DAGEMO salari”s Portugal/F

Transkript

DAGEMO salari”s Portugal/F
dočasného pracovního
úvazku
> Během trvání úvazku máte práva vyplývající
z francouzského zákoníku a váš zaměstnavatel
je povinen je respektovat.
Minimální mzda
Ve Francii je stanovena všeobecná minimální legální
hodinová mzda (SMIC). Platí od 1. července 2005
a je stanovena na 8,03 euro hrubého. Každý rok
je valorizovaná a zaměstnavatel vám nesmí vyplatit
mzdu nižší než je uvedená částka.
Pracovní doba
Týdenní pracovní doba je stanovena na 35 hodin
s jedním volným dnem, nedělí. Přesčasy jsou placeny
zvlášť, zvýšenou sazbou. Ve stanovení pracovní doby
existují výjimky podle zařazení pracovníka a kolektivní
smlouvy.
Placená dovolená
Roční placená dovolená se kalkuluje tak, že za každý
odpracovaný měsíc máte nárok na dva a půl dne
dovolené. Zákon umožňuje určité změny v resortu
stavebnictví. V tomto případě není nutné řídit se podle
francouzského zákoníku, pokud stejné podmínky platí
i ve vaší zemi.
Pracovní podmínky
Zaměstnanci dočasně pracující ve Francii musí mít stejné
pracovní podmínky jako zaměstnanci francouzští. Tedy
podmínky hygienické, bezpečnostní, zdravotní péči
a ochranu proti možnosti pracovního úrazu. Pokud
jste ve společné ubytovně, máte podle zákona nárok
na zdravé prostředí, veškeré pohodlí a soukromí.
Pracujete-li v zemědělství, platí pro vaše ubytování
zvláštní podmínky. Podobné podmínky platí i pro
stravovací prostory.
Tato pravidla tvoří společný základ zákoníku zemí
sdružených do společného evropského
hospodářského prostoru. Týkají se oblasti
dočasného poskytování pracovníků na termínované
úvazky.
> Pokud váš zaměstnavatel nerespektuje tato zákonná
ustanovení, nebo přejete-li si více informací o vašich
právech během dočasného zaměstnání ve Francii, můžete
se informovat u následujících institucí:
Pracovní právo
V každém departementu pracuje inspekce pro dodržování
pracovního práva. Ta může zasáhnout u vašeho
zaměstnavatele nebo ve vašem podniku podle následujících
odvětví:
- Inspekce práce pro všechna odvětví kromě zemědělství
a dopravy
- Inspekce práce pro zemědělství
- Inspekce práce pro dopravu
Časově ohraničené
vyslání
zaměstnanců
do Francie
Kontakty na tyto úřady najdete na následujících adresách
jednotlivých ministerstev:
http://www.travail.gouv.fr
http://www.emploi-solidarite.gouv.fr
http://www.agriculture.gouv.fr
http://www.transports.equipement.gouv.fr
ZAMĚSTNANCI
Pracovní soud
Zaměstnanec má právo podat žalobu u Pracovního soudu,
aby například vysoudil nevyplacenou mzdu. Pracovní soud
je tribunál sloužící k posuzování právě sporů mezi zaměstnanci
a zaměstnavateli.
Seznam sídel Pracovního soudu najdete na stránkách
ministerstva spravedlnosti:
http://www.justice.gouv.fr
Sociální zabezpečení
Více informací o vašem zabezpečení v případě nemoci,
pracovního úrazu či nezaměstnanosti najdete
na následujících stránkách:
http://www.cleiss.fr
http://www.acoss.fr
http://www.urssaf.fr
Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal
Meziministerská delegace pro boj proti ilegální práci
Dagemo/Dilti/2004 - Graphisme studiodesplantes
Vaše práva během
Váš podnik vás dočasně vyslal za prací do Francie…
Jaké formality potřebujete
vyřídit?
Doklady nutné k pracovnímu pobytu
Podmínky dočasného úvazku platí, když:
Zaměstnanec je bez účelu zisku dočasně k dispozici tomu
francouzskému podniku, který patří do stejné skupiny.
Příklad: vzájemná výměna poradců pro lidské zdroje nebo
vyšších kádrů na vytvoření programového vybavení
informatiky
Jsou poskytovány služby za účelem zisku v oblasti technického
vybavení či know-how specifického pro váš podnik.
Ten na sebe vezme všechna ekonomická rizika. Realizace
těchto služeb se děje na základě obchodní smlouvy mezi
vaším zaměstnavatelem a francouzským klientem.
Příklad: práce na výstavbě průmyslových objektů, lodí,
sadařství nebo představení muzikálu se skupinou umělců.
> V souladu s unijními principy1 umožňuje
francouzské právo dočasné zaměstnání cizinců
za těchto podmínek:
Dočasná práce
Pokud poskytování služeb za účelem výdělku spočívá pouze
v tom, že firma poskytne zaměstnance podniku sídlícímu
ve Francii, řídí se toto zvláštními pravidly pro dočasné práce.2
• Váš zaměstnavatel musí v České republice aktivně
podnikat.
• Váš pracovní úvazek musí být na dobu určitou
a ohraničený dobou tohoto úvazku.
• Po celou dobu pracovního úvazku musíte pracovat
pro zaměstnavatele a řídit se jeho pokyny.
1
Nařízení CE 96/71 Rady Evropy a Evropského
parlamentu týkající se dočasné práce zaměstnanců
v oblasti poskytování služeb.
2
Více informací najdete na stránkách Ministerstva práce
http://www.travail.gouv.fr
- Občané Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska,
České republiky, Slovenské republiky a Slovinska musí
na příslušné prefektuře obdržet pobytovou kartu
Communauté Européenne, v níž musí být zmínka Salarié
d’un prestataire se services (Zaměstnanec poskytovatele
služeb). Nemusí žádat o dlouhodobé vízum,
a to ani tehdy, je-li doba pobytu delší než tři měsíce.
Musí být ale kratší než rok.
- Občané ostatních členských zemí Evropské unie
musí mít platný pas nebo platný občanský průkaz
a kopii pracovní smlouvy.
Sociální zabezpečení
Podle evropského ujednání číslo 1408/71 ze 14. června
1971 platí během práce ve Francii vaše příslušnost
k českému systému sociálního zabezpečení. Je třeba ale
vlastnit certifikát dočasného zaměstnání, typ E101 nebo
E102 podle situace. Tento dokument potvrzuje, že nejste
povinni platit příspěvky do francouzského systému
sociálního zabezpečení (organizace URSSAF a MSA).
Při pracovní smlouvě na víc než 12 měsíců vás musí
váš zaměstnavatel povinně zařadit do francouzského
systému sociálního zabezpečení, kromě výjimek
povolených francouzskými úřady sociálního
zabezpečení.
Více informací najdete na těchto adresách:
http://www.interieur.gouv.fr
http://www.travail.gouv.fr
http://www.cleiss.fr

Podobné dokumenty

DAGEMO ETT Portugal/F - Ministère du Travail, de l`Emploi, de la

DAGEMO ETT Portugal/F - Ministère du Travail, de l`Emploi, de la Máte rovněž právo podat žalobu u Pracovního soudu, abyste například vysoudili nevyplacenou mzdu. Pracovní soud je tribunál sloužící k posuzování sporů právě mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Sezna...

Více

DAGEMO TcheqRep-CZ - Ministère du Travail, de l`Emploi, de la

DAGEMO TcheqRep-CZ - Ministère du Travail, de l`Emploi, de la • Francouzské zákony platí i pro placené dovolené

Více