu. Jsme přesvědčeni, že program Dálková adopce PLUS má dobrý způsob, jak
mnoha rizikům zabránit. V praxi je dálková adopce dětí totiž nesmírně administrativně obtížná.
Dárci mají osobní vazbu na konkrétní dítě a poměrně snadno zjistí, když něco není v pořádku (nebo
to tak vypadá). Uvedeme jeden příklad: dárce ugandského dítěte nám napíše, že mu dítě poslalo dopis
a v něm je mimo jiné zmínka o dvou sestrách. Jenže „jeho“ dítě mělo podle původních informací
mít jen bratry! Obrátíme se tedy na kolegyni v Ugandě a ta si věc ověří na místě. Pak nám napíše
e-mail a vysvětlí, že v Ugandě (zemi, kde jsou odhadem 2 miliony sirotků kvůli AIDS) žijí často právě
v křesťanských rodinách nejen vlastní děti, ale i některé cizí děti – sirotci. Děti si navzájem říkají
bratři a sestry, i když jimi nejsou… To je jeden z příkladů, jak dálková adopce – díky přenosu osobních
informací o dítěti k dárci – automaticky vytváří prostředí se zdravým dohledem dárců a s tlakem
na důslednou práci.
Dálková adopce PLUS je náročná ještě z dalšího důvodu: pracuje se tu s velkým množstvím menších
finančních částek a s velkým množstvím dalších dat a údajů. To vše je stále třeba udržovat pohromadě
a pokud možno v dokonalém pořádku. Každý dárce má právo na to, abychom s ním jednali tak,
jako by on byl naším jediným dárcem. Musíme neustále dohlížet na tok zpráv ze zemí (oblastí), kde
elektřina funguje jen několik hodin denně a pošta je záležitostí často jen hlavního města… Bankovní
účty pochopitelně rodiče podporovaných dětí nemají a v Nepálu jsou jedinou spojkou k nim často jen
tamní terénní křesťanští pracovníci.
Všechny tyto okolnosti jsou samozřejmě výzvou. Děláme všechno pro to, abychom zvládli potřebnou
administraci tohoto projektu, přestože je to mnohdy velmi obtížné. Jak jsme už uvedli v části „O Nadaci
Mezinárodní potřeby“, i přes mnohé nesnáze se nám podařilo vyřešit jak personální zajištění práce,
tak i vybudování databázového systému, který dokáže správně zachytit a propojit tisíce informací.
Těší nás, když se nám daří překonávat obtíže. Těší nás, že dárci jsou spokojeni a stovkám dětí se
dostává cílené pomoci.
16
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Z dopisů podpořených dětí:
Doufám, že Vy i Vaše rodina se máte dobře. Já
se mám fajn a ve škole se mi daří. Moje rodina
je také v pořádku a posílá Vám pozdravy. Moc
Vám děkuji za přáníčko k Vánocům, které jste mi
poslala, a za dopis. To přáníčko je vážně hezké,
moc se mi líbí ten obrázek.
Ibrahim Kasasa
Děkuji Vám za fotku Vás a Vašeho
psa. Je mi moc líto, že Váš pes Candy
zemřel. Ale teď máte nového pejska,
který prosvětluje Vaše dny.
S láskou
Jeny Rose Francisco
Fakta a statistika
Počet dětí podpořených v roce 2009:
Filipíny
Nepál
Srí Lanka Uganda celkem
90
137
46
69
342
Počet podpořených křesťanských pracovníků v roce 2009:
Filipíny Nepál Srí Lanka Uganda 3
6
2
zde jsme se soustředili na podporu distribuce Biblí
Do podpory programu Dálková adopce PLUS se v roce 2009 zapojilo celkem 280 dárců.
17
Zpráva o činnosti v roce 2009
Z podporovaných zemí: Filipíny
Sbírka Pomozte Filipínám 2009
Konec září 2009 přinesl Filipínám
událost, která katapultovala tuto
ne příliš známou zemi na přední
listy světových deníků. Tropická
bouře Ketsana způsobila záplavy,
které ani v těžce zkoušených
Filipínách nejsou obvyklé. Území
hlavního města se nacházelo až
pod pětimetrovou vrstvou vody.
Rozumíme reakci našeho kolegy,
ředitele místní I.N. Network
Nestora Florese:
„Nemáme slova, která by vyjádřila
děsivou situaci, která zde vládne...
Když jsem viděl lidi v zoufalých
situacích, kteří nevědí ani kde, jak
Foto: Nejvíce postižené rodiny ze slumů dostaly od filipínské vlády
a kdy začít, plakal jsem.“
jednoduché náhradní domky na místě, kde záplavy nehrozí.
Přesto toto zlé bylo poměrně
rychle překonáno. Velká nouze
vyvolala velkou vlnu účinné pomoci.
Podobně pracovníci I.N. Network na Filipínách po počátečním šoku mobilizovali své síly k účinné
pomoci. Obnovili zničenou infrastrukturu našich projektů, oblíbené miniknihovny pro chudé,
nakoupili zničené vybavení, poskytli okamžitou a posléze i další pomoc mnoha rodinám.
Už několik dnů po tajfunu začala v ČR naše mimořádná sbírka, která trvala až do 31. 1. 2010. Naši
dárci nás upřímně překvapili svou vysokou obětavostí, díky které jsme do 31. 12. 2009 získali
435 226 Kč.
Celkový výsledek sbírky (včetně části z následujícího roku 2010) dosáhl 458 226 Kč.
Podrobnosti a řadu zpráv o situaci na Filipínách najdete na našich webových stránkách http://www.
incz.info/fil-povodne.htm.
Filipíny: Dálková adopce PLUS
V roce 2009 jsme z ČR podpořili již 90
dětí. Filipínská I.N. Network má skvěle
propracovaný program své pomoci.
Podpora se dostává cíleně opravdu
potřebným rodinám, podpořeno je vždy
jen jedno dítě v rodině (na principu,
že později toto dítě pomůže zpětně
své rodině a blízkým) a pracovníci
I.N. Network pracují i s rodinami
podpořených dětí. Dětem a rodinám
poskytují adresnou potravinovou
pomoc.
V období přírodních katastrof, jako
byly podzimní záplavy, kromě toho
18
Foto: děti v oblíbené miniknihovně I.N. Network
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
I.N. Network daruje zvláštní materiální pomoc postiženým rodinám a to i těm, jejichž děti nejsou
v programu Dálková adopce PLUS.
I.N. Network organizuje pro podporované děti lékařské a zubní prohlídky a řadě dětí byly také
zdarma provedeny zákroky, jako je např. operace rozštěpu patra.
Filipínské ministerstvo sociálních věcí a rozvoje poskytlo 23. září 2009 pobočce I.N. Network
registraci a akreditaci jejích pomáhajících programů pro rozvoj místních komunit a pomoc
znevýhodněným rodinám. Práce našich filipínských kolegů nyní získala před širokou veřejností
novou vážnost.
Filipíny: podpora křesťanských pracovníků
Dálková adopce PLUS umožňuje podporu přiměřené části služby
pracovníků zahraniční církve v místě projektu. V roce 2009 jste s námi
podpořili 3 pracovníky (muže):
Francisco Bonito (od února 2009) – na fotografii
Alfredo Capus (od února 2005)
John Gois (od února 2007)
Z podporovaných zemí: Nepál
Mladá demokracie
Při návštěvě Nepálu (v únoru 2009 – více viz výše v části „Návštěva Nepálu“) zaujme nezvyklý
chaos, který jako by v této zemi vládl. Je umocněný faktem, že zde nejde elektřina: neexistuje den,
kdy by alespoň na několik hodin nevypnuli proud. Zcela běžné je, že proud jde jenom cca 5 hodin
denně, a to někdy jen hluboko v noci.
Přesto jsou tyto jevy ve skutečnosti známkou změn k lepšímu. Během minulých 15 let panovala
v Nepálu občanská válka za svržení prastaré monarchie. V dubnu 2008 se konaly první parlamentní
volby v historii země.
Země se nachází ve stavu mladé nevyzrálé demokracie s komunistickou většinou v parlamentu,
dnes již jen s občasnými lokálními nepokoji. Po letech bojů si vydechla a otevřely se dveře některých
továren a podniků, které byly v důsledku války zavřené. Ve stejnou chvíli ovšem začal kolabovat
zastaralý energetický systém. Demokracie paradoxně způsobila dříve neznámé rozsáhlé výpadky
proudu.
V zemi se formuje parlamentní systém, vzniká první ústava. Po mnoha letech faktické náboženské
nesvobody se někdejší hinduistické království stává místem, kde lidé mohou svobodně vyznávat
křesťanství či jiná náboženství. Zdá se, že křesťané se stále více stávají silou, kterou veřejnost vnímá
jako všeobecně prospěšnou a respektovanou. Křesťanské organizace a církve pečují o nemocné
a o rozvoj hygieny, starají se o vzdělání, rozvíjejí programy na podporu místních komunit, posilují
morální hodnoty ve společnosti. Nezanedbatelným faktem je také respekt, který vyvolává hojné
prožívání nepochybných zázraků u lidí nemocných a posedlých démony, když se za ně se prostí
křesťané modlí k Bohu. Nelze si také nevšimnout, že mnozí lidé se na základě víry v Krista odvrátili
od nezodpovědného způsobu života, který škodil jim, rodině i jejich okolí.
Nepál: Dálková adopce PLUS
Jsme hrdí na to, že díky dárcům z ČR se podpora chudých nepálských dětí rozrostla natolik, že jsme
se v mezinárodní síti I.N. Network dostali na první místo.
V roce 2009 jsme podpořili 137 dětí, 15 studentů biblických škol a 6 křesťanských pracovníků.
19
Zpráva o činnosti v roce 2009
Nepálská I.N. Network v r.
2009 poskytovala vzdělání
celkově 444 dětem, do terénní
křesťanské práce bylo zapojeno
celkem 48 lidí.
Práce
nepálských
kolegů
ve prospěch chudých dětí
a rodin je obzvlášť obdivuhodná
s přihlédnutím k tomu, jak je
tato práce rozptýlená i mimo
dosah
hlavní
kanceláře.
Mnoho podpořených dětí žije
v údolí Káthmándú, ale i to se
vymyká představám o hlavním
městě. Údolí je ve skutečnosti
rozsáhlým obydleným územím,
kde doprava z místa na místo Foto: Bimal Sodemba, ředitel nepálské I.N. Network (uprostřed), s Petrem
není snadnou záležitostí. Horáčkem (vlevo) a členem správní rady Ing. J. Plevou (vpravo) na setkání
v indickém Bangalore
Další rodiny žijí i ve vzdálené
Pokhaře a v řadě jiných míst.
Nepálští kolegové jsou schopní organizátoři a díky těsným vazbám s místními církvemi zajišťují
komunikaci a kontrolu nad programem Dálkové adopce PLUS.
Vedle podpory vzdělávání nyní nepálská pobočka také pro děti a rodiny připravuje zvláštní
pravidelné programy. Některé jsou zaměřeny především na výchovu dětí k zodpovědnému
životnímu stylu, varují před riziky AIDS, závislostí apod.
Nepál: podpora křesťanských pracovníků
Z České republiky jsme díky prostředkům z programu Dálková adopce PLUS podporovali 5
plnočasových pracovníků. V r. 2009 jsme podporu rozšířili na šestého. Nyní podporujeme 3 muže
a 3 ženy:
Mark Murary Pandey (muž, od července 2007)
Bipin Shrestha (muž, od července 2007)
Jasmaya Subba (žena, od února 2007)
Mary Tamang (žena, od března 2003)
Lek Bahadur Thakuri (muž, od října 2009)
Dambar Kumari Thapa (žena, od února 2007)
Jádro jejich práce je tradičně křesťanské – zvěstují
evangelium těm, kdo mají zájem je slyšet, vyučují
věřící. Kolem jejich společenství se také formují obecně
prospěšné programy, které jsou přínosem pro širší
veřejnost.
Zdá se, že Nepálci jsou pro nás v něčem velkým
příkladem a povzbuzením. Dojem ze setkání s tímto
národem můžeme vyjádřit slovem bohabojnost. Nepálci
mají obvykle respekt k nadřazeným hodnotám a jsou
přirozeně otevření k tomu, aby si pozorně vyslechli
20
Foto: „kuchyňský kout“ podporované
rodiny v Nepálu
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
zvěst o Kristu, ukřižovaném za lidské hříchy. Zdaleka ne všichni samozřejmě přijmou, co
slyší, ale jsou připraveni naslouchat.
V našem zpravodaji Čerstvé zprávy pravidelně uveřejňujeme některé příběhy z práce
křesťanských pracovníků (zpravodaj najdete v elektronické verzi také na našich webových
stránkách).
Jako příklad uvádíme prosté vyprávění podporované pracovnice Gomy:
„Mnozí poslouchali moje vyprávění o Ježíši Kristu a projevovali živý zájem. Žádali mě,
abych opět přišla a oni mohli víc porozumět evangeliu. Dělala jsem a dělám stále to samé –
pravidelně je navštěvuji a povzbuzuji je na cestě víry. Jeden člověk, Ganga Limbu, si zranil
obě nohy. Nebyl schopný se pohybovat po domě a někdy velice trpěl bolestí. Převezli ho
do nemocnice, kde byl léčen různými léky, ale nic se nedělo a zranění zůstávalo stejné.
Setkala jsem se s ním, když byl velmi skleslý a v obou nohách měl silné bolesti. Společně
s několika přáteli jsme si stoupli okolo něj a modlili jsme se za jeho uzdravení. Po nějaké
době, kdy jsme se takto modlili, byl zcela uzdravený a v pořádku.“
Nepál: Odborné výcvikové středisko Lydia
Nepálské ženy si velmi cení půlročních kurzů ve středisku Lydia. Princip výukového
programu je prostý: ženy se naučí především praktickým řemeslným dovednostem, díky
kterým se mohou po návratu domů snadněji uživit. Kromě toho získají základy hygieny,
zdravovědy, vzdělání v základech biblického učení.
Každá žena na sebe bere závazek,
že své znalosti a schopnosti
předá nejméně dalším 5 ženám
ve své domovině. Kurz má velký
znásobující efekt!
Den 6. prosinec 2009 byl v historii
střediska
nezapomenutelným
dnem: končil 26. semestr! Již 26
skupin po 20 ženách obdrželo
v kurzu významnou pomoc pro
další život. Den předem se ukázalo,
že maoisté vyhlásili ten den jako
svátek, kdy vše musí být zavřeno
a nefunguje doprava. Po počátečních
obavách a modlitbě šli zaměstnanci
Foto: ze setkání s křesťanskými pracovníky v Nepálu
a absolventky na místo konání pěšky.
Přišlo celkem 200 lidí!
Paní Rekha Giri, jedna z absolvujících studentek, mluvila o svých zážitcích. Vyprávěla
o své rodině, jak její manžel zemřel kvůli drogové závislosti, ale ona byla během té doby
proměněna vírou v Krista. Řekla, že se hodně modlila, aby se dostala do střediska Lydie,
a je šťastná, že zde mohla být. Mluvila o tom, jak prospěšný byl kurz pro ni i pro další ženy
a jak plánují sloužit se všemi schopnostmi a znalostmi, které během kurzu získaly.
Vedoucí velvyslaneckého úřadu ČR v Dillí navštívil naše projekty
V roce 2009 nás potěšila návštěva pana Mgr. Jana Kreutera, vedoucího velvyslaneckého úřadu ČR
v Dillí, v projektech našich kolegů v Nepálu. Pan Mgr. Kreuter nám následně zaslal dopis:
21
Zpráva o činnosti v roce 2009
22
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Nepál: podpora studia biblických škol
Čeští dárci štědře podporují
také tento program, který
dospělým
studentům
nepálského
původu
umožňuje
teologické
vzdělání. Program probíhá
za hranicemi Nepálu
v Dehradunu (sev. Indie).
Někteří Nepálci, kteří
uvěří
křesťanskému
poselství, chtějí sloužit
i dalším lidem. Studium
biblické školy jim pomůže
k lepšímu
zakotvení
v biblické zvěsti a připraví
je pro službu v církvi
a lidem ve svém okolí.
V roce 2009 jsme s našimi
dárci podpořili celkem 15
studentů biblických škol.
Foto: Absolventi teologického vzdělání v r. 2009 s bývalým ředitelen I.N.
Network v Nepálu Nicanorem Tamangem (vpravo) a s vedoucí této podpory,
Elizabeth Tamangovou (vlevo) – 2 absolventi byli podporováni dárci z ČR.
Z podporovaných zemí: Srí Lanka
Srí Lanka: Dálková adopce PLUS
V roce 2009 jsme z ČR podpořili již 46 srílanských dětí. I.N. Network na Srí Lance celkově
poskytovala vzdělání pro 698 dětí.
Uvědomujeme si, že mnozí dárci vynaložili mnoho trpělivosti, když nám zůstávají věrní
v podpoře této země. Díky atraktivním turistickým destinacím může Srí Lanka působit jako
země, která nepotřebuje pomoc. Dárci proto někdy dávají přednost Africe, kde bezpochyby není
o chudobu nouze. My však na Srí Lance pracujeme mezi těmi, kteří pomoc opravdu potřebují mezi dětmi ze slumu.
Srílanské děti mají sice povinnou školní docházku,
ale skutečnost pokulhává za zákonem: školy
existují, ale často s velmi nízkou úrovní vzdělání.
Rodiny nadto musí platit školní uniformy, pomůcky
a knihy i dopravu dětí do školy. Mnohé děti proto
nemohou kvůli chudobě vůbec chodit do školy.
Tyto problémy chudých rodin žádný státní orgán
neřeší.
Náš projekt vzdělávání má proto na Srí Lance
neobvyklý charakter: kromě toho, že podpora
dárců dětem umožní chodit do státní školy, má I.N.
Foto: školní výuka v projektech I.N. Network
Network centra, kam děti chodí odpoledne. Jedná
23
Zpráva o činnosti v roce 2009
se vlastně o doučování, které je ovšem tak rozsáhlé a na takové úrovni, že spíše nahrazuje, než
doplňuje státní vzdělávání. Úroveň a láskyplná atmosféra vzdělávacích programů I.N. Network
je natolik přitažlivá, že se tam hlásí i rodiny, které nejsou chudé. Srílanští kolegové ovšem jasně
udržují linii pomoci chudým.
Podporovaným dětem se dostává nejen vzdělání, ale také přiměřené potravinové pomoci.
Pracovníci I.N. Network rozlišují rodiny podle jejich skutečné ekonomické situace a podle
toho se rodiny podílí na úhradě. Předškolní děti dostávají snídani, starší děti kvalitní svačinu.
Potřebné rodiny nadto dostanou každý měsíc menší příděl trvanlivých potravin, jako je rýže,
cukr, čočka, zelené fazole, mouka, nakládané ryby a sušené mléko.
Pokud děti již absolvovaly základní školní vzdělání, mají ještě v našich programech možnost
získat cenné řemeslné dovednosti potřebné pro jejich život. Mohou také získat úplné střední
vzdělání.
Srí Lanka: služba rodinám
Příležitost získat znalosti řemesel dává I.N.
Network i dospělým. Rodiče, kteří získají
práci a obživu, se lépe postarají o své děti.
Cenná služba odborných kurzů postupně
nabyla širokého spektra. Ženy se zde naučí
vyšívat, šít, vytvářet ozdobné předměty,
získají rozšířené znalosti o farmaření a chovu
domácích zvířat. Další kurzy naučí tesařině,
sváření, zpracování hliníku, zahradničení.
Foto: výuka tesařskému řemeslu
Srí Lanka: podpora křesťanských pracovníků
V roce 2009 jste s námi podporovali:
1 pracovnici (od března 2007),
1 pracovníka (od září 2009).
Jejich jména i fotografie máme v naší kanceláři, ale nezveřejňujeme je z důvodu bezpečnosti.
Křesťané na Srí Lance čelí trvalému útlaku.
Z podporovaných zemí: Uganda
I.N. Network v Ugandě
Ředitel Justus Miwanda říká, že život přináší neustále nové potřeby, a proto také I.N. Network
v Ugandě neustále rozvíjí programy praktické pomoci.
Přesun administrativního centra
Hlavní administrativní centrum programů I.N. Network se přesunulo z hlavního města Kampaly
co nejblíže programům – do budov v blízkosti největší školy v Buikwe. Snížily se tak provozní
náklady a řízení je nyní efektivnější. Adresa pro korespondenci dětem se nemění.
24
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Uganda: Dálková adopce PLUS
I.N. Network Uganda poskytla v roce 2009
vzdělání celkem 2282 dětem. Z ČR jsme
podpořili 69 dětí.
Školní budovy jsou tak stále příliš malé
ve srovnání s potřebami a pořád je co budovat
či rozšiřovat.
V partnerství s I.N. Network ve Velké
Británii a firmou Ogilvy (světová firma se
specializací na komunikaci a reklamu) byla
v Buikwe do konce roku téměř dokončena
nová školní budova. Jedná se o vysněný
Foto: Kolo slouží v Ugandě jako dopravní prostředek
projekt střední školy. Plánovaná budova bude
pro téměř cokoliv.
mít 12 tříd. Společnost Ogilvy tento projekt
nejen financuje, ale pravidelně posílá své zaměstnance, kteří se prakticky účastní realizace
projektu. Kromě základního vzdělání založila I.N. Network v oblasti i učňovské kurzy, kde
se 66 studentů vyučilo dovednostem, jako je zedničení, tesařina, vaření, kadeřnice, práce
s počítačem. I.N. Network poskytlo celkem 86 rodinám praktickou pomoc: domácí zvíře
a základní instrukce k chovu těchto zvířat. Pro mnohé rodiny to znamenalo významný
krok k soběstačnosti a také k zodpovědné péči o vlastní potřeby.
Uganda: podpora křesťanských pracovníků
V roce 2009 jsme z ČR pokračovali v podpoře práce křesťanských pracovníků díky prostředkům,
které získáváme v programu Dálková adopce PLUS. Dosud pomáháme financováním nákupu Biblí
pro mnohé z nových křesťanů, kteří si tuto cennou knihu nemohou dovolit získat. Podpora Biblí
byla v r. 2009 ve výši 160 dolarů měsíčně.
Od poloviny roku jsme s ředitelem Justusem Miwandou jednali o tom, že se zapojíme do podpory
práce dvou nových pracovníků, kteří zahájí pionýrskou práci „na zelené louce“ v odříznutých
vesnických oblastech mimo hlavní město. Příprava tohoto projektu se však protáhla (jedná
se zcela o novou práci) a skutečné zahájení této podpory se tak posunulo až do začátku
dalšího roku.
Ze zprávy jednoho z křesťanských pracovníků:
„Oblast, kde působím, je venkovská, obyvatelé mají nízké příjmy, nefunguje zde solidní
doprava, zdravotní střediska jsou vzácností, kvalitní školní vzdělávání chybí a špatné je
také zásobování vodou.“
Tento pracovník se kromě vlastní početní rodiny stará také o 3 sirotky. Jeho zpráva
pokračuje: „Sdílel jsem evangelium od úst k ústům, navštěvoval nemocnice, povzbuzoval
25
Zpráva o činnosti v roce 2009
rodiny, které se rozpadly, a vedl je ke smíření, povzbuzoval jsem křesťanská společenství
a modlil se za mnohé nemocné.“
Vánoční sbírky
Vánoční sbírku vyhlašujeme každoročně před Vánocemi a trvá až do konce ledna následujícího
roku. Sbírku zaměřujeme na zvláštní potřeby křesťanské práce v zemích a dětí v programu Dálková
adopce PLUS a od r. 2007 rovněž na program Zdravá mládež v ČR.
Vánoční sbírka 2008
Toto byl 5. ročník sbírky probíhající od listopadu 2008 do 31. 1. 2009. Přispělo nám 29 dárců, 5 z nich
byly sbory křesťanů – Vám všem děkujeme!
Celkem jsme získali 175 799 Kč (včetně části vybrané v r. 2008), z toho bylo v r. 2009 vybráno
125 599 Kč. Podrobnosti k tomuto ročníku sbírky najdete na našich webových stránkách.
Vánoční sbírka 2009
Šestý ročník sbírky začal v listopadu 2009 a pokračoval až do konce ledna 2010. Předměty
sbírky byly tyto:
Filipíny – Pomoc postiženým povodněmi,
Nepál – Odborné výcvikové středisko Lydia,
Srí Lanka – Garáž, která je určená lidem,
Uganda – Budovy pro nové církve,
ČR – Program Zdravá mládež.
(Pro Filipíny jsme vyhlásili shodný předmět,
kterého se týkala i sbírka Pomozte Filipínám 2009.
Její výsledek uvádíme v části „Z podporovaných
zemí: Filipíny“.)
Do 31. 12. 2009 jsme od Vás dostali 46 125 Kč,
z toho 25 625 Kč pro Nepál, 7 000 Kč pro Srí Lanku,
2 500 Kč pro Ugandu a 11 000 Kč pro ČR.
Celý výsledek Vánoční sbírky 2009 včetně části
získané na začátku r. 2010 najdete na našich
webových stránkách.
Foto: absolventka kursu v Odborném
Všem dárcům velice děkujeme!
výcvikovém středisku Lydia v Nepálu
Jak nám můžete pomoci při příští Vánoční sbírce?
Sbírky, jejich témata a variabilní symboly oznamujeme prostřednictvím našich webových
stránek. Naši stávající dárci a partneři dostávají informaci o vyhlášení sbírky poštou. Pokud
Vás naše činnost zaujala, ozvěte se nám a my Vás budeme informovat individuálně.
26
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Finanční a ekonomické údaje za rok 2009
Rok 2009 jsme ukončili s opětovnou hospodářskou ztrátou (snížením vnitřních rezerv nadace).
Důvodem je fakt, že ekonomické otřesy ve světě nás poprvé plně zbavily výnosů nadačního jmění
(více viz v části Nadační jmění a hospodaření s výnosy NIF). Díky tomu jsme se museli hospodařit
bez částky cca 500 až 750 000 Kč. Jsme vděční za to, že nadace se všemi svými programy přesto
obstála. Dosáhli jsme nečekaného a mimořádného výsledku, když jsme vydali více než 4 000 000 Kč
nadačních příspěvků.
Shrnutí příjmů a výdajů v roce 2009 v Kč:
Nadační příspěvky pro všechny programy celkem
Náklady na správu nadace
Ostatní náklady nadace
Příjmy celkem (bez započtení účetních operací)
Rozdíl příjmů a výdajů
2009
2008
4 077 428
3 374 967
1 311 697
1 014 836
399 473
434 602
5 593 543
4 769 153
-195 055
-55 251
2 009
2 008
Výdaje (náklady)
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v Kč:
Program v ČR: Zdravá mládež
Příjemce nadačních příspěvků:
DKP Bethel o. s., Martin Růžička
Jaspis o. s., Ing. Martin Čechák
Částka
Částka
190 500
0
0
110 873
Maják o. p. s., Patrik Müller
183 148
178 014
Maják o. p. s., Roman Kladivo
172 931
179 533
Pavučina, o. s. Den, Bc. Petra Mecnerová
168 330
192 000
Pavučina, o. s. Den, Ivo Neuvirt
166 465
181 902
Slánka, o. s., Mgr. Miloslav Fanta
151 053
187 952
Unie Kompas, o. s., Bc. Martin Stavjaník
247 500
209 589
55 000
108 000
Trans World Radio v ČR, o. s.
ZIP o. s., Roman Želonka
Celkem
Zdravá mládež od zahájení programu v r. 1999
Programy podpory v zahraničí
Dálková adopce PLUS Filipíny
144 000
169 500
1 478 927
1 518 362
13 740 056
12 261 129
2 009
2 008
442 929
400 646
27
Zpráva o činnosti v roce 2009
Dálková adopce PLUS Nepál
694 092
628 091
Dálková adopce PLUS Srí Lanka
203 102
150 732
Dálková adopce PLUS Uganda
330 959
235 277
Podpora studentů biblických škol v Nepálu
162 253
120 446
Křesťanští pracovníci na Filipínách
Křesťanští pracovníci v Nepálu
87 471
79 367
141 636
122 564
Křesťanští pracovníci na Srí Lance
25 122
19 527
Křesťanské aktivity v Ugandě (Bible)
36 796
35 535
Příležitostná pomoc do zahraničí (mimoř. sbírky)
474 141
64 421
Poskytnuté příspěvky do zahraničí celkem
2 598 501
1 856 606
Ostatní náklady nadace v Kč
Náklady na správu nadace
2 009
2 008
1 311 697
1 014 836
Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí
58 624
6 278
Akce hrazené ze zahraničí
67 366
34 507
273 483
393 817
Ostatní náklady nadace celkem
1 711 170
1 449 437
Příspěvky a výdaje celkem
5 788 598
4 824 405
Vlastní činnost
28
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Příjmy (výnosy)
Dary pro programy podpory v zahraničí v Kč
Dálková adopce PLUS Filipíny
Dálková adopce PLUS Nepál
2 009
2 008
632 170
564 950
1 020 125
877 231
Dálková adopce PLUS Srí Lanka
292 200
230 400
Dálková adopce PLUS Uganda
490 651
337 000
Podpora studentů biblických škol v Nepálu
173 100
200 700
0
0
24 000
24 000
0
0
Křesťanští pracovníci na Filipínách
Křesťanští pracovníci v Nepálu
Křesťanští pracovníci na Srí Lance
Křesťanské aktivity v Ugandě (Bible)
Příležitostná pomoc do zahraničí (mimoř. sbírky)
Dary pro programy podpory v zahraničí celkem
Dary pro program v ČR v Kč
Dary na program Zdravá mládež z ČR
Další dary z ČR celkem
0
2 000
561 778
59 840
3 194 024
2 296 121
2 009
2 008
569 784
472 404
45 879
61 770
Součet darů z ČR pro program v ČR celkem
615 663
534 174
Dary z I.N. Network v Kč
1 505 967
1 202 629
2 121 630
1 736 803
Součet všech darů pro program v ČR celkem
29
Zpráva o činnosti v roce 2009
Souhrn darů na programy v ČR i v zahraničí v Kč
2 009
2 008
Dary z ČR
3 809 687
2 830 295
Dary z I.N. Network
1 505 967
1 202 629
5 315 654
4 032 924
Další příjmy v Kč
2 009
2 008
Další příjmy z ČR
18 814
9 363
0
481 663
Akce hrazené ze zdrojů I.N. Network
125 691
124 034
Vlastní činnost – příspěvek z I.N. Network
133 384
121 170
277 889
736 230
Všechny dary celkem
Výnosy NIF (včetně prodeje podíl. listů ČP Invest)
Další příjmy celkem
Příjmy v Kč celkem
30
2 009
2 008
5 593 543
4 769 153
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Doplňující údaje a výrok auditora
Přehled příjmů a výdajů je pro účetní úplnost třeba na příjmové a výdajové stránce doplnit
o sumu 1 362 452 Kč – jedná se o převody mezi interními účetními středisky. Do našich
přehledů je nezahrnujeme, protože jsou to účetní operace, ne skutečné příjmy či výdaje.
Úplná uzávěrka nadace vykazuje za rok 2009:
Příjmy (výnosy): 6 955 995 Kč
Výdaje (náklady): 7 151 050 Kč
Úplná zpráva o hospodaření je předmětem účetní závěrky a auditu, které jsou přílohou
Výroční zprávy Nadace Mezinárodní potřeby za rok 2009, uložené u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, pobočka Liberec (U Soudu 540/3, 460 31 Liberec 1).
Výpočet dodržení max. limitu výdajů na správu nadace:
V roce 2009 činily náklady na správu nadace 4,30 % z nadačního jmění ke dni 31. 12. 2009.
Tímto bylo splněno kriterium stanovené ve statutu nadace (maximálně 9 % z nadačního
jmění k 31. prosinci příslušného roku).
Původní kriterium pro náklady na správu nadace – max. 35 % z poskytnutých nadačních
příspěvků – bylo taktéž splněno a náklady na správu nadace činily v roce 2009 jen 32,17 %
poskytnutých nadačních příspěvků.
Výrok ze Zprávy auditora o ověření účetní závěrky nadace
31
Zpráva o činnosti v roce 2009
Nadační jmění a hospodaření s výnosy NIF
Co je nadační jmění
• Je to majetek vložený do nadace. Mohou jím být peněžní prostředky, cenné papíry,
nemovité a movité věci, které splňují předpoklad trvalého výnosu.
• Vkladatelé majetku do nadace se ho vzdávají ve prospěch účelu, kterému nadace slouží.
• Podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech musí mít nadace při
založení nadační jmění v minimální výši 500 000 Kč.
• Nadační jmění registrují nadační rejstříky krajských soudů a nadační jmění nelze podle
zákona snížit. Je nedotknutelné – nelze ho přímo použít k výplatě nadačních příspěvků
a podobně. Slouží jen k vytváření výnosů (úroků). Z nich – a také z darů – nadace
financuje své projekty.
Co je Nadační investiční fond (NIF)
• Nadační investiční fond (NIF) vznikl v roce 1991 na základě usnesení vlády ČR pro
účely budoucí podpory činnosti nadací. Vláda pro tento fond vyčlenila 1 % akcií z 2.
vlny kupónové privatizace. Tyto finanční prostředky rozdělené nadacím jsou přímým
finančním darem českého státu českým nadacím. Jako dárce si i český stát stanovil
podmínky užití tohoto daru.
• Prostředky neboli příspěvky z NIF byly osvědčeným nadacím rozděleny na základě
výběrového řízení.
• Tyto příspěvky z NIF jsou určeny k vložení do nadačního jmění. Nadační jmění nelze
snižovat, a proto nadace mohou na podporu různých projektů využívat jen každoroční
výnosy příspěvků z NIF.
• Pro hospodaření s výnosy příspěvků z NIF jsou nadacím stanoveny zákonné podmínky.
• Ve výročních zprávách musíme hospodaření s příspěvkem z NIF a rozdělování jeho
výnosů věnovat samostatnou část.
• Současně je použití výnosů kontrolováno Fondem národního majetku ČR spolu s Radou
vlády pro nestátní neziskové organizace.
Naše nadace získala příspěvky z NIF
V roce 2001 Nadace Mezinárodní potřeby uspěla ve výběrovém řízení II. etapy rozdělování
příspěvků Nadačního investičního fondu (NIF) od Fondu národního majetku a umístila se
na 39. místě z 88 nadací, které uspěly. Postupně nám byla rozdělena částka, která je uložena
na zvláštních fondech a plynou z ní každý rok výnosy.
Správa těchto prostředků podléhá zvláštním pravidlům, vždyť český stát takto rozdal
nadacím cca 2 miliardy Kč (jednalo se o 1 % akcií státního majetku, určeného pro velkou
privatizaci).
Stát postupně omezil své kontrolní pravomoci a nařízení na nezbytně nutné rozumné
minimum, a to zejména poslední úpravou smluvních podmínek v roce 2009. V současné
době smíme spravovat nadační jmění s minimální byrokratickou zátěží a zcela podle naší
nadační filosofie a strategie. Jednou z podmínek je, že nadace musí pro poskytování grantů
z těchto prostředků vyhlašovat veřejná kola, do nichž se mohou přihlásit všichni, kdo
splňují naše grantové podmínky.
Nadační jmění se tak stalo pro nás i pro ostatní obdarované nadace důležitým zdrojem
pravidelných prostředků, které zásadně posilují činnost nadace.
32
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Výše příspěvků z NIF: 29 940 000 Kč
Způsob vložení příspěvku do nadačního jmění:
• 2 758 790 kusů podílových listů Fondu smíšeného (FSM) společnosti ČP Invest, nám.
Hrdinů 1635/4, 140 21 Praha 4, v hodnotě 4 027 281 Kč;
• 11 648 745 Kč: podílové listy v počtu 11 071 812 kusů Růstového fondu nadací,
spravovaného společností Pioneer investiční společnost, a. s., IČ: 63078295, se sídlem
Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8;
• 15 121 400 Kč: podílové listy v počtu 14 257 233 kusů Balancovaného fondu nadací,
spravovaného společností Pioneer investiční společnost, a. s., IČ: 63078295, se sídlem
Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8.
Hospodaření s výnosy NIF, veřejné kolo a grantová pravidla
Nadace Mezinárodní potřeby vyhlásila veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků
od 16. 2. 2009 do 13. 3. 2009 pro program „Zdravá mládež“. Informace jsme poskytli
na našich webových stránkách, prostřednictvím Grantového kalendáře Neziskovky.cz
a upozornili jsme také ústředí církví. Veřejné kolo bylo vyhlášeno s těmito parametry:
Rámec a cíle programu:
Program Zdravá mládež zahrnuje činnosti, které vedou k primární prevenci rizikového
jednání mládeže a k motivaci v hledání zdravých životních hodnot, zejména formou
přednáškové práce na školách.
I. Určení příspěvků
Příspěvky jsou určeny pro krytí osobních nákladů konkrétního pracovníka, s možností
čerpat i menší podíl pro provozní náklady, související s činností pracovníka. Program není
územně omezen.
II. Kdo může žádat o nadační příspěvek
Žádat mohou organizace registrované na území České republiky jako:
a) občanská sdružení
b) obecně prospěšné společnosti
c) jednotlivci
d) církevní právnické osoby, pokud poskytují sociální, vzdělávací a kulturní služby a mají
tuto skutečnost uvedenou v rejstříku vedeném Ministerstvem kultury
III. Hodnocení projektů
a) Podpořeny budou především projekty, které kombinují přednáškovou činnost na školách
(na aktuální morální a etická témata) a návazné volnočasové aktivity pro mládež.
b/ Preferujeme dlouhodobější spolupráci s partnery formou „Strategického partnerství“.
c) Vyhledáváme spolupráci s partnery, jejichž práce je zakotvena v hodnotách
evangelikálního křesťanství. (Pro vysvětlení k termínu „evangelikální” doporučujeme
navštívit webové stránky České evangelikální aliance, popř. další stránky.)
33
Zpráva o činnosti v roce 2009
IV. Kritéria posuzování projektu
1.
a) Shoda s hodnotami a principy programu „Zdravá mládež“
b) Zakotvení projektu v místní církvi
c) Podpora projektu také ze strany místní církve a osobních dárců formou Vyrovnávacího fondu
Nadace Mezinárodní potřeby
2.
a) Jasně definované cíle a výsledky projektu
b) Zkušenosti a dosavadní výsledky organizace v dosahování zamýšlených cílů
Hospodaření s výnosy NIF – výsledky výběrového řízení:
Do veřejného kola se přihlásilo 12 platných projektů.
Správní rada na svém řádném zasedání dne 16. 4. 2009 ve Velké Bíteši schválila projekty následujících
žadatelů:
Příjemce nadačních příspěvků:
Rozdělená částka
Maják o. p. s., Patrik Müller
126 311
Maják o. p. s., Roman Kladivo
126 311
Pavučina, o. s. Den, Bc. Petra Mecnerová
113 130
Pavučina, o. s. Den, Ivo Neuvirt
109 200
Slánka, o. s., Mgr. Miloslav Fanta
93 600
Unie Kompas, o. s., Bc. Martin Stavjaník
139 050
ZIP o. s., Roman Želonka
96 000
Celkem
803 602
V uvedeném přehledu jsou částky rozdělené po 1. květnu 2009 do konce roku (tedy
na základě veřejného kola a po rozhodnutí správní rady nadace). Uvedené organizace
jsme samozřejmě v prvních měsících roku 2009 podpořili i dalšími částkami, které v tomto
přehledu nejsou obsaženy.
Výše povinné částky k rozdělení v roce 2009:
PRIBID k prvnímu kalendářnímu dni 2008:
PRIBID k poslednímu kalendářnímu dni 2008: registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč: 4,14
3,52
29 940 000
Výpočet povinné částky k rozdělení v roce 2009:
0,5 x 0,5 x (4,14 + 3,52) x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč
Částka k povinnému rozdělení:
573 351 Kč
Kromě částky, která měla být povinně rozdělena v rámci veřejného kola (573 351 Kč), jsme v roce
2009 rozdělili dalších 230 251 Kč. Tím jsme dodatečně splnili účetní povinnost provést rozdělení
částky 252 281 Kč, která nám zbývala k rozdělení z předešlých let. Zbývajících 22 030 Kč rozdělíme
nad rámec povinné částky v roce 2010.
34
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Souhrn darů a dárců
Zde uvádíme všechny dary za rok 2009. Částky jsou zaokrouhleny na celé Kč.
Velké poděkování patří Vám, dárcům, protože Vaše dary v posledku umožňují fungování
řady efektivních programů a mění lidské životy!
Nezapomínáme také na firmy, které nám účtují jen část nákladů za svoje služby – účetnictví,
internetové připojení, grafika a tisk. Ne všechny vykazují tuto pomoc jako sponzorský
příspěvek, a proto se neobjeví v následujícím seznamu, ale jsme si vědomi Vaší cenné
pomoci a děkujeme Vám!
Základní školy:
22. základní škola Plzeň, Plzeň ................8 430 Kč Základní škola Kvasice, Kvasice ...............8 400 Kč
Základní škola a Mateřská škola E. Beneše, Základní škola Mistra Choceňského, Choceň ..5 250 Kč
Bohumín .....................................................7 700 Kč Základní škola Střílky, Střílky ..................8 400 Kč
Střední školy:
Gymnázium Písnická, Praha 4 ..................7 300 Kč Hradiště ....................................................19 265 Kč
Lepařovo gymnázium Jičín, Jičín .............4 900 Kč Střední zdravotnická škola, Kroměříž ...11 600 Kč
Střední škola průmyslová a hotelová, Uherské
Církve:
Bratrská jednota baptistů v ČR, Praha 4....200 000 Kč
Církev bratrská Říčany, Říčany ...................29 400 Kč
Církev Nová Naděje, sbor Cesarea Opava, Opava ... .
............................................................................ 8 400 Kč
Církev živého Boha, sbor Teplice, Teplice ................. .
..........................................................................33 600 Kč
Českobratrská církev evangelická v Odrách, Odry... .
............................................................................... 770 Kč
Dorostová unie, skupina 011, Sbor Církve bratrské,
Letovice .............................................................. 100 Kč
Evangelická církev metodistická, Protivín 11 730 Kč
Evangelická církev metodistická, Plzeň 1 Lochotín ......................................................... 39 568 Kč
Evangelický sbor a. v. ČCE v Českém Těšíně, Český
Těšín .................................................................. 8 400 Kč
Evangelikální společenství křesťanů, Havířov Město ................................................................ 4 500 Kč
Farní sbor Slezské církve evangelické a. v.
v Třanovicích, dorost, Třanovice .................. 8 400 Kč
Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci,
Třinec ................................................................ 8 400 Kč
Husův sbor ve Vršovicích, Praha 10 - Vršovice ......... .
............................................................................ 8 400 Kč
Křesťanská mládež při farnosti Nanebevzetí Panny
Marie, Praha 1 .................................................. 8 400 Kč
Křesťanské společenství Brno, Brno .......... 14 300 Kč
Křesťanské společenství Brno, nedělní besídky,
Brno ................................................................... 8 400 Kč
Křesťanské společenství České Budějovice,
Borovany ........................................................... 8 400 Kč
Křesťanské společenství Jeseník, Jeseník ..... 8 400 Kč
Křesťanské společenství Liberec, Liberec .... 17 000 Kč
Křesťanské společenství - Społeczność
Chrześcijańska při Slezské církvi evangelické a. v.
v Těrlicku, Těrlicko ........................................ 8 400 Kč
Křesťanský sbor Brno, Brno ........................26 900 Kč
Křesťanský sbor Brno, mládež, Brno ........... 8 400 Kč
Křesťanský sbor v Ostravě – Kunčičkách, Ostrava –
Kunčičky ........................................................28 800 Kč
Nedělní besídka při farním sboru Slezské církve
evangelické a. v. v Albrechticích u Českého Těšína,
Albrechtice ....................................................... 2 400 Kč
Nedělní besídka sboru Církve bratrské v Hradci
Králové, Hradec Králové ............................... 8 400 Kč
Nedělní besídky při sboru Slezské církve
evangelické a. v. v Oldřichovicích, Třinec .. 9 400 Kč
Sbor Apoštolské církve v Havířově, Havířov –
Bludovice ........................................................24 000 Kč
Sbor Apoštolské církve ve Frýdku-Místku, FrýdekMístek .............................................................38 400 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně, Brno ...13 900 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích,
Litoměřice – Předměstí ................................55 000 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Uherském
Hradišti, Uherské Hradiště .........................13 800 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně, Zlín ........... .
..........................................................................48 000 Kč
Sbor Církve bratrské, Benátky nad Jizerou .... 16 800 Kč
Sbor Církve bratrské Jižní Město – Háje, Praha 4 Jižní Město ....................................................... 4 900 Kč
Sbor Církve bratrské v Českém Těšíně, Český Těšín .
............................................................................ 6 300 Kč
Sbor Církve bratrské v Kolíně, Kolín IV ...35 000 Kč
Sbor Církve bratrské v Náchodě, Náchod .. 5 400 Kč
35
Zpráva o činnosti v roce 2009
Sbor Církve bratrské v Praze 6, Praha 6 .... 16 800 Kč
Sbor Církve bratrské v Bohumíně, Bohumín... 8 400 Kč
Sbor Církve bratrské v Litomyšli, Litomyšl... 8 400 Kč
Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 –
Braníku, Praha 4 - Braník .............................15 400 Kč
Sbor Jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí ............ 883 Kč
Sbor Jednoty bratrské, Hradec Králové........ 7 865 Kč
Sbor Jednoty bratrské, Nové Město pod Smrkem..... .
............................................................................ 1 107 Kč
Sbor Jednoty bratrské v České Lípě, Česká Lípa ...... .
............................................................................ 2 000 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Dobřívě, Dobřív.... 5 000 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Chocni, Choceň..... 4 459 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě, Chrastava .1 500 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích, Ivančice .... 1 140 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Králíkách, Králíky.... 1 685 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Liberci, Liberec....77 348 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, Nová Paka ........ .
............................................................................ 8 592 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Ostravě, Ostrava - Martinov ..
.......................................................................... 10 400 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou, Týnec
nad Sázavou ...................................................24 000 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi, Mladá
Boleslav ........................................................... 36 799 Kč
Sbor Křesťanské společenství, Kutná Hora .10 000 Kč
Sbor Křesťanské společenství Děčín, Děčín ...15 000 Kč
Sbor Křesťanské společenství Praha, Praha 8 .... 7 200 Kč
Slezská církev evangelická a. v., farní sbor Guty,
Smilovice ........................................................ 46 100 Kč
Slezská církev evangelická a. v., farní sbor Ostrava,
Ostrava .............................................................. 6 300 Kč
Firmy a společnosti:
ANETE spol. s r. o., Brno ............................20 000 Kč
Bisport spol. s r. o., Týnec nad Sázavou ..... 16 800 Kč
DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o., OstravaPřívoz ..............................................................20 000 Kč
Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM
CČSH, Trhové Sviny ....................................... 2 800 Kč
Jaroslav Schneider a spol./ PEKÁRNA
TANVALD, Tanvald ....................................20 000 Kč
LABYRINT jazykové centrum s. r. o., Brno ... 4 200 Kč
Ludoprint CZ, s. r. o., Pardubice .................. 8 400 Kč
M2 CZ, s. r. o., Brno ........................................ 3 500 Kč
SATO TANVALD, spol. s r. o., Tanvald .... 8 400 Kč
SEBATRANS, s. r. o., Tanvald ..................... 3 570 Kč
Dárci a kolektivy zaměstnanců:
Adámková Korbuthová Dagmar PhDr. Mgr.,
Vodňany ......................................................... 16 800 Kč
Anděl Robert, Brno ........................................ 8 400 Kč
Bajzíková Jana, Liberec 23 – Doubí ............. 2 000 Kč
Baráčková Lenka Ing., Jemnice .................... 1 800 Kč
Bartel Martin, Havířov – Město ................... 4 200 Kč
Bártová Tereza, Praha 5 ................................. 8 400 Kč
Bednář Michal, Doubravník .......................33 400 Kč
Beňa Ladislav Ing., Dolní Újezd .................. 8 400 Kč
Beneš Jiří Doc. MUDr., CSc., Praha 8 ......... 8 400 Kč
Beňová Lenka MUDr., Dolní Újezd u Litomyšle ..... .
.......................................................................... 11 400 Kč
Beranová Marie, Náchod ............................... 5 200 Kč
Bětík Miroslav, Zlín ........................................ 3 500 Kč
Bíbová Věra, Praha 4 - Záběhlice .................. 8 400 Kč
Biedrawa Libor, Třinec .................................. 8 400 Kč
Biolek Jaromír, Týnec nad Sázavou ............. 8 400 Kč
Bischof Pavel, Trutnov ................................. 16 800 Kč
Bocek Karel, Třinec ........................................ 4 900 Kč
Bok Jan, Děčín 2 .............................................. 8 400 Kč
Bořil Pavel, Týnec nad Sázavou .................... 8 400 Kč
Bouchalová Marie, Ostrov nad Ohří ........... 4 200 Kč
Broukal Václav, Struhařov ............................. 8 400 Kč
Brožovičová Iva Mgr., Krnov ........................ 4 200 Kč
Budina Pavel, Havířov – Město .................. 10 500 Kč
Buchlovský Petr Ing., Milotice ..................... 1 800 Kč
Bukovský Martin Mgr., Nové Město pod Smrkem .. .
............................................................................ 6 000 Kč
Büllow Jiří Dr. Ing., Plzeň ........................... 31 700 Kč
Burdová Ingrid, Kryry ................................... 4 200 Kč
36
Bužga Marek Bc., Ostrava 3 .......................... 2 400 Kč
Cabalová Zuzana, Hustopeče u Brna ........... 4 200 Kč
Cechlová Marcela Mgr., Bystřice nad Olší .. 8 400 Kč
Ciesar Vlastimil, Smilovice ........................... 8 400 Kč
Czopniková Erika, Albrechtice .................... 3 000 Kč
Čagánková Emílie, Olomouc ........................ 8 400 Kč
Čechák Martin Ing., Rataje u Kroměříže ... 4 200 Kč
Čechura Pavel, Bradlec ..................................... 500 Kč
Červený Petr, Chrastava ................................ 6 000 Kč
Česenek Radomír, Červený Kostelec .......... 8 400 Kč
Čiháček Jiří, Kadaň ......................................12 400 Kč
Činčalová Monika, Břeclav ............................ 2 800 Kč
Čížková Kateřina, Nové Strašecí .................. 8 400 Kč
Čmelíková Dobromila, Vsetín ...................... 3 800 Kč
Čtyřlístek přátel z Mladé Boleslavi, Mladá Boleslav ..
............................................................................ 8 400 Kč
Dittrich Tomáš Ing. arch., Praha 8 ............... 3 000 Kč
Drahý Ondřej, Chomutov ............................. 2 000 Kč
Drbal Vladimír, Brno ..................................... 5 000 Kč
Drbalová Jana, Brno ........................................ 4 000 Kč
Dvořáčková Dana, Brno ................................ 4 800 Kč
Dvořáčková Zuzana, Moravany .................... 4 500 Kč
Dvořáková Stanislava Ing., Příbram VII ... 76 000 Kč
ENERGO-PRO - kolektiv, Svitavy ............... 1 450 Kč
Fáberová Alena, Katovice .............................. 4 200 Kč
Fejfar Jiří, Liberec 8 ........................................ 4 500 Kč
Fejfar Zdeněk, Liberec ................................... 1 500 Kč
Fiala Jiří, Přerov .............................................. 1 050 Kč
Fiala Miloš, Praha 5 – Stodůlky .................... 8 400 Kč
Filípek Martin Ing., Valašské Meziříčí ........ 8 400 Kč
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Fill Jiří, Liberec 30 .......................................... 3 150 Kč
Fojciková Lucie, Český Těšín ........................ 4 200 Kč
Frček Miroslav, Písek ..................................... 8 400 Kč
Frodl Jan, Ostrava – Krásné Pole .................. 8 400 Kč
Gajdošík Bohumil, Frýdek-Místek ............... 1 500 Kč
Grulich Tomáš Ing., M.Th., Praha 20 – Horní
Počernice .......................................................... 4 200 Kč
Grulich Václav, Deštné v Orlických horách ... 4 200 Kč
Grulichová Riana, Havířov-Šumbark .......... 3 500 Kč
Haas František, Jablonec nad Nisou .......... 16 000 Kč
Haasová Helena, Jablonec nad Nisou ........15 000 Kč
Hájková Věra, Praha 7 .................................... 2 800 Kč
Hamplová Zuzana, Brno .............................. 16 800 Kč
Hanák Tomáš Ing., Brno ................................ 1 200 Kč
Hanzalová Jitka RNDr., Beroun .................. 1 400 Kč
Heczko Marcel MUDr., Ostrava – Hrabůvka ............ .
.......................................................................... 18 900 Kč
Hejnoch David, Sloupnice ............................. 1 400 Kč
Hennhofer Karel, Slavkov ............................. 9 400 Kč
Hoferek Aleš, Praha 8 .................................... 8 400 Kč
Holcová Vlasta MUDr., Frýdlant ................. 8 400 Kč
Horáček Petr, Bystřice pod Hostýnem ........ 5 000 Kč
Horáčková Eliška, Tanvald ............................ 8 000 Kč
Hošek Martin, Černošice ............................. 10 500 Kč
Hriníková Tereza, Mohelnice nad Jizerou . 2 100 Kč
Hubička Jan, Liberec 30 ................................. 4 800 Kč
Hudeková Elena, Bučany, Slovensko . ........... 700 Kč
Humpolíčková Alena, Brno ........................... 1 680 Kč
Húšť Petr, Vizovice ......................................... 3 600 Kč
Hýbl Milan, Blučina ....................................... 8 400 Kč
Chalupa Petr Ing., Ph.D., Lidice ................... 8 400 Kč
Chrastinová Petra, Zdounky ......................... 8 400 Kč
Chrenčíková Anna, Velká nad Veličkou ..... 9 400 Kč
Chvostová Daniela, Kladno 4 ....................... 4 200 Kč
Ildža Pavel, Náchod ........................................ 8 700 Kč
Jágr Petr, Jablonné v Podještědí .................... 8 400 Kč
Jahoda Zdeněk, Krupka ................................. 1 650 Kč
Jahodová Zuzana, Krupka ............................. 3 350 Kč
Jakeš Ivan, Horní Bludovice .......................... 8 400 Kč
Jakešová Jitka MUDr., Tábor ........................ 8 400 Kč
Janata Karel, Chrastava .................................. 9 100 Kč
Jánová Jana Ing., Nahořany ........................... 4 800 Kč
Jelínek .............................................................. 1 000 Kč
Kaleta Leszek, Český Těšín .......................... 8 400 Kč
Kalous František, Ivančice ............................ 1 800 Kč
Kantor Bronislav, Nýdek ............................... 8 400 Kč
Kapounová Martina, Praha 6 ........................ 8 400 Kč
Kareš David, Praha 6 ...................................... 8 400 Kč
Karlík Aleš, Praha 6 ........................................ 8 400 Kč
Klement Petr MUDr., Praha 9 - Černý Most .. 16 800 Kč
Kocián Zdeněk, Popůvky .............................. 8 400 Kč
Kočvara Pavel MUDr., Dívčice ..................... 8 400 Kč
Kodet Josef, Jihlava ......................................... 4 200 Kč
Kodetová Barbora MUDr., Jihlava ............... 4 200 Kč
Kolář Martin, Kounice ................................... 8 400 Kč
Koňař Václav, Hošťálková ...........................12 400 Kč
Kondr Pavel, Veverská Bítýška ................... 11 400 Kč
Korcová Daniela Ing., Praha 10 .................... 4 200 Kč
Kořístka Martin MUDr., Ostrava-Svinov .12 600 Kč
Košíčková Světluše, Prostějov .................... 16 800 Kč
Kotlár Jiří, Ostrava – Nová Bělá ................... 8 400 Kč
Koukolová Andrea, Roztoky u Prahy .......... 1 100 Kč
Kovanic Jan Ing., Praha .................................. 1 000 Kč
Kovářík Radim , DiS., Prostějov ................11 000 Kč
Kráslová Stanislava, Žirovnice ...................... 8 400 Kč
Kratochvílová Stanislava, Rajhrad ............... 1 800 Kč
Kratochvílová Zoe, Rajhrad .......................... 1 200 Kč
Krištof Miroslav Ing., Olomouc .................10 000 Kč
Krušina Jaroslav Ing., Bystré ......................... 1 200 Kč
Krušina Jiří JUDr., Svitavy ............................ 1 200 Kč
Krystyn Jan, Bruntál ....................................... 9 400 Kč
Křištof Petr, Horní Bludovice ....................... 8 400 Kč
Kubíček Robert, Brno .................................... 8 400 Kč
Kubiena Lukáš, Český Těšín ......................... 2 100 Kč
Kubiena Milan, Horní Bludovice ................. 4 700 Kč
Kubiena ml. Vilém, Havířov - Podlesí .......10 000 Kč
Kubienová Michaela, Horní Bludovice ....... 5 000 Kč
Kubienová Vanda, Havířov - Podlesí ........... 5 000 Kč
Kucián Jiří, Brno ...........................................12 000 Kč
Kučera Tomáš Bc., Mladá Boleslav ............21 800 Kč
Kudlička Jiří, Protivín .................................... 2 000 Kč
Kucharczyk Petr Ing., Stonava ...................... 8 400 Kč
Kynčlová Ilona, Liberec 25 ............................ 2 000 Kč
Laifr David, Roztoky ...................................... 9 100 Kč
Lamrová Blanka, Praha 10 ...........................13 400 Kč
Lamrová Marie, Praha 13 ............................... 3 600 Kč
Lapčáková Jana, Praha 4 .................................. 350 Kč
Lauko Pavel Ing., Praha 96 ............................ 9 100 Kč
Laušová Marcela JUDr., Brno ..................... 11 760 Kč
Legierská Hana, Zlín 5 ................................... 2 000 Kč
Libánská Lenka, Brno .................................... 1 680 Kč
Londin Petr, Příbor ......................................... 8 400 Kč
Luncar Jiří Mgr., Stráž nad Nisou ................ 1 500 Kč
Mališ Roman Ing., Brno ................................. 1 200 Kč
Málková Martina, Měšice .............................. 7 100 Kč
Maňásek Pavel, Český Krumlov ................... 8 400 Kč
Maňásková Dagmar, Český Krumlov .......... 6 000 Kč
Mareda Michal, Pardubice ............................. 4 200 Kč
Markusová Miroslava, Praha 7 ...................... 8 400 Kč
Marote Konečná Olga, Barcelona, Španělsko . 4 200 Kč
Martan Vítězslav, Karlovy Vary ................. 16 800 Kč
Marván Pavel, Brno ........................................ 8 400 Kč
Matěja Petr, Pozořice .................................... 18 400 Kč
Matějů Kateřina, Mladá Boleslav ................. 3 100 Kč
Matouš Pavel, Dobruška ................................ 1 800 Kč
Matyášová Eva, Velké Hostěrádky ............... 1 200 Kč
Matys Miloš, Brniště ....................................... 8 900 Kč
Mecnerová Petra Bc., Frýdek-Místek ........... 8 400 Kč
Medunová Michalíková Jana, Třinec ........... 8 400 Kč
Melzerová Lenka, Nové Strašecí .................. 9 400 Kč
Menšík Stanislav, Brno ................................... 4 200 Kč
Micka Jaroslav Ing., CSc., Zlín – Příluky .... 4 200 Kč
Michalko Vladimír, Havířov – Bludovice.... 2 100 Kč
Mikšánek Petr, Praha 5 – Jinonice................ 8 400 Kč
Minaříková Yveta, Luhačovice...................... 4 200 Kč
Mocek Vladimír, Praha 10.............................. 9 000 Kč
37
Zpráva o činnosti v roce 2009
Moroczová Eva, Dolní Roveň ....................... 4 200 Kč
Motyková Kamila, Ostrava – Poruba ........... 8 400 Kč
Mrázek Aleš, Roudnice nad Labem ............. 8 400 Kč
Mrkvica Lukáš, Křepice ................................. 1 200 Kč
Mrózek Benjamin, Havířov – Podlesí .......... 9 100 Kč
Müller Jaroslav, Vikýřovice ......................... 10 400 Kč
Müllerová Ilona, Liberec 14 .......................... 4 200 Kč
Navrátilová Pavlína, Újezd u Brna ............... 1 400 Kč
Neckařová Kateřina, Teplice ........................ 8 400 Kč
Němec Jindřich, Karlovy Vary ..................... 8 400 Kč
Němeček Milan, Čížkovice .........................25 200 Kč
Nezdarová Alexandra, Liberec 6 ................... 800 Kč
Novák Dalibor, Frýdek-Místek ..................... 8 400 Kč
Novák Karel Mgr. ............................................ 450 Kč
Novák Pavel Ing., Zlín 1 ................................ 1 750 Kč
Novotná Monika, Mukařov ........................... 8 400 Kč
Novotný Tomáš, Brno .................................... 2 300 Kč
Ondruch Jaroslav, Otrokovice ...................... 4 200 Kč
Opová Vlasta, Kardašova Řečice ................... 350 Kč
Osouchová Violeta, Kunštát ......................... 8 400 Kč
OSPEA, Praha 10 – Strašnice ........................ 5 600 Kč
Pankuch Ladislav, Valašské Meziříčí ......... 16 800 Kč
Partschová Jana Ing., Olomouc ..................... 4 200 Kč
Paulenka Zdeněk, Jihlava .............................. 8 400 Kč
Pavlík František, Brno .................................... 1 200 Kč
Pazdera Viktor, Olomouc ............................ 10 400 Kč
Pecková Hana, Praha 4 ..................................... 800 Kč
Pechanec Jan, Svitavy ....................................... 500 Kč
Pernica Zdeněk, Brno ..................................... 8 400 Kč
Petras Michal, Praha 5 .................................... 8 400 Kč
Peukert Milan, Plavy ...................................... 2 100 Kč
Pezlar Marek, Frýdek-Místek ........................ 2 400 Kč
Pípalová Jana, Opava ....................................12 600 Kč
Pítrová Františka, Nový Jičín ........................ 8 400 Kč
Pleva Vítězslav, Kosmonosy .......................... 2 000 Kč
Pokorný David, Brno ...................................... 2 160 Kč
Pokorný Pavel, Tábor ...................................... 1 400 Kč
Ponka Josef, Lomnice nad Popelkou ........... 5 200 Kč
Popovský Petr, Ústí nad Labem .................... 8 900 Kč
Porubská Alena, Novosedly .......................... 8 400 Kč
Pospíšil Zdeněk ................................................ 500 Kč
Pospíšilová Jitka Mgr., Hejnice ..................... 3 150 Kč
Presslerová Lídie, Podbořany ........................ 4 200 Kč
Prchal Pavel, Havlíčkův Brod ..................... 16 800 Kč
Procházka Luboš, Praha 9 ............................. 8 400 Kč
Přikrylová Zuzana, Boskovice ...................... 2 400 Kč
Ptáček Jakub, Kolín II .................................... 4 348 Kč
Ptáček Jiří, Kolín II ......................................... 7 000 Kč
Ptáček Josef, Kolín II ....................................20 000 Kč
Ptáčková Anděla, Kolín II ........................... 15 652 Kč
Ptáčková Daniela, Kolín 2 ........................... 10 699 Kč
Ptáčková Marta, Kolín II ............................. 20 200 Kč
Rakowski Robert MUDr., Český Těšín ....... 7 000 Kč
Rauš Miloš Ing., Brno ..................................... 8 400 Kč
Rech Miroslav, Blansko ................................12 600 Kč
Reifová Denisa, Přelouč ................................ 4 200 Kč
Romančík Pavel, Liberec 30 .......................... 4 200 Kč
Romanová Marcela, Třanovice ..................... 9 685 Kč
38
Romanová Martina, Třanovice ..................... 8 400 Kč
Rožníčková Pavla Mgr., Praha 10 - Strašnice .. 8 400 Kč
Rucký Evald Mgr., Th.D., Liberec ............... 1 000 Kč
Rybář Stanislav, Plzeň .................................... 8 400 Kč
Říha Vlastimil Ing., Velim ............................ 4 800 Kč
Říhová Monika, Mladá Boleslav ................... 7 700 Kč
Samiecová Karina, Třinec 1 ........................ 11 200 Kč
Sikorová Mariola, Ropice ............................... 6 300 Kč
Simon Ján Ing., Veľký Meder, Slovensko .... 6 200 Kč
Siwková Kateřina, Frýdek-Místek ................ 9 100 Kč
Skalická Jana, Choceň..................................... 4 200 Kč
Skalický Petr Ing., Choceň............................. 4 200 Kč
Sklář Vladimír, Strakonice............................. 8 400 Kč
Skleničková Jana, Kladno 1.......................... 16 800 Kč
Skoumal Martin, Otrokovice.......................12 000 Kč
Sládek Martin, Blansko................................... 1 200 Kč
Sladký Rudolf, Praha 515................................ 9 400 Kč
Sláma Robin........................................................ 100 Kč
Slámová Elena, Ústí nad Orlicí...................... 4 000 Kč
Sochor Tomáš, Ostrava-Dubina .................... 4 200 Kč
Sotolářová Helena, Kuřim.............................. 1 200 Kč
Součková-Machová Zuzana, Nové Sedlo u
Sokolova............................................................ 4 200 Kč
Soudková Jindřiška, Svitavy .......................... 3 000 Kč
Soukup David, Nejdek.................................... 2 100 Kč
Soukupová Iveta, Benátky nad Jizerou ....... 3 850 Kč
Soukupová Kateřina, Nýřany ....................... 2 800 Kč
Spurná Zora, Brno........................................... 4 200 Kč
Stibora Jan, Valašské Meziříčí ....................... 9 200 Kč
Straková Petra, Havířov – Bludovice ........... 4 200 Kč
Stýblová Radana, Brno ................................... 2 070 Kč
Supik Milan, Třinec 1 ...................................26 800 Kč
Sůva Zdeněk Bc., Liberec 5 ........................... 2 400 Kč
Svatáková Marcela Mgr., Hradec Králové 9 ... 4 200 Kč
Svobodová Zuzana, Chrastava ...................... 4 200 Kč
Sýkora Jakub, Bílovice nad Svitavou .......... 18 400 Kč
Sýkora Stanislav Ing., Zlín ........................... 18 400 Kč
Szkandera Jan, Horní Lomná ........................ 4 200 Kč
Šaratová Miroslava, Zlín ................................ 2 800 Kč
Šeda Josef, Praha 5 .......................................... 4 200 Kč
Šedivá Marie, Chrudim 4 ............................... 5 000 Kč
Šimáková Pavla, Košice u Soběslavi ............. 4 200 Kč
Šimon Daniel Ing., Praha 4 – Modřany ....... 1 400 Kč
Šípková Jana, Praha 8 ...................................... 1 400 Kč
Škvařil Vladislav, Veselí nad Moravou ......13 400 Kč
Škvor Stanislav ThMgr., Týnec nad Sázavou .. 8 400 Kč
Šnajdar Pavel, Brno ......................................... 4 200 Kč
Šnobl Jan, Praha 2 ........................................... 4 200 Kč
Šolc Miloš Ing., Praha 3 .................................. 5 200 Kč
Štainbruch Jan Mgr., Praha 9 ........................ 3 500 Kč
Šťastná Libuše, Mníšek pod Brdy ................. 1 666 Kč
Šťastný Josef, Vroutek .................................... 8 400 Kč
Štěpán Karel Ing., České Budějovice ......... 26 100 Kč
Šulc Karel, Mladá Boleslav ............................ 8 400 Kč
Švec Josef, Mladá Boleslav ............................. 6 300 Kč
Švec Pavel, Praha 4 .......................................... 3 500 Kč
Švirák Josef Ing., Zlín ..................................... 4 200 Kč
Tampa Robin, Praha 3 .................................. 10 100 Kč
Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Tesař Petr Ing., Lačnov .................................. 1 200 Kč
Thielová Jana, Praha 8 .................................... 4 200 Kč
Toman Vladislav, Český Těšín ...................... 8 400 Kč
Tomšovicová Eva, Písek ................................. 8 400 Kč
Trtílek Tomáš, Brno ......................................20 600 Kč
Truhlář Jiří, Protivín ...................................... 2 000 Kč
Truhlářová Marcela, Horažďovice ............... 4 000 Kč
Truhlářová Marie, Protivín ........................... 2 000 Kč
Tupec Pavel Ing., Choceň .............................. 4 200 Kč
Turek Pavel Mgr., Milovice n. Labem .......... 4 500 Kč
Turoň Vladislav, Třinec I ............................... 7 000 Kč
Uhlířová Marie, Veselí nad Lužnicí ............. 8 400 Kč
Urbánková Blanka, Praha 5 ........................... 4 200 Kč
Vágner Tomáš Bc., Liberec 13 ....................... 6 500 Kč
Vachová Jitka Mgr., Šumperk ........................ 1 000 Kč
Vajčnerová Martina PharmDr., Velká nad Veličkou .
............................................................................ 8 400 Kč
Valtrová Jana, Havířov-Šumbark .................. 4 200 Kč
Vaněk Jiří Mgr., Tábor ..................................25 200 Kč
Vašíčková Olga, Liberec 6 .............................. 1 100 Kč
Vaverková Dana, Brno ................................... 1 680 Kč
Včeláková Daniela, Praha 3 ........................... 4 200 Kč
Včeláková Helena, Praha 3 ............................ 4 200 Kč
Veselý Ctibor Ing., Chrastava ........................ 8 400 Kč
Veverková Hana, Brno ..................................... 600 Kč
Viktorin Jan, Troubsko ................................ 51 800 Kč
Viktorová Pavla, Horoušánky ....................... 5 200 Kč
Vilímovská Kateřina, Netvořice ................ 16 800 Kč
Vimpelová Jiřina, Žatec ................................. 8 400 Kč
Vítů Roman, Tábor 4 ...................................... 8 400 Kč
Vlasák Martin Mgr., Rychnov nad Kněžnou .2 100 Kč
Vodička David Ing., Praha 8 – Kobylisy .... 60 925 Kč
Vojtechová Renáta, Skalica, Slovensko........ 8 800 Kč
Vojtová Stanislava, Praha 9 ............................ 9 000 Kč
Voltová Alena, Praha 3 ................................... 4 200 Kč
Votavová Ilona, Praha 3 ................................. 9 920 Kč
Vránová Světlana, Pardubice ......................... 3 500 Kč
Wiejowski Ludvík Bc., Václavovice ............. 4 200 Kč
Zabystrzan Ivo, Český Těšín ......................... 7 000 Kč
Zajíc Vladimír, Dobříš ................................... 8 400 Kč
Zaměstnanci Městské knihovny ve Svitavách,
Svitavy ............................................................... 4 200 Kč
Zárubová Dana Ing., Praha 5 – Zličín ......... 3 850 Kč
Zavadil Martin MUDr., Mladá Boleslav ..... 4 700 Kč
Zelenková Pavlína, Černilov ......................... 8 900 Kč
Zeman Petr, Tábor .......................................... 8 400 Kč
Zemanová Daniela RNDr., Brno ................. 8 400 Kč
Zemanová Viktória Mgr., Hodonín ...........12 600 Kč
Zemková Lenka, Kamenný Újezd .............12 600 Kč
Zikán Ondřej, Praha 4 – Chodov ................. 2 800 Kč
Zvánovcová Jitka Mgr., Praha 2 .................. 17 500 Kč
Dary dvou neznámých dárců, které jsme nemohli identifikovat:
celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 Kč
Dary pěti dárců, kteří požadují zachování anonymity (v souladu se Zákonem o nadacích
a nadačních fondech):
celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 600 Kč
Dárci nepeněžních plnění
Nadaci přispěli či pomohli svými službami také ti, kdo nám poskytují určité služby
bezplatně či se slevou. Často se přitom jedná o vysoce ceněné či odborné služby. Naše
zvláštní poděkování patří zejména:
Machová Miluše Ing., Radim . . . . . . . . . . . sleva při poskytování účetních služeb
Říha Vlastimil Ing., Velim . . . . . . . . . . . . . účetní služby a daňově poradenská činnost bezplatně
SATO TANVALD, spol. s r. o. . . . . . . . . . . slevy při tisku a tvorbě prezentačních materiálů
Sbor Křesťanské společenství Praha, Praha 8. . bezplatné poskytnutí prostor, článek v časopise
Sborový dopis
TFnet, s. r. o., Železný Brod . . . . . . . . . . . . sleva při poskytování služeb internetu
Trans World Radio, o. s., Brno. . . . . . . . . . . bezplatná propagace v časopise Anténa
Život víry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . článek v časopise
Děkujeme Vám!
39
Zpráva o činnosti v roce 2009
Variabilní symboly pro peněžité dary
Program Zdravá mládež v ČR
Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby
Správa (provoz) nadace
Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí
350
201
010
011
Dálková adopce PLUS a Podpora studia biblických škol Nepál: variabilní symbol pro
pravidelnou podporu sdělíme každému dárci poté, co se přihlásí, protože je pro každou
osobu v projektu speciální.
Dary bez variabilního symbolu jsou zaúčtovány do Fondu rozvoje Nadace Mezinárodní
potřeby (var. symbol 201), o jehož použití rozhoduje Správní rada.
O své dary naší nadaci můžete do určité výše snížit základ Vaší daně (podle zákona
o daních z příjmu).
Posíláte-li nám svůj dar z mBanky, na výpisu se nám nezobrazí Vaše jméno. Takový
dar nejsme schopni identifikovat. Proto prosím dopište své jméno do „zprávy pro příjemce“.
Svůj dar také můžete vložit v hotovosti na náš účet v kterékoliv pobočce UniCredit Bank.
Předtištěné složenky Vám zašleme na vyžádání.
Sdělte nám prosím své kontaktní údaje. Dárcům poskytujeme pravidelně čtvrtletní zprávy,
informujeme je o naší činnosti.
Za každý příspěvek Vám budeme velmi vděční. Vaše podpora vykoná mnoho dobrého!
Tuto zprávu zpracovali zaměstnanci Nadace Mezinárodní potřeby pod vedením výkonného
ředitele Mgr. Petra Horáčka.
40
Lektor programu Zdravá mládež Ivo Neuvirt v rozhovoru se studentkami
o přestávce mezi dvěma přednáškovými hodinami, Ostrava.
Pětileté děti ze srílanského slumu absolvovaly 6. 3. 2009 školku I.N. Network
a perfektně připravené nastoupí do 1. třídy.
Pomáhali jsme Filipínám po tropické bouři Ketsana, září 2009.
Sledujte www.incz.info (česky)
I.N. Network: www.innetwork.org (anglicky)
Nadace Mezinárodní potřeby
Hlavní 91, Smržovka, p. 468 41 Tanvald
tel.: (+420) 483 394 202
mobil: (+420) 732 373 573 (výkonný ředitel)
(+420) 603 531 138 (projektová manažerka)
URL: www.incz.info
www.facebook.com/nadacemezinarodnipotreby
E-mail: [email protected]
IČ: 63836831
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic Liberec, číslo účtu: 139513054/2700
Jsme členem České evangelikální aliance, Křesťanské misijní společnosti a mezinárodní sítě I.N. Network.
Jsme zapsáni v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, oddíl N,
vložka 68.