Produkt xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Transkript

Produkt xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Povrchová
úprava
Bona Craft Wood Oil
Technický list
Bona Craft Wood Oil je olej na vodní bázi určený k ošetření neošetřených dřevěných
podlah. Nachází široké využití od domácností až po silně zatěžované komerční
prostory. Bona Craft Wood Oil je silně koncentrovaný přípravek, kterým se dřevo rychle
nasytí. Přestože má vysoký obsah pevných částic, snadno se nanáší a rychle schne.
Obsahuje méně než 5 % rozpouštědel.
Technická data
Typ:
lněný olej na vodní bázi
Barvy:
Přírodní, Grafit, Bílá, Popel, Cihla, Hlína
Obsah sušiny:
cca 90%
Rozpouštědla:
<5%
Ředění:
neředit
Doba schnutí:
mezi aplikacemi 15-30 minut
lehká zátěž: 36 hodin
plná zátěž: 1 týden
při 20 ºC / 60% relativní vlhkosti
Nástroje pro aplikaci:
gumová stěrka odolná rozpouštědlům
Spotřeba:
15-20m /litr v závislosti od druhu dřeva
Bezpečnost:
viz bezpečnostní list pro více informací.
Nebezpečenství požáru:
ano
Čištění nářadí:
nářadí čistěte lihem. Zaschlý materiál možné odstranit
acetonem.
Záruční lhůta:
2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Skladování/přeprava:
teplota nesmí klesnout pod +5 C a nesmí překročit +25 C
během skladování a přepravy.
Likvidace odpadu:
s odpady a prázdnými obaly se musí nakládat v souladu
s místními předpisy.
2
o
o
Osvědčení o zpětném odběru
a využití odpadu z obalů:
společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Balení:
2,5 L a 5 L
Příprava
Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby
byla podlaha dobře zbroušená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu,
oleje, vosku nebo jiných materiálů. Před aplikací by měl mít olej pokojovu teplotu.
Obsah nádoby před použitím promíchejte.
Optimální podmínky pro aplikaci jsou 20–25 °C a při 40–60% relativní vlhkosti vzduchu.
Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost
naopak dobu schnutí prodlužují. Minimální teplota pro aplikaci je 16 °C.
Rev. leden 2012
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze
Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz
strana 1/2
Povrchová
úprava
Bona Craft Wood Oil
Technický list
Návod k použití:
Holé dřevo:
1-2x Bona Craft Wood Oil
další den: přeleštit pomocí červeného padu
Aplikace
1.
Oleji odolnou gumovou stěrkou rozetřete olej do tenké vrstvy.
2.
Za 15-30 minut naneste stejným způsobem další olej, dokud povrch není
nasycen, tzn. dokud dřevo nepřestane olej absorbovat. Počet vrstev závisí na
typu dřeva, avšak zpravidla stačí 1-2 vrstvy oleje.
3.
Přibližně 20 minut po nanesení poslední vrstvy oleje podlahu vyleštěte pomocí
leštičky (150 ot./min.) se zeleným padem. Leštičkou pohybujte různými směry.
4.
Na pad pod brusku nasaďte bavlněný hadr a ihned odstraňte veškerý
přebytečný olej.
5.
Před použitím nechte podlahu nejméně 24 hodin zaschnout. Po tuto dobu na
ni nevstupujte.
UPOZORNĚNÍ: BONA CRAFT WOOD OIL OBSAHUJE ZASYCHAJÍCÍ OLEJE.
HROZÍ NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ. POUŽITÉ LÁTKY, HADRY APOD.
VYHAZUJTE DO NÁDOBY S VODOU NEBO UTĚSNĚNÉ KOVOVÉ NÁDOBY.
Typ: Chcete-li dosáhnout optimálního vzhledu, 6-18 hod. po aplikaci poslední vrstvy
oleje podlahu vyleštěte červeným padem (300 ot./min.). Pokud jsou na podlaze barevné
rozdíly, naneste malé množství oleje na bavlněný hadr a tento hadr nasaďte pod pad
leštičky. Po jedné hodině podlahu znovu vyleštěte suchým bavlněným hadrem.
Údržba
Podlahu pravidelně čistěte suchým mopem nebo vyluxujte, v případě potřeby vytřete
vlhkým mopem přidáním Bona Soap tekutého mýdla do vody.
Poznámka: Nejprve čistěte nasucho (bez použití vody), pokud je to možné. Na údržbu
a ošetřování olejovaných podlah je nejlepší volbou Bona Carl´s Oil 25. Ošetřování podlahy je
dané v závislosti opotřebení podlahy, zpravidla 1x do 3 let u střední zátěže podlahy
(v bytech) a u silné zátěže (v komerčních prostorech jako restauracích apod.) je nutné
ošetření podlahy několikrát za rok.
Upozornění
Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti
druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt
již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro
ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen
přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních
listech tak, aby jim řádně porozuměl.
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.
Rev. leden 2012
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze
Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz
strana 2/2