zde.

Komentáře

Transkript

zde.
RefList_Bawanur:Sestava 1
19.5.2011
18:02
Stránka 1
CREA Hydro & Energy, o.s.
Traubova 6 • 602 00 Brno • Czech Republic • e-mail: [email protected]
www.creacz.com
C z e c h
b l e
a
w
e
R e n
r g y
e
n
E
A l l i a n c e
PŘEHRADA BAWANUR
NÁVRHOVÉ PARAMETRY
PŘEHRADY
Typ:
hráz zemní sypaná
se středním těsnícím
jádrem
Sklon návodního líce: 1:3,5
Sklon vzdušního líce:
1:3,0
Maximální výška:
23 m
Šířka v patě hráze:
148,0 m (v patě hráze)
Šířka hráze v koruně:
9,0 m
Délka hráze v koruně: 1190 m
Výška koruny hráze:
300 m n.m.
Objem hrázového tělesa: 980 000 m3 (těleso),
128 000 m3 (těsnící
jádro)
Plocha povodí:
20 142 km2
Zátopová plocha nádrže: 415 ha (v úrovni
hladiny 296 m n.m.)
Objem nádrže:
31 mil m3 (v úrovni
hladiny 296 m n.m.)
NÁVRHOVÉ PARAMETRY
ELEKTRÁRNY
Návrhový spád:
Návrhový průtok:
Navržená turbína:
16,0 m
50 m3/s
4x vertikální
Kaplanova turbína
4x 8 000 kW
Max. výkon:
NÁVRHOVÉ PARAMETRY
BEZPEČNOSTNÍHO
PŘELIVU
Typ:
Délka přelivu:
Počet přelivných polí:
Přemostění přelivů:
Spodní výpust:
Navržená přehrada Bawanur je víceúčelové vodní
dílo, které je určeno k účelům zásobním, retenčním, zavlažovacím a rekreačním a k výrobě elektřiny.
Přehrada Bawanur leží na řece Sirwan, která je levostranným přítokem řeky Tigris. Navržená lokalita
se nachází v blízkosti města Bawanur v severovýchodní části Iráku v oblasti Källare v provincii
Sulejmánia na území spravovaném Regionální
vládou Kurdistánu. Řeka Sirwan pramení na území
Iránu, povodí týkající se navrženého místa přehrady má rozlohu 20 142 km2 a průměrný průtok
vody (Qa) v řece Sirwan je přibližně 120 m3.s-1.
Šířka dna údolí řeky se pohybuje od 600 do 1200
metrů.
Těleso hráze je zavázáno do pravého břehu u města
Bawanur a je napojeno na veřejnou komunikaci
místního významu. Těleso hráze je navrženo jako
sypané s jílovým jádrem. Stabilizační části tělesa
hráze jsou navrženy z místních materiálů – říčních
písků a štěrků; podzákladí hráze je utěsněno převrtávanou pilotovou stěnou provedenou z plastického betonu. Funkční objekty přehrady jako
jsou přeliv, spodní výpustě a elektrárna jsou umístěny na hrázi blízko osy údolí směrem k pravému
břehu.
Konstrukce přelivu je navržena jako hrazená s 9
segmentovými uzávěry o rozpětí 14,0 m a výšce
7,4 m. Celková délka koruny přelivu je 126 metrů.
Spodní výpustě jsou navázány na konstrukci přelivu. Skládají se z 10 ks výpustí o průměru 3,0 m
a dvou nožových šoupátek (rychlouzavírací a revizní ventily) a segmentového uzávěru jako regulačního ventilu. Spodní výpustě jsou propojeny
dvěma betonovými štolami o rozměrech 8,0 x 3,5 m.
Objekt spodní výpustě přiléhá k vodní elektrárně,
ve které jsou umístěny čtyři Kaplanovy turbíny.
Přehrada je situována v neckovitém údolí s mocnými kvartérními fluviálními sedimenty, převážně
hrubými štěrky a písčitými vložkami. Podloží tvoří
sedimentární horniny formace Upper Bakhtiary.
Říční údolí leží na regionální tektonické linii.
hrazený korunový
přeliv
126 m
9
monolytická železobetonová mostovka
10 x DN 3 000 mm
Sulaymania
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE
IRAQ
RefList_Bawanur:Sestava 1
19.5.2011
18:02
Stránka 2
F R I E N D L Y
CREA Hydro & Energy, o.s.
Traubova 6 • 602 00 Brno • Czech Republic
e-mail: [email protected]
www.creacz.com
P O
W E
R
RefList_Bawanur:Sestava 1
19.5.2011
18:02
Stránka 3
CREA Hydro & Energy, o.s.
Traubova 6 • 602 00 Brno • Czech Republic • e-mail: [email protected]
www.creacz.com
b l e
a
w
e
R e n
C z e c h
r g y
e
n
E
A l l i a n c e
BAWANUR DAM
DESIGNED DAM
PARAMETERS
Type:
Embankment earth-fill
dam with central clay
core
Upstream side slope:
1:3.5
Downstream side slope: 1:3.0
Maximum height:
23 m
Maximum base width: 148.0 m
(in toe of dam)
Crest width:
9.0 m
Crest length:
1190 m
Crest elevation:
300 m a.s.l.
Dam body volume:
980,000 m3 (body);
128,000 m3 (clay core)
Catchment area:
20,142 km2
Reservoir area:
415 ha (at water level
296 m a.s.l.)
Reservoir volume:
31 mil. m3 (at water
level 296 m a.s.l.)
DESIGNED HYDRO
POWER STATION
PARAMETERS
Designed net head:
Designed total
discharge:
Type of units:
Max. power output:
16.0 m
50 m3/s
4 vertical Kaplan
4x 8,000 kW
DESIGNED SPILLWAY
STRUCTURE
PARAMETERS
Type:
Spillway length:
Number of sections:
Dam bridges:
Bottom outlets:
The proposed Bawanur dam is a multipurpose
project comprising storage, flood control, irrigation, power production and recreational uses.
Bawanur dam is located on the Sirwan River, which
is a left tributary of the Tigris River. The proposed
site is located in the northeastern part of Iraq
in Källare District - Sulaymaniyah Governorate Kurdistan Regional Government, near the town
of Bawanur. The Sirwan River originates on the
territory of Iran, the catchment area relating to
the proposed dam site is 20,142 km2 and the
Sirwan has the average discharge of water (Qa)
approx. 120 m3.s-1. The bottom width of the river
valley varies from 600 to 1,200 meters.
The dam body is keyed to the right bank near the
town of Bawanur and is connected to a public
road of local importance. The dam body is designed as an embankment one with clay core. Stabilization parts of the dam body are designed from
local materials – fluvial sand and gravel; the subsoil
of the dam is sealed by a secant pile wall made of
plastic concrete. The dam appurtenances such as
the spillway, bottom outlets and hydropower sta-
tion are located at the dam close to the axis of the
valley towards the right bank.
The spillway structure is designed as gated,
having 9 Tainter gates of a span of 14.0 m and
a height of 7.4 m. The total length of the spillway
crest is 126 meters. The bottom outlets are linked
to the spillway construction. They consist of 10
pieces of outlets of a diameter of 3.0 m each, as
well as two knife gate valves (emergency and inspection valves) and a Tainter gate as the control
gate. The bottom outlets are joined by two concrete
tunnels with dimensions of 8.0 x 3.5 m each.
The object of the bottom outlet is adjacent to
a hydropower station, which will house four
Kaplan turbines.
The dam is located in a trough-shaped valley with
thick Quaternary fluvial sediments, mostly coarse
sand and gravel pads. The bedrock consists of
sedimentary rock formations of Upper Bakhtiari.
River Valley lies on the regional tectonic line.
controlled crest
spillway
126 m
9
reinforced concrete
monolithic
10 x DN 3 000 mm
Sulaymania
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE
IRAQ
RefList_Bawanur:Sestava 1
19.5.2011
18:02
Stránka 4
F R I E N D L Y
CREA Hydro & Energy, o.s.
Traubova 6 • 602 00 Brno • Czech Republic
e-mail: [email protected]
www.creacz.com
P O
W E
R

Podobné dokumenty

zde.

zde. CREA Hydro & Energy, o.s. Traubova 6 • 602 00 Brno • Czech Republic • e-mail: [email protected]

Více

Geotechnický průzkum a projekt pro přehradu

Geotechnický průzkum a projekt pro přehradu proveditelnosti & průzkum & projekt přehrady Bawanur & projekt závlah a zavlažovacího kanálu v oblasti Garmian, region Kurdistán, Irák). Zadavatelem celého projektu bylo Irácké Ministerstvo zeměděl...

Více

článek 13

článek 13 v Kuvajtu Jana Hybášková. K útoku na Kuvajt nedošlo s výjimkou dopadu jedné irácké rakety do mo"e u nákupního centra známého jako Shark. Po ukon#ení Sanitní vozidlo se vrací na základnu.

Více

Umělé srdeční podpory

Umělé srdeční podpory Thorac Surg 2009;Arlt M, Resuscitation 2008; Gregoric ID, J Heart Lung Transplant. 2008; Marasco SF, Heart Lung Circ 2008; Fiser S, Ann Thorac Surg 2001; Marasco , J Heart Lung Transplant 2005; Asa...

Více

Doc. RNDr. Pavel BLÁHA, DrSc.

Doc. RNDr. Pavel BLÁHA, DrSc. Horský O., Bláha P., The Application of Engineerin Geology to Dam Constriction, Repronis, Ostrava, 2011, ISBN 978-80-7329278-2, p. 1-296. Müller K., Bláha P., Abdullaev S., Duras R.: Geoelectrical ...

Více

AWAŠACHTA PP DN1000 a DN800

AWAŠACHTA PP DN1000 a DN800 --vstupní šachta pro občasný nepravidelný vstup --vhodná pro použití v omezeném prostoru (centrum města) --šachta pro domovní přípojku --šachta pro zalomení toku se žlabem DN 160-400 --sanace s ote...

Více

Irák - EGT Express CZ, sro

Irák - EGT Express CZ, sro bezpečné, ADR, zásilky s teplotním režimem, nadrozměry, nadměry

Více