Oblasti cestovního ruchu ve vybraných regionech Evropy – I. část

Transkript

Oblasti cestovního ruchu ve vybraných regionech Evropy – I. část
Vzdělávací materiál vznikl v rámci
projektu „Vzdělávání pro život“,
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
středních školách,
CZ.1.07/1.5.00/34.0774
ANOTACE
Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Obor vzdělání: Hotelnictví a turismus
Ročník: čtvrtý
Předmět: Zeměpis cestovního ruchu
Tematická oblast: Oblasti cestovního ruchu ve vybraných regionech Evropy - 2. část
Téma: 02 – 15 Německo – charakteristika cestovního ruchu
Druh vzdělávacího materiálu: prezentace v aplikaci PowerPoint a pracovní list
Ověření ve výuce dne: 4. 12. 2013
Anotace: Prezentace PP a pracovní list jsou určeny pro obor středního vzdělávání Hotelnictví a
turismus. Žáci si zopakují základní zeměpisná data o Německu. Seznámí se s charakteristikou
cestovního ruchu Německa. Pro prohloubení a upevnění učiva je přiložen pracovní list
s jednotlivými úkoly.
Klíčová slova: cestovní ruch, Německo, NDR, NSR, spolkové země, přírodní podmínky
Autor: Mgr. Věra Němečková, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba,
17. listopadu 1123, příspěvková organizace
NĚMECKO
•
•
•
•
Rozloha: 357 022 km2
Počet obyvatel: 80 milionu (r. 2013)
Hlavní město: Berlín
Státní zřízení: federativní parlamentní
republika
• Úřední jazyk: němčina
NĚMECKO
Zeměpisná poloha NĚMECKA ve světě a Evropě
Německo
obr. 1
NĚMECKO
HISTORICKÝ VÝVOJ
Po druhé světové válce, bylo Německo v
roce 1945 rozděleno na dva státy, jejichž
vývoj byl zcela odlišný:
VÝCHODNÍ ČÁST
Německá demokratická republika
ZÁPADNÍ ČÁST
Německá spolková republika
NĚMECKO
HISTORICKÝ VÝVOJ
VÝCHODNÍ ČÁST
Německá demokratická republika
 stala se součástí tzv. socialistického bloku
ovládaného Sovětským svazem
 cestovní ruch byl politicky kontrolovanou
součástí hospodářství
NĚMECKO
HISTORICKÝ VÝVOJ
ZÁPADNÍ ČÁST
Spolková republika Německo
 pomocí USA se velmi rychle hospodářsky
rozvíjela a zařadila se mezi nejvyspělejší
země na světě
 rozvinutá a prosperující ekonomika
umožňovala masovou účast na CR
NĚMECKO
HISTORICKÝ VÝVOJ
 v roce 1990 se oba státy sjednotily
 současné Německo patří mezi nejvyspělejší
země světa
 má federativní uspořádání - tvoří jej 16
spolkových zemí, z toho 3 města se
statutem spolkové země (Berlín, Brémy,
Hamburk)
NĚMECKO
SPOLKOVÉ ZEMĚ
Mapa spolkových
zemí Německa
obr. 3
NĚMECKO
SPOLKOVÉ ZEMĚ - SEZNAM
Bádensko-Württembersko (Baden-Württemberg)
- Stuttgart
Bavorsko (Bayern)
- Mnichov
Berlín (Bayern)
- Berlín
Braniborsko (Brandenburg)
- Potsdam
Brémy (Bremen)
- Brémy
Dolní Sasko (Niedersachsen)
- Hannover
Durynsko (Freistaat Thüringen)
- Erfurt
Hamburg (Hamburg)
- Hamburg
Hesensko (Hessen)
- Wiesbaden
Meklenbursko-Přední Pomořansko (Mecklenburg-Vorpommern)- Schwerin
Porýní-Falc (Rheinland-Pfalz)
- Mainz
Sársko (Saarland)
- Saarbrücken
Sasko (Freistaat Sachse)
- Drážďany
Sasko-Anhaltsko (Sachsen-Anhalt)
- Magdeburg
Severní Porýní-Vestfálsko (Nordrhein-Westfalen)
- Düsseldorf
Šlesvicko-Holštýnsko (Schleswig-Holstein)
- Kiel
NĚMECKO
PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
 sever je nížinatý (Severoněmecká
nížina)
 střed tvoří vysočiny (Středoněmecká
vysočina, Harz a Durýnský les)
 jih má vysokohorský charakter (Alpy s
nejvyšším vrcholem Německa Zugspitze
2962 m. n. m.)
NĚMECKO
PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
 jihozápad je hornatý (Schwarzwald,
Švábský Jura)
 na východních hranicích s českou
republikou se nachází Smrčiny a
Krušné hory (Erzgebirge)
NĚMECKO
PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
 velmi členité pobřeží u Severního a
Baltského moře, ke kterému patří
Severofríské a Východofríské ostrovy,
ostrovy Rujana, Helgoland, Usedom
 zajímavostí jsou nálevkovitá ústí řek
(estuáry), které umožňují budovat přístavy
až 100 km ve vnitrozemí
NĚMECKO
PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
 nejvýznamnější řekou je Rýn s přítoky
Neckar, Mohan, Mosela a Rúr
 další řeky: Dunaj, Ruhr, Inn, Odra, Labe,
Wesera
 jezera jsou převážně ledovcového původu
- Bodamské jezero, Meklenburská jezerní
plošina s největším jezerem Německa
Müritz
NĚMECKO
PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
Mapa přírodních
podmínek
Německa
obr. 2
NĚMECKO
CESTOVNÍ RUCH
CHARAKTERISTIKA CESTOVNÍHO
RUCHU
 klasická země cestovního ruchu
 převažuje kulturně-poznávací CR
 vysoká životní úroveň podmiňuje masovou
účast obyvatel na CR
 postupně se vyrovnávají rozdíly v kvalitě
MTZ ve východní a západní části
NĚMECKO
CESTOVNÍ RUCH
CHARAKTERISTIKA CESTOVNÍHO
RUCHU
 Němci zaujímají v Evropě 1. místo v počtu
výjezdů do zahraničí
 zároveň je však velmi rozšířen domácí CR
 nejvíce návštěvníků je z okolních zemí
NĚMECKO
OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
 na území Německa rozlišujeme dvě hlavní
oblasti CR:
 PŘÍMOŘSKOU - na severu
 ALPSKOU - na jihu
 mezi nimi leží řada dalších menších
oblastí, které mají hlavní úlohu v
uspokojování potřeb obyvatel velkých
německých měst na krátkodobou rekreaci
NĚMECKO
ZDROJE
•
•
•
•
•
Obr. 1 NUCLEARVACUUM. Wikipedia.cz [online]. [cit. 5.10..2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EU-Germany.svg.
Obr. 2 AUTOR NEUVEDEN. leccos.com [online]. [cit. 5.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://leccos.com/index.php/clanky/nemecko.
Obr. 3 DALLET, Daniel. d-maps.com [online]. [cit. 5.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.dmaps.com/carte.php?num_car=17878&lang=en.
HOLEČEK, Milan; MARIOT, Peter; TŘÍDA, Miroslav. Zeměpis cestovního ruchu. Praha: Nakladatelství České
geografické společnosti, s. r. o, 2001, ISBN 80-86034-39-9.
KLÍMOVÁ, Eva a kol. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2012, ISBN 978-80-7393-074-5.

Podobné dokumenty

03 – 04 Severní Afrika – oblasti cestovního ruchu

03 – 04 Severní Afrika – oblasti cestovního ruchu Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu „Vzdělávání pro život“, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774

Více

03 – 19 Jihozápadní Asie - oblasti cestovního ruchu

03 – 19 Jihozápadní Asie - oblasti cestovního ruchu Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu „Vzdělávání pro život“, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774

Více

1 definice ekologie - abiotické (klima, substrát), biotické složky

1 definice ekologie - abiotické (klima, substrát), biotické složky koloběh uhlíku ‐ hlavní zásobník pro producenty (atmosféra), fotosyntéza, stagnace, vliv  člověka  koloběh kyslíku  koloběh dusíku ‐ hlavní zásobník (atmosféra), přeměna inertního plynu v rozpustné...

Více

oblasti cestovního ruchu

oblasti cestovního ruchu Tematická oblast: Oblasti cestovního ruchu ve vybraných regionech Evropy - 2. část Téma: 02 – 16 Německo – oblasti cestovního ruchu Druh vzdělávacího materiálu: prezentace v aplikaci PowerPoint a p...

Více

oblasti cestovního ruchu

oblasti cestovního ruchu Tematická oblast: Oblasti cestovního ruchu ve vybraných regionech Evropy – 1. část Téma: 01 - 06 Švédsko – oblasti cestovního ruchu Druh vzdělávacího materiálu: prezentace v aplikaci PowerPoint a p...

Více

oblasti cestovního ruchu

oblasti cestovního ruchu Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu „Vzdělávání pro život“, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774

Více

Tyska Turistbyrĺn AB, Box 10147, 10055 Stockholm

Tyska Turistbyrĺn AB, Box 10147, 10055 Stockholm čarodějnických rejích na hoře Brocken v pohoří Harz, se dodnes slaví v přilehlých městech a vesnicích a je známé jako „Květnový tanec“. Léto je pak plné rozmanitých oslav, vinařských slavností a fe...

Více

zde

zde František I. Štěpán císař římský vévoda lotrinský

Více