2011/10

Transkript

2011/10
INZERCE / INFORMACE
18. středisko Junáka Žebětín vás zve
v sobotu 5. 11. 2011 na tradiční Drakiádu. Přihlásit se můžete od 13.30 do
13.45 hodin na louce nad ulicí Ostrovačickou. Start bude ve 14.00 hodin. Soutěžit budeme v kategoriích: drak nejdéle letící, největší, nejkrásnější, s nejdelším ocasem. Přednost mají draci vlastnoručně vyrobení.
Dědeček
Zveme Vás na herecký medailonek Václava Bauera, životní běh divadelní, filmové a rozhlasové umělecké činnosti
dlouholetého externího spolupracovníka Radia Proglas. Seznámení s jeho
vlastní autorskou prací nabídneme
v divadelní aktovce typu malých jevištních forem s názvem „Dědeček“. V závěru bude prostor pro otázky obecenstva. Spoluúčinkuje Zuzana Kučerová.
Představení se bude konat v neděli
16. října 2011 v 16 hodin v sále Katolického domu v Žebětíně. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zve výbor kultury
Ž E B Ě T Í N S K Ý
O B Č A S N Í K
Ř Í J E N
ŽEBĚTÍN ŽIJE
Drakiáda
ROČNÍK 21/2011
ČÍSLO 10
Našim dětem:
Nové předměty ve škole?
Zdá se, že ve škole máte nové předměty.
Nebo jsou to ty obvyklé, jenom se jim přeházely slabiky? Zkuste je seřadit správně!
KATETIMA MA
JAKÝ ZYKČES
KAPRUVO
LESNÁ CHOTĚVÝVA
DOVĚROPŘÍDA
VADEBNÍ VÝHUCHO
DAVĚTIVLAS
ANZYK GLICJAKÝ
Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky
* Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín
* adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno
* e-mail: [email protected] * informace k inzerci www.zebetin.cz
* redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová,
Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová
* grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský,
Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad
1400 ks * archiv, Ing. Kurt Barták, Hana Havlíčková, DiS., Václav
Kříž, Petra Malcovská, Pavel Nečas, Mgr. Petra Prokopová,
Mgr. Lenka Staníčková, Mgr. Adriana Jarkovská, Mgr. Martina
Petrželová * redakční uzávěrka 24. 9. 2011, vychází 1. 10. 2011
* o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada
* nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou
korekturou * registrováno MK ČR E 12121
www.zebetin.cz
Jednou z tradic, která u nás neumírá, ba naopak je stále oblíbená, je podzimní pouštění
draků. Je to zvyk spjatý zvláště z vesnickým
prostředím, jak nám krásně znázornil ve
svých malebných scenériích z Hrusic Josef Lada. Tento zvyk má však mnohem starší původ než v 19. století, v době narození a dětství Josefa Lady. Pouštění draků na celém
světě má původ v Číně, kde se podle písemných údajů sestrojovali první „draci“, napodobeniny ptáků, již v 5. století př. n. l.. Původně se vyráběli z bambusu a dřeva, po vynalezení papíru ve 2. stol. př. n. l. se začaly
kostry potahovat papírem. Bohatší zákazníci
papír nahrazovali tenkým hedvábím. Teprve
ve středověku a novověku se dostali draci
prostřednictvím holandských, portugalských
a anglických kupců z dálného Východu přes
arabské země do Evropy, kde se tato oblíbená kratochvíle větrného počasí drží dodnes.
Pokud byste si chtěli vyrobit vlastního draka,
tak vězte, že ideálním materiálem na kostru
draka je bambus. Jelikož v našich podmínkách ho na poli běžně nenasbíráte, můžete
jej vypreparovat ze starých násad koš`at, nebo zakoupit v zahradnických potřebách bambusové tyče či trubky a ty pak naštípat na lišty. Bambus lze nahradit i smrkovými lištami,
které jsou k mání v modelářských obchůdcích. Jako potahový materiál lze použít tenký papír, nebo mnohem nákladnější hedvábí.
Jako šňůra se používá rybářský vlasec s průměrem asi 0,5 mm. Na internetu i v knížkách
najdete návody na vytvoření draků, počínaje jednoduchými exempláři a konče náročnými konstrukcemi, které připomínají malé
rogalo. A pak už vesele vyběhnout na strniště a nechat opírat vítr do draka!
Zdroj: Wikipedia; J. Balej a kol., Postavte si
čínského draka. Praha 1998.
mč
www.zebetin.cz
[ OBSAH ]
1
2
3
4
5
5
6
7
7
7
8
8
9
9
9
9
9
10
10
11
11
12
13
14
14
15
15
15
15
[ ZE ŽIVOTA V OBCI ]
Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky
Mše v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně
Ze života v obci
Školství
Informace pro podnikatele – Jednotné kontaktní místo
Nové Poradenské centrum městské policie
Na slovíčko s …
Hluk škodí zdraví
PřijPte se bát
Koutek úsměvů
Program KMK na říjen
Cvoček v říjnu
Fandíme SK Žebětín
Akce Autodromu
Vítání občánků
Podzimní výstava
Zoo v říjnu
Neprodraží se Vám Vaše zapomnětlivost?
Město pro děti.cz na Brno nezapomíná
Festival Milujeme stromy přinese Duška i rekord
Sběratelské bleší trhy v Líšni
Fejeton: Trocha filosofie nikoho nezabije
Akce občanského sdružení Ženy 50
Centrum pro rodinu a sociální péči
Pomáháme žít naplno
Sběr žactva pro charitní šatník
Drakiáda
Dědeček
Našim dětem
Václavské hody 2011
Na devadesát krojovaných včetně dětí slavilo 24. 9. v Žebětíně Václavské hody. A`
již účastí v průvodu nebo tancem pod májí na náměstí, anebo na hodové zábavě
v sále Katolického domu. K dobré náladě přispělo nejen slunečné počasí, ale i tři
harmonikáři a dechová kapela Br`ovská šestka.
Václav Kříž
ŽIVOTNÍ
STYL
Polská návštěva na radnici
V září se v Brně uskutečnila konference o odpadech, na které byl představen projekt
kompostování, do něhož je naše městská část zapojena. Hosty z Poznaně informace
zaujala natolik, že se do Žebětína vypravili. Měli možnost shlédnout kompostéry
a kompostování v praxi a seznámit se s fungováním střediska separovaného odpadu.
Mše svaté
v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně
1. 11. (všech svatých) v 18 hodin
2. 11. (Dušičky)
v 18 hodin
www.zebetin.cz
2
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
3
[ ŠKOLSTVÍ ]
[ INFORMACE ]
Škola v přírodě „Kutiny 2011“
Informace pro podnikatele – Jednotné kontaktní místo
Na školu přírodě nejezdí žáci jen s létem
nadcházejícím, ale někdy se spolu s učiteli rozhodnou objevovat krásy léta babího. Tak tomu bylo i v případě žáků
a učitelů tříd 2.A, 2.B a 4.A. Od 19. do
23. září 2011 strávili všichni společně
několik pěkných dní ve středisku Kutiny na Tišnovsku. Nedočkavé děti se teprve na místě dozvěděly, že se mají vydat po stopách slavného lovce Pampaliniho, překonávat nastražené překážky, zvládat zadané úkoly a nakonec získat drahocenný diamant. Do Expedice
Od konce roku 2009 funguje na Živnostenském úřadě města Brna služba
pro podnikatele a zejména pro zájemce o vstup do podnikání pod názvem
Jednotné kontaktní místo (JKM). Cílem
JKM je usnadnit podnikatelům vstup
do podnikání na území ČR a v dalších
zemích Evropské unie, EHS (zahrnuje
Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarsku. Pomoc se zahájením podnikání
v uvedených zemích je poskytována
podnikatelům, kteří se chtějí v jiném
státě usadit – vyřídit si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění nebo do
těchto zemí poskytnout přeshraničně
službu. Tzv. přeshraniční poskytování
služeb souvisí s volným pohybem služeb; v jeho rámci může podnikatel na
základě oprávnění získaného v jednom
členském státě dočasně a příležitostně
poskytovat své služby i v jiném státě
bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění
k podnikání, nicméně při splnění jiných
podstatných formalit.
Poradenská činnost JKM je zaměřena
na zahájení podnikání na území ČR i na
základě jiného než živnostenského
oprávnění – např. činnost agentury prá-
Pampea II bylo zapojeno téměř 50 dětí,
které v osmi skupinách postupovaly po
vytyčené cestě směrem k vrcholu. Některé úkoly byly obtížnější, o to však
bylo větší úsilí všech dětí. Odměnou jim
pak bylo nakupování v Pampaliniho
bazaru, opékání špekáčků a závěrečné
vyhlášení výsledků expedice s udělováním diplomů. Všichni účastníci odjížděli domů spokojení a usměvaví. Cíle expedice bylo dosaženo. Podzimní škola
v přírodě v Kutinách se vydařila a líbila.
Martina Petrželová
Adaptační pobyt
Letos poprvé jsme se s našimi prvňáčky
vydali na třídenní adaptační pobyt,
kde jsme měli spoustu příležitostí
k stmelení nového kolektivu. Děti našly nové kamarády, poznaly lépe svou
paní učitelku a užily si spoustu zábavy.
4
STRANA
Také paní učitelky měly možnost vidět
děti jinak než ve škole, a všichni tak využili příležitosti ke vzájemnému poznání jeden druhého. Všem se nám to
moc líbilo a určitě pojedeme příště
znovu!
Lenka Staníčková
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
ce, zřízení nestátního zdravotnického
zařízení atd. JKM může v těchto případech zprostředkovat také předání žádosti o vyřízení potřebného podnikatelského oprávnění kompetentnímu
úřadu v ČR.
Klienti JKM mají největší zájem o informace týkající se podnikání v sousedních státech (zejména Rakousku,
Německu a Slovensku), a to především
v řemeslných činnostech (např. zednictví, zámečnictví, truhlářství), ale i v jiných druzích služeb (např. masérství,
kosmetické služby, tělovýchovné služby, péče o seniory, výuka jazyků).
Jednotné kontaktní místo
Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3 , 601 67 Brno
e-mail: [email protected], tel.: 542 173 344
Nové Poradenské centrum městské policie
Brněnská městská policie slavnostně
otevřela nové Poradenské centrum
v Křenové ulici. Pracoviště nabízí rozsáhlé spektrum poradenství v oblasti
prevence kriminality a pomoci obětem
trestné činnosti, zajištění bezpečí a majetku, orientaci v sociálních službách.
Slouží jako distribuční místo pro informační letáky, brožury a publikace vydané Městskou policií i dalšími subjekty.
Svou činnost zde mohou prezentovat
organizace zabývající se problematikou
prevence (BESIP, Bílý kruh bezpečí,
Sdružení obrany spotřebitelů, Hasičský
záchranný sbor). K dipozici jsou zde in-
formace o projektech realizovaných
Městskou policií Brno, je možno zde
kontaktovat Senior linku bezpečí (tel.:
541248844) a získat například informace o tzv. neobjednaných službách (ověřit si, zda není případná návštěva zástupců energetických společností, vodáren, České pošty ad. pokusem podvodníků dostat se do bytu). Součástí centra
je i „Knihovna bezpečí“, kterou mohou
využívat absolventi Senior akademie,
s publikacemi z psychologie, práva, sociologie i technických věd. Předností
centra je bezbariérový přístup, dlouhá
otevírací doba a možnost parkování.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
5
[ PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE ]
Na slovíčko s paní Bc. Alenou Procházkovou
Oběma se nám nechce
věřit, že od našeho posledního rozhovoru pro
občasník uplynulo pět
let! Tehdy jsme si ovšem povídali především o naší mateřské
škole, dnes mám za
úkol představit Vás jako naši zastupitelku. I když na školku
zákonitě dojde také... Začínám obvyklou otázkou: jak dlouho máte trvalé
bydliště v Žebětíně?
Od roku 2006, kdy jsme si tu s manželem
přistavěli byt v patře domku, který původně sloužil manželovi, profesí automechanikovi, pouze jako dílna. Předtím jsem
bydlela nedaleko, v Bystrci.
Prozra:te čtenářům něco za svého soukromí. Odkud pocházíte, školy, praxe,
rodina...
Narodila jsem se v Chrudimi, kde jsem
chodila na základní školu. Střední pedagogickou školu jsem absolvovala
v Litomyšli a na své první pracovní
místo jsem nastoupila do mateřské
školy ve svém rodišti. Další praxe už
byla v mateřských školách v Brně, od
roku 1986 až dodnes v Žebětíně. Jsem
vdaná, mám dva dospělé syny. První je
právník, druhý stavební inženýr. Ten je
momentálně daleko – pracuje na Novém Zélandu. Před pár lety jsem se stala opět tak trochu studentkou, absolvovala jsem studium na Pedagogické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ředitelkou naší mateřské školy
jsem od roku 2005.
K téhle náročné funkci Vám přibyla
ještě práce zastupitele...
Ano, už druhé volební období. Po založení místní organizace ODS v roce
2006 jsem byla vybrána na její kandidátku a zvolena do zastupitelstva. To
se opakovalo i v posledních volbách.
6
STRANA
Předpokládám, že Vaše práce v zastupitelstvu se týká především školství.
Ano, ale nejen jeho. Jsem místostarostkou pro oblast školství, zdravotnictví a sociální věci a také předsedkyní
výboru školství a sociální péče. To
představuje řadu úkolů, činností
a mnohá jednání.
Můžete alespoň některé z úkolů jmenovat?
Je to například kontrola činností školských zařízení a zájmových sdružení,
účast na kontrolních dnech výstavby
ZŠ Otevřená, spolupráce v oblasti plánování využití hřiště budoucí školy
i dětmi z MŠ, spolupráce se školami
a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území Brna aj. A v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví jde o spolupráci s občanskými sdruženími, včetně
agendy s přidělováním dotací, péči
o starší občany (výročí, gratulace, ale
i krizové situace), spolupráci s obvodní
lékařkou a další.
A te: prosím přece jen o pár informací z mateřské školy, kterou řídíte. Co je
nového, jak začal školní rok?
Přijali jsme 53 nových žáčků, žádostí
bylo téměř dvakrát tolik, ale vyhovět
všem nejde. Kapacita školy, čtyři oddělení po 28 dětech je plná, tedy 112 žáků. Situace by se přece jen měla zlepšit
od příštího září, kdy vznikne ještě jedna třída a počet dětí se bude moci zvýšit na 137. Současný počet osmi pedagogů se také navýší.
A na závěr obligátní otázka: jak trávíte volný čas, pokud nějaký máte?
Není ho moc, ve všední dny po práci
„odpočívám“ domácími pracemi, ale
o víkendech podnikáme často s manželem poznávací výlety za památkami
a přírodou. A jsem také docela pilná
čtenářka.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
[ OSTATNÍ ]
Takže čtete i náš občasník?
Samozřejmě, vždy` do něj i někdy přispíváme zprávičkami o školce. V posledních číslech mě pobavila dětská anketa,
bylo by zajímavé udělat podobnou
mezi dospělými obyvateli Žebětína.
Promyslíme to. Ale te: děkuji za rozhovor, přeji hodně úspěchů na pracovišti i v zastupitelstvu. A krásné zážitky na výletech!
F. Zacharník
Hluk škodí zdraví
Přibývá hlukové zátěže a současně
onemocnění ze stresu – vysoký tlak,
nervové poruchy, poruchy sluchu, nevýkonnost z nevyspání. Nejvíce bývají
postiženi lidé pracující s hlučnými stroji. Proto je třeba vybrat stroje málo
hlučné, nejlépe elektrické, pracovat
s nimi co nejméně a dodržovat vyhláš-
ku – hlučné práce provozovat jen mezi
10–14 hod., v neděli zachovávat klid.
Na noc zavírejme hlučné psy, protože
sousedé jdou ráno do práce nebo mohou být nemocní. Chraňme své zdraví
i životní prostředí naší obce.
Zdeněk Šustr, lékař
člen výboru školství a sociální péče
Přij?te se bát!
Všechny děti z Bystrce, Žebětína a okolí zveme na hrůzostrašnou Upíří stezku.
Čeká vás děsivá procházka setmělým
lesem, na níž vás k smrti vystraší příšery, přízraky a démoni. Na konci budou
ti nejodvážnější odměněni kouskem
z tajného pokladu starého upíra. Upíří
stezkou se vydáme v pátek 21. října od
18 hodin, start bude u dětského hřiště
na Štouračově ulici v Bystrci, GPS:
49 12'55.614"N, 16 31'4.662"E, ukončení u Eliotu. Koná se za každého počasí, funkční baterka nezbytná! Vhodné pro děti do 15 let, menší děti raději
v doprovodu rodičů. Akci pro vás připravil Klub rodičů při ZŠ Heyrovského
32 v Bystrci; podrobnosti najdete na
www.krap32.cz.
Koutek úsměvů
Nemocnice:
„Kýla jako hrom!
Co jste dělal člověče?“
„Chtěl jsem si zvednout
životní úroveň…"
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
7
[ KULTURA
ZÁBAVA
Program KMK na říjen
Setkání probíhá každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v tělocvičně Katolického domu (Křivánkovo nám 35, Žebětín).
13. 10. Podzimní koláž (s sebou vylisované listí, kůru)
20. 10. v 16 hodin přijede MATÝSEK - český výrobce bavlněného textilu
Klub maminek zve tak jako každý rok i letos na podzimní
procházku Žebětínem s lampionky nazvanou hrajeme si na
světlušky, sraz v pátek 4. 11. v 17.30 hodin před Katolickým
domem na Křivánkově náměstí. S sebou lampionek. Na závěr
čeká děti poklad. Na setkání se těší Krteček a Broučci. Za deštivého počasí akce odpadá!
Cvoček v říjnu
V polovině září proběhl zápis do zájmových kroužků pro děti i dospělé. Aktuální rozvrh kroužků je vyvěšen na stránkách
cvocek.navolno.cz – pokud máte ještě zájem o činnost v některém kroužku, kontaktujte přímo vedoucí a domluvte se,
třeba je ještě volné místo. Kroužky probíhají v klubovně na
Křivánkově náměstí 15, pokud není uvedeno jinak.
V říjnu nás čekají dvě akce pořádné v přírodě:
Kdo si hraje, nezlobí – velké rodinné setkání nejen pro účastníky našich táborů (letos jich bylo opět více než dvě stě), ale
i pro všechny další, kteří se rádi hýbou a dovádějí na čerstvém vzduchu. Hravé sportovní odpoledne bude probíhat
na oblíbené táborové louce Za Ohradou v sobotu 15. 10. od
15.00 hod. Spolupráce s firmami Odysea-hry a Cyklospeciality nám umožní vyzkoušet si, co bychom si jinde nevyzkoušeli, připravte si drobné na vstupné. Kromě jiného předpokládáme i udržování opékacího ohníčku (bude-li na to počasí –
drobné občerstvení zajištěno, chcete-li buřtíky, doneste si
vlastní) a rozdávání CD s fotkami z našich táborů (později bude možné po domluvě vyzvednutí i v klubovně).
V neděli 23. 10. se uskuteční tradiční Dýňování – začátek
u klubovny na Křivánkově náměstí 15 mezi 16.30 a 17.30
hod. Letos vyhlašujeme novinku – pokud už budete mít doma hotovou vlastnoručně vydlabanou dýni, přineste ji s sebou do Soutěže o nejkrásnější dýni (po předvedení si ji zase
můžete odnést). Jako každý rok i letos čeká na malé i velké
spousta úkolů, komu se podaří jich dost splnit, může se těšit
nejen na dýňové koláčky, ale i na závěrečnou pohádku a další překvapení.
Na našich stránkách už je rovněž přihláška na zimní lyžařský
pobyt v Čenkovicích.
Ivana Nanjo Kolaříková
tel.: 776 364 320, [email protected]
8
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
SPORT SPOLEČNOST ]
ŽIVOTNÍ
STYL
Fandíme SK Žebětín
Mladší přípravka
7. 10.
16.30
16. 10.
11.00
21. 10.
16.00
29. 10.
14.00
Muži A
8. 10.
15.00
16. 10.
15.00
22. 10.
14.30
29. 10.
14.00
Muži B
9. 10.
15.00
15. 10.
15.00
23. 10.
14.30
30. 10.
14.00
SK Žebětín
Starý Lískovec
SK Žebětín
Kohoutovice
Svratka
SK Žebětín
ČAFC
SK Žebětín
SK Žebětín
Jaroslavice
SK Žebětín
Horní Kounice
Únanov
SK Žebětín
Zastávka
SK Žebětín
SK Žebětín B
Řečkovice B
SK Žebětín B
Svratka B
Lokomotiva B
SK Žebětín B
Jundrov
SK Žebětín B
Akce Automotodromu
9. 10. Mimořádný termín volných jízd pro motorkáře
15. 10. Invicta Epilog
16. 10. Brno Circuit Inline 2011 – maraton na inline bruslích,
vytrvalostní závod na in-line bruslích
Vítání občánků
Zveme Vás na podzimní vítání občánků, které je plánováno na
druhou listopadovou neděli. Abychom Vám mohli pozvánku
zaslat, musíte o ni projevit zájem. Jak? Dostavit se s rodnými listem dítěte na Oddělení sociální péče ÚMČ Brno-Žebětín v pondělí nebo ve středu (8–17 hod.), nejpozději do 21. 10. 2011.
Podzimní výstava
ovoce, zeleniny, květin, dušičkových vazeb atd. se uskuteční
v Katolickém domě v sobotu 22. 10. od 14 do 18 hod. a v neKlub důchodů Žebětín
děli 23. 10. od 10 do 17 hod..
Zoo v říjnu
Halloweenská zoo, 22. 10. 2011, 13–16 hodin
Soutěžní „helloweenská stezka po zoo“ a dlabání dýní.
Díla budou použita na výzdobu areálu zoo.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
9
[ INFORMACE ]
[ POZVÁNKA ]
Neprodraží se Vám Vaše zapomětlivost?
Festival Milujeme stromy přinese Duška i rekord
V září začal správce daně vyměřovat nedoplatky na místním poplatku za letošní rok spolu s navýšením za nedodržení
lhůty splatnosti, které dle zákona
o místních poplatcích může činit až trojnásobek nedoplatku. Důrazně doporučujeme všem, kterým bylo vyměřeno,
aby uhradili celou vyměřenou částku,
včetně navýšení. Neučiní-li tak, jejich
nedoplatek se tak po uplynutí náhradní lhůty splatnosti stanovené v rozhodnutí stává bez dalšího vymahatelným.
Další „novinkou“ pro dlužníky může
být i způsob vyměření. Správci daně
umožnila novela zákona o místních poplatcích vyměřit také hromadným předpisným seznamem, který se doručuje
veřejnou vyhláškou, nikoli tedy adresně
každému do „jeho“ schránky, kde bydlí. Dlužník se tak může dozvědět o probíhajícím vymáhacím řízení až ve chvíli,
kdy má zablokovaný účet nebo když
mu srazí zaměstnavatel částku ze mzdy,
příp. když přijde kromě částky odpovídající dluhu také o úroky ze stavebního
spoření, nebo když dostane nižší dů-
• Od 20. do 28. října pořádá Nadace
Partnerství v Brně festival Milujeme
stromy věnovaný tématu stromů.
• Připraven je devítidenní program
plný divadla, hudby, pohybu, kreativity, poznání a také vyhlášení výsledků ankety Strom roku 2011.
• Festival 28. října zakončí pokus o český rekord v sázení stromů.
Ve dnech 20. až 28. října Brno ožije
stromy. Nadace Partnerství spolu s dalšími 25 brněnskými organizacemi totiž
pořádá jedinečný festival Milujeme
chod a v neposlední řadě, když ho navštíví soudní vykonavatel za účelem
prodeje movitých či nemovitých věcí
dlužníka. Dlužníkovo opomenutí se tak
může řádně prodražit a vyměřené navýšení nemusí být nakonec ta „nejbolavější“ sankce, která je spojena s nesplněním jeho poplatkové povinnosti.
Vymáhacímu řízení se vyhnete bezodkladnou úhradou Vašich nedoplatků na
účet č. 156304/5400, variabilní symbol –
Vaše rodné číslo. Platit můžete mj.
i v hotovosti na pokladně Šumavská 33,
9. patro (po, st: 8.00–12.00 a 13.00–17.00
hodin; út: 8.00–12.00 a 13.00–14.30, čt:
8.00–12.00 a 13.00–14.00, pá: 8.00–12.00).
Nová právní úprava již neumožňuje
správcům poplatku prominout nebo
snížit nedoplatek na základě žádosti
poplatníka. Není tudíž možné o případné žádosti rozhodnout, nebo` je tato
posuzována jako nepřípustné podání.
Odbor životního prostředí Magistrátu
města Brna, odd. správy poplatku
za komunální odpad, Šumavská 33,
budova A, 9. patro
Město pro děti.cz na Brno nezapomíná!
Jste z Brna a váháte, kam vyrazit s dětmi za zábavou? Nevíte, kterou knihu,
CD či DVD vašim ratolestem koupit či
jakou společenskou hru si s nimi zahrát? Pak určitě nahlédněte na webové
stránky www.mestoprodeti.cz! Web
byl zřízen za účelem co nejkomplexnějšího zmapování české kultury, aktivit
a zábavy pro děti ve věku od 3 do
15 let. Jednotlivé rubriky webu představují ucelený přehled filmových pre-
10 S T R A N A
miér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích
a muzeích, knižních a herních aktualit.
Je doplněn o nezávislé recenze a články, které vám pomohou lépe se zorientovat v nepřeberném množství akcí
a titulů. Web Město pro děti.cz pro vás
denně aktualizuje tým profesionálních
redaktorů s bohatými zkušenostmi
v oblasti kultury v České republice.
www.mestoprodeti.cz
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
stromy plný divadla, hudby, tvůrčích
dílen, seminářů, přednášek, výstav, komentovaných prohlídek parků a dalších akcí spojených se stromy. Návštěvníci festivalu se mimo jiné mohou těšit
na improvizaci Jaroslava Duška s Vizitou, vyhlášení vítěze ankety Strom roku 2011, Stromové odpoledne v Lužánkách, benefiční bazárek šperků
i celorepublikový rekord v sázení stromů. Výtěžek festivalu bude věnován
na výsadbu a ochranu stromů v ČR.
www.stromzivota.cz
Sběratelské bleší trhy v Líšni
Dovolujeme si Vás pozvat na nedělní sběratelské bleší trhy (buzry) v Líšni. PřijPte
prodat, koupit či vyměnit předměty všech
sběratelských oborů od 7 do 11 hodin ráno ve dnech 9. 10., 13. 11., 11. 12. 2011
do sálu Dělňáku v Brně-Líšni, Klajdovská
28. Pokud to půjde budou trhy pravidelně každou druhou neděli v měsíci.
Staré pohlednice, dekorace, starožitnosti,
numismatika, militaria, staré hračky, panenky, rádia, platidla, bankovky, zlaté mince, filatelie, známky, sklo, porcelán, rámy,
výtvarné umění, odznaky, pivní lahve, modely, repliky, kalendáříky, fosilie, magnetofony, gramodesky, gramofony, náboženské předměty, nábytek, sošky, náhradní díly, motorky, bicykly, plakáty, sportovní sbírky, vstupenky, svaté obrázky, pohlednice,
fotografie, odznaky, řády, vyznamenání,
knoflíky, telefonní karty, staré knihy, literatura, časopisy, medaile, nášivky, samolepky, fotoaparáty, obrazy, hodiny, hračky,
kinder vajíčka, vlajky a vlaječky, vláčky, autíčka, figurky, autogramy, kuriozity a jiné.
www.vetesnictvi.info/brno.php
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
11
[ FEJETON ]
Trocha filozofie nikoho nezabije...
Pravda, Jiří Suchý to zpívá o poezii, ale
já věřím, že ani filozofické pojednání,
o kterém bude řeč, nezabíjí. Poslal mi
ho z Kanady jeden dobrý přítel, ale
zřejmě pochází z naší otčiny a někteří
jste ho třeba dostali už dávno přede
mnou. (Já právě dnes od jednoho pilného žebětínského spoluobčana.)
Stejně vám ty filozofické myšlenky
zkráceně ocituji, protože mi připadají
docela moudré. Ale ještě více proto,
abych vám něco sdělil o onom příteli,
se kterým si čile píšu od doby, kdy odjel za moře.
Tenhle pan docent, odborník na film,
divadlo a kumšt vůbec se před třemi
lety odstěhoval se do Vancouveru za
svými blízkými. Hned tam začal navštěvovat, jako nejstarší žák, jazykový
kurz, aby se ještě více zdokonalil, dál
hraje tenis a stal se brzy přeborníkem
Ontaria ve své věkové kategorii, spolupracuje s českým ochotnickým souborem a dopisuje do krajanských tiskovin. Píše nám, starým kamarádům často, protože se zajímá o kulturu a sport
ve staré vlasti. A tuhle mi poslal tenhle
filozofický traktát:
Jistý profesor filozofie přišel do třídy,
vzal nádobu a naplnil ji po okraj kameny. Zeptal se studentů, zda je nádoba plná. Když souhlasili, vzal krabičku s menšími kamínky, vysypal je do
nádoby s kameny, zatřepal s ní a kamínky si našly místo mezi těmi velkými. Opět se zeptal, zda studenti soudí,
že je nádoba plná. Když opět souhlasili, vzal krabičku s velmi jemným pískem, nasypal ho do nádoby a písek vyplnil poslední mezery mezi velkými
a malými kameny. TeB teprve vypadala nádoba opravdu plná. Pan profesor
pokračoval sdělením, že život je něco
jako ta použitá nádoba. Kameny znázorňují ty nejdůležitější životní věci, jako je rodina, partner, zdraví, děti, tedy
vše nejpodstatnější. Kamínky předsta-
12 S T R A N A
vují ostatní, méně důležité záležitosti,
jako je zaměstnání, dům, majetek
apod. A písek je vše ostatní, drobnosti,
které v životě přicházejí a odcházejí,
materiální věci, pomíjející maličkosti.
Když dáte písek do nádoby jako první,
nezůstane místo pro kameny. Proto
bychom neměli v životě věnovat veškerou energii na drobnosti, věci ryze
materiální, ale upřednostňovat to, co
je opravdu pro život důležité, tedy ony
základní „kameny“, dokončil studentům výklad onen moudrý filozof...
Tak to by mohl být konec, jenže není. Také proto, že chci ještě pokračovat o Zdenkovi, tak se náš přítel jmenuje. Píšu náš, protože nás bylo víc,
kdo jsme se pravidelně v jedné hospůdce scházeli a scházíme dál, i bez
pana docenta. Sešlost je to zajímavá,
složená z lidí, kteří se celý život pohybovali v různých sférách umění,
především divadla, filmu, televize či
literatury. Z toho už vyplývá, o čem
se zpravidla mluvívá. Ale dojde taky
na politiku i sport. Dáváme si někdo
kofolu, někdo jedno, dvě piva. A teP
se dá dobře dokončit onen filozofický traktát.
Jeden ze studentů se totiž zeptal přednášejícího profesora, zda myslí, že je
nádoba po předvedeném experimentu
zcela plná. Když ten odvětil, že ano, vzal
provokující student půllitr piva a vlil ho
do nádoby. A to se tam skutečně vešlo!
Z toho plyne jedno poučení: Na pivo se
vždycky místo najde!!!
Uznejte, že tahle pointa docela hezky
zlehčila vážné filozofické mudrování,
které by jí mohlo už opravdu končit.
Jenže já mám v zásobě ještě jednu
pointu, která se váže k našemu příteli. Věřte-nevěřte, ale on se za moře
odstěhoval krátce po svých osmdesátých! narozeninách, takže už tři roky
provozuje v Kanadě všechny výše
zmíněné aktivity, poznává nádhernou
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
[ POZVÁNKA ]
přírodu nové vlasti, těší se z úspěchů
svých blízkých, prostě žije dál na plný
plyn. Není to potěšující příklad pro
nás, starší a staré, že nikdy není pozdě,
nikdy není třeba házet flintu do žita?
Že život nekončí odchodem do důcho-
du? Tohle závěrečné filozoficko-optimistické polínko jsem si dovolil přiložit
já sám s nadějí, že vás dnešní vážně-nevážné filozofování opravdu nezabije.
A co tě nezabije, to tě posílí, říkává se
přece...
F. Zacharník
Akce občanského sdružení Ženy50
Přednášky na Anenské 10, čtvrtky
17.30–19.30 hod., vstupné 80 Kč/členky
60 Kč, není potřeba se hlásit předem
6. října 2011
Umím nakládat se svými penězi?
(Gabriela Linhartová)
Co je to finanční gramotnost a inteligence, jak zacházet se svými penězi,
čemu věřit, jak se nesmyslně nezadlužit atd.
13. října 2011
Jak na nemoci a jiné bezmoci
(JUDr. Monika Dostálová)
Medicína klasická nebo čínská? Homeopatie, ajurvéda, akupresura nebo
akupunktura? Lékař nebo léčitel? Medikace nebo meditace? PřijPte si vyměnit zkušenosti, názory, získat nové informace, podněty k zamyšlení.
20. října 2011
Umění čínských zahrad v dnešní moderní Číně (Ing. Eva Homolová)
Umění krajinomalby, krajinářská poezie versus největší technické divy, ale
především návštěva „HOR A ŘEK“
v klasické čínské zahradě.
SPORT (je potřeba se hlásit předem,
[email protected], 728 740 449)
22. října 2011, 9.30–11.30 hod.
Návštěvní dopoledne v AC Fitness
(PaedDr. Hana Toufarová)
Průřez aktivit fitness centra vhodných
pro ženy 50+. Průvodkyní nám bude
paní Hana Toufarová. Seznámí nás na-
př. s Flexi-barem (proti bolesti zad),
zmírní náš strach z posilovny ukázkou
komplexního posilování, aby tělo
správně fungovalo. Neopomene ani
důležitost relaxace a další.
Cena: 150 Kč / členky 130 Kč
Fotosoutěž Úhel pohledu
V září 2011 vyhlásilo sdružení Ženy50
ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé
město MMB a pod záštitou starosty
MČ Brno-střed pana Mgr. Libora Š`ástky 4. ročník fotosoutěže Úhel pohledu, která má za cíl zviditelnit ženy ve
věku 50+.
Soutěžit je možné ve dvou kategoriích:
Kategorie A: mohou se zúčastnit osoby bez omezení věku, profese, pohlaví. V této kategorii musí fotografie zachycovat ženy 50+ v situacích, jež vyjadřují jejich aktivní přístup k životu
i chvilky odpočinku a snění (zábava,
sport, volný čas, zdraví, vzdělávání,
umění a kultura...).
Kategorie B: Autorkami fotografií mohou být pouze ženy ve věku 50+. Téma
není omezeno.
Uzávěrka fotosoutěže je 30. března
2012. Bližší informace a přihláška jsou
na webu sdružení www.zeny50.cz. Do
15. října 2011 probíhá v URBAN CENTRU
výstava nejlepších snímků z prvních
dvou ročníků.
Informace: www.zeny50.cz,
[email protected], tel.: 728 740 449
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
13
[ INFORMACE ]
Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP)
Centrum pro rodinu a sociální péči Vás
zve na kurzy angličtiny a němčiny. Kurzy jsou děleny dle pokročilosti na několik skupin a jsou určeny každému,
kdo chce komunikovat v cizím jazyce,
vyhovuje mu menší kolektiv účastníků,
poklidnější tempo bez tlaku na výkon
a pohodová atmosféra. K výuce se nepoužívá žádná učebnice, pouze materiály, které každý obdrží od lektorky,
takže odpadají další výdaje za drahé
učebnice. Kurzy jsou vedeny co nepraktičtěji, s cílem naučit klienty rozumět a reagovat, bez ohledu na míru jejich jazykové pokročilosti. Po domluvě
je možno navštívit ukázkovou lekci
zdarma.
Předporodní pobytový kurz čekáme
miminko je určen párům, které čekají
narození miminka od konce listopadu
2011 do konce února 2012. Místo konání: Tři Studně, hotel u Loubů, plná
penze, pokoj s vlastním sociálním zařízením a TV. Termín konání: 13.–16. 10.
2011. Kompletní příprava na porod
a pobyt v porodnici, včetně tištěných
materiálů a instruktážního DVD o kojení, nácvik technik k zmírnění bolestí
a usnadnění porodu apod. Plavání
a cvičení vedené fyzioterapeutkou, fitness centrum a volejbalové hřiště, čas
k procházkám a relaxaci.
Zveme maminky miminek na cvičení
a masáže kojenců (v 5 lekcích, pro děti
2–5 měsíců), volné termíny 10. 10.–7.
11. 2011 a 14. 11.–12. 12. 2011, a na
cvičení po porodu pro maminky s malými dětmi v termínu 19. 9. 2011–30. 1.
2012, vždy pondělí 12.30–13.30.
Hravá a tvořivá dopoledne pro děti od
1,5 do 4 let a pro jejich zvídavé rodiče
i prarodiče, zkrátka pro celou rodinu.
Co vše se může stát hračkou. Zásoba
her a nápadů. Praktické ukázky, jak
zabavit dítě kdekoliv a kdykoliv. Dne
8. 10. od 9.30–12.30 hodin.
Více informací ke všem akcím osobně
na recepci CRSP, Josefská 1,
na stránkách www.crsp.cz nebo
telefonicky na 542 217 464
Pomáháme žít naplno
Nová služba FILIP Osobní asistence
umožňuje lidem se zdravotním postižením prožívat plnohodnotný život.
Nepostradatelná služba
Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Brno pro lidi se zdravotním postižením z města Brna. Cílem je
zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v domácím nebo
společenském prostředí, aby mohli žít
běžným způsobem života. Služba je poskytována dětem od sedmi let, dospělým a seniorům do 80 let. Osobní asistenti pomáhají zejména při zvládání sebeobsluhy, při osobní hygieně, při zajištění stravy a údržbě domácnosti. Dále
doprovázejí k lékaři, na úřady a další
14 S T R A N A
instituce, do škol, zaměstnání, na kulturní a volnočasové aktivity. Zajiš`ují také podporu pečující rodině a poskytují
základní sociální poradenství.
Služba osobní asistence co nejvíce
podporuje a rozvíjí schopnosti klientů.
To znamená, že asistenti sice pomáhají klientům, ale ne tak, že by dělali vše
za ně. Naopak se snaží vést je k co největší samostatnosti a podněcovat je
k aktivitě a vlastnímu rozhodování
o průběhu osobní asistence.
Zájemci o službu Osobní asistence
mohou získat informace na webu
www.brno.charita.cz nebo na telefonním čísle 736 522 882. Tam tazatelům zároveň zodpoví všechny dotazy a poskytnou informace o možnostech služby.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
15