oc#1389/XXK/2012

Transkript

oc#1389/XXK/2012
oc#1389/XXK/2012-XXKMl'lo+
1389/CCK/2012-CCKM
C.j.: UZSVM/CCK/1110/2012-CCKM
Urad pro zastupovani statu ve vecech rnajetkovych,
Uzernni pracoviste Geske Bucejovice
OZNAMENi
o vyberovem fizeni cis. C/90/2012-VR a jeho podminkach
na zjisteni zajernce 0 koupi nemovitosti v katastralnlm uzerni Dolni Tfebonin
Urad pro zastupovani statu ve vecech maietkovych (dale jen "Urad"), jemuz podle § 11 zakona
c. 219/2000 Sb., 0 majetku Geske republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve zneni
pozdejsich predpisu (dale jen zakon c. 219/2000 Sb.), pfislusi hospodafit s nlze uvedenyrn
majetkem statu, podIe ust. § 21 a nasl. vyhlasky c. 62/2001 Sb., 0 hospodareni orqanizacnlch
slozek statu a statnich organizaci s majetkem statu, ve znenl pozdejslch predpisu, po splneni
vsech zakonnych podminek
vyhlasuje dnem 1.6.2012
2. kolo vyberoveho rfzenf (dale tez "VR") na prodej nize uvedeneho majetku ve vlastnictvi Geske
republiky.
CI. 1
Prodavany majetek
Stavba
castobce,c. budovy
Hornf Trebonln, cp. 13
zpusob ochrany
na parcele
stp.c.58
Pozemky
druh pozemku
parcela c.
zpusob vyuziti
zpusob ochrany
zast. plocha a
st. 58
360
poz. 1200/1
303
zahrada
zernedelsky pudnl fond
poz.1201/3
352
zahrada
zernedelsky pudni fond
nadvof
zapsany na listu vlastnictvi C. 60000 v katastru nemovitosti pro katastralni uzemi Dolni
Trebonin, obec Dolni Ti'ebonin, vedeny Katastralnirn uradem pro Jihocesky kraj, Katastralnirn
pracovistern Gesky Krumlov, vcetne soucasti a pflslusenstvl, kteryrni jsou zejrnena zdeny suchy
zachod, zdene chlivky, oploceni, ovocne stromy a trvale porosty.
CI. 2
Popis predmetnych nemovitosti
Nemovitosti se nachazeji v osade Hornf Trebonln, cast: obce O. Ti'ebonin. Pristup je z mfstni
komunikace a dale po nezpevnene ceste v majetku Obce Oolnf Ti'ebonin. V blizkosti je rybnfk.
Stavba Horni Ti'ebonin cpo 13:
Jedna se 0 zdeny, nepodsklepeny prlzernnl dum obdelnlkoveho pudorysu se sedlovou strechou
krytou eternitem a castecne taskarni. V prizernl se nachazi vstupnf chodba, kuchyne a pokoj.
P.
Podlaha je prkenna, okna dvojita spaletova. Strop polospalny trarnovy. Na obytnou cast navazuje
kolna, ze ktere je prlstup na pudu nachazejicl se nad obytnou castro Kolna rna pouze hlinenou
podlahu bez stropu a vnitrnfch omftek.
Nemovitost je napojena pouze na el. sit'. Nenf vodovod ani kanalizace. Objekt nerna izolace proti
zemnf vlhkosti Nemovitost vyzaduje nutne rekonstrukci a generalnf opravu.
Prfslusenstvf:
Venkovnf zdeny zachod:
Suche WC, technicky stav spatny, velikost jfmky nenf znarna.
Chlfvky:
Zdena stavba cca 10m od obytne casti ve spatnern technickern stavu.
Pozemky:
pozemek stp.c. 58 - cast pozemku v rozsahu cca 89 m2 zastavena stavbou Hornf
Tjebonln cp. 13, suchyrn WC a chlfvky a zbyvallci cast tvorl dvur.
pozemek p.p.c 1200/1 - neudrzovane trvale porosty a prestarle ovocne stromy ­
neudrzovana zahrada.
pozemek p.p.c 1201/3 - silne podmokreny pozemek s trvalyrni porosty a nalety ­
neudrzovana zahrada.
CI.3
Minimalni kupni cena
Minimalnf kupnf cena za vsechny nemovitosti uvedene v cl. 1 cinf celkem 375.000,- Kc (slovy:
tristasedmdesatpettislc korun ceskych).
CI. 4
Ucastnici vyberoveho fizeni
a) Urad nabfzf predrnetne nemovitosti k prevodu fyzlckyrn a pravnickyrn osobarn. Ocastnikem
vyberoveho rfzenf mohou byt fyzicke osoby stars! 18 let zpusobile k pravnim ukonurn nebo
pravnicke osoby. Ucastnfky tohoto VR nemohou byt fyzicke osoby uvedene v ust. § 18
zakona c. 219/2000 Sb. 1).
b) Ucastnikem vyberoveho rfzenf se stava ten, kdo ptedlozil Uradu pfsemnou nabfdku die cl. 7
tohoto Oznarnenl, a to za predpokladu splnenl ostatnfch podmfnek bez vyhrad,
c) Kazdy z ucastnlku vyberoveho rfzenf rnuze do VR pod at pouze jednu nabfdku.
1)
Majetek nernuze bYt preveden ve prospech:
a) soudcu a prtsedtclch, statnich zastupcu, prislusniku Policie Ceske republiky, znalcu, tlurnocniku a notaru,
jakoz i zamestnancu soudu, statniho zastupitelstvi, Policie Ceske republiky a notarskych kancelatl,
b) zarnestnancu LHadu,
c) starostu, zastupcu starosty, tajernniku a dalsich zarnestnancu pflslusnych obecnich uradu a obdobne
prislusnych uradu rnest a rnestskych castl, jakoz i osob jim bllzkych,
pokud se osoby uvedene pod pismo a) ai c) v jednotlivych pfipadech podilely na ukonech souvisejicich s nabytim
takoveho majetku statern a na hospodareni s nim.
CI. 5
Spolecne jmeni manzelu
a) Podava-li jeden z rnanzelu nabfdku a hod/a kupni smlouvou nabyt nemovitost do sveho
vylucneho vlastnictvf, musf ke sve nabfdce prilozit nektery z techto dokladu:
aa) pisernne prohlaseni druheho manzela opatrene jeho overenyrn podpisem, ze manzel,
ktery podava nabfdku, uhradf kupnf cenu z prostredku, ktere nejsou soucastl spolecneho
jrnenl rnanzelu;
ab) notarsky zapis 0 zuzenl spolecneho jrneni rnanzelu:
ac) pravornocny rozsudek 0 zrusenl spolecneho jmen! rnanzelu;
ad) smlouvu podle ustanovenf § 143a odst. 3 obcanskeho zakoniku,
Pokud nebudou dolozeny doklady uvedene pod pismo a), bude nemovitost ptevedena do
spolecneho jrnen! rnanzelu.
c) Tento clanek se nevztahuje na cizozemce.
CI.6
Prohlidka nemovitosti
Prohlldka nabizenych nemovitostf se uskutecni na miste sarnern a to:
dne 14.6.2012 v dobe od 13.00 -14.00 hod.
V prlpade potreby je rnozne domluvit i jiny termin prohlldky.
CI. 7
Povlnny obsah nabidky ucinene ucastnlkem vyberoveho fizeni a slozenl kauce
Nabidka rnusi byt ucinena plsernne a rnusl v nl byt obsazeny tyto udaje:
a) U fyzickych osob jrneno a piijrnenl, datum narozeni, rodinny stav (zenaty, vdana), adresa
trvaleho pobytu, zavazna adresa pro dorucovani: u pravnickych osob presny nazev, sidlo, IC,
zavazna adresa pro dorucovanl a osoba opravnena k jednani. V prlpade zadosti 0 koupi do
spoluvlastnictvi musi byt uvedeny tyto udaje u vsech zadatelu,
Uchazeci dale mohou nepovinne uvest dalsl udaje (telefon, fax, e-mail).
b) Nabizena vyse kupni ceny, ktera musi byt uvedena ciselne i slovne v Kc, pricemz v prlpade
rozdilu mezi ciselnou a slovni hodnotou rna prednost slovni hodnota. Nabidka, ktera
obsahuje nizsi nabidku, nez je vyhlasena minirnalnl kupni cena uvedena v cl. 3 tohoto
Oznamenl, nebude do vyberoveho rizeni zahrnuta.
c) Prohlaseni ucastnlka vyberoveho rizeni (vzor viz ptlloha) vcetne souhlasu se zde uvedenymi
podminkami VR. Toto Prohlaseni musi byt podepsano ucastnlkem VR (u pravnickych osob
se zapisern v Obchodnim rejstfiku nebo v obdobnern rejstriku v souladu s tfmto zapisern) .
Vzor tohoto prohlasenl obdrzi ucastnik na kontaktni adrese Uradu die CI. 12 tohoto
Oznamenl a je tez k dispozici na webovych strankach u informace 0 prodeji predrnetnych
nemovitostf.
d) U pravnickych osob pfiloha - vypis z Obchodniho rejstrtku (original nebo overena kopie ne
stars! tri rnesicu), u pravnicke osoby, ktera se nezapisuje do Obchodniho rejstfiku, dolozl tato
osoba platny vypis z jineho zakonern stanoveneho rejstriku, v nernz zapsana je, ptipadne
pisemnou smlouvu nebo zakladaci listinu, ktera prokazuje vznik pravnicke osoby, zpusob
podepisovani a pripadne zmeny techto udaju, nebo odkaz na zvlastni zakon, kteryrn
pravnicka osoba vznika.
e) Nabidka rnusi byt predlozena v ceskern jazyce a podepsana ucastnlkern VR (u pravnickych
osob v souladu se zapisem v Obchodnim rejstrlku nebo v obdobnern rejstriku), pri zadosti
vice osob do spoluvlastnictvi vserni osobami.
f)
Nabidka rnusl obsahovat doklad 0 slozeni kauce, ktera nebude vracena a propada statu
v pflpade, ze ucastnlk VR vyhlaseny vltezern nepodepise kupni smlouvu. Kauci je nutno
slozit na ucet cislo 6015-3222231/0710, vedeny u CNS, variabilni symbol 804120090, a to ve
vysi 10 % vyhlasene minimalni kupni ceny, tedy ve vysi 37.500,- Kc. Kauce rnusi byt pfipsana
na prfslusny ucet nejpozdeji posledni pracovni den prede dnem otevirani obalek, uvedenym
v cl. 9 pismo b).
g) Nabidka musi obsahovat nezbytne udaje 0 uctu ucastnika vyberoveho rizenl. na ktery mu
bude vracena kauce v pnpade, ze ve vyberovem rizeni nezvltezl.
Do posuzovanl nabidek podanych do VR nebude zahrnuta nabidka, ktera byla piedlozena po
lhute stanovene v cl. 9 tohoto Oznarnenl, nebo nesplnu]e nekterou z dalsich zavaznych
podminek podle tohoto Oznameni,
,.
..
CI. 8
Podminky prevodu nemovitosti
Podminky pi'evodu nemovitosti jsou uvedeny, krome tohoto Oznarnenl, v textu kupni smlouvy,
ktera je jeho pi'ilohou. Ucastnik VR vyjadi'uje svu] souhlas s kupnl smlouvou v podepsanern
"Prohlasenl ucastnlka vyberoveho i'izeni", ktere je povinnou soucastl jeho nabidky.
CI. 9
Predani nabidek
a) Nabidky budou pi'ijimany do 4.7.2012 do 12.00 hodin vcetne, bez ohledu na zpusob
doruceni. Na nabidky pi'ijate po tomto terminu nebude bran zi'etel. Pozadovany zpusob
doruceni nabidky je osobne nebo postou v zalepene obalce oznacene v levern hornim rohu
napisem:
"Vyberove rizeni cis. C/90/2012 - VR - k.u, Dolni Trebonin - NEOTViRAT !II".
Adresa pro doruceni nabidek:
Urad pro zastupovant statu ve vecech maletkovych, UP Ceske Budejovlce
odbor Odloucene pracoviste Cesky Krumlov
Plesivec c.p. 251
381 01 Cesky Krumlov.
V pflpade zajrnu 0 ucast pi'i otevirani obalek pozaduieme na obalku s nabfdkou rovnez uvest
kontakt na ucastnlka vyberoveho i'fzeni, tj. telefon nebo e-mail adresu.
b) Otevlranl obalek se rnuze zucastnit kazdy, kdo prokaze, ze podal nabidku (v prlpade nabidky
podane pravnickou osobou pak ten, kdo rna opravnenl za ni jednat). Otevlranl obalek se
uskutecnl dne 10.7.2012 v 9.00 hodin v zasedaci mistnosti Uzemniho pracoviste Ceske
Budejovice, Prokisova 5, PSC 371 03 Ceske Budejovice.
CI.10
Vyber kupujiciho
a) Jako [edlne kriteriurn pro vyber kupujiciho se stanovuje vyse nablzene kupni ceny. Z
pi'ihlasenych zajemcu vybere nabidku s nejvyssi kupni cenou Komise pro oteviranl obalek
jrnenovana i'editelem uzernnlho pracoviste. Z [ednanl teto komise vzejde navrh na odprodej
nemovitosti zaiernci, ktery nabfdne nejvyss! kupni cenu, pi'i splnenl vsech ostatnich
podminek. Pokud dva nebo vice zaierncu nabidnou stejnou cenu, bude provedeno za ucelern
konecneho vyberu kupce uzsi vyberove i'izeni pouze s ternito zajemci. Minimalni kupni cena
v tomto uzslrn vyberovern i'izeni bude stanovena ve vysi pi'edchozi nejvyss! nabidky. Zajernci
predloz! ve stanovenern terminu novou nabfdku.
b) Vysledek VR bude plsernne oznarnen vsern ucastnlkurn VR do 7 pracovnich dnu od data
otevlrani obalek. Vltez VR obdrzl zaroven kupni smlouvu k podpisu.
c) Ocastnlkum VR, ktei'i v nem nezvltezili, je kauce vracena bez prodleni po oznarnenl vysledku
VR, nejpozde] vsak do 10 pracovnich dnu ode dne otevlranl obalek. Za dobu slozeni kauce
do uplynuti lhuty k jejimu vracenl nemohou ucastnlci uplatncvat vuci Ui'adu narok na
pfislusenstvi z kauce prirostle za toto obdobi,
CI. 11
Povinnosti Uradu a kupujiciho
a) Kupujici je mimo jine povinen platne podepsat kupni smlouvu a s ui'edne overenyrn podpisem
ji dorueit na prlslusne pracoviste Oradu, a to ve Ihute 30 dnu od jejiho obdrzenl.
b) Nejpozdeji do 30 kalendafnlch dnu od dorucenl vsech vytisku smlouvy podepsanych
uchazecern zajisti Ui'ad podpis smlouvy ze sve strany.
c) Kupujici je dale povinen zaplatit Ui'adu nabidnutou kupni cenu v pine vysi, a to ve Ihute
stanovene ve srnlouve. Tato lhuta bezi ode dne doruceni oznarnenl 0 nabyti platnosti kupni
smlouvy. Kupni cena se povazuje za zaplacenou dnem, kdy je pi'ipsana na ucet Ui'adu.
d) Pote, co bude uhrazena cela kupnl cena vcetne pflslusenstvl a prfpaonych smluvnich pokut,
preda Ui'ad prlslusnemu katastralnirnu ui'adu vsechna vyhotoveni kupni smlouvy spolu s
navrhern na zahajeni ffzeni 0 povoleni vkladu vlastnickeho prava do katastru nemovitosti a
bez odkladu bude zajisteno fyzicke preoani predmetu kupni smlouvy.
e) V prlpaoe, ze kupujfcf nesplnf kteroukoli ze svych povinnosti uvedenych pod plsrn. a) a c)
tohoto clanku ani po pfipadne dohodou prodlouzene Ihute, nebo pokud da kupujici jasne
najevo, ze kupnf smlouvu nemfnf podepsat, nebo pokud prodavajici v souladu 5 ustanovenfm
§ 517 obcanskeho zakonlku od smlouvy odstoupf, rnuze byt vyzvan k jednani ucastnik VR,
ktery se umfstil na daislrn rniste, pokud jim nabidnuta kupni cena nenf nizsf nez 90 % ceny
nabidnute ucastnikern prvnfm v poradi.
CI.12
Zaverecna ustanoveni
a) Urad si vyhrazuje pravo VR zrusit bez udani duvodu a dale odmftnout vsechny predlozene
navrhy, a to az do doby podpisu kupnf smlouvy ze sve strany.
b) Zrusenl VR pred poslednfm termfnem pro predani nabfdek Urad uverejn! stejnym zpusobern,
kteryrn vyhlasil Oznarneni 0 VR a jeho podrninkach, vcetne Ihut.
c) Ucastnlci VR nemaji narok na nahradu nakladu spojenych 5 ucastl ve VR.
d) Vsechny dokumenty, dorucovane die tohoto Oznarnenl, budou zasilany provozovatelem
postovnlch sluzeb doporucene 5 dodejkou do vlastnich rukou na adresy pro dorucovani
uvedene v nabfdce, nebo v prtpade elektronickeho dorucovani prosttednictvlrn datovych
schranek na elektronicke adresy uvedene v nabfdce. V pripade, ze tyto dokumenty budou
provozovatelem postovnich sluzeb vraceny Uradu jako nedorucene, povazu]e se za den
doruceni takove zasilky den, kdy byla zasilka ulozena na dodacf peste.
Prfpadne dalsl informace 0 nablzenern majetku a "Prohlasenl ucastnlka vyberoveho rizeni" die
CI. 7 tohoto Oznamenl se bezplatne poskytnou osobarn, ktere projevi zajern, pri osobnl navsteve
na kontaktni adrese:
Urad pro zastupovanl statu ve veeeeh majetkovych
Odloucene pracovlste Cesky Krumlov
Plesivec 251
381 01 Cesky Krumlov
Kontaktni osoba: Marie Kubartova, tel.380 764 124, e-mail: [email protected],
pfipadne Be. Blazena Postlova, tel. 380764121 nebo 736 514 682, e-mail:
[email protected]
Potiebne informace 0 nabizenern majetku a podrninkach vyberoveho rfzenf vcetne "Prohlaseni
ucastnika" a vzorove kupni smlouvy ziskate take na mternetove adrese: www.uzsvrn.cz .
V Ceskych Budejoviclch dne
.
Obec Dolnf Tfebonin·IC:002 45 852
Vyveseno na!iREDNI oeSCE OBCE OOLNi TREBONiM
ana
HEKTRONICKt UREONi oeSCE OBCE DOlNiTREBO IN
Vyv~nodne:
5ejmuto dne:
Ing. Zdenek Prokopec
reditel Uzemniho pracoviste
Ceske Budejovice
Pfilohy
Prohlaseni ucastnika VR
Navrh kupni smlouvy
..