farní listy - Farnost Nová Hradečná

Komentáře

Transkript

farní listy - Farnost Nová Hradečná
FARNÍ LISTY
Pěkně Vás zdravím, milí farníci. Děkuji Vám za Vaši přítomnost na pouti ve Šternberku a Vaše
modlitby na tento úmysl doma či kdekoliv jinde. Velmi Vám děkuji za pomoc s česnekem .
Připomenutí


Pouť na Sv. Hostýn – pouť rodin – v sobotu 29. srpna na celý den – duchovní i zábavný program pro děti
a jejich rodiče. Samozřejmě jsou zvány všechny věkové kategorie. Pojedeme autobusem jako minulý rok.
Setkání pastorační rady farnosti Nová Hradečná – pátek 24. července v 19 hodin na faře v Hradečné
Zajímavost - VARHANY V KOSTELE SV. BEDŘICHA V BEDŘICHOVĚ
První zmínka o varhanách, které jsou umístěny na kůru kostela sv. Bedřicha v Bedřichově, pocházejí
z německy psané farní kroniky z roku 1916. V kronice se uvádí, že varhany se začaly stavět v roce 1879.
Dokončení a slavnostní požehnání, a tím uvedení varhan do provozu, není v kronice zaznamenáno. Stavitelem
varhan byl pan Franz Rieger. Podle našich informací je to otec synů, kteří si později založili jednu
z nejznámějších firem ve střední Evropě na výrobu a stavění varhan – Rieger a spol z Krnova. Skutečně
vpravdě můžeme být hrdí, že v bedřichovském kostele jsou jedny z velmi vzácných varhan od pana Riegra.
Pořizovací cena varhan činila v té době 1320 zlatých.
Varhany jsou plně mechanické. Vše je zpřevodované na jednotlivá táhla. Varhaník úderem svého prstu ruky
do klávesy na klaviatuře varhan přes převodovací táhla otevírá mníšek, kterým proudí vzduch do píšťaly, a ta
vydává patřičný tón. Jen ventilátor, který vhání vzduch do měchu varhan, je na elektrický proud. Varhany mají
celkem 12 rejstříků, z toho jsou 3 pedálové (nožní). Klaviatura je zapuštěna do hrací skříně, takže varhaník
malým otvorem ve varhanách může při hře sledovat dění vpředu v kostele u oltáře.
V současnosti varhany potřebují nutnou sanaci proti červotoči. Realizace by se měla uskutečnit na podzim
v letošním roce. Předběžný rozpočet je 60.000 Kč. Pro tuto opravu máme již 14.000 Kč.
Svatý týdne
Sv. Bedřich (Frederik), biskup a mučedník, patří k méně známým světcům. Pocházel ze vznešené rodiny
ve Frisech. Narodil se kolem roku 781 v Sexbierum u Franeker. Byl vnukem krále Ratboda, který v r. 714
zahnal Franky a porazil pak i K. Martella. Jako kněz připravoval katechumeny na sv. křest. Po smrti svého
vychovatele, biskupa utrechtského Richfrida v roce 820, musel přes všechno zdráhání stát se jeho
nástupcem. Vysvěcen na biskupa města Utrechtu byl v Cáchách roku 828 za přítomnosti císaře Ludvíka.
Zavázal se také slibem, že bude neúnavně šířit Kristovu víru mezi Frisy. V té době jich na území diecéze ještě
mnoho žilo pohanskými způsoby nebo v jiných bludech. Ten slib pak věrně plnil. Mezi Frisy horlivě hlásal
evangelium a snažil se je přivést k dodržování Božích přikázání. Vedle toho dbal i na to, aby císařský dvůr
nedával pohoršení, ač ho napomínání těchto kruhů předurčovalo k mučednické smrti.
Biskup Bedřich nemohl mlčet ke sporu císařových synů o dědictví po otci. Spor vedl k vypovězení války
za podpory druhé císařovy ženy Judity. Bedřich po ní chtěl nejen aby spor tlumila, ale také ji prý káral kvůli
hříšnému poměru a stavěl se proti jejímu sňatku. Tato Bedřichova věrnost svému poslání kázat vhod i nevhod
mu vysloužila ze strany Judity příslib pomsty.
Bedřich musel ve své diecézi bránit pravé učení církve také proti sabeliánům i ariánům a mnoho problémů řešil
kvůli církví nedovoleným příbuzenským sňatkům, běžným mezi pohanským obyvatelstvem. S těmito sňatky
se snad nejvíce setkal při misijní cestě na ostrov Walcheren, kde se jich obyvatelé nechtěli zříct. Za pomocí
vlastní kajícnosti dosáhl u předních mužů odřeknutí se zlozvyků a obrácení, což napomohlo k odvrácení
od modlářských praktik i u ostatních obyvatel a k přijetí křesťanské víry.
V Utrechtu po bohoslužbě v kapli sv. Jana byl biskup Bedřich napaden vrahy údajně najatými Juditou.
V okamžiku smrti je s odpuštěním ještě varoval před prchlivostí lidu. Zabili ho mnohými ranami
dne 18. července r. 838. Byl pohřben v kryptě kostela sv. Spasitele v Utrechtu.
Přehled sbírek
Z neděle 12. července: Nová Hradečná – 3.316,- Kč; Libina – 2.293,- Kč; Oskava – 988,- Kč.
Další sbírky:
Dolní Libina – 420,-; Lazce – 250,-; Libina – časopisy – 97,-, na kostel – 1.650,- Kč.
Dary:
Nová Hradečná – varhany – 700,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Otec Pavel
POŘAD BOHOSLUŽEB
30. týden
19. – 26. července 2015
Den
Liturgická oslava
16. neděle v mezidobí
19.7.
Neděle
20.7.
Pondělí
21.7.
Úterý
22.7.
Středa
23.7.
Čtvrtek
24.7.
Pátek
25.7.
Sobota
26.7.
Neděle
Žaltář 4. týdne
Sbírka
na opravy kostela
Místo
Čas
Úmysl
Nová Hradečná
☺
7.50
Za farníky
Libina
9.30
Za zemřelé rodiče a sourozence
Oskava
11.00
Za Boží požehnání a rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let
života s prosbou o Boží požehnání
Poutní mše sv.
15.00
pro živou rodinu, za duše v očistci,
ke cti sv. Bedřicha
za přítomné poutníky
a živé a zemřelé obyvatele Bedřichova
Pondělí 16. týdne
Úterý 16. týdne
Památka
sv. Marie Magdalény
Svátek
sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
Bedřichov
Nová Hradečná
6.30
Mše svatá
Troubelice
Libina
18.30
19.00
Modlitba Růžence
Modlitba Růžence
Pískov
17.00
Modlitba Růžence
Libina
19.00
Libina
19:30 –
20:30
Hradec
Bedřichov
17.00
18.00
Bedřichov
18:30 –
19:30
Mostkov
17.00
Libina
16.30
Mše svatá
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Modlitba Růžence
Mše svatá
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Modlitba Růžence
Za Zdeňka Látala,
Marii a Jaroslava Bendlovy
Troubelice
18.00
☼
Za uzdravení
Dolní Libina
18.00
Nová Hradečná
20:0021:00
Nová Hradečná
18.00
Dolní Libina
16.30
Modlitba Růžence
Prosebná adorační pobožnost
a příležitost ke sv. smíření
Za živou a zemřelou rodinu
Bartuňkovu a Otevřelovu
Mše svatá
Svátek sv. Jakuba,
apoštola
Pískov
18.00
Za zemřelého manžela a rodiče
Pískov
18:45 –
19:15
Adorace a příležitost ke sv. smíření
17. neděle v mezidobí
Nová Hradečná
☺
7.50
Za Zdenku a Rostislava Královy
Libina
9.30
Oskava
11.00
Pátek 16. týdne
Žaltář 1. týdne
Žehnání dopravních
prostředků
Za farníky
a ženy nositelky jména sv. Anny
Na poděkování za 30 let manželství
a živou víru pro celou rodinu
Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 20 minut
přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.
Telefonní kontakt na P. Pavla Stušku na faru v Nové Hradečné: 731 128 189
O d po v ěď Ž a lm u :
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám .

Podobné dokumenty

farní listy - Farnost Nová Hradečná

farní listy - Farnost Nová Hradečná vodopádů. Dostavěl místní kostel, založil školu a obcházel farnost o rozloze téměř 1500 km², kde žilo i mnoho německých a italských přistěhovalců. Roku 1840 se vyčerpáním zhroutil a byl převezen do...

Více

farní listy - Farnost Nová Hradečná

farní listy - Farnost Nová Hradečná Filipovy, jejich rodiče a sourozence z obou stran Za zemřelé z rodiny Kunrtovy a Kocvrlichovy Modlitba Růžence Křest Žofie Kropáčové Svatební obřad Za rodinu Talafovu a Kuklovu a křest Barbory Stru...

Více