MADOS FRG.2N.indd

Transkript

MADOS FRG.2N.indd
REGULÁTOR S FILTREM
a REGULÁTOR TLAKU PLYNU
TYP FRG/2M - RG/2M
)5*05*0
&&'&&(
)()*'+
POUŽITÍ:
'(6&5,37,21
'(6&5,37,21
'(6&5,3&,Ï1
egulátor regulátor s filtrem
redukuje tlak plynu
!"#$
! !
!%
(&FHUWL¿HGDFFRUGLQJWR(1
+RPRORJDWLRQ&(VHORQ(1
+RPRORJDFLyQ&(VHJ~Q(1
,Q FRQIRUPLW\ ZLWK WKH (&
'LUHFWLYH*DV'LUHFWLYH
&RQIRUPHjOD'LUHFWLYH&(
'LUHFWLYH*D]
&RQIRUPH'LUHFWLYD&(
'LUHFWLYD*DV
,Q FRQIRUPLW\ ZLWK WKH (&
'LUHFWLYH$7(;'LUHFWLYH
&RQIRUPHjOD'LUHFWLYH&(
'LUHFWLYH$7(;
&RQIRUPH'LUHFWLYD&(
'LUHFWLYD$7(;
CE certifikát dle EN 88-1
V souladu se směrnicí 2009/142/CE
(směrnice pro plyn)
V souladu se směrnicí 94/9/CE
(směrnice ATEX)
echnický manuál MADAS
říjen 2011
)5*0
5*0
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
7(&+1,&$/'$7$
&$5$&7(5,67,48(67(&+1,48(6
&$5$77(5,67,&$67(&1,&$6
/ P o u ž i t í :
eagresivní plyny skupiny 3
(suché plyny)
/ J=
W X + #
!T
/ 9#=
$!#
$
/ J$`=
!+#
TW
/ 6ávitové připojení Rp:
(78(7!le97;
/ X!!=
(78(7!97;
/ [=
(78(797;
/ F[!=
(78(7q97;
/ Přírubové připojení<7;=
(78(7!le&*>?
/ !<7;=
(78(7!&*>?
/ [B!<7;=
(78(7&*>?
/ F[!B!<7;=
(78(7q&*>?
/ 7a poptávku přírubové připojení
)7*&
/ >Y)7*&Z!
/ *!#![B!)7*&
/ )%[!B!)7*&
/ [\]=
@B
/ <#[#[=
@B
/ [w=
@B
/ 9W##=
'8C;EF
/ #^#B=
'8C;EF
/ ##B=
'8C;EF
/ [#=
;EF
/ #^#[=
;EF
/ ##{[#=
;EF
/ F=
)
/ F=
)
/ F=
)
/ =
/ =
/ =
/ =
G#
YXY
/ =
G#
*!#!Y^!
/ %=
G#
%!%
/ =
!97??H
/ F!=
97??H
/ F!%=
q97??H
0$7(5,$/6
0$7e5,(/6
0$7(5,$/(6
/
)##!^!#
J7&97?;
/
)#T!`
J7&97?;
/ aximální pracovní tlak=
@B
/ eplota prostředí= '
8C;EF
/ aximální povolená teplota:
;EF
/ řída:
)
/ *kupina
/ iltrace:
G#
jiná filtrace na poptání
/ třída filtrace=
dle97??H
MATERIÁLY
/
lakově litý hliník J7&97?;
/
('##
J7&97?;
/
osaz>'KJ7&97;L
/
>'KBJ7&97;L
/
_>'KJ7&97;L
/
_`>'KJ7&97;L
/
Nliník*J7&H'
/
*##J7&H'
/
)##*J7&H'
/
)#*J7&H'
/
<ozinkovaná a nerezová ocel
&7>OL+J7&97KK
/
W$!!L+
J7&97KK
/
)$^&7>OL+
J7&97KK
/
) [ L+ T W$!
J7&97KK
/
pryž7QJ7&??
/
7QBBJ7&??
/
FX'X7QJ7&??
/
#7QJ7&??
/
7T+Uplněný sklem J7&97
&*>;;?
/
7T+UB
J7&97&*>;;?
/
7T+UB!W
J7&97&*>;;?
/
7T+UB!W!
J7&97&*>;;?
/
V!
/
V!
/
V!
/
V!
)5*0
5*0
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
¿J
¿J
'Nliníkové víčko
'egulační šroub
+'7astavovací pružina
L'Norní víko
'<odložka pružiny
;'<ojistná membrána
?'Jpevňovací šroub víka
K'<říruba
H'Fentrální vřeteno
'ěleso
'iltrační orgán
'Čep pro kontrolu tlaku
+'ěsnící podložka
L'*podní kryt
'6ajišťovací šrouby krytu
;'ěsnící O-kroužek
?'Jzávěr
K'ěsnění sedla
H'Impulzní trubice
'Vyvažovací membrána
'Horní disk membrány
'<racovní membrána
+'*podní disk membrány
L'Ochranné víčko
'Fentrální matice
')##
'\
+'*
L'
'„X
;'*T!X#
?'[\
K'
H'F
'Q!T
'
'<
+'*\X
L'Q#
'Q#[\
;'Q#>'
?'>B
K'*
H'*B
'F#!X#
'(X#!
'„]!X#
+'(X#\!
L')!
'F
¿J
¿J
'QX##
'V!^
+'!
L'9
'!
;'#B!^^
?'V![
K'Q!
H'<W
'F
'F#
'<!
+'!!
L'Q#
'V![!B#
;'>'!!B#
?'>B
K'_#!ƒ^X^^
H'B
'#B!#
'(Y^##B
'#B!#
+'(Y^##B
L'QX'
'Q
'%!#
'!%
+'!!
L'9#B!
')!#
;'#B!!!
?'!w%#B!
K')!
H'9w
'F
'9#
'#!%
+')!!Y!!
L'!
'!w%!
;'>'!Y!!!
?'>B!
K')w#!%
H'B
'#B!#%
'(##B
'#B!Bw
+'(##B
L'%W
'
¿J'1
'1
'1
3PD[EDU
Regulátor s filtrem
)LOWHU UHJXODWRU
)LOWURUHJXODGRU
)LOWUHUHJXODWHXU
Připojení
&RQQHFWLRQV
)L[DWLRQV
&RQH[LRQHV
'1
'1
'1
Regulátor
5HJXODWRU
5HJXODGRU
5HJXODWHXU
1DVWDYHQtPEDU
6HWWLQJPEDU
7DUDJHPEDU
7DUDGRPEDU
.yG
&RGH
&RGH
&yGLJR
.yG
&RGH
&RGH
&yGLJR
H8K
K8L
L8
+
+
8
L
L
8
8L
;
;
H8K
+
+
K8L
+
+
L8
++
++
8
+L
+L
8
+
+
8L
+;
+;
H8K
L
L
K8L
L
L
L8
L+
L+
8
LL
LL
8
L
L
8L
L;
L;
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
)5*0
5*0
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
¿J
'Nliníkové víčko
'egulační šroub
+'7astavovací pružina
L'Norní víko
'Ozubená podložka
;'<ojistná membrána
?'Jpevňovací šroub víka
K'<říruba
H'Fentrální vřeteno
'ěleso
'iltrační orgán
'Čep pro kontrolu tlaku
+'ěsnící podložka
L'*podní kryt
'6ajišťovací šrouby krytu
;'ěsnící O-kroužek
?'Jzávěr
K'ěsnění sedla
H'Impulzní trubička
'Vyvažovací membrána
'Horní disk membrány
'<racovní membrána
+'*podní disk membrány
L'Ochranné víčko
'Fentrální matice
;'<odložka pružiny
¿J'1
'1
'1
¿J
')##
'\
+'*
L'
'X!\X
;'*T!X#
?'[\
K'
H'F
'Q!T
'
'<
+'*\X
L'Q#
'Q#[\
;'Q#>'
?'>B
K'*
H'*B
'F#!X#
'(X#!
'„]!X#
+'(X#\!
L')!
'F
;'„X
¿J
3PD[EDU
Připojení
&RQQHFWLRQV
)L[DWLRQV
&RQH[LRQHV
'1
¿J
'QX##
'V!^
+'!
L'9
'!^
;'#B!^^
?'V![
K'Q!
H'<W
'F
'F#
'<!
+'!!
L'Q#
'V![!B#
;'>'!!B#
?'>B
K'_#!ƒ^X^^
H'B
'#B!#
'(Y^##B
'#B!#
+'(Y^##B
L'QX'
'Q
;'!
'%!#
'!%
+'!!
L'9#B!
')!!!
;'#B!!!
?'!w%#B!
K')!
H'9w
'F
'9#
'#!%
+')!!Y!!
L'!
'!w%!
;'>'!Y!!!
?'>B!
K')w#!%
H'B
'#B!#%
'(##B
'#B!Bw
+'(##B
L'%W
'
;')!#
'1
'1
Regulátor s filtrem
)LOWHU UHJXODWRU
)LOWURUHJXODGRU
)LOWUHUHJXODWHXU
Regulátor
5HJXODWRU
5HJXODGRU
5HJXODWHXU
1DVWDYHQtPEDU
VHWWLQJPEDU
WDUDJHPEDU
WDUDGRPEDU
Kód
&RGH
&RGH
&yGLJR
.yG
&RGH
&RGH
&yGLJR
K8+
+8+
8+;
+
+
++8K
L
L
8
H8H
;
;
H8L…
;
K8+
;
+8+
;
;
8+;
;+
;+
++8K
;L
;L
8
;
;
H8H
;;
;;
H8L…
;
;
K8+
?
?
+8+
?
?
8+;
?+
?+
++8K
?L
?L
8
?
?
H8H
?;
?;
H8L…
?
?
…Se zesílenou membránou†„X!!X#†)W##B^†F##B$!
)5*0
5*0
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
Verze s přírubovým připojením '1'1'1'19HUVLRQV'1'1'1'1ZLWKÀDQJHGFRQQHFWLRQV
9HUVLRQVDYHF¿[DWLRQV'1'1'1'1EULGHHV9HUVLRQHVFRQFRQH[LRQHV'1'1'1'1GHEULGD
3PD[EDU
Připojení
&RQQHFWLRQV
)L[DWLRQV
&RQH[LRQHV
'1
'1
'1
'1
QDVWDYHQtPEDU
VHWWLQJPEDU
WDUDJHPEDU
WDUDGRPEDU
Regulátor s filtrem
)LOWHU UHJXODWRU
)LOWURUHJXODGRU
)LOWUHUHJXODWHXU
Regulátor
5HJXODWRU
5HJXODGRU
5HJXODWHXU
.yG
&RGH
&RGH
&yGLJR
.yG
&RGH
&RGH
&yGLJR
H8K
K8L
L8
+
+
8
L
L
8
8L
;
;
+8+
+
+
8+;
++
++
++8K
+L
+L
8
+
+
H8H
+;
+;
H8L…
+
+
K8+
L
L
+8+
L
L
8+;
L+
L+
++8K
LL
LL
8
L
L
H8H
L;
L;
H8L…
L
L
K8+
+8+
8+;
+
+
++8K
L
L
8
H8H
;
;
H8L…
Celkové rozměry v mm
2YHUDOOGLPHQVLRQVLQPP
0HVXUHVG¶HQFRPEUHPHQWHQPP
'LPHQVLRQHVHQPP
Váha
:HLJKW
3RLGV
3HVR
připojení
FRQQHFWLRQV
¿[DWLRQV
FRQH[LRQHV
$
%
.J
(7
H
L
(7+
+
K
L@
(7L
+
K
L@
(7
+
K
L@
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
)5*0
5*0
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
¿J'1
'1
'1
¿J
'Nliníkové víčko
'egulační šroub
+'7astavovací pružina
L'Norní víko
'Ozubená podložka
;'<ojistná membrána
?'Jpevňovací šroub víka
K'<říruba
H'Fentrální vřeteno
'ěleso
'iltrační orgán
'Čep pro kontrolu tlaku
+'ěsnící podložka
L'*podní kryt
'6ajišťovací šrouby krytu
;'ěsnící O-kroužek
?'eflonový kroužek
K'Vedení
H'Impulzní trubička
'Vyvažovací membrána
'Horní disk membrány
'<racovní membrána
+'*podní disk membrány
L'Ochranné víčko
'Fentrální matice
;'<odložka pružiny
')##
'\
+'*
L'
'X!\X
;'*T!X#
?'[\
K'
H'F
'Q!T
'
'<
+'*\X
L'Q#
'Q#[\
;'Q#>'
?'Z
K'>B!
H'*B
'F#!X#
'(X#!
'„]!X#
+'(X#\!
L')!
'F
;'„X
¿J
¿J
'%!#
'!%
+'!!
L'9#B!
')!!!
;'#B!!!
?'!w%#B!
K')!
H'9w
'F
'9#
'#!%
+')!!Y!!
L'!
'!w%!
;'>'!Y!!!
?')!Z%
K'‡B!
H'B
'#B!#%
'(##B
'#B!Bw
+'(##B
L'%W
'
;')!#
'QX##
'V!^
+'!
L'9
'!^
;'#B!^^
?'V![
K'Q!
H'<W
'F
'F#
'<!
+'!!
L'Q#
'V![!B#
;'>'!!B#
?')^Z
K'!B
H'B
'#B!#
'(Y^##B
'#B!#
+'(Y^##B
L'QX'
'Q
;'!
3PD[EDU
Připojení
&RQQHFWLRQV
)L[DWLRQV
&RQH[LRQHV
'1
'1
'1
¿J
)5*0
5*0
Regulátor s filtrem
)LOWHU UHJXODWRU
)LOWURUHJXODGRU
)LOWUHUHJXODWHXU
Regulátor
5HJXODWRU
5HJXODGRU
5HJXODWHXU
.yG
&RGH
&RGH
&yGLJR
.yG
&RGH
&RGH
&yGLJR
1DVWDYHQtPEDU
6HWWLQJPEDU
7DUDJHPEDU
7DUDGRPEDU
?8K
OK
OK
+8?
OK
OK
8K
OK+
OK+
8+
OKL
OKL
8
OK
OK
?8K
OH
OH
+8?
OH
OH
8K
OH+
OH+
8+
OHL
OHL
8
OH
OH
?8;
O
O
8?
O
O
?8
O+
O+
8+
OL
OL
+8
O
O
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
¿J'1'1'1
3 ·PEDU
¿J
¿J
'Jzavírací víčko
'egulační šroub
+'Norní víko
L'7astavovací pružina
'ěleso
;'iltrační orgán
?'*podní kryt
K'6ajišťovací šrouby krytu
H'<odložka
'Vedení
'ěsnící O-kroužek
'Impulzní trubička
+'Fentrální vřeteno
L'Čep pro kontrolu tlaku
'Ochranné víčko
'QX!#
'V!^
+'9
L'!
'F
;'F#
?'Q#
K'V![!B#
H'!!
'!B
'>'!!B#
'B
+'<W
L'<!
'QX'
¿J
¿J
'F
'\
+'
L'*
'Q!T
;'
?'Q#
K'Q#[\
H'*\X
'>B!
'Q#>'
'*B
+'F
L'<
')!
'%!
'!%
+'9#B!
L'!!
'F
;'9#
?'!
K'!w%!
H')!!Y!!
'‡B!
'>'!Y!!!
'B
+'9w
L'#!%
'%W
3PD[EDU
Regulátor s filtrem
)LOWHU UHJXODWRU
)LOWURUHJXODGRU
)LOWUHUHJXODWHXU
Regulátor
5HJXODWRU
5HJXODGRU
5HJXODWHXU
Připojení
&RQQHFWLRQV
)L[DWLRQV
&RQH[LRQHV
QDVWDYHQtPEDU
VHWWLQJPEDU
WDUDJHPEDU
WDUDGRPEDU
.yG
&RGH
&RGH
&yGLJR
.yG
&RGH
&RGH
&yGLJR
'1
8L
OK;
OK;
'1
8L
OH;
OH;
'1
8L
O;
O;
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
)5*0
5*0
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
Nastavení pružin5HJXODWLRQVSULQJVGDWD&DUDFWHULVWLTXHVGHVUHVVRUWVGHUHJODJH&DUDFWHUtVWLFDVPXHOOHGHUHJXODFLyQ
kód pružiny
VSULQJFRGH
FRGHUHVVRUW
FyGLJRPXHOOH
rozměry v mmG['H[/R[LW
GLPHQVLRQVLQPPG['H[/R[LW
PHVXUHVHQPPG['H[/R[LW
GLPHQVLRQHVHQPPG['H[/R[LW
připojení
FRQQHFWLRQV
¿[DWLRQV
FRQH[LRQHV
>'L
@[H[K[
(7'(7'(7
H8K
>'
@;[H[[
(7'(7'(7
K8L
>'K
@[H[[
(7'(7'(7
L8
>'H
@[H[L[K@
(7'(7'(7
8
>'H?
@[H[[;
(7'(7'(7
8
>'+
+@[H@K[HK[@
(7'(7'(7
8L
>'
@;[H[[
(7+'(7L'(7
K8+
>'K
[H[L[;
(7+'(7L'(7
+8+
>'K
@[H[L[K
(7+'(7L'(7
8+;
>'H?
@[H[[;
(7+'(7L'(7
++8K
>'
+[H[L[K
(7+'(7L'(7
8
>'+?
+@[H[[L
(7+'(7L'(7
H8H
>'…
+@[H@K[HK[@
(7+'(7L'(7
H8L
>'?
L[;;@[[;
(7;'(7K
?8K
>'
L@[?[[L@
(7;'(7K
+8?
>'
[?[[+@
(7;'(7K
8K
>'L
;[?[[@
(7;'(7K
8+
>'LC>'K
;[?[[@C@[L@[H[@
(7;'(7K
8
>'+ˆ
+@[H@K[HK[@
(7;'(7K
8L
>'?
L[;;@[[;
(7
?8;
>'
L@[?[[L@
(7
8?
>'
[?[[+@
(7
?8
>'L
;[?[[@
(7
8+
>'LC>'K
;[?[[@C@[L@[H[@
(7
+8
>'+ˆ
+@[H@K[HK[@
(7
8L
QDVWDYHQtPEDU
VHWWLQJPEDU
WDUDJHPEDU
WDUDGRPEDU
…<ro použití jen se zesílenou membránou
ˆVerzeL
…T\X!!X#
ˆVL
…)WW##B^
ˆVL
… V%##B$!
ˆV%L
)5*0
5*0
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
Výkonnostní diagram REGULÁTORU 5(*8/$725SUHVVXUHGURSVGLDJUDP
'LDJUDPPHSHUWHVGHFKDUJH5(*8/$7(85'LDJUDPDGHFDXGDOHV5(*8/$'25
#
vzduch
+svítiplyn
L_/G
#^X
+$!W
L$Y!
#X
+\
L
#X
+!!!
L
Výkonnostní diagram REGULÁTORU S FILTREM ),/7(55(*8/$725SUHVVXUHGURSVGLDJUDP
'LDJUDPPHSHUWHVGHFKDUJH),/75(5(*8/$7(85'LDJUDPDGHFDXGDOHV),/7525(*8/$'25
#
vzduch
+svítiplyn
LLPG
#^X
+$!W
L$Y!
#X
+\
L
#X
+!!!
L
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
)5*0
5*0
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
Rozměry v mm
2YHUDOOGLPHQVLRQVLQPP
0HVXUHVG¶HQFRPEUHPHQWHQPP
'LPHQVLRQHVHQPP
připojení
FRQQHFWLRQV
¿[DWLRQV
FRQH[LRQHV
$
%
Váha .J
:HLJKW.J
3RLGV.J
3HVR.J
Filtrační plocha PP
)LOWHULQJVXUIDFHPP
6XSHU¿FLH¿OWUDQWHPP
6XSHU¿FLH¿OWUDQWHPP
(7
HL
@+
K
(7
HL
@+
K
(7
HL
@+
K
(7+
;
L
+@
;K
(7L
;
L
+@
;K
(7
;
L
+@
;K
(7;
H
L;
@
+HL
(7K
+
L?
@
+HL
(7
+
L
?@?
?;
Rozměry v mm
2YHUDOOGLPHQVLRQVLQPP
0HVXUHVG¶HQFRPEUHPHQWHQPP
'LPHQVLRQHVHQPP
připojení
FRQQHFWLRQV
¿[DWLRQV
FRQH[LRQHV
$
%
Váha .J
:HLJKW.J
3RLGV.J
3HVR.J
Filtrační plocha PP
)LOWHULQJVXUIDFHPP
6XSHU¿FLH¿OWUDQWHPP
6XSHU¿FLH¿OWUDQWHPP
(7;
H
K
@K
+HL
(7K
+
+
+HL
(7
+
K@
?;
)5*0
5*0
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
,16T$/$&(
,167$//$7,21
,167$//$7,21
,167$/$&,Ï1
Ventil je v souladu se směrnicí 94/9/CE (dle
zmíněné směrnice ATEX 100 a) jako výrobek
skupiny II, kategorie 2G a jako výrobek
skupiny II, kategorie 2D a jako takový je
vhodný pro instalaci v zóně 1 a 21 (kromě
zóny 2 a 22) dle klasifikace v příloze I směrnice 99/92/CE
X #T \X X
(WHL
H
F9!(W)9O
!W &&@ T !
!W&&@T(™X
B B ! X
$!B!X$!
!XX#&X
(WHH
H
9F
_ ^ # " (W
HL
H
F9 ^ (W )9O ##!&&@^
##&&@^(™##
œ ^ ! $Y!$
## ^ ! ƒ[ & ! (WHH
H
F9
9!#(WHL
H
F9!#!(W)9O#
! &&@ ‡ T #
&&@ ‡ (™ # @ !!%$
‡#$T@q
{!!#!w&
(WHH
H
F9
XBB!
$!!X!T
!(WHH
H
9F
_ ƒ !^ ƒ ! $ ##
!^ ! (W HH
H
F9 !^w"
^
9!!!$%
$T@q!
!(WHH
H
F9
egulátor není vhodný pro použití v zónách
0 a 20 jak je specifikováno ve výše zmíněné
směrnici 99/92/CE.
<ro určení způsobilosti pro širší použití v
nebezpečných zónách je nutné se řídit normou EN 60079-10.
Výrobek nepředstavuje, pokud je instalován a
provozován v souladu se všemi podmínkami
a technickými pokyny uvedenými v tomto
katalogovém listu, zdroj zvláštního nebezpečí,
zejména za běžných provozních podmínek,
kdy se předpokládá, pouze příležitostný únik
hořlavých látek do okolí.
!# X Y ! X
[X!$@X
#97;?H'
X !W@ ! ! W!
X ! ! X
X X !#@ !=@
! X # \]@ @
BT X @ X # X
#XZ##BBT
T
egulátor může představovat zdroj nebezpečí
v případě, že je instalován v blízkosti jiných
zařízení, nebo v případě poškození pracovní
či pojistné membrány. Pouze v tomto konkrétním případě může dojít k úniku média z armatury a následné eplozi. V tomto případě
můžeme definovat nebezpečnou oblast 0,
jak je definováno ve směrnici 99/92/CE.
XB!!
XX!W
T!#XX\]
!X#XT=TX
X#
X ! [W #X
!@@!
!!XHH
H
9F(W
Ve zvláště kritických podmínkách instalace
(na zařízeních není prováděna předepsaná
údržba, špatná dostupnost a nedostatečné
větrání) a to zejména v blízkosti regulátoru,
nebo jiných potencionálních zdrojů vznícení
a nebezpečných zařízení, která by během
normálního provozu mohla být zdrojem
jiskření, je třeba nejdříve posoudit kompatibilitu mezi regulátorem a těmito zařízeními.
&!T
!@ ] W@
] WBT W !@
T @ X
@ #
!
!!W!X#
\] B B ]@ T WBX#BTB\X
!X!W
Vždy je nutné přijmout dostatečná preventivní opatření, která budou eliminovat možnost
vzniku oblasti 0. Například roční opakované
kontroly správné funkce zařízení, případně
snížení koncentrace plynu v okolí zdroje.
&TT]T
W!XX!
B = [# TT
! \]@
BT X X # !
X ! X [X
!X[W#
*nížení úrovně emisí je možné dosáhnout
připojením odplyňovacího výstupu ventilu
do výstupního potrubí závitem G 1/4” po
odstranění ochranného víčka@+
@L
! B !
BT X X!! X š›
#WX'!@!+
@L
<!^#Yƒ[
! $ !@ " #97;?H'
_ƒ@ ƒ ^ # "
ƒ!
XY^!
!#@ ! ! ^Y= @
! ! ! ! #
#@ƒ^WY ^# ! ƒ#X ! B
Z##B Y WY #X[B
_ œ ![ " !^!ƒ"[#^
# ! B !
##B ! # Y !
! ^^= Y# ! !ƒ^#
!ƒ#X [W ! !^ @ ##@ ! ! $
! ## !^ ! (WHH
H
F9
(
!
!
!ƒ
#Y[Ÿ^@
#Y !ƒ@ B W
^ " [#^ !
! !ƒ# !ƒ ! # ! ![
B ! WY !
^Y ! ^@ ^W
^B# #B^ ( ! ^ ^ !ƒ^W Y
! ! $ = [#@ W^ ! B
#@ B^ ! #! !^!ƒ^#!!ƒW
ƒ^W"ƒ[^!B
[W
< B ! ! "
ƒ[^ ƒ#^! !ƒ T
^š›W
BX'@+@
L
< !# % T [%
! $ @ W # 97
;?H'
9 @ T # ## ! ! ! ^
! !#@ !
=#@
!!##@
! W #% #% ! Z#B %
!#
9 ! ! @ !
#! ! @q#!W‡!
##B ! # ! ##B!!!=T%
! T !#%!#%[W!
! T@ # @ ! $@q!%!
(WHH
H
F9
9!!%#
‡ W!@ !
##@ W% T@
B !@ ! #! ! ! ! !!!T
# !@ B ! ^ X@ XB{ Y W W# #B!! ! T !X
9Y{#!
!%#!WY
W{W ! ! $ = w#@XB{YW!!!
B#T#
B!! ! #! ! !
#% ! ! W #%[![W
<@!š›@Y!
%W@T+@L
@![W^
!B!B
,W LV DOZD\V LPSRUWDQW WR UHDG
FDUHIXOO\WKHLQVWUXFWLRQVKHHWRI
HDFKSURGXFW
/LUH
DWWHQWLYHPHQW
OHV
LQVWUXFWLRQV
SRXU
FKDTXH
SURGXLW
6HUHFRPLHQGDOHHUDWHQWDPHQWH
ODKRMDGHLQVWUXFFLRQHVDGMXQWDV
FRQHOSURGXFWR
UPOZORNĚNÍ: Všechna instalace a údržba
musí být prováděna certifikovanými
a proškolenými pracovníky..
:$51,1*
DOO
LQVWDOODWLRQ
PDLQWHQDQFHZRUNPXVWEHFDUULHGRXW
E\VNLOOHGVWDII
$77(17,21
OHV
RSpUDWLRQV
G¶LQVWDOODWLRQHQWUHWLHQ GRLYHQW rWUH
H[pFXWpHVSDUGXSHUVRQQHOTXDOL¿p
$7(1&,Ï1 /DV RSHUDFLRQHV GH
LQVWDODFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHEHQVHU
HIHFWXDGDVSRUSHUVRQDOFXDOL¿FDGR
/ <řed instalací musí být přerušena
dodávka plynu.
/ X T # B X B
/ #$Wƒ
/ ) ! !
%
Pozorně čtěte instrukce ke každému
produktu.
/ 6kontrolujte, že provozní tlak NEPŘEKROČÍ
#aximální hodnotu tlaku uvedenou na
štítku výrobku.
/ FX] X X '2(6 127
(;&((' X#[##!
X!B
/ egulátor je většinou nainstalován před
odběrným zařízením. Šipka na těle
regulátoru
musí
směřo-vat k odběrnému zařízení
/ X#T!B
X & # B ! \X X
\XB!T\!X
/ V^Y!1(62,7
Y
3$6 683e5,(85( " #[## !^^ ƒ^Y !
!
/ V Y % ! ‡ 12
6($ 683(5,25
5 % #{[#
!!Y!!
/ _^##^
W!ƒ_ZX
!œ^
W!ƒ
/ 9!!!
N ! ZX
W!
X
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
)5*0
5*0
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
/ * ! Y %@
B % # W # @ T + !
!T!^!##X
! # ! % !%!%
/)rmatura může být instalována v jakékoliv
pozici, ale upřednostňuje se instalace
pružinou ve vertikálním směru
podívejte se na@a+7a vnější
straně regulátoru u výstupu se nachází
řídící ventil pro kontrolu a nastavení
výstupního tlaku.
/ &B!TB
BX\XX
W@!
+>!X@!\#
@ X X] ' XX
/ & œ ^ ƒ# Y
@ #œ# ƒ ^^B Y
ƒ W "WW@+¢
ƒ[^ ! ^ W !
'W!
Ÿ ! !
^
/V průběhu instalace dbejte na to, aby se do
zařízení nedostaly nečistoty.
/ ( ] \
!B # X
!W
/ <! ƒ@ ^W Y !
!^ ! ^! #^Y
^!ƒ
/ & X !W X!! X] X X
X!™W
X! #T !# X B!T X
!W\X\!
/ * £ ^@ W^ Y ! T !## !
ƒ!W
/ 9!!{
WY!!!
B‡[W!!Y@!
!@!‡W!¤
!##
/ (XW
\X \ ™ X
/ 7 ! ## W W # W!ƒ^
/ 9!!!B$
#!™
$WX#
/ & X !W Z! X] X X
! Z T W! T
#XXB!TX
!W)X!!
X&X X
! \!@ ! T BT W'X X !Wƒ
B
/ * ƒ B!^@ W^ Y 'B! !ƒ^ ! # ^W ! # " !
#^Y™@
ƒ ƒ! !
w!ƒ^X^^*@Yw
!@ ƒ [@ T ! #B
B !
ƒ
/ 9 ! #B!!@ {
Y B!
! ! T ! ! Y!
# ! W
Y Y! #! $
#{ q F !#{ !%!w!
Y!!*W$!!
w[W@
!#!!
!
/ ( @ƒW^
ƒ^X^^!ƒ
/ (!#@WY!!
! # W$ ! %
/ V případě závitového připojení, je
nutno zkontrolovat, zda připojovací závit
potrubí není delší, než závit armatury,
aby nedošlo k jejímu poškození
/ 7epoužívejte pouzdro pružiny pro utahování, nutno použít vhodný nástroj.
/
V případě přírubového provedení
zkontrolujte souběžnost a souosost protipřírub, aby nedošlo k
mecha-nickému
poškození tělesa
armatury.
Také
počítejte
s
dostatečným
prostorem
pro
použité těsnění. Pokud je mezera
pro těsnění příliš široká, nesnažte se
stahovat příruby příliš velkým tahem
šroubů, ale upravte délku přívodního,
nebo výstupního potrubí.
/ Vždy po instalaci zkontrolujte plynotěsnost systému.
/ )\TX]XXT#'X
/ ( % %
! W Y ! !
#{!$
PŘÍKLAD INSTALACE
(;$03/(2),167$//$7,21
(;(03/('¶,167$//$7,21
(-(03/2'(,167$/$&,Ï1
Ruční uzavírací ventil série *
<lynový filtr série
+Rychlouzavírací ventil MVB/1 min.
poklesu a max. stoupnutí
LR
Regulátor tlaku plynu 5*0
Pojistný ventilV*
;>vládání uzavíracího ventilu *
*w]X!>7
>WW
+VQ
#[#####!\#
WW
5*0VHULHVSUHVVXUHUHJXODWRU
V*
WZ\WW
;_W#*>7
>WW
*"!^X#*
$^
+*!BVQ
!
#[###
L5pJXODWHXUJD]VpULH5*0
*!ƒZ#V*
;_W!#!"!"
!^X#*
V{W!*
+V{W!BYVQ
!##
#[#
5HJXODGRUJDVVHULH5*0
V{W!WV*
;<%!!W{W
!*
Odfuk do volna
)UHHDLUH[KDXVW
9W"ƒB
9B
potrubí'
^'!
)5*0
5*0
dběrné zařízení'
'!#
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
.$/,%5$&(
&$/,%5$7,21
7$5$*(
7$5$'2
<řed spuštěním systému zkontrolujte, zda
rozsah pružiny v armatuře odpovídá
požadovanému regulovanému tlaku
QXT#@TX
X!!B\X
X!!
)W ! W ƒ@ ƒ Y
! ^ !^Y " !^W
<o odstranění uzávěru @umístěte seřizovací šroubna minimální nastaveníqplným
vyšroubováním@ ak spusťte systém a
proveďte kontrolu regulace tlaku pomocí šroubu regulátoru nastavte armaturu
na požadovaný tlak.
) #W X @ B X
X ### #T
\!@ X X T# !
X]X@\X
X!!
)WW^BX@
W!^###!
## !^W^@ W
ƒ!
^WW!^wYƒ"
W
) ! #X %@
Y # !% ! !! % !
%!!
(^!XBY!%@
!%#‡#!
! # !!@ #X % !
%!%
! % ## X %
!!
2))6(59,6
2))6(59,&(
>dšroubujte uzávěr přišroubujte
regulátor ž do konce
J\X!\X
!
Ú'5Ž%$
6(59,&,1*
<řed provedením jakékoliv kontroly zařízení,
se ujistěte, že není pod tlakem a je přerušena dodávka plynu.
Q !#BX !W #] XX!!
0,6(+2566(59,&(
(^W BX W ^wYƒ"!
7RFKHFNRUVXEVWLWXWHWKHGLDSKUDJPV
@!+
sundejte horní víko, odšroubováním
upevňovacích šroubů @vyjměte
bezpečnostní membránu @dšroubujte
centrální matice, kterézajišťují
uchycení pracovní membrány mezi
dvěma diskyna centrální vřeteno
Fhcete-li zase vše smontovat, proveďte
ten-to postup v obráceném pořadí a
utáhněte matice . Pracovní membrána
nesmí být v pohybu volnou rukou zastavte
disk na membráně
\ X [ \ ! #W
X@]XT!X#
@\XX[
X \] !X# B\ \
!X
#B ! B]\! X #
@ T \X X
XX!X#
X!X!X#\XX
X!
)W!ƒƒ#Y^
! !^# ƒ@ ƒ Y
"ƒ^!'ƒT!$
Wƒ!^WW!
[@W##B!^^
@!^WBY[
##B!#
![!YW
<#@[^^
W
B"##B
!##
#!##B
Chcete-li zkontrolovat filtrační orgán
u
u závitového provedeníviz
7R FKHFN WKH ¿OWHULQJ RUJDQ RQ
WKUHDGHGERG\!
3RXUFRQWU{OHUO¶pWDWGHO¶RUJDQH¿OWUDQW
VXUFRUSV¿OHWpV W
undejte spodní kryt dšroubováním
upevňovacích šroubů
>dstraňte filtr @ vyčistěte jej vodou a
mýdlem, profoukněte vzduchem, nebo ho v
případě potřeby vyměňte. <oté ho vraťte na
jeho původní místo viz obrázek dole
\X[\!#W
XB#W
#WX#@
\X\!@B\\X#!
BT#B
!
XB\
W W ^ !^WW![ (^#
ƒ@TW!
ƒ!W@#"
Z " ƒ ##^ #
^X^ _ # #
! !
^Y##'!
# ! ƒ Y
ƒ[ B ^ ! !!!!
6novu namontujte spodní kryt armatury
a ujistěte se, že je centrální kolík vystředěn v dolní části krytu
Chcete-li zkontrolovat filtrační orgán
u
u přírubového provedeníviz+
undejte spodní kryt dšroubováním
upevňovacích šroubů
>dstraňte filtr @ vyčistěte jej vodou a
mýdlem, profoukněte vzduchem, nebo ho v
případě potřeby vyměňte <oté ho vraťte na
jeho původní místo.Jjistěte se, že je
filtr umístěn uvnitř drážek viz
+
<ři tomto kroku je nutno dávat pozor na
teflonové kroužky @ které při montáži
spodního krytu #usí být umístěny
uvnitř speciálního drážek
Výše uvedené operace musí
být prováděny pouze kvalifikovanými techniky.
#BXB#BX
X!XB#
X
7R FKHFN WKH ¿OWHULQJ RUJDQ RQ
ÀDQJHGERG\+
3RXUFRQWU{OHUO¶pWDWGHO¶RUJDQH¿OWUDQW
VXUOHVFRUSVEULGpVW+
\X[\!#W
XB#W
#WX#@
\X\!@B\\X#!
BT#'
B B@
\X#BXB#@XX
!!X
!X#B#
+
W W ^ !^WW![ (^#
ƒ@TW!
ƒ!W@#"
Z"ƒ##^#
^X^ _ # ! ƒ@ ! #
! ! @ Y B
^!!^Y!!
!W'! *ƒ@
! # ! !
@ Y ƒ ^Z B
^ " ƒ^ ! X
!
)#B X B# @ T XZ@#B!
7KH DERYHVDLG RSHUDWLRQV PXVW
EH FDUULHG RXW RQO\ E\ TXDOL¿HG
WHFKQLFLDQV
( % T !!!
0$187(17,21
3RXU FRQWU{OHU RX VXEVWLWXHU OHV
PHPEUDQHVW@+
Chcete-li zkontrolovat nebo vyměnit membránuviz@a+
)8(5$'(6(59,&,2
/HVRSpUDWLRQVPHQWLRQQpHVFLGHVVXV
GRLYHQWrWUHH[pFXWpHVH[FOXVLYHPHQW
SDUGHV WHFKQLFLHQVTXDOL¿pV
0$17(1,0,(172
) ! Y % !
!#w ! @ ! Y
!##XT%
3DUD FRQWURODU R VXVWLWXLU
PHPEUDQDV W@T+
ODV
Y #B! !! W!w%T
##B!!!™!
Yw##B
!#!!
< w ! $@
w ! !T!W@!%
! X
##B ! # ##W$!#!
! B ##B ##
3DUDFRQWURODUHOHVWDGRGHOyUJDQR¿OWUDQWH
HQFXHUSRVURVFDGRVWT
Y !!
W ! w% (#%@T
@ B # T wB% T ##!™
%@!
YY!!W‡
#BW
!{!!Y
Y!!‡
!!##
3DUD FRQWURODU HO HVWDGR GHO yUJDQR
¿OWUDQWH HQ FXHUSRV HPEULGDGRV
W+
Y !!
W ! w% (#%T
@ B # T wB% T ##!™
%!
!@Y
Y!!!W
‡ ! ! ## # BW
) ! !B %!Z%@Y!B
Y!!!W
#
‡
/DV RSHUDFLRQHV DQWHV LQGLFDGDV
GHEHQVHUHMHFXWDGDV~QLFDPHQWH
SRUWpFQLFRVFXDOL¿FDGRV
echnic.manuál Madas
Říjen 2011
)5*0
5*0
REGULÁTOR S FILTREM a REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP FRG/2M - RG/2M
FRG/2M - RG/2M GAS PRESSURE FILTER REGULATORS and REGULATORS
FILTREREGULATEURS et REGULATEURS DE GAZ A FERMETURE TYPE FRG/2M - RG/2M
FILTROREGULADORES y REGULADORES DE GAS A CIERRE SERIE FRG/2M - RG/2M
32+/('z
závitové těleso bez spodního krytu
9,(:WKUHDGHGERG\ZLWKRXWERWWRP
98(FRUSV¿OHWpVDQVIRQG
9,67$FXHUSRURVFDGRVLQIRQGR
32+/('p
přírubové těleso bez spodního krytu
9,(:ÀDQJHGERG\ZLWKRXWERWWRP
98(FRUSVEULGpVDQVIRQG
9,67$FXHUSRHPEULGDGRVLQIRQGR
Vedení filtračního orgánu
!
!
‡%
Vedení filtračního orgánu
!
!
‡%
iltr musí být umístěn uvnitř tohoto vedení
#B!X! _ƒ
!œ^"ƒ^!!
#B!X!
iltr musí být umístěn uvnitř tohoto vedení
#B!X!
_ƒ!œ^"ƒ^!!
9%!BY!!!‡
VÝBĚR REGULÁTORU
7+(&+2,&(2)7+(5(*8/$725
&+2,;'85(*8/$7(85
(/(&&,Ï1'(/5(*8/$'25
Volba regulátoru je velice důležitá a je nutno v prvé řadě znát následující=
XXWT#™
T!]\=
_X[!^#™
!ƒB!=
_%!!#T#™
XTY!=
9VWXSQtWODN3v distribuční síti
V
Výstupní tlak3otřebný k zajistění
požadovaného (Q) výkonu ²#+
X při
uvádění odběrného zařízení do provozu.
7KHDYDLODEOHLQSXWSUHVVXUH3
X!B
7KHRXWSXWSUHVVXUH3T
XXBƒ#X
Y!®²#+
X
3UHVVLRQHQHQWUpH3"!
^!!B
3UHVVLRQHQVRUWLH3^
!^B!#!B
^²#+
X!#!^®
3UHVLyQHQHQWUDGD3!%
!!!B%
3UHVLyQ HQ VDOLGD 3 ! # ! Y#! $ !! ] #+
X
!!®
X!X!BX
!X\=
9 ^ !^ ! œ X
WW=
_ ! ! !B !
=
XZ[!#ƒ[!+#
!#[##W\B
_!^!Z[!!^+
#
W'!B!^
#[#!^
_ W!! ! Zw !B +#
W^B!!
#{[#!
V případě volby provedení regulátoru s filtrem, musíme brát v úvahu následující=
ychlost proudění nesmí překročit+#
Wiz
níže uvedená tabulka maximálních hodnot
4PD[1PK
Rychlost proudění
)OX[VSHHG
5DSLGLWpGXÀX[
9HORFLGDGÀXMR
(7
§H
§+#
(7
§+L
§+#
(7
§+
§+#
(7+
§K?
§+#
(7L
§+;
§+#
(7
§
§+#
(7;
§+K
§+#
(7K
§L+
§+#
(7
§KLK
§+#
*X! T ! [! X Z\ \
WZ\WW
)­^!!^
^ ^ !ƒ !ƒZ#
* ! W wB^W{W!W
/6 diagramu¨3P
PRŮTOKregulátorustr
H musíte zvolit nejmenší regulátor k
zajištění potřebného průtoku4ztráta
¨3ižší než rozdíl mezi vstupním tlakem
3 požadovaným výstupním tlakem
3
/ #X!#¨3)/2:
HT#XX#
XTZ\4
!¨3\XX!
B\X3!X
TXX
Bƒ#3
/ (!##Ʃ3±3257((!^'
HX^
B Y@ " ^
^4@Ʃ3!
X^"!^
! ^ 3 ^!^B!#!B'
3
/ ( !# ¨3 &$8'$/ ! ! { H !B ! #{ Y¤ B Y
! 4 ¨3 !! ! ! % ! ! 3 T
% ! #!Y#!3
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, KONTAKTUJTE
NAŠE TECHNICKÉ ODDĚLENÍ.
>)7¬9V97J)_*&6&7>9O<_)7)&>7
<_9)*9F>7)F>J9FN7&F)_>&F9
7>9 QJ9)J 9FN7&®J9 9* ) (&*'
<>*&&>7<>J(ƒ¯V97J9__9*9O<_&F)'
&>7*
<)) >>* ))°>* ¬ 9O<_&F)F&>79*
<> )V> __)) 7J9*) >&F&7)
¯F7&F)
<okud potřebujete vyšší průtok než tyto
uvedené, doporučuje se instalovat přepouštěcí
ventil připojení
FRQQHFWLRQV
¿[DWLRQV
FRQH[LRQHV
)5*0
5*0
Technic.manuál Madas
Říjen 2011
.$/,%5$&(
&$/,%5$7,21
7$5$*(
7$5$'2
3řed spuštěním systému zkontrolujte, zda
rozsah pružiny v armatuře odpovídá
požadovanému regulovanému tlaku
%HIRUHVWDUWLQJWKHV\VWHPSD\DWWHQWLRQWKDW
WKHVWDQGDUGUHJXODWLRQVSULQJLVVXLWDEOHZLWK
WKHQHHGHGUHJXODWLRQSUHVVXUH
$YDQW GH YLVVHU O¶LQVWDOODWLRQ V¶DVVXUHU TXH
OH UHVVRUW GX UpJXODWHXU VRLW DGpTXDW j OD
SUHVVLRQGHUpJODJHYRXOXH
3o odstranění uzávěru umístěte seřizovací šroubna minimální nastavení~plným
vyšroubováním Sak spusťte systém a
proveďte kontrolu regulace tlaku D pomocí šroubu regulátoru nastavte armaturu
na požadovaný tlak.
$IWHU UHPRYLQJ WKH FDS FDOLEUDWH WKH
UHJXODWRU DW WKH PLQLPXP FRPSOHWHO\
XQVFUHZHG WKHQ VWDUW WKH V\VWHP DQG
FKHFNLQJWKHUHJXODWLRQSUHVVXUHVFUHZWKH
UHJXODWRUXSWRWKHQHHGHGSUHVVXUH
$SUqVDYRLUHQOHYpOHERXFKRQSRVLWLRQQHU
ODYLVGHUpJODJHDXPLQLPXPGXWDUDJH
FRPSOqWHPHQW GpYLVVpH HQVXLWH YLVVHU
O¶LQVWDOODWLRQHWHQFRQWURODQWODSUHVVLRQGH
UpJODJHYLVVHUODYLVGHUpJODJHMXVTX¶jOD
SUHVVLRQYRXOXH
$QWHV GH SRQHU HQ PDUFKD OD LQVWDODFLyQ
DVHJXUDUVH TXH HO PXHOOH HQ GRWDFLyQ DO
UHJXODGRU HV DGHFXDGR D OD SUHVLyQ GH
UHJXODFLyQGHVHDGD
'HVSXpVGHKDEHUTXLWDGRHOWDSyQSRQHU
HOWRUQLOORGHUHJXODFLyQDORPtQLPRGH
WDUDGR WRWDOPHQWH GHVWRUQLOODGR HQWRQFHV
SRQHU HQ PDUFKD OD LQVWDOFLyQ FRQWURODQGR
ODSUHVLyQGHUHJXODFLyQDWRUQLOODUHOWRUQLOOR
GH UHJXODFLyQ PLVPD KDVWD OD SUHVLyQ
GHVHDGD
2))6(59,6
2))6(59,&(
2dšroubujte uzávěrD přišroubujte
regulátor Dž do konce
8QVFUHZWKHFDSDQGVFUHZWKHUHJXODWRU
WRLWVHQG
Ú'5Ž%$
6(59,&,1*
3řed provedením jakékoliv kontroly zařízení,
se ujistěte, že není pod tlakem a je přerušena dodávka plynu.
%HIRUHGLVDVVHPEOLQJWKH GHYLFH PDNH VXUH
WKDWWKHUHLVQRSUHVVXUHGJDVLQVLGH
0,6(+2566(59,&(
'pYLVVHU OH ERXFKRQ HW YLVVHU OH
UpJXODWHXUMXVTX¶jOD¿QGHFRXUVH
0$187(17,21
$YDQWG¶HIIHFWXHUQ¶LPSRUWHTXHOOHRSpUDWLRQ
GH GpPRQWDJH VXU O¶DSSDUHLO V¶DVVXUHU TXH
jO¶LQWpULHXUGHFHOXLFLLOQ¶\HVWSDVGHJD]
VRXVSUHVVLRQ
3RXU FRQWU{OHU RX VXEVWLWXHU OHV
PHPEUDQHVYRLU¿JHW
Chcete-li zkontrolovat nebo vyměnit membránuviz¿Ja
sundejte horní víko, odšroubováním
upevňovacích šroubů vyjměte
bezpečnostní membránu Rdšroubujte
centrální matice, kterézajišťují
uchycení pracovní membrány mezi
dvěma diskyna centrální vřeteno
&hcete-li zase vše smontovat, proveďte
ten-to postup v obráceném pořadí a
utáhněte matice . Pracovní membrána
nesmí být v pohybu volnou rukou zastavte
disk na membráně
7RFKHFNRUVXEVWLWXWHWKHGLDSKUDJPV
VHH¿JDQG
XQVFUHZ WKH ¿[LQJ VFUHZV DQG UHPRYH
WKHIXQQHOWDNHRIIWKHVDIHW\GLDSKUDJP
XQVFUHZWKHFHQWUDOQXWWKDW¿[HV
WKH ZRUNLQJ GLDSKUDJP EHWZHHQ WZR
GLVFVWRWKHFHQWUDOSLQ
5HDVVHPEOH GRLQJ EDFNZDUG WKH VDPH
RSHUDWLRQ SD\LQJ DWWHQWLRQ ZKHQ WLJKWHQLJ
WKHQXWQRWWRWXUQWKHGLDSKUDJPVVWRS
WKHGLVFRQWKHGLDSKUDJPZLWKWKH
IUHHKDQG
HQOHYHUO¶HQWRQQRLUHQGpYLVVDQWOHVYLVGH
¿[DJHHQOHYHUODPHPEUDQHGHVpFXULWp
GpYLVVHUOHERXORQFHQWUDOTXL¿[H
ODPHPEUDQHGHIRQFWLRQQHPHQWHQWUH
OHVGHX[GLVTXHVDXSLYRWFHQWUDO
3RXUUHPRQWHUOHWRXWH[pFXWHUOHVRSpUDWLRQV
LQYHUVHVHQIDLVDQWDWWHQWLRQHQUHVVHUDQWOH
ERXORQjQHSDVWRXUQHUODPHPEUDQH
GHIRQFWLRQQHPHQWWHQHUHIHUPRFRQOD
PDQRLOGLVFRSRVWRVRSUDDOODPHPEUDQD
VWHVVD
Chcete-li zkontrolovat filtrační orgán
u
u závitového provedeníviz¿JD
7R FKHFN WKH ¿OWHULQJ RUJDQ RQ
WKUHDGHGERG\VHH¿JDQG
3RXUFRQWU{OHUO¶pWDWGHO¶RUJDQH¿OWUDQW
VXUFRUSV¿OHWpVYRLU¿JHW
Vundejte spodní kryt Rdšroubováním
upevňovacích šroubů
2dstraňte filtr vyčistěte jej vodou a
mýdlem, profoukněte vzduchem, nebo ho v
případě potřeby vyměňte. 3oté ho vraťte na
jeho původní místo viz obrázek dole
XQVFUHZWKH¿[LQJVFUHZVDQGUHPRYH
WKHERWWRPFRYHU
5HPRYHWKH¿OWHULQJFRPSRQHQWFOHDQLW
ZLWKZDWHUDQGVRDSEORZLWZLWKFRPSUHVVHG
DLURUVREVWLWXWHLWLILVQHFHVVDU\5HDVVHPEOH
LWLQLWVRULJLQDOSRVLWLRQLQLWVVSHFLDOJXLGHDV
LQWKHSLFWXUHEHORZ
5HDVVHPEOHWKHERWWRPEHLQJVXUHWKDW
WKHFHQWUDOSLQLVFHQWUHGLQWKHERWWRP
KROH
HQOHYHU OH FRXYHUFOH LQIpULHXU HQ
GpYLVVDQWOHVYLVGH¿[DWLRQ 'pPRQWHU
O¶RUJDQH¿OWUDQWOHQHWWR\HUDYHFGH
O¶HDXHWGXVDYRQOHVRXPHWWUHjXQ
VRXIÀDJH j O¶DLU FRPSULPp RX OH UHPSODFHU
OH FDV pFKpDQW /H UHPRQWHU FRUUHFWHPHQW
GDQV VD SRVLWLRQ LQLWLDOH HQWUH OHV JXLGHV
VSpFL¿TXHVFRPPHVXUOD¿JXUHFLGHVVRXV
5HPRQWHU OH IRQG HQ V¶DVVXUDQW TXH
O¶D[H FHQWUDO HVW ELHQ FHQWUp GDQV OH
JXLGHGXGLWIRQG
7R FKHFN WKH ¿OWHULQJ RUJDQ RQ
ÀDQJHGERG\VHH¿J
3RXUFRQWU{OHUO¶pWDWGHO¶RUJDQH¿OWUDQW
VXUOHVFRUSVEULGpVYRLU¿J
XQVFUHZWKH¿[LQJVFUHZVDQGUHPRYH
WKHERWWRPFRYHU
5HPRYHWKH¿OWHULQJFRPSRQHQWFOHDQLW
ZLWKZDWHUDQGVRDSEORZLWZLWKFRPSUHVVHG
DLURUVXEVWLWXWHLWLILVQHFHVVDU\5HDVVHP
EOH LW LQ LWV RULJLQDO SRVLWLRQ EHLQJVXUH
ZKHQUHDVVHPEOLQJWKHERWWRPWKDWWKH
¿OWHULVSRVLWLRQHGLQVLGHWKHVSHFLDO
JXLGHVRIWKHVDPHERWWRPVHH¿J
HQOHYHU OH FRXYHUFOH LQIpULHXU HQ
GpYLVVDQWOHVYLVGH¿[DWLRQ 'pPRQWHU
O¶RUJDQH¿OWUDQWOHQHWWR\HUDYHFGH
O¶HDXHWGXVDYRQOHVRXPHWWUHjXQ
VRXIÀDJHjO¶DLUFRPSULPpRXOHUHPSODFHUOH
FDV pFKpDQW /H UHPRQWHU GDQV VD SRVLWLRQ
LQLWLDOH HQ V¶DVVXUDQW ORUV GX UHPRQWDJH
GX IRQG TXH OH ¿OWUH HVW ELHQ
SRVLWLRQQpGDQVOHVJXLGHVVSpFL¿TXHVGXGLW
IRQGYRLU¿JXUHFLGHVVRXV 6¶DVVXUHU
ORUV GX UHPRQWDJH GX IRQG
TXH O¶DQQHDX HQ WpÀRQ HVW ELHQ
SRVLWLRQQp j O¶LQWpULHXU GH OD FORFKHJXLGH
=novu namontujte spodní kryt armatury
a ujistěte se, že je centrální kolík vystředěn v dolní části krytu
Chcete-li zkontrolovat filtrační orgán
u
u přírubového provedeníviz¿J
Vundejte spodní kryt Rdšroubováním
upevňovacích šroubů
2dstraňte filtr vyčistěte jej vodou a
mýdlem, profoukněte vzduchem, nebo ho v
případě potřeby vyměňte 3oté ho vraťte na
jeho původní místo.8jistěte se, že je
filtr umístěn uvnitř drážek viz
¿J
3ři tomto kroku je nutno dávat pozor na
teflonové kroužky které při montáži
spodního krytu Pusí být umístěny
uvnitř speciálního drážek
Výše uvedené operace musí
být prováděny pouze kvalifikovanými techniky.
$VVHPEOLQJ WKH ERWWRP SD\ DWWHQWLRQ
WRWKHWHÀRQULQJLWPXVWEHSXWLQVLGH
7KH DERYHVDLG RSHUDWLRQV PXVW
EH FDUULHG RXW RQO\ E\ TXDOL¿HG
WHFKQLFLDQV
/HVRSpUDWLRQVPHQWLRQQpHVFLGHVVXV
GRLYHQWrWUHH[pFXWpHVH[FOXVLYHPHQW
SDUGHVWHFKQLFLHQVTXDOL¿pV
)8(5$'(6(59,&,2
'HVWRUQLOODU HO WDSyQ \ DWRUQLOODU HO
UHJXODGRUGH¿QDOGHFDUUHUD
0$17(1,0,(172
$QWHV GH HIHFWXDU FXDOTXLHU RSHUDFLyQ GH
GHVPRQWDMH GHO DSDUDWRDVHJXUDUVH GH TXH
HQHOLQWHULRUGHOPLVPRQRKD\JDVDSUHVLyQ
3DUD FRQWURODU R VXVWLWXLU
PHPEUDQDVYHU¿JV\
ODV
TXLWDU HO HPEXGR GHVHQURVFDQGR ORV
UHVSHFWLYRVWRUQLOORVGH¿MDFLyQ\UHWLUDU
ODPHPEUDQDGHVHJXULGDGGHVHQURVFDU
ODWXHUFDFHQWUDOTXH¿MDODPHPEUDQD
GHIXQFLRQDPLHQWRHQWUHGRVGLVFRVDO
SHUQRFHQWUDO
3DUD UHLQVWDODU HO FRQMXQWR GH HVWDV SLH]DV
HMHFXWDU ODV SUHFHGHQWHV RSHUDFLRQHV HQ
RUGHQ\VHQWLGRLQYHUVRSUHVWDQGRDWHQFLyQ
DO DSUHWDU OD WXHUFD D ¿Q GH QR KDFHU
JLUDU OD PHPEUDQD GH IXQFLRQDPLHQWR PDQWHQHULQPRYLOL]DGRFRQODPDQRHOGLVFR
VLWXDGR VREUH OD PHPEUDQD PLVPD
3DUDFRQWURODUHOHVWDGRGHOyUJDQR¿OWUDQWH
HQFXHUSRVURVFDGRVYHU¿J\
TXLWDU OD WDSD LQIHULRU GHVHQURVFDQGR
ORV UHVSHFWLYRV WRUQLOORV GH ¿MDFLyQ 'HVPRQWDUHOyUJDQR¿OWUDQWH\VXVWLWXLUOR
VL HV QHFHVDULR R ELHQ OLPSLDUOR FRQ DJXD
\ MDEyQ \ VRSODUOR FRQ DLUH FRPSULPLGR
UHLQVWDODUORHQVXSRVLFLyQLQLFLDOFRQWURODQGR
TXHTXHGHVLWXDGRHQWUHODVUHVSHFWLYDVJXtDV
WDOFRPRVHREVHUYDHQODVLJXLHQWH¿JXUD
5HLQVWDODUHOIRQGRDVHJXUiQGRVHGHTXH
HOSHUQRFHQWUDOTXHGHFHQWUDGRHQODJXtD
GHOIRQGRPLVPR
3DUD FRQWURODU HO HVWDGR GHO yUJDQR
¿OWUDQWH HQ FXHUSRV HPEULGDGRV
YHU¿J
TXLWDU OD WDSD LQIHULRU GHVHQURVFDQGR
ORV UHVSHFWLYRV WRUQLOORV GH ¿MDFLyQ 'HVPRQWDUHOyUJDQR¿OWUDQWH\VXVWLWXLUOR
VL HV QHFHVDULR R ELHQ OLPSLDUOR FRQ DJXD
\ MDEyQ \ VRSODUOR FRQ DLUH FRPSULPLGR
UHLQVWDODUORHQVXSRVLFLyQLQLFLDOFRQWURODQGR
DOUHLQVWDODUHOIRQGRTXHHO¿OWUR
TXHGHVLWXDGRHQHOLQWHULRUGHODVUHVSHFWLYDV
JXtDV GHO IRQGR PLVPR WDO FRPR VH
REVHUYDHQODVLJXLHQWH¿JXUD
$O UHLQVWDODU HO IRQGR VH GHEH SUHVWDU
DWHQFLyQDODQLOORGHWHÀyQHOTXHGHEH
TXHGDUVLWXDGRHQHOLQWHULRUGHODUHVSHFWLYD
FDPSDQDJXtD
/DV RSHUDFLRQHV DQWHV LQGLFDGDV
GHEHQVHUHMHFXWDGDV~QLFDPHQWH
SRUWpFQLFRVFXDOL¿FDGRV
7echnic.manuál Madas
Říjen 2011
)5*0
5*0
32+/('z
závitové těleso bez spodního krytu
9,(:WKUHDGHGERG\ZLWKRXWERWWRP
98(FRUSV¿OHWpVDQVIRQG
9,67$FXHUSRURVFDGRVLQIRQGR
32+/('p
přírubové těleso bez spodního krytu
9,(:ÀDQJHGERG\ZLWKRXWERWWRP
98(FRUSVEULGpVDQVIRQG
9,67$FXHUSRHPEULGDGRVLQIRQGR
9edení filtračního orgánu
)LOWHULQJRUJDQJXLGHV
*XLGHVSRXURUJDQH¿OWUDQW
*XtDVSDUDyUJDQR¿OWUDQWH
9edení filtračního orgánu
)LOWHULQJRUJDQJXLGHV
*XLGHVSRXURUJDQH¿OWUDQW
*XtDVSDUDyUJDQR¿OWUDQWH
)iltr musí být umístěn uvnitř tohoto vedení
)LOWHULQJRUJDQPXVWEHSXWLQVLGHWKHVHJXLGHV /¶RUJDQH¿OWUDQW
GRLWrWUHSRVLWLRQQpjO¶LQWpULHXUGHFHVJXLGHV
)LOWHULQJRUJDQPXVWEHSXWLQVLGHWKHVHJXLGHV
VÝBĚR REGULÁTORU
7+(&+2,&(2)7+(5(*8/$725
&+2,;'85(*8/$7(85
(/(&&,Ï1'(/5(*8/$'25
Volba regulátoru je velice důležitá a je nutno v prvé řadě znát následující
7KHFKRLFHRIDUHJXODWRULVYHU\LPSRUWDQW
¿UVWRIDOO\RXQHHGWRNQRZ
/HFKRL[GXUpJXODWHXUHVWWUqVLPSRUWDQWLO
IDXWFRQQDLWUHG¶DERUG
/DHOHFFLyQGHOUHJXODGRUHVPX\LPSRUWDQWH
KD\TXHFRQRFHUDQWHWRGR
9VWXSQtWODN3v distribuční síti
V
Výstupní tlak3Sotřebný k zajistění
požadovaného (Q) výkonu .FDORPK při
uvádění odběrného zařízení do provozu.
7KHDYDLODEOHLQSXWSUHVVXUH3LQ
WKHGLVWULEXWLRQQHW
7KHRXWSXWSUHVVXUH3QHFHVVDU\DW
WKHVWDUWLQJRIWKHEXUQHU¶VUDPSWRJUDQWWKH
UHTXLUHG4SRWHQWLDO.FDORUPK
3UHVVLRQHQHQWUpH3jGLVSRVLWLRQ
UpVHDXGHGLVWULEXWLRQ
3UHVVLRQHQVRUWLH3QpFHVVDLUHDX
GpEXWGHODUDPSHGXEUXOHXUSRXUJDUDQWLU
ODSRWHQWLDOLWp.FDORXPKGHPDQGpH4
3UHVLyQHQHQWUDGD3DGLVSRVLFLyQ
UHGGHGLVWULEXFLyQ
3UHVLyQ HQ VDOLGD 3 QHFHVDULR DO
SULQFLSLR GH OD UDPSD GHO TXHPDGRU SDUD
JDUDQWL]DU OD SRWHQFLDOLGDG NFDO R PK
GHVHDGD4
7KHQDQLGHDO¿OWHUUHJXODWRUVKRXOGEHFKRVHQ
FRQVLGHULQJWKHIROORZLQJDVSHFWV
(QVXLWH OH UpJXODWHXU LGpDO GRLW rWUH FKRLVL
DYHFOHVFULWqUHVVXLYDQWV
/XHJR HO UHJXODGRU LGHDO GHEH VHU HOHJLGR
SRUHVWRVFULWHULRV
7KHÀX[VSHHGPXVWQ¶WH[FHHGPVVHH
LGHDOPD[LPXPYDOXHVLQIROORZLQJWDEOH
/DUDSLGLWpGXÀX[QHGRLWSDVGpSDVVHU
PVYRLUFLGHVVRXVOHWDEOHDXGHVSRUWpHV
PD[LPDOHVLGpDOHV
/D YHORFLGDG GHO ÀXMR QR GHEH VXSHUDU ORV
PVYpDQVHODVLJXLHQWHWDEODGHFDXGDOHV
Pi[LPRVLGHDOHV
V případě volby provedení regulátoru s filtrem, musíme brát v úvahu následující
5ychlost proudění nesmí překročitPVYiz
níže uvedená tabulka maximálních hodnot
3okud potřebujete vyšší průtok než tyto
uvedené, doporučuje se instalovat přepouštěcí
ventil připojení
FRQQHFWLRQV
¿[DWLRQV
FRQH[LRQHV
4PD[1PK
Rychlost proudění
)OX[VSHHG
5DSLGLWpGXÀX[
9HORFLGDGÀXMR
'1
a
aPV
'1
a
aPV
'1
a
aPV
'1
a
aPV
'1
a
aPV
'1
a
aPV
'1
a
aPV
'1
a
aPV
'1
a
aPV
6KRXOG\RX QHHG WR H[FHHG WKHVH ÀRZV ZH
VXJJHVWWRLQVWDOODQRYHÀRZYDOYH
$XFDVRVHUDLWQpFHVVDLUHGHGpSDVVHUFHV
SRUWpHV LO HVW FRQVHLOOp G¶LQVWDOOHU DXVVL OD
VRXSDSHG¶HIÀHXUHPHQW
6L VH HQWLHQGH VXSHUDU HVWRV YDORUHV VH
FRQVHMDLQVWDODUWDELpQODYiOYXODGHDOLYLR
‡= diagramu¨3P
PRŮTOKregulátorustr
musíte zvolit nejmenší regulátor k
zajištění potřebného průtoku4ztráta
¨3Qižší než rozdíl mezi vstupním tlakem
3D požadovaným výstupním tlakem
3
‡ )URPWKHGLDJUDP¨3)/2:RIUHJXODWRUV
SDJH\RXPXVWFKRRVHWKHVPDOOHVW
UHJXODWRUDVVXULQJWKHQHFHVVDU\ÀRZ4
DORDGORVV¨3ORZHUWKDQWKHGLIIHUHQFH
EHWZHHQWKHQHWSUHVVXUH3DQGWKH
QHFHVVDU\SUHVVXUHDWWKHVWDUWLQJRIWKH
EXUQHU¶VUDPS3
9 PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, KONTAKTUJTE
NAŠE TECHNICKÉ ODDĚLENÍ.
)25$1<(9(178$/6,=,1*25(;3/$1$7,21
3/($6(&217$&72857(&+1,&$/2)),&(
‡ 'XGLDJUDPPHƩ3±3257((GHVUpJXOD
WHXUVSDJLOIDXWFKRLVLUOHUpJXODWHXU
OH SOXV SHWLW SRVVLEOOH TXL j OD SRUWpH
QpFHVVDLUH4DVVXUHXQƩ3SHUWHGH
FKDUJHLQIpULHXUjODGLIIpUHQFHHQWUHOD
SUHVVLRQ GH UpVHDX 3 HW OD SUHVVLRQ
QpFHVVDLUHDXGpEXWGHODUDPSHGXEUX
OHXU3
‡ 'HO GLDJUDPD ¨3 &$8'$/ GH ORV
UHJXODGRUHV SiJ VH GHEH HOHJLU HO
UHJXODGRU PiV SHTXHxR SRVLEOH TXH
DO FDXGDO QHFHVDULR 4 DVHJXUD XQ
¨3 SHUGLGD GH FDUJD LQIHULRU D OD
GLIHUHQFLD HQWU SUHVLyQ GH UHG 3 \
OD SUHVLyQ QHFHVDULD DO SULQFLSLR GH OD
UDPSDGHOTXHPDGRU3
1275( %85($8 7(&+1,48( (67 $ ',6
326,7,213285'¶e9(178(//(6(;3/,&$
7,216
3$5$ 27526 7$0$f26 < (;3/,&$&,21(6
325 )$925 //$0$5 18(675$ 2),&,1$
7e&1,&$
www.kasen.cz
)iltr musí být umístěn uvnitř tohoto vedení
)LOWHULQJRUJDQPXVWEHSXWLQVLGHWKHVHJXLGHV
/¶RUJDQH¿OWUDQWGRLWrWUHSRVLWLRQQpjO¶LQWpULHXUGHFHVJXLGHV
(OyUJDQR¿OWUDQWHGHEHTXHGDUVLWXDGRHQHOLQWHULRUGHHVWDVJXtDV
)5*0
5*0
Technic.manuál Madas
Říjen 2011

Podobné dokumenty

kibernetika sistemi

kibernetika sistemi vazbu a fungoval téměř uspokojivě až na tendenci k „zpívání“. Zpíval (kmital jako oscilátor) nejen při zvětšení zesílení ve zpětné vazbě, ale též při jeho zmenšení. Na to bylo tehdy pohlíženo jako ...

Více