file Marketingový plán

Transkript

file Marketingový plán
FM GROUP
Marketingový plán
p r ůvo d ce
n a
V Í T E J T E
MAG N Ó L I Í
ce s tě
V
k
N A Š I C H
O R C H I D E J Í
ú s p ě c h u
K L U B E C H
H V Ě Z D
2014
M
Obsah
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Klíč k úspěchu
Klíč k úspěchu
03
Než začnete pracovat – slovník
04
Přímý prodej a síťový – víceúrovňový marketing/MLM
10
Vy a MLM, Vy a FM GROUP
11
O Marketingovém plánu12
Úrovně efektivity a pravidla kvalifikace
13
Vaše cesta k úspěchu
16
I. Marketingový plán – pravidla výpočtu Provizí v Klubu Magnólií
19
II. Marketingový plán – pravidla výpočtu Provizí v Klubu Orchidejí 24
III. Marketingový plán – pravidla výpočtu Provizí v Klubu Hvězd
37
Cvičení
46
V FM GROUP věříme, že práce může být potěšením, a to takovým, o
které se můžeme podělit s ostatními. Čím více se o něj dělíme, tím více
na oplátku dostáváme. Proto se zásady, podle kterých funguje naše firma, zakládají na systému síťového marketingu. Nyní chceme sdílet tyto
zásady s Vámi.
Materiál, který máte nyní před sebou, je podrobně propracovaná cesta
kariéry v FM GROUP. Detailně jsme v něm představili další Úrovně efektivity spolu s ukázkovými Provizemi. Náš Marketingový plán byl zpracován
s představou dlouhodobé spolupráce. Je vícestupňový a propracovaný,
díky čemuž skvěle motivuje ke stabilní práci. Vytváří možnosti dosažení
uspokojujících příjmů již od prvních měsíců činnosti. Odměňuje nejen
za prodejní výsledky, ale také za profesionální řízení Prodejních skupin.
Seznamte se se všemi možnostmi a vyberte si pro sebe nejoptimálnější
variantu.
V případě dotazů nebo pochybností můžete vždy využít podpory našeho Prodejního oddělení a společně s trenérem vypracovat profesionální
plán činnosti.
Pomozte nám pomáhat druhým!
NA DACE
www.golden-tulip.com
Přejeme Vám mnoho úspěchů,
Artur Trawiński
03
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Předtím, než začnete pracovat
– slovník
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Hvězda – Úroveň efektivity ve III. Marketingovém plánu: Jaspisová hvězda,
Ametystová hvězda, Malachitová hvězda, Nefritová hvězda, Onyxová hvězda.
Katalog – prezentace Produktů FM GROUP spolu s uvedením jejich Katalogových cen.
V případě, že teprve začínáte své dobrodružství s MLM, určité pojmy pro Vás
mohou být cizí a nesrozumitelné. Proto jsme pro Vás připravili malý slovník, ve
kterém vysvětlujeme pojmy, použité v Marketingovém plánu. Seznamte se s
nimi a pokuste se si je zapamatovat. Při pročítání Marketingového plánu se k
nim můžete vždy vrátit a připomenout si jejich význam.
Lídr – Obchodní partner, spolupracující s Family Members Bohemia nebo Pobočkou v souladu s Řádem a pravidly Etického kodexu firmy, vedoucí Prodejní
skupiny a rozvíjející svoji činnost na základě Marketingového plánu.
Základ – minimální počet Větví ve Struktuře, které dosáhly stanovené Úrovně
efektivity v Klubu Orchidejí (v souladu s Pravidlem větve). Základ se skládá ze
stanovené konfigurace Větví, jejichž počet a Úroveň efektivity Vás kvalifikují do
Klubu Hvězd.
Magnólie – míra efektivity v I. Marketingovém plánu: Magnólie, Stříbrná
magnólie, Zlatá magnólie.
Katalogová cena – cena stanovená a vyhlášená prostřednictvím Family Members Bohemia nebo Pobočky v Katalogu Produktů FM GROUP, za kterou tento
subjekt prodává Produkty FM GROUP bez ohledu na zahrnutí případných akcí
nebo slev.
Cena Obchodního partnera (Partnerská cena) – jedná se o Katalogovou cenu,
sníženou o případné slevy, stanovenou a sdělenou Obchodním partnerům
prostřednictvím Family Members Bohemia nebo Pobočky FM GROUP, za jakou
Obchodní partner nakupuje Produkty FM GROUP od Family Members Bohemia
nebo Pobočky; výše případných aktuálních slev z Katalogových cen je uvedena na
internetové stránce Family Members Bohemia nebo Pobočky nebo je Obchodním
partnerům sdělena jiným dohodnutým způsobem.
Globální bodový obrat – součet Osobních bodů, shromážděných všemi Obchodními partnery, ve všech Pobočkách na světě.
Prodejní skupina (Skupina, Struktura) – skupina Obchodních partnerů,
vytvářená prostřednictvím doporučení tak, že daný Obchodní partner (Sponzor)
sponzoruje dalšího Obchodního partnera, který sponzoruje další Obchodní
partnery atd.
04
M
Linie – číslo určující pozici Obchodního partnera ve Struktuře vůči jeho Sponzorovi. Například: osoba, pro kterou jste Sponzor, se nachází ve Vaší první Linii.
Měsíc – kalendářní měsíc, pokud je poslední den měsíce neděle nebo jiný zákonem stanovený den pracovního klidu, potom Měsíc končí dnem určeným prostřednictvím Family Members Bohemia nebo Pobočky tak, aby se nejpozději 7 dnů před
tímto datem mohli Obchodní partneři seznámit s touto informací.
MLM – multi-level marketing, síťový marketing, víceúrovňový marketing.
Systém reklamy a prodeje produktů či služeb, založený na řadě spotřebitelských
doporučení, vytváření a řízení víceúrovňových Prodejních skupin. Je založen na
přímém prodeji, nicméně Obchodní partneři působící v systému MLM mohou
získávat dodatečné výnosy za obrat osob, které pozvali ke spolupráci.
Nové větve – Větve, které vznikly po 30. dubnu 2013 nebo Větve, které dosud
nedosáhly Úrovně efektivity vyšší než 9%.
Dodatkové číslo – jedinečné Číslo Obchodního partnera, skládající se z řady čísel
nebo řady čísel a písmen, které získává Lídr na základě Marketingového plánu. V
závislosti na dosažené Úrovni efektivity získává Obchodní partner oprávnění působit
s dalšími Dodatkovými čísly (vlastním jménem a na vlastní účet). Tato Čísla mohou
být sponzorována na libovolném místě, určeném Obchodním partnerem (v rámci
jeho Struktury). Obchodní partneři na Úrovni efektivity 15%, 18%, 21%, Perlové orchideje a Amarantové orchideje mají nárok na jedno Dodatkové číslo (jednorázově
za každou dosaženou Úroveň efektivity). Zlatá orchidej má právo na dvě, zatímco
Diamantová orchidej až na tři Dodatková čísla, udělovaná jednorázově za dosažení
dané Úrovně efektivity.
05
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Číslo Obchodního partnera (Číslo) – jedinečné Číslo, skládající se z řady
čísel nebo řady čísel a písmen, přidělené Obchodnímu partnerovi při uzavření
Smlouvy s Family Members Bohemia nebo Pobočkou.
Větev – skupina Obchodních partnerů v rámci Prodejní skupiny, začínající u
Obchodního partnera sponzorovaného v první Linii přímo pod Sponzorem.
Orchidej – Úroveň efektivity ve II. Marketingovém plánu: Perlová orchidej,
Amarantová orchidej, Zlatá orchidej, Diamantová orchidej.
Obchodní partner – subjekt, který je na základě Smlouvy o členství v Klubu
FM GROUP (Smlouva) svázán s Family Members Bohemia nebo Pobočkou. Obchodní partneři mohou, v závislosti na zvoleném statusu, kupovat Produkty FM
GROUP přímo od Family Members Bohemia nebo od Pobočky pro vlastní potřeby nebo za účelem prodeje koncovým zákazníkům.
Marketingový plán – souhrn pravidel, určujících mimo jiné konečné podmínky k získání dané Úrovně efektivity Obchodních partnerů a výpočtu Provizí za
dosažení dané Úrovně efektivity.
Úroveň efektivity (Pozice) – míra efektivity účinnosti Obchodního partnera
v daném Měsíci, určená v Marketingovém plánu na základě součtu jeho osobního měsíčního Bodového obratu a Bodového obratu jím vytvořené Struktury,
vyjádřená v procentních bodech a následujících hodnotách: 0%, 3%, 6%, 9%,
12%, 15%, 18%, 21% nebo vyjádřená slovně a nabývající následujících označení: Magnólie, Stříbrná magnólie, Zlatá magnólie, Perlová orchidej, Amarantová
orchidej, Zlatá orchidej, Diamantová orchidej, Jaspisová hvězda, Ametystová
hvězda, Malachitová hvězda, Nefritová hvězda, Onyxová hvězda.
06
Provize – částka, poskytovaná Obchodnímu partnerovi po provedení
Minimálního nákupu, za dosažení jedné z Úrovní efektivity v daném Měsíci (s
hodnotou nejméně 3%), popsané v Marketingovém plánu, vypočítaná v souladu
s pravidly uvedenými v Marketingovém plánu, která může být ve formě slevy
nebo odměny. Sleva, poskytnutá v rámci jedné objednávky, nesmí být vyšší než
90% hodnoty této objednávky. Nárok na poskytnutí slevy je uskutečňován na
žádost Obchodního partnera, podávanou při dané objednávce. Výše Provize,
náležící Obchodnímu partnerovi, je pokaždé snížena o výši veřejných poplatků
(včetně příspěvků na sociální a zdravotní pojištění, zálohy na daň z příjmu), jestliže
v souvislosti s poskytnutím slevy nebo odměny právní předpisy ukládají
povinnost jejich odvedení.
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Body – Body udělované za nákup Produktů Obchodním partnerem. Každý Měsíc
jsou Body vynulovány a sbírají se od začátku. O seznamu bodovaných Produktů
a počtu Bodů, udělovaných za nákup daného Produktu od Family Members Bohemia nebo Pobočky, uvědomuje Family Members Bohemia nebo Pobočka Obchodní partnery takovým způsobem, aby se před každou podanou objednávkou
mohli seznámit s počtem Bodů, udělovaných v dané době za jejich nákup.
Skupinové body (Bodový obrat) – součet Bodů prodejní Skupiny Obchodního partnera a jeho Osobních bodů. Skupinové body kvalifikují Obchodního
partnera na určenou Úroveň efektivity od 3% do 21%.
Body Osobní skupiny – Body Skupiny Obchodního partnera (viz. tabulky na
stranách 26-29 a 38-44), nacházející se ve Větvi toho Obchodního partnera,
pro kterého jsou vypočítávány Nashromážděné body, snížené o Body skupiny
Obchodních partnerů, nacházejících se současně v jeho nejbližší Linii, a kteří
jsou Orchidejí nebo Hvězdou. Jestliže v žádné z Větví nevystupuje Orchidej
nebo Hvězda, do výpočtu Nashromážděných bodů jsou započítávány všechny
Body Skupiny uvedeného Obchodního partnera. Body Osobní skupiny v
každé z Větví jsou vypočítávány odděleně. Body Osobní skupiny mohou být
vypočítány pouze pro takovou Orchidej nebo Hvězdu, které ve Struktuře vůči
Obchodnímu partnerovi, pro kterého jsou vypočítávány Nashromážděné body,
nepředcházela žádná vyšší nebo stejná Orchidej nebo Hvězda.
Nashromážděné body – součet Bodů Osobní skupiny, Smluvních bodů a v případě Perlových orchidejí a Úrovní z Klubu Hvězd také Volných bodů. Nashromážděné
body jsou vypočítávány z každé Úrovně efektivity odděleně.
Smluvní body – virtuální Body, udělované Obchodním partnerům ve Vašich
Větvích, kteří dosáhli Úrovně efektivity nejméně Perlové orchideje nebo udělované za počet Větví s Obchodními partnery na Úrovni efektivity nejméně 21%.
Osobní body – Body udělované za nákup Produktů FM GROUP samotným
Obchodním partnerem. Pokud Obchodní partner disponuje více než jedním
Číslem, Osobní body z jednotlivých Čísel se nesčítají.
Volné body – Body všech přímo sponzorovaných Skupin pod Úrovní efektivity
21% a Osobní body Obchodního partnera.
Sponzor – Obchodní partner, který se nachází ve Skupině přímo nad jiným
07
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Obchodním partnerem, určený jako Sponzor na základě Žádosti o přijetí do
Klubu FM GROUP.
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Řádu Klubu FM GROUP či v Etickém kodexu.
Registrující – Obchodní partner, který fakticky doporučil spolupráci s Family
Members Bohemia, napomohl ke vstupu do Klubu FM GROUP.
Přímý prodej – forma maloobchodního prodeje, spočívající v přímém kontaktu
prodejce a potenciálního zákazníka v místě jeho bydliště, zaměstnání nebo na
jiném místě, určeném potenciálním zákazníkem. Tento prodej probíhá mimo
stálá, organizovaná místa maloobchodního prodeje, mimo obchody, stánky,
trhy, kiosky apod. Vyloučen je rovněž prodej, který by byl jiným způsobem v
rozporu s pravidly přímého prodeje.
Struktura – viz Prodejní skupina.
Minimální nákup – minimální počet Osobních bodů (50 Bodů), přiznaných
za nákup libovolných bodovaných Produktů FM GROUP v jednom Měsíci pod
jedním Číslem, opravňující k Provizi za daný Měsíc, po splnění zbývajících
podmínek k jejímu získání. V případě Obchodních partnerů, disponujících více
než jedním Číslem, se Body z jednotlivých Čísel nesčítají (na každém z Čísel je
potřeba odděleně provést Minimální nákup).
Pravidlo větve – v případě, že je v jedné Větvi několik Obchodních partnerů,
kteří jsou na různých Úrovních efektivity a vstupují do Klubu Orchidejí, bodovou
hodnotou k výpočtu Nashromážděných bodů jsou Smluvní body za Orchidej
na nejvyšší Úrovni efektivity, která se současně nachází nejblíže Vás. Ke každé
Hvězdě se přistupuje stejně jako k Diamantové orchideji. Princip Větví se vhodně používá při stanovení Základu.
Startovací sada – sada vzorků vybraných Produktů FM GROUP spolu se školícími a reklamními materiály.
08
Definice ostatních pojmů, užitých v Marketingovém plánu, jsou uvedeny v
09
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Přímý prodej
- víceúrovňový marketing
Vy a MLM, Vy a FM GROUP
Podívejme se blíže na dva z těchto pojmů: přímý prodej a víceúrovňový marketing.
Při spolupráci s FM GROUP můžete využívat výhody mnoha kanálů.
Jako Obchodní partner získáte slevu na nákup Produktů FM GROUP.
Budete je moci kupovat za Partnerské ceny.
Stalo se Vám někdy, že jste známému doporučili dobrou restauraci, osvědčeného holiče
nebo automobilového mechanika? Neříkáte svým příbuzným, kde se v okolí prodává nejčerstvější zelenina a ovoce?
Při spolupráci s FM GROUP získáváte přístup k těm nejkvalitnějším výrobkům ze skupiny
FMCG, tedy např. ke kosmetice nebo k drogistickému zboží, jejichž nákup můžete doporučit
ostatním.
MLM tak lze nejjednodušeji definovat jako využívání výhod z nákupu svých oblíbených
výrobků.
Toto ale není všechno. Doporučováním a vzděláváním nových Obchodních partnerů budujete své Struktury. Pokud je budete patřičně vést, můžete dosáhnout velmi dobrých příjmů.
MLM spojuje přednosti práce v reklamní a pracovní agentuře, vlastního obchodu a školící firmy. Při využití všech těchto možností před sebou máte perspektivu dosažení značného příjmu. Dokonce i při výběru jen některých variant, např. prodeje a reklamy, si můžete měsíčně
vydělat částky, které významně podpoří Váš domácí rozpočet.
Kromě toho můžete vytvořit:
přímý zisk z prodeje Produktů (rozdíl mezi cenou, za kterou kupujete Produkt od Family Members Bohemia a cenou, za kterou prodáváte tento Produkt zákazníkovi, zůstává ve Vaší peněžence),
Provizi za Osobní nákupy a nákupy Vámi doporučených osob (I. Marketingový plán),
Provizi za vytváření a vedení mezinárodních Struktur a finanční stabilizaci (II. a III. Marketingový plán, který zaručuje podíl na Globálním obratu firmy).
FM GROUP Vám poskytuje nezbytné nástroje k vybudování vlastního podnikání,
díky čemuž:
minimalizujete náklady na činnost (nemusíte kupovat velké zásoby zboží ani investovat do
skladování Produktů),
získáváte od nás marketingovou a školící podporu (vypracováváme profesionální Katalogy
Produktů, letáky, informační materiály, prezentace),
máte přístup k profesionálnímu informačnímu systému, který Vám umožní efektivní řízení
Vámi vytvořené Prodejní skupiny,
získáte podporu od našeho oddělení - Call Centrum,
můžete působit doma i v zahraničí.
10
Nemůžeme Vám však zaručit zisky, pokud je sami nevytvoříte. Neposkytujeme Provizi za
samotný vstup do Klubu FM GROUP ani za samotné sponzorování nových osob. Pamatujte,
že MLM je podnikání, založené na prodeji a výše Provize závisí mimo jiné na dosaženém
Bodovém obratu.
Všimněte si, že Obchodní partneři spolupracují se společností na základě zásad stanovených
ve Smlouvě, Řádu, Marketingovém plánu a Etickém kodexu, a proto byste neměli nikomu
předkládat materiály, které nejsou firmou vydané nebo schválené a nastavovat tím různá
pravidla spolupráce.
11
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
O Marketingovém plánu
TIPY
Navštivte naši
internetovou stránku
www.cz.fmworld.com
Marketingový plán se skládá ze tří částí: I. Marketingový plán - Klub Magnólií, II. Marketingový
plán - Klub Orchidejí a III. Marketingový plán Klub Hvězd.
I. Marketingový plán vymezuje pravidla výpočtu Provize,
udělované Obchodnímu partnerovi za Osobní body a Body
všech Obchodních partnerů, kteří patří do jeho Struktury.
II. Marketingový plán představuje logické pokračování
I. Marketingového plánu. Popisuje pravidla a způsoby
výpočtu Provizí pro Sponzory, kteří vytváří a řídí efektivní
Prodejní skupiny.
Přihlaste se ke svému účtu. Uvidíte,
že vše za Vás vypočítává náš systém,
zatímco Vy můžete sledovat své
Bodové obraty, velikost Struktury
a výši Provize. Využijte online
simulátor, analyzujte Strukturu a
ověřte si, co vše můžete získat.
Poznámky
12
....................................
....................................
....................................
....................................
.....................................
....................................
.....................................
.....................................
.....................................
III. Marketingový plán je založen na efektivitě II.
Marketingového plánu; určuje pravidla kvalifikace a způsoby
výpočtu Provizí Sponzorů, řídících početné stabilní Skupiny,
ve kterých Lídři dosáhli Úrovní ve II. Marketingovém plánu.
Marketingový plán je rovněž základem ke stanovování předpokladů motivačních programů a
kvalifikací pro některá školení.
Než začnete pracovat, seznamte se s podrobnými
pravidly výpočtu výše Provizí, která jsou popsána
na následujících stránkách.
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Úrovně efektivity
a pravidla kvalifikace
Za nákup vybraných Produktů FM GROUP získáváte Body. Pokud Produkty nakupují rovněž osoby z Vaší Struktury, Body získávají jak oni, tak i Vy.
Každý Měsíc Vás Vámi nashromážděný počet Skupinových bodů kvalifikuje na danou Úroveň efektivity: od 3% do 21%. Pamatujte si, že
Body se shromažďují v jednotlivých Měsících, tj. že se obraty z různých
Měsíců nesčítají.
I. MARKETINGOVÝ PLÁN
Zjistěte, jaký počet Bodů Vás kvalifikuje na danou Úroveň efektivity!
Úroveň efektivity
Počet Skupinových bodů
3%
300 - 1 199,99
6%
1 200 - 3 599,99
9%
3 600 - 7 199,99
12%
7 200 - 11 999,99
15%
12 000 - 20 399,99
18%
20 400 - 29 999,99
21%
od 30 000 výš
Název
Magnólie
Stříbrná magnólie
Zlatá magnólie
13
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
A
Úroveň efektivity
K
E
P
Dodatkové číslo
Minimální podmínky pro kvalifikaci
A
A
A
Z
Perlová orchidej
21 %15%12 % 9 % 6 % 3 %
min. 20 000 Bodů
Vedete minimálně jednu Větev na Úrovni efektivity alespoň 21% a
součet Bodů zbývajících Větví ve Struktuře a Osobních bodů činí
nejméně 20 000.
Amarantová orchidej
12 %21 %21 %21 %15% 9 %
Přímo vedete nejméně tři Větve na Úrovni efektivity alespoň 21%
u každé z nich.
Zlatá orchidej
12 % P P P A 9 %
Vedete minimálně tři Větve na Úrovni efektivity nejméně Orchideje v libovolné Linii ve Struktuře.
Z
Z
Z
A
Dodatkové číslo Z
Z
III. MARKETINGOVÝ PLÁN
Minimální podmínky ke kvalifikaci
14
A
A
A
P P P P
Nové větve
O
Spravujete Strukturu, skládající se z nejméně sedmi Větví na Úrovni
efektivity alespoň Orchideje. V Základě Struktury se nacházejí
nejméně tři Větve na Úrovni efektivity minimálně Amarantové
orchideje a nejméně čtyři Větve na Úrovni efektivity minimálně
Perlové orchideje (v souladu s Pravidlem větve). Nejméně dvě Větve,
z požadovaných sedmi v Základě, jsou kvalifikovány jako Nové větve.
Kromě toho se na libovolném místě ve Struktuře nachází Dodatkové
číslo na Úrovni efektivity nejméně 21% (může být součástí Základu).
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Spravujete Strukturu, ve které je nejméně devět Větví na Úrovni
efektivity alespoň Orchideje. V Základě Struktury se nacházejí
nejméně dvě Větve na Úrovni efektivity alespoň Zlaté orchideje,
nejméně pět Větví na Úrovni efektivity minimálně Amarantové
orchideje a nejméně dvě Větve na Úrovni efektivity minimálně
Perlové orchideje (v souladu s Pravidlem větve). Nejméně tři
Větve, z požadovaných devíti v Základě, jsou kvalifikovány jako
Nové větve. Kromě toho se na libovolném místě ve Struktuře
nachází Dodatkové číslo na Úrovni efektivity nejméně Perlové
orchideje (může být součástí Základu).
Nové větve
Z
A
Z ZNové větve
A
P
P
Z
Z
Z
Z
D
Z Z A A
Nové větve
D
A
A
P
P
Spravujete Strukturu, ve které je nejméně jedenáct Větví na
Úrovni efektivity alespoň Orchideje. V Základě Struktury se
nachází minimálně sedm Větví na Úrovni efektivity nejméně
Zlaté orchideje, minimálně dvě Větve na Úrovni efektivity
nejméně Amarantové orchideje a minimálně dvě Větve
na Úrovni efektivity nejméně Perlové orchideje (v souladu
s Pravidlem větve). Nejméně čtyři Větve, z požadovaných
jedenácti v Základě, jsou kvalifikovány jako Nové větve. Kromě
toho se na libovolném místě ve Struktuře nachází Dodatkové
číslo na Úrovni efektivity nejméně Amarantové orchideje (může
být součástí Základu).
Spravujete Strukturu, ve které je nejméně třináct Větví na Úrovni
efektivity alespoň Orchideje. V Základě Struktury se nacházejí
minimálně dvě Větve na Úrovni efektivity nejméně Diamantové
orchideje, minimálně pět Větví na Úrovni efektivity nejméně
Zlaté orchideje, minimálně čtyři Větve na Úrovni efektivity
nejméně Amarantové orchideje a minimálně dvě Větve na
Úrovni efektivity nejméně Perlové orchideje (v souladu s
Pravidlem větve). Nejméně pět Větví, z požadovaných třinácti
v Základě, je kvalifikováno jako Nové větve. Kromě toho se
na libovolném místě ve Struktuře nachází Dodatkové číslo na
Úrovni efektivity nejméně Zlaté orchideje (může být součástí
Základu).
Onyxová hvězda
Jaspisová hvězda
Dodatkové číslo
G
Nefritová hvězda
Vedete minimálně pět Větví na Úrovni efektivity nejméně Orchideje v libovolné Linii ve Struktuře.
Úrovně efektivity dosažené v II. Marketingovém plánu jsou základem III. Marketingového plánu.
21 %
N
A A P P
Dodatkové číslo
Úroveň efektivity
I
Malachitová hvězda
Diamantová orchidej
A P P P P P 21 % 9 %
T
Ametystová hvězda
II. MARKETINGOVÝ PLÁN
Body nashromážděné za obrat Struktury v I. Marketingovém plánu jsou rovněž základem pro
kvalifikaci na danou Úroveň efektivity ve II. Marketingovém plánu - Klubu Orchidejí. Podívejte
se na ukázky Struktur.
R
D
Z
Z
Z
D
Dodatkové číslo
Z Z A A
Nové větve
D
D
A
A
A
A
A
Spravujete Strukturu, ve které je nejméně patnáct Větví na
Úrovni efektivity alespoň Orchideje. V Základě Struktury se
nacházejí nejméně tři Větve na Úrovni efektivity minimálně
Diamantové orchideje, nejméně pět Větví na Úrovni efektivity
minimálně Zlaté orchideje, nejméně sedm Větví na Úrovni
efektivity minimálně Amarantové orchideje (v souladu s
Pravidlem větve). Nejméně šest Větví, z požadovaných patnácti
v Základu, je kvalifikováno jako Nové větve. Kromě toho se
na libovolném místě ve Struktuře nachází Dodatkové číslo na
Úrovni efektivity nejméně Diamantové orchideje (může být
součástí Základu).
15
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Vaše cesta k úspěchu
TIPY
Seznamte se s marketingovými, informačními a školícími materiály užitečnými
k práci.
Sledujte, co je nového! Důležité informace vždy najdete
na internetové stránce.
Máte pochybnosti? Zeptejte
se! Kontaktujte Call Centrum
nebo nám napište na
Facebooku.
Učte se od nejlepších.
Vezměte si příklad z práce a
zkušeností svého Sponzora,
Registrujícího a Lídrů.
Naučte se více! Využijte
bohaté nabídky školení.
KROK 1
Buďte svým prvním zákazníkem
Jako Obchodní partner můžete nakupovat vysoce kvalitní Produkty FM GROUP za nízké, velmi výhodné ceny (Partnerské
ceny). Když používáte Produkty, rozšiřujete své znalosti a dovednosti - je známo, že nejvíce se člověk naučí pomocí přímé
zkušenosti. Pamatujte si, že největšího úspěchu dosahují lidé,
kteří plně důvěřují nabídce a systému, ve kterém pracují. A díky
rozsáhlým a solidním znalostem budete schopni poskytovat
kvalitní informace budoucím zákazníkům.
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
N
TIPY
Popřemýšlejte, komu můžete
nabídnout Produkty FM
GROUP.
Výborně znáte nabídku FM GROUP - víte, že Produkty, které využíváte, v sobě spojují vysokou kvalitu a atraktivní cenu. Nadešel čas, abyste je ukázali
ostatním. Na začátku třeba příbuzným a známým.
Přirozeným způsobem doporučujte Produkty osobám, které
znáte, máte je rádi, a které Vám důvěřují - jsou to právě ty osoby,
se kterými se každý den setkáváte, a které se mohou stát Vašimi
zákazníky. Při vykonávání Vaší práce Vám pomohou naše Katalogy a Startovací balíček - díky těmto nástrojům bez problému
představíte nabídku a přizpůsobíte ji potřebám a očekáváním
zákazníků.
Vytvořte si seznam potenciálních zákazníků.
Buďte otevření. Každá nově
poznaná osoba je potenciálním zákazníkem.
Neustále rozšiřujte své
produktové znalosti – Vy
sami jste nejlepší reklamou
a zdrojem informací o naší
nabídce.
Buďte expertem, pamatujte
si, že zákazník potřebuje také
Vaše rady.
Pokud se zabýváte prodejem Produktů FM GROUP, Vaším ziskem
bude marže z jejich prodeje. Při realizaci objednávky nakupujete za Partnerskou cenu (se slevou). Rozdíl mezi cenou, za jakou
prodáváte a Partnerskou cenou, je Váš PŘÍMÝ ZISK.
Káva Aurile
Vůně z Klasické kolekce
16
K
PŘÍKLAD
PŘÍKLAD
Ušetříte až:
R
Prodávejte jiným, vydělávejte marži.
Buďte expertem!
Jste připraveni na nové výzvy? Výborně! Naplánujte
si s námi svoji cestu k úspěchu a dejte se do práce.
Seznamte se s jednoduchými pravidly a začněte je
uskutečňovat. Od této chvíle sami rozhodujete, ve
které oblasti se budete rozvíjet.
Katalogová cena:
Partnerská cena: A
KROK 2
Zjistěte, jaké motivační
programy jsme pro Vás
připravili.
Sledujte akce a speciální
nabídky - díky nim ušetříte
ještě více.
M
375 Kč
- 275 Kč
100 Kč
Katalogová cena:
Partnerská cena: Váš Přímý zisk:
229 Kč
- 179 Kč
50
Kč
17
Fam il y M embers B o h emi a
TIPY
Při vytváření Skupiny
pamatujte na ostatní, neboť
budujete podnikání striktně
založené na spolupráci.
Představte svým Obchodním partnerům možnosti,
jaké jste sami získali.
Pamatujte si, že ne každý
musí být dobrým prodejcem,
ale může mít třeba manažerské schopnosti, díky kterým
se osvědčí v roli Sponzora
nebo Registrujícího.
Buďte v neustálém kontaktu
se svými Obchodními
partnery.
Organizujte školení, podělte
se o své znalosti o
Produktech či akcích.
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
KROK 3
Vytvořte vlastní Strukturu – staňte se
Sponzorem!
Vytvořit Strukturu není nic jiného, než povzbudit nové osoby, aby
se zabývaly tím, čím Vy - prodejem nebo doporučováním Produktů FM GROUP. Při vytváření své Skupiny nezávislých Obchodních
partnerů vyděláváte dodatečné peníze, jejichž výše závisí na Bodových obratech dosahovaných celou Vaší Skupinou.
Nedávno jste vytvořili seznam potenciálních zákazníků - část z
nich jsou ideální uchazeči na místo nových Obchodních partnerů.
Koho pozvete a kolik osob se připojí k Vaší Skupině, závisí jen na
Vás. Musíte si ale pamatovat několik základních pravidel. Použijte
tipy na okrajích.
Prezentujte techniky prodeje
a kontaktu se zákazníkem,
které Vy sami používáte.
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
I. Marketingový plán
– pravidla výpočtu Provizí
Vaše Provize z I. Marketingového plánu je založena na dosaženém Bodovém obratu a rozdílu Úrovní efektivity - Vaší a
osob, které jste sponzorovali v první Linii.
Podmínkou k přiznání Provize je rovněž dosažení minimálně 50-ti Osobních bodů v daném
Měsíci. V případě, že disponujete více než jedním Partnerským číslem, je třeba provést nákup
Produktů za minimálně 50 Osobních bodů pro každé z Čísel, na kterých chcete získat nárok
na Provizi.
Při dosažení dalších Úrovní efektivity při nákupu Produktů za Partnerské ceny nejenom šetříte
a vyděláváte na prodeji Produktů, ale rovněž získáváte Provizi v závislosti na Bodovém obratu
celé Vaší Struktury.
Abyste lépe porozuměli, jakým způsobem bude vypočítána Vaše Provize, seznamte se s příklady Struktur dosažení dalších Úrovní efektivity (str. 20 - 23).
Seznamte své Obchodní
partnery s Marketingovým
plánem.
Představte možnosti rozvoje,
jaké nabízejí motivační
programy, přizpůsobené
odpovídajícím Úrovním
efektivity.
Řádné a komplexní
seznámení se s nabídkou
Vám dovolí plně využít
možnosti, které nabízí FM
GROUP.
18
PŘÍ KL A D SP R ÁVN Ě V YB U D O VA N É ST R U K T U R Y
19
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
Vytváření Struktury na
Úrovni efektivity 3 %
VAŠE ÚKOLY
Vraťte se k seznamu potenciálních zákazníků, který jste
vytvořili.
Prezentujte firmu a její
Produkty osobám, se kterými
chcete spolupracovat.
Sponzorováním 5-ti osob
vytvořte základ Struktury.
Strukturu vytváříme tak, aby každý měl šanci na rozvoj stabilního
podnikání, které bude přinášet příjmy. Když budete zvát nové
osoby, Váš úspěch bude záviset jak na Vás, tak na nich.
A
R
K
E
T
I
N
G
Udržujte stálý kontakt s
osobami, které jste pozvali
ke spolupráci.
V
Ý
9%
5 950 Skupinových bodů
6%
3%
1 500 Skupinových bodů
A
800 Skupinových bodů
E
6%
B
6%
1 300 Skupinových bodů
A
TIP
1 Bod = 6 Kč
E
0%
250 Skupinových bodů
B
Všimněte si, že pokud byste navíc
nakoupili Produkty v hodnotě 50ti Bodů, Vaše Úroveň efektivity by
činila již 6% a Provize by se zdvojnásobila!
200 Skupinových bodů
0%
200 Skupinových bodů
C
0%
200 Skupinových bodů
D
VÝSLEDKY:
C
3%
900 Skupinových bodů
D
Osoby, které pozvete ke spolupráci, budou pracovat tak,
jako Vy. Je to přirozený proces
nazývaný duplikace. Buďte
tedy pro Obchodní partnery z
Vaší Struktury vzorem hodným
k následování: pracujte eticky,
buďte aktivní. Jestliže kupujete a
doporučujete Produkty, přirozeně
se stáváte vzorem hodným k
následování. Pamatujte však, že
předáváte rovněž špatné návyky
- pokud budete říkat, že kupujete
pouze 3 balení parfému měsíčně,
neočekávejte, že lidé z Vaší
Struktury budou každý měsíc
realizovat velké objednávky...
Pět aktivních Větví ve Struktuře:
1 500 Bodů + 1 400 Bodů + 1 300 Bodů + 900 Bodů + 800 Bodů 5 900 Bodů
Vaše Osobní body:
50 Bodů
Součet SKUPINOVÝCH BODŮ: 5 950 Bodů - Úroven efektivity: 9%
ZPŮSOB VÝPOČTU PROVIZÍ:
Vaše Provize vycházející z počtu Bodů přiznaných za Produkty FM
GROUP nakoupené Vámi a Vaší Skupinou:
VÝSLEDKY:
Vaše Osobní body: Vaše Skupinové body: Vaše Úroven efektivity: 50 Bodů
1 150 Bodů
3%
ZPŮSOB VÝPOČTU PROVIZÍ:
Vaše Provize vycházející z počtu Bodů přiznaných za Produkty
nakoupené Vámi a Vaší Skupinou.
20
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
N
TIP
1 400 Skupinových bodů
0%
Á
Obrat Vaší Struktury je 5 950 Bodů.
1 150 Skupinových bodů
0%
L
PŘÍKLAD 2
3%
250 Skupinových bodů
P
Vytváření Struktury na
Úrovni efektivity 9 %
PŘÍKLAD 1
Vy a Vaše Struktura jste vytvořili Obrat ve výši 1 150 Bodů. V první
Linii máte 5 osob, které udělaly nákupy a získaly Body, ale jsou na
Úrovni efektivity 0 %.
O
1 150 Bodů x 3%x 6 207 Kč
Vaše Osobní body:
50 Bodů x 9% x 6
27 Kč
Obchodní partner A:
1 500 Bodů x (9%- 6%) x 6
270 Kč
Obchodní partner B:
1 400 Bodů x (9%- 6%) x 6
252 Kč
Obchodní partner C:
1 300 Bodů x (9%- 6%) x 6
234 Kč
Obchodní partner D:
900 Bodů x (9%- 3%) x 6
324 Kč
Obchodní partner E:
800 Bodů x (9%- 3%) x 6
288 Kč
Vaše Provize:
1 395 Kč
Zjistěte více,
naskenujte kód QR.
21
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
Vytváření Struktury na
Úrovni efektivity 15 %
Vaše ÚKOLY
Naplňujte pravidlo duplikace, předávejte povinnost
péče o nové Obchodní
partnery Lídrům Skupiny.
Přemýšlejte, s kým se Vám
pracuje nejlépe, snažte se
nalézt co nejvíce svědomitých, pracovitých osob, které
si jasně vytyčily cíle.
E
T
15%
9%
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
N
TIPY
21%
38 550 Skupinových bodů
6%
5 000 Skupinových bodů
A
2 500 Skupinových bodů
15%
6%
3 200 Skupinových bodů
C
9%
12 000 Skupinových bodů
A
E
9%
B
I
Vytváření Struktury na
Úrovni efektivity 21 %
17 750 Skupinových bodů
Organizujte pravidelná
setkání své Skupiny.
4 000 Skupinových bodů
E
12%
6%
10 000 Skupinových bodů
B
3 000 Skupinových bodů
D
12%
7 500 Skupinových bodů
C
VÝSLEDKY:
9%
5 000 Skupinových bodů
D
Pět aktivních Větví ve Struktuře:
5 000 Bodů + 4 000 Bodů + 3 200 Bodů + 3 000 Bodů + 2 500 Bodů
Vaše Osobní body:
50 Bodů
12 000 Bodů + 10 000 Bodů + 7 500 Bodů + 5 000 Bodů + 4 000 Bodů
Vaše Osobní body:
50 Bodů
Součet SKUPINOVÝCH BODŮ: 17 750 Bodů - Úroven efektivity: 15%
Součet SKUPINOVÝCH BODŮ: 38 550 Bodů - Úroven efektivity: 21%
ZPŮSOB VÝPOČTU PROVIZÍ:
Vaše Provize vyplývající z počtu Bodů přiznaných za Produkty FM
GROUP nakoupené Vámi a Vaší Skupinou:
Vaše Osobní body:
50 Bodů x 15% x 6
45 Kč
Obchodní partner A:
5 000 Bodů x (15%- 9%) x 6
1 800 Kč
Obchodní partner B:
4 000 Bodů x (15%- 9%) x 6
Obchodní partner C:
3 200 Bodů x (15%- 6%) x 6
EXTRA BONUS ZA 21%:
DODATKOVÉ ČÍSLO
Při prvním dosažení Úrovně
efektivity 21% (Zlatá magnólie)
Vám vzniká právo na získání
dalšího Dodatkového čísla!
ZPŮSOB VÝPOČTU PROVIZÍ:
Vaše Provize vyplývající z počtu Bodů přiznaných za Produkty
FM GROUP nakoupené Vámi a Vaší Skupinou:
Vaše Osobní body:
50 Bodů x 21% x 6
63 Kč
Obchodní partner A:
12 000 Bodů x (21%- 15%) x 6
4 320 Kč
1 440 Kč
Obchodní partner B:
10 000 Bodů x (21%- 12%) x 6
5 400 Kč
1 728 Kč
Obchodní partner C:
7 500 Bodů x (21%- 12%) x 6
4 050 Kč
Obchodní partner D:
3 000 Bodů x (15%- 6%) x 6
1 620 Kč
Obchodní partner D:
5 000 Bodů x (21%- 9%) x 6
3 600 Kč
Obchodní partner E:
2 500 Bodů x (15%- 6%) x 6
1 350 Kč
Obchodní partner E:
4 000 Bodů x (21%- 9%) x 6
2 880 Kč
7 983 Kč
Vaše Provize:
Vaše Provize:
Jste Sponzory dobře fungující
Skupiny! Gratulujeme! Již velmi
málo Vás dělí od dalšího kroku v
obchodování s FM GROUP - Klubu
Orchidejí. Pamatujte na vše, co
jste se dosud naučili. Je důležité,
abyste se dělili o dobré zkušenosti
s Obchodními partnery ze
své Skupiny. Veďte je tak, aby
jejich úspěch byl rovněž Vaším
úspěchem. MLM je podnikání,
které stojí na Vámi vybudovaných
základech!
Všimněte si, že Provize je pro
každého Obchodního partnera
vypočítávána stejně a osoby z
Vaší Struktury tak mohou rovněž
získat Provizi.
VÝSLEDKY:
Pět aktivních Větví ve Struktuře:
22
K
Obrat Vaší Struktury je 38 550 Bodů.
Obrat Vaší Struktury je 17 750 Bodů.
4 000 Skupinových bodů
EXTRA BONUS ZA 15%:
DODATKOVÉ ČÍSLO
Při prvním dosažení Úrovně
efektivity 15%, Vám vzniká
právo na získání Dodatkového
čísla! Dodatkové číslo může
být sponzorováno kdekoliv
v rámci Vaší Struktury. Na
základě tohoto Čísla můžete
vytvářet Novou větev (při jeho
sponzorování v první Linii) nebo
posílit již existující Větve. V obou
případech je Dodatkové číslo
šancí na dodatečnou Provizi!
R
PŘÍKLAD 4
PŘÍKLAD 3
Pamatujte rovněž na
své zákazníky, kdykoliv
se mohou stát novými
Obchodními partnery.
TIP
A
20 313 Kč
Analyzujte svou
Strukturu s využitím
online simulátoru!
23
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
II. Marketingový plán
– pravidla výpočtu Provizí
Obchodní partneři dosahující Úrovně efektivity v Klubu Orchidejí participují na Globálním bodovém obratu. Vy můžete také!
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Úroveň
efektivity
Procentní účast v Globálním
bodovém obratu k rozdělení
mezi všechny Orchideje na
dané Úrovni efektivity v daném
Měsíci
Jednorázový bonus
Perlová
orchidej
4% Globálního
bodového obratu
Právo na jedno Dodatkové číslo
(Číslo může být využito v jakémkoliv
místě v rámci Vaší Struktury)
Amarantová
orchidej
1,5% Globálního
bodového obratu
Právo na jedno Dodatkové číslo
(Číslo může být využito v jakémkoliv
místě v rámci Vaší Struktury)
Zlatá
1,5% Globálního
orchidej
bodového obratu
Diamantová
orchidej
1,5% Globálního
bodového obratu
Mezi všechny Orchideje FM GROUP World se rozděluje až
8,5% Globálního bodového obratu.
Rozdíl v Pozici Orchideje spočívá nejen ve finančním profitu,
ale také v privilegiích jako např. účast na zajímavých akcích.
Právo na dvě Dodatková čísla
(Čísla mohou být využita v jakémkoliv
místě v rámci Vaší Struktury)
Právo na tři Dodatková čísla
(Čísla mohou být využita v jakémkoliv
místě v rámci Vaší Struktury)
POLITIKA PRŮHLEDNOSTI
Globální bodový obrat zveřejňujeme každý měsíc na naší internetové stránce www.cz.fmworld.com.
Provize z obou Plánů (I. a II.) se sčítají. Například: Amarantová orchidej má právo na Provizi z II. Marketingového plánu z Úrovně Perlové orchideje a Amarantové orchideje, a také získává Provizi z I. Marketingového plánu.
24
25
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Provize za danou Úroveň efektivity se počítá každý Měsíc, pod podmínkou, že se alespoň jeden
Obchodní partner na onu Úroveň efektivity dostane. Podmínkou přiznání Provize dále je, aby se
v daném Měsíci uskutečnil nákup ve výši minimálně 50-ti Osobních bodů.
Abychom vypočítali Provizi z II. Marketingového plánu, musíme nejprve spočítat Nashromážděné
body daného Obchodního partnera z jednotlivých Úrovní efektivity v II. Marketingovém plánu.
Úroveň
efektivity
Perlová
orchidej
součet Bodů všech Osobních skupin, které se nacházejí ve Struktuře:
1) Perlových orchidejí,
které nejsou současně vyšší Orchidejí nebo Hvězdou, přičemž jestliže se ve Struktuře nachází více Orchidejí splňujících tuto podmínku,
do výpočtu jsou zahrnuty Body té Osobní skupiny, která se nachází
nejblíže Obchodnímu partnerovi, pro kterého se Provize počítá
Pravidla výpočtu hodnoty Nashromážděných
bodů pro Orchideje
30 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které se nachází
alespoň Perlová orchidej
Volné body
Součet Bodů Osobní skupiny všech bezprostředně sponzorovaných
Obchodních partnerů, kteří dosáhli Úrovně efektivity Zlaté magnólie (která není současně na vyšší Úrovni efektivity)
Zlatá
orchidej
součet Bodů Osobní skupiny všech bezprostředně sponzorovaných
Obchodních partnerů, kteří dosáhli Úrovně efektivity Zlaté magnólie (která není současně na vyšší Úrovni efektivity)
60 000 Smluvních bodů za každou Větev, která získala Úroveň
efektivity Perlové orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
90 000 Smluvních bodů za každou Větev, která získala Úroveň efektivity Amarantové orchideje (pod podmínkou, že z Pravidla větve
nevyplývá jinak)
120 000 Smluvních bodů za každou Větev, která získala Úroveň
efektivity Zlaté nebo Diamantové orchideje nebo kterékoliv Hvězdy
60 000 Smluvních bodů za každých 5 bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity min. 21% nebo 120 000 Smluvních
bodů za každých 7 bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni
efektivity 21% nebo vyšší
součet Bodů všech Osobních skupin, které se nacházejí ve Struktuře:
Amarantová
orchidej
26
60 000 Smluvních bodů za každou Větev, která získala Úroveň
efektivity Perlové orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
90 000 Smluvních bodů za každou Větev, která získala Úroveň
efektivity Amarantové, Zlaté, Diamantové Orchideje nebo jakékoliv
Hvězdy
60 000 Smluvních bodů za každých 5 bezprostředně sponzorovaných Větví s Úrovní efektivity alespoň 21% nebo 90 000 Smluvních
bodů za každých 7 bezprostředně sponzorovaných Větví s Úrovní
efektivity 21% nebo vyšší
1) Perlových orchidejí
2) Amarantových orchidejí,
které současně nejsou vyšší Orchidejí nebo Hvězdou, přičemž jestli27
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
A
R
K
Diamantová
orchidej
součet Bodů Osobní skupiny všech bezprostředně sponzorovaných
Obchodních partnerů, kteří dosáhli Úrovně efektivity Zlaté magnólie (která není současně na vyšší Úrovni efektivity)
60 000 Smluvních bodů za každou Větev, která získala Úroveň
efektivity Perlové orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
90 000 Smluvních bodů za každou Větev, která získala Úroveň efektivity Amarantové orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
120 000 Smluvních bodů za každou Větev, která získala Úroveň efektivity Zlaté orchideje (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá
jinak)
150 000 Smluvních bodů za každou Větev, která získala Úroveň efektivity Diamantové orchideje nebo kterékoliv Hvězdy
60 000 Smluvních bodů za každých 5 bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity min. 21% nebo 120 000 Smluvních
bodů za každých 7 bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni
efektivity 21% nebo vyšší
součet Bodů všech Osobních skupin, které se nacházejí ve Struktuře:
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
ku, jsou započítány Body té Osobní skupiny, která se nachází nejblíže Obchodnímu partnerovi, pro něhož je Provize vypočítávána
že se ve Struktuře nachází více Orchidejí, které splňují tuto podmínku, jsou započítány Body té Osobní skupiny, která se nachází nejblíže Obchodnímu partnerovi, pro něhož je Provize vypočítávána
E
součet Bodů všech Osobních skupin bezprostředně sponzorovaných Obchodních partnerů, kteří dosáhli Úrovně efektivity Zlaté
magnólie (která není současně na vyšší Úrovni efektivity)
1) Perlových orchidejí
2) Amarantových orchidejí
3) Zlatých orchidejí,
které nejsou současně vyšší Orchidejí nebo Hvězdou, přičemž jestliže se ve Struktuře nachází více Orchidejí, které splňují tuto podmín28
29
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
30
Globální bodový obrat násobíme procentem, určujícím účast
všech Orchidejí na dané Úrovni efektivity. Tak získáme částku,
která připadá na všechny Orchideje, které v daném Měsíci dosáhly dané Úrovně efektivity.
fond pro výplaty Provizí všem Obchodním
Globální bodový obrat x X%x 6
partnerům na dané Úrovni
v II. Marketingovém plánu.
Dále je třeba určit procentní účast dané Orchideje ve fondu
prostředků určených na danou Úroveň efektivity. K tomu je
třeba podělit Nashromážděné body dané Orchideje součtem
Nashromážděných bodů všech Orchidejí, které dosáhly dané
Úrovně efektivity, a výsledek násobit x100.
Vaše Nashromážděné body
Součet Nashromážděných bodů
všech Orchidejí na dané Úrovni efektivity
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Body Osobní skupiny
a Pravidlo větve
Globální bodový obrat
Poznámky
M
Získanou procentní účast dané Orchideje je třeba násobit částkou, která připadá na všechny Orchideje z dané Úrovně efektivity.
Fond pro výplatu Provizí všech Obchodních
partnerů na dané Úrovni efektivity
x Y%
v II. Marketingovém plánu
BODY OSOBNÍ SKUPINY
Analyzujte Skupinu Zlaté orchideje. Podívejte se na Obchodního
partnera na Úrovni efektivity 21
%, který nashromáždil 70 000
Bodů. Chcete-li vypočítat Body
Osobní skupiny, odečtěte od 70
000 Bodů Body získané nejbližší
Orchidejí níže (Perly, která nashromáždila 60 000 Bodů).
21%
70 000 Skupinových bodů
Zlato
Diamant
Zlato
300 000 Skupinových bodů
250 000 Skupinových bodů
21%
390 000 Skupinových bodů
Amarant
Amarant
380 000 Skupinových bodů
100 000 Skupinových bodů
PŘÍKLAD 2
Perla
Pravidlo větve
Pravidlo větve
Analyzujte Strukturu Zlaté
orchideje. Všimněte si, že červená
barva označuje nejvyšší Úrovně
efektivity dosažené Obchodními
partnery v různých Větvích.
Právě jejich Úrovně mají vliv na
počet Smluvních bodů, které
shromažďuje Vaše Struktura.
21%
Zlato
Vaše Provize
Seznámení s Pravidlem větve a způsobem počítání Bodů
Osobní skupiny Vám pomůže správně spočítat Provizi.
TIPY
60 000 Skupinových bodů
Způsob výpočtu
Bodů Osobní skupiny
Y *%
* Vaše procentní účast tedy je: Y x 100
Perla
PŘÍKLAD 1
Diamant
Zlato
21%
Amarant
Amarant
31
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
Perlová orchidej
– výpočet Provizí
TIP
VÍTE, ŽE...
Dle údajů FM GROUP World
z roku 2013 osoba, které se
podařilo vybudovat Strukturu na
Úrovni efektivity Perlové orchideje, v závislosti na Měsíci (výši
Globálního bodového obratu),
generovala Provizi ve výši více
než 30 000 Kč!
Poznámky
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
32
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Nemáte-li Orchideje ve Větvích, neobdržíte Smluvní body k
započtení.
Volné body činí 37 100 B.
Body Osobní skupiny bezprostředně sponzorovaných
Obchodních partnerů, kteří dosáhli Úrovně efektivity Zlaté
magnólie, tj. 40 000 B. (Obchodní partner A)
Nashromážděné body: 77 100 B.
URČOVÁNÍ PROCENTNÍHO PODÍLU
PERLOVÉ ORCHIDEJE:
15%
21%
15 000 Skupinových bodů
40 000 Skupinových bodů
B
A
Vaše Nashromážděné body
Součet všech Nashromážděných bodů
všech Perlových orchidejí
Y *%
* Vaše procentní účast tedy je: Y x 100
VÝPOČET PROVIZÍ PRO
PERLOVÉ ORCHIDEJE:
{Perla
77 100 Skupinových bodů
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
VÝPOČET:
PŘÍKLAD 3
Příklad výpočtu Provize na základě hypotetické Struktury pro Úroveň Perlové orchideje.
A
Váš procentní Provize pro Perlovou
Globální bodový
podíl
orchidej
obrat x 4% x 6 x
Poznámky
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
POUŽIJTE SIMULÁTOR
Vypočítejte Provizi z II. Marketingového plánu. Podívejte se,
jak moc si můžete vydělat, jste-li
Perlovou orchidejí.
Navíc získáte Provizi vyplývající z I. Marketingového plánu. Víte, jak
ji vypočítat, tak jděte na to!
9%
12%
6 000 Skupinových bodů
8 000 Skupinových bodů
E
C
12%
8 000 Skupinových bodů
D
Vaše Osobní body:
100 Bodů x 21 % x 6
.................. Kč
Obchodní partner B:
15 000 Bodů x (21%- 15%) x 6
.................. Kč
Obchodní partner C:
8 000 Bodů x (21%- 12%) x 6
.................. Kč
Obchodní partner D:
8 000 Bodů x (21%- 12%) x 6
.................. Kč
Obchodní partner E:
6 000 Bodů x (21%- 9%) x 6
.................. Kč
Celkem: .................. Kč
Nashromážděné body: 77 100 Bodů
Všimněte si, že I. Marketingový plán má největší vliv na Strukturu
Perlové orchideje!
33
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
Diamantová orchidej
– výpočet Provizí
TIP
VÍTE, ŽE...
Dle údajů FM GROUP World
z roku 2013 osoba, které se
podařilo vybudovat Strukturu
na Úrovni efektivity Diamantové
orchideje, v závislosti na Měsíci
(výši Globálního bodového
obratu), generovala Provizi ve
výši více než 240 000 Kč a jezdila
Mercedesem-Benz třídy S!
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
34
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
TIP
PAMATUJTE, ŽE NAVÍC
ZÍSKÁVÁTE NÁLEŽITOU
PROVIZI Z ÚROVNÍ PERLOVÉ,
AMARANTOVÉ A ZLATÉ
ORCHIDEJE A I. MARKETINGOVÉHO PLÁNU.
Součet Bodů všech Osobních skupin:
• Perlových orchidejí – 120 000 B.;
• Amarantových orchidejí – 310 100 B.;
• Zlatých orchidejí – 0 B. (ještě je ve své Skupině nemáte)
Počet Bodů Osobní skupiny bezprostředně sponzorovaných
Obchodních partnerů je 40 000 B. (180 000 B. - 170 000 B. +
160 000 B. -150 000 B. + 80 000 B. -70 000 B. + 60 000 B. – 50
000 B.)
60 000 Skupinových bodů
B
6%
2 000 Skupinových bodů
G
I
Ze všech bezprostředně sponzorovaných 5-ti Větví, na Úrovni
efektivity 21% nebo vyšší, získáváte 60 000 Smluvních bodů.
21%
A
T
Nemáte-li Zlaté ani Diamantové orchideje, nezískáváte žádné Smluvní body k započtení (Pravidlo větve).
Perla
80 000 Skupinových bodů
E
Za každou Větev, ve které jste dosáhli Úrovně efektivity
Amarantové orchideje, získáváte 90 000 Smluvních bodů;
máte-li tedy 3 takové Větve, získáváte 270 000 Smluvních
bodů (3x 90 000) k započtení (Pravidlo větve).
50 000 Skupinových bodů
21%
Poznámky
K
Za každou Větev, ve které jste dosáhli Úrovně efektivity Perlové orchideje, získáváte 60 000 Smluvních bodů; máte-li
dvě takové Větve, získáváte 120 000 Smluvních bodů (2x 60
000) k započtení (Pravidlo větve).
PŘÍKLAD 4
Perla
R
VÝPOČET:
Abyste poznali a osvojili si všechna pravidla nutná k výpočtu
Provizí ve II. Marketingovém plánu, rozeberte si příklad výpočtu
Provize na základě hypotetické Struktury pro Úroveň Diamantové orchideje:
70 000 Skupinových bodů
A
{Diamant
Nashromážděné body = 920 100 B.
574 200 Skupinových bodů
6%
Amarant
2 000 Skupinových bodů
90 100 Skupinových bodů
C
F
21%
180 000 Skupinových bodů
E
Amarant
21%
URČOVÁNÍ PROCENTNÍHO PODÍLU
DIAMANTOVÉ ORCHIDEJE:
160 000 Skupinových bodů
D
Amarant
150 000 Skupinových bodů
170 000 Skupinových bodů
Perla
Perla
50 000 Skupinových bodů
50 000 Skupinových bodů
Nashromážděné body: 920 100 Bodů
Vaše Nashromážděné body
Součet Nashromážděných bodů
všech Diamantových orchidejí
Y *%
* Váš procentní podíl tedy je: Y x 100
VÝPOČET PROVIZÍ PRO DIAMANTOVÉ
ORCHIDEJE:
Váš procentní
Globální bodový
x6
obrat x 1,5% x podíl
Provize pro
Diamantovou orchidej
PROCVIČTE SI VÝPOČET
NASHROMÁŽDĚNÝCH BODŮ!
35
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Prestižní Klub Hvězd
III. Marketingový plán
– pravidla výpočtu Provizí
Prestižní Klub Hvězd byl vytvořen pro Lídry, kteří dosahují nejvyšších
Úrovní efektivity.
III. Marketingový plán je pokračováním II. Marketingového plánu a vytváří možnost budování
stabilních Struktur, které přinášejí měřitelné výhody.
Deset let existence FM GROUP je obdobím intenzivního rozvoje, utváření obrazu firmy, neustálé snahy zdokonalit nabídku produktů a dosáhnout vysoké úrovně značky. Efektivní činnost, zvláště v konkurenčním
prostředí, vyžaduje práci postavenou na ambiciózních cílech a úkolech.
Jednou z priorit v FM GROUP je budování důvěry klientů formou partnerských vztahů, důvěra je totiž nejhodnotnější odměnou, jaké se může
firmě dostat.
Při každé příležitosti zdůrazňujeme, že nejcennějším kapitálem naší firmy jsou lidé, kteří ji spoluvytvářejí – Obchodní partneři realizující se jako
Lídři prodeje nebo Sponzoři. Právě oni mají reálný vliv na strategii rozvoje, kterou přijímáme.
Díky iniciativě Lídrů FM GROUP a potřebě vytyčovat si stále vyšší cíle
vznikl III. Marketingový plán, a spolu s ním nový elitní Klub Hvězd.
Můžete v něm získat tyto Úrovně efektivity: Jaspisové, Ametystové, Malachitové, Nefritové a té nejprestižnější – Onyxové hvězdy.
Artur Trawiński
36
M
Mezi všechny Hvězdy se rozděluje 3,5% Globálního bodového obratu.
Úroveň efektivity
Procentní účast na Globálním bodovém obratu k rozdělení mezi
všechny Hvězdy na dané Úrovni efektivity v daném Měsíci
Jaspisová hvězda
1% Globálního bodového obratu
Ametystová hvězda
1% Globálního bodového obratu
Malachitová hvězda
0,5% Globálního bodového obratu
Nefritová hvězda
0,5% Globálního bodového obratu
Onyxová hvězda
0,5% Globálního bodového obratu
Provize z I., II. a III. Marketingového plánu se sčítají.
Například: Ametystová hvězda má právo na Provizi z
I. Marketingového plánu, z II. Marketingového plánu
a z III. Marketingového plánu z Úrovně efektivity
Jaspisové hvězdy a Ametystové hvězdy.
Provize z dané Úrovně efektivity se vypočítává v
každém Měsíci, pod podmínkou, že alespoň jeden
Obchodní partner dosáhne této Úrovně. Podmínkou přiznání Provize je také alespoň 50 Osobních
bodů získaných v daném Měsíci.
37
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
K výpočtu Provize z III. Marketingového plánu je třeba nejprve spočítat Nashromážděné body
daného Obchodního partnera z jednotlivých Úrovní efektivity, kterých dosáhl.
Úroveň
efektivity
Jaspisová
hvězda
Pravidla výpočtu hodnoty Nashromážděných bodů pro Hvězdy
60 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Perlové orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
90 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň
efektivity Amarantové orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
120 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Zlaté orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
150 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Diamantové orchideje nebo kterékoliv Hvězdy
60 000 Smluvních bodů za 9 bezprostředně sponzorovaných Větví
na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší nebo 90 000 Smluvních bodů
za 11 bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21%
nebo vyšší nebo 120 000 Smluvních bodů za 13 bezprostředně
sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší nebo
150 000 Smluvních bodů za 15 a více bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší
součet Bodů Osobních skupin všech bezprostředně sponzorovaných Obchodních partnerů, kteří dosáhli Úrovně efektivity Zlaté
magnólie (která není současně na vyšší Úrovni efektivity)
Volné body se také započítávají
60 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Perlové orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
90 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali
Úroveň efektivity Amarantové orchideje, která není současně na vyšší
Úrovni efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
120 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Zlaté orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
150 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Diamantové orchideje nebo kterékoliv Hvězdy
60 000 Smluvních bodů za 9 bezprostředně sponzorovaných Větví
na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší nebo 90 000 Smluvních bodů
za 11 bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21%
nebo vyšší nebo 120 000 Smluvních bodů za 13 bezprostředně
sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší nebo
150 000 Smluvních bodů za 15 a více bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší
součet Bodů všech Osobních skupin, které se nacházejí ve Struktuře:
Ametystová
hvězda
součet Bodů všech Osobních skupin, které se nacházejí ve Struktuře:
1) Perlových orchidejí
2) Amarantových orchidejí
3) Zlatých orchidejí
4) Diamantových orchidejí,
38
které nejsou současně vyšší Hvězdou, přičemž pokud se ve Struktuře nachází více Orchidejí, které splňují tuto podmínku, do výpočtu
se zahrnují Body té Osobní skupiny, která se nachází nejblíže Obchodního partnera, pro kterého je Provize počítána
39
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
A
R
K
které nejsou současně vyšší Hvězdou, přičemž pokud se ve Struktuře nachází více Orchidejí nebo Hvězd, které splňují tuto podmínku,
do výpočtu se zahrnují Body té Osobní skupiny, která se nachází
nejblíže Obchodního partnera, pro kterého je Provize vypočítávána
součet Bodů Osobních skupin všech bezprostředně sponzorovaných Obchodních partnerů, kteří dosáhli Úrovně efektivity Zlaté
magnólie (která není současně na vyšší Úrovni efektivity)
Volné body se také započítávají
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší nebo 90 000 Smluvních bodů
za 11 bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21%
nebo vyšší nebo 120 000 Smluvních bodů za 13 bezprostředně
sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší nebo
150 000 Smluvních bodů za 15 a více bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší.
1) Perlových orchidejí
2) Amarantových orchidejí
3) Zlatých orchidejí
4) Diamantových orchidejí
5) Jaspisových hvězd,
E
součet Bodů všech Osobních skupin, které se nacházejí ve Struktuře:
1) Perlových orchidejí
2) Amarantových orchidejí
3) Zlatých orchidejí
4) Diamantových orchidejí
5) Jaspisových hvězd
6) Ametystových hvězd,
které nejsou současně vyšší Hvězdou, přičemž pokud se ve Struktuře nachází více Orchidejí nebo Hvězd, které splňují tuto podmínku,
do výpočtu se zahrnují Body té Osobní skupiny, která se nachází
nejblíže Obchodního partnera, pro kterého je Provize vypočítávána
Malachitová
hvězda
60 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Perlové orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
90 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Amarantové orchideje, která není současně na vyšší
Úrovni efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá
jinak)
120 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Zlaté orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
40
150 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali
Úroveň efektivity Diamantové orchideje nebo kterékoliv Hvězdy
60 000 Smluvních bodů za 9 bezprostředně sponzorovaných Větví
Nefritová
hvězda
součet Bodů Osobních skupin všech bezprostředně sponzorovaných Obchodních partnerů, kteří dosáhli Úrovně efektivity Zlaté
magnólie (která není současně na vyšší Úrovni efektivity)
Volné body se také započítávají
60 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Perlové orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
90 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň
efektivity Amarantové orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
41
Fam il y M embers B o h emi a
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
60 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali
Úroveň efektivity Perlové orchideje, která není současně na vyšší
Úrovni efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá
jinak)
90 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Amarantové orchideje, která není současně na vyšší
Úrovni efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá
jinak)
120 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Zlaté orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
150 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Diamantové orchideje nebo kterékoliv Hvězdy
1) Perlových orchidejí
2) Amarantových orchidejí
3) Zlatých orchidejí
4) Diamantových orchidejí
5) Jaspisových hvězd
6) Ametystových hvězd
7) Malachitových hvězd,
60 000 Smluvních bodů za 9 bezprostředně sponzorovaných Větví
na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší nebo 90 000 Smluvních bodů
za 11 bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21%
nebo vyšší nebo 120 000 Smluvních bodů za 13 bezprostředně
sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší nebo
150 000 Smluvních bodů za 15 a více bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší
které nejsou současně vyšší Hvězdou, přičemž pokud se ve Struktuře nachází více Orchidejí nebo Hvězd, které splňují tuto podmínku,
do výpočtu se zahrnují Body té Osobní skupiny, která se nachází
nejblíže Obchodního partnera, pro kterého je Provize vypočítávána
součet bodů všech Osobních skupin, které se nachází ve Struktuře:
1) Perlových orchidejí
2) Amarantových orchidejí
3) Zlatých orchidejí
4) Diamantových orchidejí
5) Jaspisových hvězd
6) Ametystových hvězd
7) Malachitových hvězd
8) Nefritových hvězd,
120 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Zlaté orchideje, která není současně na vyšší Úrovni
efektivity (pod podmínkou, že z Pravidla větve nevyplývá jinak)
150 000 Smluvních bodů za každou Větev, ve které jste získali Úroveň efektivity Diamantové orchideje nebo kterékoliv Hvězdy
M
42
M
60 000 Smluvních bodů za 9 bezprostředně sponzorovaných Větví
na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší nebo 90 000 Smluvních bodů
za 11 bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21%
nebo vyšší nebo 120 000 Smluvních bodů za 13 bezprostředně
sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší nebo
150 000 Smluvních bodů za 15 a více bezprostředně sponzorovaných Větví na Úrovni efektivity 21% nebo vyšší
Onyxová
hvězda
součet Bodů všech Osobních skupin, které se nacházejí ve Struktuře:
součet Bodů Osobních skupin všech bezprostředně sponzorovaných Obchodních partnerů, kteří dosáhli Úrovně efektivity Zlaté
magnólie (která není současně na vyšší Úrovni efektivity)
Volné body se také započítávají
které nejsou současně vyšší Hvězdou, přičemž pokud se ve Struktuře nachází více Orchidejí nebo Hvězd, které splňují tuto podmínku,
do výpočtu se zahrnují Body té Osobní skupiny, která se nachází
nejblíže Obchodního partnera, pro kterého je Provize vypočítávána
43
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
N
Globální bodový obrat
součet Bodů všech Osobních skupin bezprostředně sponzorovaných Obchodních partnerů, kteří dosáhli Úrovně efektivity Zlaté
magnólie (která není současně na vyšší Úrovni efektivity)
Volné body se také započítávají
Globální bodový obrat násobíme procentem určujícím účast
všech Hvězd na dané Úrovni efektivity – přesně tak, jak jsme
to dělali v případě Orchidejí. Tak spočítáme částku, která připadá na všechny Hvězdy, které v daném Měsíci dosáhly dané
Úrovně efektivity.
fond pro výplatu Provizí pro všechny ObGlobální bodovýx X %x6 chodní
partnery na dané Úrovni efektivity v
obrat
III. Marketingovém plánu
Dále je třeba určit procentní účast dané Hvězdy ve fondu prostředků určených pro Klub Hvězd. K tomu je třeba podělit její
Nashromážděné body součtem Nashromážděných bodů všech
Hvězd, které dosáhly dané Úrovně efektivity, a výsledek násobit
x100.
Vaše Nashromážděné body
Součet všech Nashromážděných bodů
všech Hvězd na dané Úrovni efektivity
Y *%
* Vaše procentní účast tedy je: Y x 100
Získanou procentní účast dané Hvězdy je třeba násobit částkou,
která připadá na všechny Hvězdy z dané Úrovně efektivity.
44
Fond pro výplatu Provizí pro všechny
Obchodní partnery na dané Úrovni
efektivity v III. Marketingovém plánu
x Y%
Vaše Provize
Poznámky
....................................
....................................
....................................
....................................
.....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
.....................................
....................................
....................................
....................................
......................................
....................................
.....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
45
Fam il y M embers B o h emi a
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
M
A
R
K
E
T
I
N
G
O
V
Ý
P
L
Á
N
Fam i ly M e m b e r s B o he m i a
Cvičení
I. Marketingový plán
Teď již znáte teorii, pokuste se tedy samostatně vypočítat Provizi z I.
Marketingového plánu a Nashromážděné body z II. Marketingového
plánu např. pro Strukturu Jaspisové hvězdy. Seznamte se rovněž s
výpočty týkajícími se III. Marketingového plánu.
Perla
50 000 Skupinových bodů
Perla
Perla
90 100 Skupinových bodů
Nové
větve
6%
2 000 Skupinových bodů
8 000 Skupinových bodů
21%
60 000 Skupinových bodů
21%
200 000 Skupinových bodů
21%
21%
50 000 Skupinových bodů
Zlato
250 000 Skupinových bodů
300 000 Skupinových bodů
Amarant
150 000 Skupinových bodů
101 000 Skupinových bodů
Perla
Perla
95 000 Skupinových bodů
100 000 Skupinových bodů
Perla
100 000 Skupinových bodů
46
50 000 Skupinových bodů
Perla
Perla
190 000 Skupinových bodů
Amarant
Perla
Vaše
Dodatkové číslo
260 000 Skupinových bodů
Zlato
............................................................................................................
............................................................................................................
III. Marketingový plán
1 060 200 Skupinových bodů
300 000 Skupinových bodů
II. Marketingový plán
............................................................................................................
90 000 Skupinových bodů
{Jaspis
12%
............................................................................................................
............................................................................................................
50 000 Skupinových bodů
Amarant
............................................................................................................
Amarant
98 000 Skupinových bodů
Smluvní body
P. : 3 x 60 000 180 000
A. : 2 x 90 000 180 000
Z. : 2 x 120 000 240 000
D. : 0
za bezprostředně sponzorované Větve na Úrovni efektivity 21% a vyšší: 0
Body Osobní skupiny
•
B. O. S. (40 000 + 50 000 + 50 000 + 40 000)
B. O. S. A. (90 100 + 150 000)
B. O. S. Z. (5 000 + 1 000)
B. O. S. D. (0)
•
B. O. S. 21%(10 000 + 10 000 + 10 000 + 0)
Volné body
2 000 + 8 000 + 100
Smluvní body + Body Osobní skupiny + Volné body 1 066 200 P. - Perla A. - Amarant Z. - Zlato D. - Diamant B. O. S. – Body Osobní skupiny
47
Family Members Bohemia
IČ: 04461533
Adresa:
Drahobejlova 2391/13
190 00 Praha 9
STÁHNĚTE SI PLÁN DO SMARTPHONU
Česká republika
2014 BŘEZEN
© FM GROUP World
Všechna práva vyhrazena
www.cz.fmworld.com
CZ ----- 01
© FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (komanditní společnost),
ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Vratislav, DIČ: 895-187-00-93, Obchodní rejstřík: 0000268185,
Obvodní soud pro Wrocławia-Fabrycznej ve Vratislavi, VI Oddělení národního soudního registru, 2014

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2007 - Muzeum umění Olomouc

Výroční zpráva 2007 - Muzeum umění Olomouc o sbírkové fondy na akviziční, výstavní a edukační činnosti MUO. Stejně tak se věnovali vlastní odborné a vědecké práci. V uplynulém roce došlo především k zahájení provozu detašovaného pracoviště ...

Více

Číslo 2 - Arcidiecézní charita Praha

Číslo 2 - Arcidiecézní charita Praha Autoři spotu: Herec Milan Šimáček, Vojtěch Hönig a Tomáš Potočný (námět), Ivo Bystřičan (režie) a FAMU. (Dokončení ze str. 2) novorozencům a jejich matkám při komplikovaných porodech.“ Vzhledem k t...

Více

file Katalog Aurile - Czech Republic FM WORLD Logo

file Katalog Aurile - Czech Republic FM WORLD Logo tzv. „velké černé“ – lunga. Dovolujeme si vás upozornit na zelenou kávu. Pěstuje se ekologicky, má jemnou chuť a hmatatelné vinné akcenty. Její aroma si jistě najde mnoho milovníků a inovativní sáč...

Více

file Produktová kniha Aurile

file Produktová kniha Aurile V letech 2014 a 2015 získaly funkční kávy Aurile druhé místo ve spotřebitelské soutěži Consumer Laurel. Produkty do celostátní polské soutěže vybírají sami spotřebitelé, proto je pro nás toto uniká...

Více

fm group - Czech Republic FM WORLD Logo

fm group - Czech Republic FM WORLD Logo Náš katalog nesmí postrádat nejkrásnější FM Federico Mahora vůně z luxusní kolekce. Při výběru čtyř novinek jsme byli vedeni unikátními charakteristickými znaky kompozic, které dokonale zdůrazňují ...

Více