Blanský les CHKO Novohradské hory Přírodní park

Transkript

Blanský les CHKO Novohradské hory Přírodní park
Turistika
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 10 Červen 2007 10:01 - Aktualizováno Neděle, 10 Červen 2007 10:09
Obec Soběnov leží v okrese Český Krumlov, který je nejjižnějším okresem Jihočeského kraje.
Jeho území se na západě prolíná s podhůřím Šumavy, z jihu a východu jej prostupují
Novohradské hory a sever utváří CHKO Blanský les. Krajina má podobu mírné pahorkatiny,
jejímž územím protéká řeka Vltava. Velkou část území tvoří lesy.
Českokrumlovsko je krajem, který zaujme milovníky vodních sportů, cykloturisty, rybáře i
návštěvníky se zájmem o historii. Množství kulturních programů, možnosti rekreace a přírodní
prostředí je zde skloubeno v lákavé kombinaci, která Vám při návštěvě tohoto kraje může
připravit krásné zážitky.
Blanský les
CHKO
Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena za velkoplošné chráněné území roku
1990. Představuje ucelený krajinný komplex s přírodním prostředím dosud málo dotčeným
negativními vlivy lidského hospodaření. Rozkládá se jihozápadně od Českých Budějovic a
zahrnuje celou Křemžskou kotlinu, na jihozápadě zasahuje do kotliny Chvalšinské a na východě
je ohraničena tokem Vltavy mezi Zlatou Korunou a Dívčím kamenem. Její území o rozloze
21.235 hektarů zasahuje do okresů České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice. Území
oblasti je z 55% pokryto lesními porosty. Svým složením jsou unikátním komplexem přirozených
lesů. CHKO je bohatá i na řadu druhů nižších rostlin. Rostlinná a lesní společenstva jsou
provázena přirozenou zvířenou. Mezi nejpozoruhodnější patří skupiny hmyzu a měkkýšů
vázaných na vápencové a hadcové lokality. Z lovné zvěře je nejhojnější srnčí zvěř a prase
divoké, postupně se sem šíří i zvěř jelení.
Dostupnost: Dostupné autem, pěšky, horské kolo
Výška: 900 m. n. m.
Vzdálenost: 30 km
Novohradské hory
Přírodní park
1/6
Turistika
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 10 Červen 2007 10:01 - Aktualizováno Neděle, 10 Červen 2007 10:09
Černou
Novohradské
km
Černou.
KamencemMyslivna
územím
Novohradských
prales,
člověka.
území,
zpřístupněny
turistické
hory
vBudějovice
připravované
tzv.
nichž
čtverečních.
by
hraničním
ve
Hojná
na
se
-se
Nejvyšších
Proto
Malonty.
značení
kterém
řadě
měla
značnou
a Český
rozsáhlé
CHKO
hory
voda,
zde
míst
horách
V
pásmu,
rozkládat
byl
aČR
Odtud
se
byl
začala
...)
výšek
Krumlov.
(1.040
tvoří
koncentrací
jsou
do
rozprostírají
vyplňují
plochy
vapřesahují
do
roce
nedávné
současně
pokračuje
určující
spojnice
vdosahují
se
něhož
m)
jihovýchodním
2000
lesních
Toto
pozvolna
území
a Vysoká
přírodních
dřevinou
1.000
doby
neměli
při
Nové
území
vyhlášen
jsou
vpřímo
mezi
Žofínské
státní
porostů
velmi
budovat
m,
iHrady
(1.034
oblastí,
turisté
je
na
jehličnany,
Novými
leží
cípu
hranici
zajímavostí
zPřírodní
omezen
jih
při
více
hornatině
na
-kolo
m).
jižních
ke
povolený
infrastruktura.
Žumberk
hranicích
která
našem
než
Hrady,
České
státní
Novohradské
park
pohyb
jinde
byla
Čech
75%
( na
(1.072
hranici
území
republiky
vstup.
-Dolním
Novohradské
sjsou
Rychnov
dosud
česko-rakouské
pokryto
Rakouskem,
návštěvníků,
a zasahovat
Budoucí
lesy
m).
ještě
sPo
hory
Dvořištěm
Rakouskem.
málo
szrušení
Ze
rozsáhlými
smíšené
nad
Rakouskem
Terčino
jsou
čtrnácti
CHKO
zasažená
hory.
Malší
bylo
do
protože
cenným
tohoto
hranici
a
okresů
Jedná
či
údolí,
zde
Benešovem
Novohradské
-vrcholů,
lesními
listnaté.Hranici
Benešov
na
většina
činností
provedeno
pásma
přírodním
Žofínský
České
se
ploše
porosty,
okteré
ležela
nad
byly
162
nad
v
Dostupnost:
Dostupné
autem,
pěšky,
horské
Výška:
1000
m.
n.
m.
Vzdálenost:
10
km
Žofínský prales
Národní přírodní rezervace
Dnešní národní přírodní rezervace Žofínský prales se rozkládá poblíž vsi Žofína v
Novohradských horách. Žofín leží asi 10 km jihovýchodně od Benešova nad Černou. Zdejší
rezervace byla vyhlášena nařízením hraběte Jiřího Buquoye roku 1838. Národní přírodní
rezervace má dnes rozlohu 99,8 ha (při vyhlášení měla 98 ha), z toho 44 ha tvoří původní
prales. Dominantní dřevinou v pralese je buk s vtroušeným smrkem a jedlí. Jedle zde byla v
minulosti hojnější a patřila k největším a nejstarším stromům pralesa. Žofínská "královna jedlí",
která se nacházela v jižní, nejvýše položené části, byla zlomena při prudkém poryvu větru v
roce 1975. 425 let starý strom byl 51 m vysoký a obsahoval 44 m krychlových dřeva. Prales byl
zejména v poválečných dobách značně poškozován přemnoženými stavy jelení zvěře. Dnes je
oplocen a pronikání zvěře je tak zabráněno. Veřejnosti je vstup povolen pouze s doprovodem.
Přístup k rezervaci umožňuje lesní cesta ze Žofína. Asi 500 m od západního okraje rezervace
vede trasa zelené turistické značky z Pohorské Vsi do Hojné Vody.
Dostupnost: Dostupné pouze s průvodcem
Výška: 790 m. n. m.
2/6
Turistika
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 10 Červen 2007 10:01 - Aktualizováno Neděle, 10 Červen 2007 10:09
Vzdálenost: 12 km
Dobrá Voda
Vesnice
Letovisko a poutní místo Dobrá Voda leží na severním úbočí Novohradských hor v nadmořské
výšce 695 m. Ves vzdálená 7 km jihozápadně od Nových Hradů spadá do okresu České
Budějovice. Dominantou vsi je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, hodnotná vrcholně
barokní stavba vystavěná na terásce nad mírně radioaktivním pramenem. Kostel, harmonicky
začleněný do okolní krajiny, byl postaven v letech 1708 - 1715 podle plánů neznámého autora
(autorství bývá nejčastěji připisováno K. I. Dienzenhoferovi..
Dostupnost: Dostupné autem po celý rok
Výška: 695 m. n. m.
Vzdálenost: 20 km
Hojná voda
Národní přírodní památka
3/6
Turistika
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 10 Červen 2007 10:01 - Aktualizováno Neděle, 10 Červen 2007 10:09
Národní přírodní památka Hojná Voda leží 4 km jihovýchodně od stejnojmenné vsi v
Novohradských horách na svahu Vysoké (1.033 m). Ves Hojná Voda se nachází asi 7 km
jihozápadně od Nových Hradů. Jedná se o nepříliš rozsáhlý (8,5 ha) pralesovitý zbytek
původního lesního porostu. Vyskytují se zde převážně buky, jednotlivě smrky a jedle. Prales
sám se neobnovuje, i když je obklopen mladšími porosty, které pocházejí většinou z přirozené
obnovy. Na kameni u cesty byla umístěna pamětní deska k 150. výročí vyhlášení rezervace
(1838 - 1988). Založil ji stejně jako Žofínský prales Jiří Buquoy v roce 1838. Pralesní porost je
veden jako vzácná přírodní památka na seznamu UNESCO.Až k rezervaci vede červená
značka místního turistického značení na okruhu z Hojné Vody po svazích Vysoké.
Dostupnost: Dostupné pouze pěšky celý rok
Výška: 900 m. n. m.
Vzdálenost: 20 km
Terčino údolí
Chráněný park
Chráněný park Terčino (též Terezino) údolí leží asi 1 km jihozápadně od Nových Hradů v údolí
říčky Stropnice v Novohradských horách. Původně krajinářský park se rozkládá na území o
rozloze okolo 140 ha. Park byl zřízen ve druhé polovině 18. století hrabětem Buquoyem. Popud
k jeho založení dala hraběnka Terezie Buquoyová, jejíž jméno nese park dodnes. Koncem 18. a
počátkem 19. století prošel romantickými úpravami. Kromě tuzemských zde byly vysázeny i
exotické dřeviny a vznikla tehdy většina staveb sloužících k lázeňským účelům. Nejstarší je
lázeňský dům z konce 18. století a Modrý dům z počátku století devatenáctého. Hlavní
lázeňská budova a tzv. Švýcarský dům pocházejí z období romantismu 19. století. Dochoval se
i starý hamr z konce 18. století. Malebnou scenérii údolí dotváří v západní části parku uměle
vytvořený vodopád na Stropnici. Na východním okraji parku stojí na vyvýšeném místě v téměř
původní podobě zřícenina gotické tvrze Cuknštejna. Terčino údolí je chráněno od roku 1949.
Dnes slouží zejména rekreačním účelům. Je veřejnosti volně přístupné. Parkem prochází
naučná stezka a vycházkový okruh, které seznamují návštěvníky s historií parku i se všemi
4/6
Turistika
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 10 Červen 2007 10:01 - Aktualizováno Neděle, 10 Červen 2007 10:09
zajímavostmi, které se zde vyskytují. Vstup do chráněného území je z Údolí pod Novými Hrady
poblíž odbočky silnice k Horní Stropnici.
Dostupnost: Dostupné autem po celý rok
Výška: 520 m. n. m.
Vzdálenost: 25 km
Benešov nad Černou
Městská památková zóna
Vesnička leží v těsné blízkosti CHKO Novohradské hory, západě od Českého Krumlova.
Benešov nad Černou založil ve 2. polovině 13. století jako osadu pod tvrzí Beneš z Michalovic,
po něm také nese název. První písemná zmínka je z roku 1332, kdy byla původní kaple sv.
Jakuba rozšířena a vznikl kostel. Roku 1383 byl Benešov povýšen na městečko a roku 1881
bylo městečko povýšeno na město a původní název byl změněn na Německý Benešov. Časté
požáry v 17. a 19. století setřely starobylý ráz města. Z historických památek si můžete
prohlédnout původně gotický kostel sv. Jakuba staršího, přestavěný v 17. století do baroka;
budovu radnice z roku 1594; bývalý pivovar z roku 1570 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku
1726 na tříbokém sloupu s reliéfy sv. Dominika, Leonarda a Václava a sochami sv. Donáta,
Floriána a Rocha. Západně od obce leží tvrz ze 13. století, jejíž existenci dnes připomíná pouze
pomístní název v obci, neboť tvrz byla od husitských válek opuštěna. Blízké okolí nabízí mnoho
příležitostí pro turistické a cykloturistické výlety. Nedaleko se rozprostírají dvě nejstarší přírodní
rezervace v Evropě - prales Hojná Voda a Žofínský prales. Pramení zde zde řeky Lužnice,
Malše, Černá a Stropnice.
Dostupnost: Dostupné autem po celý rok
Výška: 660 m. n. m.
Vzdálenost: 10 km
Kaplice
Město
5/6
Turistika
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 10 Červen 2007 10:01 - Aktualizováno Neděle, 10 Červen 2007 10:09
Severním
Kaplice
rozhraní
kopců
rybníků.
obětem
prochází
Budějovic
vedoucích
hradů,
Loužek.
ajejichž
leží
vlaku
jeho
Vydáme-li
V
Šumavského
několik
směrem
do
roce
do
v severním
Freistadtu.
Jižních
návštěva
smrti
oblasti
1945
značených
zse
najdeme
města
výše
projížděl
Čechách,
zpodhůří
okrajem
může
města
Také
jmenovaných
dojdeme
cyklistických
severním
být
pěší
městem
východním
ajižním
protéká
Novohradských
cílem
turisté
kesměrem
směrem
vlak
našeho
zřícenině
řeka
pohoří.
tras,
nepřijdou
směrem
s Malše.
vězni
jedna
od
pěšího
zVhor.
města
hradu
Českých
nedalekém
dojdeme
zve
Kolem
zkoncentračních
Město
nich
výletu.
městě
nedaleko
Pořešín.
je
Budějovic.
Kaplice
je
kdálková
zkrátka,
okolí
Jižním
místu
obklopeno
obce
města
najdeme
kde
směrem
táborů.
trasa
je
Městečko
Netřebice.
stával
tuzalesněnými
jsou
celá
vedoucí
několik
Pomník
jetři
hrad
řada
zřícenina
se
zříceniny
Kaplicemi
rozkládá
zSokolčí.
menších
věnovaný
cest
Českých
stráněmi
hradu
na
Dostupnost:
autem
po
celý
rok
Výška:
537
m.
n.
m.
Vzdálenost:
6Dostupné
km
6/6

Podobné dokumenty

Architektura: Cheb a okolí - Interaktivní encyklopedie města Chebu

Architektura: Cheb a okolí - Interaktivní encyklopedie města Chebu stěně ke kapli žádná okna nebyla. Zbylá polovina přízemí domu byla rozdělena na dvě komnaty. Pravidelně se v severní obvodové zdi opakují románská okénka domácích kaplí, komíny od krbů, vstupy do a...

Více

Mexický Tianguis Turístico signalizuje zotavení na trhu

Mexický Tianguis Turístico signalizuje zotavení na trhu Na TIANGUIS v Acapulku letos přijelo kolem 400 mexických a mezinárodních prodejců a 800 nákupčích z nejvýznamnějších zemí Evropy, obou Amerik a Asie. Po krizi předcházejících let a především "chřip...

Více

GENEREL KRAJINNÉHO RÁZU JIHOČESKÉHO KRAJ EE

GENEREL KRAJINNÉHO RÁZU JIHOČESKÉHO KRAJ EE určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohle...

Více

Autobusy

Autobusy 3.1 Vývoj počtu usmrcených osob v autobusech ................................................................................ 5 3.2 Relativní vývoj počtu usmrcených osob v autobusech..................

Více

Zelené památky

Zelené památky My však máme alternativu, a to právě v oblasti ekologického přístupu. Nová ekologická architektura, která je udržitelná a zaměřená na budoucnost, se může sebevědomě postavit dějinám – minulosti i b...

Více