Guerrillový marketing firmy ale také života Zdeněk

Transkript

Guerrillový marketing firmy ale také života Zdeněk
Guerrillový marketing firmy ale také života
Zden k Šmerek
Tak jako každá firma má nastavený sv j marketing, tak by ho m l mít nastavený každý
lov k. Vysv tlím pro .
Marketingový plán používá v praxi cca 30% firem a poznáte je podle toho, že to jsou ty trvale
úsp šné firmy. Zbytek firem, a tak i onak "lítá za strany na stranu" s jediným cílem vyd lat peníze. A poznáte je podle toho, že nemají stálý zisk ani stálý r st.
Jednotliví lidé také používají "marketingový plán", bohužel však asi jen ve 5 - 15% p ípad
(podle zem a vzd lanosti), a op t je poznáte podle toho, že jsou úsp šní. Samoz ejm existují
také lidé kte í jej nepoužívají, poznáte je snadno, p estože tvrdí, jak jsou spokojení, tak
kritizují vše, od vlády po jakoukoliv p íležitost. Neboli slova jsou jiná než skute nost.
Náplní mé firmy je nastavení marketingu tak, aby se stabilizoval zisk, a postupn vzr stal
nejen zisk, ale také firma (osobnost) a to ješt p i snižování náklad . Jedná se o guerrillový
marketing. Jeho zakladatelem byl J.C.Levinson (já osobn ale vidím jako prvního guerrillu
Tomáše Ba u k jehož odkazu se hlásím, protože on více než kdokoliv jiný praktikoval
marketing života i firmy).
Te se ale podívejme jak podobný si je marketing života a marketing firmy pokud se jedná o
úsp šný guerrillový marketing (uvedu to na protikladu klasického marketingu).
Na rozdíl od klasického marketingu, který íká, že chceš-li usp t, musíš investovat peníze, já
íkám, že chceš-li usp t pak tvojí hlavní investicí je as, energie a p edstavivost.
tete dob e, jedná se o investici, které máme všichni stejn - as. Všichni máme 24 hodin
každý den. Všichni máme 1440 minut. Všichni máme p esn 86400 vte in. Je jen na nás jak s
nimi naložíme. M žeme jimi plýtvat nebo je m žeme investovat. Trávit je u nicne ešícího
seriálu asi není investice, ale trávit je t eba vzd láváním (v oboru který je nám blízký), to je
investice z nejlepších.
Pokud se dnes rozhodnu, že do p ti let budu vzd laný v medicín , stanou se dv v ci. Jednak
p estanu sledovat TV, internet apod. a sv j promrhaný as prom ním na nejlepší investici a
hlavn , za p t let se mne budou týkat nabídky práce v pro mne d íve nedostižném oboru.
Rozdíl který vznikne - za prvé ubude jednoho diváka u šílených zpráv a bezduchých seriál ,
zadruhé za p t let budu mít istou hlavu plnou v domostí a moje šance na úsp ch ve
spole nosti budou nes etn krát vyšší, zat etí od prvního dne roste a stabilizue se moje
sebev domí. A co chci? Chci po p ti letech vzpomínat na postavy ze seriál , které mi nic
nedaly, nebo d lat práci, která je mnohem lépe hodnocená než ta d ív jší? S v tší
perspektivou? Se zdravým sebev domím.
Nebo se nau každý den t i sloví ka n jakého jazyka. T i zvládneš jak nic, ale za rok umíš
1000 sloví ek a už se domluvíš, za p t let p i t ech sloví kách denn už m žeš za ít u it
ostatní.
Co jediné k tomu pot ebuješ? Energii a p edstavivost. Té máme všichni p esn tolik, kolik
chceme. Obojí lze navýšit tréninkem v extrémn krátkém ase (konkrétn v horizontu týdne
mohu navýšit jak energii tak p edstavivost). Jasn si p edstav co budeš za rok a hlavn ,
nezapome si p edstavit, jaké budeš mít za rok možnosti, ta cesta nekon í, ta jenom za íná.
Není náro ná, a tak jak se mnoho lidí nechává splavit ekou film a seriál , ty se m žeš
nechat nést ekou vzd lávání, obchodu, služeb. T žký je jen ten první krok (zp tn zjistíš, že
nebyl t žký ani ten první).
Co byste dnes um li kdybyste sv j as (minimáln dvacet minut denn ) investovali do sebe?
Kde jste cht li být p ed p ti lety? Investovali jste as do TV pr myslu nebo do sebe? A co
budou po vás vlastn kopírovat vaše d ti?
Tradi ní marketing je d sledný v pravidlech (i v trestání porušení pravidel), gmarketing je
spontánní a lehce pochopitelný, je snadno kopírovatelný, nenákladný, operativn jší a tím i
kompatibiln jší s firmou nebo životem.
Co si budem nalhávat, máme hlavu plnou "program " o kterých ani nevíme za jakých
podmínek vznikaly. Ale dodržujeme je. Naše maminky íkaly svou pravdu, kterou jim íkaly
jejich maminky. Ale za jakých podmínek vznikala ta pravidla? Úžasná v ta: Musíš být v i
svému muži poslušná a ob tavá. Nedávno jsem ji op t zaslechl. Jsme snad ve feudalismu?
Myslíte si, že silná osobnost chce vedle sebe pu ku? Nechce. Chce stejn silnou partnerku, ti
nejsiln jší se nebojí hledat ješt siln jšího partnera než jsou oni sami. Protože milují adrenalin
v podob výzvy. Já sám íkám, že moje partnerka musí být natolik silná a sob sta ná, že m že
kdykoliv odejít za lepším.
Jistoty jsou pro slabochy. Jediná jistota je stejn jen v tob . Zkus nad tou v tou zap emýšlet a
uvidíš, že cokoliv bylo, bylo v tob . Naopak, podívej se na lidi, co žijí ze sociálních dávek.
Zlomilo jim to nohy, je to jejich jediná jistota - jsou dole, se stejným potenciálem jaký mají ti
úsp šní - mají stejn asu, stejn energie, jen ta p edstavivost se zm nila na vidinu sociálních
dávek.
Spousta pravidel vznikla v podmínkách, kdy nebyly mobilní telefony, internet, možnosti
vzd lání. Ale dnes? Je d ležité dodržovat pravidla, která nikomu nepomáhají? Pro koho je to
d ležité?
Gmarketing je svou podstatou p edur en pro st ední, malé firmy (i když tu úžasnou metodu
používají hlavn velké firmy - pochopily to d ív, což jim pom že zvýšit jejich náskok), tedy i
pro jednotlivce a díky své nenákladovosti i pro každého z nás. Tradi ní marketing má v tšinu
pravidel použitelných až od investice 30000,- korun m sí n .
Gmarketing m žeš za ít provozovat ihned (existuje 100 guerrillových zbraní a 62 z nich t
nestojí nic navíc). Uv dom si, že v tšinu svých schopností v bec nepoužíváš (možná kv li
nepsaným pravidl m), ale ud laly by ti ze života úžasnou sestavu t ch nejlepších prožitk ,
partner , pocit , výnos .
Další rozdíl je v p ír stcích kvalitních p átel, zážitk (u firem zákazník ). Tradi ní marketing
íká, aby jste svou základnu rozr stali lineárn , guerrillový marketing íká aby to bylo
geometricky.
Tady se musím zastat fenoménu multilevelmarketingu - pravda s výhradou, a to výhradou
podmín nosti. V tšina MLM systém je založena na podmín ném prodeji, což popírá vlastní
funk nost pasívního p íjmu. Existuje ale n kolik systém , které se drží zásad originálního
systému (za který byli tv rci MLM navrženi na Nobelovu cenu za ekonomii).
Systém je spravedlivý zcela v souladu s tvou investicí podle guerrilla marketingu. Investuješ
as, energii a p edstavivost a výsledek je násobek velikosti t chto investic. Jakmile investuješ
jen peníze, je to pomalé nebo mínusové.
Existuje jedno velké tajemství pro guerrilla marketing funguje (a už firm nebo lov ku).
Funguje protože existuje jedno úžasné slovo - odevzdanost.
Co zp sobuje, že zahrada vzkvétá? Odevzdanost.
Co zp sobuje, že dodržením receptury získáš pochutinu? Odevzdanost.
A co zp sobuje, že funguje marketing jednotlivce nebo firmy? Odevzdanost.
P edchází jí studium možností/schopností jednotlivce nebo firmy, pak nastavení plánu ale
potom už následuje akce a s ní výsledky. Vždy lepší výsledky. Ten kdo vám nastaví plán, se
vám musí um t v novat. Musí tam být d v ra a p ichází i ta odevzdanost. Ale odevzdanost
sama sob .
V te že v souvislosti s plánem, výdaj není výdaj, ale investice. Jsme na za átku hry, kde
všichni jsou vít zové. Natrénujem vytrvalost, d v ryhodnost a d slednost. A jako bonus
p ichází úsp ch.
Ukázal jsem první ty i rozdíly pro guerrilla marketing je lepší a rychlejší variantou p i cest
k r stu osobnosti, v tšímu zisku i prosperity firmy.
Ale rozdíl je jen nápov da. Jako správný guerrillas i pro mne je jediným m ítkem výsledek.
A protože úsp šný m že být opravdu každý, rád vás uvítám na n kterém ze svých seminá .
Moje poslání je jasné, ud lat ze zájemce úsp šného lov ka. A to bez odkladu. Zd raz uji bez
odkladu.
Na záv r moje motto, je to citát od Cervantese:
Na hodinách asu je jediný údaj: TE . Po ulici POTOM, dojdeš k domu NIKDY.
P ál bych všem tená m aby toto heslo dokázali realizovat v osobním život .

Podobné dokumenty