AJIMNI sMLoIryÁ

Transkript

AJIMNI sMLoIryÁ
nz
AJIMNI sMLoIryÁ
u.Yfuná podlcs 663t nÁJ|'2ík.č.40/1964
sb'' obč.lského
zókoniku'v p|alÍénznčĎi'
nilc uÝ.dséhodnc'mčsicc.roku m.'i sm|uvn|íi.tnÍlDl kl€ r ýňij!ou:
oBEc5AZENÁ
adresa]s'zcná l ' 27324 saeĎá
Ic:002]48ó9
banlovnigpojcÓí:
KB K|adno
čisloúčtu:
č'ú'l4725 14l/0l00
4toup.ňá sl.aríou obcepucm václav€m studcnýn
lelefon:
3l 5/7ó50]3' mobiI:
602564]24
e.mail] [email protected]ň'cz
jakoprcnojínalel
jcdné(dálejen''DronNjínnt.|..)
nastraně
LESS & FOREST. s.io.
sidlo:Bohdaneč
l]6. okJcsKulná|toň.PsČ23525
|Č: 27l 06ó32'D|Č''
cz21 |06ó32
zapsÚá! obchodniňejslilkuvcdcnén
Méís|iýú
soudenr
l Pmzc.oddi|c,vložka9Ú703
aloupenájcdnaE|em
ln8 JúemMičáď€ m
prcvěcismluvní
noci- dne
Pověicnln8'Petrsulc.řcditellxsníhoávod! MěInIkd|eplíé
b&\o\ni spojeni:
Ceskispoiilclna
a.s.
čisloúčlU]
l28?9l2l0300
tele|on:
]l5 ó28l44'|ax:]l5 ó22540,
e.mailsuIc(.'Ies'cz
jakonájcmc.naýreě druhó(dálej.n 'n{jcn'.c'')
t.
Předmčtínlouly
l
Pronají[email protected]|ď!j.' žc jc výIučnýnl
ý|aýnikemneňovitoíi . pozemkúurÓených
kP|íénífunkci lesa' á to: viz piiloha Ó'| (výPis z|Ň! v|i9nictvi \.dcného u
Kahírúlního
úřaduť Kladnč'pncoYištěsIaný]
2 Ponajinlatlse Ioulosnllouvouavazujc tonljimat iíjeňci\Eškcióncmolno'tjÚvcd.ft
slrcmvodst' lloholoč]ánk!9n|o!!t, se ÝŠcoli
Pr'Ýya povinnoslmi'
], NáJe|íc. si uvedenéňonoÝilosli naji á a účclemlřolo?.vítri svó podnikolc|ské
činnosli lesnictli ! lčŽbydřcla . \ rozsxhtrýÚoreném plnhýnripóvnifoi přcdlily
llprnfujiťiiDihospod.funi!
lesícba v rcáahu sunoveném
|csňinlhospodářskýnr
dán.nr,
osnÓúu'
a
,j\!2Ú.
ý
plíil
ponaji|n
c|i
nájcmié
č|'
v
této
smlouvy'
Příp'dnó
ÍDdlc
4, obi g!|uvni slBny s. doholjlyna lo!l. Žc v7llcdcmke sjcdnanúnlu
4úsobu'ÍesPúčc|U
Užn'ánivěci,budcnájcnrcclykonálat obvykIdprávaáplnitobvyklélovinnoíiý|rslnl|.d
pLínu'
|esa.vy!|ýýa]icipro v|aínikÁ zprávilch pl.dpisůa |csnihohospodářského
jinl
s vÍjinrkoutčch,ktcráncnlDf,}ykonálll a phjil
osoba,ncŽv|íslnik'
tL
P.úvnn novinnosli!íjcmce
t N.Úcmccjc op.ávněnUžiratlčc zpúsobcnřimčřc ýn po!Ú á Určmivšci'Ú' včelně
lčŽbydicv! a da|šich
užilNů'
2 vzh|cd€ n ke sjcdnmému
účc|u
nájmua způsobu
!živfui \čcis náj.h.ť aEzujc plnil
po\jnnosliobnoly lcý a oslahich Éícb.j.h činnoíiv ílzsah! danénruslanovcDíni
p|dlrýcb7nkoÓů.lesních
plánú.! to na svújnákhd'
hospodaiských
výŠcuvedcíoupovimoslpicbiránájeňc€ dncmvaiku nájmu'a tovPlnÚn roehu beŽ
oh|cduna slav, vjakún Dajalouvěc plcvzl' Pievalá povi|lloí lcdy zalmuje obnovu
lc a oslahi pčŠcbni
a yichÓlnou činnost
ÍdýnčŽ
l ptip'd.cll.ldy l'lo poliebyvaikb'
2 ťimkných Piióin' nebovpřcdchoŽicbletech
Povinnoí obnovy les nájemccn a oýalnich pěstebnichpmci končidncn Škončeni
nájnu a linto dnemďLŤhá7i zÉt na vlaínila, vl.shi.ké piávÓ k la(to zkkanýnr
llllLým poroslúfunabíá Ýlaííik pozefuku.
L vzh|edenlklomu. Že.ájcn]ceplněnimpovinností
ll.Šnik. |csa9naklád. [email protected] n.
nrdctk Plonajinm'clc,,"Ýázu]ť
sc lrcnajin[tl ÚdĎln n'jc'nci l|né nroci ve vě€ c h
solviscji.i.h sUplllňovinin nárÓlů a podávllinr žídoslio dolaccs vymáháním
nnbÚad
a Škod]7Púsob.né
exhalacenli.si1nláháni náhradod osob v'-konálljicíchp!i!o
jjnýnji
mydivoíi za škodyryisobenó z!čřj,s\)rfr1hítrinj
tríhÍnd
/r škodyŽpů$bené
osobumi !pod. l)rosticd|' laklo ziskanéní|ežínjjemci' Jejich post'hutín budc
pmíicdtůuhodnolilnajalou!ěc l dálelo' očsc
v\Piádánolo, čnnnájcnlccvyn]a|Óžcnim
znruši|y uhosy níjencc z na] é rnci zdůYoduvM věci. kteró níjcmccne7'úsobi].
ncuplahi-linájcnlccnfuol na s|cvuncboponli uli Óájcmóho'
Změny ň! věci, klctésouliseji s uživánimnajalóvčcikúčch'.pro (teý si věc níjemcc
nJjdl.jc ň.ýcmccop.ivnlnP!o\ídůlb€ l sUnI!\U p.onJjínalc|cNíjcnrcej.FYincn řidn
se nii Fovúděniměn Da věci ohccnč7ávaz|ýnripicdDb. Unmvuiicnnihospodat.ni\
lcsicha ]csnimhospodďským
tlIncm' plipad osnovou'
o preYíděnlchril.oncch najeho lcsnínr
5 \"jjťnt. { uÍa^j. infomo|al Í'Íon!jÍMlc|.
m.iulku třťd jcjich ahlÚennn ! pii ukoDéoni
]cdnothich lěo|llo !ýko.n vyzv'l
prondinrat|.l' lj2icképrÓh|ídť.
\ lcsnichpofusl.ch
||t,
|l.úu n ÍoYinnoýil.onljíúltclc
PRnlajimalť|je
onr.iťnén
PožadoralunloŽněnilrolrlidkyncnovnoíi 7a úiclcmtonto|y
r c i l f s . . r L . . r' o L ) d ), L r ' r ^' 1 { r ' , t i ' v r ! r l o r i ' . r . . r . r i c
PÍ('[jiňdt| se 7!\@uj. umolnii nii.fici iidný výkon jcho činnoýi.kc kďé jsou
nenlxiloíi pod|.léloŠD|ouv}
iájcntri leskeÓu
Fnaji ány.! zvrLic s posk}1noul
polřcbnou|lomock ochÍ!ňč
pÍťdás.hcm tctich osobdo Yý|onunijnu.
nájťnrce
Dódc.li t.2něíť llalniclli li pfunajllóvěci.lslupuic nab'val.l do právninopoíavcni
proirjimíldc a Dírcmcjc optávnčn
zp.oslitsc svýchzíva7[iLýůčidřivějšifuu
l|aýniku,
'"II il.'IiL b\|Jhr'na o,nJm.nJ l'F'' n$\\J..|ťn FUlel
'
J . PÍonJjimolc|jeoprivněnúčaýnil
se ni \'7Yáni nájcDe Iy7ickéPÍ lidky Ptovedťtýcn
ťkonůl lcsnichPoÓýcch'
lv'
Dob! níjnI'
I N\íjťDniýnbuYa*uavirí nn dobu n(určitousúčinfuýíoícd.epodpisu.
l
3
výorčdni 1hůla
sc sjcdÍivája\o dvoÚ]ťtá
shklLvu|/ťro\ÓižskonČilkdyko]ivnizlklad!dohod}obolýDlu!trjchslntr
v}':onájcnn.ho u upúsobp|!ccní
l' Nijcmnéa pronl llÚ ú.trbvitostičini
ccIkuDr
l2'000 Kč zajedcIkaIcDdáň1iÍok,
Ncliválj Mjcn cc|j k!lcÚ']íi|li rck' uhúdíniiťllcc i|ik!ólni čáý fučnihoÍáicmnéhod|c
s|utčnódi[y tryili DájnN
2 Nújcmnébud.hra^noníjc|.cempronajinllt.|il\rÓčÓčvŽdtt]0,6kllcndáiniholoku
] Nájcmnébud. hn7.[o be2}otÓvostíč
bm\ortrinrpie\od.m zúĎlu nájcnrcena úč.l
p.on]jimalcle
uvcdcnýl 7ih|aYitélosmloury
4 Klcíyli Užitkl zvčťj pod po|olilu bÓžn.hovýnosuzdůvodú.'c níjemcenenoh|
pfunajalou
Ýěc uživdldohodnulým
zpúsobcnrlo]adylěci,kteÉnczpůsobil'
ná nájcňcc
piinrči.nol
posb'huti
lílok na
s|c![ znájenrného'
l,ívo na
íevy m!ý býl uplatněno
u
bcz
7b'tťčného
odkladu,
htivo
aniknc,
nebldu
]i
upllnrčŇ
do
šcíi
|lonajiDalclc
mčsicú
odcdnc.kd!!o!lo kcskulečnoslem
ldo pdlo zkládajicin)
vt,
Pojiíčni
N:'Úťfocť
nÝdj Á.Ujť lli NlÍi
i pojišléniponíjlló|lo
vI|,
ajdkl'
D!lšiujcdnání
v!(on |uŇcc odb. ú]fu]eŠ1iho
l$\p.J:iřťdl! \ ]7 záL č 2'19/|''5 sb, vp]alŇnr
7nůní.
ajjšťujca hradiDí]cnlcc'
]. v)praco\ánia piipadné
znůn)lcsnihÓhÓspÓdi]is|ého
plánuhÍldinijcDcc
] l)Jň 7nemÓrilo\li \/khujici s. knemo\iloýcDl'tonaja'ýn'.od|c lťkl sň|Óu\] jbu
l uhÍadit
pÚn.jnn.[l
lorinnipiiznal piisIutnJtrNfinfut.inluůifu]u
I
v|lt.
zá\ér.čníuýrňovťni
l' o1í7ky nclpnlcnó t
o sÓnouvoÚ st iidi piGlušnýnriuÍl|ovťnímjobčanského
2 Ncvynu(ileln.slncbo nc!|atnoŠLl.re|lok.|n čl'n|u ncbo usrfu\ťni ló(' sml.u\y
ncoť]nli \]Iulil.hFJ iťbo p|JlóoýoJ'tlich u$nolcni tétjsnnou\).v tiipadě,ž. b)
k lcb siluacidoilÓ. ?f,liluji sť obř slEl\ o lijcdnal a dolDdnoulznrén}piijal.l|róplo
'lalo
snnouv. DÚ. bjt mčnčMjcJidč l'om]ou čil| anýd' nÁcnrn}.chdodalkú
olalřcňl'chp.Jti\y a občsnr|Uvni
íÍany.
.1 'I.llo snrloUVa
jť vyh01(jvťnl
vc dvol cr.il|rlliijuh 5 plalol)!i orj!illíLl' z nichŽobdrŽi
Í)Í''ili'aalcli níj.l'cť |tjcd0onr
5 U.Jshici snnou!) llnnliLÚi. ž. s' sDlou\u niciť|li.sDuhLlsii ni l Žťulo s'nl.uva
\)iídňÚcjcjich!nÝdj r sobodnou1úli.l3(lú|azčchoŽ
Piipojl!i$'úÍ).JJlist,
]'
ý sazcní.di. <
lll p,),.)
\,Nlď.lh.d& ' {q]9:|p)
-, - ti::;. :
/
.é^_',

Podobné dokumenty