Ženy modlitby Newsletter

Komentáře

Transkript

Ženy modlitby Newsletter
Ženy modlitby Newsletter
Sjednocená letniční církev – služba ženám Srpen 2015
Like us on Facebook @ Ladies Prayer International
Růst v milosti
Linda Reed
"Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista."
(Jan 1:17).
Jan 1:17 nám říká, že Ježíš je plný milosti a pravdy. Zpravidla jsme úspěšní, když vyučujeme naše
děti Boží pravdy, ale někdy se zdráháme učit je o milosti. Milost je nezasloužená Boží laskavost.
Možná si myslíme, že získají názor, že jim Bůh odpustí, a tak mohou žít hříšný život. Ale skutečná
myšlenka milosti je odpuštění a přijetí.
Příliš často si naše odpadlé děti myslí, že Ježíš jen přinesl na svět pravdu. Zapomínají na Boží milost. Potřebují
ve svých životech rovnováhu mezi milostí a pravdou. Milost se vždy natahuje po Božích dětech. Potřebujeme
jim připomínat Ježíše a Jeho velkou lásku.
Milost přehlíží naši lidskost a vede nás ke spasení. Někteří věří, že milost opravňuje dělat všechny možné
hříchy. Ale to ne! Milost skončí. Až náš Pán sestoupí s nebe a odvede svoji nevěstu, pravda a milost odejdou s
nimi.
Pochopit milost trvá. Je také potřeba poznání. Způsob, jakým kázníme děti, je učí milosti a pravdě. Výchova
může mít mnoho podob, ale vždy je to náročné. Pravda bolí; milost odpouští a utěšuje. Pokud vždy vyučujeme
obojí, vychováme skutečné křesťany. Naše děti budou schopné kárat a napomínat, ale budou také trpělivé (2. Timoteovi 4:2).
Růst v milosti je v našem křesťanském vývoji zásadní. Když připojíme milost a pravdu k životům našich dětí,
učiníme z nich silné křesťany. Bázeň Hospodinova je počátkem moudrosti. Ale Boží láska zůstává na věky; tak
je nechme růst v milosti.
"Rozrůstejte se pak v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista" (2. Petrova 3:18).
Úžasná milost
Tayna Smith
Když slyšíme slovo „milost“, tak asi první, co se nám vybaví, je nejznámější ze všech
chvalozpěvů. „Amazing grace! how sweet the sound.“ („Úžasná milost! Jak sladký zvuk.“)
Milost považujeme za spásný faktor v našich jinak už zničených životech. Vidíme, jak
dvojčata spasení, milosrdenství a milost, pracují společně, aby nás vytáhly z jámy
zoufalství a bezpečně nás přenesly na nádherné místo krásy a pokoje, které si
nezasloužíme. Vděčně opakujeme mantru, „Milosrdenství znamená, že jsem nedostal to,
co jsem si zasloužil. Milost znamená, že jsem dostal to, co jsem si nezasloužil.“
Teologie je přesná. „Neboť jste spaseni milostí skrze víru.“ (Efezským 2:8), ale formální vyjádření
duchovní pravdy nevykresluje dokonalý obraz milosti.
Milost „je to, co přináší nebo způsobuje potěšení, radost nebo způsobuje přízeň; týká se krásy nebo
půvabu člověka nebo řeči.“ (Vine). Milost je Boží touha přinést potěšení a radost svému lidu. Boží
milost přináší krásu a krásné věci do lidských životů. Milost jde mnohem dál než chmurná povinnost
pomoci nám uniknout ze spárů pekla.
Milost, kořen ve slově „milostivý“, přichází od někoho, kdo je milosrdný. Když do našeho dne milostivě
vstoupí milost, hledá příležitost přinést něco nádherného. Chce nám věnovat dar, který nám udělá
velkou radost.
Milost nedávno vstoupila do mého života.
Můj manžel a já jsme balili naše zavazadla a připravovali jsme se na odjezd, abychom pomohli církvi,
která potřebovala pastora. Zavolala nám dcera, abychom ještě chvíli počkali. Když společně se zetěm
vstoupili do domu, věnovali nám dárkovou krabici a přání, které vyjadřovalo jejich vděčnost k nám.
Když jsem otevřela tu krabici, byla plná papírů, ale nic jiného jsem neviděla. „Počkej. Ještě tam něco
je,“ řekla mi dcera. Na dně té krabice byl obrázek miminka na ultrazvuku.
Vykřikla jsem.
Před deseti měsíci nám doktor řekl, že naše dcera nemůže mít děti. Před třemi měsíci promluvil jeden
evangelista a uprostřed svého kázání řekl, „Možná vám doktor řekl, že je vaše lůno zavřené.“ Už
nedokážu přesně citovat zbytek jeho prohlášení, ale bylo to slovo víry.
Před několika dny měla Heather bolesti a my jsme si mysleli, že je to vřed, tak se objednala
k doktorovi. Doktor jí řekl, že je ve třetím měsíci. Milost vstoupila do našich životů.
Práce spasení je nejkritičtější skutek milosti v našich životech. „Je to Boží dar.“ (Efezským 2:8). Ale
není to úžasné, že milost chce také přinést příležitost radosti a potěšení do našich životů.
„Úžasná milost!“
Poznámka: Tanya je manželkou pastora a 25 let byla ve výboru Ladies Ministries v Jižní Karolíně. Osm let byla sekretářkou a dva roky byla
prezidentkou.
31 biblických ctností k modlitbě za vaše děti
Bob Hostetler
1. Spasení - "Pane, ať spasení vytryskne v ____________, aby mohl/a obdržet spasení, které je v Kristu
Ježíši, s věčnou slávou.“ (Iz 45:8; 2 Tim 2:10)
2. Růst v milosti - "Modlím se, aby ____________ mohl/a růst v milosti a poznání našeho Pána a
Spasitele Ježíše Krista.“ (2 Pt 3:18)
3. Láska - "Dej, Pane, aby se____________ mohl/a naučit žít život lásky skrze Ducha, který v něm/ní
přebývá.“ (Gal 5:25; Ef 5:2)
4. Poctivost a čestnost - "Ať poctivost a čestnost je ____________ ctností a ochranou.“ (Ž 25:21)
5. Sebeovládání - "Otče, pomoz ____________, aby nebyl/a jako mnozí okolo něj/ní, ale ať je ostražitý/á
a umí se ovládat ve všem, co dělá.“ (1 Tes 5:6)
6. Láska k Božímu Slovu - "Ať ____________ roste k poznání, že Tvoje Slovo je vzácnější než ryzí zlato
a sladší než med z plástve.“ (Ž 19:11)
7. Spravedlnost - "Bože, pomoz ____________, aby miloval/a spravedlnost, jako ji miluješ Ty, a ve všem
jednal/a spravedlivě.“ (Ž 11:7; Mich 6:8)
8. Milosrdenství - "Ať je ____________ vždy milosrdný/á, stejně jako je milosrdný Jeho/Její Otec.“ (Lk
6:36)
9. Úcta (k sobě, k druhým a k autoritám) - "Otče, dej, ať ____________ prokazuje každému náležitou
úctu, jak přikazuje Tvoje Slovo.“ (1 Pt 2:17)
10. Biblická sebeúcta - "Pomoz ____________ vybudovat si silnou sebeúctu, která je zakořeněna
v poznání, že je Božím dílem stvořeným v Kristu Ježíši.“ (Ef 2:10)
11. Věrnost - "Ať láska a věrnost nikdy neopouštějí ____________, ale uvaž tyto dvě ctnosti kolem
jeho/jejího krku a napiš je na desky jeho/jejího srdce.“ (Př 3:3)
12. Odvaha - "Ať je ____________ vždy silný/á a odvážný/á ve svém charakteru a skutcích.“ (5 M 31:6)
13. Čistota - "Stvoř v ____________ čisté srdce, Ó Bože, a kéž se tato čistota srdce ukazuje v jeho/jejích
skutcích.“ (Ž 51:12)
14. Laskavost - "Pane, ať se ____________ snaží vždy být laskavý/á k druhým.“ (1 Tes 5:15)
15. Štědrost - "Dej, ať je ____________ štědrý/á a ochotný/á se rozdělit a ukládá si tak poklad jako pevný
základ pro budoucí věk.“ (1 Tim 6:18-19)
16. Mírumilovnost - "Otče, ať ____________ vynaloží veškeré úsilí činit to, co vede k pokoji.“ (Řím 14:19)
17. Radost - "Ať je ____________ naplněna radostí Ducha Svatého“ (1 Tes 1:6)
18. Vytrvalost - "Pane, nauč ____________ vytrvalosti ve všem, co dělá, a zvlášť mu/jí pomoz s vytrvalostí
běžet závod, který leží před nimi.“ (Žid 12:1)
19. Pokora - "Bože, prosím vzdělej v ____________ schopnost prokazovat všem lidem skutečnou pokoru.“
(Tit 3:2)
20. Soucit - "Pane, prosím oblékni ____________ do ctnosti soucitu.“ (Kol 3:12)
21. Zodpovědnost - "Dej, ať se ____________ naučí zodpovědnosti, protože každý ponese svůj vlastní
náklad.“ (Gal 6:5)
22. Spokojenost - "Otče, nauč ____________ tajemství spokojenosti v každé situaci, skrze Toho, který
mu/jí dává sílu.“ (Filip 4:12-13)
23. Víra - "Modlím se, aby víra zakořenila a rostla v ____________ srdci, aby skrze víru mohl/a získat, co
mu/jí bylo zaslíbeno.“ (Luk 17:5-6; Žid 11:1-40)
24. Srdce služebníka - "Bože, pomoz prosím v ___________ vytvořit srdce služebníka, aby mohl/a sloužit
celým srdcem, jako by sloužil/a Pánu, a ne lidem.“ (Ef 6:7)
25. Naděje - "Kéž Bůh naděje dá, aby ____________ přetékal/a nadějí a nadějností skrze moc Ducha
Svatého.“ (Řím 15:13)
26. Ochota a schopnost pracovat - "Nauč, Pane, ____________, aby si vážil/a práce a aby pracoval/a
celým svým srdcem jako Pánu, a ne lidem.“ (Kol 3:23)
27. Nadšení pro Boha - "Pane, prosím, vštěp ____________ duši, která k Tobě přilne, duši, která se Tě
náruživě přichytí.“ (Ž 63:9)
28. Sebekázeň - "Otče, modlím se, aby si ____________ osvojil/a disciplinovaný a rozvážný život a dělal/a
to, co je správné, spravedlivé a čestné.“ (Př 1:3)
29. Zbožnost - "Dej, Pane, ať se ____________ život vyznačuje zbožností, ať se naučí při každé
příležitosti modlit v Duchu všelijakou modlitbou.“ (1 Tes 5:17)
30. Vděčnost - "Pomoz ____________ žít život, který neustále přetéká vděčností a neustále vzdává za vše
díky Bohu Otci, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“ (Ef 5:20; Kol 2:7)
31. Srdce pro misii - "Pane, prosím, pomoz v ____________ vytvořit touhu vidět Tvoji slávu
prohlašovanou mezi národy, Tvé úžasné skutky mezi lidmi.“ (Ž 96:3)
© Revive Our Hearts. Použito s povolením. www.ReviveOurHearts.com [email protected]
Myšlenka: Chtěla jsem vám předat, co jsem dala dohromady na základě 31 biblických ctností k modlitbě za vaše děti,
zahrnuté ve zpravodajích (Žen modlitby) během několika posledních měsíců. Četla jsem a učila se modlit Boží Slovo a jak to
může být efektivní. Takže jsem z těch 31 biblických ctností vytvořila dokument a přidala prázdná místa, kam si můžeme
doplnit jména našich vlastních dětí a každou modlitbu tak přizpůsobit. Pro někoho to může být užitečné nebo pro naše
modlitební skupiny, aby se každý měsíc zaměřily na jednu ctnost objasněnou v Písmu a modlily se tak za každé dítě
v našich církvích. – Eva Chase, Křesťanské světové shromáždění, Salem, OR
Inspirativní Citát
Můžete očekávat bouři, ale bitvy se vyhrávají a prohrávají v boji. Pokud se nacházíte uprostřed
duchovního útoku, BOJUJTE! Mezi všemi částmi Božího zbroje je uvedena jen jedna útočná…meč
Ducha, což je Boží Slovo. Efezským 6:11-17. – Kim Ferguson
Like us on Facebook @ Ladies Prayer International
Prosím pomozte nám šířit zpravodaj Žen modlitby ve vaší církvi, vašim přátelům a modlitebním
skupinám! Mohou se přihlásit a ZDARMA odebírat zpravodaj na
[email protected] or [email protected]
Od Editorky
Bůh dělá mocné věci!
Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině,
němčině, holandštině, portugalštině, ruštině, řečtině, arabštině, farsi, češtině, čínštině, svahilštině,
maďarštině, tagalog, indonézštině a rumunštině
Debbie Akers
Svá svědectví a modlitební náměty posílejte, prosím, na: [email protected] or [email protected]
Z Vašich dopisů
Jsme nova církev, včera jsme oslavili své 7. výročí! Sláva buď Bohu! Použili jsme různé myšlenky, které jsem našla na
vašich webových stránkách (LadiesMinistries.org) a skutečně to fungovalo!
Děkuji Vám moc za všechny ty myšlenky! Skrze tuto modlitbu se dějí velké a mocné věci!
-Tracie Feld, Církev PowerHouse, North Myrtle Beach, SC
Příspěvky na Facebooku…
Čtení pro inspiraci a povzbuzení.
Různé skvělé rady a příspěvky o modlitbě.
Zázraky, požehnání a chvála! Chvála Pánu.
To se mi líbí! Těším se na společný čas modlitby a povzbuzení!
Navštivte a „lajkujte“ stránku Žen modlitby na facebooku!
Ženy modlitby
Kdo jsme . . . Od roku 1999: Ladies Prayer Intl. (Ženy modlitby) je rozšířena pro ženy na celém světě, které se potkávají každé první
pondělí v měsíci, aby se společně modlili za jejich děti a za děti v místním sboru a komunity.
Naše Mise . . . Jsme zavázáni k duchovnímu zachování této i další generace a duchovní obnově generace předchozí.
Naše potřeba . . . Oddané ženy, které se budou scházet každé první pondělí v měsíci a modlit se za své děti.
Tři hlavní modlitební prosby…
1.
2.
3.
Spasení našich dětí (Izaiáš 49:25; Žalm 144:12; Izaiáš 43:5-6).
Aby převzali vládu nad vírou v odpovědném věku (1.Jan 2:25-28; Jakub 1:25).
Aby vešli do služby Pánovy sklizně (Matouš 9:38).