Press kit ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové Press kit ING

Transkript

Press kit ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové Press kit ING
ING Bank fond
Nadace Terezy Maxové dětem
Informace pro média
Listopad 2010
Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766
-1-
Obsah:
1
O ING Bank fondu Nadace Terezy Maxové dětem ........................ 4
2
Principy Fondu ................................................................................ 5
3
Pět let Fondu v číslech ................................................................... 7
4
Konkrétní podpořené projekty ....................................................... 8
Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766
-2-
MOTTO FONDU:
„Pomáháme dětem rozvinout jejich potenciál.“
Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766
-3-
1 O ING Bank fondu Nadace Terezy Maxové dětem
Již pátým rokem pomáhá dětem v pěstounské péči nebo dětských domovech ING Bank fond Nadace
Terezy Maxové dětem v rozvoji jejich talentu, vzdělávání či náplni volnočasových aktivit. Projekt
vychází ze vzájemné spolupráce ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem a je založen na bázi
generálního partnerství a principech transparentnosti, kdy si obě organizace kladou za cíl všestrannou
podporu a pomoc opuštěným dětem. Fondu se pravidelně věnují nejen představitelé obou organizací,
ale i zaměstnanci ING Bank, kteří jsou rovněž součástí grantové komise.
ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem byl založen v roce 2005. Nadaci Terezy Maxové dětem
založila slavná česká topmodelka 22. ledna 1997 s cílem všestranné podpory a pomoci opuštěným
dětem. ING celosvětově a dlouhodobě podporuje nemocné a opuštěné děti ve všech zemích, kde
působí. V České republice si ING Bank vybrala jako partnera Nadaci Terezy Maxové dětem, neboť její
cíle vhodně zapadají do strategie ING Group.
Spolupráce obou společností byla stvrzena podpisem smlouvy v roce 2005 na částku 3 000 000 Kč.
Grantová komise, kterou tvoří zaměstnanci ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem, rozdělila tuto
částku ve třech kolech během roku 2006.
Od roku 2006 do současnosti přibylo do Fondu více než 7 000 000 korun. Tyto příspěvky jsou tvořeny
jak darem od společnosti ING Bank, tak i příspěvky zaměstnanců a klientů banky.
Tím však pro ING Bank ČR spolupráce s Nadací Terezy Maxové nekončí. Banka se zavázala Nadaci
podporovat dalších pět let a pravidelně do Fondu přispívat 1,5 milionu korun.
Grantovou komisi, která na pravidelných schůzkách rozhoduje, jaké projekty Fond podpoří, tvoří
těchto šest zástupců ING Bank:
Zuzana Smolinsky
Luboš Vystavěl
Petra Žáčková
Alena Klaassenová
Radka Melišíková
Michal Straka
a tři zástupci Nadace Terezy Maxové dětem:
Monika Páleníková
Petra Zapletalová
Terezie Sverdlinová
Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766
-4-
2 Principy Fondu
Hlavním cílem ING Bank fondu Nadace Terezy Maxové dětem je podpora vzdělávání, sportu
a volnočasových aktivit dětí vyrůstajících v dětských domovech nebo náhradní rodinné (pěstounské)
péči. Tyto příspěvky jsou tvořeny jak darem od společnosti ING Bank, tak i příspěvky zaměstnanců
a klientů banky.
Grantová komise složená ze zástupců ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem má za úkol s danou
částkou pro konkrétní rok pravidelně pracovat a rozdělit ji ve dvou až třech kolech během jednoho
roku jako podporu jednotlivých projektů nebo individuálních žadatelů dílčí částkou do maximální výše
80 000 Kč. Jedná se o podporu konkrétních projektů ve prospěch dětí umístěných v dětských
domovech v České republice a dětí v pěstounské péči ve věku od 0 do 26 let.
Nedílnou součástí procesu jsou i konkrétní směry podpory – vzdělávání, volnočasové aktivity a sport.
Projekty jsou hodnoceny podle dvou parametrů
•
Obsah projektu - srozumitelnost, konkrétnost a reálnost
•
Přínos projektu - originalita, přínos pro klienta, efekt, který bude projekt mít
Nadace Terezy Maxové dětem by chtěla velice poděkovat ING Bank za spolupráci a zájem
o problematiku opuštěných dětí, které si nesmírně váží. „Děkujeme, že našemu snažení dáváte
konkrétní smysl!“
Od začátku existence ING Bank fondu Nadace Terezy Maxové dětem bylo podpořeno již více než dvě
stě osmdesát konkrétních projektů.
Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766
-5-
Grantová kola:
Přehled grantových kol 2006
Počet podpořených projektů
Rozdělená částka
1. kolo 2006 (19. dubna)
23
799 700 Kč
2. kolo 2006 (13. září)
19
628 996 Kč
3. kolo 2006 (13. prosince)
13
842 600 Kč
Celkem
55
3 457 959 Kč
Přehled grantových kol 2007
Počet podpořených projektů
Rozdělená částka
1. kolo (4. dubna)
20
593 463 Kč
2. kolo (12. záři)
22
751 070 Kč
3. kolo (5. prosince)
16
677 500 Kč
Celkem
58
1 986 033 Kč
Přehled grantových kol 2008
Počet podpořených projektů
Rozdělená částka
1. kolo (9. dubna)
19
478 380 Kč
2. kolo (10. záři)
15
449 290 Kč
3. kolo (10. prosince)
17
337 820 Kč
Celkem
51
1 265 490 Kč
Přehled grantových kol 2009
Počet podpořených projektů
Rozdělená částka
1. kolo (29. dubna)
21
361 346 Kč
2. kolo (9. záři)
29
413 410 Kč
3. kolo (9. prosince)
22
258 360 Kč
Celkem
71
1 033 116 Kč
Přehled grantových kol 2010
Počet podpořených projektů
Rozdělená částka
1. kolo (10. března)
20
444 700 Kč
2. kolo
30
594 675 Kč
Celkem
50
1 039 375 Kč
Více informací o konkrétních aktivitách naleznete na www.ingwbf.cz.
Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766
-6-
3 Pět let Fondu v číslech
Během 5 let spolupráce ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem
•
zorganizoval přes 10 dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin
•
podpořil více než 280 smysluplných projektů
•
věnoval do Fondu přes 10 000 000 korun
•
navíc 500 000 do Fondu přispěli zaměstnanci banky.
Odměnou k nezaplacení jsou nám TISÍCE dětských úsměvů.
Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766
-7-
4 Konkrétní podpořené projekty
Student Miloš Nguyen
ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem podporuje talentovaného studenta Miloše a poskytuje
mu finanční podporu v rámci studia na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze
již od roku 2007. Vzhledem k tomu, že Miloš v roce 2010 získal bakalářský titul a dosáhl tak prvního
stupně vysokoškolského vzdělání, zástupci ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem se ho
rozhodli finančně podporovat, dokud nedokončí svá magisterská studia, tj. do roku 2012 nedokončí.
Celková finanční podpora za celou dobu Milošova studia bude činit 275 000 korun.
Studentka Irina Dovbnjak
Irina studuje Husitskou teologickou fakultu UK, obor sociální a charitativní práce. Protože Irina odešla
z dětského domova z Pyšel, je pro ni náročné studovat prezenčně a zároveň denně pracovat, aby se
uživila a zaplatila si potřebné věci ke škole. Příspěvek jí pomůže věnovat více času studiu.
Múzy dětem, o.s.
Předmětem podpory Fondu v rámci tohoto projektu je financování pravidelných návštěv cíleně
sestavovaných skupin umělců, kteří dlouhodobě spolupracují s občanským sdružením Múzy dětem
v zařízeních náhradní výchovy. Tyto celodenní akce vnášejí do
života sociálně i jinak
hendikepovaných dětí tvůrčí atmosféru, zvyšují jejich motivaci k tvůrčí práci a práci na sobě samých.
Přidělené finance jsou použity na dopravu a lektorské odměny.
Dětský domov Lety
Tento projekt, který Fond financuje, má za úkol rozvíjet talent a osobnost sedmnácti dětí žijících v DD
Lety. Volnočasová část navazuje na podporu z minulých dvou let a umožňuje pěti dospívajícím dětem
navštěvovat taneční v Hořovicích spolu s jejich vrstevníky z běžných rodin. Dopřeje také dvěma
mimořádně talentovaným dívkám pokračovat ve zpěvu s prestižním hudebním tělesem Chorus
Angelus. Terapeutická část projektu volí techniky akceptovatelné i dětmi v rizikovém věku dospívaní,
které jim přirozenou formou pomáhají zmírnit následky prožitých traumat, posílit dovednosti
a schopnost společensky obstát: dramaterapii a muzikoterapii. U dětí se těší velké oblibě a současně
představují nerizikové trávení volného času.
Spolu dětem o.p.s.
Prostředky věnované ING Bank fondem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci tohoto projektu budou
využity na výchovně vzdělávací projekt "Postav se na vlastní nohy". Tento projekt je zaměřený na
posílení znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z dětských
domovů. Děti si nabyté znalosti ověří také v praxi. Prostředky budou konkrétně využity na školení
mládeže a závěrečné setkání těch, kteří projektem prošli.
Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766
-8-
Nadační fond Dětský úsměv při Dětském centru při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4
ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem poskytl příspěvek na program muzikoterapie
a podpůrné terapie dětí se sociálně zdravotním rizikem.
Občanské sdružení Letní dům
ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem přispěl na realizaci čtyř sociálně-terapeutických pobytů
pro celkem 48 klientů, 6 výjezdů do spolupracujících dětských domovů a jednu komunitní akci
(divadelní představení, dílny tvořivosti atd.), jejímž účelem je podpořit klienty v kontaktu se širším
sociálním a společenským prostředím.
APPN, o. s.
Z přidělených peněz bude poskytnuta podpora dětem se sluchovým postižením, které žijí mimo
rodinnou péči, a to prostřednictvím kariérního poradenství na základě schopností a dovedností
a vzhledem k míře sluchového handicapu a stupně jeho kompenzace. Dále budou tyto děti
informovány o možnostech vzhledem k následnému rozvoji a pracovnímu uplatnění.
Pěstounka Jindřiška Votoupalová
ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem přispěje na lyžařskou školu na Šumavě pro desetiletou
dívku v pěstounské péči u prarodičů.
Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766
-9-

Podobné dokumenty

Výsledky MOTÁK 2013

Výsledky MOTÁK 2013 MOTÁK 2013 - Celková klasifikace Poř.

Více

Annual report 2010 - Nadace Terezy Maxové

Annual report 2010 - Nadace Terezy Maxové • Soutěž krásy Česká Miss 2010 podporuje dobrou věc

Více

Výsledky 2016

Výsledky 2016 MUŽI - VYTRVALCI

Více

Název příspěvku na konferenci

Název příspěvku na konferenci Economic evaluation of negative externalities caused by traffic Tomanová Lucie Exchange Rate Volatility and Foreign Trade in CEEC Nchor Dennis Analysis of the Structure of the Ghanaian Economy: Usi...

Více

Prohlášení Radovana Krejčíře Na úvod bych chtěl říct, že jsem

Prohlášení Radovana Krejčíře Na úvod bych chtěl říct, že jsem obviněním z trestných činů (podvody, krádeže, prostituce - možné dokázat). Nakonec se ale potkala s Milošem, který se stejně zoufale snažil krmit svou

Více

výroční zpráva za rok 2008 - Nemocnice Jindřichův Hradec, as

výroční zpráva za rok 2008 - Nemocnice Jindřichův Hradec, as pro všechny zaměstnance nemocnice. Tento krok byl podpořen finanční účastí na penzijním připojištění zaměstnanců. V medicínské oblasti byla dovybavena přístrojovou technikou oddělení dětské a oční....

Více