ETV Q20/Q25 - Jungheinrich

Transkript

ETV Q20/Q25 - Jungheinrich
ETV Q20/Q25
Návod k obsluze
51171592
06.15
04.13 -
C
3URKOiãHQtRVKRGČ
-XQJKHLQULFK$*)ULHGULFK(EHUW'DPP'+DPEXUJ
9êUREFHQHERMHKR]DVWRXSHQtY (+
0RGHO
9ROLWHOQpY\EDYHQt
6pULRYpþ
5RNYêURE\
'DOãt~GDMH
=SRYČĜHQt
'DWXP
C(63URKOiãHQtRVKRGČ
&6
1tåH SRGHSVDQt WtPWR SRWYU]XMt åH SRGUREQê SRSLV YR]LGOD V PRWRURYêP SRKRQHP
RGSRYtGi(YURSVNêPVPČUQLFtP(*VPČUQLFHSURVWURMQt]DĜt]HQtD
(8HOHNWURPDJQHWLFNiNRPSDWLELOLWD(0&YþHWQČMHMLFKSR]GČMãtFK~SUDYMDNRå
LSĜtVOXãQêPSUiYQtPYêQRVĤPSURXSODWQČQtSĜtVOXãQpVPČUQLFHY UiPFLQiURGQtKR
SUiYD.DåGê] SRGHSVDQêFKPiLQGLYLGXiOQt]SOQRPRFQČQtN VHVWDYHQtWHFKQLFNêFK
SRGNODGĤ
4
06.15 CS
DĤležité pokyny pro transport a montáž zvedacích plošin u vysokozdvižných vozíkĤ se sloupkem
Transport
V závislosti od konstrukcní výšky zvedacího zarízení a místních pomeru na míste
využití lze transport provádet tremi ruznými zpusoby:
– ve stojaté poloze s namontovaným zvedacím zarízením (pri nízkých konstrukcních
výškách).
– ve stojaté poloze, s cástecne namontovaným a smerem k ochranné stríšce ridice
skloneným zvedacím zarízením (pri stredních konstrukcních výškách); hydraulické
potrubí pro funkci zvedání je odpojeno.
– ve stojaté poloze, s demontovaným zvedacím zarízením (pri velkých konstrukcních
výškách); všechna hydraulická potrubí mezi základním a zvedacím zarízením jsou
odpojena.
Bezpecnostní pokyny pro složení a uvedení do provozu
f
Složení vozidla na míste použití, uvedení do provozu a poucení ridice smí provádet
pouze výrobcem školený autorizovaný personál.
0903.CZ
Pripojení hydraulických potrubí zvedacího zarízení k vozidlu a uvedení vozidla do
provozu se smí provádet až po rádném namontování zvedacího zarízení.
1
2
0903.CZ
PĜedmluva
Pokyny k návodu k obsluze
K bezpeþnému ovládání vozíku jsou potĜebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto
ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a pĜehledné
formČ. Jednotlivé kapitoly jsou oznaþeny písmeny a stránky jsou prĤbČžnČ þíslovány.
V tomto návodu k obsluze jsou dokumentovány rĤzné varianty vozíku. PĜi obsluze a
pĜi provádČní údržby je nutno dbát na to, aby byl pro daný typ vozíku použit pĜíslušný
popis.
Naše pĜístroje podléhají neustálému procesu vývoje. Žádáme vás o pochopení a
vyhrazujeme si právo na zmČnu tvaru, výbavy a technické konstrukce. Z obsahu
tohoto návodu k obsluze tedy nelze odvozovat žádné nároky na urþité vlastnosti
pĜístroje.
Bezpeþnostní pokyny a oznaþení
Bezpeþnostní pokyny a dĤležité vysvČtlivky jsou oznaþeny následujícími piktogramy:
NEBEZPEýÍ!
Oznaþuje mimoĜádnČ velké nebezpeþí. PĜi nedodržení tohoto pokynu dojde k tČžkým
zranČním s nezvratnými následky nebo ke smrti.
VAROVÁNÍ!
Oznaþuje mimoĜádnČ velké nebezpeþí. PĜi nedodržení tohoto pokynu mĤže dojít k
tČžkým zranČním s nezvratnými þi smrtelnými následky.
UPOZORNċNÍ!
Oznaþuje nebezpeþí. PĜi nedodržení tohoto pokynu mĤže dojít k lehkým až stĜednČ
tČžkým zranČním.
OZNÁMENÍ
Oznaþuje nebezpeþí škody na zboží. PĜi nedodržení tohoto pokynu mĤže dojít k
hmotným škodám.
Z
Tento symbol je uveden pĜed pokyny a vysvČtlivkami.
t
o
Oznaþuje sériovou výbavu
Oznaþuje doplĖkovou výbavu
06.15 CS
Autorské právo
Na tento návod k obsluze se vztahuje autorské právo spoleþnosti JUNGHEINRICH
AG.
5
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - Deutschland
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
06.15 CS
www.jungheinrich.com
6
Obsah
Úþel použití .............................................................................
11
1
2
3
4
5
ObecnČ ....................................................................................................
Úþel použití..............................................................................................
PĜípustné podmínky použití .....................................................................
Povinnosti provozovatele.........................................................................
Montáž pĜídavných zaĜízení nebo doplĖkového vybavení.......................
11
11
12
13
13
B
Popis vozíku............................................................................
15
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
Popis použití ............................................................................................
Typy vozíkĤ a jmenovitá nosnost ............................................................
Definice smČru pojezdu ...........................................................................
Popis konstrukþních prvkĤ.......................................................................
Popis funkce ............................................................................................
Technická data ........................................................................................
Výkonová specifikace ..............................................................................
RozmČry ..................................................................................................
Hmotnosti ................................................................................................
Obutí........................................................................................................
Baterie .....................................................................................................
Hydraulika................................................................................................
Hmotnost zdvihového zaĜízení ................................................................
Evropské normy (EN) ..............................................................................
Provozní podmínky..................................................................................
Požadavky na elektrickou soustavu ........................................................
Místa oznaþení a typové štítky ................................................................
PĜehled míst s oznaþením .......................................................................
Typový štítek ...........................................................................................
Štítek nosnosti vozíku..............................................................................
Stabilita....................................................................................................
Zatížení tlakem vČtru ...............................................................................
15
15
16
17
18
22
22
23
25
26
26
26
27
28
29
29
30
30
32
33
35
35
C
PĜeprava a první uvedení do provozu .....................................
37
1
2
2.1
3
4
PĜeprava ..................................................................................................
Manipulace pomocí jeĜábu ......................................................................
Manipulace s vozíkem pomocí jeĜábu .....................................................
ZajištČní vozíku pĜi pĜepravČ ...................................................................
První uvedení do provozu........................................................................
37
38
39
42
43
06.15 CS
A
7
8
Baterie - údržba, nabíjení, výmČna .........................................
45
1
1.1
2
3
4
5
5.1
5.2
Bezpeþnostní pokyny pĜi zacházení s kyselinovými bateriemi ................
Všeobecná pravidla pro manipulaci s bateriemi ......................................
Typy baterií..............................................................................................
ZpĜístupnČní baterie ................................................................................
Nabíjení baterie .......................................................................................
Montáž a demontáž baterie .....................................................................
Montáž a demontáž baterie pomocí jeĜábu .............................................
Boþní výmČna baterie..............................................................................
45
46
47
48
51
52
53
54
E
Obsluha...................................................................................
57
1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
Bezpeþnostní pokyny pro provoz pozemního dopravního vozíku ...........
Popis indikaþních a obslužných prvkĤ.....................................................
Indikaþní jednotka....................................................................................
PĜíprava vozíku k provozu .......................................................................
Kontroly a þinnosti provádČné každý den pĜed uvedením do provozu ....
Vstup a výstup .........................................................................................
PĜíprava místa Ĝidiþe................................................................................
Uvedení vozíku do provozu .....................................................................
Bezpeþnostní pravidla pro pojezd vozíku ................................................
Obnovení provozní pohotovosti...............................................................
NOUZOVÉ VYPNUTÍ ..............................................................................
Nouzové zastavení ..................................................................................
Pojezd......................................................................................................
BrzdČní ....................................................................................................
ěízení ......................................................................................................
Nastavení vidlic .......................................................................................
Nakládání, pĜeprava a vykládání bĜemen................................................
Obsluha pĜídavného zaĜízení ..................................................................
Montáž pĜídavných zaĜízení ....................................................................
Nouzové spouštČní..................................................................................
Bezpeþné odstavení vozíku.....................................................................
OdstranČní závad ....................................................................................
Tažení vozíku ..........................................................................................
Výstražná hlášení ....................................................................................
DoplĖková výbava ...................................................................................
Klávesnice CANCODE ............................................................................
PĜístupový modul ISM (o).......................................................................
Pracovní reflektory...................................................................................
Kamerový systém ....................................................................................
Majákové svČtlo.......................................................................................
Odpojení výšky zdvihu (HHA)..................................................................
Elektrické omezení zdvihu (ESA) ............................................................
StĜední poloha boþního posuvu...............................................................
MČniþ napČtí 12 V DC/24 V DC...............................................................
Tlaþítko vodorovné polohy vidlí ...............................................................
Funkce vážení .........................................................................................
Tlaþítko Aktivace funkce svorky ..............................................................
Kabina chránící proti povČtrnostním vlivĤm.............................................
57
59
61
66
66
68
69
76
76
78
80
80
81
83
86
91
94
101
107
108
109
110
110
119
120
120
124
125
126
130
131
132
136
137
138
139
140
141
06.15 CS
D
F
Provozní bezpeþnost a ochrana životního prostĜedí ...............................
Bezpeþnostní pĜedpisy pro údržbu ..........................................................
ýištČní .....................................................................................................
Práce na elektrické soustavČ...................................................................
Provozní prostĜedky a vyĜazené díly .......................................................
Obutí........................................................................................................
Zdvihové ĜetČzy .......................................................................................
Hydraulická soustava ..............................................................................
Konstrukþní díly ukládající energii ...........................................................
Provozní prostĜedky a mazací plán .........................................................
Bezpeþné zacházení s provozními prostĜedky ........................................
Mazací plán .............................................................................................
Provozní prostĜedky.................................................................................
Popis prací pĜi údržbČ a opravách...........................................................
PĜíprava vozíku pro údržbu a opravy.......................................................
Bezpeþné zvedání a usazení vozíku na špalky .......................................
Demontáž krytu pod sedaþkou ................................................................
Kontrola stavu hydraulického oleje..........................................................
Kontrola elektrických pojistek ..................................................................
Kontrola upevnČní kol..............................................................................
Dlouhodobé odstavení vozíku .................................................................
OpatĜení pĜed odstavením vozíku ...........................................................
OpatĜení, která je tĜeba zajistit v prĤbČhu provozního odstavení vozíku.
OpČtovné uvedení vozíku do provozu po odstavení ...............................
Bezpeþnostní kontrola po stanovené dobČ a po mimoĜádných
událostech ...............................................................................................
7
Koneþné vyĜazení z provozu, likvidace ...................................................
8
MČĜení vibraþního pĤsobení na lidské tČlo ..............................................
9
Údržba a kontroly ....................................................................................
10
Kontrolní seznam údržby.........................................................................
10.1 Provozovatel............................................................................................
10.2 Zákaznický servis ....................................................................................
143
144
144
145
145
145
146
146
147
148
148
150
151
152
152
153
154
154
156
160
161
162
162
163
164
165
165
166
166
166
170
06.15 CS
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
6
Údržba vozíku ......................................................................... 143
9
10
06.15 CS
Dodatek
Návod k použití trakþní baterie JH
Tento návod je urþen pouze pro typy baterií znaþky Jungheinrich. Pokud používáte
jinou znaþku, Ĝićte se pokyny jejího výrobce.
0506.CZ
Z
1
2
0506.CZ
A Úþel použití
1
ObecnČ
Vozík musí být používán, obsluhován a udržován dle pokynĤ uvedených v tomto
návodu k obsluze. Jiný zpĤsob použití není v souladu s jeho urþením. MĤže vést ke
zranČní osob, poškození vozíku nebo k vČcným škodám.
2
Úþel použití
OZNÁMENÍ
Maximální pĜípustná hmotnost a maximální pĜípustná vzdálenost nákladu je uvedena
na štítku nosnosti a nesmí být pĜekroþena.
BĜemeno musí dosedat na prostĜedek pro uchopení bĜemene nebo pĜídavné zaĜízení
schválené výrobcem.
BĜemeno musí být kompletnČ naloženo, Viz: "Nakládání, pĜeprava a vykládání
bĜemen" na stranČ 94.
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþní úrazu v dĤsledku omezené stability
Vysunuté þásti zdvihového zaĜízení ovlivĖují pĜi pojezdu bez nákladu i s nákladem
stabilitu vozíku.
XS vozíkem jezdČte pouze se zasunutým držákem sloupu, zasunutým zdvihovým
zaĜízením a spuštČnými vidlemi.
Zdvihání a spouštČní bĜemen.
Vykládání a zakládání bĜemen.
PĜeprava spuštČných bĜemen.
Pojezd se zdviženým bĜemenem (>30 cm) je zakázán.
PĜeprava a zdvihání osob jsou zakázány.
Posuv a tažení bĜemen jsou zakázány.
06.15 CS
–
–
–
–
–
–
11
3
PĜípustné podmínky použití
NEBEZPEýÍ!
Povolené plošné a bodové zatížení tras nesmí být pĜekroþeno.
Na nepĜehledných místech musí druhá osoba ukazovat Ĝidiþi cestu.
ěidiþ se musí pĜesvČdþit o tom, že bČhem manipulace s bĜemenem (nakládání a
vykládání) je vykládací rampa/vykládací mĤstek na svém místČ a není uvolnČná/ý.
–
–
–
–
–
–
–
Pro použití vozíku v extrémních podmínkách je nutné speciální vybavení vozíku a
zvláštní povolení.
Použití v oblastech vyžadujících ochranu proti explozi není povoleno.
06.15 CS
Z
PrĤmyslové využití.
PĜípustný teplotní rozsah -25°C až +40°C.
Použití pouze na pevných, únosných a rovných podlahách.
Povolené plošné a bodové zatížení vozovek nesmí být pĜekroþeno.
Použití pouze na pĜehledných a provozovatelem schválených vozovkách.
Jízda vozíkem do svahu a ze svahu max. 15 %.
Jízda napĜíþ svahem, resp. šikmo po svahu je zakázána. Náklad musí vždy
smČĜovat ke svahu.
– Použití v þásteþnČ veĜejném provozu.
12
4
Povinnosti provozovatele
Provozovatelem ve smyslu tohoto návodu k obsluze je každá fyzická nebo právnická
osoba, která vozík sama používá nebo smluvnČ vozík k tomuto úþelu poskytuje. Ve
zvláštních pĜípadech (napĜ. leasing þi pronájem vozíkĤ) je provozovatelem vozíku ta
osoba, které pĜísluší plnit povinnosti provozovatele podle stávajících smluvních
ujednání mezi vlastníkem vozíku a jeho uživatelem.
Provozovatel musí zajistit, aby byl vozík používán pouze v souladu s úþelem a
nedocházelo k jakémukoliv ohrožení života þi zdraví uživatele nebo tĜetích osob.
KromČ toho je nutné dbát na dodržování pĜedpisĤ pro prevenci nehod, ostatních
bezpeþnostnČ-technických pravidel a smČrnic pro provoz, ošetĜování a údržbu
vozíku. Provozovatel musí zajistit, aby si všichni uživatelé tento návod k obsluze
pĜeþetli a porozumČli jeho obsahu.
OZNÁMENÍ
Nedodržení pravidel popsaných v tomto návodu k obsluze vede ke ztrátČ záruky.
Totéž platí, pokud byly na terminálu bez povolení výrobce provádČny zákazníkem a/
nebo tĜetí osobou neodborné zásahy.
5
Montáž pĜídavných zaĜízení nebo doplĖkového vybavení
06.15 CS
Montáž nebo vestavba dalších zaĜízení, která ovlivĖují funkce vozíku nebo je
doplĖují, je možná pouze s písemným schválením výrobce. PopĜípadČ je nutné
povolení místních úĜadĤ.
Povolení úĜadĤ však nenahrazuje schválení výrobce.
13
14
06.15 CS
B Popis vozíku
1
Popis použití
ETV Q20/Q25 je tĜíkolový elektrický vozík s boþnČ uloženou sedaþkou Ĝidiþe a
výsuvným sloupem s prĤhledem. Vozík je urþen pro zvedání a pĜepravu zboží na
rovné podlaze. MĤže manipulovat s paletami s otevĜeným dnem nebo s pĜíþnými
nosníky vnČ i uvnitĜ rozteþe nosných kol nebo s váleþkovými vozíky. Vozík mĤže být
použit pro zakládání, vykládání i transport bĜemen s pojezdem na vČtší vzdálenosti.
2
Typy vozíkĤ a jmenovitá nosnost
Jmenovitá nosnost závisí na typu vozíku. Jmenovitou nosnost lze vyþíst z typového
oznaþení vozíku.
ETVQ20
ETV Typové oznaþení
Q
Konstrukþní Ĝada
20 Jmenovitá nosnost x 100 kg
06.15 CS
Jmenovitá nosnost nemusí vždy odpovídat povolené nosnosti. Údaje o povolené
nosnosti najdete na štítku nosnosti umístČném na regále.
15
3
Definice smČru pojezdu
Pro údaje smČru pojezdu platí následující ustanovení:
1
2
3
4
SmČr pojezdu
Doleva
SmČr pohonu
SmČr nákladu
Doprava
06.15 CS
Poz.
1
2
3
4
16
4
Popis konstrukþních prvkĤ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Poz.
5
6
7
8
9
06.15 CS
62
11
15
16
17
Oznaþení
t Ochranná stĜecha kabiny
Ĝidiþe
t Obslužná jednotka
t Zdvihové zaĜízení
t Válec volného zdvihu
t SOLO-PILOT
o MULTI-PILOT
t Hlavní vypínaþ
t Spínací skĜíĖka
o CanCode
o PĜístupový modul ISM
t Sériové vybavení
18
19
Poz.
12
t
13
14
15
16
17
18
19
t
t
t
t
t
t
t
Oznaþení
Obslužná a indikaþní jednotka
(displej)
Pedál odjištČní vozíku baterie
Bezpeþnostní tlaþítko
Brzdový pedál
Pedál pojezdu
Hnací kolo
Ramena kol
Nosná kola
o
DoplĖkové vybavení
17
5
Popis funkce
Bezpeþnostní zaĜízení
UzavĜený obrys vozíku se zaoblenými hranami umožĖuje bezpeþné ovládání vozíku
ETV Q20/Q25. ěidiþ je chránČn ochrannou stĜechou kabiny (5). Hnací kolo (17) a
nosná kola (19) jsou uložena ve stabilním ochranném rámu.
Z
Urþité nebezpeþí pro tĜetí osoby však zĤstává i pĜi použití krytu hnacího kola.
Pomocí hlavního vypínaþe (62) lze v pĜípadČ nebezpeþí rychle vypnout všechny
elektrické funkce vozíku.
Pojistky pro pĜípad prasknutí hadice umístČné ve válcích zdvihu omezují rychlost
spouštČní bĜemena pĜi poruchách v systému hydrauliky.
Bezpeþnostní koncept nouzového zastavení
PĜi rozpoznání chyby vyvolá koncept nouzového zastavení automaticky zabrzdČní
vozíku až do klidového stavu. Kontrolky na obslužné a indikaþní jednotce indikují
nouzové zastavení. Po každém zapnutí vozíku provede systém automatickou
diagnostiku, která povolí odbrzdČní parkovací brzdy (= nouzové zastavení) pouze
tehdy, je-li výsledek kontroly funkþnosti vozíku kladný.
Bezpeþnostní tlaþítko
06.15 CS
Bezpeþnostní tlaþítko (14) v prostoru nohou vlevo musí být stisknuté, aby mohl Ĝidiþ
manipulovat s vozíkem. Uvolníte-li sešlápnutí bezpeþnostního tlaþítka (14), dojde
k zablokování funkcí zdvihu a pojezdu. Funkce Ĝízení smČru a funkce brzdČní
zĤstanou aktivní. Funkci bezpeþnostního tlaþítka lze nastavit tak, aby se po uvolnČní
bezpeþnostního tlaþítka (14) po urþité nastavitelné dobČ aktivovala parkovací brzda
(ochrana proti samovolnému pojezdu).
18
Místo Ĝidiþe
Místo Ĝidiþe je navrženo ergonomicky a s velkým prostorem pro nohy. Pro správné
držení tČla lze sedaþku Ĝidiþe, hlavici Ĝízení a SOLOPILOTa (9) nastavit. Poloha
pedálu pojezdu a brzdového pedálu (16, 15) je stejná jako u automobilu.
Curve Control
Automatické snížení rychlosti pĜi jízdČ do zatáþek. Curve Control slouží k omezení
rychlosti a zrychlení pĜi jízdČ do zatáþek. Tím se snižuje riziko rozhoupání nebo
pĜeklopení bĜemena.
Pohon pojezdu
Kompletní jednotka pohonu je pĜišroubována v rámu vozíku. PevnČ uložený stĜídavý
motor s výkonem 6,9 kW pohání prostĜednictvím úhlové pĜevodovky s kuželovými
koly hnací kolo (17).
Elektronické Ĝízení pojezdu Ĝídí plynule otáþky motoru a tím i rovnomČrný a plynulý
rozjezd, rychlou akceleraci a elektronicky Ĝízené brzdČní s rekuperací.
Obslužné a indikaþní prvky
Obslužné a indikaþní prvky jsou pĜehlednČ uspoĜádány na místČ Ĝidiþe. Logicky
uspoĜádaný SOLOPILOT (9) umožĖuje jednoruþní obsluhu funkcí Ĝízení smČru
pojezdu, zvedání/spouštČní, výsuv sloupu dopĜedu/dozadu, naklápČní sloupu, boþní
posuv doleva/doprava a pĜídavné hydrauliky HF5 (o) a houkaþky.
Indikaþní prvky
06.15 CS
Obslužná a indikaþní jednotka (12) s integrovaným indikátorem zbývající doby chodu,
indikátorem vybití baterie, nastavením profilu zdvihu a pojezdu a indikátorem režimu
zatáþení. Na obslužné a indikaþní jednotce (12) je umístČna kombinace indikátoru
vybití baterie a poþítadla provozních hodin. Indikátor vybití baterie funguje jako
hlídaþ, který pĜi vybité baterii vypíná funkci zdvihu, a zabraĖuje tak hloubkovému
vybití baterie.
19
Brzdová soustava
Elektrohydraulický brzdový systém se skládá ze tĜí nezávislých brzdových systémĤ.
Po sešlápnutí brzdového pedálu (15) se aktivuje brzdČní motoru pojezdu. Brzdy
nosných kol jsou aktivovány hydraulicky.
Parkovací brzda je ovládána elektricky a pĤsobí mechanicky (tlaþné pružiny) na
magnetickou brzdu umístČnou na pohonu. Tato brzda se používá také jako nouzová.
Je-li zabrzdČna parkovací brzda, rozsvítí se výstražný indikátor. Poruchy v systému
Ĝízení smČru a v brzdovém systému (aktivace režimu nouzového zastavení) jsou
indikovány na obslužné a indikaþní jednotce.
ěízení
Elektrické Ĝízení všech kol, elektronicky regulované v rĤzných provozních režimech.
Hnací kolo (17) a nosná kola (19) jsou Ĝízena jednotlivČ motory Ĝízení smČru.
Elektronická regulace zajišĢuje optimální polohy kol pro pohyb na minimálním
prostoru. Volba režimĤ Ĝízení a indikace funkcí Ĝízení smČru se provádí na obslužné
jednotce (6). Volant s možností nastavení polohy slouží jako þidlo Ĝízení.
Elektrická soustava
06.15 CS
Soustava 48 V se systémem dvou vodiþĤ. Sériové elektronické Ĝízení pohonu, zdvihu
a ovládání Ĝízení. Systém elektronického Ĝízení pohonu plynule reguluje rychlost
pojezdu a umožĖuje brzdČní protiproudem pĜi zmČnČ smČru jízdy. Na obslužné a
indikaþní jednotce (12) je možné provést dle potĜeby nastavení parametrĤ pojezdu a
zdvihu. Na obslužné a indikaþní jednotce jsou také zobrazována varovná hlášení,
pokyny v pĜípadČ chybné obsluhy a servisní funkce.
Typy baterií Viz: "Typy baterií" na stranČ 47.
20
Zdvihové zaĜízení
Vozíky jsou vybaveny systémem naklápČní vidlí nebo naklápČcím teleskopickým
zdvihovým sloupem s prĤhledem, uloženým v držáku sloupu. Nastavitelné boþní
váleþky a smýkadla slouží v pĜípadČ jednostrannČ uloženého bĜemena ke
kompenzaci boþního tlaku na nosiþ vidlí. Vidlice jsou na nosiþi vidlic umístČny
posuvnČ. U zdvihového zaĜízení triplex (DZ) s dvojnásobným zdvihem se provádí
první zdvih vidlí (volný zdvih) beze zmČny konstrukþní výšky vozíku pomocí válce
volného zdvihu (8).
Hydraulická soustava
Hydraulická soustava je pohánČna agregátem se stĜídavým motorem a pĜesným
vysokotlakým þerpadlem s nízkou hluþností. Hydraulická soustava je Ĝízena pomocí
SOLOPILOTa (9).
Držák sloupu
Držák sloupu je uložen na kladkách. Posuv dopĜedu a zpČt probíhá prostĜednictvím
výsuvného válce (jednoduchý teleskop). Vodicí lišty držáku sloupu jsou
našroubovány na ramenech kol (18).
Tlumení posuvu sloupu (o)
Tlumení vibrací vysunutého sloupu a omezení rychlosti pojezdu na plíživý pojezd pĜi
zvedání bĜemena až za hranice volného zdvihu.
Zvýšení rychlosti pĜi volném zdvihu
U vozíkĤ s výškou zdvihu nad 3600 mm je za úþelem zlepšení výkonu pĜekládky
zvýšena rychlost posuvu a naklápČní v oblasti volného zdvihu. V oblasti zdvihu
sloupu nejsou takto vysoké rychlosti možné. PĜi pĜechodu z oblasti volného zdvihu do
oblasti zdvihu sloupu se rychlost posuvu a naklápČní automaticky snižuje.
PĜídavná zaĜízení
06.15 CS
Vozík je možné dodateþnČ vybavit mechanickými a hydraulickými pĜídavnými
zaĜízeními.
21
6
Technická data
Z
6.1
Údaje o technických datech odpovídají nČmecké smČrnici „Typové listy pro
pozemní vozíky“. Technické zmČny a doplĖky vyhrazeny.
Výkonová specifikace
Oznaþení
Q
Nosnost (pĜi c = 600 mm)
Rychlost pojezdu ve smČru
pohonu s nákladem / bez nákladu
Rychlost pojezdu ve smČru vidlí
s nákladem / bez nákladu
Rychlost zdvihu s nákladem / bez
nákladu
Rychlost spouštČní s nákladem /
bez nákladu
Rychlost posuvu s nákladem /
bez nákladu a)
Stoupavost s nákladem / bez
nákladu
Max. stoupavost (KB 5 min)
s nákladem / bez nákladu
Zrychlení s nákladem / bez
nákladu
Výkon motoru pojezdu S2 60 min
Výkon motoru zdvihu S3 15%
ETV Q20
ETV Q25
2000
14,0
2500
14,0
kg
km/h
11,0
11,0
km/h
0,32/0,60
0,30/0,60
0,50/0,50
0,50/0,50
0,12/0,12
0,12/0,12
m/s
(±10%)
m/s
(-15%)
m/s
7/11
6/11
%
10/15
10/15
%
4,6/4,3
5,0/4,4
m/s
6,9
6,9
kW
10,0
10,0
kW
06.15 CS
a) V závislosti na zdvihovém zaĜízení
22
6.2
RozmČry
␣
␤
h4
h1
h3
l
l4
h6
c
h2
Q
h7
h8
210
m2
x
l2
x1
y
s
l7
Wk
D
e
b3
b2
b5 b4 b11 b 1
06.15 CS
Wa
a
2
a
2
Ast
23
Oznaþení
s / e RozmČry vidlí
/l
c
Vzdálenost tČžištČ nákladu
x
Vzdálenost nákladu se
zasunutým sloupema)
x1
y
h6
Vzdálenost nákladu s vysunutým
sloupema)
Rozvor kol
ETV Q20
50/140/1150
ETV Q25
50/140/1150
600
600
mm
380
503
mm
230
230
mm
mm
1528
1683
mm
Výška pĜes ochrannou stĜechu
kabiny
2150
2150
mm
Výška sedaþky/plošiny Ĝidiþe
Výška ramen kol
960
442
960
442
mm
mm
Celková délkaa)
Délka vþetnČ zadního þela vidlí a)
2433
1283
2518
1368
mm
mm
l4
Výsuva)
664
721
mm
l7
b1/
b2
b3
Délka pĜes ramena kol
Celková šíĜka
1957
2112
1760/1270
mm
mm
ŠíĜka nosiþe vidlí
800
mm
b4
ŠíĜka mezi rameny kol / ložnými
plochami
940
mm
b5
b11
356/737
1420
mm
mm
D
VnČjší vzdálenost vidlic (min/max)
Rozchod vzadu
PolomČr otáþeníd)
ŠíĜka pracovní uliþkya)
pro palety 1 000 x 1 200 uložené
podélnČ
ŠíĜka pracovní uliþkya)
pro palety 800 x 1 200 uložené
pĜíþnČ
ÚhlopĜíþka vozíkud)
m2
SvČtlost ve stĜedu rozvoru kol
95
mm
NaklápČní zdvihového zaĜízení Į/
ȕ b)
1/5
°
h7
h8
l1
l2
Wa
Ast
Ast
1741
2763
1893
2858
mm
mm
2802
2878
mm
2432
mm
2277
a)Hodnoty platí pro velikost baterie 48V/620Ah. Jiné velikosti baterií tyto hodnoty
mČní
b)V závislosti na zdvihovém zaĜízení
c) Ve smČru vidlí 11 km/h
06.15 CS
d)PolomČr otáþení pĜi otáþení na místČ: 1 230 mm
24
6.2.1 RozmČry standardních provedení zdvihového zaĜízení
Oznaþení
6.3
Sloup Triplex s Sloup Triplex s
dvojitým
dvojitým
zdvihem
zdvihem
(DZ)
(DZ) zesílený
h1
Výška zdvihového zaĜízení
v zasunutém stavu
2400
2400
mm
h2
h3
Volný zdvih
Zdvih
1670
5300
1670
5300
mm
mm
h4
Výška zdvihového zaĜízení ve
vysunutém stavu
6046
6046
mm
Hmotnosti
Oznaþení
Vlastní hmotnost vþetnČ bateriea)
Zatížení pĜední / zadní nápravy
bez nákladu
Zatížení pĜední / zadní nápravy
s nákladem - vidle dopĜedu
Zatížení pĜední / zadní nápravy
s nákladem - vidle dozadu
Sloup Triplex s Sloup Triplex s
dvojitým
dvojitým
zdvihem
zdvihem
(DZ)
(DZ) zesílený
4060
2310/1750
4150
2490/1660
kg
kg
670/5390
600/6050
kg
1940/4120
2260/4390
kg
06.15 CS
a) Hodnoty platí pro velikost baterie 48V/620Ah. Jiné velikosti baterií a jiná zdvihová
zaĜízení tyto hodnoty mČní
25
6.4
Obutí
Oznaþení
PláštČ
ETV Q20
ETV Q25
Vulkolan
Velikost pĜedních plášĢĤ (hnací
kolo)
343 x 140
mm
Velikost zadních plášĢĤ (nosná
kola)
343 x 140
mm
Kola, poþet vpĜedu/vzadu
(x=pohánČná)
6.5
1x / 2
Baterie
Povolené typy baterií Viz: "Typy baterií" na stranČ 47.
6.6
Hydraulika
ETV Q20
150
20
ETV Q25
150
20
bar
l/min
06.15 CS
Oznaþení
Pracovní tlak pro pĜídavná zaĜízení
PrĤtok oleje pro pĜídavná zaĜízení
26
6.7
Hmotnost zdvihového zaĜízení
Hmotnost zdvihového zaĜízení lze vypoþítat pomocí níže uvedených vzorcĤ. Data,
která jsou k tomu potĜebná, jako napĜ. název vozíku, typ konstrukce a délka
zdvihového zaĜízení ve vysunutém stavu (výška zdvihu), jsou uvedena na typovém
štítku. Hmotnost vozíku a baterie jsou rovnČž uvedeny na typovém štítku.
6.7.1 PĜíklad pro výpoþet hmotnosti zdvihového zaĜízení
20
21
ETV Q20
GNE 160 740 DZ
3750 kg
–
–
–
–
22
1306/1371 kg
23
Název vozíku (20): ETV Q20
Zdvihové zaĜízení (22): zesílení profilu na zadní stranČ zdvih. zaĜ.; GNE
Hmotnost zdvihového zaĜízení = 1,1 x výška zdvihu (22) + 490 kg
Hmotnost zdvihového zaĜízení = 1,1 * 740 + 490 kg = 1304 kg
6.7.2 PĜehled vzorcĤ, které je tĜeba použít
Konstr. Ĝada
vozíku
ETV Q20/Q25
ETV Q20/Q25
Výpoþet
Standardní
Hmotnost = 1,0 x výška zdvihu + 415 kg
Zesílení profilu na zad. Hmotnost = 1,2 x výška zdvihu + 425 kg
str. zdvih. zaĜ.; GNE
Integrovaný pĜístroj pro Hmotnost = 1,0 x výška zdvihu + 900 kg
synchronizaci
rovnobČžnosti vidlic
06.15 CS
ETV Q20/Q25
Konstrukce
27
6.8
Evropské normy (EN)
Hladina trvalého akustického tlaku
– ETV Q20/Q25: 70 dB(A)
dle EN 12053 v souladu s ISO 4871.
Z
Hladina trvalého akustického tlaku je dle normy prĤmČrnou stĜední hodnotou
vyjadĜující hladinu akustického tlaku pĜi pojezdu, zdvihu a bČhu vozíku naprázdno.
Hladina akustického tlaku se mČĜí u ucha Ĝidiþe.
Vibrace
– ETV Q20/Q25 MSG 20: 66 m/s²
– ETV Q20/Q25 MSG 65: 0,81 m/s²
dle EN 13059
Z
Z
Vibraþní zrychlení, pĤsobící na tČlo pĜi obsluze vozíku, je dle normy lineárnČ
integrované, vážené zrychlení ve vertikále. ZjišĢuje se pĜi pĜejezdu prahĤ
konstantní rychlostí. Tyto mČĜené hodnoty jsou u vozíku zjišĢovány jednorázovČ a
nesmí být zamČĖovány s hodnotami vibraþního pĤsobení na lidské tČlo dle
smČrnice pro provozovatele „2002/44/EHS/Vibrace“. K mČĜení vibraþního
pĤsobení na lidské tČlo poskytuje výrobce zvláštní servis, Viz: "MČĜení vibraþního
pĤsobení na lidské tČlo" na stranČ 165.
Interní pĜesnost mČĜicího ĜetČzce je pĜi 21°C± 0,02 m/s². Další odchylky jsou možné
pĜedevším v dĤsledku polohování snímaþe a rĤzných hmotností ĜidiþĤ.
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Výrobce potvrzuje splnČní limitĤ pro emise elektromagnetických rušivých vln a pro
odolnost proti rušení, splnČní zkoušky vybíjení statické elektĜiny dle EN 12895 a
splnČní zde odkazovaných norem.
Z
Veškeré zmČny na elektrických a elektronických þástech zaĜízení a jejich
uspoĜádání smČjí být provádČny výhradnČ na základČ písemného svolení výrobce.
VAROVÁNÍ!
06.15 CS
Rušení funkcí lékaĜských pĜístrojĤ v dĤsledku pĤsobení neionizujícího záĜení
Elektrické vybavení vozíkĤ, která produkují neionizaþní záĜení (napĜ. bezdrátový
pĜenos dat), mohou mít negativní vliv na funkci lékaĜských pĜístrojĤ
(kardiostimulátory, sluchadla ad.) používané obsluhou vozíku. Je nutné konzultovat
lékaĜe nebo výrobce lékaĜského pĜístroje, zda lze daný pĜístroj pĜi provozu vozíku
používat.
28
6.9
Provozní podmínky
Teplota okolí
Z
– pĜi provozu -25°C až +40°C
PĜi trvalém nasazení pĜi extrémním kolísání teploty nebo kondenzace vlhkosti
vzduchu je pro pozemní dopravní prostĜedky potĜeba speciální výbava a
osvČdþení.
6.10 Požadavky na elektrickou soustavu
06.15 CS
Výrobce potvrzuje splnČní požadavkĤ na koncepci a výrobu elektrického vybavení
vozíku pĜi dodržení úþelu použití vozíku dle EN 1175 Bezpeþnost pozemních
dopravních prostĜedkĤ - požadavky na elektrickou soustavu“.
29
7
Místa oznaþení a typové štítky
7.1
PĜehled míst s oznaþením
24
28
25, 26, 27
29
30
31
32
33
34
35
36
mV
1,5 V
38
39
31
06.15 CS
37
30
Poz.
24
25
26
27
28
06.15 CS
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Oznaþení
ZapnČte si bezpeþnostní pás
Štítek nosnosti vozíku, nosnost / boþní posuv
Štítek nosnosti vozíku, nosnost / tČžištČ nákladu / výška zdvihu
Štítek nosnosti vozíku, nosnost / tČžištČ nákladu / vidlice
Zákazový štítek „Pod zdvihovými vidlicemi se nesmí zdržovat žádné
osoby!“
Zákazový štítek „Nesahat skrz zdvihové zaĜízení“
Štítek „ZávČreþná zkouška provedena“
ZávČsné body pro manipulaci pomocí jeĜábu
Kontrolní známka (o)
Sériové þíslo vozíku
Typový štítek vozíku
PĜehled þísel náhradních dílĤ elektronických komponent
Výstražný štítek „Pozor: nízkonapČĢová elektronika“
Pozor: ěićte se návodem k obsluze!
Plnicí hrdlo hydraulického oleje
ZávČsné body pro zvedák vozíku
31
7.2
Typový štítek
20
40
41
42
22
21
43
44
45
23
46
47
Poz.
20
40
41
42
21
22
Z
Oznaþení
Typ
Sériové þíslo
Jmenovitá nosnost v kg
NapČtí baterie (V)
Prázdná hmotnost bez baterie v
kg
Opce
Poz.
43
44
45
23
Oznaþení
Rok výroby
Vzdálenost tČžištČ nákladu v mm
Výkon pohonu
Hmotnost baterie min/max v kg
46
Výrobce
47
Logo výrobce
V pĜípadČ dotazĤ týkajících se vozíku nebo pĜi objednávkách náhradních dílĤ
udávejte sériové þíslo (40).
7.2.1 UmístČní sériového þísla
06.15 CS
Sériové þíslo se nachází na pĜíþné stČnČ v prostoru baterie, vlevo dole (33)
32
7.3
Štítek nosnosti vozíku
7.3.1 Štítek s nosností
Štítek s nosností vozíku (26) udává nosnost vozíku Q pĜi svislé poloze zdvihového
zaĜízení. Formou tabulky jsou zde uvedeny hodnoty max. nosnosti pro vzdálenost
tČžištČ nákladu dle normy* C (v mm) a požadovanou výšku zdvihu H (v mm). Znaþení
v podobČ šipek (48) na vnitĜním nebo vnČjším sloupu ukazují Ĝidiþi, kdy dosáhl
mezních hodnot výšky zdvihu uvedených v zátČžovém diagramu.
*)Vzdálenost tČžištČ nákladu dle normy zohledĖuje kromČ výšky nákladu také jeho
šíĜku.
26
48
X.XXXX.XX.XX
4250
3600
2900
850
1105
1250
850
1105
1250
600
850
850
500
600
700
Provedení štítku nosnosti podle australských smČrnic (59)
59
PĜíklad pro zjištČní max. nosnosti
PĜi poloze tČžištČ C = 600 mm a max. výšce zdvihu H = 3600 mm je max. nosnost Q
= 1105 kg.
7.3.2 ZátČžový diagram pĜídavného zaĜízení
06.15 CS
Štítek nosnosti pro pĜídavná zaĜízení je umístČn vedle štítku nosnosti vozíku. Udává
nosnost vozíku Q (v kg) ve spojení s daným pĜídavným zaĜízením. Sériové þíslo
udané na štítku nosnosti pro pĜídavné zaĜízení musí souhlasit s typovým štítkem
daného pĜídavného zaĜízení.
33
7.3.3 Štítek nosnosti - boþní posuv
Štítek nosnosti (25) udává sníženou nosnost Q kg pĜi vysunutém boþním posuvu.
25
7.3.4 ZávČsné body pro zvedák vozíku
Štítek „ZávČsné body pro zvedák vozíku“ (39) udává místa pro zvedání vozíku, resp.
položení vozíku na špalky (Viz: "Údržba vozíku" na stranČ 143)
06.15 CS
39
34
8
Stabilita
Stabilita vozíku je testována podle aktuálního stavu techniky. Dynamické a statické
klopné síly, které se pĜi použití vozíku v souladu s jeho urþením mohou vyskytnout,
jsou pĜitom zohlednČny.
Stabilita vozíku je ovlivnČna pĜedevším tČmito faktory:
– velikost a hmotnost baterie
– PláštČ
– zdvihové zaĜízení
– pĜídavné zaĜízení
– pĜepravovaný náklad (velikost, hmotnost a tČžištČ)
– svČtlost, napĜ. modifikace opČr
– poloha dorazĤ držáku sloupu
ZmČna uvedených komponent vede ke zmČnČ stability vozíku.
Vysunutá nebo nezajištČná baterie má za následek zhoršení stability.
8.1
Zatížení tlakem vČtru
PĜi zvedání, spouštČní a pĜepravČ velkoplošných nákladĤ ovlivĖuje stabilitu vozíku
síla vČtru.
Jsou-li lehké náklady vystaveny pĤsobení síly vČtru, musejí být speciálnČ zajištČny.
Náklad je tak chránČn proti sklouznutí nebo pádu.
06.15 CS
V obou pĜípadech je dle situace nutné provoz vozíku zastavit.
35
36
06.15 CS
C PĜeprava a první uvedení do provozu
1
PĜeprava
PĜeprava mĤže probíhat dle konstrukþní výšky zdvihového zaĜízení a okolností
v místČ použití tĜemi rĤznými zpĤsoby:
– Ve svislé poloze, s namontovaným zdvihovým zaĜízením (u malých konstrukþních
výšek).
– Ve svislé poloze, s þásteþnČ namontovaným zdvihovým zaĜízením sklopeným proti
ochranné stĜeše kabiny (u stĜedních konstrukþních výšek), vedení hydrauliky pro
funkci zvedání je odpojené.
– Ve vodorovné poloze, s demontovaným zdvihovým zaĜízením (u velkých
konstrukþních výšek), jsou všechny mechanické pĜípojky a všechna hydraulická
vedení mezi základním vozíkem a zdvihovým zaĜízením odpojené.
Bezpeþnostní pokyny pro montáž a uvedení do provozu
VAROVÁNÍ!
Montáž vozíku na místČ použití, jeho uvedení do provozu a instruktáž Ĝidiþe smí
provádČt pouze zákaznický servis výrobce speciálnČ vyškolený k tČmto úþelĤm.
06.15 CS
Teprve po Ĝádné montáži zdvihového zaĜízení je možné propojit hydraulická vedení
mezi základním vozíkem a zdvihovým zaĜízením a uvést vozík do provozu.
37
2
Manipulace pomocí jeĜábu
VAROVÁNÍ!
06.15 CS
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku neodborné manipulace pomocí jeĜábu
Nevhodné zvedací prostĜedky a jejich neodborné použití mĤže pĜi manipulaci pomocí
jeĜábu vést k pádu vozíku.
PĜi zvedání vozíku se vyvarujte jakýchkoli nárazĤ a nekontrolovaných pohybĤ. V
pĜípadČ potĜeby vozík zajistČte pomocí lan.
XPĜepravu vozíku smí provádČt pouze osoby, které byly vyškoleny v zacházení se
závČsnými a zvedacími prostĜedky.
XPĜi manipulaci pomocí jeĜábu noste prostĜedky osobní ochrany (napĜ. ochrannou
obuv, výstražnou vestu, ochranné brýle, ochranné rukavice atd.).
XNevstupujte pod náklad.
XNevstupujte do oblasti nebezpeþí, resp. nezdržujte se v ní.
XPoužívejte pouze zvedací zaĜízení s dostateþnou nosností (hmotnost vozíku je
uvedena na typovém štítku vozíku).
XJeĜábový postroj umístČte na závČsné body a zajistČte ho proti sklouznutí.
XZávČsy jeĜábových postrojĤ používejte pouze v pĜedepsaném smČru zatížení.
XZávČsy jeĜábových lan musí být umístČny tak, aby se pĜi zvedání nedotýkaly
dalších dílĤ vozíku.
38
2.1
Manipulace s vozíkem pomocí jeĜábu
UPOZORNċNÍ!
MĤže dojít k poškození zdvihového zaĜízení
XManipulace s vozíkem pomocí jeĜábu je urþena pouze k pĜepravČ vozíku pĜed
prvním uvedením do provozu.
XManipulovat s vozíkem pomocí jeĜábu smí pouze k tomu vyškolený odborný
personál dle doporuþení smČrnic VDI 2700 a VDI 2703.
NEBEZPEýÍ!
06.15 CS
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku pĜetržení jeĜábového postroje
XPoužívejte pouze jeĜábový postroj s dostateþnou nosností.
XPĜepravní
hmotnost = prázdná
hmotnost vozíku (+ hmotnost
baterie
u elektrických vozíkĤ).
XZdvihové zaĜízení musí být naklopené zcela dozadu.
XJeĜábový postroj na zdvihovém zaĜízení musí mít volnou délku min. 2 m.
XZávČsy jeĜábových lan musí být umístČny tak, aby se pĜi zvedání nedotýkaly
dalších dílĤ vozíku þi ochranné stĜechy kabiny Ĝidiþe.
XNevstupujte pod náklad.
XPĜepravu vozíku smí provádČt pouze osoby, které byly vyškoleny v zacházení se
závČsnými a zvedacími prostĜedky.
XPĜi manipulaci s vozíkem pomocí jeĜábu noste ochrannou obuv.
XNevstupujte do oblasti nebezpeþí, resp. nezdržujte se v ní.
XJeĜábový postroj umístČte na závČsné body a zajistČte ho proti sklouznutí.
39
Manipulace s vozíkem pomocí jeĜábu
PĜedpoklady
– Vozík je bezpeþnČ odstavený Viz:
"Bezpeþné odstavení vozíku" na
stranČ 109.
PotĜebné náĜadí a materiál
– jeĜábový postroj
– závČsy
– klíny
49
50
Postup
• ZávČsné lano omotejte kolem dvou
závČsných bodĤ (49) na vzpČĜe
ochranné stĜechy kabiny.
• JeĜábový postroj umístČte na dva
závČsné body (50) na ramenech kol.
• Naložte vozík.
• Odstavte a zajistČte vozíkViz: "Bezpeþné odstavení vozíku" na stranČ 109.
• ZajistČte vozík klíny proti samovolnému rozjetí!
06.15 CS
Manipulace s vozíkem je ukonþena.
40
Manipulace s vozíkem a kabinou pomocí jeĜábu
PĜedpoklady
–Vozík je
"Bezpeþné
stranČ 109.
bezpeþnČ odstavenýViz:
odstavení vozíku" na
PotĜebné náĜadí a materiál
–dostateþnČ široká traverza
–jeĜábový postroj se závČsným hákem
–klíny
Postup
•JeĜábový postroj umístČte na závČsné
body (51).
Manipulace s vozíkem s kabinou
chránící proti povČtrnostním vlivĤm (o)
nebo
kabinou
pro
použití
v chladírenských provozech (o) pomocí
jeĜábu je možná pouze v omezené míĜe.
KvĤli nebezpeþí prasknutí pĜedního skla
nesmČjí jeĜábový postroj, resp. závČsná
lana vést pĜes pĜední dveĜe.
•Naložte vozík.
•Odstavte
a
zajistČte
vozíkViz:
"Bezpeþné odstavení vozíku" na
Z
51
51
stranČ 109.
• ZajistČte vozík klíny proti samovolnému rozjetí!
06.15 CS
Manipulace s vozíkem je ukonþena.
41
3
ZajištČní vozíku pĜi pĜepravČ
VAROVÁNÍ!
Nekontrolované pohyby bČhem pĜepravy
Neodborné zajištČní vozíku a zdvihového zaĜízení pĜi pĜepravČ mĤže vést k vážným
nehodám.
XS vozíkem smí manipulovat pouze proškolený personál. Odborný personál musí
být vyškolený v zajišĢování nákladu na silniþních vozidlech a v manipulaci
s pomocnými prostĜedky pro zajišĢování nákladu. Pro každý jednotlivý pĜípad musí
být zvlášĢ stanoveny správné rozmČry a pravidla použití zabezpeþovacích
prostĜedkĤ.
XPĜi pĜepravČ na nákladním autČ nebo pĜívČsu musí být vozík odbornČ zajištČn pásy.
XNákladní vozidlo, resp. pĜívČs, musí být vybaveno upínacími oky.
XVozík zajistČte proti nechtČnému pohybu podložením klíny.
XPoužívejte výhradnČ zajišĢovací, resp. upínací pásy s dostateþnou jmenovitou
pevností.
XK zajištČní manipulaþních jednotek (palety, klíny, ...) používejte protiskluzové
materiály, napĜ. protiskluzovou rohož.
ZajištČní vozíku pĜi pĜepravČ
PĜedpoklady
– 2 upínací pásy
Postup
• ProtáhnČte zajišĢovací pásy (53)
otvorem ve vzpČĜe ochranné stĜechy
kabiny.
• UpevnČte pásy (53) za kotvicí oka.
• ZajišĢovací
pásy
(53)
dotáhnČte
napínákem (52).
Vozík je zajištČn pro pĜepravu.
52
06.15 CS
53
42
4
První uvedení do provozu
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku chybné montáže
Montáž vozíku na místČ použití, jeho uvedení do provozu a instruktáž Ĝidiþe smí
provádČt pouze zákaznický servis výrobce speciálnČ vyškolený k tČmto úþelĤm.
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu pĜi používání nevhodných zdrojĤ energie
UsmČrnČný stĜídavý proud poškozuje konstrukþní celky (elektroniky, snímaþe,
motory atd.) elektronické soustavy.
Nevhodné kabely (pĜíliš dlouhé, pĜíliš malý prĤmČr vodiþe) k baterii (vleþný kabel) se
mohou zahĜát a tím zpĤsobit požár baterie.
XS vozíkem pojíždČjte pouze s energií z baterií.
XKabely k baterii (vleþný kabel) musí být kratší než 6 m a s prĤmČrem vodiþe min.
50 mm².
Z
Postup
• Zkontrolujte úplnost výbavy.
• V pĜípadČ potĜeby namontujte baterii, Viz: "Montáž a demontáž baterie" na
stranČ 52, dávejte pĜitom pozor, abyste nepoškodili kabel baterie.
• Nabijte baterii, Viz: "Nabíjení baterie" na stranČ 51.
Nastavení vozíku se musí shodovat s typem baterie (montuje-li baterii zákazník).
• Zkontrolujte stav hydraulického oleje, pĜíp. olej doplĖte (Viz: "Kontrola stavu
hydraulického oleje" na stranČ 154).
• Uvećte vozík do provozu (Viz: "Uvedení vozíku do provozu" na stranČ 76).
06.15 CS
Vozík je pĜipravený k provozu.
43
44
06.15 CS
D Baterie - údržba, nabíjení, výmČna
1
Bezpeþnostní pokyny pĜi zacházení s kyselinovými
bateriemi
Personál údržby
Nabíjení, údržbu a výmČnu baterií smí provádČt pouze personál vyškolený k tomuto
úþelu. PĜi provádČní prací na baterii je nutné respektovat pokyny uvedené v tomto
návodu k obsluze a pĜedpisy výrobce baterie a nabíjecí stanice baterie.
Protipožární opatĜení
PĜi zacházení s bateriemi není dovoleno kouĜit a pracovat s otevĜeným ohnČm. V
oblasti vozíku odstaveného k nabíjení baterie se do vzdálenosti min. 2 m nesmí
nacházet žádné hoĜlavé látky ani zdroje jiskĜení. Prostor musí být odvČtráván.
Protipožární prostĜedky musí být vždy v pohotovosti.
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí poleptání v dĤsledku použití nevhodných hasicích prostĜedkĤ
V pĜípadČ hašení požáru vodou mĤže dojít k reakci vody s elektrolytem a následkem
toho k poleptání kyselinou.
XPoužívejte práškový hasicí pĜístroj.
XHoĜící baterii nikdy nehaste vodou.
Údržba baterie
Kryt þlánkĤ baterie musí být udržován v suchém a þistém stavu. Svorky a kabelové
koncovky musí být þisté, potĜené tenkou vrstvou konzervaþního maziva a pevnČ
utažené. Baterie, které nemají izolované póly, musí být zakryté protiskluzovou
izolací.
UPOZORNċNÍ!
PĜed uzavĜením víka baterie zkontrolujte, zda nemĤže dojít k poškození kabelu
baterie. Je-li kabel poškozený, hrozí nebezpeþí zkratu.
Likvidace baterie
06.15 CS
Likvidace baterií musí probíhat pouze v souladu s národními pĜedpisy k ochranČ
životního prostĜedí nebo zákony stanovujícími zpĤsob likvidace odpadĤ. ěićte se
bezpodmíneþnČ pokyny výrobce.
45
1.1
Všeobecná pravidla pro manipulaci s bateriemi
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu a poranČní pĜi manipulaci s bateriemi
Baterie obsahují zĜedČnou kyselinu, která je jedovatá a má leptavé úþinky.
BezpodmíneþnČ zamezte kontaktu s kyselinou baterie.
XLikvidaci staré kyseliny provádČjte dle pĜedpisĤ.
XPĜi práci s bateriemi jzásadnČ noste ochranný odČv a ochranné brýle.
XZabraĖte kontaktu pokožky, odČvu nebo oþí s kyselinou baterie. Dojde-li i pĜesto ke
kontaktu, opláchnČte postižená místa dostateþným množstvím þisté vody.
XPĜi zranČní osob (napĜ. kontaktu pokožky nebo oþí s kyselinou) vyhledejte ihned
lékaĜskou pomoc.
XVylitá kyselina z baterie se musí ihned neutralizovat dostateþným množstvím vody.
XJe povoleno používat pouze baterie s uzavĜenou vanou.
XDodržujte zákonná ustanovení.
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu pĜi používání nevhodných baterií
Hmotnost a rozmČry baterie mají podstatný vliv na stabilitu a nosnost vozíku. ZmČna
baterie je možná pouze se souhlasem výrobce, protože montáž menších baterií
vyžaduje použití vyrovnávacího závaží. PĜi výmČnČ, resp. montáži baterie
zkontrolujte její pevné usazení v bateriovém prostoru vozíku.
06.15 CS
PĜed zahájením prací na baterii musí být vozík odstaven v zajištČné poloze (Viz:
"Bezpeþné odstavení vozíku" na stranČ 109).
46
2
Typy baterií
UPOZORNċNÍ!
Používejte pouze baterie s izolovaným víkem, resp. izolovanými vodivými díly.
Hmotnost baterie je uvedena na typovém štítku baterie.
Dle urþení je vozík vybaven rĤznými typy baterií. V následující tabulce jsou uvedeny
standardní kombinace vždy s údajem o kapacitČ baterie:
Typ baterie
Kapacita
48 V - 4PzS
48 V - 5PzS
48 V - 6PzS
560 Ah
700 Ah
840 Ah
Se zvýšeným
výkonem (HX)
620 Ah
775 Ah
930 Ah
Kostra [kg]1
970
1170
1360
06.15 CS
1. Tolerance +/- 5%
47
3
ZpĜístupnČní baterie
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí sevĜení pohyblivými þástmi
PĜi zpĜístupĖování baterie je nutné sloup vysunout. Hrozí pĜi tom zvýšené nebezpeþí
sevĜení nebo úrazu v nebezpeþné oblasti.
XZ nebezpeþné oblasti vozíku je tĜeba vykázat všechny osoby.
XPĜi posunování držáku sloupu se mezi baterií a držákem sloupu nesmí nacházet
žádné pĜedmČty.
54
9
55
Odkrytí baterie
PĜedpoklady
– Vozík je ve stavu provozní pohotovosti
Viz: "PĜíprava vozíku k provozu" na
stranČ 66.
T
U
06.15 CS
Postup
• ZatáhnČte za páku SOLOPILOTa (55)
ve smČru šipky (T), držák sloupu
posuĖte ve smČru baterie až na doraz.
UvolnČte SOLOPILOTa (9) (sloup se
nachází v koncové poloze).
• ZatáhnČte opČt za páku SOLOPILOTa
(9) ve smČru šipky (T) a držák sloupu
posuĖte dále ve smČru baterie až na
doraz (pĜíprava pro odjištČní baterie) a
podržte ho v této poloze.
9
48
• Pravou nohou sešlápnČte pedál odjištČní baterie (56) a pĜidržte ho v této poloze.
56
Z
Z
Na displeji se rozsvítí kontrolní svČtlo „Baterie odblokována“ (þervený symbol) (54).
• Zatlaþte páku SOLOPILOTa (55) ve smČru šipky (T) a držák sloupu s pĜipevnČným
vozíkem baterie posuĖte tak daleko, aby byla baterie zpĜístupnČna pro údržbu.
• UvolnČte pedál odjištČní baterie (56).
• VypnČte hlavní vypínaþ a klíþ ve spínací skĜíĖce.
Dokud je vozík baterie odjištČný a kontrolka (54) nezhasne, umožĖuje
bezpeþnostní spínaþ odjištČní baterie pouze plíživý pojezd. PĜed opČtovným
uvedením vozíku do provozu musíte posunout vozík baterie do výchozí polohy,
abyste mohli vozík baterie a držák sloupu odpojit. Kontrolka (54) nesmí svítit.
06.15 CS
Baterie je odkrytá.
49
Zasunutí baterie
PĜedpoklady
– Vozík je ve stavu provozní pohotovosti, Viz: "PĜíprava vozíku k provozu" na
stranČ 66.
– Baterie je odkrytá.
Z
Z
Postup
• ZatáhnČte za páku SOLOPILOTa (55) ve smČru šipky (U) a zasuĖte držák sloupu.
ýervený symbol „Baterie odblokována“ (54) na displeji zhasne.
Dokud je vozík baterie odjištČný a kontrolka (54) nezhasne, umožĖuje
bezpeþnostní spínaþ odjištČní baterie pouze plíživý pojezd. PĜed opČtovným
uvedením vozíku do provozu musíte posunout vozík baterie do výchozí polohy,
abyste mohli vozík baterie a držák sloupu odpojit. Kontrolka (54) nesmí svítit.
06.15 CS
Baterie je zasunutá.
50
4
Nabíjení baterie
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí exploze v dĤsledkĤ plynĤ vznikajících bČhem nabíjení
PĜi nabíjení baterie vzniká smČs kyslíku a vodíku (tĜaskavý plyn). Plynování baterie
je chemická reakce. Vznikající smČs je vysoce explozívní a nesmí dojít k jejímu
vznícení.
XOdpojování a zapojování nabíjecího kabelu nabíjecí stanice ze zástrþky, resp. do
zástrþky baterie se smí provádČt výhradnČ pĜi vypnuté nabíjecí stanici i vypnutém
vozíku.
XNabíjecí pĜístroj musí odpovídat napČtí a nabíjecí kapacitČ baterie.
XPĜed nabíjením prohlédnČte všechny kabely a konektory, zda nejsou viditelnČ
poškozené.
XProstor, ve kterém je baterie nabíjena, musí být dostateþnČ odvČtráván.
XPovrch þlánkĤ baterie musí být pĜi nabíjení pĜístupný, aby bylo zajištČno
dostateþné vČtrání.
XPĜi zacházení s bateriemi není dovoleno kouĜit a pracovat s otevĜeným ohnČm.
XV oblasti vozíku odstaveného k nabíjení baterie se do vzdálenosti min. 2 m nesmí
nacházet žádné hoĜlavé látky ani zdroje jiskĜení.
XMusí být pĜipraveny prostĜedky protipožární ochrany.
XNa baterii se nesmí pokládat žádné kovové pĜedmČty.
XJe bezpodmíneþnČ nutné dodržovat bezpeþnostní pokyny výrobce baterie a
nabíjecí stanice.
Nabíjení baterie
PĜedpoklady
– Baterie je odkrytáViz: "ZpĜístupnČní baterie" na stranČ 48.
– V pĜípadČ potĜeby sejmČte z baterie izolaci.
Postup
• Nabíjecí kabel nabíjecí stanice propojte se zástrþkou baterie.
• Baterii nabíjejte dle pĜedpisĤ výrobce baterie a nabíjecí stanice.
06.15 CS
Baterie je nabitá.
51
5
Montáž a demontáž baterie
VAROVÁNÍ!
06.15 CS
Nebezpeþí poranČní pĜi demontáži a montáži baterie
PĜi demontáži, resp. montáži baterie mĤže v dĤsledku hmotnosti baterie dojít k
sevĜení, pĜíp. rozdrzení, v dĤsledku pĤsobení kyseliny baterie mĤže dojít k poleptání.
XDbejte pokynĤ v odst. této kapitoly „Bezpeþnostní opatĜení pro zacházení s
elektrolytickými bateriemi“.
XPĜi demontáži, resp. montáži baterie noste ochrannou obuv.
XPoužívejte pouze baterie s izolovanými þlánky a izolovanými spojkami pólĤ.
XOdstavte vozík ve vodorovné poloze, zabráníte tak vyklouznutí baterie.
XVýmČnu baterie provádČjte pouze pomocí jeĜábu s dostateþnČ velkou nosností.
XPoužívejte pouze povolená pomocná zaĜízení na výmČnu baterie (stojan na
výmČnu baterie, výmČnná stanice apod.).
XDbejte na pevné usazení baterie v bateriovém prostoru vozíku.
52
5.1
Montáž a demontáž baterie pomocí jeĜábu
57
58
59
Demontáž baterie
PĜedpoklady
– Baterie je odkrytá, Viz: "ZpĜístupnČní baterie" na stranČ 48.
PotĜebné náĜadí a materiál
– jeĜábový postroj
Z
Postup
• Povolte zajišĢovací matici (58) zarážky baterie (57).
• Povolte bezpeþnostní šroub (59).
• VytáhnČte zarážku baterie (57).
• SejmČte kryt baterie.
• ZavČste jeĜábový postroj z obou stran na vanu baterie.
Háky upevnČte tak, aby povolená jeĜábová lana nespadla na þlánky baterie.
JeĜábová lana musí vyvíjet tah kolmo nahoru, aby nedocházelo ke stlaþování vany
baterie.
• Baterii jeĜábem nadzvednČte a boþnČ vysuĖte.
06.15 CS
Baterie je vymontovaná.
53
Montáž baterie
PĜedpoklady
– Baterie je vymontovaná.
– Kryt baterie je sejmutý.
PotĜebné náĜadí a materiál
– jeĜábový postroj
Postup
• ZavČste jeĜábový postroj z obou stran na vanu baterie.
• Baterii jeĜábem nadzvednČte, boþnČ zasuĖte a spusĢte.
• Vložte zarážku baterie (57).
• Na zarážce baterie (57) utáhnČte pojistný šroub (59) a zajišĢovací matici (58), resp.
rukojeĢ (60).
• Konektor baterie zasuĖte do zásuvky vozíku.
• Namontujte kryt baterie.
Baterie je namontovaná.
5.2
Boþní výmČna baterie
60
06.15 CS
57
54
Demontáž baterie pomocí vozíku baterie
PotĜebné náĜadí a materiál
– Vozík baterie
Postup
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku nezajištČné baterie
Pokud vozík nestojí vodorovnČ, mĤže baterie pĜi odstranČní blokovací zarážky
baterie (57) vyklouznout.
XVozík je odstavený ve vodorovné poloze.
•
•
•
•
UvolnČte rukojeĢ (o) (60).
VytáhnČte zarážku baterie (57).
SejmČte kryt baterie.
Baterii vysuĖte do strany na pĜepravní vozík.
06.15 CS
Baterie je vymontovaná.
55
OZNÁMENÍ
Škody zpĤsobené pĜiskĜípnutím kabelu baterie
PĜi zasunování baterie mĤže dojít k
pĜiskĜípnutí
kabelu
baterie,
je-li
namontován bez vedení kabelĤ.
XBaterii
montujte
jen
s vedením
kabelĤ (61).
XVedení kabelĤ (61) musí být pro danou
baterii vhodné. Délka kabelu baterie
61
závisí na typu baterie.
XV pĜípadČ výmČny baterie zabudované
z výroby kontaktujte servisní organizaci
výrobce.
Montáž baterie pomocí vozíku baterie
PĜedpoklady
– Baterie je vymontovaná.
– Kryt baterie je sejmutý.
PotĜebné náĜadí a materiál
– Vozík baterie
Postup
• Odkládacím vozíkem s baterií najećte k vozíku.
• Baterii vysuĖte z vozíku a zasuĖte ji do prostoru baterie.
• Vložte zarážku baterie (57).
• Na blokovací zarážce baterie (57) utáhnČte pojistný šroub (59) a zajišĢovací matici
(58), resp. rukojeĢ (60).
• Spojte konektor baterie s konektorem vozíku.
• Namontujte kryt baterie.
06.15 CS
Baterie je namontovaná.
56
E Obsluha
1
Bezpeþnostní pokyny pro provoz pozemního dopravního
vozíku
ěidiþské oprávnČní
Vozík smí Ĝídit jen ti pracovníci, kteĜí jsou pro jeho obsluhu odpovídajícím zpĤsobem
vyškoleni a kteĜí provozovateli nebo jeho zplnomocnČným zástupcĤm prokáží své
schopnosti ovládat vozík, jsou jím výslovnČ povČĜeni k Ĝízení vozíku, resp. splĖují
národní pĜedpisy.
Práva, povinnosti a zásady pro práci obsluhy vozíku
ěidiþ musí být pouþen o svých právech a povinnostech, seznámen s obsluhou vozíku
a s obsahem tohoto návodu k obsluze.
Zákaz používání vozíku nepovolanými osobami
Po dobu používání obsluha vozíku zodpovídá za svČĜený vozík. Musí zakázat jízdu
nebo obsluhu vozíku nepovolaným osobám. Nesmí vozit nebo zvedat další osoby.
Závady a nedostatky
Poškození a jiné nedostatky na vozíku nebo pĜídavném zaĜízení musí Ĝidiþ ihned
hlásit osobČ provádČjící dozor. Vozíky, které nejsou pro provoz dostateþnČ bezpeþné
(napĜ. vozíky s ojetými plášti nebo vadnými brzdami), nesmí být používány až do
doby jejich Ĝádného opravení.
Opravy
06.15 CS
Bez speciálního vyškolení a povolení nesmí Ĝidiþ na vozíku provádČt žádné opravy
ani úpravy. V žádném pĜípadČ není dovoleno obcházet nebo mČnit nastavení
bezpeþnostních prvkĤ nebo spínaþĤ.
57
Nebezpeþná oblast
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu / poranČní v nebezpeþné oblasti vozíku
Nebezpeþná oblast je taková oblast, ve které dochází k ohrožení osob v dĤsledku
pojezdových nebo zvedacích pohybĤ vozíku, jeho nosných prostĜedkĤ nebo nákladu.
K nebezpeþné oblasti patĜí také oblast ohrožená padajícím nákladem nebo
spouštČným/padajícím pracovním zaĜízením.
XNepovolané osoby je tĜeba z nebezpeþné oblasti vozíku vykázat.
XV pĜípadČ ohrožení osob je tĜeba vydat vþas výstražné znamení.
XPokud pĜes požadavek obsluhy vozíku neopustí nepovolané osoby nebezpeþnou
oblast, musí obsluha ihned vozík uvést do klidového stavu.
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku padajících pĜedmČtĤ
BČhem provozu vozíku mĤže dojít ke zranČní obsluhy vozíku padajícími pĜedmČty.
XBČhem provozu vozíku se Ĝidiþ musí zdržovat v bezpeþném prostoru pod
ochrannou stĜechou kabiny.
Bezpeþnostní prvky, výstražné štítky a výstražné pokyny
Bezpeþnostní zaĜízení, výstražné štítky (Viz: "Místa oznaþení a typové štítky" na
stranČ 30) a výstražné pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze je bezpodmíneþnČ
nutno respektovat.
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku snížené výšky kabiny
Vozíky se sníženou vnitĜní výškou kabiny jsou oznaþeny výstražným štítkem
v zorném poli Ĝidiþe.
XJe bezpodmíneþnČ nutné dodržet doporuþenou výšku tČla Ĝidiþe uvedenou na
tomto štítku.
XTa se ještČ snižuje, nosí-li Ĝidiþ ochrannou helmu.
UPOZORNċNÍ!
06.15 CS
Nebezpeþní úrazu v dĤsledku omezené stability
Vysunuté þásti zdvihového zaĜízení ovlivĖují pĜi pojezdu bez nákladu i s nákladem
stabilitu vozíku.
XS vozíkem jezdČte pouze se zasunutým držákem sloupu, zasunutým zdvihovým
zaĜízením a spuštČnými vidlemi.
58
2
Popis indikaþních a obslužných prvkĤ
12
13
11
62
63
64
9
65
66
67
68
69
71
70
15
16
06.15 CS
14
59
Poz.
9
63
Obslužné a
indikaþní prvky
SOLO-PILOT
MULTI-PILOT
t
o
11
Spínací skĜíĖka
t
PĜístupový modul ISM
Kódový zámek
o
12
Obslužná a indikaþní
jednotka
t
13
14
OdjištČní vozíku baterie
Bezpeþnostní tlaþítko
t
t
15
16
62
Brzdový pedál
Pedál pojezdu
Hlavní vypínaþ
t
t
64
65
66
67
Madlo
Aretace sloupku volantu
Tlaþítko uhlu Ĝízení
Tlaþítko stĜední polohy
boþního posuvu
Tlaþítko funkce vážení
Tlaþítko vidlice
vodorovnČ
PĜemosĢovací tlaþítko
ESA a HHA
Pojistka opČrky paže
Obslužná jednotka
režimĤ pojezdu
t
t
t
o
ZmČna rozsahu Ĝízení 180°, resp. 360°.
Boþní posuv probíhá smČrem ke stĜedu
o
o
Vážení nákladu
Vidlice ve vodorovné poloze
o
ZabraĖuje poškození vozíku nebo nákladu
t
t
PĜestavení opČrky paže v podélném smČru
Volba režimĤ pojezdu
68
69
70
Obsluha funkcí:
– Pojezd dopĜedu / dozadu
– Zvedání / spouštČní zdvihového zaĜízení
– NaklápČní zdvihového zaĜízení dopĜedu /
dozadu
– Tlaþítko houkaþky
– Boþní posuv doleva / doprava (o)
– PĜídavná hydraulika (o)
– Výsuv sloupu vpĜed / vzad
Zapínání a vypínání Ĝídicího proudu. Po
vytažení klíþku je vozík zajištČn proti
zapnutí nepovolanou osobou.
Nastavení kódu a zapnutí vozíku
Zobrazuje dĤležité parametry pojezdu a
zdvihu, umožĖuje volbu a zobrazení režimĤ
Ĝízení, zobrazuje výstražné pokyny, pokyny
v pĜípadČ chybné obsluhy a servisní pokyny
OdjištČní vozíku baterie
– tlaþítko není stisknuté: pojezd a
hydraulické funkce blokované, vozík je
zabrzdČný.
– tlaþítko je stisknuté: pojezd a hydraulické
funkce jsou aktivované.
Plynulá regulace brzdČní
Plynulá regulace rychlosti pojezdu
Proudový okruh se pĜeruší. Veškeré
elektrické funkce se vypnou. Vozík zabrzdí.
06.15 CS
71
116
Funkce
60
2.1
Indikaþní jednotka
Popis
Displej je uživatelským rozhraním vozíku. Slouží jako indikaþní a obslužná jednotka
pro obsluhu.
Pomocí þtyĜ tlaþítek (92, 93, 95, 96) lze provést nastavení vozíku. LED diody 11
indikaþních polí (54, 89-89) mohou indikovat 3 stavy: svítí, bliká nebo nesvítí.
Displej poskytuje informace o smČru jízdy, úhlu Ĝízení, stavu nabití baterie a dalších
zvolených parametrech vozíku.
72 73
74
75
76
77
78
79 80
81
82
83
84
85
86
87
88
54
89
91
92
93
94
95
96
06.15 CS
90
61
Oznaþení
Funkce
Indikace zajištČní
baterie
ýervený symbol svítí, je-li baterie
odblokovaná.
72
Indikace
Zelený symbol svítí, je-li nastaven pomalý
pomalého pojezdu pojezd. Rychlost pojezdu je omezena.
73
Indikace stĜední
polohy boþního
posuvu
Zelený symbol svítí, je-li boþní posuv ve
stĜední poloze.
74
Servisní režim
75
76
Úhel Ĝízení
Indikace smČru
pojezdu
Žlutý symbol
– bliká, pokud uplynul servisní interval.
– rychle bliká, je-li servisní poþítaþ pĜipojený k
vozíku.
Indikace úhlu Ĝízení s krokem 30°.
Indikace smČru pojezdu a režimu Ĝízení
– polokruh = 180°
– kruh = 360° nekoneþné Ĝízení
77
Indikace zbývající Indikace zbývající doby chodu se
doby chodu
zabudovanou baterií ve formátu hodiny :
minuty
ýas
Indikace þasu ve formátu hodiny : minuty
78
79
Indikace stavu
nabití
Indikace stavu nabití baterie.
80
81
Indikátor vybití
Indikace rychlosti
pojezdu
Vodorovná poloha
vidlí
Indikace stavu nabití baterie.
Indikace nastavené rychlosti (smČr pohonu)
aktuálního profilu (jako pruhy 1 - 5).
Zelený symbol svítí, jsou-li vidle ve vodorovné
poloze.
Indikace rychlosti
zdvihu
Indikace konce
zdvihu
Indikace nastavené rychlosti (zdvih)
aktuálního profilu (jako pruhy 1 - 5).
Žlutý symbol
– svítí, když je dosažen konec zdvihu.
– bliká, není-li dosažena bezpeþnostní výška.
85
ýíslo profilu
Indikace þísla profilu (profil pojezdu 1, 2 nebo
3).
86
Bezpeþnostní
tlaþítko
Žlutý symbol
– svítí, není-li bezpeþnostní tlaþítko stisknuté.
Vozík není pĜipravený k provozu.
– bliká, je-li bezpeþnostní tlaþítko sešlápnuto
bČhem startu systému.
82
83
84
62
06.15 CS
Poz.
54
Poz.
Oznaþení
Funkce
87
PĜehĜátí
ýervený symbol svítí pĜi pĜehĜátí motoru nebo
elektroniky.
88
Zobrazení výstražných, chybových a
Indikace
informaþních hlášení formou textu.
výstražných a
chybových hlášení
ýervený symbol
Indikace
výstražného
– svítí pĜi výskytu poruchy.
symbolu
– bliká, objeví-li se na displeji systémové
hlášení.
Indikace parkovací ýervený symbol svítí, je-li parkovací brzda
brzdy
zabrzdČna.
89
90
Indikace znaþky
stop
ýervený symbol svítí, vyskytne-li se porucha.
92
Pomalý pojezd
Tlaþítko pro nastavení režimu pojezdu.
93
Tlaþítko parkovací Tlaþítko pro aktivaci parkovací brzdy.
brzdy
94
Indikace
Zobrazení výstražných, chybových a
výstražných a
informaþních hlášení formou textu.
chybových hlášení
95
Tlaþítko Shift
Tlaþítko pro pĜepnutí displeje.
96
Tlaþítko profilu
Tlaþítko pro volbu profilu pojezdu 1, 2 nebo 3.
06.15 CS
91
63
2.1.1 Indikátor stavu vybití baterie
Stav nabití baterie je zobrazován prostĜednictvím symbolu baterie (79) na displeji
vozíku. Je-li baterie vybitá až do povoleného stavu vybití, je symbol baterie (79)
zobrazen jako prázdný.
Z
Sériové nastavení indikátoru stavu nabití baterie (80) odpovídá standardním
bateriím.
2.1.2 Hlídaþ stavu vybití baterie
PĜi poklesu kapacity baterie pod zbytkovou kapacitu dojde k odpojení funkce zdvihu.
Zobrazí se pĜíslušná indikace (88). Funkce zdvihu je zapojena teprve tehdy, když je
pĜipojená baterie nabita min. na 70 %.
2.1.3
Restlaufanzeige (Indikace zbývající doby chodu)
Indikace zbývající doby chodu (77) ukazuje dobu zbývající do poklesu stavu nabití
baterie na zbytkovou kapacitu.
Zobrazení zbývající doby chodu
Postup
• Tlaþítko Shift (95) držte stisknuté po dobu 3 s.
Denní þas (78) pĜepíná na zbývající dobu chodu; zobrazí se symbol Indikace
zbývající doby chodu (77).
06.15 CS
Zobrazí se zbývající doba chodu.
64
2.1.4 Poþitadlo motohodin
Provozní hodiny se poþítají, pokud byl vozík uveden do provozu pomocí spínací
skĜíĖky, pĜístupového modulu ISM nebo kódového zámku a bezpeþnostní tlaþítko je
aktivované.
Krátkým stisknutím tlaþítka Shift (95) docílíte jiného osazení indikaþních polí (88 a
94). Není-li k dispozici pĜedvolba výšky zdvihu (o) nebo snímaþ nákladu (o), Ĝádky
Výška zdvihu, resp. Hmotnost nákladu se pĜeskoþí.
Z
Není-li k dispozici pĜedvolba výšky zdvihu (o) a snímaþ nákladu (o), zĤstává
pravé indikaþní pole (88) prázdné.
Levé indikaþní pole (94)
Provozní hodiny
Provozní hodiny
Zdvih
Hmotnost bĜemena
Pravé indikaþní pole (88)
Hmotnost bĜemena
Zdvih
Hmotnost bĜemena
Zdvih
2.1.5 Rekuperace pĜi spouštČní a brždČní s využitím energie
06.15 CS
BČhem stavu Rekuperace je indikátor vybití baterie na displeji Ĝidiþe pĜepnut a pole v
symbolu baterie se zaplĖují smČrem zespodu nahoru. Tento postup se cyklicky
opakuje nezávisle na stavu nabití baterie (plnČ nabitá nebo þásteþnČ vybitá). Tato
indikace zhasne po ukonþení rekuperace.
65
3
PĜíprava vozíku k provozu
3.1
Kontroly a þinnosti provádČné každý den pĜed uvedením do
provozu
VAROVÁNÍ!
Poškození nebo jiné nedostatky na vozíku nebo pĜídavném zaĜízení (zvláštní
výbava) mohou vést ke zranČní osob.
Pokud jsou pĜi níže uvedených kontrolách zjištČna poškození nebo jiné nedostatky
na vozíku nebo pĜídavném zaĜízení (zvláštní výbava), nesmí být vozík do doby jeho
uvedení do Ĝádného stavu používán.
XZjištČné nedostatky musí být ihned nahlášeny nadĜízené osobČ.
XVadný vozík je nutné oznaþit a odstavit.
XVozík je možné opČt uvést do provozu až po lokalizaci a odstranČní závady.
Kontrola vozíku pĜed každodenním uvedením do provozu
06.15 CS
Postup
• Zkontrolujte celý vozík (pĜedevším kola, šrouby kol a zdvihové prostĜedky), zda
není/nejsou poškozený/é.
• Zkontrolujte vidle ohlednČ výskytu zĜetelných poškození, jako jsou rýhy nebo
ohnuté þi silnČ obroušené vidlice.
• Zkontrolujte aretaci vidlic a pojistku vidlic (117)Viz: "Nastavení vidlic" na stranČ 91.
• VizuálnČ zkontrolujte tČsnost a pĜíp. poškození hydraulického systému.
• Zkontrolujte, zda je sedaþka Ĝidiþe bezpeþnČ zajištČna.
• Zkontrolujte funkci houkaþky, popĜ. bzuþáku pojezdu dozadu (o).
• Zkontrolujte þitelnost zátČžového diagramu a výstražných štítkĤ.
• Zkontrolujte funkci obslužných a indikaþních prvkĤ.
• Zkontrolujte funkþnost Ĝízení.
• Zkontrolujte indikaci úhlu Ĝízení, otoþte volantem až na doraz obČma smČry a
zkontrolujte, zda se poloha kol zobrazuje na ovládací konzoli.
• Zkontrolujte, zda jsou nosné ĜetČzy napnuté rovnomČrnČ.
• Zkontrolujte funkþnost bezpeþnostního pásu (o). Pás se musí pĜi prudkém
zatažení zablokovat.
• Zkontrolujte hydraulické funkce Zdvih / SpouštČní, NaklápČní a pĜíp. funkce
pĜídavného zaĜízení.
• ProhlédnČte upevnČní baterie a pĜipojení kabelĤ.
• Zkontrolujte spolehlivé zasunutí konektoru baterie.
• Zkontrolujte upevnČní baterie.
• Zkontrolujte blokování baterie.
66
• Integrovaný boþní posuv (o): Zkontrolujte pevné usazení šroubĤ zádržného
systému a aretovacích šroubĤ k zajištČní vidlí (97), popĜ. je dotáhnČte. Utahovací
moment (98): 190 Nm. Utahovací moment (97): 85 Nm.
97
98
97
Z
98
Zobrazení nahoĜe: Boþní posuv ETM, Zobrazení dole: Boþní posuv ETV.
06.15 CS
Vozík je zkontrolovaný.
67
3.2
Vstup a výstup
Vstup a výstup do/z vozíku
06.15 CS
Postup
• PĜi vstupu se pĜidržte madla (64)Viz: "Popis indikaþních a obslužných prvkĤ" na
stranČ 59.
• Nastupte do vozíku, resp. z nČj vystupte.
68
3.3
Z
PĜíprava místa Ĝidiþe
Sedaþku Ĝidiþe, sloupek Ĝízení, popĜ. loketní opČrku nastavte pĜed zaþátkem jízdy
tak, aby byly všechny obslužné prvky ovladatelné bezpeþnČ a bez vynaložení
námahy.
3.3.1 Nastavení sedaþky Ĝidiþe
Z
ZpĤsob nastavení sedaþky odpovídá sériovému standardnímu provedení vozíku.
Pro odlišná provedení použijte popis nastavení od výrobce. PĜi nastavování
sedaþky dbejte na to, aby byly všechny ovládací prvky dobĜe pĜístupné.
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí sevĜení pĜi nastavování sedaþky Ĝidiþe
XPĜi nastavování sedaþky Ĝidiþe nesahejte mezi sedaþku a stČnu rámu, resp.
ochrannou stĜechu Ĝidiþe.
Z
U zvl. pĜísl. vytápČní sedaþky (49) se nastavení provádí pomocí spínaþe na
sedaþce Ĝidiþe.
Nastavení hmotnosti Ĝidiþe
OZNÁMENÍ
Aby bylo dosaženo optimálního odpružení
sedaþky, je tĜeba sedaþku Ĝidiþe nastavit
na danou hmotnost Ĝidiþe.
Hmotnost Ĝidiþe nastavte pĜi nezatížené
sedaþce.
Rozsah nastavení tlumení sedaþky: 50 130 Kg.
Postup
99 100
101 102
• ZatáhnČte za páku pro nastavení
hmotnosti (101) ve smČru šipky až na
doraz a zpČt.
Hmotnost se nastaví na minimální hodnotu.
• ZatáhnČte za páku pro nastavení hmotnosti (101) ve smČru šipky tak, abyste na
škále dosáhli požadované hmotnosti.
• Uvećte páku (101) do výchozí polohy.
06.15 CS
Hmotnost Ĝidiþe je nastavena.
69
Nastavení opČradla sedaþky
Postup
• UsednČte na sedaþku Ĝidiþe.
• PĜitažením páky (100) nastavte opČradlo sedaþky.
• Nastavte sklon opČradla.
• Páku (100) opČt uvolnČte. OpČradlo aretuje.
OpČradlo je nastavené.
Nastavení polohy sedaþky
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí poranČní v dĤsledku nezajištČné sedaþky
NezajištČná sedaþka se mĤže bČhem jízdy vysmeknout z vedení a tím dojít
k nehodČ.
XSedaþka musí aretovat.
XZmČna nastavení sedaþky se nesmí provádČt za jízdy.
Postup
• UsednČte na sedaþku Ĝidiþe.
• ZatáhnČte za zajišĢovací páku aretace sedaþky (102) ve smČru šipky smČrem
nahoru.
• Posouváním sedaþky dopĜedu a dozadu uvećte sedaþku do správné polohy.
• Aretujte zajišĢovací páku aretace sedaþky (102).
Poloha sedaþky je nastavena.
Zapínání a vypínání vytápČní sedaþky
06.15 CS
Postup
• StisknČte spínaþ vytápČní sedaþky (99).
Spínaþ poloha 1 = vytápČní sedaþky je zapnuté.
Spínaþ poloha 0 = vytápČní sedaþky je vypnuté.
70
3.3.2 Nastavení komfortní sedaþky Ĝidiþe (o)
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí sevĜení pĜi nastavování sedaþky Ĝidiþe
XPĜi nastavování sedaþky Ĝidiþe nesahejte mezi sedaþku a stČnu rámu, resp.
ochrannou stĜechu Ĝidiþe.
Nastavení hmotnosti Ĝidiþe
103 101
OZNÁMENÍ
Aby
bylo
dosaženo
optimálního
odpružení sedaþky, je tĜeba sedaþku
Ĝidiþe nastavit na danou hmotnost Ĝidiþe.
Hmotnost Ĝidiþe nastavujte pĜi zatížené
sedaþce.
Z
Postup
• Páku pro nastavení hmotnosti (101)
vychylte ve smČru šipky až na doraz.
99 104
100
• Pro zvýšení nastavené hmotnosti Ĝidiþe 102
pohybujte pákou (101) nahoru a dolĤ.
• Pro snížení nastavené hmotnosti Ĝidiþe pohybujte pákou (101) nahoru a dolĤ.
Nastavení hmotnosti Ĝidiþe je správné, pokud se šipka nachází ve stĜedu okénka
(103). Dosažení maximální, resp. minimální hmotnosti je indikováno znatelným
pohybem páky naprázdno.
• Po nastavení hmotnosti páku (101) zaklopte zpČt až na doraz.
Hmotnost Ĝidiþe je nastavena.
Nastavení opČradla sedaþky
Postup
• UsednČte na sedaþku Ĝidiþe.
• PĜitažením páky (100) nastavte opČradlo sedaþky.
• Nastavte sklon opČradla.
• Páku (100) opČt uvolnČte. OpČradlo aretuje.
OpČradlo je nastavené.
Nastavení polohy sedaþky
06.15 CS
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí poranČní v dĤsledku nezajištČné sedaþky
NezajištČná sedaþka se mĤže bČhem jízdy vysmeknout z vedení a tím dojít
k nehodČ.
XSedaþka musí aretovat.
XZmČna nastavení sedaþky se nesmí provádČt za jízdy.
71
Postup
• UsednČte na sedaþku Ĝidiþe.
• ZatáhnČte za zajišĢovací páku aretace sedaþky (102) ve smČru šipky smČrem
nahoru.
• Posouváním sedaþky dopĜedu a dozadu uvećte sedaþku do správné polohy.
• Aretujte zajišĢovací páku aretace sedaþky (102).
Poloha sedaþky je nastavena.
Zapínání a vypínání vytápČní sedaþky
Postup
• StisknČte spínaþ vytápČní sedaþky (99).
Spínaþ poloha 1 = vytápČní sedaþky je zapnuté.
Spínaþ poloha 0 = vytápČní sedaþky je vypnuté.
Nastavení bederní opČrky
Postup
• Koleþko (104) otoþte do požadované polohy.
Poloha 0 = sedaþka není v bederní oblasti vyklenutá.
Poloha 1 = postupné vyklenutí sedaþky v horní bederní oblasti.
Poloha 2 = postupné vyklenutí sedaþky v dolní bederní oblasti.
06.15 CS
Bederní opČrka je nastavena.
72
3.3.3 Nastavení sloupku Ĝízení
Nastavení sloupku Ĝízení
Postup
• UvolnČte aretaci sloupku Ĝízení (65).
• Nastavte polohu volantu (105).
• ZajistČte aretaci sloupku Ĝízení (65).
Sloupek Ĝízení je polohován.
65
105
3.3.4 Nastavení opČrky paže
Nastavení opČrky paže
71
Postup
• NadzvednČte pojistku opČrky paže
(71).
• Nastavte opČrku (106) do požadované
polohy (v podélném smČru).
• UvolnČte pojistku opČrky paže (71).
OpČrka paže je nastavená.
06.15 CS
106
73
3.3.5 Bezpeþnostní pás (o)
OZNÁMENÍ
DoplĖkové vybavení bezpeþnostní pás
Pro speciální potĜeby je možné vozík na pĜání zákazníka vybavit bezpeþnostním
pásem.
XPĜed každým pohybem vozíku si zapnČte bezpeþnostní pás.
XNa pásu neprovádČjte žádné úpravy.
XPoškozené nebo nefunkþní pásy nechte vymČnit odborným a vyškoleným
personálem.
XPo každé nehodČ je nutné bezpeþnostní pásy vymČnit.
XPro dodateþné vybavení nebo opravu smí být použity pouze originální náhradní
díly.
Z
ChraĖte bezpeþnostní pás pĜed zneþištČním (napĜ. zakrytím bČhem odstavení
vozíku) a pravidelnČ ho þistČte. Je-li zámek bezpeþnostního pásu zamrzlý,
rozmrazte jej a vysušte (zabráníte tak jeho dalšímu zamrznutí).
Teplota použitého vzduchu nesmí pĜesáhnout +60 °C !
Zapnutí bezpeþnostního pásu
Postup
• Výšku pásu (107) nastavte dle tČlesné
výšky.
• SednČte si na sedaþku Ĝidiþe tak, aby
záda doléhala na opČrku zad.
• VytáhnČte bezpeþnostní pás z navijáku.
• PĜitáhnČte bezpeþnostní pás tČsnČ na
tČlo. Dbejte na to, aby se pás
nepĜekroutil.
• Nechte zaskoþit jazýþek zámku (108) do
zámku (109).
107
108
Bezpeþnostní pás je zapnutý
109
Odepnutí bezpeþnostního pásu
Bezpeþnostní pás je odepnutý.
74
06.15 CS
Postup
• Jednou rukou držte jazýþek zámku (108).
• StisknČte þervené tlaþítko na zámku (109).
• Jazýþek zámku (108) vraĢte rukou zpČt k navíjeþi.
Chování pĜi startování vozíku ve vČtším náklonu.
Blokovací automatika pĜi vČtším náklonu vozíku blokuje navíjeþ pásu. Pás nelze
vytáhnout z navíjeþe.
Vozíkem opatrnČ vyjećte z naklonČné plochy a zapnČte si bezpeþnostní pás.
06.15 CS
Z
75
4
Uvedení vozíku do provozu
4.1
Bezpeþnostní pravidla pro pojezd vozíku
Trasy a pracovní oblasti
Pro provoz vozíku smČjí být použity pouze schválené trasy. Nepovolané osoby se
nesmí zdržovat v pracovní oblasti vozíku. Náklad smí být ukládán pouze na místech
k tomu urþených.
Z dĤvodu zamezení ohrožení osob a materiálu smí být vozík provozován výhradnČ v
pracovních prostorech, které jsou dostateþnČ osvČtlené. Provoz vozíku za
nedostateþných svČtelných podmínek vyžaduje speciální vybavení.
NEBEZPEýÍ!
Povolené plošné a bodové zatížení tras nesmí být pĜekroþeno.
Na nepĜehledných místech musí druhá osoba ukazovat Ĝidiþi cestu.
ěidiþ se musí pĜesvČdþit o tom, že bČhem manipulace s bĜemenem (nakládání a
vykládání) je vykládací rampa/vykládací mĤstek na svém místČ a není uvolnČná/ý.
Chování Ĝidiþe pĜi jízdČ
Obsluha vozíku musí pĜizpĤsobit rychlost pohybu vozíku místním podmínkám. Musí
jet pomalu napĜ. v zatáþkách, u úzkých prĤjezdĤ a v nich, pĜi projíždČní výkyvnými
dveĜmi nebo na nepĜehledných místech. Musí stále udržovat bezpeþný odstup pro
zabrzdČní od vozíkĤ jedoucích pĜed ním a musí mít vozík stále pod kontrolou.
Zakázáno je náhlé zastavení (s výjimkou nebezpeþných situací), rychlé otáþení a
pĜedjíždČní na nebezpeþných nebo nepĜehledných místech. Je zakázáno vyklánČt se
z vozíku a sahat rukama mimo pracovní a obslužný prostor.
Viditelnost pĜi jízdČ
Obsluha vozíku se musí dívat ve smČru jízdy a mít vždy dostateþný výhled na cestu
pĜed sebou. Pokud je pĜepravován takový náklad, který brání v rozhledu, je nutno jet
vozíkem proti smČru nákladu. Není-li to možné, musí jít druhá osoba vedle vozíku
jako pomocník tak, aby vidČla na jízdní dráhu a souþasnČ mohla udržovat zrakový
kontakt s Ĝidiþem. V takovém pĜípadČ jećte pouze krokem a obzvláštČ opatrnČ.
Jakmile ztratíte zrakové spojení s pomocníkem, okamžitČ zastavte vozík.
NEBEZPEýÍ!
06.15 CS
Nebezpeþí ohrožení života následkem pĜeklopení vozíku
Hrozí-li pĜeklopení vozíku, mĤže vést nesprávné chování Ĝidiþe k tČžkým až
smrtelným zranČním.
XZaþne-li se vozík pĜeklápČt, z vozíku neseskakujte.
XHorní þástí tČla se nakloĖte nad volant a pevnČ jej obČma rukama držte.
XTČlo musí Ĝidiþ naklonit proti smČru pádu.
XNerozepínejte bezpeþnostní pás (o).
76
Pojezd do svahu a ze svahu
Pojezd do svahu a ze svahu do 15 % je povolen pouze v pĜípadČ, je-li pĜíslušná
svažitá komunikace urþena pro úþely dopravy. Svažitá komunikace musí být þistá,
musí zaruþovat dostateþnou adhezi kol a být bezpeþná z hlediska technické
specifikace vozíku. PĜitom musí být náklad transportován vždy smČrem ke svahu.
Otáþení, jízda šikmo po svahu a odstavení vozíku ve svahu jsou zakázány. Po svahu
je povoleno jet pouze sníženou rychlostí a obsluha musí být stále pĜipravena vozík
zabrzdit.
Jízda do výtahĤ, po vykládacích rampách a nakládacích mĤstcích
Jízda do výtahĤ je povolena pouze tehdy, pokud mají tyto dostateþnou nosnost, jsou
svou konstrukcí vhodné pro jízdu s vozíkem a jsou provozovatelem pro tento úþel
schválené. Tyto skuteþnosti je nutno pĜed najetím vozíkem ovČĜit. Do výtahu musí
vozík najíždČt nákladem dopĜedu a zastavit v poloze, která vyluþuje kontakt vozíku
se stČnami výtahové šachty. Osoby, které jedou výtahem spoleþnČ s vozíkem, smí
do výtahu vstoupit teprve tehdy, když vozík bezpeþnČ stojí, a musí z výtahu vystoupit
pĜed vozíkem. ěidiþ se musí pĜesvČdþit o tom, že bČhem manipulace s bĜemenem
(nakládání a vykládání) je vykládací rampa, resp. vykládací mĤstek na svém místČ a
není uvolnČná/ý.
Zacházení s pĜepravovaným bĜemenem
Obsluha musí zkontrolovat Ĝádný stav nákladu. Je povoleno manipulovat pouze
s bezpeþnČ a peþlivČ naloženými bĜemeny. V pĜípadČ nebezpeþí pĜevrácení nebo
spadnutí bĜemene je nutné uþinit vhodná ochranná opatĜení.
Pracovní plošiny
VAROVÁNÍ!
06.15 CS
Používání pracovních plošin je regulováno národními pĜedpisy. V nČkterých zemích
je používání pracovních plošin u pozemních vozíkĤ zakázáno. Je nutné dbát
národních pĜedpisĤ. Pracovní plošiny lze v dané zemi používat jen tehdy, pokud to
zákony v zemi použití povolují.
XPĜed použitím pracovních plošin si toto ovČĜte u pĜíslušného dozorþího úĜadu.
77
4.2
Z
Obnovení provozní pohotovosti
Vozík provede po zapnutí automatický
test. BČhem automatického testu
neaktivujte žádné obslužné prvky,
napĜ. bezpeþnostní tlaþítko.
11
62
Zapnutí vozíku
PĜedpoklady
– Kontroly a þinnosti, které je nutné
provést každý den pĜed uvedením
vozíku do provozu, jsou provedené,
Viz: "Kontroly a þinnosti provádČné
každý den pĜed uvedením do provozu"
na stranČ 66.
Postup
14 15 16
• Vytažením odblokujte hlavní vypínaþ
(62).
• ZapnČte vozík, za tímto úþelem
• ZasuĖte klíþ do spínací skĜíĖky (11) a otoþte jím doprava až na doraz nebo
• Zadejte kód v kódovém zámku (o). Aktivaþní PIN 2580 nebo
• PĜidržte kartu nebo transpondér pĜed pĜístupovým modulem ISM a podle
nastavení stisknČte zelené tlaþítko na pĜístupovém modulu ISM (o).
• Zkontrolujte funkþnost Ĝízení.
• Zkontrolujte funkci brzd (15).
• Zkontrolujte funkci tlaþítka výstražného signálu.
• Zkontrolujte funkci bezpeþnostního tlaþítka (14).
• Zkontrolujte funkci pedálu pojezdu (16).
• Zkontrolujte funkci zdvihu.
06.15 CS
Vozík je pĜipravený k provozu
78
Nastavení þasu (78)
Postup
• PĜidržte tlaþítko Shift (95) po dobu 8 s, dokud se nezobrazí menu „Nastavení þasu“.
• Pomocí tlaþítek Up (92) a Down (93) nastavte hodiny.
• Hodnotu potvrćte tlaþítkem Shift (95).
• Pomocí tlaþítek Up (92) a Down (93) nastavte minuty.
• Do normálního provozního režimu se vrátíte stisknutím tlaþítka Shift (95) nebo
tlaþítka profilu (96).
ýas je nastaven.
93
95
96
06.15 CS
92
79
4.3
NOUZOVÉ VYPNUTÍ
StisknČte hlavní vypínaþ.
Postup
• StisknČte hlavní vypínaþ (62).
Všechny elektrické funkce se vypnou. Vozík se zabrzdí a zcela zastaví.
4.4
Nouzové zastavení
Vozík je vybaven zaĜízením pro nouzové zastavení. PĜi identifikaci poruchy systému
je automaticky aktivováno zabrzdČni vozíku až do klidového stavu. PĜi zjištČné
poruše v systému Ĝízení nebo v brzdovém systému se na indikaþní a obslužné
jednotce zobrazí informaþní hlášení (12), Viz: "Popis indikaþních a obslužných prvkĤ"
na stranČ 59.
Restart nouzového zastavení
Postup
• StisknČte hlavní vypínaþ (62).
• Vytažením hlavní vypínaþ (62) opČt odblokujte.
Nouzové zastavení je restartováno.
Objeví-li se indikace nouzového zastavení na obslužné a indikaþní jednotce (12) i
po opakovaném restartu nouzového zastavení, je nutné kontaktovat pro odstranČní
poruchy zákaznický servis výrobce.
06.15 CS
Z
80
4.5
Pojezd
NEBEZPEýÍ!
Nebezpeþí ohrožení života následkem pĜeklopení vozíku
Hrozí-li pĜeklopení vozíku, mĤže vést nesprávné chování Ĝidiþe k tČžkým až
smrtelným zranČním.
XZaþne-li se vozík pĜeklápČt, z vozíku neseskakujte.
XHorní þástí tČla se nakloĖte nad volant a pevnČ jej obČma rukama držte.
XTČlo musí Ĝidiþ naklonit proti smČru pádu.
XNerozepínejte bezpeþnostní pás (o).
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku neodborné jízdy
XBČhem jízdy nevstávejte ze sedaþky.
XZkontrolujte, zda je jízdní dráha volná.
XRychlost pojezdu pĜizpĤsobte podmínkám vozovky, pracovního prostoru a
nákladu.
XZdvihové zaĜízení naklopte dozadu a nosiþ vidlí zdvihnČte do výšky cca 200 mm.
XPĜi jízdČ dozadu dbejte na to, abyste mČli volný výhled.
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþní úrazu v dĤsledku omezené stability
Vysunuté þásti zdvihového zaĜízení ovlivĖují pĜi pojezdu bez nákladu i s nákladem
stabilitu vozíku.
XS vozíkem jezdČte pouze se zasunutým držákem sloupu, zasunutým zdvihovým
zaĜízením a spuštČnými vidlemi.
PĜi každém uvedení vozíku do provozu je zkontrolována funkþnost bezpeþnostního
obvodu nouzového zastavení. Indikace poruchy je po dobu bezpeþnostního testu
zobrazena na displeji. Pojezd a Ĝízení jsou možné pouze tehdy, je-li vozík v
poĜádku.
06.15 CS
Z
81
93
14
15
110
16
Pojezd
PĜedpoklady
– Vozík je ve stavu provozní pohotovostiViz: "Obnovení provozní pohotovosti" na
stranČ 78.
Z
Z
Z
Postup
• UvolnČte parkovací brzdu, stisknČte pĜitom tlaþítko brzdy (93).
• Zvolte smČr pojezdu (R), stisknČte pĜitom tlaþítko smČru pojezdu (110) ve smČru
šipky.
Po každém dalším stisknutí tlaþítka dojde ke zmČnČ smČru pojezdu.
• StisknČte souþasnČ bezpeþnostní tlaþítko (14) a pedál pojezdu (16).
Bezpeþnostní tlaþítko (14) hlídá, aby noha obsluhy bČhem jízdy nepĜesahovala
pĜes obrys vozíku. PĜi uvolnČní tlaþítka dojde k odpojení funkcí pojezdu a zdvihu s
výjimkou Ĝízení, obslužné a indikaþní jednotky a houkaþky. Dojezd vozíku probíhá
dle nastavené hodnoty parametru dojezdové brzdy a vozík se po krátké dobČ
pomocí brzdy pohonu zabrzdí do klidu.
Rychlost pojezdu se reguluje pedálem pojezdu (16).
06.15 CS
Vozík jede zvoleným smČrem.
82
4.6
BrzdČní
Chování vozíku pĜi brzdČní závisí podstatnČ na charakteru povrchu. Stav povrchu
vozovky musí brát Ĝidiþ pĜi jízdČ v úvahu.
Vozík lze zabrzdit tĜemi zpĤsoby:
– provozní brzdou
– dojezdovou brzdou
– reverzní brzdou
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku individuálnČ nastavených parametrĤ
Pokud s vozíkem jezdí více ĜidiþĤ (napĜ. pĜi vícesmČnném provozu), dávejte pozor na
odlišné chování vozíku pĜi brzdČní a pojezdu zpĤsobené individuálním nastavením
parametrĤ!
XPĜi uvedení vozíku do provozu zkontrolujte jeho reakci.
VAROVÁNÍ!
06.15 CS
Nebezpeþí úrazu
Chování vozíku pĜi brzdČní závisí podstatnČ na charakteru povrchu vozovky.
Xěidiþ musí zohlednit charakter povrchu vozovky a pĜizpĤsobit mu zpĤsob brzdČní.
XZabrždČní vozíku provádČjte opatrnČ, aby nedošlo ke sklouznutí nákladu.
XPĜi jízdČ s pĜívČsem je nutno poþítat s delší brzdnou dráhou.
XV pĜípadČ nebezpeþí brzdČte pouze provozní brzdou.
83
4.6.1 BrzdČní reverzní brzdou
110
BrzdČní pomocí reverzní brzdy
Postup
• BČhem jízdy pĜepnČte spínaþ smČru pojezdu (110) do opaþného smČru.
Vozík brzdí do té doby, než je aktivován pojezd do opaþného smČru.
Tento provozní režim snižuje spotĜebu energie. Probíhá rekuperace, Ĝízená
elektronikou pojezdu. Na obslužné a indikaþní jednotce je rekuperace indikována.
06.15 CS
Z
84
4.6.2 BrzdČní dojezdovou brzdou
BrzdČní pomocí dojezdové brzdy
Postup
• Sundejte nohu z pedálu pojezdu (16).
Vozík se zabrzdí.
16
4.6.3 BrzdČní provozní brzdou
BrzdČní pomocí provozní brzdy
Postup
• SešlápnČte brzdový pedál (15), dokud
nedojde ke znatelnému zpomalení.
Vozík zabrzdí v závislosti na poloze
brzdového pedálu.
15
PĜi silném sešlápnutí brzdového pedálu krátce pĜed zastavením vozíku se zároveĖ
aktivuje brzda pohonu a po uvolnČní sešlápnutí se opČt deaktivuje.
06.15 CS
Z
85
4.7
ěízení
4.7.1 Typ Ĝízení
ProtismČrné Ĝízení
PĜi jízdČ dopĜedu (pojezd ve smČru nastupování = smČr pohonu) vozík pĜi otoþení
volantu doleva zatáþí doleva, pĜi otoþení volantu doprava vozík zatáþí doprava.
Poloha hnacího kola je zobrazena na displeji Ĝidiþe.
4.7.2 Režimy Ĝízení
Z
Oznaþení smČrĤ „doleva“ a „doprava“ se vztahuje na pohled ve smČru vidlí z místa
Ĝidiþe.
Hnací kolo a nosná kola se po zapnutí vozíku nastaví do pĜíslušné základní polohy
naposledy zvoleného režimu Ĝízení.
Po volbČ režimu Ĝízení jsou hnací kolo a nosná kola otoþena do základní polohy
zvoleného režimu. Natoþení kol volantem v pĜedchozím režimu není pĜitom bráno
v úvahu.
Poz.
111
112
113
114
115
Režim Ĝízení
Normální pojezd
Modifikovaný normální pojezd
Pojezd napĜíþ
Pojezd v kruhu
Paralelní pojezd
111
112
113
114
06.15 CS
115
86
Normální pojezd (111)
–
–
–
–
Základní poloha: 0° k podélnému smČru vozíku.
ěízení: pouze hnacím kolem.
Úhel Ĝízení: +/- 90°
360° nekoneþné Ĝízení
Modifikovaný normální pojezd (112)
– Základní poloha: 0° k podélnému smČru vozíku.
– ěízení: Ĝízení všech kol.
– Úhel Ĝízení: Úhly Ĝízení hnacího kola a nosných kol jsou regulovány jednotlivČ dle
úhlu natoþení volantu, aby bylo dosaženo maximální ovladatelnosti vozíku na
minimálním prostoru.
– Úhel Ĝízení: +/- 90°
– 360° nekoneþné Ĝízení
Pojezd napĜíþ (113)
– Základní poloha: Hnací kolo a nosná kola jsou natoþena v úhlu 90° pĜíþnČ
k podélnému smČru vozíku. Elektronický systém rozhodne s ohledem na smČr
pojezdu a stávající polohu kol o zmČnČ polohy kol doprava nebo doleva.
– ěízení: pouze nosnými koly.
– Úhel Ĝízení: RĤzný dle polohy vozíku ke stĜedu zatáþky.
Pojezd v kruhu (114)
Tento režim Ĝízení je na displeji zobrazen pomocí šipky obíhající ve smČru otáþení.
06.15 CS
Z
– Základní poloha: Kola se natoþí tak, aby se vozík otáþel na místČ.
– ěízení: V tomto režimu Ĝízení je volant vyĜazen z funkce.
– Úhel Ĝízení: Vozík je nastaven na otáþení kolem stĜedu vozíku.
87
Paralelní pojezd (115)
–
–
–
–
Základní poloha: 0° k podélnému smČru vozíku.
ěízení: Ĝízení všech kol.
Úhel Ĝízení: PĜi Ĝízení jsou všechna kola natoþena do stejného úhlu.
Režim Ĝízení „Paralelní pojezd“ umožĖuje pojezd vozíku diagonálnČ a pĜíþnČ bez
natoþení podélné osy vozíku.
– Úhel natoþení volantu: +/- 90°
– 360° nekoneþné Ĝízení
360° nekoneþné Ĝízení
06.15 CS
U 360° nekoneþného Ĝízení je možné otáþet volantem bez dorazu (nekoneþnČ). Tuto
funkci lze aktivovat a deaktivovat pomocí tlaþítka úhlu Ĝízení (66), Viz: "Popis
indikaþních a obslužných prvkĤ" na stranČ 59. Nekoneþné Ĝízení je tak možné použít
k obrácení smČru pojezdu vozíku.
88
4.7.3 ZmČna režimu Ĝízení
Svítící pruh vlevo vedle tlaþítka ukazuje
aktuálnČ
zvolený
režim
Ĝízení.
Podsvícené (bíle zobrazené) režimy
pojezdu mohou být zvoleny z aktuálního
režimu pojezdu. Nepodsvícené režimy
pojezdu (šedČ zobrazené) z aktuálního
režimu pojezdu zvoleny být nemohou.
116
111
112
Povolené zmČny režimu Ĝízení
Povolené zmČny režimu Ĝízení bČhem
pojezdu jsou oznaþeny znaménkem X.
113
114
115
Normální
pojezd/
modifikovaný
normální
pojezd
Normální pojezd/
modifikovaný normální pojezd
Pojezd napĜíþ
Paralelní pojezd
Pojezd napĜíþ
----X
Paralelní
pojezd
X
X
X
ZmČna režimu Ĝízení
Z
Z
Postup
• Zvolte režim pojezdu stisknutím tlaþítka na obslužné jednotce režimĤ pojezdu
(116).
PĜi volbČ režimu Ĝízení bČhem pojezdu rozhodne elektronika Ĝízení dle aktuálního
režimu Ĝízení, je-li požadovaná zmČna pĜípustná.
V klidovém stavu vozíku lze stisknutím pĜíslušného tlaþítka obslužné jednotky
režimĤ Ĝízení (116) zvolit každý režim Ĝízení. Hnací kolo a nosná kola se nastaví do
základní polohy pro zvolený režim.
06.15 CS
Režim Ĝízení je zmČnČn.
89
4.7.4 Nastavení úhlu Ĝízení
Stisknutím tlaþítka zpĤsobu Ĝízení (66) lze pĜepínat mezi rozsahem Ĝízení 180° a
360°. Nastavený rozsah se zobrazí na obslužné a indikaþní jednotce (12).
12
66
Nastavení zpĤsobu Ĝízení
Postup
• StisknČte tlaþítko zpĤsobu Ĝízení (66).
06.15 CS
ZpĤsob Ĝízení je nastaven.
90
4.8
Nastavení vidlic
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí poranČní v dĤsledku nezajištČných vidlic
PĜi výmČnČ vidlic hrozí nebezpeþí poranČní v oblasti nohou.
XVidlice nikdy nepĜitahujte smČrem k tČlu.
XVidlice vždy tlaþte smČrem od tČla.
XPĜed stažením zajistČte tČžké vidlice pomocí závČsĤ jeĜábových lan a jeĜábu.
XPo výmČnČ vidlic namontujte pojistné šrouby (97) a zkontrolujte pevné usazení
tČchto šroubĤ. Utahovací moment pojistných šroubĤ: 85 Nm.
ZajištČní vidlic
Z
Postup
Vidlice musejí být zajištČny proti pádu pomocí pojistného šroubu (97).
• Zkontrolujte, zda je pojistný šroub (97) pevnČ utažený, popĜ. ho dotáhnČte.
Vidlice jsou zajištČné.
97
Pro vozíky do prosince 2014
06.15 CS
Z
91
97
Z
Z
Z
97
Pro vozíky od ledna 2015
Utahovací moment pojistných šroubĤ: 85 Nm
Zobrazení bez ochranné mĜíže nákladu:
vlevo: ETV, vpravo: nosiþ vidlí
126
Z
Z
Z
Pro vozíky od ledna 2015
Zobrazení s ochrannou mĜíží nákladu:
vlevo: ETV, vpravo: nosiþ vidlí
PĜi použití ochranné mĜíže nákladu odpadají pojistné šrouby (97). Vidlice jsou
zajištČny pomocí šroubĤ (126). PĜi demontáži ochranné mĜíže nákladu je tĜeba
pojistné šrouby (97) opČt namontovat.
Utahovací moment pojistných šroubĤ: 85 Nm
06.15 CS
Z
126
92
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku špatnČ nastavených vidlic
Pro bezpeþné umístČní nákladu mají být vidlice umístČny navzájem co nejdále a
soumČrnČ k ose vozíku. TČžištČ nákladu musí ležet ve stĜedu mezi vidlicemi.
Nastavení vidlic
118
PĜedpoklady
– Vozík je bezpeþnČ odstavený Viz:
"Bezpeþné odstavení vozíku" na
stranČ 109.
119
Postup
• Aretaþní páku (118) vyklopte nahoru.
• Vidlice (119) posuĖte na nosiþi vidlic
(120) do správné polohy.
• Aretaþní páku (118) sklopte dolĤ a
posuĖte vidlice (119) tak, aby aretaþní
þep zapadl do drážky.
120
06.15 CS
Vidlice jsou nastavené.
93
4.9
Nakládání, pĜeprava a vykládání bĜemen
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku nezajištČných bĜemen, resp. bĜemen, která nejsou
naložena v souladu s pĜedpisy
PĜed naložením se musí Ĝidiþ pĜesvČdþit, že je náklad ĜádnČ umístČn na paletČ a že
nepĜekraþuje povolenou nosnost vozíku.
XNepovolané osoby je tĜeba z nebezpeþné oblasti vozíku vykázat. Pokud
nepovolané osoby nebezpeþnou oblast neopustí, musí být práce s vozíkem ihned
pĜerušena.
XJe povoleno pĜepravovat pouze bĜemena zajištČná a naložená v souladu s
pĜedpisy. V pĜípadČ nebezpeþí pĜevrácení nebo pádu bĜemene þi jeho þástí je
nutno provést vhodná zajišĢovací opatĜení.
XPĜeprava bĜemen mimo povolený nosný prostĜedek je zakázána.
XJe zakázáno pĜepravovat poškozená bĜemena.
XJe-li náklad naložen tak vysoko, že omezuje výhled dopĜedu, je nutno s vozíkem
jet pozadu.
XMaximální zatížení uvedené v diagramu nosnosti vozíku nesmí být pĜekroþeno.
XPĜed naložením bĜemene je tĜeba zkontrolovat, pĜíp. nastavit vzdálenost vidlic.
XVidlicemi zajećte co nejdále pod náklad.
UPOZORNċNÍ!
06.15 CS
Nebezpeþní úrazu v dĤsledku omezené stability
Vysunuté þásti zdvihového zaĜízení ovlivĖují pĜi pojezdu bez nákladu i s nákladem
stabilitu vozíku.
XS vozíkem jezdČte pouze se zasunutým držákem sloupu, zasunutým zdvihovým
zaĜízením a spuštČnými vidlemi.
94
Zvedání
a
MULTIPILOTa
Z
Z
spouštČní
pomocí
S
63
Postup
• ZatáhnČte za páku MULTIPILOTa (63)
ve smČru písmene H a náklad se
zdvihne.
• Zatlaþte na páku MULTIPILOTa (63) ve
smČru písmene S a náklad se spustí
U
dolĤ.
H
• ZatáhnČte za páku MULTIPILOTa tak,
abyste dosáhli požadované výšky
zdvihu.
Úhel vyklonČní ovládací páky reguluje
rychlost zvedání a spouštČní.
PĜi dosažení koncového dorazu se ozve zvuk pĜepouštČcího ventilu. ěídicí páku
vraĢte ihned do základní polohy.
Náklad je zvednut nebo spuštČn.
Zvedání
a
SOLOPILOTa
Z
Z
spouštČní
pomocí
Postup
• ZatáhnČte za páku SOLOPILOTa (121)
ve smČru písmene H a náklad se
zdvihne.
• Zatlaþte na páku SOLOPILOTa (121)
ve smČru písmene S a náklad se spustí
dolĤ.
• ZatáhnČte za páku SOLOPILOTa (121)
tak, abyste dosáhli požadované výšky
zdvihu.
Úhel vyklonČní ovládací páky reguluje
rychlost zvedání a spouštČní.
Je-li dosažen koncový doraz, vraĢte
ovládací páku ihned do základní
polohy.
121
9
S
H
06.15 CS
Náklad je zvednut nebo spuštČn.
95
Omezení rychlosti pĜi zdvihu sloupu (o)
Omezení rychlosti pĜi zdvihu sloupu zabraĖuje nechtČnému zrychlení vozíku, když se
náklad nachází mimo oblast volného zdvihu.
Po aktivaci bezpeþnostního obvodu je možný pouze plíživý pojezd.
Deaktivace omezení rychlosti
Postup
• SpusĢte vidle.
• Uvećte pedál pojezdu do klidové polohy (nulová poloha).
Omezení rychlosti se tím deaktivuje a opČt se aktivuje normální pojezd.
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí sevĜení pohyblivými þástmi
PĜi posunování držáku sloupu hrozí mezi sloupem a vanou baterie nebezpeþí
sevĜení.
XNesahejte do prostoru mezi sloupem a vanou baterie.
Posunutí držáku
MULTIPILOTa
sloupu
pomocí
Postup
• Pro posunutí držáku sloupu dopĜedu
zatlaþte na páku MULTIPILOTa (63) ve
smČru písmene (T).
• Pro zasunutí držáku sloupu zpČt
zatáhnČte za páku MULTIPILOTa (63)
ve smČru písmene (U).
63
T
U
06.15 CS
Držák sloupu je vysunutý.
96
Posunutí držáku
SOLOPILOTa
sloupu
pomocí
Postup
• Pro posunutí držáku sloupu dopĜedu
zatlaþte na páku SOLOPILOTa (55) ve
smČru písmene (T).
• Pro zasunutí držáku sloupu zpČt
zatáhnČte
za
páku
SOLOPILOTa (55) ve smČru písmene
(U).
55
9
T
U
Držák sloupu je vysunutý.
NaklápČní zdvihového zaĜízení/nosiþe
vidlí pomocí MULTIPILOTa
Postup
• Pro naklopení dopĜedu zatlaþte na
páku MULTIPILOTa (122) ve smČru
písmene (V).
• Pro naklopení dozadu zatlaþte na páku
MULTIPILOTa
(122)
ve
smČru
písmene (R).
vidlí
V
122
je
06.15 CS
Zdvihové
zaĜízení/nosiþ
naklopeno/naklopen.
R
97
NaklápČní zdvihového zaĜízení/nosiþe
vidlí pomocí SOLOPILOTa
Postup
• Pro naklopení držáku sloupu dopĜedu
zatlaþte na páku SOLOPILOTa (123)
ve smČru písmene (V).
• Pro naklopení dozadu zatáhnČte za
páku SOLOPILOTa (123) ve smČru
písmene (R).
vidlí
V
R
je
06.15 CS
Zdvihové
zaĜízení/nosiþ
naklopeno/naklopen.
123
98
Nakládání bĜemen
PĜedpoklady
– Náklad je ĜádnČ umístČný na paletČ.
– Vzdálenost vidlic pro paletu je zkontrolovaná a popĜ. upravená.
– Hmotnost nákladu odpovídá nosnosti vozíku.
– Vidle jsou u tČžkých bĜemen zatížené rovnomČrnČ.
Postup
• Vozíkem pomalu najećte k paletČ.
• Zdvihové zaĜízení nastavte do svislé polohy.
• VysuĖte držák sloupu.
• ZvednČte vidlice do správné výšky.
• Vidlice opatrnČ zasuĖte do palety tak, aby zadní þelo vidlí dosedlo na paletu.
• ZvednČte vidle.
• Naklopte zdvihové zaĜízení dozadu.
• ZasuĖte držák sloupu.
• OpatrnČ a pomalu pojíždČjte smČrem dozadu, dokud se náklad nedostane mimo
oblast skladu. PĜi jízdČ ve smČru vidlí si zajistČte dobrou viditelnost.
06.15 CS
Náklad je naložený.
99
Transport bĜemen
PĜedpoklady
– Náklad je ĜádnČ naložený.
– Zdvihové zaĜízení a nosné zaĜízení kompletnČ naklopit dozadu.
Postup
• SpusĢte bĜemeno do pĜepravní polohy.
• Vozík zrychlujte a brzdČte citlivČ.
• Rychlost pojezdu musí být pĜizpĤsobena stavu komunikace a pĜepravovanému
nákladu.
• ZvláštČ na kĜižovatkách a v prĤjezdech dávejte pozor na okolní provoz.
• NepĜehledná místa projíždČjte pouze s pomocníkem, který ukazuje cestu.
• PĜi jízdČ do svahu a ze svahu musí náklad smČĜovat vždy ke svahu. Nikdy
nejezdČte svahem napĜíþ, ani se na svahu neotáþejte.
OZNÁMENÍ
06.15 CS
BĜemena nesmí být odstavována na dopravních cestách a v odboþkách v uliþce, pĜed
bezpeþnostními zaĜízeními a pĜed zaĜízeními, která vyžadují neustálou dostupnost.
100
4.10 Obsluha pĜídavného zaĜízení
4.10.1 Bezpeþností pokyny pro obsluhu pĜídavných zaĜízení
Z
Vozíky mohou být pro provoz pĜídavných zaĜízení volitelnČ vybaveny jednou þi více
pĜídavnými hydraulikami. PĜídavné hydrauliky jsou oznaþeny HF4 a HF5.
PĜídavné hydrauliky pro vymČnitelná zaĜízení jsou vybaveny výmČnnými spojkami
na nosiþi vidlí. Montáž vymČnitelných zaĜízení Viz: "Montáž pĜídavných zaĜízení"
na stranČ 107.
NEBEZPEýÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku montáže vymČnitelných zaĜízení.
PĜi montáži vymČnitelných zaĜízení mĤže dojít ke zranČní osob. Smí se používat
pouze taková vymČnitelná zaĜízení, která na základČ analýzy bezpeþnosti shledá
provozovatel bezpeþnými.
XPoužívejte výhradnČ pĜídavná zaĜízení opatĜená znaþkou CE.
XPoužívejte výhradnČ taková pĜídavná zaĜízení, která byla jejich výrobcem
schválena k použití u daného vozíku.
XPoužívejte výhradnČ taková pĜídavná zaĜízení, která jsou provozovatelem ĜádnČ
nainstalována.
XPĜesvČdþete se, zda je obsluha vozíku vyškolena v zacházení s pĜídavnými
zaĜízeními a zda je používá v souladu s jejich urþením.
XZnovu urþete zbytkovou nosnost vozíku a v pĜípadČ její zmČny opatĜete vozík
dalším štítkem s oznaþením této nosnosti.
XDbejte pokynĤ uvedených v návodu k obsluze výrobce pĜídavného zaĜízení.
XPoužívejte pouze taková pĜídavná zaĜízení, která neomezují výhled ve smČru
pojezdu.
Je-li omezena viditelnost ve smČru pojezdu, musí uþinit provozovatel vhodná
opatĜení k zajištČní bezpeþného provozu vozíku. PopĜípadČ je nutná spolupráce
druhé osoby jako pomocníka, anebo musí být urþité nebezpeþné oblasti
zahrazeny. Vozík lze dovybavit volitelnými vizuálními pomĤckami jako
napĜ. kamerovým systémem nebo zrcátky. Obsluhu vozíku je nutné ĜádnČ vyškolit
v jízdČ s vozíkem vybaveném tČmito zaĜízeními.
06.15 CS
Z
101
Bezpeþnostní pokyny pro použití pĜídavného zaĜízení boþní posuv a pĜístroje
pro nastavení vidlí
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku omezené viditelnosti a zvýšeného rizika
pĜeklopení vozíku
V pĜípadČ použití boþních posuvĤ a pĜístrojĤ pro nastavení vidlí mĤže vést zmČna
tČžištČ ke zvýšení nebezpeþí pĜeklopení vozíku do strany a tím k úrazĤm. RovnČž je
tĜeba dbát na zmČnu viditelnosti.
XRychlost pojezdu pĜizpĤsobte viditelnosti a nákladu.
XPĜi jízdČ dozadu dbejte na to, abyste mČli volný výhled.
Bezpeþností pokyny pro používání pĜídavných zaĜízení s uchopovací funkcí
(napĜ. svČrné vidle na balíky, nosiþe sudĤ, chapadla atd.)
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku padajících pĜedmČtĤ
V dĤsledku chybné obsluhy mĤže dojít k neúmyslnému pádu nákladu.
XPĜídavná zaĜízení s uchopovací funkcí smí být pĜipojována pouze na vozíky
vybavené tlaþítkem pro uvolnČní pĜídavných hydraulických funkcí.
XPĜídavná zaĜízení s uchopovací funkcí se smí používat pouze u vozíkĤ, které jsou
vybaveny pĜídavnou hydraulikou HF4 nebo HF5.
XPĜi instalaci pĜídavného zaĜízení dbejte na to, aby hydraulické vedení pĜídavného
zaĜízení bylo pĜipojeno ke schváleným pĜípojkám, Viz: "Montáž pĜídavných
zaĜízení" na stranČ 107.
Bezpeþnostní pokyny k použití pĜídavných zaĜízení s funkcí otáþení
VAROVÁNÍ!
06.15 CS
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku mimostĜednČ umístČného tČžištČ
V pĜípadČ použití pĜídavných zaĜízení s funkcí otáþení a mimostĜednČ umístČného
nákladu se mĤže tČžištČ výraznČ pĜemístit mimo stĜed, þímž se zvýší nebezpeþí
úrazu.
XRychlost pojezdu pĜizpĤsobte nákladu.
XNáklad naložte tak, aby byl stĜedovČ vyrovnaný.
102
Bezpeþností pokyny k použití teleskopických pĜídavných zaĜízení
VAROVÁNÍ!
06.15 CS
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku zvýšeného rizika pĜeklopení a omezené zbytkové
nosnosti
U vysunutých teleskopických pĜídavných zaĜízení hrozí zvýšené nebezpeþí
pĜeklopení.
XMaximální zatížení uvedené v diagramu nosnosti vozíku nesmí být pĜekroþeno.
XTeleskopickou funkci používejte pouze pĜi zakládání a vykládání.
XPĜi pĜepravČ teleskopické pĜídavné zaĜízení zcela zasuĖte.
XRychlost pojezdu pĜizpĤsobte zmČnČnému tČžišti.
103
Bezpeþnostní pokyny k použití pĜídavných zaĜízení a pĜepravČ zavČšených
bĜemen
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku zavČšených, kývajících se bĜemen a omezené
zbytkové nosnosti.
PĜeprava zavČšených bĜemen má negativní vliv na stabilitu vozíku.
XRychlost pojezdu pĜizpĤsobte nákladu - musí být nižší než jízda krokem.
XKývající se bĜemena zajistČte napĜ. lany.
XOmezte zbytkovou nosnost a nechte ji posoudit a potvrdit znalcem.
XPokud se poþítá s provozem se zavČšenými bĜemeny, musí být zajištČna
dostateþná stabilita a potvrzena pro provoz v daných provozních podmínkách
znalcem.
Bezpeþností pokyny pro použití lopat na sypký materiál jako pĜídavného
zaĜízení
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku zvýšeného zatížení zdvihového zaĜízení.
XPĜi kontrolách a þinnostech pĜed každodenním uvedením vozíku do provozu, Viz:
"Kontroly a þinnosti provádČné každý den pĜed uvedením do provozu" na
stranČ 66, kontrolujte pĜedevším nosiþ vidlí, kolejnice a kladky sloupu, zda nejsou
poškozené.
Bezpeþnostní pokyny pro použití prodloužení vidlí
VAROVÁNÍ!
06.15 CS
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku nezajištČných þi pĜíliš dlouhých prodloužení vidlí.
XV pĜípadČ použití prodloužení s otevĜeným prĤĜezem pĜepravujte pouze bĜemena,
která dosedají po celé délce prodloužení vidlí.
XPoužívejte pouze taková prodloužení vidlí, která odpovídají prĤĜezu vidlí, minimální
délce vidlí u daného vozíku a údajĤm na typovém štítku prodloužení vidlí.
XDélka základní þásti vidlí musí odpovídat nejménČ 60% délky prodloužení vidlí.
XProdloužení vidlí aretujte na základní þásti vidlí.
XPĜi kontrolách a þinnostech pĜed každodenním uvedením vozíku do provozu, Viz:
"Kontroly a þinnosti provádČné každý den pĜed uvedením do provozu" na
stranČ 66, kontrolujte i aretaci prodloužení vidlí.
XProdloužení s nedostateþnou nebo vadnou aretací oznaþte a odstavte.
XVozíky s nedostateþnou nebo vadnou aretací prodloužení vidlí se nesmí používat.
VymČĖte prodloužení vidlí.
XProdloužení vidlí uvećte znovu do provozu teprve po odstranČní závady.
XPoužívejte pouze prodloužení vidlí, která jsou v místČ otvoru pro zajíždČní bez
špíny a cizích tČles. Prodloužení vidlí v pĜípadČ potĜeby oþistČte.
104
4.10.2 Integrovaný boþní posuv (MULTIPILOT)
Z
Oznaþení smČrĤ „doleva“ a „doprava“ se
vztahuje na pohled ve smČru vidlí z
místa Ĝidiþe.
124 125
X2 Y2
Posunutí boþního posuvu
Z
Postup
• StisknČte pĜepínaþ (125) ve smČru (X1).
Boþní posuv se vysune doleva.
• StisknČte pĜepínaþ (125) ve smČru (Y1).
Boþní posuv se vysune doprava.
Berte v úvahu sníženou nosnost pĜi
vysunutí boþního posuvu.
X1
Y1
Boþní posuv je posunutý.
4.10.3 Obsluha pĜídavných zaĜízení pomocí Multipilota
06.15 CS
Pro obsluhu hydraulického pĜídavného zaĜízení pĜipojeného k pĜípojce HF5 je urþena
ovládací páka (124) s funkcemi X2 a Y2 (dodržujte pokyny uvedené v návodu
k obsluze výrobce pĜídavného zaĜízení).
105
4.10.4 Integrovaný boþní posuv (SOLOPILOT)
Z
Oznaþení smČrĤ „doleva“ a „doprava“ se
vztahuje na pohled ve smČru vidlí z
místa Ĝidiþe.
124
X2
Posunutí boþního posuvu
Z
Postup
• StisknČte pĜepínaþ (125) ve smČru (X1).
Boþní posuv se vysune doleva.
• StisknČte pĜepínaþ (125) ve smČru (Y1).
Boþní posuv se vysune doprava.
Berte v úvahu sníženou nosnost pĜi
vysunutí boþního posuvu.
Y2
X1
Boþní posuv je posunutý.
Y1
125
4.10.5 Obsluha pĜídavných zaĜízení pomocí Multipilota
06.15 CS
Pro obsluhu hydraulického pĜídavného zaĜízení pĜipojeného k pĜípojce HF5 je urþena
ovládací páka (124) s funkcemi X2 a Y2 (dodržujte pokyny uvedené v návodu
k obsluze výrobce pĜídavného zaĜízení).
106
4.11 Montáž pĜídavných zaĜízení
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku nesprávnČ zapojených pĜídavných zaĜízení
NesprávnČ hydraulicky zapojená pĜídavná zaĜízení mohou zpĤsobit úrazy.
XMontáž a uvedení pĜídavných zaĜízení do provozu smí provádČt pouze
kvalifikovaný a vyškolený personál.
Xěićte se pokyny v návodu k obsluze výrobce pĜídavného zaĜízení.
XPĜed uvedením zaĜízení do provozu zkontrolujte pĜítomnost a správné a pevné
usazení upínacích prvkĤ.
XPĜed uvedením zaĜízení do provozu zkontrolujte správnou funkci pĜídavného
zaĜízení.
PĜipojení hydraulických pĜípojek pĜídavného zaĜízení
PĜedpoklady
– Beztlaké hydraulické hadice.
– VymČnitelné pĜípojky, které jsou u vozíku k dispozici, jsou oznaþeny HF4 a HF5.
– SmČry pohybu pĜídavných zaĜízení jsou definovány shodnČ se smČrem ovládání
obslužných prvkĤ.
Postup
• Beztlaké hydraulické hadice
• Vozík vypnČte a poþkejte nČkolik minut.
• Zapojte zástrþnou pĜípojku a aretujte ji.
• Oznaþte obslužné prvky symboly, ze kterých je funkce pĜídavného zaĜízení zĜejmá.
Hydraulické pĜípojky pĜídavného zaĜízení jsou pĜipojené.
Vyteklý hydraulický olej nechte vsáknout do vhodné látky a zlikvidujte v souladu s
pĜedpisy pro likvidaci odpadu.
PĜi kontaktu oleje s pokožkou peþlivČ omyjte pokožku mýdlem a vodou! PĜi
kontaktu oþí vypláchnČte okamžitČ oþi pod proudem tekoucí vody a konzultujte
lékaĜe.
06.15 CS
Z
107
4.12 Nouzové spouštČní
Z
V pĜípadČ výskytu chyby v elektronice hydrauliky je možné prostĜedek pro
uchopení bĜemene spustit mechanicky.
VAROVÁNÍ!
Nouzové spouštČní prostĜedku pro uchopení bĜemene (vidle)
XNepovolané osoby je tĜeba bČhem nouzového spouštČní z nebezpeþné oblasti
vozíku vykázat.
XJe zakázáno vstupovat pod zvednuté vidle a zdržovat se pod nimi.
XPĜi pracích na ventilu nouzového spouštČní stĤjte zásadnČ vedle vozíku.
XPokud jsou vidle v regálu, je nouzové spouštČní nepĜípustné.
XZjištČné nedostatky musí být ihned nahlášeny nadĜízené osobČ.
XVadný vozík je nutné oznaþit a odstavit.
XVozík se smí opČt uvést do provozu až po lokalizaci a odstranČní závady.
Nouzové spuštČní zdvihového zaĜízení
PĜedpoklady
– Vidle nejsou zasunuty v regálu.
– Hlavní vypínaþ je vypnutý a klíþ je
vytažený ze spínací skĜíĖky.
– Zástrþka baterie odpojená.
Postup
• Povolte hĜídel (126) vnitĜní šestihran 6
mm)
klíþem,
popĜ.
s vhodným
126
nástavcem maximálnČ o 1/2 otáþky.
• Pomalu spouštČjte zdvihové zaĜízení a vidle s nákladem. V pĜípadČ potĜeby je
možno rychlost spouštČní snížit nebo náklad zastavit otáþením hĜídele ve smČru
hodinových ruþiþek.
• Po spuštČní nákladu uzavĜete ventil nouzového spouštČní na hĜídeli utahovacím
momentem 4,5 Nm.
Zdvihové zaĜízení je spuštČno.
VAROVÁNÍ!
06.15 CS
Vozík je možné opČt uvést do provozu až po zjištČní a odstranČní závady.
108
4.13 Bezpeþné odstavení vozíku
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku nezajištČného vozíku
Odstavení vozíku ve svahu bez zabrzdČné parkovací brzdy nebo se zvednutým
nákladem nebo vidlemi je nebezpeþné a je zásadnČ zakázáno.
XVozík smí být odstaven pouze na rovné ploše. Ve zvláštních pĜípadech musí být
vozík zajištČn (napĜ. klíny).
XZdvihové zaĜízení a vidle musí být vždy zcela spuštČné.
XNaklopte zdvihové zaĜízení dopĜedu.
XPĜed odstavením vozíku vždy aktivujte parkovací brzdu.
XMísto pro odstavení vozíku zvolte tak, aby se nikdo nemohl o spuštČné vidle
poranit.
XOdstavení a opuštČní vozíku ve svahu je zakázáno.
Bezpeþné odstavení vozíku
Postup
• Nosné prostĜedky spusĢte úplnČ dolĤ a nakloĖte dopĜedu.
• Držák sloupu zcela zasuĖte.
• VypnČte vozík, za tímto úþelem:
• u spínací skĜíĖky otoþte klíþek doleva až na doraz a potom ho vytáhnČte.
• u pĜístupového modulu ISM stisknČte þervené tlaþítko.
• u CANCODE stisknČte tlaþítko O.
• StisknČte hlavní vypínaþ.
06.15 CS
Vozík je odstavený.
109
5
OdstranČní závad
5.1
Tažení vozíku
Z
Je-li nutné s vozíkem v pĜípadČ poruchy pojíždČt ve vypnutém stavu, musejí být
zaĜízení pro nouzové zastavení pohonu pojezdu a nosných kol deaktivována,
protože jsou aktivovaná pĜi vypnutém stavu vozíku.
UPOZORNċNÍ!
Tyto práce smí provádČt pouze odborný pracovník personálu údržby, který je
vyškolen v obsluze vozíku. PĜi vyĜazení brzd z þinnosti musí stát vozík na rovné
podlaze, protože ho již nelze zabrzdit.
PĜíprava vozíku pro pohyb bez vlastního pohonu
Postup
• VypnČte hlavní vypínaþ a klíþ ve spínací skĜíĖce.
• VytáhnČte zástrþku baterie.
• ZajistČte vozík proti samovolnému rozjetí.
• SejmČte kryt pod sedaþkouViz: "Demontáž krytu pod sedaþkou" na stranČ 154.
Vozík je pĜipravený.
OdbrzdČní magnetické brzdy
127
PotĜebné náĜadí a materiál
– šrouby (2 x M5)
– imbusový klíþ
Postup
• Odpojte dvoupólový konektor (127) na
magnetické brzdČ.
• Odšroubujte pĜídržný plech.
• UvolĖovací šrouby (2 x M5) vyšroubujte
z desky pohonu a našroubujte do
závitĤ na magnetické brzdČ.
06.15 CS
Magnetická brzda je odbrzdČná.
110
OdbrzdČní brzdy nosného kola
PotĜebné náĜadí a materiál
– vidlicový klíþ vel. 27 nebo
– kovová tyþ, stabilní páka
Postup
128 129
130
131
132
• Demontujte kryt levého ramena kola (ve smČru vidlí), za tímto úþelem:
• Vyšroubujte 3 šrouby a peþlivČ je uschovejte.
• SejmČte kryt ramena kola.
• OdbrzdČte brzdu pomocí vidlicového klíþe, za tímto úþelem:
• Nasaćte vidlicový klíþ na brzdovou páku (131) a zatáhnČte ve smČru šipky.
• Pomocí šroubováku sejmČte pojistku (130) a odstraĖte þep (132), nebo
• OdbrzdČte brzdu pomocí páky (kovová tyþ apod.), za tímto úþelem:
• ZasuĖte páku mezi pružinový zásobník (128) a rám ramena kola (129) a zatlaþte
ve smČru šipky.
• Pomocí šroubováku sejmČte pojistku (130) a odstraĖte þep (132).
06.15 CS
Brzda nosného kola je odbrzdČná.
111
ZajištČní polohy nosných kol
PotĜebné náĜadí a materiál
– nástrþný klíþ
– šroubovák
Postup
134
2 mm
133
135
135
•
•
•
•
Z
Z
OdstraĖte ochrannou krytku stĜedního šroubu.
Povolte zajišĢovací matici (134).
Nasaćte nástrþný klíþ na šestihranný šroub (135) motoru Ĝízení.
Natoþte nosné kolo do podélného nebo pĜíþného smČru tak, abyste dosáhli
požadované polohy a stavČcí šroub (133) se nacházel nad imbusovým šroubem
otoþné klece.
• StavČcí šroub (133) zašroubujte do imbusového šroubu ležícího kolmo pod ním.
• UtáhnČte zajišĢovací matici (134).
• Tento postup opakujte pro obČ nosná kola.
Nosná kola musejí být nastavena stejnČ.
Nastavení polohy volantu provádČjte pouze v klidovém stavu vozíku.
06.15 CS
Nosná kola jsou zajištČna.
112
Vyrovnání hnacího kola
Postup
•
• OdstraĖte ochrannou krytku stĜedního
šroubu.
136
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku napjaté
bandáže
PĜi otáþení kola na místČ dochází k
deformaci pláštČ hnacího kola. Proto
mĤže po uvolnČní imbusového klíþe nebo
kliky Ĝízení vzniknout vratný moment.
XImbusový klíþ nebo kliku Ĝízení
uvolĖujte opatrnČ.
Z
Nastavení polohy volantu provádČjte
pouze v klidovém stavu vozíku.
• Imbusový klíþ nebo kliku Ĝízení (136)
nasaćte na pohon Ĝízení a hnací kolo
natoþte do požadované polohy.
06.15 CS
Hnací kolo je vyrovnané.
113
Tažení vozíku
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku nezajištČného vozíku
Odstavení vozíku ve svahu nebo se zvednutými vidlemi je nebezpeþné a je zásadnČ
zakázáno.
XVozík odstavte na rovné ploše. Ve zvláštních pĜípadech musí být vozík zajištČn,
napĜ. klíny.
XVidle zcela spusĢte dolĤ.
XMísto pro odstavení vozíku zvolte tak, aby se nikdo nemohl o spuštČné vidle
poranit.
XPokud brzda nefunguje, zajistČte vozík proti nechtČnému pohybu podložením klínĤ
pod kola.
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu
Tažení vozíku, které neprobíhá v souladu s pĜedpisy, mĤže vést ke zranČní osob.
XVozík táhnČte pouze pomocí tažných vozidel, disponujících dostateþnČ velkou
tažnou a brzdnou silou, potĜebnou k ovládání nezabrzdČného taženého vozíku.
XVozík táhnČte krokem.
XVozík neodstavujte s odbrzdČnou parkovací brzdou.
06.15 CS
PotĜebné náĜadí a materiál
– Tažné lano o tažné síle > 5 to
114
Postup
•
• K tažení vozíku ve smČru pohonu većte
tažné lano kolem madel na rámu
ochranné stĜechy (viz obrázek).
•
• K tažení vozíku ve smČru vidlí većte
tažné lano kolem zdvihového zaĜízení
(viz obrázek).
• Vozík táhnČte opatrnČ a pomalu.
• Na cílovém místČ uvećte brzdový
systém opČt do provozního stavu.
06.15 CS
Vozík je odtažený.
115
UvolnČní zajištČní nosných kol
PotĜebné náĜadí a materiál
– šroubovák
Postup
134
2 mm
133
• Povolte zajišĢovací matici (134).
• Vyšroubujte stavČcí šroub (133) z imbusového šroubu ležícího svisle pod ním.
Vzdálenost stavČcí šroub - imbusový šroub = 2 mm
• UtáhnČte zajišĢovací matici (134).
• Tento postup opakujte pro obČ nosná kola.
06.15 CS
ZajištČní nosných kol je uvolnČné.
116
ZabrzdČní brzdy nosného kola
PotĜebné náĜadí a materiál
– vidlicový klíþ vel. 27 nebo
– kovová tyþ, stabilní páka
Postup
128 129
130
131
132
• Aktivujte brzdu pomocí vidlicového klíþe, za tímto úþelem:
• Nasaćte vidlicový klíþ na brzdovou páku (131) a zatáhnČte ve smČru šipky.
• Našroubujte þep (132) do hlavy vidlí a namontujte pojistku (130), nebo
• OdbrzdČte brzdu pomocí páky (kovová tyþ apod.), za tímto úþelem:
• ZasuĖte páku mezi pružinový zásobník (128) a rám ramena kola (129) a zatlaþte
ve smČru šipky.
• Našroubujte þep (132) do hlavy vidlí a namontujte pojistku (130).
06.15 CS
Brzda nosného kola je aktivována.
117
ZabrzdČní magnetické brzdy
PotĜebné náĜadí a materiál
– 2 šrouby M5
– imbusový klíþ
Postup
• Šrouby (2 x M5) vyšroubujte ze závitĤ na magnetické brzdČ a našroubujte do desky
pohonu.
• PĜišroubujte pĜídržný plech pro konektor.
• Zapojte dvoupólový konektor na magnetické brzdČ.
06.15 CS
Magnetická brzda je zabrzdČná.
118
5.2
Výstražná hlášení
Indikace
901
904
908
909
917
927
951
954
961
06.15 CS
962
Z
PĜíþina
BČhem startu systému nebyla
zjištČna klidová poloha pedálu
pojezdu.
Pedál pojezdu je aktivovaný, ale
není zvolen smČr pojezdu.
Pedál pojezdu není sešlápnutý
nebo SOLOPILOT, resp.
MULTIPILOT není aktivovaný,
ale bezpeþnostní spínaþ
aktivovaný není.
Pedál pojezdu je sešlápnutý,
parkovací brzda není pomocí
tlaþítka parkovací brzdy
odbrzdČná.
Souþasná aktivace pedálu
pojezdu a brzdového pedálu.
Brzdový pedál je bČhem startu
systému aktivovaný.
SOLO-PILOT, resp. MULTIPILOT Zdvih aktivovaný bČhem
startu systému. Rozpoznání
nulové polohy není možné.
Tlaþítko režimu pojezdu je
bČhem startu systému
aktivované. Automatický test
fóliové klávesnice není možný.
OdstranČní
Neaktivujte pedál pojezdu
bČhem startu systému.
Sundejte nohu z pedálu pojezdu,
zvolte smČr pojezdu a rozjećte
se.
Než sešlápnete pedál pojezdu
nebo aktivujete SOLOPILOT,
resp. MULTIPILOT, stisknČte
bezpeþnostní spínaþ.
OdbrzdČte parkovací brzdu,
stisknČte pĜitom tlaþítko
parkovací brzdy.
Aktivujte vždy pouze jeden
pedál.
Neaktivujte brzdový pedál
bČhem startu systému.
SOLO-PILOT, resp. MULTIPILOT neaktivujte bČhem startu
systému.
– VypnČte vozík.
– Vozík opČt zapnČte.
– PĜípadnČ kontaktujte
zákaznický servis.
Neaktivujte obslužnou jednotku,
resp. klávesnici bČhem startu
systému.
– VypnČte vozík.
– Vozík opČt zapnČte.
– PĜípadnČ kontaktujte
zákaznický servis.
ISM (zvl. pĜísl.) rozpoznal otĜes
U zodpovČdné osoby (vedoucího
ve svislém smČru.
skladu) si vyžádejte potvrzení a
vozík nechte opČt uvést do
provozu.
PĜístupový modul ISM (zvl. pĜísl.) U zodpovČdné osoby (vedoucího
rozpoznal otĜes ve vodorovném skladu) si vyžádejte potvrzení a
vozík nechte opČt uvést do
smČru.
provozu.
V pĜípadČ všech ostatních výstražných hlášení vozík vypnČte a opČt zapnČte.
Objeví-li se výstražné hlášení znovu, kontaktujte zákaznický servis.
119
6
DoplĖková výbava
6.1
Klávesnice CANCODE
Popis klávesnice CANCODE
Obslužná klávesnice obsahuje 10 þíselných kláves, jednu
klávesu Set a jednu klávesu o.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
Tlaþítko O indikuje þervenou/zelenou diodou tyto
provozní stavy:
– funkce kódového zámku (uvedení vozíku do provozu)
– nastavení a zmČna parametrĤ
6.1.1 Kódový zámek
Po zadání správného kódu je vozík pĜipraven k provozu.
Každému vozíku, každému Ĝidiþi nebo také každé skupinČ ĜidiþĤ je možno pĜiĜadit
samostatný kód. Z výroby je kód uveden na nalepené fólii. PĜi prvním uvedení vozíku
do provozu je nutno master kód a uživatelský kód zmČnit!
Z
PĜi dodání je uživatelský kód u displeje Ĝidiþe a CANCODE (o) 2-5-8-0.
Uvedení do provozu
Postup
• ZapnČte hlavní vypínaþ.
LED dioda (142) svítí þervenČ.
• Zadejte kód.
PĜi zadání správného kódu se LED
dioda rozsvítí (142) zelenČ. Bliká-li LED
dioda (142) þervenČ, byl kód zadán
141
nesprávnČ; zadání opakujte.
Vozík je zapnutý.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
140
142
Tlaþítko Set (141) nemá v uživatelském režimu žádnou funkci.
06.15 CS
Z
137 138 139
120
Vypnutí
Postup
• StisknČte tlaþítko O.
Vozík je vypnutý.
Z
Vypnutí mĤže probČhnout automaticky po pĜedem nastaveném þase. Za tímto
úþelem je nutno nastavit pĜíslušný parametr kódového zámku, Viz: "Nastavení
parametrĤ" na stranČ 121. Tento doplĖkový zabezpeþovací systém neoprošĢuje
provozovatele v žádném pĜípadČ od povinnosti zajistit vozík pĜed opuštČním proti
neoprávnČnému uvedení do provozu tĜetí osobou. Proto musí provozovatel pĜed
opuštČním vozíku vždy zmáþknout tlaþítko hlavního vypínaþe.
6.1.2 Nastavení parametrĤ
Pro zmČnu pĜístupového kódu je tĜeba zadat master kód.
Z
Nastavení master kódu z výroby je 7-2-9-5. PĜi uvedení vozíku do provozu je tĜeba
master kód zmČnit!
ZmČna nastavení na vozíku
Z
Postup
• StisknČte tlaþítko O (140).
• Zadejte master kód.
• Zadejte trojmístné þíslo parametru.
• Zadání potvrćte tlaþítkem SET (141).
• Zadejte nastavovanou hodnotu podle seznamu parametrĤ.
PĜi zadání nepovolené hodnoty bliká LED dioda (142) tlaþítka O (140) þervenČ.
• ýíslo parametru zadejte znovu.
• Nastavovanou hodnotu zadejte znovu, resp. ji zmČĖte.
• Zadání potvrćte tlaþítkem SET (141).
• U dalších parametrĤ postup opakujte.
• Nakonec stisknČte tlaþítko O (140).
06.15 CS
ZmČny nastavení jsou uloženy.
121
Seznam parametrĤ
ý.
000
001
Funkce
Rozsah
nastavované
hodnoty
ZmČna master kódu:
0000 - 9999
nebo
Délka master kódu (4-6
00000 - 99999
míst) udává také délku
kódu (4-6 míst). Dokud
nebo
jsou kódy
000000 - 999999
naprogramovány, je
možno zadat pouze
nový kód se stejnou
délkou. Je-li tĜeba
zmČnit délku kódu, musí
být pĜedtím všechny
kódy vymazány.
PĜidání kódu (max. 250)
0000 - 9999
nebo
00000 - 99999
nebo
000000 - 999999
Standardní
nastavená
hodnota
7295
2580
Poznámky k
pracovnímu
procesu
– (LED dioda 137
bliká)
Zadání aktuálního
kódu
– potvrćte
(Set 141)
– (LED dioda 138
bliká)
Zadání nového
kódu
– potvrćte
(Set 141)
– (LED dioda 139
bliká) OpČtovné
zadání nového
kódu
– potvrćte
(Set 141)
– (LED dioda 138
bliká)
Zadání kódu
– potvrćte
(Set 141)
– (LED dioda 139
bliká)
Opakování zadání
kódu
– potvrćte
(Set 141)
06.15 CS
LED diody 137-139 se nacházejí v tlaþítkových polích 1-3.
122
ý.
Funkce
Rozsah
nastavované
hodnoty
0000 - 9999
nebo
00000 - 99999
nebo
000000 - 999999
002
ZmČna kódu
003
OdstranČní kódu
004
Vymazání pamČti kódĤ
(vymaže všechny kódy)
3265
010
Automatické þasové
odpojení
00-31
Standardní
nastavená
hodnota
0000 - 9999
nebo
00000 - 99999
nebo
000000 - 999999
00
Poznámky k
pracovnímu
procesu
– (LED dioda 137
bliká)
Zadání aktuálního
kódu
– potvrćte
(Set 141)
– (LED dioda 138
bliká)
Zadání nového
kódu
– potvrćte
(Set 141)
– (LED dioda 139
bliká)
Opakování zadání
kódu
– potvrćte
(Set 141)
– (LED dioda 138
bliká)
Zadání nového
kódu
– potvrćte
(Set 141)
– (LED dioda 139
bliká) Opakování
zadání kódu
– potvrćte
(Set 141)
– 3265 = vymazat
– jiné zadání =
nemazat
– 00 = bez odpojení
– 01 - 30 = doba do
odpojení v
minutách
– 31 = odpojení po
10 s
LED diody 137-139 se nacházejí v tlaþítkových polích 1-3.
06.15 CS
Hlášení událostí obslužné klávesnice
Následující události jsou indikovány þerveným blikáním LED diody (142):
– Nový master kód je již kód
– Nový kód je již master kód
– Kód, který má být zmČnČn, neexistuje
– Kód má být zmČnČn na jiný kód, který již existuje
123
– Kód, který má být odstranČn, neexistuje
– PamČĢ kódĤ je plná.
6.2
*Je-li vozík vybaven pĜístupovým modulem ISM nebo CanCode, viz návod k
obsluze „PĜístupový modul ISM“ nebo návod k obsluze „CanCode“.
06.15 CS
Z
PĜístupový modul ISM (o)
124
6.3
Pracovní reflektory
143
144
145
146
Z
Poz.
143
144
145
146
Oznaþení
Pracovní reflektory ve smČru nákladu
Spínaþ pracovních reflektorĤ ZAP/VYP pro poz. 143
Spínaþ pracovních reflektorĤ ZAP/VYP pro poz. 146
Pracovní reflektory ve smČru pohonu
Pracovní reflektory jsou vybaveny kloubem, který lze naklápČt do všech stran.
Zapnutí/vypnutí pracovních reflektorĤ
Postup
• StisknČte spínaþ pracovních reflektorĤ (144, 145).
06.15 CS
Pracovní reflektory jsou zapnuté/vypnuté.
125
6.4
Kamerový systém
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku špatné viditelnosti v pracovních oblastech
XKamerový systém slouží jako pomocný prostĜedek pro bezpeþný provoz vozíku.
XPojezd a práce s kamerovým systémem vyžaduje Ĝádné procviþení!
XKameru nasmČrujte tak, abyste mČli výhled na špatnČ viditelnou pracovní oblast.
06.15 CS
Videokamera je pĜipevnČna na vnitĜní
stranČ pravé vidlice. Záznam kamery je
pĜenášen na monitor namontovaný na
ochranné stĜeše kabiny. V kombinaci s
mechanizmem
pro
hydraulicky
pĜestavitelnou rozteþ vidlic je video
vybaveno širokoúhlou kamerou.
126
06.15 CS
147 148 149 150 151 152 153 154
Poz.
147
Oznaþení
Volba funkce
kamery
Funkce
Ruþní volba funkce kamery. LED dioda vedle
tlaþítka ukazuje, že je volba funkce kamery
aktivovaná. OpČtovným stisknutím tlaþítka lze
pĜepnout obraz kamery.
148
Nastavení den /
noc
Stisknutím tlaþítka je možné pĜepínat mezi
režimem ABC a nastavením den a noc.
149
Kontrast
Stisknutím tlaþítka lze aktivovat nastavovací
režim. Požadovaný kontrast lze nastavit
prostĜednictvím tlaþítek plus a mínus.
150
Jas
Stisknutím tlaþítka lze aktivovat nastavovací
režim. Požadovaný jas lze nastavit
prostĜednictvím tlaþítek plus a mínus.
149+
150
Nasycení barev
151
PĜedchozí menu
Souþasným stisknutím tlaþítka pro nastavení
kontrastu a tlaþítka pro nastavení jasu lze
aktivovat nastavovací režim. Tlaþítky plus a
mínus lze nastavit nasycení barev.
Stisknutím tlaþítka zobrazí monitor pĜedchozí
položku menu.
152
Mínus
Stisknutím tlaþítka lze pĜejít na další položku
menu nebo se ve volbČ pohybovat smČrem
doleva.
127
Poz.
153
Oznaþení
Plus
Funkce
Stisknutím tlaþítka lze pĜejít na pĜedchozí
položku menu nebo se ve volbČ pohybovat
smČrem doprava.
154
Enter
Stisknutím tlaþítka lze pĜepnout systém na
standby režim nebo v rámci menu aktivovat
zvolenou možnost.
6.4.1 Servisní menu
OtevĜení servisního menu
Postup
• StisknČte souþasnČ tlaþítka (147), (152), (153).
6.4.2 Nastavení kamery
OtevĜení nastavení kamery
PĜedpoklady
– Servisní menu je otevĜené.
Postup
• Nastavení kamery otevĜete tlaþítkem (150).
• Nastavení kamery zvolte pomocí tlaþítek (152) a (153).
• Potvrćte tlaþítkem Shift (154).
• Pomocí tlaþítka (152) a (153) vyberte hodnotu, která má být zmČnČna.
• Pomocí tlaþítka (154) pĜepnČte hodnotu nebo pĜejdČte ke zmČnČ hodnoty. PopĜ.
pomocí tlaþítek (152) a (153) nastavte požadovanou hodnotu.
6.4.3 Systémová nastavení
OtevĜení systémových nastavení
PĜedpoklady
– Servisní menu je otevĜené.
06.15 CS
Postup
• Systémová nastavení zvolte pomocí tlaþítek (152) a (153).
• Potvrćte tlaþítkem Shift (154).
128
6.4.4 Blokování klávesnice
Deaktivace blokování klávesnice
PĜedpoklady
– Systémová nastavení jsou otevĜená.
Postup
• Pomocí tlaþítek (152) a (153) zvolte klávesnici a potvrćte tlaþítkem (154).
• Pomocí tlaþítek (152) a (153) zvolte blokování klávesnice a potvrćte tlaþítkem
(154).
• V nastavovacím menu zvolte požadované blokování klávesnice.
6.4.5 Uživatelské menu
OtevĜení uživatelského menu
PĜedpoklady
– Blokování klávesnice je deaktivované.
06.15 CS
Postup
• StisknČte souþasnČ tlaþítka (152) a (153).
129
6.5
Majákové svČtlo
147
Poz.
147
148
148
Oznaþení
Majákové svČtlo
Spínaþ majákového svČtla ZAP/VYP
Zapnutí/vypnutí majákového svČtla
Postup
• StisknČte tlaþítko majákového svČtla (148).
06.15 CS
Majákové svČtlo je zapnuté/vypnuté.
130
6.6
Odpojení výšky zdvihu (HHA)
Odpojení výšky zdvihu je elektrické
omezení maximální výšky zdvihu v
oblasti zdvihu sloupu. Výška odpojení je
urþena pomocí magnetu (150). Jsou-li
spínaþ (149) a magnet (150) na stejné
výšce, motor þerpadla se vypne a funkce
zdvih je zablokovaná.
149
PĜemostČní odpojení výšky zdvihu bez
pĜemosĢovacího tlaþítka
Postup
• Páku SOLOPILOTa (121) nebo
150
MULTIPILOTa (63) uvećte do neutrální
polohy.
• ZatáhnČte za páku SOLOPILOTa (121)
nebo MULTIPILOTa (63) ve smČru písmene H, Viz: "Nakládání, pĜeprava a
vykládání bĜemen" na stranČ 94
Odpojení výšky zdvihu je pĜemostČné.
Funkce zdvihu mĤže být provedena se sníženou rychlostí.
PĜemostČní odpojení výšky zdvihu s pĜemosĢovacím tlaþítkem
Postup
• StisknČte tlaþítko pro pĜemostČní odpojení výšky zdvihu (70) a souþasnČ zatáhnČte
za páku SOLOPILOTa (121) nebo MULTIPILOTa (63) ve smČru písmene H, Viz:
"Nakládání, pĜeprava a vykládání bĜemen" na stranČ 94.
06.15 CS
Odpojení výšky zdvihu je pĜemostČné.
Funkce zdvihu mĤže být provedena se sníženou rychlostí.
131
6.7
Elektrické omezení zdvihu (ESA)
ESA je zkratka pro systém koncových spínaþĤ a je k dispozici ve variantách ESA 1,
ESA 2 a ESA 3. Úkolem systému ESA je zabránit poškození vozíku nebo nákladu v
oblasti ramen kol v dĤsledku chybné obsluhy.
73
70
Oznaþení
Indikace boþního posuvu
Tlaþítko pĜemostČní ESA
06.15 CS
Poz.
73
70
132
6.7.1 ESA 1
Z
Systém ESA 1 je možné dodávat pro vozíky s integrovaným boþním posuvem.
Funkce
Systém ESA 1 zjišĢuje polohu sloupu a nosiþe vidlí pomocí snímaþĤ na zdvihovém
zaĜízení. Je-li sloup zcela vysunutý nebo nachází-li se nosiþ vidlí mimo bezpeþnostní
oblast (20 - 24 in (500 - 600 mm) nad rameny kol), aktivuje systém ESA 1 všechny
hydraulické funkce.
Není-li sloup zcela vysunutý nebo nachází-li se náklad v oblasti ramen kol, jsou boþní
posuv, posuv sloupu, spouštČní a hydraulické pĜídavné funkce odpojeny.
Je-li sloup zcela vysunutý a nachází-li se náklad v oblasti ramen kol, je funkce posuvu
sloupu zablokována a zasunutí sloupu není možné.
Zdvih a naklápČní nejsou zablokovány.
06.15 CS
Aktivace zablokovaných hydraulických funkcí je provedena automaticky bez zásahu
obsluhy.
Automatická aktivace ve stĜední poloze pĜitom umožĖuje
– automatickou aktivaci posuvu sloupu ve stĜední poloze boþního posuvu i v oblasti
ramen kol,
– spuštČní vidlí na podlahu pĜi stĜední poloze boþního posuvu,
– indikaci stĜední polohy na obslužné a indikaþní jednotce pomocí kontrolky (73).
133
6.7.2 ESA 2
Z
Systém ESA 2 je možné dodávat pro vozíky s integrovaným boþním posuvem nebo
rĤznými pĜídavnými zaĜízeními, napĜ. pĜístroji pro nastavení vidlí nebo svČrnými
vidlemi na balíky.
Funkce
Systém ESA 2 zjišĢuje polohu sloupu a vidlic pomocí snímaþĤ na zdvihovém zaĜízení.
Je-li sloup zcela vysunutý nebo nachází-li se vidlice mimo bezpeþnostní oblast (20 24 in (500 - 600 mm) nad rameny kol), aktivuje systém ESA 2 všechny hydraulické
funkce.
Není-li sloup zcela vysunutý a není-li bĜemeno v oblasti ramen kol, dojde k deaktivaci
boþního posuvu, posuvu sloupu, spouštČní a pĜídavných hydraulických funkcí.
Je-li sloup zcela vysunutý a je-li bĜemeno v oblasti ramen kol, dojde pouze k
deaktivaci posuvu sloupu, zasunutí sloupu není možné.
Zdvih a naklápČní blokované nejsou.
Aktivace hydraulických funkcí s pĜemosĢovacím tlaþítkem
PĜedpoklady
– Provedená funkce je zablokovaná. Sloup nebo vidlice se nachází v bezpeþnostní
oblasti.
Postup
• StisknČte tlaþítko pĜemostČní ESA (70) a souþasnČ provećte požadovanou funkci.
Hydraulické funkce jsou aktivovány, dokud je tlaþítko stisknuté.
Aktivace hydraulických funkcí bez pĜemosĢovacího tlaþítka
PĜedpoklady
– Provedená funkce je zablokovaná. Sloup nebo vidlice se nachází v bezpeþnostní
oblasti.
Z
Postup
• Uvećte obslužný prvek (SOLO-PILOT nebo MULTI-PILOT) do neutrální polohy.
• Aktivujte obslužný prvek (SOLO-PILOT nebo MULTI-PILOT) opČt do pĤvodního
smČru.
Bude aktivována pouze pĤvodnČ aktivovaná funkce se sníženou rychlostí.
• Tento postup provećte pro každou funkci zvlášĢ.
06.15 CS
Hydraulická funkce je aktivovaná.
134
6.7.3 ESA 3
Z
Systém ESA 3 lze dodat pro vozíky s naklápČním sloupu v kombinaci s pĜístrojem
pro nastavení vidlí.
Funkce
Systém ESA 3 zjišĢuje polohu sloupu a vidlic pomocí snímaþĤ na zdvihovém zaĜízení.
Je-li sloup zcela vysunutý nebo nachází-li se vidlice mimo bezpeþnostní oblast (20 24 in (500 - 600 mm) nad rameny kol), aktivuje systém ESA 3 všechny hydraulické
funkce.
Není-li sloup zcela vysunutý nebo je-li bĜemeno v oblasti ramen kol, dojde k
deaktivaci boþního posuvu, posuvu sloupu, spouštČní a pĜídavných hydraulických
funkcí.
Je-li sloup zcela vysunutý a je-li bĜemeno v oblasti ramen kol, dojde pouze k
deaktivaci posuvu sloupu, zasunutí sloupu není možné.
Zdvih a naklápČní blokované nejsou.
06.15 CS
Systém ESA 3 kontroluje, aby se vidlice nesrazily s rameny kol a uvolnily se z
bĜemena. Pokud jsou obČ kritéria splnČna, jsou aktivovány funkce posuv sloupu a
spouštČní. Boþní posuv a hydraulické pĜídavné funkce zĤstanou zablokované.
135
6.8
StĜední poloha boþního posuvu
73
151
Poz.
151
73
Oznaþení
Tlaþítko „StĜední poloha boþního posuvu“
Indikace „StĜední poloha boþního posuvu“
Stisknutím tlaþítka (151) „StĜední poloha boþního posuvu“ lze boþní posuv bČhem
zakládání a vykládání umístit do stĜední polohy.
UmístČní boþního posuvu do stĜední polohy
Postup
• StisknČte tlaþítko „StĜední poloha boþního posuvu” (151), dokud nebude boþní
posuv ve stĜední poloze. BČhem tohoto procesu jsou všechny ostatní hydraulické
funkce zablokovány a na displeji se objeví „StĜední poloha boþního posuvu” (73).
06.15 CS
Boþní posuv je ve stĜední poloze.
136
6.9
MČniþ napČtí 12 V DC/24 V DC
Poz.
152
153
Oznaþení
Spínaþ mČniþe napČtí 24 V
Spínaþ mČniþe napČtí 12 V
K pĜipojení zaĜízení pro rádiový pĜenos
dat nebo jiných externích zaĜízení, která
pracují s napČtím 12 V nebo 24 V, jsou k
dispozici mČniþe napČtí.
Z
Po zapnutí mČniþe napČtí se zapnou
pĜipojené spotĜebiþe.
152
Zapnutí mČniþe napČtí
Postup
• StisknČte spínaþ (153) pro zapnutí
mČniþe napČtí 12 V DC.
• StisknČte spínaþ (152) pro zapnutí
mČniþe napČtí 24 V DC.
153
06.15 CS
MČniþe napČtí jsou zapnuté.
137
6.10 Tlaþítko vodorovné polohy vidlí
82
69
Poz.
69
82
Oznaþení
Tlaþítko „Vodorovná poloha vidlí“
Indikace „Vodorovná poloha vidlí“
Tlaþítko „Vodorovná poloha vidlí“ (69) umožĖuje nastavení vodorovné polohy vidlí.
Nastavení vodorovné polohy vidlí
Postup
• StisknČte tlaþítko „Vodorovná poloha vidlí” (69), dokud nebudou vidle nastavené ve
vodorovné poloze. BČhem tohoto procesu jsou všechny ostatní hydraulické funkce
zablokovány a na displeji se objeví „Vodorovná poloha vidlí” (82).
06.15 CS
Vidle jsou nastaveny ve vodorovné poloze.
138
6.11 Funkce vážení
kg
68
Poz.
68
Oznaþení
Tlaþítko „Vážicí zaĜízení“
PĜi stisknutí tlaþítka „Vážicí zaĜízení” (68) je náklad o cca 3.94 in (10 cm) cm
nadzvednut a opČt spuštČn. PĜitom je zjištČna a na displeji zobrazena jeho hmotnost.
Funkce vážení nenahrazuje kalibrovanou váhu. Funkce vážení nesmí být používána
ke zvedání, resp. nadzvedávání bĜemen (jako náhrada volného zdvihu). BČhem
vážení jsou všechny ostatní hydraulické funkce zablokovány.
Vážení nákladu
Z
Postup
• StisknČte tlaþítko „Vážicí zaĜízení” (68) a podržte ho stisknuté, dokud nebude
vážení dokonþeno.
Uvolníte-li tlaþítko pĜed dokonþením vážení, vážení se pĜeruší a nebude zjištČna
platná hodnota. Displej ukazuje „- - - - kg“.
06.15 CS
Náklad je zvážen a jeho hmotnost je zobrazena na displeji.
139
6.12 Tlaþítko Aktivace funkce svorky
154
kg
Poz.
154
Oznaþení
Tlaþítko „Aktivace funkce svorky”
06.15 CS
Funkce svorky se aktivuje stisknutím tlaþítka „Aktivace funkce svorky” a souþasným
stisknutím tlaþítka pĜíslušné hydraulické funkce.
140
6.13 Kabina chránící proti povČtrnostním vlivĤm
155
148
156
157
158
159
160
161
162 163 164 158 165 166
Oznaþení
Majákové svČtlo
Spínaþ stČraþĤ
Reflektor na stranČ pohonu
Reflektor na stranČ nákladu
Bez funkce
Nouzové kladívko
Kabina chránící proti povČtrnostním vlivĤm, s dveĜmi / bez dveĜí
Nádrž na ostĜikovou vodu (za sedaþkou Ĝidiþe)
Ventilátor
Spínaþ vytápČní sedaþky
ýerpadlo ostĜikové vody na pĜední sklo
SvČtlo vytápČní sedaþky
VytápČní
06.15 CS
Poz.
148
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
141
142
06.15 CS
F Údržba vozíku
1
Provozní bezpeþnost a ochrana životního prostĜedí
Kontroly a údržbáĜské práce uvedené v této kapitole musí být provádČny
v intervalech dle kontrolních seznamĤ údržby.
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku poškození konstrukþních dílĤ
Jsou zakázány jakékoliv úpravy vozíku, zvláštČ pak úpravy bezpeþnostních zaĜízení.
V žádném pĜípadČ nesmí být mČnČny pracovní rychlosti vozíku.
Polepování þelního skla je zakázáno.
Výjimka: Na vozících s motorovým pohonem smí provozovatel provádČt,
resp. nechat provádČt zmČny pouze v tom pĜípadČ, pokud již výrobce svoji obchodní
þinnost ukonþil a nemá nástupce. Provozovatel ovšem musí:
– zajistit, aby zmČny plánoval, koncipoval, kontroloval a provádČl pouze odborník
(strojní inženýr se specializací na pozemní dopravní vozíky a jejich bezpeþnost),
– zajistit, aby byly zmČny opatĜeny dokumentací o jejich plánování, kontrolách a
provedení,
– zajistit, aby provedené zmČny byly uvedeny na štítcích s údaji o nosnosti,
informaþních štítkách a nálepkách, jakož i v provozních a dílenských knihách, a
aby byly schváleny,
– zajistit umístČní trvalého a dobĜe viditelného oznaþení zmČny na vozíku, ze kterého
je zĜejmý typ provedené zmČny, datum zmČny a název a adresa organizace,
zodpovČdné za tento úkol.
OZNÁMENÍ
Pouze originální náhradní díly podléhají kontrole kvality výrobcem. Pro záruku
bezpeþného a spolehlivého provozu je nutné používat výhradnČ náhradní díly od
výrobce.
Z bezpeþnostních dĤvodĤ lze v oblasti poþítaþe, elektroniky a snímaþĤ indukþního
vedení (antény) montovat na vozík pouze takové komponenty, které jsou výrobcem
schváleny speciálnČ pro tento vozík. Tyto komponenty (poþítaþ, Ĝízení, snímaþe
indukþního vedení /antény/) nelze proto nahrazovat za stejné komponenty urþené pro
jiné vozíky stejné konstrukþní Ĝady.
Po provedení kontrol a údržby je nutno provést þinnosti dle odst. „OpČtovné
uvedení do provozu po þištČní a údržbČ “ (Viz: "OpČtovné uvedení vozíku do
provozu po odstavení" na stranČ 163).
06.15 CS
Z
143
2
Bezpeþnostní pĜedpisy pro údržbu
Personál údržby
Údržbu a opravy vozíku smí provádČt výhradnČ servisní personál výrobce speciálnČ
vyškolený k tČmto úþelĤm. Doporuþujeme proto uzavĜít servisní smlouvu
s pĜíslušným oddČlením prodeje výrobce.
2.1
ýištČní
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí požáru
K þištČní vozíku je zakázáno používat hoĜlavé kapaliny.
XPĜed zahájením þištČní vytáhnČte zástrþku baterie.
XPĜed zaþátkem þištČní je nutné provést všechna bezpeþnostní opatĜení, která
vylouþí jiskĜení (napĜ. v dĤsledku zkratu).
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí vzniku poruch elektrické soustavy
ýištČní þástí konstrukþních skupin (elektroniky, snímaþĤ, motorĤ apod.) elektronické
soustavy vodou mĤže vést k poruchám elektronické soustavy.
XK þištČní elektrické soustavy nikdy nepoužívejte vodu.
XýištČní elektrické soustavy provádČjte odsáváním nebo ofukováním slabým
proudem tlakového vzduchu (použijte kompresor s odluþovaþem vody) a
nevodivým, antistatickým štČtcem.
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí porušení konstrukþních dílĤ v dĤsledku þištČní vozíku
ýištČní vysokotlakým þistiþem mĤže vést v dĤsledku prĤniku vlhkosti k poruchám
funkþnosti.
XNež zaþnete vozík þistit vysokotlakým þistiþem, peþlivČ zakryjte všechny
konstrukþní þásti (elektroniky, snímaþe, motory ad.) elektronické soustavy.
XProud vzduchu nesmČĜujte na místa s oznaþením, abyste je nepoškodili (Viz:
"Místa oznaþení a typové štítky" na stranČ 30).
XVozík nikdy neþistČte proudem páry.
Po þištČní provećte þinnosti popsané v odstavci „OpČtovné uvedení do provozu“
(Viz: "OpČtovné uvedení vozíku do provozu po odstavení" na stranČ 163).
06.15 CS
Z
144
2.2
Práce na elektrické soustavČ
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem
Na elektrické soustavČ smí být provádČny práce pouze tehdy, je-li soustava bez
napČtí. Kondenzátory instalované v elektronice musí být zcela vybité. Kondenzátory
jsou zcela vybité po cca 10 minutách. PĜed zahájením údržby elektrické soustavy:
XPráce na elektrické soustavČ smí provádČt pouze vyškolený elektrotechnik.
XPĜed zahájením prací je nutné uþinit všechna opatĜení, potĜebná k vylouþení úrazu
zpĤsobeného elektrickým proudem.
XOdstavte a zajistČte vozík (Viz: "Bezpeþné odstavení vozíku" na stranČ 109).
XVytáhnČte zástrþku baterie.
XOdložte prstýnky, kovové náramky apod.
2.3
Provozní prostĜedky a vyĜazené díly
UPOZORNċNÍ!
Použité provozní látky a vyĜazené díly ohrožují životní prostĜedí
VyĜazené díly a použité provozní prostĜedky musí být likvidovány odbornČ, dle
platných pĜedpisĤ pro ochranu životního prostĜedí. Pro výmČnu oleje je vám
k dispozici personál zákaznického servisu výrobce speciálnČ vyškolený pro tyto
úkoly.
XPĜi manipulaci s tČmito látkami dbejte bezpeþnostních pĜedpisĤ.
2.4
Obutí
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku použití plášĢĤ, které nepodléhají specifikaci
výrobce
Kvalita plášĢĤ vozíku ovlivĖuje stabilitu a chování vozíku pĜi jízdČ.
PĜi nerovnomČrném opotĜebení se snižuje stabilita vozíku a prodlužuje brzdná dráha.
XPĜi výmČnČ plášĢĤ dbejte na to, aby se vozík nedostal do šikmé polohy.
XVýmČnu levých a pravých kol provádČjte vždy v páru, tj. souþasnČ.
PĜi výmČnČ ráfkĤ namontovaných z výroby používejte výhradnČ originální náhradní
díly výrobce. Jinak nemĤže být dodržena specifikace výrobce. V pĜípadČ dotazĤ se
laskavČ obraĢte na zákaznický servis výrobce.
06.15 CS
Z
145
2.5
Zdvihové ĜetČzy
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku nenamazaných a nedostateþnČ oþištČných
zdvihových ĜetČzĤ
Zdvihové ĜetČzy jsou díly ovlivĖující bezpeþnost provozu. Nesmí být výraznČ
zneþištČné. Zdvihové ĜetČzy a þepy musí být vždy þisté a dobĜe namazané.
XZdvihové ĜetČzy se smí þistit pouze parafínovými deriváty, jako je napĜ. petrolej
nebo motorová nafta.
XýištČní zdvihových ĜetČzĤ tlakem páry nebo chemickými prostĜedky je zakázáno.
XěetČzy ihned po vyþištČní vysušte proudem vzduchu a nastĜíkejte je sprejem na
ĜetČzy.
XZdvihové ĜetČzy mažte zásadnČ v odlehþeném stavu.
XěetČzy mažte obzvlášĢ peþlivČ v oblasti vodicích kladek.
2.6
Hydraulická soustava
OZNÁMENÍ
Kontrola a výmČna hydraulických hadic
Hydraulické hadice mohou vlivem procesu stárnutí zpuchĜet a je proto tĜeba je
pravidelnČ kontrolovat. Podmínky použití vozíku mají podstatný vliv na stárnutí
hydraulických hadic.
XHydraulické hadice kontrolujte minimálnČ 1x roþnČ, popĜ. je vymČĖte.
XV pĜípadČ nároþnČjších podmínek použití je tĜeba intervaly kontroly adekvátnČ
zkrátit.
XPĜi normálních podmínkách se doporuþuje preventivní výmČna hydraulických hadic
po 6 letech. Za úþelem bezpeþného a dlouhodobČjšího používání musí
provozovatel provést analýzu rizik. Bezpeþnostní opatĜení je tĜeba dodržet a
interval kontroly je nutné odpovídajícím zpĤsobem zkrátit.
VAROVÁNÍ!
06.15 CS
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku netČsných hydraulických hadic
Z netČsných nebo vadných hydraulických hadic mĤže unikat hydraulický olej.
XZjištČné nedostatky musí být ihned nahlášeny nadĜízené osobČ.
XVadný vozík je nutné oznaþit a odstavit.
XVozík se smí opČt uvést do provozu až po lokalizaci a odstranČní závady.
XRozlitý hydraulický olej je nutno ihned odstranit pomocí vhodného pojiva.
XSmČs pojiva a provozního prostĜedku musí být likvidována v souladu s platnými
pĜedpisy.
146
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí poranČní a infekce v dĤsledku používání vadných hadic
Z dírek a jemných trhlinek hydraulických hadic mĤže unikat hydraulický olej, který je
pod tlakem. ZpuchĜelé hydraulické hadice mohou pĜi provozu vozíku prasknout a
vytékající olej mĤže zranit osoby stojící v blízkosti vozíku.
XV pĜípadČ poranČní vyhledejte ihned lékaĜskou pomoc.
XNedotýkejte se hydraulických hadic, které jsou pod tlakem.
XZjištČné nedostatky musí být ihned nahlášeny nadĜízené osobČ.
XVadný vozík je nutné oznaþit a odstavit.
XVozík se smí opČt uvést do provozu až po lokalizaci a odstranČní závady.
2.7
Konstrukþní díly ukládající energii
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku velkého pĜedpČtí
Tlumicí válec (167) systému tlumení posuvu sloupu má tlakové pružiny s velkým
pĜedpČtím. Nebezpeþí úrazu pĜi neodborném otevĜení válce.
XTlumicí válec systému tlumení výsuvu sloupu (o) se nesmí otevírat.
06.15 CS
167
147
3
Provozní prostĜedky a mazací plán
3.1
Bezpeþné zacházení s provozními prostĜedky
Zacházení s provozními prostĜedky
Provozní prostĜedky musí být vždy používány odbornČ a v souladu s pokyny výrobce.
VAROVÁNÍ!
Neodborné zacházení ohrožuje zdraví, život a životní prostĜedí.
Provozní prostĜedky mohou být hoĜlavé.
XProvozní prostĜedky nesmČjí pĜijít do kontaktu s horkými díly nebo otevĜeným
ohnČm.
XProvozní prostĜedky smí být skladovány pouze v pĜedepsaných nádobách.
XPĜi plnČní provozních prostĜedkĤ používejte zásadnČ þisté nádoby.
XNemíchejte provozní prostĜedky rĤzné kvality. Odchylky od tohoto pĜedpisu jsou
možné pouze tehdy, je-li míchání provozních prostĜedkĤ v tomto návodu k obsluze
výslovnČ pĜedepsáno.
UPOZORNċNÍ!
06.15 CS
Nebezpeþí uklouznutí a ohrožení životního prostĜedí v dĤsledku rozlitých nebo
vyteklých provozních prostĜedkĤ
Rozlité nebo vyteklé provozní prostĜedky pĜedstavují nebezpeþí uklouznutí. Ve
spojení s vodou se toto nebezpeþí zvyšuje.
XVyvarujte se rozlití provozních prostĜedkĤ.
XRozlité nebo vyteklé provozní prostĜedky je nutno ihned odstranit pomocí
vhodného pojiva.
XSmČs pojiva a provozního prostĜedku musí být likvidována v souladu s platnými
pĜedpisy.
148
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí v dĤsledku neodborné manipulace s oleji
Oleje (sprej na ĜetČzy / hydraulický olej) jsou hoĜlavé a jedovaté látky.
XPoužitý olej likvidujte v souladu s pĜedpisy. Do likvidace uskladnČte použité oleje
na bezpeþném místČ.
XVyvarujte se rozlití olejĤ.
XRozlité nebo vyteklé oleje je nutno ihned odstranit pomocí vhodného pojiva.
XSmČs pojiva a provozního prostĜedku musí být likvidována v souladu s platnými
pĜedpisy.
XPĜi manipulaci s oleji dodržujte zákonné pĜedpisy.
XPĜi manipulaci s oleji noste ochranné rukavice.
XZabraĖte kontaktu oleje s horkými þástmi motoru.
XPĜi manipulaci s oleji nekuĜte.
XZabraĖte kontaktu s olejem a jeho požití. PĜi požití nevyvolávejte zvracení, ihned
pĜivolejte lékaĜskou pomoc.
XPĜi vdechnutí olejové mlhy nebo výparĤ z oleje zajistČte pĜísun þerstvého vzduchu.
XPĜi kontaktu pokožky s olejem opláchnČte zasažené místo vodou.
XPĜi kontaktu oþí s olejem vypláchnČte oþi vodou a ihned vyhledejte lékaĜskou
pomoc.
XOlejem nasáklé obleþení a boty okamžitČ vymČĖte.
UPOZORNċNÍ!
06.15 CS
Použité provozní látky a vyĜazené díly ohrožují životní prostĜedí
VyĜazené díly a použité provozní prostĜedky musí být likvidovány odbornČ, dle
platných pĜedpisĤ pro ochranu životního prostĜedí. Pro výmČnu oleje je vám
k dispozici personál zákaznického servisu výrobce speciálnČ vyškolený pro tyto
úkoly.
XPĜi manipulaci s tČmito látkami dbejte bezpeþnostních pĜedpisĤ.
149
3.2
Mazací plán
E
G
E
D
G
E
H
2,9 l
Max.= 29 l
1)
B
A
195 -10 Nm
VypouštČcí šroub hydraulického
oleje
g Kluzné plochy
c
s
Maznice
b Plnicí hrdlo oleje pĜevodovky
Plnicí hrdlo hydraulického oleje
a
06.15 CS
VypouštČcí šroub pĜevodového
oleje
150
3.3
Provozní prostĜedky
Kód
Obj. þ.
A
50 449 669
Dodávané
množství
5,0 l
51 132 827*
5,0 l
B
29 200 680
5,0 l
D
E
G
H
29 200 150
29 201 430
29 201 280
50 002 004
1,0 l
1,0 kg
400 ml
400 ml
Z
Oznaþení
Použití pro
H-LP 46,
DIN 51524
Hydraulický olej
Jungheinrich
CLP 100
DIN 51517
Brzdová kapalina
Mazivo, DIN 51825
Sprej na ĜetČzy
Kluzný sprej
Hydraulická soustava
PĜevodovka
Brzdová soustava
Mazání
ěetČzy
Ozubení
*Vozíky jsou z výroby dodávány se speciálním hydraulickým olejem (hydr. olej
Jungheinrich, identifikovatelný podle modrého zabarvení) nebo bio hydraulickým
olejem „Plantosyn 46 HVI“. Hydraulický olej Jungheinrich lze objednat výhradnČ
pĜes servisní organizaci Jungheinrich. Používání jmenovaného alternativního
hydraulického oleje je povoleno, mĤže však vést ke zhoršené funkþnosti vozíku.
Smíšení hydraulického oleje Jungheinrich se jmenovaným alternativním
hydraulickým olejem je rovnČž povoleno.
Z
Hydraulický olej naplĖujte do znaþky V v nádrži hydrauliky.
SmČrné hodnoty maziva
Typ
zmýdelnČní
tuku
Bod
skápnutí
°C
Penetrace
po
prohnČtení
pĜi 25 °C
TĜída NLG1
Provozní
teplota ve °C
E
Lithium
185
265 - 295
2
-35/+120
06.15 CS
Kód
151
4
Popis prací pĜi údržbČ a opravách
4.1
PĜíprava vozíku pro údržbu a opravy
K prevenci nehod pĜi údržbách a opravách vozíku je nutné provést všechna potĜebná
bezpeþnostní opatĜení. Musí být splnČny tyto pĜedpoklady:
Postup
• Odstavte vozík na rovné ploše.
• Hlavní a pĜídavný zdvih zcela spusĢte.
• Vozík odstavte a zajistČte, Viz: "Bezpeþné odstavení vozíku" na stranČ 109.
• VypnČte vozík, za tímto úþelem:
• Klíþek ve spínací skĜíĖce otoþte doleva až na doraz a potom ho vytáhnČte,
anebo
• stisknČte tlaþítko O CanCode (o), anebo
• stisknČte þervené tlaþítko na pĜístupovém modulu ISM (o).
• StisknČte hlavní vypínaþ.
• VytáhnČte zástrþku baterie pro zajištČní vozíku pĜed nechtČným uvedením do
provozu.
• PĜi pracích pod zvednutým vozíkem musí být zajištČní provedeno tak, aby bylo
vylouþeno spuštČní vidlí, pĜevrácení nebo sklouznutí vozíku.
VAROVÁNÍ!
06.15 CS
Nebezpeþí úrazu pĜi provádČní prací pod vidlemi, kabinou Ĝidiþe nebo vozíkem
XPĜi pracích pod zvednutými vidlemi, nosiþem kabiny Ĝidiþe nebo zvednutým
vozíkem musí provedeno takové zajištČní, aby se vylouþilo spuštČní vidlí,
pĜevrácení nebo sklouznutí vozíku.
XPĜi zvedání vozíku musí být dodrženy pĜedepsané pokyny, Viz: "PĜeprava a první
uvedení do provozu" na stranČ 37. Pokud provádíte práce na parkovací brzdČ,
zajistČte vozík proti samovolnému pojezdu (napĜ. klíny).
152
4.2
Bezpeþné zvedání a usazení vozíku na špalky
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku nachylujícího se vozíku
Vhodné zvedací prostĜedky pro zvedání vozíku smí být použity jen na urþených
místech vozíku.
XDodržujte hmotnost uvedenou na typovém štítku vozíku.
XPoužívejte pouze zvedák s dostateþnou nosností.
XVozík zvedejte bez nákladu a na rovné podlaze.
XPĜi zvedání vozíku musí být vozík zajištČn vhodnými prostĜedky (klíny, špalky z
tvrdého dĜeva) proti sklouznutí nebo pĜevrácení.
Bezpeþné zvedání vozíku a usazení na špalky
PĜedpoklady
– Vozík je pĜipraven pro údržbu a opravy (Viz: "PĜíprava vozíku pro údržbu a opravy"
na stranČ 152).
PotĜebné náĜadí a materiál
– zvedák
– špalky z tvrdého dĜeva
Z
Postup
• Zvedák nasaćte na závČsný bod.
ZávČsný bod pro umístČní zvedáku, Viz: "ZávČsné body pro zvedák vozíku" na
stranČ 34.
• Vozík zvednČte.
• PodepĜete vozík špalíky z tvrdého dĜeva.
• Zvedák odstraĖte.
06.15 CS
Vozík je bezpeþnČ zvednutý a usazený na špalky.
153
4.3
Z
Demontáž krytu pod sedaþkou
Demontáží krytu pod sedaþkou lze zpĜístupnit jednotku pohonu a hydraulický
agregát pro údržbu.
Demontáž krytu pod sedaþkou
Postup
• Pojistnou páþku (102) sedaþky
odjistČte smČrem nahoru a sedaþku
posuĖte smČrem k volantu a vyjmČte ji.
• Odpojte konektor ventilátoru.
• Povolte šrouby (168) a sejmČte kryt
pod sedaþkou. (57).
• Montáž probíhá v obráceném poĜadí
krokĤ.
102
168
Kryt pod sedaþkou je demontovaný.
4.4
Kontrola stavu hydraulického oleje
UPOZORNċNÍ!
06.15 CS
BČhem provozu vozíku je hydraulický olej pod tlakem a pĜedstavuje nebezpeþí pro
zdraví osob a životní prostĜedí.
XNedotýkejte se hydraulických hadic, které jsou pod tlakem.
XPoužitý olej zlikvidujte v souladu s pĜedpisy na ochranu životního prostĜedí. Do
likvidace uskladnČte použité oleje na bezpeþném místČ.
XVyvarujte se rozlití oleje.
XRozlitý hydraulický olej je nutno ihned odstranit pomocí vhodného pojiva.
XSmČs pojiva a provozního prostĜedku musí být likvidována v souladu s platnými
pĜedpisy.
XPĜi manipulaci s hydraulickým olejem dodržujte zákonná ustanovení.
XPĜi manipulaci s hydraulickým olejem noste ochranné rukavice.
XZabraĖte kontaktu hydraulického oleje se žhavými þástmi motoru.
XPĜi manipulaci s hydraulickým olejem nekuĜte.
XZabraĖte kontaktu s olejem a jeho požití. PĜi požití nevyvolávejte zvracení, ihned
pĜivolejte lékaĜskou pomoc.
XPĜi vdechnutí olejové mlhy nebo výparĤ z oleje zajistČte pĜísun þerstvého vzduchu.
XPĜi kontaktu pokožky s olejem opláchnČte zasažené místo vodou.
XPĜi kontaktu oþí s olejem vypláchnČte oþi vodou a ihned vyhledejte lékaĜskou
pomoc.
XOlejem nasáklé obleþení a boty okamžitČ vymČĖte.
154
UPOZORNċNÍ!
Použité provozní látky a vyĜazené díly ohrožují životní prostĜedí
VyĜazené díly a použité provozní prostĜedky musí být likvidovány odbornČ, dle
platných pĜedpisĤ pro ochranu životního prostĜedí. Pro výmČnu oleje je vám
k dispozici personál zákaznického servisu výrobce speciálnČ vyškolený pro tyto
úkoly.
XPĜi manipulaci s tČmito látkami dbejte bezpeþnostních pĜedpisĤ.
Kontrola stavu hydraulického oleje
PĜedpoklady
– Vozík je pĜipraven pro údržbu a opravy,
Viz: "PĜíprava vozíku pro údržbu a
opravy" na stranČ 152.
– Kryt pod sedaþkou je demontovaný,
Viz: "Demontáž krytu pod sedaþkou" na
stranČ 154.
Postup
• Zkontrolujte stav hydraulického oleje v
nádrži (169). Hladina hydraulického
oleje se musí nacházet mezi znaþkou
MIN a MAX.
169
• PopĜípadČ doplĖte hydraulický olej
správné specifikace.
• Kryt pod sedaþkou opČt nasaćte a utáhnČte šrouby.
• PĜipojte konektor ventilátoru.
• Sedaþku opČt nasuĖte a zajistČte pojistnou páþkou na doraz.
06.15 CS
Stav hydraulického oleje je zkontrolovaný.
155
4.5
Kontrola elektrických pojistek
Demontáž krytu pojistek
Postup
UPOZORNċNÍ!
Nebezpeþí sevĜení
XOpatrnČ sejmČte kryt.
170
• Kryt pojistek (170) silou sejmČte vlevo
nahoĜe a vpravo dole v bodech(153) a
odstavte.
• Montáž probíhá v obráceném poĜadí
krokĤ.
Kryt pojistek je demontovaný.
Demontáž pĜístrojové desky
Z
171
Postup
• Povolte šrouby ochranného krytu.
• PosuĖte volant do krajní polohy ve
smČru sedaþky.
• SejmČte pĜístrojovou desku (171).
Hlavní pojistky se nacházejí pod
pĜístrojovou deskou.
• Montáž probíhá v obráceném poĜadí
krokĤ.
PĜístrojová deska je demontovaná.
Demontáž podlahového plechu
Z
Postup
• Povolte a sejmČte imbusový šroub a matici na brzdovém pedálu.
• Povolte šrouby v podlehovém plechu a vyjmČte je.
• NadzvednČte podlahový plech na brzdovém pedálu a vyjmČte ho smČrem nahoru.
Pojistky jsou umístČné v uložení pedálĤ v rámu vozíku.
• Montáž probíhá v obráceném poĜadí krokĤ.
Podlahový plech je demontovaný.
Kontrola elektrických pojistek
Postup
• Zkontrolujte správnou hodnotu pojistek dle tabulky, pĜíp. je vymČĖte.
156
06.15 CS
PĜedpoklady
– Kryt pojistek je demontovaný.
– PĜístrojová deska je demontovaná.
Elektrické pojistky jsou zkontrolované.
172
173
174
175
178
177
176
Hodnoty pojistek
Poz.
Oznaþení
Použití
Hodnota
[A]
172
1F1
Motor pojezdu
250
173
3F1
Elektronika Ĝízení smČru
30
174
2F1
Motor þerpadla
250
175
F13
Ventily/brzdy
30
176
5F6
Kabina
301
177
F1
Pojistka elektroniky
30
178
F8
Hlavní pojistka
355
06.15 CS
1. V závislosti na provedení kabiny
157
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
194
06.15 CS
193
158
Hodnoty pojistek
Poz.
Oznaþení
Použití
Hodnota
[A]
7,5
F17
Rádiový pĜenos dat
180
4F11
Obslužná a indikaþní jednotka
5
181
5F7
Ochranná stĜecha kabiny Ĝidiþe (o)
10
182
2F17
MFC hydraulika
2
183
3F14
ěízení pravého volantu
3
184
1F13
Pojistka elektroniky MFC pojezd / brzdy
7,5
185
2F16
Elektronika zdvihu
2
186
4F10
Ventilátor
3
187
1F12
Elektronika pojezdu
2
188
3F2
Posilovaþ Ĝízení
3
189
9F2
VytápČní sedaþky
7,5
190
3F13
ěízení levého volantu
3
191
2F18
MFC hydraulika
10
192
1F14
MFC pojezd / brzdy
10
193
3F8
Motor Ĝízení pravého nosného kola
30
194
3F7
Motor Ĝízení levého nosného kola
30
06.15 CS
179
159
4.6
Kontrola upevnČní kol
Utahovací momenty
Nosná kola (1x šroub s válcovou hlavou - 120 Nm
stĜed)
Hnací kolo
300 -10 Nm
Kontrola upevnČní kol
PĜedpoklady
– Vozík je pĜipraven pro údržbu a opravy, Viz: "PĜíprava vozíku pro údržbu a opravy"
na stranČ 152.
PotĜebné náĜadí a materiál
– momentový klíþ
Z
Postup
• Momentovým klíþem dotáhnČte šrouby kol kĜížem.
Utahovací moment viz tabulka:
06.15 CS
UpevnČní kol je zkontrolováno.
160
5
Dlouhodobé odstavení vozíku
Je-li potĜeba vozík (napĜ. z provozních dĤvodĤ) odstavit déle než na jeden mČsíc, smí
být umístČn pouze v suchém prostoru s teplotami nad bodem mrazu. OpatĜení pĜed,
bČhem a po odstavení vozíku provádČjte podle níže uvedeného popisu.
Vozík musí být bČhem doby odstavení podložen tak, aby se žádné z kol nedotýkalo
zemČ. Pouze tak je zaruþeno, že nedojde k poškození kol a ložisek kol.
Z
Usazení vozíku na špalky, Viz: "Bezpeþné zvedání a usazení vozíku na špalky" na
stranČ 153.
06.15 CS
Je-li potĜeba vozík odstavit déle než na šest mČsícĤ, konzultujte se zákaznickým
servisem výrobce další opatĜení.
161
5.1
Z
5.2
OpatĜení pĜed odstavením vozíku
Postup
• Vozík dĤkladnČ vyþistČte, Viz: "ýištČní" na stranČ 144.
• Vozík zajistČte klíny proti samovolnému rozjetí.
• Zkontrolujte stav hydraulického oleje, v pĜípadČ potĜeby olej doplĖte, Viz: "Provozní
prostĜedky a mazací plán" na stranČ 148.
• Všechny mechanické díly vozíku, které nejsou opatĜeny nátČrem, potĜete tenkou
vrstvou oleje, resp. maziva.
• Vozík promažte dle mazacího plánu, Viz: "Mazací plán" na stranČ 150.
• Nabijte baterii, Viz: "Nabíjení baterie" na stranČ 51.
• Baterii odpojte, oþistČte a šrouby pólĤ namažte vhodným mazivem.
Dodržujte rovnČž pokyny výrobce baterie.
OpatĜení, která je tĜeba zajistit v prĤbČhu provozního odstavení
vozíku
OZNÁMENÍ
Poškození baterie v dĤsledku hloubkového vybití
V dĤsledku samovolného vybíjení baterie mĤže dojít k hloubkovému vybití.
Hloubkové vybití zkracuje životnost baterie.
XBaterii nabíjejte minimálnČ každé 2 mČsíce.
Nabijte baterii, Viz: "Nabíjení baterie" na stranČ 51.
06.15 CS
Z
162
5.3
Postup
• Vozík dĤkladnČ vyþistČte, Viz: "ýištČní" na stranČ 144.
• Vozík promažte dle mazacího plánu, Viz: "Mazací plán" na stranČ 150.
• OþistČte baterii, šrouby pólĤ namažte vhodným mazivem a baterii pĜipojte.
• Nabijte baterii, Viz: "Nabíjení baterie" na stranČ 51.
• VymČnit olej v pĜevodovce. MĤže se zde vyskytovat kondenzovaná voda.
• VymČnit hydraulický olej. MĤže se zde vyskytovat kondenzovaná voda.
Výrobce má k dispozici zákaznický servis s personálem vyškoleným speciálnČ
k tČmto úþelĤm.
• Uvećte vozík do provozu, Viz: "PĜíprava vozíku k provozu" na stranČ 66.
06.15 CS
Z
OpČtovné uvedení vozíku do provozu po odstavení
163
6
Bezpeþnostní kontrola po stanovené dobČ a po
mimoĜádných událostech
Kontrola vozíku musí být provádČna minimálnČ jednou roþnČ (v souladu s národními
pĜedpisy) nebo po mimoĜádných událostech, a to pracovníkem speciálnČ vyškoleným
pro tyto úþely. Pro bezpeþnostní kontrolu nabízí výrobce servis, který provádí
personál speciálnČ vyškolený pro tyto úþely.
U vozíku je nutné provést kompletní kontrolu jeho technického stavu s ohledem na
provozní bezpeþnost. KromČ toho je nutné u vozíku zkontrolovat, zda nevykazuje
žádná poškození.
06.15 CS
Provozovatel je zodpovČdný za zajištČní neprodleného odstranČní nedostatkĤ.
164
7
Koneþné vyĜazení z provozu, likvidace
Z
Koneþné a odborné vyĜazení z provozu, resp. likvidaci vozíku je nutno provést
v souladu se zákonnými pĜedpisy platnými v zemi použití. ZvláštČ je nutno
dodržovat pĜedpisy pro likvidaci baterií, provozních látek, elektronických a
elektrických zaĜízení.
Demontáž vozíku smí provádČt pouze odpovídajícím zpĤsobem vyškolený a
kvalifikovaný personál za pĜedpokladu dodržení výrobcem pĜedepsaného postupu.
8
MČĜení vibraþního pĤsobení na lidské tČlo
Vibraþním pĤsobením na lidské tČlo jsou oznaþovány vibrace, které bČhem
pojezdu vozíku v prĤbČhu dne pĤsobí na Ĝidiþe. PĜíliš vysoké hodnoty vibraþního
pĤsobení na lidské tČlo zpĤsobují Ĝidiþi vozíku trvalé zdravotní následky. K ochranČ
zdraví ĜidiþĤ vešla proto v platnost evropská smČrnice pro provozovatele „2002/44/
EHS/Vibrace“. Za úþelem podpory provozovatelĤ pĜi posuzování intenzity vibrací
pĜi práci Ĝidiþe s vozíkem poskytuje výrobce mČĜení vibraþního pĤsobení na lidské
tČlo jako speciální službu.
06.15 CS
Z
165
9
Údržba a kontroly
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí úrazu v dĤsledku zanedbání údržby
Zanedbání pravidelné údržby mĤže vést k výpadku vozíku a je navíc zdrojem
ohrožení osob a provozu.
XDĤkladná a odborná údržba je jedním z nejdĤležitČjších pĜedpokladĤ bezpeþného
používání vozíku.
Rámcové podmínky použití vozíku mají podstatný vliv na opotĜebení komponent.
Níže uvedené intervaly údržby jsou stanoveny na základČ pĜedpokladu, že se jedná
o jednosmČnný provoz a normální pracovní podmínky. PĜi zvýšených nárocích, jako
je napĜ. silná prašnost, velké kolísání teplot nebo vícesmČnný provoz, je nutno
intervaly údržby pĜimČĜenČ zkrátit.
OZNÁMENÍ
Výrobce doporuþuje provést na místČ analýzu použití vozíku a vypracovat vhodné
intervaly údržby, aby se zamezilo pĜípadnému poškození kvĤli opotĜebení.
Následující kontrolní seznam údržby udává potĜebné þinnosti a dobu jejich
provedení. Jako intervaly údržby jsou definovány:
W
A
B
C
t
k
Z
=
=
=
=
=
každých 50 provozních hodin, avšak min. 1x týdnČ
každých 500 provozních hodin
každých 1 000 provozních hodin, avšak minimálnČ 1x za rok
každých 2000 provozních hodin, avšak minimálnČ 1x za rok
Interval údržby Standard
Interval údržby Chladírenský provoz (doplĖkovČ k intervalu údržby
=
Standard)
Údržbu v rámci intervalĤ W musí provádČt provozovatel.
BČhem zábČhu vozíku - po ca 100 provozních hodinách - musí provozovatel vozíku
provést kontrolu matic kol, resp. þepĤ kol a pĜípadnČ je dotáhnout.
10
Kontrolní seznam údržby
10.1 Provozovatel
10.1.1 Sériové vybavení
W A B C
t
06.15 CS
Brzdy
1 Zkontrolovat funkþnost brzd.
166
Elektroinstalace
Zkontrolovat výstražná a bezpeþnostní zaĜízení dle návodu k
1
obsluze.
2 Zkontrolovat funkþnost hlavního vypínaþe.
W A B C
Napájení
Zkontrolovat upevnČní a pĜíp. zneþištČní kabelu baterie, popĜ.
1
namazat póly.
2 Zkontrolovat baterii a její souþásti.
Zkontrolovat upevnČní, funkci a pĜípadné poškození zástrþek
3
baterie.
W A B C
Pojezd
1 Zkontrolovat pĜíp. opotĜebení a poškození kol.
W A B C
t
Rám a konstrukce
1 Zkontrolovat dveĜe a/nebo kryty.
2 Zkontrolovat þitelnost, kompletnost a vČrohodnost štítkĤ.
Zkontrolovat upevnČní a poškození ochranné stĜechy a/nebo kabiny
3
Ĝidiþe.
4 Zkontrolovat pĜítomnost opČr / pojistek proti pĜeklopení.
W A B C
t
t
Pohyby hydrauliky
1 Zkontrolovat mazání nosných ĜetČzĤ, popĜ. ĜetČzy namazat.
2 Zkontrolovat funkþnost hydraulické soustavy.
3 Zkontrolovat stav hydraulického oleje, pĜíp. ho doplnit.
Zkontrolovat pĜíp. opotĜebení a poškození vidlic, resp. prostĜedku
4
pro uchopení bĜemene.
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
10.1.2 Volitelné vybavení
Pracovní reflektory
Elektroinstalace
1 Zkontrolovat funkþnost osvČtlení.
W A B C
t
Majákové svČtlo / maják
W A B C
t
06.15 CS
Elektroinstalace
Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození majákového svČtla /
1
majáku.
167
Topení elektrické
Rám a konstrukce
1 Zkontrolovat funkþnost topení.
W A B C
t
Svorkovaþ
Pohyby hydrauliky
1 Zkontrolovat mazání pĜídavného zaĜízení, popĜ. vyþistit a namazat.
W A B C
t
Kabina pro chladírenské provozy
Rám a konstrukce
1 Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození stĜešního okénka.
2 Zkontrolovat pĜíp. poškození skel.
3 Zkontrolovat funkci a pĜíp. poškození vytápČní skel.
4 Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození dveĜí.
W A B C
k
k
k
t
Zádržný systém
Rám a konstrukce
Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození zádržného systému
1
sedaþky Ĝidiþe.
W A B C
t
Boþní posuv
Pohyby hydrauliky
1 Zkontrolovat mazání pĜídavného zaĜízení, popĜ. vyþistit a namazat.
W A B C
t
Teleskopické vidle
Pohyby hydrauliky
1 Zkontrolovat mazání pĜídavného zaĜízení, popĜ. vyþistit a namazat.
W A B C
t
Ochrana proti povČtrnostním vlivĤm
Rám a konstrukce
1 Zkontrolovat funkci a pĜíp. poškození vytápČní skel.
2 Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození dveĜí.
W A B C
k
t
Rám a konstrukce
Zkontrolovat tČsnost nádržky a množství kapaliny do ostĜikovaþĤ
1
v nádržce, popĜ. kapalinu doplnit.
168
W A B C
t
06.15 CS
StČraþe a ostĜikovaþe
PĜístroj pro nastavení vidlí
Pohyby hydrauliky
1 Zkontrolovat mazání pĜídavného zaĜízení, popĜ. vyþistit a namazat.
W A B C
t
Volitelná vybavení
W A B C
t
06.15 CS
Rám a konstrukce
Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození volitelného vybavení jako
1
jsou zrcátka, odkládací prostory, madla, stČraþe, ostĜikovaþe atd.
169
10.2 Zákaznický servis
10.2.1 Sériové vybavení
Brzdy
W A B C
1 Zkontrolovat funkþnost brzd.
t
2 Zkontrolovat mechaniku brzd, popĜ. brzdy seĜídit a namazat.
t
Zkontrolovat stav brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádrži, popĜ.
3
t
doplnit.
UpozornČní: Brzdovou kapalinu mČnit po 2 000 provozních hodinách
4
nebo jednou za dva roky. Odvzdušnit brzdovou soustavu.
5 Zkontrolovat obsah vody v brzdové kapalinČ, popĜ. vymČnit.
t
6 Zkontrolovat tČsnost vedení a pĜípojek.
t
7 Zkontrolovat brzdové obložení.
t
Elektroinstalace
1 Zkontrolovat upevnČní kabelĤ a motoru.
Zkontrolovat výstražná a bezpeþnostní zaĜízení dle návodu
2
k obsluze.
3 Zkontrolovat funkþnost indikaþních a obslužných prvkĤ.
4 Zkontrolovat funkþnost hlavního vypínaþe.
5 Zkontrolovat stykaþe a/nebo relé.
6 Zkontrolovat správné hodnoty pojistek.
7 Zkontrolovat pĜipojení rámu.
Zkontrolovat elektrické kabely, zda nejsou poškozené (poškození
8
izolace, konektory). Zkontrolovat pevné usazení konektorĤ kabelĤ.
W A B C
t
Napájení
Zkontrolovat upevnČní a pĜíp. zneþištČní kabelu baterie, popĜ.
1
namazat póly.
2 Zkontrolovat baterii a její souþásti.
3 Kontrola hustoty a stavu kyseliny a napČtí baterie.
Zkontrolovat pĜíp. poškození kabelu baterie a jeho vedení, popĜ.
4
vymČnit.
Zkontrolovat upevnČní, funkci a pĜípadné poškození zástrþek
5
baterie.
W A B C
Pojezd
Zkontrolovat množství pĜevodového oleje nebo mazací náplnČ
1
pĜevodovky, popĜ. doplnit.
2 Zkontrolovat funkþnost bezpeþnostního spínaþe.
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
06.15 CS
t
170
Pojezd
3 Zkontrolovat upevnČní desky nosiþe pohonu.
4 Zkontrolovat hluþnost a tČsnost pĜevodovky.
5 VymČnit olej v pĜevodovce.
6 Zkontrolovat pĜíp. opotĜebení a poškození kol.
7 Zkontrolovat uložení a upevnČní kol.
W A B C
t
t
t
t
t
Rám a konstrukce
W A B C
1 Zkontrolovat poškození šroubových spojĤ a spojĤ rámu.
t
2 Zkontrolovat dveĜe a/nebo kryty.
t
3 Zkontrolovat funkci a nastavení pojistky vozíku baterie.
t
4 Zkontrolovat þitelnost, kompletnost a vČrohodnost štítkĤ.
t
5 Zkontrolovat upevnČní a funkþnost nastavení sedaþky Ĝidiþe.
t
6 Zkontrolovat stav sedaþky Ĝidiþe.
t
7 Zkontrolovat upevnČní / uložení zdvihového zaĜízení.
t
8 Zkontrolovat a namazat vodicí lišty.
t
Zkontrolovat upevnČní a poškození ochranné stĜechy a/nebo kabiny
t
9
Ĝidiþe.
Zkontrolovat pĜítomnost a nastavení opČr / pojistek proti pĜeklopení.
10
t
Zkontrolovat nastavení závislá na výšce zdvihu a nosnosti.
06.15 CS
Pohyby hydrauliky
W A B C
Zkontrolovat funkþnost, nastavení, opotĜebení a poškození
1
t
zdvihového zaĜízení.
Zkontrolovat tČsnost, upevnČní a pĜíp. poškození válcĤ a pístních
2
t
tyþí.
Zkontrolovat nastavení a pĜíp. opotĜebení kluzákĤ a dorazĤ, popĜ. je
3
t
seĜídit.
4 Zkontrolovat nastavení nosných ĜetČzĤ, popĜ. je seĜídit.
t
5 Zkontrolovat mazání nosných ĜetČzĤ, popĜ. ĜetČzy namazat.
t
6 Zkontrolovat boþní vĤli þlánkĤ sloupu a nosiþe vidlí.
t
Provést vizuální kontrolu kladek sloupu a kontrolu opotĜebení
7
t
dosedacích ploch.
8 Zkontrolovat funkþnost hydraulické soustavy.
t
9 VymČnit filtr hydraulického oleje a odvzdušĖovací filtr.
k t
Zkontrolovat upevnČní, tČsnost a pĜíp. poškození hydraulických
t
10
pĜípojek a hadicových a potrubních vedení.
11 Zkontrolovat funkci nouzového spouštČní.
t
12 Zkontrolovat stav hydraulického oleje, pĜíp. ho doplnit.
t
Zkontrolovat funkci tlakového omezovacího ventilu, popĜ. jej
13
t
nastavit.
171
Pohyby hydrauliky
W A B C
14 VymČnit hydraulický olej.
t
Zkontrolovat pĜíp. opotĜebení a poškození vidlic, resp. prostĜedku
15
t
pro uchopení bĜemene.
Zkontrolovat hloubku zašroubování a zajištČní, resp. upnutí pístních
16 tyþí. V pĜípadČ dvou válcĤ naklápČní o stejné délce zdvihu
t
zkontrolovat vzájemné nastavení.
17 Zkontrolovat válec naklápČní a uložení.
t
18 Zkontrolovat funkþnost a komponenty tlumení posuvu držáku sloupu.
t
Sjednané výkony
W A B C
Provedení zkušební jízdy se jmenovitým nákladem, popĜ. nákladem
1
t
dle specifik zákazníka.
2 Promazání vozíku dle mazacího plánu.
t
3 PĜedvedení vozíku po provedené údržbČ.
t
ěízení
1 Zkontrolovat soustavu elektrického Ĝízení vþetnČ jejích komponent.
Zkontrolovat ložisko Ĝízení, vĤli Ĝízení a ozubení pĜevodu Ĝízení,
2 resp. ĜetČz Ĝízení. Namazat ozubení pĜevodu Ĝízení nebo ĜetČz
Ĝízení.
W A B C
t
t
10.2.2 Volitelné vybavení
Svodová páska
Elektroinstalace
Zkontrolovat pĜítomnost a pĜíp. poškození antistatické svodové
1
pásky / ĜetČzu.
W A B C
t
Akustická výstražná zaĜízení
Elektroinstalace
Zkontrolovat funkþnost, upevnČní a pĜíp. poškození bzuþáku /
1
akustické výstrahy.
W A B C
t
Aquamatik
W A B C
t
t
06.15 CS
Napájení
Zkontrolovat funkþnost a tČsnost zátky Aquamatik, hadicových
1
pĜípojek a plováku.
2 Zkontrolovat funkþnost a tČsnost indikátoru prĤtoku.
172
Pracovní reflektory
Elektroinstalace
1 Zkontrolovat funkþnost osvČtlení.
W A B C
t
Automatický plíživý pojezd
Pojezd
W A B C
Zkontrolovat upevnČní, þistotu a funkþnost senzorĤ / spínaþĤ a jejich
1
t
pĜíp. poškození.
Majákové svČtlo / maják
Elektroinstalace
Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození majákového svČtla /
1
majáku.
W A B C
t
Bezdrátový pĜenos dat
Systémové komponenty
W A B C
Zkontrolovat funkþnost, þistotu, upevnČní a pĜíp. poškození skeneru
1
t
a terminálu.
2 Zkontrolovat správné hodnoty pojistek.
t
3 Zkontrolovat upevnČní a pĜíp. poškození kabelĤ.
t
Tlumiþ zasunutí sloupu
Pohyby hydrauliky
Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození tlumiþe zasunutí
1
zdvihového zaĜízení.
W A B C
t
Elektrická volitelná vybavení
Elektroinstalace
1 Zkontrolovat funkci a pĜíp. poškození elektrické doplĖkové výbavy.
W A B C
t
ObČh elektrolytu
W A B C
t
t
06.15 CS
Napájení
1 VymČnit filtraþní vatu vzduchového filtru.
2 Zkontrolovat hadicové pĜípojky a funkþnost þerpadla.
173
Kryt ochranné stĜechy Ĝidiþe
Rám a konstrukce
W A B C
Zkontrolovat pĜítomnost, upevnČní a pĜíp. poškození krytu ochranné
1
t
stĜechy Ĝidiþe.
Hasicí pĜístroj
Sjednané výkony
W A B C
Kontrola pĜítomnosti, upevnČní a dodržení intervalu kontroly hasicího
1
t
pĜístroje.
Kontrola zámku bezp. pásu
Rám a konstrukce
Zkontrolovat funkci a pĜíp. poškození kontroly zámku
1
bezpeþnostního pásu.
W A B C
t
Topení elektrické
Rám a konstrukce
1 Zkontrolovat funkþnost topení.
2 VymČnit vzduchový filtr topení.
W A B C
t
t
Odpojení zdvihu
Pohyby hydrauliky
Zkontrolovat funkci, upevnČní a pĜíp. poškození odpojení konce
1
zdvihu / odpojení zdvihu.
W A B C
t
Indikace výšky zdvihu
Systémové komponenty
1 Zkontrolovat funkci a komponenty indikace výšky zdvihu.
W A B C
t
PĜedvolba výšky zdvihu
W A B C
t
06.15 CS
Systémové komponenty
1 Zkontrolovat funkci a nastavení pĜedvolby výšky zdvihu.
174
Svorkovaþ
Pohyby hydrauliky
W A B C
1 Zkontrolovat funkþnost schvalovacího tlaþítka.
t
2 Zkontrolovat funkþnost, tČsnost a pĜíp. poškození hadicové kladky.
t
3 Zkontrolovat axiální vĤli pĜedních a zadních váleþkĤ, popĜ. ji upravit.
t
4 Zkontrolovat upevnČní pĜídavného zaĜízení na vozíku a nosné prvky.
t
Zkontrolovat funkci a nastavení pĜídavného zaĜízení. Zkontrolovat
5
t
pĜídavné zaĜízení, zda není poškozené.
6 Zkontrolovat kompletnost kluznic.
t
Zkontrolovat pĜíp. opotĜebení a poškození uložení, vedení a dorazĤ
7
t
pĜídavného zaĜízení, oþistit je a namazat.
8 Zkontrolovat mazání pĜídavného zaĜízení, popĜ. vyþistit a namazat.
t
9 Zkontrolovat hydraulické pĜípojky, popĜ. je dotáhnout.
t
10 Zkontrolovat tČsnČní válcĤ.
t
t
11 Zkontrolovat pístní tyþe válcĤ a jejich pouzdra.
Kabina pro chladírenský provoz
Elektroinstalace
1 Zkontrolovat funkci a pĜíp. poškození hlasitého telefonu.
W A B C
t
Rám a konstrukce
1 Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození stĜešního okénka.
2 Zkontrolovat pĜíp. poškození skel.
3 Zkontrolovat funkci a pĜíp. poškození vytápČní skel.
4 Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození dveĜí.
5 Zkontrolovat stav a upevnČní kabiny pro chlad. provoz.
W A B C
t
t
t
t
t
Ochranná mĜíž nákladu
Pohyby hydrauliky
W A B C
1 Zkontrolovat upevnČní pĜídavného zaĜízení na vozíku a nosné prvky.
t
Zádržný systém
W A B C
t
06.15 CS
Rám a konstrukce
Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození zádržného systému
1
sedaþky Ĝidiþe.
175
Snímaþ nárazĤ/záznamník dat
Elektroinstalace
Zkontrolovat upevnČní a pĜíp. poškození snímaþe nárazĤ /
1
záznamníku dat.
W A B C
t
Boþní posuv
Pohyby hydrauliky
W A B C
1 Zkontrolovat funkþnost, tČsnost a pĜíp. poškození hadicové kladky.
t
2 Zkontrolovat axiální vĤli pĜedních a zadních váleþkĤ, popĜ. ji upravit.
t
3 Zkontrolovat upevnČní pĜídavného zaĜízení na vozíku a nosné prvky.
t
Zkontrolovat funkci a nastavení pĜídavného zaĜízení. Zkontrolovat
4
t
pĜídavné zaĜízení, zda není poškozené.
5 Zkontrolovat kompletnost kluznic.
t
Zkontrolovat pĜíp. opotĜebení a poškození uložení, vedení a dorazĤ
6
t
pĜídavného zaĜízení, oþistit je a namazat.
7 Zkontrolovat mazání pĜídavného zaĜízení, popĜ. vyþistit a namazat.
t
t
8 Zkontrolovat hydraulické pĜípojky, popĜ. je dotáhnout.
Zkontrolovat funkþnost, nastavení a pĜíp. poškození boþního
9
t
posuvu.
10 Zkontrolovat tČsnČní válcĤ.
t
11 Zkontrolovat pístní tyþe válcĤ a jejich pouzdra.
t
StĜední poloha boþního posuvu
Pohyby hydrauliky
1 Zkontrolovat funkci stĜední polohy boþního posuvu.
W A B C
t
Pohyby hydrauliky
W A B C
1 Zkontrolovat upevnČní pĜídavného zaĜízení na vozíku a nosné prvky.
t
Zkontrolovat funkci a nastavení pĜídavného zaĜízení. Zkontrolovat
2
t
pĜídavné zaĜízení, zda není poškozené.
Zkontrolovat pĜíp. opotĜebení a poškození uložení, vedení a dorazĤ
3
t
pĜídavného zaĜízení, oþistit je a namazat.
4 Zkontrolovat mazání pĜídavného zaĜízení, popĜ. vyþistit a namazat.
t
5 Zkontrolovat hydraulické pĜípojky, popĜ. je dotáhnout.
t
6 Zkontrolovat tČsnČní válcĤ.
t
Zkontrolovat upevnČní, tČsnost a pĜíp. poškození hydraulických
t
7
pĜípojek a hadicových a potrubních vedení.
Zkontrolovat pĜíp. poškození a nastavení pístĤ a pístnice, popĜ.
8
t
nastavení upravit.
176
06.15 CS
Teleskopické vidle
VideozaĜízení
Systémové komponenty
1 Zkontrolovat upevnČní a pĜíp. poškození kabelĤ.
2 Zkontrolovat funkþnost, upevnČní a pĜíp. poškození kamery.
3 Zkontrolovat funkþnost, upevnČní a pĜíp. poškození monitoru.
W A B C
t
t
t
Systém vážení snímaþe / spínaþe
Elektroinstalace
1 Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození systému vážení.
W A B C
t
Ochrana proti povČtrnostním vlivĤm
Elektroinstalace
1 Zkontrolovat správné hodnoty pojistek.
W A B C
t
Rám a konstrukce
1 Zkontrolovat funkci a pĜíp. poškození vytápČní skel.
2 Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození dveĜí.
W A B C
t
t
StČraþe a ostĜikovaþe
Rám a konstrukce
Zkontrolovat tČsnost nádržky a množství kapaliny do ostĜikovaþĤ
1
v nádržce, popĜ. kapalinu doplnit.
2 Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození stČraþĤ, popĜ. vymČnit.
W A B C
t
t
PĜístroj pro nastavení vidlí
06.15 CS
Pohyby hydrauliky
W A B C
1 Zkontrolovat funkþnost, tČsnost a pĜíp. poškození hadicové kladky.
t
2 Zkontrolovat axiální vĤli pĜedních a zadních váleþkĤ, popĜ. ji upravit.
t
3 Zkontrolovat upevnČní pĜídavného zaĜízení na vozíku a nosné prvky.
t
Zkontrolovat funkci a nastavení pĜídavného zaĜízení. Zkontrolovat
4
t
pĜídavné zaĜízení, zda není poškozené.
5 Zkontrolovat kompletnost kluznic.
t
Zkontrolovat pĜíp. opotĜebení a poškození uložení, vedení a dorazĤ
6
t
pĜídavného zaĜízení, oþistit je a namazat.
177
Pohyby hydrauliky
7 Zkontrolovat mazání pĜídavného zaĜízení, popĜ. vyþistit a namazat.
8 Zkontrolovat hydraulické pĜípojky, popĜ. je dotáhnout.
Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození pĜístroje pro nastavení
9
vidlí.
10 Zkontrolovat tČsnČní válcĤ.
11 Zkontrolovat pístní tyþe válcĤ a jejich pouzdra.
W A B C
t
t
t
t
t
PĜístupový modul
Elektroinstalace
Zkontrolovat funkþnost, upevnČní a pĜíp. poškození pĜístupového
1
modulu.
W A B C
t
Volitelná vybavení
Rám a konstrukce
Zkontrolovat funkþnost a pĜíp. poškození volitelného vybavení jako
1
jsou zrcátka, odkládací prostory, madla, stČraþe, ostĜikovaþe atd.
W A B C
t
06.15 CS
Vypracováno: 26.8.2014 10:24:21
178
PĜedmluva
Pokyny k návodu k obsluze
K bezpeþnému zacházení s trakþní baterií je nezbytnČ nutné si osvojit znalosti, které
jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou
podány v krátké a pĜehledné formČ. Jednotlivé kapitoly jsou oznaþeny písmeny a
stránky jsou prĤbČžnČ þíslovány.
V tomto návodu k použití jsou popsány rĤzné varianty baterií a jejich doplĖkového
vybavení. PĜi provozu a pĜi provádČní údržby je nutno dbát na to, aby byl pro daný typ
baterie použit pĜíslušný popis.
Naše trakþní baterie a jejich doplĖková vybavení podléhají neustálému vývoji.
Žádáme vás o pochopení a vyhrazujeme si právo na zmČnu tvaru, výbavy a
technické konstrukce pĜístrojĤ. Z obsahu tohoto návodu k obsluze tedy nelze
odvozovat žádné nároky na urþité vlastnosti trakþní baterie.
Bezpeþnostní pokyny a oznaþení
Bezpeþnostní pokyny a dĤležité vysvČtlivky jsou oznaþeny následujícími piktogramy:
NEBEZPEýÍ!
Oznaþuje mimoĜádnČ velké nebezpeþí. PĜi nedodržení tohoto pokynu dojde k tČžkým
zranČním s nezvratnými následky nebo ke smrti.
VAROVÁNÍ!
Oznaþuje mimoĜádnČ velké nebezpeþí. PĜi nedodržení tohoto pokynu mĤže dojít
k tČžkým zranČním s nezvratnými þi smrtelnými následky.
POZOR!
Oznaþuje nebezpeþí. PĜi nedodržení tohoto pokynu mĤže dojít k lehkým až stĜednČ
tČžkým zranČním.
UPOZORNċNÍ
Oznaþuje nebezpeþí vzniku škody na zboží. PĜi nedodržení tohoto pokynu mĤže dojít
k hmotným škodám.
Z
Tento symbol je uveden pĜed vysvČtlivkami.
Oznaþuje sériovou výbavu
Oznaþuje doplĖkovou výbavu
07.13 CS
t
o
3
Autorské právo
Na tento návod k obsluze se vztahuje autorské právo spoleþnosti JUNGHEINRICH
AG.
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - Deutschland
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
07.13 CS
www.jungheinrich.com
4
Obsah
A
Trakþní baterie ........................................................................
7
Úþel použití..............................................................................................
Typový štítek ...........................................................................................
Bezpeþnostní, výstražné a jiné štítky ......................................................
OlovČné baterie s pancéĜovými deskami a kapalným elektrolytem .........
Popis........................................................................................................
Provoz .....................................................................................................
Údržba olovČných baterií s pancéĜovými deskami ..................................
OlovČné baterie s uzavĜenými þlánky s pancéĜovými deskami PzV a
PzV-BS ....................................................................................................
5.1 Popis........................................................................................................
5.2 Provoz .....................................................................................................
5.3 Údržba olovČných baterií s uzavĜenými þlánky s pancéĜovými deskami
PzV a PzV-BS .........................................................................................
6
Systém doplĖování vody Aquamatik .......................................................
6.1 Konstrukce systému doplĖování vody .....................................................
6.2 Popis funkce ............................................................................................
6.3 DoplĖování vodou....................................................................................
6.4 Tlak vody .................................................................................................
6.5 Doba plnČní .............................................................................................
6.6 Kvalita vody .............................................................................................
6.7 Hadicový systém baterie .........................................................................
6.8 Provozní teplota.......................................................................................
6.9 ýištČní .....................................................................................................
6.10 Pojízdný servisní vozík ............................................................................
7
Cirkulace elektrolytu ................................................................................
7.1 Popis funkce ............................................................................................
8
ýištČní baterie .........................................................................................
9
Skladování baterie...................................................................................
10
OdstranČní závad ....................................................................................
11
Likvidace..................................................................................................
7
7
8
9
9
11
14
16
16
17
20
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
26
28
28
28
07.13 CS
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5
6
07.13 CS
A Trakþní baterie
1
Úþel použití
Nedodržení návodu k obsluze, provádČní oprav s použitím dílĤ, které nejsou
originálními náhradními díly, svévolné zásahy þi pĜidávání aditiv do elektrolytu vede
ke ztrátČ záruky.
Dbejte pokynĤ k zachování krytí bČhem provozu pro baterie podle Ex I a Ex II (viz
odpovídající osvČdþení).
2
Typový štítek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Typ (oznaþení) baterie
Týden výroby / rok výroby
Sériové þíslo
ýíslo dodavatele
Jmenovité napČtí
Kapacita
Poþet þlánkĤ
Hmotnost
ýíslo výrobku
Množství kyseliny
Výrobce
Logo výrobce
Znaþka CE (jen u baterií od 75 V)
Bezpeþnostní a výstražné štítky
07.13 CS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7
3
Bezpeþnostní, výstražné a jiné štítky
Použité baterie patĜí do zvláštního recyklovatelného odpadu.
Baterie oznaþené symbolem tĜí šipek, resp. symbolem pĜeškrtnuté
popelnice na koleþkách se nesmí dávat do komunálního odpadu.
ZpĤsob zpČtného odbČru baterií a jejich recyklace je podle § 8
(ZpČtný odbČr starých automobilových a prĤmyslových baterií)
nČmeckého zákona o bateriích (BattG) dohodnout s výrobcem.
KouĜení zakázáno!
V blízkosti baterie je zakázáno manipulovat s otevĜeným plamenem
a používat jakékoli zdroje žáru þi jisker. Nebezpeþí výbuchu a
požáru!
Vyvarujte se nebezpeþí výbuchu a požáru a vzniku zkratu
v dĤsledku pĜehĜátí!
Baterie se nesmí nacházet v blízkosti topných tČles nebo jiných
zdrojĤ tepla.
PĜi práci na þláncích baterie a samotné baterii noste prostĜedky
osobní ochrany (napĜ. ochranné brýle a ochranné rukavice).
Po práci na þláncích baterie a samotné baterii si omyjte ruce.
Používejte jen izolované náĜadí. Na baterii neprovádČjte žádné
mechanické úpravy a vyvarujte se jakýchkoli nárazĤ baterie, jejímu
pĜiskĜípnutí, poškrábání þi promáþknutí þi jiným deformacím.
Nebezpeþné elektrické napČtí! Kovové þásti þlánkĤ baterie jsou
neustále pod napČtím, na baterii proto nepokládejte žádné pĜedmČty
nebo náĜadí.
Dbejte národních pĜedpisĤ pro prevenci nehod.
V pĜípadČ úniku obsahovaných látek se vyvarujte vdechnutí par.
Noste ochranné rukavice.
ěićte se návodem k obsluze a na skladovém místČ jej umístČte na
dobĜe viditelném místČ!
07.13 CS
Práce na baterii provádČjte zásadnČ po vyškolení kvalifikovaným
personálem!
8
4
OlovČné baterie s pancéĜovými deskami a kapalným
elektrolytem
4.1
Popis
Trakþní baterie Jungheinrich jsou olovČné baterie s pancéĜovými deskami a
kapalným elektrolytem. Oznaþení pro trakþní baterie jsou: PzS, PzB, PzS Lib a PzM.
Oznaþení
VysvČtlení
PzS
– OlovČné baterie s pancéĜovými deskami „Standard“ a kapalným
elektrolytem
– ŠíĜka þlánku baterie: 198 mm
PzB
– OlovČné baterie s pancéĜovými deskami „British Standard“ a
kapalným elektrolytem
– ŠíĜka þlánku baterie: 158 mm
PzS Lib
PzM
– OlovČné baterie s pancéĜovými deskami „Standard“ a kapalným
elektrolytem
– OlovČné baterie s prodlouženým intervalem údržby
– ŠíĜka þlánku baterie: 198 mm
Elektrolyt
Jmenovitá hustota elektrolytu je hustota pĜi 30 °C a jmenovité hladinČ elektrolytu pĜi
úplnČ nabité baterii. Hustota elektrolytu je pĜi vyšších teplotách menší a pĜi nižších
teplotách vČtší.
PĜíslušný korekþní faktor je ± 0,0007 kg/l na každý °C, tedy napĜ. hustota elektrolytu
1,28 kg/l pĜi 45 °C odpovídá hustotČ 1,29 kg/l pĜi 30 °C.
07.13 CS
ýistota elektrolytu musí splĖovat požadavky normy DIN 43530, þást 2.
9
4.1.1 Jmenovitá data baterie
1.
Výrobek
Trakþní baterie
2.
Jmen. napČtí
2,0 V x poþet þlánkĤ
3.
Jmen. kapacita C5
viz typový štítek
4.
Vybíjecí proud
C5/5h
5.
Jmen. hustota elektrolytu1
1,29 kg/l
teplota2
30 °C
6.
Jmen.
7.
Jmen. hladina elektrolytu
v systému
do znaþky „Max“ hladiny elektrolytu
Hraniþní teplota3
55 °C
07.13 CS
1. Je dosažena bČhem prvních 10 cyklĤ.
2. Vyšší teploty zkracují životnost baterie, nižší teploty snižují její provozní
kapacitu.
3. NepĜípustná jako provozní teplota.
10
4.2
Provoz
4.2.1 Uvedení nenaplnČných baterií do provozu
Z
PotĜebné þinnosti smí provádČt pouze personál zákaznického servisu výrobce
nebo autorizovaný servis povČĜený výrobcem.
4.2.2 Uvedení naplnČných a nabitých baterií do provozu
PrĤĜez þlánku baterie
ýlánek baterie - pohled shora
15
15
16
16
17
17
Kontroly a þinnosti provádČné každý den pĜed uvedením do provozu
Z
Postup
• Zkontrolujte bezvadný mechanický stav baterie.
• Zkontrolujte polaritu baterie (plus na plus a mínus na mínus) a spolehlivost
kontaktĤ pólových vodiþĤ baterie.
• Zkontrolujte pevné usazení šroubĤ pólĤ M10 pólových vodiþĤ a spojovacích þlenĤ,
popĜ. dotáhnČte utahovacím momentem 23 ±1 Nm.
• Dobijte baterii, Viz: "Nabíjení baterie" na stranČ 12.
• Po nabití zkontrolujte stav elektrolytu všech þlánkĤ baterie a popĜ. jej doplĖte:
• OtevĜete zátku (15).
Výška jmen. hladiny elektrolytu nesmí podkroþit znaþku „Min“ (16) a pĜekroþit
znaþku „Max“ (17).
• V pĜípadČ potĜeby doplĖte stav elektrolytu þištČnou vodou až po znaþku
„Max“ (17), Viz: "Kvalita vody používané k doplnČní elektrolytu" na stranČ 14.
• UzavĜete zátku (15).
07.13 CS
Kontrola je ukonþena.
11
4.2.3 Vybití baterie
Z
K dosažení optimální životnosti baterie se vyvarujte provoznímu vybití baterie
z více než 80 % jmen. kapacity baterie (hluboké vybití). To odpovídá minimální
hustotČ elektrolytu 1,13 kg/l na konci vybití.
Vybité nebo þásteþnČ vybité baterie nabíjejte, resp. dobíjejte okamžitČ a
nenechávejte je ležet vybité, resp. þásteþnČ vybité.
4.2.4 Nabíjení baterie
VAROVÁNÍ!
Nebezpeþí výbuchu v dĤsledkĤ plynĤ vznikajících bČhem nabíjení
PĜi nabíjení baterie vzniká smČs kyslíku a vodíku (tĜaskavý plyn). Plynování baterie
je chemická reakce. Vznikající smČs je vysoce explozívní a nesmí dojít k jejímu
vznícení.
XNabíjecí pĜístroj pĜipojujte k baterii, resp. odpojujte od baterie jen pĜi vypnutém
nabíjecím pĜístroji a vozíku.
XNabíjecí pĜístroj musí odpovídat napČtí, nabíjecí kapacitČ a technologii dané
baterie.
XPĜed nabíjením prohlédnČte všechny kabely a konektory, zda nejsou viditelnČ
poškozené.
XProstor, ve kterém je baterie nabíjena, musí být dostateþnČ odvČtráván.
XPovrch þlánkĤ baterie musí být bČhem nabíjení odkrytý, jen tak je zajištČno
dostateþné odvČtrávání - viz návod k použití vozíku, kap. D „Nabíjení baterie“.
XPĜi zacházení s bateriemi není dovoleno kouĜit a pracovat s otevĜeným ohnČm.
XV oblasti vozíku odstaveného k nabíjení baterie se do vzdálenosti min. 2000 mm
nesmí nacházet žádné hoĜlavé látky ani zdroje jiskĜení.
XProtipožární prostĜedky musí být vždy v pohotovosti.
XNa baterii se nesmí pokládat žádné kovové pĜedmČty.
XJe bezpodmíneþnČ nutné dodržovat bezpeþnostní pokyny výrobce baterie a
nabíjecí stanice.
UPOZORNċNÍ
07.13 CS
Baterie se smí dobíjet jen stejnosmČrným proudem. PĜípustná jsou nabíjení podle
normy DIN 41773 a DIN 41774.
12
Z
PĜi nabíjení stoupá teplota elektrolytu o cca 10 °C. S nabíjením by se proto mČlo
zaþít, až když je teplota elektrolytu nižší než 45 °C. Teplota elektrolytu pĜed
nabíjením baterie by mČla být nejménČ +10 °C, jinak nelze dosáhnout Ĝádného
nabití. PĜi teplotČ nižší než +10 °C probČhne nedostateþné nabití baterie pĜi
standardní technice nabíjení.
Nabíjení baterie
PĜedpoklady
– Teplota elektrolytu je min. 10 °C až max. 45 °C.
Z
Postup
• OtevĜete víko vany baterie, resp. kryt prostoru baterie a odejmČte je.
Odchylky viz návod k obsluze vozíku. Zátky zĤstávají na þláncích, resp. zavĜené.
• Baterii pĜipojte se správnou polaritou (pus na plus, resp. mínus na mínus)
k vypnutému nabíjecímu pĜístroji.
• ZapnČte nabíjecí pĜístroj.
Baterie se nabíjí.
Z
Nabíjení je považováno za ukonþené, jakmile zĤstanou hustota elektrolytu a napČtí
baterie po dobu 2 h konstantní.
Vyrovnávací nabíjení
Vyrovnávací nabíjení slouží k zajištČní životnosti baterie a zachování kapacity baterie
po hlubokých vybitích a opakovaných nedostateþných nabitích. Nabíjecí proud
vyrovnávacího nabíjení mĤže být max. 5 A/100 Ah jmen. kapacity.
Z
Vyrovnávací nabíjení provádČjte jednou týdnČ.
PrĤbČžné dobíjení
PrĤbČžné dobíjení baterie je þásteþné nabíjení, které prodlužuje dobu každodenního
použití baterie. PĜi prĤbČžném nabíjení se vyskytují vyšší prĤmČrné teploty, které
snižují životnost baterie.
PrĤbČžné dobíjení provádČjte teprve pĜi stavu vybití nižším než 60 %. Namísto
pravidelných prĤbČžných nabíjení používejte výmČnné baterie.
07.13 CS
Z
13
4.3
Údržba olovČných baterií s pancéĜovými deskami
4.3.1 Kvalita vody používané k doplnČní elektrolytu
Z
Kvalita vody používané k doplnČní elektrolytu musí odpovídat kvalitČ þištČné nebo
destilované vody. ýištČná voda mĤže být pĜipravena z vody z vodovodu destilací
nebo pomocí mČniþe iontĤ. Jako taková je pak vhodná k pĜípravČ elektrolytu.
4.3.2 DennČ
PrĤĜez þlánku baterie
ýlánek baterie - pohled shora
15
15
16
16
17
17
– Po každém vybití baterii nabijte.
– Po ukonþení nabíjení zkontrolujte stav elektrolytu všech þlánkĤ baterie, popĜ. jej
doplĖte:
Výška jmen. hladiny elektrolytu nesmí podkroþit znaþku „Min“ (16) a pĜekroþit
znaþku „Max“ (17).
07.13 CS
Z
– OtevĜete zátku (15).
– V pĜípadČ potĜeby doplĖte stav elektrolytu þištČnou vodou až po znaþku
„Max“ (17).
– UzavĜete zátku (15).
14
4.3.3 TýdnČ
– Provećte vizuální kontrolu pĜíp. zneþištČní nebo mechanických poškození po
každém nabití.
– U pravidelných nabíjení podle charakteristiky IU provećte vyrovnávací nabíjení.
4.3.4 MČsíþnČ
Z
– Ke konci nabíjení zmČĜte pĜi zapnutém nabíjecím pĜístroji napČtí všech þlánkĤ
baterie a zaznamenejte ho.
– Po ukonþení nabíjení zmČĜte u všech þlánkĤ hustotu a teplotu elektrolytu a
zaznamenejte ji.
– Výsledky mČĜení porovnejte s pĜedchozími výsledky.
Jsou-li odchylky od pĜedchozích mČĜení nebo rozdíly mezi jednotlivými þlánky pĜíliš
velké, kontaktujte zákaznický servis.
4.3.5 RoþnČ
NamČĜený izolaþní odpor baterie by nemČl podle DIN EN 50272-3 podkroþit
hodnotu 50 ȍ na každý Volt jmen. napČtí.
07.13 CS
Z
– ZmČĜte izolaþní odpor vozíku podle EN 1175-1.
– ZmČĜte izolaþní odpor baterie podle DIN EN 1987-1.
15
5
OlovČné baterie s uzavĜenými þlánky s pancéĜovými
deskami PzV a PzV-BS
5.1
Popis
Baterie PzV jsou uzavĜené baterie s pevnČ stanovenými elektrolyty, u kterých není po
celou dobu používání plnČní vodou pĜípustné. Jako zátky se používají pĜetlakové
ventily, které se pĜi otevĜení zniþí. Na uzavĜené baterie jsou bČhem jejich použití
kladeny stejné bezpeþnostní požadavky jako na baterie s kapalným elektrolytem. Jen
tak je možné zabránit úderu elektrickým proudem, výbuchu plynĤ vznikajících pĜi
nabíjení a v pĜípadČ zniþení nádob þlánkĤ i hrozícímu nebezpeþí poleptání
elektrolytem.
Z
U baterií PzV je plynování slabší, nicménČ ke tvorbČ výbušných plynĤ dochází.
Elektrolyt
Elektrolyt je kyselina sírová ve formČ gelu. Hustota elektrolytu není mČĜitelná.
Oznaþení
VysvČtlení
PzV
– OlovČné baterie s uzavĜenými pancéĜovými deskami
„Standard“ a elektrolytem ve formČ gelu
– ŠíĜka þlánku baterie: 198 mm
PzV-BS
– OlovČné baterie s uzavĜenými pancéĜovými deskami „British
Standard“ a elektrolytem ve formČ gelu
– ŠíĜka þlánku baterie: 158 mm
5.1.1 Jmenovitá data baterie
1.
Výrobek
Trakþní baterie
2.
Jmen. napČtí
2,0 V x poþet þlánkĤ
3.
Jmen. kapacita C5
viz typový štítek
4.
Vybíjecí proud
C5/5h
5.
Jmen. teplota
30 °C
Jmen. teplota
1
45 °C, nepĜípustná jako provozní teplota
6.
Jmen. hustota elektrolytu
NemČĜitelná
7.
Jmen. hladina elektrolytu
v systému
NemČĜitelná
07.13 CS
1. Vyšší teploty zkracují životnost baterie, nižší teploty snižují jejich provozní
kapacitu.
16
5.2
Provoz
5.2.1 Uvedení do provozu
Kontroly a þinnosti provádČné každý den pĜed uvedením do provozu
Postup
• Zkontrolujte bezvadný mechanický stav baterie.
• Zkontrolujte polaritu baterie (plus na plus a mínus na mínus) a spolehlivost
kontaktĤ pólových vodiþĤ baterie.
• Zkontrolujte pevné usazení šroubĤ pólĤ M10 pólových vodiþĤ a spojovacích þlenĤ,
popĜ. dotáhnČte utahovacím momentem 23 ±1 Nm.
• Nabijte baterii, Viz: "Nabíjení baterie" na stranČ 17.
Kontrola je ukonþena.
5.2.2 Vybití baterie
Z
Z
K dosažení optimální životnosti baterie se vyvarujte vybití baterie z více než 60 %
jmen. kapacity baterie.
Provozním vybitím z více než 80 % jmen. kapacity baterie se životnost baterie
podstatnČ snižuje. Vybité nebo þásteþnČ vybité baterie nabíjejte, resp. dobíjejte
okamžitČ a nenechávejte je ležet vybité, resp. þásteþnČ vybité.
5.2.3 Nabíjení baterie
VAROVÁNÍ!
07.13 CS
Nebezpeþí výbuchu v dĤsledkĤ plynĤ vznikajících bČhem nabíjení
PĜi nabíjení baterie vzniká smČs kyslíku a vodíku (tĜaskavý plyn). Plynování baterie
je chemická reakce. Vznikající smČs je vysoce explozívní a nesmí dojít k jejímu
vznícení.
XNabíjecí pĜístroj pĜipojujte k baterii, resp. odpojujte od baterie jen pĜi vypnutém
nabíjecím pĜístroji a vozíku.
XNabíjecí pĜístroj musí odpovídat napČtí, nabíjecí kapacitČ a technologii dané
baterie.
XPĜed nabíjením prohlédnČte všechny kabely a konektory, zda nejsou viditelnČ
poškozené.
XProstor, ve kterém je baterie nabíjena, musí být dostateþnČ odvČtráván.
XPovrch þlánkĤ baterie musí být bČhem nabíjení odkrytý, jen tak je zajištČno
dostateþné odvČtrávání - viz návod k použití vozíku, kap. D „Nabíjení baterie“.
XPĜi zacházení s bateriemi není dovoleno kouĜit a pracovat s otevĜeným ohnČm.
XV oblasti vozíku odstaveného k nabíjení baterie se do vzdálenosti min. 2000 mm
nesmí nacházet žádné hoĜlavé látky ani zdroje jiskĜení.
XProtipožární prostĜedky musí být vždy v pohotovosti.
XNa baterii se nesmí pokládat žádné kovové pĜedmČty.
XJe bezpodmíneþnČ nutné dodržovat bezpeþnostní pokyny výrobce baterie a
nabíjecí stanice.
17
UPOZORNċNÍ
07.13 CS
VČcné škody v dĤsledku nesprávného nabíjení baterie
Neodborné nabíjení baterie mĤže vést k pĜetížení elektrických vedení a kontaktĤ,
nepĜípustné tvorbČ plynĤ a úniku elektrolytu z þlánkĤ baterie.
XBaterii nabíjejte pouze stejnosmČrným proudem.
XVšechna nabíjení podle DIN 41773 jsou pĜípustná ve specifikaci schválené
výrobcem.
XBaterie pĜipojujte jen na nabíjecí pĜístroje, které jsou pro velikost a typ dané baterie
schválené.
XVhodnost nabíjecího pĜístroje nechte popĜípadČ posoudit zákaznickým servisem
výrobce.
XNepĜekraþujte hraniþní proudy podle DIN EN 50272-3 v oblasti plynování.
18
Nabíjení baterie
PĜedpoklady
– Teplota elektrolytu je mezi +15 °C a +35 °C.
Z
Postup
• OtevĜete víko vany baterie, resp. kryt prostoru baterie a odejmČte je.
• Baterii pĜipojte se správnou polaritou (pus na plus a mínus na mínus) k vypnutému
nabíjecímu pĜístroji.
• ZapnČte nabíjecí pĜístroj.
PĜi nabíjení stoupá teplota elektrolytu o cca 10 °C. Je-li teplota neustále vyšší než
40 °C nebo nižší než 15 °C, je tĜeba nastavit regulaci konstantního napČtí
nabíjecího pĜístroje nezávisle na teplotČ. Zde je nutné použít korekþní faktor s 0,004 V/Z na každý °C.
Baterie se nabíjí.
Z
Nabíjení je považováno za ukonþené, jakmile zĤstanou hustota elektrolytu a napČtí
baterie po dobu 2 h konstantní.
Vyrovnávací nabíjení
Vyrovnávací nabíjení slouží k zajištČní životnosti baterie a zachování kapacity baterie
po hlubokých vybitích a opakovaných nedostateþných nabitích.
Z
Vyrovnávací nabíjení provádČjte jednou týdnČ.
PrĤbČžné dobíjení
PrĤbČžné dobíjení baterie je þásteþné nabíjení, které prodlužuje dobu každodenního
použití baterie. PĜi prĤbČžném nabíjení se vyskytují vyšší prĤmČrné teploty, které
mohou snížit životnost baterie.
Z
U baterií PzV prĤbČžné dobíjení neprovádČjte.
07.13 CS
Z
PrĤbČžné dobíjení provádČjte teprve pĜi stavu vybití nižším než 50 %. Namísto
pravidelných prĤbČžných nabíjení používejte výmČnné baterie.
19
5.3
Z
Údržba olovČných baterií s uzavĜenými þlánky s pancéĜovými
deskami PzV a PzV-BS
NedoplĖujte vodou!
5.3.1 DennČ
– Po každém vybití baterii nabijte.
5.3.2 TýdnČ
– Provećte vizuální kontrolu pĜíp. zneþištČní a mechanických poškození.
5.3.3 ýtvrtroþnČ
Z
Z
– ZmČĜte celkové napČtí a zaznamenejte jej.
– ZmČĜte jednotlivá napČtí a zaznamenejte je.
– Výsledky mČĜení porovnejte s pĜedchozími výsledky.
MČĜení provádČjte po úplném nabití baterie a následném 5hodinovém klidovém
stavu vozíku.
Jsou-li odchylky od pĜedchozích mČĜení nebo rozdíly mezi jednotlivými þlánky pĜíliš
velké, kontaktujte zákaznický servis.
5.3.4 RoþnČ
NamČĜený izolaþní odpor baterie by nemČl podle DIN EN 50272-3 podkroþit
hodnotu 50 ȍ na každý Volt jmen. napČtí.
07.13 CS
Z
– ZmČĜte izolaþní odpor vozíku podle EN 1175-1.
– ZmČĜte izolaþní odpor baterie podle DIN EN 1987-1.
20
6
Systém doplĖování vody Aquamatik
6.1
Konstrukce systému doplĖování vody
18
19
20
>3m
21
22
23
+
Nádrž na vodu
ýerpací místo s kulovým uzávČrem
Indikátor prĤtoku
Uzavírací kohoutek
Uzavírací spojka
Uzavírací konektor k baterii
07.13 CS
18
19
20
21
22
23
-
21
6.2
Popis funkce
Systém doplĖování vody Aquamatik se používá k automatickému nastavení jmen.
hladiny elektrolytu u baterií pohonu vozíkĤ.
ýlánky baterie jsou vzájemnČ spojeny hadicemi a prostĜednictvím zásuvkové
pĜípojky jsou spojeny s dávkovaþem vody (napĜ. nádrž na vodu). Po otevĜení
uzavíracího kohoutku se þlánky baterie naplní vodou. Zátka systému Aquamatik
reguluje potĜebné množství vody a pĜi odpovídajícím tlaku vody na ventilu zajišĢuje
blokování pĜívodu vody a spolehlivé zavírání ventilu.
Zátkový systém disponuje optickým ukazatelem stavu, otvorem pro diagnostiku
k mČĜení teploty a hustoty elektrolytu a odplyĖovacím otvorem.
6.3
DoplĖování vodou
DoplĖování baterie vodou provádČjte pokud možno krátce pĜed ukonþením úplného
nabití baterie. Tím je zajištČno, že se doplnČné množství vody smíchá s elektrolytem.
6.4
Tlak vody
Systém doplĖování vody musí být provozován s tlakem vody ve vodních rozvodech
0,3 až 1,8 baru. Odchylky od pĜípustného rozsahu tlaku negativnČ ovlivĖují
bezpeþnou funkci systému.
UmístČní zásobní nádržky
UmístČní zásobní nádržky nad povrchem baterie musí být 3 - 18 m.
1 m odpovídá 0,1 baru.
Tlaková voda
07.13 CS
Nastavení tlakového redukþního ventilu je závislé na systému a musí být mezi 0,3 1,8 baru.
22
6.5
Doba plnČní
Doba plnČní baterie je závislá na hladinČ elektrolytu, okolní teplotČ a plnicím tlaku.
PlnČní se ukonþí automaticky. Po ukonþení plnČní je nutné odpojit pĜívod vody od
baterie.
6.6
Z
6.7
Kvalita vody
Kvalita vody používané k doplnČní elektrolytu musí odpovídat kvalitČ þištČné, resp.
destilované vody. ýištČná voda mĤže být pĜipravena z vody z vodovodu destilací
nebo pomocí mČniþe iontĤ. Jako taková je pak vhodná k pĜípravČ elektrolytu.
Hadicový systém baterie
Hadice spojující jednotlivé zátky jsou vedeny podél elektrického obvodu. Na
hadicovém systému nesmí být provádČny žádné úpravy.
6.8
Provozní teplota
Baterie s automatickým systémem doplĖování vody se smí skladovat pouze
v prostorách s teplotou > 0 °C, protože jinak hrozí nebezpeþí zamrznutí systému.
6.9
ýištČní
Systém zátek þistČte výhradnČ þištČnou vodou v souladu s DIN 43530-4. Zátky
nesmí pĜijít do styku s roztoky a mýdlem.
6.10 Pojízdný servisní vozík
07.13 CS
Pojízdný servisní vozík s þerpadlem a plnicí pistolí k plnČní jednotlivých þlánkĤ
baterie. Ponorné þerpadlo, uložené v zásobní nádrži, vytváĜí požadovaný plnicí tlak.
Mezi plošinou servisního vozíku a plochou, na které je umístČna baterie, nesmí být
žádný výškový rozdíl.
23
7
Cirkulace elektrolytu
7.1
Popis funkce
Pomocí pĜísunu vzduchu zajišĢuje cirkulace elektrolytu bČhem nabíjení promíchání
elektrolytu a zabraĖuje tak tvorbČ povlaku kyseliny, zkracuje dobu nabíjení (nabíjecí
faktor cca 1,07) a redukuje tvorbu plynu bČhem nabíjení. Nabíjecí pĜístroj musí být
schválený pro danou baterii a cirkulaci elektrolytu.
ýerpadlo zabudované v nabíjecím pĜístroji vytváĜí potĜebný stlaþený vzduch
pĜivádČný do bateriových þlánkĤ hadicovým systémem. Cirkulace elektrolytu probíhá
pĜes pĜivádČný vzduch a po celé délce elektrod se nastaví stejná hustota elektrolytu.
ýerpadlo
V pĜípadČ poruchy, napĜ. pĜi nechtČné aktivaci monitorování tlaku, zkontrolujte filtry a
pĜípadnČ je vymČĖte.
PĜipojení baterie
Na modulu þerpadla je namontována hadice, která je spoleþnČ s nabíjecím vedením
vedena z nabíjecího pĜístroje do nabíjecího konektoru. K baterii je veden vzduch
konektorem integrovaným do napojovací prĤchodky cirkulace elektrolytu. PĜi instalaci
dbejte velmi peþlivČ na to, aby se hadice nezalomila.
Modul monitorování tlaku
Na zaþátku nabíjení se aktivuje þerpadlo cirkulace elektrolytu. Modul monitorování
tlaku sleduje nárĤst tlaku bČhem nabíjení. ZajišĢuje, aby byl pĜi nabíjení pomocí
cirkulace elektrolytu k dispozici potĜebný stlaþený vzduch.
07.13 CS
V pĜípadČ závady se zobrazí vizuální hlášení o poruše nabíjecího pĜístroje. Níže jsou
uvedeny nČkteré pĜíklady poruch, resp. závad:
– ChybČjící spojení mezi vzduchovou spojkou baterie a cirkulaþním modulem (u
separátní spojky) nebo vadná vzduchová spojka
– NetČsná nebo vadná hadicová spojení na baterii
– ZneþištČný sací filtr
24
UPOZORNċNÍ
Jestliže se systém cirkulace elektrolytu nepoužívá, resp. nepoužívá pravidelnČ nebo
je-li baterie vystavena vČtším teplotním výkyvĤm, mĤže dojít ke zpČtnému toku
elektrolytu do hadicového systému.
XK pĜívodnímu vzduchovému vedení pĜipojte samostatný napojovací systém, napĜ. :
uzavírací spojku na stranČ baterie a prĤchozí spojku na stranČ pĜívodu vzduchu.
Schématické zobrazení
07.13 CS
Schématické zobrazení instalace cirkulace elektrolytu na baterii a pĜívodu vzduchu
prostĜednictvím nabíjecího pĜístroje.
25
8
ýištČní baterie
ýištČní baterie a vany baterie je nutné k:
– udržení potĜebné izolace mezi þlánky, proti zemi nebo cizím vodivým dílĤm,
– zamezení škodám zpĤsobeným korozí a bludnými proudy,
– zamezení zvýšení nebo nestejnomČrného samovybíjení jednotlivých þlánkĤ,
resp. blokĤ baterie zpĤsobeného bludnými proudy,
– zamezení vzniku jiskĜení zpĤsobeného bludnými proudy.
07.13 CS
PĜi þištČní baterie dbejte na toto:
– Místo pro þištČní baterie volte tak, aby voda z oplachování s pĜímČsí elektrolytu
tvoĜící se pĜi þištČní byla odvádČna do vhodného zaĜízení pro zpracování
odpadních vod.
– PĜi likvidaci použitého elektrolytu, resp. vody z oplachování postupujte podle
pĜedpisĤ k bezpeþnosti práce a prevenci úrazĤ a také podle vodohospodáĜských
pĜedpisĤ a pĜedpisĤ o odpadech.
– Noste ochranné brýle a ochranný odČv.
– Zátky þlánkĤ nesnímejte ani neotevírejte.
– Plastové díly baterie, zejména nádoby þlánkĤ, þistČte pouze vodou nebo utČrkami
namoþenými ve vodČ bez pĜísad.
– Po þištČní osušte povrch baterie vhodným prostĜedkem, napĜ. stlaþeným
vzduchem nebo hadĜíkem.
– Tekutiny, které pronikly do vany baterie, je tĜeba odsát a zlikvidovat podle
pĜíslušných výše uvedených pĜedpisĤ.
26
ýištČní baterie vysokotlakým þistiþem
PĜedpoklady
– Svorky þlánkĤ jsou pevnČ utažené, resp. pevnČ zastrþené.
– Zátky þlánkĤ jsou zavĜené.
Z
Z
Postup
• ěićte se návodem k použití daného vysokotlakého þistiþe.
• Nepoužívejte pĜísady þisticích prostĜedkĤ.
• U þisticího zaĜízení dodržujte povolené teplotní nastavení 140 °C.
Tím je zajištČno, aby ve vzdálenosti 30 cm od výstupní trysky nepĜekraþovala
teplota hodnotu 60 °C.
• Dodržujte maximální provozní tlak 50 barĤ.
• Dodržujte minimální vzdálenost 30 cm od povrchu baterie.
• Baterie otryskávejte velkoplošnČ, aby nedocházelo k lokálnímu pĜehĜátí.
Na jedno místo netryskejte déle než 3 s, aby nedošlo k pĜekroþení maximální
povrchové teploty baterie 60 °C.
• Po þištČní osušte povrch baterie vhodným prostĜedkem, napĜ. stlaþeným
vzduchem nebo hadĜíkem.
07.13 CS
Baterie je vyþištČná.
27
9
Skladování baterie
UPOZORNċNÍ
Baterie se nesmí skladovat déle než 3 mČsíce bez nabití, protože jinak není zaruþena
její trvalá funkþnost.
Pokud se baterie po delší dobu nepoužívá, je nutné ji skladovat nabitou na suchém
místČ s teplotami nad bodem mrazu. K zajištČní provozuschopnosti baterie lze zvolit
tyto zpĤsoby dobíjení:
– vyrovnávací nabíjení pro baterie PzS a PzB provádČné jednou mČsíþnČ,
resp. úplné nabití pro baterie PzV provádČné þtvrtletnČ.
– Udržovací nabíjení pĜi nabíjecím napČtí 2,23 V x poþet þlánkĤ baterie pro baterie
PzS´, PzM a PzB, resp. 2,25 V x poþet þlánkĤ pro baterie PzV.
Pokud se baterie po delší dobu ( > 3 mČsíce) nepoužívá, je nutné ji skladovat nabitou
pokud možno z 50 % na suchém, chladném místČ s teplotami nad bodem mrazu.
10
OdstranČní závad
Jsou-li na baterii nebo nabíjecím pĜístroji zjištČny závady, kontaktujte zákaznický
servis výrobce.
Z
11
PotĜebné þinnosti smí provádČt pouze personál zákaznického servisu výrobce
nebo autorizovaný servis povČĜený výrobcem.
Likvidace
Baterie oznaþené symbolem tĜí šipek, resp. symbolem pĜeškrtnuté
popelnice na koleþkách se nesmí dávat do komunálního odpadu.
07.13 CS
ZpĤsob zpČtného odbČru baterií a jejich recyklace je podle §8
(ZpČtný odbČr starých automobilových a prĤmyslových baterií)
nČmeckého zákona o bateriích (BattG) dohodnout s výrobcem.
28

Podobné dokumenty

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s Oznaþuje nebezpeþí. PĜi nedodržení tohoto pokynu mĤže dojít k lehkým až stĜednČ tČžkým zranČním. UPOZORNċNÍ Oznaþuje nebezpeþí škody na zboží. PĜi nedodržení tohoto pokynu mĤže dojít k hmotným škod...

Více

DFG/TFG 316-435

DFG/TFG 316-435 Typy vozíkĤ a jmenovitá nosnost ............................................................ Popis konstrukþních skupin a funkce ...................................................... Definice smČr...

Více

EKS 513 - 515 / EKX 410 - 515

EKS 513 - 515 / EKX 410 - 515 -XQJKHLQULFK$*)ULHGULFK(EHUW'DPP'+DPEXUJ 9êUREFHQHERMHKR]DVWRXSHQtY (+ 0RGHO

Více

DFG/TFG 316 / 320

DFG/TFG 316 / 320 Tento symbol je uveden pĜed bezpeþnostními pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k ohrožení osob.

Více

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 Bezpeþnostní pokyny pro provoz pozemních dopravních vozíkĤ ....... E 1 Popis obslužných a indikaþních prvkĤ ................................................ E 3 Uvedení vozíku do provozu .............

Více

DFG/TFG 316s-320s

DFG/TFG 316s-320s Bezpeþnostní pokyny pro provoz pozemních dopravních vozíkĤ ....... E 1 Popis obslužných a indikaþních prvkĤ ................................................ E 3 Obsluha zvedacího zaĜízení a naklápČ...

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze 2.4 – Instalace Ĝídicí jednotky ěídicí jednotku upevnČte zpĤsobem naznaþeným na obr.3: 01. OtevĜete skĜíĖ Ĝídicí jednotky uvolnČním pĜíslušných šroubĤ (obr. 3-A), 02. PĜipravte si vývody pro kabely...

Více