10.11.2012 - Sbor církve adventistů Frýdek

Transkript

10.11.2012 - Sbor církve adventistů Frýdek
Blahopřejeme těm, kteří od 10. 11. do 16. 11.
oslaví své narozeniny
10. 11. Cheryl Polehňová
Přidáváme biblický text: (Matouš 19:14)
On jim ale řekl: "Nechte děti, ať jdou ke mně, a nebraňte
jim. Jejich místo je u mne."
Charitativní koncert Rostislava Hesska 17.11.2012
Milí bratři a sestry, mládeži, sboroví přátelé,
rádi bychom Vás jménem misijního oddělení co
nejsrdečněji pozvali na Charitativní koncert – folkový
recitál Rostislava Hesska, který proběhne v našem sboru
v sobotu 17.11. 2012 v 17:00 hod.
Dobrovolné vstupné bude použito na konkrétní pomoc
pro matky s dětmi z Azylového domu Sára ve FrýdkuMístku. Děkujeme a těšíme se na Vás.
Múzička 2012
Minulou sobotu se naše děti zúčastnili soutěžní
přehlídky dětských křesťanských písní, básní, hudby a
scének -„Múzička 2012“ ve Zlíně. Naše děti vystupovali
sólovými i společnými písničkami i básní.
Velmi dobře a kvalitně reprezentovali náš sbor Frýdek a
proto jsme získali dvě nominace do unijního kola, které
bude probíhat v Trenčíně. Byli jsme vybráni- nominováni
zastupovat Moravskoslezské sdružení naší společnou
písní : Yesu azali awa, kterou děti zpívali ve svahilštině a
druhou sólovou písní Moniky Maďové-„ Být dítětem“.
Br. Šlosárek st. se po našem vystoupení hned přidal
k nám, gratuloval k pěkným písním a předal nám
pozdravy pro celý sbor!
Děkujeme dětem, rodičům, hudebníkům i doprovodu za
jejich ochotu a snahu a věříme, že náš sbor budou dobře
reprezentovat i na Slovensku.
Za účastníky a DSŠ Vladimír Polehňa
Z Euro-Africke divizi je Inter-Europská
Výbor celosvětové Generální konference Církve adventistů
sedmého dne (GK CASD) při svém výročním zasedání v
americkém Silver Spring rozhodl o změně názvu někdejší
Euro-Africké divize. Setkání se spolu s dalšími 350
přítomnými zúčastnil i předseda této divize Bruno
Vertallier. Divize, jejíž součástí je i Česko-Slovenská unie
církve, nese od 17.10. nový název "Inter-Evropská divize."
Původ názvu Euro-Africké divize se datuje do roku 1972.
Evropské země tehdy reagovali na výzvu k solidaritě vůči
africkým zemím Angole a Mozambiku, severoafrickým
teritoriím a Turecku. Situace se však výrazně změnila v
roce 2011, kdy GK CASD vytvořila v rámci organizační
struktury novou jednotku na Blízkém východě. Tato
zahrnuje i zmíněné země bývalé Euro-Africké divize.
Při výběru nového názvu divize bylo třeba zohlednit
příslušnost k evropskému regionu a vymezení k názvům
sousedních divizí: Trans-Evropské a Euro-Asijské. S
návrhem finálního názvu přišel předseda divize Bruno
Vertallier. Shromáždění tento návrh jednotně podpořilo.
Po čtyřiceti letech tak nové pojmenování otevírá pro věřící
z této části Evropy novou etapu na společné duchovní
cestě. "Ať Bůh žehná tento region i nadále," vyslovil svou
prosbu předseda divize Vertallier.
Sídlem ústředí Inter-Evropské divize zůstává švýcarské
město Bern. Její 2534 sborů a 587 společenství navštěvuje
přibližně 178 200 členů. Kromě dvou zemí ČeskoSlovenské unie zahrnuje divize i Belgie, Bulharsko,
Francie, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko a Itálie.
Informace z traktátu
Misijní časopis “Za obzorem” je stále možno zakopit za
zvýhodněnou cenu 6,- Kč. Časopis můžete nabídnout
vaším přátelům a známým.
ZPRAVODAJ SBORU
10.
CASD FRÝDEK-MÍSTEK
LISTOPADU 2012
ZS1237
Program sobotní bohoslužby:
9:00 - 10:20 Sobotní škola
vede br. Petr Jonšta
• Společná píseň č. 133
• Modlitba
• Studium Bible ve skupinkách
• Misijní chvíle a sbírka pro misijní projekty CASD
• Společná píseň č. 9
• Modlitba
10:20 - 10:30 Přestávka
10:30 - 11:45 Bohoslužba modlitebního týdne
vede br. Aleš Maďa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Společná píseň č. 105
Oznámení sboru
Tichá modlitba, čtení z Bible
Společná píseň č. 7
Modlitba
Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru
Píseň
Příběh pro děti - br. Tomáš Hölbling
Píseň
Čtení modlitební přednášky, (děti v malém sále)
Modlitební přednáška - br. Tomáš Hölbling
Společná píseň č. 310 (1-2)
Modlitební chvíle
Společná píseň č. 310 (3)
Závěrečná modlitba, br. Tomáš Hölbling
Sečtení darů modlitebního týdne
Píseň č. 6 , tichá modlitba
Informace o sbírce minulou sobotu
•
Oznámení sboru
1. Dnes dopoledne budeme číst poslední
přednášku modlitebního týdne pod vedením
br. Tomáše Hölblinga.
2. V pondělí 12.11. v 18:00 hodin se ke svému
pravidelnému jednání sejde výbor sboru.
3. Modlitební setkání
• úterý 13. 11. ve 13:45 ve sboru
• úterý 13. 11. ve 18:00 u Fürstů KD
• středa 14.11. v 17:00 u s. Recmanové
4. Příští sobotu 17. 11. dopoledne nám bude
sloužit Božím slovem br. David Stebel ze
sboru Vojkovice.
5. V sobotu 17.11. v 17:00 hodin jste srdečně
zváni na koncert – folkový recitál Rostislava
Hesska.
Prosíme všechny o vypnutí mobilních
telefonů během bohoslužby
Informace o sbírce minulou sobotu
• Sbírka pro misijní projekty CASD
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
1 010,- Kč
2 779,- Kč
Slovo kazatele sboru bratra Vlastíka Fürsta
Otce jsi slýchával...
Minule jsme se věnovali úvodním slovům 22. žalmu,
která citoval Ježíš na kříži. Dnes se podíváme na další
části tohoto zajímavého žalmu. V první části David
vzpomíná něco, s čím se asi setkal každý člověk,
který se rozhodl spoléhat na Boží pomoc.
David asi právě prožil duchovní krizi. Měl
pocit, že ho Bůh neslyší, když k němu volá. Navíc je
tu ještě jeden problém:
"Jsi svatý, veliký Bože, chválí tě Izrael,
otce jsi slýchával, byls jejich nadějí.
Když k tobě volali, ty jsi jim pomáhal,
když v tebe doufali, ty jsi je nezklamal."
.(Žalm 22,4-6)
Na první pohled to není tak patrné, ale já v
Davidových slovech cítím určitý stín skryté výčitky.
Jako by David mezi řádky říkal: "Bože, proč mám
pocit, že to, co vyprávěl můj otec a děda, byly jen
pohádky? Proč mám pocit, že dnes už nemáš stejnou
moc, o jaké mohu číst v Písmu?" Nestalo se vám to
někdy také? Neměli jste také pochybnosti o tom, zda
je ten váš Bůh stejně mocný, jako Bůh, o kterém
čtete v Bibli?
S podobnými pochybnostmi se asi čas od
času musí poprat každý z nás. Ne vždy jde vše podle
našich představ. Ne vždy je snadné přijmout to, co
právě prožíváme, jako projev Boží vůle. Někdy se
nám může zdát, že se náš život našemu Bohu
vymknul z jeho rukou. V takových chvílích můžeme
prožívat stejný pocit zmaru, jaký popisuje David:
"Už nejsem ani člověk, jsem jen červíček,
jen troska člověka, všemi odhozená.
Jsem pro smích zástupům, mou bídou se baví,
napodobují mě, posměšně volají:
´Na Boha spoléhal, ať ho vysvobodí,
má-li ho trochu rád, ať nám to dokáže!´" (Žalm 22,7-9)
Umím si představit Davida, který uvažuje o
tom, proč se jako budoucí král musí skrývat. Jednu
chvíli dokonce musel předstírat, že je pomatený. Jen
tak si zachránil život...
Červíček, troska člověka, už ani nejsem
člověk... Při čtení těchto slov se mi vybavil text z knihy
proroka Izaiáše: "Neboj se, vždyť já jsem s tebou,
nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti
odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své
spravedlnosti.
Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě
planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.
Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí;
budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti:
»Neboj se, já jsem tvá pomoc.«
Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem
tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý
Izraele." (Izaiáš 41,10-14)
Možná dnes mají navrch mí nepřátelé. Možná
se mi dnes beztrestně vysmívají a uráží nejen mne, ale i
mého Boha. Je docela možné, že díky tomu začínám
pochybovat o tom, zda je Bůh stále ještě tím jediným
mocným a silným Bohem, který dokázal vyvést milion
otroků z Egypta a vybudovat z nich svůj vyvolený
národ. Právě v takové chvíli bych si měl připomenout
slova mého Boha: "Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko
Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc..."

Podobné dokumenty

09.11.13 - Sbor církve adventistů Frýdek

09.11.13 - Sbor církve adventistů Frýdek Slovo  kazatele  sboru  bratra  V lastíka  Fürsta

Více

03.11.2012

03.11.2012 Charitativní  koncert  Rostislava  Hesska  17.11.2012 Milí  bratři  a  sestry,  mládeži,  sboroví  přátelé, rádi   bychom   Vás   jménem   misijního   oddělení   co ...

Více