181_189 Ližbetin - LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics

Transkript

181_189 Ližbetin - LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics
15 th International Scientific Conference
LOGI 2014
STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS
CENTERS
Ján Ližbetin1
ABSTRACT
The article deals with the modern trends of storage and warehouse facilities used in modern
logistics centers. The article concisely modern types of racking and handling equipment,
which are prerequisite for efficient storage activity.
KEYWORDS
warehouse, rack, logistics, stacker.
LANGUAGE OF THE PAPER
Czech.
1
doc. Ing. Ján Ližbetin, Ph.D., Katedra dopravy a logistiky, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích, tel.: 00420 387 842 188, e-mail: [email protected]
181
15 th International Scientific Conference
LOGI 2014
SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO MODERNÍ LOGISTICKÁ
CENTRA
Úvod
Zařízení používaná pro skladování lze členit na stabilní, nebo mobilní. Stabilní jsou ty
zařízení, do kterých se skladované zboží ukládá (např. regály) a mobilní jsou stroje a zařízení
sloužící k zakládání a vyskladňování materiálu (např. vysokozdvižné vozíky). Toto kritérium
členění má však určité výjimky, protože existují i mobilní regály a stabilní zakládací zařízení.
Mezi zařízení pro skladování patří v širším pojetí i přepravní prostředky (např. palety,
přepravky, kontejnery).
Mobilní zakládací zařízení jsou určeny na skladovací a ložné operace, jakými jsou
například přísun materiálu do skladu, expedici materiálu ze skladu, přísun materiálu ze skladu
do výroby, nakládka, vykládka a podobně.
1. Regály
Regály jsou pro svoji univerzálnost nejrozšířenějšími zařízeními používanými pro
skladování kusového zboží. Regál je zařízení určené pro skladování materiálu ve více
vrstvách, přičemž umožňuje jeho zakládání a odebírání z kterékoliv vrstvy. Existuje několik
typů regálů, z nichž každý je vhodný pro ukládání jiné skupiny zboží.
Rovinný regál lze použít pro ukládání širokého sortimentu zboží, a to buď jednotlivých
kusů, přepravek nebo palet. Umožňuje snadný přístup ke skladovaným výrobkům,
zjednodušuje ověřování zásob a může být snadno přizpůsoben prostoru již existujícího skladu,
jakož i hmotnosti a rozměrům manipulačních jednotek.
zdroj: www.mecalux.cz
Obr. 1 – Rovinný regál
182
15 th International Scientific Conference
LOGI 2014
Regály paletové (příhradové regály) jsou nejvíce používané typy regálů. Příhradová
konstrukce regálů vytváří regálové buňky přizpůsobené velikosti manipulační jednotky
(paletě). Mohou být v různém konstrukčním provedení, např. jako pevné (pevně ukotveny do
podlahy), přemístitelné (takové, které lze podle aktuální potřeby volné plochy skladu a
skladovaného materiálu přemístit), nebo přestavitelné regály, které mají výškově přestavitelné
přehrady (police), čímž je lze přizpůsobit změně velikosti manipulačních jednotek. Výška
příhradových pevně kotvených regálů v kombinaci s regálovým zakladačem dosahuje až 35
m. Vhodné jsou na široký sortiment zboží uloženého na paletách, v bednách nebo plošinách.
Systém skladování v příhradových regálech umožňuje přímý přístup ke každé paletě (ložné
jednotce), umožňuje optimálně využít skladovací plochu, resp. prostor, umožňuje úplnou
kontrolu skladovaného materiálu (zásob) a je vhodný pro všechny možnosti zakládání zboží od manuálního přes mechanizovaný (vysokozdvižní vozíky) až po plně automatizovaný
(regálové zakladače).
zdroj: www.mecalux.cz
Obr. 2 – Paletový regál
Regály vjezdové, také označované jako "Drive -in", umožňují akumulací regálů do
bloku velmi účinně využít skladovací prostor. U tohoto systému skladování, který označujeme
jako „First In - Last Out (FI - LO)“ v podstatě absentuje manipulační ulička, jejíž funkci plní
regálový kanál, t.j. prostor určený pro ukládání palet. Uvedený systém skladování je vhodný
na skladování materiálu stejného druhu, který nelze stohovat.
183
15 th International Scientific Conference
LOGI 2014
zdroj: www.mecalux.cz
Obr. 3 – Vjezdový regál
Regály spádové, také označované jako "Glidestock", což lze přeložit jako "klouzavé
zásoby" jsou podobně jako vjezdové regály akumulované do bloku, avšak regálový kanál je
tvořen skloněnou válečkovou (resp. kladičkovou) tratí umožňující samovolnou dopravu palet
od místa příjmu (t.j. přední strany regálového bloku) po výdej (t.j. zadní strany regálového
bloku). U tohoto systému skladování, který označujeme jako „First In - First Out (FI - FO)“
zboží, které je první na příjmu je i první expedováno. Uvedený systém je vhodný pro
skladování zboží podléhajícího rychlé zkáze (např. potraviny), ale využitelný je taky ve
výrobních a distribučních skladech.
zdroj: www.mecalux.cz
Obr. 4 – Spádový regál
Paletový regál – „Push-back“ se používá taky v tzv. akumulačních skladových
systémech. Palety (kromě poslední) jsou na soupravě saní, tlačením se posouvají dále po
vodících lištách. Prakticky lze uplatnit systém skladování „Last In – First Out (LI - FO)“, tj.
zboží, které se poslední uskladní, se expeduje jako první.
184
15 th International Scientific Conference
LOGI 2014
zdroj: www.mecalux.cz
Obr. 5 – „Push-back“ paletový regál
Regály příhradové (výjimečně konzolové a některé jiné typy) se vyrábějí i jako mobilní
- horizontálně posuvné. U systému posuvných regálů se moduly (řada regálů) pohybuje po
kolejové dráze prostřednictvím elektromotoru. Tento systém umožňuje maximální využití
prostoru skladu tím, že nepotřebuje manipulační uličky mezi každou řadou regálů. Aktivním
rozestupem regálů je vytvořena pouze jedna manipulační ulička vždy v tom místě, kde je
potřebná. Oproti klasickému systému příhradových regálů je tak úspora skladištní plochy 50
až 75 %.
zdroj: www.mecalux.cz
Obr. 6 – Mobilní horizontální regál
Vertikální mobilní regály (také označované jako vertikální sklady) jsou založeny na
principu lavičkového elevátoru (tzv. paternoster). Police s uskladněným materiálem vertikálně
rotují v uzavřené šachtě, po přivolání police prostřednictvím ovládacího panelu se lavičky
(police) uvedou do pohybu a požadovaná police zastaví na určeném místě. Zde se pak může
provádět příjem nebo výdej materiálu. Použití polic, boxů nebo nádob různých velikostí
umožňuje skladovat široké spektrum baleného nebo volně loženého kusového zboží.
185
15 th International Scientific Conference
LOGI 2014
Zakládání a vyskladňování zboží je většinou manuální (ruční), ale lze použít i vhodnou
mechanizaci, nebo při identických manipulačních jednotkách dokonce i automatizovaný
systém zakládání.
2. Regálové zakladače
Regálové zakladače jsou skladovací zařízení určená k mechanizované, polo
automatizované nebo plně automatizované obsluze regálů, tj. k zakládání materiálu do
regálových buněk a jeho vyskladňování z regálových buněk. Patří mezi nejprogresivnější
zařízení na mechanizaci skladovacích operací. Při výškových skladech s velkým obratem
zásob jsou ekonomicky i provozně výhodnější než vysokozdvižné vozíky nebo mostové
stohovací jeřáby.
Zároveň odstraňují nevýhody vysokozdvižných vozíků (široká manipulační ulička) a
podvěsných stohovacích jeřábů (nevyužitý prostor nad mostem jeřábu). Menší setrvačné síly
při regálových zakladačích umožňují použít větší pojezdovou a zdvihovou rychlost, navíc
regálovými zakladači lze nejlépe vyřešit úplnou automatizaci skladového hospodářství.
zdroj: www.mecalux.cz
Obr. 7 – Regálový zakladač
3. Příjmové a výdejní zařízení
Příjmové a výdejní zařízení jsou nedílnou součástí moderních skladů a tvoří základ
komplexní mechanizace, resp. automatizace skladového hospodářství. Technická úroveň
použitých příjmových a výdejních zařízení závisí na koncepci celého skladu, jeho funkci,
řízení a technické úrovni použitých zakládacích a vyskladňovacích zařízení. Příjmové a
výdejní zařízení jsou většinou plně automatizované, umožňují přísun manipulačních jednotek
k regálovému zakladači, jejich odsun od regálového zakladače a plní i některé kontrolní
funkce související se skladováním.
186
15 th International Scientific Conference
LOGI 2014
Příjmové (výdejní) zařízení na sebe navazují a tvoří přetržitou (periodicky pracující)
nebo nepřetržitou (kontinuálně pracující) dopravní trasu.
Zařízení pro dopravu palet se používají pro přísun a odsun manipulačních jednotek
(palet) k regálovým zakladačům ve směru dráhy zakladače. Tyto systémy pracují tak, že jsou
centrálně ovládané, resp. plně automatizované. Dopravníky (válečkové nebo řetězové) jsou
investičně a provozně náročnější, dopravu zajišťují pouze v jednom směru a pro předem
danou manipulační jednotku. Zavážecí vozíky (vozíkové zařízení pro příjem materiálu) mají
větší variabilitu použití a jsou levnější.
Zařízení na kontrolu hmotnosti zjišťuje hmotnost palet (manipulačních jednotek) a
zajišťuje regálový zakladač proti překročení nosnosti. Údaje o hmotnosti (resp. počtu kusů)
jsou zpracovávány v centrálním počítači a slouží k evidenci (na příjmu) a kontrolu zachování
kvantity (na výdeji). Zařízení pro kontrolu rozměrů a blokovací zařízení plní bezpečnostní a
koordinační funkci.
zdroj: www.mecalux.cz
Obr. 7 - Příjmové a výdejní zařízení
Závěr
Současný trend směřuje k centralizaci logistiky, výstavbě velkých skladů, které
umožňují realizovat globální dodávky a zásobovat lokální provozovny. K zajištění efektivity
celkového logistického řetězce může napomoci i zefektivňování skladových procesů. To lze
zajistit například s pomocí vyššího stupně automatizace či využitím mobilních řešení, která
podporují pracovníky při plnění vykonávaných úkolů. Mobilní přístroje a technologie dnes
nacházejí efektivní uplatnění v řadě procesů a činností. Obecně lze říci, že v současné době
rostoucích konkurenčních a nákladových tlaků při skladování zboží se alternativa využívání
mobilních řešení stále více nabízí.[2]
Použitá literatura
[1] KLAPITA, V. – LIŽBETIN, J.: Sklady a skladovanie, vedecká monografia, EDIS –
vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010, ISBN: 978-80-554-0278-9
187
15 th International Scientific Conference
LOGI 2014
[2] JEŽEK, V: Řízení skladů - budoucnost patří mobilním řešením, In: Logistika, [online].
2014, [cit. 2014-09-30]. Dostupné na internete: <http://logistika.ihned.cz/c1-62550650rizeni-skladu-budoucnost-patri-mobilnim-resenim>. ISSN 1211-0957
[3] SIXTA, J. – MAČÁT, V.: Logistika – teorie a praxe, Computer Press, a.s., 2005, ISBN:
80-251-0573-3
[4] PERNICA, P.: Logistika (Supply chain management) pro 21. století, Radix, spol. s r.o.,
2005, ISBN: 80-86031-59-4
[5] www.mecalux.cz
188

Podobné dokumenty

Směrnice - VODAK Humpolec, sro

Směrnice - VODAK Humpolec, sro 180,--K /den (bez obsluhy) 180,--K /den (bez obsluhy) 180,--K /den (bez obsluhy) 180,--K /den (bez obsluhy) 150,--K /den (bez obsluhy) 150,--K /den (bez obsluhy) 250,--K /den (bez obsluhy) 85,--K /...

Více

LOGI 2011 - LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics

LOGI 2011 - LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics škála. Je tedy možné zachytit i mírné rozdíly v preferencích mezi jednotlivými kritérii, které jsou pak během procesu stanovení vah zohledněny. Saatyho metodu je možné využít nejen ke stanovení pre...

Více

Radio Shuttle CZE

Radio Shuttle CZE Poloautomatizované sklady

Více

Department of Logistics end Technical disciplines College of

Department of Logistics end Technical disciplines College of Technology and Business in Česke Budějovice Jan Perner Transport Faculty, University of Pardubice Under the auspices

Více

Stáhnout program v PDF - Efficient Logistics Forum 2014

Stáhnout program v PDF - Efficient Logistics Forum 2014 Pravidla t vorby simulačních modelů Vst upní dat a pro simulace logist ických procesů Výsledky simulačních modelů v logist ice a co dokážeme bez simulace? Michal Polášek, Výrobní inženýr, Daikin In...

Více