installation manual montážní návod montážný návod

Transkript

installation manual montážní návod montážný návod
INSTALLATION MANUAL
MONTÁŽNÍ NÁVOD
MONTÁŽNÝ NÁVOD
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ
Vážení zákazníci,
Ïakujeme Vám za zakúpenie výrobku firmy Bocchi.
Pre jednoduchšie inštaláciu a údržbu tohto výrobku, použite návod, ktorú
sme pre Vás pripravili.
Pred inštaláciou výrobku:
1. Skontrolujte, èi je balenie kompletné a obsahuje všetky súèiastky
2. Pozorne preèítajte montážny návod a uchovajte ho.
Vážení zákazníci,
Óâàæàåìûå êëèåíòû,
Dìkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy BOCCHI.
Áëàãîäàðèì Âàñ çà ïîêóïêó êîìïàíèè Bocchi.
Pro snazší instalaci a údržbu tohoto výrobku, použijte uživatelskou pøíruèku, kterou
Äëÿ óïðîùåíèÿ óñòàíîâêè è îáñëóæèâàíèÿ ýòîãî ïðîäóêòà, èñïîëüçîâàíèå
jsme pro Vás pøipravili.
Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ
Ìû ïîäãîòîâèëè äëÿ âàñ.
Pøed instalací výrobku:
Ïåðåä óñòàíîâêîé ïðîäóêòà:
1. Zkontrolujte, zda je balení kompletní a obsahuje všechny souèástky
Ïåðâûé Óáåäèòåñü, ÷òî ïàêåò ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì è ñîäåðæèò âñå êîìïîíåíòû
2. Pozornì proètìte montážní návod a uchovejte ho.
Âòîðàÿ Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ è ñîõðàíèòå åãî
Minimální šíøe obezdìní s obklady.
Minimálna šírka obmurovanie s obkladmi
Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà êëàäêè îáëèöîâêè
šroub
skrutka
âèíò
K pøipevnìní nádržky ke zdi použijte šrouby a
hmoždinky s odpovídající nosností.
Odpadní koleno
DN 110mm vnitøní
Odpadové koleno
DN 110mm vnútorný
Na pripevnenie nádržky ku stene použite
skrutky a hmoždinky s odpovedajúcou
nosnosou.
ïðèâÿçàííîñòè ê ñòåíêå ðåçåðâóàðà ñ
Îòõîäû êîëåíî
DN 110 ìì âíóòðåííåãî
ïîìîùüþ âèíòîâ è ÿêîðÿ ñ àäåêâàòíûì
ïîòåíöèàëîì.
H je vzdálenost mezi úrovní podlahy a osou šroubù k uchycení závìsného WC.
H je v prùmìru 320mm. Pøesný rozmìr musí být pøizpùsoben rozmìrùm klozetu.
H je vzdialenos medzi úrovòou podlahy a osou skrutiek k uchytenie závesného WC.H je v priemere
320mm. Presný rozmer musí by prispôsobenie rozmerom klozetu.
Í ðàññòîÿíèå ìåæäó ïîëîì è âèíò îñè Hitch ãîðå WC.
H 320 ìì â äèàìåòðå. òî÷íîå èçìåðåíèå äîëæíî áûòü â ôîðìå, ÷òîáû óìåñòèòüñÿ â øêàôó
1
Nástavec
110mm vnìjší
2
9 - Obezdìte nádržku tak, aby byly vyplnìny
veškeré mezery mezi nádržkou a zdí. Dùležité je
6 - Pøipravte pøívod vody k vrcholu nádržky 1/2".
dobøe nádržku podezdít. Jako doplnìk je možné
použít podpìrné nožièky.
6 - Pripravte prívod vody k vrcholu nádržky 1/2".
6 - Ïîäãîòîâêà âîäû â âåðõíåé ÷àñòè öèñòåðíû 1/2".
Objednávkový kód: 457.888.26.1
9 - Obezdìte nádržku tak, aby boli vyplnené všetky
medzery medzi nádržkou a múrov. Dôležité je
dobre nádržku podmurova. Ako doplnìk je možné
použi podperné nožièky.
Objednávkový kód: 457.888.26.1
pøipojení
9 - Êèðïè÷ â áàê, ÷òîáû çàâåðøèòü âñå ïðîáåëû
ìåæäó áàêîì è ñòåíîé. Âàæíî ïîääåðæèâàòü
õîðîøèå òàíê.  êà÷åñòâå äîïîëíåíèÿ ìîæíî
7 - Pøipojte rohový ventil k pøívodu vody 1/2".
èñïîëüçîâàòü îïîðíûå íîæêè.
Êîä çàêàçà: 457.888.26.1
7 - Pripojte rohový ventil k prívodu vody 1/2".
7 - Ïðèëîæèòå óãëîâîé âåíòèëü íà ïîñòàâêó âîäû 1/2".
Obezdìte a obložte
Obmurujte a obložte
8 - Pøipevnìte ochranný rámeèek na nádržku pomocí
Ìþð è çàêëåïêè
šroubù. Dále pøipevnìte stavební ochranu proti
vniknutí neèistot.
Naplòte nádržku vodou a zkontrolujte zda nikde
neprosakuje.
8 - Pripevníte ochranný rámik na nádržku pomocou
skrutiek. Ïalej pripevnite stavebné ochranu proti
vniknutiu neèistôt.
Naplòte nádržku vodou a skontrolujte èi nepresakuje.
POZOR! Zeï musí být nosná o minimální tloušce 15mm.
POZOR! Múr musí by nosná o minimálnej hrúbke 15mm.
8 - Ïðèêðåïèòå çàùèòíóþ òàíê ðàìêè âèíòîâ.
Ñëåäóþùàÿ ïðèäàþò îñîáóþ çàùèòó îò ãðÿçè.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ñòåíû ïåðåâîç÷èê äîëæåí áûòü òîëùèíîé íå ìåíåå 15 ìì.
Çàëèòü â áàê ñ âîäîé è óáåäèòåñü, ÷òî óòå÷åê.
3
4
16 - 17 - Zaøíznìte trubky od konce L+3mm.
16 - 17 - zarežte rúrky od konca L +3 mm
16 -17 - Cut êîíöå òðóáû L +3 ìì
11 - Pøipevnìte rámeèek na ochranný kryt.
Zašroubujte táhla do matic a upevnìte.
11 - Pripevníte rámèek na ochranný kryt.
Zaskrutkujte tiahla do matíc a upevnite.
11 - ïðèëîæèòå ðàìêè äëÿ îõðàíû. Òåìà ñòåðæíåé
â ãàéêè è çàòÿíóòü.
13 - Upravte délku odpadní a splachovací
trubky vycházející ze zdi. Na trubuce
vyznaète, kam bude dosahovat obezdìní s
obklady.
13 - Upravte dåžku odpadové a splachovacie rúrky vychádzajúce zo steny. Na trubuce
vyznaète, kam bude dosahova obmurovanie s obklady.
13 - Îòðåãóëèðóéòå äëèíó ñòîêà è
ïðîìîéòå îñíîâàííûé íà ñòåíêå òðóáû.
trubuce Óêàæèòå, ãäå âû áóäåòå äîñòèãàòü
êèðïè÷íîé êëàäêè ïëèòêè.
5
12 - Nasaïte tlaèítko.
12 - Nasaïte tlaèidlo.
12 - çàìåíèòü ïàíåëè è íàæìèòå
14 - 15 Upravte délku odpadní a splachovací
trubky. Vzdálenost mezi dvìma èárami je
znaèená „L.”
14 - 15 Upravte dåžku odpadové a
splachovacie rúrky. Vzdialenos medzi dvoma
èiarami je znaèená "L.”
14-15 Îòðåãóëèðóéòå äëèíó îòõîäîâ è
ôëåø òðóáû. Ðàññòîÿíèå ìåæäó äâóìÿ
ëèíèÿ íàçûâàåòñÿ "Ë."
18 - Šrouby pro uchycení musí být o 20mm
delší než otvory pro uchycení záv. WC.
18 - Skrutky na uchytenie musí by o 20mm
dlhší ako otvory pre uchytenie záv WC.
18 - âèíòû äëÿ êðåïëåíèÿ ñîñòàâèò îêîëî
20 ìì áîëüøå, ÷åì ðåçüáîâûå îòâåðñòèÿ
äëÿ òóàëåòîâ.
19 - Pøišroubujte klozet ke zdipomocí šroubù, vložte
podložky a upevnìte pomocí matice. Našroubujte krytku
šroubù.
19 - Priskrutkujte klozet k stene pomocou skrutiek, vložte
podložky a upevnite pomocou matice. Naskrutkujte
krytku skrutiek.
19 - âèíò øêàôà ê ñòåíå ñ ïîìîùüþ âèíòîâ, âñòàâèòü
øàéáû è çàòÿíèòå ãàéêè. Âèíòû Âèíò êðûøêè.
6
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ
7
= ÚDRŽBA
Demontáž
Tlaè?tko
Tlaèidlo
Êíîïêà
Tlaè?tko a r?meèek
Tlaèidlo a rámèek
Êíîïêà è êîðîáêè
Ochranná deska
Ochranná doska
Çàùèòíûå ïëàñòèíû
Páky a mùstek
Páky a mostík
Ðû÷àãè è ìîñò
Vyjme se žlutá pojistka vypouštìcího ventilu Poté se vytáhne vyp. ventil
Vyberie sa žltou poistku vypúšacieho ventilu Potom sa vytiahne vypúšací ventil
Âûðåçàòü æåëòûé äðåíàæíûé êëàïàí áåçîïàñíîñòè Çàòåì âûòàùèòå ñëèâíîé êëàïàí
8
ÚDRŽBA NAPOUŠTÌCÍHO VENTILU
ÚDRŽBA NAPÚŠACÉHO VENTILU
ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÈÅ ÂÏÓÑÊÍÎÉ ÊËÀÏÀÍ
Vyèištìní membrány:
Uzavøete rohový ventil. Odmontujte kryt horní èásti viz. obr.1. Vyèistìte ventil a
membránu. Namontujte zpìt kryt i s membránou.
Èistenie membrány:
Uzatvorte prívod vody pomocou rohového ventilu. Demontujte hornú èas
protipovodòového uzáveru - viz.obrátek è.1. Vyèistite membránu a namontujte spä.
Î÷èñòêà ìåìáðàíû:
Çàêðûòü êëàïàí ïîäà÷è âîäû ñ óãëà. Óäàëèòå âåðõíèé âïóñêíîé êëàïàí - ¹ 1
âðàùåíèé. ×èñòîòà ìåìáðàíû è ðåìîíòà.
V pøípadì nízkého tlaku:
Pokud plnìní nádržky trvá déle než 4min. uzavøete rohový ventil a odmontujte
napouštìcí ventil. Odeberte regulátor prùtoku. Namontujte napouštìcí ventil zpìt.
Keï je nízky tlak:
Ak napustenie nádržky trvá dlhšie ako 4 min. uzavrite prívod vody pomocou rohového
ventilu a demontujte napúšací ventil. Potom vyberieme regulátor prietoku vody a
ventil namontujte spä do nádržky.
1.
Ïðè íèçêîì äàâëåíèè
Ïðè çàïîëíåíèè áàêà äëèòñÿ äîëüøå, ÷åì çà 4 ìèíóòû. Çàêðûòü êëàïàí ïîäà÷è
âîäû ñ óãëà è óäàëèòü âïóñêíîé êëàïàí. Çàòåì óäàëèòå êëàïàí ðåãóëÿòîðà è
ðåìîíò öèñòåðí
9
10

Podobné dokumenty