Bioabfallverwertung und mechanisch

Transkript

Bioabfallverwertung und mechanisch
Geschäftsbedingungen und allgemeine Hinweise
Podmínky účasti a základní informace
Anmeldung und Organisation
Přihlášení a organizace
Schicken Sie bitte Ihre Anmeldung an die Geschäftsstelle des ANS e.V., an der TU Braunschweig, Lehrstuhl für Abfallund Ressourcenwirtschaft, Tanja Borowiec, Beethovenstraße 51 a, D-38106 Braunschweig, Tel. + 49 (0) 5 31 3 91-39 67,
Fax + 49 (0) 5 31 3 91-45 84, E-Mail [email protected], http://www.ans-ev.de
Vaši přihlášku pošlete prosím na zastoupení německého odpadářského spolku ANS e.V., Technická Univerzita, Braunschweig, Lehrstuhl für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, zu Hd. Tanja Borowiec, Beethovenstraße 51 a, D-38106 Braunschweig, Tel. + 49 (0) 5 31 3 91-39 67, Fax + 49 (0) 5 31 3 91-45 84, E-Mail [email protected], http://www.ans-ev.de
Teilnahmegebühr
Cena účasti
Für tschechische Teilnehmer ist der Workshop kostenfrei. Für alle anderen Teilnehmer erheben wir einen Kostendeckungsbeitrag von € 50,00 (inkl. MwSt.).
Pro české účastníky konference a workshopu je účast a zápis na ni zdarma, ostatní účastníci musí zaplatit cenu 50,00 €,
daně jsou zahrnuty v uvedené ceně.
Leistungen
Výkonnosty
Teilnahme an dem Deutsch-Tschechischen Workshop - 22.09.2009, Teilnahme an der Abendveranstaltung.
Účast na německo-českem workshopu - 22.09.2009, účast večerního programu.
Haftung
Veränderungen der Veranstaltung
Změna programu
Veranstaltungen können in Ausnahmefällen gegenüber der Ausschreibung verändert werden. Dies kann zu einer Aktualisierung des Inhalts, des Ablaufs oder zu Dozentenwechsel führen.
Program může být ve vyjímečném případě změněn. Týká se to také aktualizace obsahu, průběhu a změny sborníku.
Autorská práva
Das Copyright der Tagungsunterlagen hält sich der ANS e.V. bzw. die Dozenten vor. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen die Unterlagen weder nachgedruckt noch vervielfältigt werden.
Autorská práva dokumentace této konference jsou vyhrazena ANS e.V. a docentům. Bez písemného souhlasu nemohou být
dokumenty znovu vytisknuty nebo rozmnožovány.
Tagungsort
Bioabfallverwertung und
mechanisch-biologische Abfallbehandlung
Využití biologických odpadů a
mechanicko-biologické zpracování odpadů
Možnost zrušení
Der ANS e.V. behält sich vor, bei höherer Gewalt oder bei ungenügender Beteiligung die Veranstaltung abzusagen. Bereits
gezahlte Gebühren werden erstattet. Weitergehende Ansprüche gegen den Veranstalter bestehen nicht. Eine Haftung für
Personenschäden, Beschädigungen, Gegenstände und Kraftfahrzeuge ist ausgeschlossen.
Spolek ANS e.V. může zrušit workshop v případě zásahu vyšší moci, za mimořádných okolností nebo při nedostatečném
počtu účastníků. Uhrazené účastnické poplatky budou v tomto případě vráceny. Další požadavky na organizátory ohledně
úhrad ostatních nejsou možné. Ručení za tělesné poškození, poškození předmětu nebo poškození motorových vozidel během
konání kongresu je vyloučeno.
Copyright
Deutsch - Tschechischer Workshop
Německo - český workshop
Místo konání konference
Kolpinghaus Regensburg, Kongress- und Kulturzentrum, Adolph-Kolping-Straße 1, D-93047 Regensburg.
Parkmöglichkeiten finden Sie im Parkhaus „Am Dachauplatz“, 300 m vom Tagungsort entfernt. Das Tagesticket kostet
vergünstigt 8,00 €. Das Ticket muss mit der Anmeldung direkt erworben und mit der Anmeldegebühr überwiesen werden.
Kolpinghaus Regensburg, Kongress- und Kulturzentrum, Adolph-Kolping-Straße 1, D-93047 Regensburg.
Možnosti k parkování se nachází v patrových garážích v „Am Dachauplatz“, 300 m od místa konání semináře.
Zvýhodněný parkovací lístek stojí 8,00 €. Parkovací lístek se musí objednat zároveň s přihláškou na Workshop a cena musi
být převedena na bankovní konto spolku.
Anfahrtsbeschreibung
Popis příjezdu na konferenci
http://www.kolpinghaus-regensburg.de/Lage/anfahrt.html
Übernachtungsmöglichkeiten
Možnost ubytování
Nur zu buchen über:
Sabine Teisinger, Regensburg Tourismus GmbH, Rathausplatz 3, D-93047 Regensburg, Tel. +49 (0) 9 41 5 07-34 11
Hotel „Best Western Atrium“ http://www.atrium-regensburg.bestwestern.de/
EZ 97,50 €, DZ 108,00 €
Muže být jen zamluveno, nutno přihlásit u paní:
Sabine Teisinger, Regensburg Tourismus GmbH, Rathausplatz 3, D-93047 Regensburg, Tel. +49 (0) 9 41 5 07-34 11
nebo si objednat přímo v hotelu Hotel „Best Western Atrium“ http://www.atrium-regensburg.bestwestern.de/
jednolůžkový pokoj 97,50 €, dvoulůžkový pokoj 108,00 €
22. September 2009 in Regensburg
22. září 2009 v Regensburgu
Eine gemeinsame Veranstaltung von:
Konaný ve spolupráci:
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Berlin/Bonn,
Deutschland
Federální Ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, bezpečnosti reaktorů, Berlin/Bonn, Německo
Tschechisches Umweltministerium, Prag, Tschechische Republik
Ministerstvo životniho prostředí České Republiky, Praha, Česká Republika
Verband öffentlicher gemeinnütziger Dienstleistungen, Velké Meziříčí, Tschechische Republik
Sdružení veřejně prospěšných služeb (SVPS), Velké Meziříčí, Česká Republika
Arbeitskreis für die Nutzbarmachung von Siedlungsabfällen (ANS) e.V., Braunschweig,
Deutschland
Pracovní skupina pro zužitkování domovních odpadů, Braunschweig, Německo
Unterstützt von:
Podporován:
Fritz Schäfer GmbH, Neunkirchen, Deutschland
Fritz Schäfer GmbH, Neunkirchen, Německo
bifa Umweltinstitut GmbH, Augsburg, Deutschland
bifa Institut životního prostředí, Augsburg, Německo
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA), Hennef, Deutschland
Německé sdružení pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpady, Hennef, Německo
Deutsch - Tschechischer Workshop in Regensburg
Německo - český workshop v Regensburgu
Dienstag, 22. September 2009
11.45 Uhr
11.45 hodin
Úterý, 22. září 2009
Begrüßung und Einführung in das Thema
Zahájení a úvod k tématu workshopu
Ministerialdirektor Dr. Helge Wendenburg, BMU, Bonn
Dr. Čestmír Hrdinka, Tschechisches Umweltministerium /
Ministerstvo životniho prostředí, Praha
Dipl.-Ing. Jaroslav Mynář, Vorsitzender des SVPS / předseda SVPS, Velké Meziříčí
Themenblock / Témata: MBA (mechanicko-biologické zařízení pro zpracování odpadů)
Bioabfallverwertung und mechanisch-biologische Abfallbehandlung
Využití biologických odpadů a mechanicko-biologické zpracování odpadů
Themenblock / Témata:
Leitung / Vedení: Regierungsdirektor Dr. Claus-Gerhard Bergs (BMU)
15:15 Uhr
15:15 hodin
Die Erzeugung von Ersatzbrennstoffen (SBS) in MBA-Anlagen und deren Verwertung
Výroba alternativních paliv
Dipl.-Ing. Karel Belda
Firma OZO a.s., Ostrava
12:30 Uhr
12:30 hodin
15:30 Uhr
15:30 hodin
12:45 Uhr
12:45 hodin
15:45 Uhr
15:45 hodin
Getrennte Sammlung der Bioabfälle im Rahmen von Abfallwirtschaftskonzeptionen
Oddělený sběr biologických odpadů v rámci koncepce odpadového hospodářství
Ludwig Sahm
Firma Fritz Schäfer GmbH, Neunkrichen, und / a
PhDr. Borek Bican
Firma SSI Schäfer s.r.o., Praha
16:00 Uhr
16:00 hodin
Qualitätssicherung von Kompost auf europäischer Ebene
Zajištění kvality kompostu na evropské úrovni
Dr. Stefanie Siebert
BGK - Bundesgütegemeinschaft Kompost, Köln
Abtrennung von Wertstoffen in MBA-Anlagen zur stofflichen Verwertung
Odloučení hodnotných surovin - zařízení pro látková využití
Dipl.-Ing. Lubomír Švarc
Firma EKOR, Kyjov
Getrenntsammlung von Bioabfällen und Verwertung
Oddělený sběr a využití biologických odpadů
Dipl.-Ing. Michael Buchheit
AWG Donau-Wald mbH, Außernzell
MBA mit Rotte und Vergärungstechnik sowie dezentraler MVA
MBA s kompostováním a technikou pro anaerobní zpracování, mechanické zpracování
Burkhard Schulte GvOA
Entsorgungszentrum Pohlsche Heide
Ökologische Bewertung der stofflichen und thermischen Bioabfallverwertung
Ekologické zhodnocení hmotného a termického využití biologického odpadu
Prof. Dr. Wolfgang Rommel
bifa Umweltinstitut GmbH, Augsburg
Leitung / Vedení: Dipl.-Ing. Jaroslav Mynář (SVPS)
12:15 Uhr
12:15 hodin
16:15 Uhr / hodin
Diskussion / Diskuse
Pause / Přestávka
13:00 Uhr / hodin
Diskussion / Diskuse
16:30 Uhr / hodin
13:15 Uhr / hodin
Pause / Přestávka
17:00 Uhr
17:00 hodin
13:45 Uhr
13:45 hodin
14:00 Uhr
14:00 hodin
14:15 Uhr
14:15 hodin
17:15 Uhr
17:15 hodin
Getrenntsammlung von Bioabfällen im ländlichen Raum und dezentrale Kompostierung
17:30 Uhr
17:30 hodin
Aktuelle Konzepte eines Bundeslandes zur Bioabfallverwertung
Aktuální koncepty jedné spolkové země k využití biologického odpadu
Haben sich die Anforderungen der 30. BImSchV in der Praxis bewährt?
Osvěčily se požadavky zákonu 30. BImSchV v praxí?
Prof. Dr. Rainer Wallmann
Hochschule für angewandte Wissenschaft u. Kunst, Nachhaltige Energie- und
Umwelttechnik (HAWK), Göttingen
Energieeffizienz von MBA-Anlagen und Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz
Energetická efektivnost MBA zařízení a potenciál k zvýšení energetické efektivnosti
Prof. Dr. Klaus Fricke
ANS e.V., Braunschweig, und / a
Thomas Turk
Pöyry Environment GmbH, Abt. IGW, Witzenhausen
14:30 Uhr / hodin
Diskussion / Diskuse
14:45 Uhr / hodin
Pause / Přestávka
Getrenntsammlung von Bioabfällen in Prag
Oddělený sběr biologických odpadů v Praze
Dipl-Ing. Anna Vojtěchová
Stadtamt der Hauptstadt Prag / Magistrát hlavního města Prahy
Erfahrungen mit der Deponierung mechanisch-biologisch behandelter Abfälle
Zkušenosti s deponováním mechanicky-biologicky zpracovaných odpadů
Dr. Florian Kölsch
Technische Universität Braunschweig
Getrenntsammlung und Verwertung von Bioabfällen
Oddělený sběr a využití biologických odpadů
Oddělený sběr biologických odpadů ve venkovském prostředi a decentralizované kompostování
Dr. Susanne Selbert
Vize-Landrätin, Landkreis Kassel, und / a
Dipl.-Ing. Carsten Mielke
Landkreis Kassel
Rosemarie Christian-Bickelhaupt
Hessisches Umweltministerium, Wiesbaden
17:45 Uhr / hodin
19:00 Uhr
19:00 hodin
Diskussion / Diskuse
Abendveranstaltung im Restaurant „LEERER BEUTEL“,
gemeinsam mit den Referenten des 70. Symposiums des ANS e.V.
Večerní pořad/večeře v restauraci „LEERER BEUTEL“
společně s referenty 70. sympozia ANS e.V.