Usnesení z 6. zasedání ZM Loket dne 19. 11. 2015

Transkript

Usnesení z 6. zasedání ZM Loket dne 19. 11. 2015
VÝPIS USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města Loket,
které se uskutečnilo dne 19. listopadu 2015 od 15:00 do 16:25 hodin
v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket
Přítomno:
12 členů zastupitelstva, J. Hlavsa od 15:06 (bod č. 3)
tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra
Omluveni:
Ing. Mgr. P. Adamec, J. Novotný, Mgr. G.Míková
Zapisovatel:
Ing. Jiří Vávra
Vyhotoven dne:
20. listopadu 2015
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
1.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z87/6/2015
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Mgr. Jaromíra Ungra a Václava Neuderta.
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Radka Hejnu a Zdeňka Demetera.
usnesením Z88/6/2015
Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Loket
2.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z89/6/2015
schválilo
zařazení bodu č. 13. Schválení zakládací listiny nadace Georgia Agricoly do programu 6.
zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z90/6/2015
schválilo
program 6. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Prodej pozemku p. č. 1004/36, ostatní plocha o výměře 415 m2 v k.ú. Stanovice dle
GP č. 537-2431/2015
5. Prodej části p.č. 466/1, ostatní plocha, zp. využití: ostatní komunikace o výměře cca
60 m2, k.ú. Loket
6. Prodej pozemku p. č. 24/1, trvalý travní porost o výměře 1546 m2, k.ú. Nadlesí
7. Revokace usnesení Z28/2/2015
1.
2.
3.
4.
__________________________________________________________________________________________
********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento údaj je v souladu s ustanoveními
§ 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadu Loket.
Výpis usnesení z 6. zasedání ZM dne 19. 11. 2015
8. Smlouva o právu k provedení stavby: „III/21035 a III/20912 Rekonstrukce silnice
Vřesová - Tatrovice“, p.p.č. 267/3, p.p.č. 267/8, p.p.č. 267/9, p.p.č. 267/10, k.ú.
Tatrovice
9. Diskuse
10. Poskytnutí dotace – Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 – navýšení
finančních prostředků – I. etapa
11. Návrh rozpočtového opatření č. 15/2015
12. Schválení upraveného návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu města Loket
13. Schválení zakládací listiny nadace Georgia Agricoly
14. Různé
Závěr
3.
Kontrola usnesení
4.
Prodej pozemku p. č. 1004/36, ostatní plocha o výměře 415 m2 v k.ú. Stanovice
dle GP č. 537-2431/2015
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z91/6/2015
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 1004/36, ostatní plocha o výměře 415 m2 v k.ú. Stanovice, panu Jiřímu
Radostovi, **********, za cenu 150 Kč/m2 s tím, že strana kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem (zejména za vyhotovení znaleckého posudku, výpočet poplatku za
odnětí lesního pozemku a komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích a lesních
porostech, správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, náklady za sepis
kupní smlouvy a návrhu na vklad, případně další správní poplatky spojené s realizací
převodu) a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil vynětí z PUPFL a následné zajištění podkladů
pro sepis kupní smlouvy pro AK.
5.
Prodej části p.č. 466/1, ostatní plocha, zp. využití: ostatní komunikace
o výměře cca 60 m2, k.ú. Loket
Neschváleno
6.
Prodej pozemku p. č. 24/1, trvalý travní porost o výměře 1546 m2, k.ú. Nadlesí
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z92/6/2015
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 24/1, trvalý travní porost o výměře 1546 m2 v k.ú. Nadlesí, manželům
Františku Kolářovi, **********a Liběně Kolářové, **********, za kupní cenu 50 Kč/m2, tj. celkem
za 77 300 Kč s tím, že strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (správní
poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, náklady za sepis kupní smlouvy a
návrhu na vklad, případně další správní poplatky spojené s realizací převodu) a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil podklady pro sepis kupní smlouvy AK.
__________________________________________________________________________________________
********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento údaj je v souladu s ustanoveními
§ 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadu Loket.
Strana 2 (celkem 4)
Výpis usnesení z 6. zasedání ZM dne 19. 11. 2015
7.
Revokace usnesení Z28/2/2015
Zastupitelstvo města Loket
revokuje
usnesení Z28/2/2015.
usnesením Z93/6/2015
8.
Smlouva o právu k provedení stavby: „III/21035 a III/20912 Rekonstrukce silnice
Vřesová - Tatrovice“, p.p.č. 267/3, p.p.č. 267/8, p.p.č. 267/9, p.p.č. 267/10, k.ú. Tatrovice
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z94/6/2015
projednalo a
schválilo
smlouvu o právu k provedení stavby: „III/21035 a III/20912 Rekonstrukce silnice Vřesová Tatrovice“, p.p.č. 267/3, p.p.č. 267/8, p.p.č. 267/9, p.p.č. 267/10 v k.ú. Tatrovice a to
investoru stavby Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov, Chebská
282 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku, aby zajistil uzavření smlouvy o právu k provedení stavby.
9.
Diskuse
10.
Poskytnutí dotace – Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 – navýšení
finančních prostředků – I. etapa
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z95/6/2015
projednalo a
schválilo
uzavřít veřejnoprávní smlouvu na základě usnesení ZM č. Z/80/5/2015 o poskytnutí dotace
pro příjemce:
ELESTA Loket s.r.o., IČ: 26339731
se sídlem Loket, ČSA 239,
akce obnovy: „Obnova fasády (čelní, boční a dvorní) – oprava omítek, fasádní nátěr,
klempířské konstrukce, výměna vstupních dveří a další související práce“.
Příjemci dotace se poskytuje účelová dotace v celkové výši 445.200 Kč.
Závazné finanční podíly příjemce dotace na celkových nákladech obnovy vynaložených
v souladu s účelem dotace v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (dále jen závazné podíly)
dle této smlouvy jsou:
- celkové náklady obnovy bez DPH
742.000 Kč
Z toho:
- podíl vlastníka kulturní památky (min. 40%)
296.800 Kč
- podíl města (min. 10%)
74.200 Kč
- příspěvek z programu regenerace (max. 50%)
371.000 Kč a
zmocňuje
starostu města jejich podpisem.
11.
Návrh rozpočtového opatření č. 15/2015
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
rozpočtové opatření č. 15/2015
usnesením Z96/6/2015
__________________________________________________________________________________________
********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento údaj je v souladu s ustanoveními
§ 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadu Loket.
Strana 3 (celkem 4)
Výpis usnesení z 6. zasedání ZM dne 19. 11. 2015
12.
Schválení upraveného návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu města Loket
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z97/6/2015
projednalo a
schválilo
upravený návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu města Loket a
ukládá
pořizovateli, aby:
- zajistil zpracování a podepsání smlouvy o úhradě nákladů na pořízení Změny č. 3
Územního plánu města Loket mezi městem Loket a navrhovateli,
- zajistil zpracování a projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu města Loket.
13.
Schválení zakládací listiny nadace Georgia Agricoly
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z98/6/2015
jako subjekt spolutvořící osobu zakladatele Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský
projednalo a
schválilo
 změnu zakládací listiny a statutu nadace dle jejich přiložených úplných znění,
vyhovujících zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 změnu sídla nadace, kdy nově bude sídlem nadace město Sokolov;
 nové členy správní rady nadace, a to předsedu správní rady Ing. Karla Jakobce, bytem
**********; zástupce předsedy Alexandra Tereka, bytem **********; členku Olgu Halákovou,
bytem **********; členku Annu Klímovou, bytem **********; člena Miroslava Kirejeva, bytem
**********; člena Michala Skýbu, bytem ********** a člena Radka Hejnu, bytem ********** a
pověřuje
v souladu s výše uvedeným starostu města podpisem rozhodnutí o přijetí změny zakládací
listiny, statutu a sídla nadace, jmenováním nových členů správní rady nadace a udělení plné
moci k zastupování v řízení o zápis změn do obchodního rejstříku před příslušným
rejstříkovým soudem.
…………………………………………………………………………………………………….. ……..
Videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva města Loket jsou k dispozici na webových
stránkách Městského úřadu Loket: http://mu.loket.cz/?section_id=10944
V Lokti dne _______________
_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta
_____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
Ověřovatelé zápisu:
_____________________
Radek Hejna
_____________________
Zdeněk Demeter
__________________________________________________________________________________________
********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento údaj je v souladu s ustanoveními
§ 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadu Loket.
Strana 4 (celkem 4)

Podobné dokumenty

Usnesení z 7. zasedání ZM Loket dne 15. 12. 2015

Usnesení z 7. zasedání ZM Loket dne 15. 12. 2015 na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 18. 12. 2015, která bude jednat o těchto záležitostech: a) schválení provozovatele vodohospodářského majetku pro období...

Více

7. zasedání ZM

7. zasedání ZM USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 3. listopadu 2011 od 15:00 do 18.30 hodin ve velké zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket

Více

1/2006 - Jankovice

1/2006 - Jankovice že si ponechá svou knihovnu v soukromém držení nadále. Teprve dne 17. dubna ve schůzi obecního zastupitelstva funkcionáři obou knihoven se dohodli sloučiti je v jednu knihovnu obecní. Zároveň sjedn...

Více

342,57 kB - Městský úřad LOKET

342,57 kB - Městský úřad LOKET 1. Schválení programu 18. schůze rady města dne 13. srpna 2014 2. Kontrola usnesení 3. Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. ...

Více

509,11 kB - Městský úřad LOKET

509,11 kB - Městský úřad LOKET Města Loket“ Rada města Loket usnesením č. R192/8/2016 projednala a a) bere na vědomí Protokol o posouzení kvalifikace nabídek a Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek I. - III. pro nadlimitní veře...

Více