Soubor 1 ke stažení ZDE

Transkript

Soubor 1 ke stažení ZDE
MEsTSICÝ úRAD rnÝpr,.lxr NAD
oDBoR RpcIoNÁLNígo Rozvon A §TAvEBNí úŘen
osrnlvtcí
Náměstí čp.3
739
VÁŠDOPIS ZN
ZE DNE:
unšEZtt:
Sp.Zn:
vvŘtzUJE:
TEL:
tl
FRYDLANTNADo§TRAvIcI
MUFo l 1983/2015
MUFo^s lóO8i20l l
Ing.arch. Blanka Toflová
5586u $a
558 676 279
FAX:
E-MAIL:
btofl ova@fryd lantno.cz
DATUM:
24,04.2015
Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení opakovaného veřejného projednání upraveného a
posouzeného návrhu Územního plánu Ostravice
a Vyhodnocení vlivŮ územního plánu Ostravice na ávotní prostředí
Městslcý úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regioná,lního rozvoje a stavební uřad jako přislušný úřad
územního plánování a pořizovatel Územního plánu Ostravice dle ustanovení § 6 odst, (l) písm. c) zákona č.
183/2006 §b., o územnímplánování a sůavebním řádu, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební
zákon"), omamuje v souladu s ustanovením § 22 a § 52 odst. (l ) stavebního zákona ve smyslu ustanovení §
l 72 odst. ( l ) a (2) zákona č. 50012004 Sb., spn{vní ?ád, ve měni pozdějších předpisů , zahájení opakovarrého
veřejného projednání upraveného a posouzeného náwhu Uzemního plánu Ostravice a Vyhodnocení
územníhoplánu Ostravice na životníprostředí.
Protože na základě vyhodnocení výsledků veřejného prqjednání náwhu t1zemniho plánu Ostravice v roce
2014 došlo kjeho podstatné úpravě, rnrsí být vsouladu sust. § 53 odst. (2) stavebníha zákona upravený
návrh y roz§ahu provedených úprav movu projednán na opakovaném veřejném projednr{ní, přičemž se
postupuje oMobně podle § 52 stavebního ákona, Váledem k tomu, že v nimci úprav návrlru územního
plánu Ostravice byla provedena i aktualizace Vyhodnocení vlivů územního plánu Osťavice na životní
prostfudí, je předmětem opakovaného veřejného projednání i toto vyhodnocení.
V souladu s ust. § 52 odst. (l) stavebního ákona bude upravený návrh Územního plánu Ostravice a
Vyhodnocení vlivů územního plánu Ostravice na životníprostředí vy§taven k vďejnému nahlédnuti:
.
.
l
-
na Obecním úředě Ostravice, v kanceláři evidence pozemků, budova č.p. 603 (pošta) denně,
v pondělí a středu od 8.00 do l 1.00 hodin a od 12.00 do 17.00 hodin, v útery, čtwtek a pátek od 8.00 do
l4,00 hodin po telefonické domluvě na tel. č. 558412553.
na Mástském liřadě Frýdlant nad ostravicí na odboru regionáIního rozvoje a stavebním uřadě,
Náměstí č.p, 9, v kanceláři č. 50 - denně, v pondělí a sťedu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a čtvrtek od
8.00 do 14.00 hodin, v pátek od 8.00 do 13.00 hodin (nejlépe po telefonické domluvě),
v uvedeném období bude upravený náwh Územního plárru ostravice a vyhodnocení vlivů územního
plánu Ostravice na životnípro§tředí aeřejněn k nahlédnutí i způsobem umožňujícírnd,álkový přístup a
to na webové adrese www.obec-ostravice.cz.
Veřejné projednání upraveného náwhu Územního plánu Ostravice v rozsahu provedených úprav s výkladem
proj ektanta se uskuteční
ve středu 27. května 29l§ v l§.0ll hodin v sále hotelu Freud. Ostravice č.n. 190.
slNxowíspo.rnNi:
komcrčnl banka a s
pobočka Frýdck.Ivíístek
čličtu:l322-7tl/0l00
tč
0029ó ó5 l
uč
czoo296 6s1
www frydlanino cz
tel: 558ó04llt
fall:558676279
V souladu s ryt. § l72 odst. (5) správního řádu
a dle ust. § 52 odst. (2) stavebního zákona mohou námitky
proti návrhu Uzemního plánu Ostravice y rozsahu provedených úprav podat pouze vlasttríci pozemků a
staveb dotěených návrhenr řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Podle ustanovení § 52 odst. (3) stavebního ákona nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání nrůžekaždý
uplatnit své připomínky a dotčenéosoby podle § 52 odst. (2) stavebního ákona námit\y, ve kterých musí
uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladujícídotčená páva a vymezit území dotčené
námitkou.
Dotčenéorgány a krajský úřad jako nadíízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které
byly od společného jednání změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží.
Podle ustanovení § 52 odst. (4) stavebního zíkona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkiim ve věcech, o
kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územníhorozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem
nepřihlíží.
K veřejnémujednáníjsou obec, dotčenéorgány a krajský úřad i sousední obce přizványjednotlivě_
Adresa pro zasílánínámitek a připomínek: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního
rozvoje a stavební úřad, Náměstí č.p. 3, 739 ll Frýdlant nad Ostravicí
Ing. arch. Blanka Toílová, v.r.
vedoucí odboru regionálního rozvoje
a stavebního úřadu
,,
otisk úředníhorazítka "
Tato veřejná vyhláška se dle ust. § 25 odst. (2) zákona é. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
pt'edpisů, zveřejňuje na úředních deskách Městského úřadu Frydlant nad Ostravicí a Obecního úfudu
Ostravice a rovněž způsobem umožňujícímdálkowý přístup.
Lhůta pro vyvěšení:do
3. června 20l5 (včetně)
Evidenčníčíslopísemnosti:
Vyvěšeno dne,
2? . h" /,'
/Í
Sejmuto dne:
Razítkoapodpisosobyzodpovědnézavyvěšení:{3 ffi
73914
ffi #
os}wlcy
l.
",/L<-^(-

Podobné dokumenty

ROZHODNUTI rozhodnutí o umístění stavby

ROZHODNUTI rozhodnutí o umístění stavby Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou ě,p.26612, l4022 Praha 4 Správa a údržbasilnic Ústeckého kraje p.o., Ruská č,p. 260, Dubí 3, 4l7 03 Dubí u Teplic

Více

ffi{MfuwffiffireK ffiffiwwffimffiffi w WffiffiMfuffire

ffi{MfuwffiffireK ffiffiwwffimffiffi w WffiffiMfuffire také s historií papírového modelářswí a s tvorbou qýwarníkůči modelářů minulosti i současnosti, nebo si zakoupit některou z mnoha vystřihovánek. Pro zájemce je také

Více

Říjen 2009 - Madam Business

Říjen 2009 - Madam Business  rají, jsou lidským příkladem pro své potomky. Jaký rozdíl vůči stejným ročníkům mladých mužů, kteří mluví a uvažují ve výrazech „vole vole“, vyžívají se ve sprostotách a hrubostech! Část je ovše...

Více