GSmart Classic Lite Uživatelská příručka

Transkript

GSmart Classic Lite Uživatelská příručka
GSmart Classic Lite
Uživatelská příručka
Classic Lite|0
Autorská práva
Všechny mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmíněné v
tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků, vlastní –
nebo má oprávnění od původních výrobců – společnost GIGA-BYTE COMMUNICATIONS
INC. Jakékoli rozmnožování, šíření či ukládání částí obsahu tohoto dokumentu či jeho celku
bez předchozího písemného svolení od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. je
zakázáno.
GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.
Classic Lite|1
Obecné informace
Tato část obsahuje důležité informace týkající se bezpečného a správného provozu. Než
začnete zařízení používat, tak si je prosím pečlivě prostudujte. Ignorování následujících
informacímůže vést k porušenízákona.


















Před použitím zařízení se ujistěte, že jste plně nabili baterii.
NEVYJÍMEJTE baterii v době, kdy se zařízení nabíjí.
Před vložením SIM karty do zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
Ponechávání baterie dlouho ve vybitém stavu může způsobit přílišné vybité baterie nebo
dokonce zkrátit životnost baterie. V rámci zachování dobrého životního cyklu baterii při
vybití vždy znovu nabijte.
Pokud telefon nebudete delší dobu používat, plně nabijte baterii, abyste zabránili
přílišnému vybití baterie.
NEPOKOUŠEJTE se zařízení sami rozebírat. Tuto činnost může provádět pouze
autorizovaná osoba.
Ve veřejných zařízeních používejte produkt v souladu s pokyny.
V některých zemích je nahrávání telefonních hovorů protizákonné. Před nahráváním
hovoru vždy požádejte druhou stranu o svolení.
V rámci ochrany sluchu vždy před použitím stereofonních sluchátek či jiných zvukových
zařízení snižte hlasitost.
Pokud nechcete poškodit dotykový displej a zařízení, NESNAŽTE se na ně vyvíjet
nadměrný tlak. Navíc, než se posadíte, tak si zařízení vyndejte z kapsy u kalhot. Rovněž
doporučujeme ovládat dotykový displej pouze pomocí stylusu nebo prstů. Pokud displej
praskne z důvodu nesprávného použití, nevztahuje se na tento problém záruka.
Pokud zařízení používáte delší dobu, například telefonujete, procházíte internet nebo
nabíjíte baterii, může se zahřívat. Ve většině případů jde o normální chování.
Servis u poskytovatele nebo u autorizovaného technika vyhledejte za těchto podmínek:
Zařízení bylo poškozeno. 2. Postupujete podle pokynů k použití zařízení, ale ono
nepracuje, jak má. 3. Zařízení přišlo do styku s vodou. 4. Zařízení bylo polito nějakou
tekutinou, nebo na něj spad jiný předmět.
NEVKLÁDEJTE do slotů a otvorů v zařízení neschválené předměty.
Nepokládejte zařízení na zdroje tepla, jako jsou například sporáky, radiátory, ohřívače
vzduchu či jiné produkty produkující teplo.
Při přechodu mezi prostředími s velmi odlišnými úrovněmi teploty a/nebo vlhkosti může na
povrchu zařízení či uvnitř něj docházet k orosení. Pokud se chcete vyhnout poškození
zařízení, používejte zařízení až poté, co se vzniklá vlhkost odpaří.
Pokud se chcete vyhnout poškození zařízení, NEUMISŤUJTE jej na nestabilní stoly,
podstavce, držáky či podobná místa.
Před čištěním zařízení jej nejprve odpojte od elektrické sítě. K čištění používejte navlhčený
hadřík, ale při čištění dotykového displeje NEPOUŽÍVEJTE vodu, tekuté čističe ani
rozprašovací čisticí prostředky.
Classic Lite|2
Obsah
Autorská práva
Obecné informace
Začínáme
Váš telefon
Vložení či vyjmutí SIM karty, baterie a paměťové karty
Nabíjení baterie
Zapnutí nebo vypnutí telefonu
Uzamčení/odemčení
Kontakty
Domovská obrazovka
Technické parametry
1
2
4
4
6
7
7
7
8
11
Classic Lite|3
1. Začínáme
1.1 Váš telefon
Tato část vám představí hardwarové části zařízení.
Č.
1
2
3
4
5
6
7
Položka
Konektor sluchátek
Konektor Micro USB
Přijímač
Přednífotoaparát
Displej a dotyková
obrazovka
Přehled
Domů
Č.
Položka
8
9
10
11
12
Zpět
Tlačítko hlasitosti
Tlačítko napájení
Fotoaparát
LED dioda blesku
13
14
Kryt baterie
Reproduktor
1.2 Vložení či vyjmutí SIM karty, baterie a paměťová karta
Vložení SIM karty
K dispozici jsou dva sloty pro SIM karty. Pravý slot je určen pro SIM1 (pro použití s Micro SIM
kartou) a levý slot je určen pro SIM2 (pro použití s Mini SIM kartou).
 Vložení karty SIM1: Zlatý kontakt směřuje dolů a seříznutý roh směřuje dovnitř. Zasuňte
SIM kartu do slotu a zatlačte ji nadoraz.
 Vložení karty SIM2: Zlatý kontakt směřuje dolů a seříznutý roh směřuje ven. Zasuňte
SIM kartu do slotu a zatlačte ji nadoraz.
Classic Lite|4
Vložení karty SIM1
Vložení karty SIM2
Vyjmutí SIM karty
Nejprve vypněte telefon a poté pomocí prstu vysuňte SIM kartu ze slotu.
POZNÁ MKA:
Přepnutí datového připojení SIM karty
3G (GSM+WCDMA) je nastaveno standardně na SIM1, ale ručně lze přepnout i na SIM2.
SIM1
SIM2
Výchozínastavení
GSM+WCDMA
GSM
Přepnutelné
uživatelem
GSM
GSM+WCDMA
Klepněte na kartu Aplikace > Více… > Mobilní sítě > Služba 3G > Povolit 3G. Vyberte
jednu SIM kartu pro WCDMA+GSM, druhá SIM karta bude automaticky určena pro GSM.
Pokud vložíte SIM kartu se signálem, výchozí nastavení bude konfigurováno jako
GSM+WCDMA.
SIM1
SIM2
SIM1 vložena
GSM+WCDMA
X
SIM2 vložena
X
GSM+WCDMA
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ datového připojení
Klepněte na kartu Aplikace >
> Správa SIM > Datové připojení. Vyberte stejnou SIM
kartu, jako je SIM karta pro službu 3G (GSM+WCDMA).
Baterie
Váš telefon je dodáván s dobíjecí baterií. Výdrž baterie závisí na konkrétní síti, používaných
aplikacích a typu připojení vázaných k telefonu.
Vložení baterie
Ujistěte se, že je kontakt baterie v blízkosti konektorů ve slotu pro baterii.
Classic Lite|5
Vyjmutí baterie
Konečkem prstu baterii nadzvedněte a poté ji vyjměte.
Výměna zadního krytu
(1) Nasaďte kryt na pozici odspodu.
(2) Poté postupně zamáčkněte kryt po celém obvodu tak, abyste vždy slyšeli zacvaknutí na
místo.
Paměťová karta
Na ukládání fotografií, hudby, videa a dalších dat možná budete potřebovat Micro SD kartu.
Vložení paměťové karty
(1) Vložte paměťovou kartu tak, aby zlatý kontakt mířil dolů.
(2) Zatlačte na paměťovou kartu, až zapadne na místo.
Vyjmutí paměťové karty
(1) Chcete-li paměťovou kartu bezpečně odebrat, klepněte na kartu Aplikace > Nastavení >
Úložiště > Odpojit SD kartu > OK.
(2) Zatlačte na paměťovou kartu a ona povyjede ze slotu.
1.3 Nabíjení baterie
Při prvním vybalení telefonu z krabice není baterie plně nabita. Před použitím baterii nabijte.
(1) Připojte USB kabel k napájecímu adaptéru a ten následně připojte k zařízení pomocí
USB kabelu.
(2) Nabíjení zahájíte připojením napájecího adaptéru do elektrické zásuvky.
(3) V rámci zajištění bezpečnosti telefonu používejte vždy pouze originální nabíječku
dodávanou se zařízením. Na jakémkoli poškození způsobeném použitím neoriginální
nabíječky či jiného vybavení nenese společnost GIGABYTE Communication Inc.
žádnou odpovědnost.
Classic Lite|6
POZNÁ MKA:
Z bezpečnostních důvodu nevyjímejte baterii z telefonu v době, kdy je připojen
napájecí adaptér, nebo když probíhá nabíjení.
1.4 Zapnutí nebo vypnutí telefonu
Zapnutítelefonu
Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se na telefonu nezobrazí logo „GSmart“.
Vypnutí telefonu
(1) Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu několika sekund.
(2) Objeví se vyskakovací okno, poté klepněte na volbu „Vypnout“.
(3) Potvrďte vybráním volby „OK”.
Uspánítelefonu
Telefon uspíte krátkým stisknutím tlačítka napájení. Při tom se vypne displej. Chcete-li displej
znovu zapnout, stačí opět krátce stisknout tlačítko napájení.
1.5 Uzamčení/odemčení
Odemčení zařízení
Zařízení odemknete tak, že na obrazovce přetáhnete ikonu G na ikonu odemčení.
1.6 Kontakty
„Kontakty“ je váš telefonní seznam, do kterého si můžete ukládat jména, telefonní čísla, emailové adresy a další informace o vašich přátelích. „Kontakty“ lze připojit k vašemu účtu
Google, firemním účtům a integrovat vaše kontaktní informace.
Přidání kontaktu
(1) Klepněte na kartu Aplikace >
.
(2) Klepnutím na volbu
>
přidejte nový kontakt.
(3) Vyberte, zda si přejete synchronizovat nový kontakt s účtem Google, telefonem nebo
kartami SIM1 či SIM2.
(4) Zobrazí se obrazovka nového kontaktu.
(5) Po klepnutí na jednotlivá pole můžete vyplnit příslušné údaje kontaktu.
(6) Kontakt uložíte klepnutím na volbu „HOTOVO“.
POZNÁ MKA:
U kontaktů na SIM kartě nelze mezi kontaktní informace přidat obrázek.
Classic Lite|7
Hledání kontaktů
Na obrazovce Kontakty můžete snadno hledat kontakty tímto způsobem:
• Klepněte na ikonu
a zadejte několik prvních písmen jména hledaného kontaktu. Seznam
se filtruje hned během psaní. Po dokončení hledání se můžete klepnutím na ikonu
vrátit
zpět na obrazovku s kontakty.
1.7 Domovská obrazovka
Na domovské obrazovce můžete rychle přistupovat k běžným funkcím a zobrazovat
upozornění týkající se zmeškaných hovorů, přijatých zpráv, baterie a stavu připojení.
Výchozídomovská obrazovka: Hlavnífunkce.
Ikona
Popis
Na panelu Oblíbené se
zobrazují
nejdůležitější
zástupci a složky.
Klepnutím zobrazíte seznam
aplikací.
Mezi různými částmi domovské obrazovky se můžete přesouvat potažením prstu zleva
doprava nebo zprava doleva. Ikony umístěné ve spodní části domovské obrazovky mají různé
funkce:
Přizpůsobená domovská obrazovka: Můžete přidávat zástupce a widgety.
Ikona
Funkce
Aktivníhotspot či tethering.
Klepnutím zapnete/vypnete síť.
Aktivace/deaktivace Wi-Fi.
Aktivace/deaktivace Bluetooth.
Aktivace/deaktivace služby určovánípolohy Google Location Service™.
Aktivace/deaktivace synchronizace dat.
Klepnutím upravíte nastaveníjasu.
Classic Lite|8
Stavové ikony
Ikony na stavovém řádku značí různé druhy informací. Po klepnutí na stavový řádek a
potažení dolů se zobrazí upozornění či systémové informace.
Typ
Ikona
Popis
Probíhá volání.
Hovor je přidržen.
Telefonování
Ztlumení hovoru.
Reproduktor je zapnutý.
Vibrace jsou zapnuty.
Hlasitost
Připojena kabelová sluchátka s mikrofonem.
Baterie je plná.
Baterie
Baterie je částečně vybitá.
Baterie je téměř vybitá.
Baterie se nabíjí.
Maximální síla signálu. Čím méně proužků, tím slabší signál. Levá
ikona značí signál karty SIM1. Pravá ikona značí signál karty SIM2.
Probíhá GPRS\EDGE\ 3G\ HSPA.
Wi-Fi je připojena.
Síť a
připojení
Připojení Wi-Fi probíhá.
Síť Wi-Fi Network je aktivována.
Režim Letadlo.
Přenosný Wi-Fi hotspot je aktivován.
USB tethering i přenosný Wi-Fi hotspot jsou aktivovány.
Bluetooth je zapnut.
Zařízení je připojeno k PC prostřednictvím USB kabelu.
Nová textová zpráva.
Nový e-mail.
Upozornění
Nový e-mail služby Gmail™.
Budík.
Upozornění na událost.
Classic Lite|9
Typ
Ikona
Popis
Zmeškaný hovor.
Upozornění
Obecné upozornění
FM rádio je zapnuto.
Probíhá přehrávánískladby.
Probíhá stahováníaplikace.
Classic
Lite|10
Technické parametry
Systémové informace
Platforma
Procesor
Paměť
Displej
Android 4.4 KitKat
Velikost
5”
Rozlišení
Velikost
FWVGA, 480 × 854 pixelů
Rozměry
143 × 73 × 9,2 mm (D × Š × V)
Hmotnost
145 gramů s baterií
Napájení
Baterie
Lithium-Iontová, 2100mAh
Vstup napájecího
adaptéru
Výstup DC
1,2GHz čtyřjádrový
ROM 8 GB / RAM 512 MB
100–240 V, 50/60 Hz,
max. 0,2 A
5 V, 1 A
Pohotovostnídoba
Až 250 hodin
(Může se lišit v závislosti na sítích a konkrétním použití.)
Doba hovoru
Až 12 hodin
(Může se lišit v závislosti na sítích a konkrétním použití.)
Rádiové pásmo a standard
GSM/GPRS/EDGE
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
WCDMA/HSDPA
2 100 MHz
Možnosti připojení
GPS
GPS, AGPS
Wi-Fi
WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth
Bluetooth 2.1 + EDR
USB
Zvukový konektor
Micro USB
3,5 mm stereofonnízvukový konektor
Digitálnífotoaparát
Zadnífotoaparát
5Mpx barevný fotoaparát s možnostízáznamu videa
Přednífotoaparát
2Mpx
Externípaměť
Paměťová karta
Teplota
Provozní
Podpora Micro SD karet o kapacitě až 32 GB
0 °C až 40 °C
Slot pro SIM kartu
Dva sloty pro SIM kartu. (Micro SIM + Mini SIM)
POZNÁ MKA:
1. Technické parametry a příslušenství se mohou lišit v závislosti na konkrétních
skladových jednotkách a/nebo oblastech. Technické parametry se mohou bez
předchozího upozornění změnit.
2. Rušení mobilních dat, neočekávané chyby v práci procesoru a vyšší spotřeba
energie mohou být způsobeny reklamami v aplikacích systému Android™.
Classic
Lite|11
Doporučujeme vám, abyste zkusili tyto dříve nainstalované aplikace obsahující
reklamu odstranit. Předejdete tak výskytu jakýchkoli abnormálních situací a
ušetříte energii.
3. Paměť se skládá přibližně ze 2 GB firmwaru, plus 2 GB „úložiště telefonu“ pro
stažené aplikace a jejich data, hudbu, obrázky, videa a dokumenty.
Pokud dojde ke změně tohoto dokumentu, stáhněte si nejnovější verzi z oficiálních stránek
telefonu GSmart na adrese www.gigabytecm.com.
Android, Google, Google Play a ostatní značky jsou ochrannými známkami společnosti Google
Inc.
Classic
Lite|12
Android 4.4, KitKat
Ú vod
Obsah
Kapitola 1 Funkce telefonování a psaní
5.1 Telefonování
5.2 Videohovory
5.3 Použití klávesnice na obrazovce
2
2
3
3
Kapitola 2 E-mail a zprávy
5.4 Vytvoření a odeslánítextové zprávy
5.5 E-mailové účty
5
7
Kapitola 3 Použití internetu
5.6 Připojení k internetu
5.7 Režimy rozhraní Bluetooth
9
10
Kapitola 4 Multimediální aplikace
5.8 Zobrazování fotografií a videa
5.9 Hudba
11
11
14
Kapitola 5 Programy
5.10 Prohlížeč
5.11 Kalkulačka
5.12 Kalendář
5.13 Záznamník zvuku
5.14 Gmail
5.15 Mapy
5.16 Hodiny
5.17 Play Store
5.18 YouTube
5.19 Vyhledávání Google
5.20 Stažené soubory
5.21 Správce souborů
5.22 FM rádio
5.23 Google+
5.24 Připojení telefonu k počítači
5.25 Snímky obrazovky
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
Kapitola 6. Správa telefonu
6.1 Správa základních nastavení
6.2 Správa vašich SIM karet
6.3 Správa vašich účtů
6.4 Ochrana telefonu
6.5 Reset telefonu
20
5
9
20
20
20
21
22
Android 4.4|1
1. Funkce telefonovánía psaní
Funkce telefonování
Klepněte na volbu Aplikace> karta Aplikace > Telefon.
1.1 Hlasové hovory
Zahájení hovoru z obrazovky Telefon
1. Přejděte na obrazovku Telefon.
2. Pomocí číselníku zadejte telefonní číslo.
3. Klepněte na položku
POZNÁ MKA:
Klepnutím na
zadané číslice.
smažete jednu číslici. Klepnutím a podržením
smažete všechny
Zahájení hovoru z obrazovky Lidé
1.
2.
3.
4.
Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
Klepněte na kontakt a přejděte na obrazovku s informacemi.
Klepněte na telefonní číslo, na které chcete volat.
Pokud je vložena karta SIM2, zobrazí se nabídka. V ní si můžete vybrat, zda chcete k volání
využít „SIM1“ nebo „SIM2“.
Pohotovostnívolání
Před zahájením pohotovostního volání musíte zařízení nejprve odemknout. Na obrazovce
Telefon zadejte mezinárodní pohotovostní číslo 112 a klepnutím na SIM1 nebo SIM2 zahajte
pohotovostní volání.
Zahájenímezinárodního hovoru
1.
2.
3.
4.
Přejděte na obrazovku Telefon.
Stiskněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí symbol „+“, což je kód mezinárodní předvolby.
Zadejte kód konkrétní země, kód oblasti a telefonní číslo.
Poté klepnutím na položku SIM1 nebo SIM2 vytočte mezinárodní hovor.
Přijetí či odmítnutí příchozího hovoru

Chcete-li hovor přijmout, přetáhněte ikonu

Chcete-li hovor odmítnout, přetáhněte ikonu
po obrazovce.
po obrazovce.
Rychlá odpověď na příchozí hovor
V případě příchozího hovoru můžete rychle odpovědět zprávou, a to tak, že po obrazovce
přetáhnete prst na ikonu
.
Podržení hovoru
Pokud probíhá hlasová konverzace, můžete klepnutím na volbu
hovor podržet.
Přepínání mezi hovory
Pokud právě telefonujete a objeví se další příchozí hovor, přetažením prstu na ikonu
podržíte a přijmete druhý hovor. Mezi hovory následně přepínáte pomocí tlačítka
Android 4.4|2
.
prvníhovor
Nastavení konferenčních hovorů
1. Pokud již telefonujete, můžete klepnutím na položku
zadat jiné telefonní číslo.
2. Když někdo přijme váš telefonní hovor, klepněte na položku
. Sloučením
hovorů nastavíte konferenční hovor.
3. Pokud se během probíhající hlasové konverzace objeví další příchozí hovor,
můžete rovněž nastavit konferenční hovor klepnutím na položku
.
POZNÁ MKA:
Konferenční hovor je síťová služba. Ověřte si tuto funkci u svého poskytovatele
síťových služeb.
Správa ostatních funkcí hlasového volání
V případě probíhající hlasové konverzace:

klepnutím na položku
na položku

aktivujte funkci hlasitého telefonu, nebo ji opětovným klepnutím
opět zrušte;
ztlumíte mikrofon, opětovným klepnutím na volbu
klepnutím na volbu
ztlumení mikrofonu.
zrušíte
Ukončení hovoru
Klepnutím na ikonu Ukončit
hovor ukončíte.
1.2 Videohovory
Zahájení videohovoru z obrazovky Telefon
1. Přejděte na obrazovku Telefon.
2. Pomocí číselníku zadejte telefonní číslo.
3. Poté klepnutím na volbu
> Videohovor zahajte videohovor.
Zahájení videohovoru z obrazovky Lidé
4. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
5. Na kartě
.
přejděte klepnutím na kontakt na obrazovku s informacemi.
6. Klepnutím na volbu
zahajte videohovor.
Ukončení videohovoru
Klepnutím na ikonu
Ukončit videohovor ukončíte.
Správa ostatních funkcí videohovoru
V případě probíhající videokonverzace:

klepnutím na položku
položku
aktivujte funkci hlasitého telefonu, nebo ji opětovným klepnutím na
opět zrušte;

klepnutím na volbu
mikrofonu;

klepnutím na volbu
okny videa.
ztlumíte mikrofon, opětovným klepnutím na volbu
zrušíte ztlumení
můžete přepínat mezi okny videa.klepnutím na volbu můžete přepínat mezi
1.3 Použití klávesnice na obrazovce
Klávesnice na obrazovce se zobrazí v režimu na výšku, když aplikace vyžaduje zadání textu,
například při psaní zpráv nebo e-mailů. Způsob psaní pomocí klávesnice se aktivuje podle
výchozího nastavení.
Android 4.4|3
Použití klávesnice na obrazovce
 Použijte klávesy na klávesnici na obrazovce.
 Klepnutím na danou klávesu zadáte příslušný znak.
Nastavení způsobu psaní z obrazovky Nastavení
1. Klepněte na kartu Aplikace > karta Aplikace >
> Jazyk a psaní.
2. Klepněte na položku „Výchozí“. Zobrazí se vyskakovací okno.
3. Vyberte způsob psaní, který chcete použít.
Osobní slovník
1. Klepněte na kartu Aplikace > karta Aplikace >
> Jazyk a psaní > Osobní slovník.
2. Klepnutím na ikonu
přidáte vlastní slova do osobního slovníku pro češtinu nebo
všechny jazyky. Při psaní je pak možné je používat. Klepnutím na vlastní slovo v osobním
slovníku můžete toto slovo upravit nebo jej lze klepnutím na položku
smazat.
Použití klávesnice Google

Mezi velkými a malými písmeny můžete přepínat klepnutím na volbu

Chcete-li zobrazit číselnou a symbolovou klávesnici, klepněte na volbu
.
.
Nastavení klávesnice Google
1. Klepněte na kartu Aplikace > karta Aplikace >
> Jazyk a psaní.
2. Na obrazovce Klávesnice a způsob psaní nastavte předvolby klepnutím na položku
Android 4.4|4
.
2. E-mail a zprávy
2.1 Vytvořenía odeslánízprávy
Tvorba a odesílání zpráv
1. Textové zprávy mohou obsahovat text a emotikony.
2. Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text, obrázek, zvuk nebo video.
3. Podporováno je odesílání hlasových zpráv a připojování souborů s vyzváněními a zvukem.
POZNÁ MKA:
1. Pokud vložíte karty SIM1 i SIM2, bude standardně nastavena služba zpráv.
2. Chcete-li změnit výchozí nastavení, klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Správa SIM > Zprávy.
Z obrazovky Zprávy
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
2. Klepnutím na volbu
.
vytvořte novou zprávu.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo klepnutím na položku
4. Zadejte zprávu a klepnutím na položku
příjemce přidejte z kontaktů.
zprávu odešlete.
POZNÁ MKA:
Pokud opustíte obrazovku Zprávy předtím, než zprávu odešlete, neodeslaná zpráva se
automaticky uloží jako koncept.
Z obrazovky Lidé
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Klepnutím na kontakt zobrazte informace o kontaktu.
3. Klepnutím na volbu
zprávu odešlete.
4. Vytvořte zprávu a klepnutím na položku
zprávu odešlete.
Z obrazovky Telefon
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Klepnutím na kartu
zobrazíte historii všech volání.
3. Klepněte na kontakt z protokolu volání.
4. Klepnutím na ikonu
zprávu odešlete.
5. Vytvořte zprávu a klepnutím na položku
zprávu odešlete.
Příjem a správa zpráv
Když odesíláte a přijímáte zprávy od kontaktu, jsou tyto zprávy seskupovány do podoby
konverzace. Konverzace zpráv vypadá jako dialog.
Odpověď na textovou zprávu
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
2. Klepněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět.
Android 4.4|5
.
3. Zadejte zprávu a klepnutím na položku
zprávu odešlete.
Přeposlání textové zprávy
1.
2.
3.
4.
Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
Klepnutím na zprávu zobrazte celou konverzaci.
Klepněte na zprávu a podržte ji, čímž se zobrazí seznam možností dostupných pro zprávu.
Klepněte na volbu „Přeposlat“.
5. Klepnutím na volbu
vyberte příjemce.
6. Klepnutím na volbu
zprávu odešlete.
Smazání všech zpráv
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Klepněte na položku Nabídka > Smazat všechny konverzace.
3. Klepnutím na volbu „Smazat“ odstraníte všechny zprávy v této schránce.
Odstranění konverzace
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Dlouze stiskněte konverzaci, kterou chcete odstranit.
3. Klepnutím na položku
odstraníte konverzaci.
Odstranění zprávy v rámci konverzace
1.
2.
3.
4.
Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit.
Klepněte na ni a podržte ji, dokud se nezobrazí seznam možností dostupných pro zprávu.
Klepnutím na položku „Smazat“ odstraníte zprávu.
Vytvoření hlasové zprávy
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
2. Klepnutím na volbu
.
vytvořte novou zprávu.
3. Klepněte na volbu
>
.
4. Přidejte „Vyzvánění“ nebo „Audio“ na obrazovce Zpráva.
5. Klepnutím na volbu „Přehrát“ si můžete znovu poslechnout svoji nahrávku. Po klepnutí na
volbu „Nahradit“ je možné nahradit přílohu za jinou, nebo ji lze pomocí volby
„Odebrat“ úplně odstranit.
6. Zadejte zprávu a klepnutím na položku
zprávu odešlete.
Android 4.4|6
2.2 E-mailové účty
Do telefonu chodí všechny přijaté e-mailové zprávy.
Nastaveníinternetového e-mailového účtu
1.
2.
3.
4.
Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
Zadejte svoji e-mailovou adresu a Heslo. Klepněte na volbu „Další“.
Vyberte typ e-mailového účtu.
Telefon načte nastavení e-mailového účtu automaticky.
 Pokud jsou nastavení e-mailu předem nakonfigurována, průvodce nastavením e-mailu
zobrazí zprávu informující o úspěšném provedení operace.
Pokud nejsou nastavení e-mailu nalezena, automaticky se přejde k ručnímu nastavení.
Nastavení dokončete podle pokynů.
5. Zadejte Název účtu a poté klepnutím na volbu „Další“ dokončete nastavení.

POZNÁ MKA:
Název účtu je název zobrazený na obrazovce E-mail.
Přidání druhého e-mailového účtu
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Klepněte na položku Nabídka > Nastavení > PŘIDAT ÚČET.
3. Nastavení dokončete podle kroků popsaných v postupu „Nastavení účtu“.
Odstranění e-mailového účtu
1.
2.
3.
4.
5.
Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
Klepněte na položku Nabídka > Nastavení.
Klepněte na jeden z vašich účtů (pokud máte dva nebo více e-mailových účtů).
Klepněte na volbu „Odebrat účet“ ve spodní části stránky.
Potvrďte vybráním volby „OK”.
Napsání a odeslání e-mailu
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
2. Vyberte účet klepnutím na název účtu.
3. Klepnutím na volbu
vytvořte nový e-mail.
Android 4.4|7
4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
5. Zadejte Předmět a napište text e-mailu.
6. Klepnutím na volbu
e-mail odešlete.
Odeslání e-mailu z obrazovky Lidé
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Klepněte na kontakt, kterému chcete odeslat e-mail.
3. Klepněte na e-mailovou adresu kontaktu. Klepněte na položku „E-mail“ v dílčí nabídce.
4. Zadejte Předmět a napište text e-mailu.
5. Klepnutím na volbu
e-mail odešlete.
Přidání přílohy k e-mailové zprávě
Před odesláním zprávy klepněte na volbu Nabídka > Připojit soubor a poté vyberte přílohu,
kterou chcete připojit.
Odpověď nebo přeposlání e-mailu
1. Otevřete e-mail.
2. Řiďte se následujícími pokyny:

Odpovědět: Klepnutím na položku

Odpovědět všem: Klepnutím na volbu
odesílateli.
 Přeposlat: Klepnutím na volbu
3. Zadejte příjemce a napište e-mail.
4. Klepnutím na volbu
odpovězte na e-mail.
> Odpovědět odpovíte všem příjemcům a
> Přeposlat přepošlete e-mail jiným uživatelům.
e-mail odešlete.
Odstranění e-mailu
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
2. V poštovní schránce vyberte e-mail, který chcete odstranit.
3. Klepnutím na položku
odstraňte e-mail.
Android 4.4|8
3. Použitíinternetu
3.1 Připojení k internetu
Váš telefon se může k internetu připojit prostřednictvím:
 Wi-Fi
 GPRS/ EDGE/ 3G/ 3.5G/ HSPA+
POZNÁ MKA:
Pokud se připojujete k internetu, mohou vám být účtovány poplatky. Pokud chcete
zastavit připojení,
Je třeba klepnout na kartu Aplikace > karta Aplikace >
> Správa SIM > Datové
připojení a zrušit zaškrtnutí volby Povolit datové připojení.
Wi-Fi
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
2. Zapněte či vypněte „Wi-Fi“.
> Wi-Fi.
Připojení k bezdrátové síti
1. Klepněte na volbu „WI-FI“, zkontrolujte funkci Wi-Fi a zapněte ji. Zahajte
vyhledávání dostupných bezdrátových sítí.
2. Níže se zobrazí nalezené sítě. Klepněte na jednu z nich a poté klepněte na tlačítko
„Připojit“.
3. Pokud jste vybrali nezabezpečenou síť, připojení se naváže automaticky.
4. Chcete-li se připojit k zabezpečené síti, budete vyzváni k zadání hesla. Zadejte
heslo a poté klepněte na tlačítko „Připojit“.
5. Jakmile se Wi-Fi připojí, zobrazí se ve stavovém řádku ikona připojení
.
Přidání bezdrátové sítě
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Wi-Fi.
2. Na obrazovce Wi-Fi klepněte na volbu
. Zobrazíse vyskakovacíokno.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nezbytné informace, poté dokončete nastavení
klepnutím na volbu „Uložit“.
Konfigurace nastavení Wi-Fi
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Wi-Fi.
2. Klepněte na položku Nabídka > Pokročilé a zkontrolujte nastaveníWi-Fi.
Tethering a přenosný hotspot
1. Mobilní datové připojení je možné sdílet prostřednictvím rozhraní USB, Bluetooth nebo
jako přenosný Wi-Fi hotspot.
2. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
hotspot.
> Více > Tethering a přenosný
3. Můžete zapnout/vypnout USB tethering, přenosný Wi-Fi hotspot, Bluetooth tethering a
konfigurovat nastaveníWi-Fi hotspotu.
Nastavení VPN
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Více > VPN.
2. Před použitím úložiště pověření je třeba nastavit obrazec odemykání obrazovky,
kód PIN nebo heslo. Klepněte na volbu „OK“, přejděte do části Odemykání, poté
zvolte, jakým způsobem chcete zamykat obrazovku.
3. Jakmile provedete nastavení, vrátíte se na obrazovku VPN.
Android 4.4|9
4. Po klepnutím na položku „Přidat síť VPN“ můžete upravit síť VPN.
5. Po vyplnění všech nezbytných informací klepnutím na položku „Uložit“ dokončete
nastavení.
Zahájení datového připojení
Pokud nastavíte více datových připojení, vyberte připojení, které chcete použít.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Správa SIM > Datové připojení.
2. Vyberte SIM kartu, u níž chcete povolit datový přístup přes mobilní síť.
Povolení datového roamingu
Nejprve nastavte datové připojení a poté postupujte podle níže uvedených kroků:
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Správa SIM > Roaming > Datový
roaming.
2. Zaškrtněte SIM kartu, u níž chcete během roamingu využívat datové připojení.
3.2 Režimy rozhraní Bluetooth
Bluetooth v telefonu pracuje ve třech různých režimech:
 Zapnuto: Bluetooth je zapnut. Telefon vyhledává ostatní zařízení s podporou připojení
Bluetooth, ale není pro ostatní viditelný.

Zjistitelný: Připojení Bluetooth je zapnuto, ale váš telefon není viditelný pro ostatní
zařízení s podporou technologie Bluetooth.

Vypnuto: Bluetooth je vypnut.
Zapnutí/vypnutí rozhraní Bluetooth
1.
2.
3.
4.
Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Bluetooth.
Zapnutí proveďte přepnutím nebo klepnutím.
Klepnutím na volbu „Bluetooth“ zobrazte možnosti nabídky.
Klepnutím na název zařízení zviditelněte své zařízení pro ostatní.
Připojení k zařízením Bluetooth
Připojení k zařízení s podporou technologie Bluetooth se nazývá partnerství. K výměně
informací je nezbytné spárovat zařízení a vytvořit partnerství.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Bluetooth.
2. Klepnutím na volbu „HLEDAT ZAŘÍZENÍ“ vyhledejte nové zařízení.
3. Na obrazovce se zobrazí nalezená zařízení Bluetooth. K vybranému zařízení se připojíte tak,
že na něj klepnete.
4. Zahajte párování, zadejte heslo a poté dokončete párování klepnutím na tlačítko „OK“.
POZNÁ MKA:
1. Heslo, které zadáte v telefonu, musí být stejné jako heslo zadané v zařízení, s nímž
chcete provést párování. Heslo je potřeba při prvním propojení. Jakmile bude jednou
spárování provedeno, heslo již nebude potřeba znovu zadávat.
2. Chcete-li zobrazit přijaté soubory, můžete klepnout na položku Nabídka > Zobrazit
přijaté soubory.
Android 4.4|10
4. Multimediálníaplikace
4.1 Zobrazování fotografií a videa
Zobrazení fotografií v albu
1.
2.
3.
4.
Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
Klepnutím na jednu ze složek s obrázky zobrazíte miniatury obrázků.
Obrázek zobrazíte klepnutím na miniaturu.
Chcete-li zobrazit další fotografie v tomto albu, přetáhněte prstem po obrazovce zleva
doprava nebo zprava doleva.
Přehrání prezentace
1. Během prohlížení obrázku klepněte na položku Nabídka > Prezentace.
2. Klepnutím na obrazovku prezentaci zastavíte.
Nastavení obrázku jako tapety
1. Během prohlížení obrázku klepněte na volbu Nabídka > Nastavit obrázek jako > Tapeta.
2. Pomocí prstu vyberte oblast, kterou chcete oříznout.
3. Klepnutím na volbu „OŘÍZNOUT“ nastavíte obrázek jako tapetu.
Uložení obrázku jako fotografie kontaktu
1. Během prohlížení obrázku klepněte na volbu Nabídka > Nastavit obrázek jako > Fotografie
kontaktu
2. Vyberte kontakt, k němuž chcete obrázek přidat.
3. Pomocí prstu vyberte oblast, kterou chcete oříznout.
4. Klepnutím na volbu „OŘÍZNOUT“ uložíte obrázek jako fotografii kontaktu.
Ú prava obrázku
Během prohlížení obrázku můžete obrázek upravit takto:
 Chcete-li jej oříznout, klepněte na položku Nabídka > Oříznout. Přetažením prstu
vyberte oblast, kterou chcete ponechat. Klepnutím na položku „OŘÍZNOUT“ uložte
obrázek.

Chcete-li přidat efekty, klepněte na položku Nabídka > Upravit. Na obrázek můžete
použít efekty ve spodní části obrazovky. Klepnutím na položku „Uložit“ můžete uložit
obrázek.
Zobrazení vlastností souboru
1. Během prohlížení obrázku klepněte na položku Nabídka > Podrobnosti.
2. Zobrazí se informace o souboru. Klepnutím na položku „Zavřít“ se vrátíte k obrázku.
Přehrávání videa z video souboru
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > Galerie >
2. Klepnutím na položku
> vyberte požadované video.
soubor přehrajete.
4.2 Hudba
Přehrávání hudby
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Po klepnutím na položku Skladby se zobrazí všechny skladby v telefonu.
3. Klepnutím vyberte skladbu a ta se automaticky přehraje.
Android 4.4|11
Ikona
Funkce
Animace či obrázek přebalu alba.
Oblast zobrazujícíinformace o přehrávaném zvuku.
Přetažením se přesunete dopředu nebo dozadu.
Přehránískladby.
Pozastavenískladby.
Předchozískladba.
Další skladba.
Přechod do seznamu přehrávání.
Aktivace či deaktivace funkce náhodného přehrávání.
Opakováníaktuálnískladby / všech skladeb.
Změna možností přehrávání
Během přehráváni hudby klepněte na tlačítko Nabídka ve spodní části obrazovky.
 Klepnutím na položku „Party Shuffle“ se všechny skladby přehrají v přeházeném pořadí.
 Klepnutím na položku „Přidat do seznamu skladeb“ přidáte skladbu.
 Klepnutím na položku „Použít jako vyzvánění“ můžete nastavit svůj osobní vyzváněcí tón.
 Klepnutím na položku „Odstranit“ smažete právě přehrávanou skladbu.
 Klepnutím na položku „Knihovna“ zobrazíte všechny seznamy pro přehrávání.
Ú prava hudby
Efekty můžete nastavit klepnutím na položku Nabídka > Zvukové efekty.
1. Přetažením nebo klepnutím zapnete Ekvalizér.
2. Klepnutím na šipku zobrazíte seznam různých efektů
Android 4.4|12
3. Klepnutím vyberte požadovaný efekt. Položky se automaticky upraví.
4. Klepnutím na šipku zobrazíte seznam různých předvolených ozvěn.
5. Klepnutím vyberte požadovaný efekt.
Vytvoření nového seznamu pro přehrávání
Přidejte skladby do specifického seznamu pro přehrávání nebo si vytvořte nový seznam pro
přehrávání.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Na kartě Skladby dlouze podržte skladbu, kterou chcete přidat, poté klepněte na položku
„Přidat do seznamu pro přehrávání“ ve vyskakovací dílčí nabídce.
3. Klepnutím na volbu „Nový“ vytvoříte nový seznam pro přehrávání. Skladba se automaticky
přidá do nového seznamu pro přehrávání.
4. Tento nový seznam pro přehrávání můžete zkontrolovat na kartě Seznam pro přehrávání.
Odebrání hudebního souboru ze seznamu pro přehrávání
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Na kartě Skladby klepněte na skladbu, kterou chcete odstranit, a podržte ji. Ve vyskakovací
dílčí nabídce klepněte na položku „Odstranit“.
3. Klepněte na volbu „OK“ a skladba bude vymazána se seznamu.
Android 4.4|13
5. Programy
5.1 Prohlížeč
Pomocí Prohlížeče můžete procházet webové stránky.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. V horní části obrazovky se zobrazí řádek adresy, do kterého můžete zadat adresu URL.
3. Je možné otevírat několik webových stránek najednou.
zobrazíte všechny webové stránky, které se otevírají.

Klepnutím na volbu

Klepnutím na položku
otevřete novou webovou stránku.

Klepnutím na položku
zavřete webovou stránku.

Klepnutím na položku
zobrazíte záložky.
Nastavenídomovské stránky
1. Během prohlížení webové stránky klepněte na položku Nabídka > Nastavení > Obecné >
Nastavit domovskou stránku.
2. Klepnutím na položku „Jiná“ zadejte adresu URL stránky, kterou chcete nastavit jako
domovskou stránku.
3. Klepnutím na tlačítko „OK“ své nastavení uložíte.
Přidání záložky
1. Během prohlížení webové stránky klepněte na položku Nabídka > Uložit do záložek.
2. Upravte popisek záložky a další požadované informace.
3. Po klepnutím na položku „Přidat do“ můžete záložku uložit na domovskou obrazovku, do
složky Záložky nebo do jiné složky.
4. Klepnutím na tlačítko „OK“ své nastavení uložíte.
Správa záložek
Na webové stránce klepněte na položku Nabídka > Záložky/historie. Můžete zobrazit
ZÁLOŽKY, HISTORII a ULOŽENÉ STRÁNKY.
5.2 Kalkulačka
Pomocí kalkulačky můžete v telefonu provádět základní aritmetické funkce.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Na obrazovce Kalkulačka klepnutím na volbu „Nabídka“ vyberte pokročilý panel.
5.3 Kalendář
1. Pomocí kalendáře můžete plánovat a přiřazovat zvuková upozornění ke schůzkám,
setkáním a událostem.
2. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
3. Pokud nezaregistrujete svůj účet Google, klepnutím na volbu Nabídka > Nastavení >
PŘIDAT ÚČET si vytvořte účet, nebo se klepnutím na volbu „Stávající“ přihlaste ke svému
účtu Google. Přihlaste se pomocí pokynů na obrazovce.
4. Klepnutím na šipku u položky Kalendář > Den, Týden, Měsíc nebo Program změňte
zobrazení vašich událostí.
5. Klepnutím na volbu
se vrátíte na dnešek.
6. Klepnutím na volbu Nabídka > Nastavení zobrazte další nastavení.
Android 4.4|14
Zobrazení události
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Klepnutím na šipku vedle položky kalendář > Program zobrazíte události.
Přidání a plánování události
Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
Klepněte na volbu Nabídka > Nová událost.
Zadejte podrobnosti události.
Vyberte data v polích „Od“ a „Do“. V případě celodenní události zaškrtněte políčko „Celý
den“.
5. Chcete-li nastavit „OPAKOVÁ NÍ“, vyberte ze seznamu jednu z možností.
6. Chcete-li nastavit připomenutí, vyberte čas ze seznamu.
7. Jakmile skončíte, klepnutím na volbu „Hotovo“ se vraťte do kalendáře.
POZNÁ MKA:
Přidané a naplánované události se zobrazí ve stavovém řádku.
1.
2.
3.
4.
5.4 Záznamník zvuku
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
2. Na obrazovce záznamníku zahajte záznam klepnutím na položku
. Klepnutím na položku
záznam ukončíte. Poté klepnutím na položku
soubor přehrajete.
3. Klepnutím na volbu „Zahodit“ zvukový soubor odstraníte. Klepnutím na volbu
„Uložit“ zvukový soubor uložíte.
Přehrání zvukového souboru
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
nahrávky.
2. Klepněte na zvukový soubor, který chcete přehrát.
> Seznamy pro přehrávání > Moje
5.5 Gmail
Gmail je webová e-mailová služba společnosti Google. Gmail lze nakonfigurovat při prvním
nastavení telefonu. V závislosti na nastavení synchronizace se Gmail v telefonu může
synchronizovat s účtem služby Gmail na webu automaticky.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Pokud nezaregistrujete svůj účet Google, klepnutím na volbu „Nový“ si vytvořte nový účet,
nebo se klepnutím na volbu „Stávající“ přihlaste ke svému účtu Google. Přihlaste se
pomocí pokynů na obrazovce.
3. Po přihlášení můžete ze svého účtu Gmail začít číst a odesílat emaily.
Odebrání účtu Gmail
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
Gmail > Synchronizace.
2. Klepněte na položku Nabídka > Odebrat účet.
5.6 Mapy
Mapová služba s možností vyhledávání míst.
Otevření map
Android 4.4|15
> ÚČTY Google > preferovaný účet
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
Ikona
Funkce
Zobrazeníaktuálnípolohy
Vyberte různé vrstvy, jako je Provoz, Satelitní, Veřejná doprava atd.
Zadejte klíčové slovo a vyhledejte požadované místo
Zadejte počátečníbod a koncový bod, načež se zobrazítrasa
Vyhledejte místa, jako jsou restaurace, kavárny, bary, zajímavosti atd.
2. Po klepnutí na volbu Nabídka můžete nastavit více možností, např.:
 Zobrazení informací, podmínek a zásad ochrany soukromých údajů: Klepněte na položku
Nabídka > Nastavení > Informace, podmínky a zásady ochrany soukromých údajů.
 Zobrazení extra funkcí na mapě: Klepněte na položku Nabídka > Nastavení.
POZNÁ MKA:
Pokud se připojujete k internetu a zapínáte GPS, mohou vám být účtovány poplatky.
5.7 Hodiny
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
2. Klepnutím na položku
nastavte budíky. Klepnutím na položku
městech. Klepněte na volbu
3. Klepnutím na položku
.
vyberte čas v různých
> Nastavení > upravit nastavení HODINY/BUDÍKY.
použijte funkci Časovače. Klepnutím na položku
Stopek. Klepnutím na položku
použijte funkci
se vrátíte zpět k funkci Hodin.
5.8 Play Store
Služba Google Play Store vám umožňuje vyhledávat aplikace a zábavné hry a stahovat je do
telefonu.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Pokud nezaregistrujete svůj účet Google, klepnutím na volbu „Nový“ si vytvořte nový účet,
nebo se klepnutím na volbu „Stávající“ přihlaste ke svému účtu Google. Přihlaste se pomocí
pokynů na obrazovce.
3. Po přihlášení můžete vyhledávat a stahovat programy z příslušné služby. Mezi stránkami v
aplikaci Google Play Store můžete přecházet pomocí přetažení obrazovky.
4. Rovněž můžete klepnout na položku Nabídka > Moje aplikace a zobrazit programy, které jste
stáhli.
5.9 YouTube
YouTube je služba pro online přehrávání videa, kde lze sledovat, vyhledávat a nahrávat videa.
Přehrávání videa ve službě YouTube
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Videa jsou seskupeny do kategorií. Po klepnutí na kategorii můžete sledovat dostupná videa.
3. Klepnutím na video jej přehrajete.
Android 4.4|16
Nahrání videa
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
2. Klepněte na položku Nabídka > Přihlásit se. Poté vyberte jeden z účtů, k němuž se chcete
přihlásit.
3. Klepněte na ikonu YouTube v levé horním rohu obrazovky.
4. Zadejte název účtu na obrazovce s informace o účtu.
5. Klepněte na položku
, poté klepněte na video, které chcete nahrát.
5.10 Hledat
Vyhledávání informací na internetu a v telefonu. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
. Panel služby Google Search se zobrazí rovněž na domovské obrazovce.
5.11 Soubory ke stažení
Soubory a ostatní položky, které jste stáhli v aplikacích E-mail nebo Prohlížeč, jsou uloženy. Stažené
položky lze zobrazovat, znovu otevírat nebo mazat.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Vyberte volbu „Řadit podle velikosti“ nebo „Řadit podle data“.
5.12 Správce souborů
Správce souborů vám pomáhá se správou souborů v telefonu a na SD kartě.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Klepněte na složku, kterou chcete pomocí něj procházet.
5.13 FM rádio
Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
. Před poslechem prosím připojte sluchátka.
Android 4.4|17
Ikona
Funkce
Otevřeníseznamu kanálů
ZavřeníFM rádia
Další funkce
Přidat do oblíbených
Předchozífrekvence rádia / Následujícífrekvence rádia
Předchozíkanál / Následujícíkanál
5.14 Google+
Můžete kontrolovat aktualizace přátel, publikovat aktualizace vlastního stavu nebo chatovat s
přáteli ve službě Google+.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
.
2. Pokud nezaregistrujete svůj účet Google, klepnutím na volbu „Nový“ si vytvořte nový účet,
nebo se klepnutím na volbu „Stávající“ přihlaste ke svému účtu Google. Přihlaste se pomocí
pokynů na obrazovce.
5.15 Připojení telefonu k počítači
Klepněte na stavový řádek a stáhněte jej dolů. Poté klepněte na položku „Připojeno jako
úložiště USB“ v zařízení. Vyberte jeden z režimů připojení k počítači.
5.16 Snímky obrazovky
Stisknutím a podržením zároveň „Tlačítka zeslabení hlasitosti“ a „Tlačítka
napájení“ zachytíte snímek jakékoli obrazovky zařízení. Klepněte na položku
snímky obrazovky. Viz snímky obrazovky
odkaz :/Pictures/Screenshots
Android 4.4|18
> Zobrazit
6. Správa telefonu
6.1 Správa základních nastavení
Datum a čas
Máte možnost nastavit datum a čas telefonu.
Nastavení data a času
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Datum a čas.
2. Pokud aktivujete položku „Automatické datum a čas“, systém bude načítat informace o
aktuálním datu a času automaticky ze sítě nebo GPS. Datum a čas telefonu lze rovněž
nastavit ručně.
3. Pokud zaškrtnete položku „Automatické časové pásmo“, systém bude načítat informace o
časovém pásmu automaticky. Rovněž můžete klepnout na položku „Vybrat časové
pásmo“ a vybrat časové pásmo ze seznamu.
4. Klepněte na položku „Nastavit datum“. Upravte měsíc, den a rok. Klepnutím na tlačítko
„Nastavit“ své nastavení uložíte.
5. Klepněte na položku „Nastavit čas“. Upravte nastavení hodin a minut. Můžete přepínat mezi
dopolednem a odpolednem (AM/PM). Klepnutím na tlačítko „Nastavit“ své nastavení uložíte.
6. V případě potřeby lze zaškrtnout položku „Použít 24hodinový formát“.
7. Klepnutím na položku „Vybrat formát data“ vyberte požadovaný formát data.
Nastavení budíků
V telefonu si můžete nastavit mnoho budíků.
Nastavení budíku
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
2. Klepnutím na volbu
.
nastavte nový budík.
3. Klepnutím na položku
upravte nastavení hodin a minut. Můžete přepínat mezi
dopolednem a odpolednem (AM/PM). Klepnutím na tlačítko „OK“ své nastavení uložíte.
4. Klepnutím na volbu „Opakovat“ vyberte dny, kdy má budík zaznít.
5. Klepnutím na položku „CESIUM“ nastavte preferovanou vyzváněcí melodii budíku.
Klepnutím na tlačítko „OK“ své nastavení uložíte.
6. Klepnutím na volbu „Vibrovat“ povolíte/zakážete vibraci při spuštění budíku.
7. Po klepnutí na položku „Štítek“ můžete zadat popis budíku.
8. Klepnutím na tlačítko „OK“ svůj budík uložíte.
Vypnutí podsvícení, když je telefon v režimu nečinnosti
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Displej > Spánek.
2. Vyberte ze seznamu časový limit obrazovky. Nastavení se automaticky uloží.
Ú prava jasu
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Displej > Jas
2. Přetažením posuvníku jasu upravte nastavení jasu.
3. Nebo vybráním volby „Automatický jas“ umožněte zařízení automatickou úpravu jasu.
Android 4.4|19
Změna orientace displeje
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Displej.
2. Zaškrtnutím položky „Automatické otočení displeje“ nastavte automatickou úpravu
orientace displeje.
Nastavení, aby během nabíjení obrazovka nikdy nepřešla do spánkového režimu
1.
2.
3.
4.
Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> O telefonu.
Pětkrát klepněte na položku „Číslo sestavení“.
Zobrazíse volba „Možnosti vývoje“.
Pokud chcete, aby během nabíjení obrazovka nikdy nepřešla do spánkového režimu, vyberte
položku „Zůstávat vzhůru“.
Vytvoření nového režimu vyzvánění
Můžete vytvořit několik zvukových profilů, které poté lze využívat. Mezitím můžete nastavit
také vyzvánění hlasových hovorů, vyzvánění videohovorů, hlasitost a vyzvánění pro události.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Zvukové profily.
2. Klepnutím na volbu
přidejte nový zvukový profil.
3. Zadejte název nového profilu.
4. Na obrazovce nastavení klepněte na nový zvukový profil.
6.2 Správa vašich SIM karet
Nastavení barvy pozadí SIM karty
Můžete změnit barvu pozadí karet SIM1 a SIM2. Rychle tak budete moci identifikovat SIM1
a SIM2.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Správa SIM.
2. Klepněte na SIM kartu v seznamu „INFORMACE O KARTĚ SIM“.
3. Klepnutím na položku „Nastavit barvu pozadí“ vyberte jednu z barev.
Nastavení výchozí SIM karty pro hlasové hovory / zprávy
Pokud vyberete zároveň SIM1 i SIM2, postupujte takto:
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Správa SIM.
2. Klepnutím na položku „Hlasový hovor“ / „Zprávy“ zobrazte seznam možností.
3. Vyberte jednu ze SIM karet nebo zvolte položku „Vždy se dotázat“.
6.3 Správa vašich účtů
Přidání jednoho či více účtů Google
1.
2.
3.
4.
Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> ÚČTY.
Klepněte na položku „PŘIDAT ÚČET“.
Klepněte na položku „Google“.
Klepnutím na volbu „NOVÝ “ vytvořte účet nebo se klepnutím na položku
„Existující“ přihlaste k účtu Google. Přihlaste se pomocí pokynů na obrazovce.
Automatická synchronizace všech vašich účtů
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> ÚČTY.
2. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na volbu Nabídka > Synchronizovat nyní.
Android 4.4|20
Odebrání účtu
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
2. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
3. Klepněte na položku Nabídka > Odebrat účet.
> ÚČTY.
POZNÁ MKA:
1.
Umožněte aplikacím Google přístup k vaší poloze. Klepněte na položku Aplikace >
karta Aplikace >
2.
> ÚČTY Google > Nastavenípolohy > ZAPNUTO.
Chcete-li povolit přístup pro jiné aplikace, než jsou aplikace Google, přejděte do
nabídky Aplikace > karta Aplikace >
> Přístup k poloze.
6.4 Ochrana telefonu
Telefon můžete chránit před neoprávněnými uživateli požadováním kódu PIN nebo hesla.
Aktivace kó du PIN pro SIM kartu
Když je aktivní kód PIN, musíte před provedením hovoru zadat kód PIN.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Zabezpečení > Nastavení zámku
SIM karty.
2. Klepněte na „SIM1“ nebo „SIM2“ (pokud je karta SIM2 vložena).
3. Vyberte položku „Zamknout SIM kartu“. Zadejte kód PIN a poté klepněte na tlačítko „OK“.
Změna kódu PIN pro SIM kartu
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Zabezpečení > Nastavení zámku
SIM karty.
2. Klepněte na „SIM1“ nebo „SIM2“ (pokud je karta SIM2 vložena).
3. Klepněte na položku „Změnit kód PIN SIM karty“. Zadejte starý kód PIN. Poté klepněte na
tlačítko „OK“.
4. Zadejte nový kód PIN. Poté klepněte na tlačítko „OK“.
5. Znovu zadejte nový kód PIN. Poté klepnutím na tlačítko „OK“ změňte kód PIN.
Nastavení ochrany pomocí hesla
1. Klepněte na volbu Aplikace > karta Aplikace >
> Zabezpečení > Zámek obrazovky >
Heslo.
2. Zadejte heslo a poté klepněte na volbu „Pokračovat“. Potvrďte heslo a poté klepněte na
tlačítko „OK“.
3. Pokud chcete deaktivovat zabezpečení zámku obrazovky, klepněte na kartu Aplikace >
> APPS > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte heslo a poté klepněte na volbu
„Pokračovat“. Heslo deaktivujete klepnutím na volbu „Žádné“.
Nastavení obrazce pro odemčení
Svá data můžete ještě více zabezpečit tím, že uzamknete obrazovku a při každém spuštění
telefonu či probuzení z režimu spánku (aktivace vypnuté obrazovky) budete požadovat zadání
obrazce pro odemčení.
1. Klepněte na volbu Aplikace > karta Aplikace >
> Zabezpečení > Zámek obrazovky >
Obrazec.
2. Nakreslete obrazec pro odemčení propojením nejméně čtyř bodů na obrazovce. Poté
klepněte na volbu „Pokračovat“.
3. Znovu nakreslete obrazec pro odemčení a poté klepněte na volbu „Potvrdit“.
Android 4.4|21
Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte uložené schéma a poté jej deaktivujte klepnutím na
volbu „Žádné“.
6.5 Reset telefonu
Pomocí funkce Clean Boot můžete resetovat telefon fo výchozího továrního nastavení. Po
provedení resetu telefonu může dojít ke smazání dat uložených v telefonu.
1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> Záloha a reset.
2. Klepněte na volbu Reset do továrních dat > Resetovat telefon > Resetovat telefon a smazat
vše.
POZNÁ MKA:
Před resetováním zařízení si nezapomeňte zálohovat všechna data a informace.
Kontrola IMEI na telefonu
Na telefonu lze zkontrolovat IMEI. Postupujte podle pokynů níže:
 Zadejte *#06# a IMEI se automaticky zobrazí na obrazovce.

Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >
> O telefonu > Stav > Informace o
IMEI.
Funkce a aplikace se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu.
Nejnovější verzi (pokud nějaká novější existuje) si můžete stáhnout na adrese
www.gigabytecm.com.
Android 4.4|22

Podobné dokumenty

1. Úvod - evolveo

1. Úvod - evolveo obvyklého software. Data uložená na pevném disku mohou být poškozena nebo ztracena z důvodu fyzického poškození disku, elektrického proudového nárazu, ztráty napájení, proto doporučujeme zálohovat ...

Více