CONH – ročník 4 – číslo 1/2010

Komentáře

Transkript

CONH – ročník 4 – číslo 1/2010
)33.†
2OÁNÆK ÁÆSLO ¼îëëÞçí™Èéâçâèç™âç
/FQISPMPHZ
BOE)ZQFSUFOTJPO
%»ÉÁ(–ÌϺÄ1
6EDOUCÆREDAKTOR
$OC-5$R)VAN2YCHLÆK#3C&!3.
6YCHºZÆZAPODPORY
EDUKAÁNÆHOGRANTU
¼îëëÞçí™Èéâçâèç™âç
/FQISPMPHZBOE)ZQFSUFOTJPO
%»ÉÁ(–ÌϺÄ1
’ £’
³ÖëàÓßÛÕÝV’Ýáåæàj’à×ßáՒĀ’ÝÞÛàÛÕÝa’Ó’æ×äÓâ×çæÛÕÝa’Óåâ×Ýæë
¾ã_ã”Á¢”ºæÕî_ã”Õ”ÄÕèæl×ÝՔÁÕæèÝâç
’ ¨’
ºáÖàáÕ×àj’åæÓèç’åäÖÕגç’âÓÕÛ×à挒å’ÕÚäáàÛÕݍߒ
áà×ßáÕàbàjߒÞ×ÖèÛà
·ÜæÝç”Ë¢”Á×½âèíæÙ ”µÛÜãÛÜã”ÃØéØé”Õ”ÁãÜÕáÙؔȢ”¹àØÙÜâÝ
£¤’
¿bÞá’Ôë’ԍæ’åàj×àj’âäáæ×ÛàçäÛגÝäÛæaäÛ×ߒâäá’èÔbä’
ÓàæÛÚëâ×äæ×àìÛè’ç’âÓÕÛ×à挒å’áà×ßáÕàbàjߒÞ×ÖèÛà±
ÆÝÛÕ画¢”¿ÕàÕÝèîÝØÝç”Õ”»ÙãæÛٔÀ¢”¶ÕßæÝç
£ª’
¿ÓÜj’ԍæ’ÖÛçä×æÛÝӒèÖë’åáç_Våæj’†èáÖàj’ÓàæÛÚëâ×äæ×àìàj’
Þa_Ôë’ÕÚäáàÛÕÝaÚá’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’è’_ÓåàaߒåæÓÖÛç±
¾éàÝÕâ”ÇÙÛéæՔՔÀéÝç”Á¢”ÆéÝàãäÙ
¤¥’
´çÖáçÕàáåæ’Þa_Ôë’Úëâ×äæ×àìגç’âÓÕÛ×à挒å’äáåæáçÕjߒ
áÔèáÖ×ߒâÓå璚×ÖÛæáäÛÓޛ
»ÙãæÛٔÀ¢”¶ÕßæÝç
µçää×àæ’ÁâÛàÛáà’Ûà’À×âÚäáÞáÙë’Óà֒ºëâ×äæ×àåÛáà
Ŕ¦¤¥¤”ÀÝääÝâ×ãèè”ËÝààÝÕá甚”ËÝàßÝâç
Üèè䮣£ÞãéæâÕàç¢àëë¢×ãá£×ã¡âÙäÜæãàÜíäÙæèÙâç
·ÖÛæá䬔¶Õææí”Á¢”¶æÙââÙæ ”¶æÝÛÜÕá”ÕâؔËãáÙâ›ç”¼ãçäÝèÕà ”¶ãçèã⠔ÁÕççÕ×ÜéçÙèèç ”Éǵ
#Ùçßc”êíØXâl¢”ÀÝ×Ùâ×ٔäãçßíèâéèՔêíØÕêÕèÙàçèêlá”ÀÝääÝâ×ãèè”ËÝààÝÕá甚”ËÝàßÝâç
ȍÔbä’_ÞVà݌’Ó’áÖÔáäàV’ä×ÖÓÝÕ׬”Øã×¢”Áɸ梔½êÕâ”Æí×Üàlß ”·Ç×¢ ”ºµÇÂ
ÈëÖÓèÓæ×Þ¬’Á¹¸½·µÀ”Èƽ¶É¹”·Î ”碔梔㢠”ÂՔÁãæXâݔ© ”¥¦¬”¤¤”ÄæÕÜՔ¦
½#®”¦ª¥©¬¦­­¯”èÙࢮ”¦¦¨”­¥¤”«ªª ”ÚÕ쮔¦¦¨”­¦¦”¨§ª¯”Ù¡áÕÝஔàÝäãêçßÕß´èæÝÖéâÙ¢×î ”ëëë¢èæÝÖéâÙ¢×î
¶ÓæçߒèëÖVàj¬’àÙØÙ┦¤¥¤
Â×äÛáÖÛÕÛæÓ¬’èÝßæXè”æãaâd
FaØä×ÖÓÝæáä’àÓÝÞÓÖÓæ×Þåæèj¬’ÁÛ梔¾ÕæãçàÕꔼãÙބl”
Ä×ÖÓÝÕ׬’ÁÛ梔¼ÕâՔ¿éaÙæãêX
¹äÓþÕÝV’†âäÓèӒӒìÞá߬’¸ÕêÝؔËÙÝà
ÆÛåݬ”ȽǿƵ”ƹÄÆÃÄƽÂÈ ”碔梔ã¢
Êí×ÜXîl”îՔäãØäãæí”ÙØéßÕaâlÜã”ÛæÕâèé”çäãàÙaâãçèݔµÖÖãèè”ÀÕÖãæÕèãæÝÙç ”ç¢æ¢ã¢
Á¹¸½·µÀ”Èƽ¶É¹”·Î ”碔梔㢠”áX”êÜæÕØâl”äæXêã”âՔäÙßàÕØí”Õ”äéÖàÝßÕ×ݔaàXâߎ”î”aÕçãäÝç锷éææÙâè”ÃäÝâÝãâ”Ýâ”ÂÙäÜæãàãÛí”Õâؔ¼íäÙæèÙâçÝã⢔”
ÄãÝîãêXâl”ßãäÝl”ÞÕßcÜãßãàݔaàXâßé”âÙÖã”ÞÙÜã”aXçèݔՔÞÙÞÝ×ܔ„lÙâl”ê”ÞÕßcßãàݔÚãæád”ÖÙî”äÙØ×ÜãîlÜã”çãéÜàÕç锔
âÕßàÕØÕèÙàçèêl”ÀÝääÝâ×ãèè”ËÝààÝÕá甚”ËÝàßÝâç”Õ”Á¹¸½·µÀ”Èƽ¶É¹”·Î ”碔梔㢠”ÞٔîÕßXîXâ㢔
”#àXâßí”ãÖçՒÙâc”ê”ècèã”äéÖàÝßÕ×ݔÞçãé”âXîãæÙá”Õéèã掔ՔµÖÖãèè”ÀÕÖãæÕèãæÝÙç”âÙãØäãêlØX”îՔÞÙÞÝ×ܔãÖçÕÜ¢
Ŕ ¦¤¥¤”Á¹¸½·µÀ”Èƽ¶É¹”·Î ”碔梔ã¢
½ÇÇ”¥¬¤¦¡§¬¦«
ÆÙÛÝçèæãêXâã”äãؔa¢”Á¿”#Ɣ¹”¥«§«©
³ÖëàÓßÛÕÝV’Ýáåæàj’à×ßáՒĀ”ºæÕî_ã”Õ”ÁÕæèÝâç
³ÖëàÓßÛÕÝV’Ýáåæàj’à×ßáՒĀ’ÝÞÛàÛÕÝa’Ó’æ×äÓâ×çæÛÕÝa’Óåâ×Ýæë
¾ã_ã”Á¢”ºæÕî_ã”Õ”ÄÕèæl×ÝՔÁÕæèÝâç
ÂÙÚæãàãÛÝ×ßX”ßàÝâÝßÕ ”¼ãçäÝèÕà”ØٔǢ”¾ã_㠔ÃØØdàÙâl”
àcßՁçßc”ÚÕßéàèí”äæã”êîßéá”Õ”êêãޔê”âÙÚæãàãÛÝÝ ”
ÄãæèçßX”éâÝêÙæîÝèÕ ”Äãæè㠔ÄãæèéÛÕàçßã
µØæÙçՔäæã”ßãæÙçäãâØÙâ×Ý®”ÄæãÚÙççã攸ãéèã放ã_ã”Á¢”
ºæÕî_㠔¼ãçäÝèÕà”ØٔǢ”¾ã_㠔ÇÙæêÝã”ØٔÂÙÚæãàãÛÝÕ ”
µàÕáÙØՔ¼ÙæâZâݔÁãâèÙÝæ㠔¨¦¤¤”Äãæè㠔ÄãæèéÛÕà”
¹¡áÕÝஔÞááØÚæÕîÕã´âÙè×ÕÖã¢äè
µØíâÕáÝהÖãâٔØÝçÙÕçÙ®”×àÝâÝ×Õà”ÕâؔèÜÙæÕäÙéèÝה
ÝáäàÝ×ÕèÝãâç”
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à唦¤¤­¯”¥¬®§¤§Ă§¤«”
Ŕ¦¤¤­”ËãàèÙæ甿àéëÙ攼ÙÕàèܔð”ÀÝääÝâ×ãèè”ËÝààÝÕáç”
š”ËÝàßÝâç
J_×ޒâ×ÚÞ×Öç
µØíâÕáÝ×ßX”ßãçèâl”âÙáãהÞٔäãØàٔˆØÕގ”î”äãçàÙØâl”ØãÖí”çäãÞÙâՔç”ê턄lá”æÝîÝßÙá”
êîâÝßé”êÕçßéàXæâl×ܔßÕà×ÝĀßÕ×l¢”ÈÙâèã”äÙÜàÙØãꏔaàXâÙߔçٔîÕádéÞٔâՔâãêc”ˆØÕÞٔ
èßÕÞl×l”çٔÕØíâÕáÝ×ßc”ßãçèâl”âÙáã×Ý ”âՔÞÙÞl”ßàÝâÝ×ߏ”êîâÕá”Õ”âՔèÙæÕäÙéèÝ×ßc”
ÕçäÙßèí¢
Àáèa’âáìàÓæÝë
ʔçãéaÕçâc”ØãÖd”âÙÞçãé”ß”ØÝçäãîÝ×ݔØãçèÕèÙaâd”êÜãØâc”ÖÝã×ÜÙáÝ×ßc”áÕæßÙæí”
Úéâß×ٔäl„èlèâ×ܔèdàlçÙß ”ßãçèâl”ÚãæáÕ×ٔՔæÙÕÖçãæä×Ù ”ßèÙæc”Öí”âXá”éáã’vãêÕàí”
äÙçâãé”ØÝÕÛâãçèÝßé”ßãçèâl”âÙáã×Ý¢”LØÕÞٔî”äãçàÙØâl”ØãÖí”éßÕîéÞl”âՔáã’âc”
çäãÞÙâl”áÙîݔßãçèâl”ÕßèÝêÝèãé”Õ”êÕçßéàXæâláݔßÕà×ÝĀßÕ×ÙáÝ ”ßèÙæc”äÙØçèÕêéÞl”
âÙîXêÝçà”äæÙØÝßèãæ”áãæèÕàÝèí¢”µØíâÕáÝ×ßX”ßãçè”ÞٔçäãÞÙâՔç”êÙàáݔâlîßãé”ßÕäÕ×Ýèãé”
ßãçèݔÝâßãæäãæãêÕè”ßÕà×Ýéá”Øã”ßãçèâlÜã”ßãáäÕæèáÙâèé”Õ”ç”âÙç×Üãäâãçèl”îäæÕ×ãêÕè”
älçéâ”êdè„lÜã”áâã’çèêl”ßÕà×ÝÕ¢”¶íà”äãçèéàãêXâ”äãîÝèÝêâl”êîèÕܔáÙîݔêÕçßéàXæâláݔ
ßÕà×ÝĀßÕ×ÙáݔՔâlîߏá”ßãçèâlá”ãÖæÕèÙᢔ¿Õà×Ýãêc”êÕîÕaٔÚãçÚXèŽ ”àcaÖՔÕßèÝêâlá”
ÕâÕàãÛÙá”êÝèÕáÝâ锸”Õ”äãé’Ýèl”ØÝÕàíîÕaâlÜã”æãîèãßé”ç”êíçãߏá”ãÖçÕÜÙá”ßÕà×ÝՔ
áãÜãé”äÝ”älèãáâãçèݔÕØíâÕáÝ×ßc”ßãçèâl”âÙáã×ݔäãØäãæãêÕè”êîâÝߔêÕçßéàXæâl×ܔ
ßÕà×ÝĀßÕ×l¢
ÅáçÚäà
ÇãéaÕç⏔çèÕê”äãîâXâl”âÕçèÝvéÞٔáã’⏔âÙÛÕèÝêâl”êàÝê”îÕèl’Ùâl”ßÕà×ÝÙá”âՔäæãÛæÙçݔ
êÕçßéàXæâl×ܔßÕà×ÝĀßÕ×l”é”ØÝÕàíîãêÕâ×ܔäÕ×ÝÙâ莔ç”×ÜæãâÝ×ߏá”ãâÙáã×âdâlá”
àÙØêÝâ”ꔩ¢”çèÕØÝé”Õ”ç”ÕØíâÕáÝ×ßãé”ßãçèâl”âÙáã×l¢”ÇãéaÕç⏔älçèéä”ß”àcaÖd”èd×Üèã”
äÕ×ÝÙâ莔Öí”çٔádà”îÕádÝè”âՔçâl’Ùâl”älÞáé”ßÕà×ÝՔՔêÝèÕáÝâ锸 ”ßèÙæc”êÙØٔ
ßٔîâãêéãÖâãêÙâl”ÕßèÝêÝèí”äl„èlèâ×ܔèdàlçÙߢ
½Þj_áèV’åÞáèÓ
ÕØíâÕáÝ×ßX”ßãçèâl”âÙáã× ”ÜÙáãØÝÕàîÕ ”×ÜæãâÝ×ßc”ãâÙáã×âdâl”àÙØêÝ⠔êÕçßéàXæâl”
ßÕà×ÝĀßÕ×Ù
JèáÖ
Ïîùícíw«Ÿ äŸ êîòóíwŸ àŸ ìèíäñcëîõnŸ àáíîñìàëèóøŸ Ú°č²ÜŸ ïŒäã¬
òóàõôéwŸ õšùíàì횟 åàêóîñŸ îõëèõôéwâwŸ ìîñáèãèóôŸ àŸ ìîñóàëèóôŸ
ïàâèäíó™ŸòŸ âçñîíèâêšìŸîíäìîâíoíwìŸëäãõèퟧâçñîíèâŸêèã¬
íäøŸãèòäàò䫟ÂÊ諟õäãëîŸíäåñîëîæøŸêŸùàìoŒäíwŸïîùîñíîòóèŸ
íàŸêîíóñîëôŸóoâçóîŸïîñôâç­
ÓñàãèlíwìŸóäñìwíäìŸïñîŸñ™ùínŸêîòóíwŸïîñôâçøŸïîïèòîõà¬
ínŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßéäŸñäícëíwŸîòóäîãøòóñîċ䭟ÁøëîŸíàõñä¬
íàáøŸòäŸóîóîŸîùíàläíwŸïîôwõàëîŸõšçñàãíoŸêŸãäċíèâèŸùìoíŸ
êîòóíwŸìîñåîëîæèäŸòïîéäíšâçŸòŸÂÊßڳܭŸÓøóîŸïîñôâçøŸéòîôŸ
lcòówŸ ãäċíèâäŸ âçñîíèâênçîŸ îíäìîâíoíwŸ ëäãõèíŸ òŸ ìèíäñcëî¬
õîôŸàŸêîòóíwŸïîñôâçîôŸ§ÂÊìÌÁèŸÚ³Ü«ŸêóäñcŸïîïèòôé䟏èñwŸ
êëèíèâꚟòøíãñî쫟ñîùõwéäéwâwŸòäŸéàêîŸòøòónìîõcŸïîñôâçàŸìè¬
íäñcëîõnçîŸàŸêîòóíwçîŸìäóàáîëèòìôŸõŸã™òëäãêôŸÂÊßàŸïñî¬
éäõôéwâwŸòäŸàáíîñìàëèóàìèŸêîòóíwçîŸàŸìèíäñcëîõnçîŸìäóàáî¬
ëèòìô«Ÿä÷óñàòêäëäócëíwìèŸêàëâèċêàâäìèŸlèŸîáîéwì­
ÑäícëíwŸîòóäîãøòóñîċäŸùàçñíôéäŸñ™ùínŸóøïøŸêîòóíwâçŸïî¬
ñôâ竟êóäñnŸìàéwŸñ™ùínŸïŒwlèíøŸàŸóàênŸõøàãôéwŸñ™ùínŸënläáínŸ
ïîòóôïø­ŸÉäãíîãôâ皟àŸòñîùôìèóäë횟òøòónìŸêëàòèċêàâäŸñä¬
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥Ă©
ícëíwŸîòóäîãøòóñîċäŸéäŸĔòøòónìŸÓÌÕćŸÚ³Ü¹ŸÓŸùíàìäícŸêîòó¬
íwŸîáñàóŸ§óôñíîõäñ¨«ŸÌŸìèíäñàëèùàâèŸàŸÕŸêîòóíwŸîáéä쟧õîëô¬
ì䨭ŸÑîùëèôéäìäŸõøòîꚫŸåøùèîëîæèâꚟàŸíwùꚟêîòóíwŸîáñàóŸ
àŸ êîòóíwŸ îáéä쭟 ÊîòóíwŸ ìèíäñàëèùàâäŸ ì™äŸ ášóŸ çîãíîâäíàŸ
éàêîŸåøùèîëîæèâêcŸíäáîŸïàóîëîæèâêc­ŸÍàŸùcêëàãoŸóîçîóîŸíà¬
õñçîõàínçîŸ òøòónìôŸ ñîùëèôéäŸ ãîïîñôläíwŸ ÊèãíäøŸ Ãèòäà¬
òäŸ ÎôóâîìäòŸ ÐôàëèóøŸ ÈíèóèàóèõäŸ §Ê®ÃÎÐȨŸ äòóŸ óø êîòó¬
íwâçŸïîñôâçŸõŸñcìâèŸÂÊìÌÁùŸçøïäñïàñàóøñä„ùíwŸêîòóíwŸ
íäìî⟧õøòîꚟîáñàó«ŸåøùèîëîæèâêcŸìèíäñàëèùàâäŸàŸéàêšêîëèŸ
êîòóíwŸîáéä쨫ŸòìwäíîôŸêîòóíwŸíäìî⟧õøòîꚟîáñàóŸòŸãä¬
åäêóäìŸìèíäñàëèùàâäŸàŸòŸåøùèîëîæèâêšìŸêîòóíwìŸîáéäìä쨫Ÿ
îòóäîìàëàâè蟧íwùꚟîáñàóŸòŸïàóîëîæèâêîôŸìèíäñàëèùàâwŸàŸíwù¬
êšìŸ àŸ òóŒäãíwìŸ êîòóíwìŸ îáéäìä쨫Ÿ àãøíàìèâêîôŸ êîòó¬
íwŸíäìî⟧íwùꚟîáñàóŸòŸåøùèîëîæèâêîôŸìèíäñàëèùàâwŸàŸòŸíwù¬
êšìŸ lèŸ åøùèîëîæèâêšìŸ êîòóíwìŸ îáéäìä쨺Ÿ ãcëäŸ òäŸ ôõcãoéwŸ
ãõoŸîããoëäínŸéäãíîóêø¹ŸàìøëîèãîõcŸêîòóíwŸíäìîâŸàŸçëèíw¬
êîõcŸêîòóíwŸíäìîâ­
ÓäíóîŸ ïŒäçëäãîõšŸ lëcíäêŸ òäŸ ùàìoŒôéäŸ íàŸ àãøíàìèâêîôŸ
êîòóíwŸíäìîâŸôŸãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßõŸ´­Ÿòóàãèô«Ÿ
êóäñcŸòäŸõŸïîòëäãíwâçŸëäóäâçŸòóàëàŸíäélàòóoéwìŸóøïäìŸêîòóíwŸ
£
³ÖëàÓßÛÕÝV’Ýáåæàj’à×ßáՒĀ”ºæÕî_ã”Õ”ÁÕæèÝâç
íäìîâèŸôŸóoâçóîŸïàâèäí󙫟àŸíàŸêëèíèâênŸàŸóäñàïäôóèâênŸàòïäê¬
óøŸóîçîóîŸîíäìîâíoíw­
³ÖëàÓßÛÕÝV’Ýáåæàj’à×ßáÕ
ÓäñìwíŸàãøíàìèâêcŸêîòóíwŸíäìîâŸáøëŸùàõäãäíŸíàŸùàlcóêôŸ
·¯­Ÿëä󟱯­ŸòóîëäówŸÚ´«µÜ­ŸÓàóîŸêîòóíwŸënùäŸéäŸâçàñàêóäñèùîõcíàŸ
íwùêšìŸêîòóíwìŸîáñàóäìŸòŸåøùèîëîæèâêîôŸìèíäñàëèùàâw«Ÿó魟íä¬
ãîâçcùwŸêŸàêôìôëàâèŸîòóäîèãô­ŸÌwñàŸòøíónùøŸêîëàæäíôŸîòóäî¬
áëàòóøŸ àŸ ícòëäãícŸ ìèíäñàëèùàâäŸ êîòóèŸ éäŸ ïàóîëîæèâêc­Ÿ ÓäíóîŸ
ícëäùŸîãëèôéäŸàãøíàìèâêîôŸêîòóíwŸíäìîâŸîãŸéèínŸíwùêîîá¬
ñàóîõnŸêîòóíwŸíäìîâèŸčŸîòóäîìàëàâè䫟ïŒèŸíwŸãäåäêóŸìèíäñà¬
ëèùàâäŸïŒäõøôéäŸãäåäêóŸêîòóíwŸåîñìàâ䫟âõäãäŸêŸíàãáøóêôŸ
óõîñáøŸîòóäîèãôŸÚ¶«·«¸ĒĒÜ­ŸÕŸàãøíàìèâênŸêîòóèŸéäŸòíwäíŸïî¬
läóŸîòóäîáëàò󙺟ïäñèóñàáäêôëcñíwŸlèŸãŒäîõcŸċáñ„ùàŸéäŸìèíè¬
ìcëíwŸíäáîŸùâäëàŸâçøáw­ŸÌwñàŸóõîñáøŸêîòóèŸàŸàêóèõàlíwŸåñäê¬
õäíâäŸéòîôŸõšùíàìíoŸòíwäíøŸÚ¶«¸ĒĒÜ­
՟ìèíôëîòóèŸáøëîŸçëàõíwŸïŒwlèíîôŸíwùêîîáñàóîõšâçŸêîòó¬
íwâçŸïîñôâçŸôŸãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™ŸïŒäówäíwŸçëèíwêäìŸ
Ú¸ĒĒ«°¯«°°Ü­Ÿ ՟ ãîáoŸ ïŒä㟠ïîôwõcíwìŸ ñäõäñùíwŸ îòì„ùøŸ
êŸ “ïñàõoŸ õîãøŸ ïñîŸ ãèàëšùôŸ áøëŸ çëàõíwìŸ ùãñîéäìŸ çëèíwêôŸ
ãèàëøùàlíwŸñîùóîꭟ.àòóšŸùãñîéŸïŒäãòóàõîõàëŸóàênŸçøãñî÷èãŸ
çëèíwêôŸïîôwõà횟éàêîŸõàùàlŸåîòåc󙫟êóäñšìŸáøëàŸõŸìèíô¬
ëîòóèŸënläíàŸùíàlícŸlcòóŸïàâèäí󙭟՟ïîòëäãíwâçŸëäóäâçŸãîëîŸ
êŸõšùíàìínìôŸïîêëäòôŸéäçîŸïîôwõcíw«ŸïŒäòóîŸõàêŸéäŸòócëäŸ
ïàóñ횟éàò횟ñîùãwëŸõŸéäçîŸïîôwõcíwŸõŸñîùõîéîõšâçŸàŸõäŸõø¬
òïoëšâçŸùäìwâ筟՟íoêóäñšâçŸlcòóäâçŸòõoóàŸéäŸïŒäówäíwŸçëè¬
íwêäìŸòócëäŸàêóôcëíwìŸónìàóäìŸÚ¸ĒĒÜ­ŸÇëèíwêŸéäŸóøïèâêøŸòïî¬
éäíŸòŸíwùêîîáñàóîõîôŸîòóäîìàëàâèw­ŸÕäãäŸêŸãäåäêóôŸìèíäñà¬
ëèùàâäŸàŸõšùíàìíoŸòíèôéäŸéàêŸîòóäîêëàòóèâêîôŸñäòîñïâ諟óàêŸ
ïîõñâçŸîòóäîáëàò󙫟óäãøŸìwòóîŸíîõîóõîñáøŸêîòó譟՚ùíàì¬
íoŸòíèôéäŸòøíónùôŸïàñàóçîñìîíôŸ§ÏÓǨŸàŸéäçîŸôõîëîõcíw«Ÿ
ãîêîíâäŸèŸïŒèŸçøïäñåîòåàónìè譟ÂçñîíèâêcŸä÷ïîùèâäŸíwùêšìŸ
ãcõêcìŸçëèíwêôŸõŸêîìáèíàâèŸòŸõøòîêšìèŸãcõêàìèŸõèóàìèíôŸ
ß왝äŸïñäåäñäílíoŸõnòóŸêäŸõùíèêôŸàãøíàìèâênŸêîòóíwŸíä¬
ìîâèŸòïwäŸí䝟êäŸõùíèêôŸîòóäîìàëàâèäŸÚ·Ü­ŸÍàïŒwêëàãŸõŸíä¬
ãcõíîŸïôáëèêîõàínŸòóôãèèŸêîòóíwâçŸáèîïòèwŸùŸÁñàùwëèäŸÚ°±ĒĒܟ
õøêàùîõàëîŸõøòîênŸïñîâäíóîŸïàâèäíó™ŸòŸàãøíàìèâêîôŸêîòó¬
íwŸíäìîâwŸïîùèóèõíwŸáàñõäíwŸíàŸçëèíwꭟ՟ïîòëäãíwâçŸãäòä¬
óèëäówâçŸòäŸçëèíwêîõcŸíwùêîîáñàóîõcŸíäìîâŸõøòêøóôéäŸòócëäŸ
ìníoŸlàòóîŸàŸíøíwŸéäŸïîõàîõcíàŸùàŸñäùèãôcëíwŸënùè­
՟ ïñîóèêëàãôŸ òŸ õšäŸ ôõäãäíšìŸ ïñäõàëäíâäŸ àãøíàìèâênŸ
êîòóíwŸíäìîâèŸíäòîôõèòäéwâwŸòŸãäïîùèóøŸçëèíwêôŸáoçäìŸïîòëäã¬
íwâçŸãõîôŸãäòäóèëäówŸõùñ™òóàëàŸïàñàëäëíoŸòŸïîêëäòäìŸõšòêøóôŸ
õøòîêîîáñàóîõnŸçøïäñïàñàóøñä„ùíwŸêîòóíwŸíäìîâèŸÚ°²Ü­ŸÙä¬
éìníàŸõŸïîïôëàâwâ竟éàêîŸéòîôŸãèàëøùîõàíwŸãèàáäóèâèŸòŸÂÊß
õŸ´­Ÿòóàãèô«ŸéäŸôãcõàícŸõšäŸïñäõàëäíâäŸàãøíàìèâênŸêîòóíwŸ
íäìîâèŸàŸêîëä쟵¯Ÿ¤­ŸÓàóîŸõøòîêcŸïñäõàëäíâäŸàãøíàìèâênŸ
êîòóíwŸíäìîâèŸáøëàŸóàênŸíäãcõíîŸïîóõñùäíàŸõŸïîïôëàâèŸçä¬
ìîãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™ŸùŸÏîñóôæàëòê૟êóäŒwŸáøëèŸùàŒàùä¬
íèŸãîŸòóôãèäŸêîòóíwâçŸáèîïòèwŸïîñîõícõàéwâwŸ“lèíäêŸñîlíwŸënl¬
áøŸãõoìàŸóøïøŸõàùàl™Ÿåîòåcó™ŸčŸêàëâèôì¬êàñáîícóäìŸàŸòäõä¬
ëàìäñ¬çøãñîâçëîñèãäìŸčŸíàŸêîòóŸÚ°´ĒÜ­ŸÕŸónóîŸïîïôëàâèŸáøëàŸ
àãøíàìèâêcŸêîòóíwŸíäìîâŸíäélàòóoéwŸàáíîñìàëèóîôŸíàŸùàlcó¬
êôŸòëäãîõcíwŸčŸáøëàŸïŒwóîìíàŸôŸ´¸Ÿ¤Ÿïàâèäíó™­
¤
ÙëàóšŸòóàíãàñãŸãèàæíîòóèêøŸñäícëíwŸîòóäîãøòóñîċäŸïŒäãòóà¬
õôéäŸçèòóîìîñåîìäóñèâêcŸàíàëšùàŸíäãäêàëâèċêîõàínçîŸêîòóíw¬
çîŸõùîñêôŸîãäáñàínçîŸòïîëälíoŸòŸêîòóíwìŸáèîïóèâêšìŸõùîñ¬
êäìŸÚ³Ü­ŸÁèîâçäìèâênŸìàñêäñøŸïàñàóøñîèãcëíwçîŸòóàõô«ŸéàêîŸ
èíóàêóíwŸÏÓǟ§èÏÓǨ«ŸàŸìàñêäñøŸêîòóíwŸåîñìàâ䫟éàêîŸêîòóíwŸ
àëêàëèâêcŸåîòåàócù૟áîçôäëŸíäéòîôŸïŒwë菟ïŒäòínŸïñîŸãèàæíîòóè¬
êôŸêîòóíwâçŸënùwŸàŸíäìîçîôŸïëíoŸíàçñàãèóŸèíåîñìàâäŸùwòêàínŸ
ùŸêîòóíwŸáèîïòèäŸÚ³«°µÜ­ŸÊîíâäíóñàâäŸèíóàêóíwçîŸÏÓǟí蝏wŸí䝟
°¯¯Ÿïæ®ìëŸòõoãlwŸîáõøêëäŸïñîŸãèàæí„ùôŸàãøíàìèâênŸêîòóíwŸ
íäìîâèŸàŸêîíâäíóñàâäŸõøwŸí䝟·¯¯Ÿïæ®ìëŸïñîŸãèàæí„ùôŸõø¬
òîêîîáñàóîõnŸêîòóíwŸíäìîâ譟ÍàŸñîùãwëŸîãŸóoâçóîŸéàòíšâçŸïà¬
óîëîæèâêšâçŸçîãíîóŸéäŸîáówíoéwŸùàŒàãèóŸïàâèäíóøŸòŸêîíâäí¬
óñàâwŸ ÏÓǟ °¯¯č´¯¯Ÿïæ®ì뫟 íäá óøóîŸ çîãíîóøŸ ìîçîôŸ ášóŸ
òïîéäíøŸéàêŸòŸõøòîêîîáñàóîõîô«ŸóàêŸòŸíwùêîîáñàóîõîôŸêîòóíwŸ
ënùw­ŸÕŸïôáëèêàâwâçŸõøãàíšâçŸõŸïîòëäãíwŸãîáoŸÚ°±ĒĒ«°´ĒĒܟáøëàŸ
óàóîŸíäéèòóîóàŸîçëäãíoŸòóŒäãíwâçŸêîíâäíóñàâwŸÏÓǟïîóõñùäíàŸ
òóôãèäìèŸêîòóíwâçŸáèîïòèwŸôŸãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊß
õŸ´­Ÿòóàãèô«ŸêóäŒwŸáøëèŸënläíèŸêŸâwëîõšìŸçîãíîócìŸèÏÓǟïîãëäŸ
Ê®ÃÎÐȺŸõšùíàìícŸlcòóŸïàâèäíó™ŸõŸóoâçóîŸòóôãèwâçŸòŸêîí¬
âäíóñàâäìèŸÏÓǟ°´¯č²¯¯Ÿïæ®ìëŸìoëàŸáèîïóèâêøŸïîóõñùäíîôŸ
àãøíàìèâêîôŸ êîòóíwŸ íäìî⭟ ÃèàæíîòóèâêcŸ ïŒäòíîòóŸ çîãíîóŸ
èÏÓǟ éäŸ ãcëäŸ êîìïëèêîõcíàŸ èñîêîôŸ õàñèàáèëèóîôŸ õšòëäãꙟ
ïŒèŸ ïîôèówŸ ñ™ùíšâçŸ áèîâçäìèâêšâçŸ ìäóî㟠ڰ¶«°·ÜŸ àŸ ïîóäí¬
âècëíoŸõàñèàáèëíwìèŸïîìoñøŸàæîíèòóèâêøŸï™òîáwâwâçŸåñàæìäí¬
ó™ŸÏÓǟ§ÏÓǟ°¬·³¨ŸàŸàíóàæîíèòóèâêøŸï™òîáwâwâçŸåñàæìäíó™Ÿ
ÏÓǟ§ÏÓǟ¶¬·³¨ŸÚ°¸Ü­ŸÉäãíwìŸùäŸòëèáíšâçŸïŒwòóôáøŸìîçëîŸ
ášóŸòóàíîõäíwŸïîìoñôŸÏÓǟ°¬·³ŸêŸÏÓǟ¶¬·³ŸÚ°¸Ü­
ÕäëìèŸôèóälíšìŸáèîâçäìèâêšìŸïàñàìäóñäìŸêŸçîãíîâäíwŸ
êîòóíwŸåîñìàâäŸéäŸêîòóíwŸàëêàëèâêcŸåîòåàócùୟÙõšäínŸêîíâäí¬
óñàâäŸêîòóíwŸàëêàëèâênŸåîòåàócùøŸïñàêóèâêøŸõøëôlôéwŸàãøíàìèâêîôŸ
êîòóíwŸíäìî⭟ʟîãëèäíwŸõøòîêîîáñàóîõnŸêîòóíwŸíäìîâèŸàŸíwù¬
êîîáñàóîõnŸêîòóíwŸíäìîâèŸòäŸéàêîŸòëèáínŸéäõwŸñ™ùínŸêîìáèíàâäŸ
áèîâçäìèâêšâçŸìàñêäñ™«ŸíàïŒwêëàãŸèÏÓǟàŸîòóäîïñîóäæäñèíôŸ
Ú±¯ÜŸlèŸèÏÓǟàŸêîòóíwŸèùîåîñìøŸàëêàëèâênŸåîòåàócùøŸÚ±°Ü­
ʟãèòïîùèâèŸàëäŸíäíwŸãîòóàóäêŸõøçîõôéwâwâçŸáèîâçäìèâêšâçŸ
ìàñêäñ™ŸïàñàóøñîèãcëíwçîŸòóàõô«ŸêîòóíwŸåîñìàâäŸàŸêîòóíwŸñä¬
àáòîñïâ䫟êóäñnŸáøŸôìîõàëøŸòóàíîõèóŸéèòóîôŸãèàæí„ùôŸêîòó¬
íwŸíäìîâèŸàŸêóäñnŸáøŸíàçñàãèëøŸêîòóíwŸáèîïòè譟ÍàõwâŸòîôlàò¬
ínŸ ùíàëîòóèŸ çîõîŒwŸ ïñîŸ ó äŸ èŸ ïàâèäíóèŸ òŸ çîãíîóàìèŸ èÏÓǟ
õŸãîïîñôlîõàíšâçŸìäùwâçŸïîãëäŸÊ®ÃÎÐȟ°´¯č²¯¯Ÿïæ®ìëŸ
ìàéwŸ áèîïóèâêøŸ ïñîêcùàíîôŸ êîòóíwŸ íäìî⭟ ÏñîóîŸ òócëäŸ õwâäŸ
õøõòócõcŸïîóŒäáàŸïñîõcãoíwŸêîòóíwâçŸáèîïòèwŸèŸõŸónóîŸòêôïè¬
íoŸ ïàâèäí󙭟 ՟ òîôëàãôŸ òŸ ïôáëèêîõàíšìèŸ “ãàéèŸ áøëîŸ õøãc¬
íîŸ ãîïîñôläíwŸ ĔÊèãíäøŸ Ãèòäàò也 ÈìïñîõèíæŸ ÆëîáàëŸ Îôó¬
âîìäò柧ÊÃÈÆ؟îŸïñîõcãoíwŸêîòóíwâçŸáèîïòèwŸôŸïàâèäí󙫟
ôŸêóäñšâçŸíäíwŸòîôëàãŸìäùèŸáèîâçäìèâêšìèŸïàñàìäóñø«Ÿâ
ùíäòíàãíwŸ òóàíîõäíwŸ ãäċíèóèõíwŸ ãèàæí„ùø«Ÿ àŸ ãcëäŸ ôŸ ïàâèäí¬
ó™ŸòŸíäõøòõoóëèóäëíšìèŸùëîìäíèíàìèŸlèŸáîëäòówŸêîòów«ŸòŸóoêš¬
ìèŸïñîæñäòèõíwìèŸõàòêôëcñíwìèŸêàëâèċêàâäìèŸàŸòŸíäõøòõoóëè¬
óäëíîôŸçøïäñêàëânìèwŸÚ³Ü­
½ÞÛàÛÕÝa’Ó’æ×äÓâ×çæÛÕÝa’Óåâ×Ýæë’ÓÖëàÓßÛÕÝa’
Ýáåæàj’à×ßáÕÛ
ÌäùèŸïŒwùíàêøŸôãcõàínŸõŸòîôõèòëîòóèŸòŸíwùêîîáñàóîõîôŸêîòó¬
íwŸ íäìîâwŸ íàõîùäíîôŸ çëèíwêäìŸ òäŸ óñàãèlíoŸ ïîïèòôéwŸ ïñî÷è¬
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥Ă©
³ÖëàÓßÛÕÝV’Ýáåæàj’à×ßáՒĀ”ºæÕî_ã”Õ”ÁÕæèÝâç
ìcëíwŸòõàëîõcŸòëàáîòó«ŸáîëäòóŸà÷ècëíwçîŸòêäëäóôŸàŸùëîìäíèíøŸ
äáäñ«ŸîáñàóëîõšâçŸóo뫟ïcíõäŸàŸêøläëíwâçŸêîòówŸÚ·«°¯Ü­ŸÕŸíä¬
ãcõínŸãîáoŸòäŸîùŒäéìèëäŸáîëäòóŸêîòówŸì™äŸùï™òîáîõàóŸ
éàêšêîëèŸóøïŸàãøíàìèâênŸêîòóèŸàŸäŸòŸàãøíàìèâêîôŸêîòówŸéäŸ
òïîéäíîŸõøwŸñèùèêîŸìîñáèãèóøŸàŸìîñóàëèóøŸÚ±±Ü­
ÎáòäñõàlíwŸ òóôãèäŸ ïñîêcùàëøŸ ùõšäínŸ ñèùèêîŸ ùëîìäíèíŸ
ôŸïàâèäíó™ŸòŸêîíâäíóñàâäìèŸÏÓǟõŸíäéí蝏wìŸñîùìäùw«Ÿâ
òõoãlwŸîŸùõšäínìŸñèùèêôŸùëîìäíèíŸôŸàãøíàìèâênŸêîòóíwŸíä¬
ìîâèŸÚ±²Ü­ŸacãícŸùŸóoâçóîŸòóôãèwŸõàêŸíäçîãíîóèëàŸêîòóíwŸçèò¬
óîëîæèèŸàŸíäìoëàŸïñîòïäêóèõíwŸêîíóñîëîõàínŸòëäãîõcíw­
ÍîõnŸ “ãàéäŸ íàùíàlôéwŸ ìîíîôŸ õàùáôŸ ìäùèŸ êîòóíwŸ àêóè¬
õèóîôŸ àŸ õàòêôëcñíwìèŸ êàëâèċêàâäì諟 êóäñnŸ éòîôŸ ïîõàîõcíøŸ
ùàŸ íäùcõèò뚟 ïñäãèêóîñŸ ìîñóàëèóø­Ÿ ÍoêîëèêŸ àôóîñ™Ÿ íäãcõíîŸ
ïîïòàëîŸòèëíîôŸïîùèóèõíwŸêîñäëàâèŸìäùèŸïŒwóîìíîòówŸàŸñîùòà¬
çäìŸõàòêôëcñíwâçŸêàëâèċêàâwŸàŸêàñãèîõàòêôëcñíwŸìîñóàëèóîôŸ
àŸìîñóàëèóîôŸùäŸõäâçŸïŒwlèíŸÚ²«±³«±´Ü­ŸÑàææèŸàŸòïî뭟ڱµÜŸïñî¬
êcùàë諟äŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßõŸ´­ŸòóàãèôŸàŸòŸä÷óäíùèõíwìèŸêàë¬
âèċêàâäìèŸ òäŸ õŸ àíàìínùäŸ làòóoéèŸ õøòêøóîõàëøŸ èíåàñêóŸ ìøî¬
êàñãô«ŸàíæèíàŸïäâóîñèòŸlèŸé蝟ãèàæíîòóèêîõàícŸàóäñîòêëäñ„ùàŸ
êîñîícñíwâçŸóäïäí­
ÙàéwìàõnŸõšòëäãêøŸòóôãèäŸïôáëèêîõàínŸïŒäãŸõwâäŸí䝟°¯Ÿ
ëäóøŸ ôêcùàëø«Ÿ äŸ àãøíàìèâêcŸ êîòóŸ íäíwŸ ïîôùäŸ àêàãäìèâꚟ
àŸ çèòóîëîæèâꚟ ïîéä쫟 àëäŸ äŸ éäŸ òïîéäíàŸ òŸ ïàóîëîæèâêîôŸ çî¬
ìäîòócùîôŸêàëâèàŸÚ±¶Ü­ŸÓŒèàlóøŒèâäóŸïàâèäíó™ŸõŸïñàõèãäëínìŸ
ãëîôçîãîánìŸãèàëøùàlíwìŸïñîæñàìôŸòäŸù“làòóíèëîŸòóôãèwŸêè¬
íäóèêøŸêàëâèàŸòŸïîôèówìŸãõîéèóšâçŸèùîóîïîõšâçŸìäóî㫟áèî¬
ïòèäŸçŒäáäíôŸêøläëíwŸêîòóèŸòŸçèòóîìîñåîìäóñèâêšìŸçîãíîâä¬
íwìŸàŸìoŒäíwìŸònñîõšâçŸèíãèêcóîñ™ŸêàëâèîõnçîŸàŸêîòóíwçîŸ
ìäóàáîëèòìô­ŸÒóŒäõíwŸàáòîñïâäŸêàëâèàŸòäŸôŸñ™ùíšâçŸêîòóíwâçŸ
ïîñôâçŸ íäëèèëୟ ÏàâèäíóèŸ òŸ íwùêîîáñàóîõîôŸ êîòóíwŸ íäìîâwŸ
ìoëèŸåøùèîëîæèâênŸlèŸìwñíoŸòíwäínŸçîãíîóøŸïëàùìàóèâênçîŸ
äČô÷ôŸêàëâèàŸàŸìwñøŸïŒwñ™òóêôŸêàëâèàŸòïîëälíoŸòŸãèòïñîïîñl¬
íoŸíwùêîôŸñäóäíâwŸêàëâèàŸõŸêîòó譟ÓøóîŸícëäùøŸôêcùàëø«ŸäŸàãø¬
íàìèâêcŸêîòóŸõøêàùôéäŸõäëìèŸíwùêîôŸòâçîïíîòóŸèíêîñïîñîõàóŸ
êàëâèôìŸãîŸêîòóíwçîŸêîìïàñóìäíóôŸàŸíäòâçîïíîòóŸùïñàâî¬
õàóŸùõšäínŸìíîòóõwŸêàëâèàŸÚ±¶Ü­
ËîíãîíŸ àŸ òïî뭟 Ú±±ÜŸ ïñîêcùàëèŸ õàùáôŸ ìäùèŸ õàòêôëcñíwìèŸ
êàëâèċêàâäìèŸàŸíwùêšìŸêîòóíwìŸîáñàóä쭟՟éäéèâçŸòóôãèèŸáøëîŸ
ùàŒàùäíîŸ âäëêäìŸ ´·Ÿ çäìîãèàëøùîõàíšâçŸ ïàâèäí󙺟 ±²Ÿ ïà¬
âèäíó™ŸáøëîŸícòëäãíoŸèíãèêîõcíîŸêŸïàñàóøñîèãäêóîìèèŸàŸôŸ²²Ÿ
ïàâèäíó™Ÿ áøëàŸ ùéèóoíàŸ ãäïîùèóàŸ çëèíwêôŸ õŸ êîòó譟 ÕàòêôëcñíwŸ
êàëâèċêàâäŸ áøëøŸ çîãíîâäíøŸ òîíîæñàċâêø­Ÿ ÕwâäŸ êàëâèċêàâwŸ
áøëîŸòïîéäíîŸòŸí蝏wìŸîòóäîáëàòóèâêšìŸïîõñâçäìŸàŸòŸãàëw¬
ìèŸìàñêäñøŸíwùênçîŸêîòóíwçîŸîáñàóô«ŸòŸí蝏wìèŸêîíâäíóñà¬
âäìèŸÏÓǟàŸòŸõøwìŸìíîòóõwìŸêàëâèà­
ÕäŸòêôïèíoŸ±±³Ÿïàâèäíó™ŸáøëøŸõàòêôëcñíwŸêàëâèċêàâäŸçîã¬
íîâäíøŸïîìîâwŸòïäâècëíwŸÂÓ¬ìäóîãøŸòŸõoówìŸïîlóä쟌äù™Ÿ
§ìôëóèòëèâäŸÂÓ«ŸÌÒÂÓ¨ŸàŸáøëøŸòïîéäíøŸòŸí蝏wŸàêóèõàlíwŸåñäê¬
õäíâwŸçîãíîâäíîôŸõŸêîòóíwŸáèîïòèèŸÚ±·Ü­
ÕëèõŸêîòóíwŸàêóèõèóøŸíàŸícëêàëâè૟óôçîòóŸàîñóøŸàŸêàëâè¬
ċêàâäŸóäïäíŸáøëàŸçîãíîâäíàŸõŸíäãcõíîŸïôáëèêîõàínŸòóôãèèŸ
Ú±¸ĒĒÜ­ŸÓôçîòóŸàŸêàëâèċêàâäŸàîñóøŸêîñäëîõàëøŸïîùèóèõíoŸòŸícëî¬
wŸêàëâèàŸàŸíäæàóèõíoŸòŸêîòóíwŸàêóèõèóîô­ŸÍäùcõèòëäŸíàŸãàëwâçŸ
åàêóîñäâ竟éàêîŸéäŸãcõêîõcíwŸêàëâèîõšâçŸõàùàl™«ŸáøëàŸàãøíà¬
ìèâêcŸêîòóíwŸíäìîâŸòïîéäíàŸòŸõøwŸóôçîòówŸàîñóø­ŸÕšùíàì¬
ícŸáøëàŸèŸèíóäñàêâäŸìäùèŸãcõêîôŸêàëâèîõšâçŸõàùàl™ŸàŸêîòóíwŸ
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥Ă©
àêóèõèóîô­ŸÔŸïàâèäíó™ŸòŸàãøíàìèâêîôŸêîòóíwŸíäìîâwŸìcŸíc¬
ëêàëâèàŸõšùíàìíoŸõøwŸõëèõŸíàŸêàëâèċêàâäŸàŸóôçîòóŸàîñóøŸ
í䝟ôŸïàâèäíó™ŸòŸàêóèõíwŸêîòów­
՟ïñîòïäêóèõíwŸòóôãèèŸÚ²¯ĒܟáøëàŸùêîôìcíàŸòïîéèóîòóŸìäùèŸ
òóàõäìŸêîòóíwŸñäìîãäëàâäŸàŸïñîæñäòwŸêàëâèċêàâäŸêîñîícñíwâçŸ
óäïäíŸôŸçäìîãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäí󙭟ÏîìîâwŸÌÒÂӟáøëøŸ
çîãíîâäíøŸêîòóíwŸçèòóîìîñåîìäóñè䫟áèîâçäìèâênŸïàñàìäó¬
ñøŸêîòóíwŸàêóèõèóøŸàŸïñîæñäòäŸêàëâèċêàâäŸêîñîícñíwâçŸóäïäíŸ
íàŸùàlcóêôŸòóôãèäŸàŸïîŸéäãíîìŸñîâäŸòëäãîõcíw­ŸÁoçäìŸéäãíî¬
çîŸñîêôŸãîëîŸêŸïñîæñäòèŸôŸµ·Ÿ¤Ÿïàâèäíó™ŸòŸïîùèóèõíwìŸõòóôï¬
íwìŸícëäùäìŸêàëâèċêàâäŸêîñîícñíwâçŸóäïäí«ŸãäċíîõàínŸéàêîŸ
ÀæàóòóîíîõîŸòê„ñ䟲¯ŸéäãíîóäêŸlèŸõøw­ŸÏñîæñäòèŸãäċíîõàëèŸ
àôóîŒèŸéàê´¤ŸíäáîŸõoówŸùìoíôŸõäŸòê„ñäŸêàëâèċêàâ䭟Îòî¬
áø«ŸôŸíèâ睟ãîëîŸêŸïñîæñäò諟ìoëøŸõŸïñ™áoçôŸòëäãîõcíwŸí蝏wŸ
êîíâäíóñàâèŸèùîåîñìøŸàëêàëèâênŸåîòåàócùøŸàŸãäî÷øïøñèãèíîëè¬
íôŸàŸíäélàòóoéwŸãèàæí„ùîôŸïŒèŸáèîïòèèŸïñîõäãäínŸï±Ÿìo¬
òwâwâçŸáøëŸíwùꚟêîòóíwŸîáñàó­ŸÉäãèíšìŸíäùcõèòëšìŸïñäãèêóî¬
ñäìŸïñîæñäòäŸêàëâèċêàâäŸêîñîícñíwâçŸóäïäíŸáøëŸíwùꚟêîòó¬
íwŸîáñàóŸïîãëäŸáèîïòèäŸïñîõäãäínŸï±Ÿìoòwâwâç­
ÏñîòïäêóèõíoŸáøëŸçîãíîâäíŸóàênŸ“lèíäêŸíäêàëâèîõšâçŸõà¬
ùàl™Ÿåîòåcó™ŸíàŸêîòóíwŸçèòóîëîæèèŸÚ°´Ē«²°Ü­
՟ñàíãîìèùîõàínŸïñîòïäêóèõíwŸîóäõŒäínŸòóôãèèŸáøëøŸçîã¬
íîâäíøŸ êîòóíwŸ áèîïòèäŸ °°¸Ÿ çäìîãèàëøùîõàíšâçŸ ïàâèäíó™Ÿ
àŸáøëŸïîñîõícõcퟓlèíäêŸñîlíwŸënláøŸòäõäëàìäñ¬çøãñîâçëî¬
ñèãäìŸàŸêàëâèôì¬êàñáîícóäìŸíàŸêîòóŸÚ°´ĒÜ­ŸÒnñîõnŸêîíâäí¬
óñàâäŸ åîòåcó™Ÿ áøëøŸ òñîõíàóäëíoŸ êîíóñîëîõcíøŸ õŸ îáîôŸ òêôïè¬
ícâ竟àlêîëèŸôŸïàâèäíó™ŸënläíšâçŸòäõäëàìäñäìŸáøëøŸònñîõnŸ
êîíâäíóñàâäŸêàëâèàŸóñõàëäŸí蝏wŸàŸêîíâäíóñàâäŸèÏÓǟõøw­ŸÏŒèŸ
ïîñîõícíwŸòäŸõòóôïíwìèŸçîãíîóàìèŸíäáøëøŸïîŸéäãíîìŸñîâäŸ
ënláøŸ òäõäëàìäñäìŸ lèŸ êàëâèôì¬êàñáîícóäìŸ ùàùíàìäícíøŸ
cãínŸùìoíøŸõŸãnëâäŸãîáøŸìèíäñàëèùàâäŸàíèŸõŸïàñàìäóñäâçŸ
êîòóíwçîŸîáñàóô­ŸÌwñàŸêîòóíwŸåîñìàâäŸõùóàäícŸêäŸêîòóíwìôŸ
ïîõñâçôŸ §áîíäŸ åîñìàóèîíŸ ñàó䫟 ÁÅѨŸ òèæíèċêàíóíoŸ õùñîòóëàŸ
î㟠ïîlcóêôŸ ïîôùäŸ õäŸ òêôïèíoŸ ënläínŸ òäõäëàìäñä쭟 ÍàõwâŸ
õäŸòêôïèíoŸòäŸòäõäëàìäñäìŸãîëîŸïîŸéäãíîìŸñîâäŸêŸíîñìàëè¬
ùàâèŸòóàõôŸôŸ¶ŸùŸ°¯Ÿïàâèäíó™ŸòäŸõòóôïíwŸïàóîëîæèâêîôŸìèêñîàñ¬
âçèóäêóôñîôŸ§íàŸòäŸòäïàñàâwŸóñàáäêô먫ŸùàówìâîŸõäŸòêôïèíoŸ
òŸêàëâèäìŸíäãîëîŸêŸíîñìàëèùàâèŸôŸcãínçîŸùäŸóŒwŸïàâèäíó™­
ԟïîãòêôïèíøŸ²·Ÿïàâèäíó™ŸùŸónóîŸêîçîñóøŸáøëàŸïñîõäãä¬
íàŸêõàíóèċêàâäŸõàòêôëcñíwâçŸêàëâèċêàâwŸïîìîâwŸÌÒÂӟòŸïî¬
ôèówìŸ ÀæàóòóîíîõàŸ òê„ñäŸ Ú²±Ü­Ÿ ՟ ónóîŸ ïñ™ŒäùîõnŸ òóôãèèŸ lè¬
íèëàŸ ïñäõàëäíâäŸ íwùênçîŸ êîòóíwçîŸ îáñàóôŸ ´¯Ÿ¤Ÿ àŸ ïñäõàëäí¬
âäŸ íwùênçîŸ êîòóíwçîŸ îáéäìôŸ °µŸ¤­Ÿ ÍäáøëøŸ ùéèóoíøŸ cãínŸ
ïŒwïàãøŸîòóäîìàëàâèäŸàíèŸãäïîùèâäŸçëèíwêôŸõŸêîòó譟ÉàêîŸõš¬
ùíàì횟ñèùèêîõšŸåàêóîñŸêàëâèċêàâäŸêîñîícñíwâçŸóäïäíŸõŸïî¬
lcóälíšâçŸëäóäâçŸënláøŸçäìîãèàëšùîôŸáøëŸèãäíóèċêîõcíŸí蝬
wŸêîòóíwŸîáéä캟óäíóîŸùcõoñŸõàêŸíäïëàóèëŸïñîŸïàâèäíóø«ŸêóäŒwŸ
áøëèŸãèàëøùîõcíèŸãnëäŸí䝟äòóŸëäó­ŸÇèòóîìîñåîìäóñèâênŸïàñà¬
ìäóñøŸêîòóíwçîŸîáñàóôŸíäáøëøŸòïîéäíøŸòŸêàëâèċêàâwŸêîñîícñ¬
íwâçŸóäïäí­ŸÓøóîŸícëäùøŸõšñàùíoŸòõoãlwŸïñîŸä÷èòóäíâèŸõùóàçôŸ
ìäùèŸùõšäíîôŸêàëâèċêàâwŸêîñîícñíwâçŸóäïäíŸàŸïàñàìäóñäìŸ
êîòóíwŸòóñôêóôñøŸčŸíwùêšìŸêîòóíwìŸîáéäìäì­
ԟçäìîãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™ŸáøëŸçîãíîâäíŸõëèõŸënláøŸ
ëàíóçàí¬êàñáîícóäìŸõäŸòóŒäãíwŸãcõâ䟰Ÿ±´¯Ÿìæ®ãäíŸõŸïîñîõ¬
ícíwŸòŸêàëâèôì¬êàñáîícóäìŸõäŸòóŒäãíwŸãcõâ䟱Ÿ¯¯¯Ÿìæ®ãäíŸ
íàŸêîòóíwŸçèòóîëîæèèŸÚ²°Ü­ŸÔŸïàâèäí󙫟ôŸíèâ睟òäŸïîŸòóàíîõäíwŸ
¥
³ÖëàÓßÛÕÝV’Ýáåæàj’à×ßáՒĀ”ºæÕî_ã”Õ”ÁÕæèÝâç
èíèâècëíwŸãèàæí„ùøŸàãøíàìèâênŸêîòóíwŸíäìîâèŸùëäïèëŸêîòóíwŸ
îáñàó«ŸíäãîëîŸïîŸéäãíîìŸñîâäŸënláøŸêŸcãínŸùìoío­ŸÀõàêŸ
ôŸïàâèäíó™ŸòäŸõòóôïíwìŸõøòîêšìŸêîòóíwìŸîáñàóäìŸòäŸõäŸòêô¬
ïèíoŸ ënläínŸ êàëâèäìŸ õøõèíôëàŸ àãøíàìèâêcŸ êîòóŸ làòóoéèŸ í䝟
õäŸòêôïèíoŸòŸëàíóçàíäìŸÚ²°Ü­
ÕëèõŸí蝏wçîŸîáòàçôŸêàëâèàŸõŸãèàëøùàlíwìŸñîùóîêôŸíàŸùëäï¬
äíwŸ êîòóíwŸ àêóèõèóøŸ áøëŸ ôêcùcíŸ õŸ ïñîòïäêóèõíwâçŸ òóôãèwâçŸ
Ú²²«²³«²´ĒĒÜ­Ÿ ÏîêëäòŸ êîíâäíóñàâäŸ êàëâèàŸ õŸ ãèàëøùàlíwìŸ ñîù¬
óîêôŸùŸ°«¶´Ÿíäá«´Ÿììîë®ëŸíàŸ°«±´Ÿììîë®ëŸòíwèëŸáoçäìŸ
²čµŸìoòw♟çîãíîóôŸèîíèùîõàínçîŸêàëâèàŸàŸïîläóŸçøïäñêàë¬
âäìèâêšâçŸäïèùîãŸàŸòîôlàòíoŸùõšèëŸêîíâäíóñàâäŸèÏÓÇ«Ÿêîòó¬
íwŸèùîåîñìøŸàëêàëèâênŸåîòåàócùøŸàŸÓÑÀϬ´áŸ§èùîåîñìøŸ´áŸóàñ¬
óàñcó¬ñäùèòóäíóíwŸêøòäënŸåîòåàócùø¨ŸÚ²²Ü­ŸÃõoŸòêôïèíøŸïàâèäíó™Ÿ
òŸàãøíàìèâêîôŸêîòóíwŸíäìîâwŸënläíwŸêîíóèíôcëíwŸàìáôëàíó¬
íwŸïäñèóîíäcëíwŸãèàëšùîôŸ§âîíóèíôîôòŸàìáôëàóîñøŸïäñèóîíäàëŸ
ãèàëøòèò«ŸÂÀÏèŸòŸïîôèówìŸãèàëøùàlíwçîŸñîùóîêôŸòŸêîíâäí¬
óñàâäìèŸêàëâèàŸ°«µ±Ÿììîë®ë«Ÿñäòﭟ°«¯Ÿììîë®ë«ŸáøëøŸçîãíîâä¬
íøŸïñîòïäêóèõíoŸïîìîâwŸêîòóíwŸáèîïòèäŸÚ²³Ü­ŸÔŸïàâèäíó™Ÿën¬
läíšâçŸíwùêîêàëâèîõšìŸãèàëøùàlíwìŸñîùóîêäìŸãîëîŸïµŸ
ìoòwâwâçŸêŸíîñìàëèùàâèŸÁÅџòäŸòíwäíwìŸònñîõnŸêîíâäíóñàâäŸ
èîíèùîõàínçîŸêàëâèàŸàŸùõšäíwìŸêîíâäíóñàâäŸèÏÓÇ­ŸÔŸ³¯Ÿ¤Ÿ
ïàâèäíó™Ÿ òŸ àãøíàìèâêîôŸ êîòóíwŸ íäìîâwŸ ãîëîŸ ïîŸ °µŸ ìoòw¬
âwâçŸêŸíîñìàëèùàâèŸòóàõô­
՟ éèínŸ ïñîòïäêóèõíwŸ òóôãèèŸ Ú²´ĒĒÜ«Ÿ ïñäùäíóîõàínŸ õŸ ñîâäŸ
±¯¯·ŸíàŸêîíæñäòôŸÀìäñèâàíŸÒîâèäóøŸîåŸÍäïçñîëîæøŸõŸòäêâèŸ
ĔËàóä¬ÁñäàêèíæŸÂëèíèâàëŸÓñèàëòć«ŸòäŸçîãíîóèëŸõëèõŸçäìîãèàëø¬
ùàlíwŸënláøŸòŸíwùêîêàëâèîõšìŸãèàëøùàlíwìŸñîùóîêäìŸíàŸêîòó¬
íwŸîáñàóŸàŸíàŸêàëâèċêàâèŸêîñîícñíwâçŸóäïäí­ŸÊŸënláoŸãèàëø¬
ùàlíwìŸ ñîùóîêäìŸ îŸ êîíâäíóñàâèŸ êàëâèàŸ °«±´Ÿììîë®ëŸ íäáîŸ
°«¶´Ÿììîë®ëŸáøëîŸñàíãîìèùîõcí±´ŸçäìîãèàëøùîõàíšâçŸ
ïàâèäíó™ŸòŸêîíâäíóñàâwŸÏÓǟí蝏wŸí䝟²¯¯Ÿïæ®ì뫟êóäŒwŸáøëèŸ
ãŒwõäŸënläíèŸãèàëøùàlíwìŸñîùóîêäìŸòŸêîíâäíóñàâwŸêàëâèàŸíäé¬
ìníoŸ°«´Ÿììîë®ëŸàŸòîôlàòíoŸáoçäìŸïîòëäãíwâ矏äòóèŸìoòw♟
íäáøëèŸënläíèŸõèóàìèíäìŸÃ­ŸÏŒèŸõòóôïôŸãîŸòóôãèäŸàŸï³Ÿìo¬
òwâwâçŸòëäãîõcíwŸáøëøŸïñîõcãoíøŸêîòóíwŸáèîïòèäŸòŸçèòóîìîñ¬
åîìäóñèâêšìŸçîãíîâäíwìŸàŸÌÒÂÓ­ŸÉàêîŸõàùàläŸåîòåcó™ŸòäŸ
ïîôwõàëøŸõàùàläŸîáòàçôéwâwŸêàëâèô쭟ԟ¶±Ÿ¤Ÿïàâèäíó™ŸáøëàŸ
çîãíîóàŸ ÁÅџ ïŒèŸ õòóôïíwìŸ õøäóŒäíwŸ íwùêcŸ §»Ÿ°«·¨­Ÿ ÊîòóíwŸ
çèòóîëîæèäŸôêcùàëàŸôŸïàâèäíó™ŸënläíšâçŸíwùêîêàëâèîõšìŸãèà¬
ëøùàlíwìŸñîùóîêäìŸîïñîóèŸïàâèäíó™ìŸënläíšìŸõøòîêîêàëâè¬
îõšìŸ ãèàëøùàlíwìŸ ñîùóîêäìŸ õùäòóôïŸ çîãíîóøŸ ÁÅџ àŸ ùõš¬
äíwŸïîìoñôŸîòóäîáëàòóèâꚟïîõñâç®êîòóíwŸïîõñâçŸàŸïîìo¬
ñôŸêîòóíwŸîáéäì®óêcîõšŸîáéä쭟ʟïñîæñäòèŸêàëâèċêàâäŸãîëîŸ
õŸîáîôŸòêôïèícâ竟íèâìníoŸìníoŸáøëàŸõøécãŒäíàŸõäŸòêôïè¬
íoŸòŸíwùêîêàëâèîõšìŸãèàëøùàlíwìŸñîùóîêäì­
ÒóôãèäŸùàëîäínŸíàŸêîòóíwŸáèîïòèèŸôêcùàëø«ŸäŸõøòîênŸãcõ¬
êøŸàêóèõíwçîŸõèóàìèíôŸÃŸôŸãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊß
õŸ ´­Ÿ òóàãèôŸ ìîçîôŸ äõäíóôcëíoŸ ùõšèóŸ ñèùèêîŸ õùíèêôŸ àãøíà¬
ìèâênŸêîòóèŸÚ²µ«²¶Ü­ŸÕŸïñîòïäêóèõíwŸ°±ìoòwlíwŸòóôãèèŸòŸêîòó¬
íwìèŸ áèîïòèäìèŸ ôŸ °³Ÿ ãoówŸ ënläíšâçŸ ïäñèóîíäcëíwŸ ãèàëšùîô«Ÿ
êóäñnŸìoëøŸïŒèŸõòóôïôŸãîŸòóôãèäŸõøòîꚟêîòóíwŸîáñàó«ŸòíwèëîŸ
èíóäñìèóäíóíwŸïäñîñcëíwŸlèŸèíóñàïäñèóîíäcëíwŸïîãcõcíwŸêàëâè¬
óñèîëôŸçîãíîóôŸÁÅџ¯Ÿ¤ŸàŸôŸäòóèŸãoówŸòäŸõøõèíôëàŸàãøíà¬
ìèâêcŸêîòóŸÚ²µÜ­ŸÊŸîáãîáíšìŸõšòëäãê™ìŸãîëèŸàôóîŒèŸòóôãèäŸ
Ú²¶Ü«ŸêóäŒwŸòëäãîõàë蟰µŸãoówŸënläíšâçŸïäñèóîíäcëíwŸãèàëšùîô«Ÿ
ôŸíèâ睟áøëàŸíàŸùàlcóêôŸòóôãèäŸàŸï±ŸìoòwâwâçŸënláøŸêàëâè¬
¦
óñèîëäìŸïñîõäãäíàŸêîòóíwŸáèîïòè䭟ÉäŸïîóŒäáàŸùìwíè󫟝äŸóèóîŸ
ïàâèäíóèŸáøëèŸënläíèŸõøòîêšìèŸãcõêàìèŸàêóèõíwçîŸõèóàìèíôŸÃ«Ÿ
õøòîêîêàëâèîõšìŸãèàëøùàlíwìŸñîùóîêäìŸàŸêàëâèîõšìèŸõàùà¬
lèŸåîòåc󙭟ԟóoâçóîŸïàâèäíó™ŸáøëøŸùéèóoíøŸõøòîêcŸèíâèãäíâäŸ
çøïäñêàëânìèäŸ àŸ ùõšäíwŸ ònñîõšâçŸ êîíâäíóñàâwŸ êàëâèୟ Íä¬
ä÷èòóôéwŸ“ãàéäŸîŸõëèõôŸënláøŸóùõ­ŸíäêàëâèîõšìèŸàíàëîæøŸõèóà¬
ìèíôŸÃŸíàŸñèùèêîŸñîùõîéäŸàãøíàìèâênŸêîòó譟WãàéäŸïîòêøóî¬
õàínŸîáòäñõàlíwìèŸòóôãèäìèŸõøôwõàéwâwìèŸñîùòcçënŸãàóàácùäŸ
ôêàùôéw«ŸäŸënláàŸõèóàìèíäìŸÃŸéäŸòïîéäíàŸòŸëäïwìŸïŒäèówìŸ
ãîêîíâäŸèŸïŒèŸíwùêšâçŸêîíâäíóñàâwâçŸÏÓÇ­ŸÓäíóîŸõšòëäãäêŸ
õíäòëŸãîŸãàínŸïñîáëäìàóèêøŸôñlèóîôŸíäéèòóîóôŸÚ²·«²¸Ü­ŸËùäŸòèŸ
ïŒäãòóàõèó«Ÿ äŸ òäŸ ìîçîôŸ ôïëàóíèóŸ ãàëwŸ ïŒwùíèõnŸ “lèíêøŸ àê¬
óèõíwçîŸõèóàìèíôŸÃŸõäãëäŸéäçîŸï™òîáäíwŸíàŸêîòó諟ãîêîíâäŸ
èŸõŸïŒwóîìíîòóèŸàãøíàìèâênŸêîòó譟ÉäŸóäãøŸùŒäéìn«ŸäŸéäŸóŒä¬
áàŸïîêñàlîõàóŸõŸïñîõcãoíwŸãàëwâçŸñîùòcçëšâçŸêîíóñîëîõà¬
íšâçŸòóôãèwŸõŸónóîŸîáëàòóè­
ÌVèbä
Ãèàæí„ùàŸàãøíàìèâênŸêîòóèŸéäŸòïîéäíàŸòŸõøwìŸñèùèêäìŸõàò¬
êôëcñíwâçŸêàëâèċêàâw­
Òîôlàò횟ïŒwòóôïŸêŸënláoŸãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊß
õŸ´­ŸòóàãèôŸòŸáèîâçäìèâêšìèŸàŸçèòóîìîñåîìäóñèâêšìèŸùícì¬
êàìèŸàãøíàìèâênŸêîòóèŸáøŸòäŸìoëŸùàìoŒèóŸíàŸòíwäíwŸïŒwéìôŸ
êàëâèàŸàŸõèóàìèíôŸÃŸêŸîáíîõäíwŸàêóèõèóøŸÏÓÇ­ŸÊŸíäéã™ëäè¬
óoéwìŸîïàóŒäíwìŸïàóŒwŸïŒäñôäíwŸënláøŸéàêšìèêîëèŸêàëâèîõšìèŸ
õàùàlèŸåîòåc󙫟õøôwõcíwŸíwùêîêàëâèîõnçîŸãèàëøùàlíwçîŸñîù¬
óîêôŸàŸòíwäíwŸãcõêøŸlèŸõøòàùäíwŸënláøŸàêóèõíwìŸàíàëîæäìŸ
õèóàìèíôŸÃ­ŸÎŸíäïŒwùíèõnìŸõëèõôŸícëîäŸêàëâèàŸíàŸïñîæñä¬
òèŸõàòêôëcñíwâçŸêàëâèċêàâwŸôŸãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊß
õŸ ´­Ÿ òóàãèô«Ÿ êóäŒwŸ ìàéwŸ àãøíàìèâêîôŸ êîòóíwŸ íäìî⫟ íäéòîôŸ
êŸãèòïîùèâ蟝cãínŸ“ãàéä­
ÂäáÚÞV‚×àj
É­Ÿ Ì­Ÿ ÅñàùjîŸ îáãñäëŸ îãìoíôŸ ùàŸ êîíùôëóàâäŸ àŸ ïŒäãícêøŸ î㟠òïîëäl¬
íîòówŸ ÀìæäíŸ àŸ Æäíùøì䭟 ÉäŸ óàênŸ lëäíäìŸ ïîñàãíwâçŸ êîìèòwŸ óoâçóîŸ
òïîëälíîòów­
ÁÖÝÓìë’Ó’Öáâáäç_×àV’ÞÛæ×äÓæçäÓ
ÎêàX„èd”êîâÕáâc”äæX×ٔîêفÙÞâdâc”ÖdÜÙá”æãßé”äläæÕêí”èãÜãèã”äÙÜàÙØãêc¡
Üã”aàXâßé”Þçãé”ãîâÕaÙâí”èÕßèã®
” ć” ±”êîâÕáâc ” ć”ć” ±”áÝáãXØâd”êîâÕáâc¢
” ¥¢” ¶àã×ߔ» ”¼éàÖÙæè¡ÇÜÙÕæãâ”È ”ÀÙêÝâ” ”Ùè”Õ࢔µççã×ÝÕèÝãâ”ãڔçÙæéá”äÜãçäÜã¡
æéç”Õâؔ×Õà×Ýéá”ì”äÜãçäÜÕèٔäæãØé×è”ëÝèܔáãæèÕàÝèí”æÝçߔÝâ”×ÜæãâÝהÜÙáã¡
ØÝÕàíçÝç”äÕèÝÙâè箔ՔâÕèÝãâÕà”çèéØí¢”µá”¾”¿ÝØâÙ픸Ý甥­­¬¯”§¥®ª¤«Ăª¥«¢
” ¦¢” ¶àã×ߔ »µ ” ¿àÕççÙ┠ÄÇ ” ÀÕîÕæéç” ¾Á ” Ùè” Õ࢔ ÁÝâÙæÕà” áÙèÕÖãàÝçá ” áãæèÕàÝ¡
èí ”ÕâؔáãæÖÝØÝèí”Ýâ”áÕÝâèÙâÕâ×ٔÜÙáãØÝÕàíçÝ碔¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤¨¯”
¥©®¦¦¤¬Ă¦¦¥¬¢
” §¢” ¶àÕ×ÜÙ放 ”»écæÝâ”µÄ ”ÄÕââÝÙ收 ”Ùè”Õ࢔µæèÙæÝÕà”×Õà×ÝĀ×ÕèÝãâç ”ÕæèÙæÝÕà”çèÝÚÚ¡
âÙçç ” Õâؔ ×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ” æÝçߔ Ý┠ÙâØ¡çèÕÛٔ æÙâÕà” ØÝçÙÕçÙ¢” ¼íäÙæèÙâçÝãâ”
¦¤¤¥¯”§¬®­§¬Ă­¨¦¢
” ¨¢” ÁãÙ”Ç ”¸æéÙßÙ”È ”·éââÝâÛÜÕᔾ ”Ùè”Õ࢔¸ÙĀâÝèÝã⠔ÙêÕàéÕèÝã⠔Õâؔ×àÕççÝĀ¡
×ÕèÝãâ”ãڔæÙâÕà”ãçèÙãØíçèæãäÜí®”Õ”äãçÝèÝãâ”çèÕèÙáÙâè”ÚæãᔿÝØâÙ픸ÝçÙÕçÙ®”
½áäæãêÝâ۔»àãÖÕà”Ãéè×ãáÙ甜¿¸½»Ã¢”¿ÝØâÙ픽â蔦¤¤ª¯”ª­®¥­¨©Ă¥­©§¢
” ©¢” ÇÜÙææÕæؔ ¸¾ ” Ãéè” Ç ” ÁÕàãâÙí” Âµ¢” ÉæÙáÝה ãçèÙãØíçèæãäÜí ” ×àÕççÝĀ×ÕèÝã⠔
×ÕéçÙ ” Õâؔ èæÙÕèáÙâ袔 ½â®” ºæÕáٔ ¶ ” Äãèèç” ¾Æ¾ ” ÙØÝèãæ碔 ·àÝâÝ×Õà” ØÝçãæØÙæç”
ãڔÖãâٔÕâؔáÝâÙæÕà”áÙèÕÖãàÝçᢔµáçèÙæØÕᮔ¹ì×ÙæäèՔÁÙØÝ×Õ¯”¥­¬§¢”ä䢔
¦©¨Ă¦©­¢
” ª¢” ÁÕààé×Üٔ ¼¼ ” ºÕéÛÙæٔ Á·¢” µèàÕç” ãڔ áÝâÙæÕàÝîÙؔ Öãâٔ ÜÝçèãàãÛí¢” ¶ÕçÙஔ
¿ÕæÛÙ比¥­¬ª¢
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥Ă©
³ÖëàÓßÛÕÝV’Ýáåæàj’à×ßáՒĀ”ºæÕî_ã”Õ”ÁÕæèÝâç
” «¢” ÇäÕçãêçßݔ»¶¢”¶ãâٔÖÝãäçí”Õç”Õ”ØÝÕÛâãçèÝהèããà”Ýâ”èÜٔÕççÙççáÙâè”ãڔæÙ¡
âÕà”ãçèÙãØíçèæãäÜí¢”½â蔾”µæèÝڔÃæÛÕâ甦¤¤¨¯”¦«®­¥¬Ă­¦§¢
” ¬¢” ·ÕââÕèÕ¡µâØÝՔ¾¶¢”¼íäãßÝâÙèÝהÕîãèÙáÝהãçèÙãØíçèæãäÜí¢”¿ÝØâÙ픽â蔥­­¬¯”
©¨®¥¤¤¤Ă¥¤¥ª¢
” ­¢” ¶æÕâØÙâÖéæ۔ÊÁ ” ºàãÙÛٔ ¾¢” µØíâÕáÝה Öãâٔ ØÝçÙÕçÙ®” Öãâٔ Õâؔ ÖÙíãâØ¢”
¸ȔÄàé甦¤¤¬¯”§®¥§©Ă¥¨«¢
” ć”ć” #àXâÙߔÞٔçæãîéáÝèÙàâá”Õ”êíâÝßÕÞl×lá”äÙÜàÙØÙá”ã”ÕØíâÕáÝ×ßc”ßãçèâl”âÙ¡
áã×Ý¢
”¥¤¢” ÂÙÖÙßÙ攼» ”·ãÖéæ┾ˢ”µàéáÝâéá”ÕâؔæÙâÕà”ãçèÙãØíçèæãäÜí¢”µââé”ÆÙê”
ÁÙؔ¥­¬ª¯”§«®«­Ă­©¢
”¥¥¢” ÇÕêãæ픾 ”¶ÙæèÜãàڔÆÀ ”ËÝààç”ÁÆ¢”µàéáÝâéá”èãìÝ×Ýèí”Ýâ”×ÜæãâÝהæÙâÕà”ÝâçéÚ¡
Ā×ÝÙâ×í¢”·àÝ┹âØã×æÝâãà”ÁÙèÕ֔¥­¬©¯”¥¨®ª¬¥Ă«¤¦¢
”¥¦¢” ¶ÕææÙè㔺· ”¶ÕææÙèã”¸Ê ”ÁãíçÙç”ÆÁ ”Ùè”Õ࢔¿£¸ÃŽ¡æÙ×ãááÙâØÙؔÝâèÕ×è”
Äȼ”àÙêÙàç”Øã”âãè”äæÙêÙâè”àãë¡èéæâãêÙæ”ÖãâٔØÝçÙÕçٔÝâ”ÜÙáãØÝÕàíçÝç”äÕ¡
èÝÙâè碔¿ÝØâÙ픽â蔦¤¤¬¯”«§®««¥Ă«««¢
” ć”ć” ÈÕè㔠îÕÞláÕêX” çèéØÝٔ èÙçèãêÕàՔ êàÝê” ØãäãæéaÙâ×ܔ ×làãê×ܔ ÜãØâãè” ÝÄȼ”
œäãØàٔ¿£¸ÃŽ”é”ØÝÕàíîãêÕâ×ܔäÕ×ÝÙâ莔男¿¸”ꔩ¢”çèÕØÝé”âՔäæÙêÙâ×ݔ
ßãçèâl×ܔäãæé×ܔé”ÜÙáãØÝÕàíîãêÕâ×ܔäÕ×ÝÙâ莢”¿ãçèâl”ÖÝãäçÝٔé”äÕ×ÝÙâ¡
莔ç”ßãâ×ÙâèæÕ×ÙáݔÝÄȼ”ê”æãîáÙîl”ØãäãæéaãêÕâ×ܔÜãØâãè”äãØàٔ¿£¸ÃŽ”
éßXîÕàí”êíçãßãé”Ýâ×ÝØÙâ×ݔâlîßããÖæÕèãêc”ßãçèâl”âÙáã×Ý¢”LØÕÞٔâÕîâÕaé¡
Þl ” ’Ù” ÖÝã×ÜÙáÝ×ßc” áÕæßÙæí” àîٔ äãé’lêÕè” ß” äÙçâcáé” êíÜãØâã×Ùâl” çèÕêé”
ßãçèâl”æÙáãØÙàÕ×ٔé”ÜÙáãØÝÕàíîãêÕâ×ܔäÕ×ÝÙâ莢
”¥§¢” ÁÕààé×Üٔ ¼¼ ” ÁÕëÕؔ ¼ ” ÁãâÝÙ桺ÕéÛÙæٔ Á·¢”ÈÜٔ ÝáäãæèÕâ×ٔ ãڔ Öãâٔ
ÜÙÕàèܔÝâ”ÙâØ¡çèÕÛٔæÙâÕà”ØÝçÙÕçÙ®”ãéè”ãڔèÜٔÚæíÝâ۔äÕ⠔Ýâèã”èÜٔĀæÙ³”ÂÙäÜ¡
æãà”¸ÝÕà”ÈæÕâçäàÕâ蔦¤¤¨¯”¥­”œÇéääà”¥®Ý­ĂÝ¥§¢
”¥¨¢” ÇäÕçãêçßݔ»¶ ”¶ÙæêãÙèç”µÆ ”¶ÙÜÙè画¾ ”Ùè”Õ࢔ÇäÙ×èæéá”ãڔæÙâÕà”ÖãâٔØÝç¡
ÙÕçٔÝâ”ÙâØ¡çèÕÛٔæÙâÕà”ÚÕÝàéæٔäÕèÝÙâèç”âãè”íÙè”ãâ”ØÝÕàíçÝ碔ÂÙäÜæãà”¸ÝÕà”
ÈæÕâçäàÕâ蔦¤¤§¯”¥¬®¥¥©­Ă¥¥ªª¢
”¥©¢” ºÙææÙÝæՔµ ”ºæÕî_㔾Á ”ÁãâÝÙ桺ÕéÛÙæٔÁ· ”Ùè”Õ࢔¹ÚÚÙ×èç”ãڔçÙêÙàÕáÙæ”Üí¡
Øæã×ÜàãæÝØٔÕâؔ×Õà×Ýéá”×ÕæÖãâÕèٔãâ”æÙâÕà”ãçèÙãØíçèæãäÜí”Ýâ”ÜÙáãØÝÕà¡
íçÝç”äÕèÝÙâè碔¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤¬¯”¥­®¨¤©Ă¨¥¦¢
” ć” ÆÕâØãáÝîãêÕâX”ãèÙêÙâX”çèéØÝٔçàÙØãêÕàՔê”äæŽÖdÜ锩¨”èØ⎔¥¥­”ÜÙáã¡
ØÝÕàíîãêÕâ×ܔäÕ×ÝÙâ莔ՔäãæãêâXêÕàՔêàÝê”äãØXêXâl”çÙêÙàÕáÙæ¡ÜíØæã×Üàã¡
æÝØé”Õ”ßÕà×Ýéá¡ßÕæÖãâXèé”âՔßãç袔ÂÙÞaÕçèdބl”ßãçèâl”ÕÖâãæáÕàÝèã锜©­”™”
äÝ”êçèéäé”Øã”çèéØÝٔÖíàՔÖÝãäèÝ×ßí”äãèêæîÙâX”ÕØíâÕáÝ×ßX”ßãçèâl”âÙáã×¢”
ÄãØXêXâl”çÙêÙàÕáÙæé”âÙêÙØàã”ß”êîâÕáâá”îádâXá”ê”ßãçèâlá”ãÖæÕèé”aݔ
áÝâÙæÕàÝîÕ×ݔ ê” äãæãêâXâl” ç” ßÕà×Ýéá¡ßÕæÖãâXèÙá ” Õê„Õߔ ä㔠àcaÖd” çÙêÙàÕ¡
áÙæÙá”çٔîꏄÝàՔálæՔßãçèâl”ÚãæáÕ×ٔՔîàÙä„ÝàՔçٔèæÕÖÙßéàXæâl”Õæ×ÜÝèÙß¡
èéæÕ¢
”¥ª¢” Ç×ÜëÕæ ”ÇéàîÖÕ×ÜÙ攽 ”ÃÖÙæÖÕéÙæ”Æ¢”¸ÝÕÛâãçÝç”ãڔæÙâÕà”ãçèÙãØíçèæã¡
äÜí¢”¹é放”·àÝ┽âêÙç蔦¤¤ª¯”§ª”œÇéääà”¦®¥§Ă¦¦¢
”¥«¢” »ããØáÕâ”Ë»¢”·ãááÙâèç”ãâ”äàÕçáՔäÕæÕèÜíæãÝؔÜãæáãâٔàÙêÙàç”ÕâؔèÜÙÝæ”
æÙàÕèÝãâçÜÝä” è㔠Öãâٔ ÜÝçèãäÕèÜãàãÛí” Õáãâ۔ äÕèÝÙâèç” éâØÙæÛãÝâ۔ ØÝÕàíçÝ碔
ÇÙáÝ┸ÝÕà”¦¤¤«¯”¦¤®¥Ă¨¢
”¥¬¢” »ããØáÕâ”Ë»¢”ÈÜٔ ÙêãàéèÝã┠ãڔ ÕççÕíç” Úãæ” äÕæÕèÜíæãÝؔ ÜãæáãâÙ¢” ÇÙáÝâ”
¸ÝÕà”¦¤¤©¯”¥¬®¦­ªĂ§¤¥¢
”¥­¢” ÁãâÝÙ桺ÕéÛÙæٔ Á· ” »Ùâ۔ Î ” ÁÕëÕؔ ¼ ” Ùè” Õ࢔ ½áäæãêÙؔ ÕççÙççáÙâè” ãڔ
Öãâٔ èéæâãêÙæ” Öí” Äȼ¡œ¥¡¬¨£àÕæÛٔ ·¡Äȼ” ÚæÕÛáÙâèç” æÕèÝ㔠Ý┠¹ÇƸ” äÕ¡
èÝÙâè碔¿ÝØâÙ픽â蔦¤¤¥¯”ª¤®¥¨ª¤Ă¥¨ª¬¢
”¦¤¢” ¼ÕÕç”Á ”ÀÙßã¡ÁãÜæ”Î ”Æãç×ÜÛÙæ”Ä ”Ùè”Õ࢔ÃçèÙãäæãèÙÛÙæÝâ”ÕâؔäÕæÕèÜíæ¡
ãÝؔÜãæáãâٔÕç”áÕæßÙæç”ãڔÜÝÛÜ¡èéæâãêÙæ”ãçèÙãØíçèæãäÜí”ÕâؔØÙ×æÙÕçÙؔ
Öãâٔ áÝâÙæÕàÝîÕèÝã┠Ý┠ÜÙáãØÝÕàíçÝç” äÕèÝÙâè碔 µá” ¾” ¿ÝØâÙí” ¸Ýç” ¦¤¤¦¯”
§­®©¬¤Ă©¬ª¢
”¦¥¢” ÉæÙxՔ Ä ” ¸Ù”ÊÙæâÙÞãéà” Á·¢” ·Ýæ×éàÕèÝâ۔ ÖÝã×ÜÙáÝ×Õà” áÕæßÙæç” ãڔ Öãâٔ æÙ¡
áãØÙàÝâ۔Ýâ”éæÙáÝהäÕèÝÙâè碔¿ÝØâÙ픽â蔥­­­¯”©©®¦¥¨¥Ă¦¥©ª¢
”¦¦¢” ÀãâØã┻Á ”ÁÕæè픷 ”ÁÕæ×ÜÕÝç”Ǿ ”Ùè”Õ࢔µæèÙæÝÕà”×Õà×ÝĀ×ÕèÝãâç”ÕâؔÖãâٔ
ÜÝçèãáãæäÜãáÙèæí” Ý┠ÙâØ¡çèÕÛٔ æÙâÕà” ØÝçÙÕçÙ¢” ¾” µá” Çãה ÂÙäÜæãà” ¦¤¤¨¯”
¥©®¥­¨§Ă¥­©¥¢
”¦§¢” ¸ÕâÙçٔÁ¸ ”¿Ýᔾ ”¸ãÕâ”ÅÊ ”Ùè”Õ࢔Äȼ”ÕâؔèÜٔæÝçßç”Úãæ”ÜÝä ”êÙæèÙÖæÕà ”
Õâؔ äÙàêÝה ÚæÕ×èéæÙç” Õáãâ۔ äÕèÝÙâèç” ã┠ØÝÕàíçÝ碔 µá” ¾” ¿ÝØâÙí” ¸Ýç” ¦¤¤ª¯”
¨«®¥¨­Ă¥©ª¢
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥Ă©
”¦¨¢” ÀãâØã┻Á ”»écæÝâ”µÄ ”ÁÕæ×ÜÕÝç”Ǿ ”Ùè”Õ࢔µæèÙæÝÕà”áÙØÝՔ×Õà×ÝĀ×ÕèÝãâ”Ýâ”
ÙâØ¡çèÕÛٔæÙâÕà”ØÝçÙÕçÙ®”ÝáäÕ×è”ãâ”Õàà¡×ÕéçٔÕâؔ×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”áãæèÕàÝ¡
èí¢”ÂÙäÜæãà”¸ÝÕà”ÈæÕâçäàÕâ蔦¤¤§¯”¥¬®¥«§¥Ă¥«¨¤¢
”¦©¢” µØæÕÛ_ã”È ”ÄÝæÙ电 ”Àé×Õ男 ”Ùè”Õ࢔µ”çÝáäàٔêÕç×éàÕæ”×Õà×ÝĀ×ÕèÝãâ”ç×ãæٔ
äæÙØÝ×èç”×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”æÝçߔÝâ”ÜÕÙáãØÝÕàíçÝç”äÕèÝÙâè碔ÂÙäÜæãà”¸ÝÕà”ÈæÕâç¡
äàÕâ蔦¤¤¨¯”¥­®¥¨¬¤Ă¥¨¬¬¢
”¦ª¢” ÆÕÛÛÝ”Ä ”¶ãéàÕ픵 ”·ÜÕçÕâ¡ÈÕÖÙæ”Ç ”Ùè”Õ࢔·ÕæØÝÕה×Õà×ÝĀ×ÕèÝãâ”Ýâ”ÕØéàè”ÜÙ¡
áãØÝÕàíçÝç”äÕèÝÙâè碔µ”àÝâߔÖÙèëÙÙâ”ÙâØ¡çèÕÛٔæÙâÕà”ØÝçÙÕçٔÕâؔ×ÕæØÝã¡
êÕç×éàÕæ”ØÝçÙÕçÙ³”¾”µá”·ãàà”·ÕæØÝãà”¦¤¤¦¯”§­®ª­©Ă«¤¥¢
”¦«¢” ¿éæî”Ä ”ÁãâÝÙ桺ÕéÛÙæٔÁ· ”¶ãÛâÕ收 ”Ùè”Õ࢔¹êÝØÙâ×ٔÚãæ”ÕÖâãæáÕà”×Õà¡
×Ýéá”ÜãáÙãçèÕçÝç”Ýâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔÕØíâÕáÝהÖãâٔØÝçÙÕçÙ¢”¿ÝØâÙ픽â蔥­­¨¯”
¨ª®¬©©Ă¬ª¥¢
”¦¬¢” µç×ݔ» ”ÃîßÕÜíՔÁ ”¸éáÕâ”Ç ”Ùè”Õ࢔ÈÜٔàÝâߔÖÙèëÙÙâ”×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”Õâؔ
ÖãâٔØÝçÙÕçٔÝâ”ÜÙáãØÝÕàíçÝç”äÕèÝÙâè碔ÂÙäÜæãà”¸ÝÕà”ÈæÕâçäàÕâ蔦¤¤«¯”¦¦”
œÇéääà”ª®êݔ¦¥«”œÁ䥨¢
”¦­¢” ÀãâØã┻Á ”ÁÕæ×ÜÕÝç”Ǿ ”»écæÝâ”µÄ ”Ùè”Õ࢔µççã×ÝÕèÝãâ”ãڔÖãâٔÕ×èÝêÝèí ”
×Õà×Ýéá”àãÕØ ”ÕãæèÝהçèÝÚÚâÙçç ”Õâؔ×Õà×ÝĀ×ÕèÝãâç”Ý┹ÇƸ¢”¾”µá”ÇãהÂÙäÜ¡
æãà”¦¤¤¬¯”¥­®¥¬¦«Ă¥¬§©¢
” ć”ć” ÇèéØÝٔ çàÙØãêÕàՔ ßãçèâl” ÜÝçèãáãæÚãáÙèæÝݔ Ք æí×Üàãçè” „lÙâl” äéàçãêc” êàâí”
锪ª”ØÝÕàíîãêÕâ×ܔäÕ×ÝÙâ莢”¶íà”îÞ݄èdâ”äãîÝèÝêâl”êîèÕܔáÙîݔälÞáÙá”ßÕà¡
×ÝÕ ”ßãçèâl”ÕßèÝêÝèãé”Õ”èéÜãçèl”Õãæèí¢”É”äÕ×ÝÙâ莔ç”ÕØíâÕáÝ×ßãé”ßãçèâl”âÙ¡
áã×l”Öíàí”èíèã”äãîÝèÝêâl”ßãæÙàÕ×ٔçÝàâdބl¢
”§¤¢” ¶ÕææÙèã”¸Ê ”¶ÕææÙè㔺· ”·ÕæêÕàÜ㔵¶ ”Ùè”Õ࢔µççã×ÝÕèÝãâ”ãڔ×ÜÕâÛÙç”Ýâ”Öãâٔ
æÙáãØÙàÝâ۔Õâؔ×ãæãâÕæí”×Õà×ÝĀ×ÕèÝãâ”Ýâ”ÜÙáãØÝÕàíçÝç”äÕèÝÙâè箔ՔäæãçäÙס
èÝêٔçèéØí¢”µá”¾”¿ÝØâÙ픸Ý甦¤¤¬¯”©¦®¥¥§­Ă¥¥©¤¢
” ć” ÄæãçäÙßèÝêâl” çèéØÝٔ ÜãØâãèÝàՔ êîèÕܔ áÙîݔ äãæé×ÜÕáݔ ßãçèâl” æÙáãØÙàÕ×ٔ
ՔäæãÛæÙçl”ßÕà×ÝĀßÕ×ٔßãæãâXæâl×ܔèÙäÙâ”锪¨”ÜÙáãØÝÕàíîãêÕâ×ܔäÕ×ÝÙâ¡
莢”ÂՔîÕaXèßé”çèéØÝٔՔäã”ÞÙØâãá”æã×ٔçàÙØãêXâl”Öíàí”ÜãØâã×Ùâí”àÕÖãæÕ¡
èãæâl”äÕæÕáÙèæí”ßãçèâlÜã”ãÖæÕèé”Õ”ÜÝçèãáãæÚãáÙèæÝ×ßc”×ÜÕæÕßèÙæÝçèÝßí¢”Âlî¡
ßããÖæÕèãêX”ßãçèâl”âÙáãהßãæÙàãêÕàՔçٔçßyæٔßÕà×ÝĀßÕ×l”ßãæãâXæâl×ܔèÙäÙâ”
ÜãØâã×Ùâá”äãáã×l”ÁǷȔՔç”ÞÙÞÝ×ܔäæãÛæÙçl¢
”§¥¢” ¸›¼ÕÙçٔķ ”ÇäÕçãêçßݔ»¶ ”ÇÝßãàٔµ ”Ùè”Õ࢔µ”áéàèÝ×ÙâèÙæ”çèéØí”ãâ”èÜٔÙÚ¡
ÚÙ×èç”ãڔàÕâèÜÕâéá”×ÕæÖãâÕèٔœºãçæÙâãà”Õâؔ×Õà×Ýéá”×ÕæÖãâÕèٔãâ”æÙâÕà”
ÖãâٔØÝçÙÕçٔÝâ”ØÝÕàíçÝç”äÕèÝÙâè碔¿ÝØâÙ픽â蔦¤¤§¯”ª§”œÇéääà®Ç«§ĂÇ«¬¢
”§¦¢” µØæÕÛÕã”È ”¼ÙæÖÙæèܔ¾ ”ÁãâÝÙ桺ÕéÛÙæٔÁ· ”Ùè”Õ࢔Àãë”ÖãâٔêãàéáÙ®”Õ”æÝçߔ
ÚÕ×èãæ”Úãæ”×ãæãâÕæí”×Õà×ÝĀ×ÕèÝãâç”Ýâ”ÜÙáãØÝÕàíçÝç”äÕèÝÙâè碔·àÝ┾”µá”Çãה
ÂÙäÜæãà”¦¤¤­¯”¨®¨©¤Ă¨©©¢
”§§¢” ºéÛÝáãæݔµ ”ÍãæÝÚéÞݔÁ ”ÇÕßÕݔÁ ”Ùè”Õ࢔Àãë¡×Õà×Ýéá”ØÝÕàíçÕèٔÝáäæãêÙç”áÝâ¡
ÙæÕà”áÙèÕÖãàÝçá”Ýâ”ÜÙáãØÝÕàíçÝç”äÕèÝÙâè碔·àÝâ”ÂÙäÜæãà”¦¤¤«¯”ª«®¦¤Ă¦¨¢
”§¨¢” ¼ÕæÝ电 ”ÇÜÙææÕæؔ¸¾ ”¼Ùæ×¢”ÆÙêÙæçÕà”ãڔÕØíâÕáÝהÖãâٔØÝçÙÕçٔÖí”àãë¡
ÙæÝâ۔ãڔØÝÕàíçÕèٔ×Õà×Ýéᢔ¿ÝØâÙ픽â蔦¤¤ª¯”«¤®­§¥Ă­§«¢
”§©¢” ½ÛÕæÕçÜÝ”Ä ”µæãâçãâ”ÄÇ¢”ÀÕèÙ¡ÖæÙÕßÝâ۔×àÝâÝ×Õà”èæÝÕàç”Õè”æÙâÕà”ëÙÙߔ¦¤¤¬¢”
·àÝ┾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤¬¯”§®Æ¶¤¥Ăƶ¤¨¢
” ć”ć” ¾ÙØÙâ”î”ÕÖçèæÕß莔ãØÖãæâc”çÙß×ٔâՔĉÆÙâÕà”ËÙÙßü”¦¤¤¬”äæÙîÙâèãêÕà”çèé¡
ØÝݔäæãêÙØÙâãé”âՔæãîçXÜàc”äãäéàÕ×ݔØÝÕàíîãêÕâ×ܔäÕ×ÝÙâ莔ç”Øcàßãé”çàÙ¡
ØãêXâl”¦¨”ádçl׎¢”Ê”ècèã”çèéØÝݔç”äæãêXØdâlá”ßãçèâl×ܔÖÝãäçÝl”éßXîÕàݔÕé¡
èãÝ ”’Ù”çâl’Ùâl”ßãâ×ÙâèæÕ×ٔßÕà×ÝՔê”ØÝÕàíîÕaâlá”æãîèãßé”êÙØٔßٔîàÙä„Ù¡
âl” ßãçèâlÜ㔠ãÖæÕèé” Õ” ßãçèâl” âãêãèêãæÖí” Õ” ßٔ çâl’Ùâl” äæãÛæÙçٔ ßÕà×ÝĀßÕ×l”
ßãæãâXæâl×ܔèÙäÙâ”ÜãØâã×Ùâ×ܔäãáã×l”ÁÇ·È¢
”§ª¢” »ããØáÕâ”Ë» ”ÆÕáÝæÙµ ”¶ÙàÝâ”ÈÆ ”Ùè”Õ࢔¸ÙêÙàãäáÙâè”ãڔÕØíâÕáÝהÖãâٔ
Ýâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔçÙ×ãâØÕæí”ÜíäÙæäÕæÕèÜíæãÝØÝçá”ÕÚèÙæ”ÝâèÙæáÝèèÙâè”×Õà×ÝèæÝãà”
èÜÙæÕäí¢”¿ÝØâÙ픽â蔥­­¨¯”¨ª®¥¥ª¤Ă¥¥ªª¢
”§«¢” ¿éÝîã┶¸ ”»ããØáÕâ”Ë» ”¾éääâÙ攼 ”Ùè”Õ࢔¸ÝáÝâÝçÜÙؔàÝâÙÕæ”ÛæãëèܔØéæ¡
Ýâ۔ÝâèÙæáÝèèÙâè”×Õà×ÝèæÝãà”èÜÙæÕäí”Ýâ”×ÜÝàØæÙâ”éâØÙæÛãÝâ۔··Ä¸¢”¿ÝØâÙ픽âè”
¥­­¬¯”©§®¦¤©Ă¦¥¥¢
”§¬¢” ÈÙâ۔ Á ”Ëãàڔ Á ” ÃÚçèÜé┠Á ” Ùè” Õ࢔ µ×èÝêÕèÙؔ ÝâÞÙ×èÕÖàٔ êÝèÕáÝ┠¸” Õâؔ
ÜÙáãØÝÕàíçÝç”çéæêÝêÕஔՔÜÝçèãæÝ×Õà”×ãÜãæè”çèéØí¢”¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤©¯”
¥ª®¥¥¥©Ă¥¥¦©¢
”§­¢” ¿ÕàÕâèÕæ¡ÎÕØÙܔ¿ ”¿éëÕٔ ”ÆÙÛÝØã攸À ”Ùè”Õ࢔ÇéæêÝêÕà”äæÙØÝ×èÕÖÝàÝèí”ãڔ
èÝáÙ¡êÕæíÝâ۔ÝâØÝ×Õèãæç”ãڔÖãâٔØÝçÙÕçٔÝâ”áÕÝâèÙâÕâ×ٔÜÙáãØÝÕàíçÝç”äÕ¡
èÝÙâè碔¿ÝØâÙ픽â蔦¤¤ª¯”«¤®««¥Ă«¬¤¢
§
ºáÖàáÕ×àj’åæÓèç’åäÖÕגç’âÓÕÛ×à挒å’ÕÚäáàÛÕݍߒáà×ßáÕàbàjߒÞ×ÖèÛà’Ā”Á×½âèíæٔՔçäãà¢
ºáÖàáÕ×àj’åæÓèç’åäÖÕגç’âÓÕÛ×à挒å’ÕÚäáàÛÕݍߒ
áà×ßáÕàbàjߒÞ×ÖèÛà
·ÜæÝç”Ë¢”Á×½âèíæÙÕ Ö ”µÛÜãÛÜã”ÃØéØé֔ՔÁãÜÕáÙؔȢ”¹àØÙÜâÝÖ
Ք
Ç×Üããà”ãڔ»æÕØéÕèٔ¹âèæí”ÁÙØÝ×ÝâٔÕâؔ¼ÙÕàèÜ ”
ÉâÝêÙæçÝèí”ãڔÂãèèÝâÛÜÕá ”Ö”¸ÙäÕæèáÙâè”ãڔÆÙâÕà”
ÁÙØÝ×ÝâÙ ”¸ÙæÖ피ãçäÝèÕà甼ǔºãéâØÕèÝãâ”Èæéçè ”
¸ÙæÖí ”ÊÙàßX”¶æÝèXâÝÙ
¾Ù”ØãցٔîâXá㠔’Ù”äÕ×ÝÙâèݔç”×ÜæãâÝ×ߏá”ãâÙáã×âdâlá”àÙØêÝâ”áÕÞl”ê턄l”æÝîÝßã”
µØæÙçՔäæã”ßãæÙçäãâØÙâ×Ý®”·ÜæÝçèãäÜÙæ”ËÝààÝÕá”
Á×½âèíæÙ ”Á¶¶Ç”Á¸ ”Ç×Üããà”ãڔ»æÕØéÕèٔ¹âèæí”
ÁÙØÝ×ÝâٔÕâؔ¼ÙÕàèÜ ”¸ÙæÖí”ÆãíÕà”¼ãçäÝèÕà ”
ÉèèãìÙèÙæ”ÆãÕØ ”¸ÙæÖ픸¹¦¦”§¸È ”ÉâÝèÙؔ¿ÝâÛØãá
älÜãؔՔßٔîßæX×Ùâl”’ÝêãèÕ¢”µaßãàݔÖd’âc”áÙèãØí”ß”ÜãØâã×Ùâl”çèÕêé”çæØ×ٔçٔ
·ÕæØÝÕהÕççÙççáÙâè”Ýâ”×ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçٔ
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à唦¤¤­¯”¥¬®©¤¥Ă©¤ª”
Ŕ¦¤¤­”ËãàèÙæ甿àéëÙ攼ÙÕàèܔð”ÀÝääÝâ×ãèè”ËÝààÝÕáç”
š”ËÝàßÝâç
èãÜãèã”aàXâßé”Þٔäãçßíèâãéè”äÙÜàÙؔã”Öd’âd”äãé’lêÕâ×ܔݔâãê×ܔáÙèãØX×ܔ
æãîêãÞٔ„Ýæc”„ßXàí”Úéâßaâl×ܔՔçèæéßèéæXàâl×ܔçæØÙaâl×ܔÕÖâãæáÕàÝ袔Èíèã”îádâí”
áãÜãé”äæãÛæÙØãêÕè”Õ”äláã”äÝçälêÕè”ß”êîâÕáâd”ê턄láé”æÝîÝßé”ßÕæØÝãêÕçßéàXæâl×ܔ
ãçêdØaÝàí”ÞÕßã”é’ÝèÙaâc ”âÙÞçãé”ç×Üãäâí”äæã”çêãé”ãáÙîÙâãé”çÙâîÝèÝêÝèé”Õ”çäÙ×ÝĀ×Ýèé”
éæaÝè”çèéäÙv”äãçèݒÙâl”çæØ×Ù ”ßèÙæc”çٔé”èd×Üèã”äÕ×ÝÙâ莔Öd’âd”êíçßíèéÞÙ¢”·làÙá”
îãÖæÕîÙâl”çæØ×ٔՔîêàX„èd”ã”ÞÙÞÝ×ܔäãé’lêXâl”é”äÕ×ÝÙâ莔ç”×ÜæãâÝ×ߏá”ãâÙáã×âdâlá”
àÙØêÝâ¢
½Þj_áèV’åÞáèÓ
Ù×ÜãßÕæØÝãÛæÕĀÙ ”×ÜæãâÝ×ßc”ãâÙáã×âdâl”àÙØêÝ⠔ßÕæØÝãêÕçßéàXæâl”ãâÙáã×âdâl ”
áÕÛâÙèÝ×ßX”æÙîãâÕâ×ٔçæØ×Ù ”îãÖæÕîÙâl”çæØ×Ù
JèáÖ
ÏàâèäíóèŸòŸâçñîíèâêšìŸîíäìîâíoíwìŸëäãõèퟧâçñîíèâŸêèã¬
íäøŸãèòäàò䫟ÂÊèŸìàéwŸõšùíàìíoŸõøwŸêàñãèîõàòêôëcñíwŸ
ìîñóàëèóôŸòïîéäíîôŸò䟏èñîêîôŸêcëîôŸòóñôêóôñcëíwâçŸàŸåôíêl¬
íwâçŸ àáíîñìàëèó­Ÿ ÓøóîŸ ùìoíøŸ ïîòóèçôéwŸ êàñãèîõàòêôëcñíwŸ
òøòónìŸ éàêîŸ âäëäêŸ čŸ î㟠ìøîêàñãôŸ àŸ ïîŸ ïäñèåäñíwŸ ìèêñî¬
âèñêôëàâ譟 ÏäñèåäñíwŸ âèñêôëàâäŸ ìcŸ ùíàl횟 õšùíà쫟 íäá
òóñôêóôñàŸàŸïîããàéíîòóŸïäñèåäñíwâçŸóäïäíŸì™äŸîõëèõíoíwìŸ
âäíóñcëíwŸ çäìîãøíàìèêøŸ ùõøîõàóŸ ícñîêøŸ èòâçäìèâênçîŸ
ìøîêàñãô­ŸÙêîôìcíwŸïäñèåäñíwŸìèêñîâèñêôëàâäŸóàênŸôì
ôéäŸ ïîñîùôìoóŸ éäéwìôŸ âçîõcíwŸ ïŒèŸ ïîñôâçcâçŸ âäíóñcëío¬
éèŸôëîäíšâçŸóäïäí­ŸÏñcõoŸàáíîñìàëèóøŸòóñôêóôñøŸàŸåôíêâäŸ
ìøîêàñãôŸéòîôŸùŒäéìoŸïŒwìîŸòïîéäíøŸòŸõäëì蟏ïàóíšìèŸõš¬
òëäãêø«ŸêóäñnŸéòîôŸâçàñàêóäñèòóèâênŸïñîŸïàâèäíóøŸòŸÂÊíŸÊëw¬
lîõšŸõšùíàìŸìcŸïàóîëîæèâêcŸìîñåîëîæèäŸêîìîñø«ŸàëäŸòóäé¬
횟ã™ñàùŸéäŸóŒäáàŸêëcòóŸóàênŸíàŸòäæìäíócñíwŸåôíêâ諟êõàëèóôŸ
àŸêõàíóèóôŸêîíóñàêóèëíwŸåôíêâ䫟çìîóôŸëäõnŸòñãälíwŸêîìîñøŸ
§ËʨŸàŸóàênŸíàŸñîòóîôâwŸïñîæíîòóèâꚟõšùíàìŸîáéäìôŸëäõnŸ
òñãälíwŸòwíoŸ§ËÒ¨­
ÓäíóîŸ lëcíäêŸ òäŸ ùàìoŒôéäŸ íàŸ áoínŸ ìäóîãøŸ ùîáñàùäíwŸ
òñãâ䫟ïîãñîáíoéwŸïîïèòŸòóàíãàñãíwâçŸìäóî㫟íîõnŸùîáñà¬
ùîõàâwŸìäóîãøŸàŸíàŸàïëèêàâèŸóoâçóîŸìäóîãŸõŸêëèãôŸèŸïŒèŸùcóo¬
èŸùàŸ“läëäìŸãîòàäíwŸõøwŸâèóëèõîòóèŸêäŸùéèóoíwŸùcõàíšâçŸ
îíäìîâíoíw­ŸÏîòôùîõcíwŸàíàóîìèäŸêîñîícñíwâçŸóäïäíŸàŸïî¬
ãñîáícŸãèòêôòäŸîŸïîóäíâècëíwŸèòâçnìèèŸìøîêàñãôŸïŒäòàçôéwŸ
ñcìäâŸóîçîóîŸïŒäçëäãîõnçîŸlëcíêô­
½áàè×à_àj’æäÓàåæÚáäÓÝVÞàj’ÖèáÜäáìßbäàV’
×ÕÚáÝÓäÖÛáÙäÓþ×
ÕøäóŒäíwŸòñãâäŸêîíõäílíwŸóñàíòóçîñàêcëíwŸãõîéñîùìoñíîôŸ
äâçîêàñãèîæñàċwŸ§óöî¬ãèìäíòèîíàëŸäâçîâàñãèîæñàïçø«Ÿ±ÃĨŸ
¨
éäŸíäèíõàùèõíw«ŸâäíîõoŸãîòóôïínŸõøäóŒäíw«ŸêóäñnŸïîòêøóôéäŸ
ïîãñîáínŸèíåîñìàâäŸîŸùcêëàãíwŸàíàóîìèèŸòñãâ䫟îáéäêóèõíoŸ
êõàíóèċêôéäŸçìîóôŸËʟàŸçîãíîówŸæäîìäóñèèŸçøïäñóñîċäŸËÊ«Ÿ
õläóíoŸìoŒäíwŸåôíêâäŸËʟáoçäìŸòøòóîëøŸèŸãèàòóîëø­ŸÇîãíî¬
óàŸçìîóøŸËʟõùóàäícŸêŸóoëäòínŸçìîóíîòóèŸlèŸïîõñâçôŸóoëàŸ
§èíãä÷ŸçìîóøŸËʨŸïîìcçcŸŒäèóŸèŸïñîáënìøŸòŸíàãçîãíîâî¬
õcíwìŸlèŸïîãçîãíîâîõcíwìŸèíãä÷ôŸçìîóøŸËʟôŸïàâèäíó™Ÿ
òŸÂÊëŸãàíšìŸõšùíàìíšìèŸùìoíàìèŸîáéäìôŸóoëíwŸóäêôóè¬
íøŸàŸóoëäòínçîŸòëîäíw­
ÍäélàòóoéèŸ ïîôwõàíîôŸ ìäóîãîôŸ êŸ çîãíîâäíwŸ òøòóîëèâênŸ
ãøòåôíêâäŸéäŸòóàíîõäíwŸäéäêlíwŸåñàêâ䫟êóäñnŸõøâçcùwŸùŸìo¬
ŒäíwŸñîùìoñôŸËʟòóàíîõäínçîŸïîìîâwŸëèíäcñíwçîŸÌ¬ìîãôŸ
õäŸåcùèŸäíã¬òøòóîëøŸàŸäíã¬ãèàòóîëø­ŸÒøòóîëèâêcŸãøòåôíêâäŸìo¬
ŒäícŸòóàíãàñãíoŸåñàêlíwìŸùêñcâäíwìŸïŒäâäôéäŸôŸïàâèäíó™Ÿ
òŸêîíâäíóñèâêîôŸçøïäñóñîċwŸËʟ§ïŒwóîìíîôŸôŸõwâäŸí䝟éäãínŸ
óŒäóèíøŸãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäí󙨟êîíóñàêóèëèóôŸùŸã™õîãôŸñ™ù¬
ínŸêîíóñàêóèëèóøŸôŸäíãîêàñãôŸàŸäïèêàñãô­ŸÒóàíãàñãíwŸåñàêl¬
íwŸùêñcâäíwŸáøëîŸíàçñàùäíîŸåñàêlíwìŸùêñcâäíwìŸòóŒäãíwŸlcò¬
óèŸòóoíø«ŸêóäñnŸŒäwŸóäíóîŸïñîáënìŸÚ°Ü­
¿b×àj’áÔÜ×ßç’Þ×èa’åjàb
ԝèóälíšìŸícçñàãíwìŸìàñêäñäìŸïñîŸçîãíîâäíwŸãèàòóîëèâ¬
ênŸ ãøòåôíêâäŸ Ëʟ àŸ ïŒäãïîõwãcíwŸ êàñãèîõàòêôëcñíwçîŸ ñèùè¬
êàŸôŸïàâèäíó™ŸáäùŸÂÊßéäŸìoŒäíwŸõäëèêîòóèŸËҟڱܭŸÍäãcõíîŸ
ïñîõäãäícŸ êîçîñóîõcŸ òóôãèäŸ òŸ ±³¸Ÿ ïàâèäíóøŸ òŸ óäñìèícëíwìŸ
òäëçcíwìŸ ëäãõèíŸ §äíã¬òóàæäŸ ñäíàëŸ ãèòäàò䫟 ÄÒÑèŸ ïñîêcùà¬
ë૟ äŸ òóàíîõäíwŸ îáéäìôŸ Ëҟ õùóàäínçîŸ êŸ õšâäŸ ïàâèäíóàŸ
§çäèæçóŸ¬èíãä÷äãŸëäåóŸàñóäñèàëŸõîëôì䫟ËÀÕȨŸìcŸõŸïîñîõíc¬
íwŸòäŸòóàíîõäíwìŸçìîóøŸlèŸäéäêlíwŸåñàêâäŸËʟëäïwŸòâçîïíîòóŸ
ïŒäãïîõwãàóŸâäëêîõîôŸìîñóàëèóôŸÚ²Ü­ŸÍàõwâŸòóôãèäŸïñîõäãä¬
ínŸôŸçäìîãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™Ÿôêàùôéw«ŸäŸùìoíàŸËÀÕȟ
õŸïñ™áoçôŸ°č±ŸëäóŸïŒäãïîõwãcŸêàñãèîõàòêôëcñíwŸñèùèêîŸíäùc¬
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®ªĂ¥¥
ºáÖàáÕ×àj’åæÓèç’åäÖÕגç’âÓÕÛ×à挒å’ÕÚäáàÛÕݍߒáà×ßáÕàbàjߒÞ×ÖèÛà’Ā”Á×½âèíæٔՔçäãà¢
õèòëäŸíàŸçìîóoŸËʟàŸíàŸõòóôïíwìŸñîùìoñôŸËҟڳ«´Ü­ŸËÀÕȟ
óàênŸïŒäãïîõwãcŸèíóñàãèàëøùàlíwŸçøïîóäíùèŸÚµĒĒÜ­
ÌÜۂ„áèVàj’áßäV_×àaÚá’ßëáÝÓäÖç’àÓèáì×àaÚá’
ÖÛÓލìáç
ԟïàâèäíó™ŸáäùŸÂÊßòŸèòâçäìèâêîôŸâçîñîáîôŸòñãälíwŸì™äŸ
ïŒäâçîãícŸàêôóíwŸèòâçnìèäŸìøîêàñãôŸõnòóŸêŸãøòåôíêâèŸËÊ«Ÿ
êóäñcŸì™äŸïŒäóñõcõàóŸíoêîëèêŸçîãèíŸïîŸîáíîõäíwŸíîñìcëíw¬
çîŸïñîêñõäíwŸìøîêàñãôŸàŸêóäñcŸì™äŸášóŸïîïŒwïàãoŸícòëäãî¬
õcíàŸïëíîôŸåôíêlíwŸîáíîõîôŸìøîêàñãô­ŸÓàóîŸlàòîõoŸïñîóñà¬
çîõàíc«ŸàëäŸñäõäñùèáèëíwŸãøòåôíêâäŸéäŸùícìcŸéàêîŸîìñclä횟
ìøîêàñãŸÚ¶ĒÜ­ŸÎïàêîõàínŸäïèùîãøŸèòâçnìèäŸòäŸìîçîôŸíà¬
çñîìàãèóŸàŸõnòóŸêŸãàëwìôŸùçîñäíwŸãøòåôíêâäŸËÊ­ŸÏŒäãïî¬
êëcãcŸò䫟äŸîìñclä횟ìøîêàñãŸéäŸïñàõãoïîãîáíoŸêàôùcëíwŸ
ïŒwlèíîôŸòñãälíwçîŸòäëçcõcíwŸàŸäŸçèáäñíîõà횟àŸîìñclä횟
ìøîêàñãŸóõîŒwŸlcòóŸòïîéèónçîŸòïäêóñàŸÚ¶ĒÜ­ŸÊäŸêõàíóèċêàâèŸèí¬
óñàãèàëøùàlíwçîŸîìñcläíwŸìøîêàñãôŸëùäŸïîôwóŸ±ÃÄ­
±ÃğòäŸïñîõcãwŸõŸònñèèŸáoçäìŸãèàëøùàlíwŸïñîâäãôñøŸòŸïî¬
ôèówìŸòóàíãàñãíwçîŸõøáàõäíw­ŸÒóàíãàñãíwŸàïèêcëíwŸãõîôêî¬
ìîñîõcŸàŸlóøŒêîìîñîõcŸïñîéäêâ䟧õäŸãõîôŸíàŸòäáäŸêîëìšâçŸ
ïñîéäêâwâçŸêŸõèùôàëèùàâèŸçñàíèâäŸäíãîêàñãôŸËʨŸéòîôŸùàùíà¬
ìäícõcíøŸãèæèócëíoŸêŸîåå¬ëèíäŸàíàëšùäŸòŸïîôèówìŸïîlwóàlî¬
õnçîŸ ãèæèóàëèùôéwâwçîŸ ïñîæñàìôŸ §Äâçî¬ÂÌÒ«Ÿ ÌÄÃÈÒ«Ÿ Ëäè¬
ãäí«ŸÍèùîùäìòêڷ«¸Ü­ŸÊäŸêàãnìôŸlàòîõnìôŸáîãôŸéòîôŸ
àíàëøùîõcíøŸóŒèŸícòëäãínŸòóàçøŸòñãâ䟧òŸõøëîôläíwìŸä÷óñàòø¬
òóî먭ŸÇñàíèâäŸäíãîêàñãôŸ§áäùŸïàïèëcñíwâçŸòõà뙨ŸéòîôŸîùíà¬
läíøŸïîëîàôóîìàóèâêøŸïñîŸêàãšŸñcìäâŸónóîŸòäêõäíâäŸóŒwŸòóà¬
癭ŸÏŒwïàãínŸàíîìcëèäŸéòîôŸïîónŸìàíôcëíoŸôïñàõäíø­ŸÌà¬
÷èìcëíwŸïîòôíôówŸçñàíèâäŸäíãîêàñãôŸîãŸâäíóñcëíwçîŸáîãôŸéäŸ
ïàêŸìoŒäíîŸõŸêàãnìŸù䟰¯¯Ÿïcò™ŸêîëäìŸòóoíøŸËÊ«ŸòŸêîñäê¬
âwŸíàŸäíã¬ãèàòóîëèâꚟîáõîãŸËʟàŸõøécãŒäíîŸéàêîŸïñîâäíóîŸ
ùêñcâäíwŸåñàêâ䭟ÇäìîãèàëøùàlíwŸënláàŸòàìàŸîŸòîáoŸéäŸáo¬
íîôŸ ïŒwlèíîôŸ îìñcläínçîŸ ìøîêàñãôŸ àŸ óäíóîŸ êôìôëàóèõíwŸ
“lèíäêŸéäŸêëwlîõšŸõŸñîùõîéèŸòñãälíwçîŸòäëçcõcíwŸàŸõäŸùêñcâä¬
ínŸãnëâ䟝èõîóàŸÚ°¯ĒĒ«°°ĒĒ«°±Ü­
¾ÛßÛæë’ÖèáÜäáìßbäàa’×ÕÚáÝÓäÖÛáÙäÓþ×
ÄâçîêàñãèîæñàċâêcŸìoŒäíwŸùàëîäícŸíàŸñîùìoñäâçŸêîìîñøŸ
éòîôŸùcõèòëcŸíàŸòóôïíèŸícïëíoŸòñãâ䫟âéäŸã™ëäèónŸôŸãèàëø¬
ùîõàíšâçŸïàâèäí󙫟ôŸêóäñšâçŸòäŸïŒäãówäíwŸ§ïñäëîà㨟àŸãî¬
ówäíwŸ§àåóäñëîà㨟ìoíwŸïîãëäŸòóàõôŸçøãñàóàâ䭟όäòíîòóŸìo¬
ŒäíwŸçìîóøŸËʟõøàãôéäŸïëíîôŸàïèêcëíwŸïñîéäêâèŸõŸãëîôçnŸ
îò䫟êóäñcŸì™äŸášóŸôŸìíîçàŸïàâèäíó™ŸîáówíoŸùîáñàùèóäëícŸ
ïŒèŸïŒwòóôïôŸïŒäòŸìäùèäáäñíwŸïñîòóîñø­ŸÃàëwŸíäõšçîãøŸùà¬
çñíôéwŸòôáéäêóèõíwŸèíóäñïñäóàâ諟õøòîêîôŸèíóäñîáòäñõàlíwŸõà¬
ñèàáèëèóôŸ àŸ ïîëîêõàíóèóàóèõíwŸ çîãíîâäíwŸ ñäæèîícëíwŸ òøòóîëèâ¬
ênŸêîíóñàêâäŸËÊ­ŸÙîáñàùäíwŸéòîôŸïñîõcãoíàŸõŸéäãíîãôâçnŸ
ïñîéäêâ諟óàêäŸõšïîläóŸîáéä왟òäŸîïwñcŸîŸæäîìäóñèâꚟîã¬
çà㫟éäçïŒäòíîòóŸòäŸõŸïŒwóîìíîòóèŸçøïäñóñîċäŸËʟòíèô¬
é䭟 ÒóàíãàñãíwŸ õøäóŒäíwŸ ïîìîâwŸ ±Ãğ íäãîêcäŸ çîãíîóèóŸ
ïîãñîáíîòóèŸòóà癟êîìîñŸïŒèŸåøùèîëîæèâênŸòøòóîëèâênŸåôíêâ譟
ÓøóîŸ íäãîòóàóêøŸ éäŸ ìîíîŸ îãòóñàíèóŸ ïîôèówìŸ áômŸ ïîêñî¬
lèëäéwâçŸ äâçîêàñãèîæñàċâêšâçŸ ìäóî㫟 íäáîŸ àëóäñíàóèõíwâçŸ
ùîáñàùîõàâwâçŸìäóîã­
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®ªĂ¥¥
ÆäáÜäáìßbäàV’æäÓàåæÚáäÓÝVÞàj’
×ÕÚáÝÓäÖÛáÙäÓþ×
ٟ ïîlcóêôŸ áøëŸ ïŒwòóôïŸ êŸ óñîéñîùìoñínŸ ŸäâçîêàñãèîæñàċèŸ
§óçñää¬ãèìäíòèîíàëŸäâçîâàñãèîæñàïçø«Ÿ²ÃĨŸùàëîäíŸíàŸïñèí¬
âèïô«ŸäŸíàòóàõäíwŸ“ãà陟õŸ²ÃĬìîãôŸì™äŸášóŸñäêîíòóñô¬
îõcíîŸùäŸònñè䟱ÃÄ­ŸÓàóîŸìäóîãàŸîõäìŸõøàãôéäŸlàòîõoŸ
ícñîlínŸ ùwòêcõcíwŸ “ãà陟 àŸ îåå¬ëèíäŸ ñäêîíòóñôêâèŸ àŸ àíàëšùôŸ
ùîáñàùäíw­Ÿ ÙëäïäícŸ óäâçíîëîæèäŸ ïñîŸ ïŒäíîòŸ “ãà陟 ôì
ôéäŸ ñøâçëäéèŸ ùwòêàóŸ ùîáñàùäíwŸ òñãâäŸ òŸ ïîôèówìŸ ùîáñàùäíwŸ
òåcùîõàínçîŸòŸÄÊƟčŸáoçäìŸlóøŒŸòñãälíwâçŸâøê뙫ŸâòäŸ
îùíàlôéäŸ éàêîŸ ²Ãğ ïñîõcãoícŸ õŸ ñäcëínìŸ làòäŸ §ñäà러óèìäŸ
²ÃÄ«ŸÑÓ¬²ÃĨŸÚ°²Ü­ŸÍäéõoówŸõšçîãîôŸÑÓ¬²ÃğõŸïîñîõíc¬
íwŸòŸãõîéñîùìoñíšìèŸìäóîãàìèŸé䫟äŸíäïñîõcãwŸcã횟îã¬
çàãŸæäîìäóñè䫟ãwêøŸí蝏wŸèíóäñèíãèõèãôcëíwŸõàñèàáèëèóoŸõøäó¬
ŒôéwâwâçŸéäŸïŒäòíoéwŸàŸìcŸõøwŸñäïñîãôêîõàóäëíîòóŸÚ°³č°µÜ­Ÿ
ÕäŸòêôóälíîòóèŸéäŸïŒäòíîòóŸìoŒäíwŸÑÓ¬²ÃğãîáŒäŸòñîõíàóäë¬
ícŸòäŸùëàóšìŸòóàíãàñãäìŸùîáñàùäíwŸìàæíäóèâêîôŸñäùîíàíâwŸ
Ú°¶Ü­ŸÍèâìníoŸèŸóàóîŸóäâçíîëîæèäŸìcŸòõnŸíäãîòóàóêø­ŸÊîì¬
ïëäóíwŸòîôáîñŸ“ãà陟§ùàâçøâôéwâwŸâä뚟îáéäìŸòñãâ䨟õøàãôéäŸ
ùwòêcõcíwŸîáñàùôŸòåcùîõàínçîŸòŸÄÊƟáoçäìŸ³č¶Ÿòóà癟òñã¬
â䫟ïŒèlä읟ïàâèäíóŸìôòwŸïŒèáëèíoŸíàŸãîáôŸ°±ŸòäêôíãŸùà¬
ãñäóŸãäâçŸêõ™ëèŸìèíèìàëèùàâèŸñäòïèñàlíwâçŸàñóäåàê󙭟ÓîóîŸ
éäŸùõëcóoŸïñîáëäìàóèâênŸôŸïàâèäíó™ŸòŸãôíîòówŸlèŸàñøóìèäì譟
ÍàõwâŸòîíãàŸìcŸîìäùä횟“çäëŸòíwìcíw«ŸêóäñšŸíäìôòwŸášóŸ
ãîòóàóäl횟êŸùîáñàùäíwŸËÊ«ŸïîêôãŸéäŸõwâäŸãèëàóîõcíୟόäòŸ
óøóîŸíäãîòóàóêøŸòäŸÑÓ¬²ÃğéäõwŸéàêîŸòëèáícŸìäóîãୟÃîòôãŸ
õàêŸáøëîŸïñîõäãäíîŸìcëîŸòóôãèwŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßڰ·Ü­
ÆÝVtáèV’ÖáââÞ×äáèåÝV’×ÕÚáÝÓäÖÛáÙäÓþ×
ÒóàíãàñãíwŸ ãîïïëäñîõòêcŸ äâçîêàñãèîæñàċäŸ õøôwõcŸ ôëóñà¬
ùõôêîõnŸ åñäêõäíâäŸ îïóèìàëèùîõàínŸ êŸ ñøâçëîòóèŸ óîêôŸ äñøó¬
ñîâø󙭟 ÓêcîõcŸ ãîïïëäñîõòêcŸ äâçîêàñãèîæñàċäŸ §óèòòôäŸ
ÃîïïëäñŸèìàæèí櫟ÓÃȨŸõøôwõcŸòóäéínçîŸïñèíâèïô«Ÿíèâìn¬
íoŸéäŸîïóèìàëèùîõcíàŸêŸùîáñàùäíwŸïîìàëäéwçîŸïîçøáôŸóêc¬
íoŸìøîêàñãôŸÚ°¸Ü­ŸÓÃȟéäŸìèìîŒcãíoŸõšóoíîôŸìäóîãîôŸ
õŸùîáñàùäíwŸãèàòóîëèâênŸåôíêâäŸàŸïîñôâçøŸëîíæèóôãèícëíwŸlèŸ
ñàãècëíwŸêîíóñàêâ䭟ÒøòóîëàŸêîìîñøŸòäòócõcŸùŸëîíæèóôãèícë¬
íwŸêîíóñàêâäŸïîòôíôéwâwŸácùèŸòìoñäìŸêŸñäëàóèõíoŸċ÷îõàín¬
ìôŸàïä÷ô«ŸícòëäãîõàínŸñàãècëíwìŸùóëôóoíwìŸàŸùêñcâäíwìŸ
îáõîãô«Ÿ â õäãäŸ êäŸ ñîôáîõèónìôŸ ïîçøáôŸ âäënŸ êîìîñøŸ
Ú±¯Ü­ŸÏñîóîŸéäŸÓÃȟçîãíîówâwŸêîíóñàêâèŸácùäčàïä÷ŸËʟâèóëè¬
õîôŸìäóîãîôŸêäŸùéèóoíwŸlàòínŸãøòåôíêâäŸËÊŸàŸŒàãàŸòóôãèwŸ
õàëèãîõàëàŸ ïñîæíîòóèâꚟ õšùíàìŸ ÓÃȟ ôŸ ïàâèäíó™Ÿ òŸ ÂÊß
Ú±°«±±Ü­
՚ùêôìŸõŸîáëàòóèŸäâçîêàñãèîæñàċâêšâçŸìäóîãŸçîãíî¬
ówâwâçŸåôíêâèŸòñãâ䫟êóäñnŸíäéòîôŸùcõèòënŸíàŸïŒäãówäíw«ŸõäãëŸ
êŸä÷óäíùèõíwìôŸùêîôìcíwŸïàñàìäóñ™ŸîãõîùäíšâçŸîãŸÓÃȟ
ôŸçäìîãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™ŸÚ±²č±¶«±·Ē«±¸ĒÜ­ŸÒóôãèäŸñ™ù¬
íoŸ ïñîêcùàëø«Ÿ äŸ làòícŸ ñøâçëîòóŸ õŸ îáëàòóèŸ ìèóñcëíwçîŸ ïñò¬
óäíâ䫟 õñâçîëîõcŸ òøòóîëèâêcŸ ñøâçëîòóŸ àŸ ïîùãíwŸ õñâçîëîõcŸ
ãèàòóîëèâêcŸñøâçëîòóŸéòîôŸìníoŸùcõèòënŸ§àlêîëèŸíäŸùâäëàŸíä¬
ùcõèòën¨ŸíàŸïŒäãówäíwŸí䝟òóàíãàñãíwŸãõîéñîùìoñínŸìäóî¬
ãøŸÚ±µ«±¶Ü­
©
ºáÖàáÕ×àj’åæÓèç’åäÖÕגç’âÓÕÛ×à挒å’ÕÚäáàÛÕݍߒáà×ßáÕàbàjߒÞ×ÖèÛà’Ā”Á×½âèíæٔՔçäãà¢
¿×æáÖë’ìáÔäÓì×àj’æÝVtáèa’äëÕÚÞáåæے
ӒìáÔäÓì×àj’àÓâbæj
ÙàówìâîŸÓÃȟìoŒwŸñøâçëîòóŸóêcíoŸìøîêàñãô«ŸìäóîãàŸùîá¬
ñàùäíwŸóêcîõnŸñøâçëîòó蟧óèòòôäŸõäëîâèóøŸèìàæèí櫟ÓÕȨŸõø¬
ôwõcŸÓÃȟõŸïŒèëäçëšâçŸìwòóäâçŸêŸìoŒäíwŸñøâçëîòóíwâçŸæñà¬
ãèäíó™ŸÚ°¸Ü­ŸÍàïoówŸéäŸìoŒwóêäìŸãäåîñìàâwŸàŸìwñàŸíàïoówŸéäŸ
èíóäæñcëäìŸñøâçëîòóíwçîŸæñàãèäíóô­ŸÒøòóîëàŸòäŸòêëcãcŸùäŸùêñc¬
âäíwŸ õŸ ãëîôçnŸ îòäŸ §íäæàóèõíwŸ íàïoów¨Ÿ àŸ ñàãècëíwçîŸ ùóëôóoíwŸ
§ïîùèóèõíwŸíàïoów¨­ŸÓÕȟôìôéäŸïŒäòíîôŸêõàíóèċêàâèŸïëíè¬
âwâçŸóëàꙟËÊ«ŸêîíóñàêâäŸàŸñäëà÷àâäŸòñãâ䭟ÒøòóîëèâêîôŸåôíêâèŸ
êõàíóèċêôéwŸòøòóîëèâênŸìøîêàñãècëíwŸñøâçëîòóèŸàŸìwñàŸíàïoów«Ÿ
ùàówìâîŸãèàòóîëèâêcŸåôíêâäŸéäŸìoŒäíàŸïîìîâwŸãèàòóîëèâêšâçŸ
ñøâçëîòówŸ àŸ ãîáøŸ èùîõîëôìèâênŸ ñäëà÷àâäŸ Ú²¯Ü­Ÿ ԟ ãèàëøùîõà¬
íšâçŸïàâèäíó™ŸéäŸùõëcóoŸã™ëäèón«ŸäŸÓÕȟ왝äŸîãçàëèóŸàêôó¬
íwŸùìoíøŸåôíêâäŸËʟڲ°ÜŸàŸìoŒäíwŸíàïoówŸéòîôŸìníoŸùcõèò¬
ëcŸ íàŸ òóôïíèŸ ícïëíoŸ êîìîñøŸ í䝟 êîíõäílíwŸ ãîïïëäñîõòêcŸ
äâçîêàñãèîæñàċäŸÚ±°Ü­
ºáÖàáÕ×àj’ÓåëàÕÚäáààjÕڒÝáßáäáèÕڒ
ÝáàæäÓÝÕj’Ó’æáäìj’âáßáÕj’ćåâ×ÕÝÞגæäÓÕÝÛàÙú’
×ÕÚáÝÓäÖÛáÙäÓþ×
՚êîíŸìøîêàñãôŸì™äŸášóŸîõëèõíoíŸéàêŸòíwäíîôŸêîíóñàêóè¬
ëèóîô«ŸóàêŸïîñôäíîôŸêîíóñàêâwŸêîìîñø­ŸÕŸïîòëäãíwŸãîáoŸñîò¬
óäŸõšùíàìŸïîùícíw«ŸäŸêŸåøùèîëîæèâênìôŸïñ™áoçôŸäéäêâäŸéäŸ
íäùáøó횟âäëêîõšŸñîôáîõè󚟧óîlèõš¨ŸïîçøáŸlèŸóîñùäŸêîìî¬
ñîõnŸòøòóîëøŸÚ²±ĒÜ­ŸÓÃȟëùäŸïîôwóŸêŸîãõîùäíwŸñîóàlíwŸñøâçëîò¬
óèŸËʟôŸìàíôcëíoŸíàõîëäíšâçŸõøäóŒîõàíšâçŸîáëàòówŸËʟڲ²Ü­Ÿ
ÍèâìníoŸùcõèòëîòóŸíàŸ“çëôŸôëóñàùõôêîõnçîŸïàïñòêôŸàŸàñáèó¬
ñcñíwŸõšáoñŸóoâçóîŸîáëàòówŸõøàãôéwŸùíàlíîôŸùñôlíîòó­ŸÃõîé¬
ñîùìoñícŸôëóñàùõôêîõcŸìäóîãàŸĔòïäâêëäŸóñàâêèíæ柧òëäãîõcíwŸ
áî㙨Ÿ§òïäâêëäŸóñàâêèíæŸèìàæèí櫟ÒÓȨŸéäŸíîõcŸìäóîã૟êóäñcŸ
óøóîŸ ïñîáënìøŸ ïŒäêîícõc­Ÿ ÒÓȟ õøôwõcŸ îåå¬ëèíäŸ ïîlwóàlîõšŸ
àëæîñèóìôòŸêŸèãäíóèċêàâèŸïîçøáôŸéäãèíälíšâçŸõùîñ♟áî㙟
Ú²³«²´Ü­ŸÒîåóöàñäŸòëäãôéäŸòóîïøŸïîçøáôŸõŸíoêîëèêàŸîáëàòóäâçŸ
ùcéìôŸàŸïñîæñàìŸîãõîùôéäŸïñ™ìoñ­ŸÉäŸã™ëäèón«ŸäŸìäóîãàŸ
ÒÓȟ왝äŸášóŸîãõîùäíàŸùŸêîíõäílíwçÃğùîáñàùäíwŸáäùŸ
ïîôèówŸãîïïëäñîõòênŸìäóîãø­ŸÒÓȟéäŸõàëèãîõcíàŸíàŸìoŒäíwŸ
ëèíäcñíwâçŸ ïîçøᙟ §éàêîŸ íàïoówŸ lèŸ ìwñàŸ íàïoów¨«Ÿ ñàãècëíwçîŸ
àŸîáõîãîõnçîŸíàïoówŸàŸóàênŸòóôïíoŸàŸñøâçëîòóèŸñîóàâ䭟ÓàóîŸ
ìäóîãàŸì™äŸášóŸòíàãíîŸïîôèóàŸêäŸùêîôìcíwŸòñãälíwçîŸòä¬
ëçcõcíwŸïŒèŸåøùèîëîæèâênŸòøòóîëèâênŸåôíêâèŸÚ²µÜ­
ÌáÔäÓì×àj’åäÖÕגâےìVæbÛ
ԟêàíãèãcó™ŸíàŸóñàíòïëàíóàâèŸëäãõèí«ŸêóäŒwŸìàéwŸõøòîênŸñè¬
ùèê òäŸ ãîïîñôlôéäŸ ïŒäãîïäñàlíwŸ òâñääíèíæŸ êîñîícñíwçîŸ
îíäìîâíoíwŸ Ú²¶Ü­Ÿ ÊîñîíàñîæñàċäŸ éäŸ èíõàùèõíwŸ àŸ ícêëàãícŸ
ìäóîãàŸ àŸ éäŸ òïîéäíàŸ òŸ õøwìŸ ñèùèêä쭟 ÌäóîãøŸ íôêëäcñ¬
íwçîŸ ùîáñàùäíwŸ õøôwõàéwâwŸ óçàëèîõcŸ ñàãèîåàñìàêàŸ õøêàùô¬
éwŸòïîñínŸõšòëäãêø«ŸâîŸòäŸóšläŸïŒäòíîòóèŸîãçàëäíwŸêîñîícñ¬
íwçîŸîíäìîâíoíwŸlèŸïŒäãïîõwãcíwŸáôãîôâwâçŸêàñãèîõàòêô¬
ëcñíwâçŸïŒwçîãŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßڲ·«²¸Ü­ŸÙcóoîõnŸìäóîãøŸ
éòîôŸôŸìíîçàŸãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™ŸîìäùäíøŸéäéèâçŸíwù¬
êîôŸùcóoîõîôŸêàïàâèóîô«ŸàŸïñîóîŸéäŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßïî¬
ª
ôèóäëícŸïîôùäŸåàñìàêîëîæèâêcŸùcóo­ŸÊîíõäílíwŸãîáôóàìè¬
íîõcŸ ùcóoîõcŸ äâçîêàñãèîæñàċäŸ §ãîáôóàìèíäŸ òóñäòòŸ äâç
ÃÒĨŸìoŒwŸâäëêîõîôŸàŸñäæèîícëíwŸãøòåôíêâèŸêîìîñøŸàŸòïî¬
ënçcŸòäŸíàŸõøòîêîôŸêõàëèóôŸùîáñàùäíwŸàŸèíóäñïñäóàâèŸùêôä횬
ìèŸîãáîñíwêø­ŸÃîáôóàìèíŸùõøôéäŸòñãälíwŸåñäêõäíâèŸàŸêîí¬
óñàêóèëèóôŸïñîòóŒäãíèâóõwìŸòóèìôëàâäŸòøìïàóèêô«ŸàŸóàêŸõäãäŸ
êŸ óñàíòìôñcëíwŸ ñäãèòóñèáôâèŸ ïñ™óîêôŸ êñõäŸ ïîŸ ãèëàóàâèŸ àñóä¬
ñèîëŸàŸêäŸùõšäínŸòïîóŒäáoŸêøòëwêôŸÚ³¯Ü­ŸÍäcãîôâwŸ“lèíêøŸ
ãîáôóàìèíôŸ áøëøŸ çëcäíøŸ àòèŸ ôŸ °¯Ÿ¤Ÿ êàíãèãcó™Ÿ íàŸ óñàíò¬
ïëàíóàâèŸ ëäãõèíŸ Ú³°«³±Ü­Ÿ ÍàïñîóèŸ óîìôŸ ãèïøñèãàìîëŸ ï™òî¬
áwŸóñàíòìôñcëíwŸñäãèòóñèáôâèŸïñ™óîêôŸêñõäŸèíçèáèâwŸñîùêëàãôŸ
àãäíîòèíô«ŸâõäãäŸêŸõàùîãèëàóàâèŸàñóäñèî뫟êŸòôáäíãîêàñ¬
ãècëíwìôŸ Ĕòóäàë¬åäíîìníôćŸ àŸ êŸ èòâçnìèèŸ ùï™òîáäínŸ ùìo¬
íîôŸêîñîícñíwŸçäìîãøíàìèêøŸïŒèŸïŒwóîìíîòóèŸêñèóèâênŸêî¬
ñîícñíwŸòóäí„ùø­
ÃîáôóàìèíîõcŸùcóoîõcŸäâçîêàñãèîæñàċäŸéäŸïîõàîõcíàŸ
ùàŸãîòóàóälíoŸòäíùèóèõíwŸàŸòïäâèċâêîôŸìäóîãôŸïñîŸòâñääíèíæŸ
ñèùèêàŸ êîñîícñíwçîŸ îíäìîâíoíwŸ ôŸ êàíãèãcó™Ÿ íàŸ óñàíòïëàí¬
óàâèŸëäãõèíŸÚ³±č³³Ü­ŸÍèâìníoŸíäéäãíîùíàlínŸ“ãàéäŸîŸïŒäò¬
íîòóèŸïŒäãïîõwãcíwŸñèùèêàŸïñîŸêîíêñnóíwçîŸïàâèäíóàŸÚ³´«³µÜŸ
àŸ ùóñcóàŸ òïäâèċâèóøŸ ïŒèŸ çøïäñóñîċèŸ Ëʟ Ú³¶«³·ÜŸ õøõîëàëøŸ ïî¬
âçøáíîòóèŸ îŸ ïîôèóäëíîòóèŸ ùcóoîõnŸ äâçîêàñãèîæñàċäŸ ôŸ ïà¬
âèäíó™ŸòŸïîêñîlèëäéwìŸòóôïíoìŸÂÊíŸÓøóîŸõšòëäãêøŸõäãëøŸ
êŸóîìô«ŸäŸîíäìîâíoíwŸëäãõèíŸíäíwŸõŸòîôlàòínŸãîáoŸùàçñ¬
íôóîŸ ãîŸ íäéíîõoéwâçŸ ãîïîñôläíwŸ ĔÀïïñîïñèàóäíäòòŸ Âñèóä¬
ñèàŸ åîñŸ ÒóñäòòŸ ÄâçîâàñãèîæñàïçøćŸ §êñèónñèàŸ ïîôèówŸ ùcóoîõnŸ
äâçîêàñãèîæñàċ䨟ڳ¸Ü­
ÍîõoŸùàõäãäíîôŸôèóälíîôŸìäóîãîôŸôŸïàâèäíó™ŸáäùŸÂÊß
éäŸ óñîéñîùìoñícŸÃÒğ ïñîõcãoícŸ õŸñäcëínìŸ làò䟧ñäàë¬óèìäŸ
²ÃŸ ÃÒÄ«Ÿ ÑÓ¬²ÃÒĨ«Ÿ êóäñcŸ ìcŸ ïîóäíâècëŸ ùëäïèóŸ òîôlàòínŸ
íäèíõàùèõíwŸõøäóŒîõcíwŸìøîêàñãècëíwŸïäñåôù䭟ÓäâçíîëîæèäŸ
ÑÓ¬²ÃÒğòäŸòócëäŸùëäïôé䫟àëäŸãîòôãŸíäãîòàçôéäŸòóàíãàñãôŸ
ãõîéñîùìoñínçîŸùîáñàùäíwºŸìcŸí蝏wŸñîùëèîõàâwŸòâçîïíîòóŸ
ùîáñàùäíw«ŸâlàòóîŸõøàãôéäŸùõšñàùíoíwŸêîíóñàòóíwŸëcóêîô­Ÿ
ÍäãcõíîŸïôáëèêîõàínŸòñîõícõàâwŸòóôãèäŸôêàùôéwŸïŒäòíîòóŸîã¬
çàëäíwŸêîñîícñíwçîŸîíäìîâíoíwŸòñîõíàóäëíîôŸòŸãõîéñîùìoñ¬
íîôŸÃÒğڴ¯č´±Ü­ŸÕšáoñŸõçîãínçîŸóäòóôŸïñîŸòâñääíèíæŸêî¬
ñîícñíwçîŸîíäìîâíoíwŸôŸïîóäíâècëíwâçŸïŒwéäì♟óñàíòïëàí¬
ócóôŸëäãõèíøŸíäíwŸòócëäŸîïóèìcëíoŸõøŒääí­
ÌáÔäÓì×àj’åäÖÕגâáßáÕj’ßÓÙà×æÛÕÝa’
ä×ìáàÓàÕ×
ÙîáñàùäíwŸòñãâäŸïîìîâwŸìàæíäóèâênŸñäùîíàíâ䟧ÌѨŸòäŸéäõwŸ
éàêîŸ ùëàóšŸ òóàíãàñ㟠ùîáñàùäíwŸ òñãâäŸ ãwêøŸ ñøâçënìôŸ ñîùõîéèŸ
çàñãöàñôŸàŸòîåóöàñôŸÌџùîáñàùäíw­ŸÑîùëèäíwŸÌџùîáñàùä¬
íwŸòñãâäŸòŸïîôèówìŸõîëôìäóñèâênŸàŸæäîìäóñèâênŸêõàíóèċêà¬
âäŸôìôéäŸïŒäòíoŸõøäóŒèóŸòóñôêóôñøŸàŸåôíêâäŸìøîêàñãô­Ÿ
ÌíîçcŸ ùŸ óoâçóîŸ õøäóŒäíwŸ ëùäŸ ùcñîõ䁟 ïñîõnòóŸ áäùŸ ïîôèówŸ
êîíóñàòóíwâçŸëcóäê­
ÅæäçÝæçäӒßëáÝÓäÖç
ÄâçîêàñãèîæñàċäŸ éäŸ ùâäëàŸ ùcõèòëcŸ íàŸ çîãíîówâwŸ îòîáoŸ àŸ éäéwŸ
òïîëäçëèõîòóŸïŒèŸùêîôìcíwŸòóñôêóôñøŸìøîêàñãôŸùcõèòwŸíàŸòóôï¬
íèŸòçîãøŸìäùèŸùwòêàíšìŸæäîìäóñèâêšìŸóõàñäìŸàŸòêôóälíšìŸ
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®ªĂ¥¥
ºáÖàáÕ×àj’åæÓèç’åäÖÕגç’âÓÕÛ×à挒å’ÕÚäáàÛÕݍߒáà×ßáÕàbàjߒÞ×ÖèÛà’Ā”Á×½âèíæٔՔçäãà¢
óõàñäìŸêîìîñø­ŸÃëîô皟àŸêñcóꚟïŒwòóôïŸÌџùîáñàùäíwŸòñã¬
âäŸóàóîŸîìäùäíwŸïŒäêîícõcŸàŸïîòêøóôéäŸïŒäòícŸìoŒäíw­
ĒŸ ÏîìîâwŸÌџùîáñàùäíwŸòñãâäŸì™äŸášóŸïŒäòíoŸìoŒäíŸîá¬
éäìŸËÒ­
ĒŸ ÇìîóàŸËʹŸäâçîêàñãèîæñàċäŸõŸïîñîõícíwŸòŸÌџùîáñàùä¬
íwìŸòñãâäŸíàãçîãíîâôéäŸçìîóôŸËʟڴ²«´³Ü­ŸÔŸçøïäñóî¬
íèꙟáäùŸÂÊßòîôõèòäëŸèíãä÷ŸçìîóøŸËʟòŸîáéäìäìŸËҟ
Ú´´Ü­ŸÇäìîãèàëøùîõàíwŸïàâèäíóèŸìoëèŸõŸïîñîõícíwŸòŸáo¬
íîôŸïîïôëàâwŸõøwŸèíãä÷ŸçìîóøŸËʟïŒèŸÌџùîáñàùäíwŸ
òñãâäŸÚ´µĒÜ­ŸÓèóîŸïàâèäíóèŸìoëèŸíàõwâŸùõëcóíwŸãñôçŸçøïäñ¬
óñîċäŸËÊ«ŸêóäñšŸíäáøëŸàíèŸêîíâäíóñèâꚫŸàíèŸä÷âäíóñèâꚟ
Ú´µĒÜ­
ĒŸ Åèáñ„ùàŸ ìøîêàñãô¹Ÿ èòâçnìèäŸ àŸ çøïäñóñîċäŸ ìøîêàñãôŸ
왝äŸõnòóŸêŸèíóäñòóèâècëíwŸċáñ„ùäŸìøîêàñãôŸÚ´¶Ü­ŸÏŒèŸÌџ
ùîáñàùäíwŸ òñãâäŸ ïîìîâwŸ êîíóñàòóíwŸ ëcóêøŸ õøêàùôéwŸ óøóîŸ
îêñòêøŸċáñ„ùøŸïŒèŸïîôèówŸæàãîëèíèàŸïîùãíwŸùäòwëäíwŸêîí¬
óñàòóôŸ§ëàóäŸæàãîëèíèôìŸäíçàíâäìäíó«ŸËÆĨ­ŸÓàóîŸìäóîãàŸ
ãîáŒäŸêîñäëôéäŸòŸçèòóîëîæèâêšìèŸícëäùøŸùŸáèîïòèwŸìøîêàñ¬
ãôŸòäŸòäíùèóèõèóîôŸ¶³Ÿ¤ŸàŸòïäâèċâèóîôŸ·°Ÿ¤ŸÚ´·ĒĒÜ­ŸÕŸíä¬
ãcõíîŸ ïñîõäãäínŸ òóôãèèŸ òŸ ²¯Ÿ ïàâèäíóøŸ ïñîâäíóîŸ ïëîâçŸ
òŸ ËÆğ íäêîñäëîõàëîŸ òŸ äéäêlíwŸ åñàêâwŸ Ú´¸ĒÜ­Ÿ ԟ ïàâèäíó™Ÿ
òŸÄÒÑßîãçàëèëîŸÌџùîáñàùäíwŸòñãâäŸòŸËÆğîáëàòóèŸòŸíä¬
ñîùïîùíàíšìŸèíåàñêóäìŸìøîêàñãô­ŸSèñwŸïîôwõcíwŸæàãî¬
ëèíèàŸôŸãèàëøùîõàíšâçŸïàâèäíó™ŸéäŸîìäùäíîŸñèùèêäìŸíäå¬
ñîæäííwŸòøòónìîõnŸċáñ„ùøŸÚµ°Ü­ŸÍèâìníoŸïîêñàlôéäŸõš¬
õîéŸíîõšâçŸêîíóñàòóíwâçŸëcóäêŸàŸïñäõäíóèõíwâçŸîïàóŒäíw­
¸çàÝÕגåäÖÕ×
ÌџùîáñàùäíwŸòñãâäŸïŒäòíoŸìoŒwŸîáéäìøŸòñãâ䫟òñãälíwŸõšãäéŸ
àŸäéäêlíwŸåñàêâ譟՟éäãínŸòóôãèèŸìoëàŸàòèŸéäãíàŸïoóèíàŸãèàëøùî¬
õàíšâçŸïàâèäíó™ŸàáíîñìcëíwŸäíã¬ãèàòóîëèâꚟîáéä쟧äíã¬ãè¬
àòóîëèâŸõîëôì䫟ÄÃÕ¨ŸàŸòñãälíwŸõšãäéŸÚµ±Ü­ŸÙíàläíwŸìøîêàñ¬
ãôŸ§ìøîâàñãèàëŸóàææèí樟éäŸìäóîãàŸÌџùîáñàùäíwŸòñãâ䫟êóä¬
ñcŸ ì™äŸ ìwóŸ õäëꚟ õšùíàìŸ ïñîŸ ïîñîùôìoíwŸ ïàóîëîæèâêšìŸ
ïñîâäò™ìŸìøîêàñãôŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßàŸãèàëøùîõàíšâçŸíä¬
ìîâíšâ筟Ä÷èòóôéäŸíoêîëèêŸóøùíàläíwŸìøîêàñãô«Ÿíèâìn¬
íoŸïñèíâèïŸìäóîãøŸòïîlwõcŸõŸìàæíäóèâênìŸñîùëîäíwŸìŒwêøŸ
ùíàlwâwŸëèíèäŸíàãŸòñãâä쭟ÍcòëäãêäìŸóîçîŸéäŸóêcîõšŸòèæícëŸ
õäŸùíàläíšâçŸïñîéäêâwâçŸôóëôìäíŸàŸóøóîŸëèíèäŸòäŸùîáñàùwŸläñ¬
ío­ŸÌøîêàñãŸéäŸóàêŸñîùãoëäíŸíàŸìàënŸîáëàòó諟êóäñnŸìîçîôŸášóŸ
òëäãîõcíøŸõŸñäcëínìŸlàò䫟âôìôéäŸïîãñîáíoŸùêîôìàóŸ
ãäåîñìàâäŸàŸíoêîëèêŸåôíêlíwâçŸïàñàìäóñ™¹ŸõùîñäâŸíàïoówŸËʟ
Úµ²Ē«µ³Ü«ŸêîìîñîõîôŸóîñùèŸÚµ´ÜŸàŸãøòòøíâçñîíèèŸËʟڵµÜ­
óäñõàëäâ筟ÕùçëäãäìŸêŸóîìô«ŸäŸèùîóîïŸéäŸìäóàáîëèâêøŸèíäñó¬
íw«ŸãîòàçôéäŸñøâçëäŸñîõíîõcçøŸìäùèŸõàòêôëcñíwìŸàŸä÷óñàõàò¬
êôëcñíwìŸïñîòóîñä쫟âùíàìäíc«ŸäŸõøâçøócõcíwŸèùîóîïôŸ
õŸòñãâèŸòäŸèŸïŒäòŸõäëêîôŸõàñèàáèëèóôŸïñ™óîêôŸíäìoíwŸÚµ¶Ü­
ÍäãcõíîŸáøëîŸéàêîŸõçîãícŸàŸôèóälícŸìäóîãàŸïñîŸòèìôë¬
ócííwŸçîãíîâäíwŸìøîêàñãècëíwŸïäñåôù䫟åôíêâäŸËʟàŸêîíóñàê¬
óèëíwŸåôíêâäŸòñãâäŸíàõñäíîŸĔæàóîõàínćŸùîáñàùäíwŸõøôwõà¬
éwâwŸñàãèîàêóèõíoŸùíàläínçîŸàìîíèàêôŸ§°²ÍDz¨ŸõŸêîìáèíàâèŸ
òŸ ÏÄӟ Úµ·«µ¸Ü­Ÿ ÏÄӟ òŸ àìîíèàêäìŸ éäŸ ùàõäãäícŸ ìäóîãàŸ ñô¬
óèííoŸïîôwõàícŸêäŸêõàíóèóàóèõíwìôŸùîáñàùäíwŸïñ™óîêôŸêñõäŸ
ìøîêàñãäìŸõŸêëèãôŸàŸïŒèŸùcóoèŸàŸêŸìoŒäíwŸêîñîícñíwŸïñ™óî¬
êîõnŸñäùäñõøŸÚ¶¯«¶°Ü­ŸÏÄӟòŸàìîíèàêäìŸìcŸíäõšçîãôŸõŸïî¬
ñîõícíwŸòŸÏÄӟòŸõîãîô«ŸíäáìcŸí蝏wŸòóôï䁟óêcîõnŸä÷¬
óñàêâ䟧õŸïîñîõícíwŸòŸéäãèíšìŸïñ™óîêäìŸïŒèŸïîôèówŸÇ±°´Î¨«Ÿ
âõäãäŸêŸí蝏wìôŸñîùëèäíwŸòäæìäíócñíwçîŸìoŒäíwŸïäñåô¬
ùäŸõŸòñãâèŸïîêîùäínìŸċáñ„ùîô­Ÿ °·ÅŸéäŸíîõšŸèùîóîïŸùàëîä¬
횟 íàŸ Čôîñô«Ÿ êóäñšŸ òäŸ ïîôwõcŸ êäŸ òëäãîõcíwŸ ìøîêàñãècëíwŸ
ïäñåôù䫟òŸãäëwìŸïîëîlàòäìŸêîëä쟰°¯Ÿìèíôó­Ÿ °·ÅŸéäŸòóàáèë¬
íoŸ àŸ õäŸ ùíàlínŸ ìwŒäŸ õøâçøócõcíŸ óêcíwŸ ìøîêàñãôŸ “ìoñíoŸ
êŸòñãälíwŸïäñåôù諟läçëùäŸãîáŒäŸõøôwóŸùõëcóoŸïŒèŸùcóoèŸ
àŸõäŸòóôãèwâçŸçîãíîówâwâçŸìøîêàñãècëíwŸïäñåôùèŸÚ¶±ĒĒÜ­
ÌVèbä
ÌíîòóõwŸãîòóôïíšâçŸìäóî㫟êóäñnŸòëîôwŸêŸçîãíîâäíwŸòóà¬
õôŸòñãâäŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßòócëäŸíàñ™òóc­ŸÍøíwŸìcìäŸêŸãèò¬
ïîùèâèŸìäóîãøŸêŸïîãñîáínìôŸçîãíîâäíwŸìîñåîëîæèäŸòñãâ䫟
õšêîíôŸéäçîŸéäãíîóëèõšâçŸîããw뙟èŸâäëêîõnŸåôíêâ䫟êîíóñàê¬
óèëíwŸêîçäñäíâäŸàŸòñãälíwçîŸèòâçäìèâênçîŸïîóäíâècëô­ŸÌíî¬
çîŸùŸóoâçóîŸïàñàìäóñ™ŸëùäŸõøäóŒîõàóŸõŸêëèãôŸàŸóàênŸïŒèŸåøùèâ¬
ên«Ÿ åàñìàêîëîæèâênŸ lèŸ ãèàëšùîôŸ íàõîùäínŸ ùcóoè­Ÿ ÏîôwõcíwŸ
óoâçóîŸìäóîãŸõšùíàìíoŸùëäïôéäŸíàäŸâçcïcíwŸïàóîåøùèîëî¬
æèäŸîíäìîâíoíwŸòñãâäŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊëŸíàŸéäéèâ睟ñîùõîéèŸ
òäŸïîãwëwŸéàêŸôñäìèâꚟòóàõŸòàìîó횫ŸóàêŸèŸùcóoŸòïîéäícŸòŸënl¬
áîô­ŸÑšòôéwŸòäŸñäcëínŸõøçëwãêø«ŸäŸïŒèŸõøôwõcíwŸçîãíîâäíwŸ
òóàõôŸòñãâäŸòäŸáôãäìäŸòâçîïíèŸïîòôíîôóŸùäŸòånñøŸòóñàóèċêà¬
âäŸêàñãècëíwçîŸñèùèêàŸàŸïñîæí„ùøŸãîŸòånñøŸõšáoñôŸîïóèìcëíwŸ
ënläáínŸòóñàóäæèäŸàŸïñîæñäòèõíwçîŸêëèíèâênçîŸìîíèóîñîõcíw­Ÿ
ÃîòàäíwŸóîçîóîŸâwëäŸáôãäŸõøàãîõàóŸéàêŸãàëwŸùêîôìcíwŸéäã¬
íîóëèõšâçŸìäóî㫟óàêŸùäéìníàŸùëäïäíwŸòâçîïíîòóèŸòëôlîõàóŸ
ïîùíàóêøŸùwòêàínŸùŸñ™ùíšâçŸõøäóŒîõàâwâçŸìäóîã­
ÁÖÝÓìë’Ó’Öáâáäç_×àV’ÞÛæ×äÓæçäÓ
ÂáìÛæäáàáèV’×ßÛåàj’æáßáÙäÓþגåäÖÕ×
ÏÄӟ éäŸ ùîáñàùîõàâwŸ ìäóîã૟ êóäñcŸ íàáwùwŸ áäùêîíêôñäíl¬
íwŸ òïäâèċâèóôŸ àŸ òäíùèóèõèóôŸ àŸ ïŒäãòóàõôéäŸ ùëàóšŸ òóàíãàñ㟠ïŒèŸ
ùêîôìcíwŸ óêcîõnŸ ïäñåôù䫟 õläóíoŸ ïñ™óîêôŸ êñõäŸ ìøîêàñ¬
ãä쭟ÏÄӟ왝äŸášóŸóàênŸïîôèóàŸêŸìoŒäíwŸêîñîícñíwŸïñ™¬
óîêîõnŸñäùäñõøŸ§éàêîŸã™ëäèóšŸìàñêäñŸícñîêôŸèòâçäìèâênçîŸ
ìøîêàñãô¨ŸàŸòŸæëôê„ùîôŸùíàläíîôŸèùîóîïøŸì™äŸášóŸõøôè¬
óàŸêäŸùêîôìcíwŸìäóàáîëèòìôŸòñãâä­
ÊñcóꚟïîëîlàòŸñàãèîàêóèõíoŸùíàläínŸõîãøŸ§Ç±°´Î¨Ÿôì
ôéäŸîïàêîõàíoŸìoŒèóŸïñ™óîêŸêñõäŸìøîêàñãäìŸõŸêñcóêšâçŸèí¬
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®ªĂ¥¥
ÎêàX„èd”êîâÕáâc”äæX×ٔîêفÙÞâdâc”ÖdÜÙá”æãßé”äläæÕêí”èãÜãèã”äÙÜàÙØãêc¡
Üã”aàXâßé”Þçãé”ãîâÕaÙâí”èÕßèã®
” ć” ±”êîâÕáâc ” ć”ć” ±”áÝáãXØâd”êîâÕáâc¢
” ¥¢” ÄÕàáÝÙæã”Ä ”ÁÕÝÙààã”Á ”ÂÕâØՔ·¢”½ç”Ù×Üã¡ØÙèÙæáÝâÙؔàÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”ÛÙ¡
ãáÙèæí”Õççã×ÝÕèÙؔëÝèܔêÙâèæÝ×éàÕæ”ĀààÝâ۔ÕâؔáÝØëÕàà”çÜãæèÙâÝâ۔Ýâ”ÜíäÙæ¡
èÙâçÝêٔêÙâèæÝ×éàÕæ”ÜíäÙæèæãäÜí³”¹×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜ픦¤¤¬¯”¦©®¦¤Ă¦ª¢
” ¦¢” ¿ÝîÙæ”¾Æ ”¶ÙààՔ¾Â ”ÄÕàáÝÙæÝ”Ê ”Ùè”Õ࢔ÀÙÚè”ÕèæÝÕà”ØÝÕáÙèÙæ”Õç”Õâ”ÝâØÙäÙâØÙâè”
äæÙØÝ×èãæ”ãڔĀæçè”×àÝâÝ×Õà”×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ÙêÙâèç”Ýâ”áÝØØàÙ¡ÕÛÙؔÕâؔÙàØÙæàí”
ÕØéàè箔èÜٔÇèæãâ۔¼ÙÕæè”ÇèéØ픜Ǽǝ¢”µá”¼ÙÕæ蔾”¦¤¤ª¯”¥©¥®¨¥¦Ă¨¥¬¢
” §¢” ÈæÝäÙäݔ » ” ¶ÙâÙØÙèè㔠ºµ ” ÁÕààÕáÕ×ݔ º ” Ùè” Õ࢔ ÀÙÚè” ÕèæÝÕà” êãàéáٔ Ýâ”
ÙâØ¡çèÕÛٔ æÙâÕà” ØÝçÙÕçÙ®” Ք äæãçäÙ×èÝêٔ ×ãÜãæè” çèéØí¢” ¾” ¼íäÙæèÙâç” ¦¤¤ª¯”
¦¨®¥¥«§Ă¥¥¬¤¢
” ¨¢” ÈæÝäÙäݔ» ”¶ÙâÙØÙèè㔺µ ”ÁÕààÕáÕ×ݔº ”Ùè”Õ࢔ÀÙÚè”ÕèæÝÕà”êãàéáٔáãâÝèãæÝâ۔
Õâؔ ×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ” æÝçߔ Ý┠äÕèÝÙâèç” ëÝèܔ ÙâØ¡çèÕÛٔ æÙâÕà” ØÝçÙÕçÙ®” Ք äæã¡
çäÙ×èÝêٔ×ãÜãæè”çèéØí¢”¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤«¯”¥¬®¥§¥ªĂ¥§¦¦¢
«
ºáÖàáÕ×àj’åæÓèç’åäÖÕגç’âÓÕÛ×à挒å’ÕÚäáàÛÕݍߒáà×ßáÕàbàjߒÞ×ÖèÛà’Ā”Á×½âèíæٔՔçäãà¢
” ©¢” ¶ÕæÖÙæÕèã”Ǽ ”ÄÙ×ãÝè硺ÝàÜã”Æ¢”ÉçÙÚéàâÙçç”ãڔàÙÚè”ÕèæÝÕà”êãàéáٔÚãæ”èÜٔØÝÚ¡
ÚÙæÙâèÝÕèÝãâ”ãڔâãæáÕà”Úæãá”äçÙéØãâãæáÕà”ØÝÕçèãàÝהÚéâ×èÝãâ”äÕèèÙæâ”Ýâ”äÕ¡
èÝÙâèç”ãâ”ÜÙáãØÝÕàíçÝ碔¾”µá”Çãה¹×Üã×ÕæØÝãÛ攦¤¤«¯”¦¤®§©­Ă§ª©¢
” ª¢” ¶ÕæÖÙæÕèã”Ǽ ”ÁÝçã×ÕáݔÁ ”ÄÙ×ãÝè硺ÝàÜã”Æ¢”µççã×ÝÕèÝãâ”ÖÙèëÙÙâ”àÙÚè”Õè¡
æÝéá”ÙâàÕæÛÙáÙâè”ÕâؔÝâèæÕØÝÕàíèÝהÜíäãèÙâçÝã⮔æãàٔãڔØÝÕçèãàÝהØíçÚéâס
èÝãâ”Ýâ”èÜٔÜÙáãØíâÕáÝה×ãáäàÝ×ÕèÝãâç”ØéæÝâ۔ÜÙáãØÝÕàíçÝ碔¹×Üã×ÕæØÝãÛ¡
æÕäÜ픦¤¤­”ÏäéÖàÝßÕ×ٔÙàÙßèæãâÝ×ßc”êÙæîٔäÙؔèÝçßÙáÑ¢
” ć”ć” Äæêâl”çèéØÝÙ ”ßèÙæX”ØÕàՔØã”älác”çäãÞÝèãçèݔÝâØÙì”ãÖÞÙáé”ÀǔՔæÝîÝßã”ÝâèæÕ¡
ØÝÕàíîÕaâl”ÜíäãèÙâîÙ¢
” «¢” ·ÕáÝ×ݔĻ ”ÄæÕçÕؔǿ ”ÆÝáãàØݔù¢”ÇèéââÝâÛ ”ÜÝÖÙæâÕèÝã⠔ÕâؔÕççÙçç¡
áÙâè”ãڔáíã×ÕæØÝÕà”êÝÕÖÝàÝèí¢”·Ýæ×éàÕèÝã┦¤¤¬¯”¥¥«®¥¤§Ă¥¥¨¢
” ć” ÁãØÙæâl”äÙÜàÙؔ„Ýæã×ٔäãäÝçéÞٔßãâ×Ùäè”ãáæXaÙâcÜã”Õ”ÜÝÖÙæâéÞl×lÜã”áíã¡
ßÕæØé”ÞÕßã”älaÝâ⏔áÙ×ÜÕâÝçáéç”çæØÙaâlÜã”çÙàÜXêXâl ”ç”êíé’Ýèlá”ÝâÚãæáÕ¡
×l”îٔê„Ù×ܔßàlaãê×ܔçèéØÝl¢
” ¬¢” ÇÙàÖí”ÂÁ ”ÀÕáÖÝٔǼ ”·ÕáÝ×ݔĻ ”Ùè”Õ࢔Ã××éææÙâ×ٔãڔæÙÛÝãâÕà”àÙÚè”êÙâ¡
èæÝ×éàÕæ”ØíçÚéâ×èÝãâ”Ýâ”äÕèÝÙâèç”éâØÙæÛãÝâ۔çèÕâØÕæؔÕâؔÖÝãÚÙÙØÖÕ×ߔØÝÕà¡
íçÝ碔µá”¾”¿ÝØâÙ픸Ý甦¤¤ª¯”¨«®¬§¤Ă¬¨¥¢
” ­¢” ÇÙàÖí”ÂÁ ”¶éæèã┾à ”·ÜÙçèÙæèãâ”À¾ ”Á×½âèíæٔ·Ë¢”¸ÝÕàíçÝç¡ÝâØé×ÙؔæÙ¡
ÛÝãâÕà”àÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”ØíçÚéâ×èÝãâ”Ýç”ÕáÙàÝãæÕèÙؔÖí”×ããàÝâ۔èÜٔØÝÕàíçÕèÙ¢”
·àÝ┾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤ª¯”¥®¥¦¥ªĂ¥¦¦©¢
”¥¤¢” Á×½âèíæٔ·Ë ”¶éæèã┾à ”ÇÙàÖí”ÂÁ ”Ùè”Õ࢔¼ÙáãØÝÕàíçÝç¡ÝâØé×Ùؔ×ÕæØÝÕה
ØíçÚéâ×èÝãâ”Ýç”Õççã×ÝÕèÙؔëÝèܔÕâ”Õ×éèٔæÙØé×èÝãâ”Ýâ”ÛàãÖÕà”ÕâؔçÙÛáÙâ¡
èÕà”áíã×ÕæØÝÕà”Öàããؔāã뢔·àÝ┾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤¬¯”§®¥­Ă¦ª¢
” ć”ć” Äæêâl”çèéØÝÙ ”ßèÙæX”äãé’ÝàՔáÙèãØé”ĹȔ甼¦¥©Ã”ÞÕßã”îàÕ菔çèÕâØÕæؔߔä採
ßÕîé”èãÜ㠔’Ù”ÜÙáãØÝÕàîՔé”äÕ×ÝÙâ莔ÖÙî”êîâÕáâcÜã”äãçèݒÙâl”ßãæãâXæ¡
âl×ܔèÙäÙâ”âÕêãîéÞٔãáæXaÙâl”áíãßÕæØé¢
”¥¥¢” ¸ÕççÙàÕÕ放¾ ”ÇàÕæè”Ƽ¾µ ”¿âÝä”Á ”Ùè”Õ࢔¼ÕÙáãØÝÕàíçÝç”Ýç”Õççã×ÝÕèÙؔëÝèܔ
Քäæãâãéâ×ÙؔÚÕàà”Ýâ”áíã×ÕæØÝÕà”äÙæÚéçÝã⢔ÂÙäÜæãà”¸ÝÕà”ÈæÕâçäàÕâ蔦¤¤­¯”
¦¨®ª¤¨Ăª¥¤¢
” ć”ć” Äæêâl”çèéØÝÙ ”ßèÙæX”äãé’ÝàՔáÙèãØé”ĹȔ甥§Â¼§”ÞÕßã”îàÕ菔çèÕâØÕæؔߔä採
ßÕîé”èãÜ㠔’Ù”ÜÙáãØÝÕàîՔé”äÕ×ÝÙâ莔ÖÙî”êîâÕáâcÜã”äãçèݒÙâl”ßãæãâXæ¡
âl×ܔèÙäÙâ”âÕêãîéÞٔãáæXaÙâl”áíãßÕæØé¢
”¥¦¢” Á×½âèíæٔ·Ë¢”¹ÚÚÙ×èç”ãڔÜÙáãØÝÕàíçÝç”ãâ”×ÕæØÝÕהÚéâ×èÝã⢔¿ÝØâÙ픽â蔦¤¤­¯”
«ª®§«¥Ă§«©¢
”¥§¢” ¼éâ۔¾ ”ÀÕâÛ”Æ ”ºàÕ×ÜçßÕáäڔº ”Ùè”Õ࢔§¸”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí®”Õ”æÙêÝÙë”ãڔ
èÜٔ ×éææÙâè” çèÕèéç” Õâؔ Úéèéæٔ ØÝæÙ×èÝãâ碔 ¾” µá” Çãה ¹×Üã×ÕæØÝãÛæ” ¦¤¤«¯”
¦¤®¦¥§Ă¦§§¢
”¥¨¢” ¾Õ×ãÖç”À¸ ”ÇÕàÛã”½Ç ”»ããâÙëÕæØÙâÕ”Ç ”Ùè”Õ࢔ÆÕäÝؔãâàÝâٔåéÕâèÝĀ×ÕèÝãâ”ãڔ
àÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”êãàéáٔÚæãá”æÙÕà¡èÝáٔèÜæÙÙ¡ØÝáÙâçÝãâÕà”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜ¡
ÝהØÕèÕ¢”¹é攼ÙÕæ蔾”¦¤¤ª¯”¦«®¨ª¤Ă¨ª¬¢
”¥©¢” ·ÕÝÕâݔ¹» ”·ãæçݔ· ”ÇéÛÙâ۔À ”Ùè”Õ࢔½áäæãêÙؔåéÕâèÝĀ×ÕèÝãâ”ãڔàÙÚè”êÙâ¡
èæÝ×éàÕæ”áÕçç”ÖÕçÙؔãâ”ÙâØã×ÕæØÝÕà”ÕâؔÙäÝ×ÕæØÝÕà”çéæÚÕ×ٔØÙèÙ×èÝãâ”ëÝèܔ
æÙÕà”èÝáٔèÜæÙٔØÝáÙâçÝãâÕà”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí¢”¼ÙÕæ蔦¤¤ª¯”­¦®¦¥§Ă¦¥­¢
”¥ª¢” ¾ÙâßÝâ男 ”¶æÝ×ßâÙàà”¿ ”¼ÕâÙßãá”À ”ÁÕæëÝ×ߔȼ¢”ÆÙäæãØé×ÝÖÝàÝèí”ÕâؔÕ××é¡
æÕ×í”ãڔÙ×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜÝהáÙÕçéæÙáÙâèç”ãڔàÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”äÕæÕáÙèÙæç”éç¡
Ýâ۔æÙÕà¡èÝáٔèÜæÙÙ¡ØÝáÙâçÝãâÕà”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí¢”¾”µá”·ãàà”·ÕæØÝãà”¦¤¤¨¯”
¨¨®¬«¬Ă¬¬ª¢
”¥«¢” ÂÝßÝèÝ┠ÂÄ ” ·ãâçèÕâèÝ┠· ” Àãܔ ļ ” Ùè” Õ࢔ ÂÙë” ÛÙâÙæÕèÝã┠§¡ØÝáÙâçÝãâÕà”
Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí” Úãæ” àÙÚè” êÙâèæÝ×éàÕæ” êãàéáÙèæÝה Õâؔ Úéâ×èÝãâÕà” áÙÕçéæÙ¡
áÙâè箔×ãáäÕæÝçãâ”ëÝèܔ×ÕæØÝÕהáÕÛâÙèÝהæÙçãâÕâ×Ù¢”¹é放”¹×Üã×ÕæØÝãÛæ”
¦¤¤ª¯”«®§ª©Ă§«¦¢
”¥¬¢” ¿æÙââÝâ۔ ¶¾ ” ÊããæáãàÙ┠ÁÁ ” »ÙàÙÝÞâçٔ ÁÀ ” Ùè” Õ࢔ ÈÜæÙÙ¡ØÝáÙâçÝãâÕà”
Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜÝה ÕâÕàíçÝç” ãڔ àÙÚè” êÙâèæÝ×éàÕæ” Úéâ×èÝã┠ØéæÝâ۔ ÜÙáãØÝÕàí¡
çÝ碔ÂÙäÜæã┷àÝâ”ÄæÕ×蔦¤¤«¯”¥¤«®×¨§Ăר­¢
”¥­¢” ÊÕ┠ØٔÊÙÝæٔ ÂÆ ” ¸Ù” ÇéèèÙæ” ¾ ” ¶Õì” ¾¾ ” ÆãÙàÕâØè” ¾ÆÈ·¢”ÈÙ×ÜâãàãÛÝ×Õà”
ÕØêÕâ×Ùç” Ý┠èÝççéٔ ¸ãääàÙæ” ÝáÕÛÝâ۔ Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí¢” ¼ÙÕæè” ¦¤¤¬¯” ­¨®”
¥¤ª©Ă¥¤«¨¢
”¦¤¢” ¼ÙâÙÝâ”ÁÍ ”»ÝÖçã┸»¢”ÂãæáÕà”àãâ۔ÕìÝç”Úéâ×èÝã⢔¼ÙÕæ蔥­­­¯”¬¥®¥¥¥Ă¥¥§¢
”¦¥¢” ¼ÕíÕçÜݔÇÍ ”ÆãÜÕâݔÁ ”ÀÝâØÜãàᔶ ”Ùè”Õ࢔ÀÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”Úéâ×èÝãâ”Ýâ”äÕ¡
èÝÙâèç”ëÝèܔ×ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçٔÙêÕàéÕèÙؔÖí”×ãàãéæ”èÝççéٔ¸ãääàÙæ”êÙ¡
àã×Ýèí”ÝáÕÛÝâÛ¢”ÂÙäÜæãà”¸ÝÕà”ÈæÕâçäàÕâ蔦¤¤ª¯”¦¥®¥¦©Ă¥§¦¢
”¦¦¢” »éàÙà”à ”Çãíà锿 ”ÍéßçÙà”Ç ”Ùè”Õ࢔¹êÝØÙâ×ٔãڔàÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”çíçèãàÝהÕâؔ
ØÝÕçèãàÝהØíçÚéâ×èÝãâ”Öí”×ãàãæ”èÝççéٔ¸ãääàÙæ”ÝáÕÛÝâ۔ØÙçäÝèٔâãæáÕà”ÙÞÙס
èÝãâ”ÚæÕ×èÝãâ”Ýâ”äÕèÝÙâèç”ãâ”×ÜæãâÝהÜÙáãØÝÕàíçÝç”äæãÛæÕᢔ¹×Üã×ÕæØÝãÛæÕ¡
äÜ픦¤¤¬¯”¦©®©ª­Ă©«¨¢
”¦§¢” ¼ÕíÕçÜݔÇÍ ”¶æãØÝâ”Àµ ”µàêÙçèæÕâؔµ ”Ùè”Õ࢔½áäæãêÙáÙâè”ãڔ×ÕæØÝÕהÚéâס
èÝãâ”ÕÚèÙæ”ÜÕÙáãØÝÕàíçÝ碔ÅéÕâèÝèÕèÝêٔÙêÕàéÕèÝãâ”Öí”×ãàãéæ”èÝççéٔêÙàã×Ýèí”
ÝáÕÛÝâÛ¢”ÂÙäÜæãà”¸ÝÕà”ÈæÕâçäàÕâ蔦¤¤¨¯”¥­®¥¨­«Ă¥©¤ª¢
”¦¨¢” ¶ÕæÖÙæÕèã”Ǽ ”ÁÕâèÝààՔ¸¹ ”ÁÝçã×ÕáݔÁµ ”Ùè”Õ࢔¹ÚÚÙ×è”ãڔäæÙàãÕؔæÙØéס
èÝãâ”Öí”ÜÙáãØÝÕàíçÝç”ãâ”àÙÚè”ÕèæÝÕà”êãàéáٔÕâؔÙ×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜÝה¸ãääàÙæ”
äÕæÕáÙèÙæç”Ýâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔÙâØ¡çèÕÛٔæÙâÕà”ØÝçÙÕçÙ¢”µá”¾”·ÕæØÝãà”¦¤¤¨¯”
­¨®¥¦¤¬Ă¥¦¥¤¢
”¦©¢” »ÕàÙèèՔº ”·éäÝçèݔµ ”ºæÕâîãâݔº ”Ùè”Õ࢔µ×éèٔÙÚÚÙ×èç”ãڔÜÙáãØÝÕàíçÝç”ãâ”àÙÚè”
êÙâèæÝ×éàÕæ”Úéâ×èÝãâ”ÙêÕàéÕèÙؔÖí”èÝççéٔ¸ãääàÙæ”ÝáÕÛÝâÛ¢”¶ÝãáÙؔÄÜÕæáÕ¡
×ãèÜÙ攦¤¤ª¯”ª¤®ªªĂ«¤¢
”¦ª¢” ºÝÞÕàßãëçßݔÁ ”¿ãäæãëçßݔµ ”»æé×ÜÕàՔÁ ”Ùè”Õ࢔¹ÚÚÙ×è”ãڔäæÙàãÕؔæÙØé×èÝãâ”
Öí”ÜÙáãØÝÕàíçÝç”ãâ”áíã×ÕæØÝÕà”éàèæÕçãâÝה×ÜÕæÕ×èÙæÝîÕèÝã⠔àÙÚè”ÕèæÝÕà”êãà¡
éáÙ ”Õâؔ¸ãääàÙæ”èÝççéٔÝáÕÛÝâ۔Ýâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔÙâØ¡çèÕÛٔæÙâÕà”ØÝçÙÕçÙ¢”
¾”µá”Çãה¹×Üã×ÕæØÝãÛ攦¤¤ª¯”¥­®¥§©­Ă¥§ª¨¢
”¦«¢” ÀÙٔÈÍ ”¿Õâ۔ÄÀ ”¼çÝÕã”Ǽ ”Ùè”Õ࢔ÈÝççéٔ¸ãääàÙæ”êÙàã×Ýèí”Ýç”âãè”èãèÕààí”äæÙ¡
àãÕØ¡ÝâØÙäÙâØÙâ讔ՔçèéØí”Ýâ”Õ”éæÙáÝהäãäéàÕèÝãâ”ÕÚèÙæ”ÜÙáãØÝÕàíçÝ碔·Õæ¡
ØÝãàãÛ픦¤¤«¯”¥¤«®¨¥©Ă¨¦¥¢
”¦¬¢” ¸æÝÛÜÝà”µ ”ÁÕØÝÕ甾¹ ”ÁÕèÜÙëçãâ”¾Ë ”Ùè”Õ࢔¼ÕÙáãØÝÕàíçÝ箔ÙÚÚÙ×èç”ãڔÕ×éèٔ
ØÙ×æÙÕçٔÝâ”äæÙàãÕؔãâ”èÝççéٔ¸ãääàÙæ”ÝáÕÛÝâ۔ÝâØÝ×Ùç”ãڔçíçèãàÝהÕâؔØÝ¡
ÕçèãàÝהÚéâ×èÝãâ”ãڔèÜٔàÙÚè”ÕâؔæÝÛÜè”êÙâèæÝ×àÙ碔¹é放”¹×Üã×ÕæØÝãÛ攦¤¤¬¯”
­®©§¤Ă©§©¢
” ć” ÈÕè㔠çèéØÝÙ ” çèÙÞâd” ÞÕß㔠çèéØÝٔ ê” ãØßÕîé” ¦­ ” äãäÝçéÞٔ é” ÜÙáãØÝÕàíîãêÕ¡
â×ܔäÕ×ÝÙâ莔âXæãa⏔êîßéá”äÕæÕáÙè掔ÜãØâãèl×l×ܔÚéâß×ݔßãáãæí ”ßèÙ¡
æc”âÙÞçãé”îXêÝçàc”âՔäÙØèl’Ùâl¯”êíé’lêX”äÝ”èãá”êdè„Ýâé”æÙàÙêÕâèâl×ܔçèé¡
ØÝl”ê”ècèã”ãÖàÕçèÝ¢
”¦­¢” ÄÕàÙ×Ùß”È ” ÇßÕàÝ×ßՔ À ” ÀÕ×ÜáÕâãêՔ ¾ ” Ùè” Õ࢔ ¹ÚÚÙ×è” ãڔ äæÙàãÕؔ æÙØé×èÝãâ”
Öí” ÜÙáãØÝÕàíçÝç” ã┠×ãâêÙâèÝãâÕà” Õâؔ âãêÙà” Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜÝה äÕæÕá¡
ÙèÙæç” ãڔ àÙÚè” êÙâèæÝ×éàÕæ” çèæé×èéæٔ Õâؔ Úéâ×èÝã⢔ ¹×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí” ¦¤¤¬¯”
¦©®¥ª¦Ă¥ª¬¢
£¢
” ć” ÈÕè㔠çèéØÝÙ ” çèÙÞâd” ÞÕß㔠çèéØÝٔ ê” ãØßÕîé” ¦¬ ” äãäÝçéÞٔ é” ÜÙáãØÝÕàíîãêÕ¡
â×ܔäÕ×ÝÙâ莔âXæãa⏔êîßéá”äÕæÕáÙè掔ÜãØâãèl×l×ܔÚéâß×ݔßãáãæí ”ßèÙ¡
æc”âÙÞçãé”îXêÝçàc”âՔäÙØèl’Ùâl¯”êíé’lêX”äÝ”èãá”êdè„Ýâé”æÙàÙêÕâèâl×ܔçèé¡
ØÝl”ê”ècèã”ãÖàÕçèÝ¢
”§¤¢” ÄÙààÙæÝ┸ ”ÇÜÕæáÕ”Æ ”¹ààÝãèè”Ä ”ÊÙíæÕ蔷¢”ÈÝççéٔ¸ãääàÙæ ”çèæÕÝ⠔ÕâؔçèæÕÝâ”
æÕèٔÙ×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí”Úãæ”èÜٔÕççÙççáÙâè”ãڔàÙÚè”ÕâؔæÝÛÜè”çíçèãàÝהêÙâèæÝ¡
×éàÕæ”Úéâ×èÝã⢔¼ÙÕæ蔦¤¤§¯”¬­®ÝÝÝ­ĂÝÝÝ¥«¢
”§¥¢” ÇßéàçèÕؔ¼ ”ÉæÜÙÝá”Ç ”¹ØêÕæØçÙâ”È ”Ùè”Õ࢔»æÕØÝâ۔ãڔáíã×ÕæØÝÕà”ØíçÚéâס
èÝã┠Öí” èÝççéٔ ¸ãääàÙæ” Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí®” Ք ×ãáäÕæÝçã┠ÖÙèëÙÙ┠êÙàã×Ý¡
èí ”ØÝçäàÕ×ÙáÙâè ”ÕâؔçèæÕÝâ”ÝáÕÛÝâ۔Ýâ”Õ×éèٔÝç×ÜÙáÝÕ¢”¾”µá”·ãàà”·ÕæØÝãà”
¦¤¤ª¯”¨«®¥ª«¦Ă¥ª¬¦¢
”§¦¢” ¶éæâç”µÈ ”Á׸ãâÕàؔ½» ”ÈÜãáÕ甾¸ ”Ùè”Õ࢔¸ãÝ⛔èÜٔèëÝç讔âÙë”èããàç”Úãæ”Õâ”
ãàؔ×ãâ×Ùäè”ãڔáíã×ÕæØÝÕà”Úéâ×èÝã⢔¼ÙÕæ蔦¤¤¬¯”­¨®­«¬Ă­¬§¢
” ć” ÁãØÙæâl”äÙÜàÙؔêíçêdèàéÞٔßãâ×Ùäè”Õ”êîâÕá”ßãáãæãêc”èãæîٔՔîãÖæÕîã¡
êÕ×l×ܔáÙèãؔäãé’lêÕâ×ܔߔÞÙÞl”ßêÕâèÝĀßÕ×Ý¢
”§§¢” ÂãèãáÝ”Í ” ÇÙèçÙæ” ÆÁ ” ÇÜÝãèÕ”È ” Ùè” Õ࢔ µççÙççáÙâè” ãڔ àÙÚè” êÙâèæÝ×éàÕæ” èãæ¡
çÝãâÕà”ØÙÚãæáÕèÝãâ”Ö픸ãääàÙæ”èÝççéٔÝáÕÛÝâÛ®”êÕàÝØÕèÝãâ”çèéØí”ëÝèܔèÕÛÛÙؔ
áÕÛâÙèÝהæÙçãâÕâ×ٔÝáÕÛÝâÛ¢”·Ýæ×éàÕèÝã┦¤¤©¯”¥¥¥®¥¥¨¥Ă¥¥¨«¢
”§¨¢” ÂãèãáÝ”Í ”ÀíçíÕâçßí”Ä ”ÇÙèçÙæ”ÆÁ ”Ùè”Õ࢔ÁÙÕçéæÙáÙâè”ãڔêÙâèæÝ×éàÕæ”èãæ¡
çÝãâ”Öí”èëã¡ØÝáÙâçÝãâÕà”éàèæÕçãéâؔçäÙ×ßàٔèæÕ×ßÝâ۔ÝáÕÛÝâÛ¢”¾”µá”·ãàà”
·ÕæØÝãà”¦¤¤©¯”¨©®¦¤§¨Ă¦¤¨¥¢
”§©¢” ¼ÙààÙ¡ÊÕààÙ”È ”·æãçÖ픾 ”¹ØêÕæØçÙâ”È ”Ùè”Õ࢔ÂÙë”âãâÝâêÕçÝêٔáÙèÜãؔÚãæ”
ÕççÙççáÙâè”ãڔàÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”æãèÕèÝã⮔çäÙ×ßàٔèæÕ×ßÝâ۔Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí¢”
·Ýæ×éàÕèÝã┦¤¤©¯”¥¥¦®§¥¨­Ă§¥©ª¢
”§ª¢” ÈÜã改 ”ÈÜãáÕ甼¡Ê ”Ãèè㔵Ǣ”ÇíçèãàÝהØíçÚéâ×èÝãâ”Ýâ”ÜÙÕæè”ÚÕÝàéæٔëÝèܔâãæ¡
áÕà”ÙÞÙ×èÝãâ”ÚæÕ×èÝã⮔çäÙ×ßàÙ¡èæÕ×ßÝâ۔Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí¢”Äæã۔·ÕæØÝãêÕçה
¸Ý甦¤¤ª¯”¨­®¦¤«Ă¦¥¨¢
”§«¢” ÄÝàáãæٔ¼¢”·ÕæØÝÕהÕççÙççáÙâè”Úãæ”æÙâÕà”èæÕâçäàÕâèÕèÝã⢔µá”¾”ÈæÕâçäàÕâè”
¦¤¤ª¯”ª®ª©­Ăªª©¢
”§¬¢” ÆÕÖÖÕ蔷» ”ÈæÙàÙÕêÙ┸¾ ”ÆéççÙàà”¾¸ ”Ùè”Õ࢔ÄæãÛâãçèÝהêÕàéٔãڔáíã×Õæ¡
ØÝÕà”äÙæÚéçÝãâ”çèéØÝÙç”Ýâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔÙâØ¡çèÕÛٔæÙâÕà”ØÝçÙÕçٔÕççÙççÙؔ
Úãæ”ßÝØâÙí”ãæ”ßÝØâÙí¡äÕâ×æÙÕç”èæÕâçäàÕâèÕèÝã⮔ՔáÙèÕ¡ÕâÕàíçÝ碔¾”µá”Çãה
ÂÙäÜæãà”¦¤¤§¯”¥¨®¨§¥Ă¨§­¢
”§­¢” ºÝçÜÖÕâٔǢ”·ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”æÝçߔÙêÕàéÕèÝãâ”ÖÙÚãæٔßÝØâÙí”èæÕâçäàÕâèÕèÝã⢔
¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤©¯”¥ª®¬¨§Ă¬¨©¢
”¨¤¢” ºæÕÛÕçç㔻 ”À锷 ”¸ÕÖæãëçßÝ”Ä ”Ùè”Õ࢔·ãáäÕæÝçãâ”ãڔçèæÙçç£æÙçè”áíã×ÕæØÝÕà”
äÙæÚéçÝãâ”èãáãÛæÕäÜí ”ØÝäíæÝØÕáãàٔÕâؔØãÖéèÕáÝâٔçèæÙçç”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕ¡
äÜí”Úãæ”èÜٔØÙèÙ×èÝãâ”ãڔ×ãæãâÕæí”ØÝçÙÕçٔÝâ”ÜíäÙæèÙâçÝêٔäÕèÝÙâèç”ëÝèܔ×ÜÙçè”
äÕÝâ”ÕâؔäãçÝèÝêٔÙìÙæ×ÝçٔèÙç袔¾”µá”·ãàà”·ÕæØÝãà”¥­­­¯”§¨®¨¨¥Ă¨¨«¢
”¨¥¢” ¶ÕèÙç” ¾Æ ” ÇÕëÕØՔ Ç» ” ÇÙÛÕæ” ¸Ç ” Ùè” Õ࢔ ¹êÕàéÕèÝã┠éçÝâ۔ ØãÖéèÕáÝâٔ
çèæÙçç”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí”Ýâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔÝâçéàÝâ¡ØÙäÙâØÙâè”ØÝÕÖÙèÙç”áÙà¡
àÝèéç” ÖÙÚãæٔ ßÝØâÙí” ÕâØ£ãæ” äÕâ×æÙÕç” èæÕâçäàÕâèÕèÝã⢔ µá” ¾” ·ÕæØÝãà” ¥­­ª¯”
««®¥«©Ă¥«­¢
”¨¦¢” ¼Ùæîã۔·µ ”ÁÕæëÝ×ߔȼ ”ÄÜÙàÙ픵Á ”Ùè”Õ࢔¸ãÖéèÕáÝâٔçèæÙçç”Ù×Üã×Õæ¡
ØÝãÛæÕäÜí”Úãæ”èÜٔØÙèÙ×èÝãâ”ãڔçÝÛâÝĀ×Õâè”×ãæãâÕæí”ÕæèÙæí”ØÝçÙÕçٔÝâ”æÙâÕà”
èæÕâçäàÕâè”×ÕâØÝØÕèÙ碔µá”¾”¿ÝØâÙ픸Ý甥­­­¯”§§®¥¤¬¤Ă¥¤­¤¢
”¨§¢” ÇÜÕæáÕ”Æ ”ÄÙààÙæÝ┸ ”»Õîٔ¸· ”Ùè”Õ࢔¸ãÖéèÕáÝâٔçèæÙçç”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕ¡
äÜí”ÕâؔèÜٔæÙçèÝâ۔Öéè”âãè”ÙìÙæ×ÝçٔÙàÙ×èæã×ÕæØÝãÛæÕäܔäæÙØÝ×è”çÙêÙæٔ×ãæ¡
ãâÕæí” ÕæèÙæí” ØÝçÙÕçٔ Ý┠æÙâÕà” èæÕâçäàÕâè” ×ÕâØÝØÕèÙ碔 ÂÙäÜæãà” ¸ÝÕà”ÈæÕâç¡
äàÕâ蔦¤¤©¯”¦¤®¦¦¤«Ă¦¦¥¨¢
”¨¨¢” ÇÜÕæáÕ”Æ ”ÁÙÜèՔÆÀ ”¶æÙ×ßÙæ”Ǿ ”Ùè”Õ࢔ÈÜٔØÝÕÛâãçèÝהÕâؔäæãÛâãçèÝהêÕà¡
éٔãڔèÝççéٔ¸ãääàÙæ”ÝáÕÛÝâ۔ØéæÝâ۔ØãÖéèÕáÝâٔçèæÙçç”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí”
Ýâ”ÙâØ¡çèÕÛٔæÙâÕà”ØÝçÙÕçÙ¢”·ãæã┵æèÙæ픸Ý甦¤¤­¯”¦¤®¦§¤Ă¦§«¢
”¨©¢” ¸Ù”ÀÝáՔ¾¾» ”ÇÕÖÖÕÛՔ¹ ”ÊÝÙÝæՔÁÀ· ”Ùè”Õ࢔·ãæãâÕæí”ÕâÛÝãÛæÕäÜí”Ýç”èÜٔ
ÖÙçè”äæÙØÝ×èãæ”ãڔÙêÙâèç”Ýâ”æÙâÕà”èæÕâçäàÕâè”×ÕâØÝØÕèÙç”×ãáäÕæÙؔëÝèܔâãâ¡
ÝâêÕçÝêٔèÙçèÝâÛ¢”¼íäÙæèÙâçÝã┦¤¤§¯”¨¦®¦ª§Ă¦ª¬¢
”¨ª¢” ¿ÕæÕÛÝÕââÝç”ǹ ”ºÙæÝâÛՔ¼¼ ”¹àÜÙâØ픵 ”Ùè”Õ࢔ÄæãÛâãçèÝהçÝÛâÝĀ×Õâ×ٔãڔ
æÙâÕà”Úéâ×èÝãâ”Ýâ”äÕèÝÙâèç”éâØÙæÛãÝâ۔ØãÖéèÕáÝâٔçèæÙçç”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí¢”
ÂÙäÜæãà”¸ÝÕà”ÈæÕâçäàÕâ蔦¤¤¬¯”¦§®ª¤¥Ăª¤«¢
”¨«¢” ÍéØÕ”Ç ”¿Üãéæí”Ê ”ÁÕæëÝ×ߔȼ¢”½âāéÙâ×ٔãڔëÕàà”çèæÙçç”ÕâؔàÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”
ÛÙãáÙèæí”ãâ”èÜٔÕ××éæÕ×í”ãڔØãÖéèÕáÝâٔçèæÙçç”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí¢”¾”µá”
·ãàà”·ÕæØÝãà”¦¤¤¦¯”¨¤®¥§¥¥Ă¥§¥­¢
”¨¬¢” ¶ÕâÛÕàãæÙ”Ç ”ÍÕã”ÇÇ ”·ÜÕéØÜæ픺µ¢”ÉçÙÚéàâÙçç”ãڔçèæÙçç”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕ¡
äÜí”Úãæ”æÝçߔçèæÕèÝĀ×ÕèÝãâ”ÕâؔäæãÛâãçÝç”ãڔäÕèÝÙâèç”ëÝèܔàÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”Üí¡
äÙæèæãäÜí¢”µá”¾”·ÕæØÝãà”¦¤¤«¯”¥¤¤®©§ªĂ©¨§¢
”¨­¢” ¸ãéÛàÕç”ÄÇ ”¿ÜÕâØÜÙæÝՔ¶ ”ÇèÕÝâÖÕ×ߔƺ ”Ùè”Õ࢔µ··º£µÇ¹£µ·¹Ä£µ¼µ£”
µÇ·£Ç·µ½£Ç··È£Ç·ÁƔ¦¤¤¬”ÕääæãäæÝÕèÙâÙçç”×æÝèÙæÝՔÚãæ”çèæÙçç”Ù×Üã×Õæ¡
ØÝãÛæÕäÜí®”Õ”æÙäãæè”ãڔèÜٔµáÙæÝ×Õ┷ãààÙÛٔãڔ·ÕæØÝãàãÛ픺ãéâØÕèÝã┵ä¡
äæãäæÝÕèÙâÙç男æÝèÙæÝՔÈÕçߔºãæ×Ù ”µáÙæÝ×Õâ”Çã×ÝÙèí”ãڔ¹×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí ”
µáÙæÝ×Õ┷ãààÙÛٔãڔ¹áÙæÛÙâ×í”ÄÜíçÝ×ÝÕâç ”µáÙæÝ×Õ┼ÙÕæ蔵ççã×ÝÕèÝã⠔
µáÙæÝ×Õ┠Çã×ÝÙèí” ãڔ Âé×àÙÕæ” ·ÕæØÝãàãÛí ” Çã×ÝÙèí” Úãæ” ·ÕæØÝãêÕç×éàÕæ” µâ¡
ÛÝãÛæÕäÜí”Õâؔ½âèÙæêÙâèÝãâç ”Çã×ÝÙèí”ãڔ·ÕæØÝãêÕç×éàÕ攷ãáäéèÙؔÈãáãÛ¡
æÕäÜí ”ÕâؔÇã×ÝÙèí”Úã攷ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ÁÕÛâÙèÝהÆÙçãâÕâ×Ù®”ÙâØãæçÙؔÖí”
èÜٔ¼ÙÕæè”ÆÜíèÜá”Çã×ÝÙèí”ÕâؔèÜٔÇã×ÝÙèí”ãڔ·æÝèÝ×Õà”·ÕæٔÁÙØÝ×ÝâÙ¢”·Ýæ¡
×éàÕèÝã┦¤¤¬¯”¥¥«®¥¨«¬Ă¥¨­«¢
”©¤¢” ÁÕèçéáéæÕ”Í ”¼ãîéáÝ”È ”µæÕݔ¿ ”Ùè”Õ࢔ÂãâÝâêÕçÝêٔÕççÙççáÙâè”ãڔáíã×Õæ¡
ØÝÕà”Ýç×ÜÕÙáÝՔéçÝâ۔âÙë”æÙÕà¡èÝáٔèÜæÙÙ¡ØÝáÙâçÝãâÕà”ØãÖéèÕáÝâٔçèæÙçç”
Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí®” ×ãáäÕæÝçã┠ëÝèܔ ×ãâêÙâèÝãâÕà” èëã¡ØÝáÙâçÝãâÕà” áÙèÜ¡
ãØ碔¹é攼ÙÕæ蔾”¦¤¤©¯”¦ª®¥ª¦©Ă¥ª§¦¢
”©¥¢” ¹æãÛà锹 ”¸›¼ããÛٔ¾ ”¼ÙæÖãèç”À ”Ùè”Õ࢔·ãáäÕæÝçãâ”ãڔæÙÕà¡èÝáٔèæÝ¡äàÕâٔ
Õâؔ×ãâêÙâèÝãâÕà”¦¸”ØãÖéèÕáÝâٔçèæÙçç”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí”Úãæ”èÜٔÕççÙçç¡
áÙâè”ãڔ×ãæãâÕæí”ÕæèÙæí”ØÝçÙÕçÙ¢”¹é攼ÙÕæ蔾”¦¤¤ª¯”¦«®¥«¥­Ă¥«¦¨¢
”©¦¢” Áã桵êÝ”Ê ”ÀÕâ۔ÆÁ¢”ÈÜæÙÙ¡ØÝáÙâçÝãâÕà”Ù×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜÝהÙêÕàéÕèÝãâ”ãڔ
áíã×ÕæØÝÕà”äÙæÚéçÝã⢔·ÕæØÝãà”·àÝ┦¤¤«¯”¦©®¦«§Ă¦¬¦¢
”©§¢” ÁÝççãéæÝç” ·» ” ºãæÖÕè” ÇÁ ” ÇÝâÛÙæ” ¸Æ ” Ùè” Õ࢔ ¹×Üã×ÕæØÝãÛæÕäÜí” ãêÙæÙçèÝ¡
áÕèÙç”àÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”áÕç箔Ք×ãáäÕæÕèÝêٔçèéØí”ëÝèܔáÕÛâÙèÝהæÙçãâÕâ×ٔ
ÝáÕÛÝâ۔Ýâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔÜíäÙæèÙâçÝã⢔¾”¼íäÙæèÙâ甥­­ª¯”¥¨®¥¤¤©Ă¥¤¥¤¢
”©¨¢” ÁÕæߔĶ ”ÄÕèÙà”Æ¿ ”¾ÕæØÝâٔµ»¢”µæٔëٔãêÙæÙçèÝáÕèÝâ۔àÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”ÕÖ¡
âãæáÕàÝèÝÙç” Ý┠ÙâØ¡çèÕÛٔ æÙâÕà” ØÝçÙÕçÙ³” ÂÙäÜæãà” ¸ÝÕà”ÈæÕâçäàÕâè” ¦¤¤«¯”
¦¦®¥¬¥©Ă¥¬¥­¢
”©©¢” ÁÝàÕ┵ ”·ÕçÙæèՔÁµ ”¸ÙáÕèèÙÝ电 ”Ùè”Õ࢔¶àããؔäæÙççéæٔàÙêÙàç ”àÙÚè”êÙâ¡
èæÝ×éàÕæ”áÕçç”ÕâؔÚéâ×èÝãâ”Õæٔ×ãææÙàÕèÙؔëÝèܔàÙÚè”ÕèæÝÕà”êãàéáٔÝâ”áÝàؔèã”
áãØÙæÕèٔÜíäÙæèÙâçÝêٔäÕèÝÙâè碔¾”¼éᔼíäÙæèÙâ甦¤¤­”ÏäéÖàÝßÕ×ٔÙàÙß¡
èæãâÝ×ßc”êÙæîٔäÙؔèÝçßÙáÑ¢
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®ªĂ¥¥
ºáÖàáÕ×àj’åæÓèç’åäÖÕגç’âÓÕÛ×à挒å’ÕÚäáàÛÕݍߒáà×ßáÕàbàjߒÞ×ÖèÛà’Ā”Á×½âèíæٔՔçäãà¢
”©ª¢” Á×»Ýàà”ÆÀ ”¶ÝÙØÙæáÕâ”ÆË ”»Ùèèç”ÆÈ ”Ùè”Õ࢔·ÕæØÝÕהáÕÛâÙèÝהæÙçãâÕâ×ٔ
ÝáÕÛÝâ۔Ýâ”ÜÙáãØÝÕàíçÝç”äÕèÝÙâè碔¾”ÂÙäÜæãà”¦¤¤­¯”¦¦®§ª«Ă§«¦¢
” ć” ¾ÙØâՔî”áXàՔäæÕ×l ”ßèÙæc”äãé’lêÕÞl”ÁƔîãÖæÕîÙâl”çæØ×ٔßٔîßãéáXâl”áãæ¡
ÚãàãÛÝ×ߏ×ܔ×ÜÕæÕßèÙæÝçèÝߔÀ¿”é”ÜÙáãØÝÕàíîãêÕâ×ܔäÕ×ÝÙâ莢
”©«¢” ¼ÙÝâ”Ç ”µæâã┹ ”¿ãçèÝâ”Ç ”Ùè”Õ࢔ÄæãÛæÙççÝãâ”Úæãá”×ãáäÙâçÕèÙؔÜíäÙæèæã¡
äÜí”èã”ÚÕÝàéæٔÝâ”èÜٔäæÙççéæÙ¡ãêÙæàãÕØÙؔÜéáÕâ”ÜÙÕæ讔çèæé×èéæÕà”ØÙèÙæÝã¡
æÕèÝãâ”Õâؔ×ãáäÙâçÕèãæí”áÙ×ÜÕâÝçá碔·Ýæ×éàÕèÝã┦¤¤§¯”¥¤«®­¬¨Ă­­¥¢
”©¬¢” ÂÝÛæݔÁ ”µîÙêÙØ㔷º ”Æã×ÜÝèèٔ·¹ ”Ùè”Õ࢔·ãâèæÕçè¡ÙâÜÕâ×ÙؔáÕÛâÙèÝהæÙç¡
ãâÕâ×ٔÝáÕÛÝâ۔ÝØÙâèÝĀÙç”Úã×Õà”æÙÛÝãâç”ãڔÝâèæÕáíã×ÕæØÝÕà”ĀÖæãçÝç”Ýâ”äÕ¡
èÝÙâèç”ëÝèܔçÙêÙæٔÕãæèÝהêÕàêٔØÝçÙÕçÙ®”·ãææÙàÕèÝãâ”ëÝèܔåéÕâèÝèÕèÝêٔÜÝçèã¡
äÕèÜãàãÛí¢”µá”¼ÙÕæ蔾”¦¤¤­¯”¥©«®§ª¥Ă§ª¬¢
” ć”ć” Äæêâl”çèéØÝÙ ”ßèÙæX”äãäçÕàՔßãæÙàÕ×ݔáÙîݔÀ»¹”Õ”ÜÝçèãàãÛÝ×ߏáݔâXàÙîí”î”ÖÝã¡
äçÝl”áíãßÕæØé”ãØÙÖæÕâ×ܔäÝ”×ÜÝæéæÛÝ×ßc”âXÜæÕØd”×Üàãäâd¢
”©­¢” ÇÜæÝßݔ¾¹ ”Çéæèݔ¿ ”ºÕæêÝؔµ ”Ùè”Õ࢔ÅéÕâèÝèÕèÝêٔÙêÕàéÕèÝãâ”ãڔèÜٔÕáãéâè”ãڔ
ØÙàÕíÙؔ áíã×ÕæØÝÕà” ÙâÜÕâ×ÙáÙâè” Õç” Õ” äæÙØÝ×èãæ” ãڔ çíçèãàÝה ØíçÚéâ×èÝã⢔
ÃäÙ┷ÕæØÝãêÕçהÁÙؔ¾”¦¤¤­¯”§®§©Ă§¬¢
” ć” ÇèéØÝٔ ßêÕâèÝĀßéÞٔ Üáãèé” áíãßÕæØé” ç” äãé’ÝèlᔠÀ»¹” Ք äæãßÕîéÞٔ ÞÙÞl” Ýâ¡
êÙæîâl”êîèÕܔߔÙÞÙßaâl”ÚæÕß×Ý¢
”ª¤¢” µâØæÕØٔ¾Á ”»ãëØÕߔÀ¼ ”»ÝãæÛݔÁ· ”Ùè”Õ࢔·ÕæØÝÕהÁƽ”Úãæ”ØÙèÙ×èÝãâ”ãڔ
éâæÙ×ãÛâÝîÙؔ áíã×ÕæØÝÕà” ÝâÚÕæ×èÝã┠Ý┠äÕèÝÙâèç” ëÝèܔ ÙâØ¡çèÕÛٔ æÙâÕà” ØÝç¡
ÙÕçÙ®”×ãáäÕæÝçãâ”ëÝèܔ¹·»”Õâؔç×ÝâèÝÛæÕäÜí¢”µ¾Æ”µá”¾”ÆãÙâèÛÙâãà”¦¤¤­¯”
¥­§®Ë¦©Ă§¦¢
”ª¥¢” ¿æÝÖÖÙ┵ ”ËÝèîßٔà ”¼ÝààÙâ”É ”Ùè”Õ࢔ÂÙäÜæãÛÙâÝהçíçèÙáÝהĀÖæãçÝ箔äÕèÜã¡
ÛÙâÙçÝç ”ØÝÕÛâãçÝç ”ÕâؔèÜÙæÕäí¢”¾”µá”·ãàà”·ÕæØÝãà”¦¤¤­¯”©§®¥ª¦¥Ă¥ª¦¬¢
”ª¦¢” ÇèÙëÕæè” »µ ” ÁÕæߔ Ķ ” ¾ãÜâçèã┠ ” Ùè” Õ࢔ ¸ÙèÙæáÝâÕâèç” ãڔ ÜíäÙæèÙâçÝãâ”
ÕâؔàÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”Úéâ×èÝãâ”Ýâ”ÙâؔçèÕÛٔæÙâÕà”ÚÕÝàéæÙ®”Õ”äÝàãè”çèéØí”éçÝâ۔
×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”áÕÛâÙèÝהæÙçãâÕâ×ٔÝáÕÛÝâÛ¢”·àÝâ”ÄÜíçÝãà”ºéâ×蔽áÕÛÝâ۔
¦¤¤¨¯”¦¨®§¬«Ă§­§¢
”ª§¢” ¼Ùçç” µÈ ” ÎÜãâ۔ Ì ” ÇäãèèÝçëããØٔ ¶Ç ” Ùè” Õ࢔ Áíã×ÕæØÝÕà” §¸” çèæÕÝ┠×Õà×é¡
àÕèÝã┠Öí” ×ãáÖÝâÝâ۔ ×Ýâٔ ØÝçäàÕ×ÙáÙâè” Ùâ×ãØÝâ۔ ëÝèܔ çèÝáéàÕèÙؔ Ù×ÜãÙç”
œ¸¹Âǹ” Õâؔ ×Ýâٔ çèæÕÝ┠Ùâ×ãØÝâ۔ œÇ¹Â·” ÝáÕÛÝâÛ¢” ÁÕÛ┠ÆÙçã┠ÁÙؔ
¦¤¤­¯”ª¦®««Ă¬¨¢
” ć” ÇèéØÝٔßãáÖÝâéÞٔØêd”ÁƔáÙèãØí ”ÕÖí”êíèêãÝàՔèæãÞæãîádæâãé”áÕäé”êîãæ¡
×ٔâÕädèl”áíãßÕæØé¢
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®ªĂ¥¥
”ª¨¢” ÂÙÝîÙà”Á ”ÀãççâÝèîÙ攸 ”¿ãæãçãÛàã锻 ”Ùè”Õ࢔ÇèæÕÝâ¡Ùâ×ãØÙؔœÇ¹Â·”áÕÛ¡
âÙèÝהæÙçãâÕâ×ٔÝáÕÛÝâ۔èã”ÙêÕàéÕèٔæÙÛÝãâÕà”ÜÙèÙæãÛÙâÙÝèí”ãڔáíã×ÕæØÝÕà”
çèæÕÝâ”Ýâ”ÜÙÕàèÜí”êãàéâèÙÙæ箔×ãáäÕæÝçãâ”ëÝèܔ×ãâêÙâèÝãâÕà”èÕÛÛÝâÛ¢”¾”ÁÕÛâ”
ÆÙçã┽áÕÛÝâ۔¦¤¤­¯”¦­®­­Ă¥¤©¢
”ª©¢” ÆéççÙà”½¿ ”ÈÙ×ÙàÕã”ÇÆ ”¿éÝÞÙæ”¾Ä ”Ùè”Õ࢔·ãáäÕæÝçãâ”ãڔ¦¸”Õâؔ§¸”×Õà×é¡
àÕèÝãâ”ãڔàÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”èãæçÝãâ”Õç”×Ýæ×éáÚÙæÙâèÝÕà¡àãâÛÝèéØÝâÕà”çÜÙÕæ”ÕâÛàٔ
éçÝâ۔ ×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ” áÕÛâÙèÝה æÙçãâÕâ×ٔ èÕÛÛÝâÛ¢” ¾” ·ÕæØÝãêÕçה ÁÕÛâ”
ÆÙçã┦¤¤­¯”¥¥®¬¢
”ªª¢” Æéè¿ ”ÁÕâßÕ”Æ ”¿ãîÙæßÙ”Ç ”Ùè”Õ࢔ÀÙÚè”êÙâèæÝ×éàÕæ”Øíççíâ×Üæãâí”Ýâ”äÕ¡
èÝÙâèç”ëÝèܔàÙÚè”ÖéâØàٔÖæÕâ×ܔÖàã×ߔÕâؔäÕèÝÙâèç”ÕÚèÙæ”áíã×ÕæØÝÕà”ÝâÚÕæ×èÝã⮔
ÝâèÙÛæÕèÝãâ”ãڔáÙ×ÜÕâÝ×ç”ÕâؔêÝÕÖÝàÝèí”Öí”×ÕæØÝÕהáÕÛâÙèÝהæÙçãâÕâ×Ù¢”¹éæ”
¼ÙÕæ蔾”¦¤¤­”ÏäéÖàÝßÕ×ٔÙàÙßèæãâÝ×ßc”êÙæîٔäÙؔèÝçßÙáÑ¢
”ª«¢” ¸éèßՔ ¸Ä ” ·ÕáÝ×ݔ Ä»¢”ÈÜٔ ×ãâèæÝÖéèÝã┠ãڔ äãçÝèæã┠ÙáÝççÝã┠èãáãÛæÕ¡
äÜí” è㔠èÜٔ çèéØí” ãڔ Ýç×ÜÙáÝה ÜÙÕæè” ÚÕÝàéæÙ¢” Äæã۔ ·ÕæØÝãêÕçה ¸Ýç” ¦¤¤¥¯”
¨§®§­­Ă¨¥¬¢
”ª¬¢” Ç×ÜÙàÖÙæè”¼Æ ”ÄÜÙàäç”Á¹ ”¼ãÚÚáÕ┹¾ ”Ùè”Õ࢔ÆÙÛÝãâÕà”áíã×ÕæØÝÕà”äÙæÚé¡
çÝãâ”ÕççÙççÙؔëÝèܔ¡¥§”àÕÖÙàÙؔÕááãâÝՔÕâؔäãçÝèæãâ”ÙáÝççÝãâ”×ãáäéè¡
ÙæÝîÙؔÕìÝÕà”èãáãÛæÕäÜí¢”µá”¾”·ÕæØÝãà”¥­«­¯”¨§®¦¤­Ă¦¥¬¢
”ª­¢” ¿ÜãæçÕâؔµ ”»æÕÚ”Ç ”¹ÝØÜÙæ攼 ”Ùè”Õ࢔»ÕèÙؔ×ÕæØÝÕה¥§Â¡Â¼§”ĹȔÚãæ”Õç¡
çÙççáÙâè” ãڔ àÙÚè” êÙâèæÝ×éàÕæ” êãàéáÙç ” áÕçç ” Õâؔ ÙÞÙ×èÝã┠ÚæÕ×èÝã⮔ ×ãá¡
äÕæÝçãâ”ëÝèܔÙàÙ×èæã×ÕæØÝãÛæÕäÜí¡ÛÕèÙؔ¥¬º¡º¸»”ĹȢ”¾”Âé×à”ÁÙؔ¦¤¤©¯”
¨ª®¦¤¤­Ă¦¤¥§¢
”«¤¢” ÁéîÝߔà ”¸éêÙæâã픷 ”¶ÙÕâàÕâØç”ÆÇ ”Ùè”Õ࢔µççÙççáÙâè”ãڔØÝÕÛâãçèÝהäÙæ¡
ÚãæáÕâ×ٔãڔåéÕâèÝèÕèÝêٔāãë”áÙÕçéæÙáÙâèç”Ýâ”âãæáÕà”çéÖÞÙ×èç”ÕâؔäÕ¡
èÝÙâèç”ëÝèܔÕâÛÝãÛæÕäÜÝ×Õààí”Øã×éáÙâèÙؔ×ãæãâÕæí”ÕæèÙæí”ØÝçÙÕçٔÖí”áÙÕâç”
ãڔâÝèæãÛÙâ¡¥§”ÕááãâÝՔÕâؔäãçÝèæãâ”ÙáÝççÝãâ”èãáãÛæÕäÜí¢”¾”µá”·ãàà”·Õæ¡
ØÝãà”¥­­¬¯”§¥®©§¨Ă©¨¤¢
”«¥¢” »ãéàؔ¿À ”¿ÝæßÙÙÝØٔÆÀ ”¶é×ÜݔÁ¢”·ãæãâÕæí”āãë”æÙçÙæêٔÕç”Õ”äÜíçÝãàãÛÝה
áÙÕçéæٔãڔçèÙâãçÝç”çÙêÙæÝèí¢”¾”µá”·ãàà”·ÕæØÝãà”¥­­¤¯”¥©®¨©­Ă¨«¨¢
”«¦¢” ¶ÙâÛÙà”ºÁ ”¼ÝÛé×ÜÝ”È ”¾ÕêÕØݔÁÇ ”ÀÕéèÕáÕßݔƢ”·ÕæØÝÕהäãçÝèæãâ”ÙáÝççÝãâ”
èãáãÛæÕäÜí¢”¾”µá”·ãàà”·ÕæØÝãà”¦¤¤­¯”©¨®¥Ă¥©¢
” ć”ć” āÙÜàÙØãêX”äæX×ٔäãÞÙØâXêX”ã”ßàÝâÝ×ßc”ÕäàÝßÕ×ݔĹȔçæØ×ٔՔã”çãéaÕçâ×ܔ
Øãçèéäâ×ܔ؎ßÕîÙ×ܔäæã”ÞÙÞl”äãé’Ýèl”ê”äãçéîãêXâl”áíãßÕæØÝXàâl”äÙæÚéîÙ¢”
ÈÕßc”êíîØêÝÜéÞٔâãêÝâßí”êٔêêãÞݔՔÖéØãé×l”ßàÝâÝ×ßc”ÕäàÝßÕ×ٔĹȔçæØ×Ù¢
££
Åàj×àj’âäáæ×ÛàçäÛגӒèÔbä’ÓàæÛÚëâ×äæ×àìÛè’ç’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’Ā”¿ÕàÕÝèîÝØÝç”Õ”¶ÕßæÝç
¿bÞá’Ôë’ԍæ’åàj×àj’âäáæ×ÛàçäÛגÝäÛæaäÛ×ߒâäá’èÔbä’ÓàæÛÚëâ×äæ×àìÛè’
ç’âÓÕÛ×à挒å’áà×ßáÕàbàjߒÞ×ÖèÛà±
ÆÝÛÕ画¢”¿ÕàÕÝèîÝØÝç”Õ”»ÙãæÛٔÀ¢”¶ÕßæÝç
¸ÙäÕæèáÙâè”ãڔÁÙØÝ×ÝâÙ ”¼íäÙæèÙâçÝêٔ¸ÝçÙÕçÙç”
ÉâÝè ”ÉâÝêÙæçÝèí”ãڔ·ÜÝ×ÕÛã”ÄæÝèîßÙæ”Ç×Üããà”
ãڔÁÙØÝ×ÝâÙ ”·ÜÝ×ÕÛ㠔½ààÝâãÝç ”Éǵ
µØæÙçՔäæã”ßãæÙçäãâØÙâ×Ý®”»ÙãæÛٔÀ¢”¶ÕßæÝç ”Á¸ ”
¼íäÙæèÙâçÝã┸ÝçÙÕçÙç”ÉâÝè ”ÉâÝêÙæçÝèí”ãڔ·ÜÝ×ÕÛã”
ÄæÝèîßÙæ”Ç×Üããà”ãڔÁÙØÝ×ÝâÙ ”Á·¥¤¦« ”Æããá”
—Ä¡§¦¬µ ”©¬¨¥”Ç¢”ÁÕæíàÕâؔµêÙâéÙ ”·ÜÝ×ÕÛ㠔
½À”ª¤ª§« ”Éǵ”
¹¡áÕÝஔÛÖÕßæÝç´ÛáÕÝà¢×ãá
ÇÜãéàؔäæãèÙÝâéæÝՔæÙØé×èÝãâ”ÖٔèÜٔ×æÝèÙæÝãâ”
Úãæ”ÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔØæé۔çÙàÙ×èÝãâ”Úãæ”äÕèÝÙâèç”
ëÝèܔßÝØâÙí”ØÝçÙÕçÙ³”
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à唦¤¤­¯”¥¬®§¬ªĂ§­¥”
Ŕ¦¤¤­”ËãàèÙæ甿àéëÙ攼ÙÕàèܔð”ÀÝääÝâ×ãèè”ËÝààÝÕáç”
š”ËÝàßÝâç
J_×ޒâ×ÚÞ×Öç
ÄæãèÙÝâéæÝÙ ”èÙØí”ÜãØâãèՔÕàÖéáÝâéæÝٔê턄l”âْ”¦¤¤”áÛ£¦¨”Ü ”ÞٔçäãÞÙâՔ
ç”ãâÙáã×âdâlá”àÙØêÝ⢔¾ÙÞl”êîÙçèéä”ê”äæŽÖdÜé”aÕçé”êîâÕáâd”ßãæÙàéÞٔç”äæãÛæÙçl”
âÙÚæãäÕèÝÙ¢”ÆÙèæãçäÙßèÝêâl”ÕâÕàîí”çèéØÝl”ã”âÙÚæãäÕèÝl×ܔéßÕîéÞl ”’Ù”çâl’Ùâl”
äæãèÙÝâéæÝٔäã”îÕÜXÞÙâl”ÕâèÝÜíäÙæèÙâîâl”àcaÖí”㔧¤”™”âÙÖã”êl×ٔÞٔçäãÞÙâã”
ç”äãáÕàÙބl”äæãÛæÙçl”âÙÚæãäÕèÝٔê”äãæãêâXâl”ç”ÞÙÞlá”äæŽÖdÜÙá”äÝ”çâl’Ùâl”ßæÙêâlÜã”
èàÕß锜ȿ”ÖÙî”çãéaÕçâcÜã”çâl’Ùâl”äæãèÙÝâéæÝÙ¢
Àáèa’âáìàÓæÝë
ÆÙèæãçäÙßèÝêâl”ÕâÕàîí”ädèݔæãîçXÜà×ܔçèéØÝl”êçàÙØâ×ܔéßÕîÕèÙàŽ”âÙÚæãäÕèÝl”
äæãßXîÕàí ”’Ù”äãßéؔçٔçâl’l”äæãèÙÝâéæÝٔê”çãéàÕØé”ç”äãßàÙçÙá”È¿ ”ØãÞØٔ
ßٔîäãáÕàÙâl”äæãÛæÙçٔâÙÚæãäÕèÝٔ㔦¬Ă§­”™”âÕêlהê”äãæãêâXâl”ç”ßãâèæãàâl”âÙÖã”
äàÕ×ÙÖãêãé”çßéäÝâã颔¸êd”çÕáãçèÕèâc”çèéØÝٔäæãßXîÕàí”îäãáÕàÙâl”äæãÛæÙçٔ
âÙÚæãäÕèÝٔâՔâݒ„l”çèéäÙv”äÝ”äãßàÙçé”È¿”âՔäãØãÖ⏔çèéäÙv ”âÝ×ácâd”çâl’Ùâl”
äæãèÙÝâéæÝٔØãçXÜàã”ácâd”âْ”§¤”™¢”ÈÕèã”äãîãæãêXâl”âÙäàÕèl”äæã”áÝßæãÕàÖéáÝâéæÝÝ ”
ßØٔÞٔçâl’Ùâl”È¿”ßàlaãêá”äæêßÙá”äÝ”îäãáÕàãêXâl”äæãÛæÙçٔâÙÚæãäÕèÝÙ¢”Ê”âÙØXêâã”
äæãêÙØÙâ×ܔçèéØÝl×ܔßÕæØÝãêÕçßéàXæâl×ܔêçàÙØâ×ܔéßÕîÕèÙàŽ”çٔâÙäãØՁÝàã”
äæãßXîÕè”êîèÕܔáÙîݔçâl’Ùâlá”äæãèÙÝâéæÝٔՔêçàÙØâáݔéßÕîÕèÙàݔâÙÚæãäÕèÝl¢”
µê„ÕߔèÕèã”êÙàßX”çèéØÝٔßÕæØÝãêÕçßéàXæâl×ܔêçàÙØâ×ܔéßÕîÕèÙàŽ”âÙÞÙâ’Ù”âÙÖíàՔ
äæãØéßèÝêâl”ê”ÜãØâã×Ùâl”êçàÙØâ×ܔéßÕîÕèÙàŽ”âÙÚæãäÕèÝl ”ÕàٔèÕßc”çٔÞl”âÙäãØՁÝàã”
äæãßXîÕè”äãîÝèÝêâl”êîèÕܔáÙîݔçâl’Ùâlá”äæãèÙÝâéæÝٔՔßÕæØÝãêÕçßéàXæâláݔälÜãØÕáÝ ”
ßèÙ揔Öíà”Þݒ”؁lêٔäãèêæîÙâ¢
ÅáçÚäà
ʄÝ×ÜâݔäÕ×ÝÙâèݔç”ÕâÕáâcîãé”ÜíäÙæèÙâîٔՔç”ãâÙáã×âdâlá”àÙØêÝâ”âÙÖã”ØÝÕÖÙèÙç”
áÙààÝèéç”Öí”ádàݔ֏è”ßՒØãæãaâd”êí„ÙèÙâݔâՔêçßíè”ÕàÖéáÝâéæÝÙ¢”Ê”äläÕØd ”’Ù”
ÕàÖéáÝâéæÝٔØãçXÜâٔÜãØâãèí”ê턄l”âْ”¦¤¤”áÛ£¦¨”Ü ”ádàՔÖí”֏è”çèæÕèÙÛÝٔ
ÕâèÝÜíäÙæèÙâîâl”àcaÖí”îÕádÙâՔèÕßc”âՔçâl’Ùâl”äæãèÙÝâéæÝٔã”êl×ٔâْ”§¤”™¢
½Þj_áèV’åÞáèÓ
ÕàÖéáÝâéæÝÙ ”ÜíäÙæèÙâîÙ ”âÙÚæãäÕèÝÙ ”äæãèÙÝâéæÝÙ
JèáÖ
ÁwëêîõèíàŸïŒwóîìícŸõŸìîlèŸéäŸùŸ±¯Ÿ¤ŸóõîŒäíàŸíwùêîìîëäêô¬
ëcñíwìèŸ ïñîóäèíø«Ÿ ùäŸ ³¯Ÿ¤Ÿ Óàììîõšì¬ÇîñòåàëëîõšìŸ ìô¬
êîïñîóäèíäìŸ ùŸ ÇäíëäîõøŸ êëèlêøŸ àŸ ùäŸ ³¯Ÿ¤Ÿ àëáôìèíäìŸ Ú°Ü­Ÿ
ԟïàâèäíó™ŸòŸåøùèîëîæèâêîôŸåôíêâwŸëäãõèíŸïŒäãòóàõôéäŸùóñcóàŸ
àëáôìèíôŸ ìníoŸ í䝟²¯Ÿìæ®±³Ÿ 筟όäâçîãínŸ ùõšäíwŸ àëáô¬
ìèíôñèäŸíà㟲¯Ÿìæ®±³Ÿç«ŸóäãøŸìèêñîàëáôìèíôñè䫟áøëîŸïî¬
ùîñîõcíîŸôŸñ™ùíšâçŸòóàõ™¹ŸïŒèŸõùïŒwìäínìŸïîòóîé諟ïŒèŸçî¬
ñälâäŸùŸñ™ùíšâçŸïŒwlèí«ŸïŒèŸñ™ùíšâçŸùcíoóëèõšâçŸîíäìîâío¬
íwâ竟íàïŒwêëàãŸàñóñèóèão«ŸãcëäŸïŒèŸèíåäêâwâ竟ïŒèŸêîôŒäíwŸàŸïŒèŸ
åøùèâênŸícìàùäŸÚ±Ü­
Ä÷èòóôéwŸläóínŸìäóîãøŸêäŸòóàíîõäíwŸõšäŸàëáôìèíôñè䫟êóä¬
ñnŸ éòîôŸ ïîïòcíøŸ õŸ éèíšâçŸ ïñàâwâçŸ Ú²Ü­Ÿ ÑøâçëîôŸ àŸ ïŒäòíîôŸ
ìäóîãîôŸìoŒäíwŸàëáôìèíôñèäŸéäŸòóàíîõäíwŸïîìoñôŸêîíâäí¬
óñàâäŸ àëáôìèíôŸ êäŸ êîíâäíóñàâèŸ êñäàóèíèíôŸ ùäŸ õùîñêôŸ ñàííwŸ
£¤
ìîlèŸ îãäáñàínŸ íàëàlí ÒâñääíèíæŸ àëáôìèíôñèäŸ òäŸ ãîïî¬
ñôlôéäŸ ôŸ çøïäñóäíùíwâçŸ ïàâèäíó™Ÿ Ú³ÜŸ àŸ ùäéìníàŸ ôŸ ïàâèäíó™Ÿ
òŸ ãèàáäóäòŸ ìäëëèóôòŸ ڴܟ lèŸ òŸ âçñîíèâêšìŸ îíäìîâíoíwìŸ ëäã¬
õèퟧâçñîíèâŸêèãíäøŸãèòäàò䫟ÂÊèŸÚµÜ­ŸÒâñääíèíæŸìèêñîàë¬
áôìèíôñèäŸòäŸãîïîñôlôéäŸõùçëäãäìŸêŸéäéwŸòïîéèóîòóèŸòäŸùõš¬
äíšìŸêàñãèîõàòêôëcñíwìŸñèùèêäì­
ÌèêñîàëáôìèíôñèäŸéäŸãäċíîõcíàŸéàêîŸä÷êñäâäŸàëáôìèíôŸ
ìîlwŸ õŸ ñîùìäùwŸ ²¯č²¯¯Ÿìæ®±³Ÿ çŸ §¯«¯²č¯«²Ÿæ®±³Ÿ 稟 õäŸ òáw¬
ñàínŸ ìîlèŸ ùàŸ ±³Ÿ çîãèíŸ àŸ ä÷êñäâäŸ àëáôìèíôŸ ìîlwŸ õŸ ñîù¬
ìäùwŸ±¯č±¯¯Ÿħæ®ìèíŸõŸìîlèŸòáwñàínŸõŸéè횟ãäċíîõà횟là¬
òîõšŸ èíóäñõàëŸ íäáîŸ ²¯č²¯¯Ÿìæ®æŸ §¯«¯²č¯«²Ÿæ®æ¨Ÿ ïŒèŸ ïîôèówŸ
ïîìoñôŸàëáôìèí®êñäàóèíèíŸùŸïñõíwŸñàííwŸïîñâäŸìîl譟Ìèê¬
ñîàëáôìèíôñèäŸéäŸèíãèêcóîñäìŸùõšäínçîŸêàñãèîõàòêôëcñíw¬
çîŸñèùèêàŸàŸäíãîóäëècëíwŸãøòåôíêâäŸÚ¶Ü­ŸÉäŸíäùcõèòëšìŸñèùèêî¬
õšìŸ åàêóîñäìŸ ïñîŸ êàñãèîõàòêôëcñíwŸ ìîñáèãèóôŸ àŸ ìîñóàëè¬
óôŸîòîáŸòŸãèàáäóäìŸèŸáäùŸãèàáäóôŸÚ·«¸Ü­ŸÉäŸïŒwóîìíàŸôŸ²¯Ÿ¤Ÿ
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥¦Ă¥«
Åàj×àj’âäáæ×ÛàçäÛגӒèÔbä’ÓàæÛÚëâ×äæ×àìÛè’ç’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’Ā”¿ÕàÕÝèîÝØÝç”Õ”¶ÕßæÝç
ÁÔäVì×ݒ£’ ¶áÔӒݒÖáåӐ×àj’ÕjÞáèaÚá’åëåæáÞÛÕÝaÚá’Ó’ÖÛÓåæáÞÛÕÝaÚá’Ýä×èàjÚá’æÞÓÝ璚Öáâáäç_×àj’¼áÛàæ’ÀÓæÛáàÓޒµáßßÛææ×ג
áà’Âä×è×àæÛáàž’¶×æ×ÕæÛáàž’·èÓÞçÓæÛáàž’Óà֒Æä×Óæß×àæ’áؒºÛÙڒ´Þáá֒Âä×ååçäכ’âáÖÞג荂גÓÞÔçßÛàçäÛ×
"#'."!! !$%
!$, //
#!& &#
#!& &#
+
)*!!-& &# !# %$%p
!(! 0'%$%p
!!$, //.$/
āÙêîÕèã”çٔçêãàÙâlá”î”Ï¥«Ñ¢
îòîáŸòóŒäãíwçîŸõoêôŸòŸãèàáäóä쟱­ŸóøïôŸàŸôŸ°¯č°´Ÿ¤ŸîòîáŸ
áäùŸãèàáäóôŸÚ°¯Ü­
ÍäïîãàŒèëîŸòäŸõàêŸïñîêcùà󫟝äŸìèêñîàëáôìèíôñèäŸòàìàŸ
îŸ òîáoŸ éäŸ ùícìêîôŸ ïîêîùäíwŸ ëäãõèí­Ÿ ÕùäòóôïŸ ìèêñîàëáô¬
ìèíôñèäŸõŸïñ™áoçôŸlàòôŸïŒèŸãîáñnŸêîíóñîëäŸêñäõíwçîŸóëàêôŸ
§ÓʨŸíàùíàlôéäŸïñîæñäòèŸÂÊßڰ°Ü­
ÓàóîŸ òóôãèäŸ éäŸ ùàìoŒäíàŸ íàŸ ìàêñîàëáôìèíôñèèŸ §ïñîóäèí¬
ôñè訫Ÿ óäãøŸ àëáôìèíôñèèŸ íà㟠±¯¯Ÿìæ®±³Ÿ 竟 àŸ íàŸ éäéwŸ òïîéè¬
óîòóŸòŸïñîæñäòwŸÂÊßõäŸõùóàçôŸêäŸêîíóñîëäŸÓÊ­ŸÏñäõàëäíâäŸ
ìàêñîàëáôìèíôñèäŸïŒäãòóàõôéäŸõŸÔÒÀŸàò蟰«²Ÿ¤ŸčŸõŸñîùìä¬
ùwŸî㟰Ÿ¤ŸôŸáoëîâ癟ã«³Ÿ¤ŸôŸÀåñîàìäñèlà홟ڰ±ÜŸčŸàŸéäŸ
õäëèâäŸlàòócŸôŸïàâèäíó™ŸòŸãèàáäóäìŸlèŸòŸçøïäñóäíùwŸÚ°²Ü­ŸÁäùŸ
ënláøŸïŒèáëèíoŸôŸ·¯Ÿ¤ŸîòîáŸòŸãèàáäóä쟰­ŸóøïôŸàŸôŸ±¯č³¯Ÿ¤Ÿ
îòîáŸòŸãèàáäóä쟱­ŸóøïôŸïñîæñäãôéäŸìèêñîàëáôìèíôñèäŸáo¬
çä쟰¯č°´ŸëäóŸãîŸìàêñîàëáôìèíôñèäŸÚ´Ü­
όwóîìíîòóŸïñîóäèíôñèäŸéäŸùícìêîôŸîíäìîâíoíwŸëäãõèí«Ÿ
ôŸêóäñnçîŸéäŸõøwŸïñàõãoïîãîáíîòóŸïñîæñäòèõíwŸùóñcóøŸåôíêl¬
íwçîŸñäícëíwçîŸïàñäíâçøìô«ŸãîêîíâäŸèŸõŸïŒwïàãoŸñäëàóèõíoŸ
íîñìcëíwŸæëîìäñôëcñíwŸċëóñàâ䟧ÆŨ­ŸÏñîóäèíôñèäŸéäŸòïîéäíàŸ
òŸñøâçëäéwìŸïîêëäòäìŸÆşõŸïîñîõícíwŸòäŸòóàõøŸáäùŸïñîóäèí¬
ôñèäŸíäáîŸòŸí蝏wŸïñîóäèíôñèwŸÚ°³«°´Ü­
ÃèòêôóîõàíîôŸîócùêîôŸé䫟ùãàŸïñîóäèíôñèäŸîïñàõãôŸïŒäã¬
òóàõôéäŸíäùcõèò뚟ënläá횟âwëŸïñîŸùïîìàëäíwŸïñîæñäòäŸÂÊß
Ú°µÜ­Ÿ ÌcŸ ášóŸ òíwäíwŸ ïñîóäèíôñèäŸ íôóíšìŸ êñèónñèäìŸ õŸ îïóè¬
ìàëèùàâèŸ Óʟ êŸ ãîòàäíwŸ îïóèìcëíwçîŸ ùïîìàëäíwŸ ïñîæñäòäŸ
íäåñîïàóèä¾
ÌäùèŸówwŸïñîóäèíôñèäŸàŸìíîòóõwìŸàíóèçøïäñóäíùíwŸìäãè¬
êàâäŸíôóínŸêŸãîòàäíwŸâwëîõnçîŸÓʟä÷èòóôéäŸïŒwìcŸòîôõèòëîòóŸ
Ú°¶Ü­ŸÕŸéäãínŸòóôãèèŸùï™òîáèëàŸïŒwóîìíîòóŸïñîóäèíôñèäŸïîìà¬
ëäéwŸïîêëäòŸòøòóîëèâênçîŸÓʟ§òÓʨŸõŸïñ™áoçôŸlàòôŸîŸ°¯«²ŸììŸ
Ç歟 ՟ ónóîŸ òóôãèèŸ ãîòàçîõàëèŸ ïàâèäíóèŸ òŸ àëáôìèíôñèwŸ âwëîõnŸ
çîãíîóøŸ Óʟ îáówíoéèŸ í䝟 ïàâèäíóèŸ áäùŸ àëáôìèíŸôñèäŸ Ú°¶ÜŸ
§îáñ­Ÿ°¨­ŸÓøóãàéäŸïîãïîñôéwŸícùîñ«ŸäŸêäŸùïîìàëäíwŸïñî¬
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥¦Ă¥«
æñäòäŸÂÊßéäŸõŸïŒwóîìíîòóèŸïñîóäèíôñèäŸíôóícŸñàùàíóíoéwŸënl¬
áàŸêŸãîòàäíwŸãîïîñôläíšâçŸâwëîõšâçŸçîãíîóŸÓʟڰ·Ü­
ÌíîçîŸ àôóîñ™Ÿ òäŸ ãîìíwõc«Ÿ äŸ ùìoíøŸ õäŸ õšèŸ ïñîóäèí¬
ôñèäŸîãïîõwãàéwŸòóôïíèŸòíwäíwŸÓÊ­ŸÏŒèášõcŸã™êàù™ŸîŸóî쫟äŸ
ôŸïàâèäíó™ŸòŸÆşàëäòï²¯Ÿìë®ìèíŸíäéõoñíoéèŸîãñcwŸïñî¬
æñäòèŸÂÊßïñcõoŸõšäŸïñîóäèíôñè䫟íèêîëèŸàêóôcëíwŸçîãíîóàŸ
Æşڰ¸Ü­ŸÙwòêàínŸ“ãàéäŸïîãïîñôéwŸícùîñ«ŸäŸïñîæñäòäŸÂÊß
éäŸõcùcíàŸíàŸòíwäíwŸàëáôìèíôñèäŸãîêîíâäŸèŸôŸïàâèäí󙫟êóä¬
ŒwŸãîòcçëèŸâwëîõnŸçîãíîóøŸÓʟڱ¯ÜŸ§îáñ­Ÿ±¨­
¶ŒÝÓìë’ì’ÝÞÛàÛÕݍÕڒåæçÖÛj
ÃîòôãŸíäáøëøŸïñîõäãäíøŸïñîòïäêóèõíwŸòóôãèäŸùêîôìàéwâwŸçø¬
ïîónùô«Ÿ äŸ ôŸ îòî០òŸ ïîãîáíšìèŸ çîãíîóàìèŸ Óʟ õäãäŸ õoó¬
wŸòíwäíwŸïñîóäèíôñèäŸêŸõšùíàìíoéwìôŸùïîìàëäíwŸïñîæñä¬
òäŸíäåñîïàóè䭟ʟãàóôŸõøãcíwŸîñèæèícëíwŸõäñùäŸóîçîóîŸlëcíêôŸ
§ïîùí­Ÿ ñäã­¹Ÿ ùcŒwŸ ±¯¯¸¨Ÿ ïñîêcùàëøŸ ãîãàóälínŸ §ïîòóŸ çî⨟ àíà¬
ëšùøŸ õäâçŸ òóôãèwŸ õšòëäãíšâçŸ ôêàùàóä뙟 ÂÊëŸ äŸ ïŒèŸ òÓʟ
õŸñîùìäùwŸ°²µč°³¯ŸììŸÇæŸáøëîŸòíwäíwŸïñîóäèíôñèäŸîŸõwâäŸ
í䝟 ²¯č²´Ÿ¤Ÿ òïîéäíîŸ òŸ õšñàùíoéwìŸ ùïîìàëäíwìŸ ïñîæñä¬
òäŸ ÂÊß §óà᭟ °Ÿ Ú±°Ü¨Ÿ ڲܭŸ ÉäŸ õàêŸ ïîóŒäáàŸ ïîùíàìäíàó«Ÿ äŸ
õäŸõäâçŸóoâçóîŸòóôãèwâçŸìoëèŸïàâèäíóèŸïñîóäèíôñèèŸõoówŸí䝟
²¯¯Ÿìæ®±³Ÿ 竟 Æş í蝏wŸ í䝟 ´¯Ÿìë®ìèíŸ àŸ óñïoëèŸ çøïäñóäíùw­Ÿ
ÓàóîŸïîùîñîõcíwŸíäìîçîôŸášóŸä÷óñàïîëîõcíàŸíàŸîòîáøŸòŸíwù¬
êîôŸïñîóäèíôñèwŸlèŸáäùŸïñîóäèíôñèäŸíäáîŸíàŸïàâèäíóøŸùŸêàñãèî¬
õàòêôëcñíwâçŸòóôãèw«ŸõäŸêóäñšâçŸáøëàŸùìoíàŸïñîóäèíôñèäŸòïîéä¬
íàŸòŸñ™ùíîôŸ“ñîõíwŸñäícëíwâçŸåôíêâw«ŸíàïŒwêëàãŸõäŸòóôãèèŸÎͬ
ÓÀÑÆÄӟ§ÎíæîèíæŸÓäëìèòàñóàíŸÀëîíäŸàíãŸèíŸÂîìáèíàŸŸóèîíŸ
öèóçŸÑàìèïñèëŸÆëîáàëŸÄíãïîèíóŸÓñèà먟ڱ±Ü­
ÏñõíwŸ òóôãèw«Ÿ êóäñcŸ çîãíîóèëàŸ ùìoíøŸ õäŸ õšèŸ ïñîóäèí¬
ôñèäŸõŸòîôõèòëîòóèŸòŸõšòëäãíšìèŸôêàùàóäëèŸÂÊëŸáøëàŸòóôãèäŸ
ÌÃÑߧÌîãèċâàóèîíŸîåŸÃèäóŸèíŸÑäíàëŸÃèòäàò䨭ŸÕŸónóîŸòóô¬
ãèèŸ áøëîŸ ôŸ ïàâèäíó™Ÿ òŸ ïñîóäèíôñèwŸ õøwŸ í䝟 °ŸæŸ ùàŒàùäíšâçŸ
£¥
Åàj×àj’âäáæ×ÛàçäÛגӒèÔbä’ÓàæÛÚëâ×äæ×àìÛè’ç’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’Ā”¿ÕàÕÝèîÝØÝç”Õ”¶ÕßæÝç
ÁÔäVì×ݒ¤’ ÌßbàӒâäáæ×ÛàçäÛגáâäáæےèÕÚáìj’ÚáÖàáæb’Ó’Ü×Üj’
åâáÜÛæáåæ’å’äÛìÛÝ×ߒäáìèáÜגæ×äßÛàVÞàjÚá’å×ÞÚVàj’Þ×ÖèÛà’èגåæçÖÛے
³³Å½’š³ØäÛÕÓàŸ³ß×äÛÕÓà’ÅæçÖë’áؒ½ÛÖà×뒶Ûå×Óåכ
æÙàÕèÝêâl
æÝîÝßã
¹ÇƸ
¨ ¤
¦ ¤
¥ ¤
¤ ©
¤ ¦©
¤ ¥¦©
²”Ă©¤
²”Ă©¤
Øã”æ¤
æ¤
Ø㔟¦©
Ÿ¦©
Ø㔟¥¤¤
²”Ÿ¥¤¤
äæãäãæaâl”îádâí”ÉķƔœ™
¹ÇƸ”œÙâØ¡çèÕÛٔæÙâÕà”ØÝçÙÕçٝ”Ă”èÙæáÝâXàâl”çÙàÜXâl”àÙØêÝ⯔ÉķƔœéæÝâÕæí”äæã¡
èÙÝâ£×æÙÕèÝâÝâٔæÕèÝã”Ă”äãádæ”äæãèÙÝâ£ßæÙÕèÝâÝâ”ê”áãaÝ
LØÕÞٔäÙêîÕèí”î”Ï¥­Ñ¢
ãîŸòêôïèíøŸòŸíwùêšìŸÓʟ§ïñ™ìoñ횟Óʟ¸±ŸììŸÇ樟ï±Ÿ
ëäóäâçŸ òëäãîõcíwŸ ùàùíàìäícíîŸ õšùíàìínŸ òíwäíwŸ ïñîóäèí¬
ôñèäŸ àŸ ùïîìàëäíwŸ ïñîæñäòäŸ îíäìîâíoíwŸ ëäãõèíŸ Ú±²Ü­Ÿ ÓàóîŸ
òîôõèòëîòóŸòäŸùïîìàëäíwìŸïñîæñäòäŸÂÊßáøëàŸíäéõšñàùíoé¬
wŸôŸïàâèäíó™ŸòŸïñîóäèíôñèwŸíà㟲Ÿæ®±³ŸçŸÚ°³Ü­ŸÓàóîŸïîùîñî¬
õcíwŸáøëàŸícòëäãíoŸïîãïîŒäíàŸóàênŸõšòëäãêøŸòóôãèäŸÀÀÒʟ
§Àåñèâàí¬ÀìäñèâàíŸ ÒóôãøŸ îåŸ ÊèãíäøŸ Ãèòäàò䨭Ÿ ՟ ónóîŸ òóô¬
ãèèŸ áøëŸ ìäùèŸ ïàâèäíóøŸ òŸ ñàíãîìèùîõàíšìŸ ïñ™ìoñíšìŸ Óʟ
í蝏wìŸí䝟¸±ŸììŸÇæŸùàùíàìäícíŸïîìàëäéwŸïîêëäòŸñäícë¬
íwâçŸåôíêâwŸõŸïîãòêôïèíoŸïàâèäíó™ŸòŸïñîóäèíôñèwŸõøwŸí䝟°ŸæŸ
àŸôŸóoâçóîŸïàâèäíó™ŸáøëŸóàênŸùàùíàìäícíŸïîêëäòŸïñîóäèíôñèäŸ
îŸõwâäŸí䝟²¯Ÿ¤ŸîïñîóèŸõšâçîùwŸçîãíîóoŸÚ±³Ü­ŸÉäŸîõäìŸíôó¬
íîŸïîùíàìäíà󫟝äŸîáoŸóøóîŸòóôãèäŸíäïñîêcùàëøŸõšùíàìínŸ
ùïîìàëäíwŸïñîóäèíôñèäŸõŸïŒwïàão«ŸäŸïñîóäèíôñèäŸíäáøëàŸòíw¬
äíୟÃàëwŸòóôãèäŸáôãîôŸïŒäãìoóäìŸãèòêôòwŸíàŸùcêëàãoŸéä¬
éèâçŸôòïîŒcãcíwŸàŸñàíãîìèùîõàínŸënêîõnŸòêôïèíø­
áäíwŸònñîõnŸêîíâäíóñàâäŸêñäàóèíèíôŸàŸêŸ²¯¤ŸòíwäíwŸàëáôìè¬
íôñè䫟 íäùcõèòëäŸ íàŸ êîíóñîëäŸ Óʟ Ú²²Ü­Ÿ ÏîãîáíoŸ óàênŸòóôãèäŸ
ÑÄÈ͟§ÑàìèïñèëŸÄåċâàâøŸèíŸÍäïçñîïàóçø¨ŸïñîêcùàëàŸòíwä¬
íwŸ ïñîóäèíôñèäŸ àŸ ùàâçîõcíwŸ ñäícëíwâçŸ åôíêâwŸ ôŸ íäãèàáäóèꙟ
òŸ îíäìîâíoíwìŸ ëäãõèí­Ÿ ՟ ónóîŸ òóôãèèŸ áøëàŸ ïñ™ìoñícŸ ònñî¬
õcŸêîíâäíóñàâäŸêñäàóèíèíôŸ±«³Ÿìæ®ãëŸàŸïñîóäèíôñèäŸõøwŸí䝟
²Ÿæ®±³Ÿç­ŸÏîŸïîãcõcíwŸ´ŸìæŸñàìèïñèëôŸáøëŸùàùíàìäícퟴ´¤Ÿ
ïîêëäòŸõŸìäãècíôŸä÷êñäâäŸáwëêîõèíŸìîlwŸõŸïîñîõícíwŸòŸïëà¬
âäáä쭟 ÁøëîŸ ùàùíàìäícíîŸ èŸ õšùíàìínŸ òíwäíwŸ õŸ ïîêëäòôŸ
ÆşàŸòíwäíwŸñèùèêàŸùãõîéícòîáäíwŸònñîõnŸêîíâäíóñàâäŸêñäà¬
óèíèíô­ŸÓàóîŸïîùîñîõcíwŸíäáøëîŸìîínŸïŒèïòàóŸïîôùäŸòíwäíwŸ
Óʟڲ³Ü­ŸÕäŸòóôãèèŸÀÀÒʟáøëàŸïñ™ìoñícŸçîãíîóàŸêñäàóèíèíôŸ
±«±Ÿìæ®ãëŸàŸïñîóäèíôñè䟯«µŸæ®±³Ÿç­ŸÕäŸòêôïèíoŸïàâèäíó™Ÿën¬
läíšâçŸñàìèïñèëäìŸáøëîŸõŸïîñîõícíwŸòäŸòêôïèíîôŸïàâèäíó™Ÿ
ënläíšâçŸàìëîãèïèíäìŸãîòàäíµ¤ŸòíwäíwŸñèùèêàŸùãõîé¬
ícòîáäíwŸêîíâäíóñàâäŸêñäàóèíèíô«ŸõšõîéäŸóäñìèícëíwçîŸòäëçc¬
íwŸëäãõèퟧäíã¬òóàæäŸñäíàëŸãèòäàò䫟ÄÒÑèŸíäáìñówŸàŸ±±¤Ÿ
òíwäíwŸñèùèêàŸõŸïîñîõícíwŸòäŸòêôïèíîôŸënläíîôŸìäóîïñîëî¬
ëäìŸÚ±³Ü­ŸÍäéõšñàùíoéwŸòíwäíwŸïñîóäèíôñèäŸáøëîŸïîùîñîõc¬
íîŸõäŸòêôïèíoŸòŸñàìèïñèëäì­
ÒíwäíwŸ ïñîóäèíôñèäŸ éàêîŸ çîãíîóøŸ ïŒäãïîõwãàéwâwŸ õšõîéŸ
ÂÊß ôŸ ïîêñîlèënŸ íäåñîïàóèäŸ ïîãïîñôéäŸ èŸ ãàëw«Ÿ lwíòêcŸ òóô¬
ãè䭟ÃîŸónóîŸòóôãèäŸáøëîŸùàŒàùäí±³Ÿïàâèäíó™ŸòäŸònñîõîôŸ
êîíâäíóñàâwŸ êñäàóèíèíôŸ ²«°č´«¯Ÿìæ®ãëŸ §±¶³«²č³³±«´Ÿħìîë®ë¨Ÿ
àŸòŸïäñùèòóôéwâwŸïñîóäèíôñèwŸ§°«µŸæ®±³Ÿç¨«Ÿé䝟áøëèŸñàíãîìèùî¬
õcíèŸêŸôwõcíwŸáäíàùäïñèëôŸíäáîŸïëàâäáàŸòîôáoíoŸòŸéèíîôŸ
àíóèçøïäñóäíùíwŸìäãèêàâw­ŸÁäíàùäïñèëŸáøëŸòïîéäíŸò䟳²¤Ÿïî¬
êëäòäìŸ ñèùèêàŸ ãîòàäíwŸ ïñèìcñíwçîŸ çîãíîâäínçîŸ ïàñàìä¬
óñôŸ §ùãõîéícòîáäíwŸ ònñîõnŸ êîíâäíóñàâäŸ êñäàóèíèíô«Ÿ ÄÒÑß
íäáìñów¨ŸàŸòŸ±²¤ŸòíwäíwìŸìwñøŸïîêëäòôŸñäícëíwâçŸåôíê¬
âw­Ÿ ÏîŸ ïñ™ìoñínŸ ãîáoŸòëäãîõcíwŸ ²«³ŸñîêôŸ áøëîŸ õäŸ òêôïèíoŸ
òŸáäíàùäïñèëäìŸïîùîñîõcí«´êñcóŸõoówŸòíwäíwŸïñîóäèíôñèäŸ
õŸïîñîõícíwŸòŸïëàâäáäìŸÚ±°Ü­
ÒóôãèäŸ ÀËËÇÀӟ §ÀíóèçøïäñóäíòèõäŸ àí㟠Ëèïèã¬ëîöäñèíæŸ
ÓñäàóìäíóŸ óîŸ ÏñäõäíóŸ ÇäàñóŸ ÀóóàâêŸ Óñèà먟 Ú²´ÜŸ àŸ ìäóààíà¬
ëšùàŸïñîõäãäícŸÂàòàòäìŸàŸòïî뭟ڲµÜŸõøùãõèçëøŸòêôóälíîòó«Ÿ
äŸèíçèáèóîñøŸàíæèîóäíòèí¬êîíõäñóôéwâwçîŸäíùøìôŸ§àíæèîóäí¬
òèí¬âîíõäñóèíæŸäíùøì䫟ÀÂĨŸíäïŒäãòóàõôéwŸôŸïàâèäíó™ŸòŸíä¬
¸ÓäßÓÝáÞáÙÛÕÝV’Þa_ÔÓ
ÙêàùøŸíoêîëèêàŸ“ñîõíwŸíàùíàlôéw«ŸäŸôŸïàâèäíó™ŸòŸïñîóäèí¬
ôñèwŸ áøŸ ìoëàŸ ášóŸ ënêäìŸ õîëáøŸ ënlèõàŸ áëîêôéwâwŸ òøòónìŸ ñä¬
íèíčàíæèîóäíòèíčàëãîòóäñîퟧÑÀÀÒ¨ŸÚ³«µ«°·«±³č²¯Ü­ŸÀíóèçø¬
ïäñóäíùèõ૟é䝟íäîõëèõôéwŸïŒwìîŸÑÀÀÒ«ŸìîçîôŸòíwèóŸÓʟ
íàŸòóäéíîôŸ“ñîõ䁫ŸíèâìníoŸíäõäãîôŸêäŸòíwäíwŸïñîóäèíôñèäŸ
àíèŸêäŸùïîìàëäíwŸïñîæñäòäŸÂÊßõäŸõoówŸìwŒä«Ÿí䝟éäŸó૟êóä¬
ñcŸîãïîõwãcŸ“lèíêôŸòíwäíwŸÓʟڲ°«²±Ü­
ÆÓÔçÞÝӒ£’ ÅáçÚäà’ÖáÖÓæ×_àa’ÓàÓލìë’åæçÖÛj’àÓèä×àÕڒ
âäá’åÞ×ÖáèVàj’èåÞ×ÖàÕڒçÝÓìÓæ×ތ’ÕÚäáàÛÕÝaÚá’áà×ßáÕàbàj’
Þ×ÖèÛà’Ā’ìÓßb×àá’àӒèÞÛè’åàj×àj’âäáæ×ÛàçäÛגàӒâäÛßVäàj’
ÚáÖàáÕ×à’âÓäÓß×æä
ÅæçÖÛגå’ÛàÚÛÔÛæáäë’ÓàÙÛáæ×àåÛàŸÝáàè×äæçÜjÕjÚá’
×àìëßç
ÅæçÖÛג咰’¥¢—’åàj×àjߒâäáæ×ÛàçäÛגàӒÝáàÕےåæçÖÛגáâäáæے
èÕÚáìj’ÚáÖàáæbÓ
¸ÝÕÖÙèÝ×Ý
ÂÙØÝÕÖÙèÝ×Ý
” ·ÕäèãäæÝà”ÈæÝÕà
” Á¸Æ¸
” ½¸ÂÈ
” µ½Äƽ
” ƹµµÀ
” ƹ½Â
” µµÇ¿
” ¼ãé”Õ”çäã࢔Ϧ¥Ñ
ÒêôïèíàŸ ÂîëëàáîñàóèõäŸ ÒóôãøŸ ÆñîôïŸ õäŸ òõnŸ òóôãèèŸ ïîãcõà¬
ëàŸ ³¯¸Ÿ ïàâèäíó™ìŸ òŸ ãèàáäóäìŸ °­Ÿ óøïôŸòŸ íäåñîïàóèwŸ §ïñîóäèí¬
ôñè䟽Ÿ´¯¯Ÿìæ®±³Ÿç¨ŸàŸòŸìwñíîôŸñäícëíwŸèíòôċâèäíâwŸ§ònñîõcŸ
êîíâäíóñàâäŸ êñäàóèíèíôŸ»Ÿ±«±Ÿìæ®ã먟 âàïóîïñèëŸ íäáîŸ ïëàâä¬
á՟ënläínŸòêôïèíoŸãîëîŸêŸ³²¤ŸòíwäíwŸñèùèêàŸùãõîéícòî¬
µµÇ¿”Ă”µÚæÝ×Õ⡵áÙæÝ×Õâ”ÇèéØí”ãڔ¿ÝØâÙ픸ÝçÙÕçÙ¯”µ·¹”œÕâÛÝãèÙâçÝâ¡×ãâêÙæ¡
èÝâ۔Ùâîíáٝ”Ă”ÕâÛÝãèÙâçÝâ¡ßãâêÙæèéÞl×l”Ùâîíᯔµ½Äƽ”Ă”µ·¹”½âÜÝÖÝèÝãâ”Ýâ”Äæã¡
ÛæÙççÝêٔÆÙâÕà”½âçéÚĀ×ÝÙâ×í¯”½¸ÂÈ”Ă”½æÖÙçÕæèÕâ”Ý┸ÝÕÖÙèÝהÂÙäÜæãäÕèÜí”ÈæÝÕ௔
Á¸Æ¸”Ă”ÁãØÝĀ×ÕèÝãâ”ãڔ¸ÝÙè”Ýâ”ÆÙâÕà”¸ÝçÙÕçÙ¯”ƹ½Â”Ă”ÆÕáÝäæÝà”¹ÚĀ×Õ×í”Ýâ”ÂÙ¡
äÜæãäÕèÜí¯”Æ¹ÂµµÀ”Ă”ÆÙØé×èÝãâ”ãڔ¹âØäãÝâèç”Ýâ”ÂãâÝâçéàÝâ¡ØÙäÙâØÙâ蔸ÝÕÖÙ¡
èÙç”ÁÙààÝèéç”ëÝèܔèÜٔµâÛÝãèÙâçÝ┽½”µâèÕÛãâÝçè”ÀãçÕæèÕâ
Ք
ʄÙ×Üâí”èíèã”çèéØÝٔáÕÞl”çäãàÙaâc”èíèã”êçèéäâl”×ÜÕæÕßèÙæÝçèÝßí®”äæãèÙÝâéæÝٔê턡
„l”âْ”§¤¤”áÛ£¦¨”ܔՔÛàãáÙæéàXæâl”ĀàèæÕ×ٔâݒ„l”âْ”©¤”áà£áÝâ¢
£¦
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥¦Ă¥«
Åàj×àj’âäáæ×ÛàçäÛגӒèÔbä’ÓàæÛÚëâ×äæ×àìÛè’ç’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’Ā”¿ÕàÕÝèîÝØÝç”Õ”¶ÕßæÝç
ãèàáäóèâêšìŸîíäìîâíoíwìŸëäãõèíŸéèíîôŸõšçîãôŸí䝟òíwä¬
íwŸÓÊ­ŸÏàâèäíóèŸõäŸòóôãèèŸÀËËÇÀӟìoëèŸìwñ횟òóôï䁟ÂÊß
§Æşµ¯č·¸Ÿìë®ìèí®°«¶²Ÿì±¨ŸíäáîŸòóŒäãíwŸàŸùcõàíšŸòóôï䁟
ÂÊߧ»Ÿµ¯Ÿìë®ìèí®°«¶²Ÿì±¨­ŸÑàíãîìèùàâäŸêŸôwõcíwŸâçëîñ¬
óçàëèãîíô«ŸàìëîãèïèíôŸíäáîŸëèòèíîïñèëôŸíäõäãëàŸàíèŸêŸñîùãw¬
ë™ìŸõŸñøâçëîòóèŸïñîæñäòäŸãîŸÄÒÑëŸàíèŸêŸõøwìôŸí䝟´¯¤Ÿ
ïîêëäòôŸÆÅ­ŸÍèâìníoŸõäŸòóôãèèŸÀËËÇÀӟíäáøëàŸìoŒäíàŸä÷¬
êñäâäŸàëáôìèíôŸìîlw«ŸàŸïñîóîŸáøëîŸîáówínŸêõàíóèċêîõàóŸòêô¬
óälínŸõšçîãøŸèíçèáèâäŸÀÂÄ­ŸÒwëàŸòóôãèäŸáøëàŸôñläíàŸïñîŸõš¬
òëäãínŸôêàùàóäëäŸÂÊíŸÏñ™ìoñ횟õoꟓlàòóíwꙟòóôãèäŸáøëŸ
µ¶Ÿëäó«Ÿlw읟òäŸòócõàéwŸñîõíèâäŸïñîŸõøïîlwóàíîôŸæëîìäñôëcñ¬
íwŸċëóñàâ蟧äòóèìàóäãŸÆÅ«ŸäÆŨŸíäõçîãínŸêŸïîôèówŸïñîŸõš¬
òëäãínŸôêàùàóäëäŸÂÊëŸíàŸñîùãwëŸîãŸòóôãèwŸÂÊëŸêóäñnŸìo¬
ŒèëøŸÆşïŒwìîŸÚ²¶ĒĒÜ­ŸÙäŸòóôãèäŸáøëèŸóàênŸõøëîôläíèŸïàâèäíóèŸ
òäŸònñîõîôŸêîíâäíóñàâwŸêñäàóèíèíôŸõøwŸí䝟±«¯Ÿìæ®ã뭟Òóô¬
ãèäŸÂàòàòäŸàŸòïî뭟ڲµÜŸíäïñîêcùàëàŸïŒwùíèõšŸ“lèíäêŸïîãcõc¬
íwŸèíçèáèóîñ™ŸÀÂğíäáîŸáëîêcóîñ™ŸñäâäïóîñôŸÀÓ°ŸïñîŸàíæèî¬
óäíòèíŸÈȟ§ÀÑÁ«Ÿóùõ­Ÿòàñóà홨ŸíàŸùïîìàëäíwŸÂÊßôŸïàâèäíó™Ÿ
òŸÆşõøwŸí䝟¶¯Ÿìë®ìèí®°«¶²Ÿì±ŸàíèŸôŸïàâèäíó™ŸáäùŸïñî¬
óäèíôñè䫟àëäŸïñîêcùàëàŸ“lèíäêŸóoâçóîŸëcóäêŸôŸõäâçŸïàâèäí¬
ó™ŸòŸïñîóäèíôñèw­ŸÔŸíäãèàáäóèꙟáøëŸïŒwùíèõšŸ“lèíäêŸïîùîñî¬
õcíŸíäùcõèòëäŸíàŸêîíóñîëäŸÓÊ­ŸÓàóîŸìäóààíàëšùàŸõøùãõèçëàŸ
ã™ëäèóîòóŸõšòëäãꙟòóôãèäŸÀËËÇÀÓ«Ÿlw읟íàòóîëèëàŸïîãîá¬
ínŸîócùêø«ŸêóäñnŸé蝟áøëøŸùìwíoíøŸõšä­ŸÈíçèáèóîñøŸÀÂğóäãøŸ
ùïîìàëôéwŸ ïñîæñäòèŸ ÂÊß ôŸ ïàâèäíó™Ÿ òŸ ïîêñîlèëîôŸ ïñîóäèí¬
ôñèâêîôŸíäåñîŸïàóèwŸïñîòóŒäãíèâóõwìŸòõnŸòâçîïíîòóèŸòíèîõàóŸ
ïñîóäèíôñè譟 ÓäíóîŸ àíóèïñîóäèíôñèâꚟ “lèíäêŸ íäëùäŸ ïëíoŸ õø¬
òõoóëèóŸïîôùäŸéäéèâçŸçøïîóäíùíw쟓lèíêäì­
´ÞáÝVæáäë’ä×Õ×âæáä璳ƣ’âäá’ÓàÙÛáæ×àåÛà’»»
ÃîŸòóôãèäŸÑÄÍÀÀ˟§ÑäãôâóèîíŸîåŸÄíãïîèíóòŸèíŸÍîíèíòôëèí¬
¬ãäïäíãäíóŸ ÃèàáäóäòŸ ÌäëëèóôòŸ öèóçŸ óçäŸ ÀíæèîóäíòèíŸ Èȟ Àí¬
óàæîíèòóŸ Ëîòàñóàí¨Ÿ áøëîŸ ùàŒàùäíîŸ °Ÿ´°²Ÿ ïàâèäíó™Ÿ òŸ ãèàáä¬
óä쟱­ŸóøïôŸòŸïñ™ìoñíîôŸêîíâäíóñàâwŸêñäàóèíèíôŸ°«¸Ÿìæ®ãëŸ
àŸòŸìäãècíäìŸïîìoñôŸàëáôìèí®êñäàóèíèퟰŸ±²¶Ÿìæ®æ«Ÿéè읟
áøëŸïîãcõcíŸëîòàñóàíŸíäáîŸïëàâäáÏîŸïñ™ìoñínŸãîáoŸòëä¬
ãîõcíwŸ²«³ŸñîêôŸòíwèëîŸïîãcõcíwŸëîòàñóàíôŸñèùèêîŸùãõîéícòî¬
áäíwŸònñîõnŸêîíâäíóñàâäŸêñäàóèíèíô«ŸïñîæñäòèŸãîŸÄÒÑßíäáîŸ
“ìñówŸîŸ°µŸ¤­ŸÕäŸòêôïèíoŸòŸëîòàñóàíäìŸáøëîŸãcëäŸïîùîñîõcíîŸ
²´¤ŸòíwäíwŸïîìoñôŸàëáôìèí®êñäàóèíèíŸàŸ°´¤ŸòíwäíwŸñøâç¬
ëîòóèŸïîêëäòôŸâëäàñàíâäŸêñäàóèíèíô­ŸÏŒäãïîêëcãàëîŸò䫟äŸÀÑÁŸ
áøŸìîçëøŸîããcëèóŸíôóíîòóŸãèàëšùøŸíäáîŸóñàíòïëàíóàâäŸîŸãõàŸ
ñîêø«ŸïŒèlä읟óäíólèíäêŸíäòîôõèòwŸòŸÓÊ«ŸàëäŸòäŸòíwäíwìŸ
ïñîóäèíôñèäŸÚ±µÜ­ŸÃcëäŸáøëîŸõŸãîãàóälínŸàíàëšùäŸónóîŸòóôãèäŸ
ùéèóoíäŸñèùèêîŸÄÒÑßéäŸéàòíoŸòïîéäíîŸòäŸòíwäíwìŸàëáô¬
ìèíôñè䫟àŸóîŸíäùcõèòëäŸíàŸùìoícâçŸòÓÊ­
ÕäŸ òóôãèèŸ ÈÃÍӟ §ÈñáäòàñóàíŸ èíŸ Ãèàáäóè⟠ÍäïçñîïàóçøŸ
Óñèà먟 áøëîŸ °Ÿ¶°´Ÿ ïàâèäíó™Ÿ òŸ ãèàáäóäìŸ ±­Ÿ óøïôŸ àŸ òŸ ïñ™ìoñ¬
íîôŸçîãíîóîôŸêñäàóèíèíôŸ°«¶Ÿìæ®ãëŸàŸìäãècíäìŸïñîóäèíôñèäŸ
±«¸Ÿæ®±³ŸçŸñàíãîìèùîõcíîŸêŸôwõcíwŸèñáäòàñóàíô«ŸàìëîãèïèíôŸ
íäáîŸïëàâäáୟÏîŸïñ™ìoñínŸãîáoŸòëäãîõcíwŸ±«µŸñîêôŸõäãëàŸ
ënláàŸèñáäòàñóàíäìŸõŸïîñîõícíwŸòŸïëàâäáäìŸêŸ±¯¤ŸòíwäíwŸ
ïñîæñäòäŸÂÊßàŸõŸïîñîõícíwŸòŸàìëîãèïèíäìŸêŸ±²¤Ÿïîêëä¬
òôŸõŸãîòàäíwŸïñèìcñíwçîŸçîãíîâäínçîŸïàñàìäóñôŸÚ±¸Ü­ŸÁøëŸ
ïñîêcùcíŸõùóàçŸìäùèŸõšwŸïñîóäèíôñèäŸàŸïñîæñäòwŸÂÊúŸêîí¬
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥¦Ă¥«
êñnóíoŸáøëîŸïñîŸêàãnŸùãõîéícòîáäíwŸïîlcóälíwŸïñîóäèíôñèäŸ
ïîùîñîõcíîŸùãõîéícòîáäíwŸõšòêøóôŸïñèìcñíwçîŸçîãíîâäín¬
çîŸïàñàìäóñô­ŸÕäŸòêôïèíoŸòŸèñáäòàñóàíäìŸãîëîŸïîŸïñõíwìŸ
ñîâäŸêŸõoówìôŸí䝟´¯¤ŸïîêëäòôŸïñîóäèíôñèäŸôŸ³¯Ÿ¤Ÿïàâèäí¬
ó™ŸõŸïîñîõícíwŸòŸ±¯Ÿ¤ŸõäŸòêôïèíoŸòŸàìëîãèïèíäìŸàŸòŸ±´Ÿ¤Ÿ
õŸïëàâäáîõnŸòêôïèío­
Àíóèïñîóäèíôñèâꚟ “lèíäêŸ èíçèáèóîñ™Ÿ ÀÂğ àŸ ÀÑÁŸ éäŸ
òçîã횭Ÿ ՟ íäãcõínŸ ìäóààíàëšùäŸ ñàíãîìèùîõàíšâçŸ òóôãèwŸ
áøëîŸòíwäíwŸïñîóäèíôñèäŸïîŸéäãíîìŸñîâäŸôŸèíçèáèóîñ™ŸÀÂğ
èŸôŸÀÑÁŸïîãîáínŸÚ²·ĒÜ­
´ÞáÝVæáäë’ÝÓÞÕÛáèÕڒÝÓàVތ
ÁëîêcóîñøŸêàëâèîõšâçŸêàíc뙟éòîôŸ“lèííšìèŸàíóèçøïäñóäíùèõøŸ
õŸënláoŸïàâèäíó™ŸòŸîíäìîâíoíwìŸëäãõèí­ŸÃèçøãñîïøñèãèíî¬
õnŸáëîêcóîñøŸêàëâèîõšâçŸêàíc뙟íäïñîêcùàëøŸïŒwùíèõšŸ“lèíäêŸ
íàŸïñîæñäòèŸïîêñîlèënçîŸïñîóäèíôñèâênçîŸÂÊßõŸíäïŒwóîì¬
íîòóèŸáëîêcãøŸÑÀÀҟàŸéòîôŸôŸóoâçóîŸïàâèäíó™ŸõŸãîïîñôlä¬
íwâçŸòïäâèċâêøŸùàêcùàícŸéàêîŸënêøŸïñõíwŸõîëáøŸÚ²¸Ü­ŸÍîí¬ãè¬
çøãñîïøñèãèíîõnŸáëîêcóîñøŸêàëâèîõšâçŸêàíc뙟éòîôŸõäŸòíèî¬
õcíwŸïñîóäèíôñè䟓lèííoéwŸí䝟ãèçøãñîïøñèãèíîõnŸáëîêcóîñøŸ
êàëâèîõšâçŸêàíc뙟àŸéòîôŸíàõñçîõcíøŸôŸïàâèäíó™ŸòŸïñîóäèí¬
ôñèwŸéäãíàêŸéàêîŸàëóäñíàóèõàŸêŸáëîêcãoŸÑÀÀҟôŸîòîáŸíäòíc¬
äéwâwâçŸáëîêcóîñøŸÑÀÀҟíäáîŸéàêîŸïîãï™ñícŸënláàŸïñîŸòíw¬
äíwŸïñîóäèíôñèäŸÚµ«³¯«³°Ü­ŸÒîôlàòínŸ“ãàéäŸôêàùôéw«ŸäŸíîí¬ãè¬
çøãñîïøñèãèíîõnŸ áëîêcóîñøŸ êàëâèîõšâçŸ êàíc뙟 §õäñàïàìèëŸ
àŸãèëóèàùä쨟òíèôéwŸïñîóäèíôñèèŸôŸïàâèäíó™ŸòŸïîêñîlèëîôŸïñî¬
óäèíôñèâêîôŸ íäåñîïàóèwŸ Ú³±«³²Ü«Ÿ ùàówìâîŸ ôŸ ãèçøãñîïøñèãèíî¬
õšâçŸáëîêcóîñ™ŸêàëâèîõšâçŸêàíc뙟íäíwŸóäíólèíäêŸïîùî¬
ñîõcí«ŸïîêôãŸíäéòîôŸïîãcõcíøŸòïîëälíoŸòŸáëîêcóîñøŸÑÀÀҟ
Ú³³«³´Ü­ŸÌoëèŸáøâçîìŸïîùíàìäíà󫟝äŸôŸíäôõäãäíšâçŸënêî¬
õšâçŸòêôïèíŸíäéòîôŸêŸãèòïîùèâ蟓ãàéäŸîŸòíwäíwŸïñîóäèíôñèäŸ
ôŸïàâèäíó™ŸòŸïîêñîlèëîôŸíäåñîïàóèw«ŸàŸïñîóîŸíäéòîôŸùàçñíôóøŸ
ãîŸõšäŸôõäãäínçîŸóõñùäíw­
½áßÔÛàáèÓàV’Þa_ÔÓ
ÎâçñàíàŸëäãõèíŸïñîòóŒäãíèâóõwìŸãôcëíwŸáëîêcãøŸÑÀÀҟòŸïî¬
ôèówìŸèíçèáèóîñ™ŸÀÂğàŸÀÑÁŸíäáøëàŸãîòôãŸïŒwë菟ùêîôìcíୟ
ÍäãcõícŸìäóààíàëšùàŸõäâçŸòóôãèwŸçîãíîówâwâçŸãôcëíwŸáëî¬
êcãôŸéàòíoŸïñîêcùàëàŸîŸ±¯Ÿ¤ŸõoówŸòíwäíwŸïñîóäèíôñèäŸõŸïî¬
ñîõícíwŸòŸéäãíîóëèõšìŸï™òîáäíwìŸëcóäêŸÚ²·ĒÜ­ŸÒóôãèäŸÀëèòêè¬
ñäíŸèíŸóçäŸÄõàëôàóèîíŸîåŸÏñîóäèíôñèàŸèíŸÃèàáäóäòŸóäíóîŸícùîñŸ
óàênŸïîãïîŒèëຟõŸéäéwìŸñcìâèŸáøëŸêŸìà÷èìcëíwŸãcõâäŸÀÑÁŸ
áøëŸïŒèãcíŸèíçèáèóîñŸñäíèíô«ŸïŒèlä읟ícòëäãíoŸòäŸïñîóäèíôñèäŸ
ãîãàóälíoŸòíwèëàŸîŸ±¯č±±Ÿ¤ŸÚ²¯Ü­ŸÏŒäòóîäŸéäŸùŒäéìn«ŸäŸãàë¬
wŸòíwäíwŸïñîóäèíôñèäŸêîìáèíàâwŸèíçèáèóîñôŸÀÂğàŸÀÑÁŸáøŸ
òäŸìoëîŸîãñàùèóŸõŸãàëwìŸùïîìàëäíwŸíäåñîïàóè䫟ïñîòïäêóèõíwŸ
òóôãèäŸçîãíîówâwŸóôóîŸîócùêôŸáîçôäëŸíää÷èòóôéw­ŸÉäãèícŸòóô¬
ãèäŸùàášõàéwâwŸòäŸõŸòîôlàòíîòóèŸóîôóîŸîócùêîôŸéäŸòóôãèäŸêîì¬
áèíîõàínŸënláøŸïîìîâwŸÀÑÁŸàŸèíçèáèóîñôŸÀÂğôŸíäãèàáä¬
óèâênçîŸîíäìîâíoíwŸëäãõèí­ŸÕŸónóîŸòóôãèèŸõàêŸáîçôäëŸáøëøŸ
íàëäùäíøŸñîùïîñôïëínŸ“ãàé䫟àŸïñîóîŸíäáøëîŸìîíîŸùŸíèâçŸ
õøõîãèóŸcãínŸùcõoñøŸÚ²·Ē«³µÜ­ŸÒóôãèäŸÎÍÓÀÑÆÄÓ«ŸãîŸíwŸ
áøëîŸ ùàŒàùäíîŸ ±´Ÿµ¯¯Ÿ îòî០òŸ ânõíwìŸ îíäìîâíoíwìŸ àŸ êóä¬
ñcŸïîñîõícõàëàŸ“lèíäêŸìîíîóäñàïèäŸñàìèïñèëäìŸàŸóäëìèòàñ¬
£§
Åàj×àj’âäáæ×ÛàçäÛגӒèÔbä’ÓàæÛÚëâ×äæ×àìÛè’ç’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’Ā”¿ÕàÕÝèîÝØÝç”Õ”¶ÕßæÝç
óàíäìŸòŸêîìáèíàâwŸóäëìèòàñóàíôŸàŸñàìèïñèëô«ŸóàênŸïîòêøóëàŸ
íoêóäñnŸèíåîñìàâäŸîçëäãíoŸïñîæñäòäŸÂÊßàŸòíwäíwŸïñîóäèí¬
ôñèäŸÚ³¶Ü­ŸÏŒäòóîäŸõäŸòêôïèíoŸòŸêîìáèíàâwŸënlèõŸáøëîŸãîòà¬
äíîŸ õøwçîŸ “lèíêôŸ íàŸ Óʟ àŸ áøëŸ ïîùîñîõcíŸ íäéí蝏wŸ õùä¬
òóôïŸïñîóäèíôñèäŸõŸïñ™áoçôŸlàòô«ŸóàóîŸòóôãèäŸíäáøëàŸíàõñäíàŸ
ïñîŸòëäãîõcíwŸõšòëäãíšâçŸôêàùàóä뙟ÂÊßڳ·ĒÜ­ŸÏñîóäèíôñèèŸ
õøwŸí䝟°Ÿæ®±³ŸçŸìoëîŸéäퟲ¯¯ŸùŸ±´Ÿµ¯¯ŸîòîáŸàŸõoóèíàŸïà¬
âèäíó™ŸìoëàŸçîãíîóøŸÆşõøwŸí䝟´¯Ÿìë®ìèí«ŸàŸïñîóîŸóôóîŸ
êîçîñóôŸíäëùäŸïîñîõícõàóŸòŸêîçîñóàìèŸéèíšâçŸòóôãèwŸïîêñî¬
lèënŸíäåñîïàóèä­
ÃîòôãŸíäáøëøŸïñîõäãäíøŸcãínŸòóôãèäŸçîãíîówâwŸéèínŸòóñà¬
óäæèäŸãôcëíwŸáëîêcãøŸÑÀÀÒ«ŸíàïŒwêëàãŸòóôãèäŸùàçñíôéwâwŸàí¬
óàæîíèòóøŸñäâäïóîñ™ŸïñîŸàëãîòóäñîíŸôŸïàâèäíó™Ÿé蝟ënläíšâçŸ
ïîìîâwŸèíçèáèóîñ™ŸÀÂğíäáîŸÀÑÁ«ŸïŒäòóîäŸïîãcõcíwŸónóîŸ
êîìáèíàâäŸïñîóäèíôñèèŸãcëäŸòíèôéäŸÚ³¸č´°Ü­
ÌVèbä
ÏñîóäèíôñèäŸéäŸãîáŒäŸùícìšìŸìàñêäñäìŸñèùèêàŸïñîŸïñîæñä¬
òèŸÂÊëŸêàñãèîõàòêôëcñíwŸìîñáèãèóôŸàŸìîñóàëèóô­ŸÉäŸùícì
äŸàíóèçøïäñóäíùíwŸënláàŸìôòwŸášóŸñàùàíóíoéwŸõŸïŒwïàão«ŸäŸ
éäŸïŒwóîìíàŸïñîóäèíôñè䭟ÔõäãäínŸ“ãàéäŸõšñàùíoŸïîãïîñô¬
éwŸ êîíâäïó«Ÿ äŸ òíwäíwŸ òÓʟ êŸ çîãíîócìŸ °²¯ŸììŸ ÇæŸ íäáîŸ
í蝏wìŸ ôŸ îòî០òŸ ïñîóäèíôñèwŸ ïîõäãäŸ íàíäéõšŸ êäŸ ùïîìàëä¬
íwŸïñîæñäòäŸíäåñîïàóè䫟íèâìníoŸèŸïŒäòŸïîêëäòŸÓʟíäïîõä¬
ãäŸêäŸùìoíoŸõäŸõšèŸïñîóäèíôñè䭟ÓàóîŸòïîéèóîòóŸéäŸïëàóícŸáäùŸ
îçëäãôŸíàŸóéäòóëèŸéäŸïîãêëàãäìŸíäåñîïàóèäŸãèàáäóäòŸíäáîŸ
íäãèàáäóèâênŸ ïŒwlèíøŸ ڲܭŸ ٟ ïñàêóèâênçîŸ çëäãèòêàŸ éäŸ õäŸ òíw¬
äíwŸ ïñîóäèíôñèäŸ ïîóŒäá횟 ìôëóèåàêóîñècëíwŸ ïŒwòóôïŸ òŸ èíãèõè¬
ãôàëèùîõàíîôŸ ënláîôŸ ùàìoŒäíîôŸ íàŸ ïîùàòóàõäíwŸ ïñîæñäòäŸ
ÂÊßڰ·Ü­ŸÙàŸówìóläëäìŸìôòwŸêëèíèâèŸñôóèííoŸñîlíoŸìo¬
ŒèóŸïñîóäèíŸôñèèŸàŸïîìoñŸàëáôìèí®êñäàóèíèíŸêäŸùéèóoíwŸïŒwóîì¬
íîòóèŸïñîóäèíôñèäŸàŸéäéwŸùìoíø­
”¥¥¢”
”¥¦¢”
”¥§¢”
”¥¨¢”
”¥©¢”
”¥ª¢”
”¥«¢”
”¥¬¢”
”¥­¢”
”¦¤¢”
”¦¥¢”
”¦¦¢”
”¦§¢”
”¦¨¢”
”¦©¢”
”¦ª¢”
”¦«¢”
”¦¬¢”
”¦­¢”
”§¤¢”
ÁÖÝÓìë’Ó’Öáâáäç_×àV’ÞÛæ×äÓæçäÓ
ÎêàX„èd”êîâÕáâc”äæX×ٔîêفÙÞâdâc”ÖdÜÙá”æãßé”äläæÕêí”èãÜãèã”äÙÜàÙØãêc¡
Üã”aàXâßé”Þçãé”ãîâÕaÙâí”èÕßèã®
” ć” ±”êîâÕáâc ” ć”ć” ±”áÝáãXØâd”êîâÕáâc¢
” ¥¢” ·Õææãàà”Áº ”ÈÙáèٔ¾À¢”ÄæãèÙÝâéæÝՔÝâ”ÕØéàè箔ՔØÝÕÛâãçèÝהÕääæãÕ×Ü¢”µá”ºÕá”
ÄÜíçÝ×ÝÕ┦¤¤¤¯”ª¦®¥§§§Ă¥§¨¤¢
” ¦¢” ¶ÕßæÝ画À¢”ÁÝ×æãÕàÖéáÝâéæÝÕ¢”ÁÕæßÙæ”ãڔßÝØâÙí”Õâؔ×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ØÝçÙÕçÙ¢”
ÀãâØã⮔·éææÙâè”ÁÙØÝ×Ýâٔ»æãé䯔¦¤¤«¢
” §¢” ¿ÜãçàՔ ”¶ÕßæÝ画¢”ÀÙççãâç”àÙÕæâÙؔÚæãá”æÙ×Ùâè”ÜíäÙæèÙâçÝãâ”èæÝÕàç”ÕÖãéè”
ßÝØâÙí”ØÝçÙÕçÙ¢”·àÝ┾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤ª¯”¥®¦¦­Ă¦§©¢
” ¨¢” ÁÕâ×ÝՔ » ” ¸Ù” ¶» ” ¸ãáÝâÝ×îÕߔ µ ” Ùè” Õ࢔ ¦¤¤«” »éÝØÙàÝâÙç” Úãæ” èÜٔ ÁÕâ¡
ÕÛÙáÙâè” ãڔ µæèÙæÝÕà” ¼íäÙæèÙâçÝã⮔ÈÜٔÈÕçߔ ºãæ×ٔ Úãæ” èÜٔ ÁÕâÕÛÙáÙâè”
ãڔµæèÙæÝÕà”¼íäÙæèÙâçÝãâ”ãڔèÜٔ¹éæãäÙÕâ”Çã×ÝÙèí”ãڔ¼íäÙæèÙâçÝã├¹Ç¼”
Õâؔ ãڔ èÜٔ ¹éæãäÙÕ┠Çã×ÝÙèí” ãڔ ·ÕæØÝãàãÛí” œ¹Ç·¢” ¾” ¼íäÙæèÙâç” ¦¤¤«¯”
¦©®¥¥¤©Ă¥¥¬«¢
” ©¢” µáÙæÝ×Õ┸ÝÕÖÙèÙ电ççã×ÝÕèÝã⢔ÂÙäÜæãäÕèÜí”Ýâ”ØÝÕÖÙèÙ碔¸ÝÕÖÙèÙ男Õæٔ
¦¤¤­¯”¦«®Ç«­ĂǬ¨¢
” ª¢” ¿ÝØâÙ픸ÝçÙÕçٔÃéè×ãáÙç”ÅéÕàÝè픽âÝèÝÕèÝêٔœ¿£¸ÃŽ¢”¿£¸ÃŽ”×àÝâÝ×Õà”äæÕס
èÝ×ٔÛéÝØÙàÝâÙç”ãâ”ÜíäÙæèÙâçÝãâ”ÕâؔÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔÕÛÙâèç”Ýâ”×ÜæãâÝהßÝØ¡
âÙí”ØÝçÙÕçÙ¢”µá”¾”¿ÝØâÙ픸Ý甦¤¤¨¯”¨§”œ©”Çéääà”¥®Ç¥ĂǦ­¤¢
” «¢” ËÕ×ÜèÙàà”¿ ”ÃàçÙâ”Á¼¢”½ç”Ýè”èÝáٔèã”×ÜÕâÛٔèÜٔØÙĀâÝèÝãâ”ãڔâãæáÕà”éæÝâÕæí”
ÕàÖéáÝâ”Ùì×æÙèÝãⳔÂÕ蔷àÝâ”ÄæÕ×è”ÂÙäÜæãà”¦¤¤¬¯”¨®ª©¤Ăª©¥¢
” ¬¢” ÁÕ×½çÕÕהƾ ”¾Ùæéá画 ”·ããäÙæ”Á¹¢”ÂÙë”ÝâçÝÛÜèç”Ýâèã”èÜٔçÝÛâÝĀ×Õâ×ٔãڔ
áÝ×æãÕàÖéáÝâéæÝÕ¢”·éææ”ÃäÝâ”ÂÙäÜæãà”¼íäÙæèÙâ甦¤¤¨¯”¥§®¬§Ă­¥¢
” ­¢” ¼ÙæáÕâç” ÁÁ ” ¼Ùâæí” Æ ” ¸ÙßßÙæ” ¾Á ” Ùè” Õ࢔ ¹çèÝáÕèÙؔ ÛàãáÙæéàÕæ” ĀàèæÕ¡
èÝã┠æÕèٔ Õâؔ éæÝâÕæí” ÕàÖéáÝ┠Ùì×æÙèÝã┠Õæٔ ÝâØÙäÙâØÙâèàí” Õççã×ÝÕèÙؔ
ëÝèܔÛæÙÕèÙæ”ÕæèÙæÝÕà”çèÝÚÚâÙç箔èÜٔ¼ããæâ”ÇèéØí¢”¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤«¯”
¥¬®¥­¨¦Ă¥­©¦¢
”¥¤¢” ÆãççݔÁ· ”ÂÝ×ãàé××ݔµ ”ÄÙààÙÛæÝâݔº ”Ùè”Õ࢔½ØÙâèÝÚíÝâ۔äÕèÝÙâèç”ëÝèܔèíäٔ¦”ØÝÕ¡
ÖÙèÙç”Õè”ÜÝÛܔæÝçߔãڔáÝ×æãÕàÖéáÝâéæÝÕ®”æÙçéàèç”ãڔèÜٔ¸¹ÁµÂ¸”œ¸ÙêÙàãäÝâ۔
£¨
”§¥¢”
”§¦¢”
”§§¢”
”§¨¢”
”§©¢”
”§ª¢”
”§«¢”
” ć”ć”
”§¬¢”
” ć”
”§­¢”
¹Øé×ÕèÝãâ”ãâ”ÁÝ×æãÕàÖéáÝâéæÝՔÚã攵ëÕæÙâÙçç”ãڔæÙÂÕà”Õâؔ×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”
æÝçߔÝ┸ÝÕÖÙèÙ睔ÇèéØí¢”ÂÙäÜæãà”¸ÝÕà”ÈæÕâçäàÕâ蔦¤¤¬¯”¦§®¥¦«¬Ă¥¦¬¨¢
¿ÜãçàՔ ”ÇÕæÕĀØÝç”ĵ ”¶ÕßæÝ画À¢”ÁÝ×æãÕàÖéáÝâéæÝÕ¢”·àÝâ”ÀÕ֔ÁÙؔ¦¤¤ª¯”
¦ª®ª§©Ăª©§¢
·ãæÙçܔ¾ ”¶íæØ¡¼ãà蔸 ”µçèã收· ”Ùè”Õ࢔·ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçٔÕëÕæÙâÙçç ”
äæÙêÕàÙâ×Ù ”ÕâؔèæÙâØç”Õáãâ۔ɢǢ”ÕØéàèç ”¥­­­”è㔦¤¤¤¢”¾”µá”ÇãהÂÙäÜ¡
æãà”¦¤¤©¯”¥ª®¥¬¤Ă¥¬¬¢
µèßÝâç”Æ· ”ÄãàßÝâÛÜãæâٔ¿Æ ”¶æÝÛÕâèݔ¹Á ”Ùè”Õ࢔ÄæÙêÕàÙâ×ٔãڔÕàÖéáÝâéæÝՔ
Ý┵éçèæÕàÝÕ®”èÜٔµéç¸ÝÕ֔¿ÝØâÙí”ÇèéØí¢”¿ÝØâÙ픽âè”Çéääà”¦¤¤¨¯”Ǧ¦ĂǦ¨¢
ÄÙèÙæçã┾· ”µØàÙæ”Ç ”¶éæßÕæ蔾Á ”Ùè”Õ࢔¶àããؔäæÙççéæٔ×ãâèæãà ”äæãèÙÝâé¡
æÝÕ ”ÕâؔèÜٔäæãÛæÙççÝãâ”ãڔæÙâÕà”ØÝçÙÕçÙ¢”ÈÜٔÁãØÝĀ×ÕèÝãâ”ãڔ¸ÝÙè”Ýâ”ÆÙ¡
âÕà”¸ÝçÙÕçٔÇèéØí¢”µâ┽âèÙæâ”ÁÙؔ¥­­©¯”¥¦§®«©¨Ă«ª¦¢
¾ÕÚÕæ”ȼ ” ÇèÕæߔ Ä· ” Ç×ÜáÝؔ ·¼ ” Ùè” Õ࢔ ÄæãèÙÝâéæÝՔ Õç” Õ” áãØÝĀÕÖàٔ æÝçߔ
ÚÕ×èãæ”Úãæ”èÜٔäæãÛæÙççÝãâ”ãڔâãâØÝÕÖÙèÝהæÙâÕà”ØÝçÙÕçÙ¢”¿ÝØâÙ픽â蔦¤¤¥¯”
ª¤®¥¥§¥Ă¥¥¨¤¢
ØٔÎÙÙé딸¢”ÈÕæÛÙèÝâ۔äæãèÙÝâéæÝՔÕç”Õ”êÕàÝؔçéææãÛÕèٔÚãæ”ÝâØÝêÝØéÕàÝîÙؔ
ßÝØâÙí”äæãèÙ×èÝêٔèÜÙæÕäí¢”µá”¾”¿ÝØâÙ픸Ý甦¤¤¬¯”©¥®«¥§Ă«¥ª¢
ºàÕ×ߔ¾Á ”¸éâ×Õ┿ ”ÃÜáÝè”ǹ ”Ùè”Õ࢔½âāéÙâ×ٔãڔÕàÖéáÝâéæÝՔÕâؔÛàã¡
áÙæéàÕæ”ĀàèæÕèÝãâ”æÕèٔãâ”ÖàããؔäæÙççéæٔæÙçäãâçٔèã”ÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔØæé۔
èÜÙæÕäí¢”ÊÕçה¼ÙÕàèܔÆÝçߔÁÕâÕ۔¦¤¤«¯”§®¥¤¦­Ă¥¤§«¢
Øٔ¾ãâ۔Ĺ ”ÂÕêÝ画¢”ÄæãèÙÝâéæÝՔàãëÙæÝâ۔âÙÙØç”Õ”áéàèÝÚÕ×èãæÝÕà”ÕâؔÝâ¡
ØÝêÝØéÕàÝîÙؔÕääæãÕ×ܔèã”ÜÕàè”äæãÛæÙççÝãâ”ãڔæÙâÕà”ØÝçÙÕçÙ¢”ÂÕ蔷àÝâ”ÄæÕ×è”
ÂÙäÜæãà”¦¤¤¬¯”¨®ª©¨Ăª©©¢
ÀÙՔ¾ ”»æÙÙâÙ”È ”¼ÙÖÙæè”À ”Ùè”Õ࢔ÈÜٔæÙàÕèÝãâçÜÝä”ÖÙèëÙÙâ”áÕÛâÝèéØٔãڔ
äæãèÙÝâéæÝՔ æÙØé×èÝã┠Õâؔ æÝçߔ ãڔ ÙâØ¡çèÕÛٔ æÙâÕà” ØÝçÙÕçÙ®” æÙçéàèç” ãڔ èÜٔ
µÚæÝ×Õ┵áÙæÝ×Õâ”çèéØí”ãڔßÝØâÙí”ØÝçÙÕçٔÕâؔÜíäÙæèÙâçÝã⢔µæ×ܔ½âèÙæâ”
ÁÙؔ¦¤¤©¯”¥ª©®­¨«Ă­©§¢
¹ÝÞßÙàßÕáä”˶ ”ÎÜÕâ۔Π”ÆÙáéîîݔ» ”Ùè”Õ࢔µàÖéáÝâéæÝՔÝç”Õ”èÕæÛÙè”Úãæ”æÙâã¡
äæãèÙ×èÝêٔèÜÙæÕäí”ÝâØÙäÙâØÙâè”Úæãá”ÖàããؔäæÙççéæٔÝâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔèíäٔ¦”
ØÝÕÖÙèÝהâÙäÜæãäÕèÜí®”äãçè”ÜãהÕâÕàíçÝç”Úæãá”èÜٔÆÙØé×èÝãâ”ãڔ¹âØäãÝâèç”Ýâ”
½¸¸Á”ëÝèܔèÜٔµâÛÝãèÙâçÝ┽½”µâèÕÛãâÝçè”ÀãçÕæèÕ├ƹµµÀ”èæÝÕ࢔¾”µá”
ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤«¯”¥¬®¥©¨¤Ă¥©¨ª¢
¼ã锺º ”ÎÜÕâÛ”Ì ”ÎÜÕâ۔»¼ ”Ùè”Õ࢔¹ÚĀ×Õ×í”ÕâؔçÕÚÙèí”ãڔÖÙâÕîÙäæÝà”Úãæ”
ÕØêÕâ×Ùؔ×ÜæãâÝהæÙâÕà”ÝâçéÚĀ×ÝÙâ×í¢”Â”¹âÛà”¾”ÁÙؔ¦¤¤ª¯”§©¨®¥§¥Ă¥¨¤¢
ÇÕæÕĀØÝç”ĵ ”¶ÕßæÝ画À¢”ÆÙâÝâ¡ÕâÛÝãèÙâçÝâ”Öàã×ßÕØٔÕâؔßÝØâÙí”ØÝçÙÕçÙ¢”
ÀÕâ×Ù蔦¤¤¬¯”§«¦®©¥¥Ă©¥¦¢
ÇÕæâÕߔ Á¾ ” »æÙÙâÙ”È ”ËÕâ۔ Ì ” Ùè” Õ࢔ÈÜٔ ÙÚÚÙ×è” ãڔ Ք àãëÙæ” èÕæÛÙè” Öàããؔ
äæÙççéæٔ ã┠èÜٔ äæãÛæÙççÝã┠ãڔ ßÝØâÙí” ØÝçÙÕçÙ®” àãâÛ¡èÙæᔠÚãààãë¡éä” ãڔ
èÜٔ áãØÝĀ×ÕèÝã┠ãڔ ØÝÙè” Ý┠æÙâÕà” ØÝçÙÕçٔ çèéØí¢” µâ┠½âèÙæ┠ÁÙؔ ¦¤¤©¯”
¥¨¦®§¨¦Ă§©¥¢
ËæÝÛÜ蔾Ȕ¾æ ”¶ÕßæÝ画 ”»æÙÙâÙ”È ”Ùè”Õ࢔¹ÚÚÙ×è”ãڔÖàããؔäæÙççéæٔàãëÙæÝâ۔
ÕâؔÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔØæé۔×àÕçç”ãâ”äæãÛæÙççÝãâ”ãڔÜíäÙæèÙâçÝêٔßÝØâÙí”ØÝç¡
ÙÕçÙ®”æÙçéàèç”Úæãá”èÜٔµµÇ¿”èæÝÕ࢔¾µÁµ”¦¤¤¦¯”¦¬¬®¦¨¦¥Ă¦¨§¥¢
·àÝâÝ×Õà” ÄæÕ×èÝ×ٔ ÆÙ×ãááÙâØÕèÝãâ碔 ¸ÝÕÖÙèÙç” ·Õæٔ ¦¤¤­¯” §¦” œÇéääà” ¥®”
Ç¥ĂÇ«­¢
¶æÙââÙ收Á ”·ããäÙæ”Á¹ ”ØٔÎÙÙé딸 ”Ùè”Õ࢔¹ÚÚÙ×èç”ãڔàãçÕæèÕâ”ãâ”æÙâÕà”
Õâؔ×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ãéè×ãáÙç”Ýâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔèíäٔ¦”ØÝÕÖÙèÙç”ÕâؔâÙäÜ¡
æãäÕèÜí¢”Â”¹âÛà”¾”ÁÙؔ¦¤¤¥¯”§¨©®¬ª¥Ă¬ª­¢
·ÜãÖÕâÝÕâ”µÊ ”¶ÕßæÝ画À ”¶àÕ×ߔ¼Æ ”Ùè”Õ࢔ÇÙêÙâèܔæÙäãæè”ãڔèÜٔ¾ãÝâè”ÂÕ¡
èÝãâÕà”·ãááÝèèÙٔãâ”ÄæÙêÙâèÝã⠔¸ÙèÙ×èÝã⠔¹êÕàéÕèÝã⠔ÕâؔÈæÙÕèáÙâè”ãڔ
¼ÝÛܔ¶àããؔÄæÙççéæÙ¢”¼íäÙæèÙâçÝã┦¤¤§¯”¨¦®¥¦¤ªĂ¥¦©¦¢
¼ãé” ºº ” ÌÝٔ ¸ ” ÎÜÕâ۔ Ì ” Ùè” Õ࢔ ÆÙâãäæãèÙ×èÝã┠ãڔ ÃäèÝáÕà” µâèÝäæãèÙÝâé¡
æÝה ¸ãçÙç” œÆõ¸” ÇèéØí®” Ք æÕâØãáÝîÙؔ ×ãâèæãààÙؔ çèéØí” ãڔ ÖÙâÕîÙäæÝà”
Õâؔ àãçÕæèÕ┠Ý┠×ÜæãâÝה æÙâÕà” ÝâçéÚĀ×ÝÙâ×í¢” ¾” µá” Çãה ÂÙäÜæãà” ¦¤¤«¯”
¥¬®¥¬¬­Ă¥¬­¬¢
ÀÙëÝ甹¾ ”¼éâçÝ×ßÙæ”À» ”·àÕæßٔËÆ ”Ùè”Õ࢔ÆÙâãäæãèÙ×èÝêٔÙÚÚÙ×è”ãڔèÜٔÕâ¡
ÛÝãèÙâçÝâ¡æÙ×Ùäèãæ”ÕâèÕÛãâÝçè”ÝæÖÙçÕæèÕâ”Ýâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔâÙäÜæãäÕèÜí”Øéٔ
èã”èíäٔ¦”ØÝÕÖÙèÙ碔”¹âÛà”¾”ÁÙؔ¦¤¤¥¯”§¨©®¬©¥Ă¬ª¤¢
ÄÕæêÝâ۔¼¼ ”ÄÙæççã┺ ”ÀÙëÝ甾¶ ”Ùè”Õ࢔µàÝçßÝæÙâ”×ãáÖÝâÙؔëÝèܔàãçÕæèÕâ”Ýâ”
èíäٔ¦”ØÝÕÖÙèÙç”ÕâؔâÙäÜæãäÕèÜí¢”Â”¹âÛà”¾”ÁÙؔ¦¤¤¬¯”§©¬®¦¨§§Ă¦¨¨ª¢
ÇÕè㔵 ”ÇÕæéèÕ”È ”ºéâØÙ放ˢ”·ãáÖÝâÕèÝãâ”èÜÙæÕäí”ëÝèܔÕàØãçèÙæãâٔÖàã×ß¡
ÕØٔÕâؔæÙâÝâ¡ÕâÛÝãèÙâçÝâ”ÝâÜÝÖÝèãæç”×ãâÚÙæç”ãæÛÕâ”äæãèÙ×èÝã⢔¼íäÙæèÙâç”
ÆÙ甦¤¤ª¯”¦­®¦¥¥Ă¦¥ª¢
ÇÕáéÙàççãâ”à ”ËÝàÜÙàáçÙâ”À ”ÄÙââÙæ蔿 ”¶ÙæÛàéâؔ»¢”ÄæãÛâãçèÝהÚÕ×èãæç”
Ýâ”èæÙÕèÙؔÜíäÙæèÙâçÝã⢔¾”¼íäÙæèÙâç”Çéääà”¥­¬©¯”§®Ç¨­«ĂÇ©¤¤¢
ÀÙëÝç” ¹¾ ” ¼éâçÝ×ßÙæ” À» ” ¶ÕÝ┠ÆÄ ” ÆãÜØٔ Ƹ ”ÈÜٔ ·ãààÕÖãæÕèÝêٔ ÇèéØí”
»æãé䢔ÈÜٔÙÚÚÙ×è”ãڔÕâÛÝãèÙâçÝâ¡×ãâêÙæèÝâÛ¡ÙâîíáٔÝâÜÝÖÝèÝãâ”ãâ”ØÝÕÖÙèÝה
âÙäÜæãäÕèÜí¢”Â”¹âÛà”¾”ÁÙؔ¥­­§¯”§¦­®¥¨©ªĂ¥¨ª¦¢
ÈÜٔ»½Ç¹Â”»æãé䔜»æéää㔽èÕàÝÕâã”ØݔÇèéØݔ¹äÝØÙáÝãàãÛÝ×ݔÝâ”ÂÙÚæãàãÛÝ՝¢”
ÆÕâØãáÝçÙؔäàÕ×ÙÖã¡×ãâèæãààÙؔèæÝÕà”ãڔÙÚÚÙ×è”ãڔæÕáÝäæÝà”ãâ”ØÙ×àÝâٔÝâ”Ûàã¡
áÙæéàÕæ”ĀàèæÕèÝãâ”æÕèٔÕâؔæÝçߔãڔèÙæáÝâÕà”æÙâÕà”ÚÕÝàéæٔÝâ”äæãèÙÝâéæÝ× ”âãâ¡
ØÝÕÖÙèÝהâÙäÜæãäÕèÜí¢”ÀÕâ×Ù蔥­­«¯”§¨­®¥¬©«Ă¥¬ª§¢
µÀÀ¼µÈ”·ãààÕÖãæÕèÝêٔÆÙçÙÕæ×ܔ»æãé䢔ÁÕÞãæ”×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ÙêÙâèç”Ýâ”Üí¡
äÙæèÙâçÝêٔäÕèÝÙâèç”æÕâØãáÝîÙؔèã”ØãìÕîãçÝâ”êç”×ÜàãæèÜÕàÝØãâÙ®”èÜٔÕâèÝÜí¡
äÙæèÙâçÝêٔÕâؔàÝäÝØ¡àãëÙæÝâ۔èæÙÕèáÙâè”èã”äæÙêÙâè”ÜÙÕæè”ÕèèÕ×ߔèæÝÕà”œµÀÀ¡
¼µÈ¢”¾µÁµ”¦¤¤¤¯”¦¬§®¥­ª«Ă¥­«©¢
·ÕçÕç” ¾Ä ” ·ÜéՔ Ë ” ÀãéßãÛÙãæÛÕßÝç” Ç ” Ùè” Õ࢔ ¹ÚÚÙ×è” ãڔ ÝâÜÝÖÝèãæç” ãڔ èÜٔ
æÙâÝâ¡ÕâÛÝãèÙâçÝ┠çíçèÙᔠÕâؔ ãèÜÙæ” ÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔ ØæéÛç” ã┠æÙ¡
âÕà” ãéè×ãáÙ箔 çíçèÙáÕèÝה æÙêÝÙë” Õâؔ áÙèÕ¡ÕâÕàíçÝ碔 ÀÕâ×Ùè” ¦¤¤©¯”
§ªª®¦¤¦ªĂ¦¤§§¢
»àÕççã×ߔƾ ”ËÝâÙÕæà男»¢”Ù»ºÆ®”ÆÙÕØÞéçèÝâ۔Ýèç”æÕèÝâÛ¢”·àÝ┾”µá”Çãה
ÂÙäÜæãà”¦¤¤­¯”¨®¬ª«Ă¬ª­¢
ÇèéØÝٔ äÙØßàXØX” ÕæÛéáÙâèí” äÙÜãØâã×éÞl×l ” ßØٔ Ք ßØí” äãé’lè” æãêâÝ×ٔ
äæ㔠êíäãalèÕâãé” ÛàãáÙæéàXæâl” ĀàèæÕ×ݔ œÙ»º ” îÙÞácâՔ é” çèÕæ„l” äãäéàÕ×ٔ
Քé”ãçã֔ç”ÚíîÝãàãÛÝ×ßãé”Úéâß×l”àÙØêÝâ¢
¿éâî”Æ ”ºæÝÙØæÝ×ܔ· ”ËãàÖÙæç”Á ”ÁÕâ┾º¢”ÁÙèÕ¡ÕâÕàíçÝ箔ÙÚÚÙ×è”ãڔáãâã¡
èÜÙæÕäí” Õâؔ ×ãáÖÝâÕèÝã┠èÜÙæÕäí” ëÝèܔ ÝâÜÝÖÝèãæç” ãڔ èÜٔ æÙâÝ┠ÕâÛÝãèÙâçÝâ”
çíçèÙá”ãâ”äæãèÙÝâéæÝՔÝâ”æÙâÕà”ØÝçÙÕçÙ¢”µâ┽âèÙæâ”ÁÙؔ¦¤¤¬¯”¥¨¬®§¤Ă¨¬¢
¸ãցٔâÕäçÕ⏔äÙÜàÙؔՔÕâÕàîՔçèéØÝl”ÜãØâãèl×l×ܔßãâèæãàé”È¿”Õ”çâݒã¡
êXâl”äæãèÙÝâéæÝÙ¢
ÆÕÜáÕ┠Á ” ¶æãë┠·¸ ” ·ãæÙçܔ ¾ ” Ùè” Õ࢔ÈÜٔ äæÙêÕàÙâ×ٔ ãڔ æÙØé×Ùؔ Ûàã¡
áÙæéàÕæ” ĀàèæÕèÝã┠æÕèٔ Ý┠ãàØÙæ” ÜíäÙæèÙâçÝêٔ äÕèÝÙâèç” Õâؔ Ýèç” Õççã×ÝÕèÝãâ”
ëÝèܔ×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ØÝçÙÕçÙ®”Õ”æÙäãæè”Úæãá”èÜٔµâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔÕâؔÀÝä¡
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥¦Ă¥«
Åàj×àj’âäáæ×ÛàçäÛגӒèÔbä’ÓàæÛÚëâ×äæ×àìÛè’ç’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’Ā”¿ÕàÕÝèîÝØÝç”Õ”¶ÕßæÝç
”¨¤¢”
”¨¥¢”
”¨¦¢”
”¨§¢”
”¨¨¢”
”¨©¢”
ÝØ¡ÀãëÙæÝâ۔ÈæÙÕèáÙâè”èã”ÄæÙêÙâ蔼ÙÕæ蔵èèÕ×ߔÈæÝÕ࢔µæ×ܔ½âèÙæâ”ÁÙؔ¦¤¤¨¯”
¥ª¨®­ª­Ă­«ª¢
¶ÕßæÝ画À ”ËÙÝæ”ÁÆ ”ÇÙ×ÝהÁ ”Ùè”Õ࢔¸ÝÚÚÙæÙâèÝÕà”ÙÚÚÙ×èç”ãڔ×Õà×Ýéá”ÕâèÕÛã¡
âÝçè”çéÖ×àÕççÙç”ãâ”áÕæßÙæç”ãڔâÙäÜæãäÕèÜí”äæãÛæÙççÝã⢔¿ÝØâÙ픽â蔦¤¤¨¯”
ª©®¥­­¥Ă¦¤¤¦¢
ÇÕæÕĀØÝç”ĵ ”¿ÜãçàՔ ”¶ÕßæÝ画À¢”µâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔèÜÙæÕäí”Ýâ”èÜٔäæÙç¡
Ùâ×ٔãڔäæãèÙÝâéæÝÕ¢”µá”¾”¿ÝØâÙ픸Ý甦¤¤«¯”¨­®¥¦Ă¦ª¢
¶ÕßæÝç” »À ” ·ãäàÙí” ¾¶ ”ÊÝ×ßâÕÝæ” Â ” Ùè” Õ࢔ ·Õà×Ýéᔠ×ÜÕââÙà” Öàã×ßÙæç” êÙæ¡
çéç” ãèÜÙæ” ÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔ èÜÙæÕäÝÙç” ã┠äæãÛæÙççÝã┠ãڔ ½¸¸Á” Õççã×ÝÕ¡
èÙؔâÙäÜæãäÕèÜí¢”¿ÝØâÙ픽â蔥­­ª¯”©¤®¥ª¨¥Ă¥ª©¤¢
¶ÕßæÝ画À ”ÁÕâÛæéᔵ ”·ãäàÙ픾¶ ”Ùè”Õ࢔¹ÚÚÙ×è”ãڔ×Õà×Ýéá”×ÜÕââÙà”ãæ”ÖÙ¡
èÕ¡Öàã×ßÕØٔãâ”èÜٔäæãÛæÙççÝãâ”ãڔØÝÕÖÙèÝהâÙäÜæãäÕèÜí”Ý┵ÚæÝ×Õ┵áÙæÝ¡
×Õâ碔¼íäÙæèÙâçÝã┥­­«¯”¦­®«¨¨Ă«©¤¢
¶ÕßæÝ画À ”ËÙÝæ”ÁÆ ”ÇÜÕâÝÚÕæ”Ç ”Ùè”Õ࢔¹ÚÚÙ×èç”ãڔÖàããؔäæÙççéæٔàÙêÙà”ãâ”
äæãÛæÙççÝãâ”ãڔØÝÕÖÙèÝהâÙäÜæãäÕèÜí®”æÙçéàèç”Úæãá”èÜٔƹµµÀ”çèéØí¢”µæ×ܔ
½âèÙæâ”ÁÙؔ¦¤¤§¯”¥ª§®¥©©©Ă¥©ª©¢
ÇáÝèܔµ· ”Èãèã”Æ ”¶ÕßæÝ画À¢”¸ÝÚÚÙæÙâèÝÕà”ÙÚÚÙ×èç”ãڔ×Õà×Ýéá”×ÜÕââÙà”Öàã×ß¡
Ùæç”ãâ”çÝîٔçÙàÙ×èÝêÝèí”ãڔäæãèÙÝâéæÝՔÝâ”ØÝÕÖÙèÝהÛàãáÙæéàãäÕèÜí¢”¿ÝØâÙ픽âè”
¥­­¬¯”©¨®¬¬­Ă¬­ª¢
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥¦Ă¥«
”¨ª¢” ¶ÝØÕâݔµ¢”·ãâèæãêÙæçí”ÕÖãé蔷ÃÃĹƵȹ”µ¶ÄÁ”èæÝÕà”ØÕèÕ¢”µá”¾”ÂÙäÜ¡
æãà”¦¤¤ª¯”¦ª®ª¦­Ăª§¦¢
”¨«¢” ÍéçéÚ”Ç ”ÈÙ㔿¿ ”ÄãÛéٔ¾ ”Ùè”Õ࢔ÈÙàáÝçÕæèÕ⠔æÕáÝäæÝà ”ãæ”ÖãèܔÝâ”äÕèÝÙâèç”
Õè”ÜÝÛܔæÝçߔÚãæ”êÕç×éàÕæ”ÙêÙâè碔”¹âÛà”¾”ÁÙؔ¦¤¤¬¯”§©¬®¥©¨«Ă¥©©­¢
”¨¬¢” ÁÕâ┾º ”Ç×ÜáÝÙØÙæ”ƹ ”Á×ÅéÙÙâ”Á ”Ùè”Õ࢔ÆÙâÕà”ãéè×ãáÙç”ëÝèܔèÙàáÝ¡
çÕæèÕ⠔æÕáÝäæÝà ”ãæ”ÖãèÜ ”Ýâ”äÙãäàٔÕè”ÜÝÛܔêÕç×éàÕæ”æÝçߔœèÜٔÃÂȵƻ¹È”
çèéØ흮” Ք áéàèÝ×ÙâèæÙ ” æÕâØãáÝçÙØ ” ØãéÖàÙ¡ÖàÝâØ ” ×ãâèæãààÙؔ èæÝÕ࢔ ÀÕâ×Ùè”
¦¤¤¬¯”§«¦®©¨«Ă©©§¢
” ć” ÄãØçèéØÝٔçèéØÝٔÃÂȵƻ¹È ”ßèÙæX”ÜãØâãèl”äæãÛæÙçݔ·¿¸¢
”¨­¢” ÆãççÝâ۔ ¿ ” Ç×ÜÞãÙØè” ¿¾ ” ÇáÝØè” ÉÁ ” Ùè” Õ࢔ ¶ÙâÙĀ×ÝÕà” ÙÚÚÙ×èç” ãڔ ÕØØÝâ۔
çäÝæãâãàÕ×èãâٔ è㔠æÙ×ãááÙâØÙؔ ÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔ èæÙÕèáÙâè” Ý┠ØÝÕÖÙèÝה
âÙäÜæãäÕèÜí®” Ք æÕâØãáÝîÙØ ” ØãéÖàÙ¡áÕçßÙØ ” ×æãçç¡ãêÙæ” çèéØí¢” ¸ÝÕÖÙèÙç”
·Õæٔ¦¤¤©¯”¦¬®¦¥¤ªĂ¦¥¥¦¢
”©¤¢” ·Üæíçãçèãáã锵 ”¶Ù×ßÙ攻¢”ÇäÝæãâãàÕ×èãâٔÝâ”ÕØØÝèÝãâ”è㔵·¹”ÝâÜÝÖÝèÝãâ”
èã”æÙØé×ٔäæãèÙÝâéæÝՔÝâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔ×ÜæãâÝהæÙâÕà”ØÝçÙÕçÙ¢””¹âÛà”¾”ÁÙؔ
¦¤¤¥¯”§¨©®­¦©Ă­¦ª¢
”©¥¢” ¹äçèÙÝâ”Á ”ËÝààÝÕá画¼ ”ËÙÝâÖÙæÛÙæ”Á ”Ùè”Õ࢔ÇÙàÙ×èÝêٔÕàØãçèÙæãâٔÖàã×ß¡
ÕØٔëÝèܔÙäàÙæÙâãâٔæÙØé×Ùç”ÕàÖéáÝâéæÝՔÝâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔèíäٔ¦”ØÝÕÖÙèÙ碔
·àÝ┾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤ª¯”¥®­¨¤Ă­©¥¢
£©
ȍìàÓߒÖÛçä×æÛݒç’ÕÚäáàÛÕÝaÚá’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’è’_ÓåàaߒåæÓÖÛç’Ā”ÇÙÛéæՔՔÆéÝàãäÙ
¿ÓÜj’ԍæ’ÖÛçä×æÛÝӒèÖë’åáç_Våæj’†èáÖàj’ÓàæÛÚëâ×äæ×àìàj’Þa_Ôë’
ÕÚäáàÛÕÝaÚá’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’è’_ÓåàaߒåæÓÖÛç±
¾éàÝÕâ”ÇÙÛéæՔՔÀéÝç”Á¢”ÆéÝàãäÙ
ÃØØdàÙâl”äæã”ÜíäÙæèÙâîÝ ”ÂÙÚæãàãÛÝ×ßX”ßàÝâÝßÕ ”
ÂÙáã×âÝ×ٔ¥¦¢”lÞâÕ ”ÁÕØæÝØ ”HäÕâdàçßã
J_×ޒâ×ÚÞ×Öç
µØæÙçՔäæã”ßãæÙçäãâØÙâ×Ý®”ÀéÝç”Á¢”ÆéÝàãäÙ ”
¼íäÙæèÙâçÝãâ”ÉâÝè ”ÂÙäÜæãàãÛ픸ÙäÕæèáÙâè ”¼ãçäÝèÕà”
¥¦”ØٔÃ×èéÖæÙ ”µê¢”·yæØãÖՔç£â ”¦¬¤¨¥”ÁÕØæÝØ ”
¹çäÕxՔ
¹¡áÕÝஔæéÝàãäÙ´ÕØ¡Üã×Öãì¢×ãá
ÚÕæáÕßãèÙæÕäÝٔé”äÕ×ÝÙâ莔ç”×ÜæãâÝ×ߏá”ãâÙáã×âdâlá”àÙØêÝâ”Õ”âՔêîâÕá”ØÝéæÙèÝߢ
ÇÜãéàؔØÝéæÙèÝ×ç”ÕàëÕíç”ÖٔÝâ×àéØÙؔÕç”ÝâÝèÝÕà”
ÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔáÕâÕÛÙáÙâè”Ýâ”ÙÕæàí¡çèÕÛٔ·¿¸³”
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à唦¤¤­¯”¥¬®§­¦Ă§­ª”
Ŕ¦¤¤­”ËãàèÙæ甿àéëÙ攼ÙÕàèܔð”ÀÝääÝâ×ãèè”ËÝààÝÕáç”
š”ËÝàßÝâç
ÈÙâèã”äÙÜàÙØãꏔaàXâÙߔçٔîÕádéÞٔâՔâéèâãçè”ßãáÖÝâãêÕâc”ÕâèÝÜíäÙæèÙâîâl”
Àáèa’âáìàÓæÝë
·ÜæãâÝ×ßc”ãâÙáã×âdâl”àÙØêÝâ”Þٔêíçã×ٔæÝîÝßãꏔçèÕê”×ÜÕæÕßèÙæÝîãêÕ⏔älèãáâãçèl”
ÜíäÙæèÙâîٔê”ØŽçàÙØßé”ãÖÞÙáãêcÜã”äÙèl’Ùâl ”áÝßæãÕàÖéáÝâéæÝÙ£áÕßæãÕàÖéáÝâéæÝٔ
ՔØÕà„l×ܔèæÕØÝaâl×ܔݔâÙèæÕØÝaâl×ܔæÝîÝßãê×ܔÚÕßèã探”¿”ØãçՒÙâl”×làãêcÜã”ßæÙêâlÜã”
èàÕßé”é”èd×Üèã”äÕ×ÝÙâ莔ÞٔãÖêíßàٔîÕäãèÙÖl”ßãáÖÝâãêÕâc”ÕâèÝÜíäÙæèÙâîâl”àcaÖí”
œêaÙèâd”ØÝéæÙèÝߝ¢
ÅáçÚäà
¹ìäÕâîٔÙìèæÕ×ÙàéàXæâlÜã”ãÖÞÙáé”Þٔ؎àْÝèá ”âÙ¡àݔêŽÖÙהâÙÞ؎àْÝèdބlá”ÚÕßèãæÙá ”
ßèÙ揔é”äÕ×ÝÙâ莔ç”×ÜæãâÝ×ߏá”ãâÙáã×âdâlá”àÙØêÝâ”äÝçälêX”ß”ÜíäÙæèÙâîÝ¢”Ã×ÜæÕâՔ
äÙؔäæãÛæÙçl”æÙâXàâl”ØíçÚéâß×ٔáX”Øêd”ÜàÕêâl”çàã’ßí®”èdçâãé”ßãâèæãàé”ßæÙêâlÜã”
èàÕßé”Õ”çâl’Ùâl”äæãèÙÝâéæÝٔâՔÜãØâãèí”×ã”áã’âX”âÙÞÖàݒ„l”ÚíîÝãàãÛÝ×ߏá”ÜãØâãèXᢔ
¸ÝéæÙèÝßՔäÙØçèÕêéÞl”é’ÝèÙa⏔âXçèæãޔäæã”àcaÖé”ãÖÞÙáãêcÜã”äÙèl’Ùâl”Õ”äæã”ØãçՒÙâl”
èdçâc”ßãâèæãàí”ßæÙêâlÜã”èàÕßé”é”äÕ×ÝÙâ莔ç”×ÜæãâÝ×ߏá”ãâÙáã×âdâlá”àÙØêÝ⢔µaßãàݔ
ݔØÕà„l”ÕâèÝÜíäÙæèÙâîÝêՔâÕÖlîÙÞl”älØÕèâc”älîâÝêc”ˆaÝâßí”âÙîXêÝçàc”âՔîádâd”
ßæÙêâlÜã”èàÕßé ”ØÝéæÙèÝßՔÖéØãé”é”èd×Üèã”äÕ×ÝÙâ莔ݔâÕØXàٔé’ÝèÙaâáݔàcßí¢
½Þj_áèV’åÞáèÓ
ØÝéæÙèÝßÕ ”ÜíäÙæèÙâîÙ ”×ÜæãâÝ×ßc”ãâÙáã×âdâl”àÙØêÝ⠔ßãáÖÝâãêÕâX”ÕâèÝÜíäÙæèÙâîâl”
àcaÖÕ ”ßãâèæãàՔßæÙêâlÜã”èàÕßé
JèáÖ
ÃèàæíîòóèêàŸâçñîíèâênçîŸîíäìîâíoíwŸëäãõèퟧâçñîíèâŸêèã¬
íäøŸ ãèòäàò䫟 ÂÊèŸ éäŸ ùàëîäíàŸ íàŸ òóàíîõäíwŸ ònñîõnŸ êîí¬
âäíóñàâäŸêñäàóèíèíô«ŸâëäàñàíâäŸêñäàóèíèíô«ŸïîïŒwïàãoŸèŸçîã¬
íîóøŸ àëáôìèíôñè䭟 ÒóôãèäŸ ÅñàìèíæçàìŸ ÇäàñóŸ ÒóôãøŸ ïñî¬
êcùàëàŸ õšùíàìíîôŸ ïñäõàëäíâèŸ ìwñínŸ ñäícëíwŸ èíòôċâèäíâäŸ
õäŸ õäîáäâínŸ ïîïôëàâèŸ íàŸ ùcêëàãoŸ çîãíîóŸ ònñîõnŸ êîíâäí¬
óñàâäŸ êñäàóèíèíôŸ §ôŸ ìô™Ÿ ·«¶Ÿ¤Ÿ àŸ ôŸ äíŸ ·«¯Ÿ¤¨Ÿ Ú°Ü­Ÿ Ïñäõà¬
ëäíâäŸìwñínçîŸïîêëäòôŸåôíêâäŸëäãõèíŸõŸïîïôëàâèŸì™äŸášóŸ
ïîãëäŸ çîãíîóŸ íàŸ ùcêëàãoŸ âëäàñàíâäŸ êñäàóèíèíôŸ ïîãëäŸ ïñ™¬
ùêôìôŸ Óçèñ㟠ÍàóèîíàëŸ ÇäàëóçŸ àí㟠ÍôóñèóèîíŸ Ä÷àìèíàóèîíŸ
ÒôñõäøŸ §ÍÇÀÍÄҟ ÈÈȨŸ éäóoŸ õøwŸ Ú±«²Ü­Ÿ ÏîãëäŸ õšïîläóíw¬
çîŸõùîñâäŸÌîãèċâàóèîíŸîåŸÃèäóŸèíŸÑäíàëŸÃèòäàò䟧ÌÃÑèŸ
óàóîŸòóôãèäŸôêcùàë૟äŸ´·Ÿ¤ŸâäëêîõnŸãîòïoënŸïîïôëàâäŸíä¬
ãèàáäóèꙟ õŸ ÔÒÀŸ ìcŸ æëîìäñôëcñíwŸ ċëóñàâèŸ §ÆŨŸ í蝏wŸ í䝟
·¯Ÿìë®ìèí®°«¶²Ÿì±«Ÿ °²Ÿ¤Ÿ í蝏wŸ í䝟 µ¯Ÿìë®ìèí®°«¶²Ÿì±Ÿ
àŸ ¯«±µŸ¤Ÿ í蝏wŸ í䝟 ²¯Ÿìë®ìèí®°«¶²Ÿì±­Ÿ ÏîãëäŸ Âîâêâñîåóî¬
õø¬ÆàôëóîõøŸñîõíèâäŸéòîôŸîãïîõwãàéwâwŸçîãíîóøŸ²¸Ÿ¤«Ÿ°³Ÿ¤Ÿ
àŸ ¯«·°Ÿ¤Ÿ §õäŸ òóäéínìŸ ïîŒàãw¨Ÿ ڲܭŸ ԟ ïàâèäíó™Ÿ îãäòëàíšâçŸ
íàŸíàäŸïñàâîõèóoŸïñîŸënláôŸçøïäñóäíùäŸéòìäŸé蝟ãŒwõäŸïñî¬
êcùàë諟äŸ¶«µŸ¤ŸìcŸòíwäíîôŸåôíêâèŸëäãõèíŸïîãëäŸònñîõnŸêîí¬
£ª
âäíóñàâäŸêñäàóèíèíôŸàŸêàãšŸlóõñóšŸïàâèäíóŸìcŸòíwäíîôŸâëäà¬
ñàíâäŸêñäàóèíèíôŸÚ³Ü­
Õäëꚟ ïîãwëŸ ïàâèäíó™Ÿ òŸ ÂÊß ìcŸ óñàãèlíwŸ êàñãècëíwŸ ñèùè¬
êîõnŸåàêóîñø«ŸéàêîŸéòîôŸãèàáäóäòŸìäëëèóôò«ŸçøïäñóäíùäŸàŸàá¬
íîñìàëèóøŸ âçîëäòóäñîëô«Ÿ àŸ ãàëwŸ íäóñàãèlíwŸ êàñãèîõàòêôëcñíwŸ
ñèùèêîõnŸåàêóîñø«ŸíàïŒwêëàãŸòíwäíîôŸêîíâäíóñàâèŸçäìîæëî¬
áèíô«Ÿìèêñîàëáôìèíôñè諟ùõšäínŸùícìêøŸùcíoóôŸàŸî÷èãàl¬
íwçîŸòóñäòôŸàŸàáíîñìàëèóøŸõŸêîòóíwìŸàŸìèíäñcëîõnìŸìäóà¬
áîëèòìôŸÚ´ĒÜ­ŸÍàõwâŸéäŸãcëäŸíôóínŸùõàîõàóŸíîõnŸáèîìàñêäñøŸ
êàñãèîõàòêôëcñíwçîŸñèùèê૟éàêîŸéòîôŸâçñîíèâꚟùcíoó«Ÿäíãî¬
óäëècëíwŸãøòåôíêâ䫟î÷èãàlíwŸòóñäòŸàŸîòèċêàâäŸânõ­ŸÍäéäíäŸòäŸ
êàãšŸ ùŸ óoâçóîŸ åàêóîñ™Ÿ õøòêøóôéäŸ ôŸ ïàâèäíó™Ÿ òŸ ÂÊß õäëìèŸ
làòóàëäŸíàõwâŸéäŸôŸóoâçóîŸïàâèäíó™ŸõŸïîñîõícíwŸòŸîáäâíîôŸ
ïîïôëàâwŸìíîçäìŸóoòíoéèŸòïîéäíŸòŸêàñãèîõàòêôëcñíwìèŸîíä¬
ìîâíoíwìèŸÚµĒĒÜ­
ÙõšäíwŸä÷óñàâäëôëcñíwçîŸîáéäìôŸéäŸã™ëäèóšì«Ÿíä¬ëèŸõ™¬
áäâŸíäéã™ëäèóoéwìŸåàêóîñäìŸïŒèòïwõàéwâwìŸêŸçøïäñóäíùèŸôŸïà¬
âèäíó™ŸòŸÂÊíŸÕŸã™òëäãêôŸóîçîŸòäŸòócõcŸíàlàòîõcíwŸàíóèçø¬
ïäñóäíùíwŸ åàñìàêîóäñàïèäŸ ôŸ ïàâèäíó™Ÿ òŸ ÂÊß àŸ çøïäñóäíùwŸ
òïîñíšì­Ÿ ÓäíóîŸ ïŒäçëäãîõšŸ lëcíäêŸ òäŸ ùàìoŒôéäŸ íàŸ íôó¬
íîòóŸêîìáèíîõàínŸàíóèçøïäñóäíùíwŸënláøŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊß
àŸíàŸõšùíàìŸãèôñäóèê­
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥¬Ă¦¦
ȍìàÓߒÖÛçä×æÛݒç’ÕÚäáàÛÕÝaÚá’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’è’_ÓåàaߒåæÓÖÛç’Ā”ÇÙÛéæՔՔÆéÝàãäÙ
ÇìàVàj’ÕÚäáàÛÕÝaÚá’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’
ÜÓÝá’èëåáÕגäÛìÛÝáèaÚá’åæÓèç
ÒãñôäínŸ“ãàéäŸùŸíoêîëèêàŸêîìôíèóíwâçŸëîíæèóôãèícëíwâçŸòóô¬
ãèwŸïñîêcùàëø«ŸäŸÂÊßéäŸíäùcõèòëšìŸñèùèêîõšìŸåàêóîñäìŸïñîŸ
òëîôlä횟õšòëäã횟ôêàùàóäëŸòóôãè䫟àŸóîŸõšòêøóŸèíåàñêóôŸìøî¬
êàñãô«ŸåàócëíwŸèòâçäìèâênŸâçîñîáøŸòñãälíw«ŸânõíwŸìîùêîõnŸ
ïŒwçîãøŸàŸ“ìñówŸÚ¶Ü­ŸÃîêîíâäŸáøëàŸùéèóoíàŸíäùcõèòëcŸàŸòóôï¬
îõèócŸòïîéèóîòóŸìäùèŸïîêëäòäìŸÆşàŸñèùèêä쟓ìñów«Ÿêàñãèî¬
õàòêôëcñíwìèŸïŒwçîãàìèŸàŸçîòïèóàëèùàâwŸõäŸõäëênŸêîìôíèóíwŸ
ïîïôëàlíwŸòóôãèèŸÚ·Ü­ŸÕŸíäãcõínŸòóôãèèŸò䟰³Ÿ´·µŸàìäñèâꚬ
ìèŸãîòïoëšìèŸîòîáàìèŸõŸïñ™ùêôìôŸÓçèñãŸÍàóèîíàëŸÇäàëóçŸ
àíãŸÍôóñèóèîíŸÄ÷àìèíàóèîíŸÒôñõäø«ŸõŸío읟áøë蟓làòóíwâèŸòëä¬
ãîõcíèŸïîŸãîáôŸ°²Ÿëäó«ŸáøëŸïŒèŸòîôáoínìŸçîãíîâäíwŸõøïî¬
lwóàínŸÆş§äòóèìàóäãŸÆÅ«ŸäÆŨŸàŸàëáôìèíôñèäŸïîêëäòŸäÆş
îŸ °¯Ÿìë®ìèí®°«¶²Ÿì±Ÿ §ôŸ îòî០òŸ äÆş»Ÿµ¯Ÿìë®ìèí®°«¶²Ÿì±¨Ÿ
òïîéäíŸ òŸ ìwñîôŸ õšòêøóôŸ ïŒwçî㟠§èíâèãäíóŸ ñàóäŸ ñàóè ÈÑѨŸ
õäŸ õšèŸ °«±¸Ÿ Ú¸´¤Ÿ èíóäñõàëŸ òïîëäçëèõîòóèŸ §âîíċãäíâäŸ èíóäñ¬
õà뫟ÂȨ¹Ÿ°«¯µč°«´´ÜŸïñîŸêàñãèîõàòêôëcñíwŸìîñóàëèóôŸàŸùãõîé¬
ícòîáäíwŸ çîãíîóøŸ àëáôìèíôñèäŸ áøëîŸ òïîéäíîŸ òŸ ÈÑџ °«¯µŸ
§¸´¤ŸÂȹŸ°«¯³č°«¯·¨ŸïñîŸêàñãèîõàòêôëcñíwŸìîñóàëèóôŸÚ¸ĒÜ­ŸÏî¬
òënùäŸáøëîŸõäŸ òóôãèèŸÂàñãèîõàòâôëàñŸÇäàëóçŸÒóôãøŸïñîêcùc¬
íäŸñøâç뚟ïîêëäòŸäÆş§ãäċíîõà횟éàêîŸïîêëäòŸõoówŸí䝟
²Ÿìë®ìèí®°«¶²Ÿì±Ÿ ùàŸñîꨟéäŸôŸòóàñwâçŸãîòïoëšâçŸîòîáŸòïî¬
éäíŸ òäŸ ùõšäíšìŸ ñèùèêäìŸ êàñãèîõàòêôëcñíwŸ “ìñóíîòóèŸ Úêî¬
ñèæîõà횟 ïîìoñŸ ñèùèêŸ §çàùàñ㟠ñàóè ÇѨ¹Ÿ°«¶¯ºŸ ¸´¤Ÿ ÂȹŸ
°«³¯č±«¯µÜŸ àŸ “ìñóíîòóèŸ ùäŸ õäâçŸ ïŒwlèíŸ §êîñèæîõà횟 ÇѹŸ
°«¶²ºŸ¸´¤ŸÂȹŸ°«´³č°«¸³¨ŸÚ°¯ĒĒÜ­ŸÔŸïàâèäíó™ŸòŸäòäíâècëíwŸçø¬
ïäñóäíùwŸòäŸõòóôïíwŸåøùèîëîæèâêîôŸåôíêâwŸëäãõèퟧãäċíîõàíîôŸ
éàêîŸäÆş½Ÿ¸¯Ÿìë®ìèí®°«¶²Ÿì±¨ŸáøëàŸôŸóoâ竟ôŸíèâ睟òäŸõøõè¬
íôëîŸÂÊßáoçäìŸícòëäãôéwâwâ矰²Ÿëäó«ŸùéèóoíàŸìwñàŸõšòêø¬
óôŸêàñãèîõàòêôëcñíwâçŸïŒwçî㟱«´ícòîáíoŸõøwŸí䝟ôŸîòîáŸ
òäŸ ùàâçîõàíîôŸ åôíêâwŸ ëäãõèíŸ Ú°°Ü­Ÿ ÉäãäíàlóøŒèâäóŸ ùŸ âäëêäìŸ
±·°Ÿ §°¶«³Ÿ¤¨Ÿ ïàâèäíó™Ÿ ìoëîŸ êàñãèîõàòêôëcñíwŸ ïŒwçîãô¹Ÿ °¶Ÿ
§³¯«µŸ¤¨Ÿïàâèäí󙫟ôŸíèâ睟ãîëîŸêŸñîùõîéèŸÂÊëŸàŸ²±Ÿ§°²«²Ÿ¤¨Ÿ
ïàâèäíó™ŸòäŸùàâçîõàíîôŸåôíêâwŸëäãõèퟧŸ¯«¯¯°¨­ŸÏîŸêîñäê¬
âèŸõŸìôëóèõàñèàlíwŸÂî÷îõoŸàíàëšùäŸáøëøŸíäùcõèòëšìèŸïŒäãïî¬
õoãíwìèŸåàêóîñøŸñîùõîéäŸõùíèêôŸêàñãèîõàòêôëcñíwâçŸïŒwçîãŸ
õo꫟ñîùõîéŸÂÊßáoçäìŸòëäãîõcíwŸàŸìôòênŸïîçëàõwŸÚ°°Ü­
ÊàñãèîõàòêôëcñíwŸàŸñäícëíwŸîíäìîâíoíwŸéòîôŸãäċíîõcíàŸ
éàêîŸóùõ­ŸêîíóèíôôìŸÚ°±Ü«ŸôŸíoçëùäŸèãäíóèċêîõàóŸóŒèŸçëàõ¬
íwŸòóàãèàŸõšõîé䭟ÏñõíwŸòóàãèôìŸéäŸâçàñàêóäñèùîõcíîŸïŒwóîì¬
íîòówŸêàñãèîõàòêôëcñíwâçŸñèùèêîõšâçŸåàêóîñ™ŸïŒèŸíäïŒwóîìíîò¬
óèŸãäóäêîõàóäëínçîŸïîêîùäíwŸâwëîõšâçŸîñæc홟§óàñæäóŸîñæàíŸ
ãàìàæ䫟ÓÎ譟ÕäŸãñôçnìŸòóàãèôŸéòîôŸåàêóîñøŸêàñãèîõàò¬
êôëcñíwçîŸñèùèêàŸïñîõcùäíøŸàòøìïóîìàóèâêšì«ŸàõàêŸé蝟ãä¬
óäêîõàóäëíšìŸÓÎßàŸêîíälíoŸõäŸóŒäówìŸòóàãèôŸïñîæñäãôéäŸ
ÓÎßé蝟ãîŸñîùõîéäŸïŒwùíàꙟõùíèêëšâçŸõŸã™òëäãêôŸòîôõèòä¬
éwâwâçŸêëèíèâêšâçŸîíäìîâíoíw­ŸÃîïîñôläínŸïîòóôïøŸŸÒäõäíóçŸ
ÑäïîñóŸîåŸóçäŸÉîèíóŸÍàóèîíàëŸÂîììèóóä䟧Éͬ¶¨ŸàŸÄôñîïäàíŸ
ÒîâèäóøŸ îåŸ ÇøïäñóäíòèîíŸ ®Ÿ ÄôñîïäàíŸ ÒîâèäóøŸ îåŸ Âàñãèîëî¬
æøŸ§ÄÒǬÄÒ¨ŸôõcãoéwŸíôóíîòóŸèãäíóèċêîõàóŸïàâèäíóøŸõŸlàò¬
íoéwìŸòóàãèôŸóùõ­ŸêàñãèîõàòêôëcñíwçîŸêîíóèíô૟ïŒäãäõwìŸ
õäŸãñôçnìŸòóàãèôŸÚ°²«°³Ü­
ÃîïîñôläínŸïîòóôïøŸÄôñîïäàíŸÒîâèäóøŸîåŸÇøïäñóäíŸòèîíŸ
®ŸÄôñîïäàíŸÒîâèäóøŸîåŸÂàñãèîëîæøŸÚ°³ÜŸãäċíôéwŸä÷èòóäíâèŸõø¬
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥¬Ă¦¦
òîênçîŸïŒwãàõínçîŸñèùèêàŸôŸïàâèäíó™ŸòŸçøïäñóäíùwŸíàŸùcêëà¬
ãoŸ ïŒwóîìíîòóèŸ ãàínçîŸ òóôïíoŸ êñäõíwçîŸ óëàêôŸ §ÓʨŸ òŸ ïŒw¬
óîìíîòówŸòîôõèòäéwâwâçŸêàñãèîõàòêôëcñíwâçŸñèùèêîõšâçŸåàêóî¬
ñ™«ŸÓÎëŸãèàáäóôŸíäáîŸòîôõèòäéwâwâçŸêëèíèâêšâçŸîíäìîâíoíwŸ
íäáîŸáäùŸíèâ筟ÏîãëäŸóoâçóîŸãîïîñôläíwŸéòîôŸìwñínŸùõšäíwŸ
ònñîõnŸêîíâäíóñàâäŸêñäàóèíèíôŸ§ôŸìô™Ÿ°«²č°«´Ÿìæ®ã뺟ôŸäíŸ
°«±č°«³Ÿìæ®ã먟àŸìèêñîàëáôìèíôñèäŸùícìêîôŸÓÎëŸùàówìâîŸ
õøwŸçîãíîóøŸònñîõnŸêîíâäíóñàâäŸêñäàóèíèíôŸíäáîŸïŒwóîì¬
íîòóŸïñîóäèíôñèäŸéòîôŸùícìêîôŸïŒwóîìíîòóèŸòîôõèòäéwâwçîŸêëè¬
íèâênçîŸîíäìîâíoíwŸÚ°³Ü­
µÚäáàÛÕÝa’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’Ó’ì荂×à’
Ýä×èàj’æÞÓÝ
ËäãõèíøŸìàéwŸïŒèŸêîíóñîëäŸÓʟêëwlîõîôŸ“ëîçôŸàŸïîêîùäíwŸ
åôíêâäŸëäãõèíŸîáõøêëäŸõäãäŸêŸñîùõîéèŸàñóäñècëíwŸçøïäñóäíù䭟
ÏñîóîŸì™äŸášóŸõøòîꚟÓʟéàêŸïŒwlèíîô«ŸóàêŸícòëäãêäìŸÂÊß
Ú°´ÜŸàŸì™äŸïŒèòïwõàóŸêŸíäïŒwùíèõnŸñäícëíwŸàŸêàñãèîõàòêôëcñ¬
íwŸïñîæí„ù䭟ÌäùèŸìäâçàíèòìø«ŸêóäñnŸòîôõèòäéwŸòŸçøïäñóäí¬
ùwŸàŸùcñîõ䁟òäŸïîãwëäéwŸíàŸïñîæñäòèŸÂÊëŸïàóŒwŸòøòónìîõnŸ
óëàêîõnŸùàówäíw«ŸéäçîŸïŒw욟ïŒäíîòŸíàŸñäícëíwŸìèêñîõàòêô¬
ëcñíwŸòøòónìŸàŸíàŸæëîìäñôëø«ŸàëäŸóàênŸìwòóíwŸåàêóîñøŸîãõî¬
ùäínŸîãŸïŒwóîìíîòóèŸãàëwâçŸîíäìîâíoíw«ŸéàêîŸéòîôŸãèàáäóäòŸ
ìäëëèóôòŸlèŸïñèìcñíwŸæëîìäñôëîíäåñèóèã૟êóäñnŸòàìøŸîŸòîáoŸ
ìîçîôŸ ùï™òîáîõàóŸ ïñîæñäòèõíwŸ ïîêîùäíwŸ ëäãõèíŸ èŸ ïŒèŸ íä¬
ïŒwóîìíîòóèŸùõšäínçîŸÓÊ­ŸÃõàŸíäéõšùíàìíoéwìèŸåàêóîñø«Ÿ
êóäñnŸ òäŸ ïîãwëäéwŸ íàŸ ïñîæñäòèŸ òäëçcõcíwŸ ëäãõèíŸ àŸ ãîŸ óäñìè¬
ícëíwçîŸòäëçcíwŸëäãõèí«ŸïŒäãòóàõôéwŸùõšä횟ÓʟàŸìíîòóõwŸ
àëáôìèíôŸõŸìîlèŸÚ°µÜ­
ÑäíîïñîóäêóèõíwŸ“lèíäêŸàíóèçøïäñóäíùèõŸùcõèòwŸíàŸéäéèâçŸ
òâçîïíîòóèŸ òíwèóŸ òøòónìîõšŸ Óʟ àŸ óàênŸ íàŸ éäéèâçŸ òïäâèċâ¬
êšâçŸ “lèíâwâçŸ íàŸ çäìîãøíàìèêôŸ ëäãõèíŸ Ú°¶Ü­Ÿ ÓäíóîŸ “lè¬
íäêŸì™äŸïîùèóèõíoŸèŸíäæàóèõíoŸîõëèõíèóŸèíóñàæëîìäñôëcñíwŸ
óëàêŸ ãwêøŸ ôòíàãíoíwŸ ïŒäíîòôŸ íäêîíóñîëîõàínçîŸ òøòónìî¬
õnçîŸ ÓÊ«Ÿ êóäñšŸ éäŸ ôŸ ŒàãøŸ ïàâèäíó™Ÿ òŸ ÂÊß ïŒwóîìäíŸ íà¬
õùãîñøŸënláoŸà®íäáîŸõŸã™òëäãêôŸõëèõôŸîóäõŒäíwŸlèŸôùàõŒä¬
íwŸîãõîãínŸäåäñäíóíwŸàñóäñèîëøŸ§õàòŸäååäñäíò¨ŸÚ°¶Ü­ŸÕŸïŒwïà¬
ão«ŸäŸòäŸòøòóîëèâꚟêñäõíwŸóëà꟧òÓʨŸïîçøáîõàëŸõŸñîùìäùwŸ
°°¯č°±¸ŸììŸÇ櫟áøëîŸïîùîñîõcíîŸòíwäínŸñèùèêîŸïñîæñä¬
òäŸ ñäícëíwŸ èíòôċâèäíâ䭟 ÕøwŸ çîãíîóøŸ òÓʟ áøëøŸ òïîéäíøŸ
òŸ ícçëšìŸ ùõšäíwìŸ ñèùèêàŸ îíäìîâíoíwŸ ëäãõèíŸ áäùŸ îçëä¬
ãôŸ íàŸ ùõîëäínŸ àíóèçøïäñóäíùèõôìŸ Ú°·Ü­Ÿ ÍäùcõèòëäŸ íàŸ ãî¬
òàäínŸ çîãíîóoŸ Óʟ éòîôŸ àíóèçøïäñóäíùíwŸ ñäèìø«Ÿ éäéèâ睟
òîôlcòówŸ éòîôŸ èíçèáèóîñøŸ àíæèîóäíòèí¬êîíõäñóôéwâwçîŸ äíùø¬
ìôŸ §àíæèîóäíòèí¬âîíõäñóèíæŸ äíùøì䫟 ÀÂĨ«Ÿ ïŒèŸ ùïîìàëä¬
íwŸ ïñîæñäòäŸ íäãèàáäóèâênçîŸ îíäìîâíoíwŸ ëäãõèíŸ “lèííoé¬
wŸ í䝟 ënläáínŸ êîìáèíàâäŸ áäùŸ èíçèáèóîñ™Ÿ ÀÂÄ­Ÿ ÏîãîáínŸ
“ãàéäŸáøëøŸùéèóoíøŸõŸòäêôíãcñíwŸàíàëšùäŸõäŸòóôãèèŸÈñáäòàñ¬
óàíŸÃèàáäóèâŸÍäïçñîïàóçøŸÓñèà빟ñèùèêîŸãîòàäíwŸñäícëíwçîŸ
õšòëäãínçîŸôêàùàóäëäŸôŸãèàáäóèâênŸíäåñîïàóèäŸòäŸòŸãîòàä¬
íwìŸí蝏wçîŸòÓʟïñîæñäòèõíoŸàŸêîíóèíôcëíoŸòíèôé䭟Îïóè¬
ìcëíwŸñäíîïñîóäêóèõíwŸ“lèíäêŸáøëŸïñîêcùcíŸôŸçîãíîóŸòÓʟ
ìäùèŸ °±¯Ÿ àŸ °²¯ŸììŸ ÇæŸ áäùŸ ãàëwçîŸ ïŒwíîòôŸ òíwäíwŸ Óʟ
ïî㟰±¯ŸììŸÇæŸÚ°¸Ü­ŸÈŸùãäŸõäãëàŸåàñìàêîëîæèâêcŸáëîêcãàŸ
àíæèîóäíòèíôŸÈȟꟓlèíêô«ŸêóäñšŸïŒäòàçîõàëŸñîùòàçŸêîíóñî¬
ëøŸÓʟãîòàäínŸéèíšìèŸïñîòóŒäãêø­
£«
ȍìàÓߒÖÛçä×æÛݒç’ÕÚäáàÛÕÝaÚá’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’è’_ÓåàaߒåæÓÖÛç’Ā”ÇÙÛéæՔՔÆéÝàãäÙ
՟ïŒwïàãoŸïîãcõcíwŸãèôñäóèêŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßä÷èòóôéäŸío¬
êîëèêŸïàóîåøùèîëîæèâêšâçŸàñæôìäíó™ŸòõoãlwâwâçŸïñîŸàŸïñîóèŸ
éäéèâçŸïîãcõcíwŸõäŸõùóàçôŸêŸënláoŸñäóäíâäŸòîãwêôŸàŸîáéäìî¬
õnçîŸ ïŒäówäíw«Ÿ òøíäñæèâênçîŸ “lèíêôŸ êîìáèíîõàínŸ àíóèçø¬
ïäñóäíùíwŸënláø«ŸíäïŒwùíèõnçîŸìäóàáîëèâênçlèíêôŸãèôñä¬
óèêŸàŸ“lèíêôŸíàŸäíãîóäëècëíwŸãøòåôíêâè­
àõàêŸ íèêîëèŸ íàŸ “êîñŸ òícäíëèõîòó譟 ՟ ïîòëäãíwâçŸ ëäóäâçŸ òäŸ
êîìáèíàâäŸ îáòàçôéwâwŸ èíçèáèóîñŸ ÀÂğ íäáîŸ ÀÑÁŸ àŸ ãèôñäóè¬
êôìŸõäŸċ÷íwŸãcõâäŸñîùòcçëäŸïîôwõàéwŸôŸïàâèäíó™ŸòŸçøïäñ¬
óäíùwŸíäéäíŸéàêîŸënláàŸãñôçnŸëèíè䫟àëäŸèŸéàêîŸënláàŸïñõíwŸëèíèäŸ
Ú±³Ü­ŸÏŒäòõoãlèõnŸã™êàùøŸôêàùôéw«ŸäŸàíóèçøïäñóäíùíwŸënláàŸ
èíçèáôéwâwŸòøòónìŸñäíèíčàíæèîóäíòèíŸì™äŸïîòêøóîõàóŸãîãà¬
óälíîôŸîâçñàíôŸâwëîõšâçŸîñæc홟ڱ´Ü­ŸÔŸïàâèäíó™ŸòŸíäãèàáä¬
óèâêîôŸïñîóäèíôñèw«ŸêóäŒwŸéòîôŸñäùèòóäíóíwŸõ™lèŸáëîêcãoŸòøòón¬
ìôŸñäíèíčàíæèîóäíòèí«ŸéäŸíàõwâŸïŒèãcíwŸãèôñäóèêàŸòïîéäíîŸòäŸ
òíwäíwìŸïñîóäèíôñèäŸÚ±µĒÜ­
ÁÔÜ×ßáèa’â×æj×àj’Ó’ä×æ×àÕגåáÖjÝç
ÀאVÖáçÕj’ß×æÓÔáÞÛÕÝa’†_ÛàÝë’ÖÛçä×æÛÝ
ÏàâèäíóèŸ òŸ ÂÊß ìàéwŸ òíwäíîôŸ Æş àŸ òíwäíîôŸ ċëóñàlíwŸ ùc¬
óoŸ ÍàÂëŸ àŸ óäêôóèí­Ÿ ÏñîŸ ãîòàäíwŸ ñîõíîõcçøŸ ÍàÂëŸ àŸ óäêô¬
óèíŸòäŸåñàêlíwŸñäàáòîñïâäŸÍàÂëŸàŸóäêôóèíŸõŸñäícëíwâçŸóôáô¬
ëäâçŸòíèôéäŸïñîïîñâèîícëíoŸêŸïîêëäòôŸÆÅ­ŸÃîãcõêîôŸòôá¬
òóñcóôŸ êŸ ìwòóôŸ “lèíêôŸ ãèôñäóèêŸ éäŸ ċëóñîõà횟 îáéäìŸ óäêôóèíŸ
àŸ äëäêóñîëø󙭟 ÅñàêlíwŸ ñäàáòîñïâäŸ õŸ âwëîõnìŸ òäæìäíóôŸ íä¬
åñîíôŸïŒäãòóàõôéäŸáàùcëíwŸñøâçëîòóŸóñàíòïîñóô«ŸâéäŸìwòóîŸ
“lèíêôŸãèôñäóèêŸÚ±¯Ü­
ÎãŸîáéäõôŸóçèàùèãîõšâçŸãèôñäóèêŸõŸñîâ䟰¸´¶«ŸêóäñnŸéàêîŸ
ïñõíwŸ ôìîíèëøŸ “lèíínŸ òíwäíwŸ ÓÊ«Ÿ óõîŒwŸ óøóîŸ ënêøŸ éäãäíŸ
ùäŸ ùcêëàãíwâçŸ ícòóñî陟 õŸ ënláoŸ çøïäñóäíùäŸ Ú±°Ü­Ÿ ÏëàâäáäìŸ
êîíóñîëîõàínŸ êëèíèâênŸ òóôãèäŸ íàõw⟠éäãíîùíàlíoŸ ïñîêcùà¬
ëøŸïŒwíîòŸóçèàùèãîõšâçŸãèôñäóèêŸïŒèŸòíwäíwŸêàñãèîõàòêôëcñíwŸ
ìîñáèãèóøŸàŸìîñóàëèóø«Ÿà‘Ÿé蝟õŸìîíîóäñàïè諟íäáîŸõŸêîìáèíà¬
âèŸòŸáäóà¬áëîêcóîñøŸÚ±±ÜŸčŸïîãîá횟ïŒwíîòŸéàêîŸôŸãàëwâçŸòêô¬
ïèíŸàíóèçøïäñóäíùèõ«ŸéàêîŸéòîôŸèíçèáèóîñøŸÀÂğàŸáëîêcóîñøŸ
êàëâèîõšâçŸêàíc뙟ڱ²Ü­ŸÓçèàùèãîõcŸãèôñäóèêàŸòäŸõàêŸòócõàéwŸ
ñäëàóèõíoŸíä“lèííšìèŸôŸïàâèäíó™ŸòäŸòóŒäãíoŸóoêîôŸàŸóoêîôŸ
ÂÊß§ÆşïŒèáëèíoŸïîãŸçîãíîóôŸ²´Ÿìë®ìèí¨­
ԟïàâèäíó™ŸòŸÂÊßòäŸêäŸùìwñíoíwŸîóîꙫŸêŸënláoŸçøïäñ¬
óäíùäŸàŸêŸ“ïñàõoŸìäóàáîëèâênŸàâèã„ùøŸàŸçøïäñêàënìèäŸïîôw¬
õàéwŸêëèlêîõcŸãèôñäóèêୟԟïàâèäíó™ŸòŸÂÊßéäŸîáéäìŸä÷óñàâä¬
ëôëcñíwŸóäêôóèíøŸàŸêñõäŸùõšäíŸîŸ°¯č²¯Ÿ¤«ŸàŸóîŸèŸõŸíäïŒwóîì¬
íîòóèŸ ùéäõíšâçŸ îóîꙭŸ ՟ ïŒwïàão«Ÿ äŸ îóîêŸ ïŒèòïwõcŸ êŸ ïëèâíwŸ
íäáîŸòñãälíwŸãøòåôíêâ諟éäŸùàïîóŒäáwŸòíwèóŸìíîòóõwŸòîëèŸàŸóä¬
êôóèíŸõŸóoëäŸãèäóíwìŸîïàóŒäíwìŸàŸôwõcíwìŸãèôñäóèꭟÒóñàóäæèäŸ
ãäïëäâäŸòîëèŸôŸÂÊßòäŸïîôwõcŸéàêîŸïñèìcñíwŸënläá횟ïî¬
òóôïŸõŸáîéèŸòŸçøïäñóäíùw­ŸÉàêŸîíäìîâíoíwŸëäãõèíŸïñîæñäãôé䫟
ùõøôéäŸòäŸïîãwëŸïàâèäíó™ŸòŸçøïäñóäíùwŸâèóëèõîôŸíàŸïŒwòôíŸòîë譟
ÏñîóîŸéäŸôŸõoóèíøŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßòîôlcòówŸïñèìcñíwŸënláøŸ
çøïäñóäíùäŸîìäùäíwŸòîëèŸàŸïîãcõcíwŸãèôñäóèêŸÚ±¯Ü­
ÌäùèŸìäóàáîëèâênŸ“lèíêø«ŸêóäñnŸìîçîôŸíäæàóèõíoŸîõëèõî¬
õàóŸ ïñîċëŸ êàñãèîõàòêôëcñíwçîŸ ñèùèê૟ ïàóŒwŸ ùìoíøŸ õŸ ëèïèãî¬
õnìŸ ïñîċëô«Ÿ çøïîêàënìè䫟 ïîñôäícŸ æëøênìèäŸ àŸ ícòëäãíoŸ
ñîùõîéŸãèàáäóôŸ±­ŸóøïôŸÚ±°Ü­ŸÀlêîëèŸùìoíøŸõŸïñîċëôŸëèïè㙫Ÿ
âçàñàêóäñèùîõàínŸõùäòóôïäìŸçîãíîóŸâäëêîõnçîŸâçîëäòóäñî¬
ëôŸàŸËÃˬÂçîëäòóäñîëôŸàŸïîêëäòäìŸçîãíîóŸÇÃˬÂçîëäòóä¬
ñîëô«ŸéòîôŸïîãëäŸõäçîŸíäõäëênŸàŸïŒäâçîãín«Ÿ“ãàéäŸùäŸòóôãèäŸ
ÀËËÇÀӟ§ÀíóèçøïäñóäíòèõäŸàíãŸËèïèã¬ëîöäñèíæŸÓñäàóìäíóŸ
óîŸÏñäõäíóŸÇäàñóŸÀóóàâêŸÓñèà먟ڱ¶ÜŸôêàùôéw«ŸäŸõùäòóôïŸçîã¬
íîóŸâäëêîõnçîŸâçîëäòóäñîëôŸéäŸïàóñíšŸàŸãîŸãîáøŸlóøŒŸëäóŸòëä¬
ãîõcíw­Ÿ ÇøïîêàënìèäŸ ì™äŸ íäïŒwùíèõoŸ îõëèõîõàóŸ êàñãèî¬
õàòêôëcñíwŸïñîæí„ùô«ŸíäáôŸïàâèäíó™ŸòŸçøïäñóäíùwŸënläíšâçŸ
ãèôñäóèêøŸì™äŸùõøîõàóŸñèùèêîŸícçënŸòìñóèŸàŸêàñãèîõàòêôëcñ¬
íwâçŸ ïŒwçîãŸ àŸ ôŸ òóàñwâçŸ ïàâèäíó™Ÿ òŸ èùîëîõàíîôŸ òøòóîëèâêîôŸ
çøïäñóäíùwŸì™äŸàíôëîõàóŸïŒwíîòŸónóîŸënláøŸÚ±°Ü­ŸÕŸíäãcõ¬
íîŸïôáëèêîõàínŸìäóààíàëšù䫟ãîŸíwŸáøëîŸùàŒàùäí³²Ÿ°´²Ÿ
ïàâèäí󙫟 êóäŒwŸ õŸ ãîáoŸ ñàíãîìèùàâäŸ íäìoëèŸ ãèàáäóäò«Ÿ áøëîŸ
ïñîêcùcíäŸÀÑÁŸàŸèíçèáèóîñøŸÀÂğéòîôŸàíóèçøïäñóäíùè¬
õ૟ êóäñcŸ éòîôŸ íäéìníoŸ làòóîŸ òïîéîõcíàŸ òäŸ õùíèêäìŸ ãèàáä¬
óôºŸïîŸíèâçŸícòëäãôéwŸáëîêcóîñøŸêàëâèîõšâçŸêàíc뙟àŸïëàâä¬
ááäóà¬áëîêcóîñøŸàŸíàêîíäâŸãèôñäóèêàŸÚ±·Ü­
ÊëèíèâêcŸòóôãèäŸÒÓÀџ§ÒóôãøŸîåŸÓñàíãîëàïñèë®ÕäñàïàìèëŸ
ÒџàíãŸÈíòôëèíŸÑäòèòóàíâ䨟óäòóîõàëàŸçøïîónùô«ŸäŸêîìáèíà¬
âäŸòŸċ÷íwŸãcõêîôŸóñàíãîëàïñèëô®õäñàïàìèëô¬ÒџìcŸôŸïàâèäí¬
ó™ŸòŸçøïäñóäíùwŸàŸòŸïîñôäíîôŸæëøênìèwŸëäïwŸõëèõŸíàŸæëôê„ùî¬
õîôŸóîëäñàíâèŸí䝟êîìáèíàâäŸòŸċ÷íwŸãcõêîôŸëîòàñóàíô®çøãñî¬
âçëîñîóçèàùèãô­ŸÒóôãèäŸïñîêcùàë૟äŸêîìáèíàâäŸċ÷íwŸãcõêøŸ
óñàíãîëàïñèëô®õäñàïàìèëô¬Òџ òíèôéäŸ ñèùèêîŸ íîõnçîŸ õšòêø¬
óôŸ ãèàáäóôŸ îïñîóèŸ ënláoŸ ëîòàñóàíäì®çøãñîâçëîñîóçèàùèãäìŸ
Ú±¸Ü­ŸÃàëwŸä÷ïëîñàóèõíwŸ“ãàéäŸíàùíàlôéw«ŸäŸïîñôäíwŸæëøêä¬
ìèâênŸêîíóñîëøŸïîùîñîõàínŸïŒèŸïîôèówŸóçèàùèãîõšâçŸãèôñä¬
óèêŸ õŸ êîìáèíàâèŸ òŸ ënlèõøŸ ï™òîáwâwìèŸ ïñîóèŸ àíæèîóäíòèíôŸëùäŸ
îãõñcóèóŸ ïŒäõäãäíwìŸ ïàâèäíóàŸ íàŸ ënláô«Ÿ éäéwŸ òîôlcòówŸ íäíwŸ
ãèôñäóèêôìŸÚ²¯ĒĒÜ­
ÂÓæáØëìÛáÞáÙÛÕÝa’ÓäÙçß×àæë’åèbÖ_jÕj’âäá’
ӒâäáæےâáÖVèVàj’ÖÛçä×æÛݒç’ÕÚäáàÛÕÝaÚá’
áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà
Åëà×äÙÛÕÝa’†_ÛàÝë’ÖÛçä×æÛݒӒÛàÚÛÔÛæá䌒
ÓàÙÛáæ×àåÛàŸÝáàè×äæçÜjÕjÚá’×àìëßç’à×Ôá’ÔÞáÝVæá䌒
ÓàÙÛáæ×àåÛàáèaÚá’ä×Õ×âæáäç’àӒìßjäàbàj’Úëâ×äæ×àìג
Ӓâá‚Ýáì×àj’ÕjÞáèÕڒáäÙVàŒ
ÊîìïäíùàóîñíwŸ õùäòóôïŸ òäêñäâäŸ ñäíèíô«Ÿ íàõîùä횟 ãäïëä¬
âwŸ òîãwêôŸ ïîŸ ãèôñäóèâênŸ ënláo«Ÿ áøëŸ ïîŸ ŒàãôŸ ëäóŸ êîìïäíùî¬
õcíŸ òîôáoíîôŸ áëîêcãîôŸ òøòónìôŸ ñäíèíčàíæèîóäíòèí«Ÿ àŸ óîŸ
ïîãcõcíwìŸáômŸèíçèáèóîñ™ŸÀÂÄ«ŸíäáîŸáëîêcóîñ™ŸñäâäïóîñôŸ
ÀÓ°ŸïñîŸàíæèîóäíòèíŸÈȟ§àíæèîóäíòèíŸñäâäïóîñŸáëîâêäñ«ŸÀÑÁŸčŸ
óùõ­Ÿòàñóà홨­ŸÊîìáèíàâäŸáëîêcãøŸòøòónìôŸñäíèíčàíæèîóäí¬
òèíŸàŸãèôñäóèêàŸõŸíwùênŸãcõâäŸõŸïîñîõícíwŸòŸìîíîóäñàïèwŸën¬
lèõøŸ ùŸ óoâçóîŸ éäãíîóëèõšâçŸ òêôïèíŸ ùõøôéäŸ “lèííîòóŸ ënláø«Ÿ
¤¢
J_ÛàÝë’àӒ×àÖáæ×ÞÛVÞàj’ÖëåØçàÝÕÛ
ÄíãîóäëècëíwŸãøòåôíêâäŸìcŸùcòàãíwŸ“ëîçôŸïŒèŸñîùõîéèŸàŸïñî¬
æñäòèŸânõíwâçŸîíäìîâíoíw«ŸéàêîŸéäŸàóäñîòêëäñ„ù૟çøïäñóäíùäŸ
íäáîŸñäòóäí„ù૟àŸãcëäŸîõëèõôéäŸéäéèâçŸêîìïëèêàâ䫟éàêîŸéäŸ
èíåàñêóŸìøîêàñãôŸíäáîŸânõíwŸìîùêîõcŸïŒwçîãୟÄíãîóäëècë¬
íwŸãøòåôíêâäŸòäŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßõøòêøóôéäŸáoíoŸàŸïàóñíoŸ
ïŒäãâçcùwŸãàëwìŸêàñãèîõàòêôëcñíwìŸêîìïëèêàâwìŸÚ²°ĒĒÜ­ŸÕš¬
ùêôìøŸùŸêëèíèâêšâçŸòóôãèwŸôêàùôéw«ŸäŸèíçèáèóîñøŸÀÂğàŸÀÑÁ«Ÿ
êóäñnŸîõëèõôéwŸòøòónìŸñäíèíčàíæèîóäíòèí«ŸùïîìàëôéwŸïñîæñäòèŸ
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥¬Ă¦¦
ȍìàÓߒÖÛçä×æÛݒç’ÕÚäáàÛÕÝaÚá’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’è’_ÓåàaߒåæÓÖÛç’Ā”ÇÙÛéæՔՔÆéÝàãäÙ
ÂÊëŸàŸóîŸïàóñíoŸõŸã™òëäãêôŸòõnçîŸõëèõôŸíàŸùëäïäíwŸåôíêâäŸ
äíãîóäëôŸÚ²°ĒĒÜ­ŸÍàŸåôíêâèŸânõíwçîŸäíãîóäëôŸìîçîôŸãèçøã¬
ñîïøñèãèíøŸï™òîáèóŸïŒwùíèõoéèŸí䝟íîí¬ãèçøãñîïøñèãèíøŸÚ²±ĒÜ­Ÿ
όèášõcŸã™êàù™ŸîŸóî쫟äŸäíãîóäëîõnŸïñîæäíèóîñîõnŸáôêøŸ
§äíãîóçäëèàëŸïñîæäíèóîñŸâäëëò«ŸÄϨŸùŸêîòóíwŸãŒäíoŸïîòèëôéwŸñä¬
æäíäñàâèŸäíãîóäëôŸàŸïŒèòïwõàéwŸêŸíäîõàòêôëàñèùàâèŸíàõîùäínŸ
èòâçnìèw­ŸÈòâçäìèâêcŸâçîñîáàŸòñãälíwŸàŸéäéwŸñèùèêîõnŸåàêóîñø«Ÿ
éàêîŸéòîôŸãèàáäóäò«Ÿçøïäñâçîëäòóäñîënìè䫟çøïäñóäíùäŸàŸêîô¬
Œäíw«ŸéòîôŸòïîéäíøŸòäŸòíwäíšìŸìíîòóõwìŸâèñêôëôéwâwâçŸÄÏŸ
àŸòŸéäéèâçŸïîñôäíîôŸåôíêlíwŸêàïàâèóîô­ŸÍàõwâŸïñõîóíwŸ“ãàéäŸ
ôêàùôéw«ŸäŸòíwäínŸêîíâäíóñàâäŸÄÏŸéòîôŸòïîéäíøŸòŸäíãîóä¬
ëècëíwŸãøòåôíêâwŸàŸòäŸùõšäíšìŸñèùèêäìŸêàñãèîõàòêôëcñíwâçŸ
ïŒwçîãŸÚ²²ĒÜ­ŸÍoêîëèêŸä÷ïäñèìäíócëíwâçŸàŸêëèíèâêšâçŸòóôãèwŸ
íàùíàlèëäŸòóàóèíø«ŸèíçèáèóîñøŸÀÂÄ«ŸÀÑÁ«ŸàæîíèòónŸñäâäï¬
óîñ™ŸàêóèõîõàíšâçŸïñîëèåäñcóîñøŸïäñî÷èòî왟Ÿ§ïäñî÷èòîìäŸ
ïñîëèåäñàóîñ¬àâóèõàóäãŸñäâäïóîñŸ«ŸÏÏÀѬ¨ŸàŸäñøóñîïîäóèíŸùõø¬
ôéwŸïîläóŸÄÏŸàŸéäéèâçŸåôíêlíwŸàêóèõèóôŸÚ²²Ē«²³ĒĒÜ­ŸÊîìáèíà¬
âäŸîëìäòàñóàíôŸòŸñ™ùíšìèŸáëîêcóîñøŸêàëâèîõšâçŸêàíc뙟íàõwâŸ
òïîëälíoŸòŸèíçèáèâwŸî÷èãàlíwçîŸòóñäòôŸàŸìàñêäñ™ŸùcíoóôŸèíçè¬
áôéäŸåîñìàâèŸíäîèíóèìø­ŸÍàŸãñôçnŸòóñàíoŸíäéòîôŸêŸãèòïîùèâèŸ
ã™êàùøŸîŸóî쫟äŸáøŸêîìáèíàâäŸíwùêšâçŸãcõäêŸîëìäòàñóà¬
íôŸàŸçøãñîâçëîñîóçèàùèãôŸíoéàêŸõšùíàìíoŸîõëèõîõàëøŸânõ¬
íwŸùìoíøŸÚ²´ĒÜ­ŸÃ™êàùøŸîŸ“lèíâwâçŸãèôñäóèêŸíàŸäíãîóäëècëíwŸ
ãøòåôíêâèŸéòîôŸíàîïàêŸíäôóñcëíwŸàŸíäïñîêàùôéwŸòíwäíwŸî÷è¬
ãàlíwçîŸòóñäòô«ŸùëäïäíwŸåôíêâäŸäíãîóäëôŸàíèŸïñäõäíâèŸä÷ïñä¬
òäŸïñîàóäñîæäííwâçŸìîëäêôëŸÚ²µĒÜ­
ïŒwçîãc쟧¸«µŸ¤¨ŸàŸõäŸòêôïèíoŸòŸáäíàùäïñèëäìŸàŸçøãñîâçëî¬
ñîóçèàùèãäìŸêŸµ¶¸ŸïŒwçîãc쟧°°«·Ÿ¤¨«ŸâîáícwŸàáòîëôóíwŸ
òíwäíwŸñèùèêàŸïŒèŸënláoŸêîìáèíàâwŸáäíàùäïñèëôŸàŸàìëîãèïè¬
íôŸõäŸõšèŸ±«±Ÿ¤ŸàŸñäëàóèõíwŸòíwäíwŸñèùèêàŸ°¸«µŸ¤Ÿ§ÇѹŸ¯«·¯ºŸ
¸´¤ŸÂȹŸ¯«¶±č¯«¸¯ºŸïŸ»Ÿ¯«¯¯°¨ŸÚ²·ĒĒÜ­
ÏäòóèŸìoòwâwâçŸòëäãîõcíwŸáøëîŸõŸïîãòêôïèíoŸãèàáäóèâêšâçŸ
ïàâèäí󙟧µ¯«³Ÿ¤¨Ÿ§·«¶Ÿ¤ŸòŸìàêñîàëáôìèíôñèwŸàŸ±¸Ÿ¤ŸòŸìèê¬
ñîàëáôìèíôñèw¨ŸãîòàäíîŸâwëîõnŸêîíóñîëøŸÓʟ§»Ÿ°²¯®·¯ŸììŸ
Ç樟ôŸ³±«·Ÿ¤Ÿïàâèäíó™ŸòŸãèàáäóäìŸÚ²¸ĒÜ­ŸÂÊßõ䟱­ŸàŸ²­Ÿòóà¬
ãèôŸ áøëîŸ ïŒwóîìíîŸ ôŸ ¶²Ÿ¤Ÿ ïàâèäí󙫟 ïŒèlä읟 ±Ÿ¯¶¶Ÿ §°·Ÿ¤¨Ÿ
ïàâèäíó™Ÿ ìoëîŸ äÆş í蝏wŸ í䝟 µ¯Ÿìë®ìèí®°«¶²Ÿì±­Ÿ ٟ óoâç¬
óîŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßìoë·Ÿ¤Ÿãèàáäóäò«Ÿ°°Ÿ¤ŸïŒäãòóàõîõà¬
ëèŸÀåñîàìäñèlàínŸàŸ·¯Ÿ¤ŸáøëîŸõäŸõoêôŸµ´ŸëäóŸàŸõwâ䭟Ïñèìcñ¬
íwçîŸ òëîôläínçîŸ õšòëäãínçîŸ ïàñàìäóñôŸ êàñãèîõàòêôëcñíwŸ
ìîñáèãèóøŸàŸìîñóàëèóøŸáøëîŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßãîòàäíîŸlàò¬
óoéèŸí䝟ôŸïàâèäíó™ŸáäùŸÂÊߧÇѹŸ°«´ºŸ¸´¤ŸÂȹŸ°«²±č°«¶°ºŸ
Ÿ¯«¯¯¯°¨­Ÿ ՟ êàñãèîõàòêôëcñíwŸ ìîñóàëèóoŸ òäŸ òêôïèíøŸ íäëè¬
èëø«Ÿ àõàêŸ ìîñáèãèóàŸ áøëàŸ ôŸ ïàâèäíó™Ÿ òŸ ÂÊß í蝏wŸ õäŸ òêô¬
ïèíoŸ òŸ áäíàùäïñèëäìŸ àŸ àìëîãèïèíäìŸ §ÇѹŸ ¯«¶´ºŸ ¸´¤Ÿ ÂȹŸ
¯«µµč¯«·µºŸïŸ»Ÿ¯«¯¯¯°¨ŸÚ³¯Ü­ŸÓøóãàéäŸçîõîŒwŸõäŸïñîòïoâçŸ
õçîãíîòóèŸ êîìáèíàâäŸ àíóèçøïäñóäíùèõŸ òŸ õøíäâçcíwìŸ ãèô¬
ñäóè꫟â왝äŸášóŸôèóälínŸïŒèŸãîòàçîõcíwŸóoòínŸêîíóñîëøŸ
ÓʟôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊíŸÍèâìníoŸéäŸíôóínŸùîçëäãíè󫟝äŸîï¬
óèìcëíwŸêîíóñîëøŸÓʟôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßíäëùäŸãîâwëèóŸìàëšìŸ
ìíîòóõwìŸïîãàíšâçŸënꙟàŸíäãîòóàóälíîôŸãèôñäóèâêîôŸënl¬
áîôŸêäŸùõëcãíôówŸîáéäìîõnçîŸïŒäówäíwŸÚ³°Ü­
Âáæ×ÔӒÝáßÔÛàáèÓàa’ÓàæÛÚëâ×äæ×àìàj’Þa_Ôë’
âÓÕÛ×à挒å’ÕÚäáàÛÕݍߒáà×ßáÕàbàjߒÞ×ÖèÛà
ÌVèbä
ÎâçñàíàŸ ïŒä㟠ïñîæñäòwŸ ñäícëíwŸ ãøòåôíêâäŸ ìcŸ ãõàŸ çëàõíwŸ
ïîàãàõêø¹Ÿ óoòíîôŸ êîíóñîëôŸ Óʟ §»Ÿ°²¯®·¯ŸììŸ Ç櫟 àŸ ïî¬
êôãŸéäŸõšäŸïñîóäèíôñè䟽Ÿ°Ÿæ®±³Ÿç«ŸïàêŸéäóoŸí蝏wŸÓʨŸàŸòíw¬
äíwŸïñîóäèíôñèäŸíàŸçîãíîóøŸâîŸìîícŸíäéáë蝏wŸåøùèîëîæèâ¬
êšìŸçîãíîóc쭟ÏñîŸãîòàäíwŸâwëîõnŸçîãíîóøŸÓʟéäŸîáõøê¬
ëäŸùàïîóŒäáwŸêîìáèíîõàínŸënláøŸíoêîëèêàŸàíóèçøïäñóäíùèõøŸ
§õläóíoŸêëèlêîõšâçŸãèôñäóèꨟڰ³«²¶ĒÜ­ŸÔŸóoâçóîŸïàâèäíó™Ÿíà¬
õñçôéwŸãîïîñôläínŸïîòóôïøŸïîãcõcíwŸèíçèáèóîñ™ŸÀÂğíäáîŸ
ÀÑÁŸêäŸòíwäíwŸÓʟàŸïñîóäèíôñèäŸÚ°³Ü«ŸàëäŸêŸãèòïîùèâèŸéäŸío¬
êîëèêŸêîìáèíàâwŸàíóèçøïäñóäíùèõ­ŸÊëèíèâêcŸòóôãèäŸÀÂÂÎ̬
ÏËÈÒǟ §ÀõîèãèíæŸ ÂàñãèîõàòâôëàñŸ ÄõäíóòŸ óçñîôæçŸ Âîìáè¬
íàóèîíŸÓçäñàïøŸèíŸÏàóèäíóòŸËèõèíæŸöèóçŸÒøòóîëèâŸÇøïäñóäí¬
òèîí¨«Ÿ éäéwŸ õšòëäãêøŸ áøëøŸ íäãcõíîŸ ùõäŒäéíoíø«Ÿ çîãíîóèëàŸ
çøïîónùô«ŸäŸënláàŸèíçèáèóîñäìŸÀÂğáäíàùäïñèëäìŸõŸêîì¬
áèíàâèŸòŸàìëîãèïèíäìŸõäãäŸêŸëäïwìŸêàñãèîõàòêôëcñíwìŸõš¬
òëäãíšìŸ ôêàùàóäë™ìŸ í䝟 ënláàŸ òóäéíšìŸ èíçèáèóîñäìŸ ÀÂğ
õŸ êîìáèíàâèŸ òŸ óçèàùèãîõšìŸ ãèôñäóèêäìŸ Ú²·ĒĒÜ­Ÿ ÃîŸ ónóîŸ òóô¬
ãèäŸáøëîŸùàŒàùäí°Ÿ´¯µŸïàâèäíó™ŸòŸçøïäñóäíùw«ŸêóäŒwŸìoëèŸ
õøòîênŸñèùèêîŸêàñãèîõàòêôëcñíwâçŸïŒwçî㭟ÒóôãèäŸáøëàŸïŒäã¬
làòíoŸ ôêîíläíàŸ ïîŸ ïñ™ìoñínŸ ãîáoŸ òëäãîõcíwŸ ²µŸ ìoòw♟
ïîón«Ÿ âîŸ áøëàŸ ïŒäêñîläíàŸ çñàíèâäŸ ïŒäãäìŸ ãäċíîõàícŸ ïñîŸ
ïŒäãlàòínŸ ùàòóàõäíwŸ òóôãè䭟 Ïñ™ìoñícŸ çîãíîóàŸ Óʟ ïîŸ êî¬
ñäêâèŸãcõêøŸáøëàŸõäŸòêôïèíoŸòŸáäíàùäïñèëäìŸàŸàìëîãèïèíäìŸ
°²°«µ®¶²«²ŸììŸ ÇæŸ àŸ õäŸ òêôïèíoŸ òŸ áäíàùäïñèëäìŸ àŸ çøãñî¬
âçëîñîóçèàùèãä쟰²±«´®¶³«³ŸììŸÇ歟ÕäŸòêôïèíoŸòŸáäíàùä¬
ïñèëäìŸàŸàìëîãèïèíäìŸãîëîŸêŸ´´±ŸïñèìcñíwìŸòëäãîõàíšìŸ
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥¬Ă¦¦
ÂçñîíèâênŸîíäìîâíoíwŸëäãõèíŸéäŸõøòîâäŸñèùèêîõšŸòóàõŸâçà¬
ñàêóäñèùîõà횟 ïŒwóîìíîòówŸ çøïäñóäíùäŸ õŸ ã™òëäãêôŸ îáéäìî¬
õnçîŸïŒäówäíw«Ÿìèêñîàëáôìèíôñèä®ìàêñîàëáôìèíôñèäŸàŸãàë¬
wâçŸîáõøêëšâçŸèŸíäîáõøêëšâçŸñèùèêîõšâçŸåàêóîñ™­ŸÍäùáøó횬
ìèŸïîãìwíêàìèŸãîòàäíwŸ“òïoâçôŸéòîôŸóoòícŸêîíóñîëàŸÓÊ«Ÿ
ícëäèócŸèíçèáèâäŸòøòónìôŸñäíèíčàíæèîóäíòèíŸàŸèíóäæñcëíwŸïŒw¬
òóôïŸ êŸ âäëêîõnìôŸ êàñãèîõàòêôëcñíwìôŸ ñèùèêô­Ÿ ԝèóälíšìŸ
ícòóñîéäìŸõŸënláoŸîáéäìîõnçîŸïŒäówäíwŸàŸêŸãîòàäíwŸóoòínŸ
êîíóñîëøŸÓʟôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßéòîôŸãèôñäóèêୟόäòóîäŸïŒw¬
ãàóínŸïŒwùíèõnŸ“lèíêøŸíäùcõèòënŸíàŸòíwäíwŸÓʟíàáwùäéwŸèŸéèícŸ
àíóèçøïäñóäíùèõ૟ôèóälíšìèŸënlèõøŸáôãîôŸôŸóoâçóîŸïàâèäí¬
ó™ŸèŸíàãcëäŸãèôñäóèêà­
ÁÖÝÓìë’Ó’Öáâáäç_×àV’ÞÛæ×äÓæçäÓ
ÎêàX„èd”êîâÕáâc”äæX×ٔîêفÙÞâdâc”ÖdÜÙá”æãßé”äläæÕêí”èãÜãèã”äÙÜàÙØãêc¡
Üã”aàXâßé”Þçãé”ãîâÕaÙâí”èÕßèã®
” ć” ±”êîâÕáâc ” ć”ć” ±”áÝáãXØâd”êîâÕáâc¢
” ¥¢” ·éààÙèã┶º ”ÀÕæçãâ”Á» ”ËÝàçãâ”Ä˺ ”Ùè”Õ࢔·ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ØÝçÙÕçٔÕâؔ
áãæèÕàÝèí”Ýâ”Õ”×ãááéâÝèí¡ÖÕçÙؔ×ãÜãæè”ëÝèܔáÝàؔæÙâÕà”ÝâçéÚĀ×ÝÙâ×í¢”¿ÝØ¡
âÙ픽â蔥­­­¯”©ª®¦¦¥¨Ă¦¦¥­¢
” ¦¢” ·ãæÙçܔ ¾ ” µçèãæ” ¶· ” »æÙÙâÙ”È ” Ùè” Õ࢔ ÄæÙêÕàÙâ×ٔ ãڔ ×ÜæãâÝה ßÝØâÙí” ØÝç¡
ÙÕçٔÕâؔØÙ×æÙÕçÙؔßÝØâÙí”Úéâ×èÝãâ”Ýâ”èÜٔÕØéàè”ÉǔäãäéàÕèÝã⮔ÈÜÝæؔÂÕ¡
èÝãâÕà” ¼ÙÕàèܔ Õâؔ ÂéèæÝèÝã┠¹ìÕáÝâÕèÝã┠ÇéæêÙí¢” µá” ¾” ¿ÝØâÙí” ¸Ýç” ¦¤¤§¯”
¨¥®¥Ă¥¦¢
” §¢” ·àÕçٔ·Á ”»Õæ۔µÌ ”¿ÝÖÙæؔ¶µ¢”ÄæÙêÕàÙâ×ٔãڔàãë”ÛàãáÙæéàÕæ”ĀàèæÕèÝãâ”æÕèٔ
Ýâ”âãâØÝÕÖÙèÝהµáÙæÝ×Õâ箔ÈÜÝæؔÂÕèÝãâÕà”¼ÙÕàèܔÕâؔÂéèæÝèÝã┹ìÕáÝâÕèÝãâ”
ÇéæêÙ픜¼µÂ¹Ç”½½½¢”¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤¦¯”¥§®¥§§¬Ă¥§¨­¢
” ¨¢” ÇÙÛéæՔ¾ ”·Õáä㔷 ”ÆéÝàãäٔÀÁ¢”¼ãë”æÙàÙêÕâè”ÕâؔÚæÙåéÙâè”Ýç”èÜٔäæÙç¡
Ùâ×ٔãڔáÝàؔæÙâÕà”ÝâçéÚĀ×ÝÙâ×í”Ýâ”ÙççÙâèÝÕà”ÜíäÙæèÙâçÝãⳔ¾”·àÝ┼íäÙæ¡
èÙâ甜»æÙÙâëÝ×ܝ”¦¤¤¦¯”¨®§§¦Ă§§ª¢
¤£
ȍìàÓߒÖÛçä×æÛݒç’ÕÚäáàÛÕÝaÚá’áà×ßáÕàbàj’Þ×ÖèÛà’è’_ÓåàaߒåæÓÖÛç’Ā”ÇÙÛéæՔՔÆéÝàãäÙ
” ©¢” ¿ÙâØæÝ×ߔ¾ ”·Üãâ×Üãà”Á¶¢”ÂãâèæÕØÝèÝãâÕà”æÝçߔÚÕ×èãæç”Úãæ”×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ØÝç¡
ÙÕçٔÝâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔ×ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçÙ¢”ÂÕ蔷àÝâ”ÄæÕ×è”ÂÙäÜæãà”¦¤¤¬¯”
¨®ª«¦Ăª¬¥¢
” ć” ÇèéØÝٔäãäÝçéÞٔâdßèÙæc”çèæÕèÙÛÝٔàcaÖí”ãÖêíßà×ܔݔâÙãÖêíßà×ܔßÕæØÝãêÕç¡
ßéàXæâl×ܔæÝîÝßãê×ܔÚÕßèã掔é”äÕ×ÝÙâ莔男¿¸¢
” ª¢” ÇèÙâêÝâßÙà” Ä ” ·ÕææÙæ㔠¾¾ ” µìÙàççã┠¾ ” Ùè” Õ࢔ ¹áÙæÛÝâ۔ ÖÝãáÕæßÙæç” Úãæ”
ÙêÕàé”ÕèÝâ۔×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”æÝçߔÝâ”èÜٔ×ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçٔäÕèÝÙâ讔Üãë”
Ø㔠âÙë” äÝÙ×Ùç” Āè” Ýâè㔠èÜٔ éæÙáÝה äéîîàÙ¢” ·àÝ┠¾” µá” Çãה ÂÙäÜæãà” ¦¤¤¬¯”
§®©¤©Ă©¦¥¢
” ć”ć” āÙÜàÙؔçٔîÕádéÞٔâՔÕØé”âãê×ܔØlàŽ ”ßèÙæc”Þçãé”çãéaXçèl”çàã’Ýèc”çßàX¡
ØÕaßí”éæÙáÝ×ßcÜã”×cêâlÜã”ãâÙáã×âdâl¢
” «¢” ËÙÝâÙ攸¹ ”ÈÝÛÜÝãéÕæ蔼 ”µáÝâ”Á» ”Ùè”Õ࢔·ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçٔÕç”Õ”æÝçߔ
ÚÕ×èãæ”Úãæ”×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ØÝçÙÕçٔÕâؔÕàà”×ÕéçٔáãæèÕàÝèí®”Õ”äããàÙؔÕâÕàí¡
çÝç”ãڔ×ãááéâÝèí¡ÖÕçÙؔçèéØÝÙ碔¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤¨¯”¥©®¥§¤«Ă¥§¥©¢
” ¬¢” »ã”µÇ ”·ÜÙæèã딻Á ”ºÕ┸ ”Ùè”Õ࢔·ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçٔÕâؔèÜٔæÝçßç”
ãڔØÙÕèÜ ”×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ÙêÙâèç”ÕâؔÜãçäÝèÕàÝîÕèÝã⢔”¹âÛà”¾”ÁÙؔ¦¤¤¨¯”
§©¥®¥¦­ªĂ¥§¤©¢
” ­¢” µçèã收· ”¼ÕààÕâ”ǽ ”ÁÝààÙ改Ɣ§æØ ”Ùè”Õ࢔»àãáÙæéàÕæ”ĀàèæÕèÝãâ”æÕèÙ ”ÕàÖé¡
áÝâéæÝՔÕâؔæÝçߔãڔ×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ÕâؔÕàà¡×ÕéçٔáãæèÕàÝèí”Ýâ”èÜٔÉǔäã¡
äéàÕèÝã⢔µá”¾”¹äÝØÙáÝãà”¦¤¤¬¯”¥ª«®¥¦¦ªĂ¥¦§¨¢
” ć” ÄæX×ٔäãçßíèéÞٔâãêc”ˆØÕÞٔäãèêæîéÞl×l ”’Ù”álæâd”çâl’ÙâX”Ù»º”Õ”ÕàÖéáÝâ¡
éæÝٔâÙîXêÝçàٔäÙØäãêlØÕÞl”ßÕæØÝãêÕçßéàXæâl”ˆáæèâãçè”Õ”ˆáæèâãçè”îٔê„Ù×ܔ
älaÝâ”êٔê„ÙãÖÙ×âc”äãäéàÕ×Ý¢
”¥¤¢” ÆÝÚßÝ┸¹ ”ÇÜàÝäÕߔÁ» ”¿Õèî”Æ ”Ùè”Õ࢔ÆÕäÝؔßÝØâÙí”Úéâ×èÝãâ”ØÙ×àÝâٔÕâؔ
áãæèÕàÝèí”Ýâ”ãàØÙæ”ÕØéàè碔µæ×ܔ½âèÙæâ”ÁÙؔ¦¤¤¬¯”¥ª¬®¦¦¥¦Ă¦¦¥¬¢
” ć”ć” ÇèéØÝٔéßÕîéÞٔêîèÕܔáÙîݔäãßàÙçÙá”Ù»º”Õ”îꏄÙâá”æÝîÝßÙá”ßÕæØÝãêÕç¡
ßéàXæâlÜã”Õ”×ÙàßãêcÜã”æÝîÝßՔˆáæèl”é”çèÕæ„l×ܔãçãÖ¢
”¥¥¢” ÇÙÛéæՔ¾ ”·Õáä㔷 ”»Ýà”Ä ”Ùè”Õ࢔¸ÙêÙàãäáÙâè”ãڔ×ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçٔ
Õâؔ×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”äæãÛâãçÝç”Ýâ”ÙççÙâèÝÕà”ÜíäÙæèÙâçÝêٔäÕèÝÙâè碔¾”µá”Çãה
ÂÙäÜæãà”¦¤¤¨¯”¥©®¥ª¥ªĂ¥ª¦¦¢
”¥¦¢” ¸îÕé”ʾ ”µâèáÕ┹Á ”¶àÕ×ߔ¼Æ ”Ùè”Õ࢔ÈÜٔ×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ØÝçÙÕçٔ×ãâ¡
èÝâééᔠêÕàÝØÕèÙØ®” ×àÝâÝ×Õà” ÙêÝØÙâ×ٔ ãڔ ÝáäæãêÙؔ äÕèÝÙâè” ãéè×ãáÙ碔 ÄÕæè” ½®”
äÕèÜãäÜíçÝãàãÛí”Õâؔ×àÝâÝ×Õà”èæÝÕà”ÙêÝØÙâ×ٔœæÝçߔÚÕ×èãæç”èÜæãéÛܔçèÕÖàٔ×ãæ¡
ãâÕæí”ÕæèÙæí”ØÝçÙÕçٝ¢”·Ýæ×éàÕèÝã┦¤¤ª¯”¥¥¨®¦¬©¤Ă¦¬«¤¢
”¥§¢” ·ÜãÖÕâÝÕ┵ ”¶ÕßæÝ画À ”¶àÕ×ߔ¼Æ ”Ùè”Õ࢔ÈÜٔÇÙêÙâèܔÆÙäãæè”ãڔèÜٔ¾ãÝâè”
ÂÕèÝãâÕà”·ãááÝèèÙٔãâ”ÄæÙêÙâèÝã⠔¸ÙèÙ×èÝã⠔¹êÕàéÕèÝã⠔ÕâؔÈæÙÕèáÙâè”ãڔ
¼ÝÛܔ¶àããؔÄæÙççéæÙ¢”ÈÜٔ¾Â·”«”ÆÙäãæ袔¾µÁµ”¦¤¤§¯”¦¬­®¦©ª¤Ă¦©«¦¢
”¥¨¢” ÁÕâ×ÝՔ» ”¸Ù”¶Õ×ßÙ攻 ”¸ãáÝâÝ×îÕߔµ ”Ùè”Õ࢔¦¤¤«”ÛéÝØÙàÝâÙç”Úãæ”èÜٔáÕâ¡
ÕÛÙáÙâè”ãڔÕæèÙæÝÕà”ÜíäÙæèÙâçÝã⮔ÈÜٔÈÕçߔºãæ×ٔÚãæ”èÜٔÁÕâÕÛÙáÙâè”ãڔ
µæèÙæÝÕà” ¼íäÙæèÙâçÝã┠ãڔ èÜٔ ¹éæãäÙÕ┠Çã×ÝÙèí” ãڔ ¼íäÙæèÙâçÝã┠œ¹Ç¼”
Õâؔ ãڔ èÜٔ ¹éæãäÙÕ┠Çã×ÝÙèí” ãڔ ·ÕæØÝãàãÛí” œ¹Ç·¢” ¾” ¼íäÙæèÙâç” ¦¤¤«¯”
¦©®¥¥¤©Ă¥¥¬«¢
”¥©¢” ÆéÝàãäٔÀÁ ”ÀÕÜÙæÕ”Ê ”ÆãØÝ×Ý㔾À ”ÆãáÙæ㔾·¢”µæٔæÙâÕà”ÜÙáãØíâÕáÝ×ç”
ՔßÙí”ÚÕ×èãæ”Ýâ”èÜٔØÙêÙàãäáÙâè”ÕâؔáÕÝâèÙâÕâ×ٔãڔÕæèÙæÝÕà”ÜíäÙæèÙâçÝãâ”
Ýâ”ÜéáÕâ糔¼íäÙæèÙâçÝã┥­­¨¯”¦§®§Ă­¢
”¥ª¢” ¶ÕßæÝç” »À¢” ÄæãèÙ×èÝâ۔ æÙâÕà” Úéâ×èÝã┠Ý┠èÜٔ ÜíäÙæèÙâçÝêٔ äÕèÝÙâ讔 ×àÝâÝ×Õà”
ÛéÝØÙàÝâÙ碔µá”¾”¼íäÙæèÙâ甦¤¤©¯”¥¬”œ¨”Ä蔦®¥¥¦ÇĂ¥¥­Ç¢
”¥«¢” ÈÕÕà”ÁË¢”ÇàãëÝâ۔èÜٔäæãÛæÙççÝãâ”ãڔÕØéàè”×ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçÙ¢”ÈÜÙæÕ¡
äÙéèÝהÕØêÕâ×Ù碔¸æéÛ甦¤¤¨¯”ª¨®¦¦«§Ă¦¦¬­¢
”¥¬¢” ¾ÕÚÕæ”ȼ ”ÇèÕæߔķ ”Ç×ÜáÝؔ·¼ ”Ùè”Õࢠ”µ½ÄƸ”ÇèéØ픻æãé䢔ÄæãÛæÙççÝãâ”
ãڔ×ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçÙ®”èÜٔæãàٔãڔÖàããؔäæÙççéæٔ×ãâèæãà ”äæãèÙÝâéæÝÕ ”
ÕâؔÕâÛÝãèÙâçÝâ¡×ãâêÙæèÝâ۔ÙâîíáٔÝâÜÝÖÝèÝã⮔ՔäÕèÝÙâè¡àÙêÙà”áÙèÕ¡ÕâÕàí¡
çÝ碔µâ┽âèÙæâ”ÁÙؔ¦¤¤§¯”¥§­®¦¨¨Ă¦©¦¢
”¥­¢” ÄãÜà”Áµ ”¶àéáÙâèÜÕà”Ç ” ·ãæØãââÝÙæ” ¸¾ ” Ùè” Õ࢔ ½âØÙäÙâØÙâè” Õâؔ ÕØØÝèÝêٔ
ÝáäÕ×è”ãڔÖàããؔäæÙççéæٔ×ãâèæãà”ÕâؔÕâÛÝãèÙâçÝ┽½”æÙ×Ùäèãæ”Öàã×ßÕØٔãâ”
æÙâÕà”ãéè×ãáÙç”Ýâ”èÜٔ½æÖÙçÕæèÕ┸ÝÕÖÙèÝהÂÙäÜæãäÕèÜí”ÈæÝÕஔ×àÝâÝ×Õà”ÝáäàÝ¡
×ÕèÝãâç”ÕâؔàÝáÝèÕèÝãâ碔¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤©¯”¥ª®§¤¦«Ă§¤§«¢
”¦¤¢” ËÝà×ã씷Ǣ”ÂÙë”ÝâçÝÛÜèç”Ýâèã”ØÝéæÙèÝ×ç”éçٔÝâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔ×ÜæãâÝהæÙâÕà”
ØÝçÙÕçÙ¢”¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤¦¯”¥§®«­¬Ă¬¤©¢
”¦¥¢” ÇÕàêÙèèݔµ ”»ÜÝÕØãâݔÀ¢”ÈÜÝÕîÝØٔØÝéæÙèÝ×ç”Ýâ”èÜٔèæÙÕèáÙâè”ãڔÜíäÙæèÙâçÝã⮔
Õâ”éäØÕèÙ¢”¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤ª¯”¥«®Ç¦©ĂǦ­¢
”¦¦¢” ·ãààÝâç”Æ ”ÄÙèã”Æ ”ÁÕ×ÁÕÜãâ”Ç ”Ùè”Õ࢔¶àããؔäæÙççéæÙ ”çèæãßÙ ”Õâؔ×ãæã¡
âÕæí”ÜÙÕæè”ØÝçÙÕçÙ¢”ÄÕæ蔦®”çÜãæè¡èÙæá”æÙØé×èÝãâç”Ýâ”ÖàããؔäæÙççéæÙ®”ãêÙæ¡
êÝÙë” ãڔ æÕâØãáÝçÙؔ Øæé۔ èæÝÕàç” Ý┠èÜÙÝæ” ÙäÝØÙáÝãàãÛÝ×Õà” ×ãâèÙì袔 ÀÕâ×Ùè”
¥­­¤¯”§§©®¬¦«Ă¬§¬¢
”¦§¢” ÈéæâÖéàà”º¢”¹ÚÚÙ×èç”ãڔØÝÚÚÙæÙâè”ÖàããØ¡äæÙççéæÙ¡àãëÙæÝâ۔æÙÛÝáÙâç”ãâ”áÕÞãæ”
×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ÙêÙâè箔æÙçéàèç”ãڔäæãçäÙ×èÝêÙàí¡ØÙçÝÛâÙؔãêÙæêÝÙëç”ãڔæÕâ¡
ØãáÝçÙؔèæÝÕà碔ÀÕâ×Ù蔦¤¤§¯”§ª¦®¥©¦«Ă¥©§©¢
”¦¨¢” ËÕÙÖÙ收¢”·ãáÖÝâÕèÝãâ”èÜÙæÕäí”ëÝèܔµ·¹”ÝâÜÝÖÝèãæç£ÕâÛÝãèÙâçÝ┽½”æÙ×Ùä¡
èãæ”ÕâèÕÛãâÝçèç”ÕâؔØÝéæÙèÝ×ç”Ýâ”ÜíäÙæèÙâçÝã⢔¹ìäÙæè”ÆÙꔷÕæØÝãêÕçהÈÜÙæ”
¦¤¤§¯”¥®¨§Ă©¤¢
”¦©¢” ËÙÝæ”ÁÆ¢”¹ÚÚÙ×èç”ãڔæÙâÝâ¡ÕâÛÝãèÙâçÝâ”çíçèÙá”ÝâÜÝÖÝèÝãâ”ãâ”ÙâØ¡ãæÛÕâ”äæã¡
èÙ×èÝã⮔×Õâ”ëٔØã”ÖÙèèÙ泔·àÝâ”ÈÜÙ攦¤¤«¯”¦­®¥¬¤§Ă¥¬¦¨¢
”¦ª¢” ÊãÛè”À ”ËÕÕâØÙæ町 ”¶ããáçáՔº ”Ùè”Õ࢔¹ÚÚÙ×èç”ãڔØÝÙèÕæí”çãØÝéá”ÕâؔÜíØæã¡
×ÜàãæãèÜÝÕîÝØٔãâ”èÜٔÕâèÝäæãèÙÝâéæÝהÙÚĀ×Õ×í”ãڔàãçÕæèÕ⢔¾”µá”ÇãהÂÙäÜ¡
æãà”¦¤¤¬¯”¥­®­­­Ă¥¤¤«¢
¤¤
” ć” ÇèéØÝٔäãäÝçéÞٔâdßèÙæc”çèæÕèÙÛÝٔߔØãçՒÙâl”×ã”âÙÞê턄l”ÕâèÝäæãèÙÝâéæÝ×ßc”
ˆaÝââãçèݔÖàãßXØí”çíçècáé”æÙâÝâĂÕâÛÝãèÙâçÝâ¢
”¦«¢” µÀÀ¼µÈ”ÃÚĀ×Ùæç”Õâؔ·ããæØÝâÕèãæç”Úãæ”èÜٔµÀÀ¼µÈ”·ãààÕÖãæÕèÝêٔÆÙçÙÕæ×ܔ
»æãé䢔ÈÜٔÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔÕâؔàÝäÝØ¡àãëÙæÝâ۔èæÙÕèáÙâè”èã”äæÙêÙâè”ÜÙÕæè”
ÕèèÕ×ߔèæÝÕஔáÕÞãæ”ãéè×ãáÙç”Ýâ”ÜÝÛÜ¡æÝçߔÜíäÙæèÙâçÝêٔäÕèÝÙâèç”æÕâØãáÝîÙؔ
èã”ÕâÛÝãèÙâçÝâ¡×ãâêÙæèÝâ۔ÙâîíáٔÝâÜÝÖÝèãæ”ãæ”×Õà×Ýéá”×ÜÕââÙà”Öàã×ßÙæ”ê碔
ØÝéæÙèÝ×®”ÈÜٔ µâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔ Õâؔ ÀÝäÝØ¡ÀãëÙæÝâ۔ÈæÙÕèáÙâè” è㔠ÄæÙêÙâè”
¼ÙÕæ蔵èèÕ×ߔÈæÝÕà”œµÀÀ¼µÈ¢”¾µÁµ”¦¤¤¦¯”¦¬¬®¦­¬¥Ă¦­­«¢
”¦¬¢” ¹ààÝãèè”˾ ”ÁÙíÙæ”ÄÁ¢”½â×ÝØÙâè”ØÝÕÖÙèÙç”Ýâ”×àÝâÝ×Õà”èæÝÕàç”ãڔÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔ
ØæéÛ箔ՔâÙèëãæߔáÙèÕ¡ÕâÕàíçÝ碔ÀÕâ×Ù蔦¤¤«¯”§ª­®¦¤¥Ă¦¤«¢
”¦­¢” ¶ÕßæÝ画À ”ÁãàÝè×ܔÁ ”¼ÙëßÝ┵ ”Ùè”Õࢠ”ÇȵƔ½âêÙçèÝÛÕèãæ碔¸ÝÚÚÙæÙâ×Ùç”Ýâ”
Ûàé×ãçٔèãàÙæÕâ×ٔÖÙèëÙÙâ”ĀìÙØ¡ØãçٔÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔØæé۔×ãáÖÝâÕèÝãâç”
Ýâ”äÙãäàٔëÝèܔáÙèÕÖãàÝהçíâØæãáÙ¢”¸ÝÕÖÙèÙ男Õæٔ¦¤¤ª¯”¦­®¦©­¦Ă¦©­«¢
”§¤¢” ¶ÕßÝæ画À ”ÁãàÝè×ܔÁ ”ÎÜãé”Å ”Ùè”Õ࢔ÆÙêÙæçÕà”ãڔØÝéæÙèÝסÕççã×ÝÕèÙؔÝá¡
äÕÝæÙؔÛàé×ãçٔèãàÙæÕâ×ٔÕâؔâÙë¡ãâçÙè”ØÝÕÖÙèÙ箔æÙçéàèç”ãڔèÜٔÇȵơÀ¹È”
çèéØí¢”¾”·ÕæØÝãáÙèÕÖãàÝהÇíâØ攦¤¤¬¯”§®¥¬Ă¦©¢
” ć”ć” ¹ìäàãæÕèÝêâl”çèéØÝٔéßÕîéÞÙ ”’Ù”äãæé„Ùâãé”ÛàíßÙáÝ×ßãé”ßãâèæãàé”äÕèæâãé”
äÝ”àcaÖd”èÜÝÕîÝØãêáݔØÝéæÙèÝßí”ê”ßãáÖÝâÕ×ݔç”àcßí”ÖàãßéÞl×láݔçíçècá”æÙ¡
âÝâĂÕâÛÝãèÙâçÝâ”àîٔîêæXèÝè”äÙêÙØÙâlá”äÕ×ÝÙâèՔâՔßãáÖÝâÕ×Ý ”ßèÙæX”ØÝéæÙ¡
èÝßéá”âÙãÖçÕÜéÞÙ¢
”§¥¢” Ëé¡Ëãâ۔¾Æ¢”¹âØãèÜÙàÝÕà”ØíçÚéâ×èÝãâ”Õâؔ×ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçÙ®”èæÙÕè¡
áÙâè”ãäèÝãâ碔·éææ”ÃäÝ┽âêÙçèÝ۔¸æéÛ甦¤¤¬¯”­®­«¤Ă­¬¦¢
” ć”ć” āÙÜàÙؔ çÜæâéÞٔ âÙÞêîâÕáâdބl” îäŽçãÖí” àcaÖí” äæ㔠îàÙä„Ùâl” Úéâß×ٔ Ùâ¡
ØãèÙàé”é”äÕ×ÝÙâ莔男¿¸¢
”§¦¢” ÁÝëÕ”Í ”ÁÕçÕݔ¼ ”ÇÜÝáÝîé”Á¢”¸ÝÚÚÙæÙâèÝÕà”ÙÚÚÙ×èç”ãڔ×Õà×Ýéá¡×ÜÕââÙà”Öàã×ß¡
Ùæç”ãâ”êÕç×éàÕæ”ÙâØãèÜÙàÝÕà”Úéâ×èÝãâ”Ýâ”äÕèÝÙâèç”ëÝèܔ×ãæãâÕæí”çäÕçèÝהÕâ¡
ÛÝâÕ¢”·Ýæה¾”¦¤¤­¯”«§®«¥§Ă«¥«¢
” ć” ÇèéØÝٔäãäÝçéÞٔæãîØlàí”áÙîݔçßéäÝâÕáݔÖàãßXèã掔ßÕà×Ýãê×ܔßÕâXàŽ”ê”äl¡
îâÝêcᔈaÝâßé”âՔÚéâß×ݔ×cêâlÜã”ÙâØãèÙàé¢
”§§¢” ¶ÙçàÙ攷 ”¸ãÙææÝÙ男 ”»ÝÕââãèèݔ» ”Ùè”Õ࢔ÄÜÕæáÕ×ãàãÛÝ×Õà”ÕääæãÕ×ÜÙç”èã”
ÝáäæãêٔÙâØãèÜÙàÝÕà”æÙäÕÝæ”áÙ×ÜÕâÝçá碔¹ìäÙæè”ÆÙꔷÕæØÝãêÕçהÈÜÙ攦¤¤¬¯”
ª®¥¤«¥Ă¥¤¬¦¢
” ć” ÇèéØÝٔäÝâX„l”ØŽßÕîí”ã”èãá ”’Ù”ÙâØãèÙàãêc”äæãÛÙâÝèãæãêc”Öévßí”î”ßãçè¡
âl”؁Ùâd”äãØäãæéÞl”æÙÛÙâÙæÕ×ݔÙâØãèÙàé”Õ”äãØlàÙÞl”çٔâՔâÙãêÕçßéàÕæÝîÕ×ݔ
âÕêãîÙâc”Ýç×ÜcáÝl¢
”§¨¢” ÅÝÕ┷ ”Ç×ÜãÙáÕßÙæ”Æ» ”êÕ┻Ýàçè”˼ ”Æãà电¾¢”ÈÜٔæãàٔãڔèÜٔæÙâÝâ¡Õâ¡
ÛÝãèÙâçÝâ¡ÕàØãçèÙæãâٔ çíçèÙᔠÝ┠×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ” äæãÛÙâÝèãæ” ×Ùàà” Úéâ×èÝã⢔
·àÝâ”Ç×ݔœÀãâ؝”¦¤¤­¯”¥¥ª®§¤¥Ă§¥¨¢
” ć”ć” #àXâÙߔäãÞÙØâXêX”ã”çãéaÕçâ×ܔäãîâÕè×l×ܔ㔈àãîٔçíçècáé”æÙâÝâĂÕâ”ÛÝã¡
èÙâçÝâĂÕàØãçèÙæãâ”Õ”ã”ÞÙÜã”êàÝêé”âՔæÙÛéàÕ×ݔßÕæØÝãêÕçßéàXæâl×ܔäæãÛÙâÝèã¡
æãê×ܔÖéâdߢ
”§©¢” ½âÕÖÕ”Ç ”½ëÕݔÁ ”Èãáãâã”Í ”Ùè”Õ࢔ÄæÙêÙâèÝãâ”ãڔêÕç×éàÕæ”ÝâÞéæí”Öí”×ãáÖÝ¡
âÕèÝãâ”ãڔÕ┵ȥ”æÙ×Ùäèãæ”Öàã×ßÙæ ”ãàáÙçÕæèÕ⠔ëÝèܔêÕæÝãéç”×Õà×Ýéá”ÕâèÕ¡
ÛãâÝçè碔µá”¾”¼íäÙæèÙâ甦¤¤­¯”¦¦®¥¨©Ă¥©¤¢
” ć” ÇèéØÝٔéßÕîéÞÙ ”’Ù”ßãáÖÝâÕ×ٔµÆ¶”ç”ÖàãßXèãæÙá”ßÕà×Ýãê×ܔßÕâXàŽ”çíâÙæ¡
ÛÝ×ßí”ÝâÜÝÖéÞٔæÙáãØÙàÕ×ݔ×cêâl”çèdâí¢
”§ª¢” ÎÜãé”ÁÇ ”Ç×ÜéàáÕ┽¼ ”¾ÕÝáÙ甹µ ”ÆÕÝޔÀ¢”ÈÜÝÕîÝØٔØÝéæÙèÝ×ç ”ÙâØãèÜÙàÝÕà”
Úéâ×èÝã⠔ÕâؔêÕç×éàÕæ”ãìÝØÕèÝêٔçèæÙç碔¾”¼íäÙæèÙâ甦¤¤¬¯”¦ª®¨­¨Ă©¤¤¢
” ć” ÈÕèã”çèéØÝٔäæãßÕîéÞÙ ”’Ù”èÜÝÕîÝØãêX”ØÝéæÙèÝßՔâÙçâݒéÞl”ãìÝØÕaâl”çèæÙç ”âÙ¡
îàÙä„éÞl”Úéâß×ݔÙâØãèÙàé”ÕâݔâÙÖæXâl”ÙìäæÙçݔäæãÕèÙæãÛÙââl×ܔáãàÙßéà¢
”§«¢” ¶àããؔÄæÙççéæٔÀãëÙæÝâ۔ÈæÙÕèáÙâè”ÈæÝÕàÝçè盔·ãààÕÖãæÕèÝã⢔¹ÚÚÙ×èç”ãڔØÝÚ¡
ÚÙæÙâè”æÙÛÝáÙâç”èã”àãëÙæ”ÖàããؔäæÙççéæٔãâ”áÕÞãæ”×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ÙêÙâèç”Ýâ”
ãàØÙæ”ÕâؔíãéâÛÙæ”ÕØéàè箔áÙèÕ¡ÕâÕàíçÝç”ãڔæÕâØãáÝçÙؔèæÝÕà碔¶Á¾”¦¤¤¬¯”
§§ª®”¥¥¦¥Ă¥¥¦§¢
” ć” ÈÕèã”áÙèÕÕâÕàîՔéßÕîéÞÙ ”’Ù”çâl’Ùâl”È¿”áX”äãØãÖ⏔äæãèÙßèÝêâl”älâãç”
é”áàÕ؄l×ܔݔçèÕæ„l×ܔØãçädà×Ü¢
”§¬¢” ¾ÕáÙæçã┿ ”ËÙÖÙæ”Áµ ”¶ÕßæÝ画À ”Ùè”Õࢠ”µ··ÃÁÄÀ½Ç¼”ÈæÝÕà”½âêÙçèÝÛÕ¡
èãæ碔 ¶ÙâÕîÙäæÝà” äàéç” ÕáàãØÝäÝâٔ ãæ” ÜíØæã×ÜàãæãèÜÝÕîÝØٔ Úãæ” ÜíäÙæèÙâçÝãâ”
Ýâ”ÜÝÛÜ¡æÝçߔäÕèÝÙâè碔”¹âÛà”¾”ÁÙؔ¦¤¤¬¯”§©­®¦¨¥«Ă¦¨¦¬¢
” ć”ć” ʏîâÕáâX”çèéØÝٔéßÕîéÞÙ ”’Ù”ßãáÖÝâÕ×ٔÖÙâÕîÙäæÝàé”Õ”ÕáàãØÝäÝâé”ÞٔˆaÝâ¡
âdބl”âْ”ßãáÖÝâÕ×ٔÖÙâÕîÙäæÝàé”Õ”ÜíØæã×ÜàãæãèÜÝÕîÝØé”äÝ”çâݒãêXâl”ꏡ
çßíèé”ßÕæØÝãêÕçßéàXæâl×ܔälÜãؔé”äÕ×ÝÙâ莔ç”ÜíäÙæèÙâîl”ç”êíçãߏá”æÝîÝ¡
ßÙá¢
”§­¢” ¶ÕßæÝ画À ”¼ÙçèÙ攵 ”ËÙÖÙæ”Á ”Ùè”Õࢠ”µ··ÃÁÄÀ½Ç¼”½âêÙçèÝÛÕèãæ碔ÈÜٔØÝ¡
ÕÖÙèÙç”çéÖÛæãéä”ÖÕçÙàÝâٔ×ÜÕæÕ×èÙæÝçèÝ×ç”ãڔèÜٔµêãÝØÝâ۔·ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”
¹êÙâèç”ÈÜæãéÛܔ·ãáÖÝâÕèÝãâ”ÈÜÙæÕäí”Ýâ”ÄÕèÝÙâèç”ÀÝêÝâ۔ËÝèܔÇíçèãàÝה¼í¡
äÙæèÙâçÝã├µ··ÃÁÄÀ½Ç¼”èæÝÕ࢔¾”·ÕæØÝãáÙèÕ֔ÇíâØ攦¤¤¬¯”§®¦¦­Ă¦§§¢
” ć” ÇèéØÝٔäæãßÕîéÞٔÕâèÝÜíäÙæèÙâîâl”ˆaÝââãçè”ßãáÖÝâÕ×ٔÖÙâÕîÙäæÝàé”Õ”Õáàã¡
ØÝäÝâé”é”äãäéàÕ×ٔäÕ×ÝÙâ莔ç”ØÝÕÖÙèÙá”ç”êíçãߏá”æÝîÝßÙá¢
”¨¤¢” ¶ÕßæÝ画À ”¿ÕàÕÛÝèîÝØÝç”Æ ”ËÙÖÙæ”Á ”Ùè”Õ࢔ÆÙâÕà”ÙâØäãÝâèç”Ýâ”èÜٔµêãÝØ¡
Ýâ۔·ÕæØÝãêÕç×éàÕ改êÙâèç”èÜæãéÛܔ·ãáÖÝâÕèÝãâ”ÈÜÙæÕäí”Ýâ”ÄÕèÝÙâèç”ÀÝêÝâ۔
ëÝèܔÇíçèãàÝה¼íäÙæèÙâçÝã├µ··ÃÁÄÀ½Ç¼”èæÝÕ࢔¾”µá”ÇãהÂÙäÜæãà”¦¤¤¬¯”
¥­”ÏÕÖçèæÕ×èÑ¢
”¨¥¢” ÁÝâéèãàã”Æ ”¸Ù”ÂÝ×ãàՔÀ ”ÎÕáÖãàÝ”Ä ”Ùè”Õ࢔ÁÕâÕÛÙáÙâè”ãڔÜíäÙæèÙâçÝãâ”Ýâ”
äÕèÝÙâèç”ëÝèܔ·¿¸®”ØÝÚÚÙæÙâ×Ùç”ÖÙèëÙÙâ”äæÝáÕæí”ÕâؔèÙæèÝÕæí”×ÕæٔçÙèèÝâÛ碔
µá¾”¿ÝØâÙ픸Ý甦¤¤©¯”¨ª®¥¬Ă¦©¢
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¥¬Ă¦¦
¾a_ÔӒÚëâ×äæ×àìגç’âÓÕÛ×à挒å’äáåæáçÕjߒáÔèáÖ×ߒâÓåç’Ā”¶ÕßæÝç
¹¸½ÈÃƽµÀ
´çÖáçÕàáåæ’Þa_Ôë’Úëâ×äæ×àìגç’âÓÕÛ×à挒å’äáåæáçÕjߒáÔèáÖ×ߒ
âÓåç
»ÙãæÛٔÀ¢”¶ÕßæÝç
ÉâÝêÙæçÝèí”ãڔ·ÜÝ×ÕÛã”ÁÙØÝ×Õà”·ÙâèÙæ ”¼íäÙæèÙâçÝêٔ¸ÝçÙÕçٔÉâÝè ”·ÜÝ×ÕÛ㠔
½ààÝâãÝç ”Éǵ
µØæÙçՔäæã”ßãæÙçäãâØÙâ×Ý®”»ÙãæÛٔ¶ÕßæÝç ”Á¸ ”ÉâÝêÙæçÝèí”ãڔ·ÜÝ×ÕÛã”ÁÙØÝ×Õà”
·ÙâèÙæ ”©¬¨¥”Ç¢”ÁÕæíàÕâؔµêÙ¢”Á·”¥¤¦« ”·ÜÝ×ÕÛ㠔½À”ª¤ª§« ”Éǵ”
¹¡áÕÝஔÛÖÕßæÝç´áÙØÝ×ÝâÙ¢ÖçØ¢é×ÜÝ×ÕÛã¢ÙØé
ÈÜٔÚéèéæٔãڔÖàããؔäæÙççéæٔ×ãâèæãà”Ýâ”Õ”äãäéàÕèÝãâ”ëÝèܔՔÛæãëÝâ۔ÛÝæèܔ
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à唦¤¤­¯”¥¬®§«­Ă§¬¤”
Ŕ¦¤¤­”ËãàèÙæ甿àéëÙ攼ÙÕàèܔð”ÀÝääÝâ×ãèè”ËÝààÝÕá甚”ËÝàßÝâç
՟ òîôlàòínŸ ãîáoŸ éäŸ ïñîŸ ënláôŸ çøïäñóäíùäŸ êŸ ãèòïîùèâèŸ õwâäŸ
í䝟 °±´Ÿ ñ™ùíšâçŸ ënlèõ­Ÿ όäòóîŸ òäŸ ôŸ ïàâèäíó™Ÿ òŸ âçñîíèâêšìŸ
îíäìîâíoíwìŸ ëäãõèíŸ §âçñîíè⟠êèãíäøŸ ãèòäàò䫟 ÂÊèŸ ãî¬
òcçíäŸícëäèónŸ“ïñàõøŸõšäŸêñäõíwçîŸóëàêôŸõŸìíîçäìŸìäí¬
wìŸ ïñîâäíóôŸ ïŒwïà㙟 í䝟 ôŸ áoínŸ ïîïôëàâ䭟 ԟ ìníoŸ í䝟
²¯Ÿ¤Ÿïàâèäíó™ŸòŸÂÊßòäŸãàŒwŸënláîôŸôãñäóŸçîãíîóøŸêñäõ¬
íwçîŸ óëàêôŸ ïî㟠çîãíîóàìèŸ °²¯®·¯ŸììŸ Ç櫟 êóäñnŸ ïŒäãòóà¬
õôéwŸâwëŸåàñìàêîóäñàïèäŸïîãëäŸòîôlàòíšâçŸãîïîñôläíwŸÚ°č²Ü­Ÿ
ÀlêîëèŸéäŸíàáwãêàŸàíóèçøïäñóäíùèõŸõäëìèŸáîçàóc«ŸáøëøŸîáéä¬
õäíøŸ íîõnŸ ëcóêøŸ ïàóŒwâwŸ ãîŸ é蝟 ïîôwõàíšâçŸ òêôïèíŸ àíóèçø¬
ïäñóäíùèõŸíäáîŸáøëøŸãîŸïñà÷äŸùàõäãäíøŸùâäëàŸíîõnŸòêôïèíøŸ
ënlèõ­ŸÏŒwêëàãäìŸíîõnŸòêôïèíøŸàíóèçøïäñóäíùèõŸéòîôŸèíçèáè¬
óîñøŸñäíèíô­ŸÓàóîŸënlèõàŸìàéwŸíoêóäñnŸéäãèíälínŸåàñìàêîëî¬
æèâênŸõëàòóíîòóèŸàŸéäéèâçŸáäùïälíîòóíwŸïñîċëŸéäŸîáãîá횟éàêîŸ
ôŸáëîêcóîñ™ŸñäâäïóîñôŸÀÓ°ŸïñîŸàíæèîóäíòèíŸÈȟ§àíæèîóäíòèíŸ
ñäâäïóîñŸáëîâêäñ«ŸÀÑÁ¨­ŸÉàênŸéäŸéäéèâçŸïîòóàõäíwŸìäùèŸîòóàó¬
íwìèŸòêôïèíàìèŸàíóèçøïäñóäíùèõ«ŸíäíwŸùâäëàŸéàòínŸàŸáôãäŸóîŸ
éäóoŸïŒäãìoóäìŸãèòêôòw­
՟ òîôlàòínŸ ãîáoŸ ïŒèášõcŸ îánùíwâçŸ ïàâèäíó™Ÿ àŸ òóäéíoŸ
óàêŸñîòóäŸèŸïîläóŸïàâèäíó™ŸòŸçøïäñóäíùwŸñäùèòóäíóíwŸíàŸënláô­Ÿ
ʟënláoŸçøïäñóäíù䫟êóäñîôŸòäŸíäãàŒwŸàãäêõcóíoŸùõëcãàó«ŸòäŸ
ïîôwõcŸŒàãàŸënlèõ«ŸàõàêŸêëwlîõšìèŸënêøŸïñîŸãîòàäíwŸîï¬
óèìcëíwâçŸ çîãíîóŸ êñäõíwçîŸ óëàêôŸ òäŸ õŸ ïîòëäãíwŸ ãîáoŸ òóc¬
õàéwŸ òäëäêóèõíwŸ àíóàæîíèòónŸ äíãîóäëèíîõšâçŸ ñäâäïóîñ™­Ÿ ÃwêøŸ
ïîãcõcíwŸ óoâçóîŸ ënlèõŸ õŸ êîìáèíàâèŸ òŸ îòóàóíwìèŸ ënêøŸ ãîëîŸ
êŸìwñínìôŸòíwäíwŸïñäõàëäíâäŸõšòêøóôŸçøïäñóäíùäŸñäùèòóäíó¬
íwŸíàŸåàñìàêîóäñàïèè­
՟ïîòëäãíwìŸãäòäóèëäów«ŸàŸùõëcóoŸïàêŸáoçäìŸïîòëäãíwâçŸ
ãõîôŸëäó«ŸòäŸåàñìàâäôóèâênŸòïîëälíîòóèŸòîôòóŒäãèëøŸíàŸõšõîéŸ
ċ÷íwâçŸãcõäêŸéäãíîóëèõšâçŸënlèõŸõŸêîìáèíîõàíšâçŸënâwâçŸôñ¬
läíšâçŸïñîŸënláôŸçøïäñóäíù䫟õŸíèâ睟òäŸënlèõnŸëcóêøŸòõšìŸ
ìäâçàíèòìäìŸ “lèíêôŸ õùcéäìíoŸ ãîïëôéw­Ÿ ʟ óoìóîŸ ënê™ìŸ
ïàóŒwŸêîìáèíàâäŸënlèõ«ŸéàêîŸéòîôŸÀÑÁŸòŸàíóàæîíèòóøŸêàëâè૟
òäëäêóèõíwŸ àíóàæîíèòónŸ äíãîóäëèíôŸ ÀŸ òŸ ÀÑÁ«Ÿ íîõoéwŸ ÀÑÁŸ
òŸâçëîñóçàëèãîíä쟧õäŸõoówŸìwŒäŸí䝟õŸêîìáèíàâèŸòŸóñàãèl¬
íoŸïîôwõàíšìŸçøãñîâçëîñîóçèàùèãä쨫ŸèíçèáèóîñøŸíäôóñcë¬
íwŸäíãîïäïóèãcùøŸòŸÀÑÁŸàŸìíîçîŸãàëwâç­
Ùàlcóêä쟸¯­ŸëäóŸìèíôënçîŸòóîëäówŸùàìoŒèëàŸîãáîñícŸõäŒäé¬
íîòóŸòõ™éŸùcéäìŸíàŸêîìáèíîõàínŸënêøŸïñîŸënláôŸçøïäñóäí¬
ù䫟àëäŸõäŸòêôóälíîòóèŸé蝟îãŸïîùãíwâ矵¯­ŸëäóŸïŒèóàçîõàëŸùc¬
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¦§Ă¦¨
éäìŸënêàŒ™ŸèŸåàñìàâäôó™ŸënêŸÒäñÀïÀò䫟êóäñšŸîáòàçîõàëŸóñîé¬
êîìáèíàâèŸñäòäñïèíô«ŸçøãñàëàùèíôŸàŸçøãñîâçëîñîóçèàùèãôŸÚ³Ü­Ÿ
Ùàlcóêä쟶¯­ŸëäóŸáøëøŸùàõäãäíøŸãîŸïñà÷äŸñ™ùínŸêîìáèíà¬
âäŸêàëèô쟏äóŒwâwâçŸãèôñäóèêŸòŸáoíšìèŸóçèàùèãîõšìèŸãèôñäóè¬
êø­ŸÀõàêŸàŸîãŸïîëîõèíøŸ¸¯­ŸëäóŸùàlàëàŸášóŸíàŸóñçôŸãîòóôï¬
ícŸ ënlèõàŸ îáòàçôéwâwŸ êîìáèíàâäŸ ëcóäêŸ ùŸ ñ™ùíšâçŸ òêôïèíŸ ën¬
lèõŸàŸõäŸõøwâçŸãcõêcâç­
ÁoçäìŸ ïîòëäãíwâçŸ °´Ÿ ëäóŸ áøëîŸ ïñîŸ îãáîñíîôŸ õäŒäéíîòóŸ
îáówínŸ àêâäïóîõàóŸ êîìáèíîõàícŸ àíóèçøïäñóäíùíwŸ ënlè¬
õ૟ ïŒäãäõwìŸ ïñîó äŸ õoóèíàŸ ïîé菑îõäíŸ íäâçóoëàŸ çñàãèóŸ
óøóîŸënêø«ŸënêcñíwâèŸïŒèâçcùäëèŸîŸóñáøŸàŸíäïîãïîñîõàëèŸïñî¬
ãäéŸ óoâçóîŸ ïŒwïñàõꙟ àŸ êîíälíoŸ ënêàŒèŸ ìoëèŸ îáàõøŸ ùŸ ì
íšâçŸíäcãîôâwâ矓lèíꙟïëøíîôâwâçŸùŸôwõcíwŸêîìáèíîõà¬
íšâçŸënlèõšâçŸïŒwïñàõꙭŸÀŸêîíâä쟸¯­ŸëäóŸãîëîŸêäŸùìo¬
ío«ŸêãøŸíoêîëèêŸòïäâèàëèòó™ŸíàŸêëèíèâênŸòóôãèäŸòïîéèëîŸòõnŸòwëøŸ
àŸãîçîãëîŸòäŸíàŸïñîõäãäíwŸòóôãèäŸòŸêîíêñnóíwìèŸõšòëäã횬
ìèŸôêàùàóäë躟éäãíàëîŸòäŸîŸòóôãèèŸòŸícùõäìŸÀÂÂÎÌÏËÈÒǟ
§ÀõîèãèíæŸÂàñãèîŸõàòâôëàñŸÄõäíóòŸóçñîôæçŸÂîìáèíàóèîíŸÓçä¬
ñàïøŸèíŸÏàŸóèäíóòŸËèõèíæŸöèóçŸÒøòóîëèâŸÇøïäñóäíòèîí¨ŸÚ´Ü­ŸÒóô¬
ãè䟟ÀÂÂÎÌÏËÈÒǟéäŸïñõíwŸêëèíèâêcŸòóôãè䫟õŸíwŸáøëèŸïà¬
âèäíóèŸñàíãîìèùîõcíèŸêŸôwõcíwŸãõîôŸñ™ùíšâçŸêîìáèíàâwŸàí¬
óèçøïäñóäíùèõŸòŸċ÷íwìèŸãcõêàìèŸéäãíîóëèõšâçŸënlèõšâçŸëcóäêŸ
àŸõŸíwŸáøëøŸòëäãîõcíøŸïñèìcñíwŸêàñãèîõàòêôëcñíwŸçîãíîâä¬
ínŸïàñàìäóñø­ŸÏŒèŸôòïîŒcãcíwŸónóîŸòóôãèäŸòäŸõøâçcùäëîŸùŸõš¬
òëäãꙟä÷ïäñèìäíó™ŸïñîõäãäíšâçŸíàŸùõwŒàóäâ竟õäŸêóäñšâçŸ
õäãëàŸêîìáèíîõàícŸënláàŸèíçèáèóîñøŸàíæèîóäíòèí¬êîíõäñóô¬
éwâwçîŸäíùøìôŸ§àíæèîóäíòèí¬âîíõäñóèíæŸäíùøì䫟ÀÂĨŸàŸàí¬
óàæîíèòóøŸêàëâèàŸêäŸùïîìàëäíwŸïñîæñäòäŸàóäñîòêëäñ„ùø­ŸÏîãc¬
õcíwŸóoâçóîŸënlèõŸõŸêîìáèíàâèŸìoëîŸòøíäñæèâênŸ“lèíêø«ŸêóäñnŸ
íäáøëîŸìîínŸõøòõoóëèóŸéàêîŸã™òëäãäêŸòíwäíwŸêñäõíwçîŸóëàêôŸ
Úµ«¶Ü­ŸÍcòëäãíoŸõšòëäãêøŸêëèíèâênŸòóôãèäŸÀÂÂÎÌÏËÈÒǟéàò¬
íoŸïñîêcùàëøŸõšçîãøŸïîãcõcíwŸêîìáèíàâäŸèíçèáèóîñ™ŸÀÂğ
àŸàíóàæîíèòó™Ÿêàëâè૟òïîlwõàéwâwŸõäŸòíwäíwŸêàñãèîõàòêôëcñíwŸ
ìîñóàëèóøŸ ïàâèäí󙫟 àŸ òóôãèäŸ áøëàŸ ïŒäãlàòíoŸ ôêîíläíàŸ Êî¬
ìèòwŸïñîŸìîíèóîñîõcíwŸáäùïälíîòóèŸïîãcõcíwŸënlèõŸõŸïñ™áo¬
çôŸêëèíèâêšâçŸòóôãèwŸ§ÃàóàŸÒàåäóøŸÌîíèóîñèíæŸÁîàñ㨟ùŸã™õî¬
ãôŸõøòîâäŸïŒwùíèõnçîŸïŒwíîòôŸënláø­ŸÍîõoéwŸ“ãàéäŸùwòêàínŸ
àíàëšùîôŸòóôãèäŸïîãïîñôéwŸãîìíoíêô«ŸäŸïŒwíîòŸënláøŸèíçè¬
áèóîñøŸÀÂğõŸêîìáèíàâèŸòŸàíóàæîíèòóøŸêàëâèàŸíäáøëŸùï™òî¬
áäíŸùìoíàìèŸõŸçîãíîócâçŸêñäõíwçîŸóëàêôŸõŸïñ™áoçôŸãí䭟
ÍàõwâŸáäùïälíîòóíwŸïñîċëŸënlèõŸáøëŸõäŸõäâçŸõoóõwâçŸêëèíèâ¬
ênŸòóôãèäŸòñîõíàóäë횭
ÙcõoñäìŸ éäŸ éäóoŸ óŒäáàŸ ôõnòó«Ÿ äŸ ä÷èòóôéwŸ õoãäâênŸ “ãàéäŸ
ïîãïîñôéwâwŸïîãcõcíwŸënlèõŸáëîêôéwâwâçŸòøòónìŸñäíèíčàíæèî¬
óäíòèíŸ ôŸ ïàâèäíó™Ÿ ïîŸ óñàíòïëàíóàâèŸ ëäãõèíøºŸ áøëŸ ïîùîñîõcíŸ
ïŒwùíèõšŸ“lèíäêŸóoâçóîŸënlèõŸíàŸåôíêâäŸóñàíòïëàíóîõàínŸëäã¬
õèíø­ŸÏŒäòóîŸõàêŸìíîçîŸënêàŒ™ŸíäáôãäŸóøóîŸënêøŸïîôwõàó«Ÿ
¤¥
¾a_ÔӒÚëâ×äæ×àìגç’âÓÕÛ×à挒å’äáåæáçÕjߒáÔèáÖ×ߒâÓåç’Ā”¶ÕßæÝç
íäáïŒèŸéäéèâçŸïîãcõcíwŸãîâçcùwŸêŸìwñínìôŸõùäòóôïôŸòn¬
ñîõnŸêîíâäíóñàâäŸêñäàóèíèíô«ŸâéäŸôŸïàâèäíó™ŸïîŸóñàíòïëàí¬
óàâèŸëäãõèíøŸïîõàîõcíîŸùàŸíäïŒwùíèõšŸ“lèíäꭟÓnóîŸïñîáëä¬
ìàóèâäŸòäŸõoíôéwŸÌàíèóïèòèóêôëŸàŸòïî뭟ڷܫŸêóäŒwŸñîùäáwñàéwŸïî¬
ôèówŸóoâçóîŸèŸéèíšâçŸënlèõŸôŸïàâèäíó™ŸïîŸóñàíòïëàíóàâèŸëäãõèíøŸ
àŸóàênŸãèòêôóôéwŸîŸìîíšâçŸënêîõšâçŸèíóäñàêâwâçŸõøïëšõàéw¬
âwâçŸùŸïîãcõcíwŸêîìáèíàâäŸñ™ùíšâçŸënlèõ­
ÁÖÝÓìë
” ¥¢” ÄàÕâèÝâÛՔ À· ” ¶ãéàëÕæٔ À¹ ” ·ãæÙçܔ ¾ ” Ùè” Õ࢔ ÄÕèÝÙâè” ÕëÕæÙâÙçç” ãڔ
×ÜæãâÝה ßÝØâÙí” ØÝçÙÕçÙ®” èæÙâØç” Õâؔ äæÙØÝ×èãæ碔 µæ×ܔ ½âèÙæ┠ÁÙؔ ¦¤¤¬¯”
¥ª¬®¦¦ª¬Ă¦¦«©¢
¤¦
” ¦¢” ÇâíØÙæ” ¾¾ ” ·ãààÝâç” µ¾¢” ¿¸ÃŽ” ÜíäÙæèÙâçÝã⠔ ØíçàÝäÝØÙáÝÕ ” Õâؔ ØÝÕÖÙèÙç”
×ÕæٔÛéÝØÙàÝâÙç”Õâؔ×éææÙâè”×ÕæٔäÕèèÙæâç”Ýâ”èÜٔÉâÝèÙؔÇèÕèÙ男¿¸”äãäé¡
àÕèÝã⮔ÂÕèÝãâÕà”¼ÙÕàèܔÕâؔÂéèæÝèÝã┹ìÕáÝâÕèÝãâ”ÇéæêÙ픥­­­Ă¦¤¤¨¢”µá”
¾”ÂÙäÜæãà”¦¤¤­¯”§¤®¨¨Ă©¨¢
” §¢” ÇÕæÕĀØÝç” Äµ ” Àݔ Ç ” ·ÜÙ┠Ƿ ” Ùè” Õ࢔ ¼íäÙæèÙâçÝã┠ÕëÕæÙâÙçç ” èæÙÕèáÙâè ”
Õâؔ×ãâèæãà”Ýâ”×ÜæãâÝהßÝØâÙí”ØÝçÙÕçÙ¢”µá”¾”ÁÙؔ¦¤¤¬¯”¥¦¥®§§¦Ă§¨¤¢
” ¨¢” ¹äçèÙÝâ”Á ”¶ÕßæÝ画¢”ÂÙëÙæ”ÕääæãÕ×ÜÙç”èã”ÕâèÝÜíäÙæèÙâçÝêٔèÜÙæÕäí¢”Éçٔãڔ
ĀìÙØ¡Øãçٔ×ãáÖÝâÕèÝãâ”èÜÙæÕäí¢”µæ×ܔ½âèÙæâ”ÁÙؔ¥­­ª¯”¥©ª®¥­ª­Ă¥­«¬¢
” ©¢” ¾ÕáÙæçã┿ ”ËÙÖÙæ”Áµ ”¶ÕßæÝ画À ”Ùè”Õ࢔¶ÙâÕîÙäæÝà”äàéç”ÕáàãØÝäÝâٔãæ”
ÜíØæã×ÜàãæãèÜÝÕîÝØٔ Úãæ” ÜíäÙæèÙâçÝã┠Ý┠ÜÝÛÜ¡æÝçߔ äÕèÝÙâè碔 ” ¹âÛà” ¾” ÁÙؔ
¦¤¤¬¯”§©­®¦¨¥«Ă¦¨¦¬¢
” ª¢” Àéç×ÜÙæ”Ⱥ ”ËÙâîÙà”ÆÆ ”ÁãæÙÕé”Ä ”ÈÕßÕçٔ¼¢”ÊÕç×éàÕæ”äæãèÙ×èÝêٔÙÚÚÙ×èç”
ãڔµ·¹”ÝâÜÝÖÝèãæç”Õâؔ×Õà×Ýéá”ÕâèÕÛãâÝçè箔èÜÙãæÙèÝ×Õà”ÖÕçÝç”Úãæ”Õ”×ãáÖÝ¡
âÕèÝãâ”èÜÙæÕäí”Ýâ”ÜíäÙæèÙâçÝãâ”ÕâؔãèÜÙæ”×ÕæØÝãêÕç×éàÕæ”ØÝçÙÕçÙ碔·ÕæØÝã¡
êÕçה¸æéÛç”ÈÜÙ攥­­©¯”­”œÇéääà”§®©¤­Ă©¦§¢
” «¢” ÎÜÕâ۔ Ì ” ¼Ýâèîٔȼ¢” µáàãØÝäÝâٔ æÙàÙÕçÙç” âÝèæÝה ãìÝØٔ Úæãᔠ×ÕâÝâٔ ×ãæã¡
âÕæí”áÝ×æãêÙççÙà箔Õâ”éâÙìäÙ×èÙؔáÙ×ÜÕâÝçá”ãڔÕ×èÝãâ”ãڔՔ×Õà×Ýéá”×ÜÕâ¡
âÙà¡Öàã×ßÝâ۔ÕÛÙâ袔·Ýæ×éàÕèÝã┥­­¬¯”­«®©«ªĂ©¬¤¢
” ¬¢” ÁÕâÝèäÝçÝèßéà”Ë ” Á×·Õâ┠¹ ” ÀÙٔ Ç ”ËÙÝæ” ÁÆ¢” ¸æé۔ ÝâèÙæÕ×èÝãâç” Ý┠èæÕâç¡
äàÕâè”äÕèÝÙâè箔ëÜÕè”ÙêÙæíãâٔçÜãéàؔßâã뢔·éææ”ÃäÝâ”ÂÙäÜæãà”¼íäÙæèÙâç”
¦¤¤­¯”¥¬®¨¤¨Ă¨¥¥¢
µçää’ÁâÛà’À×âÚäáޒºëâ×äæ×à塵̒¦¤¥¤¯”¨®¦§Ă¦¨
TUSBOBPC»MLZ
~ovꕈŽ„–Œ‰ŒŽ„†ˆ
“„•ŒŽ„†Œ—’˜êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê
w„•ŒŽ„†Œ—’êˆêŒ‘’™„—Œ™‘BꐒˆŽ˜„ꖈꖓˆ†Œ‰Œ†Ž’˜êŒ‘‡ŒŽ„†Bêê
“•’ê“•ˆ™ˆ‘†Œê„ê>:…˜ê–ˆŽ˜‘‡5•‘Bꋜ“ˆ•“„•„—œ•ˆIœ
~ovꖆ‹™5Œ„Ꝑ?‘˜êŽ„–Œ‰ŒŽ„†ˆê“„•ŒŽ„†Œ—’˜ê‡’ꍌ‘>êh{jê
–Ž˜“Œ‘œê¾ê’‡êˆ‡‘„ꢪ¡ªêˆê“„•ŒŽ„†Œ—’ê„d„ˆ‘ꇒꖎ˜“Œ‘œê
„‘—Œ“„•„—œ•ˆ’Œ‡‘B†‹ê5—ˆŽê–꒝‘„:ˆ‘Bê
êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêoª¥iª¢
w„•ŒŽ„†Œ—’ê‘ˆ‘BꙌ—„Œ‘êk±ê„ˆêˆê“•™‘BꖈˆŽ—Œ™‘Bꄎ—Œ™5—’•ê
•ˆ†ˆ“—’•˜ê“•’Ꙍ—„Œ‘êk
Ž•5†ˆ‘5ꌑ‰’•„†ˆê’ê“dB“•„™Ž˜®êˆ“„•ê¥êûŠ½
z’Wˆ‘B®êw„•ŒŽ„†Œ—’˜ê¥êûŠê™ê¡êê“dB“•„™Ž˜­êp‘‡ŒŽ„†ˆ®êw•ˆ™ˆ‘†ˆê„ê>:…„ê–ˆŽ˜‘‡5•‘B‹’ê‹œ“ˆ•“„•„—‹œ•’Œ‡Œ–˜ê“dŒê†‹•’‘Œ†Ž>ê–ˆ‹5‘Bꏈ‡™Œ‘­êê
k5™Ž’™5‘B®ê ’…™œŽˆê †ˆ‘—•5‘Bê WŒ‘Bê Œ‘Ž’˜ê …?‹ˆê ‹ˆ’‡Œ„Uœ±ê ˜ê “„†Œˆ‘—Sê …ˆê ’W‘’–—Œê ‹ˆ’‡Œ„Uœê –ˆê “’‡5ê “’„’˜ê Œ­™­ê Œ‘ˆŽ†B­ê ™’‡‘Bê
‡5™Ž„ꖈꙜ“’:—ˆê“’‡ˆê™U†‹’B†‹ê‹„‡Œ‘êŒw{o®ê ™’‡‘Bê‡5™Ž„êÂûŠÃêÓê™U†‹’Bꋏ„‡Œ‘„êŒw{oêę꓊½Å½ê¨ªê„ê“’‡5ꖈꌭ™­±ê‘ˆê:„–—?Œê‘ˆWꒅ‡ˆ‘­ê
{Œ—•„:‘Bê‡5™Ž„®ê‹„‡Œ‘„êŒw{oꖗˆ‘5ꑈ…’ꝙUOˆ‘5®ê™UOˆ‘Bê‡5™Žœê’ꢾ¤êûŠ²ê“’Žˆ–êŒw{oê’êð꣪ܮꝙUOˆ‘Bê‡5™Žœê’ꢾ¤êûŠ²ê“’Žˆ–êŒw{oê’êñܱ꣪êê
ðꦪܮê‡5™Ž„ê…ˆˆê?‘²ê“’Žˆ–êŒw{oê’êñꦪܮꖑBWˆ‘Bê’ꢾ¤êûŠ²ê‹„‡Œ‘„êŒw{oêðê¡¥±©ê“’½ê¡¥ªê“Š½Ã®ê–‘BWˆ‘Bê’ꢾ¤êûŠ­êr’‘—•„Œ‘‡ŒŽ„†ˆ®ê
“•’ˆ™œêŒ‘—’›ŒŽ„†ˆê™Œ—„B‘ˆêk±ê‹œ“ˆ•Ž„†>Œˆê‘ˆ…’ê“dˆ†Œ—Œ™?’–—ꑄꍄŽ’˜Ž’Œ™ê–’WŽ˜ê“dB“•„™Ž˜­ê™5O—‘Bꘓ’’•‘?‘B®êhŽ˜—‘Bê“dˆ‡5™Ž’™5‘Bê
“„•ŒŽ„†Œ—’ˆêSWˆê“S–’…Œ—ê‹œ“ˆ•Ž„†>ŒŒê„ꙜW„‡˜ˆê’Ž„WŒ—’˜ê>:…˜­êk’˜‹’‡’…>ꓒ‡5™5‘BêSWˆê“dŒ™’‡Œ—ê‹œ“ˆ•Ž„†>ŒŒ±ê™UOˆ‘Bꖒ˜:Œ‘˜ê
j„ê›êwê„ꐈ—„–—„—Œ†Ž>ꎄ†Œ‰ŒŽ„†ˆ­êêi?‹ˆê>:…œêˆê‘˜—‘>ꓕ„™Œ‡ˆ‘?ꎒ‘—•’’™„—ꋏ„‡Œ‘œêŽ„†Œ„±ê‰’–‰5—Sê„êŒw{oê™ê–>•˜­êw„†Œˆ‘—Œê˜–Bꇒ–—5™„—ê
“dŒ?dˆ‘>ê‡5™ŽœêŽ„†Œ„­êuˆ–’˜êW5‡‘>Ꝏ˜Oˆ‘’–—Œê–ê“’‡5™5‘Bê˜ê‡?—Bꇒê¥êˆ—ê™?Ž˜­Êêp‘—ˆ•„Ž†ˆ®êoœ“ˆ•Ž„†>Œˆê“’—ˆ‘†˜ˆê—’›Œ†Œ—˜ê‡ŒŠŒ—„Œ–˜­ê
z꓄•ŒŽ„†Œ—’ˆê–ˆê‘ˆ–Bꓒ‡5™„—ꉒ–‰5—ꑈ…’ꖏ’˜:ˆ‘Œ‘œê“dB…˜‘>Ꙍ—„B‘˜êk­êw•’ê•ŒŒŽ’ꋏŒ‘BŽ’™>ꎒ–—‘Bꗒ›Œ†Œ—œê–ˆê‘ˆ–Bꇏ’˜‹’‡’…?ꓒ‡5™„—ê
–ê“dB“•„™Žœê–ê’…–„‹ˆê‹Œ‘BŽ˜­ê}œ–’Ž>ê‡5™ŽœêŽ„†Œ„ꑈ…’ê—‹Œ„Œ‡’™5ꇌ˜•ˆ—ŒŽ„ꐒ‹’˜ê™œO’™„—ê•ŒŒŽ’ê‹œ“ˆ•Ž„†>Œˆ­êw•’ê•ŒŒŽ’ê‹œ“ˆ•„Š‘ˆ>Œˆê
–ˆê‘ˆ–Bꓒ‡5™„—ê–ê“dB“•„™Žœê–ê’…–„‹ˆê‹’d:BŽ˜­êwdŒê–’˜:„–‘>ê“’‡5™5‘Bê–ꎈ—’Ž’‘„’ˆêˆê„“’—dˆ…B꒓„—•‘’–—Œ­Êê{?‹’—ˆ‘–—™Bê„ꎒˆ‘B®ê
ˆ“„•ê–ˆê–Bꓒ˜WB™„—ê™ê—?‹’—ˆ‘–—™Bꓒ˜ˆê“’Ž˜‡ê“dB‘’–ê>:…œê“dˆ™5WBꑄ‡ê“’—ˆ‘†Œ5‘BŒê•ŒŒŽœê“•’꓏’‡­êwdŒê“’‡5™5‘BꎒB†BêWˆ‘5êꍈꑘ—‘5ê
’“„—•‘’–—­êuˆW5‡’˜†BêR:Œ‘Žœ®ê‘ˆ:„–—?Œ®ê„ˆ•ŠŒ†Ž>ꕈ„Ž†ˆ±Êꓒ•˜†‹„ê“dBO—Œ—‘U†‹ê—?B–ˆŽ±ê“•˜•Œ—˜–±ê“„†‹˜—?±ê‹œ“ˆ•‰’–‰„—>Œˆê„ê‹œ“ˆ•Ž„†>Œˆ­Êê
s>:…„êꋜ“ˆ•Ž„†>Œˆê„‹•‘˜ˆê•ˆ‡˜Ž†Œê‡5™ˆŽê‘ˆ…’ê“dˆ•˜Oˆ‘Bê>:…œê“„•ŒŽ„†Œ—’ˆê„ꇌˆ—‘B꒓„—dˆ‘B­Êêw’‡B‘Žœê˜†‹’™5™5‘B®ê“dŒê—ˆ“’—?ꇒ꣪ϭê
i„ˆ‘B®ê¥ê„“˜Bêêàê¡êê‘ˆ…’êà ¢ê­êk•WŒ—ˆê•ˆŠŒ–—•„:‘B‹’ê•’‹’‡‘˜—B®êh……’——ês„…’•„—’•Œˆ–ê–­•­’±êw•„‹„±êˆ–Ž5ꕈ“˜…ŒŽ„­êyˆŠŒ–—•„:‘Bê:B–’®ê
¥¦½¡©¨½ª¤¾j­êk„—˜êꓒ–ˆ‡‘Bꕈ™Œˆê—ˆ›—˜®ê¡¢­¡¢­¢ªª§­ê}U‡ˆê“dB“•„™Ž˜êˆê™55‘ê‘„ê>Ž„d–ŽUê“dˆ‡“Œ–ê„ꍈꋕ„ˆ‘êê“•’–—dˆ‡ŽSꝇ•„™’—‘B‹’ê
“’ŒO—?‘B­êÊ}OŒ‘?—ˆê–Œê“•’–Bê?‘ê™êŒ‘‰’•„†B†‹ê’ê™U•’…Ž˜­ê
kdB™ˆ±ê‘ˆWê“dB“•„™ˆŽê“dˆ‡ˆ“BOˆ—ˆ±ê–ˆ‘„—ˆê–ˆ±ê“•’–B±ê–êR“‘’˜êŒ‘‰’•„†Bê’ê“dB“•„™Ž˜­ê
h……’——ês„…’•„—’•Œˆ–±ê–­•­’­±êo„‡’™Ž„êv‰‰Œ†ˆêw„•Ž±êl™•’“–Ž5ꢥ©ª½££‡±ê¡¦ªêªªêw•„‹„ꦭê{ˆ­®ê¢¦§ê¢©¢ê¡¡¡±ê‰„›®ê¢¦§ê¢©¢ê¡ªª±êššš­„……’——­†

Podobné dokumenty

CONH – ročník 3 – číslo 3/2009

CONH – ročník 3 – číslo 3/2009 Üèè䮣£ÞãéæâÕàç¢àëë¢×ãá£×ã¡âÙäÜæãàÜíäÙæèÙâç ·ÖÛæá䬔¶Õææí”Á¢”¶æÙââÙ栔¶æÝÛÜÕá”ÕâؔËãáÙâ›ç”¼ãçäÝèÕࠔ¶ãçèã⠔ÁÕççÕ×ÜéçÙèè研Éǵ #Ùçßc”êíØXâl ÀÝ×Ùâ×ٔäãçßíèâéèՔêíØÕêÕèÙàçèêlá”ÀÝääÝâ×ãèè”ËÝààÝÕá甚”Ë...

Více

CONH – ročník 3 – číslo 1/2009

CONH – ročník 3 – číslo 1/2009 ’Â×äÛáÖÛÕÛæÓ¬’èÝßæXè”æãaâd ȍÝáàà’×ÖÛæ×Þ¬’ÁÛ梔¾ÕæãçàÕꔼãÙބl” Ä×ÖÓÝÕ׬’ÁÛ梔ÆÙâc”ÄæÕÜà”Õ”ÁÛ梔¼ÕâՔ¿éaÙæãêX ¹äÓþÕÝV’†âäÓèӒӒìÞá߬’¸ÕêÝؔËÙÝà ÆÛåݬ”ȽǿƵ”ƹÄÆÃÄƽÂÈ ”碔梔㢠Êí×ÜXîl”îՔäã...

Více

Základní charakteristika RAY v.13

Základní charakteristika RAY v.13 termostat pro podlahové vytápění se připojuje na přívodní svorkovnici kotle (viz el. schéma kotle, poz.13). Poznámka: Kotel je z výroby standardně osazen klemou na svorkách pro připojení havarijníh...

Více