defibrilátor - SHOParamedik

Transkript

defibrilátor - SHOParamedik
Lifepak_1000.qxd
8.6.2007 13:43
StrÆnka 1
defibrilátor
Rozsáhlé možnosti
konfigurace pro
pøizpùsobení protokolu
resuscitace
Možnost aktualizace
platformy pro splnìní
požadavkù na resuscitaci
Doposud nejodolnìjší
defibrilátor vyrobený
spoleèností Medtronic
Záruka naší dlouholeté
spolehlivosti, kvality
a služeb
Logické a pøirozené
rozhraní s velkou
obrazovkou umožòující
snadné ovládání
Baterie bez možnosti
dobíjení umožòuje
vydat až 425 výbojù
Defibrilátor LIFEPAK 1000 je navržen tak,
aby byl jedním z nejvýkonnìjších
dostupných nástrojù pro podporu
základních životních funkcí. Jeho plná
pøizpùsobitelnost umožòuje adaptaci
dnešním i budoucím postupùm. Technologie
cprMAX™ je vysoce flexibilní a zajišuje
velké množství dostupných konfigurací
(od ledna 2006), které umožòují
pøizpùsobení potøebám pacienta a protokolu
resuscitace. Budoucí aktualizace zamìøené
na potøeby pacientù budou zajišovat
vysoce pokroèilé možnosti léèby zpùsobem,
který maximálnì vyhovuje vašemu zpùsobu
práce. Defibrilátor 1000 je doposud
nejodolnìjší defibrilátor vyrobený
spoleèností Medtronic s hodnocením IP55.
Bifázická technologie ADAPTIV™ poskytuje
plný rozsah energie až do 360 joulù.
Grafika a text na velké obrazovce jsou
zøetelné a snadno èitelné i z dálky.
Obrazovka LCD mùže zobrazovat grafiku
i EKG. Je také k dispozici možnost manuální
defibrilace.
Pokroèilý systém baterií defibrilátoru
LIFEPAK 1000 zajišuje vyšší výkon pøi
resuscitaci pacientù. Dobøe viditelné
a snadno pøístupné mìøidlo stavu baterie
umožòuje vyhodnotit pøipravenost baterie
jedním stisknutím tlaèítka. Tato baterie také
umožòuje pokroèilou komunikaci pøímo
s pøístrojem, takže vždy znáte stav baterie.
Defibrilátor 1000 je kompatibilní s ostatními
produkty a službami spoleènosti Medtronic
v celém rozsahu zdravotní péèe, od zásahù
v terénu až po nemocnièní péèi, a to vèetnì
pøenosu dat.
Lifepak_1000.qxd
8.6.2007 13:43
StrÆnka 2
SPECIFIKACE / Defibrilátor LIFEPAK 1000
DEFIBRILÁTOR
Detekce pohybu – Uživatel mùže tuto funkci zapnout
nebo vypnout (pøi výchozím nastavení je vypnutá).
l Servisní výstraha – Zvuková výstraha spuštìná
v pøípadì, že pøístroj vyžaduje servis. Lze zapnout
nebo vypnout.
l Manuální pøístup (pokud je zakoupena funkce
zobrazení EKG) – U pøístrojù s nakonfigurovaným
zobrazením EKG lze nastavit, aby uživatelé mohli
spustit nabíjení a výboj bez analýzy.
Nastavení technologie cprMAX:
l Úvodní resuscitace – Uživatelem definovaná doba
resuscitace po první analýze bez ohledu na výsledek
analýzy. Lze nastavit hodnoty VYPNUTO, 15, 30, 45,
60, 90, 120 a 180 sekund.
l Resuscitace pøed výbojem – Umožòuje resuscitaci
v dobì nabíjení pøístroje.
l Konfirmaèní analýza – Potvrdí rytmus, pøi kterém
je možné aplikovat výboj po dokonèení doby úvodní
resuscitace nebo resuscitace pøed výbojem a pøed
zobrazením výzvy Stisknìte tlaèítko Výboj.
l Øada výbojù – (ZAPNUTO/VYPNUTO) V pøípadì
vypnutí umožòuje resuscitaci po každém výboji.
l Kontrola pulsu – (Vždy, Po každém VN, Nikdy)
Umožòuje vydání výzvy ke kontrole pulsu po každém
výboji nebo po každém rozhodnutí o nedoporuèení
výboje nebo nikdy nevyzívá ke kontrole pulsu (výchozí
nastavení Nikdy)
l
Není-li uvedeno jinak, platí všechny specifikace pro
teplotu 20° C.
Køivka: Bifázická zkosená exponenciála s kompenzací
napìtí a doby trvání na základì impedance pacienta.*
Sekvence energie: Možnost konfigurace uživatelem,
150 – 360 joulù. Výchozí nastavení výstupní energie
je 200, 300, 360 joulù. 360 joulù pro všechny následné
výboje.
Doba nabíjení: V pøípadì nové sady baterií bez
možnosti dobíjení; 200 joulù za ménì než 7 sekund
(360 joulù za ménì než 12 sekund).
Funkce tøívodièového monitorování (svod II):
(v pøípadì zakoupení funkce zobrazení EKG)
Vyžaduje zakoupení tøívodièového kabelu monitorování
(svod II) a elektrod LIFE-PATCH®.
Software pøístroje: Lze aktualizovat bìhem provozu.
Defibrilaèní elektrody s nižší energií urèené pro
kojence a dìti: Snižuje zvolenou energii ètyønásobnì.
Urèeno k použití pouze pro dìti do 8 let vìku nebo 25 kg.
Klasifikace bezpeènosti: Internì napájené zaøízení
IEC 60601-1
Elektrická ochrana: Vstup je chránìn pøed
vysokonapìovými impulsy defibrilátoru podle
normy IEC 60601.
*Kompenzace napìtí je omezena na napìtí, které by zpùsobilo
výdej energie o velikosti 360 joulù do zátìže 50 ohmù.
DISPLEJ
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Režimy:
l AED – Zajišuje provozní funkce pro základní uživatele.
l Manuální – Zajišuje provozní funkce pro pokroèilé
uživatele.
l EKG – Zajišuje zobrazení EKG s tøívodièovým
kabelem EKG.
l Nastavení – Umožòuje uživateli pøístroj nakonfigurovat.
l Pøenos dat – Umožòuje uživateli pøenést údaje
o pacientovi.
l Automatický test – Zajišuje denní automatické
testy hardwaru a softwaru.
Ovládací prvky: Zapnutí/vypnutí, Výboj, Nabídka, dvì
(2) konfigurovatelná tlaèítka
Uživatelem definované možnosti:
l ID pøístroje – Pøiøadí urèitému pøístroji jednoznaèný
identifikátor.
l Sekvence energie – Lze konfigurovat uživatelem
v rozmezí 150 až 360 joulù.
l Flexibilní energie – Zvyšuje vydanou energii, pouze
pokud byl výdej nižší energie neúspìšný.
l Automatická analýza – Uživatel mùže pøístroj
nakonfigurovat na automatickou analýzu, automatickou
analýzu po prvním výboji nebo tak, aby pøístroj pøed
každým intervalem analýzy uživatele vyzval, aby
stisknul tlaèítko pro analýzu.
l Èas resuscitace (po výboji nebo po nedoporuèení
výboje) – Možnost konfigurace uživatelem – 15, 30, 45,
60, 90, 120, 180 sekund.
l Datum/èas pøístroje
l Hlasitost výzvy – Umožòuje uživateli zmìnit hlasitost
reproduktoru.
l Zobrazení EKG (pokud je funkce zakoupena)
– Zapne nebo vypne zobrazení pro režim AED.
Podsvícený LCD displej zobrazuje poèet vydaných
výbojù, uplynulý èas, text a grafické znázornìní
srdeèního rytmu a volitelnì EKG.
Rozmìry: 120 mm x 89 mm
Frekvenèní odezva: 0,55 Hz až 21 Hz (-3 dB),
nominální hodnota
Možnost EKG:
l Rychlost posunu køivky – 25 mm/s pro EKG,
nominální hodnota
l Doba zobrazení køivky – 4 sekundy (minimálnì)
l Amplituda køivky – 1 cm/mV, nominální hodnota
l Srdeèní frekvence – 20 až 300 stahù za minutu,
digitální zobrazení, v pøípadì srdeèní frekvence menší
než 20 stahù za minutu zobrazení symbolu „---“,
blikající symbol srdce pøi každé detekci komplexu QRS.
Informace EKG jsou pøijímány z elektrod pro dospìlé
a kojence nebo dìti v pøedoboèních a pøedozadních
pozicích.
Tøívodièový kabel lze použít k monitorování EKG (svod II).
INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S PROSTŘEDÍM
Provozní teplota po dobu jedné hodiny (z pokojové
teploty po extrémní teplotu, doba trvání: 1 hodina):
-20 až 60 °C
Provozní teplota: 0 až 50 °C
Skladovací teplota: -30 až 60 °C s baterií a elektrodami
(maximální doba pùsobení tìchto podmínek je 7 dní)
Atmosférický tlak: 575 hPa až 1 060 hPa (4 572 až
-382 metrù)
Relativní vlhkost: 5 až 95 %(bez kondenzace)
Odolnost proti prachu a vodì: IP55 podle normy IEC
60529/EN 60529 (s nainstalovanou baterií a elektrodami
REDI-PAK™)
Odolnost proti nárazu: 15 g, 1 000 nárazù
(IEC 600-68-2-29)
Odolnost proti otøesùm: 40 g (maximum),15 – 23 ms,
dìlicí frekvence 45 Hz
Odolnost proti pádu: Pád z výšky 1 metru na každý
roh, hranu a povrch (MIL-STD-810F, 516.5, postup IV)
Odolnost proti vibracím: Test náhodných vibrací
– MIL-STD-810F, metoda 514.5, kategorie 20; pozemní
vozidla 3,15 g (efektivní hodnota) 1 hodina v každé ose
Elektromagnetická interference:
l Vyzaøovaná – IEC 60601-2-4, IEC60601-1-2,
CISPR 11 tøída B skupina 1
l Imunita – IEC 60601-2-4, IEC 60601-1-2;
IEC 61000-4-2 (úroveò 4), IEC 61000-4-3,
IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8
DOKUMENTACE UDÁLOSTÍ A KOMUNIKACE
Kapacita pamìti: Ukládání údajù o dvou pacientech.
Minimálnì 40 minut záznamu EKG u aktuálního
pacienta.
Souhrnné údaje o pøedchozím pacientovi.
Typy zpráv: Nepøetržitý záznam EKG, souhrn
(nejdùležitìjší události resuscitace a s nimi spojené
køivky EKG), zpráva o záznamu událostí (zpráva
s èasovými znaèkami vyjadøujícími aktivitu obsluhy
a pøístroje), zpráva s protokolem o testování (zpráva
o aktivitì pøi automatickém testu).
Kapacita: Minimálnì 100 položek záznamu událostí
s èasovými znaèkami.
Kontrola dat: Systém CODE-STAT™ Suite 6.0 nebo
DATA TRANSFER Express 2.0
Komunikace: Infraèervený bezdrátový pøenos dat
do osobního poèítaèe.
ZOBRAZENÍ STAVU BATERIE A PŘIPRAVENOSTI
Poznámka: Informace o péèi o baterii naleznete
v provozních pokynech.
Primární baterie (baterie bez možnosti dobití
s indikátorem stavu):
l Typ – Li/MnO (lithium a oxid manganièitý), 12,0 V, 4,5 Ah
2
l Kapacita – Nová baterie obvykle umožní provést 440
výbojù s energií 200 joulù nebo zajistí provoz pøístroje
po dobu 1 030 minut (370 výbojù s energií 200 joulù
nebo 900 minut provozu pøístroje pøi teplotì 0 °C).
l Hmotnost – 0,45 kg
l Doba skladování – Pokud je baterie skladována pøi
teplotì v rozmezí 20 °C až 30 °C po dobu pìti let, bude
životnost pøístroje v pohotovostním režimu 48 mìsícù.
l Životnost v pohotovostním režimu (za pøedpokladu
pouze denních testù) – Nová baterie zajistí napájení
pøístroje po dobu 5 let.
l Upozornìní na nízkou kapacitu baterie – Po prvním
zobrazení indikátoru nízké kapacity baterie zbývá
energie minimálnì na 30 výbojù nebo na 75 minut
provozu pøístroje.
KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKY
Výška: 8,7 cm
Šíøka: 23,4 cm
Hloubka: 27,7 cm
Hmotnost: 3,2 kg s jednou sadou elektrod REDI-PAK
a jednou baterií bez možnosti dobíjení
Anglie/Irsko
Watford, Velká Británie
Tel: 44.1923.212.213
Fax: 44. .1923.241.004
Holandsko
Hoofddorp, Holandsko
Tel: 31.20.6.533.640
Fax: 31. 20.6.535.822
Střední východ
Dubai, Spojené Emiráty
Tel: 971.4.282.6532
Fax: 971.4.282.7970
Jižní Afrika
Gardenview, Jižní Afrika
Tel.: 27.11.678.4800
Fax: 27.11.616.1060
Francie
Boulogne-Billancourt, Francie
Tel: 33.1.55.38.1700
Fax: 33.1. 55.38.1800
Španělsko
Madrid, Španělsko
Tel: 34.91.375.60.50
Fax: 34.91.375.60.55
Ma*arsko
BudapešF, MaGarsko
Tel: 36.1.214.2228
Fax: 36.1.214.2230
Japonsko
Kawasaki, Kanagawa,
Japonsko
Tel.: 81.44.540.6502
Fax: 81.44.540.6170
Německo/Švýcarsko
Dusseldorf, Německo
Tel: 49.211.529.30
Fax: 49.211.529.31.00
Skandinávie
Järfälla, Švédsko
Tel: 46.85.80.945.00
Fax: 46.85.80.945.05
Švýcarsko
Tolochenaz, Švýcarsko
Tel.: 41.21.803.8000
Fax: 41.21.803.8099
Rakousko
Vídeň, Rakousko
Tel: 43.1.240.44.160
Fax: 43.1. 240.44.600
Asie-Pacifik
Christchurch, Nový Zéland
Tel: 64.3.3794.429
Fax: 64.3.3792.374
Česká republika
Praha, Česká republika
Tel.: +420 296 579 580
Fax: +420 296 579 589
www.medtronic-ers.cz
Kanada
Mississauga, Ontario
Tel: 905.826.6020
Fax: 905. 826.6620
Itálie
Miláno, Itálie
Tel: 39.02.66.16.41
Fax: 39.02.642.74.88
Latinská Amerika
Sunrise, Florida
Tel: 954.835.4042
Fax: 425.885.6507
Čínská lidová republika
Shanghai, Čína
Tel: 86.21.50800998
Fax: 86. 21.50800978
Medtronic Emergency Response
Systems
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel: 425.867.4000
Fax: 425.867.4121
www.medtronic-ers.com
Evropa
Tolochenaz, Švýcarsko
Tel.: 41.21.802.7000
Fax: 41.21.802.7900
Polsko
Varšava, Polsko
Tel: 48.22.611.59.00
Fax: 48.22.672.59.17
Austrálie
Sydney ,Austrálie
Tel.: 61.2.9879.5999
Fax: 61.2.9879.5100
Izrael
Even-Yehuda, Izrael
Tel.: 972.9.891.2223
Fax: 972.9.891.9330
LIFEPAK a LIFE-PATCH jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Medtronic Emergency Response Systems,Inc. cprMAX, CODE-STAT, DATA TRANSFER a REDI-PAK jsou ochrannými známkami společnosti
Medtronic Emergency Response Systems,Inc.
Medtronic je registrovaná ochranná známka společnosti Medtronic,Inc. ©2005 Medtronic Emergency Response Systems, Inc.MIN 3206045-001 / CAT. 26500-002037
Výroba: Písmovka – typografické studio
Další informace získáte na telefonním èísle spoleènosti Medtronic Czechia +420 296 579 580 nebo na adrese www.medtronic-ers.cz

Podobné dokumenty

defibrilátor - Puro

defibrilátor - Puro Záznam jednotlivých úkonù: Záznam, zobrazující èinnost uživatele i pøístroje, s oznaèením èasových údajù.

Více

automatický externí defibrilátor

automatický externí defibrilátor Zbývá nejméně 11 výbojů s lithiovou baterií. Zbývá nejméně 6 výbojů s akumulátorem.

Více

Akce v česku r - Chateau Loučeň Concours d`Elegance

Akce v česku r - Chateau Loučeň Concours d`Elegance )www.alpenfahrt.com) 13-15. Goodwood Revival, Anglie www.goodwood.co.uk) 13-15. Imola Mostra Scambio,

Více

realizováno za podpory mezinárodní rady gra - SDC

realizováno za podpory mezinárodní rady gra - SDC Secondary School of Art Trades and Restoration College Česká republika Czech Republic Výrok poroty: Multifunkční obal z vrstveného papíru je navržen pro rituál jídla. Láhev ve tvaru kvádru je před ...

Více

Tělesná zdatnost pacientů 3 a 16 let po totální korekci Fallotovy

Tělesná zdatnost pacientů 3 a 16 let po totální korekci Fallotovy tetralogie,provedenéna jediném pracovišti v prvních letech po zavedenítotální korekce,byla retestovánao 13 let pozdìji na stejném pracovišti identickým zátìžovým protokolem. Cílem práce bylo stanov...

Více

CRPlus - Puro

CRPlus - Puro provést výboj èi nikoliv. K dispozici jsou jak plnì automatické pøístroje, které v pøípadì potøeby výboj provedou, tak pøístroje poloautomatické, které vyzvou uživatele k provedení výboje stisknutí...

Více

lifenet® rs - Physio control

lifenet® rs - Physio control PHYSIO-CONTROL, LIFEPAK A LIFENET jsou registrované ochranné známky spoleènosti Medtronic Physio-Control Corp. CODE SUMMARY a CODE-STAT jsou ochranné známky spoleènosti Medtronic Physio-Control Cor...

Více

Prevence nehod a havarii_2.dil_Kapitola 6

Prevence nehod a havarii_2.dil_Kapitola 6 ekoterorismus) nebo kriminální apod. Častou příčinu a zároveň motivující prvek vzniku teroristických aktivit představuje odpor proti oficiální vládě a jejímu řízení nad určitým územím. Tato příčina ...

Více

návod k obsluze

návod k obsluze chlazení øezu a zdroj laserového paprsku ukazujícího smìr øezu.

Více